ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 119

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
11. maj 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2005 af 10. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 708/2005 af 10. maj 2005 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for en oprindelsesbetegnelse i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (BOB)

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2005 af 10. maj 2005 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2005 af 10. maj 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

9

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 26. april 2005 om beskikkelse af tre lettiske medlemmer af Regionsudvalget

11

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 3. maj 2005 om regler om kontrol med medlemsstaternes opfyldelse af målene og om fastsættelse af dataformater til brug i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (meddelt under nummer K(2005) 1355)

13

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

11.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 707/2005

af 10. maj 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


11.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2005

af 10. maj 2005

om ændring af oplysninger i varespecifikationen for en oprindelsesbetegnelse i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (BOB)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 9 og artikel 6, stk. 3 og stk. 4, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 blev de portugisiske myndigheders anmodning om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Azeites do Norte Alentejano«, der blev registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92, skal ændringerne registreres og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Varespecifikationen for oprindelsesbetegnelsen »Azeites do Norte Alentejano« ændres som anført i bilag I.

Artikel 2

De vigtigste oplysninger i varespecifikationen er anført i bilag II.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1345/2004 (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 14).

(3)  EUT C 262 af 31.10.2003, s. 17 (Azeites do Norte Alentejano).


BILAG I

PORTUGAL

»Azeites do Norte Alentejano«

Gennemførte ændringer

Rubrikker i varespecifikationen:

Navn

Image

Beskrivelse

Image

Geografisk område

Bevis for oprindelse

Fremstillingsmetode

Tilknytning

Mærkning

Krav i nationale bestemmelser

Ændringer:

Beskrivelse— Olivenolie fra det nordlige Alentejo er en lettere tyk, gulgrøn olie med en frugtagtig smag, som opnår mindstekarakteren 6,5 for ekstra jomfruolie og 6,0 for jomfruolie.

Efter dybtgående undersøgelser af denne olivenolies egenskaber har det vist sig nødvendigt at ændre visse parametre, nemlig: delta K, triglycerider LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; fedtsyre C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 og C18:3; transfedtsyrer, kolesterol, kampestanol og delta 7-stigmasterol.

Til de godkendte sorter tilføjes de regionale sorter carrasquenha, redondil og azeiteira (eller azeitoneira).

Geografisk område— Udvidelse af det geografiske produktionsområde til også at omfatte kommunerne Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede og S. Bento do Mato) og Mourão (freguesias Luz og Mourão), eftersom:

jordbundsforholdene og de klimatiske betingelser i disse kommuner og freguesias er identiske

den her producerede olie har de samme fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber som i det oprindeligt afgrænsede geografiske område

indbyggerne i disse kommuner har overtaget de samme traditioner og den samme oprindelige og uforandrede knowhow som i den øvrige del af området.


BILAG II

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92

»AZEITES DO NORTE ALENTEJANO«

(EF-Nr.: PO/0266/24.1.1994)

BOB (X) BGB ( )

Denne sammenfatning er udarbejdet til oplysning. Fuldstændige oplysninger, herunder om produkter, der er omfattet af den pågældende BOB eller BGB, kan findes i den fuldstændige udgave af varespecifikationen enten i medlemsstaten eller hos Kommissionens tjenestegrene (1).

1.

   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresse

:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Telefax

:

(351-21) 844 22 02

E-mail

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Sammenslutning

2.1.

Navn

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adresse

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Telefon

:

(351-245) 33 10 64

Telefax

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Sammensætning

:

producent/forarbejdningsvirksomhed (X) andet ( )

3.

   Produktets art Kategori 1.5 — Fedtstoffer — olivenolie

4.

   Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1.   Navn: »Azeites do Norte Alentejano«

4.2.   Beskrivelse: Betegnelsen »Azeite do Norte Alentejano« vedrører en olie, der ved mekanisk presning er udvundet af oliven, efter at restvandet er fjernet sammen med skaller, pulp og kerner, af sorterne galega, carrasquenha, redondil, azeiteira eller azeitoneira, blanqueta eller branquita og cobrançosa af oliventræet Olea europea sativa. Ved fremstillingen anvendes oliven fra oliventræer, der befinder sig i ovennævnte geografiske område, og forarbejdning og aftapning foregår også i dette område.

Olivenolie fra det nordlige Alentejo er en lettere tyk og gulgrøn olie med en frugtagtig smag, som opnår mindstekarakteren 6,5 for ekstra jomfruolie og 6,0 for olivenolie.

4.3.   Geografisk område: Området er begrænset til kommunerne Alandroal, Borba, Estremoz, freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede og S. Bento do Mato i kommunen Évora, freguesias Luz og Mourão i kommunen Mourão, kommunerne Redondo, Reguengos de Monsaraz og Vila Viçosa i distriktet Évora, kommunerne Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre og Sousel i distriktet Portalegre.

4.4.   Bevis for oprindelse: Olivenolien anvendes i overensstemmelse med de regionale kulinariske traditioner og den viden, som er blevet brugt siden tidernes morgen.

Ved fremstilling af disse olivenolier må forarbejdningsvirksomhederne kun anvende oliven fra registrerede producenter og af godkendte sorter.

Hver erhvervsdrivende, der er godkendt af den sammenslutning, som forvalter den pågældende BOB, skal føre et beskrivende og ajourført register, der indeholder oplysninger om herkomsten af de anvendte oliven, de faktiske betingelser for produktion/modtagelse og gældende tekniske betingelser.

I dagsregistret anføres olivenleverandørernes navne, de fra hver producent modtagne mængder og den fremstillede mængde olivenolie.

Sorterne skal være registreret af olivenproducenterne eller deres repræsentanter (kooperativer).

Producenterne skal føre og ajourføre et register, hvori de angiver de mængder oliven, som er bestemt til fremstilling af olivenolie med BOB Norte Alentejano.

4.5.   Fremstillingsmetode: Produktet fremstilles ved at sammenblande oliemængder, der udvindes af nedennævnte sorter i følgende forhold:

I betragtning af de særlige vilkår, der kendetegner kommunerne Campo Maior og Elvas (særligt egnet til produktion af oliven til konserves), tillades det undtagelsesvis, at nedennævnte sorter i et mindre olivendyrkningsområde sammenblandes i følgende forhold:

Sorten picual må under ingen omstændigheder anvendes. Andre traditionelle sorter kan derimod anvendes (med en andel på højst 5 %), hvis de er godkendt af den gruppe af producenter, der forvalter den pågældende BOB.

Oliven skal høstes, når de har opnået den ideelle modningsgrad, idet oliven, der opsamles fra jorden, ikke må anvendes til fremstilling af olivenolie med den pågældende BOB. Transport sker i stabelbare kasser, hvor udluftning er mulig.

Sorterne skal være registreret af olivenproducenterne eller deres repræsentanter. I oliemøllerne må der i forbindelse med denne produktion kun forarbejdes oliven fra registrerede producenter og af godkendte sorter. Fremstilling skal altid ske på upåklagelige hygiejniske og sanitære vilkår.

Temperaturen i frugtmassen i kværnen, i dekanteringsbassinet eller i blandingen af vand og olie i centrifugen må under ingen omstændigheder overstige 35 °C.

Da olivenolie er et sammenblandeligt produkt, må aftapning, for at undgå ethvert tab af sporbarhed under kontrollen, kun foretages af godkendte virksomheder i oprindelsesområdet, så produktets kvalitet og ægthed garanteres og enhver vildledning af forbrugerne undgås. Olien aftappes på beholdere af uigennemtrængelige, inaktive og uskadelige materialer, der opfylder alle hygiejniske og sanitære normer.

4.6.   Tilknytning: De specifikke kendetegn for disse olivenolier skyldes jordbundsforholdene og de klimatiske betingelser i denne region.

4.7.   Kontrolinstans

Navn

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adresse

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Telefon

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Telefax

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Mærkning: Betegnelsen »AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida« skal obligatorisk være angivet sammen med det logo, der er godkendt af den sammenslutning, som forvalter den pågældende BOB for olivenolier fra Alentejo du Nord, og det EF-logo, der er godkendt for BOB.

4.9.   Krav i nationale bestemmelser:


(1)  Europa-Kommissionen — Generaldirektoratet for Landbrug, Afdeling for kvalitetspolitik for landbrugsprodukter — B-1049 Bruxelles.


11.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 709/2005

af 10. maj 2005

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).

(2)

I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 blev den mængde fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet, der opfylder definitionen i samme bestemmelse, og som kan indføres på særlige betingelser i perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005, fastsat til 11 500 t.

(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldighedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. maj 2005 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes fuldstændigt.

2.   Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af juni 2005 indgives licensansøgninger for 10 240,847 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


11.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 710/2005

af 10. maj 2005

om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på Vestbredden og i Gazaområdet (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsættes EF's import- og produktionspriser hver 15. dag for enkeltblomstrede nelliker (standard), mangeblomstrede nelliker (spray) og stor- og småblomstrede roser og anvendes i to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (2) fastsættes disse priser for perioder på to uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne indsender.

(2)

Disse priser bør fastsættes straks, således at tolden kan beregnes.

(3)

Som følge af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 bør der ikke længere fastsættes importpriser for dette land.

(4)

Under hensyntagen til de aftaler, der er godkendt ved Rådets afgørelse 2003/917/EF af 22. december 2003 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til associeringsaftalen EF-Israel (3), Rådets afgørelse 2003/914/EF af 22. december 2003 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (4) og Rådets afgørelse 2005/4/EF af 22. december 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbreddens og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til interimsassocieringsaftalen mellem EF og Den Palæstinensiske Myndighed (5), bør der heller ikke længere fastsættes importpriser for Israel, Marokko, Vestbredden og Gaza-striben.

(5)

Kommissionen bør træffe disse foranstaltninger i perioden mellem møderne i Forvaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF’s produktions- og importpriser for enkeltblomstrede (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4088/87, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning for perioden 11.-25. maj 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2 af 5.1.2005, s. 4.


BILAG

(EUR/100 stk.)

Periode: 11. til 25. maj 2005

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

18,79

12,03

47,35

20,59

EF's importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Jordan


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

11.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. april 2005

om beskikkelse af tre lettiske medlemmer af Regionsudvalget

(2005/368/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra den lettiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet traf den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006 (1).

(2)

Efter udløbet af mandatperioden for Andris JAUNSLEINIS, Jānis KALNAČS og Arvīds KUCINS, hvilket Rådet blev underrettet om den 6. april 2005, er der blevet tre pladser ledige som medlemmer af Regionsudvalget —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes til medlemmer af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006:

Andris ELKSNĪTIS

[Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs]

(Formand for Dobeles byråd)

Edmunds KRASTIŅŠ

[Rīgas domes deputāts]

(Medlem af Rigas byråd)

Tālis PUĶĪTIS

[Siguldas novada domes priekšsēdētājs]

(Formand for Siguldas kommunalbestyrelse)

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

11.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/13


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. maj 2005

om regler om kontrol med medlemsstaternes opfyldelse af målene og om fastsættelse af dataformater til brug i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

(meddelt under nummer K(2005) 1355)

(2005/369/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (1), særlig artikel 7, stk. 3, andet afsnit, og artikel 12, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at de data, medlemsstaterne tilvejebringer, kan sammenlignes, bør præsentationen af, hvordan det beregnes, om målene i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF er nået, harmoniseres.

(2)

Af hensyn til afvejningen af risikoen for unøjagtigheder og den administrative byrde, der er forbundet med tilvejebringelse af nøjagtige oplysninger, bør medlemsstaterne have mulighed for at anlægge et skøn ved bestemmelsen af den mængde materialer og komponenter af affald af elektrisk og elektronisk udstyr som nyttiggøres, genbruges eller genvindes.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 5, i direktiv 2002/96/EF kan behandling af WEEE også finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller Fællesskabet, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (2). Medlemsstater, der sender affald af elektrisk og elektronisk udstyr til behandling i andre medlemsstater, eller som eksporterer sådant affald til behandling i tredjelande, bør have mulighed for at medregne den eksporterede mængde i målene i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF, hvis det pågældende affald er indsamlet af den eksporterende medlemsstat.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/EØF (3) nedsatte udvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne giver meddelelse om de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12, stk. 1, i direktiv 2002/96/EF, ved hjælp af dataformaterne i tabel 1 i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne godtgør, at de har overholdt niveauerne for nyttiggørelse, genbrug og genvinding i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF, ved udfyldelse af tabel 2 i bilaget til denne beslutning.

Ved udfyldelsen af tabellen kan medlemsstaterne anvende et skøn over den gennemsnitlige procentsats for genbrugte, genvundne og nyttiggjorte materialer, såsom metaller, glas og plast, og komponenter af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

2.   Når affald af elektrisk og elektronisk udstyr eksporteres til behandling i et tredjeland eller sendes til behandling i en anden medlemsstat i overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, i direktiv 2002/96/EF, kan kun den medlemsstat, som har indsamlet og eksporteret det pågældende affald, medregne det med henblik på opfyldelse af målene i direktivets artikel 7, stk. 2.

3.   Medlemsstaterne afgør, om der er behov for dokumentbeviser ud over det bevis, som kræves i henhold til artikel 6, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2002/96/EF.

Artikel 3

Ved fremsendelse af tabel 1 og 2 i bilaget til Kommissionen giver medlemsstaterne Kommissionen en detaljeret beskrivelse af, hvordan oplysningerne er indhentet, og en redegørelse for de anvendte skøn og metoder.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24. Ændret ved direktiv 2003/108/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 106).

(2)  EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).

(3)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Tabel 1

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er indsamlet og eksporteret (artikel 5 og 12 i direktiv 2002/96/EF)

Kolonne nr.

1

2

3

4

5

6

7

Produktkategori

Markedsført

Indsamlet fra private husholdninger

Indsamlet fra andre kilder end private husholdninger

Samlet mængde indsamlet WEEE

Behandlet i medlemsstaten

Behandlet i en anden medlemsstat

Behandlet uden for EF

Samlet vægt (1)

i ton

Samlet vægt

i ton

Samlet vægt

i ton

Samlet vægt

i ton

Samlet vægt

i ton

Samlet vægt

i ton

Samlet vægt

i ton

1.

Store husholdningsapparater

 

 

 

 

 

 

 

2.

Små husholdningsapparater

 

 

 

 

 

 

 

3.

It- og teleudstyr

 

 

 

 

 

 

 

4.

Forbrugerudstyr

 

 

 

 

 

 

 

5.

Belysningsudstyr

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Gasudladningslamper

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektrisk og elektronisk værktøj

 

 

 

 

 

 

 

7.

Legetøj og fritids- og sportsudstyr

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicinsk udstyr

 

 

 

 

 

 

 

9.

Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

 

 

 

 

 

 

 

10.

Salgsautomater

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Mål for nyttiggørelse, genvinding og genbrug (artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF)

Kolonne nr.

1

2

3

4

5

Produktkategori

Nyttiggørelse

Nyttiggørelsesniveau

Genbrug og genvinding

Genbrugs- og genvindingsniveau

WEEE genbrugt som helt apparat

Samlet vægt (2)

i ton

%

Samlet vægt

i ton

%

Samlet vægt

i ton

1.

Store husholdningsapparater

 

 

 

 

 

2.

Små husholdningsapparater

 

 

 

 

 

3.

It- og teleudstyr

 

 

 

 

 

4.

Forbrugerudstyr

 

 

 

 

 

5.

Belysningsudstyr

 

 

 

 

 

5a.

Gasudladningslamper

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

 

6.

Elektrisk og elektronisk værktøj

 

 

 

 

 

7.

Legetøj og fritids- og sportsudstyr

 

 

 

 

 

8.

Medicinsk udstyr

 

 

 

 

 

9.

Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

 

 

 

 

 

10.

Salgsautomater

 

 

 

 

 

Bemærk: Der ikke er pligt til at angive oplysningerne i de grå felter.


(1)  Er dette ikke muligt, anføres antal.

(2)  Er dette ikke muligt, anføres antal.