ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 114

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
4. maj 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 695/2005 af 26. april 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 696/2005 af 3. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 697/2005 af 3. maj 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 462/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2005 af 3. maj 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 459/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

7

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2004 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

9

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2004 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

11

 

*

Rådets afgørelse af 26. april 2005 om hjemstedet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

13

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2005 om undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA (meddelt under nummer K(2005) 1298)

14

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 695/2005

af 26. april 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For de interventionsforanstaltninger, for hvilke der ikke er fastsat et beløb pr. enhed i forbindelse med en fælles markedsordning, er grundreglerne for EF-finansiering fastsat i forordning (EØF) nr. 1883/78 (2), bl.a. med hensyn til metoden for beregning af de beløb, der skal finansieres, finansieringen af udgifter som følge af tilvejebringelsen af de midler, der er nødvendige til opkøb af produkter ved intervention, vurderingen af de lagre, der skal overføres fra et regnskabsår til det næste, og finansieringen af udgifterne til de materielle operationer ved oplagring.

(2)

Efter artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1883/78 skal medlemsstaternes renteudgifter i forbindelse med opkøb af produkter ved intervention finansieres af Fællesskabet efter en ensartet metode og rentesats.

(3)

Det kan i en medlemsstat forekomme, at den fornødne finansiering i forbindelse med opkøb af landbrugsprodukter ved offentlig intervention kun er mulig til rentesatser, der ligger betydeligt over den ensartede rentesats.

(4)

Hvis forskellen i rentesatserne i sådanne tilfælde er højere end det dobbelte af den ensartede rentesats for en given medlemsstat, bør der anvendes en korrektionsmekanisme. Forskellen bør dog delvis betales af den pågældende medlemsstat, for at den tilskyndes til at søge den billigste finansieringsmetode.

(5)

Anvendelsen af nævnte mekanisme bør være midlertidig og derfor kun gælde for regnskabsårene 2005 og 2006. Den bør have virkning fra begyndelsen af indeværende regnskabsår —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1883/78 affattes således:

»Uanset stk. 1 kan Kommissionen for regnskabsårene 2005 og 2006, hvis en medlemsstats rentesats er højere end det dobbelte af den ensartede rentesats, med henblik på finansieringen af denne medlemsstats renteudgifter dække et beløb svarende til den ensartede rentesats forhøjet med forskellen mellem det dobbelte af sidstnævnte sats og medlemsstatens faktiske sats.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for udgiftsforpligtelser, der er opstået fra den 1. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(2)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1259/96 (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 10).


4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 696/2005

af 3. maj 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 697/2005

af 3. maj 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 462/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 462/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 500 693 t byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Tyskland har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 500 000 tons. I betragtning af markedssituationen bør Tysklands anmodning imødekommes.

(4)

Da den mængde, der udbydes i licitation, forøges, er det nødvendigt at ændre de mængder, der er oplagret pr. oplagringsregion som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 462/2005.

(5)

Forordning (EF) nr. 462/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 462/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 1 000 693 tons byg med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Mexico, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (4), USA, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 1 000 693 tons byg er anført i bilag I.

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  EUT L 75 af 22.3.2005, s. 27. Ændret ved forordning (EF) nr. 610/2005 (EUT L 101 af 21.4.2005, s. 9).

(4)  Inkl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


BILAG

»BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg og Bayern

1 000 693«


4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 698/2005

af 3. maj 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 459/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 459/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 80 663 t blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Østrig har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 50 000 tons. I betragtning af markedssituationen bør Østrigs anmodning imødekommes.

(4)

Da den mængde, der udbydes i licitation, forøges, er det nødvendigt at ændre de mængder, der er oplagret pr. oplagringsregion som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 459/2005.

(5)

Forordning (EF) nr. 459/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 459/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 130 663 tons blød hvede med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (4) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 130 663 tons blød hvede er anført i bilag I.

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  EUT L 75 af 22.3.2005, s. 9.

(4)  Inkl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


BILAG

»BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Burgenland, Niederösterreich og Oberösterreich

130 663«


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/9


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(2005/356/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 94 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, stk. 3, første afsnit, og stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. oktober 2001 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger med Fyrstendømmet Andorra om en aftale om, at denne stat indfører foranstaltninger svarende til dem, der anvendes i Fællesskabet for at sikre en reel beskatning af renteindtægter fra opsparing i form af rentebetaling.

(2)

Den aftaletekst, der er resultatet af disse forhandlinger, er i overensstemmelse med de forhandlingsdirektiver, der er vedtaget af Rådet. Aftalen ledsages af en fælles hensigtserklæring mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Fyrstendømmet Andorra på den anden side, der er knyttet til Rådets afgørelse 2004/828/EF (2).

(3)

Anvendelsen af bestemmelserne i direktiv 2003/48/EF (3) afhænger af, at Fyrstendømmet Andorra anvender foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i dette direktiv, i overensstemmelse med en aftale mellem denne stat og Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Aftalen blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne den 15. november 2004 i henhold til afgørelse 2004/828/EF og med forbehold af senere vedtagelse af en afgørelse om indgåelse af aftalen.

(5)

Aftalen bør godkendes.

(6)

Det er nødvendigt at indføre en forenklet og hurtig procedure med henblik på eventuelle tilpasninger af bilag I og II til aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse (4).

Artikel 2

Kommissionen bemyndiges til på Fællesskabets vegne at godkende de ændringer af bilagene til aftalen, der er nødvendige for at sikre, at de svarer til oplysningerne om de kompetente myndigheder, der anmeldes af medlemsstaterne, jf. artikel 5, litra a), i direktiv 2003/48/EF og bilaget dertil.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs vegne den notifikation, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, i aftalen (5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Udtalelse af 17. november 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 32.

(3)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 33.

(5)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(2005/357/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 94 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, artikel 300, stk. 3, første afsnit, og artikel 300, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. oktober 2001 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger med Republikken San Marino om en passende aftale om, at Republikken San Marino indfører foranstaltninger svarende til dem, der anvendes i Fællesskabet til at sikre en reel beskatning af renteindtægter fra opsparing.

(2)

Teksten til aftalen, der er resultatet af forhandlingerne, afspejler Rådets forhandlingsdirektiver. Den er ledsaget af et aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side, hvis tekst er knyttet til Rådets afgørelse 2004/903/EF (2).

(3)

Anvendelsen af bestemmelserne i direktiv 2003/48/EF (3) afhænger af, at Republikken San Marino anvender foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i dette direktiv, i overensstemmelse med en aftale mellem Republikken San Marino og Det Europæiske Fællesskab.

(4)

I henhold til afgørelse 2004/903/EF og med forbehold af senere vedtagelse af en afgørelse om indgåelse af aftalen blev aftalen undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne den 7. december 2004.

(5)

Aftalen bør godkendes på Fællesskabets vegne.

(6)

Det er nødvendigt at fastsætte en enkel og hurtig procedure for eventuelle ændringer af bilag I og II til aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Aftalens tekst er knyttet til denne afgørelse (4).

Artikel 2

Kommissionen bemyndiges til på Fællesskabets vegne at godkende ændringer af bilagene til aftalen, der sikrer, at de svarer til oplysningerne vedrørende kompetente myndigheder ifølge de notifikationer, der er omhandlet i artikel 5, litra a), i direktiv 2003/48/EF og bilaget dertil.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne den notifikation (5), der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, i aftalen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2. december 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 381 af 28.12.2004, s. 32.

(3)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUT L 381 af 28.12.2004, s. 33.

(5)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/13


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. april 2005

om hjemstedet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

(2005/358/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 15, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (1) (i det følgende benævnt »agenturet«) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Agenturet har hjemsted i Warszawa (Polen).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.


Kommissionen

4.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2005

om undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA

(meddelt under nummer K(2005) 1298)

(2005/359/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2000/29/EF må uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA i princippet ikke indføres i Fællesskabet på grund af risikoen for indslæbning af Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, som forårsager egevisnesyge.

(2)

Erfaringerne har vist, at for så vidt USA angår, kan risikoen for spredning af Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt elimineres ved at træffe visse forholdsregler.

(3)

En af disse forholdsregler er gasning. Visse medlemsstater har ønsket, at import af gasbehandlede egetræskævler kun foregår gennem udvalgte havne, hvor de hensigtsmæssige håndterings- og kontrolfaciliteter er tilgængelige.

(4)

Det er også muligt på visse tekniske betingelser at dispensere for gasning, såfremt der er tale om egetræ tilhørende hvideggruppen. Nogle medlemsstater har anmodet om en yderligere undtagelse, som muliggør import af hvideg i visse af årets måneder. Denne anden undtagelse bør begrænses til de områder i Fællesskabet, hvor potentielle vektorer af Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt udviser ingen eller kun ringe aktivitet om vinteren, dvs. områder nord for den 45. breddegrad.

(5)

Kommissionen vil sørge for, at USA stiller alle de tekniske oplysninger til rådighed, der er nødvendige for at kontrollere, hvordan de foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger fungerer.

(6)

Medlemsstaterne bør derfor have dispensation til i en begrænset periode at importere uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) fra USA.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 5, stk. 1, samt tredje led i artikel 13, stk. 1, nr. i), i direktiv 2000/29/EF for så vidt angår pågældende direktivs bilag IV, del A, kapitel I, punkt 3, kan medlemsstaterne med virkning fra den 1. januar 2005 tillade indførsel på deres område af uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (i det følgende benævnt »kævlerne«), såfremt betingelserne i artikel 2-7 er opfyldt.

Artikel 2

1.   For at denne undtagelse kan anvendes, skal der være foretaget gasning og identifikationsmærkning af kævlerne som angivet i bilag I.

2.   Medlemsstaterne kan fritage kævler, der har undergået en gasbehandling, fra forskrifterne i artikel 5, stk. 1, vedrørende vanddepot samt fra artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2.

Artikel 3

1.   Kævlerne må kun losses i de havne, der er anført i bilag II.

2.   På anmodning fra den pågældende medlemsstat kan Kommissionen efter høring af de øvrige medlemsstater ændre fortegnelsen over lossehavne i bilag II.

Artikel 4

1.   De undersøgelser, som kræves i henhold til artikel 13 i direktiv 2000/29/EF, foretages af personer, der er specielt instrueret eller uddannet med henblik på denne beslutning med bistand fra de eksperter, som er omtalt i artikel 21 i direktiv 2000/29/EF i henhold til den deri fastlagte procedure, enten i de i bilag II anførte havne eller den i artikel 5 omhandlede første lagerplads.

Såfremt lossehavnen og den første lagerplads er beliggende i forskellige medlemsstater, skal disse medlemsstater fastlægge bestemmelser for, hvor undersøgelserne skal udføres og for informationsudveksling om sendingernes ankomst og oplagring.

2.   Undersøgelserne skal omfatte følgende:

a)

en undersøgelse af hvert enkelt plantesundhedscertifikat

b)

en identitetskontrol i form af en sammenligning af mærkningen på hver kævle og antallet af kævler med de oplysninger, som er anført på det respektive plantesundhedscertifikat

c)

en prøve for farvereaktion efter gasbehandling som angivet i bilag III på et passende antal kævler, som udvælges tilfældigt fra hver sending.

3.   Hvis undersøgelserne ikke viser, at sendingen fuldt ud overholder betingelserne i artikel 2, stk. 1, afvises hele sendingen og fjernes fra Fællesskabets område.

Kommissionen og de ansvarlige myndigheder i alle øvrige medlemsstater underrettes straks om enkelthederne vedrørende den pågældende sending.

Artikel 5

1.   Kævlerne må kun oplagres på steder, som er blevet indberettet til og godkendt af de ansvarlige myndigheder i den pågældende stat, og hvor der findes et passende vanddepot eller lignende anlæg, som er til rådighed i den i stk. 2 angivne periode.

2.   Kævlerne skal opbevares i konstant vanddepot, som senest påbegyndes ved tidspunktet for løvspring i de nærmestliggende egebevoksninger.

3.   De ansvarlige myndigheder skal regelmæssigt og med passende intervaller inspicere de nærmestliggende egebevoksninger for symptomer på Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

Hvis der konstateres symptomer, som kan være fremkaldt af Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, gennemføres yderligere officiel kontrol på passende vis for at afgøre, om svampen er til stede.

Såfremt der konstateres Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, underrettes Kommissionen straks herom.

Artikel 6

1.   Kævlerne må kun behandles på anlæg, som er blevet indberettet til og godkendt af de ansvarlige myndigheder.

2.   Bark og andet affald, som stammer fra behandlingen, skal straks destrueres på behandlingsstedet.

Artikel 7

1.   I god tid før importen skal importøren indberette hver sending til den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor den første lagerplads forventes, idet der anføres følgende oplysninger:

a)

antal kævler

b)

oprindelsesland

c)

lastehavn

d)

lossehavn(e)

e)

oplagringssted(er)

f)

sted(er), hvor forarbejdningen vil foregå.

2.   Når en importør indberetter en planlagt import af en sending, jf. stk. 1, skal den ansvarlige myndighed forud for importen underrette vedkommende om de bestemmelser, som er fastlagt i denne beslutning.

3.   Den ansvarlige myndighed i den pågældende medlemsstat skal sende kopier af de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i lossehavnen.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne kan fritage kævler af Quercus L.-arten tilhørende hvideggruppen fra gasning, jf. artikel 2, stk. 1, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

Kævlerne kommer fra sendinger, som udelukkende består af kævler tilhørende arter af hvideggruppen.

b)

Kævlerne skal identifikationsmærkes jf. bilag IV.

c)

Kævlerne må ikke afsendes fra lastehavnene før den 15. oktober og skal senest nå oplagringsstedet den 30. april det efterfølgende år.

d)

Kævlerne opbevares i vanddepot.

e)

Kævlerne må ikke indføres til eller via områder beliggende syd for den 45. breddegrad; dog kan Marseille anvendes som lossehavn, forudsat at sendingen straks flyttes til områder nord for den 45. breddegrad.

f)

De i artikel 4 omhandlede undersøgelser skal i stedet for prøven for farvereaktion efter gasbehandling omfatte en farvetest til identifikation af kævler af hvideg som angivet i bilag IV, som foretages på mindst 10 % af kævlerne, der udvælges tilfældigt fra sendingen.

Uanset litra c) kan plantebeskyttelsesmyndigheden i den medlemsstat, hvor sendingen oplagres, give tilladelse til, at sendinger losses og oplagres i vanddepot efter den 30. april det efterfølgende år, jf. det pågældende litra, såfremt deres ankomst til lossehavnen forsinkes på grund af uforudseelige omstændigheder.

2.   Stk. 1 gælder ikke for Grækenland, Spanien, Italien, Cypern, Malta og Portugal.

Artikel 9

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater teksten til de bestemmelser, som de vedtager i henhold til bemyndigelsen i artikel 1.

Artikel 10

Medlemsstater, som har udnyttet undtagelsen i denne beslutning, aflægger rapport over for Kommissionen om anvendelsen heraf senest den 30. juni 2007. Rapporten skal indeholde nærmere oplysninger om de importerede mængder.

Såfremt det er hensigtsmæssigt, indsendes en lignende rapport senest den 30. juni 2009.

Artikel 11

Denne beslutning udløber den 31. december 2010.

Artikel 12

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, 29. april 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/16/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 19).


BILAG I

BETINGELSER VEDRØRENDE GASNING OG DERTIL HØRENDE IDENTIFIKATION, JF. ARTIKEL 2.1

1.

Kævlerne stables på en uigennemtrængelig overflade under lufttæt lukke på en sådan måde og i en sådan højde, at der sikres en effektiv spredning af gassen mellem kævlerne.

2.

Uanset eventuelle yderligere eksportkrav, som er indført af USA's officielle plantebeskyttelsesmyndighed (dvs. »Animal and Plant Health Inspection Service« — APHIS), gasses stablen med ren methylbromid med en mindste koncentration på 240 g/m3 af den samlede volumen under lukke i 72 timer og ved en temperatur ved kævlerne på mindst + 5 °C. Efter 24 timers behandling tilføjes gas med henblik på at genetablere ovennævnte koncentration; gennem hele proceduren skal kævlernes temperatur fastholdes på mindst + 5 °C. På baggrund af videnskabelige beviser og i overensstemmelse med den procedure, som er beskrevet i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF, kan det besluttes, at der skal eller kan anvendes andre metoder.

3.

De i punkt 1 og 2 beskrevne gasbehandlingsprocesser gennemføres af autoriserede desinfektører, som anvender de rette gasbehandlingsfaciliteter og kvalificeret personale, så de nødvendige normer opfyldes.

Desinfektørerne skal have nærmere oplysninger om de processer, der skal følges ved gasbehandling af kævler.

Listen over autoriserede desinfektører og ændringer heraf skal tilsendes Kommissionen. Denne kan meddele, at bestemte autoriserede desinfektører ikke længere kan accepteres med henblik på anvendelsen af denne beslutning. De steder, hvor de autoriserede desinfektører skal foretage gasbehandling, skal ligge i de havne, hvor sendingerne til Fællesskabet lastes, men udvalgte steder inde i landet kan godkendes af de pågældende officielle plantebeskyttelsesmyndigheder.

4.

Der skal til identifikation af det enkelte parti være anbragt et mærke (tal og/eller bogstaver) på rodenden af hver kævle i den stabel, der underkastes gasbehandling, på en sådan måde, at mærket ikke kan fjernes. Et mærke til identifikation af det enkelte parti forbeholdes afsenderen. Det må ikke have været anvendt til andre kævler. De autoriserede desinfektører skal føre journaler over identifikationsmærkerne.

5.

Den enkelte gasbehandlingsproces samt den i punkt 4 omhandlede mærkning skal overvåges systematisk på gasbehandlingsstederne af medarbejdere fra de pågældende officielle plantebeskyttelsesmyndigheder eller assisterende embedsmænd i staten eller provinsen, således at der er garanti for, at kravene i punkt 1, 2, 3 og 4 overholdes.

6.

Det officielle plantesundhedscertifikat, der kræves ifølge artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF, udstedes af den pågældende officielle plantebeskyttelsesmyndighed efter gasbehandlingens afslutning på grundlag af de i punkt 5 nævnte foranstaltninger og den undersøgelse, der foretages i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv vedrørende de i direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), og i nærværende bilag fastsatte betingelser.

7.

Af certifikatet skal fremgå slægtens eller artens botaniske navn, antallet af kævler i sendingen og mærkerne til identifikation af de enkelte partier som omhandlet i punkt 4, uden at dette berører de oplysninger, der kræves i afsnittet »Behandling mod skadegørere og/eller desinfektion"«.

I alle tilfælde skal certifikatet indeholde følgende »tillægserklæring«:

»Det attesteres herved, at kævlerne, der afskibes med dette certifikat, har været underkastet gasbehandling af ……………… (autoriseret desinfektør) i …………………………… (gasbehandlingsstedet)…………….. i henhold til bestemmelserne i bilag I til Kommissionens beslutning 2005/359/EF.«

8.

For så vidt angår kævler, der skal afsendes via canadiske lastehavne, må alle eller dele af de foranstaltninger, som er angivet i punkt 1-7, og som udføres af den pågældende officielle plantebeskyttelsesmyndighed, udføres af »Canadian Food Inspection Agency (CFIA)«.


BILAG II

LOSSEHAVNE

1.

Amsterdam

2.

Antwerpen

3.

Århus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

København

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Livorno

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lissabon

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Piræus

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valencia

30.

Valletta

31.

Venedig

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


BILAG III

PRØVE FOR FARVEREAKTION EFTER GASBEHANDLING

Den i artikel 4, stk. 2, litra c), omhandlede prøve for farvereaktion foretages som følger:

 

Med et tilvækstbor udtages der prøver af splintveddet i hele dets tykkelse fra områder med intakt bark mindst 1 m fra kævleenderne, og de gennemvædes med en frisklavet (mindre end én dag gammel) 1 % opløsning af 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid (TTC) tilberedt med destilleret vand. Prøver, som ikke viser rødfarvning efter tre dages gennemvædning, anses for at have undergået tilstrækkelig gasbehandling.


BILAG IV

IDENTIFIKATION AF HVIDEG

1.

Medarbejdere fra de pågældende officielle plantekontrolmyndigheder skal enten visuelt, såvidt det er muligt, eller ved at foretage farveprøver til identifikation af kævler af hvideg som omhandlet i punkt 2 have identificeret hver kævle som tilhørende hvideggruppen. Denne farveprøve til identifikation skal udføres på mindst 10 % af kævlerne pr. sending.

2.

Farveprøven til identifikation af kævler af hvideg foretages ved, at en 10 % natriumnitropløsning sprøjtes eller stryges på rent kerneved, der er tørret på overfladen, på et område, der måler mindst 5 cm i diameter. Prøven evalueres inden for 20-60 minutter efter påsprøjtningen eller påstrygningen. Ved temperatur under 2,5 °C kan der tilsættes 20 % ethylenglycol til opløsningen som antifrostmiddel. Prøvekævler, hvis naturlige farve først går over i rødbrunt og senere i sort til gråblåt, anses for at tilhøre hvideggruppen.

3.

Kævlerne mærkes »WO« under overvågning af de pågældende officielle plantekontrolmyndigheder eller assisterende embedsmænd fra staten eller provinsen.

4.

Det officielle plantesundhedscertifikat, der kræves ifølge artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF, udstedes af de pågældende officielle plantebeskyttelsesmyndigheder på grundlag af de i punkt 1, 2 og 3 nævnte foranstaltninger. Af certifikaterne skal fremgå slægtens eller artens botaniske navn og antallet af kævler i sendingen. Det skal indeholde følgende »tillægserklæring«:

»Det attesteres herved, at kævlerne, der afskibes med dette certifikat, kun tilhører arter af hvideggruppen.«