ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 86

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
5. april 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2005 af 4. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2005 af 4. april 2005 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 5. april 2005

3

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (meddelt under nummer K(2005) 854)  ( 1 )

6

 

*

Kommissionens beslutning af 30. marts 2005 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for fisk, for kød og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2005) 967)  ( 1 )

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

5.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 529/2005

af 4. april 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 4. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


5.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 530/2005

af 4. april 2005

om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 5. april 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2005 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 513/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 513/2005 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EUT L 270 af 29.9.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 83 af 1.4.2005, s. 35.


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 5. april 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

3,48

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

24,75

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

51,56

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

51,56

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

24,75


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 31.3.2005-1.4.2005

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Præmie for Golfen (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 33,06 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

5.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/6


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. marts 2005

om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet

(meddelt under nummer K(2005) 854)

(EØS-relevant tekst)

(2005/270/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De skemaer, der er fastlagt i Kommissionens beslutning 97/138/EF (2) med henblik på indsendelse af harmoniserede data i forbindelse med direktiv 94/62/EF, bør på baggrund af erfaringerne med anvendelsen revideres og forenkles.

(2)

Disse skemaer bør afspejle målene i direktiv 94/62/EF, som ændret ved direktiv 2004/12/EF.

(3)

Med henblik på at sikre, at data er sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, er det nødvendigt at fastlægge de nærmere bestemmelser om de data, der skal indgå i skemaerne, samt at tillade medlemsstaterne at indsende yderligere data på frivilligt grundlag.

(4)

Henset til det store antal indholdsmæssige ændringer, der derfor bør foretages i beslutning 97/138/EF, bør beslutningen af klarhedshensyn erstattes.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning fastlægger, hvilke skemaer der skal benyttes i forbindelse med de databasesystemer for emballage og emballageaffald, der er omhandlet i artikel 12 i direktiv 94/62/EF.

Artikel 2

1.   Ud over de relevante definitioner, der er indeholdt i artikel 3 i direktiv 94/62/EF, forstås ved:

a)

»kompositemballage«: emballage, som er fremstillet af forskellige materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft, og hvoraf ingen udgør over en given vægtprocent

b)

»produceret emballageaffald«: den mængde emballage, der bliver til affald med henblik på artikel 1 i Rådets direktiv 75/442/EØF (3), på en given medlemsstats område efter at have været benyttet til pakning, beskyttelse, håndtering, levering eller præsentation af varer

c)

»nyttiggjort emballageaffald«: den mængde af produceret emballageaffald i en medlemsstat, som nyttiggøres, uanset om emballageaffaldet nyttiggøres i den samme medlemsstat, i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet

d)

»emballageaffald, der nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse«: den mængde af produceret emballageaffald i en medlemsstat, som nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, uanset om emballageaffaldet nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse i den samme medlemsstat, i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet

e)

»genanvendt emballageaffald«: den mængde af emballageaffald produceret i en medlemsstat, som genanvendes, uanset om emballageaffaldet genanvendes i den samme medlemsstat, i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet

f)

»procent for nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse«: med henblik på artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF den samlede mængde emballageaffald, der nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, divideret med den samlede mængde produceret emballageaffald

g)

»genanvendelsesprocent«: med henblik på artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF forstås den samlede mængde genanvendt emballageaffald divideret med den samlede mængde produceret emballageaffald.

2.   Produceret emballageaffald, som omhandlet i stk. 1, litra b), omfatter ikke nogen form for rester fra produktionen af emballage, emballagematerialer eller andre produktionsprocesser.

Med henblik på denne beslutning antages emballageaffald produceret i en medlemsstat at være lig med den mængde emballage, der sendes på markedet inden for samme år i samme medlemsstat.

Artikel 3

1.   De samlede emballagedata skal omfatte al emballage som defineret i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, nr. 1, i direktiv 94/62/EF.

Navnlig for materialer, der forekommer i mindre mængder, og materialer, der ikke er nævnt i denne beslutning, kan der benyttes skøn. Skønnene skal bygge på de bedste oplysninger, som foreligger, og skal beskrives som fastsat i artikel 7.

2.   Genbrugsemballage anses for sendt på markedet, når den første gang stilles til rådighed sammen med den vare, den skal benyttes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering eller præsentation af.

Genbrugsemballage anses ikke som emballageaffald, når den returneres til genbrug, eller når den sendes på markedet efter at være genbrugt med en vare og stillet til rådighed på ny.

Genbrugsemballage anses som emballageaffald, når den er udtjent og bliver kasseret.

Med henblik på denne beslutning kan emballageaffald produceret af genbrugsemballage i en bestemt medlemsstat antages at svare til den mængde genbrugsemballage, der sendes på markedet i den pågældende medlemsstat i det samme år.

3.   Ved rapporteringen henføres kompositemballage til det materiale, som den vægtmæssigt indeholder mest af.

Der kan på frivilligt grundlag oplyses særskilte data om nyttiggørelse og genanvendelse af kompositemballage.

4.   Som vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald regnes den mængde emballageaffald, der tilføres til en egentlig nyttiggørelses- eller genanvendelsesproces. Hvis den udgående strøm fra et sorteringsanlæg føres til den egentlige nyttiggørelses- eller genanvendelsesproces uden væsentlige tab, kan denne udgående strøm betragtes som vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald.

Artikel 4

1.   Emballageaffald, der eksporteres ud af Fællesskabet, må kun regnes som nyttiggjort eller genanvendt, hvis der er stærke beviser for, at nyttiggørelsen og/eller genanvendelsen finder sted på vilkår, der i det store og hele svarer til, hvad der foreskrives i fællesskabslovgivningen på området.

2.   Grænseoverskridende overførsel af emballageaffald skal finde sted i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 (4), Rådets forordning (EF) nr. 1420/1999 (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999 (6).

3.   Emballageaffald, der produceres i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet, og som sendes til nyttiggørelse eller genanvendelse i en medlemsstat, regnes ikke som nyttiggjort eller genanvendt i den medlemsstat, som emballageaffaldet er sendt til.

Artikel 5

1.   Vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald måles ved emballageaffaldets naturlige vandindhold svarende til vandindholdet i tilsvarende emballage, der sendes på markedet.

Måledata for vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald korrigeres, hvis affaldets vandindhold jævnligt er væsentligt anderledes end i emballage, der sendes på markedet, og hvis der derved er risiko for betydelig over- eller undervurdering af nyttiggørelses- eller genanvendelsesprocenter for emballage.

Korrektionerne foretages kun undtagelsesvis, og kun hvis der ligger særlige klimaforhold eller andre forhold til grund.

Væsentlige korrektioner anføres i beskrivelserne af, hvordan dataene er fremkommet, jf. artikel 7.

2.   Andre materialer end emballagematerialer, som bliver indsamlet sammen med emballageaffald, skal, så vidt det er praktisk muligt, ikke indgå i vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald.

Data for vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald korrigeres, hvis andre materialer end emballagematerialer i det affald, der sendes til den egentlige nyttiggørelses- eller genanvendelsesproces, giver risiko for betydelig over- eller undervurdering af nyttiggørelses- eller genanvendelsesprocenter for emballage.

Der korrigeres ikke for små mængder af andre materialer end emballagematerialer og eller for forureninger, som hyppigt forekommer i emballageaffald.

Væsentlige korrektioner anføres i beskrivelserne af, hvordan dataene er fremkommet, jf. artikel 7.

Artikel 6

Artikel 3, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på forbrænding af emballageaffald i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse.

Artikel 7

Medlemsstaterne udfylder årligt datatabellerne i bilaget og sender dem elektronisk til Kommissionen.

Tabellerne skal dække hele kalenderåret og skal sendes til Kommissionen senest 18 måneder efter udgangen af det pågældende år, jf. dog bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (7).

Kommissionen stiller disse data til rådighed på et offentligt netsted.

Medlemsstaterne sender sammen med de udfyldte tabeller en fyldestgørende beskrivelse af, hvordan dataene er fremkommet. Der gøres samtidig rede for eventuelt foretagne skøn.

Artikel 8

Medlemsstaterne kan ud over de udfyldte tabeller på frivilligt grundlag give eventuelle yderligere oplysninger om emballage og emballageaffald.

Sådanne data kan omfatte:

a)

data om produktion, eksport og import af tom emballage

b)

data om genbrugsemballage

c)

specifikke emballagedelfraktioner, f.eks. kompositemballage

d)

koncentrationerne af tungmetaller i emballage, som omhandlet i artikel 11 i direktiv 94/62/EF, og indholdet af skadelige og andre farlige stoffer og materialer, som omhandlet i bilag II, punkt 1, tredje led, til direktiv 94/62/EF

e)

emballageaffald, der betragtes som farligt som følge af forurening med det indeholdte produkt, som omhandlet i Rådets direktiv 91/689/EØF (8) og Kommissionens beslutning 2000/532/EF (9).

Artikel 9

Medlemsstaterne indsender dataene ved hjælp af skemaerne i bilaget, første gang for dataåret 2003.

Artikel 10

Beslutning 97/138/EF ophæves.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2004/12/EF (EUT L 47 af 18.2.2004, s. 26).

(2)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 22.

(3)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

(4)  EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1.

(5)  EFT L 166 af 1.7.1999, s. 6.

(6)  EFT L 185 af 17.7.1999, s. 1.

(7)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1.

(8)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(9)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.


BILAG

TABEL 1

Mængder af emballageaffald, der er produceret i medlemsstaten og nyttiggjort eller forbrændt i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse i eller uden for medlemsstaten

(ton)

Materiale

Produceret emballageaffald

Nyttiggjort eller forbrændt i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse ved

Genanvendelse af materialer

Andre former for genanvendelse

Genanvendelse i alt

Energiudnyttelse

Andre former for nyttiggørelse

Forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

Samlet nyttiggørelse og forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Glas

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir og pap

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Træ

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hvide felter: Skal udfyldes. Der kan foretages skøn, men de skal bygge på empiriske data, og der skal være gjort rede for dem i metodebeskrivelsen.

2.

Lyse felter: Skal udfyldes, men grove skøn er acceptable. Sådanne skøn skal der være gjort rede for i metodebeskrivelsen.

3.

Mørke felter: Kan udfyldes.

4.

I forbindelse med denne beslutning skal oplysningerne om genanvendelse af materialer, for så vidt angår plast, omfatte alt materiale, der genoparbejdes til plast.

5.

I kolonne (c) anføres alle former for genanvendelse, herunder organisk genanvendelse, men ikke genanvendelse af materialer.

6.

Kolonne (d) skal være summen af kolonne (b) og (c).

7.

I kolonne (f) anføres alle former for nyttiggørelse, men ikke genanvendelse og energiudnyttelse.

8.

Kolonne (h) skal være summen af kolonne (d), (e), (f) og (g).

9.

Kolonne (h)/(a): procenten for nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

10.

Kolonne (d)/(a): genanvendelsesprocent, som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

11.

Dataene for træ benyttes ikke til evaluering af, om det mål på mindst 15 vægtprocent for hvert emballagemateriale, som er anført i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 94/62/EF som ændret ved direktiv 2004/12/EF, er nået.


TABEL 2

Mængder af emballageaffald, som er sendt til andre medlemsstater eller eksporteret til lande uden for Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

(ton)

Materiale

Emballageaffald, som er sendt til andre medlemsstater eller eksporteret til lande uden for Fællesskabet med henblik på

Genanvendelse af materialer

Andre former for genanvendelse

Energiudnyttelse

Andre former for nyttiggørelse

Forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

Glas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Papir og pap

 

 

 

 

 

Metal

Aluminium

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

Træ

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

1.

Dataene i tabellen vedrører kun de mængder, der skal opgøres i henhold til direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. De udgør en delmængde af de data, der er opført i tabel 1. Tabellen er kun til orientering.

2.

Lyse felter: Skal udfyldes, men grove skøn er acceptable. Sådanne skøn skal der være gjort rede for i metodebeskrivelsen.

3.

Mørke felter: Kan udfyldes.

4.

I forbindelse med denne beslutning skal oplysningerne om genanvendelse af materialer, for så vidt angår plast, omfatte alt materiale, der genoparbejdes til plast.


TABEL 3

Mængder af emballageaffald, som er produceret i andre medlemsstater eller importeret fra lande uden for Fællesskabet og sendt til medlemsstaten med henblik på nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

(ton)

Materiale

Emballageaffald, som er produceret i andre medlemsstater eller importeret fra lande uden for Fællesskabet og sendt til medlemsstaten med henblik på

Genanvendelse af materialer

Andre former for genanvendelse

Energiudnyttelse

Andre former for nyttiggørelse

Forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

Glas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Papir og pap

 

 

 

 

 

Metal

Aluminium

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

Træ

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

1.

Dataene i tabellen er kun til orientering. De indgår ikke i tabel 1 og kan heller ikke benyttes i forbindelse med den pågældende medlemsstats opfyldelse af mål.

2.

Mørke felter: Kan udfyldes.

3.

I forbindelse med denne beslutning skal oplysningerne om genanvendelse af materialer, for så vidt angår plast, omfatte alt materiale, der genoparbejdes til plast.


5.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/13


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. marts 2005

om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for fisk, for kød og for mælk og mejeriprodukter i Polen

(meddelt under nummer K(2005) 967)

(EØS-relevant tekst)

(2005/271/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig bilag XII, kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polen har fået tilladelse til en overgangsperiode for visse virksomheder, der er anført i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

(2)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/458/EF (2), 2004/471/EF (3) og 2004/474/EF (4).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra de kompetente polske myndigheder, at visse virksomheder i sektorerne for fisk, for kød og for mælk og mejeriprodukter har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Desuden vil visse virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter, som fik tilladelse til at behandle både mælk, der opfylder EU-kravene, og mælk, der ikke opfylder EU-kravene, nu kun behandle mælk, der opfylder EU-kravene. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Visse virksomheder i sektorerne for fisk, for kød og for mælk og mejeriprodukter er lukket. Disse virksomheder bør derfor også udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(5)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget til denne beslutning anførte virksomheder udgår af listen i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 53. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 56. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 73. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 44.


BILAG

Virksomheder, der udgår af listen i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003

KØDFORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Supplerende liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER HVIDT KØD

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Supplerende liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

MINDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER RØDT KØD

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


MINDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER FLERE TYPER KØD

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


KØLEHUSE

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

FISKEFORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Supplerende liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

MEJERIVIRKSOMHEDER

Oprindelig liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


BESLUTNING

Supplerende liste

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


MEJERIVIRKSOMHEDER, DER BEHANDLER BÅDE MÆLK, DER OPFYLDER EU-KRAVENE, OG MÆLK, DER IKKE OPFYLDER EU-KRAVENE

Nr.

Vet.nr.

Virksomhedens navn

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów