ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
2. april 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 520/2005 af 1. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2005 af 1. april 2005 om permanent godkendelse af et tilsætningsstof og foreløbig tilladelse til nye anvendelser af visse tilsætningsstoffer, der allerede er tilladt i foderstoffer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2005 af 1. april 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2005 af 1. april 2005 om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende nye eksportører af Rådets forordning (EF) nr. 1467/2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2005 af 1. april 2005 om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2005 af 1. april 2005 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2005 af 1. april 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2005 af 1. april 2005 om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2005 af 1. april 2005 om bud for udførsel af sleben rundkornet, sleben middelkornet og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2031/2004 omhandlede licitation

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 28. februar 2005 om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

19

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2005 af 30. marts 2005 om fravigelse af forordning (EF) nr. 824/2000 for så vidt angår fristen for levering af korn til intervention i nogle medlemsstater i høståret 2004/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 520/2005

af 1. april 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 1. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

107,2

204

53,4

212

144,6

624

129,4

999

108,7

0707 00 05

052

154,9

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

59,9

220

155,5

999

96,6

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

107,0

204

46,3

999

76,7

0805 10 20

052

55,3

204

51,3

212

50,7

220

50,1

400

60,3

512

118,1

624

59,5

999

63,6

0805 50 10

052

58,5

400

72,9

624

64,3

999

65,2

0808 10 80

388

77,2

400

115,4

404

120,2

508

62,3

512

74,3

524

56,0

528

70,0

720

74,2

999

81,2

0808 20 50

388

66,3

508

129,9

512

67,9

528

57,1

720

52,2

999

74,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 521/2005

af 1. april 2005

om permanent godkendelse af et tilsætningsstof og foreløbig tilladelse til nye anvendelser af visse tilsætningsstoffer, der allerede er tilladt i foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3, artikel 9d, stk. 1, og artikel 9e, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indsendt inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til nævnte ansøgninger i henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Ansøgningerne skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/1999 (3) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) samt subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107) til slagtekyllinger. Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om ikke-tidsbegrænset tilladelse for det pågældende enzympræparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende enzympræparat, jf. bilag I, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(6)

Anvendelsen af enzympræparatet af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 14223) blev tilladt uden tidsbegrænsning til slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, smågrise, slagtesvin og søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2005 (4). Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til anvendelse af det pågældende enzympræparat til også at omfatte laksefisk. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet udtalelse om anvendelsen af præparatet og konkluderer, at det ikke frembyder nogen risiko for laksefisk, når det anvendes på de betingelser, der er fastsat i bilag II til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende enzympræparat, jf. bilag II, bør derfor tillades foreløbigt for en periode på fire år.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 666/2003 (5) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Enterococcus faecium (DSM 7134) til smågrise og slagtesvin. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat til også at omfatte slagtekyllinger. EFSA afgav den 28. oktober 2004 positiv udtalelse om tilsætningsstoffets sikkerhed for så vidt angår anvendelse til dyrekategorien slagtekyllinger på de betingelser, der er fastsat i bilag III til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat, jf. bilag III, bør derfor tillades foreløbigt for en periode på fire år.

(8)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelsen af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (6).

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Præparatet tilhørende gruppen »enzymer«, som er opført i bilag I, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 2

Præparatet tilhørende gruppen »enzymer«, som er opført i bilag II, tillades foreløbigt anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 3

Præparatet tilhørende gruppen »mikroorganismer«, som er opført i bilag III, tillades foreløbigt anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i samme bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EFT L 194 af 27.7.1999, s. 17.

(4)  EUT L 45 af 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 11.

(6)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Bestemmelser i øvrigt

Tilladelsen gyldig til

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

»E 1623

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),

endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og

subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107) med en aktivitet på mindst:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:

100 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanase:

2 500 U (2)/g

 

Subtilisin: 800 U (3)/g

Slagtekyllinger

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:

25 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25-100 U

 

Endo-1,4-beta-xylanase: 625-2 500 U

 

Subtilisin: 200-800 U.

3.

Anvendes i foderblandinger, fx med indhold af mere end 30 % hvede og 10 % byg.

Uden tidsbegrænsning

Endo-1,4-beta-xylanase:

625 U

Subtilisin:

200 U

—«


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

(3)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.


BILAG II

Nr. (eller EF-nr.)

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Bestemmelser i øvrigt

Tilladelsen gyldig til

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

»50

6-fytase EC 3.1.3.26

Præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 14223) med en aktivitet på mindst:

Flydende: 20 000 FYT (1)/g

Laksefisk

500 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-2 000 FYT.

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af fytinbundet fosfor.

5.4.2009«


(1)  1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C.


BILAG III

Nr. (eller EF-nr.)

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Bestemmelser i øvrigt

Tilladelsen gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

»22

Enterococcus faecium

DSM 7134

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

 

Pulver:

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Granulat (mikroindkapslet):

1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Slagtekyllinger

0,2 × 109

2 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

5.4.2009«


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 522/2005

af 1. april 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 19, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

For at gøre fællesskabscertifikatet mere funktionelt bør visse tekniske specifikationer i bilag IV til forordning (EF) nr. 2368/2002 ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I afsnittet »Nummerering« i bilag IV til forordning (EF) nr. 2368/2002 foretages følgende ændringer:

a)

I fjerde led:

i)

I første linje udgår teksten »(fluorescerende til grøn under UV-lys)«.

ii)

Tredje underled udgår.

b)

Femte led affattes således: »For det andet = 8-cifret sekvens af usynlige trykte numre (jf. ovenfor), flourescerende under UV-lys«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2004 (EUT L 271 af 18.8.2004, s. 29).


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 523/2005

af 1. april 2005

om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende nye eksportører af Rådets forordning (EF) nr. 1467/2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 11, stk. 4,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse vedrørende nye eksportører i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen. Anmodningen er indgivet af Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd, i det følgende benævnt »ansøgeren«. Ansøgeren er en eksporterende producent i Folkerepublikken Kina, i det følgende benævnt »det pågældende land«.

B.   VARE

(2)

Den af undersøgelsen omfattede vare er polyethylenterephthalat (PET) med viskositetindeks på 78 ml/g og derover ifølge ISO-standard 1628-5, henhørende under KN-kode 3907 60 20 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i det følgende benævnt »den pågældende vare«.

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(3)

De i øjeblikket gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1467/2004 (2), ifølge hvilken importen til Fællesskabet af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina og fremstillet af ansøgeren er genstand for en endelig antidumpingtold på 184 EUR pr. ton med undtagelse af importen fra en række udtrykkeligt anførte selskaber, som pålægges individuelle toldsatser.

D.   BEGRUNDELSE FOR DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(4)

Ansøgeren hævder, at han opererer på markedsøkonomiske vilkår som defineret i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, at han ikke eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for antidumpingforanstaltningerne, dvs. i perioden fra den 1. april 2002 til den 31. marts 2003, i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelsesperiode«, og at han ikke har forbindelse til nogen af de eksporterende producenter af varen, som er omfattet af ovenstående antidumpingforanstaltning.

(5)

Ansøgeren hævder, at han er begyndt at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

E.   PROCEDURE

(6)

Producenter i Fællesskabet, der vides at være berørt af sagen, er blevet underrettet om den ovennævnte anmodning og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger.

(7)

Efter at have undersøgt de foreliggende oplysninger konkluderer Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen med henblik på at fastslå, om ansøgeren driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår, som defineret i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, eller alternativt om ansøgerne opfylder betingelserne for en individuel told, jf. artikel 9, stk. 5, i grundforordningen, og i givet fald fastsætte ansøgerens individuelle dumpingmargen og, hvis der konstateres dumping, hvilken told der skal gælde for importen af den pågældende vare til Fællesskabet.

a)   Spørgeskemaer

(8)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for sin undersøgelse, vil den sende et spørgeskema til ansøgeren.

b)   Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

(9)

Alle interesserede parter opfordres til at give udtryk for deres mening skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de fremsætter skriftlig anmodning herom og påviser, at der er særlige årsager til, at de bør høres.

c)   Markedsøkonomisk status

(10)

Hvis ansøgeren fremlægger tilstrækkelige beviser for, at virksomheden opererer på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at den opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen. Med henblik herpå skal der fremsættes et behørigt underbygget krav inden for den frist, der er angivet i artikel 4, stk. 3, i denne forordning. Kommissionen vil sende en formular herom til ansøgeren og til myndighederne i Folkerepublikken Kina.

d)   Valg af land med markedsøkonomi

(11)

Hvis ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk status, men opfylder betingelserne for en individuel toldsats i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i grundforordningen, vil der blive anvendt et passende land med markedsøkonomi til fastsættelse af den normale værdi med hensyn til Folkerepublikken Kina, jf. artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen. Kommissionen agter at anvende Amerikas Forenede Stater (USA) til dette formål, som det var tilfældet under undersøgelsen, som førte til indførelsen af foranstaltninger på importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger om rimeligheden af dette valg inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 4, stk. 2.

(12)

Endvidere kan Kommissionen, hvis ansøgeren indrømmes markedsøkonomisk status, om nødvendigt også anvende resultater vedrørende den normale værdi, der blev fastsat i et passende land med markedsøkonomisk status, med henblik på f.eks. at erstatte upålidelige omkostnings- eller prisoplysninger i Folkerepublikken Kina, som er nødvendige for at fastsætte den normale værdi, hvis de fornødne pålidelige oplysninger ikke foreligger i Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker også at benytte USA til dette formål.

F.   OPHÆVELSE AF GÆLDENDE TOLD OG REGISTRERING AF IMPORTEN

(13)

I henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen skal den gældende antidumpingtold ophæves for så vidt angår importen af den pågældende vare, som fremstilles og sælges af ansøgeren med henblik på eksport til Fællesskabet. Samtidig skal denne import gøres til genstand for registrering i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5, i grundforordningen for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold med tilbagevirkende kraft fra datoen for indledningen af denne fornyede undersøgelse, hvis den fører til en konklusion om, at ansøgeren sælger varer til dumpingpriser. Størrelsen af ansøgerens eventuelle fremtidige afgiftstilsvar kan ikke vurderes på dette stade i proceduren.

G.   FRISTER

(14)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, jf. betragtning 8 i denne forordning, eller fremlægge andre oplysninger, der skal tages hensyn til i undersøgelsen

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt mundtligt af Kommissionen

interesserede parter kan tilkendegive, hvorvidt de anser det for hensigtsmæssigt, at USA, i tilfælde af at ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk status, benyttes som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina

ansøgeren skal fremsætte et behørigt underbygget krav om markedsøkonomisk status.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(15)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller på anden måde undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. artikel 18 i grundforordningen.

(16)

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for den pågældende part, end hvis der var udvist samarbejdsvilje —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes hermed en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1467/2004 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af polyethylenterephthalat (PET) henhørende under KN-kode 3907 60 20 med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (Taric-tillægskode A510), skal være omfattet af den antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 1467/2004.

Artikel 2

Den antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1467/2004, ophæves for så vidt angår importen af den i denne forordnings artikel 1 omhandlede vare.

Artikel 3

Toldmyndighederne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den i denne forordnings artikel 1 omhandlede import, jf. artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96. Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

1.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, eller fremlægge alle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 384/96, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte periode.

Interesserede parter kan også skriftligt anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

2.   Parter, der berøres af undersøgelsen, måtte eventuelt ønske at tilkendegive deres mening om, hvorvidt USA er egnet som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Sådanne bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Behørigt underbyggede krav om markedsøkonomisk status skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

4.   Alle redegørelser og anmodninger fra interesserede parter fremsættes skriftligt (ikke i elektronisk format, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældende parts navn, adresse, e-mail-adresse, telefon-, fax- og/eller telexnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der forlanges i denne forordning, spørgeskemabesvarelser og korrespondance fra interesserede parter, som afgives i fortrolighed, mærkes »Limited« (3) og ledsages i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96 af en ikke-fortrolig udgave, som mærkes »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Oplysninger om sagen og/eller anmodninger om at blive hørt indsendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 271 af 19.8.2004, s. 1.

(3)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug og er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 384/96 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 524/2005

af 1. april 2005

om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2127/2004 (3) er der fastsat vejledende mængder for udstedelse af eksportlicenser af type B.

(2)

For de licenser af type B, som der er ansøgt om fra den 15. januar 2005 til den 15. marts 2005 for tomater, appelsiner, citroner og æbler, bør der fastsættes en endelig restitutionssats svarende til den vejledende sats og en udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der mellem den 15. januar 2005 og den 15. marts 2005 er indgivet i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 2127/2004, fastsættes de udstedelsesprocentsatser og restitutionssatser, der skal anvendes, i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 1).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 1176/2002 (EFT L 170 af 29.6.2002, s. 69).

(3)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 14.


BILAG

Udstedelsesprocentsatser for de mængder, der er ansøgt om, og restitutionssatser for de licenser af type B, der er ansøgt om mellem den 15. januar 2005 og den 15. marts 2005 (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

Produkt

Restitutionssats

(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om

Tomater

30

100 %

Appelsiner

24

100 %

Citroner

43

100 %

Æbler

28

100 %


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 525/2005

af 1. april 2005

om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2005 (2) har åbnet en licitation ved fastsættelse af de vejledende restitutionssatser og de vejledende mængder for eksportlicenser, der kan udstedes efter ordning A3.

(2)

På grundlag af de indgivne bud skal der fastsættes maksimumssatser for restitutionen og udstedelsesprocentsatser for de mængder, der vedrører de bud, der er indgivet til disse maksimumssatser.

(3)

For tomater, appelsiner, citroner og æbler er den maksimumssats, der er nødvendig for tildeling af licenser for den vejledende mængde inden for rammerne af den mængde, der er afgivet bud for, ikke over halvanden gang højere end den vejledende restitutionssats —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater, appelsiner, citroner og æbler er maksimumssatsen for restitutionen og udstedelsesprocentsatsen for den licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 350/2005, angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 26.


BILAG

Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

Produkt

Maksimumssats for restitutionen

(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om til maksimumssatsen for restitutionen

Tomater

45

100 %

Appelsiner

50

100 %

Citroner

70

100 %

Æbler

55

100 %


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 526/2005

af 1. april 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2004 (2) blev der åbnet en licitation over restitutionen ved udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75 (3) kan Kommissionen på grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1785/2003 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 14, stk. 4 i forordning (EF) nr. 1785/2003. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumseksportrestitutionen.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende ris medfører, at maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er indgivet fra den 28. til den 31. marts 2005, til 57,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 353 af 27.11.2004, s. 6.

(3)  EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1948/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18).


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 527/2005

af 1. april 2005

om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 5, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2692/89 af 6. september 1989 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion (2), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2004 (3) blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse af ris til Réunion.

(2)

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2692/89.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2692/89 bør der ikke fastsættes noget maksimumstilskud.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er indgivet fra den 28. til den 31. marts 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2033/2004 omhandlede licitation over tilskud ved forsendelse til Réunion af afskallet langkornet ris B henhørende under KN-kode 1006 20 98, er uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EFT L 261 af 7.9.1989, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1275/2004 (EUT L 241 af 13.7.2004, s. 8).

(3)  EUT L 353 af 27.11.2004, s. 9.


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 528/2005

af 1. april 2005

om bud for udførsel af sleben rundkornet, sleben middelkornet og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2031/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2004 (2) blev der åbnet en licitation over restitutionen ved udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75 (3) kan Kommissionen på grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 14, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1785/2003 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er indgivet fra den 28. til den 31. marts 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2031/2004 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af sleben runkornet, sleben middelkornet og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 353 af 27.11.2004, s. 3.

(3)  EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1948/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. februar 2005

om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

(2005/269/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (i det følgende benævnt »associeringsaftalen«) blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 18. november 2002 i Bruxelles.

(2)

Associeringsaftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side sammen med de dertil knyttede bilag og protokoller og de ensidige erklæringer fra Fællesskabet eller fælleserklæringer med den anden part, der er knyttet til slutakten, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

2.   Teksten til associeringsaftalen, bilagene, protokollerne og slutakten er knyttet til denne afgørelse (2).

Artikel 2

1.   Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i associeringsrådet og associeringsudvalget, der er oprettet ved associeringsaftalen, fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten.

2.   En repræsentant for Rådet fører formandskabet i associeringsrådet og fremlægger Fællesskabets holdning. En repræsentant for Kommissionen fører formandskabet i associeringsudvalget og fremlægger Fællesskabets holdning.

3.   Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen i de særlige udvalg, der er nedsat ved associeringsaftalen eller nedsættes af associeringsrådet i overensstemmelse med aftalens artikel 7.

Artikel 3

1.   Kommissionen bemyndiges herved til med henblik på anvendelsen af artikel 29, stk. 2, i bilag V til associeringsaftalen og efter proceduren i artikel 75 i forordning (EF) nr. 1493/1999 (3) at indgå de instrumenter, der er nødvendige for at ændre aftalen.

2.   Kommissionen bemyndiges herved til med henblik på anvendelsen af artikel 16, stk. 2, i bilag VI til associeringsaftalen og efter proceduren i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1576/89 (4) at indgå de instrumenter, der er nødvendige for at ændre aftalen.

Artikel 4

Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne den notifikation, der er omhandlet i artikel 198, stk. 1, i aftalen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  Samstemmende udtalelse af 12.2.2003.

(2)  Jf. EFT L 352 af 30.12.2002, s. 3, og EUT L 332 af 19.12.2003, s. 64.

(3)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(4)  EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/21


Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

Aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (1) trådte i kraft den 1. marts 2005, idet de i aftalens artikel 198 omhandlede procedurer blev afsluttet den 28. februar 2005.


(1)  EFT L 352 af 30.12.2002, s. 3, og EUT L 332 af 19.12.2003, s. 64.


Berigtigelser

2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/22


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2005 af 30. marts 2005 om fravigelse af forordning (EF) nr. 824/2000 for så vidt angår fristen for levering af korn til intervention i nogle medlemsstater i høståret 2004/2005

( Den Europæiske Unions Tidende L 82 af 31. marts 2005 )

Side 5, artikel 1:

I stedet for:

»... ved udgangen af den sjette måned efter ...«

læses:

»... ved udgangen af den syvende måned efter ...«.