ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 83

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
1. april 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2005 af 31. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 1. april 2005

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 499/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. april 2005

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2005 af 31. marts 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1362/2000 for så vidt angår åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse varer med oprindelse i Mexico

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2005 af 31. marts 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og en referencemængde for visse varer med oprindelse i Marokko

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2005 af 31. marts 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999, hvad angår en justering af toldkontingenterne for tilberedt frugt globalt og for blanding af tilberedt frugt globalt

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 505/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 511/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. april 2005

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af enhedsbeløbene for acontobeløbene på produktionsafgifterne for sukker i produktionsåret 2004/05

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2005 af 31. marts 2005 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2005 af 31. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

47

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder

48

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens henstilling af 29. marts 2005 om udbud af faste kredsløb i Den Europæiske Union — Del 2 — Prissætning ved engrossalg af 1-benede kredsløb (meddelt under nummer K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 496/2005

af 31. marts 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 497/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 1. april 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/1995.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 1. april 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 498/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 1. APRIL 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3522

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 499/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordningen, og priserne for disse produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2) er restitutionen for 100 kilogram af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som udføres, lig med basisbeløbet multipliceret med indholdet af saccharose, i givet fald forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose. Dette indhold af saccharose, som konstateres for det pågældende produkt, bestemmes efter bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 skal basisbeløbet for restitutionen for sorbose udført i uforarbejdet stand være lig med basisbeløbet for restitutionen med fradrag af en hundrededel af den gældende produktionsrestitution, der i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (3) gælder for de varer, som er nævnt i bilaget til den pågældende forordning.

(4)

Ifølge artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001 med hensyn til de andre varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning, og som er udført i uforarbejdet stand, skal basisbeløbet for restitutionen være lig med en hundrededel af et beløb, som beregnes under hensyntagen dels til forskellen mellem den interventionspris for hvidt sukker, der gælder i områder uden underskud inden for Fællesskabet i den måned, for hvilken basisbeløbet er fastsat, og de noteringer eller priser for hvidt sukker, der er konstateret på verdensmarkedet, dels til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem anvendelsen af basisprodukter fra Fællesskabet med henblik på udførsel af forarbejdede produkter til tredjelande og anvendelsen af produkter fra disse lande, som er godkendt til forædlingshandel.

(5)

Ifølge artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan anvendelsen af basisbeløbet indskrænkes til visse af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der ydes restitution ved udførsel af de i artikel 1, stk. 1, litra f), g) og h), i forordningen omhandlede varer i uforarbejdet stand. Restitutionens størrelse skal bestemmes for 100 kg tørstof under særlig hensyntagen til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer henhørende under KN-kode 1702 30 91, til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og til de med de påtænkte udførsler forbundne økonomiske aspekter. For produkterne i litra f) og g) i nævnte stk. 1 ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95. For varerne i litra h) ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(7)

Ovennævnte restitutioner skal fastsættes hver måned. De kan ændres i mellemtiden.

(8)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(9)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten fra de vestbalkanske lande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra EU til disse lande synes at have en udpræget kunstig karakter.

(10)

For at undgå misbrug i form af reimport til EU af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestbalkanske lande.

(11)

Under hensyn til disse forhold bør der fastsættes passende restitutionsbeløb for de pågældende produkter.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 6).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

(3)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


BILAG

RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN, GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3522 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 500/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1327/2004 af 19. juli 2004 om en løbende licitation for produktionsåret 2004/05 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1327/2004 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 22. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 38,359 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246 af 20.7.2004, s. 23. Ændret ved forordning (EF) nr. 1685/2004 (EUT L 303 af 30.9.2004, s. 21).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 501/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. april 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 7, stk. 5, femte led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes produktionsrestitutioner for de i samme forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (2) fastsætter, at disse restitutioner beregnes ud fra den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til 33,012 EUR/100 kg netto for perioden fra 1. til 30. april 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 502/2005

af 31. marts 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1362/2000 for så vidt angår åbning og forvaltning af toldkontingenter for visse varer med oprindelse i Mexico

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1362/2000 af 29. juni 2000 om gennemførelse for Fællesskabet af toldbestemmelserne i afgørelse nr. 2/2000 truffet af det fælles råd i henhold til interimsaftalen om samhandel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Fælles Råd mellem Den Europæiske Union og Mexico har ved afgørelse nr. 1/2005 af 21. februar 2005 om ændring af afgørelse nr. 3/2004 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico (2) ændret den periode, i hvilken de to fællesskabstoldkontingenter indeholdt i afgørelse nr. 3/2004 skal være åbne.

(2)

Forordning (EF) nr. 1362/2000 bør derfor ændres.

(3)

Da perioden, der gælder for de omhandlede kontingenter, skulle påbegyndes den 1. januar 2005, bør nærværende forordning gælde fra samme dato.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1362/2000 erstattes af følgende tekst:

»6.   Med undtagelse af toldkontingenterne med løbenumrene 09.1854, 09.1871, 09.1873 og 09.1899 åbnes de toldkontingenter, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, hvert år for en periode på 12 måneder, fra den 1. juli til den 30. juni. Disse kontingenter åbnes første gang den 1. juli 2000.

Toldkontingenterne med løbenumrene 09.1871 og 09.1873 åbnes fra den 1. maj 2004 til den 31. december 2004 og fra den 1. januar til den 31. december hvert år herefter, så længe toldkontingenterne finder anvendelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 157 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1553/2004 (EUT L 282 af 1.9.2004, s. 3).

(2)  EUT L 66 af 12.3.2005, s. 27.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 503/2005

af 31. marts 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og en referencemængde for visse varer med oprindelse i Marokko

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 af 9. april 2001 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for varer, der er præferenceberettigede i medfør af aftalerne med visse Middelhavslande, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1981/94 og (EF) nr. 934/95 (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved sin afgørelse af 16. marts 2005 (2) gav Rådet tilladelse til undertegnelse og midlertidig anvendelse fra 1. maj 2004 af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Denne protokol fastsætter for visse varer med oprindelse i Marokko nye toldkontingenter og en ny referencemængde samt ændringer til de eksisterende toldkontingenter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 747/2001.

(3)

For at implementere de nye toldkontingenter og referencemængden samt ændringerne i de eksisterende toldkontingenter er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 747/2001.

(4)

For 2004 bør de nye toldkontingenter, den nye referencemængde og forhøjelserne af de eksisterende toldkontingenter beregnes som en procentdel af de i protokollen angivne basismængder under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet før den 1. maj 2004.

(5)

Med henblik på at lette forvaltningen af visse eksisterende toldkontingenter fastsat ved forordning (EF) nr. 747/2001 bør de mængder, der importeres inden for rammerne af de pågældende kontingenter før den dato, modregnes i de respektive toldkontingenter, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 747/2001, som ændret ved nærværende forordning.

(6)

Da protokollen anvendes fra den 1. maj 2004, bør denne forordning anvendes fra samme dato og træde i kraft hurtigst muligt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 747/2001 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

De mængder, der i medfør af bilag II til forordning (EF) nr. 747/2001 er overgået til fri omsætning i Fællesskabet inden for rammerne af toldkontingenterne med løbenummer 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 og 09.1137, modregnes i de respektive toldkontingenter åbnet ved bilag II til forordning (EF) nr. 747/2001, som ændret ved nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 19.4.2001, s. 2. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 241/2005 (EUT L 42 af 12.2.2005, s. 11).

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 747/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Skemaets overskrift affattes således: »DEL A: Toldkontingenter«.

2)

I skemaet i del A foretages følgende ændringer:

a)

Rækken med toldkontingentet med løbenummer 09.1110 udgår.

b)

Følgende nye rækker indsættes:

»09.1150

 

 

Friske, afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt:

fra 1.6. til 30.6.2004

51,5

Fri

0603 10 10

— Roser

0603 10 20

— Nelliker

0603 10 40

— Gladiolus

0603 10 50

— Krysantemum

 

 

fra 1.6. til 30.6.2005

53

 

 

fra 1.6. til 30.6.2006

54,5

 

 

fra 1.6. til 30.6.2007 og for hver periode derefter fra 1.6. til 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Jordbær, friske

fra 1.4. til 30.4.

100

Fri«

c)

Rækkerne for toldkontingenterne med løbenumrene 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 og 09.1130 erstattes henholdsvis af følgende rækker:

»09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.10. til 31.10.

10 600

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.11. til 30.11.

27 700

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.12. til 31.12.

31 300

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.1. til 31.1.

31 300

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.2. til 28./29.2.

31 300

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.3. til 31.3.

31 300

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.4. til 30.4.

16 500

Fri (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.5. til 31.5.2004

4 000

Fri (1) (2)

fra 1.5. til 31.5.2005 og for hver periode derefter fra 1.5. til 31.5.

5 000

Fri (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.11.2003 til 31.5.2004

15 000

Fri (1) (2)

fra 1.11.2004 til 31.5.2005

28 000 (1)

Fri (1) (2)

fra 1.11.2005 til 31.5.2006

38 000 (2)

Fri (1) (2)

fra 1.11.2006 til 31.5.2007 og for hver periode derefter fra 1.11. til 31.5.

48 000 (3)

Fri (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Agurker, friske eller kølede

Fra 1.11.2003 til 31.5.2004

5 429 + 85,71 tons nettovægts-forøgelse fra 1.5. til 31.5.2004

Fri (1) (6)

Fra 1.11.2004 til 31.5.2005 og for hver periode derefter fra 1.11. til 31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Appelsiner, friske

fra 1.12.2003 til 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tons nettovægts-forøgelse fra 1.5. til 31.5.2004

Fri (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

fra 1.12.2004 til 31.5.2005 og for hver periode derefter fra 1.12. til 31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Klementiner, friske

fra 1.11.2003 til 29.2.2004

120 000

Fri (1) (10)

fra 1.11.2004 til 28.2.2005 og for hver periode derefter fra 1.11. til 28./29.2.

143 700«

3)

Følgende indsættes som del B:

»DEL B:   Referencemængder

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Referencemængdeperiode

Referencemængde (i tons nettovægt)

Referencemængdetoldsats

18.0105

0705 19 00

Salater (Lactuca sativa), friske eller kølede, undtagen hovedsalater

fra 1.5. til 31.12.2004

2 060

Fri«

0705 29 00

Cikorier (Cichorium spp.), friske eller kølede, undtagen cikoriesalater

0706

Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

 

 

fra 1.1. til 31.12.2005

3 180

 

 

fra 1.1. til 31.12.2006

3 270

 

 

for hver periode derefter fra 1.1. til 31.12.

3 360


(1)  Denne kontingentmængde nedsættes til 8 000 tons nettovægt, hvis den samlede mængde tomater med oprindelse i Marokko, der overgår til fri omsætning i Fællesskabet i perioden 1. oktober 2003 til 31. maj 2004, overstiger en mængde på 191 900 tons nettovægt.

(2)  Denne kontingentmængde nedsættes til 18 000 tons nettovægt, hvis den samlede mængde tomater med oprindelse i Marokko, der overgår til fri omsætning i Fællesskabet i perioden 1. oktober 2004 til 31. maj 2005, overstiger summen af de månedlige kontingentmængder med løbenummer 09.1104, der gælder for perioden 1. oktober 2004 til 31. maj 2005, og mængden af det supplerende toldkontingent med løbenummer 09.1112, der gælder for perioden 1. november 2004 til 31. maj 2005. Ved fastsættelse af den samlede importerede mængde tillades en maksimal tolerance på 1 %.

(3)  Denne kontingentmængde nedsættes til 28 000 tons nettovægt, hvis den samlede mængde tomater med oprindelse i Marokko, der overgår til fri omsætning i Fællesskabet i perioden 1. oktober 2005 til 31. maj 2006, overstiger summen af de månedlige kontingentmængder med løbenummer 09.1104, der gælder for perioden 1. oktober 2005 til 31. maj 2006, og mængden af det supplerende toldkontingent med løbenummer 09.1112, der gælder for perioden 1. november 2005 til 31. maj 2006. Ved fastsættelse af den samlede importerede mængde tillades en maksimal tolerance på 1 %. Disse bestemmelser gælder for mængden i hvert supplerende toldkontingent, der derefter er gyldigt fra 1.11. til 31.5.

(4)  Fra 1. januar 2005 erstattes KN-kode 0805 10 10, 0805 10 30 og 0805 10 50 med KN-kode 0805 10 20.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 504/2005

af 31. marts 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999, hvad angår en justering af toldkontingenterne for tilberedt frugt globalt og for blanding af tilberedt frugt globalt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999 af 17. december 1999 om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2793/1999 vedrører visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik om handel, udvikling og samarbejde.

(2)

Ved afgørelse 2005/206/EF (2) godkendte Rådet en tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union. Ved protokollen foretages der justeringer af visse toldkontingenter, som begrænser toldindrømmelserne. Udnyttelsen af disse toldkontingenter forudsætter en ændring af forordning (EF) nr. 2793/1999.

(3)

Ifølge ovennævnte afgørelse skal toldkontingenterne for tilberedt frugt globalt (løbenummer 09.1813) og for blanding af tilberedt frugt globalt (løbenummer 09.1815) forhøjes med henholdsvis 1 225 tons og 340 tons.

(4)

Ifølge afgørelse 2005/206/EF skal forhøjelserne for 2004 af de eksisterende toldkontingentmængder beregnes pro rata af basismængderne under hensyntagen til den tid, der er forløbet siden den 1. maj 2004.

(5)

Da tillægsprotokollen fastsætter, at de nye EF-toldindrømmelser skal anvendes fra den 1. maj 2004, bør denne forordning anvendes fra samme dato og træde i kraft så snart som muligt.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 2793/1999 ændres femte kolonne under overskriften »Årlig toldkontingentmængde og årlig vækstfaktor« således:

1)

Teksten til løbenummer 09.1813 affattes således:

»40 000 tons bruttovægt (årlig vækstfaktor 3 %) med en tillægsmængde (fra 1.5.2004) på 1 225 tons bruttovægt (3) (årlig vækstfaktor 3 %)«

2)

Teksten til løbenummer 09.1815 affattes således:

»18 000 tons bruttovægt (årlig vækstfaktor 3 %) med en tillægsmængde (fra 1.5.2004) på 340 tons bruttovægt (4) (årlig vækstfaktor 3 %)«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1638/2004 (EUT L 295 af 18.9.2004, s. 26).

(2)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 32.

(3)  Tillægsmængden for 2004 af dette toldkontingent beregnes pro rata af basismængden under hensyntagen til den tid, der er forløbet siden den 1. maj 2004.

(4)  Tillægsmængden for 2004 af dette toldkontingent beregnes pro rata af basismængden under hensyntagen til den tid, der er forløbet siden den 1. maj 2004.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 505/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 506/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92 (3). Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).

(3)  EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

4

1. termin

5

2. termin

6

3. termin

7

4. termin

8

5. termin

9

6. termin

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen,

C03

:

Alle tredjelande undtagen Bulgarien, Norge, Rumænien, Schweiz og Liechtenstein.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 507/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte malt fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 508/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92 (3). Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).

(3)  EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

4

1. term.

5

2. term.

6

3. term.

7

4. term.

8

5. term.

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

6. term.

10

7. term.

11

8. term.

12

9. term.

1

10. term.

2

11. term.

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 509/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(3)

Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 (3) om regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse produkter.

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør anføres, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1784/2003 og artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25).


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.


(1)  Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.

(2)  Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10

:

Alle bestemmelsessteder.

C11

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.

C12

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Rumænien.

C13

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien og Rumænien.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 510/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (2), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for »andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår, afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EF) nr. 1784/2003 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Kornprodukter

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C10

:

Alle bestemmelsessteder.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 511/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 8, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 af 30. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris (2) fastlægges betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner. Beregningsgrundlaget er fastsat i forordningens artikel 3. De således beregnede restitutioner, om nødvendigt differentieret for kartoffelstivelse, skal fastsættes en gang om måneden, og de kan ændres, hvis priserne for majs og/eller hvede varierer betydeligt.

(2)

De produktionsrestitutioner, der fastsættes ved nærværende forordning, bør justeres med de i bilag II til forordning (EØF) nr. 1722/93 anførte koefficienter med henblik på at fastlægge det nøjagtige beløb, der skal betales.

(3)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den restitution, udtrykt pr. ton stivelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1722/93, fastsættes til:

a)

0,00 EUR/t for majs-, hvede-, byg- og havrestivelse

b)

0,00 EUR/t for kartoffelstivelse.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 512/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21. ocktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (3) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

(2)

Med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes.

(3)

De almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 for eksportrestitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med de fornødne ændringer.

(4)

I artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 fastsættes de særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i internationale konventioner eller andre supplerende programmer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrørende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(3)  EFT L 288 af 25.10.1974, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 31. marts 2005 de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

(EUR/t)

Produktkode

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 513/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. april 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. april 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

3,48

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

30,79

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

51,56

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

51,56

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

30,79


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 15.3.2005-30.3.2005

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Præmie for Golfen (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 33,06 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 514/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag V til nævnte forordning. I Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1520/2000 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for hver måned.

(3)

I henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(4)

De restitutioner, der er fastsat i nærværende forordning, må forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nærværende tidspunkt.

(5)

De forpligtelser, der er indgået om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i fare, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 886/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 14).


BILAG

Restitutionssatser fra 1. april 2005 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

35,22

35,22


(1)  De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 515/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1784/2003 og til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I (3) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, som er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1520/2000 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter hver måned.

(4)

De forpligtelser, der er indgået om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i fare, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til USA, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (4), er det nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 alt efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 4, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (5), for det anvendte basisprodukt i den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes der imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor justeres.

(8)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1785/2003 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført henholdsvis i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller i bilag IV til forordning (EF) nr. 1785/2003, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(3)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 14).

(4)  EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.

(5)  EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1548/2004 (EUT L 280 af 31.8.2004, s. 11).


BILAG

Restitutionssatser fra 1. april 2005 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse (2)

Restitutionssats pr. 100 kg af basisproduktet

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1001 10 00

Hård hvede:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

 

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

– i andre tilfælde:

 

 

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

– – i andre tilfælde

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg:

 

 

– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (4)

– i andre tilfælde

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

 

 

– stivelse:

 

 

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

4,000

4,000

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

0,557

0,557

– – i andre tilfælde

4,000

4,000

– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):

 

 

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

3,000

3,000

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

0,418

0,418

– – i andre tilfælde

3,000

3,000

– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (4)

0,557

0,557

– andre (også i uforarbejdet stand)

4,000

4,000

Kartoffelstivelse under KN-kode 1108 13 00 som ligestilles med et produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:

 

 

– såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

3,453

3,453

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

0,557

0,557

– i andre tilfælde

4,000

4,000

ex 1006 30

Sleben ris:

 

 

– rundkornet

– middelkornet

– langkornet ris

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum til udsæd


(1)  De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.

(2)  De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er angivet i bilag E til Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 1520/2000 (EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1).

(3)  Den pågældende vare henhører under KN-kode 3505 10 50.

(4)  Varer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1784/2003 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93 (EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6).

(5)  For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution for glucosesirup.


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 516/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af enhedsbeløbene for acontobeløbene på produktionsafgifterne for sukker i produktionsåret 2004/05

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 15, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 314/2002 af 20. februar 2002 om gennemførelsesbestemmelser for kvoteordningen for sukker (2) skal der inden den 1. april for det løbende produktionsår fastsættes enhedsbeløb for acontobeløb på produktionsafgiften, som sukkerfabrikanten, isoglucosefabrikanten og inulinsirupsfabrikanten skal betale.

(2)

Overslaget over produktionsafgifterne fører til beløb på over 60 % af de i artikel 15, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1260/2001 omhandlede maksimumsbeløb for basisproduktionsafgiften og B-afgiften. Ifølge artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 314/2002 skal acontobeløbene på basisproduktionsafgiften og B-afgiften for sukker og inulinsirup fastsættes til 50 % af de berørte maksimumsbeløb. Ifølge samme artikels stk. 3 skal acontobeløbet på basisproduktionsafgiften for isoglucose fastsættes til 40 % af det enhedsbeløb for basisproduktionsafgiften, der er anslået for sukker.

(3)

Forvaltningskomitéen for Sukker har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Enhedsbeløbene som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 314/2002 fastsættes for produktionsåret 2004/05 til:

a)

6,32 EUR pr. t hvidt sukker som acontobeløb på basisproduktionsafgiften for A-sukker og B-sukker

b)

118,48 EUR pr. t hvidt sukker som acontobeløb på B-afgiften for B-sukker

c)

5,06 EUR pr. t tørstof som acontobeløb på basisproduktionsafgiften for A-isoglucose og B-isoglucose

d)

6,32 EUR pr. t tørstof udtrykt som sukker/isoglucoseækvivalent som acontobeløb på basisproduktionsafgiften for A-inulinsirup og B-inulinsirup

e)

118,48 EUR pr. t tørstof udtrykt som sukker/isoglucoseækvivalent som acontobeløb på B-afgiften for B-inulinsirup.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 50 af 21.2.2002, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 38/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 13).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 517/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 25. til den 31. marts 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 28,70 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 1 400 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 35.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 518/2005

af 31. marts 2005

om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 25. til den 31. marts 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 10.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 519/2005

af 31. marts 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 115/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 25. til den 31. marts 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 3,90 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 3.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/48


RÅDETS BESLUTNING

af 16. marts 2005

om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder

(2005/267/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets samlede plan for bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel af 28. februar 2002, der er baseret på Kommissionens meddelelse af 15. november 2001 til Europa-Parlamentet og Rådet om en fælles politik mod ulovlig indvandring, blev det foreslået, at der udvikles et sikkert, webbaseret intranetsted til at skabe en sikker og hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om ulovlige migrationsstrømme og -tendenser.

(2)

Kommissionen bør få til opgave at udvikle og forvalte nettet.

(3)

I overensstemmelse med de fastsatte betingelser, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger bør kun autoriserede brugere have adgang til det webbaserede intranetsted.

(4)

Målene for denne beslutning, nemlig sikker og hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(5)

I denne beslutning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender som fællesskabsrettens almindelige principper.

(6)

Der bør i forbindelse med det webbaserede intranetsted tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(8)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne beslutning, der er en udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, bortset fra i det omfang beslutningen indfører en udveksling af oplysninger om de problemer, der er forbundet med tilbagesendelse af andre tredjelandsstatsborgere end dem, der ikke eller ikke længere opfylder de betingelser for et kortvarigt ophold, der gælder på en medlemsstats område i henhold til Schengen-reglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne beslutning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(9)

Hvad angår Republikken Island og Kongeriget Norge, bortset fra i det omfang beslutningen indfører en udveksling af oplysninger om de problemer, der er forbundet med tilbagesendelse af andre tredjelandsstatsborgere end dem, der ikke eller ikke længere opfylder de betingelser for et kortvarigt ophold, der gælder på en medlemsstats område i henhold til Schengen-reglerne, udgør denne beslutning en udbygning af bestemmelserne i Schengen-reglerne ifølge den aftale, der den 18. maj 1999 blev indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (5); det drejer sig i den forbindelse om de bestemmelser i Schengen-reglerne, som falder ind under de områder, der er omhandlet i artikel 1, litra A, B, C og E, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til denne aftale (6).

(10)

Hvad angår Schweiz, bortset fra i det omfang beslutningen indfører en udveksling af oplysninger om de problemer, der er forbundet med tilbagesendelse af andre tredjelandsstatsborgere end dem, der ikke eller ikke længere opfylder de betingelser for et kortvarigt ophold, der gælder på en medlemsstats område i henhold til Schengen-reglerne, udgør denne beslutning en udbygning af bestemmelserne i Schengen-reglerne ifølge den aftale, som er undertegnet mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (7); det drejer sig i den forbindelse om de bestemmelser i Schengen-reglerne, som falder ind under de områder, der er omhandlet i artikel 1, litra A, B, C og E, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF af 25. oktober 2004 (8) og om Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 (9) om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og på Det Europæiske Fællesskabs vegne af denne aftale og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser heri.

(11)

Der skal udarbejdes en ordning, der giver repræsentanter for Island, Norge og Schweiz mulighed for at deltage som associeret i arbejdet i det udvalg, der bistår Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser i medfør af denne beslutning for så vidt angår de bestemmelser, der udgør en udbygning af Schengen-reglerne.

(12)

Det Forenede Kongerige deltager i denne beslutning i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (10), i det omfang foranstaltningerne i beslutningen udbygger de bestemmelser i Schengen-reglerne om bekæmpelse af organiseret ulovlig indvandring, som Det Forenede Kongerige deltager i, og protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, idet det i henhold til protokollens artikel 3 har meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne beslutning.

(13)

Irland deltager i denne beslutning i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (11), i det omfang foranstaltningerne i beslutningen udbygger de bestemmelser i Schengen-reglerne om bekæmpelse af organiseret ulovlig indvandring, som Irland deltager i.

(14)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, jf. dog protokollens artikel 4, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, i det omfang foranstaltningerne i beslutningen ikke udbygger de bestemmelser i Schengen-reglerne om bekæmpelse af organiseret ulovlig indvandring, som Irland deltager i —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ved denne beslutning oprettes der et sikkert, webbaseret informations- og koordinationsnet til udveksling af oplysninger om ulovlig migration, ulovlig indrejse og indvandring samt tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold.

Artikel 2

1.   Kommissionen er ansvarlig for udviklingen og forvaltningen af nettet, herunder dets struktur og indhold samt elementer vedrørende udvekslingen af oplysninger.

2.   Udvekslingen af oplysninger skal mindst vedrøre følgende elementer:

a)

system for tidlig varsling vedrørende ulovlig indvandring og slusernetværk

b)

netværket af indvandringsforbindelsesofficerer

c)

oplysninger om anvendelsen af visa, grænser og rejsedokumenter i forbindelse med ulovlig indvandring

d)

spørgsmål vedrørende tilbagesendelse af personer.

3.   Nettet omfatter alle hensigtsmæssige redskaber, og bestemmelserne om disses fortrolighed fastsættes efter proceduren i artikel 6, stk. 2.

4.   Kommissionen anvender den eksisterende tekniske platform inden for fællesskabsrammerne for det transeuropæiske telematiknet til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne.

Artikel 3

Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 6, stk. 2:

a)

betingelserne og procedurerne for at give fuld eller selektiv adgang til nettet

b)

regler og retningslinjer for anvendelsen af systemet, herunder regler vedrørende tavshedspligt, videregivelse, lagring, arkivering og sletning af oplysninger samt vedrørende standardiserede formularer.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne giver adgang til nettet i overensstemmelse med de foranstaltninger, Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 3.

2.   Medlemsstaterne udpeger nationale kontaktpunkter og informerer Kommissionen herom.

Artikel 5

1.   Oploading af data på nettet påvirker ikke ejerskabet til de pågældende oplysninger. De autoriserede brugere er alene ansvarlige for de oplysninger, de fremlægger, og skal derfor sikre, at indholdet af disse fuldt ud er i overensstemmelse med gældende fællesskabsret og national ret.

2.   Medmindre de fremlagte oplysninger er anført som værende offentligt tilgængelige, kan de udelukkende anvendes af nettets autoriserede brugere og må ikke videregives til tredjemand uden forudgående tilladelse hertil af ejeren af oplysningerne.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at:

a)

forhindre uautoriserede personer i at få adgang til nettet

b)

sikre, at autoriserede personer ved brug af nettet kun har adgang til de data, der ligger inden for deres kompetenceområde

c)

forhindre, at oplysninger i nettet bliver læst, kopieret, ændret eller slettet af uautoriserede personer.

4.   Med forbehold af stk. 3 vedtager Kommissionen yderligere sikkerhedsforanstaltninger efter proceduren i artikel 6, stk. 2.

Artikel 6

1.   Kommissionen bistås af det eksisterende »Argo-udvalg« i medfør af Rådets beslutning 2002/463/EF af 13. juni 2002 om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (Argo-programmet) (12).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

1.   I det omfang det er nødvendigt af hensyn til nettets udvikling, indgår Kommissionen aftaler med offentligretlige organer oprettet i henhold til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber eller oprettet inden for rammerne af Den Europæiske Union.

2.   Kommissionen underretter Rådet om, hvilke fremskridt der sker under forhandlingerne om sådanne aftaler.

Artikel 8

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  Udtalelse af 20.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rådets dok. 13054/04, der er tilgængeligt på http://register.consilium.eu.int

(8)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26.

(9)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78.

(10)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(11)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(12)  EFT L 161 af 19.6.2002, s. 11.


Kommissionen

1.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/52


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 29. marts 2005

om udbud af faste kredsløb i Den Europæiske Union — Del 2 — Prissætning ved engrossalg af 1-benede kredsløb

(meddelt under nummer K(2005) 951)

(EØS-relevant tekst)

(2005/268/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER —

som henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Nye operatører (eller »andre godkendte operatører«) er ofte afhængige af den etablerede operatør, når det gælder tilrådighedsstillelse af faste kredsløb over kort distance til at forbinde kunden til den nye operatørs net (et »1-benet kredsløb«).

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne (2) og Rådets direktiv 92/44/EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb (3), som nu er ophævet (4), skulle visse organisationer, der udbyder faste kredsløb, udbyde disse tjenester (herunder 1-benede kredsløb) efter principperne om ikke-diskriminering og omkostningsbasering.

(3)

I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 27 og artikel 16, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester (forsyningspligtdirektivet) (5) og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (6) opretholdes de tidligere forpligtelser, indtil de relevante markeder er blevet analyseret i overensstemmelse med artikel 16 i rammedirektivet og artikel 16, stk. 3, i forsyningspligtdirektivet.

(4)

I henhold til artikel 16, stk. 4, i rammedirektivet gælder følgende: Når en national tilsynsmyndighed fastslår, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, udpeger den virksomheder med en stærk markedsposition og pålægger sådanne virksomheder passende specifikke forpligtelser eller opretholder eller ændrer sådanne forpligtelser, hvis de findes i forvejen. I henhold til artikel 18, stk. 1, i forsyningspligtdirektivet gælder følgende: Hvis en national tilsynsmyndighed konstaterer, at der på markedet for udbud af minimumssættet af faste kredsløb ikke er reel konkurrence, skal den identificere virksomheder med en stærk markedsposition og pålægge disse virksomheder forpligtelser vedrørende udbud af minimumssættet af faste kredsløb samt vedrørende vilkår for sådant udbud. Virksomheder, som er pålagt forpligtelser jf. et af ovennævnte direktiver, benævnes i det følgende »anmeldte operatører«.

(5)

Den 11. februar 2003 vedtog Kommissionen en henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder (7), der fastlægger, hvilke markeder inden for den elektroniske kommunikationssektor de nationale tilsynsmyndigheder skal analysere i overensstemmelse med bestemmelserne i rammedirektivets artikel 15. Listen omfatter engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb og engrossalg af centrallinjesegmenter af faste kredsløb.

(6)

Udbud af 1-benede kredsløb indgår i markedet for engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb, og for tilstrækkelige kredsløbslængder også i markedet for engrossalg af centrallinjesegmenter af faste kredsløb, som anført i Kommissionens henstilling af 11. februar 2003. Den enkelte nationale tilsynsmyndighed afgør på grundlag af den netstruktur, der kendetegner det nationale marked, hvad der udgør et 1-benet kredsløb.

(7)

Uden at foregribe de nationale tilsynsmyndigheders markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition i henhold til rammedirektivets artikel 15 og 16 og forsyningspligtdirektivets artikel 16, stk. 3, viser oplysninger fremsendt af medlemsstaterne et vedholdende mønster af tiltagende problemer med prisniveauet for 1-benede kredsløb, der oplyses af udpegede operatører, og bekræfter, at der er problemer med forskellene i disse priser.

(8)

Hvis en national tilsynsmyndighed i overensstemmelse med adgangsdirektivets artikel 13 eller forsyningspligtdirektivets artikel 18 pålægger omkostningsbasering i forbindelse med 1-benede kredsløb, kan den tage hensyn til, at de omkostningsoplysninger, som modtages fra den pågældende operatør, eventuelt ikke fuldt ud afspejler omkostningerne hos en effektiv operatør, som anvender moderne teknologier. Tilsynsmyndigheden kan også tage hensyn til priser, som findes på sammenlignelige markeder med konkurrence, når det gælder obligatoriske mekanismer til omkostningsdækning eller prissætningsmetoder.

(9)

Offentliggørelsen af anbefalede prislofter for 1-benede kredsløb kunne i denne situation give de nationale tilsynsmyndigheder oplysninger om og vejledning i den bedste nuværende praksis ved udbud af faste kredsløb, når de udarbejder reguleringsløsninger for markeder for faste kredsløb, hvor der ikke hersker reel konkurrence på deres område. Det ville bidrage til udviklingen af et indre marked ved at fremme en konsekvent anvendelse af rammebestemmelserne i hele EU og dermed underbygge etableringen af et mere konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt marked for faste kredsløb.

(10)

De afledte prislofter i denne henstilling tager hensyn til gennemsnitspriserne i de medlemsstater, som tillader prisfleksibilitet i forskellige geografiske områder for udpegede operatører.

(11)

Som det er fastlagt i adgangsdirektivets artikel 13, stk. 3, kan de nationale tilsynsmyndigheder af virksomheder, der er udpeget som havende en stærk markedsposition, forlange, at disse fremlægger fuld dokumentation for priserne, og om nødvendigt kræve, at priserne tilpasses.

(12)

Kommissionen vil overveje behovet for at revurdere denne henstilling senest den 31. juli 2006 for at tage hensyn til den teknologiske og markedsmæssige udvikling.

(13)

Kommunikationsudvalget har afgivet udtalelse i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i rammedirektivet —

HENSTILLER:

1)

I denne forordning forstås ved:

a)

»1-benet kredsløb«: den dedikerede forbindelse mellem kundens tilslutningspunkt og den anden godkendte operatørs samtrafikpunkt ved (eller tæt på) den anmeldte operatørs netknude, som kan anses for at være en bestemt type faste kredsløb i engrosleddet, og som andre godkendte operatører kan anvende til at udbyde detailtjenester til brugere, andre operatører eller til egne formål, der kan bestå af, men ikke er begrænset til, faste kredsløb, forbindelser til det koblede telefonnet, datatjenester eller bredbåndsadgang

b)

»linjelængde«: den radiale afstand mellem linjens to endepunkter, dvs. fra samtrafikpunktet til kundens tilslutningspunkt

c)

»kunde«: en anden godkendt operatørs kunde.

2)

Når de nationale tilsynsmyndigheder pålægger eller bibeholder en forpligtelse til omkostningsbaserede priser i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2002/19/EF (»adgangsdirektivet«) for operatører, der udbyder 1-benede kredsløb, bør de:

a)

sikre, at priserne for udbuddet af 1-benede kredsløb kun afspejler omkostningerne for de tilgrundliggende netelementer og de ønskede tjenester, herunder en rimelig rentabilitetssats. Takststrukturen kan navnlig indeholde engangsomkostninger i form af en oprettelsesafgift, som kun omfatter de dokumenterede omkostninger i forbindelse med den tjeneste, der anmodes om (dvs. særskilt udstyr, linjekorrektion, afprøvning og ressourcer), samt månedlig leje, der alene dækker løbende vedligeholdelse samt brug af det udstyr og de ressourcer, der stilles til rådighed

b)

sikre, at alle prislofter, der er anført i bilaget for 1-benede kredsløb, som bygger på de prisoplysninger og den metodologi, der er indeholdt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, overholdes, medmindre der foreligger pålidelige oplysninger fra omkostningsberegningsanalyser, som er godkendt af den nationale tilsynsmyndighed, om at det anbefalede loft ville føre til et prisniveau, som ikke kan dække de faktiske omkostninger for de tilgrundliggende netelementer og de ønskede tjenester, herunder en rimelig rentabilitetssats.

Den metode, som anvendes til at beregne de anbefalede prislofter, og som er beskrevet i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene (8), anses for at være hensigtsmæssig til at tage højde for omkostningsforskelle mellem forskellige operatører i forskellige medlemsstater

c)

udøve deres ret i henhold til artikel 13 i adgangsdirektivet og kræve fuld begrundelse af forslag til priser, og om nødvendigt kræve en justering af disse priser.

3)

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(2)  EFT L 199 af 26.7.1997, s. 32. Ændret ved direktiv 98/61/EF (EFT L 268 af 3.10.1998, s. 37).

(3)  EFT L 165 af 19.6.1992, s. 27. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/80/EF (EFT L 14 af 20.1.1998, s. 27).

(4)  Disse direktiver er ophævet ved artikel 26 i rammedirektivet med virkning fra den 24. juli 2003.

(5)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(6)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.

(7)  K(2003) 497 (EUT L 114 af 8.5.2003, s. 45).

(8)  »Commission staff working document — Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union — Part 2 — Pricing aspects of wholesale leased line part circuits« — http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


BILAG

(EUR)

Kapacitet

Loft for summen af den månedlige leje og 1/24 af engangsomkostninger for oprettelsen for et kredsløb på op til 2 km

Loft for summen af den månedlige leje og 1/24 af engangsomkostninger for oprettelsen for et kredsløb på op til 5 km

Loft for summen af den månedlige leje og 1/24 af engangsomkostninger for oprettelsen for et kredsløb på op til 15 km

Loft for summen af den månedlige leje og 1/24 af engangsomkostninger for oprettelsen for et kredsløb på op til 50 km

Loft for engangsomkostninger for oprettelsen

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144