ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
24. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 456/2005/EF af 9. marts 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser ( 1 )

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

24.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR. 456/2005/EF

af 9. marts 2005

om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssamfundets udvikling og indførelsen af bredbånd vil påvirke hver eneste EU-borgers liv, bl.a. ved at fremme tilgængeligheden til viden og nye måder at tilegne sig viden på, hvilket vil øge efterspørgslen efter nyt indhold og nye applikationer og tjenester.

(2)

Der er stadig en betydelig vækst i udbredelsen af internettet i Fællesskabet. Internettets muligheder bør udnyttes til at give hver enkelt borger og organisation i Fællesskabet del i de samfundsmæssige og økonomiske fordele af informationer og viden. Europa er nu klar til at udnytte potentialet i digitalt indhold.

(3)

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev det understreget, at skiftet til en digital, videnbaseret økonomi, der drives frem af nye varer og tjenester, vil være en effektiv drivkraft for vækst, konkurrenceevne og job. Ved den lejlighed anerkendtes specifikt den rolle, som indholdsindustrierne spiller med hensyn til at skabe værditilvækst ved at udnytte og forbinde den europæiske kulturelle mangfoldighed via netværk.

(4)

Handlingsplanen eEuropa 2005, som videreudvikler Lissabon-strategien, efterlyser aktioner, der fremmer udviklingen af sikre tjenester og applikationer samt sikkert indhold via bredbåndsnet og dermed tilvejebringer et gunstigt klima for private investeringer og jobskabelse og medvirker til at øge produktiviteten, modernisere offentlige tjenester og give alle mulighed for at deltage i det globale informationssamfund.

(5)

Efterspørgslen efter digitalt kvalitetsindhold i Europa med velafvejede adgangs- og brugerrettigheder bliver stadig tydeligere og kommer fra et bredt publikum: borgere, studerende, forskere, små og mellemstore virksomheder og andre erhvervsbrugere eller personer med særlige behov, som ønsker at forøge deres viden, eller »videreanvendere«, som ønsker at udnytte digitale indholdsressourcer til at etablere tjenester.

(6)

Interessenter inden for digitalt indhold er indholdsudbydere (herunder offentlige og private organisationer og institutioner, der producerer, samler eller ejer digitalt indhold) og indholdsbrugere (herunder organisationer og virksomheder, der er slutbrugere, som videreanvender og/eller værdiforøger digitalt indhold). Der bør lægges særlig vægt på små og mellemstore virksomheders deltagelse.

(7)

eContent-programmet (2001-2004) vedtaget ved Rådets beslutning 2001/48/EF (3) gik ind for udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på internettet samt sproglig mangfoldighed på europæiske websteder i informationssamfundet. Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2003 vedrørende midtvejsevalueringen af eContent-programmet bekræfter, hvor vigtigt det er at sætte ind på dette område.

(8)

Teknologiske fremskridt giver mulighed for at værdiforøge indhold i form af indlejret viden og for at forbedre interoperabiliteten på tjenesteniveau, hvilket er en grundlæggende forudsætning for at få adgang til, anvende og distribuere digitalt indhold. Dette er særlig relevant for de områder af offentlig interesse, der vil blive omfattet af dette program.

(9)

Fremme af solide forretningsmodeller vil styrke kontinuiteten i de projekter, der iværksættes under dette program, og vil således forbedre betingelserne for bedre økonomisk afkast fra tjenester, som bygger på adgang til og videreanvendelse af digitalt indhold.

(10)

Der er etableret lovgivningsrammer, som behandler udfordringerne i forbindelse med digitalt indhold i informationssamfundet (4)  (5)  (6).

(11)

Forskellig praksis i de enkelte medlemsstater udgør fortsat en teknisk hindring for udbredt adgang til, anvendelse, videreanvendelse og udnyttelse af den offentlige sektors informationer i Fællesskabet.

(12)

I tilfælde, hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF (7) og 2002/58/EF (8) overholdes, og de anvendte teknologier bør respektere og om muligt forbedre privatlivets fred.

(13)

Fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med informationsindhold bør fremme Fællesskabets flersproglige og multikulturelle særpræg.

(14)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (9).

(15)

Kommissionen bør sikre komplementariteten og synergien med beslægtede fællesskabsinitiativer og -programmer, herunder navnlig programmer vedrørende uddannelse og kultur og vedrørende den europæiske interoperabilitetsramme (European Interoperability Framework).

(16)

I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (10) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(17)

Målene for de påtænkte handlinger, nemlig at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne som følge af spørgsmålenes grænseoverskridende karakter og kan derfor på grund af handlingernes europæiske omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Programmets formål

1.   Ved denne afgørelse etableres der et fællesskabsprogram for perioden 2005-2008 med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte, for dermed at lette produktion og udbredelse af informationer — inden for områder af offentlig interesse — på fællesskabsplan.

Programmet betegnes »eContentplus«-programmet (i det følgende benævnt »programmet«).

2.   For at nå det overordnede mål for programmet, gennemføres følgende aktionslinjer:

a)

fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

b)

fremme af forbedringen af kvaliteten og af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

c)

styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen.

De aktiviteter, der skal gennemføres inden for rammerne af disse aktionslinjer, målrettes mod henholdsvis den offentlige sektors oplysninger, rumlige data og undervisnings- og kulturindhold samt videnskabeligt indhold som beskrevet i bilag I. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 2

Deltagelse i programmet

1.   Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i medlemsstaterne. Det er endvidere åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i kandidatlandene, i overensstemmelse med bilaterale aftaler, der allerede består, eller som indgås med disse lande.

2.   Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i de EFTA-lande, der er kontraherende parter i EØS-aftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte aftale.

3.   Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i tredjelande samt internationale organisationer, uden at der ydes støtte fra Fællesskabet, hvis en sådan deltagelse effektivt bidrager til programmets gennemførelse. Beslutningen om at tillade en sådan deltagelse træffes efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Kommissionens beføjelser

1.   Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af dette program.

2.   Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram på grundlag af denne afgørelse.

3.   Under gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne generel overensstemmelse og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -programmer og -foranstaltninger, der berører udviklingen og anvendelsen af europæisk digitalt indhold og fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet, herunder navnlig Fællesskabets programmer for forskning og teknologisk udvikling, Ida, eTEN, e-inclusion, e-læring, Modinis og handlingsplanen for et sikrere internet.

4.   Kommissionen handler efter proceduren i artikel 4, stk. 2, i forbindelse med:

a)

vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet

b)

fastlæggelse af kriterier for og indholdet af indkaldelser af forslag i overensstemmelse med de i artikel 1 fastsatte mål

c)

vurdering af de projekter, der foreslås i forbindelse med indkaldelser af forslag med henblik på EF-finansiering med et EF-bidrag, der anslås til 1 mio. EUR eller derover

d)

enhver fravigelse af bestemmelserne i bilag II.

5.   Kommissionen underretter det i artikel 4 omhandlede udvalg om, hvordan programmets gennemførelse forløber.

Artikel 4

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 5

Overvågning og evaluering

1.   Med henblik på at sikre, at fællesskabsstøtten anvendes effektivt, sørger Kommissionen for, at aktioner i medfør af denne afgørelse underkastes forudgående godkendelse, opfølgning og efterfølgende evaluering.

2.   Kommissionen overvåger gennemførelsen af projekter i medfør af programmet. Kommissionen evaluerer, hvordan projekterne er gennemført, og hvilke virkninger deres gennemførelse har haft, for at fastslå, om de oprindeligt fastsatte mål er nået.

3.   Kommissionen forelægger senest medio 2006 en rapport om gennemførelsen af aktionslinjerne i artikel 1, stk. 2, for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Kommissionen redegør i den forbindelse for overensstemmelsen mellem beløbet for 2007-2008 og de finansielle overslag. Kommissionen tager i forbindelse med budgetproceduren for 2007-2008 de nødvendige skridt til at sikre overensstemmelse mellem de årlige bevillinger og de finansielle overslag. Kommissionen forelægger en endelig evalueringsrapport ved programmets afslutning.

4.   Kommissionen sender resultaterne af sine kvantitative og kvalitative evalueringer til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag til ændring af denne afgørelse. Resultaterne fremsendes inden forelæggelsen af forslagene til Den Europæiske Unions almindelige budget for henholdsvis 2007 og 2009.

Artikel 6

Finansieringsramme

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Fællesskabets aktioner i medfør af denne afgørelse udgør for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008 149 mio. EUR, hvoraf 55,6 mio. EUR for perioden indtil den 31. december 2006.

2.   For perioden efter den 31. december 2006 anses beløbet for at være bekræftet, hvis det for denne fase er i overensstemmelse med de finansielle overslag, der gælder for den periode, der begynder i 2007.

3.   De årlige bevillinger for perioden 2005‐2008 godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. En vejledende fordeling af udgifterne er anført i bilag III.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. marts 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. P. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  EUT C 117 af 30.4.2004, s. 49.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 22.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 24.9.2004 (EUT C 25 E af 1.2.2005, s. 19) og Europa-Parlamentets holdning af 27.1.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 28.2.2005.

(3)  EFT L 14 af 18.1.2001, s. 32.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)(EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(9)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(10)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).


BILAG I

Aktioner

I.   INDLEDNING

Det overordnede formål med eContentplus er at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte for at lette fremstillingen og udbredelsen af informationer på områder af offentlig interesse — på fællesskabsplan.

Programmet vil skabe bedre vilkår for adgangen til og forvaltningen af digitalt indhold og digitale tjenester i flersproglige og multikulturelle miljøer. Det vil øge brugernes valg og understøtte nye måder at interagere med videnberiget digitalt indhold, som er en facilitet, der bliver stadig vigtigere for at gøre indhold mere dynamisk og tilpasset særlige kontekster (undervisning, kultur, personer med særlige behov osv.).

Programmet skal bane vejen for strukturerede rammer for digitalt kvalitetsindhold i Europa — The European Digital Content Area — ved at lette overførsel af erfaringer og god praksis og samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og -brugere.

a)

Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

b)

Fremme af forbedringen af kvaliteten og af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

c)

Styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen.

II.   AKTIONSLINJER

A.

Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

Aktiviteterne under denne aktionslinje omfatter etablering af netværk og alliancer mellem interessenter, hvilket ansporer til etablering af nye tjenester.

Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings- og kulturindhold.

Der fokuseres på:

a)

at understøtte en mere udbredt anerkendelse af vigtigheden af den offentlige sektors informationer, deres kommercielle værdi og den dertil knyttede samfundsmæssige betydning af deres anvendelse. Aktiviteterne skal tilvejebringe en effektiv grænseoverskridende anvendelse og udnyttelse af den offentlige sektors informationer mellem organisationer i den offentlige sektor og private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, med henblik på værdiforøgede informationsprodukter og -tjenester

b)

at anspore til en mere udbredt anvendelse af rumlige data i den offentlige sektors organer, private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, og blandt borgerne via samarbejdsmekanismer på europæisk plan. Aktiviteterne bør både tackle tekniske og organisatoriske spørgsmål, så overlapning og utilstrækkeligt udviklede territoriale datasæt undgås. De bør fremme grænseoverskridende interoperabilitet og støtte koordineringstiltag mellem kortlægningsorganer samt fremme udviklingen af nye mobiltjenester på europæisk plan. De bør også understøtte brugen af åbne standarder

c)

at fremme udbredelsen af åbne europæiske videnpuljer med digitale objekter til uddannelses- og forskersamfund, samt den enkelte borger. Aktiviteterne skal understøtte etableringen af transeuropæiske formidlingstjenester for digitalt undervisningsindhold, med tilhørende forretningsmodeller. Aktiviteterne bør også anspore til at anvende åbne standarder og til at etablere store brugergrupper, som analyserer og afprøver præstandardiserings- og specifikationsmodeller med henblik på at inddrage europæiske flersproglige og multikulturelle aspekter ved definitionen af globale standarder for digitalt undervisningsindhold

d)

at fremme udviklingen af transeuropæiske informationsstrukturer, der giver adgang til og anvender europæiske digitale kulturelle og videnskabelige ressourcer af høj kvalitet ved at forbinde virtuelle biblioteker, fælles datahukommelser osv. Aktiviteterne bør omfatte koordinerede fremgangsmåder ved digitalisering og opbygning af samlinger, præservering af digitale objekter samt indeksering af kulturelle og videnskabelige digitale ressourcer. De bør forbedre adgangen til digitale kulturelle og videnskabelige aktiver ved hjælp af effektive licensordninger og kollektiv forudgående clearing af rettigheder.

B.

Fremme af forbedringen af kvaliteten og fremme af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

De aktiviteter, der skal udføres under denne aktionslinje, skal lette kortlægningen og en vid udbredelse af god praksis inden for metoder, processer og operationer med henblik på at frembringe højere kvalitet og større effektivitet i forbindelse med fremstilling, anvendelse og distribution af digitalt indhold.

Aktiviteterne omfatter forsøg, som skal demonstrere forskellige aspekter af digitalt indhold inden for de eksisterende lovrammer, nemlig søgbarhed, anvendelighed, videreanvendelighed, sammenstillingsmuligheder og interoperabilitet, samtidig med at man allerede på et tidligt stadium i processen tilgodeser krav fra forskellige målgrupper og ‐markeder i et miljø med stadig flere sprog og kulturer og således omfatter mere end blot lokaliseringsteknologier.

Aktiviteterne skal udnytte fordelene ved at berige digitalt indhold med maskinlæsbare data (semantisk veldefinerede metadata baseret på relevant deskriptiv terminologi, ordlister og ontologier).

Forsøgene gennemføres i tematiske klynger. Indsamling, formidling og sektoroverskridende samspil af indvundne erfaringer udgør en integreret del af forsøgene.

Målområdet for anvendelse er den offentlige sektors informationer, rumlige data, digitalt undervisnings- og kulturindhold samt videnskabeligt digitalt indhold.

C.

Styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen

De aktiviteter, der skal udføres under denne aktionslinje, omfatter ledsageforanstaltninger til relevant lovgivning vedrørende digitalt indhold og fremme af øget samarbejde mellem interessenter inden for digitalt indhold samt oplysningskampagner. Aktiviteterne skal understøtte udviklingen af værktøjer til benchmarking, overvågning og analyse, konsekvensvurderingen af programmet samt formidlingen af resultaterne. De skal kortlægge og analysere eventuelle muligheder og problemer (f.eks. tillid, kvalitetsmærkning, intellektuelle ejendomsrettigheder på undervisningsområdet) og i givet fald komme med løsningsforslag.


BILAG II

Midlerne til programmets gennemførelse

1.

Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med det tekniske indhold, der er angivet i bilag I.

2.

Programmet gennemføres ved hjælp af indirekte aktioner, der omfatter:

a)

Aktioner med omkostningsdeling

i)

Projekter beregnet på at forøge viden for at forbedre eksisterende produkter, processer og/eller tjenester og/eller for at tilgodese fællesskabspolitikkernes behov. Fællesskabets bidrag vil normalt ikke overstige 50 % af omkostningerne ved projektet. Offentlige instanser kan få dækket deres ekstraudgifter fuldt ud

ii)

Aktioner vedrørende god praksis med henblik på videnspredning. De gennemføres normalt i tematiske klynger og forbindes i tematiske net. Fællesskabets bidrag til foranstaltninger i medfør af dette punkt vil være begrænset til de direkte omkostninger, der skønnes nødvendige eller passende for at realisere aktionens specifikke mål

iii)

Tematiske net: net, som forener en lang række forskellige interessenter omkring et givet teknologisk og organisatorisk mål med henblik på at lette koordineringsaktiviteter og videnoverførsel. Sådanne net kan være knyttet til aktioner vedrørende god praksis. Der vil blive ydet støtte til de støtteberettigede ekstraudgifter i forbindelse med koordinering og iværksættelse af et net. Fællesskabets bidrag kan dække de støtteberettigede ekstraomkostninger i forbindelse med disse foranstaltninger.

b)

Ledsageforanstaltninger

Ledsageforanstaltninger bidrager til gennemførelsen af programmet eller til forberedelse af fremtidige aktiviteter. Foranstaltninger, hvis formål er markedsføring af produkter, processer eller tjenester eller marketingsaktiviteter eller salgsfremstød, kommer ikke i betragtning.

i)

Undersøgelser til støtte for programmet, herunder forberedelse af fremtidige aktiviteter

ii)

Informationsudveksling, konferencer, seminarer, workshopper eller andre møder samt forvaltning af aktivitetsklynger

iii)

Formidlings-, informations- og kommunikationsaktiviteter.

3.

Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af indkaldelser af forslag, der offentliggøres på Kommissionens websted, i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

4.

Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvis det er relevant, ledsages af en finansieringsplan med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, herunder den finansielle støtte, der ansøges om fra Fællesskabet, og andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder.

5.

Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.


BILAG III

Vejledende fordeling af bevillinger

1.

Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

40—50 %

2.

Fremme af forbedringen af kvaliteten og fremme af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

45—55 %

3.

Styrkelse af samarbejdet mellem interessenter inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen

8—12 %


24.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/9


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/1/EF

af 9. marts 2005

om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2)

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens meddelelse af 11. maj 1999: »Etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan« kortlægges en række foranstaltninger, som er påkrævet for at realisere det indre marked for finansielle tjenesteydelser.

(2)

På sit møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 slog Det Europæiske Råd til lyd for at få denne handlingsplan gennemført senest i 2005.

(3)

Den 17. juli 2000 nedsatte Rådet Vismandsudvalget for Regulering af De Europæiske Værdipapirmarkeder. I sin endelige rapport anbefalede Vismandsudvalget, at der blev udarbejdet rammelovgivning i fire niveauer med det formål at gøre forskriftsprocessen for Fællesskabets værdipapirlovgivning mere fleksibel, effektiv og gennemsigtig.

(4)

I sin resolution om en mere effektiv regulering af værdipapirmarkederne i Den Europæiske Union udtrykte Det Europæiske Råd i Stockholm den 23.-24. marts 2001 tilfredshed med Vismandsudvalgets rapport og slog til lyd for, at metoden med fire niveauer blev gennemført.

(5)

I lyset heraf vedtog Kommissionen den 6. juni 2001 afgørelse 2001/527/EF (4) og 2001/528/EF (5) om oprettelse af henholdsvis Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) og Det Europæiske Værdipapirudvalg (ESC).

(6)

Demokratisk kontrol og gennemskuelighed bør være faste bestanddele af den såkaldte Lamfalussy-proces og udvidelsen heraf, hvilket kun kan sikres i tilstrækkeligt omfang ved at respektere den interinstitutionelle balance med hensyn til gennemførelsesforanstaltninger.

(7)

Ved dette direktiv ændres Rådets direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (6), 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (7), 91/675/EØF af 19. december 1991 om nedsættelse af en forsikringskomité (8), 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv) (9), og 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (10), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger (11), 98/78/EF af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe (12), 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (13), 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (14), 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (15) og 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat. Nærværende direktiv har kun som mål at foretage visse ændringer i udvalgenes organisationsstruktur. Ingen af ændringerne har til formål at udvide de beføjelser til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger, som er tillagt Kommissionen i medfør af disse direktiver eller de beføjelser, som er tillagt Rådet i medfør af direktiv 93/6/EØF.

(8)

I sin beslutning af 5. februar 2002 gav Europa-Parlamentet sin tilslutning til metoden med fire niveauer på værdipapirområdet på grundlag af en højtidelig erklæring, som Kommissionen samme dag havde afgivet i Europa-Parlamentet, og skrivelsen af 2. oktober 2001 fra kommissæren med ansvar for det indre marked til formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om Økonomi og Valutaspørgsmål om sikring af Europa-Parlamentets rolle i denne proces. I sin beslutning af 21. november 2002 opfordrede Europa-Parlamentet til, at metoden for visse aspekters vedkommende udvides til at gælde bank- og forsikringssektoren under forudsætning af, at Rådet gav et klart tilsagn om at garantere den rette institutionelle balance.

(9)

De forpligtelser, som Kommissionen med ovennævnte erklæring af 5. februar 2002 og skrivelse af 2. oktober 2001 har påtaget sig med hensyn til værdipapirlovgivningen, bør suppleres med tilstrækkelige garantier for den rette institutionelle balance.

(10)

Den 3. december 2002 opfordrede Rådet Kommissionen til at gennemføre ordninger for de øvrige dele af den finansielle sektor med udgangspunkt i Vismandsudvalgets endelige rapport.

(11)

Det er ligeledes nødvendigt med garantier i forbindelse med udvidelsen af metoden med fire niveauer, da EU-institutionerne endnu ikke har stor praktisk erfaring med Lamfalussy-metoden med fire niveauer. Desuden blev der i den første og anden midlertidige rapport fra Det Interinstitutionelle Overvågningsudvalg, der overvåger Lamfalussy-processen, fremført en række bemærkninger og kritikpunkter vedrørende den måde, hvorpå processen fungerer.

(12)

Tempoet for vedtagelse af lovgivning og lovgivningens kvalitet er grundlæggende mål for Lamfalussy-processen. Lamfalussy-processens succes afhænger i højere grad af de institutionelle partneres politiske vilje til at etablere en passende ramme for vedtagelsen af lovgivningen end af en fremskyndelse af udarbejdelsen af de tilhørende tekniske delegerede bestemmelser. Desuden kan overdreven fokusering på tempoet for udarbejdelse af delegerede bestemmelser give anledning til store problemer med hensyn til kvaliteten af disse bestemmelser.

(13)

Udvidelsen af Lamfalussy-proceduren har ingen indflydelse på eventuelle afgørelser vedrørende tilrettelæggelse af overvågning på EU-plan.

(14)

Med henblik herpå bør der for banksektorens vedkommende ske en tilpasning af den rolle, der udøves af Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning (BAC), der blev nedsat ved direktiv 2000/12/EF.

(15)

For at afspejle denne tilpassede rolle bør BAC erstattes af »Det Europæiske Bankudvalg«.

(16)

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre direktiv 2000/12/EF, er generelle foranstaltninger og bør vedtages i overensstemmelse med artikel 5 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (16).

(17)

De gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages, må ikke ændre de væsentlige bestemmelser i direktiverne.

(18)

Europa-Parlamentet bør have en frist på tre måneder fra den første fremsendelse af udkast til gennemførelsesforanstaltninger til at behandle disse og afgive udtalelse. I hastende og behørigt begrundede tilfælde kan denne frist dog afkortes. Hvis Europa-Parlamentet inden for fristen vedtager en beslutning, tager Kommissionen de foreslåede bestemmelser op til fornyet behandling.

(19)

Kommissionen skal under udøvelsen af sine gennemførelsesbeføjelser overholde følgende principper, behovet for at sikre investorernes tillid til de finansielle markeder ved at bidrage til stor gennemskuelighed på disse markeder; behovet for at give investorerne en bred vifte af konkurrerende investeringsmuligheder og et oplysnings- og beskyttelsesniveau, der er tilpasset deres forhold; behovet for at sikre, at uafhængige regulerende myndigheder håndhæver reglerne ensartet, navnlig med hensyn til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet; behovet for stor gennemskuelighed og høring af alle markedsdeltagere og Europa-Parlamentet og Rådet; behovet for at fremme innovation på de finansielle markeder, hvis de skal være dynamiske og effektive; behovet for at sikre markedets integritet gennem nøje og reaktiv overvågning af finansielle nyskabelser; betydningen af at mindske omkostningerne ved og øge adgangen til kapital; behovet for på lang sigt at afveje omkostningerne og fordelene ved de enkelte gennemførelsesforanstaltninger for markedsdeltagerne (herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og små investorer); behovet for at fremme de finansielle EU-markeders internationale konkurrenceevne uden at hindre den hårdt tiltrængte udvidelse af internationalt samarbejde; behovet for at skabe lige vilkår for markedsdeltagere gennem indførelse af EU-bestemmelser i det omfang, det er hensigtsmæssigt; behovet for at respektere forskelle i de nationale finansielle markeder, hvis de ikke i urimelig grad skader sammenhængen i det indre marked og behovet for at sikre sammenhæng med andre fællesskabsbestemmelser på dette område, da forskelle i informationer og manglende gennemskuelighed kan skade markedernes funktion og — navnlig — skade forbrugerne og de små investorer.

(20)

Visse gældende bestemmelser om tekniske tilpasninger af direktiv 2000/12/EF bør bringes i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.

(21)

For at sikre institutionel og retlig overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er benyttet inden for andre fællesskabssektorer, nedsattes ved Kommissionens afgørelse 2004/10/EF (17) Det Europæiske Bankudvalg med rådgivende kompetence til at bistå Kommissionen om udviklingen i Fællesskabets banklovgivning. Henvisninger til BAC's rådgivende funktioner i direktiv 2000/12/EF bør derfor udgå.

(22)

Hvad angår overvågningen af observationsnøgletal for kreditinstitutters solvens og likviditet, er BAC's kompetence ikke længere påkrævet i lyset af harmoniseringen af kapitalgrundlagsreglerne og udviklingen i de teknikker, som kreditinstitutterne anvender til at måle og forvalte deres likviditetsrisiko.

(23)

Endvidere har den kraftige udvikling i samarbejdet og informationsudvekslingen mellem tilsynsmyndighederne, navnlig via aftalememoranda, overflødiggjort Kommissionens regelmæssige overvågning af visse individuelle tilsynsafgørelser og den systematiske forelæggelse af disse for BAC.

(24)

Nedsættelsen af Det Europæiske Bankudvalg bør ikke udelukke andre former for samarbejde mellem de forskellige myndigheder, der er involveret i reguleringen af og tilsynet med kreditinstitutter, navnlig i Det Europæiske Banktilsynsudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/5/EF (18).

(25)

Den forsikringskomité, der blev nedsat ved direktiv 91/675/EØF har til opgave at bistå Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser i medfør af direktiverne på forsikringsområdet, og især at foretage de tekniske tilpasninger, som er nødvendige for at tage hensyn til udviklingen i forsikringssektoren; sådanne foranstaltninger træffes i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.

(26)

Ifølge direktiv 91/675/EØF skal Forsikringskomitéen også behandle ethvert spørgsmål, der vedrører anvendelsen af Fællesskabets bestemmelser om forsikringssektoren, og skal især rådgive Kommissionen om forslag til lovgivning, som Kommissionen agter at forelægge for Europa-Parlamentet og Rådet.

(27)

Med henblik på at opbygge et indre marked, hvor forsikringstagere og begunstigede er passende beskyttet, er forsikringsselskaber og arbejdsmarkedspensionskasser, der opererer på det indre marked i overensstemmelse med principperne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, underlagt specifik fællesskabslovgivning. For at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten og for at bevare den finansielle stabilitet bør denne lovgivning hurtigt kunne tilpasses de hastige markedsforandringer, der berører disse sektorer, især hvad angår de finansielle og tekniske aspekter.

(28)

Forsikringskomitéens rolle bør derfor tilpasses, og komitéen bør som følge heraf omdøbes til »Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner«. For så vidt angår arbejdsmarkedsorienterede pensioner, bør Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner dog ikke behandle arbejds- og socialretlige spørgsmål, som f.eks. organisering af arbejdsmarkedsorienterede pensionsordninger, navnlig hvad angår obligatorisk medlemskab og resultater af kollektive aftaler.

(29)

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre direktiv 91/675/EØF, er generelle foranstaltninger og bør vedtages i overensstemmelse med artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(30)

For at sikre institutionel og retlig overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er benyttet inden for andre fællesskabssektorer, nedsattes ved Kommissionens afgørelse 2004/9/EF (19) Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner med rådgivende kompetence til at bistå Kommissionen på forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsområdet. Henvisninger til Forsikringskomitéens rådgivende funktioner i direktiv 91/675/EØF bør derfor udgå.

(31)

Ved direktiv 85/611/EØF nedsattes kontaktudvalget for investeringsinstitutter (UCITS-kontaktudvalget) med det formål at bistå Kommissionen ved at lette en harmoniseret gennemførelse af direktivet gennem regelmæssige samråd, fremme samråd mellem medlemsstaterne og om nødvendigt rådgive Kommissionen om de ændringer, som skal foretages i direktivet.

(32)

UCITS-kontaktudvalget fungerer også inden for udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 1999/468/EF med henblik på at bistå Kommissionen i forbindelse med tekniske ændringer, som skal foretages i direktiv 85/611/EØF.

(33)

Den 3. december 2002 opfordrede Rådet Kommissionen til at tage skridt til at overføre bl.a. UCITS-kontaktudvalgets funktion som rådgiver for Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser til ESC.

(34)

For fuldt ud at gennemføre den model, der er opstillet i de seneste direktiver på værdipapirområdet, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (20) — som tildeler ESC beføjelser til at rådgive Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af dennes forskriftsbeføjelser, samtidig med at det lader tilrettelæggelsen af andre aspekter af ESC's arbejde regulere ved afgørelse 2001/528/EF — er det nødvendigt at lade de bestemmelser, der i henhold til artikel 53 i direktiv 85/611/EØF fastsætter det nuværende UCITS-kontaktudvalgs opbygning og funktioner, når det ikke handler som led i udvalgsproceduren, udgå.

(35)

ESC's beføjelser bør derfor udtrykkeligt udvides til at gå ud over de beføjelser, ESC allerede har fået tildelt ved direktiv 2003/6/EF, således at de omfatter de funktioner, der på nuværende tidspunkt er fastsat i direktiv 85/611/EØF. De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre sidstnævnte direktiv, er generelle foranstaltninger og bør vedtages i overensstemmelse med artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(36)

Direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF, 93/6/EØF, 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF bør således ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ÆNDRING AF DIREKTIV 93/6/EØF, 94/19/EF OG 2000/12/EF OM BANKSEKTOREN

Artikel 1

Direktiv 93/6/EØF

I artikel 7, stk. 9, tredje punktum, i direktiv 93/6/EØF udgår ordene »og til Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning«.

Artikel 2

Direktiv 94/19/EF

I artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 94/19/EF ændres ordene »Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning« til »Det Europæiske Bankudvalg«.

Artikel 3

Direktiv 2000/12/EF

I direktiv 2000/12/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.

Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 60, stk. 2, afgørelse om eventuelle ændringer af den i stk. 3 opstillede fortegnelse.«

2)

Artikel 2, stk. 5, tredje afsnit, affattes således:

»Når det drejer sig om andre kreditinstitutter end sådanne, som oprettes i nyinddæmmede regioner eller er et resultat af fusion eller spaltning af eksisterende institutter, der hører ind under centralorganet, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 60, stk. 2, fastsætte supplerende regler for anvendelsen af andet afsnit, herunder ophævelse af de i første afsnit fastsatte undtagelser, såfremt den finder, at tilslutningen af nye institutter, der nyder fordel af den i andet afsnit fastsatte ordning, vil kunne påvirke konkurrencen negativt.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Tilladelse

Medlemsstaterne drager omsorg for, at kreditinstitutterne er meddelt tilladelse, før de påbegynder deres virksomhed. Med forbehold af artikel 5 til 9 fastsætter de betingelserne herfor og meddeler dem til Kommissionen.«

4)

I artikel 22, stk. 9, udgår andet punktum.

5)

I artikel 22, stk. 10, udgår andet punktum.

6)

Artikel 23, stk. 1, affattes således:

»1.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder om:

a)

enhver meddelelse af tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab, hvis moderselskab eller moderselskaber henhører under et tredjelands lovgivning.

b)

et sådant selskabs erhvervelse af kapitalinteresser i et kreditinstitut i Fællesskabet, som bevirker, at dette kreditinstitut bliver dets datterselskab.

Når der er meddelt tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab under et eller flere moderselskaber, som henhører under et tredjelands lovgivning, skal koncernens opbygning angives i den anmeldelse, de kompetente myndigheder indgiver til Kommissionen, jf. artikel 11.«

7)

I artikel 24, stk. 2, ændres ordene »Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning« til »Det Europæiske Bankudvalg«.

8)

Artikel 25, stk. 3, affattes således:

»3.

Med forbehold af artikel 300, stk. 1 og 2, i traktaten, undersøger Kommissionen bistået af Det Europæiske Bankudvalg resultatet af de i stk. 1 omhandlede forhandlinger og den deraf opståede situation.«

9)

I artikel 49, stk. 2, tredje punktum, ændres ordene »Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning« til »Det Europæiske Bankudvalg«.

10)

Artikel 52, stk. 9, tredje punktum, affattes således:

»De kompetente myndigheder videregiver oplysningerne herom til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder.«

11)

I artikel 56a, andet afsnit, første punktum, ændres ordene »Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning kan« til »Kommissionen kan anmode Det Europæiske Bankudvalg om at«.

12)

Afsnit VI udgår.

13)

Artikel 60, stk. 2, affattes således:

»2.

Kommissionen bistås af Det Europæiske Bankudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/10/EF (21) (i det følgende benævnt »udvalget«).

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

14)

I artikel 64, stk. 2 og 6, udgår ordene »og Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning«.

KAPITEL II

ÆNDRING AF DIREKTIV 73/239/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF, 98/78/EF OG 2002/83/EF OM FORSIKRINGS- OG ARBEJDSMARKEDSPENSIONSSEKTOREN

Artikel 4

Direktiv 73/239/EØF

I direktiv 73/239/EØF foretages følgende ændringer:

»Artikel 29a

Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder om:

1)1.

a)

enhver meddelelse af tilladelse til en direkte eller indirekte dattervirksomhed, hvis modervirksomhed eller modervirksomheder henhører under et tredjelands lovgivning

b)

en sådan modervirksomheds erhvervelse af kapitalinteresser i en forsikringsvirksomhed i Fællesskabet, som bevirker, at denne bliver en dattervirksomhed af førstnævnte virksomhed.

2.   Når der er meddelt den i stk. 1, litra a), omhandlede tilladelse til en direkte eller indirekte dattervirksomhed under en eller flere modervirksomheder, som henhører under et tredjelands lovgivning, skal koncernens opbygning angives i den anmeldelse, som de kompetente myndigheder indgiver til Kommissionen.«

2)   Artikel 29b, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

»Under de i første afsnit nævnte omstændigheder kan det ligeledes på et hvilket som helst tidspunkt samtidig med, at der indledes forhandlinger, efter proceduren i artikel 5 i Rådets afgørelse 1999/468/EF (22) og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, og artikel 8 heri, bestemmes, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal begrænse eller suspendere deres afgørelser om:

a)

anmodninger om tilladelse, uanset om de endnu ikke er færdigbehandlede på tidspunktet for afgørelsen eller indgives derefter

b)

erhververe af kapitalinteresser for så vidt angår direkte eller indirekte modervirksomheder, som henhører under det pågældende tredjelands lovgivning.

Artikel 5

Direktiv 91/675/EØF

Direktiv 91/675/EØF ændres således:

1)   I titlen ændres ordet »Forsikringskomité« til »Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner«.

2)   Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/9/EF (23) (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Formanden for Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/6/EF (24), deltager i udvalgets møder som observatør.

3.   Udvalget kan invitere sagkyndige og observatører til at deltage i møder.

4.   Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Kommissionen.

3)   Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Når retsakter, der vedtages inden for direkte skadesforsikring og direkte livsforsikring, genforsikring og arbejdsmarkedspensioner, tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre de bestemmelser, de fastsætter, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelse af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (25), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4)   Artikel 3 og 4 udgår.

Artikel 6

Direktiv 92/49/EØF

I artikel 40, stk. 10, første punktum, i direktiv 92/49/EØF, ændres ordene »forelægger hvert andet år den Forsikringskomité, der er nedsat ved direktiv 91/675/EØF en rapport, der viser« til ordene »underretter hvert andet år Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner om«.

Artikel 7

Direktiv 98/78/EF

Direktiv 98/78/EF ændres således:

1)   Artikel 10a, stk. 3, affattes således:

»3.

Med forbehold af artikel 300, stk. 1 og 2, i traktaten undersøger Kommissionen bistået af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner resultatet af de i stk. 1 omhandlede forhandlinger og den deraf opståede situation.«

2)   Artikel 11, stk. 5, affattes således:

»5.

Senest den 1. januar 2006 fremlægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv og i givet fald om behovet for yderligere harmonisering.«

Artikel 8

Direktiv 2002/83/EF

I direktiv 2002/83/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 46, stk. 9, første punktum, ændres ordene »Kommissionen forelægger .... Forsikringskomitéen en rapport, der viser«, til »Kommissionen underretter hvert andet år Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner om«.

2)

Artikel 58 affattes således:

»Artikel 58

Medlemsstaternes underretning af Kommissionen

Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder om:

a)

enhver meddelelse af tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab, hvis moderselskab eller moderselskaber henhører under et tredjelands lovgivning

b)

et sådant moderselskabs erhvervelse af kapitalinteresser i et forsikringsselskab i Fællesskabet, som bevirker, at dette bliver et datterselskab af førstnævnte selskab.

Når der som omhandlet i litra a) er meddelt tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab under et eller flere moderselskaber, som henhører under et tredjelands lovgivning, skal koncernens opbygning angives i den anmeldelse, som de kompetente myndigheder indgiver til Kommissionen og til de øvrige kompetente myndigheder.«

3)

Artikel 65, stk. 1, affattes således:

»1.

Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsrelaterede Pensioner, som nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/9/EF (26).

KAPITEL III

ÆNDRING AF DIREKTIV 85/611/EØF OG 2001/34/EF OM VÆRDIPAPIRSEKTOREN

Artikel 9

Direktiv 85/611/EØF

I direktiv 85/611/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6c foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 9, andet punktum, affattes således:

»Hvert andet år udarbejder Kommissionen en rapport om sådanne tilfælde.«

b)

Stk. 10, andet punktum, affattes således:

»Hvert andet år udarbejder Kommissionen en rapport om sådanne tilfælde.«

2)

Artikel 14, stk. 6, andet afsnit, udgår.

3)

Artikel 21, stk. 4, tredje punktum, affattes således:

»Sådanne oplysninger gøres til genstand for udveksling af synspunkter i Det Europæiske Værdipapirudvalg.«

4)

Artikel 22, stk. 4, tredje afsnit, fjerde punktum, affattes således:

»Sådanne meddelelser kan gøres til genstand for udveksling af synspunkter i Det Europæiske Værdipapirudvalg.«

5)

Overskriften til afdeling X affattes således:

»Det Europæiske Værdipapirudvalg«

6)

Artikel 53 udgår.

7)

Artikel 53a affattes således:

»Artikel 53a

Tekniske ændringer, der skal foretages i dette direktiv på følgende områder, vedtages efter proceduren i artikel 53b, stk. 2:

a)

afklaring af definitionerne for at sikre ensartet anvendelse af direktivet overalt i Fællesskabet

b)

justering af terminologien i og formuleringen af definitionerne i overensstemmelse med efterfølgende retsakter om investeringsinstitutter og beslægtede spørgsmål.«

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 53B

1.   Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF (27) (i det følgende benævnt »udvalget«).

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF (28), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 10

Direktiv 2001/34/EF

Direktiv 2001/34/EF ændres således:

1)

Artikel 108 udgår.

2)

Artikel 109 affattes således

„Artikel 109

1.   Med henblik på en tilpasning, afhængigt af den økonomiske situation, af det minimumsbeløb, der er fastsat i artikel 43, stk. 1, for den forventede kursværdi, forelægger Kommissionen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes, for Det Europæiske Værdipapirudvalg, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF (29).

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (30), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

KAPITEL IV

ÆNDRING AF DIREKTIV 2002/87/EF OM FINANSIELLE KONGLOMERATER

Artikel 11

Direktiv 2002/87/EF

Artikel 19, stk. 2, i direktiv 2002/87/EF affattes således:

»2.

Med forbehold af artikel 300, stk. 1 og 2, i traktaten undersøger Kommissionen bistået af Det Europæiske Bankudvalg, Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner og Udvalget for Finansielle Konglomerater resultatet af de i stk. 1 omhandlede forhandlinger og den deraf opståede situation.«

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   De gennemførelsesforanstaltninger, der træffes efter proceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8, må ikke ændre de væsentlige bestemmelser i direktiverne.

2.   Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Såfremt betingelserne i henhold til traktaten for udøvelse af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, ændres, tager Kommissionen dette direktiv op til fornyet behandling og foreslår om nødvendigt ændringer. En sådan fornyet behandling finder under alle omstændigheder sted senest den 31. december 2007.

Artikel 13

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 13. maj 2005.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. marts 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. P. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  EUT C 112 af 30.4.2004, s. 21.

(2)  EUT C 58 af 6.3.2004, s. 23.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 31.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.5.2004.

(4)  EFT L 191 af 13.7.2001, s. 43.

(5)  EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45. Ændret ved afgørelse 2004/8/EF (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 33).

(6)  EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(7)  EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(8)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 32. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(9)  EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(10)  EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/39/EF.

(11)  EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(12)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1. Ændret ved direktiv 2002/87/EF.

(13)  EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/69/EF (EUT L 125 af 28.4.2004, s. 44).

(14)  EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/109/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

(15)  EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1. Ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(16)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(17)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 36.

(18)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 28.

(19)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 34.

(20)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(21)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 36.«

(22)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23

(23)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 34.

(24)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 30.«

(25)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.«

(26)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 34

(27)  EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45. Ændret ved afgørelse 2004/8/EF (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 33).

(28)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23

(29)  EUT L 191 af 13.7.2001, s. 45. Ændret ved afgørelse 2004/8/EF (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 33).

(30)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23