ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 75

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
22. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 457/2005 af 21. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 458/2005 af 21. marts 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 459/2005 af 21. marts 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 460/2005 af 21. marts 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 461/2005 af 21. marts 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 462/2005 af 21. marts 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

27

 

*

Kommissionens direktiv 2005/26/EF af 21. marts 2005 om fastsættelse af en liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF ( 1 )

33

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 3. marts 2005 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

35

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

37

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 18. marts 2005 om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige, for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 759)

40

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2004 om statsstøtte C 40/02 (ex N 513/01) til Hellenic Shipyards AE (meddelt under nummer K(2004) 3919)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens beslutning af 3. marts 2005 med det formål at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet (meddelt under nummer K(2005) 577)  ( 1 )

53

 

*

Afgørelse nr. 1/2004 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz den 22. juni 2004 om afgiftsordningen gældende for køretøjer i Schweiz i perioden fra den 1. januar 2005 til åbningen af Lötschberg basistunnel, dog senest indtil den 1. januar 2008

58

 

*

Afgørelse nr. 2/2004 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz den 22. juni 2004 om ændring af bilag 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

60

 

*

Afgørelse nr. 31/2005 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, den 14. februar 2005 vedrørende opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om telekommunikationsudstyr

65

 

*

Kommissionens henstilling af 11. marts 2005 om et europæisk charter for forskere og en adfærdskodeks for ansættelse af forskere ( 1 )

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 457/2005

af 21. marts 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 21. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

96,4

204

87,3

212

124,2

624

175,4

628

124,5

999

121,6

0707 00 05

052

165,9

204

65,0

999

115,5

0709 10 00

220

144,2

999

144,2

0709 90 70

052

114,4

204

45,4

999

79,9

0805 10 20

052

53,6

204

53,8

212

57,0

220

49,8

400

56,1

421

35,9

624

59,5

999

52,2

0805 50 10

052

64,9

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,6

0808 10 80

388

61,6

400

100,5

404

76,2

508

66,2

512

80,5

524

55,3

528

70,6

720

68,2

999

72,4

0808 20 50

052

157,0

388

60,8

512

60,3

528

60,1

720

45,2

999

76,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 458/2005

af 21. marts 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2) er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne.

(2)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 300 000 tons blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(4)

Hvis afhentningen af blød hvede forsinkes med over fem dage, eller hvis frigivelsen af en af de krævede sikkerhedsstillelser udsættes på grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, bør den berørte medlemsstat betale erstatning.

(5)

For at undgå genindførsler skal udførslerne inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

I artikel 7, stk. 2a i forordning (EØF) nr. 2131/93 gives der mulighed for, at den eksportør, der har fået tilslag, får refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted. I betragtning af Tjekkiets geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tjekkiske interventionsorgan kan på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser åbne en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, der er i dets besiddelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 300 000 tons blød hvede med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (3) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 300 000 tons blød hvede er anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris, uden månedlig forhøjelse.

2.   Ved udførsel i medfør af nærværende forordning anvendes der hverken eksportrestitution, eksportafgift eller månedlig forhøjelse.

3.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

4.   I medfør af artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får den eksportør, der har fået licitationstilslag, refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 31. marts 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid), bortset fra den 5. maj 2005.

3.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 23. juni 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

4.   Buddene skal indgives til det tjekkiske interventionsorgan:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tlf. (420-2) 22 87 16 67/403

Fax: (420-2) 22 29 68 06 404.

Artikel 6

1.   Interventionsorganet og lagerholderen samt tilslagsmodtageren, såfremt denne ønsker det, foretager efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 tons, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, idet denne dog ikke må være lagerholderen.

Analyseresultaterne meddeles til Kommissionen i tilfælde af tvist.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom og inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen. Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (5), og

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres,

skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

c)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den i litra b) nævnte margen, kan tilslagsmodtageren:

enten acceptere partiet, som det foreligger

eller afvise at overtage partiet. Han frigøres dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; hvis han imidlertid anmoder interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter, frigives sikkerheden dog ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II

d)

lavere end minimumskravene for intervention, kan tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Han frigøres først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; han kan dog anmode interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II.

2.   Hvis udlagringen af blød hvede finder sted, inden analyseresultaterne foreligger, bæres alle risici imidlertid af tilslagsmodtageren fra tidspunktet for partiets afhentning, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for lagerholderen.

3.   Hvis tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans fremsættelse af anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet som følge af gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II.

4.   Udgifterne til prøveudtagning og analyse som omhandlet i stk. 1 afholdes, medmindre det endelige resultat af analyserne viser, at et parti ikke opfylder minimumskvalitetskravene til intervention, af EUGFL for én analyse pr. 500 tons, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden samt udgifter til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske foretaget, afholdes af denne.

Artikel 7

Uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (6) skal dokumenter vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning og specielt eksportlicensen, den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 være forsynet med påskriften:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

Artikel 8

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med forpligtelsen til at udføre en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på licitationsdagen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og resten inden kornets afhentning.

Artikel 9

Det tjekkiske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag III anvendes, og ved opkald anvendes de numre, som er opført i bilag IV.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10.6.1999.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(5)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.

(6)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.


BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

300 000


BILAG II

Meddelelse om afvisning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på udførsel af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse

(artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 458/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:

Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

 

 

 

% af spirede kerner

 

 

 

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

 

 

 

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

 

 

 

andet


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse

(forordning (EF) nr. 458/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt

(EUR/t) (1)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kommercielle omkostninger

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.


BILAG IV

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD AGRI D2), er:

fax (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 459/2005

af 21. marts 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2) er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne.

(2)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 80 663 tons blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(4)

Hvis afhentningen af blød hvede forsinkes med over fem dage, eller hvis frigivelsen af en af de krævede sikkerhedsstillelser udsættes på grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, bør den berørte medlemsstat betale erstatning.

(5)

For at undgå genindførsler skal udførslerne inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

I artikel 7, stk. 2a i forordning (EØF) nr. 2131/93 gives der mulighed for, at den eksportør, der har fået tilslag, får refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted. I betragtning af Østrigs geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det østrigske interventionsorgan kan på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser åbne en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, der er i dets besiddelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 80 663 tons blød hvede med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (3) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 80 663 tons blød hvede er anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris, uden månedlig forhøjelse.

2.   Ved udførsel i medfør af nærværende forordning anvendes der hverken eksportrestitution, eksportafgift eller månedlig forhøjelse.

3.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

4.   I medfør af artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får den eksportør, der har fået licitationstilslag, refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 31. marts 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid), bortset fra den 5. maj 2005.

3.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 23. juni 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

4.   Buddene skal indgives til det østrigske interventionsorgan:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax(43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

Artikel 6

1.   Interventionsorganet og lagerholderen samt tilslagsmodtageren, såfremt denne ønsker det, foretager efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 tons, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, idet denne dog ikke må være lagerholderen.

Analyseresultaterne meddeles til Kommissionen i tilfælde af tvist.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom og inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen. Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (5), og

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres,

skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

c)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den i litra b) nævnte margen, kan tilslagsmodtageren:

enten acceptere partiet, som det foreligger

eller afvise at overtage partiet. Han frigøres dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; hvis han imidlertid anmoder interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter, frigives sikkerheden dog ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II

d)

lavere end minimumskravene for intervention, kan tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Han frigøres først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; han kan dog anmode interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II.

2.   Hvis udlagringen af blød hvede finder sted, inden analyseresultaterne foreligger, bæres alle risici imidlertid af tilslagsmodtageren fra tidspunktet for partiets afhentning, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for lagerholderen.

3.   Hvis tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans fremsættelse af anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet som følge af gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II.

4.   Udgifterne til prøveudtagning og analyse som omhandlet i stk. 1 afholdes, medmindre det endelige resultat af analyserne viser, at et parti ikke opfylder minimumskvalitetskravene til intervention, af EUGFL for én analyse pr. 500 tons, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden samt udgifter til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske foretaget, afholdes af denne.

Artikel 7

Uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (6) skal dokumenter vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning og specielt eksportlicensen, den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 være forsynet med påskriften:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

Artikel 8

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med forpligtelsen til at udføre en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på licitationsdagen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og resten inden kornets afhentning.

Artikel 9

Det østrigske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag III anvendes, og ved opkald anvendes de numre, som er opført i bilag IV.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10.6.1999.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(5)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.

(6)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.


BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

80 663


BILAG II

Meddelelse om afvisning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på udførsel af blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

(artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 459/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:

Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

 

 

 

% af spirede kerner

 

 

 

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

 

 

 

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

 

 

 

andet


BILAG III

LØBENDE LICITATION MED HENBLIK PÅ EKSPORT AF BLØD HVEDE, SOM ER I DET ØSTRIGSKE INTERVENTIONSORGANS BESIDDELSE

(forordning (EF) nr. 459/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt

(EUR/t) (1)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kommercielle omkostninger

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.


BILAG IV

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD AGRI D2), er:

fax (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 460/2005

af 21. marts 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2) er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne.

(2)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 320 000 tons blød hvede, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(4)

Hvis afhentningen af blød hvede forsinkes med over fem dage, eller hvis frigivelsen af en af de krævede sikkerhedsstillelser udsættes på grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, bør den berørte medlemsstat betale erstatning.

(5)

For at undgå genindførsler skal udførslerne inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

I artikel 7, stk. 2a i forordning (EØF) nr. 2131/93 gives der mulighed for, at den eksportør, der har fået tilslag, får refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted. I betragtning af Ungarns geografiske beliggenhed bør denne bestemmelse anvendes.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det ungarske interventionsorgan kan på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser åbne en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, der er i dets besiddelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 320 000 tons blød hvede med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (3) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 320 000 tons blød hvede er anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris, uden månedlig forhøjelse.

2.   Ved udførsel i medfør af nærværende forordning anvendes der hverken eksportrestitution, eksportafgift eller månedlig forhøjelse.

3.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

4.   I medfør af artikel 7, stk. 2a, i forordning (EØF) nr. 2131/93 får den eksportør, der har fået licitationstilslag, refunderet de mest fordelagtige transportomkostninger mellem oplagringsstedet og det faktiske udgangssted.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 31. marts 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid), bortset fra den 5. maj 2005.

3.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 23. juni 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

4.   Buddene skal indgives til det ungarske interventionsorgan:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tlf. (36-1) 219 62 60

Fax (36-1) 219 62 59.

Artikel 6

1.   Interventionsorganet og lagerholderen samt tilslagsmodtageren, såfremt denne ønsker det, foretager efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 tons, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, idet denne dog ikke må være lagerholderen.

Analyseresultaterne meddeles til Kommissionen i tilfælde af tvist.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom og inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen. Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (5), og

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres,

skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

c)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den i litra b) nævnte margen, kan tilslagsmodtageren:

enten acceptere partiet, som det foreligger

eller afvise at overtage partiet. Han frigøres dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; hvis han imidlertid anmoder interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter, frigives sikkerheden dog ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II

d)

lavere end minimumskravene for intervention, kan tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Han frigøres først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; han kan dog anmode interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II.

2.   Hvis udlagringen af blød hvede finder sted, inden analyseresultaterne foreligger, bæres alle risici imidlertid af tilslagsmodtageren fra tidspunktet for partiets afhentning, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for lagerholderen.

3.   Hvis tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans fremsættelse af anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet som følge af gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II.

4.   Udgifterne til prøveudtagning og analyse som omhandlet i stk. 1 afholdes, medmindre det endelige resultat af analyserne viser, at et parti ikke opfylder minimumskvalitetskravene til intervention, af EUGFL for én analyse pr. 500 tons, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden samt udgifter til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske foretaget, afholdes af denne.

Artikel 7

Uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (6) skal dokumenter vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning og specielt eksportlicensen, den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 være forsynet med påskriften:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 460/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

Artikel 8

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med forpligtelsen til at udføre en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på licitationsdagen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og resten inden kornets afhentning.

Artikel 9

Det ungarske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag III anvendes, og ved opkald anvendes de numre, som er opført i bilag IV.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10.6.1999.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(5)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.

(6)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.


BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Főváros és Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

320 000


BILAG II

Meddelelse om afvisning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på udførsel af blød hvede, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse

(artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 460/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:

Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

 

 

 

% af spirede kerner

 

 

 

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

 

 

 

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

 

 

 

andet


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det ungarske interventionsorgans besiddelse

(forordning (EF) nr. 460/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt (1)

(EUR/t)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kommercielle omkostninger

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.


BILAG IV

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD AGRI D2), er:

fax (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 461/2005

af 21. marts 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2) er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne.

(2)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 93 084 tons blød hvede, som er i det polske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(4)

Hvis afhentningen af blød hvede forsinkes med over fem dage, eller hvis frigivelsen af en af de krævede sikkerhedsstillelser udsættes på grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, bør den berørte medlemsstat betale erstatning.

(5)

For at undgå genindførsler skal udførslerne inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det polske interventionsorgan kan på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser åbne en løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, der er i dets besiddelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 93 084 tons blød hvede med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (3) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 93 084 tons blød hvede er anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris, uden månedlig forhøjelse.

2.   Ved udførsel i medfør af nærværende forordning anvendes der hverken eksportrestitution, eksportafgift eller månedlig forhøjelse.

3.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 31. marts 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid), bortset fra den 5. maj 2005.

3.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 23. juni 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

4.   Buddene skal indgives til det polske interventionsorgan:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tlf. (48-22) 661 78 10

Fax (48-22) 661 78 26.

Artikel 6

1.   Interventionsorganet og lagerholderen samt tilslagsmodtageren, såfremt denne ønsker det, foretager efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 tons, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, idet denne dog ikke må være lagerholderen.

Analyseresultaterne meddeles til Kommissionen i tilfælde af tvist.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom og inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen. Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 75 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (5), og

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres,

skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

c)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den i litra b) nævnte margen, kan tilslagsmodtageren:

enten acceptere partiet, som det foreligger

eller afvise at overtage partiet. Han frigøres dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; hvis han imidlertid anmoder interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter, frigives sikkerheden dog ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II

d)

lavere end minimumskravene for intervention, kan tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Han frigøres først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; han kan dog anmode interventionsorganet om at levere et andet parti interventions blød hvede af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II.

2.   Hvis udlagringen af blød hvede finder sted, inden analyseresultaterne foreligger, bæres alle risici imidlertid af tilslagsmodtageren fra tidspunktet for partiets afhentning, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for lagerholderen.

3.   Hvis tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans fremsættelse af anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet som følge af gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II.

4.   Udgifterne til prøveudtagning og analyse som omhandlet i stk. 1 afholdes, medmindre det endelige resultat af analyserne viser, at et parti ikke opfylder minimumskvalitetskravene til intervention, af EUGFL for én analyse pr. 500 tons, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden samt udgifter til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske foretaget, afholdes af denne.

Artikel 7

Uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (6) skal dokumenter vedrørende salg af blød hvede efter nærværende forordning og specielt eksportlicensen, den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 være forsynet med påskriften:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

Artikel 8

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med forpligtelsen til at udføre en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på licitationsdagen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og resten inden kornets afhentning.

Artikel 9

Det polske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag III anvendes, og ved opkald anvendes de numre, som er opført i bilag IV.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10.6.1999.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(5)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.

(6)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.


BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Opolski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski, Pomorski, Lubuski, Podlaski, Wielkopolski

93 084


BILAG II

Meddelelse om afvisning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på udførsel af blød hvede, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

(artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 461/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:

Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

 

 

 

% af spirede kerner

 

 

 

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

 

 

 

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

 

 

 

andet


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede, som er i det polske interventionsorgans besiddelse

(forordning (EF) nr. 461/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr.

Mængde (t)

Pris budt (1)

(EUR/t)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kommercielle omkostninger

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.


BILAG IV

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD AGRI D2), er:

fax (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 462/2005

af 21. marts 2005

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (2) er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne.

(2)

I den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med henblik på eksport af 500 693 tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Der bør fastlægges særlige bestemmelser, som skal sikre, at transaktionerne og kontrollen hermed gennemføres korrekt. Til det formål bør der indføres en ordning med sikkerhedsstillelse, så at de fastsatte mål nås, uden at det medfører overdrevent store udgifter for de erhvervsdrivende. Der bør derfor dispenseres fra visse regler, bl.a. i forordning (EØF) nr. 2131/93.

(4)

Hvis afhentningen af byg forsinkes med over fem dage, eller hvis frigivelsen af en af de krævede sikkerhedsstillelser udsættes på grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, bør den berørte medlemsstat betale erstatning.

(5)

For at undgå genindførsler skal udførslerne inden for rammerne af denne licitation begrænses til visse tredjelande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan kan på de i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser åbne en løbende licitation med henblik på eksport af byg, der er i dets besiddelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 2

1.   Licitationen omfatter maksimalt 500 693 tons byg med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Albanien, Amerikas Forenede Stater, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Mexico, Rumænien, Schweiz, Serbien og Montenegro (3) og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.   Oplagringsområderne for de 500 693 tons byg er anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2131/93 er den pris, der skal betales for udførsel, lig med den i buddet anførte pris, uden månedlig forhøjelse.

2.   Ved udførsel i medfør af nærværende forordning anvendes der hverken eksportrestitution, eksportafgift eller månedlig forhøjelse.

3.   Artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2131/93 anvendes ikke.

Artikel 4

1.   Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2131/93, og til udgangen af den fjerde efterfølgende måned.

2.   Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4).

Artikel 5

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2131/93 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende den første dellicitation den 31. marts 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

2.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag, kl. 9.00 (belgisk tid), bortset fra den 5. maj og den 26. maj 2005.

3.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste dellicitation udløber den 23. juni 2005, kl. 9.00 (belgisk tid).

4.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Fax (49-69) 15 64-6 24

Artikel 6

1.   Interventionsorganet og lagerholderen samt tilslagsmodtageren, såfremt denne ønsker det, foretager efter fælles aftale inden udlagringen eller på tidspunktet for denne, alt efter tilslagsmodtagerens valg, prøveudtagning i hinandens nærværelse med en sådan hyppighed, at der mindst udtages en prøve for hver 500 tons, og de lader prøverne analysere. Interventionsorganet kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget, idet denne dog ikke må være lagerholderen.

Analyseresultaterne meddeles til Kommissionen i tilfælde af tvist.

Udtagningen og analysen af prøverne foretages inden for en frist på syv arbejdsdage fra datoen for tilslagsmodtagerens anmodning herom og inden for en frist på tre arbejdsdage, hvis prøveudtagningen foretages ved udlagringen. Hvis det af de endelige analyseresultater fremgår, at kvaliteten er:

a)

højere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

b)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, idet forskellen dog ligger inden for en margen på:

1 kg/hl for rumvægten, som dog ikke må være på under 64 kg/hl

1 procentpoint for vandindholdet

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i henholdsvis punkt B.2 og B.4 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (5), og

1/2 procentpoint for urenheder som omhandlet i punkt B.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 824/2000, uden at de deri tilladte procentsatser for skadelige kerner og meldrøje dog derved ændres,

skal tilslagsmodtageren acceptere partiet, som det foreligger

c)

højere end minimumskravene for intervention, men lavere end kvaliteten i licitationsbekendtgørelsen, og forskellen overskrider den i litra b) nævnte margen, kan tilslagsmodtageren:

enten acceptere partiet, som det foreligger

eller afvise at overtage partiet. Han frigøres dog først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; hvis han imidlertid anmoder interventionsorganet om at levere et andet parti interventions byg af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter, frigives sikkerheden dog ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II

d)

lavere end minimumskravene for intervention, kan tilslagsmodtageren ikke afhente det pågældende parti. Han frigøres først fra alle sine forpligtelser vedrørende det pågældende parti, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II; han kan dog anmode interventionsorganet om at levere et andet parti interventions byg af den fastsatte kvalitet uden yderligere udgifter. I så fald frigives sikkerheden ikke. Udskiftningen af partiet skal finde sted højst tre dage efter tilslagsmodtagerens fremsættelse af anmodning herom. Tilslagsmodtageren underretter hurtigst muligt Kommissionen herom i overensstemmelse med bilag II.

2.   Hvis udlagringen af byg finder sted, inden analyseresultaterne foreligger, bæres alle risici imidlertid af tilslagsmodtageren fra tidspunktet for partiets afhentning, uden at dette dog indskrænker de klagemuligheder, som tilslagsmodtageren måtte have over for lagerholderen.

3.   Hvis tilslagsmodtageren efter en periode på højst en måned fra datoen for hans fremsættelse af anmodning om udskiftning af partiet endnu ikke har modtaget et parti af den fastsatte kvalitet som følge af gentagne udskiftninger, frigøres han for alle sine forpligtelser, herunder sikkerhederne, efter at han hurtigst muligt har underrettet Kommissionen og interventionsorganet i overensstemmelse med bilag II.

4.   Udgifterne til prøveudtagning og analyse som omhandlet i stk. 1 afholdes, medmindre det endelige resultat af analyserne viser, at et parti ikke opfylder minimumskvalitetskravene til intervention, af EUGFL for én analyse pr. 500 tons, undtagen udgifterne til overførsel fra én silo til en anden. Udgifterne til overførsel fra én silo til en anden samt udgifter til yderligere analyser, som tilslagsmodtageren måtte ønske foretaget, afholdes af denne.

Artikel 7

Uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92 (6) skal dokumenter vedrørende salg af byg efter nærværende forordning og specielt eksportlicensen, den i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 3002/92 omhandlede udlagringsanvisning, udførselsangivelsen og eventuelt kontroleksemplar T5 være forsynet med påskriften:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

Artikel 8

1.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93, frigives, så snart eksportlicenserne er blevet udstedt til tilslagsmodtagerne.

2.   Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93 stilles der i forbindelse med forpligtelsen til at udføre en sikkerhed svarende til forskellen mellem den interventionspris, der var gældende på licitationsdagen, og tilslagsprisen, dog ikke under 25 EUR/t. Halvdelen af dette beløb stilles ved licensudstedelsen og resten inden kornets afhentning.

Artikel 9

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag III anvendes, og ved opkald anvendes de numre, som er opført i bilag IV.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/2004 (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 17).

(3)  Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10.6.1999.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(5)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31.

(6)  EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.


BILAG I

(t)

Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

500 693


BILAG II

Meddelelse om afvisning af partier i forbindelse med den løbende licitation med henblik på udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

(artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 462/2005)

Tilslagsmodtagers navn:

Licitationsdato:

Dato for tilslagsmodtagers afvisning af partiet:

Parti nr.

Mængde (t)

Siloens adresse

Begrundelse for afvisning af overtagelse

 

 

 

egenvægt (kg/hl)

 

 

 

% af spirede kerner

 

 

 

% andre urenheder (Schwarzbesatz)

 

 

 

% bestanddele, som ikke er mangelfri kornkerner

 

 

 

andet


BILAG III

Løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

(forordning (EF) nr. 462/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Nummerering af bydende

Parti nr

Mængde (t)

Pris budt

(EUR/t) (1)

Tillæg

(+)

Fradrag

(–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kommercielle omkostninger

(EUR/t)

Bestemmelsessted

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.


BILAG IV

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD AGRI D2), er:

fax (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/33


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/26/EF

af 21. marts 2005

om fastsættelse af en liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), særlig artikel 6, stk. 11, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF er der fastsat en liste over levnedsmiddelingredienser, der skal angives på mærkningen, da de kan forventes at forårsage uønskede reaktioner hos følsomme personer.

(2)

I henhold til direktiv 2000/13/EF kan Kommissionen foreløbigt slette visse ingredienser og produkter, der hidrører fra disse ingredienser, af bilag IIIa til nævnte direktiv, indtil levnedsmiddelproducenter og sammenslutninger heraf har gennemført videnskabelige undersøgelser med henblik på at bevise, at de pågældende ingredienser og produkter opfylder betingelserne for endelig slettelse af nævnte bilag.

(3)

Kommissionen har modtaget 27 ansøgninger vedrørende 34 ingredienser og produkter på basis heraf, hvoraf 32 er omfattet af dette direktiv og er blevet forelagt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til videnskabelig udtalelse.

(4)

På baggrund af de oplysninger, ansøgerne har indgivet, og andre disponible oplysninger er det EFSA's opfattelse, at visse produkter hidrørende fra ingredienser ikke, eller højst sandsynligt ikke, kan forventes at forårsage uønskede reaktioner hos følsomme personer. I nogle tilfælde konkluderede Fødevaresikkerhedsautoriteten, at den ikke kunne drage nogen endelig konklusion, uden dog at henvise til indberettede tilfælde.

(5)

De produkter og ingredienser, der opfylder disse betingelser, bør derfor foreløbigt slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De ingredienser og stoffer, der er anført i bilaget til nærværende direktiv, slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF indtil den 25. november 2007.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. september 2005 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 25. november 2005.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).


BILAG

Liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF

Ingredienser

Produkter på basis heraf, der foreløbigt slettes

Glutenholdige kornprodukter

Glucosesirop på basis af hvede, herunder dextrose (1)

Maltodextriner på basis af hvede (1)

Glucosesirop på basis af byg

Kornprodukter, der anvendes i destillater til spiritus

Æg

Lysozym (fremstillet af æg), der anvendes i vin

Albumin (fremstillet af æg), der anvendes som klaringsmiddel i vin og cider

Fisk

Fiskegelatine, der anvendes som bærestof for vitaminer og aromaer

Fiskegelatine eller ægte husblas, der anvendes som klaringsmiddel i øl, cider og vin

Soja

Fuldstændig raffineret sojaolie og –fedt (1)

Naturlige blandede tocopheroler (E 306), naturligt D-alpha-tocopherol, naturligt D-alpha-tocopherylacetat, naturligt D-alpha-tocopherylsuccinat hidrørende fra soja

Phytosteroler og phytosterolestere fremstillet af vegetabilske olier hidrørende fra soja

Phytostanolestere fremstillet af vegetabilske steroler hidrørende fra soja

Mælk

Valle, der anvendes i destillater til spiritus

Lactitol

Mejeriprodukter (kasein), der anvendes som klaringsmiddel i cider og vin

Nødder

Nødder, der anvendes i destillater til spiritus

Nødder (mandler, valnødder), der anvendes (som aroma) i spiritus

Selleri

Olie af selleriblade og -frø

Oleoresin af sellerifrø

Sennep

Sennepsolie

Olie af sennepsfrø

Oleoresin af sennepsfrø


(1)  Det gælder også produkter på basis heraf, hvis forarbejdningen af dem ikke kan tænkes at have øget den af EFSA skønsmæssigt ansatte allergenicitet af det produkt, de hidrører fra.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/35


RÅDETS AFGØRELSE

af 3. marts 2005

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

(2005/244/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har ført forhandlinger på Fællesskabets vegne om en bilateral aftale om tidlig gennemførelse af forpligtelserne til markedsadgang i forbindelse med Vietnams tiltrædelse af WTO.

(2)

Aftalen blev paraferet den 3. december 2004.

(3)

Det er nødvendigt, at aftalen, som vil være af midlertidig og særegen karakter, træder i kraft så hurtigt som muligt for at kunne have reel effekt. Indgåelsen af aftalen berører i overensstemmelse med EF-retten, således som denne fortolkes af EF-Domstolen, på ingen måde kompetencedelingen mellem Fællesskabet og dets medlemsstater.

(4)

Aftalen bør godkendes på Fællesskabets vegne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 3

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), den i aftalens artikel 5, stk. 1, omhandlede foranstaltning, som består i at genindføre kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, hvis Vietnam ikke overholder de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 4 i denne aftale samt i punkt 9 i den aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 15. februar 2003.

Bestemmelserne i denne afgørelse om godkendelse af aftalen har forrang for bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3030/93 i det omfang, de vedrører samme emne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2005.

På Rådets vegne

F. BILTGEN

Formand


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2200/2004 (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 1).


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam om markedsadgang

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

og

REGERINGEN FOR DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM,

i det følgende tilsammen benævnt »parterne« og enkeltvis »parten« —

SOM ANERKENDER betydningen af koordinering og styrkelse af venskabet, samarbejdet og samspillet mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Det Europæiske Fællesskab, og

SOM ØNSKER at udvikle og udbygge handels- og investeringsforbindelserne mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Det Europæiske Fællesskab —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Fra den 1. januar 2005 suspenderer Det Europæiske Fællesskab med henblik på ophævelse de kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er indført over for Den Socialistiske Republik Vietnam.

Artikel 2

Fra den 1. januar 2005 skal Den Socialistiske Republik Vietnam:

anvende toldsatserne for beklædningsgenstande, stoffer og konfektionerede tekstilvarer og fibre på de niveauer, som Vietnam har forpligtet sig til i den aftale om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, der blev paraferet i Hanoi den 15. februar 2003 (1)

anvende en toldsats på 5 % for garn

anvende en toldsats på 65 % for vine og spiritus

indrømme investorer og tjenesteydere fra Det Europæiske Fællesskab en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes investorer og tjenesteydere fra USA som omhandlet i kapitlerne om investering og handel med tjenesteydelser i den bilaterale handelsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Amerikas Forenede Stater og de relevante bilag dertil

tillade erhvervsdrivende fra Det Europæiske Fællesskab at investere i cement- og klinkeproduktion, under overholdelse af de forskrifter, der er gældende i denne sektor i Vietnam. Disse forskrifter er ikke-diskriminerende

give investorer fra Det Europæiske Fællesskab i telekommunikationssektoren, som i øjeblikket arbejder på grundlag af kontrakter om erhvervsmæssigt samarbejde med vietnamesiske operatører, mulighed for at forny de nuværende aftaler eller konvertere dem til anden form for ordning på betingelser, som ikke er mindre gunstige end dem, de nyder godt af i øjeblikket i overensstemmelse med den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

ophæve alle begrænsninger med hensyn til, hvilke kunder EF-leverandører af it-tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder, ingeniørydelser, integrerede ingeniørydelser og tjenesteydelser i forbindelse med arkitektur og byplanlægning, der i øjeblikket arbejder i Vietnam, kan levere tjenesteydelser til

overveje at give licenser på grundlag af hvert enkelt tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004, til erhvervsdrivende fra Det Europæiske Fællesskab til at oprette virksomheder i Vietnam, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører i Det Europæiske Fællesskab, med henblik på levering af it-tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder, ingeniørydelser, integrerede ingeniørydelser og tjenesteydelser i forbindelse med arkitektur og byplanlægning uden begrænsninger med hensyn til, hvilke kunder disse ydelser kan leveres til

give 4 (fire) farmaceutiske firmaer i Det Europæiske Fællesskab tilladelse til at foretage lønproduktion i Vietnam uden overførsel af licenser og samtidig med, at de bevarer deres tilladelser til at markedsføre de importerede varer

give erhvervsdrivende fra Det Europæiske Fællesskab tilladelse til at oprette joint venture-selskaber med vietnamesiske partnere uden begrænsninger med hensyn til kapitalbidrag fra Det Europæiske Fællesskab med henblik på at investere i opførelsen af kontorbygninger og lejligheder til salg og udlejning, i overensstemmelse med Vietnams love og forskrifter om salg og udlejning af ejendom.

Artikel 3

Senest den 31. marts 2005 skal Den Socialistiske Republik Vietnam:

give 1 (én) distributør fra Det Europæiske Fællesskab licens til at oprette en virksomhed i Vietnam, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, på de betingelser, der er fastsat i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

give 1 (ét) forsikringsselskab fra Det Europæiske Fællesskab licens til at arbejde i livsforsikringssektoren i Vietnam

give tilladelse til joint venture-selskaber med et kapitalbidrag på 51 % fra rederier fra Det Europæiske Fællesskab og give 1 (ét) rederi fra Det Europæiske Fællesskab tilladelse til at oprette en virksomhed i Vietnam, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, med henblik på at foretage aktiviteter for sit eget rederi på de betingelser, der er fastsat i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

give 1 (én) tjenesteyder fra Det Europæiske Fællesskab licens til at tilvejebringe edb-reservationstjenester i Vietnam på de betingelser, der er fastlagt i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

indrømme et toldkontingent for indførsel af 3 500 enheder af færdigbyggede motorcykler og scootere med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab til 70 % af den nuværende toldsats. Mindst 50 % af disse kontingenter tildeles vietnamesiske agenter og distributører, som er officielt godkendt af producenter i Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 4

Den Socialistiske Republik Vietnam skal:

indrømme investorer fra Det Europæiske Fællesskab en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der er indrømmet japanske investorer som fastlagt i den bilaterale investeringsaftale mellem Den Socialistiske Republik Vietnam og Japan, ved aftalens ikrafttrædelse

i 2005 og 2006 give 3 (tre) licenser til leverandører af miljøtjenesteydelser i Det Europæiske Fællesskab til at arbejde i Vietnam som virksomheder, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, med henblik på at levere miljøtjenesteydelser, bortset fra miljøvirkningsvurderinger, i henhold til omfanget af de aktiviteter og betingelser, der er fastlagt i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

give distributører fra Det Europæiske Fællesskab, som allerede arbejder legalt i Vietnam, tilladelse til at åbne endnu 4 (fire) forretninger i 2005 og yderligere 2 (to) forretninger i 2006

give 1 (én) distributør fra Det Europæiske Fællesskab licens til at arbejde i Vietnam som en virksomhed, hvis kapital ejes 100 % af en/flere aktører fra Det Europæiske Fællesskab, på de betingelser, der er fastlagt i den WTO-aftale, som Vietnam og Det Europæiske Fællesskab paraferede den 9. oktober 2004

nedsætte listen over forbudte molekyler til 5-7 molekyler senest i december 2004 og afskaffe denne liste over for Det Europæiske Fællesskab senest den 31. december 2005.

Artikel 5

Det Europæiske Fællesskab kan genindføre kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande på niveauet for de kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, som Det Europæiske Fællesskab har indrømmet Vietnam i 2004, forhøjet med de årlige vækstrater, der er fastsat i den aftale om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, der blev paraferet i Hanoi den 15. februar 2003, hvis Vietnam ikke opfylder de forpligtelser, der er indeholdt i artikel 2, 3 og 4 i nærværende aftale samt i stk. 9 i ovennævnte aftale fra 2003.

Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke opfylder sine betingelser i henhold til artikel 1 i nærværende aftale samt i stk. 9 i aftalen om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, som blev paraferet i Hanoi den 15. februar 2003, kan Vietnam suspendere gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til artikel 2, 3 og 4 i nærværende aftale.

Artikel 6

Denne aftale træder i kraft ved parternes udveksling af skriftlige meddelelser om, at de har afsluttet deres respektive interne procedurer til formålet.

Hver part kan på et hvilket som helst tidspunkt foreslå ændringer til denne aftale eller opsige den med et varsel på mindst seks måneder. Aftalen ophører i så fald ved opsigelsesfristens udløb.

Denne aftale udløber på datoen for Vietnams tiltrædelse af WTO.

Parterne bestræber sig på at afslutte deres respektive interne procedurer med henblik på anvendelse af denne aftale fra den 31. december 2004.

Artikel 7

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og vietnamesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For Det Europæiske Fællesskab

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam


(1)  Offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 152 af 26.6.2003, s. 42, som »Aftale i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet, senest ændret ved den aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 31. marts 2000«.


Kommissionen

22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/40


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. marts 2005

om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige, for 2005

(meddelt under nummer K(2005) 759)

(Kun den svenske udgave er autentisk)

(2005/245/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 19 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er af største betydning at beskytte mennesker mod sygdomme og infektioner, der direkte eller indirekte kan overføres fra dyr (zoonoser).

(2)

De svenske myndigheder fremlagde i 2000 et flerårigt nationalt program for overvågning af campylobacter i slagtekyllinger med henblik på at opnå finansiel støtte fra Fællesskabet. Programmet har til formål at vurdere den grundlæggende forekomst i såvel den primære produktion som senere i fødevarekæden og gradvis styrke gennemførelsen af hygiejniske foranstaltninger på fjerkræbedrifter for at mindske forekomsten her og følgelig i hele fødevarekæden. Kommissionen godkendte programmet og vedtog, at der skulle ydes EF-støtte til det i et passende tidsrum, dog højst fire år, til dækning af nogle af Sveriges udgifter og til indsamling af værdifulde tekniske og videnskabelige data. Programmet blev indledt den 1. juli 2001.

(3)

Af budgetmæssige grunde træffes der beslutning om Fællesskabets støtte hvert år. Ved Kommissionens beslutning 2001/29/EF (2), 2001/866/EF (3), 2002/989/EF (4) og 2003/864/EF (5) har Fællesskabet ydet finansiel støtte for andet halvår af 2001 og for 2002, 2003 og 2004.

(4)

De svenske myndigheder fremlagde den 28. maj 2004 et program med henblik på finansiel støtte fra Fællesskabet for 2005 og et ændret program den 2. og den 17. november 2004. På grundlag heraf bør den samlede EF-støtteperiode forlænges med seks måneder udover den periode på i alt fire år, som blev vedtaget i første omgang, således at der ydes støtte for perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2005. Den finansielle støtte fra Fællesskabet for denne periode bør fastsættes til maksimalt 160 000 EUR.

(5)

I medfør af artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 (6) finansieres veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, som foretages efter Fællesskabets regler, via Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen; hvad angår finanskontrollen finder artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1258/1999 anvendelse.

(6)

Fællesskabet yder finansiel støtte, under forudsætning af at de planlagte foranstaltninger gennemføres som planlagt og at myndighederne fremlægger alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

Det er nødvendigt at fastlægge, hvilken omregningskurs der skal anvendes for de betalingsanmodninger, der indgives i national valuta som defineret i artikel 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (7).

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Programmet for overvågning af campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige, godkendes for en tolvmåneders periode at regne fra 1. januar 2005.

2.   Fællesskabets finansielle støtte til det program, der er omhandlet i stk. 1, dækker 50 % af Sveriges udgifter (ekskl. moms) til laboratorieprøver med op til 165 SEK pr. bakteriologisk test til påvisning af campylobacter, 330 SEK pr. test til tælling af campylobacter og 330 SEK pr. campylobacter-typning og maksimalt 160 000 EUR i alt.

Artikel 2

1.   Den finansielle støtte, jf. artikel 1, stk. 2, ydes til Sverige, under forudsætning af at programmet gennemføres i overensstemmelse med de relevante EF-forskrifter, herunder konkurrencereglerne og bestemmelserne om indgåelse af offentlige kontrakter, og på de betingelser, der er fastsat i litra a)-e):

a)

Sverige sætter de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre programmet, i kraft senest den 1. januar 2005.

b)

Sverige fremsender en finansiel og teknisk interimsevaluering, der dækker de første fem måneder af programmet, senest fire uger efter referenceperiodens ophør. Rapporten skal være i overensstemmelse med modellen i bilaget.

c)

Sverige fremsender senest den 31. marts 2006 en endelig rapport om gennemførelsen af programmet i dets helhed og om resultaterne heraf for hele den periode, hvori der er ydet finansiel støtte fra Fællesskabet, dvs. fra 1. juli 2001 til 31. december 2005. Rapporten skal ligeledes indeholde en teknisk og finansiel evaluering for 2005, som er i overensstemmelse med modellen i bilaget, ledsaget af dokumentation for de afholdte udgifter.

d)

Disse rapporter skal indeholde væsentlige, værdifulde tekniske og videnskabelige data, som er i tråd med formålet med EF-foranstaltningen.

e)

Sverige gennemfører programmet som planlagt.

2.   Overholdes tidsfristen i stk. 1, litra c), ikke, nedsættes støtten med 25 % den 1. maj, 50 % den 1. juni, 75 % den 1. juli og 100 % den 1. september.

Artikel 3

Omregningskursen for betalingsanmodninger i national valuta, der indsendes i måneden »n«, er kursen den 10. dag i måneden »n + 1« eller kursen den første forudgående dag, for hvilken man råder over en generel kursnotering.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2005.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EFT L 6 af 11.1.2001, s. 22.

(3)  EFT L 323 af 7.12.2001, s. 26.

(4)  EFT L 344 af 19.12.2002, s. 45.

(5)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 59.

(6)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(7)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG

Tekniske og finansielle oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af et program for overvågning af campylobacter i slagtekyllinger i Sverige

Afsnit A.   Teknisk kontrolrapport

Referenceperiode: fra … til …

1.

Undersøgelser gennemført på analyselaboratorier

a)

Rutinemæssig prøveudtagning

 

Antal grupper af fjerkræ, hvorfra der er udtaget prøver

Samlet antal sokkeprøver udtaget på bedrifterne

Samlet antal kloaksvaber-prøver udtaget ved slagtning

Samlet antal halsskindsprøver udtaget ved slagtning

Antal prøver i alt

Bakteriologisk undersøgelse for campylobacter

 

 

 

 

 

b)

Yderligere prøver udtaget på bedrifterne i højprævalensperioder

 

Antal bedrifter, hvorpå der er udtaget prøver

Antal gødningsprøver i alt

Bakteriologisk undersøgelse for campylobacter

 

 

c)

Yderligere prøver udtaget ved slagtning i højprævalensperioder

 

Antal grupper af fjerkræ, hvorfra der er udtaget prøver

Antal blindtarms-prøver i alt

Bakteriologisk undersøgelse for campylobacter

 

 

d)

Prøveudtagning til tælling af campylobacter ved slagtning

 

Antal grupper af fjerkræ, hvorfra der er udtaget prøver

Antal halsskindsprøver

Antal skylleprøver af hele slagtekroppe

Antal prøver i alt

Bakteriologisk undersøgelse for campylobacter

 

 

 

 

e)

Prøvetagning til sporbarhedsundersøgelser

Antal PFGE-analyser af campylobacter.

2.

Opfølgning af prøvetagningen

Antal opfølgningsskrivelser til producenterne

Antal opfølgningsbesøg på bedrifterne

3.

Beskrivelse af den epidemiologiske situation i fødevarekæden (resultater og analyse af resultaterne af prøveudtagning, besøg på bedrifter)

4.

Beskrivelse af den epidemiologiske situation for mennesker (tendenser og kilder til campylobacteriose)

5.

Den rapporterende myndigheds navn og adresse:

Afsnit B.   Opgørelse over udgifterne (1)

Referenceperiode: fra … til …

Nummeret på Kommissionens beslutning om bevilling af finansiel støtte:

Udgifter i forbindelse med opgaver udført hos/af

Udgifter i referenceperioden (national valuta)

Bakteriologien for campylobacter

 

Campylobacter-tælling

 

Campylobacter-typning

 


(1)  I den endelige rapport, der er omhandlet i artikel 2, litra c), skal der for hver enkelt post vedlægges en oversigt over alle udgifter samt en kopi af bilagene.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/44


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. oktober 2004

om statsstøtte C 40/02 (ex N 513/01) til Hellenic Shipyards AE

(meddelt under nummer K(2004) 3919)

(Kun den græske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/246/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien (1),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger (2) i overensstemmelse med disse artikler, under hensyntagen til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 16. juli 2001 anmeldte Grækenland i henhold til forordning (EF) nr. 1540/98 en række statsstøtteforanstaltninger til fordel for Hellenic Shipyards AE til Kommissionen. Anmeldelsen blev modtaget efter en række brevvekslinger med de græske myndigheder, efter at Kommissionen var blevet opmærksom på de pågældende foranstaltninger.

(2)

Ved brev af 5. juni 2002 (3), der er gengivet på det autentiske sprog i De Europæiske Fællesskabers Tidende  (4), underrettede Kommissionen Grækenland om sin beslutning om at godkende nogle af de pågældende statsstøtteforanstaltninger og om at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, i EF-traktaten vedrørende nogle af de andre foranstaltninger (de »omstridte foranstaltninger«), især de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, i lov nr. 2941/2001, der regulerer spørgsmål med hensyn til Hellenic Shipyards.

(3)

De græske myndigheder svarede Kommissionen ved brev af 16. september 2002 og brev af 13. december 2002. Kommissionen modtog også bemærkninger fra en interesseret tredjepart ved brev af 6. september 2002. Disse bemærkninger blev sendt til de græske myndigheder ved brev af 2. oktober 2002.

(4)

I deres brev af 16. september 2002 anmodede de græske myndigheder om en forlængelse af fristen for at svare på interesserede parters bemærkninger og underrettede Kommissionen om, at den græske regering overvejede at ophæve de omstridte statsstøtteforanstaltninger ved lov. De anmodede imidlertid om en forlængelse på tre måneder af fristen for deres reaktion på Kommissionens undersøgelsesprocedure.

(5)

Ved brev af 30. januar 2003 meddelte de græske myndigheder Kommissionen, at den græske regering havde besluttet at ophæve de to omstridte foranstaltninger og anmodede om en yderligere forlængelse på tre måneder af fristen for gennemførelsen af denne beslutning. Ved brev af 3. april 2003 meddelte de græske myndigheder Kommissionen, at ophævelsen af de to foranstaltninger ville komme til at indgå i et »kommende« lovforslag.

(6)

Ved brev af 1. august 2003 anmodede Kommissionen de græske myndigheder om at sende teksten til loven om ophævelse af foranstaltningerne og oplyse, hvornår den forventedes at blive vedtaget af det græske parlament. Ved brev af 1. oktober 2003 svarede de græske myndigheder Kommissionen, at de omstridte foranstaltninger ville blive ophævet ved lov.

(7)

Ved brev af 11. november 2003 gentog Kommissionen sin anmodning til de græske myndigheder om at få tilsendt teksten til loven om ophævelse af de to foranstaltninger og om at få oplyst om datoen for lovens vedtagelse. Ved brev af 24. januar 2004 meddelte de græske myndigheder Kommissionen, at ophævelsen af de to foranstaltninger indgik i en lov, der forventedes at blive forelagt det græske parlament den 13. februar 2004.

(8)

Ved brev af 17. marts 2004 anmodede Kommissionen Grækenland om at give oplysninger om, hvor langt man var nået med ophævelsen af foranstaltningerne. De græske myndigheder meddelte ved brev af 29. april 2004, at det var »den nye administrations hensigt« at ophæve de to foranstaltninger. Kommissionen benyttede også lejligheden til at minde de græske myndigheder om deres tilsagn om at ophæve de omstridte foranstaltninger i forbindelse med et møde mellem Kommissionens tjenestemænd og de græske myndigheder, som fandt sted i Athen den 28. juni 2004.

(9)

Ifølge Kommissionens oplysninger har de græske myndigheder imidlertid ikke hidtil taget nogen skridt til at ophæve de omstridte foranstaltninger. Af denne grund har Kommissionen besluttet at afslutte denne procedure ved at vedtage en negativ beslutning vedrørende de to omstridte foranstaltninger, jf. EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

II.   UDFØRLIG BESKRIVELSE AF STØTTEFORANSTALTNINGEN

A.   Retsgrundlag

(10)

Lov nr. 2941/2001 (i det følgende benævnt »loven«), som bl.a. regulerede spørgsmålene med hensyn til Hellenic Shipyards. Loven blev vedtaget i august 2001 og offentliggjort i bind A til den græske statstidende den 12. september 2001.

B.   Godkendt støtte

(11)

Ved brev af 5. juni 2002 (5), godkendte Kommissionen et støttebeløb på 29,5 mio. EUR, som Grækenland havde til hensigt at yde i overensstemmelse med ovennævnte lov for at anspore ansatte inden for civil skibsbygning til at forlade Hellenic Shipyards ad frivillighedens vej. Kommissionen fandt, at denne støtte opfyldte betingelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1540/98 og derfor var forenelig med fællesmarkedet.

C.   Proceduren i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2

(12)

Samtidig besluttede Kommissionen at indlede proceduren i artikel 88, stk. 2, i EF-traktaten og opfordrede i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (6) interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger (7). Kommissionen udtrykte tvivl med hensyn til de to støtteforanstaltningers forenelighed med forordning (EF) nr. 1540/98.

(13)

Med hensyn til anvendelsen af forordning (EF) nr. 1540/98 på vurderingen af de omstridte foranstaltninger bemærker Kommissionen, at disse ikke kan betragtes som anmeldt støtte. Eftersom de omstridte foranstaltninger er bestemmelser i en lov, som allerede trådte i kraft den 12. september 2001, og for så vidt foranstaltningerne ikke i mellemtiden er blevet ophævet, skal de betragtes som ulovlig støtte.

(14)

Selv om forordning (EF) nr. 1540/98 udløb den 31. december 2003, og selv om denne ikke er berørt af Kommissionens meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte (8) vil Kommissionen af hensyn til en konsekvent praksis anvende denne forordning i denne sag. Under alle omstændigheder ville Kommissionen være nået frem til de samme konklusioner, selv om foranstaltningerne var blevet vurderet på grundlag af de aktuelle rammebestemmelser for statsstøtte til skibsbygning (9).

a)   Lovens artikel 5, stk. 2

(15)

Ifølge lovens artikel 5, stk. 2, vil staten dække nogle af selskabets fremtidige pensionsforpligtelser. I henhold til græsk lovgivning modtager en person, der går på pension, et engangsbeløb svarende til 40 % af det beløb, der udbetales, når en person afskediges. I henhold til denne bestemmelse vil staten dække en del af disse omkostninger i forhold til det antal år, den ansatte har arbejdet for Hellenic Shipyards, før værftet sælges til de nye aktionærer. Det relevante beløb udbetales til selskabet efter anmodning fra dette. Denne bestemmelse sikrer således, at en del af dette engangsbeløb betales af staten indtil 2035, når de sidste ansatte fra tiden før overførslen til de nye aktionærer, kan gå på pension.

b)   Lovens artikel 6, stk. 4

(16)

Artikel 6, stk. 4, i loven vedrører tre poster i selskabets status pr. 31. december 1999: »skattefrie reserver«, »særlige reserver« og »beløb bestemt til forøgelse af aktiekapitalen«. Disse beløb er skatte- og afgiftsfrie, så de kan modregnes i tab fra tidligere år.

(17)

Ifølge de græske myndigheder ligger skatteprocenten på 10 % for ikke-børsnoterede aktieselskabers kapitalisering af skattefrie reserver. Dette betyder, at modregning af skattefrie reserver i gamle tab udløste en skat på 10 % på det pågældende beløb. Ifølge de græske myndigheder beløb de skattefrie reserver sig til 112 mio. EUR, og den relevante skat ville derfor beløbe sig til 11,2 mio. EUR.

III.   GRÆKENLANDS BEMÆRKNINGER

(18)

Ved brev af 16. september 2002 forelagde de græske myndigheder deres første bemærkninger med hensyn til de omstridte foranstaltninger (10). De græske myndigheder forklarede især, at særlige reserver, der kapitaliseres, i henhold til græsk lovgivning (11), beskattes særskilt med en skatteprocent på 5 % (i det omfang de på det tidspunkt, hvor de blev etableret, allerede var blevet beskattet) og ikke med en skatteprocent på 10 % som angivet af Kommissionen. Derfor var det omstridte beløb 171 282 EUR og ikke 342 564 EUR.

(19)

Desuden bemærkede de græske myndigheder, at de beløb, der er bestemt til forøgelse af aktiekapitalen, ved kapitalisering kun beskattes med en kapitalafgift på 1 % og således ikke beskattes med 10 % som angivet i Kommissionens brev. Derfor var det relevante beløb 255 906 EUR og ikke 2,55 mio. EUR som beregnet af Kommissionen ved indledningen af undersøgelsesproceduren.

(20)

De græske myndigheder konkluderede således, at det samlede beløb på 11,2 mio. EUR, der var nævnt i Kommissionens brev vedrørende de skattefrie reserver, skulle korrigeres til 8,69 mio. EUR på grundlag af følgende beregning:

Kapitalisering af skattefrie reserver

43 544 350 EUR × 10 %

4 354 435 EUR

Særlige reserver

39 155 498 EUR × 10 %

 

For salg af fast ejendom

3 525 645 EUR × 5 %

3 915 550 EUR

171 282 EUR

For den reserve, der blev beskattet, da den blev etableret

 

 

Aktier over pari (12)

Ikke beskattet

Aktionærers indskud

25 590 609 EUR × 1 %

255 906 EUR

I alt

 

8 697 173 EUR

(21)

Trods indvendingerne mod beregningen af det relevante beløb meddelte de græske myndigheder i det samme brev Kommissionen, at den græske regering overvejede at ophæve de lovbestemmelser, over for hvilke Kommissionen indledte proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2. I deres brev af 30. januar 2003 underrettede de græske myndigheder formelt Kommissionen om deres beslutning om at ophæve de to bestemmelser. Disse oplysninger blev bekræftet i al senere korrespondance fra de græske myndigheder, henholdsvis den 3. april 2003, den 1. oktober 2003, den 24. januar 2004 og den 29. april 2004.

(22)

Kommissionen udleder heraf, at de græske myndigheder er enige i den konklusion, at de omstridte foranstaltninger udgjorde statsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet.

IV.   INTERESSEREDE PARTERS BEMÆRKNINGER

(23)

Den 9. september 2002 modtog Kommissionen bemærkninger fra repræsentanter for Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises SA, en direkte konkurrent til Hellenic Shipyards, som reaktion på Kommissionens opfordring til interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til de støtteforanstaltninger, over for hvilke Kommissionen indledte denne procedure. Disse bemærkninger blev sendt til de græske myndigheder ved brev af 2. oktober 2002.

(24)

Elefsis Shipyards var af den opfattelse, at Kommissionens undersøgelsesresultater krævede en yderligere undersøgelse med særlig opmærksomhed på en mere præcis angivelse af Hellenic Shipyards’ kapitalreserver og værftets kapacitet med hensyn til orlogsfartøjer (75 %) og civile fartøjer (25 %) samt skibsreparation.

(25)

Med hensyn til kapitalreserverne, som er genstanden for Kommissionens undersøgelse i denne sag, bemærkede Elefsis Shipyards, at Kommissionen burde undersøge, om den skatteprocent, som under normal græsk lovgivning skulle have været anvendt ved modregning af kapitalreserver i tab, hvis lov nr. 2941/2001 ikke var blevet vedtaget, svarer til 10 %.

V.   VURDERING AF STØTTEN

(26)

I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er enhver støtte, som ydes af en medlemsstat eller ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Ifølge EF-Domstolens og Førsteinstansrettens retspraksis er kriteriet vedrørende samhandelen opfyldt, hvis støttemodtageren udøver økonomiske aktiviteter, der involverer samhandel mellem medlemsstaterne.

(27)

Kommissionen bemærker, at skibsbygning er en økonomisk aktivitet, der involverer handel mellem medlemsstater. Derfor falder den pågældende støtte inden for rammerne af EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

(28)

I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra e), kan former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer beslutning med kvalificeret flertal, betragtes som forenelige med fællesmarkedet. Kommissionen bemærker, at Rådet på dette grundlag udstedte forordning (EF) nr. 1540/98.

(29)

I henhold til Kommissionens meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte bør ulovlig statsstøttes forenelighed med fællesmarkedet vurderes på grundlag af dens retsakt, der var i kraft på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet. Selv om denne meddelelse ikke finder anvendelse i denne sag, vil Kommissionen af hensyn til en konsekvent praksis anvende denne forordning i denne sag, især eftersom dens vurdering ikke ville blive ændret, selv om den var baseret på de nugældende rammebestemmelser for statsstøtte til skibsbygning (13).

(30)

Kommissionen bemærker, at »skibsbygning« i henhold til forordning (EF) nr. 1540/98 betyder »skibsbygning (nybygning)« af selvdrevne, søgående handelsskibe. Kommissionen bemærker desuden, at Hellenic Shipyards bygger disse skibe, og at værftet følgelig er en virksomhed, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1540/98.

(31)

Kommissionen skulle derfor vurdere de omstridte foranstaltninger på baggrund af forordning (EF) nr. 1540/98, for så vidt de fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen inden for civil skibsbygning og civil skibsreparation. Som angivet ovenfor vedrører 75 % af Hellenic Shipyards’ skibsbygningsaktiviteter ifølge de græske myndigheder militære aktiviteter, og dette har konsekvenser med hensyn til statsstøtte, der falder ind under lovens artikel 5, stk. 2.

a)   Lovens artikel 5, stk. 2

(32)

I henhold til denne bestemmelse vil staten dække en del af omkostningerne i forbindelse med udbetaling af pension som engangsbeløb i forhold til det antal år, den ansatte har arbejdet for Hellenic Shipyards, før værftet sælges, sammenlignet med det antal år, vedkommende arbejder efter salget. Bestemmelsen sikrer, at en del af det engangsbeløb, der udbetales til ansatte, der går på pension, vil blive betalt af staten indtil 2035, hvor de sidste af de nuværende ansatte forventes at gå på pension.

(33)

Ifølge oplysningerne fra de græske myndigheder skulle denne foranstaltning højst komme til at koste omkring 7 mio. EUR, men da nogle ansatte ikke forbliver i ansættelse indtil pensionsalderen, skønnes omkostningerne at beløbe sig til 4 mio. EUR. I betragtning af at de græske myndigheder har udtalt, at 75 % af de ansatte, der er berørt af foranstaltningen, er involveret i militær skibsbygning, har man skønnet, at den samlede statsstøtte i forbindelse med denne foranstaltning for civil skibsbygning og skibsreparation skulle beløbe sig til omkring 1 mio. EUR (svarende til 25 % af de ansatte, der er berørt af foranstaltningen).

(34)

Kommissionen er af den opfattelse, at denne foranstaltning udgør driftsstøtte, da den vil kunne mindske selskabets omkostninger til driften. Da forordning (EF) nr. 1540/98 ikke hjemler sådan støtte, konkluderer Kommissionen, at denne støtte ikke er forenelig med fællesmarkedet.

(35)

Kommissionen bemærker, at henvisningen til forholdet 75 %-25 % mellem henholdsvis militær og civil skibsbygning er baseret på erklæringer fra de græske myndigheder. Dette forholdstal var ikke omfattet af den formelle undersøgelsesprocedure i denne sag. Ikke desto mindre foregriber denne beslutning, hvad dette aspekt angår, ikke de eventuelle konklusioner, som Kommissionen måtte komme frem til i forbindelse med andre procedurer.

b)   Lovens artikel 6, stk. 4

(36)

I henhold til denne bestemmelse kan selskabet overføre en række skattefrie reserver til aktiekapitalen uden at betale den obligatoriske skat på 10 %, hvis de modregnes i tab fra tidligere år. Disse beløb er skatte- og afgiftsfrie, så de kan modregnes i tab fra tidligere år.

(37)

Artikel 6, stk. 4, i loven vedrører tre poster i selskabets status: »skattefrie reserver«, »særlige reserver« og »beløb bestemt til forøgelse af aktiekapitalen«. Ifølge de græske myndigheder ligger skatteprocenten på 10 for ikke-børsnoterede aktieselskabers kapitalisering af skattefrie reserver. Dette betyder, at modregning af skattefrie reserver i gamle tab udløste en skat på 10 % på det pågældende beløb. Ifølge de græske myndigheder beløb de skattefrie reserver sig til 112 mio. EUR, og den relevante skat beløb sig til 11,2 mio. EUR i overensstemmelse med de normale græske skatteregler.

(38)

De foreslåede skattefritagelser for modregning af de pågældende reserver i gamle tab kommer selskabet til gode og må derfor betragtes som statsstøtte. Forordning (EF) nr. 1540/98 hjemlede ikke sådan støtte, og Kommissionen konkluderer derfor, at denne bestemmelse ikke er forenelig med fællesmarkedet. Det gælder navnlig følgende:

(39)

De græske myndigheder finder, at skattefritagelsen af en del af Hellenic Shipyards’ skattefrie reserver (omkring 43 mio. EUR) ikke kan siges at skabe et overskud på 10 % af de beløb, der er afskrevet for selskabet. Grunden hertil er, at lov 2367/95 om delvis privatisering og reform af selskaber, hvorpå en tidligere kommissionsbeslutning (14) fra 1997 om afskrivninger var baseret, indeholdt en bestemmelse om afskrivning af 99 % af al selskabets eksisterende gæld. Bestemmelsen fandt anvendelse, uanset om gælden var nævnt i regnskaberne eller ej, og den gjaldt også for gæld, der måtte blive stiftet indtil den 31. januar 1996.

(40)

De græske myndigheder hævder, at hvis Hellenic Shipyards pr. 31. januar 1996 havde afskrevet tabene fra tidligere med de skattefrie reserver, ville den hermed udløste skat på 10 % på de pågældende 43 mio. EUR betyde et skattetilsvar, som ville have været afskrevet til 99 % på grundlag af lov nr. 2367/95. De hævder endvidere, at selskabet selv nu kunne fremlægge regulariseringsdokumenterne baseret på denne bestemmelse. Følgelig er den eneste fordel, som selskabet nu modtager ved at modregne 100 % af de skattefrie reserver i tabene fra tidligere år, 43 000 EUR (1 % af 10 % af 43 mio. EUR).

(41)

Ved indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure nævnte Kommissionen to problemer med denne argumentation. For det første siges det i Kommissionens beslutning fra 1997, nøjagtigt hvor stort et beløb i gældsafskrivning der kan godkendes for Hellenic Shipyards. Kommissionen kunne ikke godkende yderligere gældsafskrivning baseret på Kommissionens beslutning fra 1997, eftersom det maksimale beløb, der var angivet i beslutningen, ikke må overskrides. Desuden siges der i beslutningen fra 1997 ikke noget om, at eventuel yderligere gæld kunne afskrives senere, selv om denne gæld kunne henføres til perioden før udgangen af 1996.

(42)

Kommissionen konkluderer derfor på grundlag af de oplysninger, den ligger inde med, at de foreslåede skattefritagelser for modregning af de pågældende reserver i gamle tab, har en værdi på 4,3 mio. EUR, som kommer selskabet til gode og derfor udgør statsstøtte. Forordning (EF) nr. 1540/98 hjemler ikke sådan støtte, og Kommissionen konkluderer derfor, at den ikke kan erklæres for forenelig med fællesmarkedet.

(43)

For den anden halvdel af de »skattefrie reserver« på omkring 39 mio. EUR hævdede de græske myndigheder, at de stammer fra hotelsalg i 1956 og ikke blev beskattet i overensstemmelse med daværende lovgivning. Skattefritagelsen på 3,9 mio. EUR i forbindelse med dette beløb forekommer også at være støtte, som ikke er forenelig med fællesmarkedet.

(44)

Kommissionens formelle undersøgelsesprocedure henviste også til en anden post på 0,2 mio. EUR, som vedrører udstedelse af aktier over pari. De græske myndigheder har over for Kommissionen oplyst, at disse bidrag, som også er tiltænkt kapitalforhøjelsen, ikke beskattes på normal vis.

(45)

Med hensyn til de særlige reserver på 3,4 mio. EUR hævder de græske myndigheder, at disse er blevet beskattet i overensstemmelse med de skattelove, der var gældende på det tidspunkt, hvor reserverne blev oprettet, så der ikke vil opnås nogen skattefordel, når de modregnes i gamle tab. Kommissionen bemærker imidlertid, at de særlige reserver er medtaget i status under reserver. Kommissionen formoder derfor, at modregningen af dette beløb i gamle tab også bør beskattes med 10 % i overensstemmelse med normale skattelove.

(46)

Kommissionen konkluderer, at skattefritagelsen i forbindelse med de ekstraordinære reserver, til en værdi af 340 000 EUR, er støtte, og finder derfor af samme grunde som de ovenfor anførte, at den er uforenelig med fællesmarkedet.

(47)

»Beløbene bestemt til forøgelse af aktiekapitalen« på 25,6 mio. EUR udgør ifølge de græske myndigheder det beløb, som den græske stat betalte for at kompensere Hellenic Shipyards for omkostningerne ved at beskære arbejdsstyrken med omkring 1 000 personer mellem 1996 og 1997. Ifølge de græske myndigheder er dette beløb fritaget for skat, da det benyttes til modregning i gamle tab.

(48)

For så vidt selskabet skulle have være beskattet med 10 % af ovennævnte beløb, konkluderer Kommissionen, at støttebeløbet på 2,56 mio. EUR i form af en skattefritagelse for modregning af det pågældende beløb i gamle tab ikke er foreneligt med fællesmarkedet.

(49)

Kommissionen bemærker, at der i lovens artikel 6, stk. 4, er hjemmel for at benytte gamle tab til regnskabsformål uden tidsbegrænsning. Da Kommissionen indledte undersøgelsesproceduren i denne sag, anmodede den om oplysninger om, hvorvidt dette element i sig selv giver Hellenic Shipyards en fordel i forhold til de normale græske skattelove.

(50)

De græske myndigheder har ikke sendt relevante oplysninger. Det forhold, at Grækenland gentagne gange har erklæret over for Kommissionen, at landet forpligter sig til at ophæve artikel 6, stk. 4, i sin helhed, er imidlertid tilstrækkeligt bevis på, at denne foranstaltning også bør betragtes som statsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet.

(51)

Generelt er Kommissionens vurdering af de omstridte foranstaltninger som beskrevet i brevet til Grækenland af 5. juni 2002 ikke påvirket af de oplysninger, Grækenland har sendt. Desuden synes Grækenland at have erklæret sig enig i Kommissionens analyse af de omstridte foranstaltningers uforenelighed med fællesmarkedet og har af denne grund gentagne gange (15) forpligtet sig til at ophæve de to omstridte foranstaltninger ved lov.

VI.   KLAGE OM PÅSTÅET STØTTE TIL HELLENIC SHIPYARDS

(52)

Kommissionen har modtaget en formel klage med påstand om, at den græske regering kan have ydet støtte til Hellenic Shipyards. De påstande, der fremsættes i denne klage, er for tiden genstand for en undersøgelse. Kommissionen bemærker, at denne beslutning ikke foregriber resultatet af denne eller eventuelle andre undersøgelser, som den måtte have i gang eller måtte iværksætte med hensyn til den påståede statsstøtte til Hellenic Shipyards.

(53)

Med hensyn til klagerens påstande vedrørende beregningen af de støttebeløb, der kunne ydes i henhold til lovens artikel 6, stk. 4 (16), bemærker Kommissionen, at disse påstande ikke længere er relevante, da det fastsættes i nærværende beslutning, at denne bestemmelse skal ophæves.

VII.   KONKLUSIONER

(54)

De græske myndigheder har implicit erklæret sig enige i Kommissionens vurdering om, at de to omstridte foranstaltninger udgør statsstøtte, som er uforenelig med traktaten. Trods tilsagnet fra de græske myndigheder om at ophæve de to bestemmelser ved at forelægge en ændringslov herom for det græske parlament, har de endnu ikke gjort dette. Kommissionen må derfor afslutte proceduren, som blev indledt ved brev af 5. juni 2002, og vedtage en beslutning, som pålægger Grækenland at ophæve de to foranstaltninger og kræve tilbagebetaling af enhver støtte, som måtte være ydet på grundlag heraf.

(55)

Kommissionen ønsker at understrege, at disse foranstaltninger bør ophæves, så ethvert element af statsstøtte heri fjernes. I det omfang de fordele, der kunne tildeles Hellenic Shipyards i henhold til lovens artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 4, også måtte kunne tildeles i henhold til andre retlige instrumenter, bør Grækenland især sikre, at de også ophæves, og at eventuel støtte, der er ydet på grundlag heraf, kræves tilbagebetalt af støttemodtagerne.

(56)

De græske myndigheder har ladet Kommissionen vide, at der ikke er ydet nogen støtte i henhold til de omstridte foranstaltninger. Kommissionen ønsker imidlertid at henlede deres opmærksomhed på, at hvis der er udbetalt nogen støtte i henhold til de omstridte foranstaltninger, bør denne straks kræves tilbagebetalt i fuldt omfang.

(57)

Artikel 7, stk. 7, i forordning (EF) nr. 659/1999 giver Kommissionen mulighed for på grundlag af de oplysninger, som den har til sin rådighed at vedtage en negativ beslutning, når først fristen i artikel 7, stk. 6, er udløbet. De oplysninger, som de græske myndigheder har givet, har ikke ændret Kommissionens konklusion om, at de omstridte bestemmelser fører til statsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet.

(58)

Kommissionen indstiller derfor den undersøgelsesprocedure, der blev indledt den 5. juni 2002 over for de foranstaltninger, hvorved Hellenic Shipyards fritages for skatter i overensstemmelse med lovens artikel 6, stk. 4, og hvor staten dækker en del af pensionsomkostningerne for ansatte med tilknytning til civil skibsbygning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2. Disse foranstaltninger udgør statsstøtte, der ikke er forenelig med forordning (EF) nr. 1540/98 og dermed fællesmarkedet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 4, i lov nr. 2941/2001 udgør statsstøtte til Hellenic Shipyards AE, som er uforenelig med fællesmarkedet.

Denne støtte kan derfor ikke udbetales.

Artikel 2

Hvis der er udbetalt statsstøtte til Hellenic Shipyards AE i henhold til de bestemmelser, der er henvist til i denne beslutnings artikel 1, træffer Grækenland alle nødvendige foranstaltninger til at kræve denne støtte tilbagebetalt.

I så tilfælde skal tilbagebetalingen ske uophørligt og i overensstemmelse med national lovgivning, hvis denne giver mulighed for at efterkomme beslutningen hurtigt og effektivt.

Den støtte, der skal tilbagebetales, pålægges renter fra det tidspunkt, den blev udbetalt til støttemodtagerne, og indtil den er blevet tilbagebetalt.

Renterne beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel V i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (17).

Grækenland ophæver støtteforanstaltningen og indstiller alle betalinger af udestående støtte med virkning fra datoen for denne beslutning.

Artikel 3

Grækenland underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterkomme beslutningen.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 202 af 18.7.1998, s. 1.

(2)  EFT C 186 af 6.8.2002, s. 5.

(3)  SG(2002) D/230101.

(4)  EFT C 186 af 6.8.2002, s. 5.

(5)  SG(2002) D/230101.

(6)  EFT L 83 af 27.3.1999, s.1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(7)  EFT C 186 af 6.8.2002, s. 5.

(8)  EFT C 119 af 22.5.2002, s. 22.

(9)  Rammebestemmelser, EFT C 317 af 30.12.2003, s. 11.

(10)  I det samme brev anmodede de græske myndigheder også om en forlængelse på tre måneder af fristen for et fuldstændigt svar, da der var tale om en »følsom, kompleks og alvorlig« sag.

(11)  Artikel 13, stk. 6, i lov nr. 2459/97.

(12)  Ifølge de græske myndigheder består denne post af bidrag fra aktionærer til en kapitalforhøjelse. Bidrag til kapitalforhøjelser beskattes normalt ikke.

(13)  Det skal bemærkes, at anvendelsen af de nugældende rammebestemmelser ikke ville ændre det endelige resultat af denne procedure, eftersom de ligesom forordning (EF) nr. 1540/98 ikke indeholder bestemmelser om driftsstøtte.

(14)  Statsstøtte C 10/94 (ex NN 104/93) Grækenland (EFT C 306 af 8.10.1997, s. 5).

(15)  Som beskrevet ovenfor i betragtning 4 og 5.

(16)  I et memorandum til Kommissionen hævder klageren, at det samlede beløb, som Hellenic Shipyards har sparet i skat på grundlag af den omstridte bestemmelse, beløber sig til ca. 34 mio. EUR. I et nyligt indlæg i sagen bemærker klageren også, at støttebeløbet i henhold til lovens artikel 5, stk. 2, er højere end 1 mio. EUR, mens de skattefordele, som Hellenic Shipyards kunne opnå i henhold til lovens artikel 6, stk. 4, kunne beregnes på følgende måde: a) 14,625 mio. EUR med hensyn til modregning af kapitalreserven på 39 mio. EUR, b) 4,66 mio. EUR med hensyn til kapitalreserverne på 43 mio. EUR, 0,2 mio. EUR og 3,4 mio. EUR (med forbehold af en græsk skatteeksperts udtalelse) og c) et beløb svarende til det samlede beløb af kapitalreserverne på 85,6 mio. EUR.

(17)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/53


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. marts 2005

med det formål at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2005) 577)

(EØS-relevant tekst)

(2005/247/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I.   Baggrund

(1)

Den 10. december 2004 anmodede Den Italienske Republik i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 Kommissionen om i Den Europæiske Unions Tidende at offentliggøre en forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende atten ruter mellem lufthavnene på Sardinien og de vigtigste nationale, italienske lufthavne (2).

(2)

Hovedindholdet i denne forpligtelse er følgende:

Den vedrører ruteflyvning på de følgende atten ruter:

Alghero–Rom og Rom–Alghero

Alghero–Milano og Milano–Alghero

Alghero–Bologna og Bologna–Alghero

Alghero–Torino og Torino–Alghero

Alghero–Pisa og Pisa–Alghero

Cagliari–Rom og Rom–Cagliari

Cagliari–Milano og Milano–Cagliari

Cagliari–Bologna og Bologna–Cagliari

Cagliari–Torino og Torino–Cagliari

Cagliari–Pisa og Pisa–Cagliari

Cagliari–Verona og Verona–Cagliari

Cagliari–Napoli og Napoli–Cagliari

Cagliari–Palermo og Palermo–Cagliari

Olbia–Rom og Rom–Olbia

Olbia–Milano og Milano–Olbia

Olbia–Bologna og Bologna–Olbia

Olbia–Torino og Torino–Olbia

Olbia–Verona og Verona–Olbia

De atten ruter og forpligtelsen til offentlig tjeneste, der er indført for disse, udgør et samlet hele, som interesserede luftfartsselskaber skal acceptere uden nogen form for kompensation.

Hvert enkelt luftfartsselskab (eller det primære luftfartsselskab), som påtager sig forpligtelserne til offentlig tjeneste, deponerer en endelig kaution som garanti for en korrekt gennemførelse og flyvningens kontinuitet på mindst 15 mio. EUR, og denne skal foreligge i form af en bankgaranti, som kan aktiveres ved den første anmodning, på mindst 5 mio. EUR og en forsikringsgaranti, som dækker det resterende beløb.

Den mindste hyppighed pr. dag, flyvetider og tilbudt kapacitet for hver rute er beskrevet under overskriften »2. FORPLIGTELSE TIL OFFFENTLIG TJENESTE« i forpligtelsen, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004, som der direkte henvises til med henblik på nærværende beslutning.

De anvendte luftfartøjers mindste kapacitet er beskrevet under overskriften »3. ANVENDTE LUFTFARTØJER« i forpligtelsen, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004, som der direkte henvises til med henblik på nærværende beslutning.

Prisstrukturen på alle berørte ruter er beskrevet under overskriften »4. BILLETPRISER« i forpligtelsen, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004, som der direkte henvises til med henblik på nærværende beslutning.

I forpligtelsens pkt. 4.8 præciseres det i forbindelse med rabatpriserne, at de luftfartsselskaber, som driver de berørte ruter, er lovmæssigt forpligtet til at anvende de gunstige billetpriser (som anført under overskriften »4. Billetpriser«), bl.a. i forbindelse med følgende passagergrupper:

Personer født på Sardinien, selvom de ikke bor på Sardinien

Ægtefæller til og børn af personer, der er født på Sardinien.

Forpligtelsen til offentlig tjeneste forventes at være gældende mellem den 1. januar 2005 og den 31. december 2007.

De luftfartsselskaber, som har til hensigt at acceptere forpligtelsen til offentlig tjeneste, skal fremlægge deres formelle godkendelse for den italienske kompetente myndighed senest femten dage efter offentliggørelsen af forpligtelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Det bør bemærkes, at Den Italienske Republik forud for indførelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste ved denne beslutning havde indført en forpligtelse til offentlig tjeneste, der oprindeligt er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 284 af 7. oktober 2000  (3) på seks ruter mellem lufthavnene på Sardinien og i Rom og Milano. I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EØF) nr. 2408/92 blev disse givet i udbud (4) for at udvælge luftfartsselskaber med henblik på at give disse eneret på beflyvningen af ruterne samt en finansiel kompensation.

(4)

Følgende luftfartsselskaber fik tilladelse til at beflyve ruterne i overensstemmelse med forpligtelsen til offentlig tjeneste:

Alitalia på ruten: Cagliari–Rom.

Air One på ruterne: Cagliari–Milano, Alghero–Milano og Alghero-Rom.

Merdiana på ruterne: Olbia–Rom og Olbia–Milano.

(5)

Denne ordning blev erstattet af forpligtelsen, som er indført ved denne beslutning.

II.   Vigtige aspekter af retsreglerne for forpligtelsen til offentlig tjeneste

(6)

Retsreglerne for forpligtelser til offentlig tjeneste er fastlagt i forordning (EØF) nr. 2408/92, som har til formål at definere betingelserne for anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for luftfartssektoren.

(7)

Forpligtelsen til offentlig tjeneste defineres som en undtagelse fra princippet i forordningen, hvori det hedder, at »Medmindre andet følger af denne forordning, tillader den (de) berørte medlemsstat(er) EF-luftfartsselskaber at udøve trafikrettigheder på ruter inden for Fællesskabet (5).

(8)

Betingelserne for at kunne indføre en forpligtelse er fastsat i artikel 4. Denne fortolkes strengt under overholdelse af principperne om ikke-forskelsbehandling og proportionalitet. Den skal være behørigt begrundet ud fra kriterierne i denne artikel.

(9)

Nærmere bestemt fastsættes det i retsreglerne om forpligtelse til offentlig tjeneste, at en medlemsstat kan indføre en forpligtelse vedrørende ruteflyvning til en lufthavn i et yderområde eller et udviklingsområde eller på en rute med ringe trafik til en regional lufthavn, hvis ruten betragtes som vital for den økonomiske udvikling i det område, hvor lufthavnen er beliggende, i det omfang det er nødvendigt for at sikre passende ruteflyvning på ruten i overensstemmelse med fastsatte krav med hensyn til kontinuitet, regelmæssighed, kapacitet og prisfastsættelse, som luftfartsselskaberne ikke ville have påtaget sig, hvis de alene skulle tilgodese deres kommercielle interesser.

(10)

Om ruteflyvningen på en rute er passende, vurderes af medlemsstaterne på grundlag af almene hensyn, muligheden for at anvende andre transportformer og disse transportformers evne til at opfylde det pågældende transportbehov, og den samlede virkning af indsatsen fra alle luftfartsselskaber, der beflyver eller agter at beflyve ruten.

(11)

Der er fastsat en mekanisme med to faser i artikel 4: I en første fase (artikel 4, stk. 1, litra a)) indfører den berørte medlemsstat en forpligtelse til offentlig tjeneste på en eller flere ruter, og ruterne er åbne for alle EF-luftfartsselskaber, når blot de overholder de nævnte forpligtelser. Såfremt intet luftfartsselskab udtrykker ønske om at beflyve ruten i overensstemmelse med den forpligtelse til offentlig tjeneste, der gælder for ruten, kan medlemsstaten i en anden fase (artikel 4, stk. 1, litra d)) begrænse adgangen til denne rute til blot ét luftfartsselskab i en periode på indtil tre år, som kan forlænges. Luftfartsselskabet udvælges på grundlag af en udbudsrunde på fællesskabsplan. Det udvalgte luftfartsselskab kan derefter få udbetalt en finansiel ydelse for at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste.

(12)

Ifølge artikel 4, stk. 3, har Kommissionen beføjelse til at beslutte, om en indført forpligtelse til offentlig tjeneste fortsat skal gælde — beslutningen træffes på grundlag af en undersøgelse enten på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ. Kommissionens beslutning meddeles Rådet og medlemsstaterne. Indbringer en medlemsstat beslutningen for Rådet, kan dette med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse.

III.   Forhold, som rejser alvorlig tvivl om, hvorvidt den indførte forpligtelse til offentlig tjeneste mellem lufthavnene på Sardinien og de vigtigste nationale, italienske lufthavne er i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2408/92

(13)

I forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), nævnes en række kumulative kriterier, som forpligtelser til offentlig tjeneste skal opfylde:

Følgende type rute kan komme i betragtning: ruter til en lufthavn i et yderområde eller et udviklingsområde på dens område eller ruter med ringe trafik til en regional lufthavn på dens område.

Det skal påvises, at hver rute er vital for den økonomiske udvikling i det område, hvor lufthavnen er beliggende.

Det er vigtigt at overholde princippet om, at ruteflyvningen på en rute skal være passende, hvilket bl.a. vurderes ud fra, om der findes andre transportformer eller mulighed for alternative ruter.

(14)

Derudover er forpligtelserne til offentlig tjeneste også underlagt de grundlæggende principper om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling (se f.eks. Domstolens dom i sag C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) m.fl. mod Administración General del Estado, Sml. 2001 I, s. 1271.

(15)

I det foreliggende tilfælde indeholder den forpligtelse til offentlig tjeneste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på Den Italienske Republiks anmodning, flere bestemmelser, som rejser alvorlig tvivl om, hvorvidt de er i overensstemmelse med forordningens artikel 4, og dette vil sandsynligvis medføre en uretmæssig begrænsning af udviklingen af de pågældende ruter. Det gælder især følgende forhold:

a)

Der er ikke forelagt en nærmere redegørelse, hvori der med en økonomisk analyse af luftfartsmarkedet mellem Sardinien og det øvrige Italien gives en begrundelse for nødvendigheden af at indføre den nye forpligtelse samt dennes egnethed og proportionalitet i forhold til det mål, som søges opfyldt.

b)

Der foreligger ingen opgørelse over resultaterne for de seks ruter af de tidligere indførte forpligtelser, som er taget med i den nye forpligtelse.

c)

Det forekommer ikke indlysende, at de tolv yderligere ruter, som siden den 1. januar 2005 er omfattet af forpligtelsen til offentlig tjeneste, skulle være vitale for den økonomiske udvikling i de områder af Sardinien, hvor de pågældende lufthavne befinder sig; navnlig i betragtning af:

De berørte ruters art.

Der er ikke belæg for, at disse ruter skulle være vitale for den økonomiske udvikling i de områder af Sardinien, hvor de pågældende lufthavne befinder sig.

Der findes andre luftruter, hvormed der kan sikres en passende og regelmæssig beflyvning af de berørte lufthavne, idet der findes et tilfredsstillende antal ruter mellem de vigtigste italienske tilslutningslufthavne og Sardinien.

d)

Princippet om fri udveksling af tjenesteydelser indskrænkes i særlig grad af kravet om, at de interesserede luftfartsselskaber skal beflyve de atten ruter omfattet af forpligtelsen som et samlet hele. Dette krav forekommer at være i modstrid med principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling af følgende årsager:

Der er ikke belæg for, at sammenlægningen af alle disse ruter skulle være vital for den økonomiske udvikling i de områder af Sardinien, hvor de pågældende lufthavne befinder sig.

Den uberettigede risiko for forskelsbehandling af luftfartsselskaber, hvoraf alene de største har mulighed for at operere på disse vilkår.

Derudover gør en sådan forpligtelse det tilsyneladende vanskeligere for den medlemsstat, som indfører forpligtelsen til offentlig tjeneste, at opfylde kravet om i sin vurdering at tage hensyn til den samlede virkning af indsatsen fra alle luftfartsselskaber, der beflyver eller agter at beflyve de pågældende ruter (6).

I det konkrete tilfælde ønsker de italienske myndigheder tilsyneladende at lade de atten ruter være omfattet af en samlet forpligtelse til at finansiere driftsunderskuddet på ruter med ringe trafik med det forventede overskud fra driften af de større ruter. En sådan krydssubsidiering falder uden for målet med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2408/92.

e)

Kravet om at tilvejebringe en ekstraordinært høj kaution kan ligeledes medføre en uberettiget forskelsbehandling mellem luftfartsselskaber, idet kun de største blandt disse har mulighed for at tilbyde sådanne garantier.

f)

De meget korte frister — femten dage fra offentliggørelsen af forpligtelsen i Den Europæiske Unions Tidende — der gives luftfartsselskaberne til at acceptere forpligtelsen til offentlig tjeneste, og toogtyve dage for at indlede beflyvningen (den 1. januar 2005) — kunne skabe en uberettiget forskelsbehandling af luftfartsselskaberne. I praksis forekommer det umuligt for et luftfartsselskab, som ikke allerede er etableret på ruterne til Sardinien, at gennemføre de juridiske og administrative procedurer og tilvejebringe de nødvendige ressourcer til at gennemføre en sådan beflyvning inden for de krævede frister.

g)

Kravet i forpligtelsens pkt. 4.8 om at tilbyde rabatpriser til passagerer alene på grund af deres fødested (i dette tilfælde på Sardinien), eller alene på grund af, at de er i familie med sådanne personer, kan i praksis opfattes som en ulovlig forskelsbehandling på grund af nationalitet (se eksempelvis sag C-338/01, Kommissionen mod Italien, Sml. 2003 I, s. 721).

IV.   Procedure

(16)

Trods det, at Kommissionen gentagne gange henledte de italienske myndigheders opmærksomhed på de mange problematiske forhold og udtrykte tvivl om, hvorvidt forpligtelsen til offentlig tjeneste opfylder artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2408/92, besluttede Den Italienske Republik at offentliggøre den.

(17)

Efter offentliggørelsen har flere interesserede parter kontaktet Kommissionen for uformelt at tilkendegive deres betænkeligheder ved den forskelsbehandling og manglende proportionalitet, der kendetegner forpligtelsen til offentlig tjeneste. Desuden har en part, som anmoder om at være anonym, indbragt en klage over for Kommissionen med henblik på at anfægte lovligheden af disse forpligtelser.

(18)

I lyset af de ovennævnte forhold og i medfør af artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2408/92 kan Kommissionen indlede en undersøgelse af, om udviklingen på en eller flere af de berørte ruter begrænses i urimelig grad af indførelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste, for at kunne beslutte, om indførelsen af den nævnte forpligtelse fortsat skal gælde for de berørte ruter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Kommissionen beslutter at indlede undersøgelsen i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2408/92 for at konstatere, om indførelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste mellem lufthavnene på Sardinien og de vigtigste nationale, italienske lufthavne, som er offentliggjort på anmodning af Den Italienske Republik i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004, fortsat skal gælde for disse ruter.

Artikel 2

1.   Inden en måned efter meddelelsen af denne beslutning forelægger Den Italienske Republik Kommissionen alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne undersøge, om den i artikel 1 nævnte forpligtelse til offentlig tjeneste er i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2408/92.

2.   Blandt andet forelægges følgende:

En juridisk analyse af konsekvenserne for alle EF-luftfartsselskabers udnyttelse af trafikrettigheder på ruter omfattet af forpligtelsen til offentlig tjeneste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004, såfremt disse forpligtelser opfyldes i praksis.

Det skal bl.a. præciseres, om de italienske myndigheder havde til hensigt at give det eller de luftfartsselskaber, som formelt har accepteret forpligtelsen, eneret til at beflyve de atten ruter.

En juridisk analyse med baggrund i fællesskabsretten, hvor der gives en begrundelse for de forskellige betingelser i forpligtelsen til offentlig tjeneste offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004.

En begrundelse for at indføre rabatpriser alene til fordel for »personer født på Sardinien, selvom de ikke bor på Sardinien« og »ægtefæller til og børn af personer født på Sardinien«.

En udførlig gennemgang af gennemførelsen af den forpligtelse til offentlig tjeneste, som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 284 af 7. oktober 2000.

En detaljeret analyse af de økonomiske forbindelser mellem regionerne på Sardinien og i resten af Italien omkring de lufthavne, som er omfattet af forpligtelsen til offentlig tjeneste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004.

En detaljeret analyse af de ruteflyvninger, som p.t. tilbydes mellem de lufthavne på Sardinien og i resten af Italien, der er omfattet af forpligtelsen til offentlig tjeneste, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 10. december 2004, herunder også udbuddet af indirekte flyafgange.

En detaljeret analyse af mulighederne for at benytte andre transportformer og disse transportformers kapacitet med henblik på at opfylde transportbehovet.

En analyse af den aktuelle efterspørgsel efter flyvninger på hver rute, som er omfattet af denne forpligtelse.

En præcis beskrivelse af den nødvendige rejsetid og kravene til afgange for med vejtransport at forbinde de sardinske lufthavne, som er omfattet af denne forpligtelse.

En beskrivelse af, i hvilket omfang disse forpligtelser er opfyldt på dagen for meddelelsen af denne beslutning og angivelse af det eller de luftfartsselskaber, som driver ruterne.

Driftsprognoser (passagerer, gods, finansielle prognoser osv.) fra luftfartsselskabet eller luftfartsselskaberne.

Eventuelle søgsmål, som måtte være indbragt for de nationale retsinstanser på dagen for meddelelsen af denne beslutning, og de juridiske forhold vedrørende indførelsen af forpligtelsen til offentlig tjeneste.

Artikel 3

1.   Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

2.   Denne beslutnings dispositive del offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT C 306 af 10.12.2004, s. 6.

(3)  EFT C 284 af 7.10.2000, s. 16. Ændret ved EFT C 49 af 15.2.2001, s. 2. Berigtiget ved EFT C 63 af 28.2.2001, s. 12.

(4)  EFT C 51 af 16.2.2001, s. 22.

(5)  Artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2408/92.«

(6)  Artikel 4, stk. 1, litra b), nr. iv), i forordning (EØF) nr. 2408/92.


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/58


AFGØRELSE Nr. 1/2004 TRUFFET AF LANDTRANSPORTUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ

den 22. juni 2004

om afgiftsordningen gældende for køretøjer i Schweiz i perioden fra den 1. januar 2005 til åbningen af Lötschberg basistunnel, dog senest indtil den 1. januar 2008

(2005/248/EF)

UDVALGET HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej, særlig artikel 51, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 40 har Schweiz siden den 1. januar 2001 opkrævet en afgift for brugen af offentlige veje (differentieret afgift på tung lastvognstrafik). De afgifter, der skal gælde fra den 1. januar 2005, skal fastsættes og differentieres på grundlag af tre emissionsnormkategorier (EURO).

(2)

Med henblik herpå fastsætter aftalen det vejede gennemsnit af afgifterne, maksimumafgiften for den mest forurenende køretøjskategori samt den maksimale afgiftsforskel mellem kategorierne.

(3)

Vægtningerne foretages på grundlag af antallet af køretøjer i hver EURO-normkategori, der kører i Schweiz. Det blandede udvalg undersøger optællingerne og fastsætter beløbene for de tre afgiftskategorier på grundlag af disse vægtninger.

(4)

Det blandede udvalg har undersøgt de af Schweiz forelagte optællinger.

(5)

Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om vægtningen, fordelingen af EURO-normkategorierne mellem de tre afgiftskategorier samt størrelsen af afgifterne for de tre afgiftskategorier.

(6)

I slutakten har Schweiz erklæret, at det vil fastsætte de afgifter, der skal gælde indtil åbningen af den første basistunnel eller senest indtil den 1. januar 2008, på et niveau under det maksimumsbeløb, der tillades efter aftalen. Gyldigheden af nærværende afgørelse bør derfor begrænses til denne periode —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Af det samlede antal kilometer, som er tilbagelagt på det schweiziske territorium af køretøjer på over 3,5 ton i december 2003, januar 2004 og februar 2004, er 9,79 % tilbagelagt af køretøjer i normkategori EURO 0, 8,47 % af køretøjer i normkategori EURO 1, 41,09 % af køretøjer i normkategori EURO 2 og 40,65 % af køretøjer i normkategori EURO 3.

Artikel 2

Den differentierede afgift for et køretøj, hvis faktiske totalvægt med last ikke overstiger 40 ton, og som tilbagelægger en strækning på 300 km, andrager

346 CHF for afgiftskategori 1

302 CHF for afgiftskategori 2

258 CHF for afgiftskategori 3.

Artikel 3

Afgiftskategori 1 gælder for køretøjer i emissionsnormkategori EURO 1 samt for alle køretøjer, som er godkendt til kørsel inden ikrafttrædelsen af EURO 1-normen. Afgiftskategori 2 gælder for køretøjer i emissionsnormkategori EURO 2. Afgiftskategori 3 gælder for køretøjer i emissionsnormkategori EURO 3, EURO 4 og EURO 5.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2005.

Udfærdiget i Bern, den 22. juni 2004.

På vegne af Det Schweiziske Forbund

Max FRIEDLI

Formand

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Heinz HILBRECHT

Lederen af Det Europæiske Fællesskabs delegation


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/60


AFGØRELSE Nr. 2/2004 TRUFFET AF LANDTRANSPORTUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ

den 22. juni 2004

om ændring af bilag 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

(2005/249/EF)

UDVALGET HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej, særlig artikel 52, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 52, stk. 4, første led, i aftalen vedtager det blandede udvalg beslutninger om revision af bilag 1.

(2)

Siden undertegnelsen af denne aftale er der vedtaget nye EF-retsakter på de områder, der er omfattet af aftalen. Teksten til bilag 1 skal ændres under hensyntagen til udviklingen i den relevante fællesskabslovgivning —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 1 til aftalen udgår og erstattes af den tekst, der er knyttet som bilag til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Ved anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 484/2002 (1):

a)

fritager Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund enhver statsborger i Det Schweiziske Forbund, i en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og i en af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstater fra forpligtelsen til at være i besiddelse af en førerattest

b)

kan Det Schweiziske Forbund kun fritage statsborgere i andre end de i litra a) nævnte stater fra forpligtelsen til at være i besiddelse af en førerattest, hvis Det Europæiske Fællesskab er blevet hørt og har givet sit samtykke.

Artikel 3

Den schweiziske delegation og Det Europæiske Fællesskabs delegation er enige om, at Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 (2), der er nævnt i artikel 9 i aftalen, finder anvendelse i sin ændrede form (senest ændret ved forordning (EF) nr. 484/2002).

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bern, den 22. juni 2004.

På vegne af Det Schweiziske Forbund

Max FRIEDLI

Formand

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Heinz HILBRECHT

Lederen af Det Europæiske Fællesskabs delegation


(1)  EFT L 76 af 19.3.2002, s. 1.

(2)  EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1.


BILAG

»BILAG 1

BESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE

I henhold til artikel 52, stk. 6, i denne aftale anvender Schweiz lovbestemmelser, der svarer til nedenstående bestemmelser:

Relevante bestemmelser i gældende fællesskabsret (acquis communautaire)

AFDELING 1 —   ADGANG TIL ERHVERVET

Rådets direktiv 96/26/EF af 29. april 1996 om adgang til erhvervet godstransport ad landevej og erhvervet personbefordring ad landevej samt om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed inden for indenlandsk og international transport (EFT L 124 af 23.5.1996, s. 1), senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 14.5.2004, s. 35).

AFDELING 2 —   SOCIALE STANDARDER

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004 (EUT L 71 af 10.3.2004, s. 3).

Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985, s. 1) eller tilsvarende regler i henhold til AETR-aftalen med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 484/2002 af 1. marts 2002 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 og Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93 med henblik på at indføre en førerattest (EFT L 76 af 19.3.2002, s. 1).

Ved anvendelsen af denne aftale

a)

gælder alene artikel 1 i forordning (EF) nr. 484/2002

b)

fritager Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund enhver statsborger i Det Schweiziske Forbund, i en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og i en af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstater fra forpligtelsen til at være i besiddelse af en førerattest

c)

kan Det Schweiziske Forbund kun fritage statsborgere i andre end de i litra b) nævnte stater fra forpligtelsen til at være i besiddelse af en førerattest, hvis Det Europæiske Fællesskab er blevet hørt og har givet sit samtykke.

Rådets direktiv 88/599/EØF af 23. november 1988 om standardkontrolprocedurer for gennemførelse af forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport og af forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 325 af 29.11.1988, s. 55), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2135/98 (EFT L 274 af 9.10.1998, s. 1).

Rådets direktiv 76/914/EØF af 16. december 1976 om minimumsniveauet for uddannelse af visse førere af køretøjer i transport ad landevej (EFT L 357 af 29.12.1976, s. 36).

AFDELING 3 —   TEKNISKE STANDARDER

Motorkøretøjer

Rådets forordning (EF) nr. 2411/98 af 3. november 1998 om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for Fællesskabet (EFT L 299 af 10.11.1998, s. 1).

Rådets direktiv 91/542/EF af 1. oktober 1991 om ændring af direktiv 88/77/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 295 af 25.10.1991, s. 1).

Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/85/EF (EFT L 327 af 4.12.2002, s. 8).

Rådets direktiv 92/24/EØF af 31. marts 1992 om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser (EFT L 129 af 14.5.1992, s. 154), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/11/EF (EUT L 44 af 14.2.2004, s. 19).

Rådets direktiv 92/97/EØF af 10. november 1992 om ændring af direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (EFT L 371 af 19.12.1992, s. 1).

Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/7/EF (EFT L 67 af 9.3.2002, s. 47).

Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Transport af farligt gods ad vej

Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EUT L 90 af 8.4.2003, s. 45).

Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35), senest ændret ved direktiv 2001/26/EF (EFT L 168 af 23.6.2001, s. 23).

Jernbanebefordring af farligt gods

Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/29/EF (EUT L 90 af 8.4.2003, s. 47).

Sikkerhedsrådgivere

Rådets direktiv 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (EFT L 145 af 19.6.1996, s. 10).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/18/EF af 17. april 2000 om minimumseksamenskravene for sikkerhedsrådgivere i forbindelse med transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre vandveje (EFT L 118 af 19.5.2000, s. 41).

AFDELING 4 —   RET TIL ADGANG TIL JERNBANEINFRASTRUKTUREN OG RET TIL AT UDFØRE TRANSITTRAFIK

Rådets direktiv 95/18/EF af 19. juni 1995 om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EFT L 143 af 27.6.1995, s. 70), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

Rådets direktiv 95/19/EF af 19. juni 1995 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af infrastrukturafgifter (EFT L 143 af 27.6.1995, s. 75).

Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/51/EF (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 164).

AFDELING 5 —   ANDRE OMRÅDER

Rådets direktiv 92/82/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 19), ændret ved direktiv 1994/74/EF (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 46).«


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/65


AFGØRELSE Nr. 31/2005 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG, DER ER NEDSAT I HENHOLD TIL AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG AMERIKAS FORENEDE STATER,

den 14. februar 2005

vedrørende opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om telekommunikationsudstyr

(2005/250/EF)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, særlig artikel 7 og 14, og,

ud fra følgende betragtning:

Det blandede udvalg træffer afgørelse om opførelse af et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer i et sektorbilag —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

Overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit V i sektorbilaget om telekommunikationsudstyr.

2)

Det konkrete omfang af de produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, for hvilke overensstemmelsesvurderingsorganet i tillæg A opføres på listen, er aftalt mellem parterne og vil blive ajourført af dem.

Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, underskrives af det blandede udvalgs repræsentanter, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Denne afgørelse får virkning fra datoen for den seneste af disse underskrifter.

Undertegnet i Washington D.C., den 9. februar 2005.

På vegne af Amerikas Forenede Stater

James C. SANFORD

Undertegnet i Bruxelles, den 14. februar 2005.

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Joanna KIOUSSI


TILLÆG A

EF-overensstemmelsesvurderingsorgan, der tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i afsnit V i sektorbilaget om telekommunikationsudstyr

KTL

Saxon Way

Priory Park West

Hull HU13 9PB

Det Forenede Kongerige

Tlf. (44-1482) 80 18 01

Fax (44-1482) 80 18 06


22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/67


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 11. marts 2005

om et europæisk charter for forskere og en adfærdskodeks for ansættelse af forskere

(EØS-relevant tekst)

(2005/251/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 165, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Kommissionen fandt det i januar 2000 (1) nødvendigt at oprette Det Europæiske Forskningsrum som fast holdepunkt for Fællesskabets fremtidige indsat på dette område for at underbygge den europæiske forskningspolitik og give den struktur.

(2)

Det Europæiske Råd i Lissabon opstillede den målsætning, at Fællesskabet skulle blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnøkonomi i verden inden 2010.

(3)

Rådet har behandlet spørgsmålet om forskerarbejde og forskerkarrierer i Det Europæiske Forskningsrum i sin resolution af 10. november 2003 (2), hvor det navnlig gav udtryk for sin tilfredshed med, at Kommissionen havde planer om at udarbejde et charter for europæiske forskere og en adfærdskodeks for ansættelse af forskere.

(4)

Den påviste risiko for forskermangel (3), især inden for en række kernediscipliner, er en alvorlig trussel mod EU's innovationsevne, videnkapacitet og produktivitetsvækst i den nærmeste fremtid og kan hindre, at Lissabon- og Barcelona-målsætningerne bliver opfyldt. Europa må derfor blive langt mere attraktivt for forskerne og styrke inddragelsen af kvindelige forskere ved at medvirke til at skabe de nødvendige betingelser for, at de kan få et mere holdbart og tillokkende karriereforløb inden for F&U (4).

(5)

Tilstrækkelige, veludviklede menneskelige ressourcer inden for F&U er grundlaget for den videnskabelige udvikling og det teknologiske fremskridt, for forbedring af livskvaliteten og sikring af de europæiske borgeres velfærd og medvirker til at øge Europas konkurrenceevne.

(6)

Der bør indføres og iværksættes nye ordninger for forskeres karriereforløb for at forskernes karriereudsigter i Europa kan forbedres.

(7)

Bedre og mere åbenlyse karriereudsigter medvirker også til at opbygge en positiv holdning til forskergerningen i offentligheden og opmuntrer dermed flere unge til at indlede en forskerkarriere.

(8)

Det endelige politiske formål med denne henstilling er at bidrage til udvikling af et attraktivt, åbent og bæredygtigt europæisk arbejdsmarked for forskere, hvis rammebetingelser giver mulighed for at ansætte og fastholde højt kvalificerede forskere i et miljø, som fremmer effektiv præstation og produktivitet.

(9)

Medlemsstaterne bør søge at tilbyde forskerne bæredygtige karriereforløb på alle karrieretrin uanset kontraktforholdene og den valgte F&U-karriere, og de bør søge at sikre, at forskerne behandles som fagfolk og som en integrerende del af den institution, de arbejder i.

(10)

Selv om medlemsstaterne har gjort et stort arbejde for at overvinde de administrative og juridiske hindringer for mobilitet på tværs af de geografiske og faglige grænser, er mange af disse hindringer stadig til stede.

(11)

Alle former for mobilitet bør fremmes som led i en vidtfavnende politik for menneskelige ressourcer inden for F&U på nationalt, regionalt og institutionelt plan.

(12)

Det værdifulde i enhver form for mobilitet bør anerkendes fuldt ud i karrierebedømmelses- og forfremmelsesordningerne for forskere for at sikre, at en sådan erfaring bidrager til den faglige udvikling.

(13)

En konsekvent politik for forskerkarrierer og for forskermobilitet til (5) og fra Den Europæiske Union bør udarbejdes under hensyntagen til situationen i udviklingslandene og regionerne i og uden for Europa, så opbygningen af forskningskapacitet i Den Europæiske Union ikke sker på bekostning af mindre udviklede lande og regioner.

(14)

Forskernes finansieringskilder eller arbejdsgivere bør i deres egenskab af ansættelsesmyndighed være ansvarlige for, at forskerne stilles over for åbne, gennemsigtige og internationalt sammenlignelige udvælgelses- og ansættelsesprocedurer.

(15)

Samfundet bør i højere grad værdsætte den ansvarlighed og faglighed, forskerne lægger for dagen under udførelsen af deres arbejde på de forskellige karrieretrin og med deres mangesidede opgave som videnarbejdere, ledere, projektkoordinatorer, administratorer, tilsynsførende, vejledere, karriererådgivere eller videnskabelige formidlere.

(16)

Udgangspunktet i denne henstilling er, at forskernes arbejdsgivere eller finansieringskilder har en altovervejende forpligtelse til at sikre, at de opfylder lovbestemmelserne i det pågældende land, den pågældende region eller den pågældende sektor.

(17)

Denne henstilling giver medlemsstaterne, arbejdsgiverne, finansieringskilderne og forskerne et værdifuldt udgangspunkt for på frivillig basis at tage yderligere initiativer til at forbedre og befæste forskernes karriereudsigter i Den Europæiske Union og skabe et åbent arbejdsmarked for forskere.

(18)

De generelle principper og krav, der opstilles i denne henstilling, er resultatet af en offentlig høringsproces, som medlemmerne af Styrelsesrådet for Menneskelige Ressourcer og Mobilitet til fulde har været inddraget i,

HENSTILLER:

1.

At medlemsstaterne søger at tage de nødvendige skridt til at sikre, at forskernes arbejdsgivere eller finansieringskilder udvikler og opretholder et inspirerende forskningsmiljø og en frugtbringende arbejdskultur, hvor enkeltpersoner og forskere værdsættes, opmuntres og støttes, og som giver dem den nødvendige materielle og intellektuelle tilskyndelse til at nå deres mål og at løse deres opgaver. Der skal i denne forbindelse lægges særlig vægt på at tilrettelægge arbejds- og uddannelsesvilkårene på forskerkarrierens tidlige trin, så de bidrager til at gøre valget af en F&U-karriere tillokkende.

2.

At medlemsstaterne, hvor det er nødvendigt, søger at tage afgørende skridt til at sikre, at forskernes arbejdsgivere eller finansieringskilder forbedrer ansættelsesmetoderne og karriereevaluerings-/bedømmelsessystemerne for at skabe en mere gennemsigtig, åben, ensartet og internationalt accepteret ordning for ansættelse og karriereudvikling som forudsætning for et virkeligt europæisk arbejdsmarked for forskere.

3.

At medlemsstaterne — når de udformer og vedtager deres strategier og ordninger for udvikling af bæredygtige forskerkarrierer — i tilstrækkelig grad tager hensyn til og indretter sig efter de almindelige principper og krav, som findes i bilaget og betegnes Det Europæiske Charter for Forskere og Adfærdskodeksen for Ansættelse af Forskere.

4.

At medlemsstaterne inden for deres ansvarsområde søger at omsætte disse almindelige principper og krav til national lovgivning eller til standarder og retningslinjer på sektor- og/eller institutionsplan (chartrer og/eller kodekser for forskere). De skal herved tage hensyn til den store forskel på love, bestemmelser og praksis, som er bestemmende for tilrettelæggelse af F&U-karrierer og arbejdsvilkår i de forskellige lande og sektorer og for deres forløb.

5.

At medlemsstaterne betragter disse almindelige principper og krav som en integrerende del af institutionernes kvalitetssikringsordninger og følger dem ved opstilling af kriterier for nationale/regionale finansieringsordninger og anvender dem i offentlige organers revisions-, overvågnings- og evalueringsprocesser.

6.

At medlemsstaterne fortsat søger at overvinde de juridiske og administrative hindringer for mobilitet, som stadig findes, herunder hindringerne for mobilitet på tværs af sektorer og mobilitet mellem og inden for forskellige funktioner og under hensyntagen til Den udvidede Europæiske Union.

7.

At medlemsstaterne søger at sikre forskerne tilstrækkelig socialsikring i overensstemmelse med deres retsstilling. I denne forbindelse skal der lægges særlig vægt på overførsel af pensionsrettigheder, ved lov eller som tillæg, for forskere, der bevæger sig inden for den offentlige og private sektor i det samme land, og for forskere, der bevæger sig på tværs af grænserne i Den Europæiske Union. Sådanne ordninger skal sikre, at forskere, som i løbet af deres tilværelse skifter arbejde eller afbryder deres karriere, ikke udsættes for urimelige tab af socialsikring og sociale rettigheder.

8.

At medlemsstaterne indfører de nødvendige overvågningsstrukturer, så de kan genbehandle denne henstilling regelmæssigt og måle, i hvilken udstrækning arbejdsgivere, finansieringskilder og forskere har benyttet Det Europæiske Charter for Forskere og Adfærdskodeksen for Ansættelse af Forskere.

9.

At målekriterierne til dette formål opstilles og aftales med medlemsstaterne i forbindelse med det arbejde, der udføres af Styrelsesgruppen for Menneskelige Ressourcer og Mobilitet.

10.

At medlemsstaterne som deltagere i internationale regeringsorganisationer tager hensyn til denne henstilling, når de foreslår strategier og træffer beslutninger i forbindelse med disse organisationers virke.

11.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne, men skal også tilskynde til social dialog og til dialog blandt forskere og interessegrupper og i samfundet som sådant.

12.

Medlemsstaterne opfordres til så vidt muligt inden 15. december 2005 og derefter en gang om året at underrette Kommissionen om foranstaltninger, de har truffet i forbindelse med denne henstilling, og om de første resultater af dens anvendelse samt at give Kommissionen eksempler på god praksis.

13.

Denne henstilling vil blive genbehandlet regelmæssigt af Kommissionen som led i den åbne koordinationsmetode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  KOM(2000) 6 endelig udg. af 18.1.2000.

(2)  EFT C 282 af 25.11.2003, s. 1. Rådets resolution af 10. november 2003 (2003/C 282/01 om forskerfaget og forskerkarriere i Det Europæiske Forskningsråd).

(3)  KOM(2003) 226 endelig udg. og SEC(2003) 489 af 30.4.2003.

(4)  SEC(2005) 260.

(5)  KOM(2004) 178 endelig udg. af 16.3.2004.


BILAG

AFSNIT 1

Det Europæiske Charter for Forskere

Det Europæiske charter for Forskere er en række almindelige principper og krav, som fastsætter forskernes og deres arbejdsgiveres og/eller finansieringskilders (1) opgaver, ansvar og rettigheder. Charterets formål er at sikre, at forholdet mellem forskerne og arbejdsgiverne eller finansieringskilderne er af en sådan art, at det er befordrende for en vellykket præstation inden for frembringelse, overførelse, delagtiggørelse i og udbredelse af viden og teknologisk udvikling og for forskernes karriereudvikling. Charteret anerkender desuden værdien af enhver form for mobilitet som middel til forbedring af forskernes faglige udvikling.

I denne betydning er charteret en referenceramme, som opfordrer forskere, arbejdsgivere og finansieringskilder til at bære sig ansvarligt ad og optræde som fagfolk i deres arbejdsmiljø og at anerkende hinanden som fagfolk.

Charteret henvender sig til alle forskere på alle karrieretrin i Den Europæiske Union og omfatter alle forskningsområder i den offentlige og private sektor, uanset udnævnelsens eller ansættelsens art (2), arbejdsgiverens retsstilling eller den type organisation eller institution, arbejdet udføres i. Den tager hensyn til forskernes mangesidede opgaver, idet de ikke blot udpeges til at drive forskning og/eller udføre udviklingsarbejde, men også inddrages i overvågning, vejledning, ledelse og administration.

Dette charter tager som sit udgangspunkt, at både forskerne og deres arbejdsgivere og/eller finansieringskilder har en altovervejende forpligtelse til at sikre, at de opfylder den pågældende nationale eller regionale lovgivnings bestemmelser. Hvis forskerne har status eller rettigheder, som i nogle henseender er bedre end det, charteret fastsætter, kan den allerede opnåede status eller de allerede opnåede rettigheder ikke forringes under påberåbelse af charterets bestemmelser.

Forskere, arbejdsgivere og finansieringskilder, som følger dette charter, respekterer og overholder samtidig de fundamentale rettigheder og principper, som er opstillet i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder (3).

ALMINDELIGE PRINCIPPER OG KRAV, SOM GÆLDER FOR FORSKERE

Forskningsfrihed

Forskerne bør i deres forskning have menneskehedens bedste for øje og søge at udvide den videnskabelige videns grænser under udøvelse af retten til menings- og ytringsfrihed og til frit at kunne fastsætte metoder, for problemernes løsning efter anerkendte etiske principper og anerkendt praksis.

Forskerne bør imidlertid erkende, at deres frihed kan begrænses på grund af særlige forskningsforhold (herunder overvågning/vejledning/administration) eller funktionsproblemer, f.eks. af budget- eller infrastrukturmæssige grunde eller, ikke mindst i industrisektoren, for at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder. Sådanne begrænsninger bør imidlertid ikke stride mod anerkendte etiske principper og anerkendt praksis, som forskerne skal følge.

Etiske principper

Forskerne bør følge den anerkendte etiske praksis og de grundlæggende etiske principper, der kendetegner deres fagområde(r), samt de etiske standarder, der fremgår af de enkelte nationers, sektorers eller institutioners forskellige moralkodekser.

Faglig ansvarlighed

Forskerne bør gøre alt for at sikre, at deres forskning er samfundsrelevant og ikke dublerer forskningsarbejde, som tidligere er blevet udført andetsteds.

De skal undgå enhver form for plagiering, følge den intellektuelle ejendomsrets principper og anerkende den fælles ejendomsret til data i tilfælde, hvor forskningen udføres i samarbejde med en tilsynsførende og/eller andre forskere. Behovet for at efterprøve nye iagttagelser ved at påvise, at forsøg kan gentages, bør ikke fortolkes som plagiering, såfremt de data, der skal bekræftes, udtrykkeligt anføres.

Forskerne bør, hvis noget af deres arbejde uddelegeres, sikre, at den person, til hvem det overlades, er kvalificeret til at udføre det.

Faglig holdning

Forskerne bør være bekendt med de strategiske målsætninger, som er bestemmende for deres forskningsmiljø og dets finansieringsordninger, og bør skaffe alle nødvendige godkendelser, før de påbegynder deres forskning eller benytter de afsatte midler.

De bør underrette deres arbejdsgiver, finansieringskilde eller tilsynsførende, når deres forskningsprojekt forsinkes, omlægges eller færdiggøres, og give meddelelse herom, hvis det afsluttes før tiden eller af en eller anden grund stilles i bero.

Kontraktlige og juridiske forpligtelser

Forskere på alle planer skal være bekendt med de nationale, sektorielle eller institutionelle bestemmelser for uddannelse og/eller arbejdsvilkår. Det omfatter bestemmelser for intellektuel ejendomsret og de krav og betingelser, som stilles af sponsorer eller finansieringskilder, uanset kontraktforholdene. Forskerne skal opfylde sådanne bestemmelser ved at levere de ønskede resultater (f.eks. afhandlinger, publikationer, patenter, rapporter, nye produktudviklinger osv.), således som det fremgår af kontraktens eller det dertil svarende dokuments betingelser.

Ansvarlighed

Forskerne skal være klar over, at de er ansvarlige over for deres arbejdsgiver, finansieringskilde eller andre tilknyttede offentlige eller private organer samt, ud fra et mere moralsk synspunkt, over for samfundet som sådant. Navnlig er forskere, som finansieres med offentlige midler, ansvarlige for, at skatteydernes penge udnyttes effektivt. De skal derfor følge sunde, gennemsigtige og effektive økonomiske principper og samarbejde med de autoriserede revisorer ved revision af deres forskning, hvad enten den foretages af deres arbejdsgivere/finansieringskilder eller af etiske udvalg.

Indsamlings- og analysemetoder, resultater og relevante dataoplysninger bør stå åbne for intern og ekstern undersøgelse, når det er påkrævet eller forlanges af de kompetente myndigheder.

God forskningspraksis

Forskerne bør til en hver tid benytte sikre arbejdsmetoder, som er i overensstemmelse med den nationale lovgivning, og træffe de nødvendige forholdsregler for at beskytte sundhed og sikkerhed og forhindre informationsteknologiske ulykker, f.eks. ved at udarbejde en ordentlig backup-strategi. De bør også være bekendt med gældende nationale lovbestemmelser for databeskyttelse og fortrolighed og tage de nødvendige skridt til at opfylde dem på ethvert tidspunkt.

Udbredelse og udnyttelse af resultater

Alle forskere bør i overensstemmelse med deres kontraktordninger sikre, at resultatet af deres forskning udbredes og udnyttes, f.eks. videregives, overføres til andre forskningsmiljøer eller, hvis det er relevant, markedsføres. Navnlig ledende forskere forventes at gå i spidsen for at sikre, at forskningen er frugtbringende, og at resultaterne enten udnyttes kommercielt eller offentliggøres (eller begge dele), når lejlighed byder sig.

Offentligt engagement

Forskerne bør sikre, at deres forskningsarbejde bliver kendt i samfundet på en sådan måde, at det kan forstås af andre end fagfolk, og dermed forbedre offentlighedens forståelse af videnskaben. Direkte kontakt med offentligheden vil hjælpe forskerne til bedre at forstå offentlighedens interesse i videnskabelig og teknologisk prioritering og begribe dens betænkeligheder.

Forholdet til de tilsynsførende

Forskere, som er under uddannelse, bør opbygge et velorganiseret og stabilt forhold til deres tilsynsførende og fakultets-/afdelingsrepræsentanter for at få det fulde udbytte af forbindelsen med dem.

Det indebærer, at hele arbejdets udvikling og alle forskningsresultater optegnes, så der kan gives tilbagemelding ved hjælp af rapporter og seminarer, at denne tilbagemelding udnyttes, og at der arbejdes efter aftalte planer, milepæle, projektleverancer og/eller forskningsresultater.

Tilsyns- og ledelsesopgaver

Ledende forskere bør lægge særlig vægt på deres mangesidede opgave som tilsynsførende, vejledere, karriererådgivere, ledere, projektkoordinatorer, administratorer eller videnskabsformidlere. De bør udføre disse opgaver efter de højeste faglige standarder. Hvad angår deres opgave som tilsynsførende eller vejledere for andre forskere, bør de ledende forskere opbygge et konstruktivt og positivt forhold til de unge forskere for at skabe betingelser for en effektiv overførsel af viden og for en effektiv videreudvikling af forskernes karriere.

Fortsat faglig udvikling

Forskerne bør på alle karrieretrin hele tiden søge at dygtiggøre sig og regelmæssigt ajourføre og udvide deres viden og kvalifikationer. Det kan ske på forskellige måder, f.eks., men ikke udelukkende, ved hjælp af formel uddannelse, workshopper, konferencer og e-læring.

ALMINDELIGE PRINCIPPER OG KRAV, SOM GÆLDER FOR ARBEJDSGIVERE OG FINANSIERINGSKILDER

Faglig anerkendelse

Alle forskere, som har indledt forskningskarriere, bør anerkendes som fagfolk og behandles derefter. Det bør være tilfældet fra karrierens begyndelse, dvs. efter aflagt universitetseksamen, og bør omfatte alle niveauer, uanset klassifikation på nationalt plan (f.eks. funktionær, kandidatstipendiat, doktorand, universitetsansat, embedsmand).

Ligebehandling

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder må ikke på nogen måde forskelsbehandle dem på grundlag af køn, alder, etik, nationalitet, social oprindelse, religion eller tro, seksuel orientering, sprog, handicap, politisk holdning eller sociale eller økonomiske forhold.

Forskningsmiljø

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder bør sikre, at der skabes et virkeligt stimulerende forsknings- eller forskeruddannelsesmiljø, som kan tilbyde det rigtige udstyr, de rigtige faciliteter og de rigtige muligheder, herunder fjernsamarbejde via forskningsnetværk, og at landets eller sektorens sundheds- og sikkerhedsbestemmelser overholdes under forskningen. Finansieringskilderne bør sikre, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for det aftalte arbejdsprogram.

Arbejdsforhold

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at forskernes arbejdsforhold, herunder forholdene for handicappede forskere, præges af den fleksibilitet, som anses for nødvendig for et vellykket forskningsarbejde i overensstemmelse med den gældende lovgivning og med de kollektive overenskomster for landet eller sektoren. De bør tilstræbe arbejdsforhold, som giver både kvindelige og mandlige forskere mulighed for at forene familie- og arbejdsliv, børn og karriere (4). Der bør især lægges vægt på blandt andet fleksibel arbejdstid, deltidsarbejde, hjemmearbejde og orlov og på de nødvendige økonomiske og administrative bestemmelser for sådanne ordninger.

Beskæftigelsens stabilitet og varighed

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at forskernes arbejde ikke undergraves af, at ansættelseskontrakterne er ustabile, og bør derfor i videst mulig omfang forpligte sig til at gøre forskernes ansættelsesvilkår mere stabile og således gennemføre og overholde principperne og betingelserne i Rådets direktiv 1999/70/EF (5).

Betaling og løn

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder bør sikre, at forskerne får rimelige og attraktive betalings- og/eller lønforhold med fyldestgørende og rimelige socialsikringsordninger (herunder sygedagpenge og børnetilskud, pensionsrettigheder og arbejdsløshedsunderstøttelse) i overensstemmelse med den gældende lovgivning og med de kollektive overenskomster for landet eller sektoren. Det skal omfatte forskere på alle karrieretrin, også unge forskere i overensstemmelse med deres retsstilling, arbejde og kvalifikations- og/eller ansvarsniveau.

Ligestilling (6)

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sørge for en repræsentativ kønsfordeling på alle personaleplaner, det gælder også tilsynsførende og ledere. Dette bør opnås ved hjælp af en politik for lige muligheder ved ansættelsen og på de senere karrieretrin, uden at dette dog må gå forud for kvalitets- og kompetencekriterier. For at sikre lige behandling, bør udvælgelses- og bedømmelseskomitéerne sammensættes med tilstrækkelig kønsfordeling.

Karriereudvikling

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder bør, helst som led i deres personalepolitik, opstille en særlig strategi for forskerkarrierens udvikling på alle trin uanset kontraktforholdene, således også for forskere med tidsbegrænsede kontrakter. Strategien bør omfatte tilstedeværelsen af vejledere, som giver forskerne hjælp og vejledning i deres personlige og faglige udvikling og således motiverer dem og medvirker til at formindske enhver usikkerhed i forbindelse med deres faglige fremtid. Alle forskere bør gøres bekendt med sådanne bestemmelser og ordninger.

Værdien af mobilitet

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne skal anerkende værdien af mobilitet på tværs af de geografiske grænser og på tværs af sektor- og faggrænserne og virtuel (7) mobilitet såvel som mobilitet mellem den offentlige og den private sektor som et vigtigt middel til udvidelse af den videnskabelige viden og til faglig udvikling på alle trin i en forskerkarriere. De bør derfor indbygge sådanne muligheder i den særlige karriereudviklingsstrategi og fuldt ud værdsætte og anerkende enhver mobilitetserfaring i deres karriere-/bedømmelsessystem.

Det kræver desuden, at de nødvendige ordninger for overførelse af både tilskud og socialsikringsydelser kan indføres i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Adgang til forskningsuddannelse og fortsat udvikling

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at alle forskere på alle karrieretrin uanset kontraktforhold får mulighed for faglig udvikling og for at forbedre deres jobkvalifikationer ved hjælp af ordninger for fortsat udvikling af færdigheder og kvalifikationer.

Sådanne ordninger bør regelmæssigt bedømmes for deres tilgængelighed, udbredthed og evne til at forbedre kompetencer, færdigheder og jobkvalifikationer.

Adgang til karriererådgivning

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at forskere på alle karrieretrin uanset kontraktforhold tilbydes karriererådgivning og arbejdsformidlingsbistand, enten på de pågældende institutioner eller ved samarbejde med andre foretagender.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at forskere på alle karrieretrin får udbytte af (eventuel) udnyttelse af deres forskningsresultater ved hjælp af retsbeskyttelse, ikke mindst ved beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder copyrights.

Politik og praksis bør klart angive, hvilke rettigheder der tilkommer forskerne, og/eller hvilke der eventuelt tilkommer deres arbejdsgivere eller andre, herunder eksterne handels- eller erhvervsforetagender ifølge særlige samarbejdsaftaler eller andre ordninger.

Medforfatterskab

Medforfatterskab bør betragtes positivt af institutionerne, når de ansatte bedømmes, og opfattes som tegn på en konstruktiv indstilling til udførelse af forskningsarbejdet. Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør derfor udvikle strategier, praksis og procedurer som giver forskerne, heriblandt dem, der står ved indledningen til deres forskningskarriere, de nødvendige rammebetingelser, så de har den fulde ret til at blive anerkendt, anført og/eller citeret i forbindelse med deres faktiske bidrag som medforfattere til afhandlinger, patenter osv. eller til at offentliggøre deres egne forskningsresultater uafhængigt af de tilsynsførende.

Tilsyn

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at der udtrykkeligt udpeges en person, som unge forskere kan henvende sig til i forbindelse med udførelsen af deres faglige opgaver, og bør underrette forskerne herom.

Sådanne ordninger bør klart fastsætte, at de foreslåede tilsynsførende skal have tilstrækkelig kyndighed i tilsyn med forskning, have tid, viden, erfaring, ekspertise og engagement til at kunne give forskerpraktikanten tilstrækkelig støtte og sørge for den nødvendige udvikling, de nødvendige kontrolprocedurer og de nødvendige tilbagemeldingsordninger.

Undervisning

Undervisning er et vigtigt middel til strukturering og formidling af viden og bør derfor betragtes som en værdifuld mulighed i forskernes karriereforløb. Undervisningspligterne bør dog ikke være overdrevne og bør ikke, navnlig ved karriereforløbets begyndelse, forhindre forskerne i at udføre deres forskningsopgaver.

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at undervisningsopgaver lønnes tilstrækkeligt, og at der tages hensyn til dem i evaluerings-/bedømmelsessystemerne, og at den tid, ledende personalemedlemmer afsætter til uddannelse af unge forskere, tæller som del af deres undervisningsforpligtelser. Der bør sørges for passende uddannelse i undervisnings- og vejledningsopgaver som led i den faglige uddannelse af forskere.

Evaluerings-/bedømmelsessystem

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør for alle forskere, også ledende forskere, indføre evaluerings-/bedømmelsessystemer, hvorefter det faglige arbejde regelmæssigt og på gennemsigtig måde kan vurderes af en uafhængig (og, når det drejer sig om ledende forskere, helst international) komité.

Sådanne evaluering- og bedømmelsesprocedurer bør tage tilstrækkeligt hensyn til den samlede forsknings kreativitet og til dens resultater, f.eks. publikationer, patenter, forskningsledelse, undervisning/forelæsning, tilsyn, vejledning, nationalt eller internationalt samarbejde, administrative opgaver, offentlig oplysningsarbejde og mobilitet, og der bør tages hensyn til dem i karriereforløbet.

Klager/appel

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder bør i overensstemmelse med de nationale regler og bestemmelser indføre passende procedurer, eventuelt en uafhængig person (ombudsmand), som kan behandle forskernes klager/appeller, herunder dem, der drejer sig om konflikter mellem tilsynsførende og unge forskere. Sådanne procedurer bør give alt forskningspersonale fortrolig og uformel bistand til løsning af arbejdsbetingede konflikter, uoverensstemmelser og klagepunkter for at fremme en rimelig og retfærdig behandling på institutionen og forbedre arbejdsmiljøets almindelige kvalitet.

Deltagelse i besluttende organer

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder bør anse det for fuldstændig legitimt og endda ønskværdigt, at forskerne er repræsenterede i de relevante informations-, rådgivnings- og beslutningsordninger på de institutioner, hvor de arbejder, for at beskytte og fremme deres individuelle og fælles interesser som fagfolk og bidrage aktivt til institutionens aktiviteter (8).

Ansættelse

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sikre, at ansættelses- og adgangsstandarderne for forskere, især ved karrierens begyndelse, er klart angivet, og bør lette adgangen for ugunstigt stillede grupper, og for forskere, der vender tilbage til forskningskarrieren, herunder undervisere (på alle niveauer), som vender tilbage til forskningen.

Forskernes arbejdsgivere og/eller finansieringskilder bør følge principperne i adfærdskodeksen for ansættelse af forskere, når de udnævner eller ansætter forskere.

AFSNIT 2

Adfærdskodeks for Ansættelse af Forskere

Adfærdskodeksen for ansættelse af forskere består af en række almindelige principper og krav, som arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør følge, når de udnævner eller ansætter forskere, disse principper og krav skal sikre, at værdier som gennemsigtighed i ansættelsesprocessen og ens behandling af alle ansøgere iagttages, ikke mindst for at udvikle et attraktivt, åbent og bæredygtigt europæisk arbejdsmarked for forskere, og de supplerer principperne og kravene i Det Europæiske Charter for Forskere. Institutioner og arbejdsgivere, der følger adfærdskodeksen, skal åbent give udtryk for deres vilje til at optræde ansvarligt og hæderligt og til at give forskerne rimelige arbejdsvilkår med det klare formål at bidrage til fremme af det europæiske forskningsrum.

ADFÆRDSKODEKSENS ALMINDELIGE PRINCIPPER OG KRAV

Ansættelse

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør indføre ansættelsesprocedurer, som er åbne (9), effektive, gennemsigtige, holdbare og internationalt sammenlignelige samt tilpasset den opslåede stillingstype.

Stillingsopslagene bør indeholde en generel beskrivelse af den krævede viden og de ønskede kvalifikationer og bør ikke være så specialiserede, at de får egnede ansøgere til at holde sig tilbage. Arbejdsgiverne bør medtage en beskrivelse af arbejdsforhold og rettigheder, herunder udsigt til karriereudvikling. Desuden bør tiden mellem stillingsopslaget eller indkaldelsen af ansøgninger og fristen for besvarelse være realistisk.

Udvælgelse

Udvælgelseskomitéerne bør i deres sammensætning præges af forskellige kvalifikationer og former for ekspertise og af en rimelig kønsfordeling og, hvor det er relevant og muligt, omfatte medlemmer fra forskellige sektorer (offentlige og private) og discipliner, herunder også medlemmer fra andre lande, med de relevante erfaringer for bedømmelsen af ansøgeren. Hvis det er muligt, bør der benyttes en række forskellige udvælgelsesmetoder, f.eks. ekstern ekspertbedømmelse og personlig samtale. Udvælgelsespanelets medlemmer bør være tilstrækkeligt uddannede.

Gennemsigtighed

Ansøgerne bør forud for udvælgelsen underrettes om ansættelsesprocessen og udvælgelseskriterierne, antallet af ledige stillinger og karriereudviklingsudsigterne. De bør desuden efter udvælgelsesprocessen oplyses om deres ansøgnings styrke og svagheder.

Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelsesprocessen bør tage hensyn til ansøgerens samlede erfaring (10). Selv om der lægges vægt på de generelle forskerevner, bør kreativitet og selvstændighed også tages i betragtning.

Det betyder, at kvalifikationer bør bedømmes både kvalitativt og kvantitativt med vægt på bemærkelsesværdige resultater inden for et varieret karriereforløb og ikke blot på antallet af publikationer. Rent bibliometriske angivelser bør derfor afvejes inden for en større gruppe evalueringskriterier som undervisning, tilsyn, gruppearbejde, videnoverførsel, forskningsledelse, innovation og offentligt oplysningsarbejde. For ansøgere med industribaggrund bør der især lægges vægt på bidrag til patenter, udvikling eller opfindelser.

Variationer i det kronologiske CV's forløb

Karriereafbrydelse eller variationer i det kronologiske CV’s forløb bør ikke komme ansøgerne til skade, men betragtes som en karriereudvikling og derfor som et potentielt værdifuldt bidrag til forskernes faglige udvikling mod et flerstrenget karriereforløb. Ansøgerne bør derfor have lov til at forelægge et dokumenteret CV, der afspejler en repræsentativ række resultater og kvalifikationer, som er relevante for den stilling, ansøgningen gælder.

Anerkendelse af mobilitetserfaring

Enhver mobilitetserfaring, dvs. ethvert ophold i et andet land, en anden region eller andre forskningsomgivelser (offentlige eller private) eller et skift fra en disciplin eller sektor til en anden, hvad enten det sker som led i den indledende forskeruddannelse eller på et senere trin i forskerkarrieren eller som virtuel mobilitetserfaring, bør betragtes som et værdifuldt bidrag til forskerens faglige udvikling.

Anerkendelse af kvalifikationer

Arbejdsgiverne og/eller finansieringskilderne bør sørge for hensigtsmæssig bedømmelse og vurdering af alle forskeres akademiske og faglige kvalifikationer, herunder uformelle kvalifikationer, ikke mindst på baggrund af international og faglig mobilitet. De bør sætte sig ind i og skaffe sig forståelse af regler, procedurer og standarder for anerkendelse af sådanne kvalifikationer og derfor undersøge gældende nationale love, konventioner og særlige regler for anerkendelse af disse kvalifikationer med alle til rådighed stående midler (11).

Anciennitet

Det krævede kvalifikationsniveau bør svare til stillingens behov og ikke være en adgangshindring. Anerkendelse og evaluering af kvalifikationer bør være koncentreret om bedømmelse af den pågældendes præstationer, ikke om vedkommendes forhold eller det renommé, som tillægges den institution, hvor kvalifikationerne blev opnået. Da faglige kvalifikationer kan opnås på et tidligt trin i en lang karriere, bør mønsteret i en livslang faglig udvikling også anerkendes.

Ansættelse efter doktorgradens erhvervelse

De institutioner, som ansætter forskere med doktorgrad, bør opstille klare regler og præcise retningslinjer for ansættelse og udvælgelse af sådanne forskere, herunder ansættelsens formål og maksimale varighed. Disse retningslinjer bør tage hensyn til tidligere stillinger på andre institutioner efter doktorgradens erhvervelse og tage i betragtning, at tiden lige efter opnåelse af doktorgraden bør være en overgangsperiode, hvis vigtigste formål er at skaffe muligheder for yderligere faglig udvikling med henblik på en forskningskarriere inden for et langsigtet karriereforløb.

AFSNIT 3

Definitioner

Forskere

I denne henstilling benyttes den internationalt anerkendte Frascati-definition på forskning (12). Forskere beskrives derfor som

»Fagfolk, der arbejder med at udforme eller at skabe viden, produkter, processer, metoder og systemer og med at forvalte de pågældende projekter.«

Nærmere betegnet gælder denne henstilling alle personer, som på alle karrieretrin (13) beskæftiger sig med F&U, uanset klassifikation. Det omfatter enhver aktivitet i forbindelse med »grundforskning«, »strategisk forskning«, »anvendt forskning«, videnskabelig udvikling og »overførsel af viden«, herunder innovation og rådgivnings-, tilsyns- og undervisningsopgaver, forvaltning af viden og intellektuelle ejendomsrettigheder, udnyttelse af forskningsresultater og videnskabelig journalistik.

Der skelnes mellem forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere og erfarne forskere:

Udtrykket forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere (14) gælder forskere i de første fire (fuldtidsbeskæftigede) forskerår, herunder forskeruddannelsesperioden.

Erfarne forskere (15) defineres som forskere, der har mindst fire års (fuldtids) forskningserfaring efter at have opnået en universitetseksamen, der giver dem adgang til doktorstudier i det land, hvor den pågældende grad/eksamen er opnået, eller som forskere, der allerede er i besiddelse af en doktorgrad, uanset hvor længe det har taget at opnå den.

Arbejdsgivere

I denne henstilling betyder udtrykket »arbejdsgivere« alle offentlige eller private institutioner, som ansætter forskere på kontrakt eller huser dem på grundlag af andre aftaler eller ordninger, herunder også forhold uden direkte finansieringsforbindelse. I sidste tilfælde drejer det sig især om højere læreanstalter, fakultetsafdelinger, laboratorier, stiftelser eller private foretagender, hvor forskerne enten får deres forskeruddannelse eller udfører forskningsopgaver, som finansieres af tredjemand.

Finansieringskilder

»Finansieringskilder« betyder alle organer (16), som finansierer (det gælder også stipendier, legater og tilskud) offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder højere læreanstalter. De kan i denne rolle som afgørende betingelse for finansieringen forlange, at de finansierede institutioner har indført effektive strategier, metoder og ordninger og anvender dem efter de almindelige principper og krav i denne henstilling.

Udnævnelse eller ansættelse

Dette udtryk betyder enhver form for kontrakt, stipendium, legat eller tilskud, som finansieres af tredjemand, herunder finansiering i forbindelse med rammeprogrammet (17).


(1)  Se definitionen i afsnit 3.

(2)  Se definitionen i afsnit 3.

(3)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(4)  Se SEC(2005) 260, Women and Science: Excellence and Innovation — Gender Equality in Science.

(5)  Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43), hvis formål er at forhindre, at tidsbegrænsede ansatte stilles ringere end tilsvarende fastansatte, at forhindre misbrug, der skyldes flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, at forbedre tidsbegrænsede ansattes adgang til uddannelse og at sikre, at tidsbegrænsede ansatte oplyses om ledige faste stillinger.

(6)  Se SEC(2005) 260, Women and Science: Excellence and Innovation — Gender Equality in Science.

(7)  Dvs. samarbejde ved hjælp af elektroniske net.

(8)  Se i denne forbindelse også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

(9)  Alle foreliggende midler bør tages i brug, ikke mindst internationale eller globalt tilgængelige netbaserede ressourcer som »the pan-European Researcher’s Mobility Portal«: http://europa.eu.int/eracareers.

(10)  Se også Det Europæiske Charter for Forskere: Evaluerings-/bedømmelsessystemer i dette dokuments afsnit 1.

(11)  Nærmere oplysninger om NARIC netværket (National Academic Recognition Information Centres) og ENIC netværket (European Network of Information Centres) findes på http://www.enic-naric.net/.

(12)  Se: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Frascati Manual, OECD, 2002.

(13)  KOM(2003) 436 af 18.7.2003: Forskere i Det Europæiske Forskningsråd: Et fag, mange muligheder.

(14)  Se: Work Programme Structuring the European Research Area Human Resources and Mobility Marie Curie Actions, edition September 2004, s. 41.

(15)  Idem, s. 42.

(16)  Fællesskabet vil søge at gøre forpligtelserne i denne henstilling gældende for finansieringsmodtagere under Rammeprogrammet for Forskning, Teknologisk Udvikling og Demonstration.

(17)  Rammeprogrammet for Forskning, Teknologisk Udvikling og Demonstration.