ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 63

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
10. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 390/2005 af 7. marts 2005 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2005 af 9. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2005 af 8. marts 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2005 af 9. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2005 af 8. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2005 af 9. marts 2005 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1206/2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød bestemt til forarbejdning

20

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet
Kommissionen

 

*

2005/192/EF, Euratom:Rådets og Kommissionens afgørelse af 21. februar 2005 om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

21

 

 

Kommissionen

 

*

2005/193/EF:Kommissionens beslutning af 8. marts 2005 om ændring af beslutning 2004/475/EF om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Slovenien (meddelt under nummer K(2005) 518)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/EF:Kommissionens beslutning af 8. marts 2005 om fjerde ændring af beslutning 2004/122/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i en række lande i Asien (meddelt under nummer K(2005) 521)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/EF:Kommissionens beslutning af 9. marts 2005 om delvis manglende opfyldelse af de væsentlige sikkerhedskrav i Rådets direktiv 88/378/EØF for så vidt angår standard EN 71-1:1998 Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber (meddelt under nummer K(2005) 542)  ( 1 )

27

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 371/04/KOL af 15. december 2004 om niogfyrretyvende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved sletning af kapitel 26 i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 390/2005

af 7. marts 2005

om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Tidligere procedure og gældende foranstaltninger

(1)

Efter en undersøgelse, der blev indledt i maj 2000 (»den oprindelige undersøgelse«), indførte Rådet i august 2001 ved forordning (EF) nr. 1676/2001 (2) en midlertidig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien. Tolden udgjorde mellem 0 % og 62,6 % for importen af PET-folie med oprindelse i Indien.

(2)

Den gældende antidumpingtold på importen fra Jindal Poly Films Limited, tidligere Jindal Polyester Limited (meddelelse om navneændring offentliggjort den 2. december 2004) (3), er 0 %. Importen af PET-folie fra selskabet er også omfattet af en udligningstold på 7 %, der blev indført i 1999 ved Rådets forordning (EF) nr. 2597/1999 (4).

2.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

(3)

Følgende EF-producenter indgav en anmodning om en delvis interimsundersøgelse, der var begrænset til dumpingaspektet for så vidt angår Jindal Poly Films Limited: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH og Nuroll SpA (»ansøgerne«). Ansøgerne tegner sig for en betydelig del af den samlede produktion i Fællesskabet af PET-folie. Toray Plastics Europe støttede anmodningen, men var ikke en officiel ansøger.

(4)

Ansøgerne hævdede, at dumpingmargenen havde ændret sig for Jindal Poly Films Limited og var højere end i den oprindelige undersøgelse, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger.

3.   Undersøgelse

(5)

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at anmodningen indeholdt tilstrækkelige beviser til at indlede en delvis interimsundersøgelse, og den indledte derfor en sådan undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen ved en meddelelse (»indledningsmeddelelsen«) offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (5).

(6)

Undersøgelsen var begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår Jindal Poly Films Limited. Undersøgelsesperioden omfattede perioden 1. januar-31. december 2003.

(7)

Kommissionen underrettede officielt Jindal Poly Films Limited, eksportlandets repræsentanter og EF-producenterne om indledningen af den fornyede undersøgelse. De interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(8)

For at indhente de oplysninger, der blev anset for nødvendige for undersøgelsen, sendte Kommissionen et spørgeskema til den pågældende eksporterende producent, Jindal Poly Films Limited, der samarbejdede ved at besvare spørgeskemaet. Der blev udført et kontrolbesøg hos selskabet i New Delhi for at sikre, at de angivne oplysninger var fuldstændige.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(9)

Den pågældende vare er, som defineret i den oprindelige undersøgelse, polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien, der normalt tariferes under KN-kode ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90.

2.   Samme vare

(10)

Som i den oprindelige undersøgelse blev det konstateret, at PET-folie, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i Indien, og PET-folie, der eksporteres til Fællesskabet fra Indien, samt PET-folie, der fremstilles og sælges af EF-erhvervsgrenen på fællesskabsmarkedet, har de samme fysiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. Disse varer er derfor identiske, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

C.   DUMPING

1.   Normal værdi

(11)

For at fastsætte den normale værdi blev det først undersøgt, om den eksporterende producents samlede salg på hjemmemarkedet var repræsentativt, jf. artikel 2, stk. 2, i grundforordningen, dvs. om det udgjorde mindst 5 % af eksportsalget af den pågældende vare til Fællesskabet.

(12)

Derefter blev det undersøgt, om det samlede salg på hjemmemarkedet af hver enkelt varetype udgjorde 5 % eller mere af salgsmængden af den samme type, der blev eksporteret til Fællesskabet.

(13)

For de varetyper, hvis hjemmemarkedssalg udgjorde mindst 5 % af eksportsalget af den samme varetype til Fællesskabet, blev det undersøgt, om en tilstrækkelig del af salget havde fundet sted i normal handel, jf. artikel 2, stk. 4, i grundforordningen. For hver varetype, hvor mindst 80 % af hjemmemarkedssalget fandt sted til priser, der var højere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi fastsat på grundlag af den vejede gennemsnitlige pris, der faktisk var betalt for det samlede hjemmemarkedssalg. For de varetyper, hvor de fortjenstgivende transaktioner udgjorde 80 % eller derunder, men ikke under 10 %, af salget, fastsattes den normale værdi på grundlag af den vejede gennemsnitlige pris, der faktisk var betalt for det hjemmemarkedssalg, der var fortjenstgivende.

(14)

For de varetyper, hvor den eksporterende producents hjemmemarkedspriser ikke kunne anvendes til at fastsætte den normale værdi, fordi salget ikke var tilstrækkelig repræsentativt, eller andelen af salget, der fandt sted i normal handel, ikke var tilstrækkelig stor, blev den normale værdi beregnet på grundlag af den pågældende eksporterende producents fremstillingsomkostninger plus et rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (»SA&G-omkostninger«) samt fortjeneste, jf. artikel 2, stk. 3 og 6, i grundforordningen.

(15)

SA&G-omkostningerne blev baseret på den eksporterende producents omkostninger i forbindelse med det hjemmemarkedssalg af den pågældende vare, der blev konstateret at være repræsentativt. Fortjenstmargenen blev beregnet på grundlag af selskabets vejede gennemsnitlige fortjenstmargen for de varetyper, der blev solgt på hjemmemarkedet i tilstrækkelige mængder i normal handel.

2.   Eksportpris

(16)

Den eksporterende producent oplyste, at noget af salget (en enkelt forsendelse) havde fundet sted til et forretningsmæssigt forbundet selskab i Fællesskabet. Da den pågældende mængde var ubetydelig, blev der set bort fra dette salg.

(17)

Resten af eksportsalget af den pågældende vare til Fællesskabet i undersøgelsesperioden havde fundet sted til uafhængige kunder. Eksportprisen blev derfor fastsat på grundlag af den pris, der faktisk blev betalt eller skulle betales, jf. artikel 2, stk. 8, i grundforordningen.

3.   Sammenligning

(18)

Den normale værdi og eksportprisen blev sammenlignet ab fabrik. For at sikre en rimelig sammenligning blev der i form af justeringer taget hensyn til forskelle i faktorer, der påvirkede prissammenligneligheden, jf. artikel 2, stk. 10, i grundforordningen. Der blev derfor indrømmet justeringer for forskelle i omkostninger til rabatter og nedslag, transport, forsikring, håndtering og lastning samt dermed forbundne omkostninger, pakning, kreditter og provision, når dette var relevant og dokumenteret.

a)   Importafgifter

(19)

Jindal Poly Films Limited anmodede om en justering af den normale værdi for importtold, der ikke var opkrævet under forhåndslicensordningen på importen af råmaterialer til fremstilling af eksportvarer. Forhåndslicensordningen giver mulighed for at indføre råmaterialer toldfrit, forudsat at selskabet udfører færdigvarer i en tilsvarende mængde og til en tilsvarende værdi, der fastsættes i henhold til officielle Standard Input/Output-normer. De indførte varer under forhåndslicensordningen kan enten anvendes til at fremstille eksportvarer eller til at genopfylde de indenlandske lagre af råmaterialer, der anvendes til at fremstille disse varer. Selskabet hævdede, at eksporten af den pågældende vare til Fællesskabet fandt sted for at opfylde de krav, der under forhåndslicensordningen var knyttet til de indførte råmaterialer.

(20)

Der blev ikke draget nogen konklusion om, hvorvidt det var berettiget at foretage en justering i forbindelse med denne anmodning, da dette ikke ville have nogen indflydelse på det endelige resultat af den fornyede undersøgelse.

b)   Andre justeringer

(21)

Den eksporterende producent anmodede om en justering af eksportprisen i henhold til artikel 2, stk. 10, litra k), i grundforordningen for en begrænset eksportmængde på grundlag af de fordele, der blev opnået i henhold til toldgodtgørelsesordningen (»DEPB«) på efter-eksportbasis. I henhold til denne ordning kan de kreditter, der modtages ved udførslen af den pågældende vare, benyttes til at udligne told, der normalt skal betales på indførsel af enhver vare, eller sælges frit til andre selskaber. De indførte varer skal desuden ikke udelukkende benyttes i produktionen af den udførte vare. Producenten påviste ikke, at fordelen i henhold til DEPB-ordningen på efter-eksportbasis påvirkede prissammenligneligheden, navnlig at kunderne konsekvent betalte forskellige priser på hjemmemarkedet på grund af DEPB-fordelene. Denne anmodning blev derfor afvist.

4.   Dumpingmargen

(22)

Dumpingmargenen blev fastsat på grundlag af en sammenligning af den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige eksportpris i overensstemmelse med artikel 2, stk. 11, i grundforordningen.

(23)

Det fremgik af denne sammenligning, at dumpingmargenen var lig med 0 %.

D.   KONKLUSION

(24)

På grundlag af ovenstående kendsgerninger og betragtninger og i lyset af de foreliggende oplysninger konkluderes det i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i grundforordningen, at den nuværende fornyede undersøgelse bør afsluttes, og at den antidumpingtold på 0 %, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1676/2001 på importen af PET-folie, der fremstilles og udføres til Fællesskabet af Jindal Poly Films Limited, bør opretholdes.

(25)

Alle berørte parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det blev besluttet at opretholde den nuværende antidumpingtold, og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(26)

Ansøgerne argumenterede, at dumpingberegningen burde have være foretaget på grundlag af en sammenligning mellem den vægtede gennemsnitlige normalværdi og priserne i forbindelse med de enkelte eksporttransaktioner, idet de hævdede, at der forelå målrettet dumpingsalg til en særlig kategori af købere. De fremførte, at salg af en særlig folietype til kunder inden for et specifikt slutbrugersegment kunne sidestilles med målrettet salg til bestemte kunder. De var også af den mening, at det ville være berettiget at lægge en sådan beregning til grund i betragtning af, at Indiens produktionskapacitet var steget, og efter erhvervsgrenens opfattelse navnlig for den pågældende særlige folietypes vedkommende. I denne forbindelse skal det bemærkes, at den pågældende folietype ikke kun solgtes til kunder, som kun købte nævnte folietype, men at den også solgtes til kunder, som købte andre folietyper. En sammenligning af priserne for salget af de samme folietyper til forskellige kunder afslørede imidlertid ikke noget kundebaseret prisdifferentieringsmønster. Da der ikke foreligger et sådant mønster, er spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger dumping på basis af varetype, irrelevant, for så vidt angår valget af beregningsmetode, jf. artikel 2, stk. 11, i grundforordningen. Det skal ydermere bemærkes, at ændringer af produktionskapaciteten heller ikke udgør nogen relevant faktor ved fastlæggelsen af hvilken metode, der skal lægges til grund for beregningen af dumpingmargenen. Da der ikke er konstateret noget målrettet salg på basis af kunde, region eller periode, må ansøgernes krav afvises, og det må fastholdes, at den mest formålstjenlige metode er en sammenligning af det vægtede gennemsnit af normalværdien og det vægtede gennemsnit af eksportprisen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien, der normalt tariferes under KN-kode ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90, afsluttes for så vidt angår den indiske eksporterende producent Jindal Poly Films Limited.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Rådets vegne

J. KRECKÉ

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 227 af 23.8.2001, s. 1.

(3)  EUT C 297 af 2.12.2004, s. 2.

(4)  EFT L 316 af 10.12.1999, s. 1.

(5)  EUT C 43 af 19.2.2004, s. 14.


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 391/2005

af 9. marts 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 9. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 392/2005

af 8. marts 2005

om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2913/92, særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26.

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Article 2

Denne forordning træder i kraft den 11. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).


BILAG

Kode

Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Art, sort, KN-kode

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nye kartofler

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Hvidløg

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Porrer

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Hvidkål og rødkål

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Kinakål

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Hovedsalat

0705 11 00

1.130

Gulerødder

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Radiser

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Ærter (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Bønner:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Bønner (Phaseolus-arter, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Valskbønner

ex 0708 90 00

1.190

Artiskokker

0709 10 00

1.200

Asparges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Grønne

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

Andre tilfælde

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Auberginer

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Sød peber

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Fennikel

0709 90 50

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, friske

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Avocadoer, friske

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Guvabær og mango, friske

ex 0804 50

2.60

Appelsiner, friske:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod- og halvblodappelsiner

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Andre varer

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monreales og satsumas

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner og wilkings

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner og andre varer

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Grapefrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Hvide

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

Lyserøde

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Druer til spisebrug

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Vandmeloner

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

Andre varer

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Pærer

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andre varer

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikoser

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Kirsebær

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Ferskener

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Blommer

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Jordbær

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Hindbær

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granatæbler

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder sharon-frugter)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Litchiblommer

ex 0810 90


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 393/2005

af 9. marts 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 33, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i forordningen, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for oksekød og visse former for konserves samt for visse bestemmelsessteder blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 32/82 (2), (EØF) nr. 1964/82 (3), (EØF) nr. 2388/84 (4), (EØF) nr. 2973/79 (5) og (EF) nr. 2051/96 (6).

(3)

Anvendelsen af disse regler og kriterier på den forventede markedssituation inden for oksekødssektoren fører til fastsættelse af restitutionen som nedenfor angivet.

(4)

Med henblik på at forenkle bestemmelserne bør der for levende dyr ikke ydes eksportrestitutioner for kategorier med ubetydelig samhandel med tredjelande. I betragtning af de generelle bekymringer omkring dyrs velfærd bør eksportrestitutioner for levende dyr til slagtning begrænses mest muligt. Eksportrestitutioner for sådanne dyr bør derfor kun ydes for tredjelande, der af kulturelle og/eller religiøse grunde traditionelt importerer store mængder dyr til slagtning internt. Hvad levende avlsdyr angår, bør eksportrestitutioner for racerene avlsdyr begrænses til kvier og køer på højst 30 måneder, for at undgå misbrug.

(5)

Der bør ydes restitutioner ved eksport til visse bestemmelseslande for visse former for fersk eller kølet kød, der er nævnt i bilaget under KN-kode 0201, for visse former for frosset kød, der er nævnt i bilaget under KN-kode 0202, og for visse former for kød eller slagteaffald, der er nævnt i bilaget under KN-kode 0206, samt for visse andre produkter, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagteaffald, der er nævnt i bilaget under KN-kode 1602 50 10.

(6)

For udbenet, saltet og tørret oksekød er der traditionelle handelsforbindelser med Schweiz. I det omfang, det er nødvendigt at opretholde denne handel, bør restitutionen fastsættes til et beløb, som dækker forskellen mellem priserne på det schweiziske marked og medlemsstaternes eksportpriser.

(7)

For visse andre stykker og konserves af kød eller slagteaffald, der er nævnt i bilaget under KN-kode 1602 50 31 til 1602 50 80, kan Fællesskabets deltagelse i den internationale handel opretholdes ved ydelse af en restitution, hvis beløb beregnes under hensyn til den restitution, som hidtil er blevet ydet til eksportører.

(8)

For de øvrige produkter inden for oksekødssektoren bør der på grund af Fællesskabets ringe deltagelse i verdenshandelen ikke fastsættes en restitution.

(9)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (7) fastsættes nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, og restitutionerne fastsættes på grundlag af de produktkoder, der er anført i denne nomenklatur.

(10)

Restitutionsbeløbene for alle former for frosset oksekød bør tilpasses de beløb, der ydes for fersk eller kølet kød, bortset fra kød fra voksne handyr.

(11)

For at forbedre kontrollen med produkter under KN-kode 1602 50 bør det fastsættes, at der for disse produkter kun kan ydes restitution ved fremstilling i forbindelse med den ordning, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980 om forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (8).

(12)

Restitution bør kun ydes for produkter, der frit kan forsendes inden for Fællesskabet. For at være restitutionsberettigede bør produkterne derfor være forsynet med den sundhedsmærkning, der er fastsat i henholdsvis Rådets direktiv 64/433/EØF (9), 94/65/EF (10) og 77/99/EØF (11).

(13)

Efter artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1964/82 nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde udbenet kød, der skal eksporteres, udgør mindre end 95 %, men ikke under 85 %, af de udbenede stykkers samlede vægt.

(14)

De forhandlinger om vedtagelse af yderligere indrømmelser, der føres i forbindelse med Europaaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og de associerede lande i Central- og Østeuropa, har navnlig til formål at liberalisere handelen med produkter, der er omfattet af den fælles markedsordning for oksekød. I denne forbindelse blev det bl.a. besluttet at afskaffe eksportrestitutionerne for produkter til eksport til Rumænien. Dette land bør derfor fjernes fra fortegnelsen over de bestemmelsessteder, for hvilke der ydes restitution, og det bør fastsættes, at afskaffelsen af restitutionerne for dette land ikke må føre til, at der indføres differentierede restitutioner for eksport til andre lande.

(15)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 omhandlede eksportrestitution ydes, samt restitutionsbeløbene og destinationerne fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

2.   Produkterne skal opfylde de krav om sundhedsmærkning, der fastsættes i:

bilag I, kapitel XI, til direktiv 64/433/EØF

bilag I, kapitel VI, til direktiv 94/65/EF

bilag B, kapitel VI, til direktiv 77/99/EØF.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EØF) nr. 1964/82, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 14,00 EUR/100 kg.

Artikel 3

Den manglende fastsættelse af en eksportrestitution for Rumænien betragtes ikke som en differentieret restitution.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 4 af 8.1.1982, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 744/2000 (EFT L 89 af 11.4.2000, s. 3).

(3)  EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2772/2000 (EFT L 321 af 19.12.2000, s. 35).

(4)  EFT L 221 af 18.8.1984, s. 28. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3661/92 (EFT L 370 af 19.12.1992, s. 16).

(5)  EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3434/87 (EFT L 327 af 18.11.1987, s. 7).

(6)  EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2333/96 (EFT L 317 af 6.12.1996, s. 13).

(7)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2199/2004 (EUT L 380 af 24.12.2004, s. 1).

(8)  EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2003 (EUT L 67 af 12.3.2003, s. 3).

(9)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(10)  EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(11)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


BILAG

til Kommissionens forordning af 9. marts 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg levende vægt

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

43,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

97,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

56,50

039

EUR/100 kg nettovægt

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

97,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

56,50

039

EUR/100 kg nettovægt

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

43,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

123,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

71,50

039

EUR/100 kg nettovægt

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg nettovægt

58,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

17,50

039

EUR/100 kg nettovægt

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovægt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

43,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg nettovægt

172,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

102,00

039

EUR/100 kg nettovægt

60,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

152,50

220

EUR/100 kg nettovægt

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg nettovægt

94,50

B09

EUR/100 kg nettovægt

88,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

56,50

039

EUR/100 kg nettovægt

33,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

83,50

220

EUR/100 kg nettovægt

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg net weigh

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

58,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

17,50

039

EUR/100 kg nettovægt

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg nettovægt

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

15,00

039

EUR/100 kg nettovægt

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg nettovægt

17,50

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet), undtagen Rumænien.

B02

:

B08, B09 og bestemmelsessted 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Færøerne, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Bulgarien, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Makedonien, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11), som ændret).

B08

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong.

B09

:

Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, São Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.

B11

:

Libanon og Egypten.


(1)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 32/82, som ændret.

(2)  Udbetalingen af restitution er betinget af overholdelse af de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82, som ændret.

(3)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2973/79, som ændret.

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96, som ændret.

(5)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EØF) nr. 2388/84, som ændret, overholdes.

(6)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39). Udtrykket det gennemsnitlige indhold vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.

(7)  I henhold til artikel 33, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1254/1999, som ændret, ydes der ingen restitutioner ved udførsel af produkter, der indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelande.

(8)  Restitutionens ydelse er betinget af fremstilling i forbindelse med den ordning, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80, som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet), undtagen Rumænien.

B02

:

B08, B09 og bestemmelsessted 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norge, Færøerne, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Bulgarien, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Makedonien, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11), som ændret).

B08

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong.

B09

:

Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, São Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.

B11

:

Libanon og Egypten.


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 394/2005

af 8. marts 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (1), særlig artikel 145, litra c) d) og q), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 (2) er der indført gennemførelsesbestemmelser for den enkeltbetalingsordning, der skal gælde fra 2005. Den administrative og operationelle gennemførelse af den ordning, der på nationalt plan begyndte på dette grundlag, har vist, at der er behov for yderligere gennemførelsesbestemmelser for nogle aspekter af ordningen og for at afklare og tilpasse visse aspekter af de nuværende regler.

(2)

Det er især hensigtsmæssigt at specificere anvendelsen af definitionen på flerårige kulturer i forbindelse med kravene til støtteberettigelse for jord til jordudtagning og i forbindelse med støtteordningen for energiafgrøder som omhandlet i artikel 88 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(3)

Af administrative grunde er det for at begrænse oprettelsen af dele af betalingsrettigheder til det strengt nødvendige i artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 795/2004 fastsat, at i tilfælde af overførsel bør alle bestående dele anvendes før opsplitning af en bestående rettighed. Det er hensigtsmæssigt at anføre, at der bør henvises til bestående dele af rettigheder af samme art såsom normale rettigheder, rettigheder for jordudtagning og rettigheder ledsaget af en tilladelse i overensstemmelse med artikel 60 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(4)

Ifølge artikel 7, stk. 6, i forordning (EF) nr. 795/2004 omfattes landbrugere, der bortforpagtede eller solgte hektarer, ikke af ordningen i nævnte artikel. Da målet med ordningen ikke undergraves af køb og salg eller bortforpagtning af et tilsvarende antal hektarer, bør det fastsættes, at ordningen også gælder i disse tilfælde.

(5)

Ifølge artikel 10 i forordning (EF) nr. 795/2004 skal en del af referencebeløbet føres tilbage til den nationale reserve i særlige situationer. Af administrative grunde er det hensigtsmæssigt at tillade medlemsstaterne at foretage en sådan nedsættelse over et loft, der nærmere skal fastlægges.

(6)

I artikel 21, stk. 4 i forordning (EF) nr. 795/2004 sidestilles forpagtning med køb af jord til investeringsformål. Investeringer i produktionskapacitet i form af en forpagtning bør også tages i betragtning.

(7)

I artikel 22, stk. 2 i forordning (EF) nr. 795/2004 tages der hensyn til landbrugere, der befinder sig i særlige situationer, da de har købt jord, der var bortforpagtet i referenceperioden Det er hensigtsmæssigt at anføre omfanget af anvendelsen af bestemmelsen ved at definere betingelsen for, at forpagtningen kan tages i betragtning.

(8)

I artikel 46, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 er det fastsat, at bortset fra tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder kan en landbruger først overdrage sine betalingsrettigheder uden jord, når han i overensstemmelse med artikel 44 i nævnte forordning har anvendt mindst 80 % af sine betalingsrettigheder i mindst et kalenderår, eller når han frivilligt har overdraget alle de betalingsrettigheder, som han ikke har anvendt inden for enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår, til den nationale reserve. Det er hensigtsmæssigt at anføre betingelserne for anvendelsen af nævnte bestemmelse.

(9)

Forordning (EF) nr. 795/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Fra den 1. januar 2006 har medlemsstaterne ifølge artikel 51 i forordning (EF) nr. 1782/2003, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 (3), bemyndigelse til at dyrke biafgrøder på de støtteberettigede hektarer i en periode på højst tre måneder, der begynder hvert år den 15. august. Da denne praksis indtil den 31. december 2004 er forenelig med de gældende regler for direkte betalinger og landbrugerne igen kan bemyndiges hertil under den nye bestemmelse fra 1. januar 2006, ville en afbrydelse af denne praksis i et år medføre alvorlige økonomiske problemer for landbrugere, der er vant til denne praksis, og også volde praktiske og specifikke problemer med hensyn til jordens støtteberettigelse. For at garantere foranstaltningens kontinuitet og gøre det muligt for landbrugerne i medlemsstater, hvor en sådan beslutning træffes, at træffe deres beslutning om såning i tide er det derfor nødvendigt og helt berettiget ved en fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 at give landbrugerne denne valgmulighed i 2005.

(11)

Da enkeltbetalingsordningen gælder fra den 1. januar 2005, er det hensigtsmæssigt, at denne forordning gælder med tilbagevirkende kraft fra nævnte dato.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 795/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, litra c) og d), affattes således:

»c)

»Permanente afgrøder«, kulturer uden for omdriften, bortset fra permanente græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem år eller længere og giver udbytte i flere år, herunder planteskoler som defineret i bilag I, punkt (G/5), i Kommissionens beslutning 2000/115/EC (4), dog ikke flerårige kulturer og planteskoler med flerårige kulturer.

Ved anvendelse af artikel 54, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i tilfælde af arealer, som der også er indgivet ansøgning om støtte for energiafgrøder for som omhandlet i artikel 88 i nævnte forordning, anses lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (KN-kode ex 0602 90 51 og Phalaris arundicea (rørgræs) (KN-kode ex 1214 90 90) for flerårige kulturer. Ved anvendelse af artikel 44, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 anses følgende arealer for støtteberettigede hektarer:

arealer, der er beplantet med disse kulturer mellem den 30. april 2004 og 10. marts 2005

arealer, der er beplantet med disse kulturer før den 30. april 2004 og forpagtet eller erhvervet mellem den 30. april 2004 og 10. marts 2005 med henblik på ansøgning om enkeltbetaling.

d)

»Flerårige kulturer«, følgende afgrøder:

KN-kode

 

0709 10 00

Artiskokker

0709 20 00

Asparges

0709 90 90

Rabarber

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær

0810 30

Ribs, solbær og stikkelsbær

0810 40

Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium«

2)

Artikel 3, stk. 4, affattes således:

»4.   Stk. 2 og 3 anvendes kun, hvis landbrugeren stadig skal anmelde eller overdrage en betalingsrettighed eller en del af en betalingsrettighed med en del af en hektar efter at have anmeldt eller overdraget bestående betalingsrettigheder eller dele af betalingsrettigheder af samme art.«

3)

Artikel 7, stk. 6, affattes således:

»6.   Ved anvendelse af stk. 1, 2, 3 og 4 inkluderes de hektarer, der overdrages ved salg eller forpagtning, og som ikke erstattes af et tilsvarende antal hektarer, i det antal hektarer, som landbrugeren anmelder.«

4)

I artikel 10 indsættes som stk. 6:

»6.   Medlemsstaterne kan fastsætte et loft, over hvilket stk. 1 gælder.«

5)

Artikel 21, stk. 4, affattes således:

»4.   Langtidsforpagtning i seks år eller derover indledt senest pr. 15. maj 2004 betragtes som jordkøb eller investering i produktionskapacitet ved anvendelsen af stk. 1.«

6)

I artikel 22, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»I dette stykke forstås ved »jord under forpagtning« jord, der på tidspunktet for eller efter købet var under forpagtning, der aldrig er blevet fornyet, undtagen når der var en retlig forpligtelse hertil.«

7)

I artikel 25 indsættes som stk. 4:

»4.   Ved anvendelse af artikel 46, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 beregnes den procentdel af betalingsrettighederne, landbrugeren har anvendt, ud fra antallet af betalingsrettigheder, der blev tildelt ham i enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår, med undtagelse af betalingsrettigheder, der er solgt med jord, og skal anvendes i et enkelt kalenderår.«

8)

Artikel 47 affattes således:

»Artikel 47

Overskridelse af lofter

Overstiger summen af de beløb, der skal betales efter hver af ordningerne i artikel 66 til 71 i forordning (EF) nr. 1782/2003, det loft, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 64, stk. 2, i nævnte forordning, nedsættes det beløb, der skal betales, proportionalt i det pågældende år.«

Artikel 2

Uanset artikel 51 i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan medlemsstaterne for 2005 beslutte at anvende artikel 51, litra b), andet afsnit, i nævnte forordning, som ændret ved forordning (EF) nr. 864/2004.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 118/2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15).

(2)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1974/2004 (EUT L 345 af 20.11.2004, s. 85).

(3)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 48.

(4)  EFT L 38 af 12.2.2000, s. 1.


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 395/2005

af 9. marts 2005

om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1206/2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød bestemt til forarbejdning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2004 til 30. juni 2005) (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

I henhold til forordning (EF) nr. 1206/2004 åbnes for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 et toldkontingent på 50 700 tons frosset oksekød bestemt til forarbejdning. Ifølge forordningens artikel 9 omfordeles uudnyttede mængder, idet der eventuelt tages hensyn til den faktiske udnyttelse af importrettighederne for henholdsvis A-produkter og B-produkter ved udgangen af februar 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1206/2004 omhandlede mængder udgør i alt 1 179,43 tons.

2.   Den i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1206/2004 nævnte opdeling foretages således:

930,57 tons bestemt til fremstilling af A-produkter

248,86 tons bestemt til fremstilling af B-produkter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EUT L 230 af 30.6.2004, s. 42.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet Kommissionen

10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/21


RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 21. februar 2005

om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2005/192/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes vegne den 12. december 2004 i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2004/896/EF (1).

(2)

I afventning af protokollens ikrafttrædelse er den blevet anvendt midlertidigt fra den 1. maj 2004.

(3)

Protokollen bør indgås —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs, Det Europæiske Atomenergifællesskabs og medlemsstaternes vegne.

Teksten til protokollen (2) er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den i protokollens artikel 15 nævnte notifikation. Formanden for Kommissionen foranstalter samtidig denne notifikation på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 388 af 29.12.2004, s. 1.

(2)  EUT L 388 af 29.12.2004, s. 6.


Kommissionen

10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. marts 2005

om ændring af beslutning 2004/475/EF om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Slovenien

(meddelt under nummer K(2005) 518)

(EØS-relevant tekst)

(2005/193/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Situationen for de virksomheder, der blev indrømmet en overgangsperiode til at opnå fuld overensstemmelse med fællesskabskravene, har ændret sig siden vedtagelsen af Kommissionens beslutning 2004/475/EF (1).

(2)

Én kødvirksomhed lukkede den 31. december 2004.

(3)

Ét mejeri på listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen, vil ikke længere blive drevet som højkapacitetsvirksomhed. Produktionen vil blive sat ned, så virksomheden kan blive omfattet af og opfylde bestemmelserne i fællesskabslovgivningen vedrørende virksomheder med begrænset kapacitet. Den pågældende virksomhed bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Tre kødvirksomheder på listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen, har ydet en stor indsats for at opbygge nye anlæg. Som følge af tekniske begrænsninger af en ganske særlig art når disse virksomheder imidlertid ikke at afslutte forbedringen af deres anlæg inden udløbet af den fastsatte frist. De bør følgelig have mere tid til at fuldende disse forbedringer.

(5)

Bilaget til beslutning 2004/475/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør listen udskiftes.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2004/475/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 78. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 47.


BILAG

»BILAG

KØDVIRKSOMHEDER OMFATTET AF OVERGANGSORDNINGEN

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Kød

Overgangs-ordningen udløber

Virksomhedens aktivitet

Fersk kød, slagtning, opskæring

Kød-produkter

Køle-/frysehus

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005«


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. marts 2005

om fjerde ændring af beslutning 2004/122/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i en række lande i Asien

(meddelt under nummer K(2005) 521)

(EØS-relevant tekst)

(2005/194/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2004/122/EF (3) blev vedtaget som en reaktion på udbrud af aviær influenza i en række lande i Asien, herunder Japan og Sydkorea.

(2)

Japan og Sydkorea har forelagt deres endelige rapport om situationen med hensyn til aviær influenza på deres område og om de foranstaltninger, der er truffet til at bekæmpe sygdommen, for Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)). Endvidere har Japan og Sydkorea erklæret sig fri for aviær influenza og sendt oplysninger om dyresundhedssituationen til Kommissionen med en anmodning om ændring af beslutning 2004/122/EF i overensstemmelse hermed. Beskyttelsesforanstaltningerne, der blev vedtaget ved beslutning 2004/122/EF for disse lande, bør derfor ikke længere finde anvendelse.

(3)

Betingelserne for import af levende fugle, bortset fra fjerkræ, er fastsat i Kommissionens beslutning 2000/666/EF (4), og disse regler finder således også anvendelse på Japan og Sydkorea. Levende fugle, bortset fra fjerkræ, skal blandt andet have været anbragt i karantæne og testet for aviær influenza.

(4)

På baggrund af sygdomssituationen i Cambodja, Kina, Indonesien, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailand og Vietnam er det nødvendigt yderligere at forlænge varigheden af beskyttelsesforanstaltninger vedrørende disse lande som fastsat i beslutning 2004/122/EF.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2004/122/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Medlemsstaterne suspenderer import fra Malaysia af:

råt foder til selskabsdyr og uforarbejdede fodermidler, der indeholder dele af fjerkræ, og

konsumæg og ubehandlede jagttrofæer af alle fugle.«

2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»Artikel 4

1.   Medlemsstaterne suspenderer import fra Cambodja, Folkerepublikken Kina inklusive Hong Kong, Indonesien, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailand og Vietnam af:

uforarbejdede fjer og fjerdele og

»levende fugle, bortset fra fjerkræ« som defineret i beslutning 2000/666/EF, herunder fugle, der ledsager deres ejere (selskabsdyr).«

3)

I artikel 7 ændres datoen »31. marts 2005« til »30. september 2005«.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer deres importforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de sørger for, at de vedtagne foranstaltninger øjeblikkeligt offentliggøres på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 36 af 7.2.2004, s. 59. Senest ændret ved beslutning 2004/851/EF (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 48).

(4)  EFT L 278 af 31.10.2000, s. 26. Senest ændret ved beslutning 2002/279/EF (EFT L 99 af 16.4.2002, s. 17).


10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. marts 2005

om delvis manglende opfyldelse af de væsentlige sikkerhedskrav i Rådets direktiv 88/378/EØF for så vidt angår standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«

(meddelt under nummer K(2005) 542)

(EØS-relevant tekst)

(2005/195/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

under henvisning til udtalelse fra det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2) samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 88/378/EØF forudsættes legetøj at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i direktivets artikel 3, når det er i overensstemmelse med de relevante nationale standarder til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Medlemsstaterne skal offentliggøre referencerne til de nationale standarder, der vedtages til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har efter bemyndigelse fra Kommmissionen udarbejdet og den 15. juli 1998 vedtaget den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, hvis referencer blev offentliggjort for første gang i De Europæiske Fællesskabers Tidende af 28. juli 1999 (3).

(4)

I henhold til punkt 4.6 i denne harmoniserede standard må legetøj og legetøjskomponenter, som er fremstillet af materialer, der kan udvide sig, og som i henhold til cylindertesten klassificeres som små dele, ikke udvide sig mere end 50 % i nogen retning, når det afprøves i henhold til punkt 8.14, det vil sige ved fuldstændig nedsænkning i en beholder under bestemte forhold i 24 timer.

(5)

De spanske myndigheder gør gældende, at disse produkter, selv om de er i overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder, alligevel kan udgøre en risiko for børns sundhed, hvis små dele løsgøres og sluges.

(6)

Efter at have udført forsøg på forskelligt legetøj, fremstillet af materialer, der kan udvide sig, har de spanske myndigheder konkluderet, at legetøj kan udvide sig yderligere, hvis det nedsænkes i længere tid end de 24 timer, der er specificeret i punkt 8.14. Når det tages i betragtning, at det kan tage mere end 24 timer for en genstand at passere mave-tarmkanalen, er en periode på 24 timer som specificeret for denne prøvning muligvis ikke tilstrækkelig til at vurdere risikoen for fysisk skade ved slugning af småt legetøj eller små legetøjskomponenter.

(7)

Risikoen for fysisk skade er desuden særlig alvorlig, når fragmenter eller komponenter nemt kan løsgøres. Selv om legetøj og legetøjskomponenter i henhold til punkt 4.6 i den relevante harmoniserede standard skal gennemgå en cylindertest, tages der i standarden ikke højde for, at børn, selv om det drejer sig om legetøj, der ikke kan rummes i cylinderen, og som ikke har små komponentdele, alligevel nemt ved at bide, vride eller kradse i materialet kan frigøre fragmenter heraf.

(8)

Det kan således konkluderes på grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af de spanske myndigheder, de øvrige nationale myndigheder, Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, at det ikke længere kan forudsættes, at legetøj, der opfylder kravene i den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, opfylder de væsentlige sikkerhedskrav for så vidt angår punkt 4.6 og 8.14 i denne standard, sidstnævnte punkt med hensyn til afprøvningen ved nedsænkning i 24 timer.

(9)

Offentliggørelsen af referencerne til den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber« bør således ledsages af en passende informationstekst —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hvad angår legetøj og legetøjskomponenter, der er fremstillet af materialer, som kan udvide sig, opfylder den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, der blev vedtaget den 15. juli 1998 af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), ikke de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 3 i direktiv 88/378/EØF, for så vidt angår punkt 4.6 og 8.14 i standarden, sidstnævnte punkt med hensyn til den periode på 24 timer, i hvilken legetøjet nedsænkes i en beholder.

Artikel 2

Når referencerne til den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, der blev vedtaget den 15. juli 1998, af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, skal de ledsages af følgende supplerende tekst:

»Punkt 4.6 og 8.14 i standard EN 71-1:1998, sidstnævnte punkt med hensyn til den periode på 24 timer, i hvilken legetøjet skal nedsænkes i en beholder, dækker ikke alle de risici, der kan være forbundet med legetøj og legetøjskomponenter, der er fremstillet af materialer, der kan udvide sig. Denne standard giver i denne henseende ikke nogen forudsætning om overensstemmelse.«

Artikel 3

Samme tekst som i artikel 2 i denne beslutning skal ledsage referencen til enhver national standard, der gennemfører den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, og som medlemsstaterne offentliggør i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 88/378/EØF.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1. Ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EFT C 215 af 28.7.1999, s. 4.


DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/29


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS AFGØRELSE

Nr. 371/04/KOL

af 15. december 2004

om niogfyrretyvende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ved sletning af kapitel 26 i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN,

som henviser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 61 til 63 og protokol 26,

som henviser til aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (2), især artikel 24 og artikel 5, stk. 2, litra b), samt artikel 1 i del I af protokol 3,

som tager i betragtning, at EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 24 i aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen skal sætte EØS-aftalens bestemmelser om statsstøtte i kraft,

som tager i betragtning, at EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen skal udstede meddelelser og retningslinjer for spørgsmål, der er behandlet i EØS-aftalen, hvis dette er udtrykkeligt fastsat i denne aftale eller i aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen, eller hvis EFTA-Tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt,

som erindrer om de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte, som EFTA-Tilsynsmyndigheden vedtog den 19. januar 1994 (3),

som tager i betragtning, at EFTA-Tilsynsmyndigheden den 4. november 1998 vedtog multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (4) i første omgang for en periode på tre år, som senere blev forlænget til den 31. december 2002, og som for nogle sektorer gjaldt indtil den 31. december 2003,

som tager i betragtning, at Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber udsendte en ny meddelelse om multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter den 19. marts 2002 (5),

som tager i betragtning, at EFTA-Tilsynsmyndigheden vedtog lignende rammebestemmelser ved afgørelse 263/02/KOL den 18. december 2002 (6) som et nyt kapitel 26A i rammebestemmelserne,

som tager i betragtning, at kapitel 26A indeholder de nye multisektorale rammebestemmelser, som trådte i kraft henholdsvis den 1. januar 2003 og den 1. januar 2004 afhængigt af den pågældende sektor,

som tager i betragtning, at de tidligere multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter derfor udgår,

HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1.

Kapitel 26 i rammebestemmelserne for statsstøtte udgår.

2.

EFTA-staterne underrettes herom ved brev sammen med en kopi af denne afgørelse.

3.

Europa-Kommissionen underrettes i overensstemmelse med litra d) i protokol 27 til EØS-aftalen ved en kopi af afgørelsen.

4.

Afgørelsen offentliggøres i EØS-afsnittet af og EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende.

5.

Den engelske udgave af afgørelsen er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2004.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Hannes HAFSTEIN

Formand

Bernd HAMMERMANN

Medlem af Kollegiet


(1)  I det følgende benævnt »EØS-aftalen«.

(2)  I det følgende benævnt »aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen«.

(3)  Retningslinjer for anvendelse og fortolkning af artikel 61 og 62 i EØS-aftalen og artikel 1 i protokol nr. 3 til aftalen om tilsynsmyndigheden og domstolen, vedtaget og udstedt af EFTA-Tilsynsmyndigheden den 19. januar 1994 (EFT L 231 af 3.9.1994, EØS-tillæg nr. 32), senest ændret ved myndighedens afgørelse nr. 305/04/KOL af 1. december 2004 (endnu ikke offentliggjort), herefter kaldt »retningslinjerne for statsstøtte«.

(4)  EFT L 111 af 29.4.1999, EØS-tillæg nr. 18, svarende til Kommissionens meddelelse — Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (EFT C 107 af 7.4.1998, s. 7).

(5)  EFT C 70 af 19.3.2002. s. 8.

(6)  Endnu ikke offentliggjort.