ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 61

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
8. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2005 af 7. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2005 af 7. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2005 af 7. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2005 af 7. marts 2005 om udløsende begivenheder for vekselkurser for produkter i vinsektoren

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 384/2005 af 7. marts 2005 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for perioden 2007-2009 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens direktiv 2005/21/EF af 7. marts 2005 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/306/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer ( 1 )

25

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/177/EF:Kommissionens beslutning af 7. marts 2005 om transit af levende kvæg gennem Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2005) 509)  ( 1 )

28

 

*

2005/178/EF:Kommissionens henstilling af 1. marts 2005 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2005 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter og nationale overvågningsprogrammer for 2006 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EF:Kommissionens beslutning af 4. marts 2005 om ændring af beslutning 93/52/EØF og 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at Slovenien er fri for brucellose (B. melitensis) og enzootisk kvægleukose og Slovakiet fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose (meddelt under nummer K(2005) 483)  ( 1 )

37

 

*

2005/180/EF:Kommissionens beslutning af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF (meddelt under nummer K(2005) 443)  ( 1 )

41

 

*

2005/181/EF:Afgørelse nr. 2/2005 truffet af AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget af 1. marts 2005 om en undtagelse fra definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus for at tage hensyn til AVS-landenes særlige situation for så vidt angår produktionen af konserveret tunfisk og tunfiskefileter (HS-position ex 16.04)

48

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (EUT L 345 af 20.11.2004)

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 380/2005

af 7. marts 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 7. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 381/2005

af 7. marts 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (1) særlig artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1592/2002 blev gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (2).

(2)

Den nuværende tekst i 21.A.163, litra c), i bilaget til forordning (EF) nr. 1702/2003 vedrørende en godkendt produktionsorganisations ret til at udstede et autoriseret frigivelsesbevis (»EASA-formular 1«) for materiel giver anledning til afvigende fortolkninger og afspejler ikke den oprindelige hensigt, som er at overdrage denne ret til godkendte materielproduktionsorganisationer.

(3)

Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, bygger på den udtalelse, som Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (3) har afgivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra b), og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1592/2002.

(5)

Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I 21.A.163, litra c), i bilaget til forordning (EF) nr. 1702/2003, slettes ordene »i henhold til 21.A.307«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.

(3)  Udtalelse nr. 1/2004 af 24.2.2004.


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 382/2005

af 7. marts 2005

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (2), særlig artikel 71, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da forordning (EF) nr. 1786/2003 har afløst Rådets forordning (EF) nr. 603/95 (3), bør der vedtages nye gennemførelsesbestemmelser. Derfor bør Kommissionens forordning (EF) nr. 785/95 af 6. april 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 603/95 om den fælles markedsordning for tørret foder (4) ophæves.

(2)

Af klarhedshensyn bør der fastsættes en række definitioner.

(3)

Det bør på grundlag af betingelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1786/2003 fastlægges, hvilken minimumskvalitet der gælder for de pågældende produkter, udtrykt i vandindhold og proteinindhold. Af hensyn til handelssædvane bør vandindholdet differentieres efter fremstillingsmetode.

(4)

Der bør ikke kunne ydes støtte i henhold til forordning (EF) nr. 1786/2003 til foder fra arealer, hvortil der i forvejen ydes støtte i henhold til afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(5)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1786/2003 indfører medlemsstaterne en kontrolordning, så det for hver virksomhed eller opkøber af foder til tørring kan kontrolleres, om betingelserne i forordningen er overholdt. For at lette kontrollen og sikre, at støttebetingelserne er opfyldt, bør der fastsættes en godkendelsesprocedure for forarbejdningsvirksomhederne og opkøberne af foder til tørring. I samme øjemed bør det fastlægges, hvilke oplysninger der skal være anført i støtteansøgningerne, i lagerregnskabet og i leveringsanmeldelserne fra forarbejdningsvirksomhederne. Endvidere bør det fastsættes, hvilken dokumentation der i øvrigt skal fremlægges.

(6)

Der bør føres streng kontrol med, at kvalitetskravene til det tørrede foder overholdes, ved hjælp af regelmæssig udtagning af prøver af de færdigvarer, der forlader virksomheden. Blandes produkterne med andre stoffer, skal prøveudtagningen ske inden blandingen.

(7)

For at det kan kontrolleres, om der er overensstemmelse mellem de mængder råvarer, der er leveret til virksomhederne, og de mængder tørret foder, der forlader dem, er det nødvendigt, at virksomhederne systematisk vejer det foder, der skal forarbejdes, og bestemmer vandindholdet.

(8)

For at lette afsætningen af foder til forarbejdning og give myndighederne mulighed for at kontrollere retten til støtten er det nødvendigt, at de kontrakter, der indgås mellem virksomhederne og landbrugerne, udfærdiges inden råvarernes levering og indgives til myndighederne inden en bestemt dato, så de kan få kendskab til omfanget af den forventede produktion. Det er derfor nødvendigt, at kontrakterne udfærdiges skriftligt, og at der deri er angivet indgåelsesdato, produktionsår, navn og adresse på de kontraherende parter, arten af de produkter, der skal forarbejdes, og identifikation af den landbrugsparcel, fra hvilken høsten skal forarbejdes.

(9)

I nogle tilfælde anvendes der ikke kontrakter, og i så fald skal forarbejdningsvirksomhederne udfærdige leveringsanmeldelser, som er underkastet samme betingelser som dem, der gælder for kontrakterne.

(10)

For at støtteordningen kan blive anvendt ensartet, bør der fastlægges regler for udbetaling af støtten.

(11)

Forordning (EF) nr. 1786/2003 fastsætter en række kontrolforanstaltninger for hver fase af produktionsprocessen, herunder kontrol som led i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, jf. forordning (EF) nr. 1782/2003. Derfor bør kontrollen af landbrugsparcellernes identitet knyttes til den kontrol, der gennemføres som led i dette system.

(12)

Da det drejer sig om en ordning, der er omhandlet i bilag V til forordning (EF) nr. 1782/2003, bør myndighederne foretage krydskontrol af de landbrugsparceller, der er nævnt i kontrakterne og/eller i leveringsanmeldelserne, og af de landbrugsparceller, som producenterne har angivet i deres enkeltansøgninger, for at undgå, at der udbetales uberettiget støtte.

(13)

For at sikre, at betingelserne i forordning (EF) nr. 1786/2003 og i nærværende forordning overholdes, især for så vidt angår retten til støtte, bør det for at undgå misbrug fastsættes, at støtten i nogle tilfælde nedsættes, eller at retten til den mistes, idet der samtidig tages hensyn til proportionalitetsprincippet og særlige problemer, som skyldes force majeure eller usædvanlige omstændigheder. Nedsættelserne og fortabelsen af retten til støtte bør fastsættes i forhold til uregelmæssighedens alvor, og i værste fald bør retten til støtte fortabes fuldstændigt i en bestemt periode.

(14)

For at markedet for tørret foder kan blive forvaltet korrekt, bør bestemte oplysninger regelmæssigt meddeles Kommissionen.

(15)

Med henblik på udarbejdelsen af den rapport om sektoren, der i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 1786/2003 skal foreligge senest i 2008, bør det indføres, at der skal gives meddelelser om foderarealerne og energiforbruget til produktionen af tørret foder.

(16)

I henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1786/2003 bør der vedtages en overgangsforanstaltning for lagrene pr. 31. marts 2005.

(17)

For det tilfælde, at den valgfri overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 71 i forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes, bør betingelserne for den støtte, der er nævnt i samme artikel, fastsættes.

(18)

Forordning (EF) nr. 1786/2003 anvendes fra den 1. april 2005, hvor produktionsåret 2005/06 begynder. Nærværende forordning bør derfor anvendes fra samme dato.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Fælles Forvaltningskomité for Korn og Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

EMNE, DEFINITIONER OG BETINGELSER FOR STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»tørret foder«: de produkter, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1786/2003, idet der skelnes mellem:

a)

»kunsttørret foder«, dvs. de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), første og tredje afsnit, og som er kunstigt tørret ved varme, herunder »lignende foderprodukter«, dvs. alle urteagtige foderprodukter, der er kunstigt tørret ved varme, og som henhører under KN-kode 1214 90 90, særlig:

urteagtige bælgplanter

urteagtige græsser

grønthøstet korn, hele planter, umodne kerner som nævnt i punkt I i bilag IX til forordning (EF) nr. 1782/2003

b)

»soltørret foder«, dvs. de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), andet og fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1786/2003, og som er tørret på anden måde end kunstigt tørret ved varme og formalet

c)

»proteinkoncentrater«, dvs. de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra b), første afsnit, i forordning (EF) nr. 1786/2003

d)

»tørrede produkter«, dvs. de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra b), andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1786/2003

2)

»forarbejdningsvirksomhed«: en virksomhed, der producerer og forarbejder tørret foder, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 1786/2003, og som er godkendt af den medlemsstat, hvorunder den henhører, og som:

a)

kunsttørrer frisk foder ved anvendelse af et tørringsanlæg, som opfylder følgende betingelser:

lufttemperaturen skal være mindst 250 °C ved processens begyndelse; dog skal båndtørrere, hvis temperatur ved processens begyndelse er mindst 110 °C, og som er godkendt inden begyndelsen af produktionsåret 1999/2000, ikke opfylde dette krav

tørringsprocessens varighed må ikke overstige tre timer

ved tørring i lag må tykkelsen af hvert lag ikke være over 1 m

b)

formaler soltørret foder

c)

fremstiller proteinkoncentrater

3)

»opkøber af foder til tørring og/eller formaling«: en fysisk eller juridisk person som nævnt i artikel 10, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1786/2003, der er godkendt af den medlemsstat, hvorunder den pågældende henhører, og som hos producenterne opkøber frisk foder til levering til forarbejdningsvirksomhederne

4)

»parti«: en bestemt mængde foder, der er af ensartet kvalitet for så vidt angår sammensætning, vandindhold og proteinindhold, og som forlader forarbejdningsvirksomheden på én gang

5)

»blanding«: et produkt beregnet til foder, der indeholder tørret foder, som forarbejdningsvirksomheden har tørret og/eller formalet, og tilsætninger.

»Tilsætninger« er produkter af anden art end tørret foder, herunder bindemidler, eller af samme art, men som er tørret og/eller formalet andetsteds.

Tørret foder med tilsætninger, der højst udgør 3 % af færdigvarens samlede vægt, betragtes dog ikke som en blanding, såfremt det samlede kvælstofindhold i tilsætningens tørstof ikke overstiger 2,4 %

6)

»landbrugsparceller«: parceller, der er identificeret i overensstemmelse med det integrerede system til identificering af landbrugsparceller, jf. artikel 18 og 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (5)

7)

»enkeltansøgning«: den støtteansøgning, der er nævnt i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i artikel 12 og 14 i forordning (EF) nr. 796/2004

8)

»endelig modtager af et parti tørret foder«: den sidste person, der har modtaget partiet i den form, det havde, da det forlod forarbejdningsvirksomheden, med henblik på at forarbejde det tørrede foder eller anvende det i foder.

Artikel 3

Støtteberettigede produkter

I henhold til denne forordning kan der ydes støtte som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003 til tørret foder, der opfylder kravene til at kunne markedsføres som foder, og som:

a)

i uforarbejdet eller blandet stand forlader forarbejdningsvirksomhedens område eller ethvert oplagringssted uden for dette område, hvis de ikke kan oplagres inden for området, forudsat at oplagringsstedet frembyder tilstrækkelig garanti for, at der kan føres kontrol med det oplagrede foder, samt at oplagringsstedet er forhåndsgodkendt af myndighederne

b)

når det forlader forarbejdningsvirksomheden, har følgende kendetegn:

i)

et maksimalt vandindhold på:

12 % for soltørret foder, kunsttørret foder, der er formalet, proteinkoncentrater og tørrede produkter

14 % for andet kunsttørret foder

ii)

et minimumsindhold af råprotein i tørstoffet på:

15 % for kunsttørret foder, soltørret foder og tørrede produkter

45 % for proteinkoncentrater.

Retten til støtte er begrænset til de produktmængder, der er fremkommet ved tørring af foder produceret på parceller, som er anvendt til landbrugsformål, jf. artikel 51 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Artikel 4

Udelukkelse fra støtte

Den støtte, der er nævnt i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003, kan ikke ydes til foder fra arealer, som er omfattet af en støtteordning som omhandlet i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Arealer, hvortil der ydes støtte til frø, jf. kapitel 9 i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, er dog kun udelukket fra støtte til forarbejdning til tørret foder for foderplanter, hvis frø er afhøstet.

Der kan også ydes støtte til forarbejdning til tørret foder til arealer, hvortil der ydes arealstøtte til markafgrøder, jf. kapitel 10 i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, når blot de er fuldstændigt tilsået med markafgrøder i overensstemmelse med lokale vilkår.

KAPITEL 2

FORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER OG OPKØBERE AF FODER TIL TØRRING OG/ELLER FORMALING

Artikel 5

Godkendelse af forarbejdningsvirksomheder

Med henblik på den godkendelse, der er nævnt i artikel 2, nr. 2), skal forarbejdningsvirksomheden:

a)

forelægge myndighederne et dossier, der omfatter:

i)

en beskrivelse af forarbejdningsvirksomhedens område, især med angivelse af de steder, hvor produkterne til forarbejdning indleveres, og de steder, hvor det tørrede foder forlader området, af pladserne til oplagring af produkterne til forarbejdning og færdigvarerne samt forarbejdningshallernes placering

ii)

en beskrivelse af de tekniske anlæg, der anvendes til de processer, som er nævnt i artikel 2, nr. 2), især kunsttørringsovnene og formalingsanlæggene, med angivelse af inddampningskapaciteten pr. time og arbejdstemperaturen, og vejningsanlæggene

iii)

en liste over de tilsætninger, der anvendes før eller under tørringen, samt en vejledende liste over de andre produkter, der anvendes til fremstillingen, samt en liste over færdigvarerne

iv)

forlæg til det lagerregnskab, som omhandles i artikel 12

b)

stille sit ajourførte lagerregnskab og finansbogholderi til rådighed for myndighederne

c)

lette kontrollen

d)

overholde betingelserne i forordning (EF) nr. 1786/2003 og i nærværende forordning.

Ændres et eller flere elementer i det dossier, der er nævnt i stk. 1, litra a), underretter forarbejdningsvirksomheden myndighederne om dette inden for ti kalenderdage for at få godkendelsen bekræftet.

Artikel 6

Godkendelse af opkøbere af foder til tørring og/eller formaling

Med henblik på den godkendelse, der er nævnt i artikel 2, nr. 3), skal opkøberen af foder til tørring og/eller formaling:

a)

føre et register over de pågældende produkter, som mindst omfatter daglige køb og salg af hvert produkt med angivelse for hvert parti af mængden, referencen på kontrakten med den producent, der har leveret produktet, og eventuelt angivelse af den forarbejdningsvirksomhed, der skal modtage det

b)

stille sit ajourførte lagerregnskab og finansbogholderi til rådighed for myndighederne

c)

lette kontrollen

d)

overholde betingelserne i forordning (EF) nr. 1786/2003 og i nærværende forordning.

Artikel 7

Tildeling og inddragelse af godkendelser

Der skal ansøges om de godkendelser, der er nævnt i artikel 2, nr. 2) og 3), inden produktionsårets begyndelse.

Godkendelserne tildeles af medlemsstaternes myndigheder inden produktionsårets begyndelse. I undtagelsestilfælde kan myndighederne tildele en foreløbig godkendelse for en periode på højst to måneder efter det pågældende produktionsårs begyndelse. I så fald anses virksomheden for at være godkendt, indtil myndighederne giver den endelige godkendelse.

Er en eller flere af betingelserne i artikel 5 eller 6 ikke længere opfyldt, inddrager myndighederne godkendelsen, medmindre forarbejdningsvirksomheden eller opkøberen af foder til tørring og/eller formaling tager skridt til igen at overholde ovennævnte betingelser inden for en frist, der skal fastsættes afhængigt af problemets alvor, jf. dog artikel 30.

Artikel 8

Forpligtelser i forbindelse med fremstilling af foder

Hvis en forarbejdningsvirksomhed fremstiller dels kunsttørret foder og/eller proteinkoncentrater, dels soltørret foder:

a)

skal fremstillingen af det kunsttørrede foder ske i lokaler eller på steder, der er adskilt fra de lokaler eller steder, hvor der fremstilles soltørret foder

b)

skal de produkter, der er fremkommet ved de to fremstillingsformer, oplagres på forskellige steder

c)

er det forbudt inden for virksomheden at blande et produkt fra en af disse grupper med et produkt fra den anden gruppe.

Artikel 9

Forpligtelser i forbindelse med modtagelse og udlevering af produkter

Inden forarbejdningsvirksomheden bringer andre produkter end foder til tørring og/eller formaling ind på sit område med henblik på fremstilling af blandinger, underretter den den pågældende medlemsstats myndigheder om de leverede produkters art og mængden af dem.

Er der tale om foder, som er tørret og/eller formalet af en anden forarbejdningsvirksomhed, oplyser virksomheden desuden myndighederne om foderets oprindelse og bestemmelse. I så fald må foderet kun bringes ind på virksomhedens område under myndighedernes kontrol og på deres betingelser.

Tørret foder, der har forladt en forarbejdningsvirksomhed, må kun leveres tilbage til denne med henblik på ompakning eller fornyet behandling under myndighedernes kontrol og på deres betingelser.

Produkter, der er bragt ind på forarbejdningsvirksomhedens område eller leveret tilbage til det i henhold til denne artikel, må ikke oplagres sammen med foder, der er tørret og/eller formalet af den pågældende virksomhed. De medtages desuden i virksomhedens lagerregnskab i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Artikel 10

Vejning, prøveudtagning og analyse af tørret foder

1.   Udtagningen af prøver og vejningen af det tørrede foder, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1786/2003, foretages af forarbejdningsvirksomheden på det tidspunkt, hvor det tørrede foder forlader virksomheden.

Blandes det tørrede foder på forarbejdningsvirksomheden, foretages prøveudtagningen og vejningen dog inden blandingen.

Foretages blandingen inden eller under tørringen, udtages der en prøve efter tørringen; prøven ledsages af en meddelelse om, at det drejer sig om en blanding, med angivelse af tilsætningens art, betegnelse, samlede kvælstofindhold i tørstoffet og iblandingsprocent i færdigvaren.

2.   Myndighederne kan kræve, at forarbejdningsvirksomhederne, hver gang de har til hensigt at udlevere eller blande tørret foder, mindst to arbejdsdage i forvejen skal give myndighederne meddelelse herom med angivelse af datoer og mængder, så der kan foretages den fornødne kontrol.

Myndighederne udtager regelmæssigt prøver af og vejer mindst 5 % af vægten af det tørrede foder, der forlader virksomheden, og mindst 5 % af vægten af det tørrede foder, der er blandet i hvert produktionsår.

3.   Vandindholdet og råproteinindholdet, jf. artikel 3, bestemmes på grundlag af prøver, der udtages for hver påbegyndt mængde på 110 tons af hvert parti tørret foder, der forlader forarbejdningsvirksomheden, eller som blandes på forarbejdningsvirksomheden, efter den metode, som er fastlagt i Kommissionens direktiv 76/371/EØF (6), 71/393/EØF (7) og 72/199/EØF (8).

Ved udlevering eller blanding af flere partier, der er af ensartet kvalitet med hensyn til artssammensætning, vandindhold og proteinindhold, og hvis samlede vægt højst er på 110 tons, udtages der en prøve af hvert parti. Analysen foretages dog på grundlag af en repræsentativ blanding af disse prøver.

Artikel 11

Vejning af foder og måling af vandindholdet i foder til kunsttørring

1.   Forarbejdningsvirksomhederne bestemmer ved systematisk vejning, nøjagtigt hvor store mængder foder til kunsttørring og soltørret foder de får leveret til forarbejdning.

2.   Forpligtelsen til systematisk vejning gælder ikke, hvis den pågældende virksomheds produktion ikke overstiger 1 000 tons pr. produktionsår, og virksomheden over for medlemsstatens myndigheder godtgør, at den ikke har mulighed for at anvende et offentligt vejningsanlæg inden for en radius på 5 km. I så fald kan de leverede mængder fastslås ved hjælp af en anden metode, som myndighederne har godkendt på forhånd.

3.   Forarbejdningsvirksomheden måler det gennemsnitlige vandindhold i de mængder foder, der skal kunsttørres, ved at sammenligne de anvendte mængder med mængderne af færdigvarer.

4.   Inden udgangen af den første måned af hvert kvartal oplyser forarbejdningsvirksomhederne myndighederne om det i stk. 3 nævnte gennemsnitlige vandindhold, der er registreret i løbet af det foregående kvartal i det foder til kunsttørring, de har forarbejdet.

Artikel 12

Forarbejdningsvirksomhedernes lagerregnskab

1.   Forarbejdningsvirksomhedernes lagerregnskab, jf. artikel 10, litra a), i forordning (EF) nr. 1786/2003, skal føres i forbindelse med finansbogholderiet, således at der kan fås et dagligt overblik over følgende:

a)

de mængder, der leveres til kunsttørring og/eller formaling, med angivelse for hver leverance af:

modtagelsesdato

mængde

den eller de plantearter, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1786/2003, der indgår i foderet til kunsttørring eller eventuelt det soltørrede foder

det vandindhold, der er målt i foderet til kunsttørring

kontraktens og/eller leveringsanmeldelsens reference, jf. artikel 14 eller 15 i denne forordning

b)

de producerede mængder og eventuelle mængder af tilsætninger, som er anvendt til fremstillingen

c)

de mængder, der har forladt virksomheden, med angivelse af udleveringsdato, vandindhold og proteinindhold for hvert parti

d)

de mængder tørret foder, som forarbejdningsvirksomheden allerede har modtaget støtte for, og som bringes ind på virksomhedens område eller returneres til det

e)

lageret af tørret foder ved udgangen af hvert produktionsår

f)

de produkter, der er blevet blandet eller tilsat det foder, der er tørret og/eller formalet på virksomheden, med angivelse af deres art, betegnelse, samlede kvælstofindhold i tørstoffet og iblandingsprocent i færdigvaren.

2.   Forarbejdningsvirksomhederne fører et særskilt lagerregnskab for kunsttørret foder, soltørret foder, proteinkoncentrater og tørrede produkter.

3.   Hvis en virksomhed også kunsttørrer eller behandler andre produkter end foder, skal den føre et særskilt regnskab for de andre produkter.

Artikel 13

Bilag til lagerregnskabet

1.   Forarbejdningsvirksomhederne stiller følgende dokumentation til rådighed for myndighederne, hvis de anmoder herom:

a)

bilag, der kan bruges til at bestemme virksomhedens produktionskapacitet

b)

bilag, som viser virksomhedens brændselslager ved produktionens begyndelse og slutning

c)

fakturaer for køb af brændsel og opgørelser over elforbruget i løbet af produktionsperioden

d)

bilag for det antal timer, tørringsanlæggene har været i funktion, og for soltørret foder for det antal timer, formalingsanlæggene har været i funktion

e)

en fuldstændig opgørelse over energiforbruget, jf. bilag I

f)

kontrakter og/eller leveringsanmeldelser

2.   Forarbejdningsvirksomheder, der sælger deres produkter, stiller ud over de bilag, der er nævnt i stk. 1, følgende til rådighed for myndighederne: fakturaer for køb af foder til tørring og/eller formaling samt fakturaer for salg af tørret foder med angivelse af den solgte produktmængde og produktsammensætningen samt købers navn og adresse.

Virksomheder, der forarbejder deres medlemmers produktion og leverer dem tørret foder, stiller ud over ud over de bilag, der er nævnt i stk. 1, følgende til rådighed for myndighederne: udleveringsbeviser og andre bogføringsdokumenter, der er godkendt af myndighederne, med angivelse af den leverede produktmængde og produktsammensætningen samt modtagernes navne.

Virksomheder, der producerer tørret foder for landbrugerens regning og leverer landbrugeren denne produktion, stiller ud over ud over de bilag, der er nævnt i stk. 1, følgende til rådighed for myndighederne: fakturaer for produktionsomkostningerne med angivelse af den producerede mængde tørret foder og produktsammensætningen samt landbrugerens navn.

KAPITEL 3

KONTRAKTER OG LEVERINGSANMELDELSER

Artikel 14

Kontrakter

1.   De kontrakter, der er nævnt i artikel 10, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EF) nr. 1786/2003, skal ud over de oplysninger, som kræves i artikel 12 i samme forordning, indeholde følgende:

a)

de kontraherende parters fulde navn og adresse

b)

datoen for kontraktens indgåelse

c)

produktionsåret

d)

den eller de foderplantearter, der skal forarbejdes, samt den forventede mængde

e)

identifikation af den eller de landbrugsparceller, fra hvilken høsten er bestemt til forarbejdning, med henvisning til enkeltansøgningen, hvori disse parceller er anmeldt i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004, og hvis der er indgået en kontrakt eller udfærdiget en leveringsanmeldelse, før enkeltansøgningen er indgivet, et tilsagn om at anmelde disse parceller i enkeltansøgningen.

2.   Hvis forarbejdningsvirksomheden gennemfører en lønkontrakt om forarbejdning, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1786/2003, der er indgået med en uafhængig landbrugsproducent eller en eller flere af virksomhedens egne medlemmer, skal kontrakten endvidere indeholde oplysning om:

a)

den færdigvare, der skal leveres

b)

de omkostninger, producenten skal betale.

Artikel 15

Leveringsanmeldelser

1.   Hvis en forarbejdningsvirksomhed forarbejder sin egen produktion, eller en sammenslutning forarbejder sine medlemmers produktion, udfærdiges der en leveringsanmeldelse, som mindst skal indeholde følgende:

a)

leveringsdato eller eventuelt en forventet dato, hvis leveringen finder sted efter den dato, hvor leveringsanmeldelsen indgives til myndighederne

b)

de mængder foder, der er modtaget eller skal modtages

c)

den eller de foderplantearter, der skal forarbejdes

d)

eventuelt navn og adresse på det medlem af sammenslutningen, der leverer, og

e)

identifikation af den eller de landbrugsparceller, fra hvilken høsten er bestemt til forarbejdning, med henvisning til enkeltansøgningen, hvori disse parceller er anmeldt i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004, og hvis der er indgået en kontrakt eller udfærdiget en leveringsanmeldelse, før enkeltansøgningen er indgivet, et tilsagn om at anmelde disse parceller i enkeltansøgningen.

2.   Hvis en virksomhed har fået leverancer fra en godkendt opkøber, udfærdiges der en leveringsanmeldelse, som mindst skal indeholde følgende:

a)

identifikation af den godkendte køber

b)

leveringsdato eller eventuelt en forventet dato, hvis leveringen finder sted efter den dato, hvor anmeldelsen indgives til myndighederne

c)

de mængder foder, der er modtaget eller skal modtages, opdelt efter kontrakter, der er indgået mellem opkøberne og producenterne, og med angivelse af kontrakternes reference

d)

den eller de foderplantearter, der skal forarbejdes

e)

identifikation af den eller de landbrugsparceller, fra hvilken høsten er bestemt til forarbejdning, med henvisning til enkeltansøgningen, hvori disse parceller er anmeldt i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 796/2004, og hvis der er indgået en kontrakt eller udfærdiget en leveringsanmeldelse, før enkeltansøgningen er indgivet, et tilsagn om at anmelde disse parceller i enkeltansøgningen.

Artikel 16

Tidspunkt for udfærdigelse af kontrakter og anmeldelser

De kontrakter og leveringsanmeldelser, der omhandles i artikel 14 og 15, udfærdiges skriftligt mindst to arbejdsdage før leveringsdatoen.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte en frist på mellem to og otte arbejdsdage før leveringsdatoen.

Artikel 17

Meddelelser

Forarbejdningsvirksomhederne og opkøberne af foder til tørring og/eller formaling sender senest den 15. i hver måned myndighederne en fortegnelse over de kontrakter, der er indgået i den foregående måned, og de leveringsanmeldelser, der er udfærdiget i den foregående måned.

Listen skal bl.a. indeholde oplysning om følgende:

a)

hvem der er forarbejdningsvirksomhedens eller den godkendte opkøbers medkontrahent, eller hvem der er anmelder, hvis virksomheden forarbejder sin egen produktion eller en sammenslutning forarbejder sine medlemmers produktion

b)

dato for indgåelsen af kontrakten eller udfærdigelsen af leveringsanmeldelsen

c)

referencer til identifikation af landbrugsparceller

d)

enkeltansøgningens reference.

Myndighederne kan anmode om, at listen sendes elektronisk.

KAPITEL 4

STØTTEANSØGNINGER OG BETALING AF STØTTEN

Artikel 18

Dato for indgivelse af støtteansøgninger

1.   For at modtage den støtte, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003, indgiver forarbejdningsvirksomheden en støtteansøgning for de mængder, der har forladt virksomheden i en bestemt måned, senest 45 kalenderdage efter udgangen af den pågældende måned.

2.   Bortset fra tilfælde af force majeure og usædvanlige omstændigheder gælder følgende:

a)

Indgives en ansøgning efter udløbet af den frist, der er fastsat i stk. 1, nedsættes den støtte, som virksomheden ville have haft ret til, hvis ansøgningen var blevet indgivet rettidigt, med 1 % for hver arbejdsdag, fristen er overskredet.

b)

Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, tages ansøgningen ikke i betragtning.

3.   Der kan ikke indgives støtteansøgninger for et produktionsår efter den 15. april efter udgangen af det pågældende produktionsår bortset fra tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder.

Artikel 19

Ansøgningernes indhold

1.   Støtteansøgningen skal mindst indeholde:

a)

ansøgerens fulde navn, adresse og underskrift

b)

de mængder, der ansøges om støtte for, opdelt efter parti

c)

den dato, hvor hvert parti har forladt virksomhedens område

d)

bekræftelse på, at der er udtaget prøver af hvert parti efter artikel 10, stk. 3, på det tidspunkt, hvor partiet forlod forarbejdningsvirksomhedens område, eller på det tidspunkt, hvor det producerede tørrede foder blev blandet på forarbejdningsvirksomheden, samt alle nødvendige oplysninger til identifikation af prøverne

e)

oplysning for hvert parti om alle eventuelle tilsætninger med angivelse af deres art, betegnelse, samlede kvælstofindhold i tørstoffet samt iblandingsprocent i færdigvaren

f)

for blandinger oplysning for hvert parti om råproteinindholdet i det foder, der er tørret på virksomheden, og som indgår i blandingen, efter fradrag af det samlede kvælstofindhold, der er tilført ved tilsætningerne.

2.   Den støtte, der skal ydes til en forarbejdningsvirksomhed, vedrører kun foder, som den har tørret og/eller formalet, efter fradrag af vægten af alle tilsætninger.

Artikel 20

Forskud

1.   Der kan kun ydes forskud i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1786/2003, hvis støtteansøgningen ledsages af en bekræftelse af, at der er stillet sikkerhed i overensstemmelse med ovennævnte stykke.

2.   Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt, senest 90 kalenderdage efter ansøgningens indgivelse.

Artikel 21

Endelig støtte

1.   Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1786/2003 den endelige støttes størrelse, jf. artikel 4, stk. 2, i samme forordning. Beløbet beregnes på grundlag af de meddelelser, som medlemsstaterne har sendt i henhold til artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning.

2.   Hvis en eller flere medlemsstater som følge af senere kontrol sender endnu en behørigt begrundet meddelelse i henhold til artikel 33, stk. 1, andet afsnit, der korrigerer den første meddelelse i opadgående retning, vil den anden meddelelse kun kunne tages i betragtning, hvis den endelige støtte, der er beregnet på grundlag af den første meddelelse, ikke ændres. De mængder tørret foder, der derfor ikke tages i betragtning, medregnes i så fald det efterfølgende produktionsår.

3.   Det restbeløb, som er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1786/2003, udbetales senest 60 kalenderdage efter, at Kommissionen har offentliggjort den endelige støttes størrelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 22

Vekselkurs

Den udløsende begivenhed for den vekselkurs, der gælder for den støtte, som omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003, indtræder den første dag i den måned, hvor et bestemt parti tørret foder forlader den godkendte forarbejdningsvirksomheds område.

KAPITEL 5

KONTROL

Artikel 23

Generelle kontrolprincipper

1.   Den administrative kontrol og den kontrol på stedet, der omhandles i denne forordning, skal føres på en sådan måde, at det effektivt kontrolleres, om betingelserne for ydelse af støtten er overholdt.

2.   Støtteansøgningerne afvises, hvis forarbejdningsvirksomheden lægger hindringer i vejen for kontrollen på stedet.

Artikel 24

Administrativ kontrol

1.   Formålet med den administrative kontrol er at afsløre uregelmæssigheder, især ved hjælp af krydskontrol.

Myndighederne foretager krydskontrol af de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen, i kontrakterne og/eller leveringsanmeldelserne, og de referenceparceller, der er anført i systemet til identificering af landbrugsparceller, for at kontrollere, om de pågældende arealer i sig selv er støtteberettigede, og undgå uberettiget udbetaling af støtte.

2.   En meddelelse om uregelmæssigheder, der er opdaget ved krydskontrol, skal følges op af relevante administrative procedurer og eventuelt kontrol på stedet.

Artikel 25

Kontrol på stedet

1.   Kontrol på stedet foretages uanmeldt. Under forudsætning af at formålet med kontrollen ikke bringes i fare, kan der dog gives et varsel så kort tid i forvejen som muligt. Undtagen i behørigt begrundede tilfælde må et sådant varsel højst gives 48 timer i forvejen.

2.   Den kontrol på stedet, der omhandles i denne forordning, foretages eventuelt samtidig med anden kontrol, der skal foretages i henhold til andre EF-bestemmelser.

3.   Hvis der ved kontrollen på stedet opdages betydelige uregelmæssigheder i et område eller på en forarbejdningsvirksomhed, øger myndighederne antallet af kontrolbesøg på stedet på de berørte virksomheder, deres hyppighed og omfang i det igangværende år og året efter.

4.   Medlemsstaterne fastlægger kriterierne for udvælgelsen af den stikprøve, der skal kontrolleres. Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved kontrollen af stikprøven, øges stikprøvens størrelse og grundlaget for den.

Artikel 26

Kontrol på stedet på forarbejdningsvirksomheder

1.   Myndighederne kontrollerer mindst en gang hvert produktionsår alle forarbejdningsvirksomhedernes lagerregnskab, jf. artikel 12, især at det stemmer overens med finansbogholderiet.

2.   Myndighederne foretager stikprøvekontrol af bilagene til forarbejdningsvirksomhedernes lagerregnskab.

For nyligt godkendte virksomheder skal kontrollen dog omfatte alle de ansøgninger, de har indgivet i løbet af det første år, hvor de har drevet virksomhed.

Artikel 27

Kontrol på stedet hos andre parter

1.   Myndighederne foretager regelmæssigt yderligere kontrol hos leverandørerne af råvarer og hos de erhvervsdrivende, som det tørrede foder er leveret til.

Kontrollen skal vedrøre:

a)

mindst 5 % af de partier, som der er ansøgt om støtte til, for at det kan fastslås, om de kan spores til den endelige modtager

b)

mindst 5 % af kontrakterne og leveringsanmeldelserne, for at det kan fastslås, hvilken parcel de produkter, som er leveret til forarbejdningsvirksomhederne, kommer fra.

2.   De parter, der skal underkastes kontrol på stedet, udvælges af myndighederne på grundlag af en risikoanalyse, hvor der tages hensyn til følgende:

a)

støttens størrelse

b)

udviklingen i støtten i forhold til året før

c)

kontrolresultaterne fra de foregående år

d)

andre parametre, som medlemsstaterne fastlægger.

Hvert år foretager myndighederne en evaluering af, hvor effektive risikoanalyseparametrene har været de foregående år.

3.   Myndighederne gemmer systematisk oplysninger om grundene til, at de har udvalgt en landbruger til kontrol på stedet. Den inspektør, der skal foretage kontrollen på stedet, underrettes herom inden kontrollens påbegyndelse.

Artikel 28

Kontrolrapport

1.   For hver kontrol på stedet skal der udfærdiges en kontrolrapport, hvori der indgående redegøres for de forskellige dele af kontrollen.

2.   Den kontrollerede part har mulighed for at underskrive rapporten og tilføje bemærkninger. Den kontrollerede får udleveret et eksemplar af kontrolrapporten.

KAPITEL 6

NEDSÆTTELSE AF ELLER UDELUKKELSE FRA STØTTE

Artikel 29

Nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, når forarbejdningsvirksomhederne har angivet for store mængder

Hvis den mængde tørret foder, der er angivet i en eller flere støtteansøgninger, er større end den støtteberettigede mængde, jf. artikel 3, gælder følgende regler:

a)

hvis forskellen ikke overstiger 20 % af de støtteberettigede mængder, beregnes støtten på grundlag af den støtteberettigede mængde minus to gange forskellen

b)

hvis forskellen overstiger 20 % af de støtteberettigede mængder, afvises støtteansøgningen

c)

hvis forskellen ikke overstiger 20 % af de støtteberettigede mængder, men der er konstateret en lignende overskridelse i løbet af samme produktionsår, afvises støtteansøgningen

d)

hvis forskellen overstiger 50 % af de støtteberettigede mængder, eller hvis forskellen er på over 20 %, men under 50 %, og der er konstateret en lignende overskridelse i løbet af samme produktionsår, ydes der ingen støtte for det igangværende produktionsår.

Det beløb, der skal inddrives, fratrækkes den støtte, som virksomheden er berettiget til på grundlag af de støtteansøgninger, den indgiver de efterfølgende produktionsår.

Fastslås det, at forarbejdningsvirksomheden har begået uregelmæssighederne i stk. 1 forsætligt, udbetales der ingen støtte for det igangværende og det efterfølgende produktionsår.

Artikel 30

Nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, når forarbejdningsvirksomhederne og de godkendte opkøbere ikke har overholdt visse betingelser for at blive godkendt

Hvis lagerregnskabet ikke opfylder betingelserne i artikel 12, eller hvis lagerregnskabet, finansbogholderiet og bilagene ikke stemmer overens, nedsættes den støtte, som forarbejdningsvirksomheden har ansøgt om for det igangværende produktionsår, med 10-30 % afhængigt af overtrædelsens alvor, uanset en eventuel nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte efter artikel 29.

Konstateres der de samme uregelmæssigheder i løbet af de efterfølgende to år, inddrager myndighederne forarbejdningsvirksomhedens godkendelse for mindst et og højst tre produktionsår.

KAPITEL 7

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 31

Force majeure og usædvanlige omstændigheder

Tilfælde af force majeure og usædvanlige omstændigheder skal sammen med behørig dokumentation herfor skriftligt meddeles myndighederne senest ti arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor den ansvarlige for forarbejdningsvirksomheden er i stand til at give en sådan meddelelse.

Artikel 32

Yderligere foranstaltninger og gensidig bistand medlemsstaterne imellem

1.   Medlemsstaterne træffer alle yderligere foranstaltninger, der er nødvendige, for at den fælles markedsordning for tørret foder kan anvendes korrekt, og yder hinanden gensidig bistand med henblik på at gennemføre den kontrol, der skal foretages i henhold til denne forordning. Hvis denne forordning mangler bestemmelser om nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, kan medlemsstaterne anvende nationale sanktioner over for forarbejdningsvirksomheder og andre erhvervsdrivende inden for sektoren, som f.eks. landbrugere og opkøbere, som er omfattet af proceduren for udbetaling af støtte, for at sikre, at betingelserne for at yde støtte overholdes.

2.   Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand for at sikre, at kontrollen bliver effektiv, og undersøge ægtheden af de dokumenter, der fremlægges, og/eller rigtigheden af de oplysninger, som udveksles.

Artikel 33

Medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen

1.   Ved hvert kvartals begyndelse giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de mængder tørret foder, for hvilke der i det foregående kvartal er ansøgt om den støtte, som er nævnt i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003, opdelt efter, hvilken måned disse mængder har forladt forarbejdningsvirksomheden.

Medlemsstaterne giver senest den 31. maj hvert år Kommissionen meddelelse om de mængder tørret foder, der er anerkendt som støtteberettiget i det foregående produktionsår.

Meddelelsen af de oplysninger, der er nævnt i første og andet afsnit, opdeles efter de kategorier, der er nævnt i artikel 2, nr. 1). Kommissionen anvender oplysningerne til at kontrollere, om den maksimale garantimængde er overholdt.

2.   Medlemsstaterne sender:

a)

senest den 30. april hvert år Kommissionen et skøn over de mængder tørret foder, der er oplagret på forarbejdningsvirksomhederne pr. 31. marts det pågældende år

b)

senest den 30. april 2005 Kommissionen oplysning om de mængder tørret foder, der er oplagret på forarbejdningsvirksomhederne pr. 31. marts 2005, og som er omfattet af bestemmelserne i artikel 34

c)

senest den 31. maj hvert år Kommissionen oplysning om antallet af nye godkendelser, inddragne godkendelser og foreløbige godkendelser for det foregående produktionsår

d)

senest den 31. maj hvert år Kommissionen statistikker i henhold til bilag III vedrørende den kontrol, der er foretaget i henhold til artikel 23-28, og statistikker vedrørende de tilfælde, hvor støtten er nedsat eller retten til støtte mistet i henhold til artikel 29, 30 og 31, for det foregående produktionsår

e)

senest den 31. maj hvert år Kommissionen en opgørelse over energiforbruget til produktionen af kunsttørret foder i henhold til bilag I samt oplysning om udviklingen i arealerne med bælgplanter og andet grøntfoder i henhold til bilag II for det foregående produktionsår

f)

i den første måned efter udgangen af hvert halvår Kommissionen oplysning om det gennemsnitlige vandindhold, der i det foregående halvår er målt i foderet til kunsttørring, og som forarbejdningsvirksomhederne har oplyst i henhold til artikel 11, stk. 4

g)

senest den 1. maj 2005 Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er vedtaget for at gennemføre forordning (EF) nr. 1786/2003 og nærværende forordning, særlig de nationale sanktioner, der omhandles i nærværende forordnings artikel 30.

KAPITEL 8

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Lagre pr. 31. marts 2005

1.   For de mængder tørret foder, der er produceret i løbet af produktionsåret 2004/05, og som ikke har forladt forarbejdningsvirksomheden eller et af de oplagringssteder, der er nævnt i artikel 3, litra a), i denne forordning, inden den 31. marts 2005, kan der ydes støtte i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 603/95 i produktionsåret 2005/06, forudsat:

a)

at de overholder betingelserne i artikel 3 i nærværende forordning

b)

at de forlader forarbejdningsvirksomheden under myndighedernes kontrol på de betingelser, der er fastsat i artikel 10 og 11 i nærværende forordning

c)

at de er bogført inden for rammerne af de nationale garantimængder, som medlemsstaterne har fået tildelt for produktionsåret 2004/05

d)

at de er blevet anmeldt og bekræftet i løbet af produktionsåret 2004/05.

2.   Medlemsstaternes myndigheder vedtager de fornødne kontrolforanstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i stk. 1 overholdes.

Artikel 35

Valgfri overgangsperiode

De medlemsstater, der anvender en valgfri overgangsperiode i henhold til artikel 71 i forordning (EF) nr. 1782/2003, udbetaler til forarbejdningsvirksomhederne med henblik på viderebetaling til producenterne den støtte, der er nævnt i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, på grundlag af de mængder, som er berettigede til støtten i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1786/2003, inden for det loft, som er fastsat i punkt D i bilag VII til forordning (EF) nr. 1782/2003.

Får forarbejdningsvirksomheden leveret foder fra en anden medlemsstat, udbetales den støtte, der er nævnt i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, kun til forarbejdningsvirksomheden med henblik på viderebetaling til producenten, hvis producenten befinder sig i en medlemsstat, som anvender den valgfri overgangsperiode.

Summen af denne støtte og den støtte, der omhandles i forordning (EF) nr. 1786/2003, må ikke overstige den maksimale støtte, der er fastsat i forordning (EF) nr. 603/95 for sektoren.

Den støtte, der er nævnt i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1786/2003 og udbetales til forarbejdningsvirksomhederne, som viderebetaler den til producenterne inden 15 arbejdsdage.

Artikel 36

Bestemmelser for produktionsåret 2004/05

Forordning (EF) nr. 785/95 ophæves.

De af dens bestemmelser, der vedrører forvaltningen af den støtteordning, som gælder i produktionsåret 2004/05, forbliver dog i kraft, indtil behandlingen af nævnte produktionsårs resultater er endelig afsluttet.

Artikel 37

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 114. Ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15).

(3)  EFT L 63 af 21.3.1995, s. 1.

(4)  EFT L 79 af 7.4.1995, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1413/2001 (EFT L 191 af 13.7.2001, s. 8).

(5)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(6)  EFT L 102 af 15.4.1976, s. 1.

(7)  EFT L 279 af 20.12.1971, s. 7.

(8)  EFT L 123 af 29.5.1972, s. 6.


BILAG I

Opgørelse over energiforbruget til fremstilling af kunsttørret foder

Medlemsstat:

Produktionsår:


 

Emne

Enhed

Mængde

a

Produktion af kunsttørret foder

Tons kunsttørret foder

 

b

Gennemsnitligt vandindhold ved modtagelsen

%

 

c

Gennemsnitligt vandindhold ved udleveringen

%

 

d

Middellufttemperatur ved tørringsprocessens begyndelse

° Celsius

 

e

Specifikt forbrug

Megajoule pr. kg kunsttørret foder

 

f

Brændsel: (gas, kul, brunkul, brændselsolie, elektricitet eller biomasse)

 

 

g

Specifik brændværdi i megajoule pr. energienhed

Megajoule pr. energienhed

 

h

Anvendt mængde brændsel

a)

i tons brændsel

 

i

b)

i megajoule

 


BILAG II

Udvikling i arealerne med bælgplanter og andet grøntfoder

Medlemsstat:

Produktionsår:


 

Cronos-Eurostat-koder

Grøntfoder

Areal (1 000 ha)

a

2611 + 2670

a = b + c Grøntfoder dyrket på agerjord, heraf:

 

b

2611

b)

Etårige foderplanter (fodermajs, andet)

 

c

2670

c)

Flerårige foderplanter (kløver, lucerne, midlertidige græs- og græsningsarealer)

 

d

2672

heraf: lucerne

 

e

0002

Vedvarende græs- og græsningsarealer i alt

 


BILAG III

A:   Kontrolstatistikker og elementer, der skal kontrolleres

A.   

Godkendelser af forarbejdningsvirksomheder

A.1.

Antal virksomheder, der er godkendt for produktionsåret

 

A.2.

Antal nye godkendelser

 

A.3.

Antal godkendelser, der er inddraget

 

A.4.

heraf inddraget for mindre end et produktionsår

 

A.5.

heraf inddraget for et helt produktionsår eller længere

 

B.   

Godkendelser af opkøbere af foder til tørring og/eller formaling

B.1.

Antal opkøbere af foder til tørring og/eller formaling, der er godkendt for produktionsåret

 

B.2.

Antal nye godkendelser

 

B.3.

Antal godkendelser, der er inddraget

 

B.4.

heraf inddraget for mindre end et produktionsår

 

B.5.

heraf inddraget for et helt produktionsår eller længere

 

C.   

Kontrakter

C.1.

Antal kontrakter

 

C.2.

Antal berørte landbrugere

 

C.3.

Antal parceller, der er omfattet af kontrakterne

 

C.4.

Areal (ha), der er omfattet af kontrakterne

 

D.   

Leveringsanmeldelser

D.1.

Antal leveringsanmeldelser

 

D.2.

Antal berørte landbrugere

 

D.3.

Antal parceller, der er omfattet af leveringsanmeldelserne

 

D.4.

Areal (ha), der er omfattet af leveringsanmeldelserne

 

E.   

Ansøgninger

E.1.

Antal ansøgninger

 

E.2.

Antal berørte partier

 

E.3.

Forarbejdet mængde

 

E.4.

Udleveret mængde (som der er ansøgt om støtte til)

 

B:   Kontrolstatistikker, antal kontroller og resultater

A.

Kontrol af de arealer, der er anmeldt i kontrakterne og i enkeltansøgningerne

Antal landbrugere

Antal kontrakter

Antal parceller

Areal

Mængder, som er erklæret ikke støtteberettigede

Nationale sanktioner (artikel 32)

A.1.   

Administrativ kontrol

A.1.1.

Tilfælde, hvor en eller flere ansøgere har anmeldt samme areal to gange

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Tilfælde, hvor kontrakten (eller leveringsanmeldelsen) ikke stemmer overens med enkeltansøgningen

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Kontrol på stedet af anmeldte arealer:

A.2.1.

Antal kontrolbesøg på stedet

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Ingen anomalier

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

For høj anmeldelse

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

For lav anmeldelse

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Anden afgrødetype end anmeldt

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Andre overtrædelser

 

 

 

 

 

 


B.

Kontrol af opkøbere af foder til tørring og/eller formaling

Antal opkøbere

Antal kontrakter

B.1.

Antal kontrolbesøg på stedet

 

 

B.2.

Ingen anomalier

 

 

B.3.

Uregelmæssigheder i lagerregnskabet

 

 

B.4.

Andre overtrædelser

 

 


C.

Kontrol af forarbejdningsvirksomheder

Antal virksomheder

Antal ansøgninger

Antal partier

Udleveret mængde tørret foder

Mængde blandet tørret foder

C.1.   

Administrativ kontrol

C.1.1.

Ansøgninger, der er indgivet med indtil 25 dages forsinkelse

 

 

 

 

 

C.1.2.

Ansøgninger, der er indgivet med over 25 dages forsinkelse

 

 

 

 

 

C.1.3.

Manglende underretning, før foderet forlader virksomheden

 

 

 

 

 

C.1.4.

Kriterierne for vand- og/eller proteinindhold ikke overholdt

 

 

 

 

 

C.1.5.

Andre uregelmæssigheder

 

 

 

 

 

C.2.   

Kontrol på stedet på forarbejdningsvirksomheder

C.2.1.

Antal kontrolbesøg på stedet

 

 

 

 

 

C.2.2.

Antal udtagne stikprøver (artikel 10, stk. 2)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Manglende underretning, før foderet forlader virksomheden

 

 

 

 

 

C.2.4.

Kriterierne for vand- og/eller proteinindhold ikke overholdt

 

 

 

 

 

C.2.5.

Uregelmæssigheder ved vejningen

 

 

 

 

 

C.2.6.

Lagerregnskabet stemmer ikke overens med finansbogholderiet

 

 

 

 

 

C.2.7.

Andre uregelmæssigheder i lagerregnskabet

 

 

 

 

 

C.2.8.

Andre uregelmæssigheder

 

 

 

 

 

C.3.   

Sanktioner, der er anvendt (artikel 29)

C.3.1.

Forskel på under 20 % (artikel 29, litra a))

 

 

 

 

 

C.3.2.

Gentagelsestilfælde af forskel på under 20 % (artikel 29, litra c))

 

 

 

 

 

C.3.3.

Forskel på mellem 20 % og 50 % (artikel 29, litra b))

 

 

 

 

 

C.3.4.

Gentagelsestilfælde af forskel på mellem 20 % og 50 % (artikel 29, litra d))

 

 

 

 

 

C.3.5.

Forskel på over 50 % (artikel 29, litra d))

 

 

 

 

 

C.3.6.

Forsætlig uregelmæssighed (artikel 29, stk. 3)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Økonomiske sanktioner på 10-30 % (artikel 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontrol af produkternes sporbarhed (artikel 27, stk. 1)

Antal partier

Udleveret mængde tørret foder

Mængde blandet tørret foder

D.1.

Kontrol af, at opkøbene af foder til tørring og formaling reelt har fundet sted (levering og betaling)

 

 

 

D.2.

Kontrol af, at det tørrede foder reelt er blevet leveret (modtagelse og betaling) til den første mellemhandler (»grovvarevirksomhed«)

 

 

 

D.3.

Kontrol af, at det tørrede foder reelt er blevet leveret (modtagelse og betaling) til den endelige modtager

 

 

 


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 383/2005

af 7. marts 2005

om udløsende begivenheder for vekselkurser for produkter i vinsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren (2) er der fastsat udløsende begivenheder for de gældende vekselkurser på grundlag af kriterierne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2799/98, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af eventuelle nærmere bestemmelser eller undtagelser, der er fastsat i de pågældende sektorbestemmelser på grundlag af disse kriterier.

(2)

De udløsende begivenheder for vekselkurserne for visse foranstaltninger under den fælles markedsordning for vin er specifikke og bør derfor fastlægges i en særlig forordning.

(3)

Ifølge artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (3) kan der udbetales præmie for endeligt ophør med vindyrkning på et bestemt areal. I artikel 8, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 af 31. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet (4) er der fastsat loft over præmien pr. ha. Af praktiske grunde bør den udløsende begivenhed for vekselkursen for nævnte præmie falde i begyndelsen af vinåret.

(4)

I artikel 11 i forordning (EF) nr. 1493/1999 indføres der en ordning for omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer. Af praktiske grunde bør vekselkursen for den finansielle tildeling, der er fastsat i artikel 14 i nævnte forordning, være den seneste, som Den Europæiske Centralbank har fastsat før den 1. juli forud for det regnskabsår, som de finansielle tildelinger fastsættes for.

(5)

I artikel 27 og 28 i forordning (EF) nr. 1493/1999 er der fastsat henholdsvis opkøbspriser, der skal betales producenterne, og støtte, som en destillationsvirksomhed kan modtage for destillation af biprodukter fra vinfremstilling og destillation af vin fremstillet af sorter med dobbelt klassificering. Af hensyn til foranstaltningernes økonomiske mål og proceduren for gennemførelsen af foranstaltningerne bør den udløsende begivenhed for vekselkursen for disse beløb falde på den første dag i det pågældende vinår.

(6)

I artikel 29 i forordning (EF) nr. 1493/1999 er der fastsat en minimumspris, der skal betales producenterne, og en støtte, som en destillationsvirksomhed kan modtage for destillation for at støtte sektoren for konsumalkohol. Ifølge artikel 30 i nævnte forordning kan der indføres krisedestillation i tilfælde af ekstraordinære markedsforstyrrelser som følge af stor overskudsproduktion og/eller kvalitetsproblemer. Af praktiske grunde bør den udløsende begivenhed for vekselkursen i disse tilfælde være månedlig.

(7)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (5) er der fastsat en støtte til producenter af vin tilsat alkohol bestemt til destillation. Da beløbet for nævnte støtte er knyttet til de pågældende destillationsforanstaltninger, er det hensigtsmæssigt at benytte det samme princip, når den udløsende begivenhed fastlægges.

(8)

I artikel 34 og 35 i forordning (EF) nr. 1493/1999 er der fastsat støtte til bestemte anvendelser. For at lægge den udløsende begivenhed så nært som muligt det økonomiske mål og af praktiske grunde bør den udløsende begivenhed falde på den første dag i den måned, hvor den første tilsætning foretages, for støtten i artikel 34 i nævnte forordning, og den første dag i hver måned, hvor forarbejdningen foretages, for støtten i artikel 35 i nævnte forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Produktionspotentiale

1.   Den udløsende begivenhed for vekselkursen for præmien for endeligt ophør med vindyrkning, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1493/1999, er den første dag i det vinår, hvor ansøgningen om præmien er indgivet.

2.   Vekselkursen for den finansielle tildeling for omstrukturering og omstilling af vinarealer, jf. artikel 14 i forordning (EF) nr. 1493/1999, er den seneste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat før den 1. juli forud for det regnskabsår, som de finansielle tildelinger er fastsat for.

Artikel 2

Markedsmekanismer

1.   For destillation af biprodukter fra vinfremstilling falder den udløsende begivenhed for vekselkursen for opkøbsprisen og den støtte, der skal betales destillationsvirksomhederne, jf. artikel 27, henholdsvis stk. 9 og 11, i forordning (EF) nr. 1493/1999, på den første dag i det vinår, som opkøbsprisen betales for.

2.   For destillation af vin fremstillet af sorter med dobbelt klassificering falder den udløsende begivenhed for vekselkursen for opkøbsprisen og den støtte, der skal betales destillationsvirksomhederne, jf. artikel 28, henholdsvis stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1493/1999, på den første dag i det vinår, som opkøbsprisen betales for.

3.   For destillation af bordvin og vin, der er egnet til fremstilling af bordvin, med henblik på at forsyne markedet for konsumalkohol falder den udløsende begivenhed for vekselkursen for den primære støtte og minimumsprisen, jf. artikel 29, henholdsvis stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1493/1999, på den første dag i den måned, hvor den indledende levering af vin under kontrakt foretages.

4.   For den krisedestillation, der er omhandlet i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, falder den udløsende begivenhed for vekselkursen for minimumsprisen på den første dag i den måned, hvor den indledende levering af vin under kontrakt foretages.

5.   For støtte til producenter af vin tilsat alkohol bestemt til destillation, jf. artikel 69, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1623/2000, er den udløsende begivenhed for vekselkursen den samme som for de pågældende særlige destillationsforanstaltninger.

6.   Den udløsende begivenhed for vekselkursen for støtte, der skal betales for tilsætning af koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost med henblik på at forhøje alkoholindholdet, jf. artikel 34, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999, falder på den første dag i den måned, hvor den første tilsætning finder sted.

7.   Den udløsende begivenhed for vekselkursen for støtte, der skal betales for anvendelse af druemost og koncentreret druemost, jf. artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999, falder på den første dag i hver måned, hvor forarbejdning finder sted.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(2)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1250/2004 (EUT L 237 af 8.7.2004, s. 13).

(3)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(4)  EFT L 143 af 16.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1389/2004 (EUT L 255 af 31.7.2004, s. 7).

(5)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1774/2004 (EUT L 316 af 15.10.2004, s. 61).


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 384/2005

af 7. marts 2005

om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for perioden 2007-2009 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det nødvendigt at specificere enkelthederne i programmet med ad hoc-modulerne for perioden 2007-2009.

(2)

I henhold til Rådets afgørelse 2002/177/EF af 18. februar 2002 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2002 (2) har medlemsstaterne og Kommissionen behov for specifikke statistiske oplysninger for at kunne træffe relevante foranstaltninger i forbindelse med arbejdsulykker og arbejdsbetingede sundhedsproblemer, arbejdsmarkedsstituationen for indvandrere og deres efterkommere og de unges indtræden på arbejdsmarkedet. Sådanne oplysninger bør derfor indgå i ad hoc-modulerne for 2007-2009.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Programmet med ad hoc-moduler for perioden 2007-2009, som skal anvendes i forbindelse med stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken, og som er indeholdt i bilaget, fastlægges herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 af 23.12.2003, s. 6).

(2)  EFT L 60 af 1.3.2002, s. 60.


BILAG

ARBEJDSSTYRKEUNDERSØGELSE

Flerårigt program med ad hoc-moduler

1.   ARBEJDSULYKKER OG ARBEJDSBETINGEDE SUNDHEDSPROBLEMER

Liste over variabler: fastlægges inden december 2005.

Referenceperiode: 2007.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

Stikprøve: fastlægges inden december 2005.

Indberetning af resultater: inden den 31. marts 2008.

2.   ARBEJDSMARKEDSSITUATIONEN FOR INDVANDRERE OG DERES NÆRMESTE EFTERKOMMERE

Gennemførelsen af modulet for 2008 vil afhænge af resultaterne af gennemførlighedsundersøgelserne, som skal være afsluttet inden udgangen af 2005.

Liste over variabler: fastlægges inden december 2006.

Referenceperiode: 2008.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

Stikprøve: fastlægges inden december 2006.

Indberetning af resultater: inden den 31. marts 2009.

3.   UNGES INDTRÆDEN PÅ ARBEJDSMARKEDET

Liste over variabler: fastlægges inden december 2007.

Referenceperiode: 2009.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

Stikprøve: fastlægges inden december 2007.

Indberetning af resultater: inden den 31. marts 2010.


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/25


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/21/EF

af 7. marts 2005

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/306/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/306/EØF af 2. august 1972 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 72/306/EØF er et af særdirektiverne i henhold til den typegodkendelsesprocedure, som er fastlagt i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2).

(2)

Følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse på direktiv 72/306/EØF.

(3)

Artikel 9, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF, som ændret ved direktiv 92/53/EØF (3), åbner mulighed for at sikre ækvivalensen mellem særdirektiverne og de dertil svarende regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN-ECE). Det er således nødvendigt at bringe de tekniske krav til røgtæthedsmåleapparatets lyskilde, der anvendes ved forureningsprøver af udstødningsgas, i overensstemmelse med UN-ECE's regulativ nr. 24 og internationale standarder. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at bringe det brændstof, der anvendes til måling af forureningen af udstødningsgas, i overensstemmelse med det brændstof, som er tilladt ved måling af emissioner, som anført i Rådets direktiv 88/77/EØF (4).

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilagene til direktiv 72/306/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Med virkning fra den 9. marts 2006:

meddeler medlemsstaterne ikke længere EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF

kan medlemsstaterne nægte national typegodkendelse

for en ny køretøjstype med begrundelse i emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer, hvis den ikke opfylder bestemmelserne i direktiv 72/306/EØF, som ændret ved dette direktiv.

Dette direktivs bestemmelser betyder ikke, at godkendelser, der tidligere er meddelt i henhold til direktiv 72/306/EØF, bliver ugyldige, eller at sådanne godkendelser ikke kan udvides i henhold til bestemmelserne i det direktiv, de oprindelig blev meddelt i henhold til.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 8. marts 2006. De underretter straks Kommissionen herom. Disse bestemmelser træder i kraft den 9. marts 2006.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 190 af 20.8.1972, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/20/EF (EFT L 125 af 16.5.1997, s. 21).

(2)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/104/EF (EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13).

(3)  EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1.

(4)  EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).


BILAG

Bilagsfortegnelsen mellem artiklerne og bilag I til direktiv 72/306/EØF erstattes af følgende:

»BILAGSFORTEGNELSE

Bilag I:

Definitioner, ansøgninger om EØF-standardtypegodkendelse, meddelelse af EØF-standardtypegodkendelse, markering af den korrigerede værdi af absorptionskoefficienten, forskrifter og afprøvninger, typeændringer, produktionens overensstemmelse

Tillæg 1:

Oplysningsskema

Tillæg 2:

Typegodkendelsesattest

Bilag II:

Eksempel på markering af den korrigerede værdi af absorptionskoefficienten

Bilag III:

Afprøvning ved de forskellige konstante omdrejningstal under fuld belastning

Bilag IV:

Afprøvning ved fri acceleration

Bilag V:

Grænseværdi for afprøvningen ved konstante omdrejningstal

Bilag VI:

Røgtæthedsmåleapparaternes karakteristika

Bilag VII:

Røgtæthedsmåleapparatets konstruktion og anvendelse«

ÆNDRINGER I BILAG I TIL DIREKTIV 72/306/EØF

1.

 

Punkt 5.2.2.1: »Bilag VI« erstattes af »Bilag V«.

 

Punkt 5.3.2: »Bilag VI« erstattes af »Bilag V«.

 

Punkt 5.4: »Bilag VII« erstattes af »Bilag VI«.

 

Punkt 7.2.1.2: »Bilag VI« erstattes af »Bilag V«.

ÆNDRINGER I BILAG III TIL DIREKTIV 72/306/EØF

2.

 

Punkt 3.2 erstattes af følgende:

»3.2.   Brændstof

Det referencebrændstof, som er specificeret i direktiv 88/77/EØF, bilag IV, seneste ændring, og som er afpasset efter de emissionsgrænseværdier, der lægges til grund ved typegodkendelsen af køretøjet eller motoren, skal anvendes.«

 

Punkt 3.4: »Bilag VII« erstattes af »Bilag VI« og »Bilag VIII« erstattes af »Bilag VII«.

 

Punkt 4.2: »Bilag VI« erstattes af »Bilag V«.

3.

Bilag V slettes.

4.

Bilag VI bliver til bilag V.

5.

Bilag VII bliver til bilag VI.

Punkt 3.3 erstattes af følgende:

»3.3.   Lyskilde

Lyskilden skal bestå af en glødelampe, hvis farvetemperatur ligger mellem 2 800 og 3 250 K eller en grøn lysdiode (LED), hvis spektrum har maksimum mellem 550 og 570 nm. Lyskilden skal være beskyttet mod tilsodning på en måde, som ikke ændrer lysvejen, således at denne afviger fra fabrikantens specifikationer.«

6.

Bilag VIII bliver til bilag VII.

I punkt 2.16, 2.17 og 2.2.3 erstattes »bilag VII« med »bilag VI«.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. marts 2005

om transit af levende kvæg gennem Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2005) 509)

(EØS-relevant tekst)

(2005/177/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 15, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets beslutning 98/256/EF af 16. marts 1998 om hasteforanstaltninger til beskyttelse mod bovin spongiform encephalopati, om ændring af beslutning 94/474/EF og om ophævelse af beslutning 96/239/EF (2) skal Det Forenede Kongerige drage omsorg for, at levende kvæg ikke sendes fra dets område til andre medlemsstater eller til tredjelande.

(2)

De færgeselskaber, der i øjeblikket fragter levende kvæg fra Irland til det europæiske fastland, indstiller snart denne tjeneste, hvilket i alvorlig grad vil påvirke handelen med levende kvæg mellem Irland og andre medlemsstater.

(3)

Der bør derfor fastsættes regler, der åbner mulighed for transit af levende kvæg fra Irland gennem Det Forenede Kongerige. Denne transit bør dog være underkastet strenge betingelser og stram kontrol for ikke at svække de gældende foranstaltninger i henhold til beslutning 98/256/EF.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører beslutning 98/256/EF, tillader Det Forenede Kongerige transit uden afbrydelse af levende kvæg (i det følgende benævnt »dyrene«), der sendes fra Irland gennem Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, på de betingelser, der er fastsat i nærværende beslutning.

Artikel 2

De sundhedscertifikater, der omhandles i Rådets direktiv 64/432/EØF (3), og som ledsager dyr i transit fra Irland gennem Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning:

»Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2005/177/EF af den 7. marts 2005«

Artikel 3

Transit af dyr fra Irland gennem Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, jf. artikel 1, tillades kun, hvis den kompetente myndighed i Irland mindst to arbejdsdage i forvejen har sendt en meddelelse herom til:

a)

den centrale myndighed i Det Forenede Kongerige

b)

den centrale myndighed i alle medlemsstater, som dyrene passerer i transit, og

c)

den centrale og den lokale kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 4

Den kompetente myndighed i Irland sikrer, at køretøjet, der transporterer dyrene, er plomberet med en officiel plombe, som ikke må brydes, så længe dyrene er i transit gennem Det Forenede Kongerige, medmindre det er nødvendigt med henblik på officiel kontrol eller af hensyn til dyrevelfærden, jf. artikel 5.

Plombenummeret/-numrene registreres af den kompetente myndighed i Irland på det sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 2.

Artikel 5

Hvis dyrene af hastende dyrevelfærdshensyn eller med henblik på officiel kontrol aflæsses i Det Forenede Kongerige, underretter transportøren øjeblikkeligt den kompetente myndighed i denne medlemsstat.

Disse dyr må ikke videretransporteres, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

a)

genpålæsningen finder sted under tilsyn af den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige

b)

køretøjet plomberes på ny umiddelbart efter genpålæsningen, og

c)

der udstedes et supplerende certifikat som angivet i bilaget.

Artikel 6

Den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige foretager passende kontrol for at sikre gennemførelsen af denne beslutning, og den kontrollerer navnlig, at plomberne på køretøjer, der forlader Det Forenede Kongerige, ikke er brudte, jf. artikel 5.

Som bekræftelse af at denne beslutnings bestemmelser er overholdt, forsyner den kompetente myndighed det i artikel 2 omtalte sundhedscertifikat med et officielt stempel, eller den udsteder et supplerende certifikat som angivet i bilaget.

I tilfælde af manglende overholdelse af denne beslutning tillades det ikke, at dyrene transporteres videre til deres endelige bestemmelsessted. Disse dyr tilbageholdes, indtil de af dyre- og folkesundhedsmæssige grunde slagtes, destrueres eller, efter aftale med afsendelsesmedlemsstaten, sendes tilbage til deres oprindelsessted.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 12).

(2)  EFT L 113 af 15.4.1998, s. 32. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2002/670/EF (EFT L 228 af 24.8.2002, s. 22).

(3)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004 (EFT L 5 af 9.1.2004, s. 8).


BILAG

Supplerende certifikat (Kommissionens beslutning 2005/177/EF af den 7. marts 2005)

Image


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/31


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 1. marts 2005

om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2005 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter og nationale overvågningsprogrammer for 2006

(EØS-relevant tekst)

(2005/178/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211,

som henviser til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra b),

som henviser til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I henhold til direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF bør Kommissionen gradvis arbejde hen imod et system, der gør det muligt at anslå eksponeringen for pesticider gennem føden. For at muliggøre realistiske skøn bør der foreligge data for overvågningen af pesticidrester i en række fødevareprodukter, der udgør væsentlige bestanddele af kosten i EU. Det erkendes generelt, at væsentlige bestanddele af kosten i EU udgøres af 20-30 fødevareprodukter. På grundlag af de ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne til overvågning af pesticidrester, kan medlemsstaterne kun analysere prøver af otte produkter hvert år inden for rammerne af et koordineret overvågningsprogram. Brugen af pesticider ændrer sig inden for en treårig periode. Hvert pesticid bør således generelt overvåges i 20-30 fødevareprodukter i en række treårige cyklusser.

(2)

Restkoncentrationer af alle de pesticider, der er omfattet af denne henstilling, bør overvåges i 2005, da disse data vil kunne anvendes til at anslå den faktiske eksponering gennem føden.

(3)

Det er nødvendigt at anvende en systematisk statistisk metode til at fastsætte antallet af prøver, der skal tages i forbindelse med hver samordnet overvågningsforanstaltning. En sådan metode er beskrevet af Codex Alimentarius-kommissionen (3). På grundlag af en binomial sandsynlighedsfordeling kan det beregnes, at undersøgelse af 613 prøver giver over 99 % sikkerhed for at opdage én prøve, der indeholder pesticidrester over bestemmelsesgrænsen, hvis under 1 % af de vegetabilske produkter indeholder restkoncentrationer over bestemmelsesgrænsen. Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse og antallet af forbrugere, dog således at der mindst skal tages 12 prøver pr. produkt om året.

(4)

Retningslinjer for kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester offentliggøres på Kommissionens websted (4). Der er enighed om, at disse retningslinjer så vidt muligt bør anvendes af medlemsstaternes analyselaboratorier og til stadighed revideres i lyset af erfaringerne fra overvågningsprogrammerne.

(5)

I henhold til direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF skal medlemsstaterne angive, hvilke kriterier de har lagt til grund for udarbejdelsen af de nationale overvågningsprogrammer. Det bør også oplyses, hvilke kriterier der er lagt til grund for fastsættelsen af antallet af prøver og analyser, hvilke indberetningsniveauer der anvendes, og efter hvilke kriterier de er fastsat, samt nærmere oplysninger om godkendelse af analyselaboratorier i henhold til Rådets direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler (5). Antallet og arten af overtrædelser og foranstaltninger truffet i den forbindelse bør også angives.

(6)

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i babymad er fastsat i overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (6) og artikel 6 i Kommissionens direktiv 96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (7).

(7)

Oplysninger om overvågningsprogrammernes resultater er yderst velegnede til elektronisk databehandling, -lagring og -transmission. Der er udarbejdet formater, der gør det muligt for medlemsstaterne at sende data til Kommissionen pr. e-mail. Medlemsstaterne skulle derfor kunne sende deres rapporter til Kommissionen i standardformat. Det er mest effektivt, hvis Kommissionen udarbejder retningslinjer for den videre udvikling af en sådan standardformatering.

(8)

De i denne henstilling fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed,

HENSTILLER:

1)

Medlemsstaterne opfordres til i 2005 at udtage og analysere stikprøver for de produkt-/pesticidkombinationer, der er fastsat i bilag I, på grundlag af det antal stikprøver, som de har fået tildelt for hvert produkt, jf. bilag II, idet der eventuelt tages hensyn til den andel, som medlemsstaten selv, Fællesskabet og tredjelande har af det nationale marked.

For pesticider, der udgør en akut risiko, såsom OP-estere, endosulfan og N-methylcarbamater, bør udvalgte stikprøver af produkterne pærer, kartofler, gulerødder, appelsiner eller mandariner og agurk ligeledes underkastes individuel analyse af prøveenhederne i den anden laboratorieprøve, hvis der påvises sådanne pesticider, og navnlig hvis der er tale om produkter fra den samme producent. Antallet af enheder skal være i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF (8).

Der tages to prøver. Såfremt der i den første laboratorieprøve påvises indhold af det givne pesticid, bør enhederne i den anden prøve analyseres hver for sig.

Hver medlemsstat tager mindst ti stikprøver af babymad baseret hovedsagelig på grøntsager, frugter eller cerealier.

Prøverne bør tages fra økologiske landbrugsprodukter. Antallet af prøver bør være proportionale med det økologiske produkts markedsandel i hver medlemsstat, dog mindst én prøve.

2)

Medlemsstaterne opfordres til senest den 31. august 2006 at indberette resultaterne af analysen af stikprøver for de produkt-/pesticidkombinationer, der er fastsat i bilag I, med angivelse af følgende:

a)

de anvendte analysemetoder og fastsatte indberetningsniveauer i overensstemmelse med kvalitetskontrolprocedurerne for analyse af pesticidrester

b)

antallet og arten af overtrædelser og foranstaltninger truffet i den forbindelse.

Rapporten bør udarbejdes i et format, herunder elektronisk format, der er i overensstemmelse med retningslinjerne fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed til medlemsstaterne vedrørende gennemførelsen af Kommissionens henstillinger om samordnede EF-overvågningsprogrammer.

Resultatet af prøver fra økologiske landbrugsprodukter bør angives i et separat datablad.

3)

Medlemsstaterne opfordres til senest den 31. august 2005 at sende Kommissionen og de øvrige medlemsstater de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 86/362/EØF og artikel 4, stk. 3, i direktiv 90/642/EØF, om overvågningen i 2004 for i det mindste ved stikprøvekontrol at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne, herunder:

a)

resultaterne af deres nationale programmer for pesticidrester

b)

oplysninger om deres laboratoriers kvalitetskontrolprocedurer og især oplysninger om aspekter ved retningslinjerne for kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester, som de ikke har kunnet anvende eller har haft vanskeligt ved at anvende

c)

oplysninger om godkendelse af analyselaboratorierne i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 93/99/EØF (herunder godkendelsestype, godkendelsesorgan og kopi af godkendelsen)

d)

oplysninger om de præstationsprøvninger og ringtest, som laboratoriet har deltaget i.

4)

Medlemsstaterne opfordres til senest den 30. september 2005 at sende Kommissionen deres planlagte nationale program for overvågning af de maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er fastsat ved direktiv 90/642/EØF og 86/362/EØF for 2006, med angivelse af følgende:

a)

de kriterier, der er lagt til grund for fastsættelsen af antallet af prøver, der skal udtages, og analyser, der skal foretages

b)

de anvendte indberetningsniveauer og de kriterier, der er lagt til grund for fastsættelsen heraf

c)

nærmere oplysninger om godkendelse af analyselaboratorier i henhold til direktiv 93/99/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/61/EF (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 81).

(2)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/115/EF (EUT L 374 af 22.12.2004, s. 64).

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rom 1994, ISBN 92-5-203271-1, bind 2, s. 372.

(4)  Dokument SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/ plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  EFT L 290 af 24.11.1993, s. 14. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(6)  EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 37).

(7)  EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).

(8)  EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.


BILAG I

Produkt-/pesticidkombinationer, som skal overvåges

Pesticidrest, som der skal analyseres for

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acephat

a)

b)

c)

Aldicarb

a)

b)

c)

Azinphos-methyl

a)

b)

c)

Azoxystrobin

a)

b)

c)

Benomyl-gruppen

a)

b)

c)

Bifenthrin

a)

b)

c)

Brompropylat

a)

b)

c)

Bupirimat

a)

b)

c)

Captan

a)

b)

c)

Carbaryl

a)

b)

c)

Chlormequat (2)

a)

b)

c)

Chlorothalonil

a)

b)

c)

Chlorpropham

a)

b)

c)

Chlorpyriphos

a)

b)

c)

Chlorpyriphos-methyl

a)

b)

c)

Cypermethrin

a)

b)

c)

Cyprodinil

a)

b)

c)

Deltamethrin

a)

b)

c)

Diazinon

a)

b)

c)

Dichlofluanid

a)

b)

c)

Dicofol

a)

b)

c)

Dimethoat

a)

b)

c)

Diphenylamin (3)

a)

b)

c)

Endosulfan

a)

b)

c)

Fenhexamid

a)

b)

c)

Fludioxonil

a)

b)

c)

Folpet

a)

b)

c)

Imazalil

a)

b)

c)

Imidacloprid

a)

b)

c)

Iprodion

a)

b)

c)

Kresoxim-methyl

a)

b)

c)

Lambda-cyhalothrin

a)

b)

c)

Malathion

a)

b)

c)

Maneb-grupppen

a)

b)

c)

Metalaxyl

a)

b)

c)

Methamidophos

a)

b)

c)

Methidathion

a)

b)

c)

Methiocarb

a)

b)

c)

Methomyl

a)

b)

c)

Myclobutanil

a)

b)

c)

Oxydemeton-methyl

a)

b)

c)

Parathion

a)

b)

c)

Phosalone

a)

b)

c)

Pirimicarb

a)

b)

c)

Pirimiphos-methyl

a)

b)

c)

Procymidon

a)

b)

c)

Propargit

a)

b)

c)

Pyrethriner

a)

b)

c)

Pyrimethanil

a)

b)

c)

Spiroxamin

a)

b)

c)

Thiabendazol

a)

b)

c)

Tolcloflos-methyl

a)

b)

c)

Tolylfluanid

a)

b)

c)

Triadimefon

a)

b)

c)

Vinclozolin

a)

b)

c)

a)

Pærer, bønner (friske eller frosne), kartofler, gulerødder, appelsiner eller mandariner, spinat (frisk eller frossen), ris og agurk.

b)

Blomkål, peberfrugter, hvede, auberginer, druer, ærter (friske eller frosne, uden bælg), bananer og appelsinsaft.

c)

Æbler, tomater, salat, jordbær, porrer, hovedkål, rug eller havre, ferskner, herunder nektariner og lign. krydsninger.


(1)  Vejledende for 2006 og 2007 afhængigt af programmer, som der vil blive rettet henstilling om for disse år.

(2)  Kun pærer og cerealier bør analyseres for chlormequat.

(3)  Kun æbler og pærer bør analyseres for diphenylamin.


BILAG II

Antal prøver, som hver medlemsstat skal udtage af hvert produkt

Landekode

Prøver

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Antal prøver i alt: 613


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. marts 2005

om ændring af beslutning 93/52/EØF og 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at Slovenien er fri for brucellose (B. melitensis) og enzootisk kvægleukose og Slovakiet fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose

(meddelt under nummer K(2005) 483)

(EØS-relevant tekst)

(2005/179/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆSIKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, afsnit I, punkt 4, bilag A, afsnit II, punkt 7, og bilag D, kapitel I, punkt E,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2), særlig bilag A, kapitel 1, punkt II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (3), er der opstillet en liste over regioner i medlemsstater, som anerkendes som officielt fri for brucellose (B. melitensis) i overensstemmelse med direktiv 91/68/EØF.

(2)

I Slovenien har fåre- og gedebrucellose været anmeldelsespligtig i mindst fem år, og der har ikke været noget officielt bekræftet tilfælde af denne sygdom i den periode. Den pågældende medlemsstat har også nedlagt forbud mod at vaccinere mod denne sygdom i mindst tre år. Endvidere har Slovenien forpligtet sig til at overholde visse andre bestemmelser i direktiv 91/68/EØF vedrørende stikprøver, der skal foretages efter anerkendelse af, at denne medlemsstat er fri for brucellose. Slovenien bør derfor anerkendes som officielt fri for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår fåre- og gedebedrifter.

(3)

Direktiv 64/432/EØF foreskriver, at medlemsstater eller områder eller regioner heraf kan erklæres officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger, under forudsætning af at visse betingelser i direktivet er opfyldt.

(4)

Listerne over medlemsstater, der er erklæret fri for kvægtuberkulose, kvægbrucellose og enzootisk kvægleukose, findes i Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (4).

(5)

På grundlag af Kommissionens vurdering af den dokumentation, Slovenien har fremlagt for at godtgøre, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF overholdes for så vidt angår frihed for enzootisk kvægleukose, bør hele denne medlemsstat erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose.

(6)

På grundlag af Kommissionens vurdering af den dokumentation, Slovakiet har fremlagt for at godtgøre, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF overholdes for så vidt angår frihed for kvægtuberkulose og kvægbrucellose, bør hele denne medlemsstat erklæres officielt fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose.

(7)

Beslutning 93/52/EØF og 2003/467/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 93/52/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Bilag I, II og III til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/554/EF (EUT L 248 af 9.7.2004, s. 1).

(3)  EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14. Senest ændret ved beslutning 2005/28/EF (EUT L 15 af 19.1.2005, s. 30).

(4)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74. Senest ændret ved beslutning 2005/28/EF.


BILAG I

Bilag I til beslutning 93/52/EØF affattes således:

»BILAG I

MEDLEMSSTATER

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

IE

Irland

LU

Luxembourg

HU

Ungarn

NL

Nederlandene

AT

Østrig

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige«


BILAG II

I bilag I, II og III til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Kapitel 1 i bilag I affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er erklæret officielt tuberkulosefri

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

FR

Frankrig

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«

2)

Kapitel 1 i bilag II affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er erklæret officielt brucellosefri

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«

3)

Kapitel 1 i bilag III affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er erklæret officielt fri for enzootisk kvægleukose

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

ES

Spanien

FR

Frankrig

IE

Irland

CY

Cypern

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

SI

Slovenien

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige«


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. marts 2005

om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF

(meddelt under nummer K(2005) 443)

(EØS-relevant tekst)

(2005/180/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (1), særlig artikel 6, stk. 9, 11 og 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af direktiv 96/49/EF, artikel 6, stk. 9, skal medlemsstaterne på forhånd underrette Kommissionen om deres undtagelser, første gang senest den 31. december 2002 eller indtil to år efter den seneste anvendelsesdato for ændrede versioner af direktivets bilag.

(2)

Den 31. december 2002 havde nogle medlemsstater underrettet Kommissionen om, at de ville vedtage undtagelser fra direktiv 96/49/EF. Ved Kommissionens beslutning 2003/627/EF af 20. august 2003 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af direktiv 96/49/EF (2), tillod Kommissionen, at disse medlemsstater indførte de undtagelser, der er anført i beslutningens bilag I og II.

(3)

Bilaget til direktiv 96/49/EF er ændret ved Kommissionens direktiv 2003/29/EF (3). Ifølge direktiv 2003/29/EF skal medlemsstaterne sætte deres nationale lovgivning i kraft senest den 1. juli 2003, hvorved den sidste anvendelsesdato, som der henvises til i artikel 6, stk. 9, i direktiv 96/49/EF, bliver den 30. juni 2003.

(4)

Enkelte medlemsstater har meddelt, at de ønsker at indføre undtagelser. Kommissionen har undersøgt, om de ønskede undtagelser opfylder de betingelser, der er fastlagt i direktiv 96/49/EF, artikel 6, stk. 9, 11 og 14, og godkendt dem. De pågældende medlemsstater bør derfor bemyndiges til at indføre disse undtagelser.

(5)

Det anses for ønskeligt ved samme lejlighed at samle alle hidtil godkendte undtagelser i én beslutning. Der bør derfor vedtages bestemmelser, der ophæver og afløser beslutning 2003/627/EF.

(6)

For at sikre, at oversigten over undtagelserne ajourføres regelmæssigt, vil Kommissionen mindst hvert femte år stille forslag om en sammenfattende ajourføring af alle gældende undtagelser.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved artikel 9 i Rådets direktiv 94/55/EF (4)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det godkendes, at medlemsstaterne i bilag I, indfører de i samme bilag anførte undtagelser for indenlandsk transport af visse former for farligt gods i små mængder.

Undtagelserne anvendes uden forskelsbehandling.

Artikel 2

Det godkendes, at medlemsstaterne i bilag II indfører undtagelserne i bilag II, som for det første vedrører transport på nærmere angivne indenlandske strækninger af farligt gods, når den indgår i en afgrænset industriel proces, er lokalt begrænset og er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår, og som for det andet vedrører lokal transport af farligt gods over korte afstande inden for afgrænsede havne-, lufthavns- eller industriterræner.

Artikel 3

Beslutning 2003/627/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til nærværende beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/110/EF (EUT L 365 af 10.12.2004, s. 24).

(2)  EUT L 217 af 29.8.2003, s. 67.

(3)  EUT L 90 AF 8.4.2003, s. 47.

(4)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/111/EF (EUT L 365 af 10.12.2004, s. 25).


BILAG I

Undtagelser i medlemsstater for visse former for farligt gods i små mængder

TYSKLAND

RA-SQ 3.1

Om: Undtagelse for små mængder af visse former for gods til privat brug.

Henvisning til bilaget til direktiv 96/49/EF (i det følgende: »direktivet«): Tabellen i kapitel 3.2 for visse UN-numre i klasse 1-9.

Indhold i direktivets bilag: Transporttilladelse og -bestemmelser.

Henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1 til 9. Undtagelse for meget små mængder af forskellige varer i emballage og mængder til privat brug; højst 50 kg per transportenhed; anvendelse af de generelle emballeringskrav til intern emballering.

Bemærkninger: Tidsbegrænset undtagelse, som udløber 31.12.2004.

Liste nr. 14*.

RA-SQ 3.2

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 4.1.10.4 MP2.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til små våben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANKRIG

RA-SQ 6.1

Om: Befordring af indskrevet bagage i persontog.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 7.7.

Indhold i direktivets bilag: RID-stoffer og -genstande må ikke transporteres som bagage.

Henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

Den nationale lovgivnings indhold: RID-stoffer og -genstande, som det er tilladt at transportere som eksprespakker, kan medtages som bagage i persontog.

RA-SQ 6.2

Om: Emballager med farlige stoffer, som medbringes af togpassagerer.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 7.7.

Indhold i direktivets bilag: RID-stoffer og -genstande må ikke transporteres som håndbagage.

Henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

Den nationale lovgivnings indhold: Medtagning som håndbagage af emballager med farlige stoffer til passagerernes personlige eller erhvervsmæssige brug tillades på visse vilkår: kun bestemmelserne vedrørende emballering, mærkning og beklæbning af emballager i 4.1, 5.2 og 3.4 finder anvendelse.

Bemærkninger: Bærbare gasbeholdere er tilladt for patienter med åndedrætsbesvær i den mængde, der er nødvendig under rejsen.

RA-SQ 6.3

Om: Jernbaneselskabers egen befordring.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Anførelse af oplysninger om farlige stoffer på fragtbrevet.

Henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Den nationale lovgivnings indhold: Jernbaneselskabers befordring af eget gods op til en mængde, som anført i 1.1.3.6, er ikke omfattet af kravet om ladningserklæring.

RA-SQ 6.4

Om: Undtagelse af visse postvogne fra mærkning.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Påklæbning af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Den nationale lovgivnings indhold: Kun krav om påklæbning af faresedler på vogne, der rummer over 3 ton af et materiale i samme klasse (gælder ikke klasse 1, 6.2 og 7).

RA-SQ 6.5

Om: Undtagelse af vogne, der rummer små beholdere, fra mærkning.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Påklæbning af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

Den nationale lovgivnings indhold: Vognene kræves ikke mærket, hvis faresedlerne på de små beholdere er klart synlige.

RA-SQ 6.6

Om: Undtagelse af vogne, der rummer vejkøretøjer, der er læsset med emballager, fra mærkning.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Påklæbning af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

Den nationale lovgivnings indhold: Vognene kræves ikke mærket, hvis vejkøretøjet er forsynet med faresedler, der svarer til de emballager, de indeholder.

SVERIGE

RA-SQ 14.1

Om: Mærkning med faresedler ikke påkrævet for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Jernbanevogne, der befordrer farligt gods, skal mærkes med faresedler.

Henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den nationale lovgivnings indhold: Kravet om mærkning med faresedler fraviges for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Bemærkninger: I RID er der mængdemæssige begrænsninger for, hvad der må betegnes som ekspresgods. Det er derfor et spørgsmål, der vedrører små mængder.

DET FORENEDE KONGERIGE

RA-SQ 15.1

Om: Transport af visse radioaktive stoffer med lav risiko, f.eks. ure, røgdetektorer og kompasskiver.

Henvisning til direktivets bilag: De fleste krav i RID.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af klasse 7-materiale.

Henvisning til den nationale lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Den nationale lovgivnings indhold: Fuldstændig undtagelse for visse handelsvarer, der indeholder begrænsede mængder radioaktivt materiale, fra bestemmelserne i de nationale forskrifter.

Bemærkninger: Undtagelsen er midlertidig, idet den ikke længere er påkrævet, når der i RID er indarbejdet regler svarende til IAEA-reglerne.

RA-SQ 15.2

Om: Flytning af nominelt tomme faste tanke, der ikke er fremstillet som transportmateriel (N2).

Henvisning til direktivets bilag: Del 5 og 7.

Indhold i direktivets bilag: Krav til forsendelsesprocedurer, transport, drift og køretøjer.

Henvisning til den nationale lovgivning: Anføres i kommende regler.

Den nationale lovgivnings indhold: Jf. ovenfor.

Bemærkninger: Flytning af sådanne faste tanke er ikke transport af farligt gods i normal forstand, og RID-bestemmelserne kan ikke anvendes i praksis. Da tankene er »nominelt tomme«, indeholder de pr. definition reelt kun en meget lille mængde farligt gods.

RA-SQ 15.3

Om: Lempelse af begrænsningerne for transport af blandede ladninger af eksplosivstoffer og sammenlæsning af eksplosivstoffer og andet farligt gods i jernbanevogne, køretøjer og containere (N4/5/6).

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 7.5.2.1 og 7.5.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger for sammenlæsning.

Henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Den nationale lovgivnings indhold: Den nationale lovgivning er mindre restriktiv, hvad angår sammenlæsning af eksplosivstoffer, forudsat at transport af sådanne ladninger kan ske uden risiko.

Bemærkninger: Det Forenede Kongerige ønsker at tillade visse varianter af reglerne for sammenlæsning af eksplosivstoffer med hinanden og med andet farligt gods. Alle varianter begrænses mængdemæssigt med hensyn til en eller flere af ladningens dele og tillades kun, hvis der er truffet alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler mod, at eksplosivstofferne kommer i berøring med andet farligt gods eller på anden måde bringer dette i fare eller bringes i fare af det.

Nedenfor følger nogle eksempler på, hvilke varianter Det Forenede Kongerige ønsker at tillade:

RA-SQ 15.4

Om: Tilladelse til en anden største samlede mængde pr. transporterende enhed for gods i klasse 1 i kategori 1 og 2 i tabellen i punkt 1.1.3.1.

Henvisning til direktivets bilag: Punkt 1.1.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelse vedrørende transportens art.

Henvisning til den nationale lovgivning: Anføres i kommende regler.

Den nationale lovgivnings indhold: Regler for undtagelse fra maksimale mængder og sammenlæsning af eksplosivstoffer.

Bemærkninger: Tilladelse til andre maksimale mængder og multiplikatorer ved sammenlæsning for gods i klasse 1, nemlig »50« for kategori 1 og »500« for kategori 2. Ved udførelse af beregninger for sammenlæsning benyttes multiplikatoren »20« for transportkategori 2 og »2« for transportkategori 3.

RA-SQ 15.5

Om: Vedtagelse af RA-SQ 6.6.

Henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


BILAG II

Medlemsstaternes undtagelser for lokal indenlandsk transport

TYSKLAND

RA-LT 3.1

Om: Bulktransport af PCB-kontamineret materiale i klasse 9.

Henvisning til bilaget til direktiv 96/49/EF (i det følgende: »direktivet«): 7.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Bulktransport.

Henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Den nationale lovgivnings indhold: Tilladelse til bulktransport i veksellad eller containere, der er forseglet, så de er uigennemtrængelige for væske og støv.

Bemærkninger: Undtagelse 11 tidsbegrænset: udløber 31.12.2004. Fra og med 2005 gælder samme bestemmelse i ADR og RID.

Se også den multilaterale aftale M137.

Liste nr. 4*.

RA-LT 3.2

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til direktivets bilag: Del 1 til 5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i interne emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

SVERIGE

RA-LT 14.1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til direktivets bilag: Del 2, kapitel 5.2 og 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering og mærkning samt krav til konstruktion og prøvning af emballager.

Henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den nationale lovgivnings indhold: Lovgivningen består af enklere klassificeringskriterier, mindre strenge krav til konstruktion og prøvning af emballager og ændrede mærkningskrav. Farligt affald inddeles i forskellige affaldsgrupper i stedet for at klassificeres ifølge RID. Hver affaldsgruppe omfatter stoffer, som i overensstemmelse med RID kan sammenpakkes. Hver emballage kræves mærket med den pågældende affaldsgruppe i stedet for UN-nummeret.

Bemærkninger: Reglerne gælder kun for transport af farligt affald fra offentlige genbrugspladser til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.


8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/48


AFGØRELSE Nr. 2/2005 TRUFFET AF AVS/EF-TOLDSAMARBEJDSUDVALGET

af 1. marts 2005

om en undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til AVS-landenes særlige situation for så vidt angår produktionen af konserveret tunfisk og tunfiskefileter (HS-position ex 16.04)

(2005/181/EF)

AVS/EF-TOLDSAMARBEJDSUDVALGET HAR —

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, som blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, særlig artikel 38 i protokol 1 til bilag V, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 38, stk. 1, i nævnte protokol indeholder bestemmelser om undtagelser fra oprindelsesreglerne, som indrømmes, når udviklingen inden for en bestående erhvervsgren eller oprettelse af en ny erhvervsgren berettiger hertil.

(2)

Det fastsættes i artikel 38, stk. 8, i nævnte protokol, at der automatisk indrømmes undtagelser for tunfiskekonserves inden for et årligt kontingent på 8 000 tons og for tunfiskefileter inden for et årligt kontingent på 2 000 tons.

(3)

Den 28. oktober 2002 blev afgørelse nr. 2/2002 truffet af AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget om undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til AVS-landenes særlige situation for så vidt angår produktionen af tunfiskekonserves og tunfiskefileter (HS-position ex 16.04) vedtaget. Den undtagelse, der er fastsat i artikel 1 i nævnte afgørelse, gælder i perioden fra den 1. oktober 2002 til den 28. februar 2005.

(4)

Da bestemmelsen snart udløber, forelagde AVS-landene den 8. november 2004 en anmodning om en ny global undtagelse fra oprindelsesreglerne i AVS-EF-partnerskabsaftalen for tunfiskekonserves og tunfiskefileter gældende for alle AVS-lande og omfattende de årlige mængder, dvs. 8 000 tons tunfiskekonserves og 2 000 tons tunfiskefileter, der indføres i EF fra den 1. marts 2005 og fremefter.

(5)

Der anmodes om undtagelse i henhold til de relevante bestemmelser i protokol 1, særlig artikel 38, stk. 8, og de mængder, der anmodes om, ligger inden for det årlige kontingent, der automatisk indrømmes AVS-landene efter anmodning.

(6)

Denne afgørelse skal gælde fra den 1. marts 2005 og indtil udgangen af 2007 i afventning af de nye handelsordninger, der træder i kraft fra den 1. januar 2008 i henhold til artikel 37 i AVS-EF-partnerskabsaftalen.

(7)

I afgørelse nr. 2/2002 henvises der til »tunfiskekonserves«, men afgørelsen gælder faktisk for »konserveret tunfisk«. Udtrykket »konserveret tunfisk« omfatter tunfiskekonserves, tunfisk, der er vakuumpakket i plastikposer eller anden form for pakninger. I EF’s kombinerede nomenklatur anvendes udtrykket »tunfisk, konserveret«, som også omfatter »tunfiskekonserves«. Samme terminologi bør derfor anvendes i denne afgørelse.

(8)

De mængder, for hvilke der vedtages en undtagelse, bør forvaltes af Kommissionen i samarbejde med toldmyndighederne i medlemsstaterne og i AVS-landene. Til det formål bør der vedtages detaljerede regler —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som en undtagelse fra de særlige bestemmelser i listen i bilag II til protokol 1 til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen anses konserveret tunfisk og tunfiskefileter henhørende under HS-position ex 16.04, der er fremstillet i AVS-landene på grundlag af tun uden oprindelsesstatus, for at have oprindelse i AVS-landene i overensstemmelse med denne afgørelse.

Artikel 2

Den i artikel 1 fastsatte undtagelse gælder for de produkter og de mængder, der er anført i bilaget til denne afgørelse, og som indføres i EF fra AVS-landene i perioden fra den 1. marts 2005 til den 31. december 2007.

Artikel 3

De i bilaget omhandlede mængder forvaltes af Kommissionen, som træffer alle administrative foranstaltninger, som den skønner egnede til at sikre en effektiv forvaltning heraf. Artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93 (1) vedrørende forvaltning af toldkontingenter finder tilsvarende anvendelse på forvaltningen af de i bilaget omhandlede mængder.

Artikel 4

1.   Toldmyndighederne i AVS-landene træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter. Med henblik herpå skal alle varecertifikater, som de udsteder inden for rammerne af denne afgørelse, henvise dertil.

2.   De kompetente myndigheder i disse lande sender hvert kvartal gennem AVS-gruppens sekretariat Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt EUR.1-varecertifikater i medfør af denne afgørelse, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Rubrik 7 i EUR.1-varecertifikater, der udstedes i medfør af denne afgørelse, skal indeholde en af følgende angivelser:

»Derogation — Decision No 2/2005«

»Dérogation — Décision no 2/2005«.

Artikel 6

AVS-landene, medlemsstaterne og EF træffer hver især de foranstaltninger, der er nødvendige for denne afgørelses gennemførelse.

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Denne afgørelse anvendes fra den 1. marts 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2005.

På AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalgets vegne

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG

Formænd


(1)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).


BILAG

Løbenummer

HS-position

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

(ton)

09.1632

ex 16.04

Konserveret tunfisk (1)

1.3.2005-28.2.2006

8 000

1.3.2006-28.2.2007

8 000

1.3.2007-31.12.2007

6 666

09.1637

ex 16.04

Tunfiskefileter

1.3.2005-28.2.2006

2 000

1.3.2006-28.2.2007

2 000

1.3.2007-31.12.2007

1 666


(1)  I alle former for pakninger, hvorved produktet anses for at være konserveret som omhandlet i HS-position ex 16.04.


Berigtigelser

8.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/51


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

( Den Europæiske Unions Tidende L 345 af 20. november 2004 )

Side 84, bilag XXIII, tiende og ellevte led:

I stedet for:

»—

alle landbrugsprodukter, der er anført i artikel 146, stk. 1, og produkter afledt heraf ved en mellemliggende forarbejdningsproces, som anvendes som brændstof til energiproduktion

alle produkter, der er anført i artikel 146, stk. 1, og forarbejdede produkter afledt heraf til energiformål«

læses:

»—

alle landbrugsprodukter, der er anført i artikel 145, stk. 1, og produkter afledt heraf ved en mellemliggende forarbejdningsproces, som anvendes som brændstof til energiproduktion

alle produkter, der er anført i bilag XXII, og forarbejdede produkter afledt heraf til energiformål«.