ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 55

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
1. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2005 af 28. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 343/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2005 af 28. februar 2005 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 346/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 347/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 348/2005 af 28. februar 2005 om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen for mælk og mejeriprodukter

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2005 af 28. februar 2005 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 352/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. marts 2005

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2005 af 28. februar 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. marts 2005

32

 

*

Kommissionens direktiv 2005/13/EF af 21. februar 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF vedrørende emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF vedrørende typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer ( 1 )

35

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/165/EF:Rådets afgørelse af 17. februar 2005 om beskikkelse af to belgiske medlemmer af og en belgisk suppleant til Regionsudvalget

55

 

 

Kommissionen

 

*

2005/166/EF:Kommissionens beslutning af 10. februar 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (meddelt under nummer K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/EF:Kommissionens afgørelse af 28. februar 2005 om EF-tilskud til offentliggørelse på cd-rom af protokollen fra OIE's globale konference om dyrevelfærd i februar 2004

92

 

*

2005/168/EF:Afgørelse nr. 1/2003 truffet af den fælles forvaltningskomité nedsat i henhold til associeringsaftalen og SPS-aftalen mellem EU og Chile af 24. oktober 2003 vedrørende forretningsorden for den fælles forvaltningskomité (FFK) nedsat i henhold til associeringsaftalen og SPS-aftalen mellem EU og Chile

93

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 342/2005

af 28. februar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

113,3

204

63,7

212

157,6

624

152,4

999

121,8

0707 00 05

052

173,3

068

152,0

204

116,1

220

230,6

999

168,0

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

176,0

204

166,7

999

171,4

0805 10 20

052

51,9

204

48,7

212

51,5

220

42,3

421

41,3

624

63,8

999

49,9

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

113,1

404

96,0

512

104,8

524

56,8

528

87,2

720

56,4

999

85,7

0808 20 50

388

76,0

400

95,2

512

49,0

528

65,3

999

71,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 343/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte malt fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 344/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92 (3). Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).

(3)  EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. februar 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

3

1. term.

4

2. term.

5

3. term.

6

4. term.

7

5. term.

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

6. term.

9

7. term.

10

8. term.

11

9. term.

12

10. term.

1

11. term.

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 345/2005

af 28. februar 2005

om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for korn, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2005 (2).

(2)

På grundlag af dagens cif-priser og dagens cif-priser for terminskøb og under hensyntagen til den forventede markedsudvikling er det nødvendigt at ændre det korrektionsbeløb, der skal anvendes på den for tiden gældende restitution for korn.

(3)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes efter samme procedure som restitutionen. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), med undtagelse af malt i forordning (EØF) nr. 1784/2003, ændres i overensstemmelse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 53 af 26.2.2005, s. 18.


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. februar 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

3

1. termin

4

2. termin

5

3. termin

6

4. termin

7

5. termin

8

6. termin

9

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,26

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,18

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,09

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 0,94

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen,

C03

:

Alle tredjelande undtagen Bulgarien, Norge, Rumænien, Schweiz og Liechtenstein.


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 346/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld på grundlag af den konstaterede verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

(2)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være mest repræsentative for den internationale handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1591/2001.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 19,129 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 347/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer (1), særlig artikel 20a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 20a i forordning nr. 136/66/EØF ydes der en produktionsrestitution for olivenolie, der anvendes til fremstilling af visse former for konserves. I henhold til nævnte artikels stk. 6 fastsætter Kommissionen hver anden måned restitutionsbeløbet, jf. dog nævnte artikels stk. 3.

(2)

Ifølge ovennævnte forordnings artikel 20a, stk. 2, fastsættes produktionsrestitutionens størrelse på grundlag af forskellen mellem priserne på verdensmarkedet og EU-markedet, idet der tages hensyn til importbelastningen for olivenolie henhørende under underposition KN-kode 1509 90 00 i løbet af en referenceperiode samt til de elementer, der anvendes ved fastsættelsen af eksportrestitutionerne for denne olivenolie i løbet af en referenceperiode. Det er hensigtsmæssigt at anse perioden på to måneder forud for begyndelsen af produktionsrestitutionens gyldighedsperiode for referenceperiode.

(3)

Anvendelsen af de ovenfor omhandlede kriterier fører til fastsættelse af restitutionen som anført nedenfor —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For marts og april 2005 er den i artikel 20a, stk. 2, i forordning nr. 136/66/EØF omhandlede produktionsrestitution lig med 44,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 865/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97).


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 348/2005

af 28. februar 2005

om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2) er der fastsat gyldighedsperioder for eksportlicenser.

(2)

Nedsættelsen af interventionspriserne for smør og skummetmælkspulver fra den 1. juli 2005 fører sandsynligvis til lavere priser på markedet for mejeriprodukter i produktionsåret 2005/2006.

(3)

Som en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte Fællesskabets budget mod unødvendige udgifter og undgå spekulation i eksportrestitutionerne i mejerisektoren bør gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen begrænses til den 30. juni 2005.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 174/1999 er eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen gyldige indtil den 30. juni 2005 for de i nævnte artikels litra a) til d) omhandlede produkter, som der indgives ansøgninger for fra datoen for ikrafttrædelsen af nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 349/2005

af 28. februar 2005

om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 3, 4, 6 og 11 i Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (2) har medlemsstaterne ret til tilskud fra Fællesskabet til udryddelse af de sygdomme, der er nævnt i ovennævnte artikler, i de deri nævnte situationer, hvis visse regler er opfyldt.

(2)

Det fremgår af artikel 6, stk. 3, og artikel 11, stk. 5, i beslutning 90/424/EØF, at afgørelserne om finansielt tilskud skal fastsætte de støtteberettigede udgifter, og i artikel 4 og 11 henvises der til artikel 3, herunder til bestemmelser om procedure.

(3)

I henhold til artikel 40a i beslutning 90/424/EØF forvaltes de udgifter, der finansieres i medfør af denne beslutning, direkte af Kommissionen, i overensstemmelse med artikel 148 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3).

(4)

Forordning (EF) nr. 1258/1999 indeholder imidlertid ingen regler om forvaltningen af sådanne midler. Hertil kommer, at beslutning 90/424/EØF fastlægger betingelserne for at opnå tilskud fra Fællesskabet. Disse betingelser har behov for en nærmere præcisering.

(5)

Af hensyn til forenkling af og gennemsigtighed i den finansielle forvaltning af midlerne, og for at sikre medlemsstaterne ligebehandling og at forebygge en for høj værdiansættelse af godtgørelsesberettigede dyr og produkter bør der foretages visse præciseringer og fastsættes regler om medlemsstaternes ansøgninger om udgiftsgodtgørelse, bl.a. om fristen for udbetaling af godtgørelsen til ejeren af dyrene eller produkterne og om, for hvilket beløb der kan ydes tilskud fra Fællesskabet.

(6)

For at sikre en sund finansforvaltning er der behov for hurtigt at disponere over informationer om sygdomshåndteringen og bl.a. regelmæssige overslag over medlemsstaternes udgifter.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1258/1999 finansieres veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, som foretages efter Fællesskabets regler, af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen. Finanskontrollen foretages efter bestemmelserne i artikel 8 og 9 i nævnte forordning.

(8)

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for avl af dyr af hestefamilien, og konsekvenserne heraf for håndteringen af relevante sygdomme bør dyr af hestefamilien ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, uden at dette dog berører bestemmelserne i beslutning 90/424/EØF.

(9)

Det er nødvendigt at fastlægge de omregningskurser, der skal gælde for ansøgninger om udgiftsgodtgørelse indgivet i nationale valutaer i betydningen i artikel 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (4).

(10)

For så vidt angår finansrevision, er det vigtigt at fastlægge, hvorledes denne skal foregå.

(11)

Kommissionen bør kunne ændre de frister og nedsættelser af støtteberettigede udgifter, der er anført i nærværende forordning, hvis medlemsstaterne fremlægger velunderstøttede grunde hertil, bl.a. med hensyn til tilpasningen af de administrative bestemmelser til kravene i forordningen.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på de finansielle tilskud fra Fællesskabet, som medlemsstaterne kan modtage til dækning af de støtteberettigede udgifter, der er fastsat i artikel 3, 4 og 5 i nærværende forordning, til foranstaltninger til bekæmpelse af de sygdomme og i de situationer, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF, undtagen sygdomme hos dyr af hestefamilien, og i beslutningens artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 2, og artikel 11, stk. 1.

2.   Uden at dette berører eventuelle supplerende betingelser for støtteberettigelse, som kan fastsættes i de afgørelser, der omtales i artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 11, stk. 4, i beslutning 90/424/EØF (herefter »særlige beslutninger«), kan anvendelsen af denne forordning i disse afgørelser udstrækkes til at omfatte finansiering af andre foranstaltninger end dem, der er nævnt i stk. 1 til nærværende artikel, herunder:

a)

til godtgørelse i tilfælde af vaccination som nævnt i artikel 11, stk. 4, litra a), nr. v), i beslutning 90/424/EØF

b)

til operationelle omkostninger i forbindelse med foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 2a, og artikel 6, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF.

3.   Denne forordning berører ikke princippet om, at der kun kan ydes finansielt tilskud fra Fællesskabet til dækning af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt, hvis de fællesskabsretlige regler er overholdt.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»hurtig og passende godtgørelse«: udbetaling senest 90 dage efter nedslagningen af dyr af et beløb svarende til markedsprisen

b)

»markedspris«: den pris, som ejeren normalt kunne have fået for dyret, umiddelbart inden det blev smittet eller slået ned, under hensyn til dets egnethed, kvalitet og alder

c)

»rimelige udgifter«: udgifter til køb af materialer eller tjenesteydelser til priser, der ikke står i et urimeligt forhold til gældende markedspriser, før sygdommen konstateredes

d)

»nødvendige udgifter«: udgifter til køb af materialer eller tjenesteydelser nævnt i artikel 3, stk. 2, eller artikel 11, stk. 4, litra a), nr. i)-iv), og litra b), i beslutning 90/424/EØF, hvis art og direkte forbindelse til de støtteberettigede udgifter som defineret i denne forordnings artikel 3 er dokumenteret

e)

»obligatorisk nedslagning«: obligatorisk nedslagning, hvor der er konstateret sygdomsudbrud, og præventiv nedslagning (i tilfælde af kontakt, udbrud i nærområde, mistanke, forebyggende vaccination), sidstnævnte dog kun efter udtrykkelig ordre og på grund af en specifik sundhedsrisiko.

Definitionerne i litra a)-d) finder også anvendelse ved obligatorisk destruktion af æg.

Artikel 3

Udgifter, hvortil Fællesskabet kan yde finansielt tilskud

Medlemsstaterne kan modtage finansielt tilskud fra Fællesskabet til:

a)

hurtig og passende godtgørelse til ejere, som har måttet foretage obligatorisk nedslagning af dyr eller obligatorisk destruktion af æg, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, første og syvende led, og artikel 11, stk. 4, litra a), nr. i), i beslutning 90/424/EØF

b)

operationelle omkostninger, der er betalt, og som er afholdt i forbindelse med obligatorisk nedslagning og obligatorisk destruktion af dyr og kontaminerede produkter, til rengøring og desinficering af lokaler og til rengøring og desinficering af kontamineret materiel eller til destruktion heraf, hvis det er nødvendigt, jf. artikel 3, stk. 2, første, andet og tredje led, og artikel 11, stk. 4, litra a), nr. i)-iv), samt litra b), i beslutning 90/424/EØF

c)

udgifter, der er betalt, og som er afholdt i forbindelse med andre foranstaltninger, der kan vedtages inden for rammerne af og i overensstemmelse med de betingelser, der fastlægges i de særlige beslutninger om Fællesskabets finansielle tilskud til sådanne foranstaltninger, herunder udgifter til eventuel vaccination.

Artikel 4

Beregning af maksimal støtteberettiget godtgørelse pr. dyr

1.   Den enhedspris pr. dyr eller produkt, der anvendes ved beregningen af Fællesskabets finansielle tilskud, kan ikke overstige den gennemsnitlige enhedspris, der beregnes ved at dividere det samlede beløb, der er udbetalt i godtgørelse for de pågældende dyr eller produkter, med antallet af dyr eller produkter, godtgørelsen vedrører. Der kan dog højst udbetales:

a)

900 EUR pr. aflivet stykke kvæg

b)

125 EUR pr. aflivet svin

c)

100 EUR pr. aflivet får eller ged

d)

2,20 EUR pr. aflivet høne til ægproduktion, og 1,20 EUR pr. aflivet høne til kødproduktion

e)

0,20 EUR pr. destrueret rugeæg, og 0,04 EUR pr. destrueret konsumæg.

Når den beregnede gennemsnitlige enhedspris overstiger de i første afsnit fastsatte maksimumssatser, og når det er berettiget under hensyn til både de markedspriser, som medlemsstaten har indberettet i medfør af artikel 6, stk. 1, og resultatet af de revisioner, der gennemføres i henhold til artikel 10, lægger Kommissionen den beregnede pris til grund ved beregningen af EF-tilskuddet.

2.   De i stk. 1 anførte lofter ajourføres og suppleres af Kommissionen for alle eller en del af dyre- og produktkategorierne for at tage højde for udviklingen på markedet, herunder inflationsraten.

Artikel 5

Beregning af Fællesskabets tilskud til operationelle omkostninger

1.   Fællesskabets tilskud til de i artikel 3, litra b) og c), omhandlede udgifter ydes udelukkende til godtgørelse af nødvendige og rimelige udgifter henhørende under de støtteberettigede udgifter, som er fastlagt i bilag I.

2.   Ved beregningen af Fællesskabets tilskud kan bl.a. følgende af medlemsstaternes udgifter ikke tages i betragtning:

a)

moms og andre afgifter

b)

løn til embedsmænd og andre offentligt ansatte

c)

udgifter til brug af offentligt materiel og materialer, herunder transportmidler, bortset fra hjælpematerialer

d)

godtgørelser som følge af andre nedslagninger end de obligatoriske

e)

godtgørelser kumuleret med andre former for EF-støtte, såsom slagtepræmier, i strid med EF-forskrifterne

f)

godtgørelser i forbindelse med nedrivning eller renovering af landbrugsbygninger, infrastrukturomkostninger og omkostninger, der skyldes økonomiske tab eller arbejdsløshed som følge af sygdomsforekomsten eller som følge af forbud mod genoprettelse af besætningen.

Artikel 6

Oplysninger forud for tildeling af tilskud fra Fællesskabet

1.   Hvis der opstår en af de situationer, der er omfattet af artikel 1, stk. 1, på en medlemsstats område, underretter medlemsstaten inden 30 dage efter den officielle bekræftelse af det første udbrud Kommissionen om, hvilke dyre- eller produktkategorier der er berørt, og om markedsprisen for hver af disse kategorier.

2.   Senest to måneder efter den officielle bekræftelse af det første udbrud og derefter hver anden måned indgiver medlemsstaten i elektronisk format et skema som angivet i bilag IIa, med de følgende vigtigste oplysninger om godtgørelsesomkostningerne: antallet af aflivede dyr pr. kategori, eller eventuelt antallet af destruerede æg, og det samlede beløb, der allerede er ydet i godtgørelse for hver kategori.

3.   Senest tre måneder efter den officielle bekræftelse af det første udbrud og derefter hver anden måned indgiver medlemsstaten i elektronisk format et skema som angivet i bilag IIb, med de følgende vigtigste oplysninger om de operationelle omkostninger: beløb udbetalt til nedslagning, transport og destruktion af dyrekroppe, æg og mælk, til rengøring af, desinficering af og insektbekæmpelse på bedrifter samt til destruktion af foder og eventuelt materialer.

Artikel 7

Betalingsbetingelser og dokumentation

1.   Det i artikel 3 omhandlede tilskud udbetales på grundlag af følgende:

a)

en officiel anmodning om godtgørelse bilagt en finansieringsrapport indgivet i henhold til denne artikels stk. 2

b)

den i bilag V anførte dokumentation for omkostningerne ved de forskellige aktioner, hvortil der ansøges om EF-tilskud

c)

en epidemiologisk rapport om hver bedrift, hvor dyr er blevet slået ned eller destrueret

d)

resultaterne af eventuelle revisioner, jf. artikel 10.

Den i litra b) nævnte dokumentation samt alle relevante informationer, herunder forretningsmæssige oplysninger, skal efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen til brug for dens kontrol på stedet.

2.   Afsnittet om »passende godtgørelse« i den i stk. 1, litra a), omhandlede finansieringsrapport skal indgives i elektronisk format i overensstemmelse med bilag III senest 60 kalenderdage fra datoen for meddelelsen af den særlige beslutning vedrørende det finansielle tilskud.

Afsnittet om godtgørelse af »operationelle omkostninger« i den i stk. 1, litra a), omhandlede finansieringsrapport skal indgives i elektronisk format i overensstemmelse med bilag IV senest seks måneder efter, at det sidste udbrud er blevet konstateret.

Kommissionen kan dog forlænge de i første og andet afsnit nævnte frister, såfremt medlemsstaterne fremlægger objektive og velunderstøttede grunde hertil.

3.   Medlemsstaterne træffer i henhold til deres nationale love og administrative bestemmelser de foranstaltninger, som er nødvendige for at:

a)

kontrollere, at de sygdomsbekæmpende tiltag, de har finansieret, faktisk er blevet gennemført og er i overensstemmelse med forskrifterne

b)

forebygge og forfølge uregelmæssigheder

c)

inddrive beløb, der er uretmæssigt udbetalt på grund af uregelmæssigheder eller forsømmelser

d)

sørge for hurtig og passende godtgørelse til de i artikel 3, litra a), omhandlede ejere

e)

på forhånd tilrettelægge betingelserne for at skaffe og ved offentligt indkøb erhverve de støtteberettigede tjenester og materialer, som er nødvendige for krisestyring, bl.a. til nedslagning, transport, destruktion af dyrekroppe, æg og produkter, rengøring og desinficering, af hensyn til en sund økonomisk forvaltning af deres egne udgifter.

Medlemsstaterne underretter efter anmodning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

4.   Den officielle anmodning om godtgørelse skal under alle omstændigheder indeholde oplysninger om nationale administrative og retslige procedurer angående de finansierede foranstaltninger, herunder verserende sager, de deri involverede beløb og baggrunden for disse procedurer.

Artikel 8

Omregningskurs

Omregningskursen, der skal anvendes ved godtgørelsesanmodninger udtrykt i national valuta i betydningen i artikel 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2799/98, i måneden »n«, er kursen på tiendedagen i måneden »n+1« eller den første dag forud herfor, for hvilken der foreligger en kurs.

Artikel 9

Nedsættelse af støtteberettigede udgifter

1.   Såfremt myndighederne ikke overholder de frister, der er fastsat i artikel 6, kan de støtteberettigede udgifter nedsættes med indtil 5 % under hensyntagen til kvaliteten af de modtagne informationer og den anmeldte epizootis omfang.

2.   Overskridelse af fristerne for indgivelse i artikel 7, stk. 2, medfører, at EF-tilskuddet nedsættes med 25 % for hver kalendermåneds forsinkelse.

3.   Såfremt myndighederne udbetaler godtgørelserne efter udløbet af fristen i artikel 2, litra a), finder følgende bestemmelser anvendelse:

a)

De støtteberettigede udgifter nedsættes med 25 %, når udbetalingen foretages mellem 91 og 105 dage efter nedslagning af dyr og/eller destruktion af æg.

b)

De støtteberettigede udgifter nedsættes med 50 %, når udbetalingen foretages mellem 106 og 120 dage efter nedslagning af dyr og/eller destruktion af æg.

c)

De støtteberettigede udgifter nedsættes med 75 %, når udbetalingen foretages mellem 121 og 135 dage efter nedslagning af dyr og/eller destruktion af æg.

d)

De støtteberettigede udgifter nedsættes med 100 %, når udbetalingen foretages senere end 135 dage efter nedslagning af dyr og/eller destruktion af æg.

Kommissionen kan dog anvende andre skæringstidspunkter og/eller lavere reduktionssatser eller ingen reduktionssats, såfremt medlemsstaterne fremlægger objektive og velunderstøttede argumenter herfor.

4.   Såfremt modtagerne gør indsigelse mod godtgørelsen, suspenderes fristerne i stk. 3 for de pågældende sager.

Artikel 10

Revision

Kommissionen kan i samarbejde med de kompetente myndigheder foretage revision af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 og artikel 7, stk. 3, for så vidt angår de dermed forbundne udgifters støtteberettigelse, og revision på stedet i medlemsstaten.

Revision kan bl.a. have til formål at kontrollere bilag og overensstemmelse mellem de finansielle dossier, for så vidt angår dyrenes pris, antal, alder og vægt, læggedato for æggene, aktuelle fakturaer, bedrifternes registre, og overtagelses- og transportdokumenter.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG I

Støtteberettigede udgifter, jf. artikel 5, stk. 1

1.

Udgifter til obligatorisk nedslagning af dyr:

a)

løn og honorarer til personale, der er særligt ansat til nedslagningen

b)

hjælpematerialer og specifikt udstyr til nedslagning

c)

køb af tjenester eller leje af materiel til transport af dyr til nedslagningsstedet.

2.

Udgifter til destruktion af dyrekroppe og/eller æg:

a)

destruktion: køb af tjenester eller leje af materiel til transport af dyrekroppe og/eller æg til destruktionsanstalten, behandling af dyrekroppe og/eller æg på destruktionsanstalten, hjælpematerialer og specifikt udstyr til destruktion af æg og kødmel

b)

nedgravning: særligt ansat personale, køb af tjenester eller leje af materiel til transport og nedgravning af dyrekroppe og/eller æg samt produkter til desinficering af bedriften

c)

forbrænding, eventuelt på stedet: særligt ansat personale, brændstof eller andet materiale, køb af tjenester eller leje af materiel til transport af dyrekroppe og/eller æg samt produkter til desinficering af bedriften.

3.

Udgifter til rengøring (1) af, desinficering (1) af og insektbekæmpelse på bedrifter:

a)

produkter til rengøring, desinficering og insektbekæmpelse

b)

løn og honorarer til særligt ansat personale.

4.

Udgifter til destruktion af kontamineret dyrefoder (1) og/eller mælk (1):

a)

godtgørelse af indkøbsprisen for dyrefoder og/eller mælk

b)

køb af tjenester eller leje af materiel til transport og destruktion af dyrefoder og/eller mælk.

5.

Udgifter til godtgørelse for destruktion af kontamineret udstyr til markedsværdi (1).

6.

For så vidt angår vaccination, kan de støtteberettigede udgifter omfatte løn og honorarer til personale, der er særligt ansat hertil, hjælpematerialer og specifikt udstyr til vaccination og i givet fald medlemsstatens indkøb af vaccine, såfremt Fællesskabet ikke er i stand til at levere den nødvendige vaccine til udryddelse af sygdommen.


(1)  Ikke relevant for bluetongue hos får.


BILAG IIa

Oplysninger forud for tildeling af tilskud fra Fællesskabet

(sygdommens navn) (år) (medlemsstat): godtgørelse

Dyreart eller produkttype

Antal

Godtgørelse (i national valuta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG IIb

Oplysninger forud for tildeling af tilskud fra Fællesskabet (sygdommens navn) (år)

(medlemsstat): operationelle omkostninger

Aktion

Beløb (i national valuta)

Nedslagning

 

Transport af:

dyrekroppe

æg

mælk

Destruktion af:

dyrekroppe

æg

mælk

Destruktion af foder

 

Destruktion af materiel

 

Rengøring

 

Desinficering/insektbekæmpelse

 

I alt

 


BILAG III

Anmodning om tilskud til godtgørelse af prisen på dyr, hvoraf der er foretaget obligatorisk nedslagning af dyr eller på æg, hvoraf der er foretaget obligatorisk destruktion

Udbrud nr.

Kontakt med udbrud

Andet

Bedriftens identifikationsnummer

Bedriftsejer

Bedriftens beliggenhed

Dyreejer

Dato for nedslagning

Nedslagning

Destruktionsmetode

Vægt ved destruktion

Antal dyr pr. art

Udbetalt beløb pr. art

Andre godtgørelsesbeløb udbetalt direkte til bedriftsejeren

(ekskl. moms)

Godtgørelse i alt

(ekskl. moms)

Udbetalingsdato

 

 

 

 

Efternavn

Fornavn

 

Efternavn

Fornavn

 

Gård

Slagteri

Destruktionsanstalt

Forbrænding på stedet

Andet (specificeres)

 

Søer

Orner

Pattegrise

Svin

Søer

Orner

Pattegrise

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udbrud nr.

Kontakt med udbrud

Andet

Bedriftens identifika-tionsnummer

Bedriftsejer

Bedriftens beliggenhed

Dyreejer

Dato for nedslagning

Nedslagning

Destruktionsmetode

Vægt ved destruktion

Antal dyr pr. art

Udbetalt beløb pr. art

Andre godtgørelsesbeløb udbetalt direkte til bedriftsejeren

(ekskl. moms)

Godtgørelse i alt

(ekskl. moms)

Udbetalingsdato

 

 

 

 

Efternavn

Fornavn

 

Efternavn

Fornavn

 

Gård

Slagteri

Destruktionsanstalt

Forbrænding på stedet

Andet (specificeres)

 

Køer (1)

Kvier

Kalve

Tyre

Køer

Kvier

Kalve

Tyre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udbrud nr.

Kontakt med udbrud

Andet

Bedriftens identifikationsnummer

Bedriftsejer

Bedriftens beliggenhed

Dyreejer

Dato for nedslagning

Nedslagning

Destruktionsmetode

Vægt ved destruktion

Antal dyr pr. art

Udbetalt beløb pr. art

Andre godtgørelsesbeløb udbetalt direkte til bedriftsejeren

(ekskl. moms)

Godtgørelse i alt

(ekskl. moms)

Udbetalingsdato

 

 

 

 

Efternavn

Fornavn

 

Efternavn

Fornavn

 

Gård

Slagteri

Destruktionsanstalt

Forbrænding på stedet

Andet

(specificeres)

 

Får

Geder

Andre

Får

Geder

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunfår

Væddere

Lam

Geder

Bukke

Kid

 

Hunfår

Væddere

Lam

Geder

Bukke

Kid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udbrud nr.

Kontakt med udbrud

Andet

Bedriftens identifikationsnummer

Bedriftsejer

Bedriftens beliggenhed

Dyreejer

Dato for nedslagning

Nedslagning

Destruktionsmetode

Vægt ved destruktion

Antal dyr pr. art

Udbetalt beløb pr. art

Andre godtgørelsesbeløb udbetalt direkte til bedriftsejeren

(ekskl. moms)

Godtgørelse i alt

(ekskl. moms)

Udbetalingsdato

 

 

 

 

Efternavn

Fornavn

 

Efternavn

Fornavn

 

Gård

Slagteri

Destruktionsanstalt

Forbrænding på stedet

Andet

(specificeres)

 

Får

Geder

Andre

Får

Geder

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunfår

Væddere

Lam

Geder

Bukke

Kid

 

Hunfår

Væddere

Lam

Geder

Bukke

Kid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udbrud nr.

Kontakt med udbrud

Andet

Bedriftens identifikationsnummer

Bedriftsejer

Bedriftens beliggenhed

Dyreejer

Dato for nedslagning

Nedslagning

Destruktionsmetode

Vægt ved destruktion

Antal dyr pr. art

Udbetalt beløb pr. art

Andre godtgørelsesbeløb udbetalt direkte til bedriftsejeren

(ekskl. moms)

Godtgørelse i alt

(ekskl. moms)

Udbetalingsdato

 

 

 

 

Efternavn

Fornavn

 

Efternavn

Fornavn

 

Gård

Slagteri

Destruktionsanstalt

Forbrænding på stedet

Andet

(specificeres)

 

Får

Geder

Andre

Får

Geder

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunfår

Væddere

Lam

Geder

Bukke

Kid

 

Hunfår

Væddere

Lam

Geder

Bukke

Kid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Angiv kategori: malke- og/eller kødkvæg.


BILAG IV

Anmodning om tilskud til godtgørelse af andre omkostninger

»Andre omkostninger« udtrykt i national valuta, ekskl. moms (ekskl. godtgørelse for værdien af dyrene og/eller æggene)

Bedriftens nr.

Aktion

Nedslagning

Destruktion af dyrekroppe (transport og behandling)

Destruktion af æg (transport og behandling)

Rengøring og desinficering/insektbekæmpelse (løn og produkter)

Foder og mælk (godtgørelse og destruktion)

Udstyr (godtgørelse og destruktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 


BILAG V

Dokumentation som den kontrollerede kompetente myndighed efter anmodning skal fremlægge

Følgende anses som dokumentation i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forbindelse med de kontrollerede sager:

I.   DOKUMENTATIONSBILAG KNYTTET TIL ANMODNING OM TILSKUD TIL GODTGØRELSE AF BEDRIFTSEJERE

1)

beviser for betaling til modtageren (betalingsoversigt)

2)

evalueringsrapporter om de dyr og produkter, for hvilke der er ydet godtgørelse

3)

officielle påbud om nedslagning af dyrene

4)

dokumenter vedrørende transport af dyrene (dispensation, transporterede kategorier, leveringskvittering)

5)

oplysninger om bestandens sammensætning (kvæg) på dagen for nedslagningen ifølge systemet for identifikation og registrering af kvæg (edb-registrering)

6)

laboratorieprøver og resultater

7)

epidemiologiske undersøgelser

8)

rapporter efter veterinærkontrol i ugerne forud for nedslagningen

9)

bevis for dyrenes vægt på slagteriet

10)

bevis for dyrekroppenes vægt ved destruktion

11)

officielle attester for destruktion af de dyr og produkter, for hvilke der er udbetalt godtgørelse, og de dertil hørende regninger fra destruktionsanstalten

12)

bedriftens originale optegnelser

13)

lister over markedsopkøb eller opkøb som følge af et problem med dyrevelfærd under epizootien, hvis der er foretaget sådanne opkøb

14)

kopier af modtagerens ansøgninger om præmier i løbet af det produktionsår, hvor nedslagningen fandt sted

15)

tilladelser til flytning af bedriftens dyr udstedt inden for de seneste seks måneder forud for nedslagningen

16)

oversigter over mælkeproduktionen

17)

stamtræ over dyrene (hvor et sådant findes)

18)

kopier af fakturaer for indkøb og erstatning af de dyr, der er blevet slået ned, og kopier af købs- eller salgsfakturaer for de seneste tre måneder forud for nedslagningen.

II.   DOKUMENTATION KNYTTET TIL ANMODNING OM TILSKUD TIL DE I BILAG I OMHANDLEDE OMKOSTNINGER

Dokumentation for aktioner og køb af produkter og tjenester, der er nævnt i bilag I.


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 350/2005

af 28. februar 2005

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige i to måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2180/2003 (EUT L 335 af 22.12.2003, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

LICITATION MED HENBLIK PÅ TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A3-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER OG ÆBLER)

Periode, hvor buddene skal fremsættes:9.-10. marts 2005

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

7 647

0805 10 20 9100

A00

35

33 333

0805 50 10 9100

A00

55

16 667

0808 10 80 9100

F09

37

47 705


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F03

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Schweiz.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F08

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien.

F09

:

Følgende bestemmelsessteder:

Norge, Island, Grønland, Færøerne, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia

lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika

bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 351/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fællesskabets produktions- og importpriser for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1b i forordning (EØF) nr. 700/88, fastsættes for en periode på to uger som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Den anvendes fra den 2. til den 15. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).


BILAG

til Kommissionens forordning af 28. februar 2005 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

(EUR/100 stk.)

Periode: 2. til 15. marts 2005

Fællesskabets produktionspris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

17,20

13,44

37,24

16,29


Fællesskabets importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Israel

Marokko

Cypern

Jordan

Vestbredden og Gazastriben


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 352/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. marts 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 7, stk. 5, femte led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes produktionsrestitutioner for de i samme forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (2) fastsætter, at disse restitutioner beregnes ud fra den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til 34,203 EUR/100 kg netto for perioden fra 1. til 31. marts 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 353/2005

af 28. februar 2005

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. marts 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. marts 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

8,17

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

37,42

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

56,64

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

56,64

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

37,42


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 15.2.2005-25.2.2005

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

109,29 (3)

61,02

152,92

142,92

122,92

93,67

Præmie for Golfen (EUR/t)

48,80

13,44

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 29,51 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/13/EF

af 21. februar 2005

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF vedrørende emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF vedrørende typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF (1), særlig artikel 6 og 7,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 74/150/EØF (2), særlig artikel 19, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (3), som ændret ved direktiv 2004/26/EF, fastsætter strengere emissionskrav for motorer beregnet til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, og indfører tre nye trin af emissionsgrænseværdier.

(2)

Direktiv 2000/25/EF, som er et af særdirektiverne inden for rammerne af den typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (4), bør tilpasses til direktiv 97/68/EF, som ændret ved direktiv 2004/26/EF, navnlig for så vidt angår indførelsen af den deri fastsatte fleksible ordning.

(3)

Bilag I og II til direktiv 2000/25/EF bør tilpasses bl.a. for at tage højde for de gennem direktiv 97/68/EF, som ændret ved direktiv 2004/26/EF, indførte nye emissionsgrænseværdier for kombinerede kulbrinte- og kvælstofoxidemissioner. Der bør foretages andre ændringer i disse bilag med henblik på at sikre sammenhængen mellem bestemmelserne om oplysningsskemaerne i direktiv 2000/25/EF, 97/68/EF og 2003/37/EF. Desuden bør bilag III til direktiv 2000/25/EF tilpasses for at tilføje de alternative typegodkendelser, som skal anerkendes i forbindelse med de nye trin III A, III B og IV.

(4)

Det er endvidere nødvendigt at tilpasse bilag I til direktiv 2003/37/EF for at sikre sammenhængen mellem bestemmelserne om oplysningsskemaerne i direktiv 2000/25/EF, 97/68/EF og 2003/37/EF. Bl.a. bør terminologiske uoverensstemmelser af klarhedshensyn fjernes.

(5)

Direktiv 2000/25/EF og 2003/37/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/37/EF nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2000/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende led:

»—

»udskiftningsmotor«: en nyfremstillet motor, som erstatter en motor i en maskine, og som udelukkende er blevet leveret til dette formål.«

2)

I artikel 3 indsættes følgende stykke:

»3.   Udskiftningsmotorer skal opfylde de samme grænseværdier, som gjaldt for den motor, der skal udskiftes, da den oprindeligt blev markedsført.

Teksten »UDSKIFTNINGSMOTOR« skal fremgå af mærkning på motoren eller indsættes i instruktionsbogen.«

3)

Følgende nye artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Fleksibilitetsordning

Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, træffer medlemsstaterne bestemmelse om, at en motorfabrikant, på anmodning af en traktorfabrikant, når den godkendende myndighed har givet tilladelse dertil, i perioden mellem to på hinanden følgende trin af grænseværdier kan markedsføre et begrænset antal motorer, som kun opfylder det forudgående trin af emissionsgrænseværdier, og forudsat at den i bilag IV fastsatte procedure er overholdt.«

4)

Artikel 4 ændres som følger:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende litra c), d) og e):

»c)

i trin III A

efter den 31. december 2005 for motorer af kategori H, I og K (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3a, i direktiv 97/68/EF)

efter den 31. december 2006 for motorer af kategori J (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3a, i direktiv 97/68/EF)

d)

i trin III B

efter den 31. december 2009 for motorer af kategori L (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3c, i direktiv 97/68/EF)

efter den 31. december 2010 for motorer af kategori M og N (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3c, i direktiv 97/68/EF)

efter den 31. december 2011 for motorer af kategori P (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3c, i direktiv 97/68/EF)

e)

i trin IV

efter den 31. december 2012 for motorer af kategori Q (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3d, i direktiv 97/68/EF)

efter den 30. september 2013 for motorer af kategori R (effektområde som defineret i artikel 9, stk. 3d, i direktiv 97/68/EF).«

b)

I stk. 3 tilføjes følgende led:

»—

efter den 31. december 2005 for motorer af kategori H

efter den 31. december 2006 for motorer af kategori I

efter den 31. december 2006 for motorer af kategori K

efter den 31. december 2007 for motorer af kategori J

efter den 31. december 2010 for motorer af kategori L

efter den 31. december 2011 for motorer af kategori M

efter den 31. december 2011 for motorer af kategori N

efter den 31. december 2012 for motorer af kategori P

efter den 31. december 2013 for motorer af kategori Q

efter den 30. september 2014 for motorer af kategori R.«

c)

Stk. 5 erstattes af følgende stykke:

»5.   For så vidt angår motorer af kategori A til G kan medlemsstaterne udsætte de i stk. 3 angivne datoer i to år for motorer, der er produceret forud for den nævnte dato. De kan tillade andre undtagelser i henhold til de betingelser, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 97/68/EF.«

d)

Følgende stk. 6, 7 og 8 tilføjes:

»6.   For motorer af kategori H til R udsættes de i stk. 3 angivne datoer i to år for motorer, der er produceret forud for den nævnte dato.

7.   For så vidt angår motortyper og motorfamilier, som forud for de i denne artikels stk. 3 fastlagte tidspunkter opfylder de grænseværdier, der er angivet i tabellen i punkt 4.1.2.4, 4.1.2.5 og 4.1.2.6 i bilag I til direktiv 97/68/EF, skal medlemsstaterne tillade særlig mærkning for at angive, at det pågældende udstyr overholder de krævede grænseværdier forud for de fastlagte datoer.

8.   I henhold til den procedure, der er henvist til i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2003/37/EF, tilpasser Kommissionen grænseværdierne og datoerne for trin III B og IV til de grænseværdier og datoer, der fastsættes efter den revisionsprocedure, der er omhandlet i artikel 2, litra b), i direktiv 2004/26/EF, med henblik på behovene i forbindelse med landbrugs- og skovbrugstraktorer, navnlig traktorer i klasse T2, T4.1 og C2.«

5)

Bilag I, II, og III ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende direktiv.

6)

Teksten i bilag II til dette direktiv tilføjes som nyt bilag IV.

Artikel 2

Bilag I til direktiv 2003/37/EF ændres i overensstemmelse med bilag III til dette direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2005 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1. Ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(3)  EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/26/EF (EUT L 146 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


BILAG I

I bilag I, II og III til direktiv 2000/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Tillæg 1 affattes således:

»Tillæg 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

I tillæg 2, del II, affattes punkt 2.4 således:

»2.4.   Prøvningsresultater

Måles i overensstemmelse med kravene i direktiv 97/68/EF

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Partikler

(g/kWh)«

 

 

 

 

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Tillæg 1 affattes således:

i)

Del 2, punkt 2.1.17 og 2.1.18, affattes således:

»2.1.17.

Luftindtag: største tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

2.1.18.

Udstødningssystem: største tilladte modtryk ved mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa«.

ii)

Der indsættes følgende:

»2.6.   Portkonfiguration

2.6.1.

Placering, størrelse og antal.«

b)

Punkt 2.2.4 i tillæg 2, del II, affattes således:

»2.2.4.   Prøvningsresultater

Måles i overensstemmelse med kravene i direktiv 97/68/EF

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Partikler

(g/kWh)«

 

 

 

 

 

3)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

ANERKENDELSE AF ALTERNATIVE TYPEGODKENDELSER

1.   For trin I anerkendes følgende typegodkendelsesattester som ækvivalente for motorer af kategori A, B og C, som defineret i direktiv 97/68/EF:

1.1.   typegodkendelsesattester i henhold til direktiv 97/68/EF

1.2.   typegodkendelsesattester i henhold til direktiv 88/77/EØF, som opfylder kravene i trin A eller B vedrørende artikel 2 og bilag I, punkt 6.2.1, i direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 91/542/EØF, eller FN/ECE-regulativ 49, ændringsserie 02, rettelsesliste I/2

1.3.   typegodkendelsesattester i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 96.

2.   For trin II anerkendes følgende typegodkendelsesattester som ækvivalente:

2.1.   typegodkendelsesattester i henhold til direktiv 97/68/EF, trin II, for motorer af kategori D, E, F og G

2.2.   typegodkendelser i henhold til direktiv 88/77/EØF, ændret ved direktiv 1999/96/EF, som er i overensstemmelse med trin A, B1, B2 eller C i artikel 2 og punkt 6.2.1 i bilag I

2.3.   FN/ECE-regulativ nr. 49, ændringsserie 03

2.4.   FN/ECE-regulativ nr. 96 trin B-godkendelser i henhold til punkt 5.2.1 i ændringsserie 01 til regulativ nr. 96.

3.   For trin III A anerkendes følgende typegodkendelsesattester som ækvivalente:

Typegodkendelsesattester i henhold til direktiv 97/68/EF, trin III A, for motorer af kategori H, I, J og K.

4.   For trin III B anerkendes følgende typegodkendelsesattester som ækvivalente:

Typegodkendelsesattester i henhold til direktiv 97/68/EF, trin III B, for motorer af kategori L, M, N og P.

5.   For trin IV anerkendes følgende typegodkendelsesattester som ækvivalente:

Typegodkendelsesattester i henhold til direktiv 97/68/EF, trin IV, for motorer af kategori Q og R.«


BILAG II

Følgende bilag IV tilføjes direktiv 2000/25/EF:

»BILAG IV

BESTEMMELSER FOR TRAKTORER OG MOTORER, SOM MARKEDSFØRES UNDER DEN I ARTIKEL 3A FASTSATTE »FLEKSIBILITETSORDNING«

1.   MOTOR- OG TRAKTORFABRIKANTERNES FORANSTALTNINGER

1.1.   En traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmoder om tilladelse fra den godkendende myndighed til hos sine motorleverandører i perioden mellem to emissionstrin at afgive ordre på eller outsource fremstillingen af det antal motorer, der er anført i punkt 1.2 og 1.3, og som ikke opfylder de gældende emissionsgrænseværdier, men som er godkendt til det seneste forudgående trin af emissionsgrænser.

1.2.   Det antal motorer, som markedsføres under en fleksibilitetsordning, må for hver motorkategori ikke være over 20 % af traktorfabrikantens årlige salg af traktorer med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste 5 års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i EU.

1.3.   Som alternativ til den i punkt 1.2 givne mulighed kan traktorfabrikanten anmode om tilladelse til, at hans motorleverandører markedsfører et fast antal motorer under fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer i hver motorkategori må ikke overskride følgende værdier:

Motorkategori

Antal motorer

19-37 kW

200

37-75 kW

150

75-130 kW

100

130-560 kW

50

1.4.   Traktorfabrikanten vedlægger følgende oplysninger i sin ansøgning til en godkendende myndighed:

a)

en prøve af de mærkater, som vil blive påført enhver traktor, i hvilken der monteres en motor, der er bragt på markedet under fleksibilitetsordningen. Mærkaterne skal bære følgende tekst: »Traktor nr. … (fortløbende traktornumre) af … (samlet antal traktorer i det pågældende effektområde) med motornr. … med typegodkendelse (direktiv 2000/25/EF) nr. …« og

b)

en prøve af den supplerende mærkat, som vil blive påført motoren, med den tekst, som er omhandlet i punkt 2.2 i dette bilag.

1.5.   Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de oplysninger, som er relevante for anvendelse af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

1.6.   Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som han anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren eller motoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal motorer og traktorer, der er blevet markedsført under anvendelse af fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen.

2.   MOTORFABRIKANTENS FORANSTALTNINGER

2.1.   En motorfabrikant kan levere motorer til en traktorfabrikant under en fleksibilitetsordning, der er omfattet af en godkendelse i henhold til dette bilags punkt 1.

2.2.   Motorfabrikanten påfører disse motorer en mærkat med følgende tekst: »Motor markedsført under fleksibilitetsordningen«.

3.   DEN GODKENDENDE MYNDIGHEDS FORANSTALTNINGER

Den godkendende myndighed vurderer anmodningen om anvendelse af fleksibilitetsordningen og de vedlagte dokumenter. Den meddeler derefter traktorfabrikanten sin afgørelse om, hvorvidt fleksibilitetsordningen kan anvendes.«


BILAG III

I direktiv 2003/37/EF, bilag I, model A, affattes punkt 3 »MOTOR« således:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/55


RÅDETS AFGØRELSE

af 17. februar 2005

om beskikkelse af to belgiske medlemmer af og en belgisk suppleant til Regionsudvalget

(2005/165/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra den belgiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet traf den 22. januar 2002 afgørelse 2002/60/EF (1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget.

(2)

Der er blevet to pladser ledige som medlem af Regionsudvalget efter udløbet af mandatperioden for Jacques SIMONET og Jos CHABERT, og der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget efter udløbet af mandatperioden for Eric TOMAS, hvilket Rådet blev underrettet om den 1. februar 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Følgende beskikkes

a)

som medlemmer af Regionsudvalget:

 

Charles PICQUÉ,

ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine, du logement, de la propreté publique, du commerce extérieur et de la coopération au développement,

som efterfølger for Jacques SIMONET

 

Jos CHABERT,

Vice-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

på grundlag af hans nye mandat

b)

som suppleant til Regionsudvalget:

 

Benoît CEREXHE,

ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’économie, de l’emploi, de la recherche scientifique, de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente et de la politique agricole,

som efterfølger for Eric TOMAS

for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


Kommissionen

1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/57


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. februar 2005

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen

(meddelt under nummer K(2005) 247)

(2005/166/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (1), særlig artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 6, og artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De oplysninger, der indberettes til Kommissionen hvert år, tjener som grundlag for vurderingen af det faktiske fremskridt med opfyldelsen af Fællesskabets og dets medlemsstaters forpligtelser til at begrænse eller reducere emissionerne af alle drivhusgasser efter De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (klimakonventionen) og efter Kyoto-protokollen og som grundlag for Fællesskabets udarbejdelse af årlige rapporter i overensstemmelse med forpligtelserne efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

(2)

Kommissionen bør revurdere elementerne i nærværende beslutnings artikel 4, stk. 1, hvis der som følge af klimakonventionens granskning af fællesskabsopgørelsen kræves tilføjet yderligere elementer, og vedtage de nødvendige ændringer efter proceduren i artikel 9, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF, så medlemsstaterne medtager disse elementer i deres efterfølgende rapporter i medfør af artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF.

(3)

De oplysninger, der indberettes til Kommissionen hvert andet år, tjener som grundlag for vurderingen af Fællesskabets og dets medlemsstaters forventede fremskridt med opfyldelsen af deres forpligtelser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

(4)

Kommissionen bør revurdere bilag II og III og senest den 1. januar 2007 vedtage eventuelle ændringer hertil efter proceduren i artikel 9, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF.

(5)

Mangler der data i en medlemsstats opgørelse, udarbejder Kommissionen estimater herfor, efter høring af den pågældende medlemsstat og i overensstemmelse med principperne i denne beslutning, for at sikre, at den pågældende medlemsstats og Fællesskabets opgørelser er fuldstændige, jf. klimakonventionens rapporteringsretningslinjer for de årlige opgørelser og de reviderede IPCC-retningslinjer fra 1996 for nationale drivhusgasopgørelser.

(6)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør udarbejde deres rapporter om de ved udgangen af 2005 opnåede påviselige fremskridt, efter klimakonventionens retningslinjer for rapportering af nationale meddelelser og retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7.

(7)

Ved udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne, der er fastlagt i Marrakech-aftalerne, bør medlemsstaterne og Kommissionen udarbejde deres rapporter om denne periode i overensstemmelse med retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7.

(8)

De i denne beslutning fastsatte procedurer og tidsplaner for samarbejde og samordning mellem medlemsstaterne og Fællesskabet, hvad forpligtelserne efter beslutning nr. 280/2004/EF angår, tjener til at sikre, at disse forpligtelser opfyldes effektivt og rettidigt.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 9 i beslutning nr. 280/2004/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

KAPITEL I

Emne

Artikel 1

Emne

Denne beslutning indeholder bestemmelserne til gennemførelse af beslutning nr. 280/2004/EF på følgende områder:

a)

indberetning af de i artikel 3, stk. 1 og 2, i beslutning nr. 280/2004/EF omhandlede oplysninger, jf. samme beslutnings artikel 3, stk. 3

b)

indførelse af et opgørelsessystem for Fællesskabet, jf. artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF

c)

krav om rapportering om påviselige fremskridt som fastsat i Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 2, og om rapportering om den i Marrakech-aftalerne fastlagte supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne, jf. artikel 5, stk. 6, i beslutning nr. 280/2004/EF

d)

procedurer og tidsplaner for samarbejde og samordning, hvad forpligtelserne i artikel 8, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF angår, jf. samme beslutnings artikel 8, stk. 3.

KAPITEL II

Rapportering fra medlemsstaterne

Afdeling 1

Årlige rapporter

Artikel 2

Retningslinjer for fastsættelse og rapportering af oplysninger

1.   Medlemsstaterne fastsætter, hvilke oplysninger der skal indberettes efter artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF, i overensstemmelse med:

a)

de reviderede retningslinjer fra 1996 fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC) for nationale drivhusgasopgørelser, i det følgende benævnt »de reviderede IPCC-retningslinjer fra 1996 for nationale drivhusgasopgørelser«

b)

IPCC's retningslinjer for god praksis og usikkerhedsstyring (good practice guidance and uncertainty management) i nationale drivhusgasopgørelser, i det følgende benævnt »IPCC’s retningslinjer for god praksis«

c)

IPCC's retningslinjer for god praksis i forbindelse med arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (land use, land-use change and forestry — LULUCF), i det følgende benævnt »IPCC’s retningslinjer for god LULUCF-praksis«.

2.   Medlemsstaterne indberetter oplysningerne efter artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF til Kommissionen med kopi til Det Europæiske Miljøagentur i overensstemmelse med:

a)

retningslinjerne (del I) for udarbejdelse af nationale meddelelser fra parterne i konventionens bilag I: klimakonventionens retningslinjer for rapportering om årlige opgørelser, i det følgende benævnt »klimakonventionens rapporteringsretningslinjer for årlige opgørelser«

b)

retningslinjerne for udarbejdelse af oplysninger, der kræves efter Kyoto-protokollens artikel 7, i det følgende benævnt »retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7«.

3.   Medlemsstaternes fuldstændige rapport om deres nationale opgørelse, jf. artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i beslutning nr. 280/2004/EF, udarbejdes i overensstemmelse med den struktur, der er opstillet i klimakonventionens rapporteringsretningslinjer for årlige opgørelser.

Artikel 3

Rapportering efter artikel 3, stk. 1, litra d), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   I overensstemmelse med Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3, og med relevante beslutninger truffet inden for rammerne heraf, indberetter medlemsstaterne i medfør af artikel 3, stk. 1, litra d), i beslutning nr. 280/2004/EF deres menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optaget gennem dræn som følge af ændringer i arealanvendelse og skovbrug som omhandlet i Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3, for årene mellem 1990 og året før det foregående år.

Herudover indberetter medlemsstater, der vælger skovforvaltning, forvaltning af dyrkede arealer, forvaltning af græsarealer eller genplantning i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 4, deres menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optaget gennem dræn for hver af de valgte aktiviteter for årene mellem 1990 og året før det foregående år.

Medlemsstaterne sondrer klart mellem disse oplysninger på den ene side og estimater for deres menneskeskabte emissioner fra kilderne i Kyoto-protokollens bilag A på den anden side.

2.   Medlemsstaterne indberetter oplysningerne i stk. 1 i deres rapporter fra den 15. januar 2010 og derefter.

Artikel 4

Rapportering efter artikel 3, stk. 1, litra f), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Medlemsstaterne indberetter i medfør af artikel 3, stk. 1, litra f), i beslutning nr. 280/2004/EF:

a)

en beskrivelse af medlemsstatens institutionelle dispositioner for udarbejdelse af opgørelsen og proceduren herfor

b)

en beskrivelse af de anvendte metodologier og datakilder, herunder oplysninger om de typer aktivitetsdata og emissionsfaktorer, der er anvendt for Fællesskabets nøglekilder, som fastsat af Kommissionen hvert år inden den 31. oktober i overensstemmelse med kapitel 7 i IPCC’s retningslinjer for god praksis og kapitel 5 i IPCC’s retningslinjer for god LULUCF-praksis. Medlemsstaterne meddeler disse oplysninger ved at henvise til de tilsvarende afsnit i rapporten om den nationale opgørelse eller ved at anvende skemaet i bilag I til denne beslutning

c)

oplysninger om medlemsstatens program for kvalitetssikring og -kontrol, herunder dens kvalitetsmålsætninger og plan for kvalitetssikring og kvalitetskontrol af opgørelsen

d)

en generel usikkerhedsvurdering

e)

en generel vurdering af fuldstændigheden, under hensyntagen til medlemsstatens geografiske udbredelse og eventuelle mangler i oplysningerne i opgørelsen

f)

sammenligning mellem den sektorbaserede tilgang og den referencebaserede tilgang

g)

eventuelle reaktioner på klimakonventionens granskning af tidligere nationale opgørelser, der er modtaget efter indgivelsen af den foregående nationale opgørelse, og oplysninger om eventuelle omberegninger

h)

beskrivelse og fortolkning af tidligere emissionstendenser.

2.   For oplysninger, der skal indberettes i medfør af stk. 1, litra a) til e), kan medlemsstaterne anføre, at der ikke er sket ændringer i de pågældende afsnit af rapporten om den nationale opgørelse.

Artikel 5

Rapportering efter artikel 3, stk. 1, litra g), i beslutning nr. 280/2004/EF

Oplysningerne fra det nationale register, jf. artikel 3, stk. 1, litra g), i beslutning nr. 280/2004/EF, omfatter de oplysninger, der kræves ifølge retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7.

Artikel 6

Rapportering efter artikel 3, stk. 1, litra h), i beslutning nr. 280/2004/EF

Oplysningerne om juridiske personer, jf. artikel 3, stk. 1, litra h), i beslutning nr. 280/2004/EF, omfatter en liste over juridiske personer, som medlemsstaten har bemyndiget til at besidde tildelte enheder (AAU’er), optagsenheder (RMU’er), emissionsreduktionsenheder (ERU’er) og godkendte emissionsreduktioner (CER’er), herunder midlertidige CER’er (tCER’er) og langfristede CER’er (lCER’er).

Artikel 7

Rapportering efter artikel 3, stk. 1, litra j), i beslutning nr. 280/2004/EF

Oplysningerne om indikatorer, jf. artikel 3, stk. 1, litra j), i beslutning nr. 280/2004/EF:

a)

skal senest den 15. januar 2005 og hvert år derefter omfatte værdierne for de i tabel II-1 i bilag II anførte prioriterede indikatorer

b)

bør senest den 15. januar 2005 og skal senest den 15. januar 2006 og hvert år derefter omfatte værdierne for de i tabel II-2 i bilag II anførte supplerende prioriterede indikatorer

c)

bør senest den 15. januar 2005 og hvert år derefter omfatte værdierne for de i tabel II-3 i bilag II anførte supplerende indikatorer.

Afdeling 2

Toårsrapporter

Artikel 8

Rapporteringsretningslinjer

Medlemsstaterne indberetter de i artikel 3, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF omhandlede oplysninger efter retningslinjerne (del II) for udarbejdelse af nationale meddelelser fra parterne i konventionens bilag I: klimakonventionens retningslinjer for rapportering af nationale meddelelser, i det følgende benævnt »klimakonventionens retningslinjer for rapportering af nationale meddelelser« og retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7.

Artikel 9

Rapportering efter artikel 3, stk. 2, litra a), i beslutning nr. 280/2004/EF

Oplysningerne om nationale politikker og foranstaltninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), i beslutning nr. 280/2004/EF, omfatter:

a)

en liste over politikker og foranstaltninger, som er udløbet eller ophævet i rapporteringsperiodens løb

b)

en beskrivelse af det faktiske og forventede samspil med andre relevante politikker og foranstaltninger og med relevante fællesskabspolitikker og -retsforskrifter

c)

indikatorer for fremskrivningerne for årene 2005, 2010, 2015 og 2020, jf. bilag III til denne beslutning.

Artikel 10

Rapportering efter artikel 3, stk. 2, litra b), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   I medfør af artikel 3, stk. 2, litra b), i beslutning nr. 280/2004/EF angiver medlemsstaterne klart deres fremskrivninger »med foranstaltninger« og »med supplerende foranstaltninger« og de heri medtagne politikker og foranstaltninger.

En fremskrivning »med foranstaltninger« omfatter gennemførte og vedtagne politikker og foranstaltninger. En fremskrivning »med supplerende foranstaltninger« omfatter planlagte politikker og foranstaltninger.

Medlemsstaterne kan i deres fremskrivninger »med foranstaltninger« og »med supplerende foranstaltninger« medtage oplysninger om fremskrivninger »uden foranstaltninger«. En fremskrivning »uden foranstaltninger« udelukker alle politikker og foranstaltninger, der gennemføres, vedtages eller planlægges efter det år, der er valgt som udgangsår for fremskrivningen.

2.   Anvendes metoder, modeller, udgangshypoteser og centrale input- og output-parametre som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), nr. iv), i beslutning nr. 280/2004/EF, omfatter beskrivelserne heraf de obligatoriske parametre i nærværende beslutnings bilag IV, punkt 1.

Medlemsstaterne tilskyndes til at indberette de fremskrivningsparametre, der er optaget på listen over anbefalede parametre i denne beslutnings bilag IV, punkt 2.

Medlemsstaterne foretager en følsomhedsanalyse af deres fremskrivninger med hovedvægten på de centrale inputvariable i deres fremskrivningsmodeller.

Medlemsstaterne tilskyndes til at opstille et højt, middel og lavt scenario for de centrale inputvariable og kvantificere de fremskrevne emissioner for disse scenarier. Medlemsstaterne tilskyndes endvidere til at angive robustheden af deres prognosemodel og de metoder, de anvender til deres vurderinger. Medlemsstaterne kan overveje at benytte scenarier med flere varianter ved at anvende forskellige kombinationer af inputvariable.

Artikel 11

Rapportering efter artikel 3, stk. 2, litra a), nr. vi), og artikel 3, stk. 2, litra d), i beslutning nr. 280/2004/EF

Medlemsstaterne indberetter, ved hjælp af spørgeskemaet i bilag V til nærværende beslutning, oplysninger om deres anvendelse af »fælles gennemførelse« (joint implementation — JI), »mekanismen for bæredygtig udvikling« (clean development mechanism — CDM) og international emissionshandel i medfør af Kyoto-protokollens artikel 6, 12 og 17 med henblik på at opfylde deres kvantificerede emissionsbegrænsnings- eller reduktionsforpligtelser efter artikel 2 i Rådets beslutning 2002/358/EF (2) og Kyoto-protokollen. Medlemsstaterne tilskyndes til at meddele disse oplysninger årligt som led i deres rapport efter artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF.

Medlemsstaterne kan begrænse disse oplysninger til kun at omfatte ændringer i eller tilføjelser til de oplysninger, de har meddelt i spørgeskemaet for det foregående år.

KAPITEL III

Fællesskabets opgørelsessystem

Afdeling 1

Fællesskabets opgørelsessystem

Artikel 12

Udveksling af oplysninger og data i Fællesskabets opgørelsessystem og disses kvalitet

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de aktivitetsdata, emissionsfaktorer og andre parametre, de anvender til deres nationale drivhusgasopgørelse i overensstemmelse med IPCC’s retningslinjer for god praksis og IPCC’s retningslinjer for god LULUCF-praksis.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres årlige opgørelse i elektronisk form og sender Det Europæiske Miljøagentur en kopi heraf.

Afdeling 2

Estimater for manglende data i nationale opgørelser efter artikel 4, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF

Artikel 13

Estimater for manglende data i nationale opgørelser efter artikel 4, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF

Indberetter en medlemsstat ikke alle de oplysninger, der ifølge artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF skal forelægges senest den 15. marts i rapporteringsåret, udarbejder Kommissionen estimater for de manglende data for den pågældende medlemsstat, og disse indføjes i Fællesskabets drivhusgasopgørelse for vedkommende rapporteringsår og kildekategori, i overensstemmelse med klimakonventionens rapporteringsretningslinjer for årlige opgørelser og de reviderede IPCC-retningslinjer fra 1996 for nationale drivhusgasopgørelser.

Artikel 14

1.   Kommissionens estimater for manglende data baseres på principperne i stk. 2, 3 og 4.

2.   Foreligger der fra medlemsstaten en sammenhængende tidsserie af indberettede estimater for den berørte kildekategori for tidligere år, som ikke har været genstand for justeringer efter Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 2, beregnes emissionsestimatet ved ekstrapolering af den pågældende tidsserie.

For kuldioxidemissioner fra energisektoren bør ekstrapolering af emissionerne baseres på den procentvise ændring i Eurostats estimater over kuldioxidemissionerne.

3.   Har estimatet for den berørte kildekategori i tidligere år været genstand for justeringer efter Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 2, og har medlemsstaten ikke forelagt et revideret estimat, finder den grundlæggende justeringsmetode, der benyttes af ekspertgruppen efter de tekniske retningslinjer for justeringsmetoder i medfør af Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 2, i det følgende benævnt »de tekniske justeringsretningslinjer«, anvendelse, dog uden brug af den i retningslinjerne fastsatte forsigtighedsfaktor.

4.   Foreligger der ikke en sammenhængende tidsserie af indberettede estimater for den berørte kildekategori, og har estimatet for kildekategorien ikke været genstand for justeringer efter Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 2, baseres beregningen på de tekniske justeringsretningslinjer, dog uden brug af den i retningslinjerne fastsatte forsigtighedsfaktor.

Artikel 15

Kommissionen udarbejder de i artikel 14 omhandlede estimater senest den 31. marts i rapporteringsåret, efter høring af den pågældende medlemsstat, og meddeler dem til de andre medlemsstater.

Artikel 16

Den pågældende medlemsstat anvender de i artikel 14 omhandlede estimater ved udarbejdelsen af sin nationale indberetning til klimakonventionen for at sikre sammenhæng mellem Fællesskabets opgørelse og medlemsstaternes opgørelser.

KAPITEL IV

Rapportering om påviselige fremskridt opnået ved udgangen af 2005 og om den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne

Afdeling 1

Rapporter om påviselige fremskridt opnået ved udgangen af 2005

Artikel 17

Medlemsstaternes rapportering om deres påviselige fremskridt opnået ved udgangen af 2005 i medfør af artikel 5, stk. 4, i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Medlemsstaterne udarbejder rapporten om de påviselige fremskridt, de har opnået ved udgangen af 2005, i overensstemmelse med klimakonventionens retningslinjer for rapportering af nationale meddelelser og retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7. Rapporten omfatter:

a)

en beskrivelse af indenlandske foranstaltninger, herunder eventuelle retlige og institutionelle tiltag, der er truffet for at opfylde medlemsstatens forpligtelser efter artikel 2 i beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen, og eventuelle programmer for overholdelse og håndhævelse på indenlandsk plan

b)

oplysninger om tendenserne i og fremskrivningerne af drivhusgasemissionerne på nationalt plan, idet tendenserne baseres på de opgørelsesdata, medlemsstaterne har forelagt klimakonventionen senest den 15. april 2005

c)

en vurdering af, hvordan de i litra a) nævnte indenlandske foranstaltninger, i lyset af de i litra b) nævnte tendenser og fremskrivninger, vil bidrage til, at medlemsstaten opfylder sine forpligtelser efter artikel 2 i beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen

d)

en beskrivelse af de aktiviteter, tiltag og programmer, medlemsstaten har iværksat for at opfylde forpligtelserne efter Kyoto-protokollens artikel 10 og 11.

2.   Medlemsstaterne forelægger rapporten som et enkelt dokument opdelt i fire kapitler med de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, litra a) til d).

Oplysningerne om de i stk. 1, litra b), nævnte fremskrivninger stemmer overens med de oplysninger, der i medfør af artikel 5, stk. 3, i beslutning nr. 280/2004/EF forelægges Kommissionen senest den 15. juni 2005.

Afdeling 2

Rapporter ved udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne

Artikel 18

Medlemsstaternes rapportering ved udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne i medfør af artikel 5, stk. 5, i beslutning nr. 280/2004/EF

I overensstemmelse med de nærmere bestemmelser om, hvordan der skal gøres regnskab over tildelte mængder, jf. Kyoto-protokollens artikel 7, stk. 4, indeholder hver enkelt medlemsstats rapport følgende oplysninger:

a)

for det igangværende kalenderår indtil udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne (på grundlag af Greenwich Mean Time): den samlede mængde af:

i)

ERU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er), AAU’er og RMU’er på hver medlemsstats parts-, annullerings-, erstatnings- og tilbagetrækningskonto og på alle driftsleder- og personkonti den 1. januar hvert år

ii)

AAU’er, der er udstedt på grundlag af den tildelte mængde, jf. Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 7 og 8

iii)

ERU’er, der er udstedt på grundlag af projekter, der er iværksat i medfør af Kyoto-protokollens artikel 6

iv)

ERU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er), AAU’er og RMU’er, der er erhvervet fra andre registre, og en særskilt liste med angivelse af de overførende konti og registre

v)

RMU’er, der er udstedt på grundlag af aktiviteter i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3 og 4, fordelt på aktivitet

vi)

ERU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er), AAU’er og RMU’er, der er overført til andre registre, og en særskilt liste med angivelse af de erhvervende konti og registre

vii)

ERU’er, CER’er, AAU’er og RMU’er, der er annulleret på grundlag af aktiviteter i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3 og 4

viii)

ERU’er, CER’er, AAU’er og RMU’er, der er annulleret, efter at Overholdelseskomitéen har fastslået, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 1

ix)

andre ERU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er), AAU’er og RMU’er, der er annulleret

x)

ERU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er), AAU’er og RMU’er, der er trukket tilbage

xi)

AAU’er, CER’er, ERU’er, RMU’er og tCER’er, der er overført til tCER-erstatningskontoen for forpligtelsesperioden

xii)

AAU’er, CER’er, ERU’er, RMU’er og lCER’er, der er overført til lCER-erstatningskontoen for Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode

b)

den samlede mængde af og løbenumrene på ERU’er, AAU’er, RMU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er) på medlemsstatens tilbagetrækningskonto ved rapporteringsperiodens udløb

c)

den samlede mængde af og løbenumrene på ERU’er, CER’er og AAU’er, som medlemsstaten ønsker fremført til den følgende forpligtelsesperiode.

Disse oplysninger omfatter kun ERU’er, AAU’er, RMU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er), der er gyldige for den pågældende forpligtelsesperiode. Oplysningerne fastsættes på grundlag af oplysninger, der stilles til rådighed i medfør af artikel 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 (3) og forelægges i elektronisk form.

Artikel 19

Fællesskabets rapportering ved udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne i medfør af artikel 5, stk. 5, i beslutning nr. 280/2004/EF

Fællesskabets rapport indeholder følgende oplysninger:

a)

de samlede mængder af de i artikel 18, litra a), nævnte enheder, som medlemsstaterne har rapporteret, og de samlede mængder af disse enheder i fællesskabsregistret

b)

den samlede mængde af og løbenumrene på ERU’er, AAU’er, RMU’er, CER’er (herunder lCER’er og tCER’er) på medlemsstatens og Fællesskabets tilbagetrækningskonti ved rapporteringsperiodens udløb

c)

den samlede mængde af og løbenumrene på ERU’er, CER’er og AAU’er, som hver enkelt medlemsstat og Fællesskabet ønsker fremført til den følgende forpligtelsesperiode i overensstemmelse med bestemmelserne for regnskabsføring over tildelte mængder efter Kyoto-protokollens artikel 7, stk. 4.

KAPITEL V

Procedurer og tidsplaner for samarbejde og samordning

Artikel 20

Udarbejdelsen af fællesskabsopgørelsen over drivhusgasser og rapporten om denne opgørelse i medfør af artikel 8, stk. 1, litra a), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Ved den årlige indberetning af oplysninger efter artikel 3, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF anvender medlemsstaterne Det Europæiske Miljøagenturs ReportNet-værktøjer, der er stillet til rådighed i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 (4).

2.   Medlemsstaterne indgiver kun ajourførte data efter artikel 4, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF med henblik på at meddele manglende data og fjerne uoverensstemmelser.

3.   Procedurerne og tidsplanerne for udarbejdelsen af fællesskabsopgørelsen og rapporten om denne er opstillet i bilag VI.

Artikel 21

Gransknings-, justerings- og overholdelsesprocedurerne efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b) og c), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Har en medlemsstat ikke forelagt klimakonventionen sin årlige opgørelsesrapport den 1. juni, underretter den øjeblikkeligt Kommissionen herom.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen senest en uge efter at have modtaget oplysninger fra klimakonventionen vedrørende:

a)

en ekspertgruppes påpegning af problemer i forbindelse med medlemsstatens opgørelse, som bør justeres

b)

korrigeringer af opgørelsesestimater, som i overensstemmelse mellem medlemsstaten og ekspertgruppen er anvendt ved forelæggelsen af den pågældende opgørelse

c)

justerede estimater, anført i et udkast til granskningsrapport om opgørelsen, i tilfælde hvor medlemsstaten ikke har løst problemet til ekspertgruppens tilfredshed

d)

spørgsmål vedrørende gennemførelsen, som er forelagt Kyoto-protokollens Overholdelseskomité, meddelelse fra Overholdelseskomitéen om, at et spørgsmål vedrørende gennemførelsen skal viderebehandles, og alle foreløbige konklusioner og afgørelser fra Overholdelseskomitéen og dens afdelinger angående medlemsstaten.

Hvad angår litra a), meddeler medlemsstaten Kommissionen, hvordan den agter at løse de problemer, ekspertgruppen har påpeget.

Hvad angår litra c), meddeler medlemsstaten Kommissionen, om den godtager eller afviser de foreslåede justeringer.

Kommissionen underretter de andre medlemsstater senest en uge efter at have modtaget de i litra a) til d) omhandlede oplysninger fra den pågældende medlemsstat.

3.   Kommissionen underretter alle medlemsstaterne senest en uge efter at have modtaget oplysninger fra klimakonventionen vedrørende:

a)

en ekspertgruppes påpegning af problemer i forbindelse med fællesskabsopgørelsen, som bør justeres

b)

korrigeringer af opgørelsesestimater, som i overensstemmelse mellem Fællesskabet og ekspertgruppen er anvendt ved forelæggelsen af den pågældende opgørelse

c)

justerede estimater, anført i et udkast til granskningsrapport om opgørelsen, i tilfælde hvor Fællesskabet ikke har løst problemet til ekspertgruppens tilfredshed

d)

spørgsmål vedrørende gennemførelsen, som er forelagt Kyoto-protokollens Overholdelseskomité, meddelelse fra Overholdelseskomitéen om, at et spørgsmål vedrørende gennemførelsen skal viderebehandles, og alle foreløbige konklusioner og afgørelser fra Overholdelseskomitéen og dens afdelinger angående Fællesskabet.

4.   Medlemsstaterne samordner deres reaktion på granskningsproceduren, hvad angår forpligtelserne efter beslutning nr. 280/2004/EF, med Kommissionen:

a)

inden for de i medfør af Kyoto-protokollen fastsatte frister, hvis de justerede estimater i et enkelt år eller de kumulative justeringer i flere derpå følgende år i forpligtelsesperioden for en eller flere medlemsstater ville medføre justeringer af fællesskabsopgørelsen med en mængde, der ville resultere i misligholdelse af metode- og rapporteringskravene efter Kyoto-protokollens artikel 7, stk. 1, for så vidt angår opfyldelse af deltagelseskravene som fastsat i retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7

b)

senest to uger inden forelæggelsen af følgende for Kyoto-protokollens relevante organer:

i)

en anmodning om revidering af en justering

ii)

en anmodning om generhvervelse af deltagelsesretten

iii)

en reaktion på en beslutning om viderebehandling af et spørgsmål vedrørende gennemførelsen eller på foreløbige konklusioner fra Overholdelseskomitéen.

5.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de andre medlemsstater om eventuelle justeringer, som de beregner for deres opgørelsesestimater under den frivillige justeringsprocedure, i overensstemmelse med de tekniske justeringsretningslinjer.

Artikel 22

Udarbejdelse af rapporter om påviselige fremskridt i medfør af artikel 8, stk. 1, litra d), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Udkastet til Kommissionens rapport om de påviselige fremskridt, Fællesskabet har opnået ved udgangen af 2005, forelægges medlemsstaterne senest den 30. juli 2005. Medlemsstaterne fremsætter eventuelle bemærkninger hertil senest den 31. august 2005.

2.   Medlemsstaterne forelægger senest den 1. januar 2006 klimakonventionens sekretariat deres rapporter om de påviselige fremskridt, de har opnået ved udgangen af 2005, og forelægger samtidig Kommissionen en elektronisk kopi heraf.

Artikel 23

Rapportering om fastsættelsen af den tildelte mængde i medfør af artikel 8, stk. 1, litra e), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Hver medlemsstat forelægger senest den 15. januar 2006 Kommissionen følgende oplysninger:

a)

den fuldstændige tidsserie for opgørelser over menneskeskabte emissioner fra kilder og optaget heraf gennem dræn for alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, som anført i rapporten til klimakonventionen

b)

angivelse af det referenceår, medlemsstaten har valgt for hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, som anført i rapporten til klimakonventionen

c)

medlemsstatens foreslåede emissionsniveau udtrykt i ton kuldioxidækvivalent i medfør af artikel 3 i beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 7 og 8, efter opstillingen af de endelige emissionstal for referenceåret og på grundlag af de kvantitative emissionsbegrænsnings- og -reduktionsforpligtelser i bilag II til beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen, under hensyntagen til de i Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 2, nævnte metoder til beregning af menneskeskabte emissioner fra kilder og optag gennem dræn og de nærmere bestemmelser for beregning af tildelte mængder i medfør af Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 7 og 8

d)

beregningen af medlemsstatens reserve for forpligtelsesperioden som 90 % af dens foreslåede tildelte mængde eller 100 % af dens senest reviderede opgørelse ganget med fem, hvis dette er lavere

e)

de mindsteværdier, medlemsstaten har valgt for kronedækningsgrad, areal og træhøjde, til brug ved medregningen af sine aktiviteter efter Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3 og 4, sammen med dokumentation for, at disse værdier stemmer overens med de oplysninger, der tidligere er rapporteret til De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation eller andre organer, og, hvis oplysningerne er afvigende, en forklaring af, hvorfor og hvordan disse værdier er valgt, i overensstemmelse med de definitioner, bestemmelser, regler og retningslinjer, der gælder for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug efter Kyoto-protokollen

f)

de aktiviteter, medlemsstaten efter artikel 3, stk. 4, har valgt at medregne for den første forpligtelsesperiode, sammen med oplysninger om, hvordan dens nationale system efter Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 1, identificerer de landområder, der anvendes til disse aktiviteter, i overensstemmelse med de definitioner, bestemmelser, regler og retningslinjer, der gælder for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug efter Kyoto-protokollen

g)

for hver aktivitet som omhandlet i Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 3 og 4, angivelse af, om medlemsstaten agter at medregne dem på årsbasis eller for hele forpligtelsesperioden

h)

en beskrivelse af medlemsstatens nationale system efter Kyoto-protokollens artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7

i)

en beskrivelse af medlemsstatens nationale register, i overensstemmelse med retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 7.

Medlemsstater, der ikke er opført i bilag II til beslutning 2002/358/EF, forelægger disse oplysninger senest den 15. juni 2006.

2.   Bilag VII indeholder tidsplanen for udarbejdelse og forelæggelse af de i artikel 7, stk. 1, i beslutning nr. 280/2004/EF nævnte rapporter, som indgives i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser om, hvordan der skal gøres regnskab over tildelte mængder efter Kyoto-protokollens artikel 7, stk. 4.

Artikel 24

Rapportering om den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne i medfør af artikel 8, stk. 1, litra f), i beslutning nr. 280/2004/EF

1.   Medlemsstaternes rapporter ved udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne forelægges klimakonventionens sekretariat og Kommissionen senest en måned efter udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne.

2.   Fællesskabets rapport ved udløbet af den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne forelægges klimakonventionens sekretariat senest en måned efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter nævnt i stk. 1.

KAPITEL VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 25

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 26

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

(2)  EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1.

(3)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1.


BILAG I

Tabel over metodologier, datakilder og emissionsfaktorer, som medlemsstaterne anvender i tilknytning til Fællesskabets nøglekilder ved anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra b)

Oplysninger om de anvendte metoder kunne f.eks. omhandle den trinvise metode, modellen eller en landespecifik fremgangsmåde. Aktivitetsdata kan hentes fra nationale statistikker eller fra individuelle anlæg. Emissionsfaktorer kunne være IPCC's standardemissionsfaktorer som skitseret i de reviderede IPCC-retningslinjer fra 1996 for nationale drivhusgasopgørelser og i IPCC’s retningslinjer for god praksis, landespecifikke emissionsfaktorer, anlægsspecifikke emissionsfaktorer eller CORINAIR emissionsfaktorer, der er udarbejdet inden for rammerne af konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande.

TABEL I-1

Fællesskabets sammenfattende rapport over anvendte metoder, aktivitetsdata og emissionsfaktorer (energi)

DRIVHUSGASEMISSIONER: KILDER OG DRÆN

CO2

CH4

N2O

KATEGORIER

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

1.

Energe

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Brændselsforbrænding

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Energiindustri

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

a.

Offentlig kraft/varmeproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Olieraffinering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Fremstilling af faste brændsler og andre energiindustrier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fremstillings- og anlægsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Jern og stål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Ikke-jernholdige metaller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Kemiske stoffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Papirmasse, papir og grafiske produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Fødevareforarbejdning, drikkevarer og tobak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Andet (jf. tabel 1.A(a)s2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Civil luftfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Vejtransport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Jernbaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Søfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Andre transportformer (jf. tabel 1.A(a)s3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andre sektorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Handel/institutioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Boliger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Landbrug/skovbrug/fiskeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Stationær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Flygtige emissioner fra brændsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fast brændsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Kulminedrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Forarbejdning af fast brændsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Andet (jf. tabel 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Olie og naturgas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Olie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Naturgas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Udluftning og afbrænding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Andet (jf. tabel 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL I-2

Fællesskabets sammenfattende rapport over anvendte metoder, aktivitetsdata og emissionsfaktorer (industriprocesser)

DRIVHUSGASEMISSIONER: KILDER OG DRÆN

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

KATEGORIER

Nøglekilde (1)

Avendt metode (2)

Activitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

2.

Industriprocesser

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Mineralprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Fremstilling af cement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Fremstilling af kalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Kalksten og dolomit, anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Soda, fremstilling og anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Asfalt, tagdækning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Asfalt, vejbelægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Andet (jf. tabel 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B.

Kemisk industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fremstilling af ammoniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fremstilling af salpetersyre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fremstilling af adipinsyre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Fremstilling af karbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andet (jf. tabel 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Fremstilling af metal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fremstilling af jern og stål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fremstilling af jernlegeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fremstilling af aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6 anvendt i aluminium- og magnesiumstøberier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andet (jf. tabel 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Anden produktion

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Papirmasse og papir

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Nærings- og nydelsesmidler

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

E.

Fremstilling af halogenerede carbonhydrider og svovlhexafluorid

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Emissioner som biprodukt

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Flygtige emissioner

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Andet (jf. tabel 2 (II))

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Forbrug af halogenerede carbonhydrider og svovlhexafluorid

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Køle- og luftkonditioneringsudstyr

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opblæsning af skum

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Brandslukkere

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aerosoler/dosisinhalatorer

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Opløsningsmidler

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Andre anvendelser, hvor der benyttes stoffer, som erstatter ozonlagsnedbrydende stoffer

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Fremstilling af halvledere

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Elektrisk udstyr

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Andet (jf. tabel 2 (II))

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL I -3

Fællesskabets sammenfattende rapport over anvendte metoder, aktivitetsdata og emissionsfaktorer (anvendelse af opløsningsmidler og andre produkter, landbrug)

DRIVHUSGASEMISSIONER: KILDER OG DRÆN

CO2

CH4

N2O

KATEGORIER

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

Nøglekilde (1)

Anvendt metode (2)

Aktivitetsdata (3)

Emissionsfaktor (4)

3.

Brug af opløsningsmidler og andre produkter

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Lakering

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

B.

Affedtning og kemisk rensning

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

C.

Kemiske produkter, fremstilling og forarbejdning

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

D.

Andet

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Landbrug

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Tarmgæring

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Kvæg

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Bøfler

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Får

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Andet

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Håndtering af husdyrgødning

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kvæg

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bøfler

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Får

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andet

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Risdyrkning

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

D.

Landbrugsjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Direkte udledning til jord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Husdyrgødning fra græsningsarealer og indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Indirekte emissioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andet (jf. tabel 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Foreskreven afbrænding af savanner

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder</