ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 54

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
28. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 302/2005 af 8. februar 2005 om anvendelse af sikkerhedskontrol inden for Euratom

1

Erklæring fra Rådet og Kommissionen

71

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (Euratom) Nr. 302/2005

af 8. februar 2005

om anvendelse af sikkerhedskontrol inden for Euratom

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 302/2005 om anvendelse af sikkerhedskontrol inden for Euratom

Kapitel I

Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel II

Grundlæggende tekniske data og særlige kontrolbestemmelser

Kapitel III

Regnskab over nukleart materiale

Kapitel IV

Overførsler mellem lande

Kapitel V

Særlige bestemmelser

Kapitel VI

Særlige bestemmelser, der finder anvendelse i områder tilhørende medlemsstater med kernevåben

Kapitel VII

Afsluttende bestemmelser

BILAG I

SPØRGESKEMA VEDRØRENDE ANMELDELSEN AF GRUNDLÆGGENDE TEKNISKE DATA FOR ANLÆGGENE

I-A

REAKTORER

I-B

KRITISKE ANLÆG OG NULENERGIANLÆG

I-C

OMDANNELSES-, FABRIKATIONS- OG OPARBEJDNINGSANLÆG

I-D

OPLAGRINGSANLÆG

I-E

ANLÆG TIL ISOTOPSEPARATION

I-F

ANLÆG, SOM BRUGER NUKLEART MATERIALE I MÆNGDER, SOM OVERSTIGER ET EFFEKTIVT KILOGRAM

I-G

ANLÆG MED CATCH ALL-MBA'ER, ((CAM) (OPSAMLINGSMATERIALEBALANCEOMRÅDER)) I KANDIDATLANDENE

I-H

ANLÆG TIL BEHANDLING OG OPLAGRING AF AFFALD

I-J

ANDRE ANLÆG

BILAG II

GENEREL BESKRIVELSE AF ANLÆGSOMRÅDET

BILAG III

BEHOLDNINGSÆNDRINGSRAPPORT (ICR)

BILAG IV

MATERIALEBALANCERAPPORT (MBR)

BILAG V

OPGØRELSE OVER FAKTISK BEHOLDNING (PIL)

BILAG VI

FORUDANMELDELSE AF EKSPORT/AFSENDELSE AF NUKLEART MATERIALE

BILAG VII

FORUDANMELDELSE AF IMPORT/MODTAGELSE AF NUKLEART MATERIALE

BILAG VIII

ANMELDELSE OM EKSPORT/AFSENDELSE AF MALME

BILAG IX

ANMODNING FRA ET ANLÆG OM DISPENSATION FRA BESTEMMELSERNE OM FORMEN OG HYPPIGHEDEN AF RAPPORTER

BILAG X

ÅRSRAPPORT ELLER EKSPORTRAPPORT FOR NUKLEART MATERIALE MED DISPENSATION

BILAG XI

ARBEJDSPROGRAM

BILAG XII

FORUDANMELDELSE OM YDERLIGERE AFFALDSBEHANDLING

BILAG XIII

ÅRSRAPPORT OM EKSPORT/AFSENDELSE AF KONDITIONERET AFFALD

BILAG XIV

ÅRSRAPPORT OM IMPORT/MODTAGELSE AF KONDITIONERET AFFALD

BILAG XV

ÅRSRAPPORT OM ÆNDRINGER AF PLACERINGEN AF KONDITIONERET AFFALD

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 77, 78, 79 og 81,

under henvisning til Rådets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 3227/76 af 19. oktober 1976 om anvendelse af bestemmelserne vedrørende sikkerhedskontrol inden for Euratom (1) indeholder bestemmelser om arten og rækkevidden af kravene i traktatens artikel 78 og 79.

(2)

Under hensyn til stigningen i mængden af nukleart materiale, der fremstilles, benyttes, transporteres og genanvendes inden for Fællesskabet, til udviklingen af handelen med dette materiale og til de efterfølgende udvidelser af Den Europæiske Union er det påkrævet at garantere sikkerhedskontrollens effektivitet. Arten og rækkevidden af kravene i traktatens artikel 79 og i forordning (Euratom) nr. 3227/76 bør derfor ajourføres på baggrund af udviklingen, navnlig inden for nuklear- og informationsteknologi.

(3)

Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Europæiske Atomenergifællesskab har indgået overenskomst 78/164/Euratom (2) med Den Internationale Atomenergiorganisation til gennemførelse af artikel III, stk. 1 og 4, i traktaten om ikke-spredning af kernevåben. Overenskomst 78/164/Euratom trådte i kraft den 21. februar 1977 og blev suppleret med tillægsprotokol 1999/188/Euratom (3), som trådte i kraft den 30. april 2004.

(4)

Overenskomst 78/164/Euratom indeholder en særlig forpligtelse, som Fællesskabet har påtaget sig for så vidt angår udøvelsen af kontrol med udgangsmaterialer og specielle fissile materialer på områderne af de de medlemsstater, der ikke besidder kernevåben, og som er parter i traktaten om ikke-spredning af kernevåben.

(5)

Reglerne i overenskomst 78/164/Euratom er resultatet af vidtspændende internationale forhandlinger afholdt i Den Internationale Atomenergiorganisation om anvendelsen af artikel III, stk. 1 og 4, i traktaten om ikke-spredning af kernevåben. Reglerne blev godkendt af organisationens styrelsesråd.

(6)

Fællesskabet, Det Forenede Kongerige og Den Internationale Atomenergiorganisation er parter i en overenskomst om anvendelsen af kontrolforanstaltninger i Det Forenede Kongerige i forbindelse med traktaten om ikke-spredning af kernevåben (4). Overenskomsten trådte i kraft den 14. august 1978 og blev suppleret med en tillægsprotokol, som trådte i kraft den 30. april 2004.

(7)

Fællesskabet, Frankrig og Den Internationale Atomenergiorganisation er parter i en overenskomst om anvendelsen af kontrolforanstaltninger i Den Franske Republik (5). Overenskomsten trådte i kraft den 12. september 1981 og blev suppleret med en tillægsprotokol, som trådte i kraft den 30. april 2004.

(8)

På Frankrigs og Det Forenede Kongeriges områder kan visse anlæg eller anlægsafsnit såvel som visse materialer indgå i produktionsforløb til forsvarets behov. Der bør derfor anvendes særlige kontrolprocedurer med henblik på disse omstændigheder.

(9)

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev det frehævet, at der var behov for at fremme udviklingen af avancerede informationsteknologier og andre telekommunikationsnet samt af nettenes indhold.

(10)

Som følge af tillægsprotokol 1999/188/Euratom bør der påhvile medlemsstaterne en forpligtelse til at tilsende Kommissionen visse oplysninger, herunder generelle beskrivelser af anlægsområder, forudanmeldelser af behandling af affald og rapporter om ændringer af placeringen af visse former for konditioneret affald.

(11)

Retningslinjer, der vedtages for anvendelsen af denne forordning, bør være i fuld overensstemmelse med Fællesskabets forpligtelser på dette område, navnlig forpligtelserne i medfør af tillægsprotokol 1999/188/Euratom og tillægsprotokollerne til overenskomsten om anvendelsen af kontrolforanstaltninger i Det Forenede Kongerige i forbindelse med traktaten om ikke-spredning af kernevåben og den tilsvarende overenskomst for Frankrig.

(12)

Forskrifterne om sikkerhed, der er knyttet som bilag til Kommissionens forretningsorden (6) ved Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (7) bør finde anvendelse på oplysninger, viden og dokumenter, som parterne kommer i besiddelse af, med forbehold af Rådets forordning (Euratom) nr. 3 af 31. juli 1958 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (8).

(13)

Af klarhedshensyn bør forordning (Euratom) nr. 3227/76 erstattes af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på enhver person eller virksomhed, der etablerer eller driver anlæg til produktion, adskillelse, oparbejdning, oplagring eller anden udnyttelse af udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer.

Forordningen finder ikke anvendelse på indehavere af slutprodukter, der udnyttes til ikke-nukleare formål, og i hvilke der indgår nukleare materialer, som i praksis ikke kan genvindes.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)

»Kernevåbenfri medlemsstater«: Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, og Sverige

(2)

»medlemsstater med kernevåben«: Frankrig og Det Forenede Kongerige

(3)

»tredjeland«: ethvert land, der ikke er medlem af Det Europæiske Atomenergifællesskab

(4)

»nukleart materiale«: malm, udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale som defineret i traktatens artikel 197

(5)

»affald«: nukleart materiale i koncentrationer eller kemiske former, der af praktiske eller økonomiske årsager anses for ikke at kunne genvindes, og som kan bortskaffes

(6)

»opbevaret affald«: en målt eller på basis af målinger skønnet mængde affald, der er fremkommet ved behandling eller som følge af et driftsuheld, og som er blevet overført til et særligt sted inden for materialebalanceområdet, hvorfra det kan hentes frem

(7)

»konditioneret affald«: en målt eller på basis af målinger skønnet mængde affald, som er blevet konditioneret på en sådan måde (f.eks. i glas, cement, beton eller tjære), at det ikke længere er egnet til nukleare formål.

(8)

»udledning til miljøet«: en målt eller på basis af målinger skønnet mængde affald, som er blevet uigenkaldeligt udledt til miljøet som følge af en planlagt udledning

(9)

»kategorier« (af nukleart materiale): naturligt uran, udarmet uran, uran beriget med uran 235 eller uran 233, thorium eller plutonium samt ethvert andet materiale, som bestemmes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen

(10)

»artikel«: en enhed, der kan identificeres, f.eks. et brændselselement eller en brændselsstav

(11)

»parti«: en mængde nukleart materiale, der ved et kontrolmålepunkt betragtes som en enhed i regnskabsøjemed, og hvis sammensætning og mængde defineres ved et og samme sæt karakteristiske data eller målinger. Det nukleare materiale kan foreligge i løs form eller være indeholdt i et antal artikler

(12)

»data for partiet«: totalvægten af hver kategori nukleart materiale, og i tilfælde af plutonium eller uran i givet fald isotopsammensætningen. Til brug for rapporterne lægges vægten af de forskellige artikler i partiet sammen, før der afrundes til den nærmeste enhed

(13)

»effektivt kilogram«: en særlig enhed, der benyttes ved kontrol af nukleart materiale, og som opnås ved at tage:

a)

for plutonium, vægten i kilogram

b)

for uran med en berigning på 0,01 (1 %) og derover, vægten i kilogram multipliceret med kvadratet på berigningen

c)

for uran med en berigning på under 0,01 (1 %), men over 0,005 (0,5 %), vægten i kilogram multipliceret med 0,0001

og

d)

for udarmet uran med en berigning på 0,005 (0,5 %) eller derunder og for thorium, vægten i kilogram multipliceret med 0,00005

(14)

»materialebalanceområde«: et sådant område, hvor der med henblik på opstilling af materialebalancen:

a)

kan bestemmes mængden af nukleart materialei hver tilgang til og afgang fra hvert materialebalanceområde,

og

b)

kan opgøres den faktiske beholdning af nukleart materiale i hvert materialebalanceområde efter nærmere fastsatte procedurer, når det er nødvendigt

(15)

»kontrolmålepunkt«: et sted, hvor det nukleare materiale forefindes i en sådan form, at det kan måles med henblik på at opgøre materialebevægelsen eller beholdningen, herunder bl.a. tilgangs- og afgangssteder samt opbevaringssteder for nukleart materiale i materialebalanceområderne

(16)

»bogført beholdning« i et materialebalanceområde: den aritmetiske sum af den faktiske beholdning, der senest er opgjort i dette materialebalanceområde, og af alle ændringer i beholdningen, der er indtruffet efter opgørelsen af den faktiske beholdning

(17)

»faktisk beholdning«: summen af alle de målte mængder eller beregnede ansættelser af mængder af nukleart materiale i de partier, der på et givet tidspunkt befinder sig i et materialebalanceområde, opnået efter nærmere fastsatte procedurer

(18)

»afvigelse i beholdningsopgørelsen«: forskellen mellem den faktiske beholdning og den bogførte beholdning

(19)

»afsender/modtager-forskel«: forskellen mellem mængden af nukleart materiale i et parti, der er målt på det modtagende materialebalanceområde, og mængden, der er angivet af det afsendende materialebalanceområde

(20)

»basisdata«: de data, som registreres ved målinger eller justeringer, eller som anvendes for at opnå empiriske relationer, der kan identificere det nukleare materiale og fastsætte data for partiet, herunder vægten af de kemiske forbindelser, konverteringsfaktorer til bestemmelse af grundstofvægten, vægtfylden, grundstofkoncentrationen, isotopindholdet, forholdet mellem volumen- og manometerangivelserne og forholdet mellem det producerede plutonium og den frembragte energi

(21)

»anlægsområde«: et område afgrænset af Fællesskabet og medlemsstaten, som omfatter et eller flere anlæg, herunder nedlukkede anlæg, som fastlagt i deres relevante grundlæggende tekniske data, idet

(a)

anlæg til behandling og oplagring af affald ikke i sig selv er et anlægsområde.

(b)

denne betegnelse i tilfælde af et nedlukket anlæg, hvor der normalt benyttedes udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale i mængder på et effektivt kilogram eller derunder, er begrænset til lokaliteter med hot cells eller lokaliteter, hvor der udførtes aktiviteter i forbindelse med omdannelse, berigning eller fremstilling eller oparbejdning af brændsel.

(c)

»anlægsområde« også omfatter alle installationer, der er anbragt sammen med anlæggene, og som leverer eller udnytter funktioner, heriblandt hot cells, der er nødvendige til behandling af bestrålede materialer, der ikke indeholder nukleart materiale, anlæg til behandling, oplagring og bortskaffelse af affald samt bygninger til de aktiviteter, der er beskrevet i bilag I til tillægsprotokol 1999/188/Euratom, og som er angivet af den pågældende stat

(22)

»repræsentant for anlægsområde«: en person, virksomhed eller enhed, som medlemsstaten har udpeget som ansvarlig for de anmeldelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

(23)

»anlæg«: reaktorer, kritiske anlæg, omdannelsesanlæg, fabrikationsanlæg, oparbejdningsanlæg, isotopadskillelsesanlæg, særskilte oplagringsanlæg, anlæg til behandling eller oplagring af affald og alle andre lokaliteter, hvor udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale normalt benyttes

(24)

»dekommissioneret anlæg«: et anlæg, hvor det er godtgjort, at strukturer og udstyr, som er nødvendige for driften, er blevet fjernet eller ubrugeliggjort, så det ikke anvendes til oplagring og ikke længere kan benyttes til håndtering, behandling eller udnyttelse af udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale

(25)

»nedlukket anlæg«: et anlæg, hvor det er godtgjort, at driften er indstillet og det nukleare materiale fjernet, men som ikke er blevet dekommissioneret.

KAPITEL II

GRUNDLÆGGENDE TEKNISKE DATA OG SÆRLIGE KONTROLBESTEMMELSER

Artikel 3

Anmeldelse af de grundlæggende tekniske data

1.   Enhver person eller virksomhed, der opretter eller driver et anlæg til produktion, adskillelse, oparbejdning, oplagring eller anden udnyttelse af udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale, skal til Kommissionen foretage anmeldelse af anlæggets grundlæggende tekniske data ved hjælp af det relevante spørgeskema i bilag I.

Ved »udnyttelse« af nukleare materialer forstås i første afsnit bl.a. følgende: elproduktion i reaktorer, forskning i kritiske anlæg eller nulenergianlæg, omdannelse, fabrikation, oparbejdning, oplagring, isotopseparation og malmkoncentration samt behandling og oplagring af affald.

For så vidt angår malmproduktion gælder bestemmelserne i artikel 24 og 25.

2.   Hver medlemsstat, der er part i tillægsprotokol 1999/188/Euratom, udpeger en repræsentant for hvert anlægsområde på deres territorium, som sender Kommissionen en anmeldelse med en generel beskrivelse af anlægsområdet ved hjælp af spørgeskemaet i bilag II.

Anmeldelsen skal forelægges inden 120 dage efter ikrafttrædelsen af tillægsprotokol 1999/188/Euratom in den pågældende medlemsstat, og opdateringer skal forelægges inden den 1. april hvert år.

Anmeldelsen skal overholde kravene i artikel 2, litra a), nr. iii), i tillægsprotokol 1999/188/Euratom og udgøre en særskilt anmeldelse i forhold til den anmeldelse, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

3.   Det påhviler repræsentanten for anlægsområdet at indsamle de relevante oplysninger i god tid og forelægge Kommissionen en generel beskrivelse af anlægsområdet, medens ansvaret for, at anmeldelserne er korrekte og udtømmende, påhviler de personer eller virksomheder, der etablerer eller driver anlægget, og ansvaret for et anlægsområdes bygninger uden nukleart materiale påhviler den pågældende medlemsstat. Anmeldelserne i henhold til stk. 1 og 2 skal så vidt muligt forelægges i elektronisk form, hvis den pågældende person eller virksomhed selv har dem i denne form. Hvis der sendes oplysninger til Kommissionen både elektronisk og på papir, vil papirudgaven blive betragtet som den gyldige.

Artikel 4

Tidsfrister

Anmeldelsen af de grundlæggende tekniske data vedrørende nye anlæg meddeles Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, mindst 200 dage før den dato, hvor den første modtagelse af nukleart materiale skal finde sted.

For nye anlæg med en beholdning eller årlig produktionsmængde af nukleart materiale på mere end et effektivt kilogram skal alle relevante oplysninger om ejer, driftsleder, formål, beliggenhed, type, kapacitet og forventet idriftsættelsesdato meddeles Kommissionen senest 200 dage, før opførelsen påbegyndes.

Ændringer i de grundlæggende tekniske data, for hvilke der ikke kræves forudanmeldelse som anført i de særlige kontrolbestemmelser i artikel 6, meddeles Kommissionen inden 30 dage efter ændringens gennemførelse.

Anlæg i stater, der tiltræder Den Europæiske Union, meddeler deres grundlæggende tekniske data til Kommissionen inden 30 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse i den pågældende stat, medmindre der er tale om anlæg til behandling eller oplagring af affald, hvis grundlæggende tekniske data meddeles Kommissionen inden 120 dage efter forordningens ikrafttrædelse i den pågældende stat.

På spørgeskemaet i bilag I meddeler eksisterende anlæg til behandling eller oplagring af affald deres grundlæggende tekniske data til Kommissionen inden 120 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Eventuelle supplerende oplysninger vedrørende andre eksisterende anlæg, der kræves ifølge spørgeskemaet i bilag I, forelægges inden 120 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 5

Driftsprogram

For at Kommissionen kan planlægge sit kontrolarbejde, skal de i artikel 3, stk. 1, første afsnit, nævnte personer og virksomheder meddele Kommissionen følgende oplysninger:

a)

årligt: en oversigt over driftsprogrammet på grundlag af bilag XI, som navnlig omfatter foreløbige datoer for opgørelse af den faktiske beholdning

b)

mindst 40 dage inden opgørelsen af den faktiske beholdning påbegyndes: programmet herfor.

Ændringer, der har betydning for oversigten over driftsprogrammet og navnlig opgørelsen af den faktiske beholdning, meddeles straks Kommissionen.

Artikel 6

Særlige kontrolbestemmelser

1.   Kommissionen fastsætter på grundlag af de grundlæggende tekniske data, der er meddelt i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 4, særlige kontrolbestemmelser for de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede forhold. De særlige kontrolbestemmelser fastsættes i en beslutning fra Kommissionen rettet til den pågældende person eller virksomhed under hensyntagen til de operationelle og tekniske krav og i tæt samråd med den pågældende person eller virksomhed og den pågældende medlemsstat.

Den person eller virksomhed, en Kommissionens beslutning er rettet til, skal have meddelelse herom, og en kopi af denne meddelelse sendes til den pågældende medlemsstat.

Den pågældende person eller virksomhed anvender denne forordnings generelle bestemmelser, indtil Kommissionens beslutning om særlige kontrolbestemmelser er vedtaget.

2.   De særlige kontrolbestemmelser skal omfatte følgende:

a)

materialebalanceområder og udvælgelse af kontrolmålepunkterne, som tjener til at opgøre nukleare materialers flow og beholdning af disse materialer

b)

de ændringer i de grundlæggende tekniske data, hvoraf der kræves forudanmeldelse

c)

de procedurer, hvorefter der skal føres regnskab med nukleare materialer for hvert materialebalanceområde, og hvorefter der skal udarbejdes rapporter

d)

hyppigheden af og procedurerne for opgørelse af den faktiske beholdning i regnskabsøjemed som en del af kontrolforanstaltningerne

e)

foranstaltninger vedrørende indeslutning og overvågning i overensstemmelse med de ordninger, der er aftalt med den pågældende person eller virksomhed

f)

prøveudtagning foretaget af den pågældende person eller virksomhed udelukkende med henblik på kontrollen.

3.   De særlige kontrolbestemmelser kan ligeledes angive, hvilket indhold senere meddelelser, som kræves i henhold til artikel 5, skal have, samt under hvilke omstændigheder afsendelse og modtagelse af nukleart materiale kræver forudanmeldelse.

4.   Kommissionen refunderer på grundlag af en fælles vurdering den pågældende persons eller virksomheds omkostninger ved specielle ydelser, som er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser, eller som udføres på særlig anmodning af Kommissionen eller Kommissionens inspektører. Størrelsen af og de nærmere bestemmelser om refusionen fastsættes i fællesskab af parterne og revideres med jævne mellemrum.

KAPITEL III

REGNSKAB OVER NUKLEART MATERIALE

Artikel 7

Regnskabssystem

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder skal have et regnskabs- og kontrolsystem for nukleare materialer. Dette system skal omfatte regnskabs- og driftsoversigter og især oplysninger om materialernes mængde, kategori, form og sammensætning som fastsat i artikel 18, placeringen, den særlige kontrolforpligtelse, jf. artikel 17, samt nærmere oplysninger om modtager og afsender i tilfælde af overførsel.

Det målesystem, der danner grundlag for regnskabet, skal være i overensstemmelse med de seneste internationale normer eller svare til disse med hensyn til kvalitet. Regnskabet, der skal opbevares i mindst fem år, skal gøre det muligt at udarbejde og begrunde meddelelserne til Kommissionen. Regnskabs- og driftsoversigter skal forelægges for Kommissionens inspektører i et elektronisk format, hvis anlægget selv har dem i dette format. De særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6 for de enkelte anlæg kan indeholde mere detaljerede bestemmelser.

Artikel 8

Driftsoversigter

Hvor det er relevant, skal driftsoversigterne for hvert materialebalanceområde omfatte:

a)

de driftsdata, der anvendes til at bestemme forandringer i mængden og sammensætningen af nukleare materialer

b)

en i videst muligt omfang ajourført liste over beholdningsartikler, med angivelse af deres placering

c)

de data, herunder beregnede ansættelser af tilfældige og systematiske fejl, der hidrører fra kalibrering af beholdere og instrumenter og ved prøveudtagning og analyse

d)

de data, der hidrører fra kvalitetskontrolforanstaltninger, som anvendes i regnskabssystemet for nukleart materiale, herunder beregnede ansættelser af tilfældige og systematiske fejl

e)

en beskrivelse af den fremgangsmåde, der følges for at forberede og foretage en opgørelse af den faktiske beholdning og for at sikre, at opgørelsen er nøjagtig og fuldstændig

f)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der er blevet truffet for at fastslå grunden til og omfanget af ethvert tab ved uheld og ikke målt tab, der måtte have fundet sted

g)

plutoniums isotopsammensætning, herunder dets henfaldsisotoper, samt referencedatoer, såfremt dette er registreret af anlægget til brug for driften.

De i litra g) nævnte data meddeles til Kommissionen på dennes anmodning, hvis de foreligger.

Artikel 9

Regnskabsoversigter

For hvert materialebalanceområde skal regnskabsoversigterne vise følgende:

a)

samtlige beholdningsændringer, således at den bogførte beholdning til enhver tid kan opgøres

b)

samtlige måle- og optællingsresultater, der benyttes til opgørelse af den faktiske beholdning

c)

samtlige rettelser af beholdningsændringer, den bogførte beholdning og den faktiske beholdning.

Regnskabsoversigterne for beholdningsændringer og for de faktiske beholdninger skal omfatte materialeidentifikation, data vedrørende partiet samt basisdata for hvert parti. I oversigterne opføres mængderne af uran, thorium og plutonium særskilt i overensstemmelse med de kategorier, der er anført i artikel 18, stk. 2, litra b). For hver beholdningsændring anføres desuden datoen for ændringen og efter omstændighederne det materialebalanceområde, hvorfra afsendelse sker, eller afsenderen og det materialebalanceområde, hvor modtagelse finder sted, eller modtageren.

Artikel 10

Regnskabsrapporter

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder skal til Kommissionen fremsende regnskabsrapporter.

Regnskabsrapporterne skal omfatte de oplysninger, der er til rådighed på datoen for rapporternes udfærdigelse, og skal om nødvendigt senere berigtiges. Regnskabsrapporterne skal forelægges Kommissionen i et elektronisk format, undtagen hvis Kommissionen skriftligt har givet dispensation herfra, eller hvis overgangsordningerne i artikel 39 finder anvendelse.

På begrundet anmodning af Kommissionen skal nærmere enkeltheder eller redegørelser vedrørende disse rapporter forelægges inden tre uger.

Artikel 11

Oprindelig bogført beholdning

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder tilsender inden 30 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse Kommissionen en opgørelse af den oprindelige bogførte beholdning for alle de nukleare materialer, de er i besiddelse af, i det i bilag V anførte format. Denne artikel finder ikke anvendelse på de personer og virksomheder, der allerede har fremsendt en opgørelse af den oprindelige bogførte beholdning i henhold til forordning (Euratom) nr. 3227/76, eller på anlæg til behandling eller oplagring af affald.

Artikel 12

Rapport om beholdningsændring

1.   De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder skal for hvert materialebalanceområde tilsende Kommissionen rapporter om ændringer i beholdningen af alle nukleare materialer i det i bilag III anførte format.

Disse rapporter skal, medmindre andet er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6 for anlægget, fremsendes månedligt senest 15 dage efter udgangen af måneden, og skal angive alle beholdningsændringer, som har fundet sted eller er blevet konstateret i den pågældende måned.

2.   For de måneder, hvor den faktiske beholdning opgøres, og hvor opgørelsen ikke foretages på den sidste dag i måneden, fremsendes to særskilte rapporter om beholdningsændring:

a)

en første rapport om beholdningsændring, der skal omfatte samtlige beholdningsændringer til og med den dato, hvor den faktiske beholdning opgøres, og som skal fremsendes senest sammen med den anden rapport om beholdningsændring eller sammen med opgørelsen over den faktiske beholdning og rapporten om materialebalance, hvis disse fremsendes inden den anden rapport om beholdningsændring

b)

en anden rapport om beholdningsændring, der skal omfatte samtlige beholdningsændringer fra den første dag efter den dato, hvor den faktiske beholdning opgøres, til den sidste dag i måneden, og som skal fremsendes senest 15 dage efter udgangen af måneden.

3.   For de måneder, i hvilke der ikke forekommer beholdningsændringer, skal de pågældende personer eller virksomheder fremsende rapporten om beholdningsændringer med samme bogførte beholdning som ved udgangen af den foregående måned.

4.   For at der kan redegøres for små beholdningsændringer, såsom overførsler af prøver med henblik på analyse, som en enkelt beholdningsændring, kan de sammenfattes i overensstemmelse med de i artikel 6 omhandlede særlige kontrolbestemmelser, der er fastsat for vedkommende anlæg.

5.   Rapporter om beholdningsændringer kan ledsages af bemærkninger, der forklarer beholdningsændringerne.

Artikel 13

Rapport om materialebalance og opgørelse over faktisk beholdning

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder tilsender Kommissionen følgende for hvert materialebalanceområde:

a)

Rapporter om materialebalance i det i bilag IV anførte format med oplysning om:

i)

den faktiske beholdning, primo

ii)

beholdningsændringer (først forøgelserne, derefter formindskelserne)

iii)

den bogførte beholdning, ultimo

iv)

den faktiske beholdning, ultimo

v)

afvigelse i beholdningsopgørelsen.

b)

En opgørelse over den faktiske beholdning i det i bilag V anførte format, med alle partierne opført særskilt.

Disse rapporter og opgørelser skal fremsendes snarest muligt og senest inden 30 dage efter den dato, på hvilken den faktiske beholdning blev opgjort.

Medmindre andet er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6 for anlægget, opgøres den faktiske beholdning hvert kalenderår, og der må højst forløbe 14 måneder mellem to på hinanden følgende opgørelser af den faktiske beholdning.

Artikel 14

Specialrapporter

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder tilsender Kommissionen en specialrapport, hver gang de i artikel 15 eller artikel 22 nævnte omstændigheder foreligger.

De oplysninger, disse rapporter skal indeholde, fastsættes i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6.

Disse specialrapporter samt alle detaljer eller forklaringer, Kommissionen eventuelt måtte anmode om i forbindelse med disse rapporter, fremsendes hurtigst muligt.

Artikel 15

Usædvanlige forhold

Der udfærdiges en specialrapport i følgende tilfælde:

a)

hvis det som følge af usædvanlige omstændigheder eller begivenheder ser ud til, at nukleare materialer er eller kan være forøget eller gået tabt i et omfang, der overskrider de grænser, der er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6, eller

b)

hvis der er indtruffet en uventet ændring i indeslutningen i forhold til det, der er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6, således at en fjernelse af nukleare materialer uden tilladelse er blevet mulig.

De pågældende personer eller virksomheder skal fremsende rapporterne, så snart de får kendskab til tabet eller forøgelsen eller den uventede ændring i indeslutning eller til et hvilket som helst forhold, der kan give dem anledning til at tro, at en sådan hændelse er indtruffet. Årsagerne skal angives, så snart de kendes.

Artikel 16

Meddelelse om nukleare omdannelser

For reaktorer meddeles beregnede data om nukleare omdannelser i rapporten om beholdningsændringer senest, når bestrålet brændsel forlader reaktorens materialebalanceområde. Desuden kan de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6 præcisere andre procedurer til registrering og rapportering af nukleare omdannelser.

Artikel 17

Særlige kontrolforpligtelser

1.   Nukleare materialer, der er undergivet særlige kontrolforpligtelser i henhold til en aftale, som er indgået af Fællesskabet med et tredjeland eller en international organisation, skal, medmindre andet er bestemt i aftalen, anføres særskilt for hver forpligtelse i de følgende meddelelser:

a)

opgørelse af den oprindelige bogførte beholdning, jf. artikel 11

b)

rapporter om beholdningsændringer, herunder bogførte beholdninger ved månedens udgang, jf. artikel 12

c)

rapporter om materialebalance og opgørelser over faktisk beholdning, jf. artikel 13

d)

forudanmeldelser om eksport og import, jf. artikel 20 og 21.

Denne særskilte angivelse udelukker ikke en fysisk blanding af materialerne, medmindre det udtrykkeligt er forbudt i henhold til en af disse aftaler.

2.   Stykke 1 finder ikke anvendelse på overenskomster, som Fællesskabet og dets medlemsstater har indgået med Den Internationale Atomenergiorganisation.

Artikel 18

Vægtenheder og kategorier af nukleart materiale

1.   I de meddelelser, der er omhandlet i denne forordning, skal mængderne af de materialer, der er omfattet af denne forordning, angives i gram.

Det tilsvarende materialeregnskab skal føres i gram eller i mindre enheder. Det skal føres på en sådan måde, at det fremtræder troværdigt og især svarer til gældende sædvane i medlemsstaterne.

I meddelelserne kan mængderne rundes ned, når det første decimal er 0, 1, 2, 3 eller 4, og rundes op, såfremt første decimal er 5, 6, 7, 8 eller 9.

2.   Medmindre andet er fastsat i de omhandlede særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6, omfatter meddelelserne:

a)

oplysning om den samlede vægt af grundstofferne uran, thorium og plutonium og for beriget uran også den samlede vægt af de fissile isotoper

b)

særskilte rapporter om materialebalance og særskilte posteringer i rapporter om beholdningsændringer og i opgørelser over faktisk beholdning af de følgende kategorier af nukleare materialer:

i)

udarmet uran

ii)

naturligt uran

iii)

uran beriget til mindre end 20 %

iv)

uran beriget til 20 % eller derover

v)

plutonium

vi)

thorium.

Artikel 19

Dispensationer

1.   Kommissionen kan give producenter og brugere af nukleare materialer en skriftlig dispensation fra bestemmelserne om form og hyppighed af meddelelserne i artikel 10-18 for at tage hensyn til særlige forhold, under hvilke materialer, der er undergivet kontrol, bliver anvendt eller fremstillet.

Dispensation gives efter anmodning fremsat af de pågældende personer eller virksomheder ved hjælp af den i bilag IX gengivne formular.

Dispensation gives kun for et helt materialebalanceområde, hvor nukleart materiale ikke behandles eller opbevares sammen med nukleart materiale, for hvilket der ikke kan dispenseres.

2.   Kommissionen kan give dispensation for et materialebalanceområde med:

a)

mængder af nukleart materiale, der er i overensstemmelse med dem, der er nævnt i bilag I-G, og som opbevares i samme tilstand i lange perioder

b)

udarmet uran, naturligt uran eller thorium, som udelukkende benyttes til ikke-nukleare formål

c)

specielle fissile materialer, der i mængder af en størrelsesorden på ét gram eller derunder anvendes som sensorer i apparater

d)

plutonium med et isotopindhold af plutonium 238 på over 80 %.

3.   Personen eller virksomheden, der har fået dispensation, tilsender Kommissionen en årsrapport senest den 31. januar hvert år, idet formularen i bilag X anvendes. Denne rapport skal beskrive situationen ved slutningen af det foregående kalenderår.

4.   I tilfælde af eksport til et tredjeland af nukleart materiale sender personen eller virksomheden, der har fået dispensation, Kommissionen en rapport så hurtigt som muligt og senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor eksporten fandt sted, idet formularen i bilag X anvendes. I rapporten skal det oplyses, hvor meget nukleart materiale der er eksporteret, og hvor stor en beholdning af nukleart materiale der fortsat er omfattet af dispensation.

5.   I tilfælde af import af nukleart materiale fra et tredjeland sender personen eller virksomheden, der har fået dispensation, en anmodning til Kommissionen om at tilføje det pågældende materiale til listen over materiale, der er omfattet af dispensationen. Anmodningen sendes til Kommissionen, så snart personen eller virksomheden er bekendt med overførselsdatoen, og senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor overførslen fandt sted, idet formularen i bilag IX anvendes.

6.   Kommissionen kan fastsætte andre særlige bestemmelser om rapporternes form og hyppighed i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6.

7.   Hvis betingelserne for en dispensation ikke længere er opfyldt, trækker Kommissionen dispensationen tilbage, når den har modtaget oplysninger fra personen eller virksomheden, som har fået dispensation.

KAPITEL IV

OVERFØRSLER MELLEM LANDE

Artikel 20

Eksport og forsendelse

1.   De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder skal give Kommissionen forudanmeldelse, hvis udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer:

a)

eksporteres til et tredjeland

b)

sendes fra en kernevåbenfri medlemsstat til en medlemsstat med kernevåben

c)

sendes fra en medlemsstat med kernevåben til en kernevåbenfri medlemsstat.

2.   Forudanmeldelse kræves kun:

a)

når forsendelsen overstiger et effektivt kilogram

eller

b)

når et anlæg til de samme land overfører en samlet mængde materialer, som inden for en 12-måneders periode kunne overstige et effektivt kilogram, selv om ingen enkelt forsendelse overstiger et effektivt kilogram.

3.   Forudanmeldelse indgives på skemaet i bilag VI efter indgåelse af den kontrakt, der fastlægger overførslen, og de skal nå frem til Kommissionen mindst otte arbejdsdage, inden materialerne skal pakkes til overførsel.

4.   Hvis hensynet til den fysiske beskyttelse kræver det, kan der indgås særlig aftale med Kommissionen om formen for og fremsendelsen af forudanmeldelsen.

5.   Eksport og forsendelse af nukleart materiale, der er indeholdt i affald eller malm, er ikke omfattet af stykke 1-4.

Artikel 21

Import og modtagelse

1.   De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder skal give Kommissionen forudanmeldelse, hvis udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer:

a)

importeres fra et tredjeland

b)

modtages i en kernevåbenfri medlemsstat fra en medlemsstat med kernevåben

c)

modtages i en medlemsstat med kernevåben fra en kernevåbenfri medlemsstat.

2.   Forudanmeldelse kræves kun:

a)

når forsendelsen overstiger et effektivt kilogram

eller

b)

når et anlæg fra det samme land importerer eller modtager en samlet mængde materialer, som inden for en 12-måneders periode kunne overstige et effektivt kilogram, selv om ingen enkelt forsendelse overstiger et effektivt kilogram.

3.   Forudanmeldelserne indgives på skemaet i bilag VII så tidligt som muligt forud for den forventede ankomst af materialet og senest på modtagelsesdatoen, og de skal nå frem til Kommissionen senest fem arbejdsdage, inden materialet udpakkes.

4.   Hvis hensynet til den fysiske beskyttelse kræver det, kan der indgås særlig aftale med Kommissionen om formen for og fremsendelsen af forudanmeldelsen.

5.   Import og modtagelse af nukleart materiale, der er indeholdt i affald eller malm, er ikke omfattet af stykke 1-4.

Artikel 22

Tab eller forsinkelse under overførsel

En specialrapport forelægges, som fastsat i artikel 14, af de personer og virksomheder, der anmelder en overførsel i henhold til artikel 20 og 21, når de efter usædvanlige omstændigheder eller et uheld får kendskab til, at nukleare materialer er eller tilsyneladende er gået tabt, og når der er opstået en betydelig forsinkelse under overførslen.

Artikel 23

Meddelelse om ændring af dato

Enhver ændring af de datoer for pakning inden overførslen, for transport eller for udpakningaf nukleare materialer, der er angivet i anmeldelserne i henhold til artikel 20 og 21, skal meddeles hurtigst muligt med oplysning om de nye datoer, såfremt de kendes, medmindre ændringen giver anledning til en specialrapport.

KAPITEL V

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Artikel 24

Malmproducenter

1.   Enhver person eller virksomhed, der på en medlemsstats område udvinder malm, skal til Kommissionen inden 120 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse foretage anmeldelse af malmudvindingens grundlæggende tekniske data ved hjælp af spørgeskemaet i bilag I-J og meddele driftsprogrammet efter artikel 5.

2.   Uanset artikel 7, 8 og 9 skal enhver person eller virksomhed, der udvinder malm, føre regnskab med denne og særligt angive mængden af den udvundne malm og det gennemsnitlige uran- og thoriumindhold samt lageret af udvundet malm ved minen. Regnskabet skal endvidere indeholde nærmere oplysninger om de enkelte forsendelser med angivelse af dato, modtager og mængde.

Regnskabet skal opbevares i mindst fem år.

Artikel 25

Rapporter om forsendelse/eksport af malm

Uanset artikel 10-18 skal enhver person eller virksomhed, der udvinder malm, på skemaet i bilag VIII give Kommissionen meddelelse om:

a)

de materialemængder, der er afsendt fra hver mine i løbet af det foregående kalenderår, senest den 31. januar hvert år

og

b)

eksporten af malm til tredjelande senest på afsendelsesdatoen.

Artikel 26

Transportører og agenter for midlertidig oplagring

Enhver, der på medlemsstaternes områder transporterer nukleare materialer eller midlertidigt oplagrer nukleare materialer i forbindelse med en transport, må kun overtage dem med henblik på transport eller udlevere dem mod afgivelse af en behørigt underskrevet og dateret kvittering. Kvitteringen skal angive navnene på dem, der henholdsvis overlader og modtager materialerne, de transporterede mængder, materialernes kategori, form og sammensætning.

Dersom hensynet til den fysiske beskyttelse kræver det, kan beskrivelsen af de overførte materialer erstattes med en passende betegnelse for forsendelsen. Denne betegnelse skal kunne genfindes i de oversigter, som udarbejdes af de i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder.

Disse oversigter skal opbevares af de kontraherende parter i mindst fem år.

Artikel 27

Alternative oversigter for transportører og agenter for midlertidig oplagring

Oversigter, som personer og virksomheder allerede opbevarer i henhold til de gældende retsforskrifter, der finder anvendelse på dem i de medlemsstater, hvor de driver virksomhed, kan erstatte de i artikel 26 nævnte oversigter, hvis oversigterne indeholder alle de data, der kræves i henhold til artikel 26.

Artikel 28

Formidlere

Enhver, der formidler indgåelsen af en kontrakt om levering af nukleare materialer, såsom befuldmægtigede, mæglere, kommissionærer eller agenter, skal i mindst fem år efter kontraktens udløb opbevare alle oversigter vedrørende de transaktioner, som vedkommende har udført eller ladet udføre. Disse oversigter skal indeholde navnene på de kontraherende parter og datoen for kontraktens indgåelse og angive materialernes mængde, kategori, form, sammensætning, oprindelsessted og bestemmelsessted.

Artikel 29

Videresendelse af oplysninger og data

Kommissionen kan videresende oplysninger og data, der er indhentet i medfør af denne forordning, til Den Internationale Atomenergiorganisation.

Artikel 30

Liste over den oprindelige affaldsbeholdning og regnskabsoversigter over affald

1.   Uanset artikel 11 sender den person eller virksomhed, som behandler eller oplagrer nukleart materiale, der tidligere er anmeldt som opbevaret eller konditioneret affald, senest 120 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse, Kommissionen en liste over den oprindelige beholdning af alt nukleart materiale, opstillet efter kategori.

2.   Den person eller virksomhed, der behandler eller oplagrer nukleart materiale, der tidligere er anmeldt som opbevaret eller konditioneret affald, udarbejder regnskabsoversigter herover.

Som undtagelse fra artikel 7-11 og artikel 13 og artikel 17, stk. 1, for så vidt angår materiale, der tidligere er anmeldt som opbevaret affald, samt fra artikel 7-13 og artikel 17, stk. 1, for så vidt angår materiale, der tidligere er anmeldt som konditioneret affald, skal disse oversigter indeholde:

a)

de driftsdata, der anvendes til at bestemme forandringer i mængden og sammensætningen af nukleare materialer

b)

en liste over beholdningen, der skal ajourføres årligt efter opgørelsen af den faktiske beholdning

c)

en beskrivelse af forløbet af de foranstaltninger, der træffes for at forberede og foretage en opgørelse af den faktiske beholdning og for at sikre, at opgørelsen er nøjagtig og fuldstændig

d)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes for at fastslå grunden til og omfanget af ethvert utilsigtet tab, der kunne have fundet sted

e)

samtlige beholdningsændringer, således at den bogførte beholdning kan opgøres, når der anmodes herom.

Indberetningskravene for behandling af opbevaret affald skal fastsættes i de særlige kontrolbestemmelser nævnt i artikel 6.

Artikel 31

Behandling af affald

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder skal give Kommissionen forudanmeldelse om alle kampagner for behandling af materiale, der tidligere er anmeldt som opbevaret eller konditioneret affald, dog ikke omemballering eller yderligere konditionering, der ikke indebærer adskillelse af grundstoffer.

Denne forudanmeldelse foretages på formularen i bilag XII og skal omfatte oplysninger om mængden af plutonium, højt beriget uran og uran 233 pr. parti, form (glas, højaktiv væske osv.), den forventede varighed af kampagnen og materialets placering før og efter kampagnen. Forudanmeldelsen skal tilsendes Kommissionen senest 200 dage, inden kampagnen begynder.

Artikel 32

Overførsler af konditioneret affald

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder indgiver senest den 31. januar hvert år en årsrapport om:

a)

forsendelser og eksport af konditioneret affald til et anlæg i eller uden for medlemsstaternes områder på formularen i bilag XIII

b)

modtagelse og import af konditioneret affald fra et anlæg uden en materialebalanceområdekode eller fra et anlæg uden for medlemsstaternes områderpå formularen i bilag XIV

c)

ændringer af placeringen af konditioneret affald, der indeholder plutonium, højt beriget uran eller uran-233 på formularen i bilag XV.

Artikel 33

Internationale forpligtelser

Bestemmelserne i denne forordning, særlig artikel 3, stk. 2, artikel 31 og artikel 32, litra c), skal anvendes i overensstemmelse med Fællesskabets og dets kernevåbenfrie medlemsstaters forpligtelser i henhold til tillægsprotokol 1999/188/Euratom.

KAPITEL VI

SÆRLIGE BESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE I OMRÅDER AF MEDLEMSSTATER MED KERNEVÅBEN

Artikel 34

Særlige bestemmelser for medlemsstater med kernevåben

1.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

anlæg eller anlægsafsnit, som anvendes til dækning af forsvarets behov, og som befinder sig på et område af en medlemsstat med kernevåben

eller

b)

nukleart materiale, som af den pågældende medlemsstat med kernevåben er anvendes til forsvarets behov.

2.   For så vidt angår nukleart materiale, anlæg og anlægsafsnit, som kunne inddrages til dækning af forsvarets behov, og som befinder sig på et område af en medlemsstat med kernevåben, skal det under hensyntagen til bestemmelsen i traktatens artikel 84, stk. 2, fastlægges af Kommissionen i samråd og efter aftale med den pågældende medlemsstat, i hvilket omfang denne forordning og de deri fastsatte procedurer skal finde anvendelse.

3.   Uanset stk. 1 og 2:

a)

finder artikel 3, stk. 1, og artikel 4 og 6 anvendelse på anlæg og anlægsafsnit, som på visse tidspunkter udelukkende anvender nukleart materiale, som kunne anvendes til dækning af forsvarets behov, men som på andre tidspunkter udelukkende anvender civilt nukleart materiale

b)

finder artikel 3, stk. 1, og artikel 4 og 6, undtagen i tilfælde vedrørende den nationale sikkerhed, anvendelse på anlæg og anlægsafsnit, hvortil adgang vil kunne begrænses af af hensyn til den nationale sikkerhed, men som samtidig producerer, behandler, adskiller, oparbejder eller på anden måde bruger både civilt nukleart materiale og materiale, som anvendes til eller som kunne anvendes til dækning af forsvarets behov

c)

finder artikel 2, artikel 5, artikel 7-32, nærværende artikels stk. 1 og 2 og artikel 35, 36 og37 anvendelse på alt civilt nukleart materiale, der befinder sig i de anlæg eller anlægsafsnit, der er omhandlet i dette stykkes litra a) og b)

d)

finder artikel 3, stk. 2, artikel 31 og artikel 32, litra c), ikke anvendelse i områder af medlemsstater med kernevåben.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35

Fortroligheden af oplysningerne

Kommissionens forskrifter om sikkerhed i afgørelse 2001/844/EF/EKSF/Euratom finder anvendelse med forbehold af forordning nr. 3 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab på oplysninger, viden og dokumenter, som Kommissionen modtager eller indhenter i henhold til denne forordning.

Kommissionen og den pågældende person, virksomhed eller enhed skal indgå aftale om sikkerheden i forbindelse med fremsendelse af oplysninger, og sikkerheden skal opfylde de krav, medlemsstaterne stiller til fremsendelse af sådanne oplysninger.

Artikel 36

Anlæg, der drives fra tredjeland

Såfremt et anlæg kontrolleres af en person eller en virksomhed, der er etableret uden for Fællesskabet, påhviler forpligtelserne i henhold til denne forordning anlæggets lokale ledelse.

Artikel 37

Retningslinjer

Kommissionen vedtager og offentliggør retningslinjer for denne forordnings anvendelse i form af en henstilling og ajourfører dem om nødvendigt på baggrund af de indhøstede erfaringer, i nært samråd med medlemsstaterne og efter at have indhentet bemærkninger fra de berørte parter.

Artikel 38

Ophævelse

Forordning (Euratom) nr. 3227/76 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 39

Overgangsperiode

Kommissionen kan indrømme fritagelse fra forpligtelsen til at anvende rapporteringsformularerne i bilag III, IV og V. Fritagelsen gælder for personer og virksomheder, der anvender rapporteringsformularerne i bilag II, III og IV til forordning (Euratom) nr. 3227/76 på datoen for ikrafttrædelsen af nærværende forordning. Fritagelsen kan højst indrømmes i fem år fra denne dato.

De i artikel 3, stk. 1, første afsnit, omhandlede personer og virksomheder underretter inden udløbet af en periode på tre år fra denne forordnings ikrafttrædelse Kommissionen om, fra hvilken dato de påtænker at begynde at anvende rapporteringsformularerne i bilag III, IV og V. Kommissionen kan efter begrundet anmodning og ved fremlæggelse af et gennemførelsesprogram efter omstændighederne forlænge perioden med op til to år.

Artikel 40

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 363 af 31.12.1976, s. 1. Senest ændret ved forordning (Euratom) nr. 2130/93 (EFT L 191 af 31.7.1993, s. 75).

(2)  EFT L 51 af 22.2.1978, s. 1.

(3)  EFT L 67 af 13.3.1999, s. 1.

(4)  IAEA-dokument INFCIRC/263 af oktober 1978.

(5)  IAEA-dokument INFCIRC/290 af december 1981.

(6)  EFT L 308 af 8.12.2000, s. 26. Senest ændret ved afgørelse 2004/563/EF, Euratom (EUT L 251 af 27.7.2004, s. 9).

(7)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(8)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 406/58.


BILAG I

SPØRGESKEMA VEDRØRENDE ANMELDELSEN AF GRUNDLÆGGENDE TEKNISKE DATA FOR ANLÆGGENE

I-A.   REAKTORER

Dato: …………

NB:

1.

I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

2.

Der kan svares »ikke relevant« til de spørgsmål, der ikke er relevante. Kommissionen har imidlertid ret til at anmode om de yderligere oplysninger, den i forbindelse med det pågældende spørgeskema finder nødvendige.

3.

Anmeldelsen skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresse.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

6.

Formål og type.

7.

Driftsform af betydning for produktionen (det anvendte skifteholdssystem, omtrentlige datoer for driftsperioderne i årets løb osv.).

8.

Oversigt over området (kort med angivelse af anlæg, afgrænsning, bygninger, veje, floder, jernbaner osv.).

9.

Indretning af anlægget:

a)

bygningsmæssige indeslutninger, hegn og adgangsveje

b)

tilgangslager for modtaget materiale

c)

reaktorområde

d)

afprøvnings- og forsøgsområde, laboratorier

e)

afgangslager for materiale

f)

område til opbevaring af nukleart affald.

10.

Yderligere data om hver reaktor:

a)

nominel termisk effekt

b)

udgangsmateriale eller specielt fissilt materiale

c)

berigninger i begyndelseskernen

d)

moderator

e)

kølemiddel.

ALMINDELIG INDRETNING AF ANLÆGGET, HERUNDER INDRETNING VEDRØRENDE MATERIALEUDNYTTELSE, REGNSKAB, INDESLUTNING OG OVERVÅGNING

Beskrivelse af nukleart materiale (1)

11.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

12.

Skitse af brændselselementer, brændselsstave, brændselsplader med tilstrækkelige detaljer til at angive generel konstruktion med udvendige dimensioner. (Foranstaltninger til udskiftning af brændselsstave skal beskrives, hvis relevant, tillige med angivelse af, om dette er en rutineoperation).

13.

Brændselsmateriale (inklusive nukleart materiale i kontrol- eller grovkontrolelementer, hvis relevant)

a)

kemisk sammensætning eller legeringshovedbestanddele

b)

gennemsnitlig berigning pr. element

c)

nominel vægt af nukleart materiale pr. element med konstruktionstolerancer.

14.

Indkapslingsmateriale.

15.

Identifikationsmetode for enkelte elementer, stave, plader osv., hvis relevant.

16.

Andet nukleart materiale, der anvendes i anlægget (angiv kort materiale, formål og materialets anvendelsesmåde, f.eks. booster-stave).

Nukleart materiales bevægelse

17.

Skematisk rutediagram for det nukleare materiale, der viser punkter, hvor nukleart materiale identificeres eller måles, materialebalanceområder og beholdningsområder anvendt til materialeregnskab og skønnet omfang af beholdninger af nukleart materiale på disse lokaliteter under normale driftsforhold.

18.

Forventede, nominelle brændselskredsløbsdata, herunder:

a)

reaktorkerneladning

b)

forventet burn-up

c)

årlig mængde brændsel, der udskiftes

d)

udskiftningsinterval (under drift eller nedlukket)

e)

skønnet produktionsmængde, beholdning, samt modtagelser og afsendelser.

Håndtering af nukleare materialer

19.

Indretning af område til oplagring af ubestrålet brændsel og tegninger af lokaliteter til oplagring af ubestrålet brændsel og beskrivelse af emballering.

20.

Tegninger af klargøring af ubestrålet brændsel og/eller prøverum og reaktorladningsområde.

21.

Tegninger af brændselsoverførselsudstyr for ubestrålet og bestrålet brændsel, inklusive maskiner eller udstyr til udskiftning af brændsel.

22.

Tegning af reaktortank, der viser placering af kernen og åbninger i tanken, beskrivelse af brændselshåndteringsmetode i tanken.

23.

Tegning af kernen, der viser kernens generelle indretning, gitter, form, gitterafstand og dimensioner, reflektor, placering, kontroludstyrets facon og dimensioner, forsøgs- og/eller bestrålingspositioner.

24.

Antal og størrelse af kanaler til brændselselementer og til kontroludstyr i kernen.

25.

Oplagring af brugt brændsel:

a)

tegning af oplagringsområde

b)

oplagringsmetode

c)

planlagt lagerkapacitet

d)

tegning af udstyr til håndtering af bestrålet brændsel

e)

minimum køletid før afsendelse af brugt brændsel

f)

tegning og beskrivelse af transportbeholder til brugt brændsel (f.eks. for at bestemme, om plombering er mulig).

26.

Afprøvningsområde for nukleart materiale (hvis relevant):

a)

kort beskrivelse af arten af de udførte aktiviteter

b)

beskrivelse af de vigtigste udstyr (f.eks. hot-cell, udstyr til fjernelse af indkapsling af brændselselementer og opløsningsudstyr)

c)

beskrivelse af transportbeholdere til nukleart materiale og emballering af affald og rester (f.eks. for at bestemme, om plombering er mulig)

d)

beskrivelse af område til oplagring af ubestrålet og bestrålet nukleart materiale

e)

tegninger af ovenstående, hvis ikke omfattet andetsteds.

Kølemiddeldata

27.

Skematisk flow-diagram for kølemiddel som krævet for varmebalanceberegninger (med angivelse af tryk, temperaturer og massestrøm-hastigheder ved væsentlige punkter).

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Regnskabssystem

28.

Beskrivelse af regnskabs- og kontrolsystemet for nukleart materiale (beskriv styk- og/eller masseregnskabssystem, herunder de vigtigste målemetoder, anvendt med konstaterede nøjagtigheder). Der vedlægges prøver af uudfyldte formularer, der anvendes i alle regnskabs- og kontrolprocedurer. Opbevaringstiden for sådanne optegnelser skal angives.

Faktisk beholdning

29.

Beskrivelse af procedurer, planlagt hyppighed, metoder for ledelsens opgørelse af den faktiske beholdning (både for styk- og/eller masseregnskab, herunder relevante afprøvningsmetoder) og forventet nøjagtighed; adgang til nukleart materiale i kernen og til bestrålede nukleare materialer uden for kernen, forventede strålingsniveauer.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELEVANTE FOR ANVENDELSEN AF SIKKERHEDSKONTROLLEN

30.

Organisering af materialeregnskab og -kontrol.

31.

Oplysning om sundheds- og sikkerhedsregler, som skal iagttages på anlægget, og som inspektørerne skal overholde.

I-B.   KRITISKE ANLÆG OG NULENERGIANLÆG

Dato: …………

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

6.

Formål og type.

7.

Driftsform (det anvendte skifteholdssystem, omtrentlige datoer for driftsperioderne i årets løb osv.).

8.

Oversigt over området (kort med angivelse af anlæg, afgrænsning, bygninger, veje, floder, jernbaner osv.).

9.

Indretning af anlægget:

a)

bygningsmæssige indeslutninger, hegn og adgangsveje

b)

lagerområde(r) for nukleare materialer

c)

område til samling af brændselsstave, laboratorier osv.

d)

den kritiske opstilling (2).

10.

Yderligere data (2):

a)

maksimal forventet effekt under drift og/eller neutronflux

b)

vigtigste type(r) af nukleart materiale og berigning

c)

moderator

d)

reflektor, kappe

e)

kølemiddel.

ALMINDELIG INDRETNING AF ANLÆGGET, HERUNDER INDRETNING VEDRØRENDE MATERIALEUDNYTTELSE, REGNSKAB, INDESLUTNING OG OVERVÅGNING

Beskrivelse af nukleart materiale

11.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

12.

Skitse af brændselselementer, brændselsstave, brændselsplader med tilstrækkelige detaljer til at angive generel konstruktion med udvendige dimensioner.

13.

Brændselsmateriale (inklusive nukleart materiale i kontrol- eller grovkontrolelementer, hvis relevant):

a)

kemisk sammensætning eller legeringshovedbestanddele

b)

form og dimensioner

c)

berigning af brændselsstave, brændselsplader osv.

d)

nominel vægt af nukleart materiale med konstruktionstolerancer.

14.

Indkapslingsmateriale.

15.

Identifikationsmetode for enkelte elementer, stave, plader osv., hvis relevant.

16.

Andet nukleart materiale, der anvendes i anlægget (angiv kort materiale, formål og materialets anvendelsesmåde, f.eks. booster-stave).

Placering og håndtering af nukleart materiale

17.

Beskrivelse, bl.a. ved hjælp af tegninger, af:

a)

områder for oplagring og samling af nukleart materiale og for den (de) kritiske opstilling(er) (lokaliteter med beholdning)

b)

det skønnede omfang af beholdning af nukleart materiale på disse lokaliteter

c)

placeringen af udstyr anvendt til samling, afprøvning og måling af nukleart materiale

d)

transportveje for nukleart materiale.

18.

Skitse af den kritiske opstillings kerne visende kernens støttestruktur, afskærmnings- og kølesystemer med beskrivelse (skal angives for hver kritisk opstilling, hvis der er mere end en på anlægget).

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Regnskabssystem

19.

Beskrivelse af regnskabs- og kontrolsystemet for nukleart materiale (beskriv styk- og/eller masseregnskabssystem, herunder de vigtigste målemetoder, anvendt med konstaterede nøjagtigheder); der vedlægges prøver af uudfyldte formularer, der anvendes i alle regnskabs- og kontrolprocedurer. Opbevaringstiden for sådanne optegnelser skal angives.

Faktisk beholdning

20.

Beskrivelse af procedurer, planlagt hyppighed, metoder for ledelsens opgørelse af den faktiske beholdning (både for styk- og/eller masseregnskab, herunder relevante afprøvningsmetoder) og forventet nøjagtighed; adgang til nukleart materiale i kernen og til bestrålede nukleare materialer uden for kernen, forventede strålingsniveauer.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELEVANTE FOR ANVENDELSEN AF SIKKERHEDSKONTROLLEN

21.

Oganisering af materialeregnskab og -kontrol.

22.

Oplysning om sundheds- og sikkerhedsregler, som skal iagttages på anlægget, og som inspektørerne skal overholde.

I-C.   OMDANNELSES-, FABRIKATIONS- OG OPARBEJDNINGSANLÆG

Dato: …………

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

6.

Formål og type.

7.

Driftsform af betydning for produktionen (det anvendte skifteholdssystem, omtrentlige datoer for driftsperioderne i årets løb osv.).

8.

Oversigt over området (kort med angivelse af anlæg, afgrænsning, bygninger, veje, floder, jernbaner osv.).

9.

Indretning af anlægget:

a)

bygningsmæssige indeslutninger, hegn og adgangsveje

b)

transportveje for nukleart materiale

c)

tilgangslager for modtaget nukleart materiale

d)

hvert primære produktionsområde og driftslaboratorium

e)

afprøvnings- eller forsøgsområder

f)

afgangslager for nukleart materiale

g)

område til behandling af nukleart affald

h)

analytisk laboratorium.

ALMINDELIG INDRETNING AF ANLÆGGET, HERUNDER INDRETNING VEDRØRENDE MATERIALEUDNYTTELSE, REGNSKAB, INDESLUTNING OG OVERVÅGNING

Bevægelse, placering og håndtering af nukleart materiale

10.

Skematisk rutediagram for det nukleare materiale, der viser punkter, hvor nukleart materiale identificeres eller måles, materialebalanceområder og beholdningsområder anvendt til materialeregnskab og skønnet omfang af beholdninger af nukleart materiale på disse lokaliteter under normale driftsforhold. Beskrivelsen skal omfatte (hvis relevant):

a)

størrelsen af partierne eller deres bevægelseshastigheder

b)

oplagrings- eller emballeringsmetode

c)

lagerkapacitet

d)

skønnet produktionsmængde, beholdning, samt modtagelser og afsendelser.

11.

Foruden ovennævnte punkt 10 bør der fremlægges en beskrivelse og en tegning af indretning af tilgangslager for oparbejdningsanlæg, der viser:

a)

placering af brændselsenheder og håndteringsudstyr

b)

brændselsenhedstype, herunder indhold af nukleart materiale og berigning.

12.

Foruden ovennævnte punkt 10 skal beskrivelsen af genanvendelsesstadiet i processen inkludere, hvis det findes:

a)

varigheden af midlertidig oplagring

b)

planer for ekstern behandling med henblik på genanvendelse (hvis relevant).

13.

Foruden ovennævnte punkt 10 skal beskrivelsen af kasseringsstadiet i processen inkludere kasseringsmetoden (bortskaffelse eller oplagring).

14.

Under ligevægtsforhold for hvert rutediagram, der er henvist til i punkt 10 og 17, og under antagelse af driftsformerne fra punkt 7 angives:

a)

den nominelle produktionsmængde pr. år

b)

størrelsen af mellemlagrene ved nominel produktionskapacitet.

15.

Beskrivelse af de normale fremgangsmåder for fuldstændig eller delvis udrensning af anlægget. Medtag beskrivelse af specielle prøveudtagnings- og målepunkter forbundet med udrensningsprocessen og derpå følgende opgørelse af den faktiske beholdning, hvis ikke beskrevet i ovennævnte punkt 10.

Beskrivelse af nukleart materiale

16.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

17.

Beskrivelse ved hjælp af rutediagrammer eller på anden måde af den anslåede strøm og den anslåede beholdning af alt nukleart materiale for oplagrings- og produktionsområder. Beskrivelsen skal omfatte:

a)

fysisk og kemisk form

b)

størrelsesorden eller forventede øvre grænse for hver kategori af fast eller flydende affald

c)

berigningsinterval.

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Regnskabssystem

18.

Beskrivelse af det regnskabssystem, der anvendes til at registrere og rapportere regnskabsdata og udarbejde materialebalancer. Der vedlægges prøver på uudfyldte formularer anvendt i alle procedurer. Opbevaringstiden for sådanne optegnelser skal angives.

19.

Angiv hvornår og hvor ofte materialebalancer er udfærdiget, herunder også dem, der er udfærdiget under kampagner. Beskrivelse af metode og procedure for rettelse af regnskabet efter en opgørelse af den faktiske beholdning.

20.

Beskrivelse af fremgangsmåden for behandling af afsender/modtager-forskelle og metoden til rettelse af regnskabet.

21.

Beskrivelse af fremgangsmåden for at foretage rettelser i regnskabet, der skyldes procedurefejl eller skrivefejl og virkningen på afsender/modtager-forskelle.

Faktisk beholdning

22.

Der henvises til punkt 15. Identificer det udstyr på rutediagrammerne omhandlet i punkt 10 og 17, som skal betragtes som beholder til nukleart materiale ved opgørelse af den faktiske beholdning. Angiv tidsplanen for opgørelse af den faktiske beholdning under kampagnen.

Metoder til måling, prøveudtagning og analyse

23.

Beskrivelse af metoden til gennemførelse af hver måling på det angivne punkt. Ligninger eller tabeller, der er anvendt, og beregninger, der er foretaget for at opgøre faktiske vægt- og volumenmængder, skal angives. Det bør præciseres, om data er registreret automatisk eller manuelt. Metoden til samt de praktiske fremgangsmåder ved prøveudtagning for hvert angivet punkt skal beskrives.

24.

Beskrivelse af analysemetoder anvendt til regnskabsformål. Der henvises om muligt til en håndbog eller en rapport.

Kontrol af målenøjagtighed

25.

Beskrivelse af det program til kontrol af målingernes kvalitet, der er nødvendig med henblik på udfærdigelse af materialeregnskab, herunder programmer (sammen med usikkerheden) for kontinuerlig vurdering af nøjagtigheder og systematiske fejl i forbindelse med analyse, vægt, volumen og prøveudtagning, og for kalibreringen af tilhørende udstyr, metode til kalibrering af måleudstyret som henvist til i punkt 24, type og kvalitet af standarder brugt til analysemetoder som henvist til i punkt 24, type analyseudstyr, der anvendes, med angivelse af kalibreringsmetode og hyppighed.

Statistisk vurdering

26.

Beskrivelse af metoder til statistisk vurdering af data indsamlet i målekontrolprogrammer til vurdering af målingernes nøjagtighed og til bedømmelse af måleusikkerhed (dvs. bestemmelse af standardafvigelser ved målingernes tilfældige og systematiske fejl). Desuden beskrivelse af statistiske metoder anvendt til at kombinere individuelle skøn over fejl for at opnå standardafvigelser ved samlede fejl for afsender/modtager-forskelle, bogført beholdning, faktisk beholdning og afvigelse i beholdningsopgørelsen.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELEVANTE FOR ANVENDELSEN AF SIKKERHEDSKONTROLLEN

27.

Organisering af materialeregnskab og -kontrol.

28.

Oplysning om sundheds- og sikkerhedsregler, som skal iagttages på anlægget, og som inspektørerne skal overholde.

I-D.   OPLAGRINGSANLÆG (3)

Dato: …………

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

6.

Formål og type.

7.

Oversigt over området (kort med angivelse af anlæg, afgrænsning, bygninger, veje, floder, jernbaner osv.).

8.

Indretning af anlægget, der viser bygningsmæssige indeslutninger, hegn og adgangsveje.

ALMINDELIG INDRETNING AF ANLÆGGET, HERUNDER INDRETNING VEDRØRENDE MATERIALEUDNYTTELSE, REGNSKAB, INDESLUTNING OG OVERVÅGNING

Beskrivelse af nukleart materiale

9.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

10.

Beskrivelse ved hjælp af tegninger eller på anden måde af alt nukleart materiale på anlægget; beskrivelsen skal vise:

a)

alle typer artikler, inklusive normalt håndteringsudstyr

b)

kemisk sammensætning eller legeringshovedbestanddele

c)

form og dimensioner

d)

berigning

e)

nominel vægt af nukleart materiale med konstruktionstolerancer

f)

indkapslingsmaterialer

g)

metoder til identifikation af artikler.

Placering og håndtering af nukleart materiale

11.

Beskrivelse ved hjælp af tegninger eller på anden måde af indretning af:

a)

oplagringsområder for nukleart materiale (lokaliteter med beholdning)

b)

det skønnede omfang af beholdning af nukleart materiale på disse lokaliteter

c)

beholdere til oplagring og/eller forsendelse af nukleart materiale

d)

transportveje og udstyr anvendt til flytning af nukleart materiale, hvis relevant.

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Regnskabssystem

12.

Beskrivelse af regnskabs- og kontrolsystemet for nukleart materiale (beskriv styk- og/eller masseregnskabssystem, herunder de vigtigste målemetoder, anvendt med konstaterede nøjagtigheder); der vedlægges prøver af uudfyldte formularer, der anvendes i alle regnskabs- og kontrolprocedurer. Opbevaringstiden for sådanne optegnelser skal angives.

Faktisk beholdning

13.

Beskrivelse af procedurer, planlagt hyppighed, metoder for ledelsens opgørelse af den faktiske beholdning (både for styk- og/eller masseregnskab, herunder relevante afprøvningsmetoder) og forventet nøjagtighed.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELEVANTE FOR ANVENDELSEN AF SIKKERHEDSKONTROLLEN

14.

Organisering af materialeregnskab og -kontrol.

15.

Oplysning om sundheds- og sikkerhedsregler, som skal iagttages på anlægget, og som inspektørerne skal overholde.

I-E.   ANLÆG TIL ISOTOPSEPARATION

Dato: …………

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresse.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

6.

Tidsplaner for opførelse (dersom anlægget endnu ikke er i drift):

a)

dato for opførelsens påbegyndelse

b)

dato for accept af anlægget

c)

dato for anlæggets overdragelse.

7.

Formål og type (nominel kapacitet for separationsarbejde, muligheder for berigning, osv.).

8.

Driftsform af betydning for produktionen (det anvendte skifteholdssystem, omtrentlige driftsperioder i årets løb osv.).

9.

Oversigt over området (kort med angivelse af anlæg, afgrænsning, bygninger, veje, floder, jernbaner osv.).

10.

Indretning af anlægget:

a)

bygningsmæssige indeslutninger, hegn og adgangsveje

b)

indeslutning af visse dele af anlægget

c)

transportveje for nukleart materiale

d)

tilgangslager for modtaget nukleart materiale

e)

hvert primært produktionsområde og driftslaboratorium, herunder vejnings- og prøveudtagningsområde, dekontaminationsområde, område til rensning og tilførselsområde, osv.

f)

afprøvnings- eller forsøgsområder

g)

afgangslager for nukleart materiale

h)

område til behandling af nukleart affald

i)

analytisk laboratorium.

ALMINDELIG INDRETNING AF ANLÆGGET, HERUNDER INDRETNING VEDRØRENDE MATERIALEUDNYTTELSE, REGNSKAB, INDESLUTNING OG OVERVÅGNING

Beskrivelse af nukleart materiale

11.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

12.

Beskrivelse ved hjælp af rutediagrammer eller på anden måde af den anslåede strøm og den anslåede beholdning af alt nukleart materiale for oplagrings- og produktionsområder. Beskrivelsen skal omfatte:

a)

fysisk og kemisk form

b)

berigningsinterval for tilførsel, produkt og udarmet materiale (»tails«)

c)

størrelsesorden eller forventede øvre grænse for hver kategori af fast eller flydende affald.

Bevægelse, placering og håndtering af nukleart materiale

13.

Skematisk rutediagram eller andet med beskrivelse af oplagrings- og behandlingsområder. Beskrivelsen skal omfatte:

a)

punkter for prøveudtagning og målinger

b)

størrelse af partierne og/eller deres bevægelseshastighed

c)

oplagrings- eller emballeringsmetode

d)

lagerkapacitet.

14.

Foruden ovennævnte punkt 13 skal beskrivelsen af anlægget omfatte:

a)

separationskapacitet

b)

berigningsteknik eller -metoder

c)

mulige punkter for tilførsel, produkt og udarmet materiale (»tails«)

d)

anlæg for genanvendelse

e)

type og størrelse af anvendte UF6-cylindre og metoder for påfyldning og tømning.

15.

Angiv energiforbruget, hvor påkrævet.

16.

Hvert diagram skal præcisere, under ligevægtsforhold:

a)

den nominelle produktionsmængde pr. år

b)

beholdningen af materiale under produktion

c)

omfanget af materialetab på grund af lækage, nedbrydning, aflejring osv.

d)

procedurer for regelmæssig vedligeholdelse af anlægget (periodisk nedlukning eller kontinuerlig komponentudskiftning osv.).

17.

Beskrivelse af de særlige punkter for prøveudtagning og målinger i forbindelse med dekontamination af udstyr, der er frakoblet med henblik på vedligeholdelse eller udskiftning.

18.

Beskrivelse af stedet for bortskaffelse af affald fra processen, herunder bortskaffelsesmetode, oplagringstid, bortskaffelsesform osv.

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Regnskabssystem

19.

Beskrivelse af det regnskabssystem, der anvendes til at registrere og rapportere regnskabsdata og udarbejde materialebalancer. Der vedlægges prøver på uudfyldte formularer anvendt i alle procedurer. Opbevaringstiden for sådanne optegnelser skal angives.

20.

Angiv hvornår og hvor ofte materialebalancer er udfærdiget, i givet fald også under kampagner. Beskrivelse af metode og procedure for rettelse af regnskabet efter en opgørelse af den faktiske beholdning.

21.

Beskrivelse af fremgangsmåden for behandling af afsender/modtager-forskelle og metoden til rettelse af regnskabet.

22.

Beskrivelse af fremgangsmåden for at foretage rettelser i regnskabet, der skyldes procedurefejl eller skrivefejl og virkningen på afsender/modtager-forskelle, hvis relevant.

Faktisk beholdning

23.

Identifikation af det udstyr, der er nævnt i beskrivelsen, jf. punkt 13 og 18, som skal betragtes som beholdere til nukleart materiale ved opgørelse af den faktiske beholdning. Angiv tidsplaner for opgørelse af den faktiske beholdning.

Metoder til måling, prøveudtagning og analyse

24.

Der henvises til de oplysninger, der gives i henhold til punkt 13 og 17 for placering af punkter for prøveudtagning og målinger.

25.

Beskrivelse af metoden til gennemførelse af hver måling på det angivne punkt. Ligninger eller tabeller, der er anvendt, og beregninger, der er foretaget for at opgøre faktiske vægt- og volumenmængder, skal angives. Det bør præciseres, om data er registreret automatisk eller manuelt. Metoden til samt de praktiske fremgangsmåder ved prøveudtagning for hvert angivet punkt skal beskrives. Angiv antallet af foretagne prøveudtagninger og afvisningskriterierne.

26.

Beskrivelse af analysemetoder anvendt til regnskabsformål. Der henvises om muligt til en håndbog eller en rapport.

Kontrol af målenøjagtighed

27.

Beskrivelse af programmer for kontinuerlig vurdering af målenøjagtighed og systematiske fejl ved vægt- og volumenbestemmelse og ved prøveudtagning samt for kalibrering af det tilhørende udstyr.

28.

Beskrivelse af type og kvalitet af standarder brugt ved analysemetoderne nævnt i punkt 26, type analyseudstyr, der anvendes, kalibreringsmetode og -hyppighed.

Statistisk vurdering

29.

Beskrivelse af metoder til statistisk vurdering af data indsamlet i målekontrolprogrammer til vurdering af målingernes nøjagtighed og til bedømmelse af måleusikkerhed (dvs. bestemmelse af standardafvigelser ved målingernes tilfældige og systematiske fejl). Desuden beskrivelse af statistiske metoder anvendt til at kombinere individuelle skøn over fejl for at opnå standardafvigelser ved samlede fejl for afsender/modtager-forskelle, bogført beholdning, faktisk beholdning og afvigelse i beholdningsopgørelsen.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELEVANTE FOR ANVENDELSEN AF SIKKERHEDSKONTROLLEN

30.

Organisering af materialeregnskab og -kontrol.

31.

Oplysning om sundheds- og sikkerhedsregler, som skal iagttages på anlægget, og som inspektørerne skal overholde.

I-F.   ANLÆG, SOM BRUGER NUKLEART MATERIALE I MÆNGDER, SOM OVERSTIGER ET EFFEKTIVT KILOGRAM

Dato: …………

For ethvert anlæg af en type, der ikke er omhandlet i afdeling A til E, som bruger mere end ét effektivt kilogram om året, skal der gives oplysninger om følgende:

identifikation af anlægget

almindelig indretning af anlægget, herunder indretning vedrørende materialeudnyttelse, regnskab, indeslutning og overvågning

beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1)

regnskab og kontrol med nukleart materiale, herunder metoder til opgørelse af den faktiske beholdning

andre oplysninger, der er relevante for anvendelse af sikkerhedskontrollen.

Disse oplysninger er alt efter tilfældet de samme som kræves for de anlægstyper, som henhører under afdeling C, D og E.

I-G.   ANLÆG MED CATCH ALL-MBA'ER ((CAM) (OPSAMLINGSMATERIALE = BALANCEOMRÅDER)) I KANDIDATLANDENE

Dato: …………

For disse indehavere af nukleart materiale beregnes den samlede beholdning som summen af beholdningen af hver kategori af nukleart materiale, der indehaves, og som hver udtrykkes som en procentdel af følgende grænser:

udarmet uran

350 000 g eller

Thorium

200 000 g eller

naturligt uran

100 000 g eller

lavt beriget uran

1 000 g eller

højt beriget uran

5 g eller

Plutonium

5 g

For eksempel:

a)

har en indehaver af 4 g plutonium en beholdningsprocent på 80 % (4/5)

b)

har en indehaver af 1 g højt beriget uran plus 20 000 g naturligt uran en beholdningsprocent på 40 % (1/5+20 000/100 000).

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET OG DET NUKLEARE MATERIALE

1.

Navn.

2.

Ejer og/eller anlæggets ledelse.

3.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser.

4.

Beskrivelse af det nukleare materiale.

5.

Beskrivelse af de beholdere, der anvendes til oplagring og håndtering.

6.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Indehavernes forpligtelser er forenklet på følgende punkter:

A.

Grænser for beholdninger/bevægelser

Hvis en enkelt modtagelse af nukleart materiale overstiger ovennævnte mængder, eller hvis anlæggets »beholdningsprocent« på noget tidspunkt overstiger 100 %, skal Kommissionen straks underrettes.

B.

Regnskabs- og driftsoversigter, som skal opbevares

Regnskabs- og driftsoversigter skal føres, så de rapporter og evt. rettelser hertil, der indsendes til Kommissionen, let kan verificeres.

C.

Beholdningsændringsrapport (ICR)

Skal kun indsendes, hvis der er en ændring i beholdningen.

Der bør vedlægges en forklaring om usædvanlige ændringer og rettelser af beholdningen eller om evt. andre oplysninger i rapporten. Navnlig oplyses navn og adresse på modtager, hvis der er afsendt (herunder eksporteret) materiale, eller på afsender, hvis der er modtaget (herunder importeret) materiale.

Selv om der ikke er forekommet nogen beholdningsændringer i årets løb, skal den bogførte beholdning pr. 31. december angives opdelt pr. kategori. Denne anmeldelse skal sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg, senest den 31. januar hvert år.

D.

Rapportformular

Til rapporten omhandlet i punkt C kræves der ikke nogen speciel formular. Rapporten kan have form af et brev.

I-H.   ANLÆG TIL BEHANDLING OG OPLAGRING AF AFFALD (4)

Dato: …………

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

6.

Formål og type.

7.

Oversigt over området (kort med angivelse af anlæg, afgrænsning, bygninger, veje, floder, jernbaner osv.).

8.

Indretning af anlægget:

a)

bygningsmæssige indeslutninger, hegn og adgangsveje

b)

transportveje for nukleart materiale

c)

område til behandling af nukleart affald

d)

hvert primære produktionsområde og driftslaboratorium

e)

afprøvnings- eller forsøgsområder

f)

analytisk laboratorium.

ALMINDELIG INDRETNING AF ANLÆGGET, HERUNDER INDRETNING VEDRØRENDE MATERIALEUDNYTTELSE, REGNSKAB, INDESLUTNING OG OVERVÅGNING

Placering og håndtering af nukleart materiale

9.

Beskrivelse af det nukleare materiales udnyttelse (artikel 3, stk. 1).

10.

Beskrivelse ved hjælp af tegninger eller på anden måde af:

a)

oplagringsområder for nukleart materiale (lokaliteter med beholdning)

b)

det skønnede omfang af beholdning af nukleart materiale på disse lokaliteter

c)

beholdere til oplagring og/eller forsendelse af nukleart materiale

d)

transportveje og udstyr anvendt til flytning af nukleart materiale, hvis relevant.

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

Regnskabssystem

11.

Beskrivelse af kontrol- og regnskabssystemet for nukleart materiale; der vedlægges prøver på uudfyldte formularer anvendt i alle procedurer. Opbevaringstiden for sådanne optegnelser skal angives.

Faktisk beholdning

12.

Beskrivelse af procedurer, planlagt hyppighed, metoder for ledelsens opgørelse af den faktiske beholdning (både for styk- og/eller masseregnskab, herunder relevante målemetoder) og forventet nøjagtighed.

ANDRE OPLYSNINGER, DER ER RELEVANTE FOR ANVENDELSEN AF SIKKERHEDSKONTROLLEN

13.

Organisering af materialeregnskab og -kontrol.

14.

Oplysning om sundheds- og sikkerhedsregler, som skal iagttages på anlægget, og som inspektørerne skal overholde.

I-J.   ANDRE ANLÆG (5)

Dato: …………

IDENTIFIKATION AF ANLÆGGET OG DET NUKLEARE MATERIALE

1.

Navn.

2.

Beliggenhed, nøjagtig adresse med telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser.

3.

Ejer (juridisk ansvarlig organisation eller person).

4.

Anlæggets ledelse (juridisk ansvarlig organisation eller person).

5.

Beskrivelse af det nukleare materiale.

6.

Beskrivelse af de beholdere, der anvendes til oplagring og håndtering (f.eks. for at bestemme, om plombering er mulig).

7.

Beskrivelse af det nukleare materiales brug (artikel 3, stk. 1).

8.

For malmproducenter, anlæggets potentielle årlige produktionsmængde.

9.

Nuværende status (f.eks. under opførelse, i drift eller nedlukket).

REGNSKAB OG KONTROL MED NUKLEART MATERIALE

10.

Beskrivelse af fremgangsmåder for regnskab og kontrol med nukleart materiale, herunder metoder til opgørelse af den faktiske beholdning.

11.

Organisering af materialeregnskab og -kontrol.


(1)  Punkt 12-15 skal besvares for hver elementtype på anlægget. Der skal anvendes terminologi i overensstemmelse med punkt 12.

(2)  Skal angives for hver kritisk opstilling, hvis der findes mere end én på anlægget.

(3)  Særskilte anlæg, der ikke normalt er forbundet med reaktoranlæg med berignings-, omdannelses- og fabrikationsanlæg, eller med kemiske oparbejdnings- og genvindingsanlæg.

(4)  Særskilte anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med håndtering, oplagring og behandling af affald (og som ikke indgår i berignings-, omdannelses- og fabrikationsanlæg, kemiske oparbejdnings- og genvindingsanlæg eller reaktoranlæg).

(5)  Udtrykket »andre« betegner alle de anlæg, der ikke dækkes af afdeling A-H, og hvor der sædvanligvis anvendes nukleare materialer i mængder, der ikke overskrider et effektivt kilogram. Det omfatter desuden specifikt malmproducenter (jf. punkt 8).


BILAG II

GENEREL BESKRIVELSE AF ANLÆGSOMRÅDET (1)

Identifikation af anlægsområdet

Anmeldelse nr. (2)

Dato for anmeldelse

Rapporteringsperioden (3)

Bemærkninger (4)


Post (5)

Ref. (6)

MBO-kode (7)

Bygning (8)

Generel beskrivelse, inkl. udnyttelse af indhold (9)

Bemærkninger (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn på repræsentanten for anlægsområdet og dennes underskrift: …………

Forklarende bemærkninger

(1)

Den første anmeldelse skal omfatte alle nukleare anlæg og alle andre bygninger på anlægsområderne som beskrevet i artikel 2, stk. 21. De enkelte bygninger på anlægsområdet skal angives i særskilte poster. Efterfølgende årlige anmeldelser med ajourføringer skal kun omfatte de anlægsområder og bygninger, hvor der er sket ændring siden den foregående anmeldelse. Et kort over anlægsområdet skal vedlægges den første anmeldelse og om nødvendigt ajourføres.

(2)

»Anmeldelse nr.« er et løbenummer for hvert anlægsområde, som begynder med »1« for den første anmeldelse.

(3)

»Rapporteringsperioden« for den første anmeldelse er en »pr.«-dato, mens den relevante dato for alle efterfølgende årlige ajourføringer er datoen for periodens begyndelse og udløb. De givne oplysninger gælder pr. udløbsdatoen. Alle datoer skal angives i DDMMÅÅÅÅ-form.

(4)

Bemærkninger, der vedrører anlægsområdet som helhed.

(5)

Hver »post« i de enkelte anmeldelser skal nummereres fortløbende (begyndende med »1«).

(6)

»Ref.«-kolonnen anvendes til at lave en henvisning til en anden post. Indholdet af »Ref.«-kolonnen består af de relevante anmeldelses- og postnumre (f.eks. henviser »10-20« til post nr. 20 i anmeldelse nr. 10). Henvisningen angiver, at den pågældende post supplerer eller opdaterer oplysninger fra en foregående anmeldelse. Der kan om fornødent indsættes flere henvisninger.

(7)

Kolonnen »MBO-kode« angiver den MBO-kode, som bygningen i denne post henhører under.

(8)

Kolonnen »Bygning« skal omfatte et bygningsnummer eller anden betegnelse, der entydigt identificerer bygningen på et skematisk kort over anlægsområdet.

(9)

»Generel beskrivelse« skal for hver bygning omfatte:

a)

bygningens omtrentlige størrelse med angivelse af antal etager og det samlede antal etagemeter

b)

anvendelsen af bygningen, herunder evt. tidligere anvendelse af bygning, som kan være relevant for at fortolke andre oplysninger, f.eks. de resultater af miljøprøver, som Kommissionen råder

over

c)

bygningens hovedindhold, hvis dette ikke umiddelbart fremgår af den oplyste anvendelse.

Det er dog ikke nødvendigt at gentage beskrivelser af aktiviteter, som i forvejen er oplyst i spørgeskemaet om de grundlæggende tekniske data.

(10)

Bemærkninger, der vedrører de enkelte poster.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Anmeldelsen skal, behørigt udfyldt og underskrevet, eller i elektronisk form, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG III

BEHOLDNINGSÆNDRINGSRAPPORT (ICR)

Etiket/kode

Indhold

Bemærkninger

#

MBA

Tegn (4)

MBO-kode for rapporterende MBO

1

Report type

Tegn (1)

I for beholdningsændringsrapport

2

Report date

DDMMÅÅÅÅ

Dato, på hvilken rapporten er udfærdiget

3

Report number

Tal (8)

Løbenummer, fortløbende nummerering

4

Line count

Tal (8)

Samlet antal linjer i rapporten

5

Start report

DDMMÅÅÅÅ

Dato for første dag i rapporteringsperioden

6

End report

DDMMÅÅÅÅ

Dato for sidste dag i rapporteringsperioden

7

Reporting person

Tegn (30)

Navn på den rapportansvarlige

8

Transaction ID

Tal (8)

Løbenummer

9

IC code

Tegn (2)

Arten af beholdningsændringen

10

Batch

Tegn (20)

Entydig identifikator for et parti nukleart materiale

11

KMP

Tegn (1)

Kontrolmålepunkt

12

Measurement

Tegn (1)

Kode for måling

13

Material form

Tegn (2)

Kode for materialeform

14

Material container

Tegn (1)

Kode for materialebeholder

15

Material state

Tegn (1)

Kode for materialetilstand

16

MBA from

Tegn (4)

MBO-kode for afsender-MBO (kun for IC-koderne RD og RF)

17

MBA to

Tegn (4)

MBO-kode for modtager-MBO (kun for IC-koderne SD og SF)

18

Previous batch

Tegn (20)

Betegnelse for foregående parti (kun for IC-koden RB)

19

Original date

DDMMÅÅÅÅ

Bogføringsdato for den linje, der skal rettes (altid dato for første linje i rettelsesforløbet)

20

PIT date

DDMMÅÅÅÅ

Dato for opgørelse af den faktiske beholdning (PIT), som MF-justering vedrører (anvendes kun med IC-koden MF)

21

Line number

Tal (8)

Løbenummer, fortløbende nummerering

22

Accounting date

DDMMÅÅÅÅ

Dato, hvor beholdningsændringen forekom eller blev kendt

23

Items

Tal (6)

Antal artikler

24

Element category

Tegn (1)

Kategori af nukleart materiale

25

Element weight

Tal (24.3)

Grundstofvægt

26

Isotope

Tegn (1)

G for U-235, K for U-233, J for en blanding af U-235 og U-233

27

Fissile weight

Tal (24.3)

Vægt af fissile isotoper

28

Isotopic Composition

Tegn (130)

U-, PU-isotopvægt (kun hvis fastsat i de særlige kontrolbestemmelser)

29

Obligation

Tegn (2)

Kontrolforpligtelse

30

Previous category

Tegn (1)

Foregående kategori af nukleart materiale (anvendes kun for IC-koderne CB, CC og CE)

31

Previous obligation

Tegn (2)

Foregående forpligtelse (anvendes kun for IC-koderne BR, CR, PR og SR)

32

CAM code from

Tegn (8)

Kode til identifikation af indehaver af lille mængde som afsender

33

CAM code to

Tegn (8)

Kode til identifikation af indehaver af lille mængde som modtager

34

Document

Tegn (70)

Ledelsesdefineret henvisning til støttedokumenter

35

Container ID

Tegn (20)

Ledelsesdefineret identifikator for beholderen

36

Correction

Tegn (1)

D for annullering, A for tilføjelser, der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse, L for sene registreringer (rene tilføjelser)

37

Previous report

Tal (8)

Rapportnummer for den linje, der skal rettes

38

Previous line

Tal (8)

Linjenummer for den linje, der skal rettes

39

Comment

Tegn (256)

Bemærkning fra ledelsen

40

Burn-up

Tal (6)

Burn-up i MW-dage/tons (anvendes kun for IC-koderne NL og NP i kernereaktorer)

41

CRC

Tal (20)

Hashkode for linje til kvalitetskontrol

42

Previous CRC

Tal (20)

Hashkode for linje, der skal rettes

43

Advance notification

Tegn (8)

Henvisning til forudanmeldelse, der er sendt til Euratom (anvendes kun for IC-koderne RD, RF, SD og SF)

44

Campaign

Tegn (12)

Kampagneidentifikator for oparbejdningsanlæg

45

Reactor

Tegn (12)

Reaktorkode for oparbejdningskampagner

46

Error path

Tegn (8)

Særlig kode til evalueringsformål

47

Forklarende bemærkninger

1.

MBA/MBO:

Kode for det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges. Denne kode meddeles det berørte anlæg af Kommissionen.

2.

REPORT TYPE/RAPPORTTYPE:

I for beholdningsændringsrapporter.

3.

REPORT DATE/RAPPORTDATO:

Dato, på hvilken rapporten er udfærdiget.

4.

REPORT NUMBER/RAPPORT NR.:

Løbenummer, fortløbende nummerering.

5.

LINE COUNT/ANTAL LINJER:

Samlet antal linjer i rapporten.

6.

START REPORT/RAPPORTSTART:

Dato for første dag i rapporteringsperioden.

7.

END REPORT/RAPPORTSLUT:

Dato for sidste dag i rapporteringsperioden.

8.

REPORTING PERSON/RAPPORTANSVARLIG:

Navn på den rapportansvarlige.

9.

TRANSACTION ID/TRANSAKTIONS-ID

Løbenummer. Anvendes til at identificere alle beholdningsændringslinjer, der vedrører samme fysiske transaktion.

10.

IC CODE/IC-KODE:

En af følgende koder skal benyttes:

Nøgleord

Kode

Betydning

Modtagelse

RD

Modtagelse af nukleart materiale fra et materialebalanceområde i EU.

Import

RF

Import af nukleart materiale fra tredjeland.

Modtagelse fra aktivitet, der ikke er undergivet kontrol

RN

Modtagelse af nukleart materiale fra aktivitet, der ikke er undergivet kontrol (artikel 34).

Afsendelse

SD

Afsendelse af nukleart materiale til et materialebalanceområde i EU.

Eksport

SF

Eksport af nukleart materiale til tredjeland.

Afsendelse til aktivitet, der ikke er undergivet kontrol

SN

Afsendelse af nukleart materiale til aktivitet, der ikke er undergivet kontrol (artikel 34).

Overførsel til konditioneret affald

TC

Nukleart materiale i affald, der er målt eller skønnet på basis af målinger, og som er blevet konditioneret på en sådan måde (f.eks. i glas, cement, beton eller tjære), at det ikke er egnet til nukleare formål. Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materiale-balanceområdets beholdning. Der skal opbevares særskilte regnskaber for denne type materiale.

Udledning til miljøet

TE

Nukleart materiale i affald, der er målt eller skønnet på basis af målinger, og som er blevet uigenkaldeligt bortskaffet i miljøet som følge af en planlagt udledning. Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materiale-balanceområdets beholdning.

Overførsel til opbevaret affald

TW

Nukleart materiale fremkommet ved behandling eller som følge af et driftsuheld indeholdt i affald, der er målt eller skønnet på basis af målinger, og som er blevet overført til et særligt sted inden for materialebalanceområdet, hvorfra det kunne genvindes. Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materialebalanceområdets beholdning. Der skal opbevares særskilte regnskaber for denne type materiale.

Tilbageførsel fra konditioneret affald

FC

Tilbageførsel af konditioneret affald til materialebalanceområdets beholdning. Dette anvendes altid, når konditioneret affald behandles.

Tilbageførsel fra opbevaret affald

FW

Tilbageførsel af opbevaret affald til materiale-balanceområdets beholdning. Dette anvendes altid, når opbevaret affald hentes fra den specifikke lokalitet i materialebalanceområdet med henblik på enten behandling, der indebærer adskillelse af grundstoffer i materialebalanceområdet, eller afsendelse fra materialebalanceområdet.

Tab ved uheld

LA

Uopretteligt og utilsigtet tab af en mængde nukleart materiale som følge af et driftsuheld. Anvendelse af denne kode forudsætter, at der sendes en specialrapport til Kommissionen.

Utilsigtet gevinst

GA

Nukleart materiale, der imod forventning er til stede, medmindre det påvises i forbindelse med opgørelse af den faktiske beholdning. Anvendelse af denne kode forudsætter, at der sendes en specialrapport til Kommissionen.

Ændring af kategori

CE

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en kategori (artikel 18) til en anden som følge af en berigningsproces (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring af kategori).

Ændring af kategori

CB

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en kategori (artikel 18) til en anden som følge af en blanding (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring af kategori).

Ændring af kategori

CC

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en kategori (artikel 18) til en anden for alle typer ændringer af kategori, der ikke er omfattet af koderne CE eller CB (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring af kategori).

Ændring i partiet

RB

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra et parti til et andet (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring i partiet).

Ændring i særlig forpligtelse

BR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) til en anden for at afstemme den samlede uranbeholdning efter en blanding (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring af forpligtelse).

Ændring i særlig forpligtelse

PR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) til en anden, som anvendes, når nukleart materiale tilgår eller afgår fra en regnskabspool (der skal kun rapporteres én linje pr. Ændring af forpligtelse).

Ændring i særlig forpligtelse

SR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) til en anden efter udveksling eller substitution af forpligtelse (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring af forpligtelse).

Ændring i særlig forpligtelse

CR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) til en anden for alle tilfælde, der ikke er omfattet af koderne BR, PR eller SR (der skal kun rapporteres én linje pr. ændring af forpligtelse).

Nuklear produktion

NP

Forøgelse i mængden af nukleart materiale som følge af nuklear omdannelse.

Nukleart tab

NL

Formindskelse i mængden af nukleart materiale som følge af nuklear omdannelse.

Afsender/modtager-forskel

DI

Afsender/modtager-forskel (jf. artikel 2, nr. 19).

Ny måling

NM

Mængde af nukleart materiale i et enkelt parti, der er bogført i materialebalanceområdet, der er forskellen mellem en for nylig målt mængde og den tidligere bogførte mængde, og som hverken er en afsender/modtager-forskel eller en rettelse.

Balancejustering

BJ

Mængde af nukleart materiale, der er bogført i materialebalanceområdet, og som er forskellen mellem resultatet af en opgørelse af den faktiske beholdning, som anlæggets ledelse har gennemført til eget brug (uden at meddele Kommissionen en opgørelse over faktisk beholdning), og den bogførte beholdning, der er opgjort på samme dato.

Afvigelse i beholdningsopgørelsen

MF

Ændring af regnskabet som følge af afvigelse i beholdningsopgørelsen. Skal svare til forskellen mellem den faktiske beholdning, ultimo (PE), og den bogførte beholdning, ultimo (BA), der er angivet i materialebalancerapporten (bilag IV). Den oprindelige dato skal være den, hvor den faktiske beholdning er opgjort, mens bogføringsdatoen skal ligge efter den dato, hvor den faktiske beholdning er opgjort.

Afrundinger

RA

Justering I form af afrunding for at få summen af mængder, der er givet meddelelse om i en given periode, til at stemme overens med den bogførte beholdning, ultimo, for materialebalanceområdet.

Isotopjustering

R5

Justering for at få summen af de isotopmængder, der er givet meddelelse om, til at stemme overens med den bogførte U-235-beholdning, ultimo, for materialebalanceområdet.

Fremstilling af materiale

MP

Mængde af nukleart materiale fremstillet af stoffer, der oprindeligt ikke er underkastet, men som nu er underkastet sikkerhedskontrol, fordi den minimale koncentrationsværdi er nået.

Udnyttelse ophørt

TU

Mængde af nukleart materiale, som af praktiske eller økonomiske årsager anses for ikke at kunne genvindes, og som:

i)

indgår i slutprodukter, som anvendes til ikke-nukleare formål,

eller

ii)

er indeholdt i affald i meget små koncentrationer, der er målt eller skønnet på basis af målinger, selv om disse materialer ikke er udledt i miljøet.

Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materialebalanceområdets beholdning.

Bogført beholdning, ultimo

BA

Den bogførte beholdning ved slutningen af en rapporteringsperiode og på PIT-datoen anført særskilt for hver kategori nukleart materiale og for hver særlig forpligtelse.

11.

BATCH/PARTI:

Partiets betegnelse kan frit vælges af ledelsen, dog:

a)

skal den partibetegnelse, der anvendes af afsenderen, meddeles i tilfælde af beholdningsændringen »Modtagelse (RD)«

b)

må en betegnelse for partiet ikke bruges igen til at betegne et andet parti i det samme materialebalanceområde.

12.

KMP:

Kontrolmålepunkt. Koderne meddeles det berørte anlæg i de særlige kontrolbestemmelser. Hvis der ikke er fastlagt nogen koder, bør »&« anvendes.

13.

MEASUREMENT/MÅLING:

Det grundlag, på hvilket den angivne mængde nukleart materiale er fastsat, skal opgives. En af følgende koder skal benyttes:

Målt

Skønnet

Betydning

M

E

I det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges.

N

F

I et andet materialebalanceområde.

T

G

I det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges, når vægten allerede er angivet i en tidligere beholdningsændringsrapport eller opgørelse over faktisk beholdning.

L

H

I et andet materialebalanceområde, når vægten allerede er angivet i en tidligere beholdningsændringsrapport eller opgørelse over faktisk beholdning i det pågældende materiale-balanceområde.

14.

MATERIAL FORM/MATERIALEFORM:

Følgende koder skal anvendes:

Hovedtype af materialeform

Undertype

Kode

Malme

 

OR

Koncentrater

 

YC

Uranhexafluorid (UF6)

 

U6

Urantetrafluorid (UF4)

 

U4

Urandioxid (UO2)

 

U2

Urantrioxid (UO3)

 

U3

Uranoxid (U3O8)

 

U8

Thoriumoxid (ThO2)

 

T2

Opløsninger

Nitrat

LN

Fluorid

LF

Andet

LO

Pulver

Homogent

PH

Heterogent

PN

Keramik

Piller

CP

Kugler

CS

Andet

CO

Metal

Rent

MP

Legeringer

MA

Brændsel

Stave

ER

Plader

EP

Bundter

EB

Elementer

EA

Andet

EO


Hovedtype af materialeform

Undertype

Kode

Lukkede strålekilder

 

QS

Små mængder, prøver

 

SS

Rester

Homogent

SH

Heterogent (udrensninger, slagger, slam, findelt, andet)

SN

Fast affald

Indkapslingsmateriale

AH

Blandet (plastic, handsker, papirer osv.)

AM

Kontamineret udstyr

AC

Andet

AO

Flydende affald

Lavaktivt

WL

Middelaktivt

WM

Højaktivt

WH

Konditioneret affald

Glas

NG

Tjære

NB

Beton

NC

Andet

NO

 

 

15.

MATERIAL CONTAINER/MATERIALEBEHOLDER:

Følgende koder skal anvendes:

Type beholder

Kode

Cylinder

C

Pakke

P

Tromle

D

Brændselsenhed

S

Transportbeholder (»bird cage«)

B

Flaske

F

Tank eller anden beholder

T

Andet

O

16.

MATERIAL STATE/MATERIALETILSTAND:

Følgende koder skal anvendes:

Tilstand

Kode

Ubestrålet nukleart materiale

F

Bestrålet nukleart materiale

I

Affald

W

Materiale, der ikke kan genvindes

N

17.

MBA FROM/MBO FRA:

Anvendes kun for bholdningsændringskoderne RD og RF. For beholdningsændringskoden RD skal det afsendende materialebalanceområdes kode angives. Hvis koden ikke kendes, angives »F«, »Q« eller »W« (for afsendende materialebalanceområde i henholdsvis Frankrig, Det Forenede Kongerige eller et kernevåbenfrit land), og afsenderens fulde navn og adresse anføres under bemærkninger (40). For beholdningsændringskoden RF angives eksportlandets landekode eller eksportanlæggets MBO-kode, hvis den kendes, og afsenderens fulde navn og adresse anføres under bemærkninger (40).

18.

MBA TO/MBO TIL:

Anvendes kun for beholdningsændringskoderne SD og SF. For beholdningsændringskoden SD skal det modtagende materialebalanceområdes kode angives. Hvis koden ikke kendes, angives »F«, »Q« eller »W« (for modtagende materialebalanceområde i henholdsvis Frankrig, Det Forenede Kongerige eller et kernevåbenfrit land), og modtagerens fulde navn og adresse anføres under bemærkninger (40). For beholdningsændringskoden SF angives importlandets landekode eller importanlæggets MBO-kode, hvis den kendes, og modtagerens fulde navn og adresse anføres under bemærkninger (40).

19.

PREVIOUS BATCH/FOREGÅENDE PARTI:

Partiets betegnelse inden ændringen. Partiets betegnelse efter ændringen skal angives under punkt (11).

20.

ORIGINAL DATE/OPRINDELIG DATO:

I tilfælde af en rettelse skal den dag, den måned og det år, hvor den linje, der skal rettes, oprindelig blev bogført, angives. Ved rettelsesforløb er den oprindelige dato altid bogføringsdatoen for den første linje i forløbet. Ved sene registreringer (rene tilføjelser) er den oprindelige dato den dato, hvor beholdningsændringen forekom.

21.

PIT DATE/PIT-DATO:

Dato for opgørelse af faktisk beholdning som meddelt i materialebalancerapporten, som MUF (ændring af regnskabet som følge af afvigelse i beholdningsopgørelsen) er baseret på. Anvendes kun sammen med beholdningsændringskoden MF.

22.

LINE NUMBER/LINJENR.:

Løbenummer begyndende med 1 i hver rapport; fortløbende nummerering.

23.

ACCOUNTING DATE/BOGFØRINGSDATO:

Dag, måned og år, hvor beholdningsændringen forekom eller blev kendt.

24.

ITEMS/ARTIKLER:

Antallet af artikler, der udgør partiet, skal rapporteres. Hvis en beholdningsændring består af flere linjer, skal summen af antallet af artikler svare til det samlede antal artikler, der vedrører samme transaktions-ID. Hvis transaktionen omfatter mere end ét grundstof, angives antallet af artikler kun i linjen/linjerne for den strategisk vigtigste grundstofkategori (i faldende rækkefølge: P, H, L, N, D, T).

25.

ELEMENT CATEGORY/GRUNDSTOFKATEGORI:

Følgende koder skal anvendes:

Kategori af nukleart materiale

Kode

Plutonium

P

Højt beriget uran

(20 % beriget eller derover)

H

Lavt beriget uran

(højere beriget end naturligt uran, men under 20 % beriget)

L

Naturligt uran

N

Udarmet uran

D

Thorium

T

26.

ELEMENT WEIGHT/GRUNDSTOFVÆGT:

Vægten af den i felt 25 omhandlede grundstofkategori skal angives. Al vægt angives i gram. Decimaler, der forekommer i regnskabslinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

27.

ISOTOPE/ISOTOP:

Denne kode angiver de pågældende fissile isotoper og skal anvendes, såfremt vægten af de fissile isotoper (28) anføres. Der anvendes følgende koder: G for U-235, K for U-233 og J for en blanding af U-235 og U-233.

28.

FISSILE WEIGHT/VÆGT AF FISSILE ISOTOPER:

Med mindre andet er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser, skal vægten af fissile isotoper kun angives for beriget uran og i tilfælde af ændring af kategori, der vedrører beriget uran. Al vægt angives i gram. Decimaler, der forekommer i regnskabslinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

29.

Isotopic composition/ISOTOPSAMMENSÆTNING

Hvis det er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser, skal isotopsammensætningen af U og/eller Pu angives i form af en vægtliste [nummer (18,3)] adskilt af semikolonner, der angiver vægten af U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 eller Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 og Pu-242. Decimaler, der forekommer i regnskabslinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

30.

OBLIGATION/FORPLIGTELSE:

Angivelse af den særlige forpligtelse, det nukleare materiale er undergivet, og som Fællesskabet har indgået aftale om med et tredjeland eller en international organisation (artikel 17). Kommissionen vil meddele anlæggene de dertil hørende koder.

31.

PREVIOUS CATEGORY/FOREGÅENDE KATEGORI:

Koden for den kategori, som det nukleare materiale tilhørte inden ændringen af kategorien. Den tilsvarende kode efter ændringen skal angives under felt 25. Anvendes kun sammen med beholdningsændringskoderne CE, CB og CC.

32.

PREVIOUS OBLIGATION/FOREGÅENDE FORPLIGTELSE:

Koden for den særlige forpligtelse, som det nukleare materiale var undergivet inden ændringen. Den tilsvarende kode for forpligtelsen efter ændringen skal angives under felt 29. Anvendes kun sammen med beholdningsændringskoderne BR, CR, PR og SR.

33.

CAM CODE FROM/CAM-KODE FRA:

Kode for anlæg i Bilag I-G, der afsender materiale. Kommissionen vil meddele ledelsen eller enheden de dertil hørende koder. Der gælder forenklede rapporteringsprocedurer for disse virksomheder.

34.

CAM CODE TO/CAM-KODE TIL:

Kode for anlæg i Bilag I-G, der modtager materiale. Kommissionen vil meddele ledelsen eller enheden de dertil hørende koder. Der gælder forenklede rapporteringsprocedurer for disse virksomheder.

35.

DOCUMENT/DOKUMENT:

Ledelsesdefineret henvisning til støttedokument(er).

36.

CONTAINER ID/BEHOLDER-ID:

Ledelsesdefineret beholdernummer. Fakultativ oplysning, som kan anvendes, hvis beholdernummeret ikke fremgår af partibetegnelsen.

37.

CORRECTION/RETTELSE:

Rettelser skal udføres ved at annullere den (de) evt. forkerte linje(r) og tilføje den (de) korrekte. Følgende koder skal anvendes:

Kode

Betydning

D

Annullering. Den linje, der skal annulleres, skal identificeres ved angivelse i felt 38 af rapportnummer (4), i felt 39 af linjenummer (22) og i felt 43 af CRC (42), som blev meddelt for den oprindelige linje. Det er ikke nødvendigt at oplyse om andre felter.

A

Tilføjelse (der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse). Den korrekte linje meddeles med alle datafelter, inkl. feltet »foregående rapport« (38) og feltet »foregående linje« (39). Feltet »foregående linje« (39) skal gentage linjenummeret (22) på den linje, der erstattes af den kombinerede annullering/tilføjelse.

L

Sen registrering (ren tilføjelse). Den sene registrering, der skal tilføjes, meddeles med alle datafelter, inkl. feltet »foregående rapport« (38). Feltet »foregående rapport« (38) skal omfatte rapportnummeret (4) på den rapport, hvori den sene registrering skulle have været angivet.

38.

PREVIOUS REPORT/FOREGÅENDE RAPPORT:

Rapportnummeret (4) på den linje, der skal rettes, skal angives.

39.

PREVIOUS LINE/FOREGÅENDE LINJE:

Ved annulleringer eller tilføjelser, der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse, angives linjenummeret (22) på den linje, der skal rettes.

40.

COMMENT/BEMÆRKNING:

Fritekstfelt til korte bemærkninger fra ledelse (erstatter særskilt kortfattet notat).

41.

BURN-UP:

Vedrørende beholdningsændringer af type NP eller NL i kernereaktorer, burn-up i MW-dage/tons.

42.

CRC:

Hashkode for linje til kvalitetskontrol. Kommissionen vil underrette ledelsen om den algoritme, der skal anvendes.

43.

PREVIOUS CRC/FOREGÅENDE CRC:

Hashkode for den linje, der skal rettes.

44.

ADVANCE NOTIFICATION/FORUDANMELDELSE:

Referencekode for forudanmeldelse (artikel 20 og 21). Anvendes sammen med beholdningsændringerne SF og RF og med de beholdningsændringer af type SD og RD, når de medlemsstater, hvor afsender og modtager er hjemmehørende, ikke er med i samme kontrolaftale med Den Internationale Atomenergiorganisation og Euratom.

45.

CAMPAIGN/KAMPAGNE:

Entydig identifikator for oparbejdningskampagnen. Anvendes kun ved beholdningsændringer i procesmaterialebalanceområde(r) i anlæg til oparbejdning af brugt brændsel.

46.

REACTOR/REAKTOR:

Entydig identifikator for den reaktor, som det bestrålede brændsel, der opbevares eller oparbejdes, kommer fra. Anvendes kun ved beholdningsændringer i anlæg til opbevaring eller oparbejdning af brugt brændsel.

47.

ERROR PATH:

Særlig kode, der beskriver målefejl og deres omfang, med henblik på vurdering af materialebalancen. Koderne aftales mellem anlægget og Kommissionen.

ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE UDFYLDELSEN AF RAPPORTERNE

1.

I tilfælde af overførsel af nukleart materiale skal afsenderen give modtageren alle de oplysninger, der er nødvendige for beholdningsændringsrapporten.

2.

Dersom de talmæssige angivelser indeholder brøkdele af enheder, skal der bruges punktum som decimaltegn.

3.

Følgende 55 tegn er tilladt: de 26 store bogstaver (A til Z), tallene fra 0 til 9 samt tegnene »plus«, »minus«, »skråstreg«, »stjerne«, »mellemrum«, »lighedstegn«, »større end«, »mindre end«, »punktum«, »komma«, »begyndelsesparentes«, »slutparentes«, »kolon«, »dollar«, »procent«, »anførselstegn«, »semikolon«, »spørgsmålstegn« og »et-tegn«.

4.

I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

5.

Rapporterne skal udarbejdes i et universelt godkendt »labelled reporting format«, der er aftalt mellem Kommissionen og ledelserne.

6.

Rapporterne skal, behørigt udfyldt og med digital underskrift, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG IV

MATERIALEBALANCERAPPORT (MBR)

Etiket/kode

Indhold

Bemærkninger

#

MBA

Tegn (4)

MBO-kode for rapporterende MBO

1

Report type

Tegn (1)

M for materialebalancerapport

2

Report date

DDMMÅÅÅÅ

Dato, på hvilken rapporten er udfærdiget

3

Start report

DDMMÅÅÅÅ

MBR's begyndelsesdato (dato for seneste PIT +1 dag)

4

End report

DDMMÅÅÅÅ

MBR's slutdato (dato for nuværende PIT)

5

Report number

Tal (8)

Løbenummer, fortløbende nummerering

6

Element category

Tegn (1)

Kategori af nukleart materiale

7

Line count

Tal (8)

Samlet antal linjer i rapporten

8

Reporting person

Tegn (30)

Navn på den rapportansvarlige

9

IC code

Tegn (2)

Arten af beholdningsændringen

10

Line number

Tal (8)

Løbenummer, fortløbende nummerering

11

Element weight

Tal (24.3)

Grundstofvægt

12

Isotope

Tegn (1)

G for U-235, K for U-233, J for en blanding af U-235 og U-233

13

Fissile weight

Tal (24.3)

Vægt af fissile isotoper

14

Obligation

Tegn (2)

Kontrolforpligtelse

15

Correction

Tegn (1)

D for annullering, A for tilføjelser, der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse, L for sene registreringer (rene tilføjelser)

16

Previous report

Tal (8)

Rapportnummer for den linje, der skal rettes

17

Previous line

Tal (8)

Linjenummer for den linje, der skal rettes

18

Comment

Tegn (256)

Bemærkning fra ledelsen

19

CRC

Tal (20)

Hashkode for linje til kvalitetskontrol

20

Previous CRC

Tal (20)

Hashkode for linje, der skal rettes

21

Forklarende bemærkninger

1.

MBA/MBO:

Kode for det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges. Denne kode meddeles det berørte anlæg af Kommissionen.

2.

REPORT TYPE/RAPPORTTYPE:

M for materialebalancerapporter.

3.

REPORT DATE/RAPPORTDATO:

Dato, på hvilken rapporten er udfærdiget.

4.

START REPORT/RAPPORTSTART:

MBR's begyndelsesdato, datoen umiddelbart efter datoen for den foregående bestemmelse af den faktiske beholdning.

5.

END REPORT/RAPPORTSLUT:

MBR's slutdato, dato for nuværende bestemmelse af den faktiske beholdning.

6.

REPORT NUMBER/RAPPORT NR.:

Løbenummer, fortløbende nummerering.

7.

ELEMENT CATEGORY/GRUNDSTOFKATEGORI:

Følgende koder for kategorier af nukleart materiale skal anvendes:

Kategori af nukleart materiale

Kode

Plutonium

P

Højt beriget uran

(20 % beriget eller derover)

H

Lavt beriget uran

(højere beriget end naturligt uran, men under 20 % beriget)

L

Naturligt uran

N

Udarmet uran

D

Thorium

T

8.

LINE COUNT/ANTAL LINJER:

Samlet antal linjer i rapporten.

9.

REPORTING PERSON/RAPPORTANSVARLIG:

Navn på den rapportansvarlige.

10.

IC CODE/IC-KODE:

De forskellige typer beholdningsoplysninger og beholdningsændringer skal anføres i nedenfor angivne rækkefølge. Følgende koder skal anvendes:

Nøgleord

Kode

Betydning

Faktisk beholdning, primo

PB

Den faktiske beholdning ved begyndelsen af rapporteringsperioden (skal svare til den faktiske beholdning ved udgangen af den foregående rapporteringsperiode).

Beholdningsændringer

(kun koder i nedenstående liste)

 

For hver type beholdningsændring skal der foretages en sammenfattende linje for den samlede rapporteringsperiode (først forøgelserne, dernæst formindskelserne).

Bogført beholdning, ultimo

BA

Den bogførte beholdning ved udgangen af rapporteringsperioden. Den skal svare til den aritmetiske sum af foranstående MBR-posteringer.

Faktisk beholdning, ultimo

PE

Den faktiske beholdning ved udgangen af rapporteringsperioden.

Afvigelse i beholdningsopgørelsen

MF

Afvigelse i beholdningsopgørelsen. Skal beregnes som

»faktiske beholdning, ultimo (PE)«

minus

»bogført beholdning, ultimo (BA)«.

En af følgende koder skal benyttes ved beholdningsændringer:

Nøgleord

Kode

Betydning

Modtagelse

RD

Modtagelse af nukleart materiale fra et materialebalanceområde i EU.

Import

RF

Import af nukleart materiale fra tredjeland.

Modtagelse fra aktivitet, der ikke er undergivet kontrol

RN

Modtagelse af nukleart materiale fra aktivitet, der ikke er undergivet kontrol (artikel 34).

Afsendelse

SD

Afsendelse af nukleart materiale til et materialebalanceområde i EU.

Eksport

SF

Eksport af nukleart materiale til tredjeland.

Afsendelse til aktivitet, der ikke er undergivet kontrol

SN

Afsendelse af nukleart materiale til aktivitet, der ikke er undergivet kontrol (artikel 34).

Overførsel til konditioneret affald

TC

Nukleart materiale i affald, der er målt eller skønnet på basis af målinger, og som er blevet konditioneret på en sådan måde (f.eks. i glas, cement, beton eller tjære), at det ikke er egnet til nukleare formål. Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materialebalanceområdets beholdning. Der skal opbevares særskilte regnskaber for denne type materiale.

Udledning til miljøet

TE

Nukleart materiale i affald, der er målt eller skønnet på basis af målinger, og som er blevet uigenkaldeligt bortskaffet i miljøet som følge af en planlagt udledning. Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materiale-balanceområdets beholdning.

Overførsel til opbevaret affald

TW

Nukleart materiale, fremkommet ved behandling eller som følge af et driftsuheld, indeholdt i affald, der er målt eller skønnet på basis af målinger, og som er blevet overført til et særligt sted inden for materialebalanceområdet, hvorfra det kunne genvindes. Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materialebalanceområdets beholdning. Der skal opbevares særskilte regnskaber for denne type materiale.

Tilbageførsel fra konditioneret affald

FC

Tilbageførsel af konditioneret affald til materialebalanceområdets beholdning. Dette anvendes altid, når konditioneret affald behandles.

Tilbageførsel fra opbevaret affald

FW

Tilbageførsel af opbevaret affald til materialebalanceområdets beholdning. Dette anvendes altid, når opbevaret affald hentes fra den specifikke lokalitet i materialebalanceområdet med henblik på enten enhver behandling, der indebærer adskillelse af grundstoffer, i materiale-balanceområdet eller enhver afsendelse fra materiale-balanceområdet.

Tab ved uheld

LA

Uopretteligt og utilsigtet tab af en mængde nukleart materiale som følge af et driftsuheld. Denne kode må kun anvendes i MBR, hvis der blev sendt en specialrapport til Kommissionen, da beholdnings-ændringen forekom eller blev kendt.

Utilsigtet gevinst

GA

Nukleart materiale, der imod forventning er til stede, medmindre det påvises i forbindelse med opgørelse af den faktiske beholdning. Denne kode må kun anvendes i MBR, hvis der blev sendt en specialrapport til Kommissionen, da beholdnings-ændringen forekom eller blev kendt.

Ændring af kategori

CE

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en kategori (artikel 18) til en anden som følge af en berigningsproces.

Ændring af kategori

CB

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en kategori (artikel 18) til en anden som følge af en blanding.

Ændring af kategori

CC

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en kategori (artikel 18) til en anden for alle typer ændringer af kategori, der ikke er omfattet af koderne CE eller CB.

Ændring i særlig forpligtelse

BR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) til en anden for at afstemme den samlede uranbeholdning efter blanding.

Ændring i særlig forpligtelse

PR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1), som anvendes, når nukleart materiale tilgår eller afgår fra en regnskabspool.

Ændring i særlig forpligtelse

SR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) efter udveksling eller substitution af forpligtelse.

Ændring i særlig forpligtelse

CR

Regnskabsmæssig overførsel af en mængde nukleart materiale fra en særlig forpligtelse (artikel 17, stk. 1) til en anden for alle tilfælde, der ikke er omfattet af koderne BR, PR eller SR.

Nuklear produktion

NP

Forøgelse i mængden af nukleart materiale som følge af nuklear omdannelse.

Nukleart tab

NL

Formindskelse i mængden af nukleart materiale som følge af nuklear omdannelse.

Afsender/modtager-forskel

DI

Afsender/modtager-forskel (Se artikel 2, nr. 19).

Ny måling

NM

Mængde af nukleart materiale i et enkelt parti, der er bogført i materialebalanceområdet, der er forskellen mellem en for nylig målt mængde og den tidligere bogførte mængde, og som hverken er en afsender/modtager-forskel eller en rettelse.

Balancejustering

BJ

Mængde af nukleart materiale, der er bogført I materialebalanceområdet, og som er forskellen mellem resultatet af en opgørelse af den faktiske beholdning, som anlæggets ledelse har gennemført til eget brug (uden at meddele Kommissionen en opgørelse over faktisk beholdning), og den bogførte beholdning, der er opgjort på samme dato.

Afrundinger

RA

Justering i form af afrunding for at få summen af mængder, der er givet meddelelse om i en given periode, til at stemme overens med den bogførte beholdning, ultimo, for materialebalanceområdet.

Isotopjustering

R5

Justering for at få summen af de isotopmængder, der er givet meddelelse om, til at stemme overens med den bogførte U-235-beholdning, ultimo, for materialebalanceområdet.

Fremstilling af materiale

MP

Mængde af nukleart materiale fremstillet af stoffer, der oprindeligt ikke er underkastet, men som nu er underkastet sikkerhedskontrol, fordi den minimale koncentrationsværdi er nået.

Udnyttelse ophørt

TU

Mængde af nukleart materiale, der af praktiske eller økonomiske årsager anses for ikke at kunne genvindes, og som

i)

indgår i slutprodukter, som anvendes til ikke-nukleare formål,

eller

ii)

er indeholdt i affald i meget små koncentrationer, der er målt eller skønnet på basis af målinger, selv om disse materialer ikke er udledt til miljøet.

Den pågældende mængde nukleart materiale skal fratrækkes materialebalanceområdets beholdning.

11.

LINE NUMBER/LINJENR.:

Løbenummer begyndende med 1; fortløbende nummerering.

12.

ELEMENT WEIGHT/GRUNDSTOFVÆGT:

Vægten af den i felt 7 omhandlede grundstofkategori skal angives. Al vægt angives i gram. Decimaler, der forekommer i regnskablinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

13.

ISOTOPE/ISOTOP:

Denne kode angiver de pågældende fissile isotoptyper og skal anvendes, såfremt vægten af de fissile isotoper anføres. Der anvendes følgende koder: G for U-235, K for U-233 og J for en blanding af U-235 og U-233.

14.

FISSILE WEIGHT/VÆGT AF FISSILE ISOTOPER:

Med mindre andet er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser, skal vægten af fissile isotoper kun angives for beriget uran og i tilfælde af ændring af kategori, der vedrører beriget uran. Al vægt angives i gram. Decimaler, der forekommer i regnskabslinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

15.

OBLIGATION/FORPLIGTELSE:

Angivelse af den særlige forpligtelse, det nukleare materiale er undergivet, og som Fællesskabet har indgået aftale om med et tredjeland eller en international organisation (artikel 17). Kommissionen vil meddele anlæggene de dertil hørende koder.

16.

CORRECTION/RETTELSE:

Rettelser skal udføres ved at annullere den (de) evt. forkerte linje(r) og tilføje den (de) korrekte. Følgende koder skal anvendes:

Kode

Betydning

D

Annullering. Den linje, der skal annulleres, skal identificeres ved angivelse i felt 17 af rapportnummer (6), i felt 18 af linjenummer (11) og i felt 21 af CRC (20), som blev meddelt for den oprindelige linje. Det er ikke nødvendigt at oplyse om andre felter.

A

Tilføjelse (der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse). Den korrekte linje meddeles med alle datafelter, inkl. feltet »foregående rapport« (17) og feltet »foregående linje« (18). Feltet »foregående linje« (18) skal gentage linjenummeret (11) på den linje, der erstattes af den kombinerede annullering/tilføjelse.

L

Sen registrering (ren tilføjelse). Den sene registrering, der skal tilføjes, meddeles med alle datafelter, inkl. feltet »foregående rapport« (17). Feltet »foregående rapport« (17) skal omfatte rapportnummeret (6) på den rapport, hvori den sene registrering skulle have været angivet.

17.

PREVIOUS REPORT/FOREGÅENDE RAPPORT:

Rapportnummeret (6) på den linje, der skal rettes, skal angives.

18.

PREVIOUS LINE/FOREGÅENDE LINJE:

Ved annulleringer eller tilføjelser, der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse, angives linjenummeret (11) på den linje, der skal rettes.

19.

COMMENT/BEMÆRKNING:

Fritekstfelt til korte bemærkninger fra ledelse (erstatter særskilt kortfattet notat).

20.

CRC:

Hashkode for linje til kvalitetskontrol. Kommissionen vil underrette ledelsen om den algoritme, der skal anvendes.

21.

PREVIOUS CRC/FOREGÅENDE CRC:

Hashkode for den linje, der skal rettes.

ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE UDFYLDELSEN AF RAPPORTERNE

De almindelige bemærkninger 2, 3, 4, 5 og 6 sidst i bilag III finder tilsvarende anvendelse.


BILAG V

OPGØRELSE OVER FAKTISK BEHOLDNING (PIL)

Etiket/kode

Indhold

Bemærkninger

#

MBA

Tegn (4)

MBO-kode for rapporterende MBO

1

Report type

Tegn (1)

P for opgørelser over faktisk beholdning

2

Report date

DDMMÅÅÅÅ

Dato, på hvilken rapporten er udfærdiget

3

Report number

Tal (8)

Løbenummer, fortløbende nummerering

4

PIT date

DDMMÅÅÅÅ

Dato, hvor den faktiske beholdning blev opgjort

5

Line count

Tal (8)

Samlet antal linjer i rapporten

6

Reporting person

Tegn (30)

Navn på den rapportansvarlige

7

PIL_ITEM_ID

Tal (8)

Løbenummer

8

Batch

Tegn (20)

Entydig identifikator for et parti nukleart materiale

9

KMP

Tegn (1)

Kontrolmålepunkt

10

Measurement

Tegn (1)

Kode for måling

11

Element category

Tegn (1)

Kategori af nukleart materiale

12

Material form

Tegn (2)

Kode for materialeform

13

Material container

Tegn (1)

Kode for materialebeholder

14

Material state

Tegn (1)

Kode for materialetilstand

15

Line number

Tal (8)

Løbenummer, fortløbende nummerering

16

Items

Tal (6)

Antal artikler

17

Element weight

Tal (24.3)

Grundstofvægt

18

Isotope

Tegn (1)

G for U-235, K for U-233, J for en blanding af U-235 og U-233

19

Fissile weight

Tal (24.3)

Vægt af fissile isotoper

20

Obligation

Tegn (2)

Kontrolforpligtelse

21

Document

Tegn (70)

Ledelsesdefineret henvisning til støttedokumenter

22

Container ID

Tegn (20)

Ledelsesdefineret identifikator for beholderen

23

Correction

Tegn (1)

D for annullering, A for tilføjelser, der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse, L for sene registreringer (rene tilføjelser)

24

Previous report

Tal (8)

Rapportnummer for den linje, der skal rettes

25

Previous line

Tal (8)

Linjenummer for den linje, der skal rettes

26

Comment

Tegn (256)

Bemærkning fra ledelsen

27

CRC

Tal (20)

Hashkode for linje til kvalitetskontrol

28

Previous CRC

Tal (20)

Hashkode for linje, der skal rettes

29

Forklarende bemærkninger

1.

MBA/MBO:

Kode for det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges. Denne kode meddeles det berørte anlæg af Kommissionen.

2.

REPORT TYPE/RAPPORTTYPE:

P for opgørelser over faktisk beholdning.

3.

REPORT DATE/RAPPORTDATO:

Dato, på hvilken rapporten er udfærdiget.

4.

REPORT NUMBER/RAPPORT NR.:

Løbenummer, fortløbende nummerering.

5.

PIT DATE/PIT-DATO:

Dag, måned og år, hvor den faktiske beholdning blev opgjort, og som afspejler situationen kl. 24.00.

6.

LINE COUNT/ANTAL LINJER:

Samlet antal linjer i rapporten.

7.

REPORTING PERSON/RAPPORTANSVARLIG:

Navn på den rapportansvarlige.

8.

PIL_ITEM_ID:

Løbenummer, fælles for alle PIL-linjer, der vedrører samme fysiske genstand.

9.

BATCH/PARTI:

Såfremt der i de særlige kontrolbestemmelser kræves, at der skal føres regnskab med de enkelte partier, skal den betegnelse for partiet, som tidligere er bogført for det parti i en beholdningsændringsrapport eller i en tidligere opgørelse over faktisk beholdning, anvendes.

10.

KMP:

Kontrolmålepunkt. Koderne meddeles det berørte anlæg i de særlige kontrolbestemmelser. Hvis der ikke er fastlagt nogen koder, bør »&« anvendes.

11.

MEASUREMENT/MÅLING:

Det grundlag, på hvilket den angivne mængde nukleart materiale er fastsat, skal opgives. En af følgende koder skal benyttes:

Målt

Skønnet

Betydning

M

E

I det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges.

N

F

I et andet materialebalanceområde.

T

G

I det materialebalanceområde, for hvilket rapporten udfærdiges, når vægten allerede er angivet i en tidligere beholdningsændringsrapport eller opgørelse over faktisk beholdning.

L

H

I et andet materialebalanceområde, når vægten allerede er angivet i en tidligere beholdnings-ændringsrapport eller opgørelse over faktisk beholdning for det pågældende materiale-balanceområde.

12.

ELEMENT CATEGORY/GRUNDSTOFKATEGORI:

Følgende koder skal anvendes:

Kategori af nukleart materiale

Kode

Plutonium

P

Højt beriget uran

(20 % beriget eller derover)

H

Lavt beriget uran

(højere beriget end naturligt uran, men under 20 % beriget)

L

Naturligt uran

N

Udarmet uran

D

Thorium

T

13.

MATERIAL FORM/MATERIALEFORM:

Følgende koder skal anvendes:

Hovedtype af materialeform

Undertype

Kode

Malme

 

OR

Koncentrater

 

YC

Uranhexafluorid (UF6)

 

U6

Urantetrafluorid (UF4)

 

U4

Urandioxid (UO2)

 

U2

Urantrioxid (UO3)

 

U3

Uranoxid (U3O8)

 

U8

Thoriumoxid (ThO2)

 

T2

Opløsninger

Nitrat

LN

Fluorid

LF

Andet

LO

Pulver

Homogent

PH

Heterogent

PN

Keramik

Piller

CP

Kugler

CS

Andet

CO

Metal

Rent

MP

Legeringer

MA

Brændsel

Stave

ER

Plader

EP

Bundter

EB

Elementer

EA

Andet

EO

Lukkede strålekilder

 

QS

Små mængder, prøver

 

SS

Rester

Homogent

SH

Heterogent (udrensninger, slagger, slam, findelt, andet)

SN

Fast affald

Indkapslingsmateriale

AH

Blandet (plastic, handsker, papirer osv.)

AM

Kontamineret udstyr

AC

Andet

AO

Flydende affald

Lavaktivt

WL

Middelaktivt

WM

Højaktivt

WH

Konditioneret affald

Glas

NG

Tjære

NB

Beton

NC

Andet

NO

14.

MATERIAL CONTAINER/MATERIALEBEHOLDER:

Følgende koder skal anvendes:

Type beholder

Kode

Cylinder

C

Pakke

P

Tromle

D

Brændselsenhed

S

Transportbeholder (»bird cage«)

B

Flaske

F

Tank eller anden beholder

T

Andet

O

15.

MATERIAL STATE/MATERIALETILSTAND:

Følgende koder skal anvendes:

Tilstand

Kode

Ubestrålet nukleart materiale

F

Bestrålet nukleart materiale

I

Affald

W

Materiale, der ikke kan genvindes

N

16.

NUMBER/LINJENR.:

Løbenummer begyndende med 1 i hver rapport; fortløbende nummerering.

17.

ITEMS/ARTIKLER:

Antallet af artikler skal angives for hver linje i beholdningsopgørelsen. Hvis en gruppe artikler tilhørende samme parti rapporteres som flere linjer, skal summen af antallet af artikler, der rapporteres om, svare til det samlede antal artikler i gruppen. Hvis linjerne omfatter mere end én grundstofkategori, angives antallet af artikler kun i linjen/linjerne for den strategisk vigtigste grundstofkategori (i faldende rækkefølge: P, H, L, N, D, T).

18.

ELEMENT WEIGHT/GRUNDSTOFVÆGT:

Vægten af den i felt 12 omhandlede grundstofkategori skal angives. Al vægt angives i gram. Decimaler, der forekommer i regnskabslinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

19.

ISOTOPE/ISOTOP:

Denne kode angiver de pågældende fissile isotoper og skal anvendes, såfremt vægten af de fissile isotoper anføres. Der anvendes følgende koder: G for U-235, K for U-233 og J for en blanding af U-235 og U-233.

20.

FISSILE WEIGHT/VÆGT AF FISSILE ISOTOPER:

Med mindre andet er fastsat i de særlige kontrolbestemmelser, skal vægten af fissile isotoper kun angives for beriget uran og i tilfælde af ændring af kategori, der vedrører beriget uran. Al vægt angives i gram. Decimaler, der forekommer i regnskabslinjerne, kan angives, dog højst tre decimaler.

21.

OBLIGATION/FORPLIGTELSE:

Angivelse af den særlige forpligtelse, det nukleare materiale er undergivet, og som Fællesskabet har indgået aftale om med et tredjeland eller en international organisation (artikel 17). Kommissionen vil meddele anlæggene de dertil hørende koder.

22.

DOCUMENT/DOKUMENT:

Ledelsesdefineret henvisning til støttedokument(er).

23.

CONTAINDER ID/BEHOLDER-ID:

Ledelsesdefineret beholdernummer. Fakultativ oplysning, som kan anvendes, hvis beholdernummeret ikke fremgår af partibetegnelsen.

24.

CORRECTION/RETTELSE:

Rettelser skal udføres ved at annullere den (de) evt. forkerte linje(r) og tilføje den (de) korrekte. Følgende koder skal anvendes:

Kode

Betydning

D

Annullering. Den linje, der skal annulleres, skal identificeres ved angivelse i felt 25 af rapportnummer (4), i felt 26 af linjenummer (16) og i felt 29 af CRC (28), som blev meddelt for den oprindelige linje. Det er ikke nødvendigt at oplyse om andre felter.

A

Tilføjelse (der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse). Den korrekte linje meddeles med alle datafelter, inkl. feltet »foregående rapport« (25) og feltet »foregående linje« (26). Feltet »foregående linje« (26) skal omfatte linjenummeret (16) på den linie, der erstattes af den kombinerede annullering/tilføjelse.

L

Sen registrering (ren tilføjelse). Den sene registrering, der skal tilføjes, meddeles med alle datafelter, inkl. feltet »foregående rapport« (25). Feltet »foregående rapport« (25) skal omfatte rapportnummeret (4) på den rapport, hvori den sene registrering skulle have været angivet.

25.

PREVIOUS REPORT/FOREGÅENDE RAPPORT:

Rapportnummeret (4) på den linie, der skal rettes, skal angives.

26.

PREVIOUS LINE/FOREGÅENDE LINJE:

Ved annulleringer eller tilføjelser, der er en del af en kombineret annullering/tilføjelse, angives linjenummeret (16) på den linje, der skal rettes.

27.

COMMENT/BEMÆRKNING:

Fritekstfelt til korte bemærkninger fra ledelse (erstatter særskilt kortfattet notat).

28.

CRC:

Hashkode for linje til kvalitetskontrol. Kommissionen vil underrette ledelsen om den algoritme, der skal anvendes.

29.

PREVIOUS CRC/FOREGÅENDE CRC:

Hashkode for den linje, der skal rettes.

ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE UDFYLDELSEN AF RAPPORTERNE

Såfremt der på den dato, hvor den faktiske beholdning blev opgjort, ikke fandtes noget nukleart materiale i materialebalanceområdet, skal kun etiket 1-7, 16, 17 og 28 ovenfor udfyldes i rapporten.

De almindelige bemærkninger 2, 3, 4, 5 og 6 sidst i bilag III finder tilsvarende anvendelse.


BILAG VI

FORUDANMELDELSE AF EKSPORT/AFSENDELSE AF NUKLEART MATERIALE

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

1.

Referencekode:

2.

Kode for materialebalanceområde:

3.

Anlæg (afsender):…

Anlæg (modtager):

  

4.

Mængder opdelt pr. kategori af nukleart materiale og særlig forpligtelse:

5.

Kemisk sammensætning:

6.

Berigning eller isotopsammensætning:

7.

Fysisk form:

8.

Antal artikler:

9.

Beskrivelse af beholdere og plomber:

10.

Oplysninger til identifikation af forsendelsen:

11.

Transportmiddel:

12.

Sted, hvor materialet vil blive oplagret eller klargjort:

13.

Sidste frist for identifikation af materialet:

14.

Omtrentlig dato for afsendelse:

Forventet dato for ankomst:

15.

Anvendelse:

16.

Forsyningsagenturets kontraktreference:

Dato og sted for afsendelse af anmeldelsen:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

1.

Referencekode for forudanmeldelser — anvendes i beholdningsændringsrapporten (højst 8 tegn).

2.

Kode for det materialebalanceområde, som Kommissionen har meddelt det berørte anlæg.

3.

Navn, adresse og land for det anlæg, som afsender, og det, som modtager det nukleare materiale. Den endelige modtager anføres også, hvor det er relevant.

4.

Grundstoffernes samlede vægt angives i gram. Vægt af fissile isotoper angives, hvis det er relevant. Vægtangivelserne opdeles pr. kategori af nukleart materiale og særlig forpligtelse.

5.

Den kemiske sammensætning skal angives.

6.

Hvis det er relevant, skal berigningsgrad eller isotopsammensætning angives.

7.

Anvend den materialebeskrivelse, som er fastsat i bilag III (14).

8.

Antallet af artikler, der udgør forsendelsen, skal angives.

9.

Beskrivelse af beholdere (type), især karakteristiske egenskaber, som gør det muligt at foretage plombering.

10.

Oplysninger til identifikation af forsendelsen (f.eks. beholderens mærke eller nummer).

11.

Angiv transportmidlet, hvis det er relevant.

12.

Angiv det sted inden for materialebalanceområdet, hvor materialerne klargøres til forsendelse og kan identificeres, og hvor mængde og sammensætning om muligt kan verificeres.

13.

Sidste frist for identifikation af materialerne og for en mulig verifikation af mængde og sammensætning.

14.

Omtrentlig dato for afsendelsen og for forventet ankomst til bestemmelsesstedet.

15.

Angiv den anvendelse, som det nukleare materiale har været bestemt til.

16.

Angiv, hvor det er relevant:

Forsyningsagenturets kontraktreference eller, hvis en sådan ikke foreligger, den dato, på hvilken kontrakten er blevet indgået eller regnet for indgået af Forsyningsagenturet, såvel som enhver nyttig henvisning

For lønarbejdekontrakter (traktatens artikel 75) og for kontrakter om levering af små materialemængder (traktatens artikel 74 og Kommissionens forordning nr. 17/66/Euratom, ændret ved forordning (Euratom) nr. 3137/74), datoen, hvorpå Forsyningsagenturet er blevet underrettet, og enhver nyttig henvisning.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG VII

FORUDANMELDELSE AF IMPORT/MODTAGELSE AF NUKLEART MATERIALE

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

1.

Referencekode:

2.

Kode for materialebalanceområde:

3.

Anlæg (modtager):…

Anlæg (afsender):

  

4.

Mængder opdelt pr. kategori af nukleart materiale og særlig forpligtelse:

5.

Kemisk sammensætning:

6.

Berigning eller isotopsammensætning:

7.

Fysisk form:

8.

Antal artikler:

9.

Beskrivelse af beholdere og plomber:

10.

Transportmiddel:

11.

Ankomstdato:

12.

Sted for udpakning af materialerne:

13.

Dato(er) for udpakning af materialerne:

14.

Forsyningsagenturets kontraktreference:

Dato og sted for afsendelse af anmeldelsen:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

1.

Referencekode for forudanmeldelser — anvendes i beholdningsændringsrapporten (højst 8 tegn).

2.

Kode for det materialebalanceområde, som Kommissionen har meddelt det berørte anlæg.

3.

Navn, adresse og land for det anlæg, som afsender, og det, som modtager det nukleare materiale. Den endelige modtager anføres også, hvor det er relevant.

4.

Grundstoffernes samlede vægt angives i gram. Vægt af fissile isotoper angives, hvis det er relevant. Vægtangivelserne opdeles pr. kategori af nukleart materiale og særlig forpligtelse.

5.

Den kemiske sammensætning skal angives.

6.

Hvis det er relevant, skal berigningsgrad eller isotopsammensætning angives.

7.

Anvend den materialebeskrivelse, som er fastsat i bilag III (14).

8.

Antallet af artikler, der udgør forsendelsen, skal angives.

9.

Beskrivelse af beholdere (type) og om muligt af de anbragte plomber.

10.

Angiv transportmidlet, hvis det er relevant.

11.

Forventet eller faktisk dato for ankomst til det materialebalanceområde, for hvilket forudanmeldelsen udfærdiges.

12.

Angiv det sted inden for materialebalanceområdet, hvor materialerne klargøres til forsendelse og kan identificeres, og hvor mængde og sammensætning om muligt kan verificeres.

13.

Dato(er) for materialernes udpakning.

14.

Angiv, hvor det er relevant:

Forsyningsagenturets kontraktreference eller, hvis en sådan ikke foreligger, den dato, på hvilken kontrakten er blevet indgået eller regnet for indgået af Forsyningsagenturet, såvel som enhver nyttig henvisning

for lønarbejdekontrakter (traktatens artikel 75) og for kontrakter om levering af små materialemængder (traktatens artikel 74 og Kommissionens forordning nr. 17/66/Euratom, ændret ved forordning (Euratom) nr. 3137/74), datoen, hvorpå Forsyningsagenturet er blevet underrettet, og enhver nyttig henvisning.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG VIII

RAPPORT OM EKSPORT/AFSENDELSE AF MALME (1)

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

Virksomhed (2):

Mine (3):

Kode (4):

År:

Dato

Modtager

Indeholdt mængde, i g

Bemærkninger

Af uran

af thorium

 

 

 

 

 

Dato og sted for afsendelse af rapporten:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

(1)

Rapporten om afsendelse skal aflægges senest ved udgangen af januar hvert år for det foregående år, med en særskilt linje for hver modtager. Rapporten om eksport skal foretages for hvert parti til eksport på datoen for forsendelsen.

(2)

Navn og adresse på den virksomhed, for hvilket rapporten udfærdiges.

(3)

Navn på den mine, for hvilken rapporten udfærdiges.

(4)

Minens kode som meddelt virksomheden af Kommissionen.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG IX

ANMODNING FRA ET ANLÆG OM DISPENSATION FRA BESTEMMELSERNE OM FORMEN OG HYPPIGHEDEN AF MEDDELELSER

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

1.

Dato:

2.

Anlæg:

3.

Kode for materialebalanceområde:

4.

Kategori af nukleart materiale:

5.

Berigning eller isotopsammensætning:

6.

Mængder:

7.

Kemisk sammensætning:

8.

Fysisk form:

9.

Antal artikler:

10.

Dispensationstype (artikel 19, stk. 2):

a)

små mængder, der opbevares i samme tilstand i en lang periode

b)

ikke-nukleare aktiviteter

c)

følsomme komponenter

d)

Pu med Pu-238-indhold større end 80 %

11.

Påtænkt anvendelse:

12.

Særlig forpligtelse:

13.

Dato for overførsel…

Fra

Dato og sted for afsendelse af anmodningen:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

 

Dispensation givet på ovenstående forudsætninger…

Navn og stilling for den underskrivende, der giver dispensationen:

Underskrift: (på Kommissionens vegne)

Dato:

Forklarende bemærkninger

Denne formular anvendes enten ved et anlægs første anmodning om dispensation fra bestemmelserne om formen og hyppigheden af meddelelser eller ved import fra et tredjeland af nukleart materiale, som kan blive omfattet af en dispensation.

Punkt 13 bør kun anvendes i forbindelse med import og bør angive afsenderens navn og adresse.

Der indgives en særskilt anmodning for hver dispensationstype (artikel 19, stk. 2).

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG X

ÅRSRAPPORT ELLER EKSPORTRAPPORT FOR NUKLEART MATERIALE MED DISPENSATION (1)

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

MBO-kode:

Dato for anmeldelse:

Anmeldelse nr:

Anlæggets navn:

Rapporteringsperiode:

fra:

til:


Rapport-type (2)

Post (3)

Ref. (4)

Beholdningsændringsoplysninger (5)

MBO-kode eller navn og adresse på det andet berørte anlæg

Grundstof

Berigning

Vægt af grundstof

Udnyttelse

Dispensationstype i henhold til artikel 19, stk. 2

Anmeldelse

Post

Nuklear eller ikke-nuclear (6)

Beskrivelse (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato og sted for afsendelse af anmodningen:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

(1)

Denne formular anvendes enten som årsrapport for at anmelde eventuelle ændringer i beholdningen af nukleart materiale i et MBO, der har fået dispensation, samt lagrene ved begyndelsen og slutningen af rapporteringsperioden (artikel 19, stk. 3) eller som eksportrapport i tilfælde af eksport til et tredjeland (artikel 19, stk. 4).

(2)

I kolonnen »Rapporttype« anføres »A«, hvis formularen anvendes til en årsrapport, eller »EXP«, hvis formularen anvendes til at rapportere om eksport af nukleart materiale fra et MBO, der har fået dispensation.

(3)

Hver »Post« i de enkelte anmeldelser skal nummereres fortløbende (begyndende med »1«).

(4)

»Ref.«-kolonnen anvendes til at lave en henvisning til en anden post. Indholdet af »Ref.«-kolonnen består af de relevante anmeldelses- og postnumre. Henvisningen angiver, at den pågældende post supplerer eller opdaterer oplysninger i en foregående anmeldelse.

(5)

Kolonnen »Beholdningsændringsoplysninger« anvendes til at angive, hvilken type beholdningsændring der forekom i rapporteringsperioden, og/eller hvor stor lageret var ved begyndelsen og ved slutningen af rapporteringsperioden. IC-koderne i bilag III anvendes. Koden BB anvendes til at ajourføre lageret ved periodens begyndelse.

Der laves særskilte posteringer for hver dispensationstype, for hvert andet berørt anlæg og for hver type beholdningsændring.

(6)

I kolonnen »Nuklear eller ikke-nuklear« anføres »N«, hvis det nukleare materiale udnyttes til nukleare aktiviteter, eller »NN«, hvis det anvendes til ikke-nukleare aktiviteter.

(7)

I kolonnen »Beskrivelse« anføres den faktiske eller planlagte udnyttelse af det nukleare materiale.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG XI

ARBEJDSPROGRAM

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

Meddelelserne skal så vidt muligt dække de to følgende år.

De skal især angive:

typen af transaktioner, f.eks. planlagte processer med angivelse af type og mængde af de brændselselementer, der skal fremstilles eller oparbejdes, berigningsprogrammer, driftsprogrammer for reaktorer, med planlagte nedlukninger

forventet tidsplan for materialernes ankomst med angivelse af materialemængden pr. parti, formen (UF6, UO2, ubestrålet eller bestrålet brændsel osv.), den forventede type beholder eller emballage

forventet tidsplan for affaldsbehandlingskampagner (dog ikke omemballering eller yderligere konditionering, der ikke indebærer adskillelse af grundstoffer) med angivelse af materialemængden pr. parti, formen (glas, højaktiv væske osv.), forventet varighed samt stedsangivelse

datoer, hvor mængden af materiale i produkterne forventes fastlagte; og afsendelsesdatoer

datoer for og varighed af opgørelse af den faktiske beholdning.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne meddelelse skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG XII

FORUDANMELDELSE OM YDERLIGERE AFFALDSBEHANDLING (1)

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

Anlæggets navn:

Dato for anmeldelse:

Anmeldelse nr.:


Post (2)

Ref. (3)

Affaldstype før konditionering (4)

Konditioneret form (5)

Antal artikler (6)

Mængde (7)

Sted (8)

Behandlingssted (9)

Behandlingsdatoer (10)

Formål med behandlingen (11)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato og sted for afsendelse af anmodningen:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

(1)

Denne formular anvendes til forudanmeldelse, hvis der planlægges yderligere behandling af affald, jf. artikel 31. Eventuelle efterfølgende ændringer i behandlingsdatoer eller behandlingssted meddeles ligeledes. Der bør laves særskilte posteringer for hver kampagne vedrørende yderligere behandling, dog ikke omemballering af affaldet eller yderligere konditionering, der ikke indebærer adskillelse af grundstoffer, der udføres med henblik på oplagring eller bortskaffelse.

(2)

Hver »Post« i de enkelte anmeldelser skal nummereres fortløbende (begyndende med »1«).

(3)

»Ref.«-kolonnen anvendes til at lave en henvisning til en anden post. Indholdet af »Ref.«-kolonnen består af de relevante anmeldelses- og postnumre (f.eks. henviser »10-20« til post nr. 20 i anmeldelse nr. 10). Henvisningen angiver, at den pågældende post supplerer eller opdaterer oplysninger i en foregående anmeldelse. Der kan om fornødent indsættes flere henvisninger.

(4)

I kolonnen »Affaldstype før konditionering« anføres affaldstype før konditionering, f.eks. indkapslingsmateriale, slam fra oprensning af fødevand, højaktiv væske og middelaktiv væske.

(5)

I kolonnen »Konditioneret form« anføres affaldets aktuelle konditionerede form, f.eks. glas, keramik, cement eller tjære.

(6)

I kolonnen »Antal artikler« anføres antallet af artikler, f.eks. glasbeholdere eller cementblokke, som skal være omfattet af en enkelt behandlingskampagne.

(7)

I kolonnen »Mængde« anføres om muligt den samlede mængde (i gram) af plutonium, højt beriget uran eller uran-233, som indgår i de artikler, der er anført i kolonnen »Antal artikler«. Oplysningerne i kolonnen »Mængde« kan være baseret på de mængdeoplysninger, der er anvendt til beholdningsændringsrapporten, dvs. at det ikke er nødvendigt at foretage måling af hver enkelt artikel.

(8)

Kolonnen »Sted« skal indeholde anlæggets navn og adresse og vise affaldets placering på tidspunkt for afgivelse af anmeldelsen. Adressen skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at stedets geografiske placering fremgår i forhold til andre steder, der er angivet i denne eller andre anmeldelser, og til, at det fremgår, hvordan man kommer til stedet, hvis det skulle være påkrævet. Hvis et sted ligger inden for et nukleart anlægs anlægsområde, anføres anlæggets kode i kolonnen »Sted«.

(9)

I kolonnen »Behandlingssted« anføres det sted, hvor den planlagte behandling skal finde sted.

(10)

I kolonnen »Behandlingsdatoer« anføres de datoer, hvor kampagnen vedrørende yderligere behandling forventes at begynde og slutte.

(11)

I kolonnen »Formål med behandlingen« anføres det planlagte resultat af behandlingen, f.eks. genvinding af plutonium eller adskillelse af nærmere angivne fissionsprodukter.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG XIII

ÅRSRAPPORT OM EKSPORT/AFSENDELSE AF KONDITIONERET AFFALD (1)

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

Navn på det anlæg, som afsender:

MBO-kode for det anlæg, som afsender:

Rapporteringsperiode fra

til


Dato

MBO-kode for det anlæg, som modtager, eller navn og adresse på det anlæg, som modtager (2):

Konditioneret form (3)

Mængde (4)

Bemærkninger

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Dato og sted for afsendelse af rapporten:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

(1)

Denne rapport skal indeholde alle de afsendelser eller eksporter af konditioneret affald til anlæg inden for eller uden for medlemsstaterne, som har fundet sted i rapporteringsperioden.

(2)

MBO-kode, der skal udfyldes i forbindelse med afsendelse til anlæg i medlemsstaterne, fulde navn og adresse, der skal udfyldes i forbindelse med eksport til anlæg uden for medlemsstaterne, eller hvis MBO-koden ikke kendes.

(3)

I kolonnen »Konditioneret form« anføres affaldets konditionerede form, f.eks. glas, keramik, cement eller tjære.

(4)

Oplysningerne i kolonnen »Mængde« kan være baseret på mængdeoplysningerne fra anlægget, og det er ikke er nødvendigt at foretage målinger af de eksporterede/afsendte artikler.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG XIV

ÅRSRAPPORT OM IMPORT/MODTAGELSE AF KONDITIONERET AFFALD (1)

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

Navn på det anlæg, som modtager:

MBO-kode for det anlæg, som modtager:

Rapporteringsperiode fra

til


Dato

Navn og adresse og, hvis den kendes, MBO-kode for det anlæg, som afsender

Konditioneret form (2)

Mængde (3)

Bemærkninger

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Dato og sted for afsendelse af rapporten:

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

(1)

Denne rapport kræves i forbindelse med konditioneret affald, som er modtaget fra anlæg uden en MBO-kode eller fra anlæg uden for medlemsstaterne.

(2)

I kolonnen »Konditioneret form« anføres affaldets konditionerede form, f.eks. glas, keramik, cement eller tjære.

(3)

Oplysningerne i kolonnen »Mængde« kan være baseret på mængdeoplysningerne fra anlægget, og det er ikke er nødvendigt at foretage målinger af de eksporterede/afsendte artikler.

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


BILAG XV

ÅRSRAPPORT OM ÆNDRINGER AF PLACERINGEN AF KONDITIONERET AFFALD (1)

EUROPA-KOMMISSIONEN — SIKKERHEDSKONTROL INDEN FOR EURATOM

Anlæggets navn:

Dato for anmeldelse:

Anmeldelse nr.:

Rapporteringsperiode:


Post (2)

Ref. (3)

Affaldstype før konditionering (4)

Konditioneret form (5)

Antal artikler (6)

Mængde (7)

Foregående placering (8)

Ny placering (9)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Alle overførsler af konditioneret affald bør opdeles pr. affaldstype (før og efter konditionering) og pr. foregående placering.

Dato og sted for afsendelse af rapporten:.

Underskriverens navn og stilling:

Underskrift:

Forklarende bemærkninger

(1)

I denne årsrapport anføres eventuelle ændringer i placeringen af affald omfattet af artikel 32, litra c), som er sket i det foregående kalenderår. Der skal laves en særskilt postering for hver ændring af placering i årets løb.

(2)

Hver »Post« i de enkelte anmeldelser skal nummereres fortløbende (begyndende med »1«).

(3)

»Ref.«-kolonnen anvendes til i den pågældende post at lave en henvisning til en anden post. Indholdet af »Ref.«-kolonnen består af de relevante anmeldelses- og postnumre (f.eks. henviser »10—20« til post nr. 20 i anmeldelse nr. 10). Henvisningen angiver, at den pågældende post supplerer eller opdaterer oplysninger i en anden tidligere anmeldt post. Der kan om fornødent indsættes flere henvisninger.

(4)

I kolonnen »Affaldstype før konditionering« anføres affaldstype før konditionering, f.eks. indkapslingsmateriale, slam fra oprensning af fødevand, højaktiv væske og middelaktiv væske.

(5)

I kolonnen »Konditioneret form« anføres affaldets aktuelle konditionerede form, f.eks. glas, keramik, cement eller tjære.

(6)

I kolonnen »Antal artikler« anføres antallet af artikler, f.eks. glasbeholdere eller cementblokke, som skal være omfattet af en enkelt behandlingskampagne, eller det antal artikler, der i årets løb er flyttet fra samme oprindelige (»foregående«) placering til samme nye placering.

(7)

I kolonnen »Mængde« anføres (om muligt) den samlede mængde (i gram) af plutonium, højt beriget uran eller uran-233, som indgår i de artikler, der er anført i kolonnen »Antal artikler«. Oplysningerne i kolonnen »Mængde« kan være baseret på de mængdeoplysninger, der er anvendt til beholdningsændringsrapporten, f.eks. den gennemsnitlige mængde nukleart materiale pr. artikel, dvs. at det ikke er nødvendigt at foretage måling af hver enkelt artikel.

(8)

I kolonnen »Foregående placering« anføres affaldets placering før ændring af placering (jf også forklarende bemærkning nr. 8 til bilag XII).

(9)

I kolonnen »Ny placering« anføres placeringen efter ændringen (jf. også forklarende bemærkning nr. 8 til bilag XII).

NB: I henhold til traktatens artikel 79 underretter de anmeldelsespligtige myndighederne i den pågældende medlemsstat om de meddelelser, som de i medfør af artikel 78 og artikel 79, stk. 1, afgiver til Kommissionen.

Denne formular skal, behørigt udfyldt og underskrevet, sendes til Europa-Kommissionen, Sikkerhedskontrol inden for Euratom, L-2920 Luxembourg.


Erklæring fra Rådet og Kommissionen

1.

Kommissionen vil vedtage og offentliggøre retningslinjer i henhold til artikel 37 i forordningen. Disse vil give ledelserne ikke-bindende orientering og vejledning med henblik på at lette anvendelsen af forordningen. Retningslinjerne vil ikke skabe juridiske rettigheder eller forpligtelser, og forordningen vil fortsat være det bindende instrument, som gælder i tilfælde af uoverensstemmelser mellem forordningen og retningslinjerne.

2.

Ledelserne vil ved at følge retningslinjerne sikre, at de overholder de bestemmelser i forordningen, som retningslinjerne vedrører.

3.

Kommissionen vil følge udviklingen i forbindelse med sikkerhedskontrol og overvåge forordningens anvendelse. På baggrund heraf vil Kommissionen i givet fald kunne ændre retningslinjerne. Forud for vedtagelsen af eventuelle ændringer vil Kommissionen høre de berørte parter og medlemsstaterne. Ved vedtagelsen af ændringer vil Kommissionen tage hensyn til de holdninger, der er givet udtryk for under sådanne høringer.

4.

Atomgruppen vil i en passende sammensætning være det forum, hvor høringen af medlemsstaterne finder sted.