ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 47

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
18. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2005 af 17. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2005 af 17. februar 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 18. februar 2005

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 276/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2275/2004 omhandlede licitation

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 277/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2005 af 17. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2276/2004 omhandlede licitation

23

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/135/EF:Rådets beslutning af 11. maj 2004 om ophævelse af beslutningen om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

24

 

*

2005/136/EF:Rådets beslutning af 2. juni 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene

26

 

 

Kommissionen

 

*

2005/137/EF:Kommissionens beslutning af 15. oktober 2003 om regionen Valloniens deltagelse i Carsid SA (meddelt under nummer K(2003) 3527)  ( 1 )

28

 

*

2005/138/EF:Kommissionens beslutning af 16. februar 2005 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår flytninger af dyr ud af og inden for en spærrezone i Portugal i forbindelse med udbrud af bluetongue i Portugal (meddelt under nummer K(2005) 335)  ( 1 )

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 265/2005

af 17. februar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

129,3

204

79,1

212

189,0

624

230,6

628

104,0

999

146,4

0707 00 05

052

167,0

068

129,2

204

68,5

999

121,6

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

168,6

204

226,8

999

197,7

0805 10 20

052

48,1

204

48,6

212

45,3

220

38,7

421

30,9

448

35,8

624

63,2

999

44,4

0805 20 10

204

87,5

624

80,9

999

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

42,6

204

91,9

220

35,5

400

77,6

464

124,1

528

96,4

624

65,7

662

40,8

999

71,8

0805 50 10

052

51,8

999

51,8

0808 10 80

400

101,9

404

101,6

508

87,5

512

129,4

528

90,2

720

60,0

999

95,1

0808 20 50

388

79,8

400

90,1

512

70,8

528

89,4

720

55,6

999

77,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 266/2005

af 17. februar 2005

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1989/2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 5).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Fodtøj, som dækker tæer og fodbalde, og hvor hælen og mere end halvdelen af foden er udækket, med en overdel af læder, der er beklædt med et tekstilstof på indersiden og en ydersål af læder, med længste indvendige mål under 24 cm. Det er fastgjort til foden med to elastikremme, som går rundt om hælen

(sko til rytmisk gymnastik)

(se fotografi nr. 633 A og 633 B) (1):

6403 59 91

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3.b) til kapitel 64 og teksten til KN-kode 6403, 6403 59 og 6403 59 91

Under anvendelse af den almindelige bestemmelse 1 vedrørende den kombinerede nomenklatur betyder udtrykket »ydersål«, blandt andet i pos. 6403, den del af fodtøjet, som, når det er i brug, har berøringsflade med jorden. Se også den forklarende bemærkning til HS, kapitel 64, almindelige bemærkninger, punkt C

Da det i rytmisk gymnastik kun er fodbalden, der må berøre jorden, er den tilsvarende del af fodtøjet den eneste del, der har berøringsflade med jorden, når fodtøjet er i brug, og den kan derfor betragtes som en »ydersål« som omhandlet i kapitel 64. Desuden indebærer de objektive karakteristika (f.eks. snit og materiale) for artiklen, at den ikke kan anvendes til andre formål end som fodtøj til rytmisk gymnastik

Image

Image


(1)  Fotografierne er kun vejledende.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 267/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h), i nævnte forordning omhandlede produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i bilag V til nævnte forordning. I Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I (2) præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1520/2000 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for hver måned.

(3)

I henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(4)

De restitutioner, der er fastsat i nærværende forordning, må forudfastsættes, da markedssituationen for de kommende måneder ikke kan forudses på nærværende tidspunkt.

(5)

De forpligtelser, der er indgået om restitutioner, der kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i fare, hvis der forudfastsættes høje restitutionssatser. Der bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer, uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed forhindres. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en foranstaltning, der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver opfyldt.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 886/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 14).


BILAG

Restitutionssatser fra 18. februar 2005 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser i EUR/100 kg

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

1701 99 10

Hvidt sukker

36,75

36,75


(1)  De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 268/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 18. februar 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/1995.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 18. februar 2005

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

10,35

0

1703 90 00 (2)

10,74

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 269/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 18. FEBRUAR 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3675

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3675

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 270/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordningen, og priserne for disse produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2) er restitutionen for 100 kilogram af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som udføres, lig med basisbeløbet multipliceret med indholdet af saccharose, i givet fald forhøjet med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose. Dette indhold af saccharose, som konstateres for det pågældende produkt, bestemmes efter bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 skal basisbeløbet for restitutionen for sorbose udført i uforarbejdet stand være lig med basisbeløbet for restitutionen med fradrag af en hundrededel af den gældende produktionsrestitution, der i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (3) gælder for de varer, som er nævnt i bilaget til den pågældende forordning.

(4)

Ifølge artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001 med hensyn til de andre varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning, og som er udført i uforarbejdet stand, skal basisbeløbet for restitutionen være lig med en hundrededel af et beløb, som beregnes under hensyntagen dels til forskellen mellem den interventionspris for hvidt sukker, der gælder i områder uden underskud inden for Fællesskabet i den måned, for hvilken basisbeløbet er fastsat, og de noteringer eller priser for hvidt sukker, der er konstateret på verdensmarkedet, dels til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem anvendelsen af basisprodukter fra Fællesskabet med henblik på udførsel af forarbejdede produkter til tredjelande og anvendelsen af produkter fra disse lande, som er godkendt til forædlingshandel.

(5)

Ifølge artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan anvendelsen af basisbeløbet indskrænkes til visse af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der ydes restitution ved udførsel af de i artikel 1, stk. 1, litra f), g) og h), i forordningen omhandlede varer i uforarbejdet stand. Restitutionens størrelse skal bestemmes for 100 kg tørstof under særlig hensyntagen til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer henhørende under KN-kode 1702 30 91, til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001, og til de med de påtænkte udførsler forbundne økonomiske aspekter. For produkterne i litra f) og g) i nævnte stk. 1 ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95. For varerne i litra h) ydes restitutionen kun for varer, der opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(7)

Ovennævnte restitutioner skal fastsættes hver måned. De kan ændres i mellemtiden.

(8)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(9)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten fra de vestbalkanske lande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra EU til disse lande synes at have en udpræget kunstig karakter.

(10)

For at undgå misbrug i form af reimport til EU af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestbalkanske lande.

(11)

Under hensyn til disse forhold bør der fastsættes passende restitutionsbeløb for de pågældende produkter.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 6).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

(3)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


BILAG

RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN, GÆLDENDE FRA DEN 18. FEBRUAR 2005 (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

36,75 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

36,75 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

69,82 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3675 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

36,75 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3675 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3675 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3675 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

36,75 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3675 (4)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(5)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 271/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1327/2004 af 19. juli 2004 om en løbende licitation for produktionsåret 2004/05 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1327/2004 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 19. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 39,889 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246 af 20.7.2004, s. 23. Ændret ved forordning (EF) nr. 1685/2004 (EUT L 303 af 30.9.2004, s. 21).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 17. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,22

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,68

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,08

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,54

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,12

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

C01

:

Alle tredjelande undtagen Albanien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein og Schweiz.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 273/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 11. til 17. februar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 13,97 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 10.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 274/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2), særlig artikel 4,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2004 af 3. september 2004 om en særlig interventionsforanstaltning for havre i Finland og Sverige for markedsåret 2004/2005 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien, Norge, Rumænien og Schweiz, blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1565/2004.

(2)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der fastsættes en maksimumsrestitution.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 11. til den 17. februar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for havre til 33,95 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).

(3)  EUT L 285 af 4.9.2004, s. 3.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 275/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 115/2005 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 11. til den 17. februar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for blød hvede til 6,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 3.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 276/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2275/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2275/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelse af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 11. til den 17. februar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2275/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum til 23,85 EUR for en maksimumstotalmængde på 78 900 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 32.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 277/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 11. til 17. februar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 31,44 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 30 000 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 35.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/2005

af 17. februar 2005

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2276/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2276/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 (3) kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1784/2003 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 11. til den 17. februar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2276/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 32,47 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 26 000 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 34.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/24


RÅDETS BESLUTNING

af 11. maj 2004

om ophævelse af beslutningen om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

(2005/135/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 12,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter henstilling fra Kommissionen efter traktatens artikel 104, stk. 6, vedtog Rådet ved beslutning 2002/923/EF (1), at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal.

(2)

I overensstemmelse med traktatens artikel 104, stk. 7, rettede Rådet en henstilling til Portugal med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør (2). Denne henstilling fastsatte i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (3) en frist for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud, som skulle være tilendebragt året efter, at det var blevet konstateret, dvs. senest i 2003.

(3)

I henhold til traktatens artikel 104, stk. 12, ophæver Rådet sin beslutning om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, når det uforholdsmæssigt store underskud i den pågældende medlemsstat er blevet korrigeret.

(4)

Udtrykkene »offentlig« og »underskud« er defineret i protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud med henvisning til det europæiske nationalregnskabssystem (ENS), anden udgave. De data, der benyttes til gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, leveres af Kommissionen.

(5)

De oplysninger, som Kommissionen har fremlagt med udgangspunkt i indberetninger foretaget af de portugisiske myndigheder før 1. marts 2004 i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (4), og Kommissionens prognoser fra foråret 2004 giver anledning til at konkludere følgende:

Det offentlige underskud er beregnet til 2,8 % af BNP i 2003, mens det i 2002 og 2001 udgjorde henholdsvis 2,7 % og 4,4 %. Resultatet i 2003 levede op til Rådets henstilling efter artikel 104, stk. 7, navnlig med hensyn til nedbringelsen af det offentlige underskud til under referenceværdien på 3 % af BNP senest i 2003. Konsolideringen af de offentlige finanser fortsatte i 2003 og blev understøttet af en vedvarende svækkelse af væksten i de samlede primære løbende udgifter fra 8,9 % i 2001 til 7,8 % i 2002 og 4,1 % i 2003. Den aktuelle konjunkturnedgang, der endte i en recession i 2003, førte til, at den faktiske BNP-vækst i 2003 kom til at afvige med hele 2,6 procentpoint fra de oprindelige budgetfremskrivninger. Dette medførte et massivt tab af skatteindtægter i 2003, som der måtte kompenseres for ved hjælp af to engangsforanstaltninger til en samlet værdi af 2,1 % af BNP.

De portugisiske myndigheders strukturforanstaltninger har en mere direkte indvirkning på de offentlige finanser og vedrører navnlig tre områder: i) offentlig forvaltning, ii) sundhedsvæsenet og iii) uddannelse. Navnlig den næsten totale fastfrysning af lønninger og ansættelser i det offentlige i 2003-2004 forventes at få positive basiseffekter i fremtiden og dermed stor strukturel betydning. Desuden vurderer de portugisiske myndigheder, at den igangværende omfattende reform af sundhedsvæsenet allerede i 2003 har haft positiv effekt både i form af udgiftsbesparelser og større produktivitet.

Ifølge Kommissionens prognoser fra foråret 2004 forventes der et offentligt underskud på 3,4 % af BNP i 2004, hvilket ligger betydeligt over det officielle mål, der lyder på et underskud på 2,8 % af BNP. Forskellen kan især tilskrives følgende forhold: i) en noget lavere vækst end forventet i henhold til budgettet, ii) basiseffekter forbundet med engangsforanstaltningerne i 2003 og iii) den planlagte delvise substitution af disse engangsforanstaltninger. Der er derfor behov for nye foranstaltninger for at forhindre, at det offentlige underskud stiger til over referenceværdien på 3 % af BNP i 2004 og årene derefter.

Efter skæringsdatoen for færdiggørelsen af Kommissionens prognoser fra foråret 2004 meddelte de portugisiske myndigheder, at de agtede at gennemføre endnu andre transaktioner (forbundet med fast ejendom) for at holde underskuddet under 3 % af BNP i indeværende år.

I henhold til den første indberetning i 2004 blev den offentlige bruttogældskvote som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud holdt under 60 % af BNP i 2003 i overensstemmelse med Rådets henstilling efter artikel 104, stk. 7, skønt den er steget støt siden 2001, og i henhold til Kommissionens prognoser fra foråret 2004 forventes at overskride dette niveau i 2004.

(6)

Beslutning 2002/923/EF bør derfor ophæves. I lyset af den i Kommissionens prognoser fra foråret 2004 nævnte risiko for en ugunstig udvikling i budgetstillingen er det imidlertid særdeles vigtigt, at de portugisiske myndigheder træffer passende foranstaltninger til at sikre, at det offentlige underskud forbliver under 3 % af BNP i 2004 og fremover. I betragtning af det vedvarende store negative outproduktionsgab, der forventes frem til 2005, og for at opretholde momentum i budgetkonsolideringen kan der på kort sigt accepteres yderligere midlertidige foranstaltninger. De portugisiske myndigheder bør med henblik herpå offentligt bekræfte de planlagte foranstaltninger og de enkelte foranstaltningers økonomiske omfang, indtil de mere strukturelle foranstaltningers positive indvirkning på de offentlige finanser når deres fulde omfang.

(7)

Med det formål at fastholde konsolideringen og i sidste ende opfylde den mellemfristede målsætning om en budgetstilling tæt på balance eller i overskud i overensstemmelse med de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer bør samtlige engangsforanstaltninger gradvis erstattes af foranstaltninger af mere permanent karakter, mens den konjunkturkorrigerede budgetsaldo bør forbedres med mindst et halvt procentpoint af BNP om året —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det fastslås efter en generel vurdering, at korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud i Portugal blev fuldført i 2003 i overensstemmelse med den henstilling, der blev rettet til Portugal den 5. november 2002 i henhold til traktatens artikel 104, stk. 7.

Artikel 2

Beslutning 2002/923/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2004.

På Rådets vegne

C. McCREEVY

Formand


(1)  EFT L 322 af 27.11.2002, s. 30.

(2)  Rådets henstilling af 5. november 2002.

(3)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(4)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 351/2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23).


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/26


RÅDETS BESLUTNING

af 2. juni 2004

om et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene

(2005/136/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 6,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til de fremsatte bemærkninger fra Nederlandene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 104 skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at forbedre betingelserne for prisstabilitet og en stærk holdbar vækst, der bidrager til jobskabelse.

(3)

Det fastsættes i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud efter traktatens artikel 104, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. Protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet til traktaten som bilag, indeholder yderligere bestemmelser om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1), fastsætter detaljerede regler og definitioner for anvendelsen af bestemmelsen i nævnte protokol.

(4)

Traktatens artikel 104, stk. 5, fastsætter, at Kommissionen afgiver en udtalelse til Rådet, hvis den finder, at der er eller kan opstå et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat. Kommissionen afgav en sådan udtalelse om Nederlandene til Rådet den 19. maj 2004. Efter at have undersøgt alle relevante faktorer, som der tages hensyn til i dens rapport i henhold til artikel 104, stk. 3, og under henvisning til Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs udtalelse i henhold til artikel 104, stk. 4, konkluderede Kommissionen i sin udtalelse af 19. maj 2004, at der er et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene.

(5)

Traktatens artikel 104, stk. 6, fastsætter, at Rådet tager hensyn til de bemærkninger, som den pågældende medlemsstat måtte ønske at fremsætte, inden Rådet efter en generel vurdering fastslår, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud.

(6)

Den generelle vurdering fører til den konklusion, at det offentlige underskud nåede op på 3,2 % af BNP i 2003 i Nederlandene, og at overskridelsen af traktatens referenceværdi på 3 % af BNP opstod på trods af omfattende spareforanstaltninger fra myndighedernes side. Ifølge Kommissionen skyldes overskridelsen af referenceværdien på 3 % af BNP i 2003 primært virkningen af den økonomiske afmatning. Det offentlige underskuds overskridelse af referenceværdien på 3 % af BNP er dog ikke en følge af en usædvanlig begivenhed, der ligger uden for de nederlandske myndigheders kontrol, og er heller ikke en følge af et alvorligt økonomisk tilbageslag i stabilitets- og vækstpagtens forstand, der defineres som et fald i BNP i faste priser på mindst 2 %. Selv under hensyntagen til de supplerende foranstaltninger, myndighederne traf beslutning om den 16. april 2004, og som ikke var inkorporeret i Kommissionens prognose fra foråret 2004, er der en risiko for, at det offentlige underskud vil ligge over 3 % af BNP igen i 2004. Dette tyder på, at underskuddets overskridelse af traktatens referenceværdi på 3 % af BNP muligvis ikke er midlertidig. Endelig vil gældskvoten, som ifølge Kommissionens forårsprognose ventes at nå op på 56,3 % af BNP i 2004, forblive under traktatens referenceværdi på 60 % af BNP i det år —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det fastslås efter en generel vurdering, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Luxembourg, den 2. juni 2004.

På Rådets vegne

C. McCREEVY

Formand


(1)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23).


Kommissionen

18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. oktober 2003

om regionen Valloniens deltagelse i Carsid SA

(meddelt under nummer K(2003) 3527)

(Kun den franske og den nederlandske tekst er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2005/137/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger (2) og under hensyntagen til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 17. oktober 2001 meddelte de belgiske myndigheder Kommissionen, at regionen Vallonien havde planer om at indskyde kapital i en ny jern- og stålvirksomhed, Carsid SA. Der blev fremsendt supplerende oplysninger til Kommissionen ved breve af 20. november 2001 og 14. februar 2002.

(2)

Ved brev af 3. april 2002 meddelte Kommissionen Belgien, at den havde besluttet at indlede proceduren efter artikel 6, stk. 5, i Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien (3).

(3)

Kommissionens beslutning om at indlede undersøgelsesproceduren blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende  (4). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den pågældende foranstaltning.

(4)

Kommissionen har modtaget bemærkninger fra interesserede parter. Kommissionen har sendt disse til Belgien for at give de belgiske myndigheder mulighed for at kommentere dem. Kommentarerne indkom i breve af 17. juni, 6. september, 22. oktober og 25. november 2002.

II.   DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER I CARSID

(5)

La Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) er et holdingselskab i regionen Vallonien, som bl.a. har overtaget aktiviteterne i la Société wallonne pour la sidérurgie (SWS). Inden for jern- og stålsektoren har den til formål inden for rammerne af den overordnede økonomiske politik i Vallonien at arbejde for stiftelsen eller udvidelsen af virksomheder samt fremme det offentliges erhvervsinitiativer. På datoen for anmeldelsen ejede Sogepa kapitalinteresser på 25 % i den belgiske stålproducent Cockerill Sambre. Holdingselskabet ejede ligeledes 25 % af aktierne i Duferco Clabecq (se betragtning 9 i denne beslutning), Duferco La Louvière (se betragtning 11) og Duferco Belgium (se betragtning 12).

(6)

Sogepas deltagelse i Cockerill Sambre blev den 17. december 2001 byttet til en kapitalandel på 8 % i Usinor, som senere i begyndelsen af 2002 blev til en andel på 4,25 % i Arcelor (se betragtning 7). Sogepas andel i Duferco Clabecq blev reduceret til 5,91 % efter en kapitalreduktion i form af absorption af tab, som fandt sted den 8. august 2002 efterfulgt af en kapitalforøgelse, der blev gennemført af Duferco Investment. Sogepas direkte deltagelse i Duferco La Louvière forsvandt stort set efter en kapitalnedsættelse i form af absorption af tab, som fandt sted den 8. november 2001, efterfulgt af en kapitalforøgelse, der blev gennemført af Duferco Investment.

(7)

Usinor Belgium SA er et holdingselskab under Usinor-koncernen i Belgien. Den franske Usinor-koncern var indtil slutningen af 2001 en af Europas største stålkoncerner. Dens omsætning på verdensplan i 2001 var på 14 523 mio. EUR. På datoen for anmeldelsen ejede Usinor 75 % af Cockerill Sambre. I begyndelsen af 2002 fusionerede Usinor-koncernen med den luxembourgske Arbed-koncern og den spanske Aceralia-koncern og dannede dermed Arcelor-koncernen, verdens førende stålproducent.

(8)

Duferco Investment SA (Duferco Investment) er et holdingselskab i Duferco-koncernen. Sidstnævnte er en privat italiensk-schweizisk koncern, der er specialiseret i handel med jern- og stålprodukter (også råmaterialer), men fremstiller ligeledes lange og flade produkter i kulstofstål. I 2001 var koncernens omsætning på verdensplan 3,2 mia. amerikanske dollar (USD). I Belgien kontrollerer Duferco Investment to stålproducenter, Duferco Clabecq og Duferco La Louvière. Disse to selskaber betaler årligt Duferco Investment en provision på […] (5) af deres omsætning fordelt på en agenturprovision ([…]) og en administrationsprovision ([…]).

(9)

Duferco Clabecq er et selskab, som Duferco-koncernen og de vallonske myndigheder (via SWS) stiftede med henblik på at overtage virksomheden Forges de Clabecq (6), som gik konkurs den 3. januar 1997. SWS har bidraget til kapitalforøgelsen i Duferco Clabecq gennem en tilførsel på omkring 8,6 mio. EUR samt et lavere prioriteret lån på omkring 13,6 mio. EUR (sikkerhedsstillelse på 75 % fra Duferco-koncernen). Duferco-koncernen bidrog med en kapitaltilførsel på omkring 25,9 mio. EUR. Ved beslutning af 25. november 1997 fastslog Kommissionen, at dette indskud fra SWS ikke udgjorde statsstøtte. I sin beslutning bemærkede Kommissionen, at man i virksomhedens forretningsplan regnede med et driftsoverskud fra det andet driftsår og overskud fra det femte år.

(10)

Følgende tabel indeholder nogle økonomiske indikatorer for Duferco Clabecq frem til 30. september 2001:

(mio. EUR)

 

1998

1999

2000

2001

Kapital + reserver

34,7

34,7

34,7

34,7

Omsætning

229,7

171,3

309,7

292,7

Driftsresultat

3,0

– 7,0

– 4,9

– 6,0

Resultat før skat

1,3

– 7,5

– 6,7

– 0,7

Kumulerede tab

 

– 6,7

– 14,3

– 14,9

Kilde: Virksomhedens årsregnskaber. Regnskabsår fra 1.10 til 30.9.

(11)

Duferco La Louvière er et selskab, som Duferco-koncernen og de vallonske myndigheder (via SWS) stiftede med henblik på at overtage virksomheden Hoogovens-Usine Gustave Boël (7), som siden oktober 1998 havde været omfattet af en tvangsakkord. SWS har bidraget til kapitalforøgelsen i Duferco La Louvière gennem en tilførsel på omkring 17,8 mio. EUR samt et lavere prioriteret lån på omkring 27,8 mio. EUR (sikkerhedsstillelse på 75 % fra Duferco-koncernen). Duferco-koncernen bidrog med en kapitaltilførsel på omkring 53,5 mio. EUR. Ved beslutning af 1. juli 1999 fastslog Kommissionen, at dette indskud fra SWS ikke udgjorde statsstøtte. I denne beslutning bemærkede Kommissionen, at man i virksomhedens forretningsplan regner med overskud fra 2000.

(12)

For at bidrage til at finansiere yderligere investeringer i Duferco La Louvière oprettede Duferco Investment og Sogepa holdingselskabet Duferco Belgium, der skulle erhverve en kapitalandel i Duferco La Louvière. Sogepa bidrog til kapitalforøgelsen i Duferco Belgium gennem en tilførsel på omkring 15,6 mio. EUR samt et lavere prioriteret lån på omkring 24,3 mio. EUR (sikkerhedsstillelse på 75 % fra Duferco-koncernen). Duferco-koncernen bidrog med en kapitaltilførsel på omkring 46,8 mio. EUR. Den 30. september 2001 blev 25 % af kapitalen frigivet (15,6 mio. EUR), og Sogepa tilbagebetalte hele lånet. Den 20. september 2001 ydede Duferco Belgium lån på omkring 36 mio. EUR til finansiering af investeringerne i Duferco La Louvière. Duferco Belgiums regnskab, der blev afsluttet den 30. september 2001, udviste et underskud på 31 209 EUR.

(13)

Følgende tabel indeholder nogle økonomiske indikatorer for Duferco La Louvière frem til 30. september 2001:

(mio. EUR)

 

1999

2000

2001

Kapital + reserver

111,6

111,6

111,6

Omsætning

216,7

487,7

476,1

Driftsresultat

– 49,4

– 7,8

– 43,1

Resultat før skat

46,2

– 1,0

– 41,7

Kumulerede tab

– 35,9

– 36,9

– 79,1

Kilde: Virksomhedens årsregnskaber. Regnskabsår fra 1.10 til 30.9.

III.   DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN

(14)

Efter meddelelsen fra bestyrelsesformanden for Usinor Sacilor-koncernen i februar 2001 om, at man havde til hensigt at nedlægge varmvalsningsaktiviteterne på Cockerill Sambre i Charleroi, indledtes der diskussioner mellem Usinor-Cockerill Sambre, Duferco-koncernen og Sogepa med det hovedformål at stifte et fælles selskab til fremstilling af plader, hvis produktionsapparat skulle udgøres af de eksisterende anlæg på Cockerill Sambre i Charleroi suppleret med udstyr fra Duferco Clabecq (strengstøbning) (8). Disse drøftelser førte til aftalen om stiftelse af Carsid, som blev underskrevet den 12. oktober 2001.

(15)

Regionen Valloniens bidrag består i, at Sogepa erhverver en andel i det nye jern- og stålselskab Carsid SA's egenkapital. Det var oprindeligt planen, at denne kapitalandel skulle være på omkring 20 mio. EUR. Men i brev af 14. maj 2002 meddelte Belgien Kommissionen, at selv om de belgiske myndigheder afviste Kommissionens analyse i beslutningen om at indlede proceduren, ville de belgiske myndigheder med henblik på at imødekomme Kommissionens indsigelser nedsætte Sogepas indskud til 9 mio. EUR, mens de resterende oprindeligt planlagte 11 mio. EUR skulle tilføres (også i likvider) af Duferco Investment.

(16)

I forventning om en positiv beslutning fra Kommissionen foretog Cockerill Sambre den 27. december 2001 et indskud i naturalier med en nettoværdi på 35 mio. EUR, mens Duferco foretog et kontantindskud på 25 mio. EUR. Carsids startkapital blev således fastsat til 60 mio. EUR.

(17)

Cockerill Sambres bidrag i naturalier bestod i et produktionsanlæg stort set svarende til den integrerede produktionslinje i Charleroi og den elektriske linje i Marcinelle. Disse anlæg er blevet vurderet af en uafhængig virksomhed i oktober 2001, som fastsatte nytteværdien til […] mio. EUR. Cockerill tilførte desuden lagerbeholdning til en værdi af […] mio. EUR og passiver bestående af hensættelser ([…] mio. EUR), manglende lønudbetalinger ([…] mio. EUR) og leverandørgæld ([…] mio. EUR).

(18)

Dufercos indskud i likvider blev umiddelbart anvendt til købet af bredbåndsstøbeanlægget og andre hjælpeanlæg i Clabecq. Disse anlæg blev vurderet af en uafhængig virksomhed i november 2001, som fastsatte nytteværdien til 25 mio. EUR.

(19)

Straks efter stiftelsen overdrog Cockerill 40 % af sin kapitalandel i Carsid til Usinor Belgium og 18,33 % til Duferco (til en pris på […] mio. EUR, som forfaldt den […]). Dermed deles kapitalen i Carsid i øjeblikket mellem Usinor Belgium (40 %) og Duferco (60 %). Efter de planlagte tilførsler fra Sogepa og Duferco Investment vil Sogepas ejerandel i Carsid være på 11,25 %, mens de øvrige aktionærer ejer 58,75 % (Duferco Investment) og 30 % (Usinor Belgium SA) af Carsids egenkapital.

IV.   FUNKTIONSPRINCIPPER FOR CARSID

(20)

Carsid råder over to produktionsanlæg til stålplader, et integreret støbeanlæg med en produktionskapacitet på 1,8 mio. tons om året, som skal gå til Duferco, og et elektrisk anlæg, hvorfra produktionen deles mellem Cockerill ([…]) og Dufercos vallonske selskaber ([…]). I en overgangsperiode […] vil hovedparten af produktionen imidlertid gå til Cockerill Sambre.

(21)

Operationen betyder den endelige lukning af højovnen i Clabecq, der har en stålproduktionskapacitet på omkring 1,5 mio. tons pr. år.

(22)

Carsid vil udelukkende producere til virksomhederne i Duferco og Arcelor og vil ikke operere på det frie marked. Med henblik på dette har Cockerill Sambre Duferco-koncernen underskrevet langsigtede leveringsaftaler med Carsid, der gælder frem til udgangen af […] (Cockerill Sambre) eller […] (Duferco). Cockerill Sambre kan imidlertid ophæve aftalen første gang ved udgangen af […]. Hvis Cockerill Sambre benytter sin ret til at udtræde af Carsids aktionærkreds, kan både Cockerill Sambre og Duferco derfor ophæve aftalerne den […].

(23)

Ud over de allerede omtalte produktionsanlæg (se betragtning 20) planlægger Carsid at anskaffe et nyt anlæg […] for at forbedre produkternes kvalitet og foretage investeringer i vedligeholdelse af andre anlæg samt miljøinvesteringer. Udgifterne til flytning af strengstøbningsanlægget fra Duferco Clabecq i Charleroi skønnes at være […] mio. EUR. Usinor Belgium bidrager til Carsids kapitalbehov med et lån på […] og en kreditlinje på samme beløb, der tilskrives en årlig rente på […].

(24)

Råvareforsyningen overdrages til de kompetente afdelinger i Arcelor og Duferco-koncernen mod betaling. Indkøb af skrot skal således varetages af […]-koncernen, mens indkøb af malme, kul og koks varetages af […]-koncernen.

(25)

Carsids aktionærer har aftalt, at de virksomheder, som pladeproduktionen er beregnet til, dækker produktionsomkostningerne på det pågældende anlæg. Pladerne leveres desuden til produktionsprisen +1 %, hvorved det sikres, at virksomheden ikke lider tab. Fra det […] år har aktionærerne ligeledes aftalt at udlodde […] af overskuddet som dividende.

(26)

De faste udgifter til støbeanlægget dækkes af Duferco, og de faste udgifter til den elektriske linje dækkes af Cockerill Sambre op til en kapacitet på […] tons. Når kapaciteten på den elektriske linje er nået op på 1 mio. tons, afholder Cockerill kun […], mens resten afholdes af Duferco. Men hvis en partner udnytter hele den kapacitet, der er afsat til den anden part, eller dele heraf, afholder den selv de faste udgifter pro rata i henhold til anvendelsesgraden. De variable udgifter afholdes af de enkelte parter i henhold til den produktion, de hver især er tildelt. Det hedder i aftalen, at arbejdskraften på den elektriske linje især kan reguleres gennem driftsbetinget arbejdsløshed samt ved i videst mulig udstrækning at anvende personalet på støbeanlægget.

V.   SITUATIONEN PÅ STÅLMARKEDET I 2001

(27)

Efter et meget fint år for Fællesskabets stålsektor i 2000 med en rekordproduktion på 163,2 mio. tons stål kunne man lige fra starten af 2001 konstatere tendenser i retning af faldende produktion, som senere blev bekræftet. På det mere overordnede plan blev afmatningen i væksten i alle områder af verden suppleret med usikkerheden om den økonomiske udvikling som følge af begivenhederne i USA den 11. september 2001.

(28)

Markedssituationen for flade produkter af kulstål, som er de vigtigste produkter på Duferco Clabecq og Duferco La Louvière, i Fællesskabet var meget bekymrende i 2001, navnlig på grund af importen (se i denne forbindelse oplysninger for 2001 i Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2002 af 27. marts 2002 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter (9)). På verdensplan var situationen ikke stort bedre, hvilket alle deltagere på OECD's møde på højt niveau den 17.-18. september 2001 bemærkede. Desuden bidrog undersøgelser af stålsektoren, som blev indledt i USA i januar og juli 2001, til usikkerheden om udsigterne for den internationale handel med stålprodukter.

(29)

Belgien er nettoeksportør af stålprodukter. I 2001 eksporterede man mere end 70 % af sin produktion til resten af Fællesskabet.

VI.   TVIVL UDTRYKT AF KOMMISSIONEN VED INDLEDNINGEN AF PROCEDUREN

(30)

Kommissionen havde udtrykt tvivl med hensyn til, hvorvidt Sogepas adfærd, som endda blev analyseret på baggrund af selskabets tidligere investeringer, svarer til adfærden hos en privat investor. Det skyldes to ting:

En hypotetisk privat investor i Carsid ville ikke være parat til at acceptere, at man som den eneste skulle yde et kontantbidrag for at dække virksomhedens nye behov, idet risikoen for de private aktionærer og den offentlige aktionær i Carsid dermed ikke ville være ligelig. De private partnere ville med deres bidrag blot flytte produktionsanlæg inden for koncernens virksomheder. Staten bidrager derimod med ny kapital og påtager sig dermed en ny risiko.

Det forventede afkast af statens kapitalinvesteringer i Carsid kan ikke betragtes som værende i overensstemmelse med forventningerne hos en privat investor, idet rentabiliteten af investeringen på den ene side afhænger af den specifikke situation i de virksomheder, der er involveret i projektet, og på den anden side af udviklingen inden for stålsektoren på verdensplan samt på europæisk og regionalt plan.

VII.   BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

A.   Corus

(31)

Stålproducenten Corus mener, at regionen Valloniens investering i Carsid via Sogepa udgør statsstøtte. Virksomheden baserer sin holdning på, at en privat investor, der eftersøger en rentabel investering, ikke ville have erhvervet kapitalandelen i Carsis på de betingelser, som Sogepa har accepteret.

(32)

For det første mener Corus ikke, at Carsid er konkurrencedygtig og heller ikke vil blive det fremover. Ifølge Corus er Carsid som følge af sin geografiske placering inde i landet belastet af visse konkurrencemæssige ulemper hvad angår udgifter til input: arbejdskraft, kul og jernmalm, skrot, elektricitet. Virksomheden er desuden for lille til at kunne opnå stordriftsfordele (10). Derimod har Carsid ikke nogen særlige fordele: Virksomheden skal sælge ordinære halvfabrikata, for hvilke der er overkapacitet, mens andre producenter står bedre placeret for så vidt angår eksportmuligheder. Produktionsudgifterne i Charleroi er i øjeblikket 15 % højere end for en gennemsnitlig konkurrent. Med udgifter på 219 USD pr. tons har producenten i Charleroi de højeste udgifter i Europa (med undtagelse af den lille græske producent Halyvourgiki). Charleroi indtager en placering som nr. 207 blandt de 300 producenter, som World Steel Dynamics har analyseret.

(33)

Hvis man dertil lægger, at Carsid skal sælge sine plader til en pris svarende til udgifterne plus 1 %, vil Duferco og Arcelor komme til at stå i en ufordelagtig konkurrencesituation, når de skal sælge færdige produkter, der er fremstillet af disse plader. En privat investor, der skulle købe en aktiepost i Carsid, ville derfor have frygtet, at en videreførelse af denne ordning enten ville medføre en betydelig reduktion i Dufercos og Arcelors indkøb hos Carsid eller en genforhandling af koncernafregningsprisen. Denne frygt ville få den private investor til at hæve det risikotillæg, der er indbygget i investeringsbeslutningen, og kræve et afkast, der er højere end normalt.

(34)

Efter Corus' mening er der ikke meget håb om, at Carsid kan nå op på et overskud, der kan gøre virksomheden levedygtig. Det er netop grunden til, at Usinor i februar offentligt annoncerede, at stålproduktionen i Charleroi ikke havde nogen fremtid. Derfor kan Sogepas investering ikke betragtes som en normal investors handling. De andre aktionærer har andre bevæggrunde — Usinor ønsker at forlade Charleroi uden at genforhandle de forpligtelser, man indgik ved købet af Cockerill, og denne operation gør det muligt at gøre dette til den lavest mulige udgift eller endda helt uden udgifter; Duferco kan sandsynligvis få mere tilbage end de tab, man led ved at overdrage leverancerne af plader til de belgiske virksomheder til Carsid takket være overskud fra salg af færdige produkter. Duferco betragter ligeledes denne operation som en mulighed for at undgå at reparere højovnen i Clabecq og overføre produktionen til Charleroi, hvor man håber på at tabe færre penge end i Clabecq. Denne operation vil imidlertid ikke medføre noget overskud. Sogepa investerer således kun for at bevare arbejdspladser.

(35)

For det andet mener Corus, at det forventede afkast af investeringen er utilstrækkeligt til at begrunde den. Corus har beregnet nettonutidsværdien af det afkast, som Sogepa vil kunne få på sin investering. Ifølge Corus kan Sogepa i henhold til den mest optimistiske beregning højst gøre sig håb om et internt afkast på 4,9 %. Det fremgår klart, at det ligger betydeligt under det afkast, som en investor fra den private sektor ville kræve. I næsten alle andre scenarier er afkastet negativt.

(36)

For det tredje mener Corus, at værdien af det tilførte udstyr er sat alt for højt. Denne transaktion giver rent faktisk Cockerill mulighed for at forlade anlægget i Charleroi uden at betale udgifter til lukningen. Da man ikke kan forvente, at udstyret vil kunne generere noget som helst overskud i den givne sammenhæng, er dets reelle værdi lig med nul. Under alle omstændigheder vil udbyttet ved salg af udstyret på auktion ikke overstige dets skrotværdi. Men Corus' erfaring på dette område har vist, at skrotværdien i bedste fald dækker miljøudgifterne til rydning af grunden.

(37)

For det fjerde mener Corus, at selv om udstyrets værdi var fastsat korrekt, ville Sogepa løbe en større økonomisk risiko end de private aktionærer i Carsid, idet selskabet er den eneste aktionær, der har tilført ny kapital til et mere end usikkert projekt. Da bidraget fra Carsids to private aktionærer er naturalbidrag, enten direkte eller fordi indskuddet bruges til at købe anlæg af selskaberne i koncernen, tvivler Corus på, at en privat aktionær ville være parat til alene at stille med hele det likviditetsindskud, som er nødvendigt for selskabets nye behov.

(38)

For det femte anfører Corus, at eftersom stålsektoren er kendetegnet af strukturel overkapacitet, bør der være en forhåndsformodning om statsstøtte, når en offentlig myndighed deltager i en virksomhed inden for denne sektor.

(39)

For det sjette kan operation Carsid udelukkende gennemføres takket være et særligt førtidspensioneringsprogram for Charleroi og Clabecq. Ifølge Corus kræver en undtagelse fra den lovbestemte laveste pensionsalder (58 år) et administrativt skøn, da alle arbejdstagerne i Charleroi ellers skulle overtages af Carsid, eller at deres arbejdsgiver dækker alle udgifter til deres førtidspensionering. Ifølge Corus udgør de offentlige myndigheders deltagelse i førtidspensionsordningen statsstøtte.

(40)

For det syvende finder Corus, at den overordnede økonomiske situation ikke kan begrunde Sogepas investering. På baggrund af det tidligere udbytte af Sogepas tidligere indskud ville ingen private investorer gå med til yderligere investeringer. En privat investor i Sogepas situation ville have afbrudt alle forbindelser med Duferco/Cockerill i stedet for at investere ny kapital i Carsid.

B.   Det Forenede Kongerige

(41)

Det Forenede Kongerige mener, at idet selskabet, som ganske vist er selvstændigt, ikke udøver sine aktiviteter på det frie marked, er det lidet sandsynligt, at en privat investor, der ønsker en rentabel investering, ville have indskudt kapital i Carsid på de betingelser, der er knyttet til kapitaltilførslen.

VIII.   BELGIENS BEMÆRKNINGER

(42)

Indledningsvis gør de belgiske myndigheder opmærksom på, at de vallonske myndigheder i årtier har forfulgt en investeringspolitik i den vallonske stålsektor, og at Sogepa dermed ikke kan betragtes som en uafhængig privat investor, da selskabet ejer aktier i Duferco Clabecq, Duferco La Louvière og Arcelor. Belgien mener, at Sogepas adfærd må sidestilles med etprivat holdingselskabs eller en privat virksomhedskoncerns, der følger en sektorpolitik og styres af udsigterne til rentabilitet på længere sigt, idet man foretager investeringen som aktionær i et industriprojekt med to koncerner, hvor selskabet er aktionær (indirekte udbytte), og hvor rentabiliteten er sikret (direkte udbytte).

(43)

På den anden side afviser de belgiske myndigheder Kommissionens påstand om, at Sogepa er den eneste aktionær, der har bidraget med nye midler, idet Duferco Investment den 27. december 2001 forøgede sin kapitalandel i Carsid med 25 mio. EUR. Selv om det er korrekt, at salget af strengstøbningsanlægget hos Duferco Clabecq skete i forlængelse af indskuddene fra de to private partnere i Carsid, skyldtes salget, at Carsid skulle fremstille plader i specialmål for Duferco, hvilket gjorde det nødvendigt at købe et strengstøbningsanlæg, der opfyldte samme kriterier som anlægget i Clabecq.

(44)

Hvad angår omfanget af den risiko, som Sogepa løber, mener de belgiske myndigheder, at selskabet løber en risiko i kraft af sit indskud. Alle Carsids aktionærer løber i henhold til belgisk lovgivning samme risiko, uanset om de tilfører udstyr eller ny kapital. Kommissionen kan ikke tvinge Sogepa til at foretage en tilførsel i naturalier eller de private partnere til at gennemføre en ny kapitalforhøjelse i likvider, selv om de allerede har tilført 60 mio. EUR.

(45)

Ifølge de belgiske myndigheder er værdien af de tilførte anlæg blevet vurderet af uafhængige eksperter. Navnlig hvad angår bidraget fra Cockerill Sambre kræves det i artikel 444 i den belgiske selskabslovgivning, at der udpeges en syns- og skønsmand. Ud over at værdien af det udstyr, der er købt af Duferco Clabecq, som det fremgår af skønsrapporten, er accepteret af Arcelor, vil et nyt strengstøbningsanlæg svarende til anlægget i Duferco Clabecq i dag koste 60 mio. EUR, og opstillingen vil tage mellem 18 og 24 måneder, mens anlægget på Duferco Clabecq kan flyttes og opstilles på 12 måneder.

(46)

Hvad angår Carsids konkurrenceevne, mener de belgiske myndigheder, at Carsid indebærer adskillige fordele, heriblandt lavere udgifter (11), fleksibilitet ved flytning af produktionen mellem strengstøbningsanlægget og den elektriske linje, som gør det let at tilpasse sig efterspørgslen, samt oprettelse af et kontrolleret regionalt marked, der kan forsyne Dufercos og Arcelors valseværker. Selv om en placering ved havet giver visse fordele, som beskrevet af Corus, fremstiller Carsid, som er beliggende tæt på sine industrielle partnere, plader til en pris på […] EUR pr. tons, hvilket ligger betydeligt under tallet på 219 USD, som fremføres af Corus.

(47)

Hvad angår Carsids produktionsomkostninger viser en undersøgelse foretaget af CRU International Limited, at udgifterne i Marcinelle var 176,60 USD i 2000, hvilket betyder, at de kun lå 3 % over det europæiske gennemsnit og 4 % under verdensgennemsnittet. Undersøgelsen var baseret på en produktion på 1 650 kt, mens Carsids nuværende produktion er på 1 800 kt. Produktionsforøgelsen og produktivitetsforbedringen forklarer den faldende produktionspris på pladerne, som i dag ligger på omkring […] EUR pr. tons, altså langt under markedsprisen på plader, som i Europa ligger omkring 225 EUR pr. tons (inklusive transport).

(48)

Takket være forsyningerne af plader fremstiller Duferco Clabecq og Duferco La Louvière bånd og plader til mere konkurrencedygtige priser, som ligger inden for det europæiske gennemsnit. Brugen af plader fra Carsid fører til en forbedring af bruttoavancen på omkring […] mio. EUR om året for Duferco la Louvière og omkring […] mio. EUR om året for Duferco Clabecq.

(49)

Ifølge de belgiske myndigheder er der på den anden side ingen grund til at frygte, at Carsids anlæg ikke vil blive udnyttet fuldt ud, da både Arcelor og Duferco har underskrevet langsigtede forsyningsaftaler frem til […]. Det fremgår af disse aftaler, at en part, som ikke udnytter sine rettigheder, skal afholde de faste udgifter på de anlæg, som er reserveret til dem.

(50)

Hvad angår investeringens rentabilitet skønner de belgiske myndigheder i deres brev af 7. maj 2002, at forrentningen af egne midler, der er investeret i Carsid i perioden […], er gennemsnitlig […] om året efter skat ([…] om året før skat).

(51)

Som reaktion på Corus' beregning (se betragtning 35 i denne beslutning) af nettonutidsværdien af det forventede udbytte fra Carsid har de belgiske myndigheder benyttet samme metodologi som Corus, dog med nogle få ændringer navnlig vedrørende restværdien af Carsids anlæg og et scenario, hvor aktiviteterne videreføres. Det interne afkast i Carsid ligger ifølge beregningen på […] (12), hvilket ifølge de belgiske myndigheder er acceptabelt for en tilsvarende investering (på grundlag af en lang rente på 5 %, som skal forhøjes med 3 % på grund af den iboende risiko inden for stålsektoren). Ifølge andre beregninger, som er indsendt senere, er det interne afkast i Carsid på […], hvis man går ud fra, at virksomheden videreføres efter […] (13), eller […], hvis man går ud fra, at virksomheden afvikles (14).

(52)

Under alle omstændigheder mener de belgiske myndigheder, at investeringens rentabilitet er påvist, når den statslige deltagelse ledsages af samtidige og betydelige private investeringer, og at Kommissionen ikke kan tilsidesætte investors beslutning, men med rimelig sikkerhed må fastslå, at det statsfinansierede program er acceptabelt for en investor i en markedsøkonomi.

(53)

Med hensyn til situationen inden for stålsektoren mener de belgiske myndigheder, at sektoren ganske rigtigt gennemgik en ret alvorlig konjunkturkrise i 2001, som er en del af cyklussen inden for stålsektoren, men at der er sket en kraftig prisstigning i Europa og Asien som følge af de foranstaltninger, som USA har indført. Prisstigningen varer tilsyneladende ved trods de økonomiske konjunkturer og en ret svag efterspørgsel. Markedet for stålplader er ikke et marked med strukturel overkapacitet i Europa. Europa er tværtimod nettoimportør af stålplader, og denne situation vil formentlig ikke ændre sig i de kommende år.

(54)

Med hensyn til de tidligere resultater på Duferco Clabecq og Duferco La Louvière fastholder de belgiske myndigheder, at årsager uden for Duferco-koncernen (råvaremarkedet, vekselkurser og produktmarkedet) samt virkningerne af produktionsnedskæringerne og den nødvendige omstrukturering har påvirket resultaterne i betydelig grad og hindret virksomhederne i at nå målene i de oprindelige forretningsplaner.

(55)

Hvad angår førtidspensioneringsprogrammet mener de belgiske myndigheder, at denne ordning ikke medfører nogen overførsel af offentlige midler til arbejdsgiveren, og at de belgiske myndigheder i øvrigt ikke har beføjelser til at vurdere, hvorvidt en virksomheds arbejdstagere er berettigede til at modtage ydelser under denne ordning, da den ansøgende virksomhed, hvis den opfylder kriterierne i lovgivningen, anerkendes som en kriseramt virksomhed eller en virksomhed under omstrukturering, hvorved arbejdstagerne kan komme ind under denne ordning.

IX.   VURDERING AF FORANSTALTNINGEN

(56)

Selv om proceduren blev indledt i henhold til EKSF-traktaten, giver Kommissionen i sin meddelelse om visse aspekter ved behandlingen af konkurrencesager efter EKSF-traktatens udløb (15), idet det i praksis er umuligt at vedtage en endelig beslutning inden den 23. juli 2002 (Belgiens kommentarer til bemærkninger fra interesserede parter indkom først den 17. juni 2002, og de supplerende oplysninger blev indsendt efterfølgende (se betragtning 4 denne beslutning)), udtryk for, at den i lignende tilfælde vil vedtage en endelig beslutning i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (punkt 43 i meddelelsen).

(57)

Under alle omstændigheder vedrørte den tvivl, som Kommissionen havde udtrykt, da den indledte proceduren, spørgsmålet om, hvorvidt Belgiens planlagte foranstaltning udgjorde statsstøtte. Som det fremgår af retspraksis, er EF-Domstolens præciseringer vedrørende begrebet statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87 relevante for anvendelsen af de tilsvarende bestemmelser i EKSF-traktaten, for så vidt de ikke er uforenelige med denne (16).

(58)

I EF-traktatens artikel 87, stk. 1, hedder det, at statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

A.   Spørgsmålet om statsstøtte

(59)

Det anfægtes ikke, at midlerne, der tilføres af Sogepa, er statsmidler, eller at Sogepas handlinger i kraft af selskabets formål kan tilskrives regionen Vallonien.

(60)

I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte, skal det fastslås, om de offentlige midler, der stilles til rådighed for Carsid, kan betragtes som en reel tilførsel af risikokapital i henhold til normal praksis for en investor i en markedsøkonomi.

(61)

Idet den investering, som blev foretaget af de to private aktionærer i Carsid, var et naturalindskud, enten direkte eller ved direkte tilførsel gennem indkøb af kapitaludstyr fra koncernens virksomheder, udtrykte Kommissionen i sin beslutning om at indlede proceduren tvivl om, hvorvidt en hypotetisk privat aktionær i Carsid ville være parat til at acceptere, at hele indskuddet skulle foretages i likvider for at opfylde virksomhedens nye behov.

(62)

Kommissionen fastslår indledningsvis, at en kapitaltilførsel i form af fysiske aktiver regnskabsmæssigt og i henhold til belgisk lovgivning har samme værdi som en kapitaltilførsel i likvider. Dette er imidlertid uden betydning for Kommissionens analyse ved indledningen af proceduren, som viste, at Duferco Investment og Usinor ikke løb nogen ny risiko.

(63)

Hvad angår for det første tilførslen på 25 mio. EUR fra Duferco Investment, fastslår Kommissionen, at den med det samme blev overført til Duferco Clabecq til indkøb af strengstøbningsanlægget (Carsid skal desuden bruge […] mio. EUR til flytningen af anlægget fra Clabecq) og tilhørende anlæg. Selv om der rent formelt er tale om to adskilte selskaber med forskellige aktionærer, mener Kommissionen, at de i økonomisk henseende er en del af Duferco-koncernen, og at koncernen således ikke påtager sig nogen ny risiko. Dette gælder så meget desto mere, fordi Duferco Investment siden den 8. august 2002 har ejet 94,09 % af aktiekapitalen i Duferco Clabecq (se betragtning 6).

(64)

For så vidt angår Usinors indskud konstaterer Kommissionen, at selskabet navnlig på baggrund af sin erklærede beslutning om at lukke de anlæg, det har indskudt i Carsid, ikke løber nogen ny risiko. Usinor modtager derimod […] mio. EUR fra Duferco Investment som betaling for overdragelsen af en del af sin aktiekapital (se betragtning 19). Derfor begrænser man i stiftelsesoverenskomsten for Carsid (se navnlig betragtning 26) muligheden for, at Usinor kan overtage tab, selv om virksomheden skulle beslutte ikke at anvende den elektriske linje.

(65)

Men som følge af nedsættelsen af Sogepas indskud og forhøjelsen af Duferco Investments indskud for at fastholde de oprindeligt planlagte 20 mio. EUR i likvider (se betragtning 15) bemærker Kommissionen, at en af de private partnere påtager sig en ny risiko.

(66)

Med hensyn til det forventede afkast på Sogepas investering havde Kommissionen i sin beslutning om at indlede proceduren udtrykt tvivl om, hvorvidt dette indskud var i overensstemmelse med princippet om en privat investor, der opererer i en markedsøkonomi, navnlig på grund af situationen på stålmarkedet samt situationen for virksomhederne i Duferco-koncernen og ligeledes Cockerill Sambre.

(67)

De belgiske myndigheders argument om, at rentabiliteten formodes at være godtgjort, når det offentliges investering ledsages af samtidige og betydelige private investeringer, kan ikke accepteres. Af de grunde, der anføres i betragtning 64 i denne beslutning, fremgår det rent faktisk klart, at Usinors beslutning om at deltage i Carsid ikke har nogen direkte sammenhæng med Carsids rentabilitet (man kan tværtimod konkludere, at de tilførte anlæg ikke var tilstrækkeligt rentable for Usinor). Gennem denne transaktion undgår Usinor desuden en omkostningstung afskedigelsesplan.

(68)

På den anden side er det forhold, at Duferco-koncernen er indstillet på at påtage sig en risiko på 11 mio. EUR, heller ikke afgørende for vurderingen af, hvorvidt Sogepa handler som en normal investor i en markedsøkonomi, hvilket fremgår af nedenstående.

(69)

For det første vil Duferco opnå en direkte fordel fra Carsid, som Sogepa ikke får, nemlig provision på indkøb af råmaterialer, som anvendes i den integrerede linje. På denne baggrund er den direkte rentabilitet af investeringen større for Duferco end for Sogepa.

(70)

For det andet er den indirekte rentabilitet på investeringen fortsat større for Duferco end for Sogepa som følge af agenturprovisionen og administrationsprovisionen, som Duferco modtager fra Duferco Clabecq og Duferco La Louvière ([…] af omsætningen). Selv om disse provisioner var i overensstemmelse med markedspraksis, som anført af de belgiske myndigheder (17), får Duferco et overskud fra disse virksomheder, som Sogepa ikke får.

(71)

Kommissionen mener ikke, at afkastet på den investerede kapital i Carsid svarer til det, en investor, der opererer på normale markedsvilkår, kan forvente. Ifølge Kommissionens skøn på grundlag af likviditetsprognoserne for Carsid vil det mest positive og gunstigste scenario for Carsid (100 % udnyttelse af kapaciteten, konstante udgifter efter […], kontinuitet i driften efter […]) medføre et internt afkast på investeringen på […], hvilket er langt under det krævede minimum i lyset af risikoen og under alle omstændigheder lavere end det, de belgiske myndigheder anfører for en investering i stålsektoren […]. Eftersom Carsids resultater påvirkes af de producerede mængder, som igen afhænger af markedssituationen, vil denne sats desuden være lavere.

(72)

Satsen på […], som nævnes i betragtning 71, er rent faktisk højere end den, der resulterer af de belgiske myndigheders beregning, som omtales i deres brev af 7. maj 2002 (se betragtning 50), idet der benyttes en anden metode. Kommissionen kan ikke acceptere de beregninger, som de belgiske myndigheders har foretaget efterfølgende (se betragtning 51), idet de indeholder en betydelig overvurdering af investeringens slutværdi. Slutværdierne, som benyttes af de belgiske myndigheder, og som fører til interne afkast på henholdsvis […], opnås gennem en dobbelttælling af posterne for afskrivninger, hensættelser, investeringer samt restværdierne for aktiver, herunder lagerbeholdninger, eftersom disse allerede er indregnet i likviditetsprognoserne. I de belgiske myndigheders beregninger tages der desuden heller ikke hensyn til, at anlæggene ved afvikling af virksomheden ikke kan sælges for […] af den bogførte anskaffelsesværdi, således som de belgiske myndigheder går ud fra. I virkeligheden måles slutværdien af investeringen i et scenario, hvor virksomheden drives videre, normalt ved hjælp af virksomhedens lønsomhed (earning-power) og beregnes således ved en uendelig fremskrivning af virksomhedens sidste beregnede likviditet.

(73)

Hvad angår Sogepas medregning af Carsids indirekte indtægter for de virksomheder, der skal anvende de plader, der produceres her, finder Kommissionen, at Sogepas stilling som mindretalsaktionær i disse virksomheder ikke kan begrunde bindingen af yderligere kapital.

(74)

Den del af Carsids produktion, som Arcelor vil benytte, udgør for det første kun en meget lille procentdel af Arcelor-koncernens samlede produktion. Dermed kan stiftelsen af Carsid kun have en ubetydelig indvirkning på Arcelors konkurrenceevne og dermed på Sogepas overskud.

(75)

For det andet har man med hensyn til Duferco Clabecq og Duferco La Louvière langtfra opnået de anførte forbedringer af disse virksomheders bruttoavance (se betragtning 48). Tallene er baseret på et scenario med maksimal udnyttelse af kapaciteten på både Duferco Clabecq og Duferco La Louvière samt Carsid. Men på markeder, der er præget af strukturel overkapacitet på verdensplan, hvilket er tilfældet for markedet for flade produkter, indtræffer en maksimal kapacitetsudnyttelse kun undtagelsesvis.

(76)

Desuden var Sogepa kun mindretalsaktionær i Duferco Clabecq og Duferco La Louvière, som på tidspunktet for stiftelsen af Carsid havde en samlet gæld på 94 mio. EUR, og som på grund af situationen på stålmarkedet (se betragtning 28) ikke kunne forvente større forbedringer af deres situation, i det mindste på kort sigt. Kommissionen bemærker i øvrigt, at Duferco Clabecq blev betegnet som kriseramt virksomhed eller virksomhed under omstrukturering i henhold til den belgiske lovgivning om førtidspension (18). Under disse omstændigheder mener Kommissionen, at en mindretalsaktionær, der havde mistet en stor del af sin startinvestering uden at have opnået fordele svarende til de øvrige partnere i en situation, hvor markedet er i krise, ikke ville være parat til at tilføre yderligere midler.

(77)

I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at en mindretalsinvestor, der opererer på normale markedsbetingelser, ikke ville være indstillet på at indskyde midler i en virksomhed, hvor der ikke kan påregnes en passende rentabilitet, og hvor de øvrige partnere ville opnå det største udbytte. Regionen Valloniens deltagelse i Carsid på de betingelser, der beskrives i denne beslutning, giver Carsid en fordel. Da stålsektoren er præget af skarp konkurrence, og der er tale om en meget betydelig samhandel med stålprodukter inden for Fællesskabet, vil statsstøtte kunne fordreje konkurrencevilkårene og påvirke samhandelen inde for Fællesskabet. Den udgør derfor statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87.

X.   FORENELIGHED MED FÆLLESMARKEDET

(78)

Støtten er ikke forenelig med fællesmarkedet i henhold til undtagelserne i traktatens artikel 87, stk. 2, da den ikke er støtte af social karakter til enkelte forbrugere og ikke har til formål at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder. Støtten kan heller ikke betragtes som værende forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra b) og d). På samme måde kan ordningen ikke anses for at have til formål at fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og heller ikke fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven. Kommissionen må således undersøge støttens forenelighed i henhold til undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra a) og c).

(79)

Carsid, Arcelor, Duferco Clabecq og Duferco La Louvière tilhører stålindustrien som defineret i bilag B i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter (19). Ifølge punkt 27 i disse rammebestemmelser er regionalstøtte til stålindustrien uforenelig med fællesmarkedet. I den udstrækning at de belgiske myndigheder fastholder, at der er tale om omstruktureringsstøtte, fremgår det af punkt 1 i Kommissionens meddelelse om støtte til redning og omstrukturering og støtte til lukning i stålindustrien (20), at støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder i stålindustrien ikke er forenelig med fællesmarkedet.

(80)

Kommissionen fastholder, at EKSF-traktatens udløb er uden betydning for vurderingen af, hvorvidt den anmeldte foranstaltning er forenelig med fællesmarkedet, idet ændringerne af den materielle lovgivning som følge af traktatens udløb (se navnlig punkt 19 i meddelelsen, der nævnes under betragtning 56) ikke har påvirket forbuddet mod regional investeringsstøtte.

XI.   KONKLUSION

(81)

Kommissionen konkluderer, at Sogepas deltagelse i Carsids aktiekapital udgør statsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Société wallonne de gestion et de participations' (Sogepa) finansielle bidrag på 9 mio. EUR til virksomheden Carsid SA, som Belgien planlægger, udgør statsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Foranstaltningen må derfor ikke gennemføres.

Artikel 2

Belgien meddeler senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af nærværende beslutning Kommissionen, hvilke foranstaltninger man har indført med henblik på at efterkomme beslutningen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT C 95 af 19.4.2002, s. 2.

(3)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 42.

(4)  Jf. fodnote 2.

(5)  Fortrolig oplysning.

(6)  I begyndelsen af 1996 var virksomheden havnet i en meget vanskelig økonomisk og finansiel situation, der havde fået de vallonske myndigheder til via SWS at overtage kontrollen 100 % og træffe beslutning om en række foranstaltninger med henblik på at redde virksomheden, heriblandt en kapitalforøgelse på 1,5 mia. BEF. Den 18. december 1996 vedtog Kommissionen en endelig negativ beslutning om disse foranstaltninger og krævede den allerede udbetalte støtte tilbagesøgt (Kommissionens beslutning 97/271/EKSF af 18. december 1996 — EKSF-stål — Forges de Clabecq (EFT L 106 af 24.4.1997, s. 30)). Som følge af denne beslutning erklærede den belgiske domstol virksomheden konkurs den 3. januar 1997.

(7)  Koncernen Hoogovens Staal overtog kontrollen med den kriseramte virksomhed i april 1997. Der blev udarbejdet en genopretningsplan, men virksomhedens situation blev stedse vanskeligere.

(8)  Brev fra de belgiske myndigheder af 31. maj 2001 i forbindelse med sag NN 121/2000 Duferco Belgium.

(9)  EFT L 85 af 28.3.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/2002 (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 25).

(10)  For Carsids vedkommende skal råvarerne omlades fra oceangående skibe til flodpramme og derefter transporteres på nettet af floder og kanaler, før de losses ved anlæggene. Dette indebærer dobbelt godshåndtering og ekstra udgifter til transport. Da fremstilling af ét ton plader kræver omkring 550 kg kul og 1 550 kg jernmalm, betyder en ekstra udgift på 5-10 EUR pr. ton råmateriale, at prisen på pladerne bliver mellem 10 og 20 EUR højere pr. ton svarende til mellem 6 % og 12 %. Desuden er arbejdskraftomkostningerne højere i Belgien end i flertallet af Fællesskabets regioner, og arbejdskraftens produktivitet, som dels skyldes virksomhedens størrelse, er lav, hvilket fordyrer produkterne med 20 EUR pr. ton.

(11)  Et enkelt hold til vedligeholdelse af de to linjer, et enkelt reservedelslager, besparelser på forskning og udvikling, enklere justering af processerne samt synergigevinster på logistiksiden.

(12)  De belgiske myndigheder har anvendt Carsids likviditetsprognoser og ved udgangen af […] regnet med en slutværdi på […] mio. EUR, som er resultatet af en restværdi på anlæggene på […] af den regnskabsmæssige anskaffelsesværdi, det vil sige […] mio. EUR, hvortil er lagt værdien af tre måneders lagerbeholdning.

(13)  Virksomheden har anvendt en del af de likviditetsprognoser i Carsid og ved udgangen af […] regnet med en slutværdi på […] mio. EUR, som er resultatet af kapitaltilførslen, ikke udloddet overskud, afskrivninger og henlæggelser, der overstiger investeringsbehovet og […] af anlæggenes regnskabsmæssige anskaffelsesværdi.

(14)  Udgifterne til afskedigelser er trukket fra slutværdien som fastlagt i fodnote 12.

(15)  EFT C 152 af 26.6.2002, s. 5.

(16)  Dom afsagt af Retten i Første Instans den 21. januar 1999 i de forenede sager T-129/95, T-2/96 og T-97/96, Sml. 1999 II, s. 17, præmis 100.

(17)  Ifølge de belgiske myndigheder lå provisionssatserne i agenturaftaler indgået af både Clabecq og Louvière før Dufercos ankomst mellem […]. Internationale undersøgelser udført af velrenommerede rådgivningsvirksomheder og forretningsbanker viser, at administrationsprovisioner ligger mellem 2,5 % og 5 % af omsætningen over en periode på 5 til 10 år regnet fra overtagelsen af de selskaber, der skal saneres.

(18)  I denne beslutning tager Kommissionen ikke stilling til denne ordning.

(19)  EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8.

(20)  EFT C 70 af 19.3.2002, s. 21.


18.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. februar 2005

om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår flytninger af dyr ud af og inden for en spærrezone i Portugal i forbindelse med udbrud af bluetongue i Portugal

(meddelt under nummer K(2005) 335)

(EØS-relevant tekst)

(2005/138/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 8, stk. 2, litra d), artikel 9, stk. 1, litra c), og artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2003/828/EF af 25. november 2003 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue (2) blev vedtaget på baggrund af bluetonguesituationen i de berørte områder i Fællesskabet. Ved nævnte beslutning afgrænses beskyttelses- og overvågningszoner (»spærrezoner«) i overensstemmelse med specifikke epidemiologiske forhold, ligesom der fastsættes betingelser for fritagelse fra udtransportforbuddet i direktiv 2000/75/EF for visse flytninger af dyr samt sæd, æg og embryoner herfra ud af og gennem disse zoner.

(2)

Ved beslutning 2003/828/EF, senest ændret ved beslutning 2004/898/EF, er der oprettet en spærrezone (»Zone F«), som afspejler bluetonguesituationen i Spanien og Portugal på tidspunktet for vedtagelsen af beslutning 2004/898/EF.

(3)

Portugal har nu underrettet Kommissionen om et udbrud af bluetongue i kommunen (concelho) Idanha-a-Nova.

(4)

Bestemmelserne vedrørende fritagelse fra forbuddet mod flytninger ud af spærrezoner i beslutning 2003/828/EF bør omfatte de berørte områder i Portugal.

(5)

Zone F bør desuden udvides og afgrænses i overensstemmelse med de geografiske, økologiske og epidemiologiske faktorer i relation til bluetonguesituationen i de berørte områder i Portugal.

(6)

Beslutning 2003/828/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/828/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 affattes stk. 1 og det indledende punktum i stk. 2 således:

»1.   Indenlandske forsendelser af dyr samt af sæd, æg og embryoner herfra fra spærrezoner nævnt i bilag I er fritaget fra udtransportforbuddet, hvis dyrene eller sæden, æggene og embryonerne herfra opfylder kravene i bilag II, eller for Spaniens, Frankrigs, Italiens og Portugals vedkommende, hvis de opfylder kravene i stk. 2, eller for Grækenlands vedkommende, hvis de opfylder kravene i stk. 3.

2.   I Spanien, Frankrig, Italien og Portugal fritages de i stk. 1 omhandlede indenlandske transporter fra udtransportforbuddet af den ansvarlige myndighed, hvis:«

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 21. februar 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 311 af 27.11.2003, s. 41. Senest ændret ved beslutning 2004/898/EF (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 105).


BILAG

I bilag I til beslutning 2003/828/EF affattes afsnittet vedrørende spærrezone F således:

»Zone F

SPANIEN:

Provinserne Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres og Badajoz

Provinsen Jaén (distrikterne (comarcas) Jaén og Andujar)

Provinsen Toledo (distrikterne Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara og Los Navalmorales)

Provinsen Ciudad Real (distrikterne Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén og Almodóvar del Campo).

PORTUGAL:

Landbrugsministeriets regionalkontor (Direcção Regional da Agricultura) i Alentejo: kommunerne (concelhos) Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (øst for A2, sognene (freguesias) Santa Susana, Santiago og Torrão) og Gavião

Landbrugsministeriets regionalkontor i Ribatejo e Oeste: kommunerne Montijo (sognene Canha, S. Isidoro de Pegões og Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes og Sardoal

Landbrugsministeriets regionalkontor i Beira Interior: kommunerne Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei og Mação.«