ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 45

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
16. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 254/2005 af 15. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2005 af 15. februar 2005 om permanent tilladelse til anvendelse af visse tilsætningsstoffer i foderstoffer ( 1 )

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2005 af 15. februar 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. februar 2005

10

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/130/EF:Kommissionens beslutning af 30. december 2004 om fastsættelse af EF-tilskuddet til driftsomkostningerne til udryddelse af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige i 2001 (meddelt under nummer K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/EF:Kommissionens beslutning af 7. februar 2005 om EF-tilskud i 2005 til visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici) (meddelt under nummer K(2005) 262)

15

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004)

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

16.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 254/2005

af 15. februar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 255/2005

af 15. februar 2005

om permanent tilladelse til anvendelse af visse tilsætningsstoffer i foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3 og artikel 9d, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer i Den Europæiske Union.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden datoen for nævnte forordnings anvendelse.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indsendt inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger fra medlemsstaterne til disse ansøgninger meddelt i henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Disse ansøgninger skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/1999 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) til slagtekvæg (3).

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/1999 (4) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende mikroorganismepræparatet af Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) til kalve.

(7)

Der er blevet forelagt nye oplysninger til støtte for de ansøgninger om tilladelse uden tidsbegrænsning af de to mikroorganismepræparater, der er beskrevet i bilag I til denne forordning. Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (5) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (NRRL 25541) til æglæggende høner.

(9)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det pågældende enzympræparat.

(10)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav den 14. september 2004 en udtalelse om effektiviteten i forbindelse med anvendelsen af dette præparat til æglæggende høner.

(11)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(12)

Anvendelsen af enzympræparatet af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 11857) blev første gang midlertidigt tilladt til slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, smågrise og slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2000 (6) og til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 261/2003 (7). Anvendelsen af dette enzympræparat blev tilladt uden tidsbegrænsning for disse dyrekategorier ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/2004 (8).

(13)

Der er blevet forelagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen uden tidsbegrænsning til et præparat af samme enzympræparat produceret af stammen DSM 14223 af Aspergillus oryzae for de samme dyrekategorier.

(14)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet en udtalelse om anvendelsen af dette præparat, når det produceres af Aspergillus oryzae-stammen DSM 14223 i stedet for stammen DSM 11857, og konklusionen i udtalelsen er, at dette præparat ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, de anførte dyrekategorier eller for miljøet, når det anvendes på de betingelser, der er fastsat i bilag II til denne forordning.

(15)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse uden tidsbegrænsning af et sådant præparat i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(16)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 270.95) til slagtekyllinger, og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 (9) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til anvendelse af dette præparat til slagtekalkuner.

(17)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det pågældende enzympræparat.

(18)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(19)

Anvendelse af de pågældende tre enzympræparater, jf. bilag II, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(20)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene. En sådan beskyttelse bør sikres ved anvendelse af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (10).

(21)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De præparater, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i bilag I fastsatte betingelser.

Artikel 2

De præparater, der tilhører gruppen »enzymer«, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i bilag II fastsatte betingelser.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(3)  EFT L 164 af 30.6.1999, s. 56.

(4)  EFT L 194 af 27.7.1999, s. 17.

(5)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15.

(6)  EFT L 155 af 28.6.2000, s. 15.

(7)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 12.

(8)  EUT L 270 af 18.8.2004, s. 11.

(9)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 26.

(10)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.


BILAG I

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimums- alder

Minimums- indhold

Maksimums- indhold

Bestemmelser i øvrigt

Tilladelsens varighed

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

»E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Præparat af Bacillus cereus var. Toyoi, der indeholder mindst:

1 x 1010 CFU/g tilsætningsstof

Slagtekvæg

0,2 × 109

0,2 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Mængden af Bacillus cereus var. Toyoi i dagsrationen må ikke overstige 1 × 109 CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 0,2 × 109 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt

Uden tidsbegrænsning

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

Pulver og granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Coated:

2,0 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Flydende:

1 × 1010 CFU/ml tilsætningsstof

Kalve

6 måneder

1 × 109

1 × 1010

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Uden tidsbegrænsning«


BILAG II

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimums- indhold

Maksimums- indhold

Bestemmelser i øvrigt

Tilladelsens varighed

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Enzymer

»E 1601

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (NRRL 25541), med en aktivitet på mindst:

Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 100 U (1)/g

Endo-1,4-beta-xylanase: 1 600 U (2)/g

Æglæggende høner

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:

138 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 138 U endo-1,4-beta-xylanase: 200 U

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), f.eks. blandet foder, der indeholder korn, såsom byg, hvede, rug eller triticale

Uden tidsbegrænsning

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-xylanase:

200 U

E 1614 (i)

6-fytase EC 3.1.3.26

Præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 14223) med en aktivitet på mindst:

Fast: 5 000 FYT (3)/g

Flydende: 20 000 FYT/ml

Slagtekyllinger

250 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT

3.

Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %

Uden tidsbegrænsning

Æglæggende høner

300 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 450-1 000 FYT

3.

Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %

Uden tidsbegrænsning

Slagtekalkuner

250 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT

3.

Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %

Uden tidsbegrænsning

Smågrise

250 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT

3.

Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %

4.

Til brug for fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg

Uden tidsbegrænsning

Slagtesvin

250 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT

3.

Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %

Uden tidsbegrænsning

Søer

750 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 750-1 000 FYT

3.

Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %

Uden tidsbegrænsning

E 1618

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 270.95), med en aktivitet på mindst:

Fast: 28 000 EXU (4)/g

Flydende: 14 000 EXU/ml

Slagtekyllinger

2 800 EXU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 2 800-5 600 EXU

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), f.eks. med indhold af hvede på over 50 %

Uden tidsbegrænsning

Slagtekalkuner

5 600 EXU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 5 600 EXU

3.

Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), f.eks. med indhold af hvede på over 30 % og rug på over 30 %

Uden tidsbegrænsning«


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra havre-beta-glucan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.

(3)  1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C.

(4)  1 EXU er den mængde enzym, der frigiver 1mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra arabinoxylan pr. minut ved pH 3,5 og 55 °C.


16.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 256/2005

af 15. februar 2005

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. februar 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 16. februar 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

5,92

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

38,70

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

59,51

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

59,51

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

38,70


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 1.2.2005-14.2.2005

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Præmie for Golfen (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 28,00 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

16.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/13


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. december 2004

om fastsættelse af EF-tilskuddet til driftsomkostningerne til udryddelse af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige i 2001

(meddelt under nummer K(2004) 5460)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2005/130/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2001 blev et udbrud af mund- og klovesyge konstateret i Det Forenede Kongerige. Sygdomsudbruddet udgjorde en alvorlig fare for Fællesskabets husdyrbestand.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2001/654/EF (2) og 2003/23/EF (3) blev der ydet EF-tilskud til godtgørelse til dyreejere for obligatorisk nedslagning af dyr som led i udryddelsesforanstaltningerne i forbindelse med udbrud af mund- og klovesyge i 2001.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2003/676/EF (4) blev der givet hjemmel til et supplerende EF-tilskud til driftsomkostningerne og andre omkostninger i forbindelse med udryddelse af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige i 2001.

(4)

I overensstemmelse med artikel 1 i sidstnævnte beslutning er der udbetalt et forskud på 40 mio. EUR af det supplerende finansielle tilskud.

(5)

I henhold til samme beslutning fastsættes restbeløbet af EF-tilskuddet på grundlag af den anmodning, Det Forenede Kongerige indgav den 27. februar 2003, detaljeret dokumentation, der bekræfter beløbene i anmodningen, samt resultaterne af Kommissionens kontrol på stedet.

(6)

På baggrund af ovenstående bør EF-tilskuddet til driftsomkostningerne til udryddelse af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige i 2001 nu fastsættes.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det supplerende EF-tilskud til driftsomkostningerne og andre omkostninger i forbindelse med udryddelse af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige i 2001 i henhold til beslutning 2003/676/EF fastsættes til 156 972 555 EUR.

Under henvisning til det allerede udbetalte forskud på 40 mio. EUR udbetales et restbeløb på 116 972 555 EUR, så snart de nødvendige bevillinger er stillet til rådighed.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EFT L 230 af 28.8.2001, s. 16.

(3)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 41.

(4)  EUT L 249 af 1.10.2003, s. 45.


16.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. februar 2005

om EF-tilskud i 2005 til visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici)

(meddelt under nummer K(2005) 262)

(Kun den spanske, den franske, den nederlandske og den engelske udgave er autentiske)

(2005/131/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til beslutning 90/424/EØF skal Fællesskabet medvirke til at øge veterinærkontrollens effektivitet ved at yde finansiel støtte til referencelaboratorier. Der kan på visse betingelser ydes fællesskabsstøtte til ethvert referencelaboratorium, der er udpeget som sådant i overensstemmelse med Fællesskabets veterinærbestemmelser.

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2004 af 29. januar 2004 om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier i henhold til artikel 28 i beslutning 90/424/EØF (2) kan der udbetales EF-tilskud, hvis de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres effektivt, og støttemodtagerne forelægger al den nødvendige dokumentation inden for en fastsat frist.

(3)

Kommissionen har foretaget en vurdering af de arbejdsprogrammer og dertil hørende budgetter, som EF-referencelaboratorierne har forelagt for 2005.

(4)

Fællesskabet bør derfor yde finansiel støtte til de EF-referencelaboratorier, der er udpeget til at udføre de funktioner og opgaver, som er fastlagt i Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (3), Rådets beslutning 93/383/EØF af 14. juni 1993 om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner (4), Rådets beslutning 1999/313/EF af 29. april 1999 om referencelaboratorier til kontrol af bakteriologisk og viral kontaminering af toskallede bløddyr (5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (6) og Kommissionens beslutning 2004/564/EF af 20. juli 2004 om EF-referencelaboratorier for zoonoseepidemiologi og salmonella og nationale referencelaboratorier for salmonella (7).

(5)

Ud over finansiel støtte fra Fællesskabet bør der ydes støtte til gennemførelsen af workshopper på områder, der falder ind under EF-referencelaboratoriernes ansvarsområde.

(6)

I forordning (EF) nr. 156/2004 fastsættes regler vedrørende støtteberettigelse for workshopper, der gennemføres af EF-referencelaboratorierne. Der kan ydes tilskud til højst 30 personers deltagelse i disse workshopper. Der bør dispenseres fra denne regel for så vidt angår et EF-referencelaboratorium, der har behov for støtte til, at mere end 30 personer deltager, for at dets workshopper kan give det bedste resultat.

(7)

En forsvarlig økonomisk forvaltning kræver, at tilbagevendende problemer, som er opstået i forbindelse med driften af et EF-referencelaboratorium, skal tages i betragtning, når der ydes EF-tilskud til det pågældende laboratorium, som bør underkastes revision i løbet af året for yderligere at kontrollere, at funktioner, opgaver og betingelser for støtteberettigelse er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne.

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (8) finansieres veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, som foretages efter Fællesskabets regler, af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen. Med hensyn til finanskontrol gælder artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF-tilskud til Spanien med henblik på de i beslutning 93/383/EØF fastsatte funktioner og opgaver

1.   Der ydes EF-tilskud til Spanien med henblik på de i artikel 4 i beslutning 93/383/EØF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Spanien, der er ansvarligt for kontrollen med marine biotoksiner.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 201 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Spanien til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

3.   En teknisk og finansiel revision af det i stk. 1 nævnte laboratorium gennemføres af Kommissionen inden den 30. juni 2005.

Artikel 2

EF-tilskud til Frankrig med henblik på de i direktiv 92/46/EØF fastsatte funktioner og opgaver

1.   Der ydes EF-tilskud til Frankrig med henblik på de i bilag D, kapitel II, til direktiv 92/46/EØF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires under Agence française de sécurité sanitaire des aliments (før benævnt Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Frankrig, der er ansvarligt for analyse og testning af mælk og mejeriprodukter.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 200 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Frankrig til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 27 000 EUR.

Artikel 3

EF-tilskud til Nederlandene med henblik på de i beslutning 2004/564/EF fastsatte funktioner og opgaver

1.   Der ydes EF-tilskud til Nederlandene med henblik på de i beslutning 2004/564/EF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nederlandene, for så vidt angår salmonella.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 270 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Nederlandene til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 28 000 EUR.

Artikel 4

EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i beslutning 1999/313/EF fastsatte funktioner og opgaver

1.   Der ydes EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i artikel 4 i beslutning 1999/313/EF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af laboratoriet under Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Det Forenede Kongerige, der er ansvarligt for kontrollen med viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 248 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Det Forenede Kongerige til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 5

EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsatte funktioner og opgaver

1.   Der ydes EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i bilag X, kapitel B, til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Det Forenede Kongerige, der er ansvarligt for kontrollen med transmissible spongiforme encephalopatier.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 500 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Det Forenede Kongerige til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af workshopper. Dette tilskud andrager højst 70 500 EUR.

3.   Som undtagelse fra artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 156/2004 har det i stk. 1 nævnte laboratorium ret til at anmode om tilskud til højst 50 personers deltagelse i en af de i stk. 2 nævnte workshopper.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Kongeriget Nederlandene og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EUT L 27 af 30.1.2004, s. 5.

(3)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(4)  EFT L 166 af 8.7.1993, s. 31. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(5)  EFT L 120 af 8.5.1999, s. 40.

(6)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2005 (EUT L 10 af 13.1.2005, s. 9).

(7)  EUT L 251 af 27.7.2004, s. 14.

(8)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.


Berigtigelser

16.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/18


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF

( Den Europæiske Unions Tidende L 145 af 30. april 2004 )

Side 38, artikel 65, stk. 1:

I stedet for:

»Senest den …(*)«

læses:

»Senest den 30. april 2006«.

Side 38, artikel 65, stk. 2:

I stedet for:

»Senest den …(*)«

læses:

»Senest den 30. april 2007«.

Side 38, artikel 65, stk. 3:

I stedet for:

»Senest den …(*)«

læses:

»Senest den 30. oktober 2006«.

Side 38, artikel 65, stk. 4:

I stedet for:

»Senest den …(*)«

læses:

»Senest den 30. oktober 2006«.

Side 38, artikel 65, stk. 6:

I stedet for:

»Senest den …(*)«

læses:

»Senest den 30. april 2005«.

Side 38:

Fodnoterne med asterisk udgår.

Side 38, artikel 66, i den ændrede tekst:

I stedet for:

»Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004//EF (1) af … om markeder for finansielle instrumenter (*)«

læses:

»Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (*)«.

Side 38, artikel 66:

a)

Fodnote 1, der vedrører ovennævnte direktiv, udgår.

b)

Fodnote med asterisk, der vedrører ovennævnte direktiv, affattes således:

I stedet for

:

»(*) EUT L …«

læses

:

»(*) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1

Side 39, artikel 67, nr. 1), i den ændrede tekst:

I stedet for:

»Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004//EF (1) af … om markeder for finansielle instrumenter (*)«

læses:

»Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (*)«.

Side 39, artikel 67:

a)

Fodnote 1, der vedrører ovennævnte direktiv, udgår.

b)

Fodnote med asterisk, der vedrører ovennævnte direktiv, affattes således:

I stedet for

:

»(*) EUT L …«

læses

:

»(*) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1

Side 39, artikel 68, andet afsnit:

I stedet for:

»Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004//EF (1) af … om markeder for finansielle instrumenter (*)«

læses:

»Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (*)«.

Side 39, artikel 68:

a)

Fodnote 1, der vedrører ovennævnte direktiv, udgår.

b)

Fodnote med asterisk, der vedrører ovennævnte direktiv, affattes således:

I stedet for

:

»(*) EUT L …«

læses

:

»(*) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1

Side 39, artikel 69, anden linje:

I stedet for:

»den …(*)«

læses:

»den 30. april 2006«.

Side 40, artikel 70, første afsnit:

I stedet for:

»den …(*)«

læses:

»den 30. april 2006«.

Side 40, artikel 71, stk. 1-4:

I stedet for:

»den …(*)«

læses:

»den 30. april 2006«.

Side 39 og 40:

Fodnote med en asterisk udgår.

Side 40, artikel 71, stk. 5:

I stedet for:

»…, og forudsat at den pågældende anmodning fremsættes senest 18 måneder efter den i artikel 70 nævnte dato.«

læses:

»…, og forudsat at den pågældende anmodning fremsættes senest den 30. oktober 2007.«