ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 35

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
8. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 183/2005

af 12. januar 2005

om krav til foderstofhygiejne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den animalske produktion er af stor betydning for landbruget inden for Fællesskabet. Tilfredsstillende resultater af denne aktivitet afhænger i høj grad af anvendelsen af sikre og gode kvalitetsfoderstoffer.

(2)

Et af de grundlæggende mål med fødevarelovgivning er at opnå et højt niveau for beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (3). I forordning (EF) nr. 178/2002 fastsættes desuden andre fælles principper og definitioner for medlemsstaternes og Fællesskabets fødevarelovgivning, herunder målsætningen om at opnå fri bevægelighed for foderstoffer i Fællesskabet.

(3)

Ved Rådets direktiv 95/69/EF (4) fastsattes betingelser og bestemmelser for visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere for udøvelse af deres virksomhed. Erfaringen har vist, at disse betingelser og bestemmelser udgør et solidt grundlag for foderstofsikkerheden. I direktivet fastsattes ligeledes betingelser for godkendelse af virksomheder, der fremstiller visse stoffer, som er omhandlet i Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (5).

(4)

Ved Kommissionens direktiv 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere (6) indførtes visse foranstaltninger vedrørende import fra tredjelande.

(5)

Erfaringen har endvidere vist, at det er nødvendigt at sikre, at alle foderstofvirksomheder, herunder inden for akvakultur, drives i overensstemmelse med harmoniserede krav til sikkerheden, og at det er nødvendigt at gennemføre en generel revision af reglerne for at tage hensyn til behovet for at sikre et højere niveau for beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet.

(6)

Det primære formål med de nye hygiejnebestemmelser i denne forordning er at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med hensyn til fødevare- og foderstofsikkerhed, hvor særlig følgende principper tages i betragtning.

a)

Det primære ansvar for foderstofsikkerheden påhviler fortsat lederen af foderstofvirksomheden.

b)

Der er behov for at sikre foderstofsikkerhed igennem hele fødevarekæden fra og med primærproduktionen af foderstoffer til og med fodringen af dyr, som anvendes i fødevareproduktionen.

c)

Generel gennemførelse af procedurer, der bygger på HACCP-principperne bør sammen med anvendelsen af god hygiejnepraksis øge foderstofvirksomhedsledernes ansvar.

d)

Retningslinjer for god praksis er et værdifuldt instrument til at hjælpe foderstofvirksomhedsledere i alle led af foderstofkæden med at overholde foderstofhygiejnebestemmelserne, og med at anvende HACCP-principperne.

e)

Der skal fastsættes mikrobiologiske kriterier på basis af videnskabelige risikokriterier.

f)

Det er nødvendigt at sikre, at importerede foderstoffer er mindst af tilsvarende standard som foderstoffer produceret i Fællesskabet.

(7)

For at sikre, at registrerings- og godkendelsesordningen finder anvendelse i fuldt omfang på alle foderstofvirksomhedsledere, og dermed at garantere fuld sporbarhed må det sikres, at foderstofvirksomhedslederne kun forsyner sig hos og anvender foderstoffer fra virksomheder, der er registreret og/eller godkendt i henhold til denne forordning.

(8)

Det er nødvendigt med en integreret fremgangsmåde for at sikre foderstofsikkerheden fra primærproduktionen af foderstoffer til og med markedsføring og eksport. Primærproduktionen af foderstoffer omfatter produkter, der kun undergår en simpel fysisk behandling såsom rensning, indpakning, opbevaring, tørring eller ensilering.

(9)

I overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne bør fællesskabsbestemmelserne hverken gælde for visse former for privatpersoners produktion af foderstoffer til eget forbrug og fodring af bestemte dyr, eller for direkte leverance af små mængder fra primærproduktion af foderstoffer på lokalt niveau eller for detailhandel med foder til selskabsdyr.

(10)

Foderstoffarer, der allerede findes i primærproduktionen af foderstoffer, bør identificeres og kontrolleres hensigtsmæssigt for at sikre, at målene i denne forordning opfyldes. De principper, der ligger til grund for denne forordning, bør derfor gælde såvel for bedrifter, der fremstiller foderstoffer udelukkende til brug for deres egen produktion, som for bedrifter, der markedsfører foderstoffer. Der bør tages hensyn til det forhold, at risikoen er mindre, hvis foderstofferne kun produceres og anvendes til dyr til eget forbrug eller til dyr, der ikke anvendes til fødevareproduktion. Handel med små mængder foderstofprodukter på lokalt niveau og detailhandel med foder til selskabsdyr må behandles særskilt inden for rammerne af denne forordning.

(11)

Det er på mellemlang sigt målet for EU's hygiejnelovgivning at anvende principperne for risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP-principperne) i primærproduktionen af foderstoffer. Ved hjælp af retningslinjer for god praksis bør anvendelsen af relevante hygiejnekrav dog fremmes allerede nu.

(12)

Foderstofsikkerhed afhænger af en række faktorer. Lovgivningen bør foreskrive minimumskrav til hygiejne. Der bør gennemføres offentlig kontrol for at efterprøve, om foderstofvirksomhedslederne overholder reglerne. Foderstofvirksomhedslederne bør desuden træffe foranstaltninger eller indføre procedurer med henblik på at opnå et højt niveau af foderstofsikkerhed.

(13)

HACCP-principperne kan hjælpe ledere af foderstofvirksomheder til at opnå en højere standard for foderstofsikkerhed. HACCP-principperne bør ikke anses for en metode til selvregulering og må ikke træde i stedet for offentlig kontrol.

(14)

Det er nødvendigt, at foderstofvirksomhedernes ansatte samarbejder fuldt ud og er fuldt engagerede, for at HACCP-principperne kan gennemføres.

(15)

HACCP-principperne i foderstofproduktionen bør tage hensyn til principperne i Codex Alimentarius, men det bør rumme tilstrækkelig fleksibilitet i alle situationer. I visse foderstofvirksomheder er det ikke muligt at identificere kritiske kontrolpunkter, og i visse tilfælde kan god praksis træde i stedet for overvågning af kritiske kontrolpunkter. Ligeledes forudsætter kravet i Codex Alimentarius om fastsættelse af »kritiske grænser« heller ikke, at der i alle tilfælde skal fastsættes en numerisk grænseværdi. Kravet som anført i samme kodeks om, at dokumenter skal opbevares, skal være fleksibelt, så meget små virksomheder ikke pålægges unødvendige byrder. Det bør sikres, at aktiviteter, der udføres af en foderstofvirksomhed i forbindelse med primærproduktion af foderstoffer, herunder aktiviteter i tilknytning hertil og blanding af foderstoffer med tilskudsfoder udelukkende til brug på egen bedrift, ikke nødvendigvis skal være i overensstemmelse med HACCP-principperne.

(16)

Det er ligeledes nødvendigt med fleksibilitet for at tilgodese foderstofvirksomheder, der ligger i områder med særligt vanskelige geografiske forhold, eller i forhold til strukturkrav. En sådan fleksibilitet bør dog ikke anfægte målene vedrørende foderstofhygiejne. Der bør indføres bestemmelser om drøftelser i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, når det er hensigtsmæssigt.

(17)

Der bør være en ordning for registrering og godkendelse af alle foderstofvirksomheder foretaget af medlemsstatens kompetente myndighed for at sikre sporbarhed fra fremstillingsvirksomheden til den endelige bruger og for at gøre det lettere at foretage en effektiv offentlig kontrol. De eksisterende systemer for indsamling af data om foderstofvirksomheder kan anvendes af medlemsstaternes kompetente myndighed til at starte og gennemføre det system, der skal indføres ifølge denne forordning.

(18)

Der bør fortsat være en ordning for godkendelse af foderstofvirksomheder i forbindelse med aktiviteter, der kan udgøre en højere risiko ved fremstillingen af foderstoffer. Der bør indføres bestemmelser om procedurer for udvidelse af godkendelsesordningens anvendelsesområde i henhold til direktiv 95/69/EF.

(19)

For at blive godkendt eller registreret bør foderstofvirksomheder opfylde en række betingelser, som er relevante for deres aktiviteter, med hensyn til faciliteter, udstyr, personale, produktion, kvalitetskontrol, opbevaring og dokumentation for at sikre såvel foderstofsikkerhed som produkternes sporbarhed. Der bør fastsættes bestemmelser om, at disse betingelser skal kunne differentieres, så det sikres, at de er relevante for de forskellige typer foderstofvirksomheder. Medlemsstaterne bør kunne give en betinget godkendelse til en virksomhed, hvis det ved et besøg på stedet viser sig, at virksomheden opfylder alle kravene til infrastruktur og udstyr. Der bør dog også fastsættes en maksimal varighed af en sådan betinget godkendelse.

(20)

Der bør fastsættes bestemmelser om midlertidig suspension, ændring eller tilbagetrækning af registreringen eller godkendelsen, hvis der foretages ændringer på virksomheder, disse ophører med deres aktivitet, eller det viser sig, at de ikke længere opfylder betingelserne for at udøve deres aktivitet.

(21)

Sporbarhed af foderstoffer og foderstofingredienser gennem hele foderkæden er et vigtigt led til sikring af foderstofsikkerheden. I forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastsat bestemmelser, der skal sikre foderstoffers og foderstofingrediensers sporbarhed, og den foreskriver en procedure for vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser, der gælder for specifikke sektorer.

(22)

De forskellige foderstofkriser har vist, at mangler i foderkæden, uanset hvor i kæden de er, kan have betydelige økonomiske konsekvenser. Foderstofproduktionens karakteristika og foderstofdistributionskædens kompleksitet gør det vanskeligt at trække foder tilbage fra markedet. Udgifterne til at afhjælpe økonomiske skader i foder- og fødevarekæden dækkes ofte af offentlige midler. Det ville være mindre omkostningsbehæftet for samfundet at afbøde sådanne økonomiske konsekvenser, hvis den virksomhedsleder, hvis aktivitet er skyld i økonomiske skader i foderstofsektoren, holdes økonomisk ansvarlig. Det vil muligvis ikke kunne lade sig gøre eller være hensigtsmæssigt at oprette et generelt obligatorisk system med økonomisk ansvar og finansiel sikkerhedsstillelse, f.eks. ved forsikring, der gælder for alle foderstofvirksomhedsledere. Kommissionen bør derfor overveje dette spørgsmål mere indgående og i den forbindelse tage hensyn til bestemmelser i eksisterende lovgivning om ansvar på andre områder og til systemer og praksis, som anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen bør i den forbindelse fremlægge en rapport, i givet fald ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

(23)

Foderstoffer, der importeres til EF, skal overholde de generelle krav i forordning (EF) nr. 178/2002 og importbetingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 822/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (7). For at undgå forstyrrelser af handelen bør import fortsat være tilladt på de betingelser, der er fastsat i direktiv 98/51/EF, indtil arbejdet med gennemførelsesforanstaltningerne er afsluttet.

(24)

Foderstoffer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som eksporteres til tredjelande, skal overholde de generelle krav i forordning (EF) nr. 178/2002.

(25)

Anvendelsesområdet for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, der er indført ved forordning (EF) nr. 178/2002, bør udvides til også at omfatte risici for dyresundheden og miljøet, som stammer fra foderstoffer, der gives til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

(26)

Fællesskabslovgivningen om foderstofhygiejne bør baseres på videnskabelig rådgivning. Derfor bør Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet høres, når det er nødvendigt.

(27)

For at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling bør der være et snævert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(28)

I denne forordning tages der hensyn til de internationale forpligtelser, der er fastsat i WTO's aftale om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, og de internationale standarder for fødevaresikkerhed i Codex Alimentarius.

(29)

Medlemsstaterne bør indføre sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(30)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (8).

(31)

Datoen for anvendelse af forordningen bør udsættes, så de berørte foderstofvirksomheder får tid til at tilpasse sig.

(32)

Af ovennævnte grunde bør direktiv 95/69/EF og 98/51/EF ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål

1. Denne forordning fastsætter:

a)

generelle bestemmelser om foderstofhygiejne

b)

betingelser og ordninger, der sikrer foderstoffers sporbarhed

c)

betingelser og ordninger for registrering og godkendelse af virksomhederne.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for:

a)

foderstofvirksomhedslederes aktiviteter i alle led fra primærproduktion af foderstoffer til og med markedsføring af foderstoffer

b)

fodring af dyr, der anvendes i fødevareproduktionen

c)

import og eksport af foderstoffer fra og til tredjelande.

2.   Denne forordning gælder ikke for:

a)

egenproduktion af foderstoffer til

i)

dyr, der anvendes til produktion af fødevarer til privatpersoners eget forbrug,

og

ii)

dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

b)

fodring af dyr, der anvendes til produktion af fødevarer til privatpersoners eget forbrug, eller for de aktiviteter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (9)

c)

fodring af dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

d)

direkte levering af små mængder fra primærproduktionen af foderstoffer på lokalt niveau fra producenten til lokale bedrifter til anvendelse på disse bedrifter

e)

detailhandel med foder til selskabsdyr.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte forskrifter og vejledninger for de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2. Sådanne nationale forskrifter og vejledninger skal sikre, at målene i denne forordning nås.

Artikel 3

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i forordning (EF) nr. 178/2002; dog gælder følgende særlige definitioner:

a)

»foderstofhygiejne«: foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for at bekæmpe farer og sikre, at et foderstof er egnet til foder, hvis det anvendes som tilsigtet

b)

»leder af en foderstofvirksomhed«/»foderstofvirksomhedsleder«: den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for, at kravene i denne forordning overholdes i den foderstofvirksomhed, som er under vedkommendes ledelse

c)

»fodertilsætningsstoffer«: stoffer eller mikroorganismer, der er tilladt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (10)

d)

»virksomhed«: enhver enhed af en foderstofvirksomhed

e)

»kompetent myndighed«: den myndighed i en medlemsstat eller et tredjeland, der er udpeget til at foretage offentlig kontrol

f)

»primærproduktion af foderstoffer«: produktion af landbrugsprodukter, herunder navnlig dyrkning, høst, malkning, opdræt af dyr (forud for slagtning) eller fiskeri, hvorved der udelukkende frembringes produkter, som ikke undergår nogen anden behandling, efter de er høstet, indsamlet eller fanget, bortset fra en simpel fysisk behandling.

KAPITEL II

FORPLIGTELSER

Artikel 4

Generelle forpligtelser

1.   Foderstofvirksomhedslederne skal sikre, at produktionen, tilvirkningen og distributionen i alle de led, som er under deres ledelse, udføres i overensstemmelse med fællesskabslovgivning, nationale retsforskrifter, der er forenelige hermed, og god praksis. De skal navnlig sikre, at de opfylder de relevante hygiejnebestemmelser i denne forordning.

2.   Ved fodring af dyr, som anvendes i fødevareproduktionen, skal landbrugerne træffe foranstaltninger og indføre procedurer med henblik på at holde risikoen for biologisk, kemisk og fysisk forurening af foderstoffer, dyr og animalske produkter på et så lavt niveau, som det med rimelighed er muligt.

Artikel 5

Specifikke forpligtelser

1.   For aktiviteter i tilknytning til primærproduktion af foderstoffer og følgende aktiviteter i forbindelse hermed:

a)

transport, opbevaring og håndtering af primærprodukter på produktionsstedet

b)

transport med henblik på levering af primærprodukter fra produktionsstedet til en virksomhed

c)

blanding af foderstoffer udelukkende til brug på egen bedrift uden anvendelse af tilsætningsstoffer eller forblandinger af tilsætningsstoffer med undtagelse af ensileringstilsætningsstoffer

skal foderstofvirksomhedsledere overholde bestemmelserne i bilag I, hvor det er relevant for de pågældende aktiviteter.

2.   For andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i stk. 1, herunder blanding af foderstoffer udelukkende til brug på egen bedrift, skal foderstofvirksomhedslederne, når de anvender tilsætningsstoffer eller forblandinger af tilsætningsstoffer med undtagelse af ensileringstilsætningsstoffer, overholde bestemmelserne i bilag II, hvor det er relevant for de pågældende aktiviteter.

3.   Ledere af foderstofvirksomheder skal:

a)

overholde specifikke mikrobiologiske kriterier

b)

træffe de foranstaltninger eller indføre de procedurer, der er nødvendige for at nå specifikke mål.

De kriterier og mål, der er omhandlet i litra a) og b), vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

4.   Foderstofvirksomhedsledere kan anvende de retningslinjer, der er omhandlet i kapitel III, som hjælp til at opfylde de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til denne forordning.

5.   Ved fodring af dyr, som anvendes i fødevareproduktionen, skal landbrugere overholde bestemmelserne i bilag III.

6.   Foderstofvirksomhedsledere og landbrugere må kun forsyne sig hos og anvende foderstoffer fra virksomheder, der er registreret og/eller godkendt i henhold til denne forordning.

Artikel 6

HACCP-systemet (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)

1.   Foderstofvirksomhedsledere, der udfører andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, skal indføre, iværksætte og følge en fast skriftlig procedure eller faste skriftlige procedurer, der er baseret på HACCP-principperne:

2.   Principperne, jf. stk. 1, går ud på at:

a)

identificere farer, som skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau

b)

identificere de kritiske kontrolpunkter på det eller de trin, hvor det er vigtigt at føre kontrol for at forebygge eller fjerne en fare eller reducere den til et acceptabelt niveau

c)

fastsætte kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold, med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere konstaterede farer

d)

fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske kontrolpunkter

e)

træffe korrigerende foranstaltninger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol

f)

fastsætte procedurer for at verificere, at de foranstaltninger, der er beskrevet i litra a)-e), er fuldstændige og fungerer effektivt; verifikationsprocedurerne skal gennemføres med regelmæssige mellemrum

g)

udfærdige dokumenter og føre journaler, der svarer til foderstofvirksomhedens art og størrelse, for at dokumentere, at foranstaltningerne i litra a)-f) anvendes effektivt.

3.   Når der sker en ændring i et produkt, en proces eller i et led i produktionen, tilvirkningen, opbevaringen og distributionen, skal foderstofvirksomhedslederen gennemgå proceduren og foretage de fornødne ændringer.

4.   Som led i det system af procedurer, der er nævnt i stk. 1, kan foderstofvirksomhedslederne anvende retningslinjer for god praksis sammen med retningslinjer for anvendelsen af HACCP-principperne, som er udviklet i henhold til artikel 20.

5.   Foranstaltninger for at lette gennemførelsen af denne artikel, herunder for små virksomheder, kan vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

Artikel 7

Dokumentation vedrørende HACCP-systemet

1.   Ledere af foderstofvirksomheder skal:

a)

over for den kompetente myndighed i den form, den kompetente myndighed kræver, dokumentere, at de overholder kravene i artikel 6

b)

sikre, at dokumentation, der beskriver procedurerne udarbejdet i henhold til artikel 6, løbende holdes ajour.

2.   Den kompetente myndighed tager hensyn til foderstofvirksomhedens art og størrelse, når den fastsætter krav til formen, jf. stk. 1, litra a).

3.   Der kan vedtages nærmere bestemmelser for anvendelsen af denne artikel efter proceduren i artikel 31, stk. 2. Sådanne bestemmelser kan lette visse foderstofvirksomhedslederes anvendelse af HACCP-principperne udarbejdet i henhold til kapitel III med henblik på overholdelse af kravene i artikel 6, stk. 1.

Artikel 8

Finansiel sikkerhedsstillelse

1.   Med henblik på at udarbejde et effektivt system med finansiel sikkerhedsstillelse for foderstofvirksomhedsledere, forelægger Kommissionen inden den 8. februar 2006 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om finansiel sikkerhedsstillelse inden for foderstofsektoren. Ud over at undersøge eksisterende nationale lovgivningsbestemmelser, systemer og praksis med hensyn til ansvar inden for foderstofsektoren og relaterede sektorer skal rapporten i givet fald ledsages af lovgivningsmæssige forslag om et sådant gennemførligt og brugbart sikkerhedsstillelsessystem på fællesskabsplan. Denne sikkerhedsstillelse bør dække alle de omkostninger, som lederne kan gøres ansvarlige for som en direkte følge af at trække produkter tilbage fra markedet og behandle og/eller destruere foderstoffer, dyr og fødevarer fremstillet heraf.

2.   Foderstofvirksomhedsledere er ansvarlige for enhver overtrædelse af relevant lovgivning om foderstofsikkerhed, og ledere som omhandlet i artikel 5, stk. 2, skal dokumentere, at de er omfattet af den finansielle sikkerhedsstillelse, der kræves i de forslag til fællesskabslovgivning, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 9

Offentlig kontrol, anmeldelse og registrering

1.   Foderstofvirksomhedslederne samarbejder med de kompetente myndigheder i overensstemmelse med den relevante fællesskabslovgivning og med national lovgivning, der er forenelig hermed.

2.   Ledere af foderstofvirksomheder skal:

a)

i registreringsøjemed give den relevante kompetente myndighed i den form, den kompetente myndighed kræver, meddelelse om alle virksomheder, som er under deres ledelse, og som har aktiviteter i et led i produktionen, tilvirkningen, oplagringen, transporten eller distributionen af foderstoffer

b)

give den kompetente myndighed ajourførte oplysninger om alle virksomheder, som er under deres ledelse, jf. litra a), herunder give den kompetente myndighed meddelelse om væsentlige ændringer i aktiviteterne og lukning af en eksisterende virksomhed.

3.   Den kompetente myndighed fører et eller flere registre over virksomheder.

Artikel 10

Godkendelse af foderstofvirksomheder

Foderstofvirksomhedslederne skal sikre, at virksomheder, som er under deres ledelse, og som er omfattet af denne forordning, er godkendt af myndighederne, hvis

1)

de pågældende virksomheder har en af følgende aktiviteter:

a)

fremstilling og/eller markedsføring af fodertilsætningsstoffer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1831/2003, eller produkter, der er omfattet af direktiv 82/471/EØF, og som er omhandlet i kapitel 1 i bilag IV til denne forordning

b)

fremstilling og/eller markedsføring af forblandinger, der er fremstillet under anvendelse af fodertilsætningsstoffer, som er omhandlet i kapitel 2 i bilag IV til denne forordning

c)

fremstilling med henblik på markedsføring eller produktion udelukkende til brug på egen bedrift af foderblandinger under anvendelse af fodertilsætningsstoffer eller forblandinger, som indeholder fodertilsætningsstoffer, der er omhandlet i kapitel 3 i bilag IV til denne forordning

2)

godkendelse kræves ifølge national lovgivning i den medlemsstat, hvor virksomheden befinder sig,

eller

3)

godkendelse kræves i henhold til en forordning vedtaget efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

Artikel 11

Krav

Ledere af foderstofvirksomheder må ikke drive virksomhed uden at være

a)

registreret som foreskrevet i artikel 9,

eller

b)

godkendt, hvis det kræves i henhold til artikel 10.

Artikel 12

Oplysninger om nationale bestemmelser om godkendelse

Medlemsstater, der ifølge artikel 10, stk. 2, kræver, at bestemte virksomheder på deres område skal godkendes, meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater de relevante nationale bestemmelser.

Artikel 13

Godkendelse af virksomheder

1.   Den kompetente myndighed må kun godkende en virksomhed, hvis det ved et besøg på stedet forud for iværksættelse af enhver aktivitet er konstateret, at den opfylder de relevante krav i denne forordning.

2.   Den kompetente myndighed kan give betinget godkendelse, hvis det ved besøget på stedet konstateres, at virksomheden opfylder alle krav til infrastrukturer og udstyr. Den giver kun fuld godkendelse, hvis det ved endnu et besøg på stedet senest tre måneder efter den betingede godkendelse konstateres, at de øvrige krav i stk. 1 er opfyldt. Hvis der er gjort klare fremskridt, men virksomheden endnu ikke opfylder alle disse krav, kan den kompetente myndighed forlænge den betingede godkendelse. En betinget godkendelse må dog ikke gælde i mere end sammenlagt seks måneder.

Artikel 14

Den kompetente myndigheds suspension af registrering eller godkendelse

Den kompetente myndighed suspenderer midlertidigt en virksomheds registrering eller godkendelse for en eller flere af aktiviteterne eller for alle aktiviteter, hvis det konstateres, at virksomheden ikke længere opfylder de betingelser, der gælder for aktiviteterne.

Suspensionen varer, indtil virksomheden på ny opfylder betingelserne. Hvis betingelserne ikke er opfyldt inden et år, anvendes artikel 15.

Artikel 15

Den kompetente myndigheds tilbagekaldelse af registrering eller godkendelse

Den kompetente myndighed tilbagekalder registreringen eller godkendelsen af en virksomhed for en eller flere af aktiviteterne, hvis

a)

virksomheden ophører med en eller flere af sine aktiviteter

b)

det konstateres, at virksomheden i et år ikke har opfyldt de betingelser, der gælder for dens aktiviteter

c)

den kompetente myndighed finder alvorlige mangler eller må standse produktionen i en virksomhed gentagne gange, og lederen af foderstofvirksomheden fortsat ikke kan give tilstrækkelige garantier med hensyn til den fremtidige produktion.

Artikel 16

Ændringer af registreringen eller godkendelsen af en virksomhed

Den kompetente myndighed ændrer efter anmodning registreringen eller godkendelsen af en virksomhed, hvis virksomheden har godtgjort, at den er i stand til at udøve aktiviteter, som supplerer eller træder i stedet for dem, for hvilke den blev registreret eller godkendt i første omgang.

Artikel 17

Fravigelse af kravet om besøg på stedet

1.   Det er ikke obligatorisk for medlemsstaterne at foretage besøg på stedet, jf. artikel 13, hos foderstofvirksomheder, der udelukkende fungerer som handlende, uden at produkterne befinder sig på deres driftssteder.

2.   De pågældende foderstofvirksomheder skal i en form, som den kompetente myndighed bestemmer, forelægge denne en erklæring om, at det af dem markedsførte foderstof opfylder betingelserne i denne forordning.

Artikel 18

Overgangsforanstaltninger

1.   Virksomheder og mellemhandlere, der er godkendt og/eller registreret i henhold til direktiv 95/69/EF, kan videreføre deres aktiviteter, forudsat at de senest den 1. januar 2006 giver meddelelse herom til den relevante kompetente myndighed i det område, hvor deres faciliteter befinder sig.

2.   Virksomheder og mellemhandlere, for hvilke der i henhold til direktiv 95/69/EF hverken var krav om registrering eller godkendelse, men som skal registreres i henhold til denne forordning, kan videreføre deres aktiviteter, forudsat at de senest den 1. januar 2006 indgiver en ansøgning om registrering til den relevante kompetente myndighed i det område, hvor deres faciliteter befinder sig.

3.   Senest den 1. januar 2008 skal ansøgeren i en form, som den kompetente myndighed bestemmer, erklære, at de i denne forordning omhandlede betingelser er opfyldt.

4.   De kompetente myndigheder tager hensyn til de allerede eksisterende dataindsamlingssystemer og anmoder kun ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger, som er nødvendige for at overholde betingelserne i denne forordning. De kompetente myndigheder kan navnlig anse en meddelelse i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004 som en ansøgning i henhold til stk. 2.

Artikel 19

Liste over registrerede og godkendte virksomheder

1.   Den kompetente myndighed optager for hver enkelt aktivitet de virksomheder, den har registreret i henhold til artikel 9, på en eller flere nationale lister.

2.   Virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 13, optages på en national liste under et individuelt identifikationsnummer.

3.   Medlemsstaterne opdaterer oplysningerne om virksomheder på den liste, der er omhandlet i stk. 1 og 2, i overensstemmelse med de beslutninger, der er omhandlet i artikel 14, 15 og 16 om suspension, tilbagetrækning eller ændring af registreringen eller godkendelsen.

4.   Den i stk. 2 omhandlede liste udarbejdes i overensstemmelse med modellen i kapitel I i blag V.

5.   Det i stk. 2 omhandlede identifikationsnummer skal have den form, der er angivet i kapitel II i bilag V.

6.   Kommissionen samler og offentliggør første gang i november 2007 og derefter hvert år senest den 30. november den del af medlemsstaternes lister, der indeholder listen over virksomheder, som omhandlet i stk. 2. I den samlede liste tages der hensyn til de i årets løb foretagne ændringer.

7.   Medlemsstaterne offentliggør den eller de lister over virksomheder, der er omhandlet i stk. 1.

KAPITEL III

RETNINGSLINJER FOR GOD PRAKSIS

Artikel 20

Udarbejdelse, udbredelse og anvendelse af retningslinjer

1.   Kommissionen støtter udarbejdelsen af EF-retningslinjer for god praksis i fodersektoren og for anvendelsen af HACCP-principper i overensstemmelse med artikel 22.

Om nødvendigt støtter medlemsstaterne udarbejdelsen af nationale retningslinjer i overensstemmelse med artikel 21.

2.   De kompetente myndigheder skal fremme udbredelsen og anvendelsen af både nationale retningslinjer og EF-retningslinjer.

3.   Det er dog frivilligt, om foderstofvirksomhedslederne anvender sådanne retningslinjer.

Artikel 21

Nationale retningslinjer

1.   Når der udarbejdes nationale retningslinjer for god praksis, skal foderstofsektoren udarbejde og udbrede disse:

a)

i samråd med repræsentanter for de parter, hvis interesser i væsentlig grad er berørt, f.eks. de kompetente myndigheder og brugergrupper

b)

under hensyn til de relevante adfærdskodekser i Codex Alimentarius,

og

c)

under hensyn til kravene i bilag I, når de vedrører primærproduktionen af foder.

2.   Medlemsstaterne vurderer de nationale retningslinjer for at sikre sig

a)

at de er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1

b)

at deres indhold er praktisk anvendeligt for de sektorer, som de gælder for,

og

c)

at de er egnede som retningslinjer for korrekt anvendelse af artikel 4, 5 og 6 i de sektorer og/eller for de foderstoffer, som de gælder for.

3.   Medlemsstaterne sender Kommissionen deres nationale retningslinjer.

4.   Kommissionen etablerer og driver et system til registrering af disse retningslinjer og giver medlemsstaterne adgang til dette.

Artikel 22

EF-retningslinjer

1.   Før der udarbejdes EF-retningslinjer for god hygiejnepraksis eller for anvendelsen af HACCP-principperne, hører Kommissionen den komité, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1. Formålet med denne høring er at overveje, om der er behov for sådanne retningslinjer, deres anvendelsesområde og indhold.

2.   Hvis der udarbejdes EF-retningslinjer, sørger Kommissionen for, at de udarbejdes og udbredes:

a)

efter høring af eller i samråd med relevante repræsentanter for den europæiske foderstofsektor og andre interesserede parter som f.eks. forbrugergrupper

b)

i samarbejde med parter, hvis interesser kan blive berørt væsentligt, herunder de kompetente myndigheder.

3.   EF-retningslinjer udarbejdes og udbredes under hensyn til:

a)

de relevante adfærdskodekser i Codex Alimentarius

b)

kravene i bilag I, når de vedrører primærproduktionen af foder.

4.   Den komité, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, vurderer udkastet til EF-retningslinjer for at sikre sig:

a)

at de er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 2 og 3

b)

at deres indhold er praktisk anvendeligt i hele Fællesskabet for de sektorer, som de gælder for

c)

at de er egnede som retningslinjer for korrekt anvendelse af artikel 4, 5 og 6 i de sektorer og/eller for de foderstoffer, som de gælder for.

5.   Kommissionen opfordrer komitéen som omhandlet i artikel 31, stk. 1, til med jævne mellemrum at gennemgå EF-retningslinjer, der er udarbejdet i overensstemmelse med denne artikel, i samarbejde med de parter, der er nævnt i stk. 2 i denne artikel. Gennemgangen har til formål at sikre, at retningslinjerne fortsat er praktisk anvendelige, og at tage hensyn til den videnskabelige og teknologiske udvikling.

6.   Titlerne på EF-retningslinjer, der er udarbejdet i overensstemmelse med denne artikel, samt referencerne hertil, offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

KAPITEL IV

IMPORT OG EKSPORT

Artikel 23

Import

1.   Foderstofvirksomhedsledere, der importerer foderstoffer fra tredjelande, skal sikre, at import kun finder sted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

afsendelsestredjelandet er opført på en liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 48 i forordning (EF) nr. 882/2004, over tredjelande, som det er tilladt at importere foderstoffer fra

b)

afsendelsesvirksomheden er opført på en liste, der er udarbejdet og opdateret af det pågældende tredjeland i henhold til artikel 48 i forordning (EF) nr. 882/2004, over virksomheder, som det er tilladt at importere foderstoffer fra

c)

foderet er fremstillet af afsendelsesvirksomheden eller af en anden virksomhed opført på listen omhandlet i litra b) eller i Fællesskabet,

og

d)

foderstoffet opfylder:

i)

kravene i denne forordning og i al anden EF-lovgivning om foderstoffer,

eller

ii)

betingelser, Fællesskabet har anerkendt som værende ligestillede hermed,

eller

iii)

kravene i en særlig aftale mellem Fællesskabet og eksportlandet, hvis en sådan eksisterer.

2.   Der kan vedtages bestemmelser om et standardimportcertifikat efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

Artikel 24

Midlertidige foranstaltninger

Uanset artikel 33 og indtil de lister, der skal udarbejdes i henhold til artikel 23, stk. 1, litra a) og b), foreligger, er import fortsat tilladt på de betingelser, der er fastsat i artikel 6 i direktiv 98/51/EF.

Artikel 25

Eksport

Foder, herunder foder til dyr, som ikke anvendes i fødevareproduktionen, der er fremstillet i Fællesskabet og bestemt til markedsføring i tredjelande, skal opfylde bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelser kan vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

Artikel 27

Ændringer af bilag I, II og III

Bilag I, II og III kan ændres efter proceduren i artikel 31, stk. 2, for at tage hensyn til

a)

udvikling af kodekser for god praksis

b)

erfaringerne fra gennemførelsen af HACCP-baserede systemer, jf. artikel 6

c)

den teknologiske udvikling

d)

videnskabelig rådgivning, især nye risikovurderinger

e)

fastsættelse af mål for foderstofsikkerhed

f)

udvikling af krav, der er relaterede til specifikke aktiviteter.

Artikel 28

Dispensationer fra bestemmelserne i bilag I, II og III

Der kan af særlige grunde gives dispensation fra bestemmelserne i bilag I, II og III efter proceduren i artikel 31, stk. 2, hvis sådanne dispensationer ikke er til hinder for at nå forordningens mål.

Artikel 29

Hurtigt varslingssystem

Hvis et foderstof, herunder foderstoffer til dyr, som ikke anvendes i fødevareproduktionen, udgør en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, finder artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 tilsvarende anvendelse.

Artikel 30

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre deres iværksættelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver inden den 8. februar 2007 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser, og meddeler den omgående enhver senere ændring heraf.

Artikel 31

Komitéprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 32

Høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Kommissionen hører Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om alle spørgsmål, der hører under denne forordnings anvendelsesområde, og som kan have stor betydning for folkesundheden, navnlig inden Kommissionen foreslår kriterier eller mål, jf. artikel 5, stk. 3.

Artikel 33

Ophævelse

Følgende direktiver ophæves med virkning fra den 1. januar 2006, uden at det tilsidesætter medlemsstaternes forpligtelser vedrørende gennemførelsesfristerne:

a)

Rådets direktiv 95/69/EF;

b)

Kommissionens direktiv 98/51/EF.

Artikel 34

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget iStrasbourg, den 12. januar 2005.

På Europa-Parlamentets vegne 

Formand

J. P. BORRELL FONTELLES

På Rådets vegne

Formand

N. SCHMIT


(1)  EUT C 32 af 5.2.2004, s. 97.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 31.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.12.2004.

(3)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).

(4)  EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(5)  EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(6)  EFT L 208 af 24.7.1998, s. 43.

(7)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtigelse i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtigelse i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(10)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.


BILAG I

PRIMÆRPRODUKTION

DEL A

Krav til foderstofvirksomheder i primærproduktionsleddet for foder, jf. artikel 5, stk. 1

I.   Hygiejnebestemmelser

1.

Foderstofvirksomhedsledere med ansvar for primærproduktion af foder skal sikre, at driften styres og foregår, så farer, der evt. kan gå ud over foderstofsikkerheden, forebygges, fjernes eller minimeres.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal så vidt muligt sikre, at primærprodukter, der fremstilles, tilberedes, renses, pakkes, opbevares og transporteres under deres ansvar, beskyttes mod forurening og fordærv.

3.

Foderstofvirksomhedslederne skal opfylde forpligtelserne i punkt 1 og 2 ved at overholde relevant EF-lovgivning og national lovgivning om bekæmpelse af farer i primærproduktionen, herunder:

i)

foranstaltninger til at bekæmpe farlig forurening f.eks. fra luft, jord, vand, gødning, plantebeskyttelsesmidler, biocider og veterinærlægemidler samt håndtering og bortskaffelse af affald

ii)

foranstaltninger vedrørende plantesundhed, dyresundhed og miljø, der har betydning for foderstofsikkerheden, herunder programmer for overvågning og bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agenser.

4.

Foderstofvirksomhedslederne skal, i påkommende tilfælde, træffe passende foranstaltninger med henblik på især:

a)

at renholde faciliteter, udstyr, beholdere, kasser og køretøjer, der anvendes til fremstilling, tilberedning, sortering, pakning, opbevaring og transport af foderstoffer, og at desinficere dem på passende vis, hvis det er nødvendigt efter rengøringen

b)

om nødvendigt at sikre hygiejniske vilkår for produktion, transport og opbevaring af foderstoffer, samt at foderstofferne er rene

c)

at anvende rent vand, når det er nødvendigt for at forebygge farlig forurening

d)

så vidt muligt at forhindre dyr og skadegørere i at forårsage farlig forurening

e)

at opbevare og håndtere affald og farlige stoffer separat og sikkert, så farlig forurening undgås

f)

at sikre, at emballager ikke er en kilde til farlig forurening af foderstoffer

g)

at tage hensyn til resultaterne af relevante analyser af prøver fra primærprodukter eller andre prøver, der er relevante for foderstofsikkerheden.

II.   Journaler

1.

Foderstofvirksomhedslederne skal føre og opbevare journaler over foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe farer, på en passende måde og i et passende tidsrum og som svarer til foderstofvirksomhedens størrelse og art. Foderstofvirksomhedslederne skal stille relevante oplysninger i disse journaler til rådighed for den kompetente myndighed.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal navnlig føre journal over:

a)

enhver anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocider

b)

enhver anvendelse af genetisk modificerede frø

c)

enhver forekomst af skadegørere og sygdomme, der kan påvirke primærprodukternes sikkerhed

d)

resultaterne af analyser af prøver fra primærprodukter eller andre prøver, der er udtaget med henblik på diagnose, og som har betydning for foderstofsikkerheden

e)

oprindelse og mængde af ethvert modtaget foderstof og bestemmelsessted og mængde for ethvert udleveret foderstof.

3.

Andre, f.eks. dyrlæger, agronomer og landbrugseksperter, kan hjælpe foderstofvirksomhedslederne med at føre journaler, der er relevante for deres aktiviteter på bedriften.

DEL B

Anbefalinger vedrørende retningslinjer for god praksis

1.

Såfremt der er udarbejdet nationale retningslinjer og EF-retningslinjer, jf. kapitel III, skal de indeholde vejledning i god praksis med henblik på bekæmpelse af farer i primærproduktionen af foder.

2.

Retningslinjer for god praksis skal indeholde relevante oplysninger om farer, der opstår i primærproduktionen af foder, og om foranstaltninger til bekæmpelse af farer, herunder relevante foranstaltninger, der er fastsat i EF-lovgivning og national lovgivning, eller som indgår i EF-programmer og nationale programmer, f.eks.:

a)

bekæmpelse af forurening, såsom mykotoksiner, tungmetaller og radioaktivt materiale

b)

anvendelse af vand, organisk affald og gødningsstoffer

c)

korrekt og hensigtsmæssig brug af plantebeskyttelsesmidler og biocider samt deres sporbarhed

d)

korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af veterinærlægemidler og fodertilsætningsstoffer samt deres sporbarhed

e)

tilberedning, opbevaring og sporbarhed af fodermidler

f)

korrekt bortskaffelse af døde dyr, affald og strøelse

g)

beskyttelsesforanstaltninger til at forebygge indslæbning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til dyr gennem foder, og om enhver forpligtelse til at anmelde disse til myndighederne

h)

procedurer, praksis og metoder, der skal sikre, at foderstoffer produceres, tilberedes, pakkes, opbevares og transporteres under passende hygiejneforhold, herunder effektiv rengøring og bekæmpelse af skadegørere

i)

nærmere bestemmelser vedrørende føring af journaler.


BILAG II

KRAV TIL FODERSTOFVIRKSOMHEDER I ANDRE LED END PRIMÆRPRODUKTIONSLEDDET FOR FODER, JF. ARTIKEL 5, STK. 1

FACILITETER OG UDSTYR

1.

Faciliteter, udstyr, beholdere, kasser og køretøjer til tilvirkning og opbevaring af foderstoffer og deres umiddelbare omgivelser skal holdes rene, og der skal gennemføres effektive programmer til bekæmpelse af skadegørere.

2.

Faciliteternes og udstyrets grundplan, udformning, udførelse og dimensioner skal være således,

a)

at det er muligt at foretage tilfredsstillende rengøring og/eller desinficering

b)

at risikoen for fejl minimeres med henblik på at undgå forurening, krydsforurening og generelt enhver uheldig indvirkning på produkternes sikkerhed og kvalitet. Maskiner, der kommer i kontakt med foderstoffer, skal tørres efter vådrengøring.

3.

Faciliteter og udstyr, der benyttes til blanding og/eller fremstillingsprocesser, skal regelmæssigt kontrolleres på passende vis i overensstemmelse med de skriftlige procedurer, som producenten på forhånd har fastlagt for produkterne.

a)

Alt måle- og vejeudstyr, der anvendes ved fremstilling af foderstoffer, skal være egnet til det relevante vægt- og rummålsinterval, og dets nøjagtighed skal afprøves regelmæssigt.

b)

Alle blandere, der anvendes ved fremstilling af foderstoffer, skal være egnet til det relevante vægt- og rummålsinterval, og de skal kunne fremstille egnede homogene blandinger og homogene opløsninger. Producenterne skal godtgøre, at blanderne er effektive med hensyn til homogenitet.

4.

Faciliteterne skal have tilstrækkelig naturlig og/eller kunstig belysning.

5.

Afløbsforholdene skal imødekomme behovet; de skal være udformet og udført således, at der ikke er risiko for forurening af foderstofferne.

6.

Vand, der anvendes ved fremstilling af foderstoffer, skal være af en kvalitet, der gør det egnet til dyr; vandledningerne skal være af inaktivt materiale.

7.

Kloak-, spilde- og regnvand skal bortskaffes, så det sikres, at udstyret og foderstoffernes sikkerhed og kvalitet ikke påvirkes. Fordærv og støv skal holdes under kontrol for at forebygge indtrængen af skadegørere.

8.

Vinduer og andre åbninger skal, hvor det er nødvendigt, kunne holde skadegørere ude. Døre skal slutte tæt og kunne holde skadegørere ude, når de er lukkede.

9.

Lofter, forsænkede lofter og andre overhængende dele af det faste inventar skal, hvor det er nødvendigt, være udformet, konstrueret og fuldført, så ansamling af snavs undgås og dannelse af kondensvand, uønsket skimmelvækst og afgivelse af partikler, der kan påvirke foderstoffernes sikkerhed og kvalitet, begrænses.

PERSONALE

Foderstofvirksomhederne skal råde over et tilstrækkeligt stort personale, der er i besiddelse af den viden og de kvalifikationer, som er nødvendige for at fremstille de pågældende produkter. Der skal opstilles en organisationsplan med oplysninger om det ledende personales kvalifikationer (f.eks. eksamensbeviser og erhvervserfaring) og ansvarsområder, som skal være tilgængelige for de kompetente kontrolmyndigheder. Alle ansatte skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvarsområder og beføjelser, især hver gang der foretages ændringer, så den ønskede produktkvalitet opnås.

PRODUKTION

1.

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for produktionen.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal sikre, at de forskellige produktionsfaser gennemføres efter forud fastlagte, skriftlige procedurer og instruktioner, som har til formål at definere, kontrollere og styre de kritiske punkter i fremstillingsprocessen.

3.

Hvor det er nødvendigt skal der træffes tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for at undgå eller minimere krydsforurening og fejl. Der skal være tilstrækkelige og velegnede midler til at foretage kontrol under fremstillingen.

4.

Forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer af betydning for menneskers og dyrs sundhed skal overvåges, og der skal være fastlagt passende kontrolstrategier med henblik på at minimere risikoen.

5.

Affald og materiale, der ikke er egnet til foder, bør isoleres og identificeres. Materiale, der indeholder farlige niveauer af veterinærlægemidler, forurenende stoffer eller andre farer, skal bortskaffes på en hensigtsmæssig måde og må ikke anvendes som foder.

6.

Foderstofvirksomhedsledere skal træffe fyldestgørende foranstaltninger for at sikre effektiv sporing af produkterne.

KVALITETSKONTROL

1.

Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for kvalitetskontrollen.

2.

Foderstofvirksomhederne skal som led i et kvalitetskontrolsystem have adgang til et laboratorium med passende personale og udstyr.

3.

Der skal udarbejdes og iværksættes en skriftlig kvalitetskontrolplan, som navnlig skal omfatte kontrol af de kritiske punkter i fremstillingsprocessen, procedurerne for og hyppigheden af prøveudtagning, analysemetoder og hyppigheden af analyser, en undersøgelse af, om alt fra det forarbejdede materiale til de færdige produkter overholder specifikationerne, samt en angivelse af, hvad der skal ske, hvis specifikationerne ikke er overholdt.

4.

For at sikre sporbarheden skal producenten udfærdige dokumentation for, hvilke råvarer der er anvendt i det færdige produkt. Denne dokumentation skal være tilgængelig for de kompetente myndigheder i en passende periode, der afhænger af, hvilket formål foderstofferne markedsføres til. Der skal desuden udtages prøver af ingredienser og af hvert parti produkter, der fremstilles og markedsføres, eller af hver enkelt bestemt del af produktionen (ved kontinuerlig fremstilling) i tilstrækkelige mængder efter en procedure, som producenten har fastlagt på forhånd, og prøverne opbevares for at sikre sporbarhed (når fremstillingen sker udelukkende til producentens eget brug, udtages der prøver med regelmæssige mellemrum). Prøverne forsegles og mærkes på en sådan måde, at de let kan identificeres; de skal opbevares under betingelser, der sikrer mod unormale ændringer af prøvens sammensætning og mod forfalskning. De skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i en passende periode, der afhænger af, hvilket formål foderstofferne markedsføres til. Når der er tale om foderstoffer til dyr, som ikke anvendes til fødevareproduktion, skal foderstofproducenten kun opbevare prøver af det færdige produkt.

OPBEVARING OG TRANSPORT

1.

Forarbejdede foderstoffer skal adskilles fra uforarbejdede fodermidler og tilsætningsstoffer for at undgå krydsforurening af det forarbejdede foderstof, og korrekt emballage skal anvendes.

2.

Foderstoffer skal opbevares og transporteres i egnede beholdere. De skal opbevares på steder, der udformes, indrettes og vedligeholdes med henblik på at sikre gode opbevaringsforhold, og hvortil kun personer, der har foderstofvirksomhedslederens tilladelse, har adgang.

3.

Foderstoffer skal opbevares og transporteres således, at de let kan identificeres, at forveksling eller krydsforurening undgås, og at forringelse forebygges.

4.

Beholdere og udstyr, der anvendes til transport, opbevaring, fremføring, håndtering og vejning af foder, skal renholdes. Der skal indføres rengøringsprogrammer, og rester af rengørings- og desinfektionsmidler skal minimeres.

5.

Fordærv skal minimeres og holdes under kontrol, så angreb af skadegørere reduceres.

6.

Hvor det er formålstjenligt, skal temperaturerne holdes så lave som muligt for at undgå dannelse af kondensvand og fordærv.

REGISTRERING

1.

Alle foderstofvirksomhedsledere, inklusive dem, der udelukkende fungerer som handlende, uden at produktet på noget tidspunkt befinder sig i deres faciliteter, skal registrere og opbevare relevante data, der omfatter oplysninger om køb, produktion og salg, for at muliggøre en effektiv sporing fra modtagelse til levering, herunder eksport til det endelige bestemmelsessted.

2.

Foderstofvirksomhedslederne, undtagen dem, der udelukkende fungerer som handlende, uden at produktet på noget tidspunkt befinder sig i deres faciliteter, skal registrere og opbevare følgende:

a)

Dokumentation vedrørende fremstillingsproces og kontrol

Foderstofvirksomhederne skal have et dokumentationssystem, der har til formål såvel at definere og styre de kritiske punkter i fremstillingsprocessen som at opstille og iværksætte en kvalitetskontrolplan. De skal opbevare resultaterne af den relevante kontrol. Denne dokumentation skal opbevares, så det er muligt at spore produktionshistorien for hvert parti af de markedsførte produkter og at placere ansvaret i tilfælde af reklamationer.

b)

Dokumentation vedrørende sporbarhed navnlig af:

i)

fodertilsætningsstoffer:

arten og mængden af de fremstillede tilsætningsstoffer, fremstillingsdatoer, og, når det er formålstjenligt, partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling

navn og adresse på den virksomhed, som tilsætningsstoffet er leveret til, arten og mængden af de leverede tilsætningsstoffer, og, når det er formålstjenligt, partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling

ii)

produkter, der er omfattet af direktiv 82/471/EØF:

arten af produkterne og den fremstillede mængde, fremstillingsdatoer, og, når det er formålstjenligt, partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling

navn og adresse på de virksomheder eller brugere (virksomheder eller landbrugere), som disse produkter er leveret til, arten og mængden af de leverede produkter, og, når det er formålstjenligt, partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling

iii)

forblandinger:

navn og adresse på producenterne eller leverandørerne af tilsætningsstoffer, arten og mængden af de anvendte tilsætningsstoffer, og, når det er formålstjenligt, partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling

fremstillingsdato for forblandingen, og, når det er formålstjenligt, partinummer

navn og adresse på den virksomhed, som forblandingen er leveret til, leveringsdato, arten og mængden af den leverede forblanding, og, når det er formålstjenligt, partinummer

iv)

foderblandinger/fodermidler:

navn og adresse på producenter eller leverandører af tilsætningsstoffet/forblandingen, den anvendte forblandings art og mængde samt, og når det er formålstjenligt, partinummer

navn og adresse på leverandørerne af fodermidler og tilskudsfoder samt leveringsdato

foderblandingens type, mængde og sammensætning

arten og mængden af de fremstillede fodermidler eller foderblandinger, fremstillingsdato samt navn og adresse på køberen (f.eks. landbruger eller foderstofvirksomhedsledere).

REKLAMATIONER OG TILBAGEKALDELSE AF PRODUKTER

1.

Foderstofvirksomhedslederne skal indføre et system til registrering og behandling af reklamationer.

2.

De skal, hvis det viser sig nødvendigt, indføre et system til hurtig tilbagekaldelse af produkter fra distributionsnettet. De skal ved skriftlige procedurer fastlægge, hvad der skal ske med tilbagekaldte produkter, og produkterne skal, inden de eventuelt igen markedsføres, vurderes på ny ved en kvalitetskontrol.


BILAG III

GOD FODRINGSPRAKSIS

GRÆSNING

Græsninger på arealer med græs og afgrøder skal styres på en måde, der minimerer forurening af animalske fødevarer på grund af fysiske, biologiske eller kemiske farer.

For at sikre, at tilbageholdelsesperioderne i forbindelse med anvendelse af kemiske stoffer i landbruget overholdes, og for at minimere biologisk krydsforurening fra husdyrgødning, hvor en sådan risiko findes, skal der, hvis det er relevant, gå et tilstrækkeligt tidsrum, inden husdyr får lov til at græsse på arealer med græs, afgrøder og rester af afgrøder, og mellem græsningsrotationer.

KRAV TIL STALD- OG FODRINGSUDSTYR

Husdyrproduktionsenheden skal udformes, så den kan rengøres på fyldestgørende vis. Husdyrproduktionsenheden og fodringsudstyr skal rengøres grundigt og regelmæssigt for at forebygge farer. Kemikalier, der anvendes til rengøring og desinfektion, skal anvendes i overensstemmelse med vejledningerne, og de skal opbevares adskilt fra foder og områder, hvor fodring foregår.

Der skal etableres et system til bekæmpelse af skadegørere, så skadegøreres adgang til husdyrproduktionsenheden bekæmpes med henblik på at minimere muligheden for forurening af foder og strøelse eller dyregrupper.

Bygninger og fodringsudstyr skal renholdes. Der skal etableres systemer til regelmæssig fjernelse af husdyrgødning, affald og andre eventuelle kilder til forurening af foder.

Foder og strøelse, der anvendes i husdyrproduktionsenheden, skal skiftes hyppigt og ikke have lov at fordærve.

FODRING

1.   Opbevaring

Foder skal opbevares adskilt fra kemikalier og andre produkter, der ikke må anvendes til foder. Opbevaringsområder og beholdere skal holdes rene og tørre, og der træffes om nødvendigt passende foranstaltninger til kontrol med skadegørere. Opbevaringsområder og beholdere skal rengøres regelmæssigt for at undgå unødig krydsforurening.

Såsæd skal opbevares korrekt og således, at det ikke er tilgængeligt for dyr.

Foderlægemidler og foder, der ikke indeholder lægemidler, bestemt til forskellige kategorier eller arter af dyr skal opbevares, så risikoen for fodring af dyr, der ikke er målarter, reduceres.

2.   Fordeling

Bedriftens system til fordeling af foder skal sikre, at det rigtige foder gives på det rigtige sted. Ved fordeling og fodring skal foder behandles, så det sikres, at der ikke opstår forurening fra forurenede opbevaringsområder og udstyr. Foder, der ikke indeholder lægemidler, skal håndteres adskilt fra foderlægemidler for at forebygge forurening.

Køretøjer til transport af foder og fodringsudstyr på bedriften skal rengøres regelmæssigt, især når det anvendes til at levere og fordele foderlægemidler.

FODER OG VAND

Drikkevand og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet til de dyr, der produceres. Hvor der er grund til bekymring med hensyn til forurening af dyr eller animalske produkter forårsaget af vand, skal der træffes foranstaltninger til at vurdere og minimere farerne.

Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at forurening af foder og vand minimeres. Vandingssystemerne skal, hvor det er muligt, rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.

PERSONALE

Den ansvarlige for fodring og pasning af dyr skal have de fornødne faglige færdigheder og kvalifikationer samt relevant viden.


BILAG IV

KAPITEL 1

Tilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003:

tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: alle tilsætningsstoffer i gruppen

zootekniske tilsætningsstoffer: alle tilsætningsstoffer i gruppen

teknologiske tilsætningsstoffer: tilsætningsstoffer, der er omfattet af bilag I, punkt 1, litra b) (»antioxidanter«), i forordning (EF) nr. 1831/2003: kun tilsætningsstoffer med et fastsat maksimalt indhold

sensoriske tilsætningsstoffer: tilsætningsstoffer, der er omfattet af bilag I, punkt 2, litra a), (»farvestoffer«), i forordning (EF) nr. 1831/2003: karotenoider og xantofyller.

Produkter, der er omfattet af direktiv 82/471/EØF:

proteiner, der frembragt på grundlag af mikroorganismer tilhørende grupperne bakterier, gær, alger, laverestående svampe: alle produkter i gruppen (bortset fra undergruppe 1.2.1)

biprodukter ved fremstilling af aminosyrer ved gæring: alle produkter i gruppen.

KAPITEL 2

Tilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003:

zootekniske tilsætningsstoffer: tilsætningsstoffer, der er omfattet af bilag I, punkt 4, litra d), (»andre zootekniske tilsætningsstoffer«), i forordning (EF) nr. 1831/2003

antibiotika: alle tilsætningsstoffer

coccidiostatika og histomonostatika: alle tilsætningsstoffer

vækstfremmere: alle tilsætningsstoffer

tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber:

tilsætningsstoffer, der er omfattet af bilag I, punkt 3, litra a) (vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning), i forordning (EF) nr. 1831/2003: A og D

tilsætningsstoffer, der er omfattet af bilag I, punkt 3, litra b) (»forbindelser af sporstoffer«) i forordning (EF) nr. 1831/2003: Cu og Se.

KAPITEL 3

Tilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003:

zootekniske tilsætningsstoffer: tilsætningsstoffer, der er omfattet af bilag I, punkt 4, litra d) ("andre zootekniske tilsætningsstoffer), i forordning (EF) nr. 1831/2003

antibiotika: alle tilsætningsstoffer

coccidiostatika og histomonostatika: alle tilsætningsstoffer

vækstfremmere: alle tilsætningsstoffer


BILAG V

KAPITEL I

Liste over godkendte foderstofvirksomheder

1

2

3

4

5

Identifikationsnummer

Aktivitet

Navn eller firmanavn (1)

Adresse (2)

Bemærkninger

KAPITEL II

Identifikationsnummeret skal have følgende struktur:

1.

Tegnet »α«, hvis foderstofvirksomheden er godkendt.

2.

ISO-koden for den medlemsstat eller det tredjeland, hvor foderstofvirksomheden er etableret.

3.

Det nationale referencenummer med højst otte alfanumeriske tegn.


(1)  Foderstofvirksomhedens navn eller firmanavn.

(2)  Foderstofvirksomhedens adresse.


8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 184/2005

af 12. januar 2005

om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank afgivet i overensstemmelse med traktatens artikel 105, stk. 4 (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge traktaten skal Kommissionen forelægge Rådet rapporter, så Rådet kan overvåge den økonomiske udvikling i hver medlemsstat og i Fællesskabet samt de økonomiske politikkers overensstemmelse med visse overordnede retningslinjer.

(2)

I henhold til traktaten skal Kommissionen fremsætte forslag for Rådet vedrørende iværksættelse af den fælles handelspolitik, og Rådet skal bemyndige Kommissionen til at indlede de nødvendige forhandlinger.

(3)

Implementeringen og revisionen af handelsaftaler, herunder den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) (3) og aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs) (4), samt de igangværende og fremtidige forhandlinger om nye aftaler kræver, at der tilvejebringes relevante statistiske oplysninger.

(4)

Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (5) (ENS-95) udgør referencerammen for de fælles standarder, definitioner, nomenklaturer og regler, der skal anvendes ved udarbejdelsen af medlemsstaternes regnskaber til opfyldelse af Fællesskabets statistiske behov, for at der kan opnås resultater, som er sammenlignelige medlemsstaterne imellem.

(5)

I henhold til handlingsplanen om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union, der blev forelagt Rådet i september 2000, og tredje, fjerde og femte situationsrapport, ligeledes godkendt af Rådet, skal der udarbejdes europæiske kvartalsregnskaber efter institutionel sektor inden for en frist på 90 dage. Rettidig tilvejebringelse af kvartalsvise betalingsbalancetal er en forudsætning for udarbejdelsen af sådanne europæiske kvartalsregnskaber.

(6)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (6) fastlægger en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Fællesskabet og opstiller de variabler, der skal indsamles på dette område.

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 af 19. december 2001 om grænseoverskridende betalinger i euro (7) havde direkte konsekvenser for indsamlingen af statistikker; en forhøjelse af det loft, der fastsættes i nævnte forordning, ville få væsentlige konsekvenser for virksomhedernes indberetningsbyrde og for kvaliteten af medlemsstaternes betalingsbalancestatistikker, især i de medlemsstater, hvor indsamlingssystemerne er baseret på betalinger.

(8)

De generelle regler for udarbejdelse af statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer er samlet i Den Internationale Valutafonds betalingsbalancemanual, Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 2. maj 2003 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (8), De Forenede Nationers manual om statistikker over international handel med tjenester og OECD's benchmark-definition af udenlandske direkte investeringer.

(9)

Den Europæiske Centralbank (ECB) og Kommissionen samordner i nødvendigt omfang indsamlingsarbejdet med hensyn til betalingsbalancestatistikker. Denne forordning fastlægger især, hvilke statistiske oplysninger Kommissionen har brug for fra medlemsstaterne for at kunne udarbejde fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer. Med henblik på udarbejdelsen og formidlingen af disse fællesskabsstatistikker rådfører Kommissionen og medlemsstaterne sig med hinanden i spørgsmål vedrørende kvaliteten af de forelagte data og formidlingen heraf.

(10)

I henhold til Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (9) kan nationale bestemmelser om hemmeligholdelse af statistiske oplysninger ikke påberåbes for at hindre fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til Eurostat, hvis en fællesskabsretsakt, der indeholder bestemmelser om en fællesskabsstatistik, foreskriver fremsendelsen af sådanne oplysninger.

(11)

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (10) fastlægger forskrifter om tavshedspligt, som gælder fortrolig statistisk information, der fremsendes til ECB.

(12)

Udarbejdelsen af specifikke fællesskabsstatistikker er omfattet af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker. (11)

(13)

Der er et klart behov for at udarbejde fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, der bygger på fælles statistiske kvalitetsstandarder.

(14)

Målet for denne forordning, nemlig indførelsen af fælles statistiske kvalitetsstandarder for udarbejdelse af sammenlignelige statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)

Med henblik på at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der fastsættes i denne forordning, kan de nationale institutioner, som er ansvarlige for indsamlingen af data i medlemsstaterne, få behov for adgang til administrative datakilder som f.eks. andre offentlige institutioners virksomhedsregistre og til andre databaser med oplysninger om grænseoverskridende transaktioner og positioner, når sådanne data er nødvendige for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker.

(16)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (12) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

Artikel 2

Indberetning af data

1.   Medlemsstaterne indberetter data til Kommissionen (Eurostat) om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer som omhandlet i bilag I. Dataene er defineret i bilag II.

2.   Medlemsstaterne indberetter dataene til Kommissionen (Eurostat) inden for de i bilag I anførte frister.

Artikel 3

Datakilder

1.   Medlemsstaterne indsamler de oplysninger, der kræves i medfør af denne forordning, under anvendelse af alle de kilder, de anser for relevante og hensigtsmæssige. Disse kan omfatte administrative datakilder som f.eks. virksomhedsregistre.

2.   Indberetningspligtige fysiske og juridiske personer overholder ved indberetningen de tidsfrister og følger de definitioner, der fastlægges af de nationale institutioner, som er ansvarlige for indsamlingen af data i medlemsstaterne, i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Hvis det er urimeligt omkostningskrævende at indsamle de krævede data, kan der indberettes bedste skøn (nulværdier medtaget).

Artikel 4

Kvalitetskriterier og -rapporter

1.   Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger, de finder nødvendige, for at sikre, at kvaliteten af de fremsendte data opfylder fælles kvalitetsstandarder.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport om kvaliteten af de fremsendte data (i det følgende benævnt "kvalitetsrapport").

3.   De fælles kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed fastlægges efter proceduren i artikel 11, stk. 2, under hensyntagen til konsekvenserne for så vidt angår omkostningerne ved at indsamle og opstille dataene og til vigtige ændringer vedrørende indsamlingen af data.

Kvaliteten af de fremsendte data vurderes på grundlag af kvalitetsrapporterne af Kommissionen med bistand fra det i artikel 11 omhandlede betalingsbalanceudvalg. Kommissionens vurdering fremsendes til Europa-Parlamentet til orientering.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen vigtige metodologiske eller andre ændringer, der kan få indvirkning på de fremsendte data, senest tre måneder efter en sådan ændrings ikrafttræden. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om enhver sådan meddelelse.

Artikel 5

Datastrømme

De statistikker, der skal udarbejdes, grupperes med henblik på fremsendelse til Kommissionen (Eurostat) i følgende datastrømme:

a)

euroindikatorer for betalingsbalancen

b)

kvartalsvise betalingsbalancestatistikker

c)

international handel med tjenester

d)

udenlandske direkte investeringer: strømme

e)

udenlandske direkte investeringer: positioner.

Disse datastrømme er yderligere specificeret i bilag I.

Artikel 6

Referenceperiode og hyppighed

Medlemsstaterne opstiller datastrømmene for den relevante første referenceperiode og med den hyppighed, der er angivet i bilag I.

Artikel 7

Fremsendelse af data

Medlemsstaterne fremsender de data, der kræves i medfør af denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i et format og efter en procedure, der fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Fremsendelse og udveksling af fortrolige data

1.   Uanset artikel 5, stk. 4, i forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 kan der fremsendes fortrolige data mellem Eurostat og ECB, for så vidt en sådan fremsendelse er nødvendig for at sikre kohærens mellem betalingsbalancetallene for Den Europæiske Union og tallene for det økonomiske område, der udgøres af de medlemsstater, der har indført den fælles valuta.

2.   Stk. 1 finder anvendelse under den forudsætning, at ECB tager behørigt hensyn til de principper, der er defineret i artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97, og overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 14 i nævnte forordning.

3.   Medlemsstaterne kan udveksle fortrolige data som fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 322/97, hvis dette er nødvendigt for at sikre kvaliteten af betalingsbalancetallene for Den Europæiske Union.

Medlemsstater, der modtager fortrolige data fra andre medlemsstater, behandler disse oplysninger fortroligt.

Artikel 9

Formidling

Kommissionen (Eurostat) formidler de fællesskabsstatistikker, der udarbejdes i medfør af denne forordning, med en hyppighed svarende til den, der er anført i bilag I.

Artikel 10

Tilpasning til økonomiske og tekniske ændringer

De foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til økonomiske og tekniske ændringer, fastsættes efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Sådanne foranstaltninger vedrører:

a)

ajourføring af definitionerne (bilag II)

b)

ajourføring af datakrav, herunder indberetningsfrister samt ændring, udvidelse og udeladelse af datastrømme (bilag I).

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et betalingsbalanceudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4.   ECB kan deltage i udvalgets møder som observatør.

Artikel 12

Rapport om gennemførelsen

Senest den 28. februar 2010 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning.

Rapporten skal bl.a. indeholde:

a)

oplysninger om kvaliteten af de udarbejdede statistikker

b)

en vurdering af, hvor stor gavn Fællesskabet, medlemsstaterne samt leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger har af de udarbejdede statistikker set i forhold til, hvad det koster at udarbejde dem

c)

en kortlægning af mulige forbedringer og ændringer, der anses for nødvendige på baggrund af de opnåede resultater

d)

en gennemgang af arbejdet i udvalget og forslag om, hvorvidt anvendelsesområdet for gennemførelsesforanstaltningerne bør omdefineres.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. januar 2005.

På Europa-Parlamentets vegne 

Formand

J. P. BORRELL FONTELLES

På Rådets vegne

Formand

N. SCHMIT


(1)  EUT C 296 af 6.12.2003, s. 5.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 30.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.12.2004.

(3)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 191.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 214.

(5)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(6)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(7)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 13.

(8)  EUT L 131 af 28.5.2003, s. 20.

(9)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(10)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(11)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(12)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG I

DATASTRØMME

jf. artikel 5

1.   Euroindikatorer for betalingsbalancen

BOP EUR

Euroindikatorer

Frist: t (1) + 2 måneder

Hyppighed: kvartalsvis

Første referenceperiode: Første kvartal 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Løbende poster

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Tjenester

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

2.   Kvartalsvise betalingsbalancestatistikker

BOP Q

Kvartalsdata

Frist: t + 3 måneder

Hyppighed: Kvartalsvis

Første referenceperiode: Første kvartal 2006

 

Kredit

Debet

Netto

I.

Løbende poster

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Varer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Tjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Transport

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Rejser

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Kommunikationstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Bygge- og anlægstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Forsikringstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Finansielle tjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Edb- og informationstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Royalties og licensafgifter

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Anden forretningsservice

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Offentlige tjenester, i.a.n.

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Indkomst

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Aflønning af ansatte

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Formueindkomst

 

 

 

 

Direkte investeringer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Porteføljeinvesteringer

Extra-EU

 

World

 

Andre investeringer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

Løbende overførsler

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Offentlig forvaltning og service

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

Andre sektorer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

II.

Kapitalkonto

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

 

Nettoaktiver

Nettopassiver

Netto

III.

Finansiel konto

 

 

 

 

Direkte investeringer

 

 

Niveau 1

 

I udlandet

 

 

Niveau 1

 

Egenkapital

 

 

Niveau 1

 

Reinvesteret indtjening

 

 

Niveau 1

 

Anden kapital

 

 

Niveau 1

 

I den indberettende økonomi

 

 

Niveau 1

 

Egenkapital

 

 

Niveau 1

 

Reinvesteret indtjening

 

 

Niveau 1

 

Anden kapital

 

 

Niveau 1

 

Porteføljeinvesteringer

Extra-EU

Verden

 

 

Finansielle derivater

 

 

Verden

 

Andre investeringer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

3.   International handel med tjenester

BOP ITS

International handel med tjenester

Frist: t + 9 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Tjenester i alt

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Transport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Søtransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Lufttransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden transport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Udvidet opdeling af anden transport

 

 

 

Rumfart

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Jernbanetransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vejtransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transport ad indre vandveje

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Rørtransport og transport af elektricitet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Rejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Forretningsrejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Sæson- og grænsearbejderes udgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre forretningsrejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Private rejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Sundhedsrelaterede udgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uddannelsesrelaterede udgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre private rejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Kommunikationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Postbefordring og kurertjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Telekommunikationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bygge- og anlægstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Forsikringstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Livsforsikring og pensionsforsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Godsforsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden direkte forsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Genforsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Hjælpetjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Finansielle tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Edb- og informationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Edb-tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Informationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Nyhedsformidlingstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre informationsformidlingstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Royalties og licensafgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Franchising og lignende rettigheder

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre royalties og licensafgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden forretningsservice

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Merchanting og andre handelsrelaterede tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Merchanting

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre handelsrelaterede tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Operationel leasing

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden forretningsservice, ekspertbistand og teknisk service i øvrigt

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Advokatbistand

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Forskning og udvikling

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Tjenester vedrørende landbrug, minedrift og behandling på stedet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden forretningsservice

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Tjenester mellem forbundne virksomheder, i.a.n.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uddannelse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Sundhedstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i øvrigt

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Offentlige tjenester, i.a.n.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Ambassader og konsulater

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Militære enheder og agenturer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre offentlige tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Memorandumposter

 

 

 

Audiovisuelle transaktioner

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Postbefordring

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Kurertjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

4.   Udenlandske direkte investeringer: strømme

BOP FDI

Strømme af direkte investeringer (2)

Frist: t + 9 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringer i udlandet

 

 

 

510

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

525

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

530

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

 

 

 

560

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

575

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

580

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Indkomst af direkte investeringer

 

 

 

332

Dividender

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

333

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

334

Indkomst af gæld

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

330

Indkomst af direkte investeringer: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke


BOP FDI

Strømme af direkte investeringer

Frist: t + 21 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringer i udlandet

 

 

 

510

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

525

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

530

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

 

 

 

560

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

575

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

580

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Indkomst af direkte investeringer

 

 

 

332

Dividender

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

333

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

334

Indkomst af gæld

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

330

Indkomst af direkte investeringer: i alt

Kredit, debet, netto

Niveau 3

Kræves ikke

B

Aktivitetsopdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

505

Direkte investeringer i udlandet: i alt

Netto

Netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: i alt

Netto

Netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

330

Indkomst af direkte investeringer: i alt

Kredit, debet, netto

Kredit, debet, netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

5.   Udenlandske direkte investeringer: positioner

BOP POS

Direkte investeringspositioner (3)  (4)

Frist: t + 9 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringsaktiver

 

 

 

506

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

530

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: aktiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

 

Direkte investeringspassiver

 

 

 

556

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

580

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: passiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke


BOP POS

Direkte investeringspositioner (5)

Frist: t + 21 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringsaktiver

 

 

 

506

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

530

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: aktiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 3

Kræves ikke

 

Direkte investeringspassiver

 

 

 

556

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

580

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: passiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 3

Kræves ikke

B

Aktivitetsopdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

505

Direkte investeringer i udlandet: aktiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: passiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

6.   Geografisk opdeling

Niveau 1

Niveau 2

A1

Verden (alle enheder)

A1

Verden (alle enheder)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

U4

Extra-euro-området

U4

Extra-euro-området

4A

EU-institutioner

4A

EU-institutioner

D5

Extra-EU-25

D5

Extra-EU-25

 

 

IS

Island

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norge

CH

Schweiz

CH

Schweiz

 

 

BG

Bulgarien

 

 

HR

Kroatien

 

 

RO

Rumænien

 

 

RU

Rusland

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

EG

Egypten

 

 

MA

Marokko

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Sydafrika

CA

Canada

CA

Canada

US

USA

US

USA

 

 

MX

Mexico

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brasilien

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israel

 

 

CN

Kina

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

Indien

 

 

ID

Indonesien

JP

Japan

JP

Japan

 

 

KR

Sydkorea

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filippinerne

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailand

 

 

AU

Australien

 

 

NZ

New Zealand

Z8

Extra-EU-25 (ikke-fordelt)

Z8

Extra-EU-25 (ikke-fordelt)

C4

Finansielle offshore-centre (6)

C4

Finansielle offshore-centre


Niveau 3

7Z

Internationale organisationer undtagen EU-institutioner

AD

Andorra

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AF

Afghanistan

AG

Antigua og Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albanien

AM

Armenien

AN

De Nederlandske Antiller

AO

Angola

AQ

Antarktis

AR

Argentina

AS

Amerikansk Samoa

AT

Østrig

AU

Australien

AW

Aruba

AZ

Aserbajdsjan

BA

Bosnien-Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgien

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarien

BH

Bahrain

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermuda

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brasilien

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Bouvetøen

BW

Botswana

BY

Belarus

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Cocosøerne (Keelingøerne)

CD

Den Demokratiske Republik Congo

CF

Den Centralafrikanske Republik

CG

Republikken Congo

CH

Schweiz

CI

Côte d'Ivoire

CK

Cookøerne

CL

Chile

CM

Cameroun

CN

Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CS

Serbien og Montenegro

CU

Cuba

CV

Kap Verde

CX

Juleøen

CY

Cypern

CZ

Den Tjekkiske Republik

DE

Tyskland

DJ

Djibouti

DK

Danmark

DM

Dominica

DO

Den Dominikanske Republik

DZ

Algeriet

EC

Ecuador

EE

Estland

EG

Egypten

ER

Eritrea

ES

Spanien

ET

Etiopien

FI

Finland

FJ

Fiji

FK

Falklandsøerne

FM

Sammenslutningen af Mikronesiske Stater

FO

Færøerne

FR

Frankrig

GA

Gabon

GB

Det Forenede Kongerige

GD

Grenada

GE

Georgien

GG

Guernsey (ingen officiel ISO 3166-1-landekode; reserveret kode)

GH

Ghana

GI

Gibraltar

GL

Grønland

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ækvatorialguinea

GR

Grækenland

GS

South Georgia og De Sydlige Sandwichøer

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heard Island and McDonald Islands

HN

Honduras

HR

Kroatien

HT

Haiti

HU

Ungarn

ID

Indonesien

IE

Irland

IL

Israel

IM

Isle of Man (ingen officiel ISO 3166-1-landekode; reserveret kode)

IN

Indien

IO

Britiske områder i Det Indiske Ocean

IQ

Irak

IR

Iran

IS

Island

IT

Italien

JE

Jersey (ingen officiel ISO 3166-1-landekode; reserveret kode)

JM

Jamaica

JO

Jordan

JP

Japan

KE

Kenya

KG

Kirgisistan

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comorerne

KN

Saint Christopher og Nevis

KP

Nordkorea

KR

Sydkorea

KW

Kuwait

KY

Caymanøerne

KZ

Kasakhstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Litauen

LU

Luxembourg

LV

Letland

LY

Libyen

MA

Marokko

MD

Moldova

MG

Madagaskar

MH

Marshalløerne

MK (7)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongoliet

MO

Macao

MP

Nordmarianerne

MQ

Martinique

MR

Mauretanien

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Maldiverne

MW

Malawi

MX

Mexico

MY

Malaysia

MZ

Mozambique

NA

Namibia

NC

Ny Caledonien

NE

Niger

NF

Norfolk Island

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Nederlandene

NO

Norge

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

New Zealand

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Fransk Polynesien

PG

Papua Ny Guinea

PH

Filippinerne

PK

Pakistan

PL

Polen

PN

Pitcairn

PR

Puerto Rico

PS

Det besatte palæstinensiske område

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Rumænien

RU

Rusland

RW

Rwanda

SA

Saudi-Arabien

SB

Salomonøerne

SC

Seychellerne

SD

Sudan

SE

Sverige

SG

Singapore

SH

Saint Helena

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

São Tomé og Principe

SV

El Salvador

SY

Syrien

SZ

Swaziland

TC

Turks- og Caicosøerne

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadsjikistan

TK

Tokelau

TL

Timor-Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunesien

TO

Tonga

TR

Tyrkiet

TT

Trinidad og Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

TZ

Tanzania

UA

Ukraine

UG

Uganda

UM

Mindre øer fjernt fra USA

US

USA

UY

Uruguay

UZ

Usbekistan

VA

Pavestolen (Vatikanstaten)

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

VE

Venezuela

VG

De Britiske Jomfruøer

VI

De Amerikanske Jomfruøer

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis og Futunaøerne

WS

Samoa

YE

Yemen

YT

Mayotte

ZA

Sydafrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Aktivitetsopdeling

Niveau 1

Niveau 2

 

 

NACE rev. 1

 

LANDBRUG OG FISKERI

Hovedafd. A, B

RÅSTOFUDVINDING

RÅSTOFUDVINDING

Hovedafd. C

 

Herunder:

 

 

Udvinding af olie og gas

Hovedgr. 11

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

Hovedafd. D

 

Næringsmidler

Afdeling DA

 

Tekstiler og beklædningsartikler

Afdeling DB

 

Træ, forlagsvirksomhed og trykning

Afdeling DD & DE

 

Tekstiler og træaktiviteter I ALT

 

 

Raffinerede olieprodukter og andre behandlinger

Hovedgr. 23

 

Fremstilling af kemiske produkter

Hovedgr. 24

 

Gummi- og plastprodukter

Hovedgr. 25

Olieprodukter, kemiske produkter, gummiprodukter, plastprodukter

Olieprodukter, kemiske produkter, gummi- og plastprodukter I ALT

 

 

Metalprodukter

Afdeling DJ

 

Maskiner og udstyr

Hovedgr. 29

 

Metalprodukter og maskiner og udstyr I ALT

 

 

Kontormaskiner og edb-udstyr

Hovedgr. 30

 

Radio-, tv- og kommunikationsudstyr

Hovedgr. 32

Kontormaskiner, edb-udstyr, radio- og tv-apparater, kommunikationsudstyr.

Kontormaskiner, edb-udstyr, radio-, tv- og kommunikationsudstyr I ALT

 

 

Motorkøretøjer

Hovedgr. 34

 

Andre transportmidler

Hovedgr. 35

Køretøjer og andre transportmidler

Køretøjer og andre transportmidler I ALT

 

 

Fremstillingsvirksomhed i.a.n.

 

ELEKTRICITET, GAS OG VAND

ELEKTRICITET, GAS OG VAND

Hovedafd. E

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

Hovedafd. F

TJENESTER I ALT

TJENESTER I ALT

 

HANDEL OG REPARATION

HANDEL OG REPARATION

Hovedafd. G

 

Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og motorcykler; servicestationer

Hovedgr. 50

 

Engroshandel og agenturhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Hovedgr. 51

 

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler; reparation af varer til personlig brug og husholdningsbrug

Hovedgr. 52

HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

Hovedafd. H

TRANSPORT, OPLAGRINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNIKATION

TRANSPORT, OPLAGRINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNIKATION

Hovedafd. I

 

Transport og oplagringsvirksomhed

Hovedgr. 60, 61, 62, 63

 

Landtransport; rørtransport

Hovedgr. 60

 

Skibsfart

Hovedgr. 61

 

Lufttransport

Hovedgr. 62

 

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed og transportformidling

Hovedgr. 63

 

Post og telekommunikation

Hovedgr. 64

 

Postbefordring og kurertjeneste

Gruppe 641

 

Telekommunikation

Gruppe 642

PENGEINSTITUTTER, FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED

PENGEINSTITUTTER, FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Hovedafd. J

 

Bank- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

Hovedgr. 65

 

Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring

Hovedgr. 66

 

Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed

Hovedgr. 67

 

VIRKSOMHED I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

Hovedafd. K, Hovedgr. 70

 

UDLEJNING AF MASKINER OG UDSTYR UDEN BETJENINGSPERSONALE SAMT VARER TIL PERSONLIG BRUG OG HUSHOLDNINGSBRUG

Hovedafd. K, Hovedgr. 71

DATABEHANDLING OG VIRKSOMHED I FORBINDELSE HERMED

DATABEHANDLING OG VIRKSOMHED I FORBINDELSE HERMED

Hovedafd. K, Hovedgr. 72

FORSKNING OG UDVIKLING

FORSKNING OG UDVIKLING

Hovedafd. K, Hovedgr. 73

ANDEN FORRETNINGSSERVICE

ANDEN FORRETNINGSSERVICE

Hovedafd. K, Hovedgr. 74

 

Advokatvirksomhed, bogførings- og revisionsvirksomhed, markedsanalyser, konsulentvirksomhed

Gruppe 741

 

Advokatvirksomhed

Undergr. 7411

 

Bogførings- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning

Undergr. 7412

 

Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

Undergr. 7413

 

Virksomhedsrådgivning

Undergr. 7414, 7415

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Gruppe 742

 

Reklamevirksomhed

Gruppe 744

 

Anden forretningsservice i.a.n.

Gruppe 743, 745, 746, 747, 748

 

UNDERVISNING

Hovedafd. M

 

SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

Hovedafd. N

 

KLOAKVÆSEN, RENOVATIONSVÆSEN OG RENHOLDELSE

Hovedafd. O, Hovedgr. 90

 

ORGANISATIONER OG FORENINGER I.A.N.

Hovedafd. O, Hovedgr. 91

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED FRITID, KULTURELLE AKTIVITETER, SPORTSAKTIVITETER

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED FRITID, KULTURELLE AKTIVITETER, SPORTSAKTIVITETER

Hovedafd. O, Hovedgr. 92

 

Film og video, radio- og tv-virksomhed, anden forlystelsesvirksomhed

Gruppe 921, 922, 923

 

Pressebureauer

Gruppe 924

 

Biblioteker, arkiver og museer og anden kulturel virksomhed

Gruppe 925

 

Sport og andre aktiviteter i forbindelse med fritid

Gruppe 926, 927

 

ANDEN SERVICEVIRKSOMHED

Hovedafd. O, Hovedgr. 93

 

Ikke fordelt

 


(1)  t = referenceperiode (år eller kvartal).

(2)  Kun den geografiske opdeling.

(3)  Kun den geografiske opdeling.

(4)  Positionerne for de udenlandske direkte investeringer pr. 31.12.2005 vil blive fremsendt i september 2007 i overensstemmelse med bestående gentlemanaftaler.

(5)  De reviderede data om positionerne for de udenlandske direkte investeringer pr. 31.12.2005 vil blive fremsendt i september 2008 i overensstemmelse med denne forordning.

(6)  Kun udenlandske direkte investeringer.

(7)  Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.


BILAG II

DEFINITIONER

jf. artikel 10

VARER (KODE 100)

Omfatter i betalingsbalancens løbende poster transportable varer, der overgår til en anden ejer (overdragelse af ejendomsretten mellem residenter og ikke-residenter). Disse varer skal opgøres i markedsværdi på grundlag af fob-priser. Fra reglen om overdragelse af ejendomsret er undtaget følgende (for hvilke transaktionerne registreres i varer): varer omfattet af finansiel leasing, varer, der overdrages mellem et moderselskab og en filial, og visse varer til forarbejdning. I forbindelse med intra-EU-handel med varer skal partnerlandet fastlægges efter princippet om afsendelseslandet. Omfatter almindelige handelsvarer, varer til forarbejdning, reparation af varer, varer, der købes i havne af transportører, og ikke-monetært guld.

TJENESTER (KODE 200)

Transport (kode 205)

Omfatter alle transporttjenester, der udføres af residenter i én økonomi for residenter i en anden økonomi, og som vedrører persontransport, varebevægelser (gods), leje (chartring) af transportmidler med besætning samt hjælpevirksomhed i forbindelse hermed.

Søtransport (kode 206)

Omfatter alle søtransporttjenester. Opdeles som følger: Persontransport ad søvejen (kode 207), Godstransport ad søvejen (kode 208) og Anden søtransport (kode 209).

Lufttransport (kode 210)

Omfatter alle lufttransporttjenester. Opdeles som følger: Persontransport ad luftvejen (kode 211), Godstransport ad luftvejen (kode 212) og Anden lufttransport (kode 213).

Anden transport (kode 214)

Omfatter alle transporttjenester, der ikke udføres ad sø- eller luftvejen. Opdeles som følger: Anden persontransport (kode 215), Anden godstransport (kode 216) og Anden transport i øvrigt (kode 217).

Anden transport (kode 214) opdeles yderligere som følger:

Rumfart (kode 218)

Omfatter opsendelse af satellitter, der foretages af erhvervsvirksomheder for satellitejere (f.eks. telekommunikationsselskaber), og andre operationer, der udføres af operatører af rumfartsmateriel, f.eks. transport af varer og personer i forbindelse med videnskabelige forsøg. Omfatter også persontransport i rummet og betalinger fra en økonomi med henblik på medtagelse af dens residenter om bord på en anden økonomis rumfartøjer.

Jernbanetransport (kode 219)

Omfatter transport med tog. Opdeles yderligere i Persontransport med jernbane (kode 220), Godstransport med jernbane (kode 221) og Anden jernbanetransport (kode 222).

Vejtransport (kode 223)

Omfatter transport med varebiler, lastvogne, busser og rutebiler. Opdeles yderligere i Persontransport ad vej (kode 224), Godstransport ad vej (kode 225) og Anden vejtransport (kode 226).

Transport ad indre vandveje (kode 227)

Vedrører international transport på floder, kanaler og søer. Omfatter et lands interne vandveje samt vandveje, som er fælles for et eller flere lande. Opdeles yderligere i Persontransport ad indre vandveje (kode 228), Godstransport ad indre vandveje (kode 229) og Anden transport ad indre vandveje (kode 230).

Rørtransport og transport af elektricitet (kode 231)

Omfatter international transport af varer via rørledninger. Omfatter også gebyrer for transport af elektricitet, når transporten er adskilt fra produktion og distribution. Omfatter ikke selve forsyningen med elektricitet, olie og beslægtede produkter, vand og andre varer, der leveres via rørledninger. Omfatter heller ikke distribution af elektricitet, vand, gas og andre olieprodukter (der henhører under Anden forretningsservice (kode 284)).

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (kode 232)

Omfatter alle transporttjenester, der ikke kan henføres til en af ovennævnte kategorier af transporttjenester.

Rejser (kode 236)

Omfatter fortrinsvis varer og tjenester, som rejsende erhverver i en økonomi under ophold heri af mindre end et års varighed. Det drejer sig om varer og tjenester, der købes af den rejsende eller på dennes vegne, eller som leveres uden modydelse (dvs. som gave) til den rejsende til eget brug eller til bortforæring. Omfatter ikke transport af rejsende i de økonomier, de besøger, hvis denne transport udføres af transportører, som ikke er residenter i den besøgte økonomi, og heller ikke international transport af rejsende, idet begge disse tjenester er omfattet af persontransporttjenester under transport. Omfatter heller ikke varer, som en rejsende køber med henblik på videresalg i sin egen eller en anden økonomi. Rejser underopdeles i Forretningsrejser (kode 237) og Private rejser (kode 240).

Forretningsrejser (kode 237)

Omfatter varer og tjenester, der erhverves af forretningsrejsende. Omfatter også varer og tjenester, der erhverves til eget brug af sæson- og grænsearbejdere og andre arbejdstagere, der ikke er residenter i den økonomi, der beskæftiger dem, og hvis arbejdsgiver er resident i denne økonomi. Forretningsrejser opdeles yderligere i Sæson- og grænsearbejderes udgifter (kode 238) og Andre forretningsrejser (kode 239).

Sæson- og grænsearbejderes udgifter (kode 238)

Omfatter varer og tjenester, der erhverves til eget brug af sæson- og grænsearbejdere og andre arbejdstagere, der ikke er residenter i den økonomi, der beskæftiger dem, og hvis arbejdsgiver er resident i denne økonomi.

Andre forretningsrejser (kode 239)

Omfatter alle Forretningsrejser (kode 237), der ikke er omfattet af Sæson- og grænsearbejderes udgifter (kode 238).

Private rejser (kode 240)

Omfatter varer og tjenester, der erhverves af rejsende, der tager til udlandet i andet øjemed end forretning, f.eks. ferie, deltagelse i rekreative og kulturelle aktiviteter, besøg hos venner og bekendte og pilgrimsrejser, samt i uddannelses- og sundhedsøjemed. Private rejser (kode 240) underopdeles i Sundhedsrelaterede udgifter (kode 241), Uddannelsesrelaterede udgifter (kode 242) og Andre private rejser (kode 243).

Sundhedsrelaterede udgifter (kode 241)

Herved forstås de samlede udgifter, der afholdes af rejsende, som rejser af medicinske grunde.

Uddannelsesrelaterede udgifter (kode 242)

Herved forstås de samlede udgifter, der afholdes af studerende.

Andre private rejser (kode 243)

Omfatter alle Private rejser (kode 240), der ikke er omfattet af Sundhedsrelaterede udgifter (kode 241) eller Uddannelsesrelaterede udgifter (kode 242).

Andre tjenester (kode 981)

Alle Tjenester (kode 200), der ikke er omfattet af Transport (kode 205) eller Rejser (kode 236).

Kommunikationstjenester (kode 245)

Omfatter Postbefordring og kurertjenester (kode 246) og Telekommunikationstjenester (kode 247).

Postbefordring og kurertjenester (kode 246)

Omfatter Postbefordring (kode 958) og Kurertjenester (kode 959).

Postbefordring (kode 958)

Omfatter poste restante-tjenester, telegramtjenester og postkontorvirksomhed, f.eks. salg af frimærker, postanvisninger osv. Postbefordring varetages ofte, men ikke udelukkende, af det nationale postvæsen. Postbefordring er underlagt internationale aftaler, og strømmene mellem operatører fra forskellige økonomier skal registreres brutto.

Kurertjenester (kode 959)

Kurertjenester er fortrinsvis ekspres- og dør til dør-udbringning. Kurerer kan anvende egne, private eller offentlige transportmidler til at udføre disse tjenester. Omfatter også eksprestjenester, herunder f.eks. on-demand-afhentning eller tidsbestemt udbringning.

Telekommunikationstjenester (kode 247)

Omfatter transmission af lyd, billeder og andre informationer via telefon, telex, telegram, kabel- og radiospredning (radio og tv), satellitter, e-post, telefax osv., herunder nettjenester, telekonferencetjenester og støttetjenester. Omfatter ikke værdien af de transmitterede informationer. Omfatter også mobiltelefontjenester, internet-backbone-tjenester og onlineadgangstjenester, herunder levering af internetadgang.

Bygge- og anlægstjenester (kode 249)

Omfatter Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet (kode 250) og Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi (kode 251).

Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet (kode 250)

Omfatter bygge- og anlægstjenester, som virksomheder, der er residenter i den indberettende økonomi, udfører for ikke-residenter (kredit), og varer og tjenester, som disse virksomheder køber i værtsøkonomien (debet).

Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi (kode 251)

Omfatter bygge- og anlægstjenester, som ikke-residente bygge- og anlægsvirksomheder udfører for residenter i den indberettende økonomi (debet), og varer og tjenester, som disse ikke-residente virksomheder køber i den indberettende økonomi (kredit).

Forsikringstjenester (kode 253)

Omfatter forskellige former for forsikring, som residente forsikringsselskaber yder ikke-residenter og omvendt. Disse tjenester værdiansættes (evt. skønsmæssigt) som de administrationsgebyrer, der indgår i de samlede præmier, ikke som den samlede værdi af præmierne. Omfatter Livsforsikring og pensionsforsikring (kode 254), Godsforsikring (kode 255), Anden direkte forsikring (kode 256), Genforsikring (kode 257) og Hjælpetjenester (kode 258).

Livsforsikring og pensionsforsikring (kode 254)

Livsforsikringstagere, både ved forsikring med og uden bonustilskrivning, foretager regelmæssige indbetalinger (eller evt. én enkelt indbetaling) til en forsikringsgiver, der til gengæld forpligter sig til at udbetale forsikringstageren et aftalt minimumsbeløb eller en annuitet på en given dato eller ved forsikringstagerens død, hvis denne indtræder inden da. Ophørende livsforsikring, hvor der udbetales en ydelse, hvis den forsikrede dør, men ellers ikke, er en form for direkte forsikring og er ikke omfattet her, men henhører under Anden direkte forsikring (kode 256).

Pensionskasser er særlige fonde, som har til formål at sikre specifikke grupper af ansatte en indtægt ved pensionering. De oprettes og styres af private eller offentlige arbejdsgivere eller af arbejdsgivere og ansatte i fællesskab. De finansieres gennem bidrag fra arbejdsgiveren og/eller de ansatte og gennem formueindkomst fra kassens aktiver og deltager desuden i finansielle transaktioner for egen regning. Omfatter ikke sociale sikringsordninger, der dækker store dele af samfundet, og som pålægges, styres og finansieres af det offentlige. Omfatter også ledelse af pensionskasser. I forbindelse med pensionskasser betegnes »præmier« som regel som »bidrag« og »erstatninger« som »ydelser«.

Godsforsikring (kode 255)

Vedrører forsikring af varer, der eksporteres eller importeres, på et grundlag, der er konsistent med opgørelsen i fob-priser af varerne og disses transport.

Anden direkte forsikring (kode 256)

Omfatter alle andre former for skadesforsikring. Omfatter også ophørende livsforsikring; ulykkes- og sygeforsikring (medmindre disse ydes som led i offentlige sociale sikringsordninger); søforsikring, luftfartsforsikring og anden transportforsikring; brand- og anden tingsskadesforsikring; forsikring mod økonomisk tab; almindelig ansvarsforsikring; anden forsikring som f.eks. rejseforsikring og forsikring af lån og kreditkort.

Genforsikring (kode 257)

Herved forstås, at en del af forsikringsrisikoen overdrages til andre, ofte specialiserede operatører mod en tilsvarende andel af præmieindtægterne. Der kan være tale om genforsikring af forsikringspakker med en blanding af forskellige former for risici.

Hjælpetjenester (kode 258)

Omfatter transaktioner i forbindelse med forsikringer og pensionskasser, herunder agenters provisioner, forsikringsmægler- og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pension, evaluering og taksering af forsikringskrav, aktuartjenester, bjærgningsadministration, regulering af og tilsyn med forsikringserstatninger samt inddrivelsestjenester.

Finansielle tjenester (kode 260)

Omfatter bank- og finansieringsvirksomhed samt hjælpetjenester, bortset fra sådanne tjenester, som ydes af livsforsikringsselskaber og pensionskasser (der er omfattet af livsforsikring og pensionsforsikring), og andre forsikringstjenester, der formidles mellem residenter og ikke-residenter. Disse tjenester udføres af banker, børser, factoringselskaber, kreditkortselskaber mv. Omfatter også tjenester, der ydes i forbindelse med transaktioner i finansielle instrumenter, og andre tjenester i forbindelse med finansielle aktiviteter, f.eks. rådgivning, opbevaring og forvaltning af værdipapirer samt formueforvaltning.

Edb- og informationstjenester (kode 262)

Omfatter Edb-tjenester (kode 263) og Informationstjenester (kode 264).

Edb-tjenester (kode 263)

Herved forstås tjenester, der vedrører hardware og software samt databehandling. Omfatter rådgivning i forbindelse med hardware og software og implementering heraf; vedligeholdelse og reparation af computere og ydre enheder; katastrofeplaner; rådgivning og bistand i forbindelse med styring af edb-ressourcer; analyse, design og programmering af køreklare systemer (herunder udvikling og design af websider) og teknisk rådgivning i forbindelse med software; udvikling, produktion, levering af og dokumentation til kundespecificeret software, herunder operativsystemer; systemvedligeholdelse og andre støttetjenester som f.eks. oplæring i forbindelse med rådgivning; databehandling såsom indlæsning, tabulering og behandling af data på tidsdelingsbasis; webhosting (dvs. levering af serverplads på internettet til kunders websider); forvaltning og styring af computerfaciliteter.

Informationstjenester (kode 264)

Omfatter Nyhedsformidlingstjenester (kode 889) og Andre informationsformidlingstjenester (kode 890).

Nyhedsformidlingstjenester (kode 889)

Omfatter levering af nyheder, fotos og artikler til medierne.

Andre informationsformidlingstjenester (kode 890)

Omfatter databasevirksomhed - udformning af databaser, lagring af data og formidling af data og databaser (herunder filbiblioteker og mailinglister) - både online og via magnetiske, optiske eller trykte medier samt webportaler (søgemaskiner, der finder internetadresser for kunder ved indtastning af søgeord). Omfatter også direkte, individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter, der leveres pr. post, ved elektronisk overførsel eller ad anden vej.

Royalties og licensafgifter (kode 266)

Omfatter Franchising og lignende rettigheder (kode 891) og Andre royalties og licensafgifter (kode 892).

Franchising og lignende rettigheder (kode 891)

Omfatter internationale betalinger og indtægter i forbindelse med franchising samt royalties, der betales for anvendelse af registrerede varemærker.

Andre royalties og licensafgifter (kode 892)

Omfatter internationale betalinger og indtægter i forbindelse med autoriseret anvendelse af immaterielle, ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver og ejendomsrettigheder (f.eks. patenter, copyrights og industriprocesser og -design) samt anvendelse i henhold til licensaftaler af fremstillede originalværker eller prototyper (f.eks. manuskripter, computerprogrammer, biograffilm og lydoptagelser).

Anden forretningsservice (kode 268)

Omfatter Merchanting og andre handelsrelaterede tjenester (kode 269), Operationel leasing (kode 272) og Anden forretningsservice, ekspertbistand og teknisk service i øvrigt (kode 273).

Merchanting og andre handelsrelaterede tjenester (kode 269)

Omfatter Merchanting (kode 270) +og Andre handelsrelaterede tjenester (kode 271).

Merchanting (kode 270)

Herved forstås en transaktion, hvorved en resident i den indberettende økonomi køber en vare af en ikke-resident og sælger den videre til en anden ikke-resident. Under denne transaktion forbliver varen uden for den indberettende økonomi.

Andre handelsrelaterede tjenester (kode 271)

Omfatter provisioner for vare- og tjenestetransaktioner mellem a) residente handlende, varemæglere, valutahandlere og kommissionærer og b) ikke-residenter.

Operationel leasing (kode 272)

Omfatter residenters/ikke-residenters leasing (leje) og chartring af skibe, luftfartøjer og transportudstyr, f.eks. togvogne, containere og platforme, uden besætning eller betjeningspersonale.

Anden forretningsservice, ekspertbistand og teknisk service i øvrigt (kode 273)

Omfatter Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed (kode 274), Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling (kode 278), Forskning og udvikling (kode 279), Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester (kode 280), Tjenester vedrørende landbrug, minedrift og behandling på stedet (kode 281), Anden forretningsservice (kode 284) og Tjenester mellem forbundne virksomheder, i.a.n. (kode 285).

Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed (kode 274)

Omfatter Advokatbistand (kode 275), Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning (kode 276) og Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed (kode 277).

Advokatbistand (kode 275)

Omfatter advokatbistand og repræsentation i retssager og i sager i domstolslignende nævn og udvalg, udarbejdelse af juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med certificering samt tjenester i forbindelse med depositum og forlig.

Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning (kode 276)

Omfatter registrering af handelstransaktioner for virksomheder og andre, gennemgang af bogholderi og regnskaber, skatteplanlægning og -rådgivning for virksomheder og udarbejdelse af selvangivelser.

Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed (kode 277)

Omfatter rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder vedrørende forretningspolitik og -strategi og overordnet planlægning, strukturering og styring af en organisation. Omfatter også forvaltningsrevision, rådgivning vedrørende markedsstyring, personaleforhold og produktions- og projektstyring samt rådgivning, vejledning og bistand i forbindelse med forbedring af kundernes image og deres forhold til institutionerne og til offentligheden.

Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling (kode 278)

Tjenester ydet mellem residenter og ikke-residenter. Omfatter reklamebureauers udformning og salg af reklamer; indrykning i medierne, herunder køb og salg af reklameplads; udstillinger på messer; salgsfremme af varer i udlandet; markedsanalyse; telemarketing; offentlige meningsmålinger om forskellige emner.

Forskning og udvikling (kode 279)

Omfatter tjenester ydet mellem residenter og ikke-residenter i forbindelse med grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling af nye produkter og processer.

Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester (kode 280)

Omfatter transaktioner mellem residenter og ikke-residenter vedrørende arkitektmæssig udformning af by- og andre udviklingsprojekter; planlægning og projektering af samt tilsyn med dæmninger, broer, lufthavne, nøglefærdige projekter osv.; landmåling og andre målinger; kartografi; produktafprøvning og -certificering; teknisk inspektion.

Tjenester vedrørende landbrug, minedrift og behandling på stedet (kode 281)

Omfatter Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse (kode 282) og Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet (kode 283).

Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse (kode 282)

Omfatter behandling af radioaktivt og andet affald; fjernelse af forurenet jord; rensning efter forurening, herunder olieforurening; landskabsgenopretning i mineområder; dekontaminering og rengøring. Omfatter også alle andre tjenester i forbindelse med rensning eller genopretning af miljøet.

Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet (kode 283)

Omfatter:

a)

Tjenester i tilknytning til landbrug, f.eks. udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale, høstarbejde, behandling af afgrøder, skadedyrsbekæmpelse, opstaldning og pasning af dyr samt avl. Omfatter også tjenester i forbindelse med jagt, fældefangst, skovbrug, skovning og fiskeri.

b)

Tjenester i tilknytning til olie- og gasfelter, herunder boring, opsætning af boretårne, reparation og demontering samt faststøbning af boringsrør i borehuller. Omfatter også tjenester i forbindelse med efterforskning efter mineraler samt mineteknik og geologiske undersøgelser.

c)

Andre tjenester i forbindelse med behandling på stedet omfattende behandling på stedet eller bearbejdning af varer, der er importeret uden overdragelse af ejendomsretten, og som behandles, men ikke reeksporteres til det land, som varerne er sendt fra (idet de i stedet enten sælges i den økonomi, hvor behandlingen finder sted, eller sælges til en tredje økonomi) eller omvendt.

Anden forretningsservice (kode 284)

Omfatter transaktioner mellem residenter og ikke-residenter, f.eks. personaleudvælgelse, sikkerheds- og efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografering, rengøring af bygninger, tjenester i forbindelse med fast ejendom ydet til virksomheder og anden forretningsservice, som ikke henhører under nogen af de kategorier af forretningsservice, der er nævnt ovenfor.

Tjenester mellem forbundne virksomheder, i.a.n. (kode 285)

Dette er en restkategori. Den omfatter betalinger mellem forbundne virksomheder for tjenester, som ikke specifikt henhører under en anden kategori. Omfatter de betalinger fra filialer, datterselskaber og associerede virksomheder til moderselskabet eller andre forbundne virksomheder, som udgør filialernes, datterselskabernes og de associerede virksomheders bidrag til driftsomkostningerne (til planlægning, organisation og tilsyn) samt refusion af udgifter, som moderselskaberne har afholdt direkte. Omfatter også transaktioner mellem moderselskaber og deres filialer, datterselskaber og associerede virksomheder til dækning af generalomkostninger.

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter (kode 287)

Omfatter Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester (kode 288) og Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter (kode 289).

Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester (kode 288)

Omfatter tjenester og betaling herfor i forbindelse med produktion af film (på fotografisk film eller videobånd), radio- og tv-programmer (live eller på bånd) og musikoptagelser. Omfatter indtægter eller betalinger for leje; honorarer modtaget af residente skuespillere, producere osv. for produktioner i udlandet (eller af ikke-residenter for arbejde udført i den indberettende økonomi); honorarer for distributionsrettigheder solgt til medierne for et begrænset antal fremvisninger i specifikt angivne områder og adgang til krypterede tv-kanaler (f.eks. kabeltjenester). Omfatter også honorarer til skuespillere, instruktører og producere i forbindelse med teater- og musicalforestillinger, sportsbegivenheder, cirkuser og andre lignende begivenheder og honorarer for distributionsrettigheder (til tv, radio og film) for disse aktiviteter.

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter (kode 289)

Omfatter Uddannelse (kode 895), Sundhedstjenester (kode 896) og Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i øvrigt (kode 897).

Uddannelse (kode 895)

Omfatter tjenester mellem residenter og ikke-residenter i forbindelse med uddannelse, f.eks. korrespondancekurser og undervisning via tv eller internettet samt sådanne tjenester ydet af lærere mv. direkte i værtsøkonomierne.

Sundhedstjenester (kode 896)

Omfatter tjenester ydet af læger, sygeplejersker og paramedicinsk og lignende personale samt laboratorietjenester og lignende tjenester, uanset om disse ydes på afstand eller på stedet. Omfatter ikke rejsendes udgifter til uddannelse og sundhed (indgår under rejser).

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i øvrigt (kode 897)

Dette er en restkategori omfattende sådanne Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelser med fritidsaktiviteter (kode 289), der ikke indgår under Uddannelse (kode 895) og Sundhedstjenester (kode 896).

Offentlige tjenester, i.a.n. (kode 291)

Dette er en restkategori omfattende offentlige transaktioner (herunder internationale organisationers transaktioner), der ikke indgår i de øvrige kategorier i Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS). Omfatter alle transaktioner (i form af både varer og tjenester), som ambassader, konsulater, militære enheder og forsvarsagenturer har med residenter i de økonomier, i hvilke ambassaderne, konsulaterne, de militære enheder og forsvarsagenturerne er beliggende, og alle transaktioner med andre økonomier. Omfatter ikke transaktioner med residenter i de hjemlige økonomier, som ambassaderne, konsulaterne, de militære enheder og forsvarsagenturerne repræsenterer, og heller ikke transaktioner i disse ambassaders og konsulaters butikker og postkontorer.

Opdeles i tjenester, der indgår i transaktioner foretaget af Ambassader og konsulater (kode 292), tjenester, der indgår i transaktioner foretaget af Militære enheder og agenturer (kode 293) og Andre offentlige tjenester (kode 294).

INDKOMST (KODE 300)

Indkomst omfatter to typer transaktioner mellem residenter og ikke-residenter: i) transaktioner, hvori indgår aflønning af ansatte, som betales til ikke-residente arbejdstagere (f.eks. grænsearbejdere samt sæsonarbejdere og andre arbejdstagere med kortvarende ansættelsesforhold), og ii) transaktioner, hvori indgår indtægter og betalinger i forbindelse med formueindkomst vedrørende udenlandske finansielle aktiver og passiver.

Aflønning af ansatte (kode 310)

Aflønning af ansatte omfatter løn og andre goder, i kontanter eller naturalier, som enkeltpersoner tjener — i andre økonomier end dem, i hvilke de er residenter — for arbejde udført for (og betalt af) residenter i disse økonomier. Omfatter også bidrag betalt af arbejdsgiverne på arbejdstagernes vegne til sociale sikringsordninger eller til private forsikrings- eller pensionsordninger (fondsbaserede eller ikke-fondsbaserede) til sikring af ydelser til de ansatte.

Formueindkomst (kode 320)

Formueindkomst er indkomst, der fremkommer ved ejerskab af udenlandske finansielle aktiver, og som skal betales af residenter i en økonomi til residenter i en anden økonomi. Formueindkomst omfatter renter, dividende, udbetaling af overskud fra filialer og direkte investorers andel af direkte investeringsforetagenders tilbageholdte indtjening. Formueindkomst bør opdeles efter direkte investeringer, porteføljeinvesteringer og andre investeringer.

Indkomst af direkte investeringer (kode 330)

Indkomst af direkte investeringer, nærmere bestemt aktieindkomst og indkomst af gæld, omfatter indkomst, der tilfalder en direkte investor, der er resident i én økonomi, fra ejerskab af direkte investeringskapital i en virksomhed i en anden økonomi. Indkomst af direkte investeringer opgøres på nettobasis for direkte investeringer i dels udlandet, dels den indberettende økonomi (dvs. aktieindkomst og indkomst af gæld minus betalinger vedrørende henholdsvis aktieindkomst og indkomst af gæld). Aktieindkomst underopdeles i i) distribueret indkomst (dividende og distribueret overskud fra filialer) og ii) reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer. Indkomst af gæld består af renter — vedrørende gæld mellem selskaberne — der skal betales til/fra direkte investorer fra/til associerede selskaber i udlandet. Indkomst af ikke-participerende præferenceaktier behandles som renteindkomst og ikke som dividendeindkomst og indgår i indkomst af gæld.

Dividende og distribueret overskud fra filialer (kode 332)

Dividende, herunder aktieudbytte, er distribuering af indtjening, der henregnes til aktier og andre former for andele i private selskabers, kooperativers og offentlige selskabers kapital. Distribueret indkomst kan være i form af dividende af almindelige aktier eller præferenceaktier, der ejes af direkte investorer i associerede selskaber i udlandet eller omvendt.

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer (kode 333)

Reinvesteret indtjening omfatter direkte investorers andel — i forhold til kapitalandelen — af i) indtjening, som datterselskaber og associerede selskaber i udlandet ikke distribuerer som dividende, og ii) indtjening, som filialer og andre virksomheder, der ikke er etableret i selskabsform, ikke udbetaler til direkte investorer (hvis denne del af indtjeningen ikke afgrænses særskilt, betragtes al indtjening fra filialer pr. konvention for at blive distribueret).

Indkomst af gæld (kode 334)

Indkomst af gæld omfatter renter — vedrørende gæld mellem selskaberne — der skal betales til/fra direkte investorer fra/til associerede selskaber i udlandet. Indkomst af ikke-participerende præferenceaktier behandles som renteindkomst og ikke som dividendeindkomst og indgår i indkomst af gæld.

Egenkapital og reinvesteret indtjening i udlandet (kode 506)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gæld og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor.

Egenkapital og reinvesteret indtjening i den indberettende økonomi (kode 556)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gæld og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor.

Indkomst af porteføljeinvesteringer (kode 339)

Indkomst af porteføljeinvesteringer omfatter transaktioner mellem residenter og ikke-residenter og hidrører fra beholdninger af aktier, obligationer, gældsinstrumenter og pengemarkedsinstrumenter. Denne kategori underopdeles i aktieindkomst (dividende) og indkomst af gæld (renter).

Indkomst af andre investeringer (kode 370)

Indkomst af andre investeringer omfatter renteindtægter og rentebetalinger vedrørende alle andre residente fordringer på (aktiver) og forpligtelser over for (passiver) ikke-residenter. Denne kategori omfatter også i princippet husholdningers imputerede indkomst fra nettoandele i livsforsikringsreserver og pensionsfonde. Renter af aktiver omfatter renter af lang- og kortfristede lån, af indskud, af andre kommercielle og finansielle fordringer og af en økonomis kreditorstilling i IMF. Renter af passiver omfatter renter af lån, af indskud og af andre fordringer samt renter i tilknytning til anvendelsen af kreditter og lån fra IMF. Omfatter også renter betalt til IMF vedrørende beholdningen af særlige trækningsrettigheder i »General Resources Account«.

Løbende overførsler (kode 379)

Løbende overførsler er modposteringer til ensidige transaktioner, hvor en økonomisk enhed stiller en realressource eller en finansiel post til rådighed for en anden enhed uden at modtage en realressource eller finansiel post som modydelse. Disse ressourcer forbruges med det samme eller kort efter, at overførslen har fundet sted. Løbende overførsler er alle overførsler, som ikke er kapital. Løbende overførsler klassificeres, alt efter hvilken sektor i den indberettende økonomi der er tale om, i offentlig forvaltning og service og andre sektorer.

Overførsler inden for offentlig forvaltning og service (kode 380)

Overførsler inden for offentlig forvaltning og service omfatter løbende internationalt samarbejde og indbefatter løbende overførsler — i kontanter eller naturalier — mellem det offentlige i forskellige økonomier eller mellem det offentlige og internationale organisationer.

Overførsler inden for andre sektorer (kode 390)

Overførsler mellem andre sektorer af en økonomi og ikke-residenter omfatter de overførsler, som finder sted mellem enkeltpersoner, mellem ikke-statslige institutioner eller organisationer (eller mellem enkeltpersoner og sådanne institutioner eller organisationer) eller mellem ikke-residente statslige institutioner og enkeltpersoner eller ikke-statslige institutioner.

Kapitalkonto (kode 994)

Kapitalkontoen omfatter alle transaktioner, hvori indgår modtagelse eller betaling af kapitaloverførsler og anskaffelse/afhændelse af ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver.

Finansiel konto (kode 995)

Den finansielle konto omfatter alle transaktioner i forbindelse med overdragelse af ejendomsretten til en økonomis udenlandske finansielle aktiver og passiver. Sådanne overdragelser omfatter stiftelse og indfrielse af fordringer på resten af verden og omvendt. Alle komponenter klassificeres efter investeringstype eller formål (direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer, reserveaktiver).

DIREKTE INVESTERINGER (KODE 500)

Udenlandske direkte investeringer er den kategori internationale investeringer, hvor en resident i en økonomi (direkte investor) får varige kapitalinteresser i en virksomhed, der er resident i en anden økonomi end investors (virksomhed, der er genstand for direkte investeringer). »Varig kapitalinteresse« indebærer, at der er et længerevarende forhold mellem den direkte investor og virksomheden, og at investor har en væsentlig grad af indflydelse på ledelsen af den virksomhed, der er genstand for direkte investeringer. Direkte investeringer omfatter den oprindelige transaktion mellem de to enheder — dvs. den transaktion, hvorved det direkte investeringsforhold etableres — og alle efterfølgende transaktioner mellem dem og indbyrdes mellem forbundne virksomheder, uanset om disse er i selskabsform eller ej.

Direkte investeringer i udlandet (kode 505)

Direkte investeringer klassificeres primært retningsbestemt — residente direkte investeringer i udlandet og ikke-residente investeringer i den indberettende økonomi.

Egenkapital (kode 510)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gældsinstrumenter og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også den erhvervelse, som en virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, foretager af aktier i den direkte investor.

Reinvesteret indtjening (kode 525)

Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor. Denne reinvesterede indtjening registreres som indkomst med en modsvarende kapitaltransaktion.

Anden direkte investeringskapital (kode 530)

Anden direkte investeringskapital (eller gældstransaktioner mellem selskaber) omfatter lån og udlån af midler — herunder gældsinstrumenter, leverandørkreditter og ikke-participerende præferenceaktier (der behandles som gældsinstrumenter) — mellem direkte investorer og datterselskaber, filialer og associerede selskaber. Gældsfordringer på den direkte investor, som indehaves af den virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, registreres også som direkte investeringskapital.

Direkte investeringer i den indberettende økonomi (kode 555)

Direkte investeringer klassificeres primært retningsbestemt — residente direkte investeringer i udlandet og ikke-residente investeringer i den indberettende økonomi.

Egenkapital (kode 560)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gældsinstrumenter og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også den erhvervelse, som en virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, foretager af aktier i den direkte investor.

Reinvesteret indtjening (kode 575)

Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor. Denne reinvesterede indtjening registreres som indkomst med en modsvarende kapitaltransaktion.

Anden direkte investeringskapital (kode 580)

Anden direkte investeringskapital (eller gældstransaktioner mellem selskaber) omfatter lån og udlån af midler — herunder gældsinstrumenter, leverandørkreditter og ikke-participerende præferenceaktier (der behandles som gældsinstrumenter) — mellem direkte investorer og datterselskaber, filialer og associerede selskaber. Gældsfordringer på den direkte investor, som indehaves af den virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, registreres også som direkte investeringskapital.

PORTEFØLJEINVESTERINGER (KODE 600)

Porteføljeinvesteringer omfatter transaktioner i egenkapital og gældsinstrumenter. Gældsinstrumenter underopdeles i obligationer og andre gældsinstrumenter, pengemarkedsinstrumenter og finansielle derivater, når derivaterne giver anledning til finansielle fordringer og forpligtelser. I modsat fald kategoriseres de enten som direkte investeringer eller som reserveaktiver.

Finansielle derivater (kode 910)

En kontrakt om finansielle derivater er et finansielt instrument knyttet til et andet specifikt finansielt instrument eller en anden specifik indikator eller vare, hvorigennem specifikke finansielle risici (renterisiko, valutarisiko, kursrisiko og vareprisrisiko, kreditrisiko mv.) kan handles selvstændigt på de finansielle markeder.

ANDRE INVESTERINGER (KODE 700)

Andre investeringer er en restkategori, som omfatter alle finansielle transaktioner, der ikke kan henføres under direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater eller reserveaktiver.