ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 34

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
8. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2005 af 7. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2005 af 4. februar 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår polycykliske aromatiske hydrocarboner ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilvarer, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet

6

 

*

Kommissionens direktiv 2005/10/EF af 4. februar 2005 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler ( 1 )

15

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/107/EF:Kommissionens beslutning af 2. februar 2005 om ændring af bilag I og II til beslutning 2002/308/EF om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2005) 188)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/EF:Kommissionens henstilling af 4. februar 2005 om yderligere undersøgelser af bestemte levnedsmidlers indhold af polycykliske aromatiske hydrocarboner (meddelt under nummer K(2005) 256)  ( 1 )

43

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/109/FUSP af 24. januar 2005 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

46

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (EUT L 345 af 20.11.2004)

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 207/2005

af 7. februar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. februar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 7. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 208/2005

af 4. februar 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår polycykliske aromatiske hydrocarboner

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 (2) er der fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, herunder levnedsmidler til spædbørn og småbørn som omhandlet i Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (3) og Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (4).

(2)

Nogle medlemsstater har vedtaget grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) i bestemte levnedsmidler. På grund af forskellene mellem medlemsstaterne og den dermed forbundne risiko for konkurrenceforvridning må der træffes EF-foranstaltninger til at sikre markedets enhed, samtidig med at proportionalitetsprincippet respekteres.

(3)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i sin udtalelse af 4. december 2002, at en række PAH er genotoksiske kræftfremkaldende stoffer. De niveauer, der i laboratorieforsøg viste sig at forårsage svulster, lå langt over, hvad der kan forventes at forekomme i levnedsmidler og dermed at blive indtaget. Da virkningerne af genotoksiske stoffer imidlertid ikke er tærskelrelaterede, bør PAH-niveauerne i levnedsmidler bringes så langt ned, som det med rimelighed er muligt.

(4)

Ifølge Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler kan benzo(a)pyren anvendes som markør for forekomsten og virkningen i levnedsmidler af kræftfremkaldende PAH, herunder benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, chrysen, cyclopenta(c,d)pyren, dibenz(a,h)anthracen, dibenzo(a,e)pyren, dibenzo(a,h)pyren, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,l)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren og 5-methylchrysen. Der skal foretages yderligere undersøgelser af det relative indhold af disse PAH i levnedsmidler med henblik på en fremtidig vurdering af benzo(a)pyrens fortsatte egnethed som markør.

(5)

PAH kan forurene levnedsmidler under opvarmnings- og tørringsprocesser, hvor forbrændingsprodukter kommer i direkte kontakt med levnedsmidlerne. Direkte tørring og opvarmning over åben ild under produktionen af fødevareolier, f.eks. olivenolie af presserester, kan føre til høje PAH-niveauer. Aktivt kul kan anvendes til at fjerne benzo(a)pyren under raffineringen af olier. Det er dog uklart, om raffineringsprocesserne effektivt fjerner alle uønskede PAH. Der bør anvendes produktions- og forarbejdningsmetoder, som forhindrer den oprindelige forurening af olier med PAH.

(6)

For at beskytte folkesundheden er det nødvendigt med grænseværdier for benzo(a)pyren i bestemte levnedsmidler, der indeholder fedtstoffer og olier, og i levnedsmidler, som kan blive stærkt forurenede under røgnings- og tørringsprocesser. For levnedsmidler til spædbørn er særligt lave grænseværdier nødvendige, som vil kunne overholdes gennem streng kontrol med fremstilling og pakning af modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn. Det er også nødvendigt med grænseværdier for levnedsmidler, som kan blive stærkt forurenede på grund af miljøforurening, herunder især fisk og fiskerivarer, f.eks. som følge af olieudslip fra skibe.

(7)

I nogle levnedsmidler som f.eks. tørrede frugter og kosttilskud har man fundet benzo(a)pyren, men de foreliggende data viser ikke klart, hvilke niveauer der med rimelighed kan overholdes. Der skal foretages yderligere undersøgelser for at klarlægge, hvilke niveauer der med rimelighed kan overholdes for disse levnedsmidler. I mellemtiden bør der anvendes grænseværdier for benzo(a)pyren i relevante ingredienser som f.eks. olier og fedtstoffer, der indgår i kosttilskud.

(8)

Forordning (EF) nr. 466/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 466/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2005.

Denne forordning finder ikke anvendelse på produkter, der markedsføres inden den 1. april 2005 i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Fødevarevirksomhedslederen skal kunne dokumentere, hvornår produkterne blev markedsført.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 684/2004 (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 6).

(3)  EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35. Senest ændret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 37).

(4)  EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 466/2001 tilføjes følgende som sektion 7:

»Sektion 7: Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH)

Produkt

Grænseværdi

(μg/kg vådvægt)

Krav til prøveudtagning

Krav til analysemetoder

7.1.   

Benzo(a)pyren (2)

7.1.1.

Olier og fedtstoffer, der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler (3)

2,0

direktiv 2005/10/EF (1)

direktiv 2005/10/EF

7.1.2.

Levnedsmidler til spædbørn og småbørn

1,0

direktiv 2005/10/EF

direktiv 2005/10/EF

7.1.2.1.

Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (4)

7.1.2.2.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (5)

7.1.2.3.

Diætpræparater til særlige medicinske formål (6), der er specifikt bestemt til spædbørn

7.1.3.

Røget kød og røgede kødprodukter

5,0

direktiv 2005/10/EF

direktiv 2005/10/EF

7.1.4.

Røget fiskekød (muskelkød) og røgede fiskerivarer (7), bortset fra toskallede bløddyr

5,0

direktiv 2005/10/EF

direktiv 2005/10/EF

7.1.5.

Ikke-røget fiskekød (muskelkød) (8)

2,0

direktiv 2005/10/EF

direktiv 2005/10/EF

7.1.6.

Ikke-røgede krebsdyr og blæksprutter

5,0

direktiv 2005/10/EF

direktiv 2005/10/EF

7.1.7.

Toskallede bløddyr

10,0

direktiv 2005/10/EF

direktiv 2005/10/EF«


(1)  Se side 15 i denne EUT.

(2)  De angivne grænseværdier er for benzo(a)pyren, der anvendes som markør for forekomsten og virkningen af kræftfremkaldende PAH. Foranstaltningerne udgør derfor en fuldstændig harmonisering af bestemmelserne om PAH i de anførte levnedsmidler i alle medlemsstater. Kommissionen reviderer grænseværdierne for PAH i de anførte levnedsmiddelkategorier senest den 1. april 2007 på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden om benzo(a)pyren og andre kræftfremkaldende PAH i levnedsmidler.

(3)  Kakaosmør er ikke omfattet af denne kategori, mens undersøgelserne af forekomsten af benzo(a)pyren i kakaosmør står på. Denne undtagelse revurderes senest den 1. april 2007.

(4)  Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(5)  Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i artikel 1 i direktiv 91/321/EØF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(6)  Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 1999/21/EF. Grænseværdien vedrører produktet, som det sælges.

(7)  Fisk og fiskerivarer som defineret i kategori b), c) og f) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000.

(8)  Fisk som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000.


8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 209/2005

af 7. februar 2005

om opstilling af en liste over tekstilvarer, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For de tekstilvarer og beklædningsgenstande, der ikke er omfattet af specifikke foranstaltninger under Fællesskabets handelspolitik, og som overgår til fri omsætning, er det i ovennævnte forordning fastsat, at der kan indrømmes undtagelse fra forpligtelsen til at forelægge et oprindelsesbevis, og at det i bestemmelserne om undtagelse fra forpligtelsen til at forelægge et oprindelsescertifikat skal anføres, om der skal forelægges en oprindelseserklæring for de pågældende varer.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2579/98 af 30. november 1998 blev der opstillet en liste over tekstilvarer, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet (2). Det er nu nødvendigt at ajourføre denne liste ved at tilføje nye kategorier af tekstilvarer.

(3)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør forordning (EF) nr. 2579/98 udtrykkeligt ophæves og erstattes af bestemmelserne i nærværende forordning.

(4)

Med henblik på at implementere de EU-forpligtelser, der er en følge af udløbet af WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande, og navnlig med henblik på at opfylde kravene i artikel 2 §8 c) i WTO-aftalen, der foreskriver, at »på den første dag i den 121. måned, hvor WTO-overenskomsten er i kraft, skal sektoren for tekstilvarer og beklædningsgenstande være integreret i GATT 1994, idet alle restriktioner i henhold til denne aftale er blevet ophævet«, bør bestemmelserne i denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2005.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med overgang til fri omsætning for de tekstilvarer, der er opført i bilaget til denne forordning, er der ikke krav om forelæggelse af oprindelsesbevis.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 2579/98 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 202 af 18.7.1998, s. 11.

(2)  EFT L 322 af 1.12.1998, s. 27.


BILAG

LISTE OVER TEKSTILVARER

Kategori

Varebeskrivelse — 2005 KN-kode

(1)

(2)

Gruppe III A

34

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, af strimler eller lignende, af polyethylen eller polypropylen, af bredde 3 m eller derover

5407 20 19

38A

Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Forhæng, ikke af trikotage

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Vævede gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper og andet indendørs boligudstyr, ikke af trikotage, af uld, af bomuld eller af kemofibre

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger

5401 20 10

Garn af regenererede fibre; garn af endeløse regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen enkelttrådet garn af viskose, ikke snoet eller snoet 250 omgange og derunder pr. meter, og ikke-tekstureret enkelttrådet garn af acetat

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Garn af kemofibre, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Uld eller andre fine dyrehår, kartet eller kæmmet

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Garn af kartet uld (kartegarn) eller af kartede fine dyrehår, ikke i detailsalgsoplægninger

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Garn af kæmmet uld eller af kæmmede fine dyrehår, ikke i detailsalgsoplægninger

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Garn af uld eller af kæmmede fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bomuld, kartet eller kæmmet

5203 00 00

53

Drejervævet stof af bomuld

5803 10 00

54

Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5507 00 00

55

Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Garn af korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter), knyttede, også konfektionerede

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

5805 00 00

62

Chenillegarn, overspundet garn (bortset fra garn overtrukket med metal og overspundet garn af hestehår)

5606 00 91, 5606 00 99

Tyl og andre netstoffer, ikke vævede eller af trikotage, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Vævede etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer, ikke broderede, i løbende længder, strimler eller tilskårne stykker

5807 10 10, 5807 10 90

Flettede bånd og snore i løbende længder; agramaner, possement og lignende varer, i løbende længder; kvaster, pomponer og lignende varer

5808 10 00, 5808 90 00

Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Trikotagestof af syntetiske fibre med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent og derover og trikotagestof med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og derover

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Blondestoffer og stof med lang luv af syntetiske fibre

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Trikotagestof, bortset fra varer under kategori 38A og 63, af uld, bomuld eller kemofibre

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller kemofibre

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Gruppe III B

72

Badebeklædning, af uld, bomuld eller kemofibre

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller kemofibre

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Slips, butterflies og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller kemofibre

6215 20 00, 6215 90 00

86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer samt dele hertil, også af trikotage

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer til spædbørn, ikke af trikotage

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Telte

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage af varer af vævet stof, bortset fra varer fremstillet af strimler af polyethylen eller polypropylen

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, bortset fra tekstilstoffer og varer deraf og varer under kategori 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

5904 10 00, 5904 90 00

Tekstilstof, ikke af trikotage, gummeret, undtagen stoffer til dæk

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Tekstilstof, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper, undtagen stoffer under kategori 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre

ex 5607 90 90

110

Luftmadrasser, af vævet stof

6306 41 00, 6306 49 00

111

Campingudstyr, af vævet stof, undtagen luftmadrasser og telte

6306 91 00, 6306 99 00

112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, vævede, undtagen varer under kategori 113 og 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Gulvklude, karklude og støveklude, undtagen varer af trikotage

6307 10 90

114

Tekstilstof og varer til teknisk brug

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Gruppe IV

120

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper og andet indendørs boligudstyr, ikke af trikotage, af hør eller ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie

ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af hør, ikke af trikotage

ex 6305 90 00

123

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof, af hør eller ramie, undtagen vævede bånd

5801 90 10, ex 5801 90 90

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af hør eller ramie, ikke af trikotage

6214 90 90

Gruppe V

124

Korte syntetiske fibre

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen garn under kategori 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af syntetiske materialer

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Korte regenererede fibre

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Garn af endeløse regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen garn under kategori 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af kunstige tekstilmaterialer

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

5105 40 00

129

Garn af grove dyrehår eller af hestehår

5110 00 00

130A

Garn af natursilke, undtagen garn af affald af natursilke

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Garn af natursilke, undtagen garn under kategori 130A; fishgut

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre

5308 90 90

132

Papirgarn

5308 90 50

133

Hampegarn

5308 20 10, 5308 20 90

134

Metalliseret garn

5605 00 00

135

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

5113 00 00

137

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof og vævede bånd af natursilke eller af affald af natursilke

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Vævet stof af metaltråd eller af metalliseret garn

5809 00 00

140

Trikotagestof af andre tekstilmaterialer end uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af andre tekstilmaterialer end uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

ex 6301 90 90

144

Filt af grove dyrehår

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af abaca (manilahamp) eller af hamp

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre

ex 5607 21 00

146B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer under kategori 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303

5607 10 00

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartet eller kæmmet

5003 90 00

148A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Kokosgarn

5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm eller derunder; sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Nålefilt af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning

5602 10 11

153

Brugte sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303

6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhapsning

5001 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, ikke kartet eller kæmmet

5003 10 00

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

5104 00 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramie og andre vegetabilske tekstilstoffer, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af fibre, undtagen varer af kokos og abaca henhørende under pos. 5304

5305 90 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 10, 5201 00 90

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 21 00, 5305 29 00

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af jute og andre bastfibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 00, 5303 90 00

Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/10/EF

af 4. februar 2005

om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler (1), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (2) er der fastsat grænseværdier for benzo(a)pyren, og der henvises deri til bestemmelserne om, hvilke prøveudtagnings- og analysemetoder der skal anvendes.

(2)

Ved Rådets direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler (3) er der indført en ordning med kvalitetsnormer for de laboratorier, som medlemsstaterne betror den offentlige kontrol med levnedsmidler.

(3)

Der bør fastsættes generelle kriterier, som analysemetoder skal opfylde, for at det kan sikres, at de laboratorier, der står for kontrollen, anvender analysemetoder med samme grad af pålidelighed. Det er ligeledes af stor betydning, at analyseresultater indberettes og fortolkes på en ensartet måde for at sikre ensartet håndhævelse. Sådanne fortolkningsregler skal gælde for analyseresultater fra prøver udtaget ved offentlig kontrol. For analyser til beskyttelse eller til referenceformål anvendes nationale regler.

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at prøveudtagningen til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler udføres efter de metoder, der er beskrevet i bilag I til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forberedelsen af prøver og de analysemetoder, der anvendes ved offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler, opfylder kriterierne i bilag II til dette direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter offentliggørelsen. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 372 af 31.12.1985, s. 50. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 208/2005 (Se side 3 i denne EUT).

(3)  EFT L 290 af 24.11.1993, s. 14. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.


BILAG I

PRØVEUDTAGNINGSMETODER, DER ANVENDES VED OFFENTLIG KONTROL AF INDHOLDET AF BENZO(A)PYREN I LEVNEDSMIDLER

1.   Formål og anvendelsesområde

Prøver til offentlig kontrol af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler udtages efter de metoder, der er beskrevet nedenfor. De derved fremkomne samlede prøver betragtes som repræsentative for partierne. På grundlag af det indhold, der er konstateret i laboratorieprøverne, fastslås det, om grænseværdierne i forordning (EF) nr. 466/2001 er overholdt.

2.   Definitioner

»Parti«: en identificerbar mængde af et levnedsmiddel, der leveres på én gang, og hvorom det ved den offentlige kontrol konstateres, at det har fælles kendetegn såsom oprindelse, art, emballagetype, emballeringsvirksomhed, afsender eller mærker.

»Delparti«: del af et parti, der udvælges med henblik på anvendelse af prøveudtagningsmetoden. Hvert delparti skal være fysisk adskilt og identificerbart.

»Enkeltprøve«: en materialemængde, der udtages fra et enkelt sted i partiet eller delpartiet.

»Samlet prøve«: det materiale, der fremkommer ved, at man samler alle enkeltprøverne fra partiet eller delpartiet.

»Laboratorieprøve«: prøve bestemt til laboratoriet.

3.   Almindelige bestemmelser

3.1.   Personale

Prøveudtagningen foretages af en af medlemsstaterne udpeget person.

3.2.   Materiale til prøveudtagning

Prøveudtagningen af hvert parti, som skal undersøges, foregår separat.

3.3.   Forholdsregler

Under prøveudtagningen og forberedelsen af prøverne skal der træffes forholdsregler for at undgå ændringer, som kan påvirke indholdet af benzo(a)pyren, have uheldig indflydelse på analyseresultatet eller gøre de samlede prøver urepræsentative.

3.4.   Enkeltprøver

Enkeltprøver bør så vidt muligt udtages forskellige steder i hele partiet eller delpartiet. Afvigelser fra denne fremgangsmåde skal angives i prøveskemaet.

3.5.   Forberedelse af den samlede prøve

Den samlede prøve sammensættes ved, at alle enkeltprøverne samles. Denne samlede prøve homogeniseres på laboratoriet, medmindre dette er uforeneligt med proceduren i punkt 3.6.

3.6.   Kontraprøver

Kontraprøver, der udtages til laboratoriekontrol med henblik på håndhævelse af reglerne, til beskyttelse af handelen og til referenceformål, skal tages fra den homogeniserede samlede prøve, medmindre dette er i modstrid med medlemsstaternes forskrifter for prøveudtagning.

3.7.   Emballering og forsendelse af prøver

Hver prøve skal anbringes i en ren beholder af inaktivt materiale, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod forurening og mod beskadigelse under forsendelse. Alle de nødvendige forholdsregler skal træffes for at undgå ændringer i prøvens sammensætning under transport eller opbevaring.

3.8.   Forsegling og mærkning af prøver

Hver prøve, der udtages til officiel brug, skal forsegles på prøveudtagningsstedet og identificeres i henhold til medlemsstaternes forskrifter.

Der skal udarbejdes et skema over hver enkelt prøveudtagning, således at hvert parti entydigt kan identificeres, med angivelse af dato og sted for prøveudtagningen samt eventuelle yderligere oplysninger, som kan være til hjælp for laboratoriet.

4.   Prøveudtagningsplaner

Den anvendte prøveudtagningsmetode skal sikre, at den samlede prøve er repræsentativ for det parti, der skal kontrolleres.

4.1.   Antal enkeltprøver

For så vidt angår olier, hvor det kan antages, at forekommende benzo(a)pyren er fordelt ensartet i et givet parti, er det tilstrækkeligt at udtage tre enkeltprøver pr. parti, der udgør den samlede prøve. Der skal angives en reference til partinummeret. Kommissionens forordning (EF) nr. 1989/2003 indeholder yderligere oplysninger om udtagning af prøver af olivenolie og olie af olivenpresserester (1).

For de øvrige produkter er mindsteantallet af enkeltprøver, der skal udtages fra partiet, angivet i tabel 1. Enkeltprøverne skal have samme vægt og hver især veje mindst 100 g, så den samlede prøve er på ikke under 300 g (jf. punkt 3.5).

TABEL 1

Mindsteantallet af enkeltprøver, der skal udtages fra partiet

Partiets vægt (kg)

Mindsteantal enkeltprøver, der skal udtages

< 50

3

50 til 500

5

> 500

10

Hvis partiet består af enkeltpakninger, skal der for at danne den samlede prøve udtages det antal pakninger, der er fastsat i tabel 2.

TABEL 2

Antal pakninger (enkeltprøver), der for at danne den samlede prøve skal udtages, hvis partiet består af enkeltpakninger

Antal pakninger eller enheder i partiet eller delpartiet

Antal pakninger eller enheder, der skal udtages

1 til 25

1 pakning eller enhed

26 til 100

Ca. 5 %, dog mindst 2 pakninger eller enheder

> 100

Ca. 5 %, dog højst 10 pakninger eller enheder

4.2.   Prøveudtagning i detailleddet

Udtagning af prøver af levnedsmidler i detailleddet bør om muligt ske i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser for prøveudtagning. Hvis det ikke er muligt, kan andre effektive procedurer for prøveudtagning i detailleddet anvendes, hvis de sikrer, at prøveudtagningen er tilstrækkeligt repræsentativ.

5.   Partiets eller delpartiets overensstemmelse med kravene

Kontrollaboratoriet analyserer laboratorieprøverne til håndhævelse af reglerne ved to analyser, hvis resultatet af den første analyse afviger med under 20 % i forhold til grænseværdien, og beregner i disse tilfælde middelværdien.

Partiet godkendes, hvis resultatet af den første analyse eller, hvis det er nødvendigt med to analyser, middelværdien ikke overstiger den pågældende grænseværdi (fastsat i forordning (EF) nr. 466/2001), idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding.

Partiet overholder ikke grænseværdien (fastsat i forordning (EF) nr. 466/2001), hvis resultatet af den første analyse eller, hvis det er nødvendigt med to analyser, middelværdien uden nogen tvivl overstiger grænseværdien, når der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding.


(1)  EUT L 295 af 13.11.2003, s. 57.


BILAG II

FORBEREDELSE AF PRØVER OG KRITERIER FOR ANALYSEMETODER, DER ANVENDES VED OFFENTLIG KONTROL AF INDHOLDET AF BENZO(A)PYREN I LEVNEDSMIDLER

1.   Forholdsregler og almindelige overvejelser vedrørende benzo(a)pyren i prøver af levnedsmidler

Det grundlæggende krav er, at der skal udtages en repræsentativ og ensartet laboratorieprøve, uden at der påføres sekundær forurening.

Laboranten sikrer, at prøver ikke forurenes under forberedelsen. Beholdere rengøres før brug med højren acetone eller hexan (p.a., HLPC-kvalitet eller tilsvarende) for at minimere risikoen for forurening. Udstyr, der kommer i kontakt med prøven, skal så vidt muligt være fremstillet af et inaktivt materiale såsom aluminium, glas eller poleret rustfrit stål. Plastik såsom polypropylen, PTFE osv. bør ikke anvendes, da analytten kan opsuges på disse materialer.

Alt det udtagne materiale, laboratoriet modtager, skal anvendes til forberedelse af prøvemateriale. Kun meget fint homogeniserede prøver giver reproducerbare resultater.

Der findes mange tilfredsstillende særlige procedurer for prøveforberedelse, som kan anvendes.

2.   Behandling af prøven på laboratoriet efter modtagelsen

Den samlede prøve finmales (hvis det er relevant) og blandes grundigt efter en metode, for hvilken det er godtgjort, at den sikrer fuldstændig homogenisering.

3.   Underopdeling af prøver til håndhævelses- og beskyttelsesformål

Kontraprøver, der udtages med henblik på håndhævelse, til beskyttelse af handelen og til referenceformål, skal tages fra det homogeniserede materiale, medmindre dette er i strid med medlemsstaternes regler for prøveudtagning.

4.   Analysemetode, der skal anvendes af laboratoriet, og krav til laboratoriekontrol

4.1.   Definitioner

Nogle af de mest almindeligt brugte definitioner, som laboratoriet skal anvende, er følgende:

r

=

Repeterbarhed: den værdi, under hvilken den absolutte forskel mellem to individuelle prøveresultater, der er opnået under repeterbarhedsforhold (dvs. samme prøve, samme person, samme apparatur, samme laboratorium og kort tidsinterval), kan forventes at ligge inden for en bestemt sandsynlighed (typisk 95 %), og derfor er Formula.

sr

=

Standardafvigelse beregnet ud fra resultater, der er fremkommet under repeterbarhedsforhold.

RSDr

=

Relativ standardafvigelse beregnet ud fra resultater, der er fremkommet under repeterbarhedsforhold Formula.

R

=

Reproducerbarhed: den værdi, under hvilken den absolutte forskel mellem de individuelle prøveresultater, der er fremkommet under reproducerbarhedsforhold (dvs. som er opnået af personer på forskellige laboratorier ved hjælp af den standardiserede testmetode med identisk materiale), kan forventes at ligge inden for en bestemt sandsynlighed (typisk 95 %); Formula.

sR

=

Standardafvigelse beregnet ud fra resultater, der er fremkommet under reproducerbarhedsforhold.

RSDR

=

Relativ standardafvigelse beregnet ud fra resultater, der er fremkommet under reproducerbarhedsforhold Formula, hvor Formula er gennemsnittet af resultaterne for alle laboratorier og prøver.

HORRATr

=

Den observerede RSDr divideret med RSDr-værdien, som er beregnet på grundlag af Horwitz-ligningen (ref. 1), og hvor det antages, at r = 0,66R.

HORRATR

=

Den observerede RSDR divideret med RSDR-værdien, som er beregnet på grundlag af Horwitz-ligningen.

U

=

Den ekspanderede usikkerhed, hvor der anvendes en dækningsfaktor på 2, som giver et konfidensniveau på ca. 95 %.

4.2.   Generelle krav

Analysemetoder, der anvendes ved levnedsmiddelkontrol, skal være i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilaget til Rådets direktiv 85/591/EØF.

4.3.   Særlige krav

Når der ikke på fællesskabsplan er fastsat særlige metoder til bestemmelse af indholdet af benzo(a)pyren i levnedsmidler, kan laboratorierne selv vælge en valideret metode, der opfylder kravene i tabellen. Ved valideringen skal der helst inddrages certificeret referencemateriale.

TABEL

Krav til analysemetoder for benzo(a)pyren

Parameter

Værdi/bemærkning

Anvendelsesområde

Levnedsmidler, der er omhandlet i forordning (EF) nr. …/2005

Detektionsgrænse

Højst 0,3 μg/kg

Bestemmelsesgrænse

Højst 0,9 μg/kg

Præcision

HORRATr eller HORRATR-værdier på mindre end 1,5 i ringtesten

Genfinding

50 %-120 %

Specificitet

Uden matrix eller spektral interferens, verifikation af positiv detektion

4.3.1.   Krav til analysemetoderne — Usikkerhedsmetode

Der kan imidlertid også anvendes en usikkerhedsmetode for at vurdere, om den analysemetode, som laboratoriet har til hensigt at anvende, er egnet. Laboratoriet kan bruge en metode, hvorved der fremkommer resultater inden for en maksimal standardusikkerhed. Den maksimale standardusikkerhed kan beregnes ved at anvende følgende formel:

Formula

hvor:

Uf

er den maksimale standardusikkerhed

LOD

er metodens detektionsgrænse

C

er den relevante koncentration.

Hvis en analysemetode giver resultater med en måleusikkerhed, der er mindre end den maksimale standardusikkerhed, skal metoden ligestilles med andre metoder, der opfylder kravene i tabel.

4.4.   Genfindingsberegning og indberetning af resultater

Analyseresultatet skal oplyses, korrigeret eller ikke korrigeret for genfinding. Rapporteringsmetode og genfindingsniveau skal oplyses. Analyseresultatet korrigeret for genfinding anvendes til at kontrollere, om kravet overholdes (jf. bilag I, punkt 5).

Laboranten bør tage hensyn til »European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation« (ref. 2).

Analyseresultatet skal indberettes som x +/- U, hvor x er analyseresultatet og U er måleusikkerheden.

4.5.   Laboratoriekvalitetsnormer

Laboratorierne skal opfylde kravene i direktiv 93/99/EØF.

4.6.   Andre overvejelser i forbindelse med analysen

Præstationsprøvning

Deltagelse i relevante præstationsprøvningsordninger, der er i overensstemmelse med »International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories« (ref. 3), der er udarbejdet i IUPAC/ISO/AOAC's regi.

Intern kvalitetskontrol

Laboratorierne bør kunne godtgøre, at de har iværksat interne kvalitetskontrolprocedurer. »ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories« (ref. 4) giver eksempler på sådanne procedurer.

REFERENCER

1.

W. Horwitz, Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs, Anal. Chem., 1982, 54, 67A-76A.

2.

European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004

(http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, redigeret af M. Thompson og R. Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123-2144 (Også offentliggjort i J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, redigeret af M. Thompson og R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. februar 2005

om ændring af bilag I og II til beslutning 2002/308/EF om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

(meddelt under nummer K(2005) 188)

(EØS-relevant tekst)

(2005/107/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2002/308/EF (2) opstilles der lister over godkendte zoner og godkendte akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til visse fiskesygdomme.

(2)

Frankrig har indsendt dokumentation, for at nogle zoner på fransk område kan opnå status som zoner, der er godkendt med hensyn til VHS og IHN. Af dokumentationen fremgår det, at zonerne opfylder kravene i artikel 5 i direktiv 91/67/EØF. De kan derfor indrømmes status som godkendte zoner og bør føjes til listen over godkendte zoner.

(3)

Danmark, Frankrig og Italien har indsendt dokumentation, for at nogle akvakulturbrug på deres område kan opnå status som akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til VHS og IHN i ikke-godkendte zoner. Af dokumentationen fremgår det, at akvakulturbrugene opfylder kravene i artikel 6 i direktiv 91/67/EØF. De kan derfor indrømmes status som godkendt akvakulturbrug i en ikke-godkendt zone og bør føjes til listen over godkendte akvakulturbrug.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2003/634/EF (3) godkendes og opstilles en liste over programmer, som medlemsstaterne har forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug med hensyn til VHS og IHN. Italien har meddelt, at to programmer, som blev godkendt ved nævnte beslutning, nu er afsluttet. Af den fremlagte dokumentation fremgår det, at ét akvakulturbrug kan indrømmes status som godkendt akvakulturbrug i en ikke-godkendt zone og bør føjes til listen over godkendte akvakulturbrug, medens én zone kan indrømmes status som godkendt zone og bør føjes til listen over godkendte zoner.

(5)

Beslutning 2002/308/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2002/308/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 106 af 23.4.2002, s. 28. Senest ændret ved beslutning 2004/850/EF (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 28).

(3)  EUT L 220 af 3.9.2003, s. 8. Senest ændret ved beslutning 2004/328/EF (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 129).


BILAG I

»BILAG I

ZONER, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL EGTVEDSYGE (VHS) ELLER INFEKTIØS HÆMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)

1.A.   ZONER (1) I DANMARK, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   ZONER I DANMARK, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN

Danmark (2)

2.   ZONER I TYSKLAND, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

2.1.   BADEN-WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal fra udspringet til udløbet på bruget »Falkenstein«

Eyach og dens bifloder fra udspringet til det første overløb nedstrøms i nærheden af byen Haigerloch

Andelsbach og dens bifloder fra udspringet til turbinen nær byen Krauchenwies

Lauchert og dens bifloder fra udspringet til forhindringen ved turbinen nær byen Sigmaringendorf

Grosse Lauter og dens bifloder fra udspringet til forhindringen ved vandfaldet nær Lauterach

Wolfegger Aach og dens bifloder fra udspringet til forhindringen ved vandfaldet nær Baienfurth

Enz' afvandingsområde bestående af Grosse Enz, Kleine Enz og Eyach fra deres udspring til den ikke passerbare dæmning ved Neuenbürg centrum.

3.   ZONER I SPANIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

3.1.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION ASTURIEN

Fastlandszoner

Alle afvandingsområder i Asturien

Kystzoner

Hele Asturiens kyst.

3.2.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION GALICIEN

Fastlandszoner

Galiciens afvandingsområder:

inklusive Eo-flodens afvandingsområde, Sil-flodens afvandingsområde fra dens udspring i provinsen León, Miño-flodens afvandingsområde fra dens udspring til Frieira-dæmningen og Limia-flodens afvandingsområde fra dens udspring til Das Conchas-dæmningen

eksklusive Tamega-flodens afvandingsområde.

Kystzoner

kystområdet i Galicien fra Eo-flodens udmunding (Isla Pancha) til Punta Picos (Miño-flodens udmunding).

3.3.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION ARAGONIEN

Fastlandszoner

afvandingsområdet for Ebro-floden fra udspringet til Mequinenza-dæmningen i den selvstyrende region Aragonien

Isuela-floden fra dens udspring til Arguis-dæmningen

Flúmen-floden fra dens udspring til Santa María de Belsue-dæmningen

Guatizalema-floden fra dens udspring til Vadiello-dæmningen

Cinca-floden fra dens udspring til Grado-dæmningen

Esera-floden fra dens udspring til Barasona-dæmningen

Noguera-Ribagorzana-floden fra dens udspring til Santa Ana-dæmningen

Matarraña-floden fra dens udspring til Aguas de Pena-dæmningen

Pena-floden fra dens udspring til Pena-dæmningen

Guadalaviar-Turia-floden fra dens udspring til Generalísimo-dæmningen i provinsen Valencia

Mijares-floden fra dens udspring til Arenós-dæmningen i provinsen Castellón.

De øvrige vandløb i den selvstyrende region Aragonien betragtes som stødpudezone.

3.4.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION NAVARRA

Fastlandszoner

afvandingsområdet for Ebro-floden fra udspringet til Mequinenza-dæmningen i den selvstyrende region Aragonien

Bidasoa-floden fra dens udspring til dens udmunding

Leizarán-floden fra dens udspring til Leizarán-dæmningen (Muga).

De øvrige vandløb i den selvstyrende region Navarra betragtes som stødpudezone.

3.5.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION CASTILLA Y LEÓN

Fastlandszoner

afvandingsområdet for Ebro-floden fra udspringet til Mequinenza-dæmningen i den selvstyrende region Aragonien

Duero-floden fra dens udspring til Aldeávila-dæmningen

Sil-floden

Tiétar-floden fra dens udspring til Rosarito-dæmningen

Alberche-floden fra dens udspring til Burguillo-dæmningen.

De øvrige vandløb i den selvstyrende region Castilla y León betragtes som stødpudezone.

3.6.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION CANTABRIEN

Fastlandszoner

afvandingsområdet for Ebro-floden fra udspringet til Mequinenza-dæmningen i den selvstyrende region Aragonien

afvandingsområderne for følgende floder, fra deres udspring til deres udløb i havet:

Deva-floden

Nansa-floden

Saja-Besaya-floden

Pas-Pisueña-floden

Asón-floden

Agüera-floden.

Afvandingsområderne for floderne Gandarillas, Escudo, Miera og Campiazo betragtes som stødpudezoner.

Kystzoner

hele Cantabriens kyst fra Deva-flodens udløb til Ontón-bugten.

3.7.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION RIOJA

Fastlandszoner

Afvandingsområdet for Ebro-floden fra udspringet til Mequinenza-dæmningen i den selvstyrende region Aragonien.

4.A.   ZONER I FRANKRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Afvandingsområder

Charente-bækkenet

Seudre-bækkenet

Gironde-mundingens kystflodbækkener (departementet Charente-Maritime)

afvandingsområderne for Nive og Nivelles (departementet Pyrénées-Atlantiques)

Forges-bækkenet (departementet Landes)

afvandingsområdet for Dronne (departementet Dordogne) fra udspringet til Eglisottes-dæmningen i Monfourat

afvandingsområdet for Beauronne (departementet Dordogne) fra udspringet til Faye-dæmningen

afvandingsområdet for Valouse (departementet Dordogne) fra udspringet til Etang des Roches Noires-dæmningen

afvandingsområdet for Paillasse (departementet Gironde) fra udspringet til Grand Forge-dæmningen

afvandingsområdet for Ciron (departementerne Lot-et-Garonne og Gironde) fra udspringet til Moulin de Castaing-dæmningen

afvandingsområdet for Petite Leyre (departementet Landes) fra udspringet til Pont de l'Espine-dæmningen i Argelouse

afvandingsområdet for Pave (departementet Landes) fra udspringet til Pave-dæmningen

afvandingsområdet for Escource (departementet Landes) fra udspringet til Moulin de Barbe-dæmningen

afvandingsområdet for Geloux (departementet Landes) fra udspringet til D38-dæmningen i Saint Martin d'Oney

afvandingsområdet for Estrigon (departementet Landes) fra udspringet til Campet et Lamolère-dæmningen

afvandingsområdet for Estampon (departementet Landes) fra udspringet til Ancienne Minoterie-dæmningen i Roquefort

afvandingsområdet for Gélise (departementerne Landes og Lot-et-Garonne) fra udspringet til dæmningen neden for det sted, hvor Gélise og Osse mødes

afvandingsområdet for Magescq (departementet Landes) fra udspringet til udmundingen

afvandingsområdet for Luys (departementet Pyrénées-Atlantiques) fra udspringet til Moulin d'Oro-dæmningen

afvandingsområdet for Neez (departementet Pyrénées-Atlantiques) fra udspringet til Jurançon-dæmningen

afvandingsområdet for Beez (departementet Pyrénées-Atlantiques) fra udspringet til Nay-dæmningen

afvandingsområdet for Gave de Cauterets (departementet Hautes-Pyrénées) fra udspringet til Calypso-dæmningen ved kraftværket i Soulom.

Kystområder

hele Atlanterhavskysten mellem det nordligste punkt i departementet Vendée og det sydligste punkt i departementet Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Fastlandszoner

alle afvandingsområder i regionen Bretagne med undtagelse af følgende afvandingsområder:

Vilaine

den nedre del af afvandingsområdet for Elorn

Sèvre Niortaise-bækkenet

Lay-bækkenet

følgende afvandingsområder i Vienne-bækkenet:

afvandingsområdet for Vienne-floden fra udspringet til Châtellerault-dæmningen i departementet Vienne

afvandingsområdet for Gartempe-floden fra udspringet til Saint Pierre de Maillé-dæmningen (med gitter) i departementet Vienne

afvandingsområdet for Creuse-floden fra udspringet til Bénavent-dæmningen i departementet Indre

afvandingsområdet for Suin-floden fra udspringet til Douadic-dæmningen i departementet Indre

afvandingsområdet for Claise-floden fra udspringet til Bossay-sur-Claise-dæmningen i departementet Indre-et-Loire

afvandingsområdet for Velleches-bækkenet og trois Moulins-bækkenet fra udspringet til trois Moulins-dæmningen i departementet Vienne

Atlanterhavskystens flodbækkener i departementet Vendée.

Kystområder

hele Bretagnes kyst med undtagelse af følgende dele af kysten:

Rade de Brest

Anse de Camaret

kystzonen mellem Trévignon-odden og Laïta-flodens udmunding

kystzonen mellem Tohon-flodens udmunding og departementets grænse.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Fastlandszoner

Sélune-bækkenet.

4.A.4.   AQUITAINE

Afvandingsområder

afvandingsområdet for Vignac-floden fra udspringet til Forge-dæmningen

afvandingsområdet for Gouaneyre-floden fra udspringet til Maillières-dæmningen

afvandingsområdet for Susselgue-floden fra udspringet til Susselgue-dæmningen

afvandingsområdet for Luzou-floden fra udspringet til dæmningen ved akvakulturbruget »Laluque«

afvandingsområdet for Gouadas-floden fra udspringet til dæmningen ved »l'Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul«

afvandingsområdet for Bayse-floden fra udspringet til dæmningen ved »Moulin de Lartia et de Manobre«

afvandingsområdet for Rancez-floden fra udspringet til Rancez-dæmningen

afvandingsområdet for Eyre-floden fra udspringet til Arcachon-flodmundingen.

4.A.5.   MIDI-PYRÉNÉES

Afvandingsområder

afvandingsområdet for Cernon-floden fra udspringet til dæmningen ved Saint George de Luzençon

afvandingsområdet for Dourdou-floden fra Dourdou-flodens og Grauzon-flodens udspring til den ikke passerbare dæmning ved Vabres-l'Abbaye.

4.A.6.   L'AIN

fastslandszonen i forbindelse med Étangs de la Dombes.

4.B.   ZONER I FRANKRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Fastlandszoner

den del af Loire-bækkenet, der udgøres af opstrømsdelen af Huisne-flodens afvandingsområde fra udspringet til Ferté-Bernard-dæmningen.

4.C.   ZONER I FRANKRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Fastlandszoner

følgende afvandingsområder i Vienne-bækkenet:

afvandingsområdet for Anglin fra udspringet til dæmningen:

(EDF) Châtellerault ved Vienne-floden i departementet Vienne

Saint Pierre de Maillé ved Gartempe-floden i departementet Vienne

Bénavent ved Creuse-floden i departementet Indre

Douadic ved Suin-floden i departementet Indre

Bossay-sur-Claise ved Claise-floden i departementet Indre-et-Loire.

5.A.   ZONER I IRLAND, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS

Irland (4), undtagen Cape Clear Island.

5.B.   ZONER I IRLAND, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN

Irland (4).

6.A.   ZONER I ITALIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

6.A.1.   REGIONEN TRENTINO-ALTO ADIGE I DEN SELVSTYRENDE PROVINS TRENTO

Fastlandszoner

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: Avisio-flodens afvandingsområde fra udspringet til den kunstige dæmning ved Serra San Giorgio i kommunen Giovo

Zona Val delle Sorne: Sorna-flodens afvandingsområde fra udspringet til den kunstige dæmning, som udgøres af vandkraftværket i Chizzola (Ala), der ligger oven for Adige-floden

Zona Torrente Adanà: Adanà-flodens afvandingsområde fra udspringet til den række kunstige dæmninger, der findes neden for bruget »Armani Cornelio-Lardaro«

Zona Rio Manes: område, hvor der sker opsamling af Manes-flodens vand frem til et vandfald, der er beliggende 200 m neden for bruget »Troticoltura Giovanelli« i La Zinquantina

Zona Val di Ledro: Massangla-flodens og Ponale-flodens afvandingsområder fra udspringet til vandkraftværket ved »Centrale« i kommunen Molina di Ledro

Zona Valsugana: Brenta-flodens afvandingsområde fra udspringet til Marzotto-dæmningen ved Mantincelli i kommunen Grigno

Zona Val del Fersina: Fersina-flodens afvandingsområde fra udspringet til Ponte Alto-vandfaldet.

6.A.2.   REGIONEN LOMBARDIA, PROVINSEN BRESCIA

Fastlandszoner

Zona Ogliolo: Ogliolo-bækkens afvandingsområde fra udspringet til vandfaldet, der ligger neden for akvakulturbruget Adamello, hvor Ogliolo-bækken løber sammen med Oglio-floden

Zona fiume Caffaro: Caffaro-vandløbets afvandingsområde fra udspringet til den kunstige dæmning 1 km neden for bruget

Zona Val Brembana: Brembo-flodens afvandingsområde fra udspringet til den ikke passerbare dæmning i kommunen Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGIONEN UMBRIEN

6.A.4.   REGIONEN VENETO

Fastlandszoner

Zona Belluno: Ardo-vandløbets afvandingsområde i provinsen Belluno fra udspringet til nedstrømsdæmningen (før det sted, hvor Ardo-vandløbet løber ud i Piave-floden) ved bruget »Centro Sperimentale di Acquacoltura«, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGIONEN TOSCANA

Fastlandszoner

Zona Valle del fiume Serchio: Serchio-flodens afvandingsområde fra udspringet til Piaggione-dæmningen.

6.A.6.   REGIONEN UMBRIEN

Fastlandszoner

Fosso di Terrìa: Terrìa-flodens afvandingsområde fra udspringet til dæmningen neden for akvakulturbruget »Ditta Mountain Fish«, hvor Terrìa-floden løber sammen med Nera-floden.

6.B.   ZONER I ITALIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS

6.B.1.   REGIONEN TRENTINO-ALTO ADIGE, DEN SELVSTYRENDE PROVINS TRENTO

Fastlandszoner

Zona Valle dei Laghi: afvandingsområdet for San Massenza-søen, Toblino-søen og Cavedine-søen indtil dæmningen nedstrøms i den sydlige del af Cavedine-søen ved vandkraftværket, der er beliggende i Torbole kommune.

6.C.   ZONER I ITALIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN

6.C.1.   REGIONEN UMBRIEN, PROVINSEN PERUGIA

Zona Lago Trasimeno: Trasimeno-søen.

6.C.2.   REGIONEN TRENTINO-ALTO ADIGE, DEN SELVSTYRENDE PROVINS TRENTO

Zona Val Rendena: Sarca-flodens afvandingsområde fra udspringet til Oltresarca-dæmningen i kommunen Villa Rendena.

7.A.   ZONER I SVERIGE, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS

Sverige (5):

undtagen det område på Vestkysten, der ligger inden for en halvcirkel med en radius på 20 km omkring akvakulturbruget på Björkö, og Göta-elvens og Säve-åens udmundinger og afvandingsområder op til den første vandringsbarriere (ved henholdsvis Trollhättan og Aspen-søens tilløb).

7.B.   ZONER I SVERIGE, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN

Sverige (5)

8.   ZONER I DET FORENEDE KONGERIGE, PÅ KANALØERNE OG ØEN MAN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

Storbritannien (5)

Nordirland (5)

Guernsey (5)

Øen Man (5)«


(1)  Inkl. de dertil hørende afvandingsområder og kystområder.

(2)  Inkl. alle fastlands- og kystområder i landet.

(3)  Dele af afvandingsområder.

(4)  Inkl. alle fastlands- og kystområder i landet.

(5)  Inkl. alle fastlands- og kystområder i landet.


BILAG II

»BILAG II

AKVAKULTURBRUG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL EGTVEDSYGE (VHS) ELLER INFEKTIØS HÆMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)

1.   AKVAKULTURBRUG I BELGIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   AKVAKULTURBRUG I DANMARK, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   AKVAKULTURBRUG I TYSKLAND, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

3.A.1.   NIEDERSACHSEN

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   THÜRINGEN

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   NORDRHEIN-WESTFALEN

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAYERN

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SACHSEN

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SLESVIG-HOLSTEN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   AKVAKULTURBRUG I TYSKLAND, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL IHN

3.B.1.   THÜRINGEN

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   AKVAKULTURBRUG I SPANIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

4.1.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION ARAGONIEN

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: DEN SELVSTYRENDE REGION ANDALUSIEN

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. »Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.« Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. »Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.« Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   AKVAKULTURBRUG I FRANKRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture »Les Fontaines d’Escot«

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture »Sources de la Fabrique«

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRÉNÉES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIMES

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   AKVAKULTURBRUG I FRANKRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   AKVAKULTURBRUG I ITALIEN, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

6.A.1.   REGION: FRIULI-VENEZIA GIULIA

Stella-bækkenet

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Tagliamento-bækkenet

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Bianco-bækkenet

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Muje-bækkenet

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   DEN SELVSTYRENDE PROVINS TRENTO

Noce-bækkenet

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Brenta-bækkenet

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Adige-bækkenet

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Sarca-bækkenet

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura »La Fiana«

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIEN

Nera-floddalen

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETO

Astico-bækkenet

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Lietta-bækkenet

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Bacchiglione-bækkenet

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Brenta-bækkenet

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Tione in Fattolé-floden

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Tartaro-/Tioner-bækkenet

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Celarda-floden

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Molini-floden

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Sile-floden

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGION: VALLE D'AOSTA

Dora Baltea-bækkenet

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIET

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGION: TOSCANA

Maresca-bækkenet

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGION: LIGURIEN

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGION: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGION: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGION: EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   AKVAKULTURBRUG I ØSTRIG, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL VHS OG IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg«


8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/43


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 4. februar 2005

om yderligere undersøgelser af bestemte levnedsmidlers indhold af polycykliske aromatiske hydrocarboner

(meddelt under nummer K(2005) 256)

(EØS-relevant tekst)

(2005/108/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 (1) er der fastsat grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), særlig benzo(a)pyren, i bestemte levnedsmidler. Da der fortsat er usikkerhed om indholdet af kræftfremkaldende PAH i levnedsmidler, revideres disse foranstaltninger i henhold til forordningen senest den 1. april 2007. Det er nødvendigt med oplysninger, som kan lægges til grund for revisionen.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i sin udtalelse af 4. december 2002, at en række PAH er genotoksiske kræftfremkaldende stoffer. Da virkningerne af genotoksiske stoffer ikke er tærskelrelaterede, bør PAH-niveauerne i levnedsmidler bringes så langt ned, som det med rimelighed er muligt. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede, at benzo(a)pyren kan anvendes som markør for forekomsten og virkningen i levnedsmidler af de i bilaget anførte kræftfremkaldende PAH. Der skal foretages yderligere undersøgelser af det relative indhold af disse PAH i levnedsmidler med henblik på en fremtidig vurdering af benzo(a)pyrens fortsatte egnethed som markør. Der findes metoder til prøvning for flere PAH.

(3)

PAH kan dannes i levnedsmidler under opvarmnings-, tørrings- og røgningsprocesser, hvor forbrændingsprodukter kommer i direkte kontakt med levnedsmidlerne. I tilfælde, hvor der er konstateret høje PAH-niveauer i levnedsmidler, bør produktions- og forarbejdningsmetoderne undersøges. For eksempel kan tørring og opvarmning over åben ild under produktionen af fødevareolier, f.eks. olivenolie af presserester, føre til høje PAH-niveauer. Aktivt kul kan anvendes til at fjerne benzo(a)pyren under raffineringen af olier, men det er uklart, om raffineringsprocesserne effektivt fjerner alle de uønskede PAH. Der bør anvendes produktions- og forarbejdningsmetoder, som forhindrer den oprindelige forurening af råolier med PAH,

HENSTILLER:

1)

Medlemsstaterne bør undersøge indholdet af benzo(a)pyren og andre PAH i levnedsmidler, herunder især de PAH, hvis kræftfremkaldende virkning er blevet påpeget af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, jf. bilaget (2). Medlemsstaterne bør vurdere de i forordning (EF) nr. 208/2005 anførte levnedsmidlers relative indhold af disse PAH. De bør desuden undersøge PAH-niveauerne i andre levnedsmidler, der kan indeholde store mængder PAH, f.eks. tørrede frugter og kosttilskud. Medlemsstaterne bør indberette den mængde af hvert enkelt kræftfremkaldende PAH, der måles i hver enkelt prøve af bestemte levnedsmidler, f.eks. de PAH-niveauer, der måles i enkeltprøver af olivenolie af presserester, solsikkeolie, røget fisk (med angivelse af artens navn) eller røget skinke. Rådataene bearbejdes og forelægges af Kommissionen. Medlemsstaterne bør indsende resultaterne af undersøgelserne til Kommissionen senest den 31. oktober 2006, så de kan lægges til grund for en revision af grænseværdierne og en vurdering af benzo(a)pyrens fortsatte egnethed som markør senest den 1. april 2007.

2)

Medlemsstaterne bør undersøge de metoder, der anvendes til produktion og forarbejdning af fødevareolier og fedtstoffer. I de tilfælde, hvor der til produktion af olier og fedtstoffer anvendes metoder, som kan forurene råolier eller -fedtstoffer med store mængder PAH, f.eks. tørring eller opvarmning over åben ild, bør de sammen med producenterne undersøge alternative eller optimerede metoder, der vil kunne reducere PAH-niveauerne. Medlemsstaterne bør indberette resultater og fremskridt med hensyn til at undgå anvendelse af forurenende metoder senest den 31. oktober 2006.

3)

Medlemsstaterne bør undersøge de produktions- og forarbejdningsmetoder, der anvendes i forbindelse med røgning og tørring af levnedsmidler. I de tilfælde, hvor der anvendes metoder, som kan medføre forurening med store mængder PAH, bør de sammen med producenterne undersøge alternative eller optimerede metoder, der vil kunne reducere PAH-niveauerne. Medlemsstaterne bør indberette resultater og fremskridt med hensyn til at undgå anvendelse af forurenende metoder senest den 31. oktober 2006.

4)

Medlemsstaterne bør undersøge, om der forekommer PAH i kakaosmør, og hvordan denne forekomst kan forebygges, og indberette resultaterne af undersøgelsen til Kommissionen senest den 31. oktober 2006. Det er nødvendigt med oplysninger om indholdet af benzo(a)pyren og andre PAH i kakaosmør, om kilderne til den eventuelle forurening og om mulighederne for at reducere forureningen. Disse oplysninger vil blive lagt til grund for en revurdering af den undtagelse for kakaosmør, der er fastsat i forordning (EF) nr. 208/2005.

5)

Medlemsstaterne bør indsende oplysninger om eventuelle andre undersøgelser af miljømæssige årsager til PAH-forurening af levnedsmidler.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 208/2005 (se side 3 i denne EUT).

(2)  Eventuelle nye oplysninger om andre PAH end de PAH, hvis kræftfremkaldende virkning er blevet påpeget af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, modtages gerne, hvis de har betydning for folkesundheden.


BILAG

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), hvis kræftfremkaldende virkning er blevet påpeget af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (1), og hvis relative indhold i bestemte levnedsmidler skal undersøges yderligere:

 

benz(a)anthracen

 

benzo(b)fluoranthen

 

benzo(j)fluoranthen

 

benzo(k)fluoranthen

 

benzo(g,h,i)perylen

 

benzo(a)pyren

 

chrysen

 

cyclopenta(c,d)pyren

 

dibenz(a,h)anthracen

 

dibenzo(a,e)pyren

 

dibenzo(a,h)pyren

 

dibenzo(a,i)pyren

 

dibenzo(a,l)pyren

 

indeno(1,2,3-cd)pyren

 

5-methylchrysen


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/46


RÅDETS AFGØRELSE 2005/109/FUSP

af 24. januar 2005

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juli 2004 vedtog Rådet fælles aktion 2004/570/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (1)

(2)

I artikel 11, stk. 3, i den fælles aktion bestemmes det, at detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale i overensstemmelse med artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union.

(3)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af 13. september 2004 har formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, forhandlet en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea).

(4)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea) godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om Kongeriget Marokkos deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

DEN EUROPÆISKE UNION (EU),

på den ene side, og

KONGERIGET MAROKKO,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

ER UNDER HENVISNING TIL

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Deltagelse i operationen

1.   Kongeriget Marokko tilslutter sig fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina og enhver fælles aktion eller afgørelse, hvorved Rådet for Den Europæiske Union beslutter at udvide EU's militære krisestyringsoperation, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og eventuelle nødvendige gennemførelsesarrangementer.

2.   Kongeriget Marokkos bidrag til EU's militære krisestyringsoperation berører ikke Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning.

3.   Kongeriget Marokko sikrer, at dets styrker og personel, der deltager i EU's militære krisestyringsoperation, varetager deres opgaver i overensstemmelse med

fælles aktion 2004/570/FUSP og eventuelle efterfølgende ændringer

operationsplanen

gennemførelsesbestemmelserne.

4.   Styrker og personel, der udsendes til operationen af Kongeriget Marokko, udfører deres opgaver og handler udelukkende i EU's militære krisestyringsoperations interesse.

5.   Kongeriget Marokko underretter i god tid EU's øverstbefalende for operationen om eventuelle ændringer af dets deltagelse i operationen.

Artikel 2

Status for styrkerne

1.   Status for de styrker og det personel, som Kongeriget Marokko har bidraget med til EU's militære krisestyringsoperation, fastlægges i henhold til de bestemmelser om styrkernes status, der måtte være aftalt mellem Den Europæiske Union og værtslandet.

2.   Status for de styrker og det personel, der er udstationeret ved hovedkvarterer eller kommandoenheder uden for Bosnien-Hercegovina, fastlægges i henhold til arrangementer mellem de pågældende hovedkvarterer og kommandoenheder og Kongeriget Marokko.

3.   Med forbehold af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser om styrkernes status har Kongeriget Marokko jurisdiktion over egne styrker og eget personel, der deltager i EU's militære krisestyringsoperation.

4.   Kongeriget Marokko har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende et medlem af dets styrker og personel i forbindelse med deltagelsen i EU's militære krisestyringsoperation. Kongeriget Marokko har ansvaret for eventuelt at retsforfølge et medlem af sine styrker eller sit personel eller at pålægge vedkommende en disciplinær sanktion efter sine egne love og forskrifter.

5.   Kongeriget Marokko forpligter sig til at fremsætte en erklæring om frafald af krav mod enhver stat, der deltager i EU's militære krisestyringsoperation, og til at fremsætte den ved undertegnelsen af denne aftale.

6.   Den Europæiske Union forpligter sig til at sikre, at medlemsstaterne fremsætter en erklæring om frafald af krav i forbindelse med Kongeriget Marokkos deltagelse i EU's militære krisestyringsoperation, og til at fremsætte den ved undertegnelsen af denne aftale.

Artikel 3

Klassificerede oplysninger

1.   Kongeriget Marokko træffer passende foranstaltninger til at sikre, at EU-klassificerede oplysninger beskyttes i overensstemmelse med Rådet for Den Europæiske Unions sikkerhedsforskrifter, jf. Rådets afgørelse 2001/264/EF (4), og supplerende retningslinjer fra de kompetente myndigheder, herunder retningslinjer fra EU's øverstbefalende for operationen.

2.   Hvis EU og Kongeriget Marokko har indgået en aftale om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EU's militære krisestyringsoperation.

Artikel 4

Kommandostruktur

1.   Alle styrker og alt personel, der deltager i EU's militære krisestyringsoperation, forbliver fuldt ud underlagt vedkommende nationale myndigheders kommando.

2.   De nationale myndigheder overdrager den operative og taktiske kommando over og/eller kontrol med deres styrker og personel til EU's øverstbefalende for operationen. EU's øverstbefalende for operationen kan uddelegere sin myndighed.

3.   Kongeriget Marokko har samme rettigheder og pligter i forbindelse med den daglige styring af operationen som de deltagende EU-medlemsstater.

4.   EU's øverstbefalende for operationen kan til enhver tid efter høring af Kongeriget Marokko kræve, at Kongeriget Marokkos bidrag trækkes tilbage.

5.   Kongeriget Marokko udpeger en højtstående militær repræsentant (SMR) til at repræsentere sit nationale kontingent i EU's militære krisestyringsoperation. SMR rådfører sig med EU's øverstbefalende for styrken om alle forhold i forbindelse med operationen og er ansvarlig for den daglige disciplin i kontingentet.

Artikel 5

Finansielle aspekter

1.   Kongeriget Marokko afholder alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i operationen, medmindre udgifterne afholdes i fællesskab, som fastlagt i de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, samt i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (5).

2.   Kongeriget Marokko udbetaler erstatning på de betingelser, der er fastsat i de i artikel 2, stk. 1, omhandlede eventuelle bestemmelser om styrkernes status, såfremt det kendes ansvarligt for at have forvoldt fysiske eller juridiske personer fra den eller de stater, hvor operationen gennemføres, død, personskade, tab eller tingsskade.

Artikel 6

Arrangementer til gennemførelse af aftalen

De tekniske og administrative arrangementer, der er nødvendige for at gennemføre denne aftale, indgås mellem generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på den ene side og de relevante myndigheder i Kongeriget Marokko på den anden side.

Artikel 7

Misligholdelse

Hvis en af parterne ikke overholder de forpligtelser, der er fastsat i de foregående artikler, har den anden part ret til at opsige denne aftale med en måneds varsel.

Artikel 8

Bilæggelse af tvister

Tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale bilægges mellem parterne med diplomatiske midler.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned, efter at parterne har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer.

2.   Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

3.   Denne aftale forbliver i kraft, så længe Kongeriget Marokko bidrager til operationen.

Udfærdiget i Bruxelles, den Image på engelsk i fire eksemplarer.

For Den Europæiske Union

Image

For Kongeriget Marokko

Image


(1)  EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.

(2)  EUT L 324 af 27.10.2004, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 64. Ændret ved afgørelse BiH/5/2004 (EUT L 357 af 2.12.2004, s. 39).

(4)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2004/194/EF (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 48).

(5)  EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68.

ERKLÆRINGER

som nævnt i aftalens artikel 2, stk. 5 og 6

Erklæring fra EU's medlemsstater:

»De EU-medlemsstater, der gennemfører EU's fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina, vil, for så vidt deres nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod Kongeriget Marokko for personskade eller død blandt deres personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører dem og benyttes af EU's krisestyringsoperation, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab

er forvoldt af personel fra Kongeriget Marokko under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU's krisestyringsoperation, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører Kongeriget Marokko, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU's krisestyringsoperation fra Kongeriget Marokko under benyttelsen af dette materiel.«

Erklæring fra Kongeriget Marokko

»Kongeriget Marokko, der gennemfører EU's fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina, vil, for så vidt dets nationale retssystem tillader det, bestræbe sig på i videst muligt omfang at frafalde eventuelle erstatningskrav mod enhver anden stat, der deltager i EU's krisestyringsoperation, for personskade eller død blandt det marokkanske personel eller for tingsskade eller tab af materiel, der tilhører landet og benyttes af EU's krisestyringsoperation, hvis sådan personskade, død, tingsskade eller tab

er forvoldt af personel under udførelsen af dets opgaver i forbindelse med EU's krisestyringsoperation, bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, eller

er opstået under benyttelsen af materiel, der tilhører stater, som deltager i EU's krisestyringsoperation, såfremt dette materiel er benyttet i forbindelse med operationen, når bortses fra grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse blandt personel fra EU's krisestyringsoperation under benyttelsen af dette materiel.«


Berigtigelser

8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/51


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

( Den Europæiske Unions Tidende L 345 af 20. november 2004 )

På side 73 læses bilag XV således:

»BILAG XV

LISTE OVER KVÆGRACER SOM NÆVNT I ARTIKEL 99

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.«

På side 74 læses bilag XVI således:

»BILAG XVI

GENNEMSNITLIG MÆLKEYDELSE SOM NÆVNT I ARTIKEL 103

(kg)

Belgien

5 450

Tjekkiet

5 682

Danmark

6 800

Tyskland

5 800

Estland

5 608

Grækenland

4 250

Spanien

4 650

Frankrig

5 550

Irland

4 100

Italien

5 150

Cypern

6 559

Letland

4 796

Litauen

4 970

Luxembourg

5 700

Ungarn

6 666

Malta

 

Nederlandene

6 800

Østrig

4 650

Polen

3 913

Portugal

5 100

Slovenien

4 787

Slovakiet

5 006

Finland

6 400

Sverige

7 150

Det Forenede Kongerige

5 900«