ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 22

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
26. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 112/2005 af 25. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 113/2005 af 25. januar 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2005 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/53/EF:Kommissionens beslutning af 25. januar 2005 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF på radioudstyr, som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem (AIS) (meddelt under nummer K(2005) 110)  ( 1 )

14

 

*

2005/54/EF:Kommissionens beslutning af 25. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande (meddelt under nummer K(2005) 114)

16

 

*

2005/55/EF:Kommissionens beslutning af 25. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 92/33/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter fra tredjelande (meddelt under nummer K(2005) 115)

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 111/2005

af 22. december 2004

om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, der blev vedtaget i Wien den 19. december 1988, i det følgende benævnt »FN-konventionen«, indgår i den verdensomspændende indsats for at bekæmpe ulovlige stoffer. Fællesskabet deltog inden for rammerne af sine beføjelser i forhandlingerne og tiltrådte konventionen på Fællesskabets vegne ved afgørelse 90/611/EØF (1).

(2)

Artikel 12 i FN-konventionen omhandler handel med stoffer, der ofte anvendes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer. Da bestemmelserne om handel med narkotikaprækursorer vedrører Fællesskabets toldbestemmelser, bør der fastsættes fællesskabsbestemmelser for handelen mellem Fællesskabet og tredjelande.

(3)

Under hensyn til at handel med disse stoffer i princippet er lovlig, stilles der i FN-konventionens artikel 12 krav om et system til overvågning af den internationale handel med narkotikaprækursorer. Der er derfor truffet foranstaltninger til at finde en passende balance mellem på den ene side ønsket om med alle midler at hindre, at narkotikaprækursorer ender hos producenter af ulovlige stoffer, og på den anden side den kemiske industris og andre virksomheders kommercielle behov.

(4)

Med henblik på at opfylde kravene i FN-konventionens artikel 12 og under hensyn til rapporten fra Chemical Action Task Force, der blev nedsat ved Det Økonomiske Topmøde i Houston (G7) den 10. juli 1990, er der ved Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (2) indført et system til indberetning af mistænkelige transaktioner. Dette system, som er baseret på et tæt samarbejde med virksomhederne, understøttes af foranstaltninger som f.eks. dokumentation og mærkning, udstedelse af licenser til og registrering af virksomheder samt særlige eksportprocedurer og krav hertil.

(5)

I forlængelse af EU's handlingsplan for bekæmpelse af narkotikamisbrug for 2000-2004, der blev godkendt af Det Europæiske Råd i Feira i juni 2000, har Kommissionen foretaget en evaluering af Fællesskabets system til overvågning af handel med narkotikaprækursorer med henblik på at drage lære af erfaringerne med anvendelsen af EF-lovgivningen på dette område.

(6)

Ifølge denne evaluering og med henblik på at forbedre de kontrolmekanismer, der skal hindre ulovlig anvendelse af narkotikaprækursorer, er det nødvendigt at udvide overvågningskravene til også at omfatte virksomheder med base i Fællesskabet, der formidler handel mellem tredjelande, at indføre en særlig fællesskabsmetode for så vidt angår procedurer for udstedelse af licenser og at skærpe overvågningskravene til suspensive toldprocedurer.

(7)

Procedurer for og krav til eksport bør strammes yderligere op, så kontrollen kan målrettes mod og koncentreres om de mest følsomme narkotikaprækursorer, samtidig med at uforholdsmæssigt store administrative byrder kan mindskes gennem forenklede procedurer for stoffer, der eksporteres i store mængder. Det er almindeligt anerkendt, at forudgående eksportanmeldelse er et velfungerende praktisk gennemførligt system, men der bør fastlægges en strategi, der tilstræber den optimale udnyttelse heraf.

(8)

For at imødegå de tiltagende problemer med produktion af stimulanser af amfetamintypen bør importkontrolmekanismerne for de vigtigste syntetiske narkotikaprækursorer styrkes yderligere gennem fælles procedurer og krav, der gør det muligt at gennemføre kontrol af den enkelte forsendelse.

(9)

For at gøre det muligt for virksomhederne at opfylde disse krav bør bestemmelser om ekstern handel med narkotikaprækursorer i videst muligt omfang bringes på linje med bestemmelserne for fællesskabsintern handel med narkotikaprækursorer, der fuldt ud er tilvejebragt, produceret eller overgået til fri omsætning i Fællesskabet.

(10)

Under hensyn til de krav, det indre marked stiller, og med henblik på, at denne forordning kan få den tilsigtede virkning, bør der gennem vedtagelse af sammenlignelige og konvergerende foranstaltninger i medlemsstaterne sikres en ensartet anvendelse af bestemmelserne.

(11)

Den gensidige bistand mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen bør styrkes, navnlig gennem anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (3).

(12)

For at nå det grundlæggende mål, nemlig at hindre anvendelse af narkotikaprækursorer til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte regler for en tæt overvågning af handelen med disse stoffer mellem Fællesskabet og tredjelande. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5, stk. 3, går denne forordning ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (4).

(14)

Forordning (EØF) nr. 3677/90 bør ophæves.

(15)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og principper, som er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

EMNE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning fastsætter regler for overvågning af handel med visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (i det følgende benævnt »narkotikaprækursorer«) mellem Fællesskabet og tredjelande med henblik på at forhindre ulovlig anvendelse af sådanne stoffer. Den finder anvendelse på import-, eksport- og formidlingsvirksomhed.

Denne forordning berører ikke særlige regler på andre områder for handel med varer mellem Fællesskabet og tredjelande.

Artikel 2

I denne forordning gælder følgende definitioner:

a)

»registrerede stoffer«: stoffer, der er opført i bilaget, herunder blandinger og naturprodukter, der indeholder sådanne stoffer, dog ikke medicinske produkter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF (5), farmaceutiske præparater, blandinger, naturprodukter og andre præparater indeholdende registrerede stoffer, der er sammensat på en sådan måde, at sådanne stoffer ikke let kan anvendes eller udskilles ved hjælp af let anvendelige eller økonomisk fordelagtige metoder

b)

»ikke-registrerede stoffer«: stoffer, der, selv om de ikke er opført i bilaget, vides at have været brugt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer

c)

»import«: indførsel af registrerede stoffer, der har status som ikke-fællesskabsvarer, til Fællesskabets toldområde, herunder midlertidig oplagring, anbringelse i en frizone eller på et frilager, anbringelse under en suspensiv procedure og overgang til fri omsætning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om en EF-toldkodeks (6)

d)

»eksport«: udførsel af registrerede stoffer fra Fællesskabets toldområde, herunder udførsel af registrerede stoffer, der kræver en toldangivelse, og udførsel af registrerede stoffer efter oplagring i en frizone af kontroltype I eller på et frilager som defineret i forordning (EØF) nr. 2913/92

e)

»formidlingsvirksomhed«: virksomhed med henblik på formidling af køb, salg eller levering af registrerede stoffer, udøvet af fysiske eller juridiske personer, der tilstræber indgåelse af en aftale mellem to parter, eller som handler på vegne af mindst en af disse parter uden at få stofferne i deres besiddelse eller påtager sig at styre en sådan transaktion; denne definition omfatter også aktiviteter, der gennemføres af fysiske eller juridiske personer, etableret i Fællesskabet, og som indebærer køb, salg eller levering af registrerede stoffer, uden at disse stoffer indføres på Fællesskabets toldområde

f)

»virksomheder«: alle fysiske eller juridiske personer, som er beskæftiget med import eller eksport af registrerede stoffer eller formidlingsvirksomhed i tilknytning hertil, herunder personer, der som selvstændige erhvervsdrivende udfærdiger toldangivelser for kunder, enten som hovederhverv eller som bierhverv

g)

»eksportør«: den fysiske eller juridiske person, der har hovedansvaret for eksportvirksomheden i kraft af sin økonomiske og juridiske forbindelse til de registrerede stoffer og modtageren, og som eventuelt indgiver toldangivelsen, eller på hvis vegne denne eventuelt indgives

h)

»importør«: den fysiske eller juridiske person, der har hovedansvaret for importvirksomheden i kraft af sin økonomiske og juridiske forbindelse til de registrerede stoffer og modtageren, og som indgiver toldangivelsen, eller på hvis vegne denne indgives

i)

»endelig modtager«: fysiske eller juridiske personer, som de registrerede stoffer leveres til; disse personer er ikke nødvendigvis de endelige brugere

j)

»udvalgsprocedure«: den i artikel 30, stk. 2, fastsatte procedure

k)

»Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler«: det udvalg, der blev nedsat ved FN’s enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler, som ændret ved protokollen af 1972.

KAPITEL II

OVERVÅGNING AF HANDEL

AFDELING 1

Dokumentation og mærkning

Artikel 3

Virksomhederne skal fremlægge dokumentation for al import-, eksport- eller formidlingsvirksomhed, der omfatter registrerede stoffer, i form af told- og handelsdokumenter som f.eks. summariske angivelser, toldangivelser, fakturaer, ladningsmanifester, transport- og andre forsendelsesdokumenter.

Disse dokumenter skal omfatte følgende oplysninger:

a)

det registrerede stofs navn som angivet i bilaget, eller, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget, efterfulgt af ordene »DRUG PRECURSORS«

b)

det registrerede stofs mængde og vægt og, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, mængde, vægt og, hvis kendt, procentdel af alle deri indeholdte registrerede stoffer og

c)

navn og adresse på eksportøren, importøren, den endelige modtager samt, når det er relevant, den person, der varetager formidlingen.

Artikel 4

Den i artikel 3 omhandlede dokumentation skal opbevares af virksomheden i en periode på tre år fra udgangen af det kalenderår, hvor den pågældende transaktion fandt sted. Dokumentationen skal organiseres på en sådan måde, at den i elektronisk form eller på papir på anmodning er umiddelbart tilgængelig for kontrol fra de kompetente myndigheders side. Dokumentation kan stilles til rådighed på billedmedium eller andre datamedier, såfremt dataene, når de gøres læsbare, svarer til dokumentationen i form og indhold, er tilgængelige til enhver tid, kan gøres læsbare øjeblikkelig og analyseres maskinelt.

Artikel 5

Virksomhederne sikrer, at al emballage, der indeholder registrerede stoffer, mærkes med angivelse af stoffernes navne jf. bilaget eller, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og navnet på et eventuelt registreret stof, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet jf. bilaget. Virksomhederne kan derudover anvende deres sædvanlige mærkning.

AFDELING 2

Udstedelse af licenser til og registrering af virksomheder

Artikel 6

1.   Bortset fra toldklarerere og transportvirksomheder, som udelukkende optræder i denne egenskab, skal virksomheder etableret i Fællesskabet inden for import-, eksport- eller formidlingsvirksomhed, hvori der indgår registrerede stoffer opført under kategori 1 i bilaget, være i besiddelse af en licens. Licensen skal være udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

Når de kompetente myndigheder vurderer, om de skal udstede en licens, tages der hensyn til ansøgernes kompetence og hæderlighed.

Udvalgsproceduren anvendes til at fastsætte bestemmelser om tilfælde, hvor licens ikke er påkrævet, og til at fastsætte de nærmere betingelser for udstedelse af licenser og opstille en licensmodel. Disse bestemmelser sikrer systematisk og konsekvent kontrol og overvågning af virksomhederne.

2.   De kompetente myndigheder kan suspendere eller tilbagekalde licensen, hvis betingelserne for dens udstedelse ikke længere er opfyldt, eller hvis der er rimelig grund til at antage, at der er risiko for ulovlig anvendelse af registrerede stoffer.

Artikel 7

1.   Bortset fra toldklarerere og transportvirksomheder, som udelukkende optræder i denne egenskab, skal virksomheder etableret i Fællesskabet inden for import-, eksport- eller formidlingsvirksomhed, hvori der indgår registrerede stoffer opført under kategori 2 i bilaget, eller inden for eksport af registrerede stoffer opført under kategori 3 i bilaget, straks lade sig registrere og i påkommende tilfælde ajourføre oplysningerne om de adresser, hvor denne virksomhed finder sted. Denne forpligtelse skal opfyldes over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

2.   Udvalgsproceduren anvendes til at opstille betingelserne for, at visse kategorier af virksomheder samt virksomheder, der kun eksporterer små mængder registrerede stoffer, der er opført under kategori 3, kan fritages for kontrol. Disse betingelser skal sikre, at risikoen for ulovlig anvendelse af registrerede stoffer er mindst mulig.

Artikel 8

1.   Når de registrerede stoffer indføres på Fællesskabets toldområde til losning og omladning, til midlertidig oplagring, oplagring i en frizone af kontroltype I eller på et frilager, eller når de omfattes af proceduren for eksterne fællesskabsforsendelser, skal virksomheden dokumentere det lovlige formål, når de kompetente myndigheder anmoder herom.

2.   Udvalgsproceduren anvendes til at opstille kriterier for, hvorledes transaktionens lovlige formål kan dokumenteres, så det sikres, at alle overførsler af registrerede stoffer inden for Fællesskabets toldområde kan overvåges af de kompetente myndigheder, samt at risikoen for ulovlig anvendelse bliver mindst mulig.

AFDELING 3

Afgivelse af oplysninger

Artikel 9

1.   Virksomheder, der er etableret i Fællesskabet, giver omgående de kompetente myndigheder meddelelse om ethvert forhold som f.eks. usædvanlige ordrer eller transaktioner, hvori indgår registrerede stoffer, og som kunne tyde på, at sådanne stoffer, som er bestemt til import, eksport eller formidlingsvirksomhed, kunne blive anvendt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

2.   Virksomhederne oplyser i sammenfattet form de kompetente myndigheder om deres eksport-, import- eller formidlingsvirksomhed. Udvalgsproceduren anvendes til at fastsætte, hvilke oplysninger der kræves af de kompetente myndigheder, så de får mulighed for at overvåge denne virksomhed.

Artikel 10

1.   For at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, virksomheder etableret i Fællesskabet og den kemiske industri, navnlig for så vidt angår ikke-registrerede stoffer, fastsætter og ajourfører Kommissionen retningslinjer i samarbejde med medlemsstaterne.

2.   I disse retningslinjer findes bl.a.:

a)

oplysninger om, hvordan mistænkelige transaktioner opdages og indberettes

b)

en jævnligt ajourført liste over ikke-registrerede stoffer, der gør det muligt for virksomhederne på frivillig basis at overvåge handelen med sådanne stoffer.

3.   De kompetente myndigheder sørger for, at retningslinjerne i overensstemmelse med formålet med disse retningslinjer jævnligt meddeles rette vedkommende.

AFDELING 4

Forudgående eksportanmeldelse

Artikel 11

1.   Forud for enhver eksport af registrerede stoffer opført under kategori 1 i bilaget og eksport til visse bestemmelseslande af registrerede stoffer opført under kategori 2 og 3 i bilaget, skal de kompetente myndigheder i Fællesskabet i henhold til FN-konventionens artikel 12, stk. 10, anmelde den pågældende eksport til de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet. Udvalgsproceduren anvendes til at opstille listen over bestemmelseslandene for at minimere risikoen for ulovlig anvendelse ved at sikre systematisk og konsekvent overvågning af eksporten af registrerede stoffer til disse lande.

Bestemmelseslandet har en frist på 15 arbejdsdage til at besvare anmeldelsen, og ved udløbet af denne frist kan eksporttransaktionen godkendes af de kompetente myndigheder i eksportmedlemsstaten, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet modtages meddelelse om, at hensigten med den pågældende eksporttransaktion kunne være ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

2.   Hvis de registrerede stoffer skal anmeldes i overensstemmelse med stk. 1, skal den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder inden eksport af sådanne stoffer videregive de i artikel 13, stk. 1, omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Den myndighed, der giver sådanne oplysninger, skal kræve, at den myndighed i et tredjeland, som modtager oplysningerne, behandler alle handels-, virksomheds-, forretnings- eller erhvervshemmeligheder eller alle handelstransaktioner, der omhandles i disse oplysninger, fortroligt.

3.   De kompetente myndigheder kan anvende forenklede procedurer for forudgående eksportanmeldelse, hvis de finder det godtgjort, at dette ikke vil medføre en risiko for ulovlig anvendelse af registrerede stoffer. Udvalgsproceduren anvendes til at fastlægge sådanne procedurer og opstille de fælles kriterier, som de kompetente myndigheder skal følge.

AFDELING 5

Eksporttilladelse

Artikel 12

1.   Eksport af registrerede stoffer, der kræver toldangivelse, herunder eksport af registrerede stoffer, der udføres fra Fællesskabets toldområde efter oplagring i en frizone af kontroltype I eller på et frilager i en periode på mindst 10 dage, kræver eksporttilladelse.

Hvis de registrerede stoffer geneksporteres inden 10 dage efter at være kommet under en suspensiv procedure eller efter oplagring i en frizone af kontroltype II, kræves der ikke nogen eksporttilladelse.

Eksport af registrerede stoffer, der er opført under kategori 3 i bilaget, kræver kun eksporttilladelse, hvis der kræves en forudgående anmeldelse af eksport, eller hvis disse stoffer eksporteres til bestemte bestemmelseslande, der fastsættes efter udvalgsproceduren med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt kontrolniveau.

2.   Eksporttilladelserne skal være udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret.

Artikel 13

1.   Den i artikel 12 omhandlede ansøgning om eksporttilladelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på eksportøren, på importøren i tredjelandet, på alle andre virksomheder, som deltager i eksporttransaktionen eller forsendelsen, samt på den endelige modtager

b)

navnet på det registrerede stof, jf. bilaget, eller, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navn herpå og den ottecifrede KN-kode og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget.

c)

det registrerede stofs mængde og vægt og, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, mængde, vægt, og, hvis kendt, procentdel af alle registrerede stoffer, det måtte indeholde

d)

enkeltheder vedrørende transporten som f.eks. forventet afsendelsestidspunkt, transportmåde, angivelse af det toldsted, hvor toldangivelsen skal finde sted, og, såfremt oplysningerne foreligger i denne fase, identifikation af transportmiddel, rute, forventet udgangssted fra Fællesskabets toldområde og indgangssted til importlandet

e)

i de i artikel 17 omhandlede tilfælde, en kopi af den importtilladelse, der er udstedt af bestemmelseslandet, og

f)

nummeret på den i artikel 6 og 7 omhandlede licens eller registrering.

2.   Der træffes afgørelse om ansøgningen om eksporttilladelse senest 15 arbejdsdage efter, at de kompetente myndigheder anser sagsmappen for at være komplet.

Denne frist forlænges, hvis de kompetente myndigheder i de i artikel 17 omhandlede tilfælde bliver nødt til at indhente yderligere oplysninger i henhold til andet afsnit i samme artikel.

Artikel 14

1.   Indeholder ansøgningen ikke oplysninger om rute og transportmiddel, skal det af eksporttilladelsen fremgå, at virksomheden er forpligtet til at forelægge sådanne oplysninger for udgangstoldstedet eller andre kompetente myndigheder på udgangsstedet fra Fællesskabets toldområde, inden forsendelsen fysisk forlader området. I så fald påtegnes eksporttilladelsen i overensstemmelse hermed ved udstedelsen.

Forelægges eksporttilladelsen for et toldkontor i en anden medlemsstat end den, hvor tilladelsen er udstedt, skal eksportøren på anmodning forelægge en autoriseret oversættelse af dele af eller af alle oplysninger i tilladelsen.

2.   Eksporttilladelsen skal forelægges på toldstedet, når toldangivelsen udfærdiges, eller, hvis en toldangivelse ikke foreligger, på udgangstoldstedet eller for andre kompetente myndigheder på udgangstoldstedet på Fællesskabets toldområde. Tilladelsen skal følge sendingen, til denne når frem til det tredjeland, som den er bestemt for.

Udgangstoldstedet eller andre kompetente myndigheder på udgangstoldstedet på Fællesskabets toldområde indføjer de nødvendige oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d), i tilladelsen og stempler den.

Artikel 15

Med forbehold af foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 26, stk. 3, udstedes der ikke eksporttilladelse, hvis:

a)

de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 13, stk. 1, er ufuldstændige

b)

der er rimelig grund til at antage, at de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 13, stk. 1, er falske eller ukorrekte

c)

det i de i artikel 17 omhandlede tilfælde påvises, at de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet ikke har godkendt importen af de registrerede stoffer, eller

d)

der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende de pågældende stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Artikel 16

De kompetente myndigheder kan suspendere eller tilbagekalde en eksporttilladelse, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Artikel 17

Hvor eksport ifølge en aftale mellem Fællesskabet og et tredjeland kun tillades, hvis de kompetente myndigheder i dette tredjeland har udstedt en importtilladelse for de pågældende stoffer, meddeler Kommissionen de kompetente myndigheder i medlemsstaterne navn og adresse på den kompetente myndighed i tredjelandet samt andre relevante transaktionsoplysninger fra denne.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne sikrer sig, at sådanne importtilladelser er ægte, eventuelt ved at anmode om bekræftelse herpå fra de kompetente myndigheder i tredjelandet.

Artikel 18

Eksporttilladelsens gyldighedsperiode, inden for hvilken de registrerede stoffer skal være udført fra Fællesskabets toldområde, må ikke overstige seks måneder fra eksporttilladelsens udstedelsesdato. På anmodning kan denne gyldighedsperiode under særlige omstændigheder forlænges.

Artikel 19

De kompetente myndigheder kan anvende forenklede procedurer ved udstedelse af eksporttilladelser, hvis de finder det godtgjort, at dette ikke vil medføre en risiko for ulovlig anvendelse af registrerede stoffer. Udvalgsproceduren anvendes til at fastlægge sådanne procedurer og opstille de fælles kriterier, som de kompetente myndigheder skal følge.

AFDELING 6

Importtilladelse

Artikel 20

Import af registrerede stoffer, der er opført under kategori 1 i bilaget, kræver importtilladelse. Der kan kun udstedes importtilladelse til virksomheder, der er etableret i Fællesskabet. Importtilladelsen udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importøren er etableret.

Når de i stk. 1 omhandlede stoffer losses eller omlades, oplagres midlertidigt, oplagres i en frizone af kontroltype I eller på et frilager eller er omfattet af fællesskabsforsendelsesproceduren, kræves en sådan importtilladelse imidlertid ikke.

Artikel 21

1.   Ansøgninger om importtilladelse jf. artikel 20, skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på eksportøren, på importøren i tredjelandet, på alle andre virksomheder, som deltager i eksporttransaktionen eller forsendelsen, samt på den endelige modtager

b)

navnet på det registrerede stof jf. bilaget eller, hvis det drejer sig om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og den ottecifrede KN-kode og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget

c)

det registrerede stofs mængde og vægt og, hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, mængde, vægt, og, hvis kendt, procentdel af alle registrerede stoffer, det måtte indeholde

d)

hvis kendt, oplysninger om transportarrangementer som f.eks. transportmetoder og -middel samt de planlagte importaktiviteters dato og sted, og

e)

den i artikel 6 og 7 omhandlede licens' eller registrerings nummer.

2.   Der træffes afgørelse om ansøgningen om eksporttilladelse senest 15 arbejdsdage efter, at de kompetente myndigheder anser sagsmappen for at være komplet.

Artikel 22

Importtilladelsen følger forsendelsen fra indgangsstedet til Fællesskabets toldområde til importørens eller den endelige modtagers adresse.

Importtilladelsen skal forevises for toldkontoret, når de registrerede stoffer anmeldes til toldprocedure.

Fremlægges eksporttilladelsen for et toldkontor i en anden medlemsstat end den, hvor tilladelsen er udstedt, skal eksportøren på anmodning forelægge en autoriseret oversættelse af dele af eller af alle oplysninger i tilladelsen.

Artikel 23

Med forbehold af foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 26, stk. 3, udstedes der ikke eksporttilladelse, hvis:

a)

de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 21, stk. 1, er ufuldstændige

b)

der er rimelig grund til at antage, at de oplysninger, der i ansøgningen er afgivet i henhold til artikel 21, stk. 1, er falske eller ukorrekte eller

c)

der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende de pågældende stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Artikel 24

De kompetente myndigheder kan suspendere eller tilbagekalde en importtilladelse, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Artikel 25

Importtilladelsens gyldighedsperiode, inden for hvilken de registrerede stoffer skal være indført til Fællesskabets toldområde, må ikke overstige seks måneder fra importtilladelsens udstedelsesdato. På anmodning kan denne gyldighedsperiode under særlige omstændigheder forlænges.

KAPITEL III

DE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS BEFØJELSER

Artikel 26

1.   Med forbehold af artikel 11 til 25 og nærværende artikels stk. 2 og 3 forbyder de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater indførsel af registrerede stoffer til Fællesskabets toldområde eller udførsel af sådanne stoffer herfra, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

2.   De kompetente myndigheder tilbageholder eller suspenderer frigivelsen af registrerede stoffer i det tidsrum, der er nødvendigt for at kontrollere, at de registrerede stoffer er korrekt angivet, eller at denne forordnings bestemmelser er overholdt.

3.   Den enkelte medlemsstat vedtager foranstaltninger, der sætter de kompetente myndigheder i stand til:

a)

at få oplysninger om ordrer på eller transaktioner, der omfatter registrerede stoffer

b)

at få adgang til virksomheders forretningsfaciliteter for at finde vidnesbyrd om uregelmæssigheder

c)

at konstatere, at registrerede stoffer er anvendt ulovligt eller forsøgt anvendt ulovligt.

4.   For at forebygge specifikke risici for ulovlig anvendelse af varer i frizoner og andre følsomme områder som f.eks. toldlagre, sikrer medlemsstaterne, at der føres effektiv kontrol af transaktioner i disse områder i alle transaktionsfaser, og at denne kontrol er mindst ligeså streng som den, der føres i andre dele af toldområdet.

5.   De kompetente myndigheder kan kræve, at virksomhederne betaler gebyr for udstedelse af licenser, registreringer og tilladelser. Sådanne gebyrer opkræves på en ikke-diskriminerende måde og må ikke overstige de omtrentlige omkostninger ved behandling af ansøgningen.

KAPITEL IV

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 27

Med henblik på anvendelsen af denne forordning og med forbehold af artikel 30 finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 515/97 tilsvarende anvendelse. Den enkelte medlemsstat meddeler de andre medlemsstater og Kommissionen navnet på de kompetente myndigheder, der er udpeget til at fungere som korrespondenter i henhold til artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning.

KAPITEL V

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER OG ÆNDRINGER

Artikel 28

Ud over de i denne forordning omhandlede gennemførelsesforanstaltninger fastsætter udvalget om nødvendigt udførlige regler til sikring af effektiv overvågning af handelen med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande med henblik på at forebygge ulovlig anvendelse af sådanne stoffer, navnlig for så vidt angår udformning og brug af eksport- og importtilladelsesformularer.

Artikel 29

Udvalgsproceduren anvendes til at tilpasse bilaget til denne forordning for at tage højde for eventuelle ændringer af bilaget til FN-konventionen.

Artikel 30

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Narkotikaprækursorer (i det følgende benævnt udvalget).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i nærværende forordning, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 32

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne meddeler mindst en gang om året Kommissionen alle relevante oplysninger om gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger, der er fastsat ved denne forordning, og om registrerede stoffer, der er blevet anvendt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, og om metoder til ulovlig anvendelse og ulovlig fremstilling samt lovlig handel hermed, anvendelser og behov.

På grundlag af disse oplysninger evaluerer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne, om denne forordning virker efter hensigten, og udarbejder i henhold til artikel 12, stk. 12, i FN-konventionen en årsrapport til forelæggelse for Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler.

Inden udgangen af august 2008 aflægger Kommissionen rapport til Rådet om, hvordan denne forordning fungerer.

Artikel 33

Kommissionen bemyndiges til på Fællesskabets vegne at fastlægge en holdning med henblik på ændringer af tabel I og II i bilaget til FN-konventionen, der er i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 34

Forordning (EØF) nr. 3677/90 ophæves med virkning fra den 18. august 2005.

Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 35

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 18. august 2005. Imidlertid finder artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 1 og 3, artikel 12, stk. 1, samt artikel 19, 28 og 30 anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, således at foranstaltningerne i disse artikler kan vedtages. Sådanne foranstaltninger træder tidligst i kraft den 18. august 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EFT L 326 af 24.11.1990, s. 56.

(2)  EFT L 357 af 20.12.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1232/2002 (EFT L 180 af 10.7.2002, s. 5).

(3)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/27/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 34).

(6)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG

Registrerede stoffer kategori 1

Stof

KN-betegnelse

(hvis forskellig)

KN-kode (1)

CAS-nr (2)

phenylacetone (phenylpropan-2-on)

phenylacetone

2914 31 00

103-79-7

N-acetylanthranilsyre

2-acetamidobenzoesyre

2924 23 00

89-52-1

isosafrol (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-methylendioxyphenylpropan-2-on

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on

2932 92 00

4676-39-5

piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

safrol

 

2932 94 00

94-59-7

ephedrin

 

2939 41 00

299-42-3

pseudoephedrin

 

2939 42 00

90-82-4

norephedrin

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

ergometrin

 

2939 61 00

60-79-7

ergotamin

 

2939 62 00

113-15-5

lysergsyre

 

2939 63 00

82-58-6

Stereoisomere former af stofferne i denne kategori, som ikke er cathin (3), når forekomsten af sådanne former er mulig.

Salte af stofferne i denne kategori, når forekomsten af sådanne salte er mulig, og der ikke er tale om salte af cathin.


Kategori 2

Stof

KN-betegnelse

(hvis forskellig)

KN-kode (4)

CAS-nr (5)

eddikesyreanhydrid

 

2915 24 00

108-24-7

phenyleddikesyre

 

2916 34 00

103-82-2

anthranilsyre

 

2922 43 00

118-92-3

piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

kaliumpermanganat

 

2841 61 00

7722-64-7

Salte af stofferne i denne kategori, når forekomsten af sådanne salte er mulig.


Kategori 3

Stof

KN-betegnelse

(hvis forskellig)

KN-kode (6)

CAS-nr (7)

saltsyre

hydrogenchlorid

2806 10 00

7647-01-0

svovlsyre

 

2807 00 10

7664-93-9

toluen

 

2902 30 00

108-88-3

ethylether

diethylether

2909 11 00

60-29-7

acetone

 

2914 11 00

67-64-1

methylethylketon

butanon

2914 12 00

78-93-3

Salte af stofferne i denne kategori, når forekomsten af sådanne salte er mulig, og der ikke er tale om salte af saltsyre og svovlsyre.


(1)  EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1.

(2)  CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service Registry Number) er en unik numerisk identifikation af hvert enkelt stof og dets opbygning. CAS-nummeret er specifikt for hver isomer og for hver isomers salt. CAS-numrene for saltene i de stoffer, der er angivet ovenfor, vil ikke være de samme som de opgivne.

(3)  Også kaldet (+)-norpseudoephedrin (KN-kode 2939 43 00, CAS-nummer 492-39-7).

(4)  EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1.

(5)  CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service Registry Number) er en unik numerisk identifikation af hvert enkelt stof og dets opbygning. CAS-nummeret er specifikt for hver isomer og for hver isomers salt. CAS-numrene for saltene i de stoffer, der er angivet ovenfor, vil ikke være de samme som de opgivne.

(6)  EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1.

(7)  CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service Registry Number) er en unik numerisk identifikation for hvert enkelt stof og dets opbygning. CAS-nummeret er specifikt for hver isomer og for hver isomers salt. CAS-numrene for saltene i de stoffer, der er angivet ovenfor, vil ikke være de samme som de opgivne.


26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 112/2005

af 25. januar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

119,3

204

81,9

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

128,2

0707 00 05

052

158,1

999

158,1

0709 90 70

052

180,6

204

170,3

999

175,5

0805 10 20

052

53,1

204

48,4

212

50,5

220

45,1

448

35,5

624

71,7

999

50,7

0805 20 10

204

69,7

999

69,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,3

204

88,8

400

78,4

464

140,0

624

62,8

662

40,0

999

79,9

0805 50 10

052

47,0

999

47,0

0808 10 80

400

111,5

404

92,4

720

71,4

999

91,8

0808 20 50

388

101,6

400

86,0

720

59,5

999

82,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 113/2005

af 25. januar 2005

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2005 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF, og 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien og Rumænien (2), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver importlicensansøgning, der er indgivet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2005 i forbindelse med de kontingenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1279/98, imødekommes fuldt ud.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(3)  EUT L 367 af 14.12.2004, s. 21.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. januar 2005

om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF på radioudstyr, som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem (AIS)

(meddelt under nummer K(2005) 110)

(EØS-relevant tekst)

(2005/53/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (1), særlig artikel 3, stk. 3, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater har gennemført eller har til hensigt at gennemføre fælles sikkerhedsprincipper og -regler for AIS-udstyr på skibe, der ikke er omfattet af kravene til udstyr på skibe i kapitel V i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, 1974 (SOLAS).

(2)

Harmoniseringen af radiotjenester bidrager til, at ikke-SOLAS-skibe kan navigere mere sikkert, navnlig i nødsituationer og under dårlige vejrforhold, og medlemsstaterne opfordrer derfor til, at sådanne skibe deltager i AIS.

(3)

AIS er beskrevet i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) bestemmelse 19 i kapitel V i SOLAS — »Carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment«.

(4)

Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU) radioreglement anviser bestemte frekvenser, 161,975 (AIS1) og 162,025 (AIS2) MHz, til brug for AIS. Andre frekvenser, der er tildelt maritim kommunikation, er muligvis også til rådighed for AIS. Alt radioudstyr, der anvendes på disse frekvenser, skal være kompatibelt med den angivne anvendelse af disse frekvenser, og der skal være en rimelig sikkerhed for, at det vil fungere korrekt.

(5)

Kommissionens beslutning 2003/213/EF af 25. marts 2003 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i direktiv 1999/5/EF på radiokommunikationsudstyr beregnet til brug om bord på ikke-SOLAS-skibe, og som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem (AIS) (2) finder kun anvendelse på udstyr, der er beregnet til brug om bord på ikke-SOLAS-skibe. Et højt sikkerhedsniveau anses kun for at kunne opnås, hvis alt udstyr, der bruges om bord på ikke-SOLAS-skibe og tilhørende landstationer, som deltager i AIS-systemet, fungerer korrekt. De samme krav bør derfor gælde for alle AIS-stationer.

(6)

For at gøre lovgivningen klar og overskuelig bør beslutning 2003/213/EF erstattes.

(7)

Denne beslutning bør først finde anvendelse efter en vis periode, for at give producenterne tilstrækkelig med tid til at bringe deres produktion af udstyr i overensstemmelse med de nye væsentlige krav.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Overensstemmelsesvurdering og Markedstilsyn på Teleområdet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Radioudstyr, der anvendes i den maritime mobile tjeneste som defineret i artikel 1.28 i radioreglementet fra Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) eller den maritime mobile satellittjeneste som defineret i artikel 1.29 i ITU's radioreglement, skal opfylde de væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF, artikel 3, stk. 3, litra e).

Radioudstyr, som er omfattet af denne artikel, skal konstrueres således, at det sikres, at det fungerer korrekt i det miljø, det er beregnet til, på ikke-SOLAS-skibe og på landstationer, og det skal opfylde alle AIS-tjenestens relevante operationelle krav.

Artikel 2

Beslutning 2003/213/EF ophæves med virkning fra den i artikel 3 nævnte dato.

Artikel 3

Denne beslutning finder anvendelse fra den 26. juli 2005.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 81 af 28.3.2003, s. 46.


26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/16


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. januar 2005

om ændring af Rådets direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2005) 114)

(2005/54/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 92/34/EØF træffe afgørelse om, hvorvidt frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der er produceret i et tredjeland og frembyder de samme garantier med hensyn til leverandørens forpligtelser, identitet, karakteristika, plantesundhed, vækstmedium, emballering, inspektionsordninger, mærkning og lukning, på alle disse punkter kan ligestilles med frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der er produceret i Fællesskabet og opfylder kravene og betingelserne i nævnte direktiv.

(2)

Der foreligger imidlertid endnu ikke tilstrækkelige oplysninger om de gældende betingelser i tredjelande til, at Kommissionen på nuværende tidspunkt kan træffe afgørelse vedrørende noget tredjeland.

(3)

For ikke at ødelægge handelsmønstrene bør det fortsat være tilladt for medlemsstaterne ved import fra tredjelande af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter at anvende betingelser, der svarer til dem, der gælder for tilsvarende EF-produkter, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 92/34/EØF.

(4)

Anvendelsesperioden for fravigelsen i henhold til artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/34/EØF, som blev forlænget til den 31. december 2004 ved Kommissionens beslutning 2002/112/EF (2), bør derfor forlænges yderligere.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/34/EØF ændres »31. december 2004« til »31. december 2007«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10. Sidst ændret ved Kommissionens direktiv 2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).

(2)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 44.


26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. januar 2005

om ændring af Rådets direktiv 92/33/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2005) 115)

(2005/55/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 92/33/EØF træffe afgørelse om, hvorvidt formerings- og plantemateriale af grønsagsplanter, bortset fra frø, der er produceret i et tredjeland og frembyder de samme garantier med hensyn til leverandørens forpligtelser, identitet, karakteristika, plantesundhed, vækstmedium, emballering, inspektionsordninger, mærkning og lukning, på alle disse punkter kan ligestilles med formerings- og plantemateriale, bortset fra frø, der er produceret i Fællesskabet og opfylder kravene og betingelserne i nævnte direktiv.

(2)

Der foreligger imidlertid endnu ikke tilstrækkelige oplysninger om de gældende betingelser i tredjelande til, at Kommissionen på nuværende tidspunkt kan træffe afgørelse vedrørende noget tredjeland.

(3)

For ikke at ødelægge handelsmønstrene bør det fortsat være tilladt for medlemsstaterne ved import fra tredjelande af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø, at anvende betingelser, der svarer til dem, der gælder for tilsvarende EF-produkter, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 92/33/EØF.

(4)

Anvendelsesperioden for fravigelsen i henhold til artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/33/EØF, som blev forlænget til den 31. december 2004 ved Kommissionens beslutning 2002/111/EF (2) bør derfor forlænges yderligere.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/33/EØF ændres »31. december 2004« til »31. december 2007«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).

(2)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 43.