ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 16

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
20. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2005 af 19. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 77/2005 af 13. januar 2005 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 78/2005 af 19. januar 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår tungmetaller ( 1 )

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 79/2005 af 19. januar 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår anvendelse af mælk, mælkebaserede produkter og af mælk afledte produkter, definereret som kategori 3-materiale i nævnte forordning ( 1 )

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 80/2005 af 19. januar 2005 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1517/77 om fastsættelse af en liste over de forskellige sortsgrupper af humle, der dyrkes i Fællesskabet

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 81/2005 af 19. januar 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, og som er ligestillet med Fællesskabets attester

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 82/2005 af 19. januar 2005 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen

55

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/30/EF, Euratom:Rådets afgørelse af 24. september 2004 om beskikkelse af et britisk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

56

 

*

2005/31/EF:Rådets afgørelse af 24. september 2004 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

57

 

*

2005/32/EF:Rådets afgørelse af 24. september 2004 om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget

58

 

 

Kommissionen

 

*

2005/33/EF:Kommissionens beslutning af 14. januar 2005 om ændring af beslutning 2001/556/EF for så vidt angår optagelse af virksomheder i Indien på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere gelatine til konsum (meddelt under nummer K(2004) 4543)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/EF:Kommissionens beslutning af 11. januar 2005 om harmoniserede standarder for analyse af animalske produkter, som indføres fra tredjelande, for visse restkoncentrationer (meddelt under nummer K(2004) 4992)  ( 1 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

20.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 76/2005

af 19. januar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 19. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


20.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 77/2005

af 13. januar 2005

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 122, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater eller deres kompetente myndigheder har anmodet om ændringer til bilagene til forordning (EØF) nr. 574/72 i henhold til proceduren heri.

(2)

De foreslåede ændringer er en følge af de afgørelser, som de pågældende medlemsstater har truffet, eller som er blevet truffet af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af lovgivningen om social sikring i henhold til fællesskabsretten.

(3)

De ordninger, der skal tages i betragtning ved beregningen af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser i henhold til artikel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72, er optegnet i bilag 9.

(4)

Dette er i overensstemmelse med den enstemmige udtalelse afgivet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 1-5 samt bilag 7, 9 og 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Vladimir ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1).


BILAG

1.

Bilag 1 ændres således:

a)

Afsnit »F. GRÆKENLAND« ændres således:

Punkt 1 og 2 affattes således:

»1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (arbejds- og socialministeren), Athen.

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (ministeren for sundhed og social solidaritet), Athen.«

b)

Afsnit »P. MALTA« affattes således:

»P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministeriet for familie og social solidaritet).

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministeriet for sundhed, ældreforsorg og social service).«

c)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

Punkt 1 affattes således:

»1.

Minister Polityki Spolecznej (ministeren for socialpolitik), Warszawa.«

2.

Bilag 2 ændres således:

a)

Afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK« ændres således:

i)

Punkt 1, litra b), nr. ii), affattes således:

»ii)

for medlemmer af de væbnede styrker:

professionelle soldater: Kontoret for social sikring under Forsvarsministeriet

medlemmer af politi og brandvæsen: Kontoret for social sikring under Indenrigsministeriet

medlemmer af fængselsvæsenet: Kontoret for social sikring under Justitsministeriet

medlemmer af toldvæsenet: Kontoret for social sikring under Finansministeriet.«

ii)

Punkt 2, litra b), nr. ii), affattes således:

»ii)

for medlemmer af de væbnede styrker:

professionelle soldater: Kontoret for social sikring under Forsvarsministeriet

medlemmer af politi og brandvæsen: Kontoret for social sikring under Indenrigsministeriet

medlemmer af fængselsvæsenet: Kontoret for social sikring under Justitsministeriet

medlemmer af toldvæsenet: Kontoret for social sikring under Finansministeriet.«

iii)

Punkt 3, litra b), nr. ii), affattes således:

»ii)

for medlemmer af de væbnede styrker:

professionelle soldater: Kontoret for social sikring under Forsvarsministeriet

medlemmer af politi og brandvæsen: Kontoret for social sikring under Indenrigsministeriet

medlemmer af fængselsvæsenet: Kontoret for social sikring under Justitsministeriet

medlemmer af toldvæsenet: Kontoret for social sikring under Finansministeriet.«

iv)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Ydelser ved dødsfald: Den offentlige socialforvaltning på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

v)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Familieydelser: Den offentlige socialforvaltning på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

b)

Afsnit »D. TYSKLAND« ændres således:

i)

Punkt 2, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

når det seneste bidrag er indbetalt til renteforsikringen for arbejdere:

hvis den pågældende er bosat i Nederlandene eller som nederlandsk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

hvis den pågældende er bosat i Belgien eller Spanien eller som belgisk eller spansk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf

hvis den pågældende er bosat i Italien eller på Malta eller som italiensk eller maltesisk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

hvis den pågældende er bosat i Frankrig eller Luxembourg eller som fransk eller luxembourgsk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale forsikringsinstitution for Rheinland-Pfalz), Speyer

hvis den pågældende er bosat i Danmark, Finland eller Sverige eller som dansk, finsk eller svensk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale forsikringsinstitution for Slesvig-Holsten), Lübeck

hvis den pågældende er bosat i Estland, Letland eller Litauen eller som estisk, lettisk eller litauisk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale forsikringsinstitution for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

hvis den pågældende er bosat i Irland eller i Det Forenede Kongerige eller som irsk statsborger eller statsborger i Det Forenede Kongerige er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale forsikringsinstitution for Fri- og Hansestaden Hamborg), Hamburg

hvis den pågældende er bosat i Grækenland eller på Cypern eller som græsk eller cypriotisk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale forsikringsinstitution for Baden-Württemberg), Karlsruhe

hvis den pågældende er bosat i Portugal eller som portugisisk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale forsikringsinstitution for Nedre-Franken), Würzburg

hvis den pågældende er bosat i Østrig eller som østrigsk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale forsikringsinstitution for Oberbayern), München

hvis den pågældende er bosat i Polen eller som polsk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale forsikringsinstitution for Berlin), Berlin

hvis den pågældende er bosat i Slovakiet, Slovenien eller Tjekkiet eller som slovakisk, slovensk eller tjekkisk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale forsikringsinstitution for Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

hvis den pågældende er bosat i Ungarn eller som ungarsk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale forsikringsinstitution for Thüringen), Erfurt

når derimod det seneste bidrag er indbetalt:

til Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken, og hvis den pågældende er bosat i Frankrig, Italien eller Luxembourg eller som fransk, italiensk eller luxembourgsk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

til Bahnversicherungsanstalt (forsikringsinstitutionen for jernbanerne), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (forsikringsinstitutionen for jernbanerne), Frankfurt am Main

til Seekasse (sømændenes forsikringskasse) Hamburg, eller hvis der er indbetalt bidrag i mindst 60 måneder til Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (sømændenes forsikringskasse (renteforsikringen for arbejdere og funktionærer)), Hamburg:

Seekasse (sømændenes forsikringskasse), Hamburg.«

ii)

Punkt 2, litra b), nr. i), affattes således:

»i)

når det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til renteforsikringen for arbejdere:

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en nederlandsk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en belgisk eller spansk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en italiensk eller maltesisk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en fransk eller luxembourgsk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale forsikringsinstitution for Rheinland-Pfalz), Speyer

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en dansk, finsk eller svensk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale forsikringsinstitution for Slesvig-Holsten), Lübeck

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en estisk, lettisk eller litauisk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale forsikringsinstitution for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en irsk renteforsikringsinstitution eller til en renteforsikringsinstitution i Det Forenede Kongerige:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale forsikringsinstitution for Fri- og Hansestaden Hamborg), Hamburg

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en græsk eller cypriotisk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale forsikringsinstitution for Baden-Württemberg), Karlsruhe

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en portugisisk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale forsikringsinstitution for Nedre-Franken), Würzburg

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en østrigsk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale forsikringsinstitution for Oberbayern), München

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en polsk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale forsikringsinstitution for Berlin), Berlin, eller

såfremt kun overenskomsten om pensions- og ulykkesforsikring af 9.10.1975 finder anvendelse: den i henhold til tysk lovgivning stedlige kompetente Landesversicherungsanstalt (regionale forsikringsinstitution)

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en slovakisk, slovensk eller tjekkisk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale forsikringsinstitution for Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en ungarsk renteforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale forsikringsinstitution for Thüringen), Erfurt

dog, såfremt den pågældende er bosat på Tysklands område i Land Saar eller som tysk statsborger er bosat på en ikke-medlemsstats område, og såfremt det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt til en renteforsikringsinstitution beliggende i Land Saar, hvis det seneste bidrag efter en anden medlemsstats lovgivning er indbetalt til en fransk, italiensk eller luxembourgsk pensionsforsikringsinstitution:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

dog, hvis det seneste bidrag efter tysk lovgivning er indbetalt:

til Seekasse (sømændenes forsikringskasse), Hamburg

eller der er indbetalt bidrag som følge af beskæftigelse i den tyske eller et andet lands flåde i en periode på mindst 60 måneder:

til Seekasse (sømændenes forsikringskasse), Hamburg

Bahnversicherungsanstalt (forsikringsinstitutionen for jernbanerne), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (forsikringsinstitutionen for jernbanerne), Frankfurt am Main«.

c)

Afsnit »E. ESTLAND« ændres således:

Punkt 5 affattes således:

»5.

Arbejdsløshed: Eesti Töötukassa (den estiske arbejdsløshedskasse)«.

d)

Afsnit »F. GRÆKENLAND« ændres således:

i)

Punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

i almindelighed:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen), eller den forsikring, som arbejdstageren er eller var tilsluttet«.

ii)

Punkt 1, litra d), nr. i), affattes således:

»i)

tjenestemænd:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (sygeforsikringsfonden for tjenestemænd, OPAD), Athen«.

iii)

Punkt 2, litra a), affattes således:

»a)

i almindelighed:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen), eller den forsikring, som arbejdstageren er eller var tilsluttet«.

iv)

Punkt 3, litra a), affattes således:

»a)

i almindelighed:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen), eller den forsikring, som arbejdstageren er eller var tilsluttet«.

v)

Punkt 4, litra a), affattes således:

»a)

i almindelighed:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen), eller den forsikring, som arbejdstageren er eller var tilsluttet«.

e)

Afsnit »G. SPANIEN« ændres således:

i)

Punkt 1, litra b), affattes således:

»b)

ved arbejdsløshed: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinsdirektoraterne under den offentlige arbejdsformidling. INEM)«.

ii)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Med hensyn til ikke-bidragsfinansierede alders- og invalidepensioner: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (instituttet for migration og sociale ydelser), Madrid«.

f)

Afsnit »J. ITALIEN« affattes således:

»J.   ITALIEN

1.

Sygdom (herunder tuberkulose) og moderskab:

A.

Arbejdstagere:

a)

naturalydelser:

i)

i almindelighed:

Azienda sanitaria locale, ASL (den kompetente lokalafdeling under sundhedsvæsenet, som den pågældende er tilsluttet)

Regione (regionen)

ii)

for visse kategorier af offentligt ansatte, arbejdstagere inden for den private sektor og dermed ligestillede, samt pensionister og deres familiemedlemmer:

SSN — MIN SALUTE (den nationale sundhedstjeneste — sundhedsministeriet), Rom

Regione (regionen)

iii)

for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste:

SSN — MIN SALUTE (den nationale sundhedstjeneste — sundhedsministeriet) (den lokale sygekasse for flåden eller for flyvetjenesten)

Regione (regionen)

b)

kontantydelser:

i)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

ii)

for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste:

Istituto di previdenza del settore marittimo, IPSEMA (forsorgsanstalten for den maritime sektor)

c)

attestationer vedrørende forsikringsperioder:

i)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

ii)

for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste:

Istituto di previdenza del settore marittimo, IPSEMA (forsorgsanstalten for den maritime sektor).

B.

Selvstændige erhvervsdrivende:

a)

naturalydelser:

Azienda sanitaria locale, ASL (den kompetente lokalafdeling under sundhedsvæsenet, som den pågældende er tilsluttet)

Regione (regionen).

2.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

A.

Arbejdstagere:

a)

naturalydelser:

i)

i almindelighed:

Azienda sanitaria locale, ASL (den kompetente lokalafdeling under sundhedsvæsenet, som den pågældende er tilsluttet)

Regione (regionen)

ii)

for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste:

SSN — MIN SALUTE (den nationale sundhedstjeneste — sundhedsministeriet) (den lokale sygekasse for flåden eller for flyvetjenesten)

Regione (regionen)

b)

proteser og større proteseudstyr, retsmedicinske ydelser samt undersøgelser og attester i forbindelse med sådanne:

i)

i almindelighed:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (statsanstalten for ulykkesforsikring), provinskontorer

ii)

for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste:

Istituto di previdenza del settore marittimo, IPSEMA (forsorgsanstalten for den maritime sektor)

c)

kontantydelser:

i)

i almindelighed:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (statsanstalten for ulykkesforsikring), provinskontorer

ii)

for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste:

Istituto di previdenza del settore marittimo, IPSEMA (forsorgsanstalten for den maritime sektor)

iii)

for faglærte arbejdstagere inden for land- og skovbrug, eventuelt også:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegate agricoli (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for arbejdstagere i landbruget).

B.

Selvstændige erhvervsdrivende (i forbindelse med radiologi):

a)

naturalydelser:

Azienda sanitaria locale, ASL (den kompetente lokalafdeling under sundhedsvæsenet, som den pågældende er tilsluttet)

Regione (regionen)

b)

proteser og større proteseudstyr, retsmedicinske ydelser samt undersøgelser og attester i forbindelse med sådanne:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (statsanstalten for ulykkesforsikring), provinskontorer

c)

kontantydelser:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (statsanstalten for ulykkesforsikring), provinskontorer.

3.

Invaliditet, alderdom, efterladte (pensioner):

A.

Arbejdstagere:

a)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

b)

for scenefunktionærer:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for scenefunktionærer), Rom

c)

for ledende funktionærer i industrien:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (den statslige forsorgsinstitution for arbejdsledere i industrien), Rom

d)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza per i gionalisti italiani »G. Amendola« (den statslige forsorgsinstitution »G. Amendola« for italienske journalister), Rom.

B.

Selvstændige erhvervsdrivende:

a)

for læger:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for læger)

b)

for apotekere:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for apotekere)

c)

for veterinærer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for veterinærer)

d)

for sygeplejere og sygeplejersker, medicinsk hjælpepersonale og børnesygeplejersker:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, IPASVI (den statslige pensions- og hjælpekasse for sygeplejere og sygeplejersker, medicinsk hjælpepersonale og børnesygeplejersker)

e)

for ingeniører og arkitekter:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for ingeniører og arkitekter i liberalt erhverv)

f)

for landinspektører:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (den statslige pensionskasse for landinspektører i liberalt erhverv)

g)

for advokater og sagførere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den statslige pensions- og hjælpekasse for retsvæsenet)

h)

for økonomer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for økonomer)

i)

for revisorer og økonomiske rådgivere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for revisorer og økonomiske rådgivere)

j)

for arbejdskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (den statslige forsorgs- og hjælpekasse for arbejdskonsulenter)

k)

for notarer:

Cassa nazionale notariato (statskassen for notarer)

l)

for speditører:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, FASC (den statslige pensionsfond for agenter, speditører og kurerer)

m)

for biologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (den statslige pensions- og hjælpekasse for biologer)

n)

for landbrugsteknikere og landbrugskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (den statslige pensionskasse for ansatte og funktionærer inden for landbruget)

o)

for handelsagenter og repræsentanter:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (den statslige pensions- og hjælpekasse for handelsagenter og repræsentanter)

p)

for industrieksperter:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (den statslige pensionskasse for industrieksperter)

q)

for aktuarer, kemikere, agronomer, forstkandidater, geologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (den statslige flerkategoripensions- og hjælpekasse for agronomer, forstkandidater, kemikere og geologer).

4.

Ydelser ved dødsfald:

Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (statsanstalten for ulykkesforsikring), provinskontorer.

Istituto di previdenza del settore marittimo, IPSEMA (forsorgsanstalten for den maritime sektor).

5.

Arbejdsløshed (arbejdstagere):

a)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

b)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza per i gionalisti italiani »G. Amendola« (den statslige forsorgsinstitution »G. Amendola« for italienske journalister), Rom.

6.

Børnetilskud (arbejdstagere):

a)

i almindelighed:

Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer

b)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza per i gionalisti italiani »G. Amendola« (den statslige forsorgsinstitution »G. Amendola« for italienske journalister), Rom.

7.

Pensioner til tjenestemænd:

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, INPDAP (statsanstalten for ansatte i den offentlige tjeneste), Rom.«

g)

Afsnit »M. LITAUEN« ændres således:

Punkt 6 affattes således:

»6.

Arbejdsløshed: Lietuvos darbo birža (den litauiske arbejdsformidling).«

h)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser: Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse), Warszawa.«

ii)

Punkt 2, litra a), b), c), d) og e), affattes således:

»a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tjekkiet eller Slovakiet

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tjekkiet eller Slovakiet.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Tarnów, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Ungarn eller Slovenien

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Ungarn eller Slovenien.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) — I Oddziaÿ w Warszawie — Centralne Biuro Obsÿugi Umów Miÿdzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for internationale aftaler), for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige.

b)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de under litra c), nr. i), litra c), nr. ii), litra d), nr. i), litra d), nr. ii), litra e), nr. i), og litra e), nr. ii), anførte tjenesteperioder:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Warszawa, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Spanien, Italien eller Portugal

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Italien eller Portugal.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Częstochowa, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Frankrig, Belgien, Luxembourg eller Nederlandene

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Frankrig, Belgien, Luxembourg eller Nederlandene.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tjekkiet, Estland, Letland, Ungarn, Slovenien, Slovakiet eller Litauen

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tjekkiet, Estland, Letland, Ungarn, Slovenien, Slovakiet eller Litauen.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Poznań, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski, for personer, som har tilbagelagt:

a)

udelukkende polske forsikringsperioder, og som er bosat i Tyskland

b)

polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland.

c)

for professionelle soldater:

i)

i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været perioden med militærtjeneste

ii)

i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst:

10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. januar 1983, eller

15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. december 1982

iii)

i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra c), i), eller litra c), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

d)

for tjenestemænd i politiet, brandvæsenet og grænsepolitiet, samt medlemmer af de statslige efterretnings- og sikkerhedstjenester:

i)

i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været tjenesteperioden inden for en af de anførte tjenester

ii)

i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst:

10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. april 1983, eller

15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. marts 1983

iii)

i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra d), i), eller litra d), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

e)

for tjenestemænd i fængselsvæsenet:

i)

i forbindelse med invalidepension, hvis den seneste periode har været en sådan tjenesteperiode

ii)

i forbindelse med alderspension, hvis den i litra c)-e) anførte periode sammenlagt udgør mindst:

10 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten før den 1. april 1983, eller

15 år, hvis den pågældende er udtrådt af tjenesten efter den 31. marts 1983

iii)

i forbindelse med efterladtepension, hvis den i litra e), i), eller litra e), ii), anførte betingelse er opfyldt:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa).«

i)

Afsnit »U. SLOVENIEN« ændres således:

Punkt 1, litra d), affattes således:

»d)

Familieydelser og ydelser ved moderskab: Center za socialno delo Ljubljana Beÿigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in druÿinske prejemke (centret for socialarbejde Ljubljana Beÿigrad — centralkontoret for forældrebeskyttelse og familieydelser).«

j)

Afsnit »V. SLOVAKIET« affattes således:

»1.

Sygdom og moderskab:

A.

Kontantydelser:

a)

i almindelighed:

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (de budget- og bidragsansvarlige myndigheder for politistyrken under Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium)

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

B.

Naturalydelser: Sygeforsikringsselskaber.

2.

Invaliditet, samt ydelser ved alderdom og efterladteydelser:

a)

i almindelighed:

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær og i jernbanetropperne:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium), Bratislava

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

3.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

A.

Kontantydelser:

a)

i almindelighed:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær og i jernbanetropperne:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (de budget- og bidragsansvarlige myndigheder for politistyrken under Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium)

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

B.

Naturalydelser: Sygeforsikringsselskaber.

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava.

4.

Ydelser ved dødsfald:

a)

begravelseshjælp i almindelighed:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontorerne for arbejde, sociale anliggender og familie)

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær og i jernbanetropperne:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (de budget- og bidragsansvarlige myndigheder for politistyrken under Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium)

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

5.

Arbejdsløshed:

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava.

6.

Familieydelser:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontorerne for arbejde, sociale anliggender og familie).«

k)

Afsnit »X. SVERIGE« ændres således:

i)

Punkt 1, litra b) og c), affattes således:

»b)

for søfolk, der ikke er bosat i Sverige:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (forsikringskassen i Västra Götaland, søfartskontoret)

c)

ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 35-59 for personer, der ikke er bosat i Sverige:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Gotlands almindelige forsikringskasse, udlandsafdelingen).«

ii)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Ydelser ved arbejdsløshed:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspektoratet for arbejdsløshedsforsikring).«

3.

Bilag 3 ændres således:

a)

Afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK« ændres således:

Punkt 2, litra e), affattes således:

»e)

familieydelser og andre ydelser:

Den offentlige socialforvaltning på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

b)

Afsnit »D. TYSKLAND« ændres således:

Punkt 3 affattes således:

»3.

Renteforsikring

a)

Renteforsikring for arbejdere

i)

i forhold til Belgien og Spanien:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf

ii)

i forhold til Frankrig:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale forsikringsinstitution for Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, Landesversicherungsanstalt Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

iii)

i forhold til Italien:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg, eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, Landesversicherungsanstalt Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

iv)

i forhold til Luxembourg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale forsikringsinstitution for Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, Landesversicherungsanstalt Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

v)

i forhold til Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

vi)

i forhold til Nederlandene:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

vii)

i forhold til Danmark, Finland og Sverige:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale forsikringsinstitution for Slesvig-Holsten), Lübeck

viii)

i forhold til Estland, Letland og Litauen:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale forsikringsinstitution for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

ix)

i forhold til Irland og Det Forenede Kongerige:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale forsikringsinstitution for Fri- og Hansestaden Hamborg), Hamburg

x)

i forhold til Grækenland og Cypern:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale forsikringsinstitution for Baden-Württemberg), Karlsruhe

xi)

i forhold til Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale forsikringsinstitution for Nedre-Franken), Würzburg

xii)

i forhold til Østrig:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale forsikringsinstitution for Oberbayern), München

xiii)

i forhold til Polen:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale forsikringsinstitution for Berlin), Berlin, eller

såfremt kun overenskomsten om pensions- og ulykkesforsikring af 9.10.1975 finder anvendelse: den i henhold til tysk lovgivning stedlige kompetente Landesversicherungsanstalt (regionale forsikringsinstitution)

xiv)

i forhold til Slovakiet, Slovenien og Tjekkiet:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale forsikringsinstitution for Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv)

i forhold til Ungarn:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale forsikringsinstitution for Thüringen), Erfurt.«

c)

Afsnit »E. ESTLAND« affattes således:

»E.   ESTLAND

1.

Sygdom og moderskab:

Eesti Haigekassa (den estiske sygekasse).

2.

Invaliditet, alderdoms- og efterladtepensioner, ydelser ved dødsfald og familieydelser:

Sotsiaalkindlustusamet (socialforsikringsrådet).

3.

Arbejdsløshed:

Tööhõiveamet (det lokale arbejdsformidlingskontor på den pågældendes bopæls- eller opholdssted).«

d)

Afsnit »F. GRÆKENLAND« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2.

Andre ydelser:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)), Athen.«

e)

Afsnit »G. SPANIEN« ændres således:

Punkt 2, litra c), affattes således:

»c)

arbejdsløshed, undtagen for sømænd: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinsdirektoraterne under den offentlige arbejdsformidling. INEM).«

f)

Afsnit »M. LITAUEN« ændres således:

Punkt 6 affattes således:

»6.

Arbejdsløshed: Teritorinės darbo biržos (de lokale arbejdsformidlingskontorer).«

g)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 1, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddziaÿ Wojewódzki (den nationale sygekasse — regionalkontoret), på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

ii)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner):

a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de under litra c), d) og e) anførte:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tjekkiet eller Slovakiet

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Tarnów, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Ungarn eller Slovenien

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), Departament Wypłat Świadczeń Zagranicznych w Warszawie (afdelingen for udbetaling af udenlandske ydelser i Warszawa), for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige

b)

for selvstændige landbrugere, som hverken har været professionelle soldater eller officerer som anført i litra c), d) og e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Warszawa, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Danmark, Finland eller Sverige

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Tomaszów Mazowiecki, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Italien eller Portugal

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Częstochowa, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Frankrig, Belgien, Luxembourg eller Nederlandene

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tjekkiet, Estland, Letland, Ungarn, Slovenien, Slovakiet eller Litauen

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Poznań, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, Irland, Grækenland, Malta eller Cypern

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), regionalkontoret i Ostrów Wielkopolski, for personer, som har tilbagelagt polske og udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

c)

for professionelle soldater, som har tilbagelagt polske perioder med militærtjeneste og udenlandske forsikringsperioder: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

d)

for tjenestemænd i politiet, brandvæsenet og grænsepolitiet, samt medlemmer af de statslige efterretnings- og sikkerhedstjenester, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder: Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

e)

for tjenestemænd i fængselsvæsenet, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

f)

for dommere og anklagere: specialiserede enheder under Justitsministeriet

g)

for personer, som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Łódź, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern eller Malta

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Nowy Sącz, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tjekkiet eller Slovakiet

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Opole, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Tyskland

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Szczecin, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Letland eller Estland

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), lokalafdelingen i Tarnów, for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Østrig, Ungarn eller Slovenien

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), Departament Wypłat Świadczeń Zagranicznych w Warszawie (afdelingen for udbetaling af udenlandske ydelser i Warszawa), for personer, som har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder, herunder perioder, der senest er tilbagelagt i Belgien, Frankrig, Nederlandene, Luxembourg, Irland eller Det Forenede Kongerige.«

iii)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddziaÿ Wojewódzki (den nationale sygekasse — regionalkontoret), på den pågældendes bopæls- eller opholdssted

b)

kontantydelser:

i)

ved sygdom:

lokalafdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen) med territorial kompetence over bopæls- og opholdsstedet

regionalafdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget) med territorial kompetence over bopæls- og opholdsstedet

ii)

ved hovedforsørgerens uarbejdsdygtighed eller død:

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

for selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

for professionelle soldater, som har tilbagelagt polske perioder med militærtjeneste og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den seneste periode er den anførte tjenesteperiode og udenlandske forsikringsperioder:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 3, litra b), nr. ii), tredje tankestreg

for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d), og som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den seneste periode er tjenesteperioden inden for en af de under punkt 2, litra d), anførte tjenester og udenlandske forsikringsperioder:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 3, litra b), nr. ii), fjerde tankestreg

for tjenestemænd i fængselsvæsenet, som har tilbagelagt polske tjenesteperioder og udenlandske forsikringsperioder, såfremt den seneste periode er den anførte tjenesteperiode og udenlandske forsikringsperioder:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 3, litra b), nr. ii), femte tankestreg

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra g).«

iv)

Punkt 4, litra c), d) og e), affattes således:

»c)

for professionelle soldater:

specialiserede enheder under Forsvarsministeriet

d)

for tjenestemænd i politiet, brandvæsenet og grænsepolitiet, samt medlemmer af de statslige efterretnings- og sikkerhedstjenester:

specialiserede enheder under Ministeriet for Interne Anliggender og Administration

e)

for tjenestemænd i fængselsvæsenet:

specialiserede enheder under Justitsministeriet«.

v)

Punkt 4, litra g), affattes således:

»g)

for pensionister, som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra a)

for pensionister, som har ret til ydelser fra socialforsikringsordningen for selvstændige landbrugere:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført under punkt 2, litra b)

for pensionister, som har ret til ydelser fra pensionsordningen for professionelle soldater:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa)

for pensionister, som har ret til ydelser fra pensionsordningen for de tjenestemænd, der er anført under punkt 2, litra d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa)

for pensionister, som har ret til ydelser fra pensionsordningen for tjenestemænd i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa)

for pensionister, som har ret til ydelser fra pensionsordningen for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

for personer, som udelukkende oppebærer udenlandske pensioner:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført under punkt 2, litra g).«

vi)

Punkt 5, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddziaÿ Wojewódzki (den nationale sygekasse — regionalkontoret), på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

vii)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Familieydelser: ”Regionalcentret for socialpolitik på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

h)

Afsnit »U. SLOVENIEN« ændres således:

Punkt 1, litra d), affattes således:

»d)

Familieydelser og ydelser ved moderskab:

Center za socialno delo Ljubljana Beÿigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in druÿinske prejemke (centret for socialarbejde Ljubljana Beÿigrad — centralkontoret for forældrebeskyttelse og familieydelser).«

i)

Afsnit »V. SLOVAKIET« affattes således:

»V.   SLOVAKIET

1.

Sygdom og moderskab, og invaliditet:

A.

Kontantydelser:

a)

i almindelighed:

 

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (de budget- og bidragsansvarlige myndigheder for politistyrken under Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium)

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

B.

Naturalydelser:

 

Sygeforsikringsselskaber.

2.

Ydelser ved alderdom og efterladteydelser:

a)

i almindelighed:

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær og i jernbanetropperne:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium), Bratislava

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

3.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

A.

Kontantydelser:

a)

i almindelighed:

 

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær og i jernbanetropperne:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (de budget- og bidragsansvarlige myndigheder for politistyrken under Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium)

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

 

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

 

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

4.

Ydelser ved dødsfald:

a)

begravelseshjælp i almindelighed:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontorerne for arbejde, sociale anliggender og familie) på afdødes bopæls- eller opholdssted

b)

for professionelle soldater i Den Slovakiske Republiks hær:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (det sociale sikringskontor for de væbnede styrker), Bratislava

c)

for medlemmer af politistyrken:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (de budget- og bidragsansvarlige myndigheder under Den Slovakiske Republiks Indenrigsministerium)

d)

for medlemmer af jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e)

for medlemmer af den slovakiske efterretningstjeneste:

Slovenská informačná služba (den slovakiske efterretningstjeneste), Bratislava

f)

for medlemmer af rets- og fængselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for rets- og fængselsbetjentkorpset, kontoret for social sikring), Bratislava

g)

for toldembedsmænd:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks tolddirektorat), Bratislava

h)

for medlemmer af den slovakiske sikkerhedstjeneste:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhedstjeneste), Bratislava.

5.

Arbejdsløshed:

Sociálna poisťovňa (kontoret for social sikring), Bratislava.

6.

Familieydelser:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (kontorerne for arbejde, sociale anliggender og familie) på den pågældendes bopæls- eller opholdssted.«

4.

Bilag 4 ændres således:

a)

Afsnit »D. TYSKLAND« ændres således:

Punkt 3, litra b), affattes således:

»b)

ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 51 og artikel 53, stk. 1, og som »udbetalende organ« i henhold til gennemførelsesforordningens artikel 55:

i)

i forhold til Belgien og Spanien:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf

ii)

i forhold til Danmark, Finland og Sverige:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale forsikringsinstitution for Slesvig-Holsten), Lübeck

iii)

i forhold til Estland, Letland og Litauen:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale forsikringsinstitution for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

iv)

i forhold til Frankrig:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale forsikringsinstitution for Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, Landesversicherungsanstalt Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

v)

i forhold til Grækenland og Cypern:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale forsikringsinstitution for Baden-Württemberg), Karlsruhe

vi)

i forhold til Italien:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg, eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, Landesversicherungsanstalt Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

vii)

i forhold til Luxembourg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale forsikringsinstitution for Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, Landesversicherungsanstalt Saarland (den regionale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

viii)

i forhold til Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

ix)

i forhold til Nederlandene:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

x)

i forhold til Irland og Det Forenede Kongerige:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale forsikringsinstitution for Fri- og Hansestaden Hamborg), Hamburg

xi)

i forhold til Polen:

Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale forsikringsinstitution for Berlin), Berlin

xii)

i forhold til Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale forsikringsinstitution for Nedre-Franken), Würzburg

xiii)

i forhold til Østrig:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale forsikringsinstitution for Oberbayern), München

xiv)

i forhold til Slovakiet, Slovenien og Tjekkiet:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale forsikringsinstitution for Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv)

i forhold til Ungarn:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale forsikringsinstitution for Thüringen), Erfurt.«

b)

Afsnit »E. ESTLAND« affattes således:

»E.   ESTLAND

1.

Sygdom og moderskab: Eesti Haigekassa (den estiske sygekasse).

2.

Invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner), begravelseshjælp og familieydelser:

Sotsiaalkindlustusamet (socialforsikringsrådet).

3.

Arbejdsløshed:

Eesti Töötukassa (den estiske arbejdsløshedskasse).«

c)

Afsnit »F. GRÆKENLAND« ændres således:

Punkt 1 affattes således:

»1.

I almindelighed:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ —– ΕΤΑΜ), Athen).«

d)

Afsnit »G. SPANIEN« ændres således:

Punkt 3 og 4 affattes således:

»3.

Ved arbejdsløshed, undtagen for søfolk:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinsdirektoraterne under den offentlige arbejdsformidling. INEM), Madrid.

4.

Med hensyn til ikke-bidragsfinansierede alders- og invalidepensioner:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (instituttet for migration og sociale ydelser), Madrid.«

e)

Afsnit »H. FRANKRIG« affattes således:

»H.   FRANKRIG

For alle sikringsgrene og risici:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, CLEISS (centret for den social sikrings europæiske og internationale kontakter) — (tidligere: Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (centralinstitutionen for social sikring af vandrende arbejdstagere)), Paris.«

f)

Afsnit »M. LITAUEN« ændres således:

Punkt 4, 5 og 6 affattes således:

»4.

Ydelser ved dødsfald: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (den statslige socialforsikringskasse)

5.

Arbejdsløshed: Lietuvos darbo birža (den litauiske arbejdsformidling)

6.

Familieydelser: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (den statslige socialforsikringskasse).«

g)

Afsnit »S. POLEN« affattes således:

»S.   POLEN

1.

Naturalydelser: Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse), Warszawa.

2.

Kontantydelser:

a)

sygdom, moderskab, uarbejdsdygtighed, dødsfald, arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS — Centrala (socialforsikringsinstitutionen — hovedkontoret), Warszawa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS — Centrala (socialforsikringskassen for landbruget — hovedkontoret), Warszawa

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration), Warszawa

b)

arbejdsløshed:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (ministeriet for økonomi og beskæftigelse), Warszawa

c)

familieydelser og andre ikke-bidragspligtige ydelser:

Ministerstwo Polityki Społecznej (ministeriet for socialpolitik), Warszawa.«

h)

Afsnit »V. SLOVAKIET« affattes således:

»V.   SLOVAKIET

1.

Kontantydelser:

a)

Sygdom og moderskab:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

b)

Ydelser ved invaliditet:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

c)

Ydelser ved alderdom:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

d)

Ydelser til efterladte:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

e)

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

f)

Ydelser ved dødsfald:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (hovedkontoret for arbejde, sociale anliggender og familie), Bratislava

g)

Arbejdsløshed:

Sociálna poist’ovňa (kontoret for social sikring), Bratislava

h)

Familieydelser:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (hovedkontoret for arbejde, sociale anliggender og familie), Bratislava.

2.

Naturalydelser:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (det almindelige sygeforsikringsselskab), Bratislava.«

i)

Afsnit »X. SVERIGE« affattes således:

»X.   SVERIGE

1.

Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af ydelser ved arbejdsløshed:

 

Försäkringskassan (forsikringskassen)

2.

Ydelser ved arbejdsløshed: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspektoratet for arbejdsløshedsforsikring).«

5.

Bilag 5 ændres således:

a)

Punkt »9. BELGIEN — ITALIEN« ændres således:

Der indsættes følgende litra f):

»f)

Aftale af 21. november 2003 om regler for afregning af gensidige refusionskrav i henhold til artikel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72.«

b)

Punkt »102. ESTLAND — NEDERLANDENE« affattes således:

»102.   ESTLAND — NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.«

c)

Punkt »82. TYSKLAND — NEDERLANDENE« ændres således:

Litra g) og h) affattes således:

»g)

Artikel 2-8 i aftalen om gennemførelse af overenskomsten af 18. april 2001.«

d)

Punkt »87. TYSKLAND — SLOVAKIET« affattes således:

»87.   TYSKLAND — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

e)

Punkt »126. GRÆKENLAND — SLOVAKIET« affattes således:

»126.   GRÆKENLAND — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

f)

Punkt »144. SPANIEN — SLOVAKIET« affattes således:

»144.   SPANIEN — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

g)

Punkt »242. LUXEMBOURG — SLOVAKIET« affattes således:

»242.   LUXEMBOURG — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

h)

Punkt »276. ØSTRIG — SLOVAKIET« affattes således:

»276.   ØSTRIG — SLOVAKIET

Ingen overenskomst.«

6.

Bilag 7 ændres således:

Afsnit »V. SLOVAKIET« affattes således:

»V.

SLOVAKIET: Národná banka Slovenska (den slovakiske nationalbank), Bratislava. Štátna pokladnica (statskassen), Bratislava.«

7.

Bilag 9 ændres således:

a)

Afsnit »E. ESTLAND« affattes således:

»E.   ESTLAND

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til den sygehjælp, der ydes i henhold til lov om sygeforsikring, lov om sygeforsikringens opbygning og artikel 12 i lov om social forsorg (proteser, bandager og andre hjælpemidler).«

b)

Afsnit »F. GRÆKENLAND« affattes således:

»F.   GRÆKENLAND

De årlige gennemsnitlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til den almindelige ordning for social sikring, der administreres af Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)).«

8.

Bilag 10 ændres således:

a)

Afsnit »E. ESTLAND« affattes således:

»E.   ESTLAND

1.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14 c og artikel 14 d, stk. 3, og artikel 17 samt gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 10 b, artikel 11, stk. 1, artikel 11 a, stk. 1, artikel 12 a, artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 14, stk. 1, 2 og 3, artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

Sotsiaalkindlustusamet (socialforsikringsrådet).

2.

Ved anvendelse af forordningens artikel 17 og gennemførelsesforordningens artikel 8 og artikel 113, stk. 2:

Eesti Haigekassa (den estiske sygekasse).

3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, og artikel 81:

Eesti Töötukassa (den estiske arbejdsløshedskasse).

4.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2:

a)

Sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Eesti Haigekassa (den estiske sygekasse).

b)

Arbejdsløshed:

Eesti Töötukassa (den estiske arbejdsløshedskasse).

5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 109:

Maksuamet (skattevæsenet).

6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110:

Den pågældende kompetente institution.«

b)

Afsnit »F. GRÆKENLAND« ændres således:

i)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

ii)

Punkt 2, litra b), nr. i), affattes således:

»i)

i almindelighed: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

iii)

Punkt 3, litra a), b) og c), nr. i), affattes således:

»i)

i almindelighed: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

iv)

Punkt 4, litra a), affattes således:

»a)

i almindelighed: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

v)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 81:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

vi)

Punkt 7, litra c), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og kommunalt ansatte:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).

ii)

tjenestemænd:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (sygeforsikringsfonden for tjenestemænd, OPAD), Athen.«

vii)

Punkt 8, litra c), affattes således:

»c)

andre ydelser:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

viii)

Punkt 9, litra b), affattes således:

»b)

andre:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (instituttet for socialforsikring — den fælles forsikringsfond for arbejdstagere (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athen).«

c)

Afsnit »G. SPANIEN« ændres således:

Punkt 5 og 6 affattes således:

»5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, ved arbejdsløshed:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinsdirektoraterne under den offentlige arbejdsformidling. INEM), Madrid.

6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81 og artikel 82, stk. 2, ved arbejdsløshed med undtagelse af ordningen for søfolk:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (provinsdirektoraterne under den offentlige arbejdsformidling. INEM).«

d)

Afsnit »H. FRANKRIG« ændres således:

i)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), artikel 14 a, stk. 1, litra b), og artikel 17:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, CLEISS (centret for den sociale sikrings europæiske og internationale kontakter) — (tidligere: Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (centralinstitutionen for social sikring af vandrende arbejdstagere)), Paris.«

ii)

Punkt 8 og 9 affattes således:

»8.

Ved anvendelse af forordningens artikel 36 og 63 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, CLEISS (centret for den sociale sikrings europæiske og internationale kontakter) — (tidligere: Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (centralinstitutionen for social sikring af vandrende arbejdstagere)), Paris.

9.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, CLEISS (centret for den sociale sikrings europæiske og internationale kontakter) — (tidligere: Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (centralinstitutionen for social sikring af vandrende arbejdstagere)), Paris.«

e)

Afsnit »J. ITALIEN« ændres således:

Punkt 2 affattes således:

»2. a)

Ved anvendelse af forordningens artikel 17:

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer.

b)

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, artikel 13, stk. 2 og 3, samt artikel 14, stk. 1, 2 og 3:

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (statsanstalten for social forsorg), provinskontorer.«

f)

Afsnit »M. LITAUEN« ændres således:

i)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81 og artikel 82, stk. 2:

Lietuvos darbo birža (den litauiske arbejdsformidling).«

ii)

Punkt 4, litra b), affattes således:

»b)

refusion i henhold til artikel 70, stk. 2:

Lietuvos darbo birža (den litauiske arbejdsformidling).«

iii)

Punkt 5, litra c), affattes således:

»c)

kontantydelser i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1-4 og 8:

Lietuvos darbo birža (den litauiske arbejdsformidling).«

g)

Afsnit »S. POLEN« ændres således:

i)

Punkt 3, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser:

Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse), Warszawa.«

ii)

Punkt 4, litra a), affattes således:

»a)

naturalydelser:

Narodowy Fundusz Zdrowia (den nationale sygekasse), Warszawa.«

iii)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1:

a)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), i), litra c), ii), litra d), i), litra d), ii), litra e), i), og litra e), ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

b)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), nr. i), litra c), nr. ii), litra d), nr. i), litra d), nr. ii), litra e), nr. i), og litra e), nr. ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b)

c)

for professionelle soldater:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)

d)

for tjenestemænd i politiet, brandvæsenet og grænsepolitiet, samt medlemmer af de statslige efterretnings- og sikkerhedstjenester:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (pensionskontoret under ministeriet for interne anliggender og administration i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra d)

e)

for tjenestemænd i fængselsvæsenet:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensionskontoret under fængselsvæsenet i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra e)

f)

for dommere og anklagere:

specialiserede enheder under Justitsministeriet

g)

for personer som udelukkende har tilbagelagt udenlandske forsikringsperioder:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), der er anført i bilag 3, punkt 2, litra g).«

iv)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 70, stk. 1:

a)

langvarige ydelser:

i)

for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, bortset fra selvstændige landbrugere, samt professionelle soldater og tjenestemænd, som har tilbagelagt andre tjenesteperioder end de i bilag 2, punkt 2, litra c), nr. i), litra c), nr. ii), litra d), nr. i), litra d), nr. ii), litra e), nr. i), og litra e), nr. ii), anførte:

de afdelinger af Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS (socialforsikringsinstitutionen), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra a)

ii)

for selvstændige landbrugere, som ikke har tilbagelagt de i bilag 2, punkt 2, litra c), nr. i), litra c), nr. ii), litra d), nr. i), litra d), nr. ii), litra e), nr. i), og litra e), nr. ii), anførte tjenesteperioder:

de afdelinger af Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS (socialforsikringskassen for landbruget), som er anført i bilag 3, punkt 2, litra b)

iii)

for professionelle soldater:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpension i Warszawa), hvis dette kontor er anført som den kompetente institution i bilag 2, punkt 2, litra c)