ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 12

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
14. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

14.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 27/2005

af 22. december 2004

om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande (2), særlig artikel 6 og 8,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (3), særlig artikel 5,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder især rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri.

(2)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet fastsætte de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper. Fiskerimulighederne bør tildeles medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt i artikel 20 i nævnte forordning.

(3)

For at disse TAC'er og kvoter kan forvaltes effektivt, bør der fastsættes særlige betingelser for fiskeriet.

(4)

Principperne og visse procedurer for fiskeriforvaltningen bør fastlægges på EF-plan, således at medlemsstaterne kan forvalte de fartøjer, der fører deres flag.

(5)

I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (4) er det nødvendigt at fastslå, hvilke bestande der omfattes af de forskellige foranstaltninger, som er fastsat i nævnte forordning.

(6)

EF har i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i fiskeriaftalerne eller -protokollerne, forhandlet fiskerirettigheder med Norge (5), Færøerne (6) og Grønland (7).

(7)

I henhold til artikel 6 i tiltrædelsesakten af 2003 skal fiskeriaftaler, som Letland og Litauen har indgået med tredjelande, forvaltes af EF. EF har således i overensstemmelse med disse aftaler ført forhandlinger med Den Russiske Føderation.

(8)

EF er kontraherende part i en række regionale fiskeriorganisationer. Disse fiskeriorganisationer har anbefalet, at der fastsættes fangstbegrænsninger og andre bevarelsesbestemmelser for visse arter. EF bør derfor følge disse anbefalinger.

(9)

Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC) vedtog på sit årsmøde i juni 2004 fangstbegrænsninger for gulfinnet tun, storøjet tun og bugstribet bonit samt tekniske foranstaltninger for behandling af bifangster. Selv om EF ikke er medlem af IATTC, bør disse foranstaltninger gennemføres for at sikre bæredygtig forvaltning af bestanden under denne organisations jurisdiktion.

(10)

På sit årsmøde i 2004 vedtog Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) tabeller, der viser de kontraherende parters under- eller overudnyttelse af deres fiskerimuligheder. I den forbindelse har ICCAT vedtaget en afgørelse, hvoraf det fremgår, at EF i 2003 underudnyttede sine kvoter for flere bestandes vedkommende.

(11)

For at overholde de justeringer af EF's kvoter, som ICCAT har fastsat, er det nødvendigt at fordele de fiskerimuligheder, der skyldes underudnyttelsen, på grundlag af de enkelte medlemsstaters respektive andele i underudnyttelsen uden at ændre den i denne forordning fastsatte fordelingsnøgle for den årlige fordeling af TAC'er.

(12)

ICCAT vedtog på sit årsmøde en række tekniske foranstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter i Atlanterhavet og Middelhavet og fastsætter bl.a. et nyt mindstemål for almindelig tun, restriktioner for fiskeri i visse områder og perioder for at beskytte storøjet tun, foranstaltninger vedrørende sports- og fritidsfiskeri i Middelhavet, og indførelse af et prøveudtagningsprogram til vurdering af størrelsen af almindelig tun anbragt i bur. For at bidrage til bevarelsen af fiskebestandene er det nødvendigt at gennemføre disse foranstaltninger i 2005, indtil Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 af 14. maj 2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter bliver vedtaget (8).

(13)

Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) vedtog på sit årsmøde i 2004 en henstilling om at begrænse fiskeriet i visse områder for at beskytte sårbare dybhavslevesteder. Denne henstilling bør gennemføres af EF.

(14)

Som en midlertidig foranstaltning bør sildefangster i blandede fiskerier som nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 973/2001 fratrækkes den relevante sildekvote.

(15)

Som en midlertidig foranstaltning bør fiskeriindsatsen for så vidt angår visse dybhavsarter reduceres i overensstemmelse med Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) videnskabelige rådgivning.

(16)

Udnyttelsen af fiskerimulighederne bør ske i overensstemmelse med de gældende EF-retsforskrifter på området, navnlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (9), Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (10), Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (11), Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 af 4. november 2003 om forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF, Rådets forordning (EF) nr. 1626/94 af 27. juni 1994 om tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (12), Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (13), Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (14), Rådets forordning (EF) nr. 88/98 af 18. december 1997 om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund (15), Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (16), Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 af 29. juni 1998 om de nærmere betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien (17), Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande (18), Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (19), Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika (20), Rådets forordning (EF) nr. 973/2001 af 14. maj 2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter (21), Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (22) og Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande (23) for 2005 og 2006.

(17)

For at bidrage til bevarelsen af fiskebestandene bør der i år 2005 iværksættes en række supplerende kontrolforanstaltninger og tekniske fiskeribestemmelser.

(18)

Der bør anvendes foreløbige indsatsforvaltningsordninger for bestandene af tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, af sydlig kulmule og jomfruhummer. For torskebestandene i Kattegat, i Nordsøen, Skagerrak og den vestlige del af Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og vest for Skotland bør de nuværende indsatsforvaltningsordninger tilpasses.

(19)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet træffe afgørelse om betingelserne i forbindelse med fangstbegrænsninger og/eller begrænsninger for fiskeriindsatsen. Det fremgår af videnskabelig rådgivning, at betydelige fangster ud over aftalte TAC'er er til skade for fiskeriets bæredygtighed. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre tilknyttede betingelser, der vil medføre en forbedret gennemførelse af de aftalte fiskerimuligheder.

(20)

Ifølge ICES' rådgivning bør der anvendes en midlertidig ordning til forvaltning af fiskeriindsatsen i forbindelse med industrifiskeri efter tobis i ICES-underområde IV og afsnit IIIa nord.

(21)

Det fremgår af den videnskabelige rådgivning, at bestande af rødspætte i Nordsøen ikke fiskes på en bæredygtig måde, og at de genudsatte mængder er meget store. Det fremgår af videnskabelig rådgivning samt rådgivning fra North Sea Regional Advisory Council, at det er hensigtsmæssigt at tilpasse fiskerimulighederne med hensyn til fiskeriindsatsen for fartøjer, der fisker rødspætter.

(22)

Med henblik på tilpasning af fiskeriindsatsbegrænsningerne for torsk, jf. forordning (EF) nr. 423/2004, foreslås der alternative ordninger for at forvalte fiskeriindsatsen i overensstemmelse med de TAC'er, der er fastsat i artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

(23)

Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) vedtog på sit 25. årsmøde den 15.-19. september 2003 en genopretningsplan for hellefisk i NAFO-underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O. Ifølge planen skal TAC'erne reduceres frem til 2007, lige som der skal indføres yderligere foranstaltninger, for at planen kan blive effektiv. Planen bør gennemføres for 2005 i afventning af, at der vedtages en rådsforordning om gennemførelse af flerårige foranstaltninger til genopretning af hellefiskbestanden.

(24)

NAFO vedtog på sit 26. årsmøde den 13.-17. september 2004 forvaltningsforanstaltninger for en række bestande, der ikke tidligere havde været reguleret, nemlig rokker i afsnit 3 L, N, O, rødfisk i afsnit 3 O og hvid skægbrosme i afsnit 3 N, O. Disse foranstaltninger bør derfor gennemføres, og der bør fastsættes en fordeling mellem medlemsstaterne.

(25)

Med henblik på overholdelse af de internationale forpligtelser, som EF har påtaget sig som kontraherende part i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (CCAMLR), herunder forpligtelsen til at anvende de foranstaltninger, der vedtages af CCAMLR-Kommissionen, bør de TAC'er, som denne har vedtaget for fangståret 2004/05 og de tilsvarende fangstperioder anvendes.

(26)

CCAMLR vedtog på sit XXIII. årsmøde i 2004 relevante fangstbegrænsninger for bestande, som etablerede fiskerier i de lande, der er medlemmer af CCAMLR, har adgang til. CCAMLR godkendte også EF-fiskerfartøjers deltagelse i forsøgsfiskeri efter Dissostichus spp. i FAO-underområde 88.1 og i afsnit 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) og 58.4.3b) og fastsatte fangst- og bifangstbegrænsninger samt særlige tekniske foranstaltninger for det pågældende fiskeri. Disse begrænsninger og tekniske foranstaltninger bør ligeledes finde anvendelse.

(27)

For at sikre EF-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for disse fiskerier fra den 1. januar 2005. På grund af sagens hastende karakter er det absolut nødvendigt at indrømme en undtagelse fra den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der for 2005 fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande og særlige betingelser for udnyttelse af disse fiskerimuligheder.

For visse antarktiske bestande fastsættes fiskerimulighederne og de særlige betingelser dog for de perioder, der er anført i bilag IF.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for:

a)

EF-fiskerfartøjer (i det følgende benævnt »EF-fartøjer«) og

b)

fartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland (i det følgende benævnt »tredjelandsfartøjer«), i farvande, der hører under en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion (i det følgende benævnt »EF-farvande«).

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»fiskerimuligheder«:

i)

samlede tilladte fangstmængder (»TAC'er«) eller antal fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og/eller sådanne tilladelsers varighed

ii)

TAC-andele, der er til rådighed for EF

iii)

kvoter tildelt EF i tredjelandes farvande

iv)

tildeling af EF-fiskerimuligheder som omhandlet i nr. ii) og iii) til medlemsstaterne i form af kvoter

v)

tildeling til tredjelande af kvoter i EF-farvande

b)

»internationale farvande«: farvande, der ikke omfattes af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

c)

»NAFO-reguleret område«: den del af området under NAFO-konventionen (Organisationen for Fiskeriet i det Nordlige Atlanterhav), der ikke omfattes af kyststaternes højhedsområde eller jurisdiktion

d)

»Skagerrak«: farvandet, der afgrænses mod vest af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

e)

»Kattegat«: farvandet, der afgrænses mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

f)

»Nordsøen«: farvandet, der dækker ICES-underområde IV og den del af ICES-afsnit IIIa, som ikke omfattes af definitionen af Skagerrak i litra d)

g)

»Rigabugten«: farvandet afgrænset mod vest af en ret linje fra Ovisi fyr (57°34.1234′ N, 21°42.9574′ Ø) på Letlands vestkyst til sydspidsen af Kap Loode (57°57.4760′ N, 21°58.2789′ Ø) på Saaremaa, derfra mod syd til det sydligste punkt på halvøen Sõrve og derfra mod nordøst langs Saaremaas østkyst, og mod nord af en ret linje fra 58°30.0′ N 23°13.2′ Ø til 58°30.0′N 23°41′1 Ø

h)

»Cadizbugten«: farvandet under ICES-underafsnit IXa øst for 7°23′48″ V.

Artikel 4

Fiskeriområder

I denne forordning forstås følgende ved:

a)

»ICES-områder« (Det Internationale Havundersøgelsesråd): områder som defineret i forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (24)

b)

»CECAF-områder« (østlige centrale Atlanterhav eller FAO-område 34): områder som defineret i forordning (EF) nr. 2597/95 af 25. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (25)

c)

»NAFO-områder« (Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav): områder som defineret i forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (26)

d)

»CCAMLR-områder« (konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis): områder som defineret i forordning (EF) nr. 601/2004.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER OG TILKNYTTEDE BETINGELSER FOR EF-FARTØJER

Artikel 5

Fiskerimuligheder og tildelinger

1.   Fiskerimulighederne for EF-fartøjer i EF-farvande og i visse farvande uden for EF og fordelingen af disse fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne fastsættes som anført i bilag I.

2.   EF-fartøjer har under iagttagelse af betingelserne i artikel 9, 16 og 17 og under overholdelse af de kvoter, der er fastsat i bilag I, tilladelse til at tage fangster i farvande under Færøernes, Grønlands, og Norges fiskerijurisdiktion og i fiskeriområderne omkring Jan Mayen.

3.   Kommissionen fastsætter de fiskerimuligheder for lodde i område V og XIV (grønlandske farvande), der er til rådighed for EF svarende til 7,7 % af TAC'en for lodde, så snart TAC'en er fastsat.

4.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 øge fiskerimulighederne for blåhvilling i område I-XIV (EF-farvande og internationale farvande) og sild i område I og II (EF-farvande og internationale farvande), hvis tredjelande ikke forvalter disse bestande forsvarligt.

Artikel 6

Særlige tildelingsbestemmelser

De fiskerimuligheder, der er fastsat i bilag I, fordeles blandt medlemsstaterne uden at foregribe:

a)

udvekslinger i overensstemmelse med artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

nye tildelinger i henhold til artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93

c)

supplerende landinger, der er tilladt i medfør af artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

mængder, der tilbageholdes i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96.

Artikel 7

Kvotefleksibilitet

For 2005 fastsættes følgende bestande i bilag I:

a)

de bestande, som der gælder en præventiv eller en analytisk TAC for

b)

de bestande, som er omfattet af de årsbaserede fleksibilitetsbetingelser, der er fastsat i artikel 3 og 4, i forordning (EF) nr. 847/96 og de bestande, som er omfattet af de straffekoefficienter, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i nævnte forordning.

Artikel 8

Betingelser for landing af fangster og bifangster

1.   Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fiskerimuligheder, må ikke opbevares om bord eller landes, medmindre:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt

b)

fangsterne udgør en del af EF's andel, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne andel ikke er opbrugt

c)

fangsterne, for så vidt angår alle andre arter end sild og makrel, er blandet med andre arter og er taget med redskaber, hvis maskestørrelse er på under 32 mm i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 850/98, og hverken sorteres om bord eller ved landingen

d)

fangsterne af sild er i overensstemmelse med foranstaltningerne i punkt 12 i bilag III

e)

fangsterne af makrel er blandet med hestemakrel eller sardin, og makrelmængden ikke overstiger 10 vægtprocent af den samlede mængde makrel, hestemakrel og sardin om bord, og fangsterne hverken sorteres om bord eller ved landingen

f)

fangsterne er taget som led i videnskabelige undersøgelser, som gennemføres i henhold til forordning (EF) nr. 850/98 eller (EF) nr. 88/98.

2.   Samtlige landinger afskrives på kvoterne eller, såfremt EF's andel ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, på EF's andel, medmindre det drejer sig om fangster taget i henhold til stk. 1, litra c), e) eller f).

3.   Når en medlemsstats muligheder for at fiske sild i underområde II (EF-farvande), III og IV og afsnit VII d er udtømt, er det uanset stk. 1 forbudt for fartøjer, der fører denne medlemsstats flag, og som er registreret i EF, og som udøver de fiskerier, som disse fangstbegrænsninger gælder for, at lande usorterede fangster, der indeholder sild.

4.   Beregningen af denne procentvise andel af bifangster og anvendelsen af dem foretages i henhold til artikel 4 og 11 i forordning (EF) nr. 859/98 og artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 88/98.

Artikel 9

Adgangsbegrænsninger

EF-fartøjer må ikke fiske i Skagerrak inden for 12 sømil fra Norges basislinjer. Fartøjer, der fører dansk eller svensk flag, må dog fiske indtil 4 sømil fra Norges basislinjer.

Artikel 10

Særlige betingelser for landing af usorterede fangster fra underområde IIa (EF-farvande), III, IV og VIId

De foranstaltninger, der er fastsat i bilag II, gælder for landing af usorterede fangster fra underområde IIa (EF-farvande), III, IV og VIId.

Artikel 11

Andre tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger

De tekniske foranstaltninger, der er fastsat i bilag III, gælder i 2005 ud over dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 88/98, (EF) nr. 1626/94 og (EF) nr. 973/2001.

Gennemførelsesbestemmelserne til punkt 10 i bilag III vedtages efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 12

Indsatsbegrænsninger og dertil knyttede betingelser for forvaltningen af bestande

1.   For perioden fra den 1. januar til 31. januar 2005 gælder de fiskeriindsatsbegrænsninger og dertil knyttede betingelser i punkt 1-5, 6a, 6c, 6d, 6e og 7-22 i bilag V til forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (27) for forvaltningen af torskebestandene i Kattegat, Nordsøen, den østlige del af Den Engelske Kanal, Skagerrak, vest for Skotland og i Det Irske Hav.

2.   For perioden fra den 1. februar 2005 til den 31. december 2005 gælder de fiskeriindsatsbegrænsninger og tilknyttede betingelser, der er fastsat i bilag IVa, for forvaltningen af torskebestandene omhandlet i stk. 1.

3.   Fra den 1. februar 2005 gælder de fiskeriindsatsbegrænsninger og tilknyttede betingelser, der er fastsat i bilag IVb, for forvaltningen af fiskeriet i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø.

4.   Fra den 1. februar 2005 gælder de fiskeriindsatsbegrænsninger og tilknyttede betingelser, der er fastsat i bilag IVc, for forvaltningen af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal.

5.   De fiskeriindsatsbegrænsninger og tilknyttede betingelser, der er fastsat i bilag V, gælder for forvaltningen af tobisbestandene i Skagerrak og Nordsøen.

6.   Kommissionen fastsætter den endelige fiskeriindsats for 2005 for fiskeriet efter tobis i område IIa, IIIa og IV i henhold til reglerne i punkt 6 i bilag V.

7.   Alle fartøjer, der anvender redskabstyper som defineret i punkt 4 i henholdsvis bilag IVa, IVb og IVc og fisker i områder som afgrænset i punkt 2 i henholdsvis bilag IVa, IVb og IVc skal have en særlig fiskeritilladelse udstedt i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1627/94.

8.   Medlemsstaterne sørger for, at fiskeriindsatsen i 2005, målt i kW-dage til havs, for fartøjer med en dybhavsfiskeritilladelse ikke overstiger 90 % af medlemsstatens fartøjers gennemsnitlige årlige fiskeriindsats i 2003 på fangsttogter, hvor der var givet dybhavsfiskeritilladelse, og der blev fanget dybhavsarter, jf. Rådets forordning 2347/2002, bilag I og II, med undtagelse af guldlaks.

KAPITEL III

FISKERIMULIGHEDER OG TILKNYTTEDE BETINGELSER FOR TREDJELANDSFARTØJER

Artikel 13

Tilladelse

Det tillades fartøjer, der sejler under Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Norges, Surinams, Trinidad og Tobagos og Venezuelas flag, og fartøjer, der er registreret på Færøerne, at tage fangster i EF-farvande inden for de i bilag I fastsatte kvoter og under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24.

Artikel 14

Geografiske begrænsninger

Fiskeri begrænses for fartøjer, der fører:

a)

Norges flag, eller som er registreret på Færøerne, til de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra medlemsstaternes basislinjer i Nordsøen, Kattegat og Atlanterhavet nord for 43°00′ N, undtagen det område, der er nævnt i artikel 18 i forordning (EF) nr. 2371/2002; fiskeri i Skagerrak med fartøjer, der fører norsk flag, er tilladt i områder, der ligger mere end 4 sømil fra Danmarks og Sveriges basislinjer

b)

Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad og Tobagos eller Venezuelas flag, til de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra det franske departement Guyanas basislinjer.

Artikel 15

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, som der er fastsat fiskerimuligheder for, må ikke opbevares om bord eller landes, medmindre fangsterne er taget af fartøjer fra et tredjeland, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt.

KAPITEL IV

LICENSORDNINGER FOR EF-FARTØJER

Artikel 16

Licenser og tilknyttede betingelser

1.   Uanset de generelle bestemmelser om fiskerilicenser og særlige fiskeritilladelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1627/94, kræves der til fiskeri i tredjelandes farvande en licens, som er udstedt af tredjelandets myndigheder.

Første afsnit gælder imidlertid ikke for følgende EF-fartøjer ved fiskeri i Norges del af Nordsøen med:

a)

fartøjer med en tonnage på 200 GT eller derunder

b)

fartøjer, der fisker efter andre arter til konsum end makrel

c)

fartøjer, der fører svensk flag, og som fisker i henhold til den etablerede praksis.

2.   Det maksimale antal licenser og andre tilknyttede betingelser fastsættes som anført i bilag VI, del I. Licensansøgningerne, som medlemsstaternes myndigheder skal sende til Kommissionen, skal indeholde oplysninger om fiskeritype og navnet på og en beskrivelse af det fartøj, som licensen skal udstedes til. Kommissionen forelægger disse ansøgninger for myndighederne i det pågældende tredjeland.

Hvis en medlemsstat overfører kvoter til en anden medlemsstat som led i en bytteaftale i de fiskeriområder, der er nævnt i bilag VI, del I, skal overførslen inkludere en passende overførsel af licenser og meddeles Kommissionen. Det samlede antal licenser for hvert fiskeriområde, jf. bilag VI, del I, må dog ikke overskrides.

3.   EF-fartøjer skal overholde de bevarelses- og kontrolforanstaltninger og alle andre bestemmelser, der gælder for det område, hvor de udøver fiskeri.

Artikel 17

Færøerne

EF-fartøjer, som har licens til direkte fiskeri efter en bestemt art i færøske farvande, kan udøve direkte fiskeri efter andre arter, forudsat at de færøske myndigheder på forhånd får meddelelse om ændringen.

KAPITEL V

LICENSORDNINGER FOR TREDJELANDSFARTØJER

Artikel 18

Pligt til at have licens og særlig fiskeritilladelse

1.   Uanset artikel 28b i forordning (EØF) nr. 2847/93 er fartøjer, der fører norsk flag, på under 200 GT fritaget for forpligtelsen til at have en licens og en fiskeritilladelse.

2.   Licenser og særlige fiskeritilladelser skal opbevares om bord. Fartøjer registreret på Færøerne eller i Norge er dog fritaget for denne forpligtelse.

3.   Fartøjer fra tredjelande, som har tilladelse til at fiske den 31. december 2004, kan fortsætte med at fiske fra den 1. januar 2005, indtil listen over fartøjer, der har fiskeritilladelse, er forelagt for og godkendt af Kommissionen.

Artikel 19

Ansøgning om licens og særlig fiskeritilladelse

I forbindelse med ansøgninger om licenser og særlige fiskeritilladelser, som tredjelandes myndigheder indgiver til Kommissionen, skal der gives følgende oplysninger:

a)

fartøjets navn

b)

registreringsnummer

c)

havnekendingsbogstaver og -nummer

d)

registreringshavn

e)

ejerens eller befragterens navn og adresse

f)

bruttotonnage og længde overalt

g)

maskinkraft

h)

kaldesignal og radiofrekvens

i)

planlagt fangstmetode

j)

planlagt fangstområde

k)

arter, der vil blive fisket efter

l)

periode, for hvilken der ansøges om licens.

Artikel 20

Antal licenser

Antallet af licenser og særlige tilknyttede betingelser fastsættes som anført i bilag VI, del II.

Artikel 21

Annullering og inddragelse

1.   Licenser og særlige fiskeritilladelser kan annulleres med henblik på udstedelse af nye licenser og særlige fiskeritilladelser. Annulleringen får virkning dagen forud for datoen for Kommissionens udstedelse af nye licenser og særlige fiskeritilladelser. Nye licenser og særlige fiskeritilladelser får virkning fra udstedelsesdatoen.

2.   Licenser og særlige fiskeritilladelser inddrages helt eller delvis inden udløbsdatoen, såfremt den i bilag I fastsatte kvote for den pågældende bestand er opbrugt.

3.   Licensen og den særlige fiskeritilladelse inddrages, hvis forpligtelserne i henhold til denne forordning ikke overholdes.

Artikel 22

Manglende overholdelse af gældende regler

1.   For en periode på højst tolv måneder udstedes der ikke licens og særlig fiskeritilladelse til fartøjer, som ikke har overholdt deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

2.   Kommissionen sender myndighederne i det berørte tredjeland navnene på og en beskrivelse af de fartøjer, som med virkning fra de(n) efterfølgende måned(er) ikke har tilladelse til at fiske i EF-fiskeriområdet, fordi de har overtrådt de gældende regler.

Artikel 23

Licensindehaverens forpligtelser

1.   Tredjelandsfartøjer skal overholde de bevarelses- og kontrolforanstaltninger og øvrige bestemmelser, der gælder for EF-fartøjers fiskeri i det område, som de driver fiskeri i, herunder forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94, (EF) nr. 88/98, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 1434/98 og (EØF) nr. 1381/87.

2.   De i stk. 1 nævnte fartøjer skal føre en logbog, hvori de i bilag VII, del I, anførte oplysninger indføres.

3.   Tredjelandsfartøjer, som fisker i ICES-afsnit IIIa, undtagen fartøjer, der fører norsk flag, skal i henhold til reglerne i bilag VIII sende Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i det bilag.

Artikel 24

Særlige bestemmelser for det franske departement Guyana

1.   Udstedelsen af licenser til fiskeri i det franske departement Guyanas farvande er betinget af, at fartøjets ejer forpligter sig til på anmodning af Kommissionen at give tilladelse til, at der kommer en observatør om bord.

2.   Førere af fartøjer, hvortil der er udstedt en licens til fiskeri efter finnefisk eller tun i det franske departement Guyanas farvande, skal i forbindelse med landinger efter hver fangstrejses afslutning til de franske myndigheder indgive en opgørelse med angivelse af de mængder rejer, der er taget og beholdt om bord siden sidste opgørelse. Opgørelsen udfærdiges efter forlægget i bilag VI, del III. Skibsføreren er ansvarlig for opgørelsens nøjagtighed. De franske myndigheder træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere opgørelsernes nøjagtighed, navnlig ved at sammenholde dem med den i stk. 23, stk. 2, omhandlede logbog. Efter kontrollen underskrives opgørelsen af den ansvarlige embedsmand. De franske myndigheder sender inden udgangen af hver måned Kommissionen alle opgørelser vedrørende den foregående måned.

3.   Fartøjer, der fisker i det franske departement Guyanas farvande, skal føre en logbog svarende til den, der er vist i bilag VII, del II. En kopi af denne logbog sendes til Kommissionen gennem de franske myndigheder senest 30 dage efter hver fangstrejses sidste dag.

4.   Hvis Kommissionen for en periode på en måned ikke modtager oplysninger vedrørende et fartøj, der har licens til fiskeri i det franske departement Guyanas farvande, inddrages det pågældende fartøjs licens.

KAPITEL VI

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I DET NAFO-REGULEREDE OMRÅDE

AFDELING 1

EF-deltagelse

Artikel 25

Fartøjsliste

1.   Kun EF-fartøjer på over 50 GT, som har fået udstedt en særlig fiskeritilladelse af deres flagmedlemsstat, og som er opført i NAFO's fartøjsregister, har tilladelse til på de betingelser, der er fastsat i tilladelsen, at fiske, opbevare om bord, omlade og lande fiskeressourcer fra det NAFO-regulerede område.

2.   Medlemsstaterne underretter mindst 15 dage, før det nye fartøj sejler ind i det NAFO-regulerede område, Kommissionen elektronisk om eventuelle ændringer af deres liste over fartøjer, som fører deres flag, og som er registreret i EF og har tilladelse til at fiske i det NAFO-regulerede område. Kommissionen sender straks disse oplysninger til NAFO's sekretariat.

3.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, omfatter bl.a. følgende:

a)

fartøjets interne nummer, jf. bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (28)

b)

internationalt radiokaldesignal

c)

befragter, hvis det er relevant

d)

fartøjstype.

4.   For fartøjer, der midlertidigt fører en medlemsstats flag (bare boat charter), skal oplysningerne omfatte:

a)

den dato, fra hvilken fartøjet har fået tilladelse til at føre medlemsstatens flag

b)

den dato, fra hvilken fartøjet har fået medlemsstatens tilladelse til at udøve fiskeri i det NAFO-regulerede område

c)

navnet på den stat, hvor fartøjet er registreret eller tidligere var registreret, og den dato, fra hvilken det er ophørt med at føre den pågældende stats flag

d)

fartøjets navn

e)

det officielle registreringsnummer, som de nationale myndigheder har tildelt fartøjet

f)

fartøjets registreringshavn efter overførslen

g)

navnet på fartøjets ejer eller befragter

h)

en erklæring om, at skibsføreren har fået udleveret et eksemplar af de bestemmelser, der gælder i det NAFO-regulerede område

i)

de væsentlige arter, som fartøjet fisker efter i det NAFO-regulerede område

j)

de underområder, hvor fartøjet kan forventes at udøve fiskeri.

AFDELING 2

Tekniske foranstaltninger

Artikel 26

Maskestørrelse

1.   Anvendelse af trawl, som på noget sted i nettet har masker på under 130 mm, er forbudt ved direkte fiskeri efter de i bilag IX nævnte bundfiskearter. Denne maskestørrelse kan nedsættes til 60 mm for direkte fiskeri efter nordlig blæksprutte (Illex illecebrosus). For direkte fiskeri efter rokker (Rajidae) skal maskestørrelsen øges til mindst 280 mm i fangstposen og 220 mm i alle trawlets andre dele.

2.   Fartøjer, som fisker efter rejer (Pandalus borealis), skal anvende redskaber med en mindstemaskestørrelse på 40 mm.

Artikel 27

Anordninger fastgjort til redskaber

1.   Anvendelse af andre anordninger end de i denne artikel nævnte, som lukker maskerne i et redskab eller formindsker deres størrelse, er forbudt.

2.   Sejldug, net eller andet materiale kan fastgøres på undersiden af fangstposen med det formål at mindske eller forhindre beskadigelse.

3.   Anordninger kan fastgøres på fangstposens overside, såfremt de ikke lukker dens masker. Anvendelse af slidgarn på oversiden skal begrænses til dem, der er anført i bilag X.

4.   Fartøjer, der fisker efter rejer (Pandalus borealis), skal anvende sorteringsriste med en maksimumsafstand mellem stængerne på 22 mm. Fartøjer, der fisker efter rejer i afsnit 3 L, skal også være udrustet med ophængskæder, der er mindst 72 cm lange, jf. tillæg 4 til bilag III.

Artikel 28

Bifangster

1.   Skibsførere må ikke udøve direkte fiskeri efter arter, der er omfattet af bifangstbegrænsninger. Der udøves direkte fiskeri efter en art, hvis den pågældende art tegner sig for den største vægtprocent i et træk.

2.   Bifangster af de arter, der er opført i bilag ID, for hvilke EF ikke har fastsat nogen kvote for en del af det NAFO-regulerede område, og som tages i denne del i forbindelse med direkte fiskeri efter en anden art, må for hver art ikke overstige 2 500 kg eller 10 vægtprocent af alle ombordværende fangster, hvis sidstnævnte mængde er større. I en del af det NAFO-regulerede område, hvor direkte fiskeri efter visse arter er forbudt eller en »andre«-kvote er udnyttet fuldt ud, må bifangsten af hver af de arter, der er opført i bilag ID, dog ikke overstige henholdsvis 1 250 kg eller 5 %.

3.   Hvis den samlede mængde af de arter, der er omfattet af bifangstbegrænsninger, i et træk overstiger de i stk. 2 fastsatte begrænsninger, uanset hvilken bestemmelse der er tale om, skal fartøjet øjeblikkelig sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget. Hvis den samlede mængde af de arter, der er omfattet af bifangstbegrænsninger, i et af de efterfølgende træk endnu en gang overstiger de fastsatte begrænsninger, skal fartøjet med det samme atter sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget og må tidligst vende tilbage til området 48 timer senere.

4.   Fartøjer, som fisker efter rejer (Pandalus borealis), skal i tilfælde af, at samtlige bifangster af alle arter, som er opført i bilag ID, i et givet træk overstiger 5 vægtprocent i afsnit 3 M og 2,5 % i afsnit 3 L, omgående sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget.

5.   Rejefangster medregnes ikke ved beregningen af bifangsten af bundfiskearter.

Artikel 29

Mindstemål

Fisk, der stammer fra det NAFO-regulerede område, og som ikke opfylder de mindstemål, der er opført i bilag XI, må ikke forarbejdes, opbevares om bord, omlades, landes, transporteres, opbevares, sælges, frembydes eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes. Hvis den andel af fangsten, som ikke opfylder mindstemålene, overstiger 10 % af den samlede mængde, skal fartøjet sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget, inden fiskeriet genoptages. Forarbejdet fisk, som der er fastsat et mindstemål for, og som er under den i bilag XI fastsatte størrelse, anses for at stamme fra fisk, som er mindre end mindstemålet.

AFDELING 3

Kontrolforanstaltninger

Artikel 30

Produktmærkning og separat stuvning

1.   Al forarbejdet fisk fra det NAFO-regulerede område skal mærkes på en sådan måde, at hver art og produktkategori kan identificeres. Fisken skal også mærkes med, at den er fanget i det NAFO-regulerede område.

2.   Alle rejer, der tages i afsnit 3 L, og alle hellefisk, der tages i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O, skal mærkes med, at de er fanget i disse respektive områder.

3.   Fangster af de samme arter skal stuves tydeligt adskilt fra fangster af andre arter. Alle fangster, der tages i det NAFO-regulerede område, skal stuves separat fra fangster, der er taget uden for dette område.

Fangsterne kan stuves i mere end en del af lastrummet, men i hver del af lastrummet, hvor de stuves, skal de holdes tydeligt adskilt fra fangster af andre arter ved hjælp af plast, krydsfiner, net eller lignende.

Artikel 31

Produktionslogbog og stuveplan

1.   Foruden at overholde artikel 6, 8, 11 og 12 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal skibsførerne indføre de oplysninger, der er nævnt i bilag XII til nærværende forordning, i logbogen.

2.   Inden den 15. i hver måned underretter medlemsstaterne elektronisk Kommissionen om, hvor store mængder af de bestande, som er nævnt i bilag XIII, der er landet i løbet af den foregående måned, og sender eventuelle oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 11 og 12 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

3.   Førerne af EF-fartøjer skal opfylde følgende forpligtelser i forbindelse med fangsterne af de arter, der er opført i bilag ID:

a)

de skal føre en produktionslogbog med oplysning om den samlede produktion for hver art

b)

de skal udarbejde en stuveplan, der viser, hvor de forskellige arter er anbragt i lastrummet, og hvor store mængder der befinder sig om bord af disse arter angivet i kg produktvægt.

4.   Produktionslogbogen og stuveplanen, der er nævnt i stk. 3, skal ajourføres dagligt for den foregående dag fra kl. 00.00 (UTC) til kl. 24.00 (UTC), og skal opbevares om bord, indtil fartøjet har landet hele sin last.

5.   Føreren skal yde den nødvendige bistand, så det bliver muligt at kontrollere de mængder, der er anført i logbogen, og de forarbejdede produkter, der opbevares om bord.

Artikel 32

Redskaber

Ved direkte fiskeri efter en eller flere af de arter, der er anført i bilag IX, må fartøjer ikke medføre redskaber med en maskestørrelse, som er mindre end den, der er fastsat i artikel 26. Fartøjer, der under samme fangstrejse driver fiskeri i andre områder end det NAFO-regulerede område, kan dog medføre sådanne redskaber, forudsat at de er forsvarligt fastsurret og stuvet og ikke er umiddelbart tilgængelige til brug, dvs.:

a)

at redskaberne skal være hægtet af skovle og af slæbeliner og trawlwirer, og

b)

at redskaber, som befinder sig på eller over dækket, skal være sikkert fastsurret til en del af overbygningen.

Artikel 33

Omladning

EF-fartøjer må ikke foretage omladninger i det NAFO-regulerede område, medmindre de forinden har fået tilladelse hertil af de ansvarlige myndigheder.

Artikel 34

Kontrol med fiskeriindsatsen

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at dens fartøjers fiskeriindsats, jf. artikel 25, står i forhold til de fiskerimuligheder, som medlemsstaten har til rådighed i det NAFO-regulerede område.

2.   Medlemsstaterne sender senest den 31. januar 2005 Kommissionen fangstplanen for de af deres fartøjer, som fisker efter arter i det NAFO-regulerede område, eller efter denne dato mindst 30 dage inden fiskeriet påbegyndes. I fangstplanen angives bl.a. det eller de fartøjer, som vil påbegynde dette fiskeri, og det planlagte antal fiskedage i det NAFO-regulerede område.

Medlemsstaterne giver Kommissionen en vejledende underretning om fartøjernes påtænkte aktiviteter i andre områder.

Fangstplanen skal indeholde den samlede fiskeriindsats, der skal udfoldes, i forhold til omfanget af de fiskerimuligheder, som den medlemsstat, der indsender planen, har til rådighed.

Medlemsstaterne aflægger senest den 31. december 2005 rapport til Kommissionen om gennemførelsen af deres fangstplaner, herunder antallet af fartøjer, der reelt har deltaget i dette fiskeri, og det samlede antal fiskedage.

AFDELING 4

Særlige bestemmelser for dybvandsrejer

Artikel 35

Fiskeri efter dybvandsrejer

Hver medlemsstat giver dagligt Kommissionen meddelelse om de mængder dybvandsrejer (Pandalus borealis), som fartøjer, der fører dens flag og er registreret i EF, har taget i afsnit 3 L i det NAFO-regulerede område. Alt fiskeri skal finde sted på over 200 m dybde og må højst udøves af et fartøj pr. medlemsstat ad gangen.

AFDELING 5

Særlige bestemmelser vedrørende genopretningsplan for hellefisk

Artikel 36

Forbud vedrørende hellefisk

Det er forbudt for EF-fiskerfartøjer at fiske efter hellefisk i NAFO-underområde 2 og NAFO-afsnit 3 K, L, M, N, O og at have hellefisk fanget i det pågældende område om bord eller at omlade eller lande sådan fisk, hvis fartøjerne ikke medfører en særlig fiskeritilladelse udstedt af deres flagmedlemsstat.

Artikel 37

Fartøjsliste

1.   Medlemsstaterne skal sørge for, at fartøjer, der skal have udstedt en særlig fiskeritilladelse som nævnt i artikel 36, optages på en liste med angivelse af navn og internt nummer som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 26/2004. Medlemsstaterne udsteder først den særlige fiskeritilladelse, når fartøjet er blevet opført i NAFO's fartøjsregister.

2.   Hver medlemsstat sender Kommissionen den i stk. 1 omhandlede liste og alle senere ændringer heraf i elektronisk form.

3.   Ændringer af den i stk. 1 omhandlede liste sendes til Kommissionen senest fem dage før den dato, hvor det på listen nyligt opførte fartøj sejler ind i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O. Kommissionen sender straks oplysninger om ændringer af listen til NAFO's sekretariat.

4.   Hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fordele sin hellefiskkvote mellem sine fartøjer, der er opført på den i stk. 1 omhandlede liste. Senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om, hvordan kvoterne er fordelt.

Artikel 38

Meddelelser

1.   Førerne af de fartøjer, der er nævnt i artikel 37, stk. 2, sender flagmedlemsstaten meddelelser om følgende:

a)

De mængder hellefisk, EF-fartøjet har om bord, når det sejler ind i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O. Denne meddelelse skal hver gang sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer, før fartøjet sejler ind i dette område

b)

Den ugentlige fangst af hellefisk. Denne meddelelse sendes første gang senest den syvende dag efter, at fartøjet sejlede ind i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O, eller, når fangstrejserne tager mere end syv dage, senest om mandagen, for så vidt angår fangster, der er taget i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O i den forudgående uge, som sluttede om søndagen ved midnat

c)

De mængder hellefisk, EF-fartøjet har om bord, når det sejler ud af underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O. Denne meddelelse skal hver gang sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer, før fartøjet sejler ud af dette område, og skal indeholde oplysning om antallet af fiskedage og de samlede fangster i dette område

d)

De mængder, der lastes og losses i forbindelse med hver omladning af hellefisk under fartøjets ophold i underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O. Disse meddelelser skal sendes senest 24 timer, efter at omladningen er afsluttet.

2.   Medlemsstaterne skal ved modtagelsen af de meddelelser, de får i henhold til stk. 1, litra a), c) og d), videresende dem til Kommissionen.

3.   Når fangsterne af hellefisk, som der er givet meddelelse om i henhold til stk. 2, skønnes at være nået op på 70 % af medlemsstaternes kvote, skal førerne hver tredje dag sende de meddelelser, der er nævnt i stk. 1, litra b).

Artikel 39

Udpegede havne

1.   Det er forbudt at lande hellefisk andre steder end i havne udpeget af de kontraherende parter i NAFO. Det er forbudt at lande hellefisk i havne, der ikke henhører under de kontraherende parter.

2.   Medlemsstaterne udpeger havne, hvor der kan landes hellefisk, og fastsætter de dermed forbundne inspektions- og overvågningsprocedurer, herunder betingelserne for registrering og meddelelse af hellefiskmængden i hver landing.

3.   Senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse sender medlemsstaterne Kommissionen en liste over de udpegede havne og giver senest 15 dage derefter meddelelse om de dermed forbundne inspektions- og overvågningsprocedurer, der er nævnt i stk. 2. Kommissionen videresender straks disse oplysninger til NAFO's sekretariat.

4.   Kommissionen sender straks alle medlemsstaterne listen over de udpegede havne, der er nævnt i stk. 2, samt over de havne, som andre kontraherende parter i NAFO har udpeget.

Artikel 40

Inspektion i havn

1.   Medlemsstaterne sørger for, at alle fartøjer, der anløber en udpeget havn for at lande og/eller omlade hellefisk fanget i NAFO-underområde 2 og NAFO-afsnit 3 K, L, M, N, O, inspiceres i havn i henhold til NAFO's havneinspektionsordning.

2.   Det er forbudt at losse og/eller omlade fangster fra fartøjer som nævnt i stk. 1, før inspektørerne er til stede.

3.   Alle de mængder, der losses, skal vejes efter art, før de transporteres til et kølehus eller et andet bestemmelsessted.

4.   Medlemsstaterne sender den relevante havneinspektionsrapport til NAFO's sekretariat med kopi til Kommissionen senest 7 arbejdsdage efter inspektionens afslutning.

Artikel 41

Landings- og omladningsforbud for ikke-kontraherende parters fartøjer

Medlemsstaterne sørger for, at ikke-kontraherende parters fartøjer, der har udøvet fiskeri efter hellefisk i det NAFO-regulerede område, får forbud mod at lande eller omlade hellefisk.

Artikel 42

Opfølgning af fiskeriaktiviteter

Medlemsstaterne underretter senest den 31. december 2005 Kommissionen om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 36-41, herunder om det samlede antal fiskedage.

AFDELING 6

Særlige bestemmelser for rødfisk

Artikel 43

Rødfiskfiskeri

1.   Førerne af EF-fartøjer, som driver fiskeri efter rødfisk i underområde 2 og afsnit I F, 3 K og 3 M i det NAFO-regulerede område, underretter hver anden mandag myndighederne i den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører, eller i hvilken det er registreret, om de mængder rødfisk, der er fanget i de pågældende områder i den periode på to uger, der sluttede kl. 24 den foregående søndag.

Når de samlede fangster når op på 50 % af TAC'en, skal underretningen ske hver uge om mandagen.

2.   Medlemsstaterne skal hver anden tirsdag inden kl. 12 for de 14 dage, der sluttede kl. 24 den foregående søndag, underrette Kommissionen om de mængder rødfisk, som fartøjer, der fører deres flag og er registreret på deres område, har taget i underområde 2 og afsnit I F, 3 K og 3 M i det NAFO-regulerede område.

Når de samlede fangster når op på 50 % af TAC'en, skal underretningen ske hver uge.

KAPITEL VII

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I CCAMLR-OMRÅDET

AFDELING 1

Restriktioner og krav om fartøjsinformation

Artikel 44

Forbud og fangstbegrænsninger

1.   Direkte fiskeri efter de arter, der er anført i bilag XIV, er forbudt i de områder og perioder, der er anført i samme bilag.

2.   For nyt fiskeri og forsøgsfiskeri gælder de fangst- og bifangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag XV, i de underområder, som er anført i samme bilag.

Artikel 45

Krav om information om fartøjer med tilladelse til at fiske i CCAMLR-området

1.   Ud over de krav om information om fartøjer med fiskeritilladelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 601/2004, skal medlemsstaterne fra den 1. august 2005 for disse fartøjer meddele/sende Kommissionen følgende:

a)

fartøjets eventuelle IMO-nummer

b)

eventuelt tidligere flag

c)

internationalt radiokaldesignal

d)

rederens/redernes navn og adresse og den eller de retmæssige ejeres navn og adresse, hvis bekendt

e)

fartøjstype

f)

byggested og -dato

g)

længde

h)

farvefotos af fartøjet bestående af:

i)

et foto på mindst 12 × 7 cm af fartøjets styrbordsside, der viser fartøjet i dets fulde længde og alle strukturelle træk

ii)

et foto på mindst 12 × 7 cm af fartøjets bagbordsside, der viser fartøjet i dets fulde længde og alle strukturelle træk

iii)

et foto på mindst 12 × 7 cm, der viser agterstavnen, taget direkte bagfra.

i)

foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at der pilles ved den satellitovervågningsanordning, som er installeret om bord.

2.   Fra den 1. august 2005 skal medlemsstaterne så vidt muligt også give Kommissionen følgende oplysninger om fartøjer med tilladelse til at fiske i CCAMLR-området:

a)

navn og adresse på brugeren, hvis denne ikke er den samme som fartøjets ejer/ejere

b)

førerens navn og nationalitet og eventuelt den fiskeriansvarliges navn og nationalitet

c)

fangstmetode eller -metoder

d)

bom (m)

e)

BRT

f)

kommunikationstyper og -numre (Inmarsat A-, B- og C-numre)

g)

normal besætning

h)

hovedmaskinens eller hovedmaskinernes effekt (kW)

i)

lastekapacitet (t), antal fiskelastrum og deres kapacitet (m3)

j)

anden information (f.eks. isklassifikation), der anses for relevant.

AFDELING 2

Forsøgsfiskeri

Artikel 46

Deltagelse i forsøgsfiskeri

1.   Fiskerfartøjer, der fører spansk flag og er registreret i Spanien, og som der er givet meddelelse om til CCAMLR i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 601/2004, kan deltage i forsøgsfiskeri med langline efter Dissostichus spp. i FAO-underområde 88.1 og i afsnit 58.4.1, 58.4.2 og 58.4.3a) uden for områder under national jurisdiktion og afsnit 58.4.3.b) uden for områder under national jurisdiktion.

2.   Der må højst være et fiskerfartøj ad gangen, der fisker i afsnit 58.4.3a) og 58.4.3b).

3.   Hvad angår underområde 88.1 og afsnit 58.4.1 and 58.4.2 er de samlede fangst- og bifangstbegrænsninger pr. underområde og afsnit og deres fordeling på små forskningsfelter (SSRU) i hver af dem fastsat i bilag XV. Fiskeriet i et givet SSRU skal ophøre, når den indberettede fangst når op på den mængde, der højst må fanges, og det pågældende SSRU lukkes derefter for fiskeri i resten af fangståret.

4.   Fiskeriet skal foregå over så stort et geografisk og batymetrisk område som muligt for at få de nødvendige oplysninger til bestemmelse af fiskeripotentialet og for at undgå overkoncentration af fangst og fiskeriindsats. I afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er det dog forbudt at fiske på under 550 meters dybde.

Artikel 47

Rapporteringssystemer

For fiskerfartøjer, der deltager i det forsøgsfiskeri, som er nævnt i artikel 46, gælder følgende fangst- og indsatsrapporteringssystemer:

a)

det femdages fangst- og indsatsrapporteringssystem, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 601/2004, bortset fra at medlemsstaterne skal sende Kommissionen fangst- og indsatsrapporterne senest to arbejdsdage efter hver rapporteringsperiodes udløb, hvorefter de straks videresendes til CCAMLR. I underområde 88.1 og i afsnit 58.4.1 og 58.4.2 foretages indberetningen pr. SSRU.

b)

det månedlige detaljerede rapporteringssystem, der omhandles i artikel 13 i forordning (EF) nr. 601/2004

c)

det samlede antal og den samlede vægt af genudsatte Dissostichus eleginoides og Dissostichus mawsoni, herunder dem med »geleagtig«, konsistens, skal indberettes.

Artikel 48

Særlige bestemmelser

1.   Det forsøgsfiskeri, der er nævnt i artikel 46, skal foregå i henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 600/2004 af 22. marts 2004 om tekniske foranstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de levende maritime ressourcer i Antarktis (29), når det gælder foranstaltninger til nedsættelse af havfugles utilsigtede dødelighed ved langlinefiskeri. Derudover gælder følgende:

a)

det er forbudt at kaste affald over bord i dette fiskeri

b)

fartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri i afsnit 58.4.1 og 58.4.2, og som overholder CCAMLR-protokollerne (A, B og C) for langlinesynk, er fritaget for kravet om udsætning om natten; fartøjer, der fanger i alt tre (3) havfugle, skal dog straks gå tilbage til udsætning om natten, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 600/2004.

c)

fartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri i underområde 88.1 og afsnit 58.4.3a) og 58.4.3b), og som fanger i alt tre (3) havfugle, skal straks indstille fiskeriet og må ikke fiske uden for den normale fangstperiode i resten af fangståret 2004/2005.

2.   For fiskerfartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri i FAO-underområde 88.1, gælder følgende yderligere bestemmelser:

a)

Fartøjerne har forbud mod at udlede eller kaste følgende over bord:

i)

olie eller olieprodukter eller olierester, undtagen hvis det er tilladt i henhold til bilag I til MARPOL 73/78 (den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe)

ii)

affald

iii)

madaffald, der ikke kan passere gennem en sigte med en maskevidde på højst 25 mm

iv)

fjerkræ eller dele heraf (inkl. æggeskaller)

v)

spildevand inden for 12 sømil fra land eller isshelfe eller spildevand, når skibet sejler med en hastighed på under 4 knob

vi)

aske fra forbrændingsanlæg.

b)

Der må ikke bringes levende fjerkræ eller andre levende fugle ind i underområde 88.1, og eventuelt ikke-udtaget fjerkræ, som ikke er spist, skal tages med ud af underområde 88.1.

c)

Det er forbudt at fiske efter Dissostichus spp. i underområde 88.1 inden for 10 sømil fra Balleny Øernes kyst.

Artikel 49

Definition af udsætninger

1.   I denne afdeling forstås ved »udsætning« anvendelse af en eller flere langliner på samme fangstplads. Med henblik på fangst- og indsatsrapportering bestemmes en udsætnings nøjagtige geografiske position ved den eller de udsatte langliners midtpunkt.

2.   For at blive betegnet som forskningsudsætning:

a)

skal hver forskningsudsætning finde sted mindst 5 sømil fra enhver anden forskningsudsætning, idet afstanden måles fra hver forskningsudsætnings geografiske midtpunkt

b)

skal hver udsætning omfatte mindst 3 500 kroge og højst 10 000 kroge; i den forbindelse kan der udsættes en række separate langliner på samme sted

c)

skal hver langline have en sættetid på mindst seks timer regnet fra udsætningens afslutning til indhalingens begyndelse.

Artikel 50

Forskningsplaner

Fiskerfartøjer, der deltager i det forsøgsfiskeri, der er nævnt i artikel 46, skal iværksætte forskningsplaner i alle de SSRU, som FAO-underområde 88.1 og afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er inddelt i. Forskningsplanen skal iværksættes på følgende måde:

a)

Første gang et fartøj sejler ind i et SSRU, gælder de første 10 udsætninger, der betegnes som »første række«, som forskningsudsætninger og skal opfylde kriterierne i artikel 49, stk. 2

b)

De næste 10 udsætninger eller de første 10 tons fangst, hvis denne mængde opnås ved færre udsætninger, betegnes som »anden række«. Skibsføreren kan beslutte, at udsætninger i anden række skal foregå som led i et normalt forsøgsfiskeri. Hvis disse udsætninger opfylder kravene i artikel 49, stk. 2, kan de dog også betegnes som forskningsudsætninger

c)

Hvis føreren efter at have afsluttet den første og den anden række udsætninger ønsker at fortsætte med at fiske i det pågældende SSRU, skal fartøjet gennemføre en »tredje række«, således at der foretages i alt 20 forskningsudsætninger i alle tre rækker. Den tredje række udsætninger skal afsluttes under det samme ophold i det pågældende SSRU som den første og anden række

d)

Når de 20 forskningsudsætninger i tredje række er afsluttet, kan fartøjet fortsætte med at fiske i det pågældende SSRU

e)

I SSRU A, B, C, E og G i underområde 88.1, hvor det fiskbare havbundsareal er på under 15 000 km2, gælder litra b), c), og d), ikke, og efter at have afsluttet 10 forskningsudsætninger kan fartøjet fortsætte med at fiske i det pågældende SSRU.

Artikel 51

Dataindsamlingsplaner

1.   Fiskerfartøjer, der deltager i det førsøgsfiskeri, der er nævnt i artikel 46, skal iværksætte dataindsamlingsplaner i alle de SSRU, som FAO-underområde 88.1 og afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er inddelt i. Dataindsamlingsplanen skal indeholde følgende data:

a)

position og havdybde ved hver ende af hver langline i en udsætning

b)

udsætningstidspunkt, sættetid og indhalingstidspunkt

c)

antal fisk mistet ved overfladen med angivelse af arter

d)

antal udsatte kroge

e)

agntype

f)

bidprocent

g)

krogtype og

h)

sø- og skyforhold og månefase på udsætningstidspunktet.

2.   Alle de data, der er nævnt i stk. 1, skal indsamles for hver forskningsudsætning. Alle fisk i en forskningsudsætning, hvor der fanges op til 100 fisk, skal måles, og der skal udtages prøver af mindst 30 fisk til biologiske undersøgelser. Hvis der fanges over 100 fisk, anvendes der en metode, hvorefter der tages tilfældige delstikprøver af fiskene.

Artikel 52

Mærkningsprogram

Hvert fiskerfartøj, der deltager i det forsøgsfiskeri, som er nævnt i artikel 46, skal endvidere iværksætte følgende mærkningsprogram:

a)

Dissostichus spp.-individer skal mærkes og genudsættes i forholdet 1 individ pr. ton levende vægt, der fanges i hele fangståret, jf. CCAML-mærkningsprotokollen. Fartøjerne må først ophøre med mærkningen, når de har mærket 500 stk. eller ophører med fiskeriet efter at have mærket et individ pr. ton levende vægt, der er fanget

b)

Målgruppen for programmet er individer af alle størrelser med henblik på at opfylde kravet om, at der skal mærkes et individ pr. ton levende vægt, der er fanget. Alle genudsatte individer skal dobbeltmærkes, og genudsætningen skal ske over så stort et geografisk område som muligt

c)

På alle mærker skal der tydeligt være trykt et individuelt løbenummer og en returadresse, så det kan spores, hvor mærkerne kommer fra, hvis de mærkede individer fanges igen

d)

genfangede mærkede individer (dvs. fangede fisk, der er mærket ved en tidligere lejlighed) genudsættes ikke, selv om de kun har været genudsat i en kort periode

e)

der skal udtages biologiske prøver af alle genfangede mærkede individer (længde, vægt, køn, gonadeudvikling), der skal så vidt muligt tages et elektronisk foto af dem, ørestenene skal udtages og mærket fjernes

f)

alle relevante mærkningsdata og data om genfangster af mærkede individer skal indberettes elektronisk i CCAMLR-format til CCAMLR senest tre måneder, efter at fartøjet er ophørt med dette fiskeri

g)

alle relevante mærkningsdata, data om genfangede mærkede individer og prøver fra genfangede individer skal indberettes elektronisk i CCAMLR-format til det relevante regionale mærkningsdataarkiv, jf. CCAMLR-mærkningsprotokollen.

Artikel 53

Videnskabelige observatører

Hvert fiskerfartøj, der deltager i det forsøgsfiskeri, som er nævnt i artikel 46, skal i forbindelse med alle fiskeriaktiviteter i fangstperioden have mindst to videnskabelige observatører om bord, hvoraf en skal være udpeget i henhold til CCAMLR-ordningen for international videnskabelig observation.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 54

Videnskabelig overvågning

1.   Denne forordning gælder ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra en medlemsstat og under dennes myndighed, og som på forhånd er meddelt Kommissionen og den medlemsstat, i hvis farvande undersøgelserne foregår.

2.   Marine organismer, der fanges til det i stk. 1 nævnte formål, kan sælges, opbevares, frembydes eller udbydes til salg, forudsat:

a)

at de opfylder normerne i bilag XII til forordning (EF) nr. 850/98 og de handelsnormer, der er vedtaget i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (30)

b)

eller at de sælges direkte til andre formål end konsum.

Artikel 55

Fremsendelse af data

Ifølge forordning (EØF) nr. 2847/93 skal medlemsstaterne elektronisk sende data vedrørende de landede fangstmængder af de enkelte bestande til Kommissionen under anvendelse af de bestandskoder, der er fastlagt i hver bestandsfortegnelse.

Artikel 56

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Hvis der er fastsat TAC'er for CCAMLR-området for perioder, der begynder inden den 1. januar 2005, finder artikel 44 anvendelse fra begyndelsen af de respektive perioder for anvendelse af TAC'erne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 8.

(3)  EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(5)  EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48.

(6)  EFT L 226 af 29.8.1980, s. 12.

(7)  EFT L 29 af 1.2.1985, s. 9.

(8)  EFT L 137 af 19.5.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 831/2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 33).

(9)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(10)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1965/2001 (EFT L 268 af 9.10.2001, s. 23).

(11)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(12)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 813/2004 (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 32).

(13)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(14)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 16.

(15)  EFT L 9 af 15.1.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 812/2004 (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12).

(16)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 602/2004 (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 30).

(17)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 10.

(18)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 8.

(19)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(20)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 3259/94 (EFT L 339 af 29.12.1994, s. 11).

(21)  EFT L 137 af 19.5.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 831/2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 33).

(22)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.

(23)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 4.

(24)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(25)  EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(26)  EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(27)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1928/2004 (EUT L 332 af 6.11.2004, s. 5).

(28)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25.

(29)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 1.

(30)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG I

FISKERIMULIGHEDERNE FOR EF-FISKERFARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER GÆLDER FANGSTBEGRÆNSNINGER, OG FOR TREDJELANDSFARTØJER I EF-FARVANDE, ANGIVET PR. ART OG PR. OMRÅDE (I TONS LEVENDE VÆGT, MEDMINDRE ANDET ER ANFØRT)

Alle fangstbegrænsninger i dette bilag betragtes som kvoter efter artikel 9 i denne forordning og er derfor undergivet bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2847/93, særlig artikel 14 og 15.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navne. Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning.

Almindeligt anvendt navn

Alfa-3-ISO-kode

Latinsk navn

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Berycider

ALF

Beryx spp.

Almindelig håising

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ansjos

ANE

Engraulis encrasicolus

Havtaske

ANF

Lophiidae

Båndet isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Sort patagonisk isfisk

TOP

Dissostichus eleginoides

Havkat

CAT

Anarhichas lupus

Helleflynder

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Atlantisk laks

SAL

Salmo salar

Brugde

BSK

Cetorhinus maximus

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Næbhaj

DCA

Deania calcea

Sort sabelfisk

BSF

Aphanopus carbo

Scotia-isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Byrkelange

BLI

Molva dypterigia

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåhvilling

WHB

Micromesistius poutassou

Almindelig tun

BFT

Thunnus thynnus

Torsk

COD

Gadus morhua

Tunge

SOL

Solea solea

Krabbe

PAI

Paralomis spp.

Ising

DAB

Limanda limanda

Fladfisk

FLX

Pleuronectiformes

Skrubbe

FLX

Platichthys flesus

Middelhavsskælbrosme

FOX

Phycis spp.

Guldlaks

ARU

Argentina silus

Hellefisk

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Langhalearter

GRV

Macrourus spp.

Lyshaj

ETR

Etmopterus princeps

Grå isfisk

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Kuller

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kulmule

HKE

Merluccius merluccius

Sild

HER

Clupea harengus

Almindelig hestemakrel

JAX

Trachurusx spp.

Pukkelisfisk

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Antarktisk lyskrebs

KRI

Euphausia superba

Art af prikfiskfamilien

LAC

Lampanyctus achirus

Mørk pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Rødtunge

LEM

Microstomus kitt

Lange

LIN

Molva molva

Makrel

MAC

Scomber scombrus

Marmorisfisk

NOR

Notothenia rossii

Glashvarrearter

LEZ

Lepidorhombus spp.

Dybvandsreje

PRA

Pandalus borealis

Jomfruhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Sperling

NOP

Trisopterus esmarki

Orange savbug

ORY

Hoplostethus atlanticus

Rejer (Penaeus-arter)

PEN

Penaeus spp.

Rødspætte

PLE

Pleuronectes platessa

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Lubbe

POL

Pollachius pollachius

Sildehaj

POR

Lamna nasus

Portugisisk pighaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rødfiskarter

RED

Sebastes spp.

Spidstandet blankesten

SBR

Pagellus bogaraveo

Nordlig skolæst

RHG

Macrourus berglax

Skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Sej

POK

Pollachius virens

Tobis

SAN

Ammodytidae

Nordlig blæksprutte

SQI

Illex illecebrosus

Rokker

SRX-RAJ

Rajidae

Glat lanternehaj

ETP

Etmopterus pusillus

Krabbearter

PCR

Chionoecetes spp.

Georgia-isfisk

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Middelhavslange

SLI

Molva macrophthalmus

Brisling

SPR

Sprattus sprattus

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Pighvar

TUR

Psetta maxima

Brosme

USK

Brosme brosme

Langsnudet isfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Sorthaj

ETX

Etmopterus spinax

Hvid skægbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus alba

Hvilling

WHG

Merlangius merlangus

Skærising

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Gulhalet ising

YEL

Limanda ferruginea

BILAG IA

ØSTERSØEN

Alle TAC'er for dette område, undtagen for rødspætte og torsk i underområde 25-32, vedtages inden for rammerne af IBSFC.

Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finland

52 471

 

Sverige

11 529

 

EF

64 000

 

TAC

64 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danmark

6 448

 

Tyskland

25 380

 

Finland

3

 

Polen

5 985

 

Sverige

8 184

 

EF

46 000

 

TAC

46 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 25-29 (undtagen Rigabugten) og 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danmark

2 588

 

Tyskland

686

 

Estland

13 218

 

Finland

25 801

 

Letland

3 262

 

Litauen

3 405 (1)

 

Polen

27 862 (2)

 

Sverige

39 350

 

EF

116 172 (3)

 

TAC

130 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Rigabugten

HER/03D.RG

Estland

16 972 (4)

 

Letland

20 452

 

EF

37 424 (4)

 

TAC

38 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Underområde 25-32 (EF-farvande)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danmark

8 959

 

Tyskland

3 564

 

Estland

873

 

Finland

686

 

Letland

3 331

 

Litauen

2 189 (5)

 

Polen

10 203 (6)

 

Sverige

9 077

 

EF

38 882 (7)

 

TAC

N/A

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Underområde 22-24 (EF-farvande)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danmark

10 781

 

Tyskland

5 271

 

Estland

239

 

Finland

212

 

Letland

892

 

Litauen

579

 

Polen

2 885

 

Sverige

3 841

 

EF

24 700

 

TAC

24 700

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

IIIbcd (EF-farvande)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danmark

2 697

 

Tyskland

300

 

Sverige

203

 

Polen

565

 

EF

3 766

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Atlantisk laks

Salmo salar

Område

:

IIIbcd (EF-farvande) undtagen underområde 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danmark

93 512 (8)

 

Tyskland

10 404 (8)

 

Estland

9 504 (8)

 

Finland

116 603 (8)

 

Letland

59 478 (8)

 

Litauen

6 992 (8)

 

Polen

28 368 (8)

 

Sverige

126 400 (8)

 

EF

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Atlantisk laks

Salmo salar

Område

:

Underområde 32

SAL/3D32.

Estland

1 581 (9)

 

Finland

13 838 (9)

 

EF

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

IIIbcd (EF-farvande)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danmark

48 785

 

Tyskland

30 907

 

Estland

56 650

 

Finland

25 538

 

Letland

68 420

 

Litauen

24 750

 

Polen

141 275 (10)

 

Sverige

94 311

 

EF

490 636 (10)

 

TAC

550 000

Analytisk TAC, jf. artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96.


(1)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 30 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(2)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 1 450 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(3)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 1 480 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(4)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 576 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(5)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 6 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(6)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 112 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(7)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 118 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

(8)  Udtrykt i antal enkeltfisk.

(9)  Udtrykt i antal enkeltfisk.

(10)  Som følge af overfiskning i 2003 er kvoten blevet nedsat med 3 924 tons i henhold til IBSFC-beslutninger.

BILAG I B

SKAGERRAK, KATTEGAT, NORDSØEN OG VESTLIGE EF-FARVANDE

ICES-område Vb (EF-farvande), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (EF-farvande) og Fransk Guyana

Art

:

Tobis

Ammodytidae

Område

:

IV (norske farvande)

SAN/04-N.

Danmark

9 500

 

Det Forenede Kongerige

500

 

EF

10 000

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Tobis

Ammodytidae

Område

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Danmark

618 767

 

Det Forenede Kongerige

13 525

 

Alle medlemsstater

23 668 (2)

 

EF

655 960

 

Norge

5 000 (3)

 

TAC

660 960

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Guldlaks

Argentina silus

Område

:

I, II (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

31

 

Frankrig

10

 

Nederlandene

25

 

Det Forenede Kongerige

50

 

EF

116

 


Art

:

Guldlaks

Argentina silus

Område

:

III, IV (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

1 180

 

Tyskland

12

 

Frankrig

8

 

Irland

8

 

Nederlandene

55

 

Sverige

46

 

Det Forenede Kongerige

21

 

EF

1 331

 


Art

:

Guldlaks

Argentina silus

Område

:

V, VI, VII (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

405

 

Frankrig

9

 

Irland

375

 

Nederlandene

4 225

 

Det Forenede Kongerige

297

 

EF

5 310

 

TAC

5 310

 


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

EF-farvandene i område IIa, IV, Vb, VI og VII

USK/2A47-C

EF

Ikke relevant (4)

 

Norge

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

IV (norske farvande)

USK/04-N.

Belgien

1

 

Danmark

191

 

Tyskland

1

 

Frankrig

1

 

Nederlandene

1

 

Det Forenede Kongerige

5

 

EF

200

 

TAC

Ikke relevant

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Brugde

Cetorhinus maximus

Område

:

EF-farvandene i område IV, VI og VII

BSK/467.

EF

0

 

TAC

0

 


Art

:

Sild (7)

Clupea harengus

Område

:

IIIa

HER/03A.

Danmark

40 104

 

Tyskland

642

 

Sverige

41 950

 

EF

82 696

 

Færøerne

500 (8)

 

TAC

96 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild (9)

Clupea harengus

Område

:

IV nord for 53°30′N

HER/4AB.

Danmark

95 211

 

Tyskland

57 215

 

Frankrig

20 548

 

Nederlandene

56 745

 

Sverige

5 443

 

Det Forenede Kongerige

70 395

 

EF

305 557

 

Norge

50 000 (10)

 

TAC

535 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande syd for 62° N

(HER/*04N-)

EF

50 000


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

HER/04-N.

Sverige

1 102 (11)

 

EF

1 102

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Sild (12)

Clupea harengus

Område

:

IIIa

HER/03A-BC

Danmark

20 642

 

Tyskland

184

 

Sverige

3 324

 

EF

24 150

 

TAC

24 150

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild (13)

Clupea harengus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV, VIId

HER/2A47DX

Belgien

248

 

Danmark

47 865

 

Tyskland

248

 

Frankrig

248

 

Nederlandene

248

 

Sverige

234

 

Det Forenede Kongerige

909

 

EF

50 000

 

TAC

50 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild (14)

Clupea harengus

Område

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Belgien

9 684 (16)

 

Danmark

1 882 (16)

 

Tyskland

1 131 (16)

 

Frankrig

19 341 (16)

 

Nederlandene

34 704 (16)

 

Det Forenede Kongerige

7 551 (16)

 

EF

74 293

 

TAC

535 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Vb, VIaN (17) (EF-farvande), VIb

HER/5B6ANB

Tyskland

3 291

 

Frankrig

623

 

Irland

4 447

 

Nederlandene

3 291

 

Det Forenede Kongerige

17 788

 

EF

29 440

 

Færøerne

660 (18)

 

TAC

30 100

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Irland

12 727

 

Nederlandene

1 273

 

EF

14 000

 

TAC

14 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Det Forenede Kongerige

1 000

 

EF

1 000

 

TAC

1 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Irland

1 250

 

Det Forenede Kongerige

3 550

 

EF

4 800

 

TAC

4 800

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIe,f

HER/7EF.

Frankrig

500

 

Det Forenede Kongerige

500

 

EF

1 000

 

TAC

1 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIg,h,j,k (22)

HER/7G-K.

Tyskland

144

 

Frankrig

802

 

Irland

11 236

 

Nederlandene

802

 

Det Forenede Kongerige

16

 

EF

13 000

 

TAC

13 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område

:

VIII

ANE/08.

Spanien

27 000

 

Frankrig

3 000

 

EF

30 000

 

TAC

30 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

ANE/9/3411

Spanien

3 826

 

Portugal

4 174

 

EF

8 000

 

TAC

8 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgien

10

 

Danmark

3 119

 

Tyskland

78

 

Nederlandene

20

 

Sverige

546

 

EF

3 773

 

TAC

3 900

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Kattegat

COD/03AS.

Danmark

617

 

Tyskland

13

 

Sverige

370

 

EF

1 000

 

TAC

1 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

IIa (EF-farvande), IV

COD/2AC4.

Belgien

807

 

Danmark

4 635

 

Tyskland

2 939

 

Frankrig

997

 

Nederlandene

2 619

 

Sverige

31

 

Det Forenede Kongerige

10 631

 

EF

22 659

 

Norge

4 641 (23)

 

TAC

27 300

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande

(COD/*04N-)

EF

19 694


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

COD/04-N.

Sverige

411

 

EF

411

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgien

1

 

Tyskland

11

 

Frankrig

114

 

Irland

162

 

Det Forenede Kongerige

433

 

EF

721

 

TAC

721

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Vb (EF-område), VIa

(COD/*5BC6A)

Belgien

1

Tyskland

10

Frankrig

110

Irland

156

Det Forenede Kongerige

415

EF

692


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIIa

COD/07A.

Belgien

29

 

Frankrig

79

 

Irland

1 416

 

Nederlandene

7

 

Det Forenede Kongerige

619

 

EF

2 150

 

TAC

2 150

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

COD/7X7A34

Belgien

266

 

Frankrig

4 554

 

Irland

849

 

Nederlandene

38

 

Det Forenede Kongerige

493

 

EF

6 200

 

TAC

6 200

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

LEZ/2AC4-C

Belgien

5

 

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrig

28

 

Nederlandene

22

 

Det Forenede Kongerige

1 677

 

EF

1 740

 

TAC

1 740

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Spanien

327

 

Frankrig

1 277

 

Irland

373

 

Det Forenede Kongerige

903

 

EF

2 880

 

TAC

2 880

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

VII

LEZ/07.

Belgien

520

 

Spanien

5 779

 

Frankrig

7 013

 

Irland

3 189

 

Det Forenede Kongerige

2 762

 

EF

19 263

 

TAC

19 263

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spanien

1 238

 

Frankrig

999

 

EF

2 237

 

TAC

2 237

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

LEZ/8C3411

Spanien

1 233

 

Frankrig

62

 

Portugal

41

 

EF

1 336

 

TAC

1 336

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Ising og skrubbe

Limanda limanda og Platichthys flesus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

D/F/2AC4-C

Belgien

491

 

Danmark

1 844

 

Tyskland

2 766

 

Frankrig

192

 

Nederlandene

11 151

 

Sverige

6

 

Det Forenede Kongerige

1 550

 

EF

18 000

 

TAC

18 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Havtaske

Lophiidae

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

ANF/2AC4-C

Belgien

365

 

Danmark

804

 

Tyskland

393

 

Frankrig

75

 

Nederlandene

276

 

Sverige

9

 

Det Forenede Kongerige

8 392

 

EF

10 314

 

TAC

10 314

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Havtaske

Lophiidae

Område

:

IV (norske farvande)

ANF/04-N.

Belgien

54

 

Danmark

1 381

 

Tyskland

22

 

Nederlandene

20

 

Det Forenede Kongerige

323

 

EF

1 800

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Havtaske

Lophiidae

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgien

168

 

Tyskland

192

 

Spanien

180

 

Frankrig

2 073

 

Irland

469

 

Nederlandene

162

 

Det Forenede Kongerige

1 442

 

EF

4 686

 

TAC

4 686

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Havtaske

Lophiidae

Område

:

VII

ANF/07.

Belgien

2 318

 

Tyskland

258

 

Spanien

921

 

Frankrig

14 874

 

Irland

1 901

 

Nederlandene

300

 

Det Forenede Kongerige

4 510

 

EF

25 082

 

TAC

25 082

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Havtaske

Lophiidae

Område

:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spanien

932

 

Frankrig

5 188

 

EF

6 120

 

TAC

6 120

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Havtaske

Lophiidae

Område

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

ANF/8C3411

Spanien

1 629

 

Frankrig

2

 

Portugal

324

 

EF

1 955

 

TAC

1 955

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

IIIa, IIIbcd (EF-farvande)

HAD/3A/BCD

Belgien

18

 

Danmark

3 036

 

Tyskland

193

 

Nederlandene

4

 

Sverige

359

 

EF

3 610 (24)

 

TAC

4 018

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV

HAD/2AC4.

Belgien

544

 

Danmark

3 742

 

Tyskland

2 381

 

Frankrig

4 150

 

Nederlandene

408

 

Sverige

264

 

Det Forenede Kongerige

39 832

 

EF

51 321 (25)

 

Norge

14 679

 

TAC

66 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande

(HAD/*04N-)

EF

38 175


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

HAD/04-N.

Sverige

761

 

EF

761

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgien

2

 

Tyskland

2

 

Frankrig

77

 

Irland

55

 

Det Forenede Kongerige

566

 

EF

702

 

TAC

702

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

Vb, VIa (EF-farvande)

HAD/5BC6A.

Belgien

17

 

Tyskland

20

 

Frankrig

838

 

Irland

598

 

Det Forenede Kongerige

6 127

 

EF

7 600

 

TAC

7 600

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område

:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

HAD/7/3411

Belgien

128

 

Frankrig

7 680

 

Irland

2 560

 

Det Forenede Kongerige

1 152

 

EF

11 520

 

TAC

11 520

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i afsnit:

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Belgien

24

Frankrig

109

Irland

649

Det Forenede Kongerige

718

EF

1 500

Når medlemsstaterne indberetter udnyttelsen af deres kvoter til Kommissionen, skal de specificere de mængder, der er taget i afsnit VIIa. Landinger af kuller taget i afsnit VIIa forbydes, når de samlede landede mængder overstiger 1 500 tons.


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

IIIa

WHG/03A.

Danmark

651

 

Nederlandene

2

 

Sverige

70

 

EF

723 (26)

 

TAC

1 500

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV

WHG/2AC4.

Belgien

605

 

Danmark

2 618

 

Tyskland

681

 

Frankrig

3 935

 

Nederlandene

1 513

 

Sverige

4

 

Det Forenede Kongerige

10 444

 

EF

19 800 (27)

 

Norge

2 800 (28)

 

TAC

28 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder.

 

Norske farvande

(WHG/*04N-)

EF

17 073


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

WHG/561214

Tyskland

10

 

Frankrig

195

 

Irland

478

 

Det Forenede Kongerige

917

 

EF

1 600

 

TAC

1 600

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VIIa

WHG/07A.

Belgien

1

 

Frankrig

18

 

Irland

296

 

Nederlandene

0

 

Det Forenede Kongerige

199

 

EF

514

 

TAC

514

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgien

211

 

Frankrig

12 960

 

Irland

6 006

 

Nederlandene

105

 

Det Forenede Kongerige

2 318

 

EF

21 600

 

TAC

21 600

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

VIII

WHG/08.

Spanien

1 440

 

Frankrig

2 160

 

EF

3 600

 

TAC

3 600

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

WHG/9/3411

Portugal

816

 

EF

816

 

TAC

816

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Hvilling og lubbe

Merlangius merlangus og Pollachius pollachius

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

W/P/04-N.

Sverige

190

 

EF

190

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

IIIa, IIIbcd (EF-farvande)

HKE/3A/BCD

Danmark

1 183

 

Sverige

101

 

EF

1 284

 

TAC

1 284 (29)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

HKE/2AC4-C

Belgien

21

 

Danmark

866

 

Tyskland

99

 

Frankrig

191

 

Nederlandene

50

 

Det Forenede Kongerige

269

 

EF

1 496

 

TAC

1 496 (30)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgien

220

 

Spanien

7 042

 

Frankrig

10 873

 

Irland

1 318

 

Nederlandene

142

 

Det Forenede Kongerige

4 293

 

EF

23 888

 

TAC

23 888 (31)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Belgien

28

Spanien

1 137

Frankrig

1 137

Irland

142

Nederlandene

14

Det Forenede Kongerige

639

EF

3 096


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgien

7

 

Spanien

4 902

 

Frankrig

11 009

 

Nederlandene

14

 

EF

15 932

 

TAC

15 932 (32)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Vb (EF-farvande), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgien

1

Spanien

1 420

Frankrig

2 557

Nederlandene

4

EF

3 982


Art

:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

HKE/8C3411

Spanien

3 819

 

Frankrig

367

 

Portugal

1 782

 

EF

5 968

 

TAC

5 968

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

WHB/2AC4-C

Danmark

118 475

 

Tyskland

195

 

Nederlandene

359

 

Sverige

382

 

Det Forenede Kongerige

2 613

 

EF

122 024

 

Norge

40 000 (33)

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

IV (norske farvande)

WHB/04-N.

Danmark

18 050

 

Det Forenede Kongerige

950

 

EF

19 000

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

V, VI, VII, XII og XIV

WHB/571214

Danmark

9 803

 

Tyskland

37 947

 

Spanien

63 244 (34)

 

Frankrig

52 809

 

Irland

75 893

 

Nederlandene

119 216

 

Portugal

4 743 (34)

 

Det Forenede Kongerige

110 678

 

EF

474 333

 

Norge

120 000 (35)  (36)

 

Færøerne

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

IVa WHB/*04A-C

Norge

40 000


Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

VIIIa,b,d,e

WHB/8ABDE.

Spanien

24 404

 

Frankrig

18 936

 

Portugal

3 661

 

Det Forenede Kongerige

17 672

 

EF

64 673

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.

En hvilken som helst del af ovennævnte kvoter må fiskes i ICES-afsnit Vb (EF-farvande) og i underområde VI, VII, XII og XIV (WHB/*5B-14).


Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

WHB/8C3411

Spanien

107 382

 

Portugal

26 845

 

EF

134 227

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødtunge og skærising

Microstomus kitt og Glyptocephalus cynoglossus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

L/W/2AC4-C

Belgien

352

 

Danmark

970

 

Tyskland

125

 

Frankrig

265

 

Nederlandene

807

 

Sverige

11

 

Det Forenede Kongerige

3 970

 

EF

6 500

 

TAC

6 500

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Byrkelange

Molva dypterigia

Område

:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EF-farvande)

BLI/2A47-C

EF

Ikke relevant (39)

 

Norge

200

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Byrkelange

Molva dypterigia

Område

:

EF-farvandene i område VIa (nord for 56°30′N), VIb

BLI/6AN6B.

Færøerne

900 (40)

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

I,II (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

10

 

Tyskland

10

 

Frankrig

10

 

Det Forenede Kongerige

10

 

Andre (41)

5

 

EF

45

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

III (EF-farvande og internationale farvande)

Belgien

10 (42)

 

Danmark

4 976

 

Tyskland

610

 

Sverige

1 930

 

Det Forenede Kongerige

610 (42)

 

EF

8 136

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

IV (EF-farvande og internationale farvande)

Belgien

25

 

Danmark

397

 

Tyskland

246

 

Frankrig

221

 

Nederlandene

8

 

Sverige

17

 

Det Forenede Kongerige

3 052

 

EF

3 966

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

V (EF-farvande og internationale farvande)

Belgien

12

 

Danmark

9

 

Tyskland

9

 

Frankrig

9

 

Det Forenede Kongerige

9

 

EF

48

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV (EF-farvande og internationale farvande)

Belgien

56

 

Danmark

10

 

Tyskland

204

 

Spanien

4 124

 

Frankrig

4 397

 

Irland

1 102

 

Portugal

10

 

Det Forenede Kongerige

5 063

 

EF

14 966

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

EF-farvandene i område IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

EF

Ikke relevant (43)

 

Norge

6 800 (44)  (45)

 

Færøerne

800 (46)  (47)

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

IV (norske farvande)

LIN/04-N.

Belgien

7

 

Danmark

878

 

Tyskland

25

 

Frankrig

10

 

Nederlandene

1

 

Det Forenede Kongerige

79

 

EF

1 000

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

IIIa (EF-farvande), IIIbcd (EF-farvande)

NEP/3A/BCD

Danmark

3 454

 

Tyskland

10

 

Sverige

1 236

 

EF

4 700

 

TAC

4 700

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

NEP/2AC4-C

Belgien

1 117

 

Danmark

1 117

 

Tyskland

16

 

Frankrig

33

 

Nederlandene

575

 

Det Forenede Kongerige

18 492

 

EF

21 350

 

TAC

21 350

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

IV (norske farvande)

NEP/04-N.

Danmark

946

 

Tyskland

1

 

Det Forenede Kongerige

53

 

EF

1 000

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

Vb (EF-farvande), VI

NEP/5BC6.

Spanien

26

 

Frankrig

103

 

Irland

172

 

Det Forenede Kongerige

12 399

 

EF

12 700

 

TAC

12 700

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VII

NEP/07.

Spanien

1 173

 

Frankrig

4 753

 

Irland

7 207

 

Det Forenede Kongerige

6 411

 

EF

19 544

 

TAC

19 544

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spanien

186

 

Frankrig

2 914

 

EF

3 100

 

TAC

3 100

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VIIIc

NEP/08C.

Spanien

156

 

Frankrig

6

 

EF

162

 

TAC

162

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

NEP/9/3411

Spanien

135

 

Portugal

405

 

EF

540

 

TAC

540

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

IIIa

PRA/03A.

Danmark

3 717

 

Sverige

2 002

 

EF

5 719

 

TAC

10 710

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

PRA/2AC4-C

Danmark

3 626

 

Nederlandene

34

 

Sverige

146

 

Det Forenede Kongerige

1 074

 

EF

4 880

 

TAC

4 980

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

PRA/04-N.

Danmark

900

 

Sverige

151 (48)

 

EF

1 051

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Rejer (Penaeus-arter)

Penaeus spp.

Område

:

Fransk Guyana

PEN/FGU.

Frankrig

4 000 (49)

 

EF

4 000 (49)

 

Barbados

24 (49)

 

Guyana

24 (49)

 

Surinam

0 (49)

 

Trinidad og Tobago

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgien

46

 

Danmark

5 917

 

Tyskland

30

 

Nederlandene

1 138

 

Sverige

317

 

EF

7 448

 

TAC

7 600

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

Kattegat

PLE/03AS.

Danmark

1 691

 

Tyskland

19

 

Sverige

190

 

EF

1 900

 

TAC

1 900

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

IIa (EF-farvande), IV

PLE/2AC4.

Belgien

3 530

 

Danmark

11 474

 

Tyskland

3 310

 

Frankrig

662

 

Nederlandene

22 066

 

Det Forenede Kongerige

16 328

 

EF

57 370

 

Norge

1 630

 

TAC

59 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande

(PLE/*04N-)

EF

30 000


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

PLE/561214

Frankrig

27

 

Irland

358

 

Det Forenede Kongerige

597

 

EF

982

 

TAC

982

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIa

PLE/07A.

Belgien

41

 

Frankrig

18

 

Irland

1 051

 

Nederlandene

13

 

Det Forenede Kongerige

485

 

EF

1 608

 

TAC

1 608

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIb,c

PLE/7BC.

Frankrig

32

 

Irland

128

 

EF

160

 

TAC

160

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgien

843

 

Frankrig

2 810

 

Det Forenede Kongerige

1 498

 

EF

5 151

 

TAC

5 151

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgien

73

 

Frankrig

132

 

Irland

202

 

Det Forenede Kongerige

69

 

EF

476

 

TAC

476

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgien

29

 

Frankrig

58

 

Irland

204

 

Nederlandene

117

 

Det Forenede Kongerige

58

 

EF

466

 

TAC

466

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

PLE/8/3411

Spanien

75

 

Frankrig

298

 

Portugal

75

 

EF

448

 

TAC

448

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

POL/561214

Spanien

8

 

Frankrig

270

 

Irland

79

 

Det Forenede Kongerige

206

 

EF

563

 

TAC

563

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VII

POL/07.

Belgien

529

 

Spanien

32

 

Frankrig

12 177

 

Irland

1 298

 

Det Forenede Kongerige

2 964

 

EF

17 000

 

TAC

17 000

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spanien

286

 

Frankrig

1 394

 

EF

1 680

 

TAC

1 680

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

VIIIc

POL/08C.

Spanien

295

 

Frankrig

33

 

EF

328

 

TAC

328

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

POL/9/3411

Spanien

278

 

Portugal

10

 

EF

288

 

TAC

288

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

IIa (EF-farvande), IIIa, IIIb,c,d (EF-farvande), IV

POK/2A34.

Belgien

51

 

Danmark

6 013

 

Tyskland

15 184

 

Frankrig

35 733

 

Nederlandene

152

 

Sverige

826

 

Det Forenede Kongerige

11 641

 

EF

69 600

 

Norge

75 400 (50)

 

TAC

145 000

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

Norske farvande

(POK/*04N-)

EF

69 600


Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

Norske farvande syd for 62° N

POK/04-N.

Sverige

947

 

EF

947

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.


Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

Vb (EF-farvande), VI, XII, XIV

POK/561214

Tyskland

984

 

Frankrig

9 774

 

Irland

494

 

Det Forenede Kongerige

3 792

 

EF

15 044

 

TAC

15 044

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

POK/7X1034

Belgien

14

 

Frankrig

3 137

 

Irland

1 568

 

Det Forenede Kongerige

855

 

EF

5 574

 

TAC

5 574

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Pighvar og slethvar

Psetta maxima og Scopthalmus rhombus

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

T/B/2AC4-C

Belgien

334

 

Danmark

713

 

Tyskland

182

 

Frankrig

86

 

Nederlandene

2 527

 

Sverige

5

 

Det Forenede Kongerige

703

 

EF

4 550

 

TAC

4 550

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Rokker

Rajidae

Område

:

IIa (EF-farvande), IV (EF-farvande)

SRX/2AC4-C

Belgien

542

 

Danmark

21

 

Tyskland

27

 

Frankrig

85

 

Nederlandene

462

 

Det Forenede Kongerige

2 083

 

EF

3 220

 

TAC

3 220

Præventiv TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse.


Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

IIa (EF-farvande), IV,VI (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

10

 

Tyskland

18

 

Estland

10

 

Spanien

10

 

Frankrig

168

 

Irland

10

 

Polen

10

 

Det Forenede Kongerige

661

 

EF

1 042

 

Norge

145 (51)  (52)  (53)

 

TAC

Ikke relevant

 


Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

IIa (EF-farvande), IIIa, IIIbcd (EF-farvande), IV

MAC/2A34.

Belgien

148

 

Danmark

11 866

 

Tyskland

155

 

Frankrig

467

 

Nederlandene

470

 

Sverige

3 526 (54)  (55)  (56)

 

Det Forenede Kongerige

435

 

EF

17 067 (55)

 

Norge

28 676 (57)

 

TAC

420 000 (58)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (ikke-EF-farvande), VI, fra 1. januar til 31. marts 2005

MAC/*2A6.

Danmark

 

4 130

 

 

4 020

Frankrig

 

467

 

 

 

Nederlandene

 

470

 

 

 

Sverige

 

 

390

10

 

Det Forenede Kongerige

 

435

 

 

 

Norge

3 000

 

 

 

 


Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

IIa (ikke-EF-farvande), Vb (EF-farvande), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Tyskland

13 845

 

Spanien

20

 

Estland

115

 

Frankrig

9 231

 

Irland

46 149

 

Letland

85

 

Litauen

85

 

Nederlandene

20 190

 

Polen

844

 

Det Forenede Kongerige

126 913

 

EF

217 477

 

Norge

8 500 (59)

 

Færøerne

3 322 (60)

 

TAC

420 000 (61)

Analytisk TAC, hvor artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 ikke finder anvendelse.

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne områder, og kun i perioderne fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december:

 

IVa (EF-farvande)

MAC/*04A-C

Tyskland

4 175

Spanien

0

Frankrig

2 784

Irland

13 918

Nederlandene

6 089

Det Forenede Kongerige

38 274

EF

65 240

Norge

8 500

Færøerne

1 002 ()

()  Nord for 59° N (EF-område) fra 1. januar til 15. februar og fra 1. oktober til 31. december.


Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)

MAC/8C3411

Spanien

20 500 (63)

 

Frankrig

136 (63)

 

Portugal

4 237 (63)

 

EF

24 873