ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 7

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
11. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2005 af 10. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2005 af 10. januar 2005 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2005 af 10. januar 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

4

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/14/EF:Kommissionens beslutning af 6. januar 2005 om ændring af beslutning 2003/329/EF for så vidt angår forlængelse af gyldighedsperioden for overgangsbetingelser for varmebehandling af gylle i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (meddelt under nummer K(2004) 5760)  ( 1 )

5

 

*

2005/15/EF:Kommissionens beslutning af 7. januar 2005 om retningslinjer for anvendelse af proceduren i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2004) 5769)  ( 1 )

7

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

11.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 28/2005

af 10. januar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

103,3

204

97,6

999

100,5

0707 00 05

052

140,0

999

140,0

0709 90 70

052

125,5

204

111,3

999

118,4

0805 10 20

052

47,5

204

59,1

220

40,2

448

34,7

999

45,4

0805 20 10

204

77,3

999

77,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,1

204

47,1

400

73,6

464

140,9

624

78,5

999

81,6

0805 50 10

052

45,0

999

45,0

0808 10 80

400

113,1

404

111,2

720

61,5

999

95,3

0808 20 50

400

88,4

999

88,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


11.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 29/2005

af 10. januar 2005

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).

(2)

I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 blev den mængde fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet, der opfylder definitionen i samme bestemmelse, og som kan indføres på særlige betingelser i perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005, fastsat til 11 500 t.

(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldighedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. januar 2005 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes fuldstændigt.

2.   Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af februar 2005 indgives licensansøgninger for 6 927,342 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).


11.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 30/2005

af 10. januar 2005

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld på grundlag af den konstaterede verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

(2)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være mest repræsentative for den internationale handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1591/2001.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 17,581 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

11.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/5


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. januar 2005

om ændring af beslutning 2003/329/EF for så vidt angår forlængelse af gyldighedsperioden for overgangsbetingelser for varmebehandling af gylle i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002

(meddelt under nummer K(2004) 5760)

(Kun den finske, den franske, den nederlandske og den svenske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2005/14/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Da bestemmelserne er strenge, er der indført overgangsforanstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2003/329/EF af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår varmebehandling af gylle (2) gives erhvervslivet tid til at tilpasse sig og udvikle alternative metoder til varmebehandling af gylle indtil den 31. december 2004.

(3)

Kommissionen har anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om en udtalelse for at gøre det muligt at fastsætte alternative metoder til varmebehandling af gylle. EFSA's udtalelse forventes at foreligge i begyndelsen af 2005. Indtil EFSA har fremsat sin udtalelse, har medlemsstaterne og virksomhedslederne anmodet Kommissionen om at forlænge gyldigheden af overgangsforanstaltningerne i beslutning 2003/329/EF for at undgå handelsforstyrrelser.

(4)

Overgangsforanstaltningerne i beslutning 2003/329/EF bør derfor forlænges i endnu en periode for at give medlemsstaterne mulighed for at tillade, at virksomhedslederne fortsat anvender nationale regler for varmebehandling af gylle.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/329/EF foretages følgende ændringer:

 

I artikel 1, artikel 3, stk. 2, og artikel 5 ændres datoen »den 31. december 2004« til»den 31. december 2005«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Den Franske Republik, Kongeriget Nederlandene og Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2004 (EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 117 af 13.5.2003, s. 51.


11.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. januar 2005

om retningslinjer for anvendelse af proceduren i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

(meddelt under nummer K(2004) 5769)

(EØS-relevant tekst)

(2005/15/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 30, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til retssikkerheden bør der i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøres bekendtgørelser om iværksættelse af en procedure i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF om forlængelse af frister, som Kommissionen er underlagt, samt om at artikel 30, stk. 1, finder anvendelse som følge af fristernes udløb. Det bør ligeledes fastsættes, hvilke oplysninger der skal indgå i disse bekendtgørelser.

(2)

Henset til de stramme frister for afvikling af proceduren i henhold til ovennævnte artikel 30 bør det kræves, at begæringer om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, finder anvendelse, skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige og relevante for at behandle begæringen. Der bør til dette formål etableres en liste over de oplysninger, der skal fremgå af begæringerne, ligesom andre praktiske aspekter vedrørende disse begæringer bør fastsættes. Vurderingen af, om betingelserne i artikel 30, stk. 1, er opfyldt, bør udelukkende foretages på grundlag af direktiv 2004/17/EF, og bør ikke berøre anvendelsen af de gældende konkurrenceregler.

(3)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Begæringerne om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF finder anvendelse, skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag I til denne beslutning.

2.   Når en uafhængig myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, har truffet en begrundet afgørelse om de relevante spørgsmål med henblik på artikel 30, stk. 1 og 2, i direktiv 2004/17/EF, skal denne afgørelse vedlægges begæringerne.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede begæringer og afgørelser indgives elektronisk til følgende e-mail-adresse:

Markt-C3@cec.eu.int.

Hvis det ikke er muligt at indgive begæringer og afgørelser elektronisk, indgives de i tre eksemplarer til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser

Direktoratet for Udbudspolitik

B-1049 Bruxelles.

Artikel 2

1.   Når Kommissionen modtager en begæring om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF finder anvendelse, offentliggør den en bekendtgørelse indeholdende de oplysninger, der er fastsat i del A eller B i bilag II til denne beslutning, afhængig af, hvem der indgiver begæringen.

2.   Hvis den frist, som Kommissionen råder over til at træffe afgørelse vedrørende en begæring, forlænges i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 30, stk. 6, første afsnit, andet og tredje punktum, i direktiv 2004/17/EF, offentliggør den en bekendtgørelse indeholdende de oplysninger, der er fastsat i del A eller B i bilag III til denne beslutning, afhængig af, hvem der indgiver begæringen.

3.   Afgørelsen om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF finder anvendelse, som træffes i overensstemmelse med direktivets artikel 30, stk. 4, andet eller tredje afsnit, eller i overensstemmelse med direktivets artikel 30, stk. 5, fjerde afsnit, er genstand for en bekendtgørelse, der offentliggøres af Kommissionen og indeholder de oplysninger, der er fastsat i del A eller B i bilag IV til denne beslutning, afhængig af, hvem der indgiver begæringen.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede bekendtgørelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17).


BILAG I

Oplysninger, der skal fremgå af begæringer om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF finder anvendelse

1.   Afsnit 1 — Ansøgerens identitet og status

Begæringer om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF finder anvendelse, indgives i overensstemmelse med direktivets artikel 30 enten af medlemsstaterne eller, hvis den berørte medlemsstats lovgivning danner grundlag for det, af ordregiverne. Begrebet »ansøger« kan derfor efter omstændighederne betyde enten medlemsstaten eller ordregiveren. Det anvendes udelukkende til forenkling af teksten.

1.1.   Ansøgerens navn og fuldstændige adresse

Hvis virksomheder, der er tilknyttet (1) ansøgeren, udøver den aktivitet, der er genstand for denne begæring, forstås der ved »ansøger« både den i dette punkt 1.1 anførte virksomhed og de berørte tilknyttede virksomheder. Der skal således, særlig for afsnit 5 og 6 nedenfor, gives de for »ansøgeren« nødvendige oplysninger, således som defineret.

1.2.   Ansøgerens status: ordregivende myndighed (2), offentlig virksomhed (3) eller privat virksomhed?

1.3.   Ordregivende myndigheder bedes angive, om begæringen indgives på vegne af deres medlemsstat.

I bekræftende fald bedes De give de oplysninger, der er fastsat for hvert punkt i afsnit 2 til 6. De bedes for hvert punkt i disse afsnit, og særlig for afsnit 5 og 6, give de oplysninger, der er nødvendige for hver ordregiver, der udøver den aktivitet, der er omfattet af denne begæring. Når der er tale om et stort antal virksomheder, kan disse oplysninger dog begrænses til de ordregivere, der besidder mindst 10 % af det pågældende geografiske marked (4). Hvis oplysningerne er de samme for mere end en ordregiver, kan de samles med en angivelse derom.

1.4.   Ordregivere (ordregivende myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder, der udøver en af de i direktiv 2004/17/EF anførte aktiviteter (5)) bedes angive den bestemmelse i den nationale lovgivning, i henhold til hvilken de kan indgive en begæring i henhold til artikel 30.

2.   Afsnit 2 — Beskrivelse af den aktivitet, der er genstand for begæringen

2.1.   De bedes beskrive den aktivitet, som De mener opfylder betingelserne i artikel 30, stk. 1 (6).

2.2.   De bedes angive, i hvilket område den aktivitet, der er genstand for denne begæring, udøves, hvis det ikke svarer til det samlede nationale område. Angiv udelukkende det område, hvor De mener, at betingelserne i artikel 30, stk. 1, er opfyldt.

3.   Afsnit 3 — Det pågældende marked

Det pågældende produktmarked er markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren på grundlag af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål betragter som værende indbyrdes udskiftelige eller substituerbare (7).

Følgende faktorer anses normalt at være relevante for fastlæggelsen af det pågældende produktmarked og bør indgå i analysen (8):

graden af fysisk lighed mellem de pågældende varer og/eller tjenesteydelser

enhver forskel i produkternes endelige anvendelsesformål

prisforskelle mellem to produkter

omkostninger i forbindelse med et skift mellem to potentielt konkurrerende produkter

etablerede eller indgroede forbrugerpræferencer for en produkttype eller -kategori frem for en anden

produkternes klassificering (f.eks. ifølge en brancheorganisations klassificering).

Det pågældende geografiske marked er det område, inden for hvilket de pågældende virksomheder udbyder deres varer eller tjenesteydelser, som frembyder tilstrækkeligt homogene konkurrencevilkår, og som kan adskilles fra andre, tilgrænsende områder, navnlig på grund af væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

De faktorer, der har betydning for fastlæggelsen af det pågældende geografiske marked, omfatter blandt andet (8):

de pågældende varers og tjenesteydelsers art og egenskaber

eventuelle hindringer for adgangen til markedet

forbrugerpræferencer

væsentlige forskelle i virksomhedernes markedsandele eller store prisforskelle mellem tilgrænsende områder

transportomkostninger.

3.1.   De bedes i lyset af det ovenstående angive, hvorledes De ville definere det eller de pågældende produktmarked(er), som Kommissionen bør lægge til grund for sin analyse.

De bedes begrunde Deres skøn eller konklusioner og forklare, hvorledes der er taget hensyn til de ovennævnte faktorer. De bedes især nævne de specifikke varer og tjenester, der direkte eller indirekte er berørt af denne begæring, samt nævne de produktkategorier, der i Deres markedsdefinition betragtes som substituerbare.

I spørgsmålene nedenfor vil de(t) således definerede marked(er) blive betegnet som »de(t) pågældende produktmarked(er)«.

3.2.   De bedes forklare definitionen af pågældende geografiske marked(er), som Kommissionen bør lægge til grund for sin analyse. De bedes begrunde Deres skøn eller konklusioner og forklare, hvorledes der er taget hensyn til de ovennævnte faktorer. De bedes især angive det geografiske område, i hvilket den eller de af ansøgningen berørte virksomhed(er) er aktive på de(t) pågældende produktmarked(er), og hvis De mener, at det pågældende geografiske marked er større end en enkelt medlemsstat, bedes De begrunde dette.

I spørgsmålene nedenfor vil de(t) således definerede marked(er) blive betegnet som »de(t) pågældende geografiske marked(er)«.

4.   Afsnit 4 — Anvendelse af de i bilag XI til direktiv 2004/17/EF anførte retsforskrifter

4.1.   Er den aktivitet, der er genstand for denne begæring, omfattet af en af de retsforskrifter, der er anført i bilag XI til direktiv 2004/17/EF (9)? I bekræftende fald bedes De angive den eller de nationale retsforskrifter til gennemførelse af den pågældende fællesskabslovgivning.

5.   Afsnit 5 — Oplysninger vedrørende det pågældende marked og adgangen til markedet

Dette afsnit skal udfyldes uanset svaret på punkt 4.1 ovenfor.

5.1.   De bedes forklare, hvorfor De mener, at adgangen til det pågældende marked ikke er begrænset.

5.2.   For hvert relevant marked, for hvert af de seneste tre regnskabsår (10), og for hvert af følgende områder:

a)

EØS-området

b)

Fællesskabets område som helhed

c)

EFTA-landenes område som helhed

d)

hver medlemsstat og hvert EFTA-land, hvor ansøgeren udøver en aktivitet, og

e)

det pågældende geografiske marked (11) hvis ansøgeren mener, at der er tale om et andet marked.

gives de oplysninger, der er omhandlet i punkt 5.2.1. til 5.2.9:

5.2.1.   et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi (euro) og volumen (antal enheder) (12), med oplysning om, hvorpå disse beregninger er baseret, og hvorfra de stammer, så vidt muligt vedlagt dokumentation

5.2.2.   ansøgerens omsætning i værdi og volumen samt et skøn over dennes markedsandele

5.2.3.   et skøn over markedsandelen i værdi (og, hvor det er relevant, i volumen) for alle konkurrenter (også importører), som tegner sig for mindst 10 % af det pågældende geografiske marked. Såfremt de er disponible, bedes De vedlægge de dokumenter, der er nødvendige til beregning af disse markedsandele, og angive navn, adresse, telefonnummer og faxnummer på disse konkurrenter, samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse

5.2.4.   et skøn over den samlede import i værdi og volumen på EØS-området samt importens oprindelse med oplysning om:

a)

hvor stor en andel af denne import, der kan henføres til ansøgeren

b)

i hvilket omfang denne import skønnes påvirket af kvoter, told eller ikke-toldmæssige barrierer, og

c)

i hvilket omfang denne import skønnes påvirket af transportomkostninger og andre omkostninger

5.2.5.   i hvilket omfang samhandelen mellem lande inden for EØS-området påvirkes af:

a)

transportomkostninger og andre omkostninger, og

b)

andre ikke-toldmæssige handelsbarrierer

5.2.6.   hvordan ansøgeren producerer og sælger sine varer eller tjenesteydelser; angiv f.eks., om produktionen foregår lokalt, eller om markedsføringen foregår gennem lokale distributionsnet

5.2.7.   en sammenligning mellem de prisniveauer, ansøgeren anvender i de enkelte medlemsstater og EFTA-lande, og en tilsvarende sammenligning af prisniveauerne mellem Fællesskabet, EFTA-lande og andre områder, hvor de pågældende produkter produceres (f.eks. Østeuropa, USA, Japan eller andre relevante områder)

5.2.8.   den vertikale integrations art og omfang for ansøgeren sammenholdt med hans største konkurrenter

5.2.9.   specificer eventuelle aktiver eller infrastrukturer, der anvendes i fællesskab med andre virksomheder eller til udøvelse af mere end en af de aktiviteter, der er omfattet af direktiv 2004/17/EF. Hvis anvendelsen af sådanne aktiver eller infrastrukturer er underlagt særlige betingelser, f.eks. levering af forsyningspligtydelser eller særlige rettigheder, bedes dette oplyst.

5.3.   Oplys venligst følgende:

5.3.1.   Er det i de sidste fem år lykkedes et betydeligt antal virksomheder at vinde indpas på de(t) pågældende geografiske produktmarked(er) (11)? I bekræftende fald bedes De angive de pågældende virksomheders navn, adresse, telefonnummer og faxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson i hver virksomhed samt evaluere virksomhedernes nuværende markedsandele.

5.3.2.   Er der efter ansøgerens opfattelse andre virksomheder (herunder også virksomheder, som for øjeblikket udelukkende opererer på markeder uden for Fællesskabet eller EØS), som kan tænkes at ville trænge ind på markedet? I bekræftende fald bedes De angive de forhold, der lægges til grund for denne antagelse, oplyse disse virksomheders navn, adresse, telefonnummer og faxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson og give et skøn over, hvornår det vil kunne ske.

5.3.3.   Angiv de forskellige faktorer, der i dette tilfælde har betydning for adgangen til de pågældende markeder ud fra både et geografisk og et produktmæssigt synspunkt, idet der tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

de samlede omkostninger (forskning og udvikling, etablering af de nødvendige distributionssystemer, salgsfremstød, reklame, servicefaciliteter osv.) ved at komme ind på markedet og opnå en afsætning svarende til en betydelig, rentabel konkurrent, med angivelse af en sådan konkurrents markedsandel

b)

eventuelle lovbestemte eller regulerede adgangsbarrierer, såsom offentlig godkendelse eller standarder af enhver art

c)

enhver begrænsning som følge af patenter, knowhow og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på disse markeder og enhver begrænsning som følge af udstedelsen af licenser i denne forbindelse

d)

det omfang, hvori ansøgeren har meddelt eller fået meddelt licenser på patenter, knowhow og andre rettigheder på de pågældende markeder

e)

stordriftsfordelenes betydning for produktionen af produkterne på de pågældende markeder

f)

adgangen til forsyningskilder, såsom råmaterialer.

Forskning og udvikling

5.3.4.

Hvilken rolle spiller forskning og udvikling for, at en virksomhed, der opererer på de pågældende markeder, vil kunne tage konkurrencen op på lang sigt? Beskriv, hvilken forskning og udvikling ansøgeren gennemfører på de pågældende markeder.

Der skal i denne forbindelse tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

forsknings- og udviklingstendensen og -intensiteten (13) på disse markeder og for ansøgeren

b)

den teknologiske udvikling, der har fundet sted på disse markeder over et relevant tidsrum (herunder udviklingen af varer og/eller tjenesteydelser, produktionsprocesser, distributionssystemer osv.)

c)

de største innovationer, der er skabt på disse markeder, og de virksomheder, der har skabt dem

d)

innovationscyklussen på disse markeder, og på hvilket stade i denne cyklus ansøgeren befinder sig.

Samarbejdsaftaler

5.3.5.

I hvilket omfang findes der (horisontale eller vertikale) samarbejdsaftaler på de pågældende markeder?

5.3.6.

Giv nærmere oplysninger om de vigtigste samarbejdsaftaler, som ansøgeren har indgået på de pågældende markeder, f.eks. aftaler om forskning og udvikling, licens, fælles produktion, specialisering, distribution, langsigtede forsyninger og informationsudveksling.

6.   Afsnit 6 — Aktiviteter undergivet almindelige konkurrencevilkår

For at afgøre, om en aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, skal der i henhold til artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/17/EF anvendes betingelser, som er i overensstemmelse med konkurrencereglerne i traktaten, såsom de pågældende varers eller tjenesteydelsers særlige kendetegn, eventuelle alternative varer eller tjenesteydelser, prisvilkårene, og om der findes eller vil kunne findes mere end en leverandør af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

6.1.   De bedes forklare, hvorfor De mener, at den aktivitet, der er omfattet af denne begæring, er fuldt ud undergivet almindelige konkurrencevilkår på de(t) pågældende produktmarked(er) og de(t) pågældende geografiske marked(er). De bedes bl.a. angive følgende:

Generelle betingelser på det pågældende marked

6.1.1.

Angiv ansøgerens fem største uafhængige leverandører (14) og størrelsen af deres andel af ansøgerens indkøb (af råmaterialer og varer til brug for produktionen af de pågældende produkter). Desuden bedes De oplyse disse leverandørers navn, adresse, telefon- og telefaxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse leverandører.

De bedes ligeledes angive de virksomheder, der er tilknyttet ansøgeren, og størrelsen af deres andel af ansøgerens indkøb (af råmaterialer og varer til brug for deres produktion af de pågældende produkter). De bedes oplyse disse virksomheders navn, adresse, telefon- og telefaxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse virksomheder.

Udbudsstrukturen på de pågældende markeder

6.1.2.

Beskriv de distributionskanaler og servicenet, der findes på de pågældende markeder, under hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

de distributionssystemer, der findes på markedet, og deres betydning. I hvilket omfang varetages distributionen af tredjemand eller virksomheder, der er tilknyttet ansøgeren?

b)

de servicenet (f.eks. vedligeholdelse og reparation), der findes på markedet, og deres betydning på disse markeder. I hvilket omfang varetages denne service af tredjemand eller virksomheder, der er tilknyttet ansøgeren?

6.1.3.

Angiv i givet fald et skøn over den samlede kapacitet i hele Fællesskabet og i hele EFTA i de tre seneste år. Hvilken kapacitet har ansøgeren haft i denne periode, og hvordan har udnyttelsesgraden været?

6.1.4.

Hvis De mener, at andre faktorer på udbudssiden er relevante, bedes De anføre disse.

Efterspørgselsstrukturen på de pågældende markeder

6.1.5.

Angiv ansøgerens fem største uafhængige kunder på det pågældende marked, og størrelsen af deres andel af ansøgerens samlede afsætning af sådanne produkter. Desuden bedes De oplyse disse kunders navn, adresse, telefon- og telefaxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse kunder.

6.1.6.

Beskriv efterspørgselsstrukturen med angivelse af:

a)

De forskellige faser, som markederne gennemgår: Er markedet under opstart eller i ekspansion, er det et fuldt udviklet marked eller i tilbagegang, og hvilken vækst forventes der i efterspørgslen?

b)

Hvor stor betydning har kundepræferencer med hensyn til f.eks. mærkeloyalitet, produktdifferentiering og levering af et komplet produktsortiment?

c)

Er efterspørgselssiden præget af koncentration, eller er aftagerne spredte?

d)

Hvilke kategorier af kunder optræder der? Beskriv den »typiske kunde« i hver gruppe.

e)

Hvor stor betydning har eneforhandlingskontrakter og andre langsigtede kontrakter?

f)

I hvilket omfang optræder de ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder — eller lignende instanser og virksomheder — som aftagere?

6.1.7.

Giv et skøn over forbrugernes aktivitetsniveau med hensyn til ændring af leverandør eller genforhandling af kontrakt i løbet af de seneste fem år. Angiv ligeledes de kilder, der ligger til grund for dette skøn, og, såfremt de er tilgængelige, de dokumenter, der kan bekræfte dette skøn.


(1)  I henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2004/17/EF forstås ved »tilknyttet virksomhed«»en virksomhed, hvis årsregnskaber er konsolideret med ordregiverens årsregnskaber i overensstemmelse med kravene i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 udarbejdet på grundlag af traktatens artikel 44, stk. 2, litra g), om konsoliderede regnskaber, eller, når det drejer sig om virksomheder, der ikke er underlagt dette direktiv, en virksomhed, som ordregiveren direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse på som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), eller som kan udøve bestemmende indflydelse på ordregiveren, eller som sammen med ordregiveren er underkastet en anden virksomheds bestemmende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.«

(2)  I henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/17/EF skal der ved »ordregivende myndigheder« forstås »staten, lokale myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger bestående af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere sådanne offentligretlige organer.

Et organ anses for offentligretligt, hvis:

dets opgave er at varetage opgaver af almen interesse, der ikke har industriel eller kommerciel karakter,

det er en juridisk person, og

dets aktivitet for størstedelens vedkommende finansieres af staten eller de lokale myndigheder eller af andre offentligretlige organer, eller dets forvaltning er underlagt disses kontrol, eller hvis staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.«

(3)  I henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2004/17/EF skal der ved »offentlig virksomhed« forstås »enhver virksomhed, som de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte kan have bestemmende indflydelse på som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte i relation til en virksomhed:

besidder majoriteten af virksomhedens ansvarlige kapital

råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomheden har udstedt, eller

kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan.«

(4)  Se afsnit 3.

(5)  De berørte aktiviteter eller sektorer kan sammenfattes som følger:

 

Elektricitet (produktion, transport, distribution), gas (produktion, transport, distribution), varme (produktion, transport, distribution), kulbrinter (efterforskning og udvinding), kul og andet fast brændsel (efterforskning og udvinding), drikkevand (produktion, transport, distribution), nærtransport (bus, metro og lignende), jernbane (person- og godsbefordring, levering af infrastrukturer og forvaltning/drift af selve transporttjenesterne), havne (søhavne eller havne ved indre vandveje, levering af infrastrukturer og forvaltning/drift), lufthavne (levering af infrastrukturer og forvaltning/drift), og posttjenester. For en mere præcis definition af de pågældende aktiviteter henvises til artikel 3-7 i direktiv 2004/17/EF.

(6)  

»Kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en af de i artikel 3-7 omhandlede aktiviteter, er ikke underlagt dette direktiv, hvis den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri.«

(7)  Det skal i givet fald præciseres, om det drejer sig om let substituerbare produkter, mest substituerbare produkter, svært substituerbare produkter eller delvis substituerbare produkter.

For et hvilket som helst produkt (i denne definition forstås ved ordet »produkt« både varer og tjenesteydelser) findes der en række substituerbare produkter. Denne produktrække udgøres af alle de substituerbare produkter, der kan komme i betragtning for det pågældende produkt, dvs. alle produkter, der i større eller mindre grad opfylder forbrugerens behov. Rækken af substituerbare produkter strækker sig fra let (eller perfekt) substituerbare produkter (dvs. produkter, som forbrugeren straks ville vende sig mod, f.eks. i tilfælde af en meget beskeden prisstigning på det pågældende produkt) til svært (eller ufuldkomment) substituerbare produkter (dvs. produkter, som forbrugeren kun vil vende sig mod i tilfælde af en meget betydelig prisstigning på det relevante produkt).

I definitionen af det pågældende marked tager Kommissionen kun de produkter i betragtning, der er let substituerbare med de pågældende produkter. Let substituerbare produkter er de produkter, som forbrugeren vil vende sig mod i tilfælde af en beskeden, men væsentlig prisforhøjelse på det relevante produkt (f.eks. 5 %). Dette giver Kommissionen mulighed for at vurdere konkurrenceforholdene inden for rammerne af et relevant marked, der udgøres af alle de produkter, som forbrugerne med lethed ville vende sig mod.

Dette betyder dog ikke, at Kommissionen undlader at tage hensyn til de begrænsninger i parternes konkurrencemæssige adfærd, der følger af tilstedeværelsen af svært substituerbare produkter (dvs. produkter, som forbrugeren ikke vil vende sig mod ved en beskeden, men væsentlig prisforhøjelse på det pågældende produkt (f.eks. 5 %)). Denne effekt tages i betragtning, når markedet er defineret og markedsandelene fastslået.

Det er derfor vigtigt for Kommissionen at have oplysninger både om let substituerbare produkter og svært substituerbare produkter.

(Eksempel på perfekt substitution: elektricitet produceret ved anvendelse af kul og elektricitet produceret ved anvendelse af vedvarende energikilder.)

Ved delvist substituerbare produkter forstås varer og tjenesteydelser, der kun kan erstatte hinanden inden for et bestemt geografisk område, kun en del af året eller kun for visse anvendelsesformål.(Eksempler: Til personbefordring er transport ad jernbane, med metro, sporvogn eller bus delvist substituerbare transportmetoder på nationalt plan, eftersom det kun er inden for et bestemt geografisk område, de udbydes som alternativer til hinanden. De kan til gengæld betragtes som fuldkomment substituerbare inden for dette område.)

(8)  Denne liste er imidlertid ikke udtømmende, og ansøgeren kan henvise til andre faktorer.

(9)  Bilag XI er affattet således:

»A.

TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF GAS ELLER VARME: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre marked for naturgas (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 1).

B.

PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF ELEKTRICITET: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20).

C.

PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF DRIKKEVAND: —

D.

ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT: —

E.

ORDREGIVERE INDEN FOR BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS: —

F.

ORDREGIVERE I POSTSEKTOREN: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

G.

EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3).

H.

EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER ANDET FAST BRÆNDSEL: —

I.

ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET SØHAVNE ELLER HAVNE VED INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER: —

J.

ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER: —«.

(10)  De oplysninger, der anmodes om i punkt 5.2.1 og 5.2.2 nedenfor, skal angives for de områder, der er anført i litra a), b), c), d) og e).

(11)  Se afsnit 3.

(12)  Et markeds værdi og volumen bør angives således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder.

(13)  Forsknings- og udviklingsintensiteten defineres som forsknings- og udviklingsudgifter i forhold til omsætningen.

(14)  Selvstændige leverandører er leverandører, der ikke er virksomheder, som er knyttet til ansøgeren. For en definition af tilknyttet virksomhed henvises til fodnote 1 til punkt 1.1.


BILAG II

Bekendtgørelsesmodeller for en begæring i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF

A.   Begæring indgivet af en medlemsstat

Kommissionen har den … modtaget en begæring i henhold til artikel 30, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (1). Den første hverdag efter modtagelse af begæringen var den …

Begæringen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat], vedrører landets [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet]. Direktiv 2004/17/EF finder i henhold til artikel 30 ikke anvendelse, når den pågældende aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder med ubegrænset adgang. Vurderingen af om betingelserne er opfyldt, skal udelukkende foretages på grundlag af direktiv 2004/17/EF, uden at dette berører anvendelsen af de gældende konkurrenceregler.

Kommissionen har en frist på tre måneder at regne fra ovenstående hverdag til at træffe afgørelse vedrørende denne begæring. Fristen udløber således den …

Bestemmelserne i ovennævnte stk. 4, tredje afsnit, finder/finder ikke (2) anvendelse. Den frist, som Kommissionen råder over, kan således eventuelt forlænges med en måned/tre måneder (2). En sådan forlængelse offentliggøres.

B.   Begæring indgivet af en ordregiver

Kommissionen har den … modtaget en begæring i henhold til artikel 30, stk. 5, i direktiv 2004/17/EF. Den første hverdag efter modtagelse af begæringen var den …

Begæringen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende ordregiver], vedrører [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Direktiv 2004/17/EF finder i henhold til artikel 30 ikke anvendelse, når den pågældende aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder med ubegrænset adgang. Vurderingen af om betingelserne er opfyldt, skal udelukkende foretages på grundlag af direktiv 2004/17/EF, uden at dette berører anvendelsen af de gældende konkurrenceregler.

Kommissionen har en frist på tre måneder at regne fra ovenstående hverdag til at træffe afgørelse vedrørende denne begæring. Fristen udløber således den …

Denne frist kan eventuelt forlænges med tre måneder. Meddelelse om en sådan forlængelse skal offentliggøres.

I henhold til artikel 30, stk. 6, andet afsnit, betragtes efterfølgende begæringer vedrørende [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat], der indgives inden udløbet af fristen for behandling af nærværende begæring, ikke som nye procedurer, og de vil blive behandlet som led i nærværende begæring.


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17).

(2)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG III

Bekendtgørelsesmodeller for en begæring i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Forlængelse af fristen

A.   Begæring indgivet af en medlemsstat

Kommissionen har den… modtaget en begæring i henhold til artikel 30, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (1).

Begæringen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat], vedrører landets [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet]. Begæringen er offentliggjort i EUT C… af… Den oprindelige frist udløber den…

På grund af [kortfattet begrundelse for en forlængelse] og i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivets artikel 30, stk. 6, andet /tredje punktum, forlænges den frist, som Kommissionen har til at træffe afgørelse om denne begæring, med en måned/tre måneder.

Den endelige frist udløber således den…

B.   Begæring indgivet af en ordregiver

Kommissionen har den… modtaget en begæring i henhold til artikel 30, stk. 5, i direktiv 2004/17/EF.

Begæringen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende ordregiver], vedrører [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Begæringen er offentliggjort i EUT C… af… Den oprindelige frist udløber den…

På grund af [kortfattet begrundelse for en forlængelse] og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30, stk. 6, andet punktum, forlænges den frist, som Kommissionen har til at træffe afgørelse om denne begæring, med tre måneder.

Den endelige frist udløber således den…


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17).


BILAG IV

Bekendtgørelsesmodeller for en begæring i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Anvendelse af artikel 30, stk. 1, i mangel af en afgørelse inden for den fastsatte frist

A.   Begæring indgivet af en medlemsstat

Kommissionen har den … modtaget en begæring i henhold til artikel 30, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (1).

Begæringen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat], vedrører landets [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet]. Begæringen er offentliggjort i EUT C … af … . Den oprindelige frist er blevet forlænget, jf. offentliggørelsen i EUT C … af … (2)].

Da fristen for at træffe en afgørelse udløb den …, uden at der er blevet truffet en afgørelse, finder reglen i artikel 30, stk. 1, anvendelse. Bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF finder således ikke anvendelse på de markeder, der gør det muligt at udøve aktiviteten, der består i [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat].

B.   Begæring indgivet af en ordregiver

Kommissionen har den … modtaget en begæring i henhold til artikel 30, stk. 5, i direktiv 2004/17/EF.

Begæringen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende ordregiver], vedrører [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Begæringen er offentliggjort i EUT C … af … . [Den oprindelige frist er blevet forlænget, jf. offentliggørelsen i EUT C … af … (2)].

Da fristen for at træffe en afgørelse udløb den …, uden at der er blevet truffet en afgørelse, anses reglen i artikel 30, stk. 1, at finde anvendelse. Bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF finder således ikke anvendelse på de markeder, der gør det muligt at udøve aktiviteten, der består i [kort angivelse af den pågældende sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat].


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 af 29.10.2004, s. 17).

(2)  Anvendes, hvis det er relevant.