ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 6

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
8. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 23/2005 af 20. december 2004 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2004 af bidraget fra De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen og med virkning fra den 1. januar 2005 af den anvendte rentesats ved overførsler mellem fællesskabsordningen og de nationale pensionsordninger

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 24/2005 af 7. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 25/2005 af 7. januar 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2005 af 7. januar 2005 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005

5

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/12/EF:Rådets beslutning af 20. december 2004 om ændring af beslutning 1999/847/EF med henblik på forlængelse af EF-handlingsprogrammet for civilbeskyttelse ( 1 )

7

 

 

Kommissionen

 

*

2005/13/EF:Kommissionens beslutning af 3. januar 2005 om ændring af beslutning 2001/881/EF om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (meddelt under nummer K(2004) 5598)  ( 1 )

8

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 23/2005

af 20. december 2004

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2004 af bidraget fra De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen og med virkning fra den 1. januar 2005 af den anvendte rentesats ved overførsler mellem fællesskabsordningen og de nationale pensionsordninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, der er fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (2), særlig artikel 83 og 83a og bilag XII til vedtægten,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, fremlagt efter høring af Vedtægtsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i bilag XII til vedtægten fremlagde Eurostat den 1. september 2004 en rapport om den femårlige aktuarmæssige vurdering for 2004 af pensionsordningen, hvorved parametrene i nævnte bilag ajourføres.

(2)

Med henvisning til denne rapport bør der ske en tilpasning af bidraget fra tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber for at sikre den aktuarmæssige balance i pensionsordningen. I henhold til artikel 2 i bilag XII kan tilpasningen i 2004 ikke føre til et bidrag på over 9,75 %.

(3)

Den sats, der er omhandlet i artikel 4 og 8 i bilag VIII og i artikel 40 og 110 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør revideres i overensstemmelse med artikel 12 i bilag XII —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det bidrag, der er omhandlet i artikel 83, stk. 2, i vedtægten, fastsættes med virkning fra den 1. juli 2004 til 9,75 %.

Artikel 2

Den rentesats, der er omhandlet i artikel 4 og 8 i bilag VIII til vedtægten og i artikel 40 og 110 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, fastsættes med virkning fra den 1. januar 2005 til 3,9 %.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.


8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 24/2005

af 7. januar 2005

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 7. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 25/2005

af 7. januar 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra b), andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har i overensstemmelse med sit tilbud i forbindelse med FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) og ved siden af sin generelle præferenceordning (GSP) åbnet toldpræferencer i 1971 for forarbejdede varer af jute og kokos med oprindelse i visse udviklingslande; disse toldpræferencer havde en form af en gradvis nedsættelse af toldsatserne i den fælles toldtarif og fra 1978 til den 31. december 1994 en fuldstændig suspension af disse satser.

(2)

Siden den nye generelle præferenceordning trådte i kraft den 1. januar 1995, har Fællesskabet ved siden af GATT, ved forordning (EF) nr. 2511/2001 (2) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 åbnet autonome fællesskabskontingenter til nultold for fastsatte mængder for forarbejdede varer af jute og kokos indtil den 31. december 2004.

(3)

Den generelle præferenceordning er forlænget indtil den 31. december 2005 ved Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 (3), og det er derfor nødvendigt også at forlænge ordningen for forarbejdede varer af jute og kokos til den 31. december 2005.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 32/2000 skal teksten »fra 1.1.2003 til 31.12.2003 og fra 1.1.2004 til 31.12.2004« i femte kolonne (»Kontingentperiode«) for ordrenumrene 09.0107, 09.0109 og 09.0111 erstattes af følgende tekst: »fra 1.1.2005 til 31.12.2005«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2004 (EUT L 87 af 25.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 339 af 21.12.2001, s. 17.

(3)  EUT L 332 af 19.12.2003, s. 1.


8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 26/2005

af 7. januar 2005

om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, hvortil der er blevet søgt om licens af de nye importører den 3. og 4. januar 2005 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 565/2002, overstiger de mængder, der er tilgængelige for produkter med oprindelse i tredelande, ekskl. Kina og Argentina.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger, som Kommissionen har modtaget den 6. januar 2005, kan imødekommes, og der bør efter importørkategorierne og produkternes oprindelse fastsættes datoer for, hvor længe udstedelsen af licenser bør være suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 3. og 4. januar 2005, og som Kommissionen har modtaget den 6. januar 2005, tildeles den procentvise del af den anmodede mængde, som er angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som vedrører kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005, og som er indgivet efter den 4. januar 2005 og før den dato, der er angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 8. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).


BILAG I

Produktets oprindelse

Tildeling i %

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

26,242

»X«

:

For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


BILAG II

Produktets oprindelse

Datoer

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/7


RÅDETS BESLUTNING

af 20. december 2004

om ændring af beslutning 1999/847/EF med henblik på forlængelse af EF-handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

(EØS-relevant tekst)

(2005/12/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets beslutning 1999/847/EF af 9. december 1999 om indførelse af et EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse (2) skal der i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2004 gennemføres en fællesskabsforanstaltning med henblik på forebyggelse og afhjælpning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer både til lands og på havet samt med henblik på opstilling af et beredskab til bekæmpelse af sådanne katastrofer.

(2)

Begivenheder for nylig, f.eks. oversvømmelserne i Central- og Østeuropa i sommeren 2002, Prestige-ulykken i Spanien i november 2002 og hedebølgen og de omfattende skovbrande i Sydeuropa i sommeren 2003, viser, at fællesskabsforanstaltningen inden for civilbeskyttelse ifølge beslutning 1999/847/EF bør videreføres.

(3)

For at undgå en afbrydelse mellem tidspunktet for udløbet af beslutning 1999/847/EF og datoen for anvendelsen af det nye retsgrundlag er det nødvendigt at forlænge handlingsprogrammet som indført ved beslutning 1999/847/EF i to år.

(4)

Beslutning 1999/847/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 1999/847/EF ændres således:

a)

I artikel 1, stk. 1, ændres »31. december 2004« til »31. december 2006«.

b)

Artikel 2, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af programmet er på 7,5 mio. EUR for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2004 og 4,0 mio. EUR for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  Udtalelse af 15.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 327 af 21.12.1999, s. 53.


Kommissionen

8.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/8


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. januar 2005

om ændring af beslutning 2001/881/EF om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter

(meddelt under nummer K(2004) 5598)

(EØS-relevant tekst)

(2005/13/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør opretholdes sikre grænser for at undgå indførsel af organismer, der udgør en potentiel risiko for menneskers eller dyrs sundhed, og Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor bør sikre en korrekt gennemførelse af den relevante fællesskabslovgivning.

(2)

Det fastsættes i Kommissionens beslutning 2001/881/EF (3), med hvilken hyppighed Kommissionen skal kontrollere grænsekontrolstederne i Fællesskabet, særlig med hensyn til deres infrastrukturer og udstyr samt den måde, hvorpå de fungerer i praksis.

(3)

Siden der ved Kommissionens beslutning 2001/812/EF (4) blev indført harmoniserede standarder for de faciliteter, der skal forefindes på Fællesskabets grænsekontrolsteder, har de fleste grænsekontrolsteder opfyldt de minimumskrav, der stilles til sådanne faciliteter.

(4)

En effektiv kontrol af importen kan kun opnås, hvis de relevante faciliteter er til stede og de procedurer, der er fastsat i den gældende lovgivning om veterinærkontrol, gennemføres korrekt, og sidstnævnte element bør fremover have højeste prioritet i forbindelse med Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg.

(5)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2004 (5) om foranstaltninger vedrørende import af animalske produkter til eget forbrug fastsættes de retlige rammer for den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage ved alle indgange til Fællesskabet ud over den kontrol, som udføres på grænsekontrolstederne i henhold til veterinærkontrolordningen; Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret bør ligeledes føre tilsyn med denne kontrol uden for grænsekontrolstederne.

(6)

Hyppigheden og omfanget af de kontrolbesøg, som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret foretager vedrørende importkontrollen på grænsekontrolstederne i medlemsstaterne, bør fastsættes på grundlag af de pågældende risici for menneskers og dyrs sundhed i Fællesskabet, idet der tages behørigt hensyn til alle de for Kommissionen tilgængelige oplysninger, herunder handelsmønstre i Fællesskabet, statistiske data, der foreligger i henhold til de gældende veterinærbestemmelser, resultaterne af kontorets tidligere kontrolbesøg, eventuelle problemområder og alle andre relevante oplysninger.

(7)

Beslutning 2001/881/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 2 i beslutning 2001/881/EF affattes således:

»Artikel 2

1.   Kommissionens veterinæreksperter skal i samarbejde med medlemsstaternes eksperter foretage regelmæssige kontrolbesøg i medlemsstaterne for at kontrollere, at fællesskabslovgivningen om importkontrol overholdes på de grænsekontrolsteder, der er opført i bilaget. Kontrolbesøgene har til formål at vurdere risikoen for menneskers og dyrs sundhed i Fællesskabet og omfatter en gennemgang af alle aspekter af gennemførelsen af fællesskabslovgivningen om veterinær importkontrol, herunder infrastrukturer, udstyr og procedurer.

2.   Kommissionen kan efter at have hørt den pågældende medlemsstat også foretage en gennemgang af den kontrol, der af hensyn til menneskers og dyrs sundhed foretages af importen og af passagerers personlige bagage ved andre indgange til Fællesskabet, der ikke er opført på listen over grænsekontrolsteder.

3.   Kontrolbesøg foretaget af Kommissionens veterinæreksperter tager udgangspunkt i en vurdering af alle relevante faktorer som beskrevet i stk. 4 og de potentielle risici og konsekvenserne af disse faktorer for menneskers og dyrs sundhed i Fællesskabet.

4.   Kommissionen fastsætter i forbindelse med tilrettelæggelsen af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg, hvor og med hvilken hyppighed disse kontrolbesøg skal finde sted, idet der tages hensyn til tidligere kontrolbesøg aflagt i medlemsstaterne, oplysninger, der indsamles inden for rammerne af TRACES-systemet, oplysninger, der indsendes af medlemsstaterne i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2004, og nedenstående elementer:

de kvantitative og kvalitative handelsmønstre i medlemsstaterne, herunder vedrørende den art eller den type dyr eller produkt, det drejer sig om, samt deres oprindelsesland

relevante oplysninger om eventuel ulovlig import og den potentielle risiko for indførsel af sygdomme

oplysninger, der er tilgængelige inden for rammerne af systemet for hurtig varsling

andre relevante oplysninger.

5.   Kommissionen sender hvert år medlemsstaterne en kopi af kontrolrapporten for alle grænsekontrolsteder, der er blevet besøgt i de foregående 12 måneder, sammen med en rapport om udviklingen af den generelle situation på de godkendte grænsekontrolsteder.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2004/608/EF (EUT L 274 af 24.8.2004, s. 15).

(4)  EFT L 306 af 23.11.2001, s. 28.

(5)  EUT L 122 af 26.4.2004, s. 1.