ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 396

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
31. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2269/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2340/2002 og (EF) nr. 2347/2002 for så vidt angår fiskerimuligheder for dybhavsarter for de medlemsstater, der tiltrådte i 2004

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006

4

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2271/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2272/2004 22. december 2004 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 769/2002 på importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til import af cumarin afsendt fra Indien eller Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej

18

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2273/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2274/2004 af 30. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2275/2004 af 30. december 2004 om åbning af en licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2276/2004 af 30. december 2004 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2004 af 30. december 2004 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2278/2004 af 30. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2279/2004 af 30. december 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2280/2004 af 30. december 2004 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2005

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/927/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om at få visse områder, der er omfattet af afsnit IV i tredje del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underlagt proceduren i artikel 251 i traktaten

45

 

*

2004/928/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa

47

 

 

Kommissionen

 

*

2004/929/EF:
Kommissionens afgørelse af 22. december 2004 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2004 på vederlag til tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de ti nye medlemsstater i en periode på højst 15 måneder efter tiltrædelsen

49

 

*

2004/930/EF:
Kommissionens beslutning af 28. december 2004 om EF-tilskud til foranstaltninger, som medlemsstaterne har planlagt til gennemførelse af kontrol-, inspektions- og overvågningsprogrammer i 2004 (anden tranche) (meddelt under nummer K(2004) 5310)

51

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

2004/931/FUSP:
Afgørelse 2004/1/EUPOL Kinshasa truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 9. december 2004 om udnævnelse af missionschefen for EU-politimissionen i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) EUPOL Kinshasa

61

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/410/EF af 28. april 2004 om særlige dyresundhedsbetingelser for import af visse dyr fra Saint Pierre og Miquelon og om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF ( EUT L 208 af 10.6.2004 )

62

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2269/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2340/2002 og (EF) nr. 2347/2002 for så vidt angår fiskerimuligheder for dybhavsarter for de medlemsstater, der tiltrådte i 2004

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (1), særlig artikel 57, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved tiltrædelsesakten af 2003 blev der ikke foretaget nogen tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 2340/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fiskerimulighederne for dybhavsbestande (2) for 2003-2004 med henblik på at tildele de nye medlemsstater sådanne fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt under hensyntagen til fiskerimønstre svarende til dem, der blev anvendt i 2002, at tildele de nye medlemsstater, der tiltrådte i 2004, fiskerimuligheder for dybhavsarter for 2004, således at disse medlemsstaters fiskere kan fortsætte deres virksomhed.

(2)

Tildelingen af fiskerimuligheder bør ikke betyde, at de fangster, der er taget lovligt inden den 1. maj 2004, medfører fradrag i kvoterne i henhold til artikel 23, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3), artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (4) eller artikel 26 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (5).

(3)

I Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (6) fastsættes der maksimumsgrænser for maskineffekten og fiskeriindsatsen for den flåde, der har tilladelse til at lande betydelige mængder dybhavsarter, og der fastsættes en referenceperiode, der skal ligge til grund for fastsættelsen af disse grænser, som er den treårsperiode, der går forud for nævnte forordnings ikrafttræden. Det er nødvendigt, at den referenceperiode, der anvendes ved indførelse af sådanne maksimumsgrænser, tager hensyn til de senere år, således at fiskerne i de nye medlemsstater kan fortsætte deres virksomhed.

(4)

For at forordning (EF) nr. 2340/2002 og forordning (EF) nr. 2347/2002 af kan anvendes på de nye medlemsstater, der tiltrådte i 2004, er det absolut nødvendigt, at denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004.

(5)

Forordning (EF) nr. 2340/2002 og (EF) nr. 2347/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2340/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

1.   Fangster, der tages i perioden 1. januar-1. maj 2004 af fartøjer fra de medlemsstater, der tiltrådte i 2004, afskrives på de i bilag I fastsatte kvoter.

2.   Senest 15 dage efter datoen for denne forordnings offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende Kommissionen om, hvor meget de har fanget i perioden 1. januar-1. maj 2004.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

Artikel 23, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93, artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 26 i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (7) gælder ikke for fangster, som fartøjer fra de medlemsstater, der tiltrådte i 2004, har taget før den 1. maj 2004 ud over den kvote, der er fastsat i bilag I til denne forordning.«

(7)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59."

3)

Bilag I ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I artikel 4 i forordning (EF) nr. 2347/2002 indsættes følgende stykke:

»3.   Uanset stk. 1 beregner de medlemsstater, der tiltrådte i 2004, den samlede maskineffekt og den samlede størrelse for de af deres fiskerfartøjer, som i et af årene 2000, 2001 eller 2002 landede over 10 tons dybhavsarter i blandede fangster. De samlede værdier meddeles Kommissionen«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles,den 20. december 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 1.

(2)  EFT L 356 af 31.12.2002, s. 1.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(4)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(5)  EFT L 398 af 31.12.2002, s. 59.

(6)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 2340/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne om sort sabelfisk i område V, VI, VII og XII affattes således:

»5. Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

V, VI, VII, XII (EF-farvande og farvande, som ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

Tyskland

37

Estland

32

Spanien

185

Frankrig

2 600

Irland

93

Letland

207

Litauen

2

Polen

2

Det Forenede Kongerige

185

Andre (1)

10

EF

3 353«

2)

Oplysningerne om skolæst i område Vb, VI og VII affattes således:

»23. Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Vb, VI, VII (EF-farvande og farvande, som ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

Tyskland

10

Estland

78

Spanien

86

Frankrig

4 396

Irland

346

Letland

0

Litauen

101

Polen

51

Det Forenede Kongerige

258

Andre (2)

10

EF

5 336«

3)

Oplysningerne om byrkelange i område VI og VII affattes således:

»31. Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

VI, VII (EF-farvande og farvande, som ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion)

Tyskland

39

Estland

6

Spanien

122

Frankrig

2 788

Irland

10

Litauen

2

Polen

1

Det Forenede Kongerige

709

Andre (3)

10

EF

3 687«


(1)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under den kvote.

(2)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under den kvote.

(3)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under den kvote.


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/4


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2270/2004

af 22. december 2004

om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 træffer Rådet de nødvendige foranstaltninger for at sikre adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning.

(2)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet fastsætte fiskerimulighederne for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper og fordele dem efter de gældende kriterier.

(3)

Den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om visse dybhavsbestande tyder på, at disse bestande ikke udnyttes bæredygtigt, og at fiskerimulighederne for disse bestande bør reduceres for at sikre bæredygtigheden.

(4)

DICES har desuden påpeget, at befiskningen af orange savbug i ICES-område VII er alt for stor. Den videnskabelige rådgivning tyder desuden på, at orange savbug i område VI er kraftigt nedfisket, og der er identificeret områder med sårbare koncentrationer af denne art. Fiskeri efter orange savbug i disse områder bør derfor forbydes.

(5)

Fællesskabet er medlem af Kommissionen for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav, som har rekommanderet en begrænsning af fiskeriindsatsen, når det gælder fiskeriet efter visse dybhavsarter. Denne rekommandation bør derfor gennemføres af Fællesskabet.

(6)

For at sikre en effektiv kvoteforvaltning bør der fastsætte særlige betingelser for fiskeriet.

(7)

Ifølge artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2) er det nødvendigt at bestemme, hvilke bestande de deri fastsatte foranstaltninger gælder for.

(8)

Den videnskabelige rådgivning fra ICES vedrørende de fleste af dybhavsarterne tyder på, at fiskeriindsatsen bør reduceres. Da der ikke foreligger særlige foranstaltninger, som begrænser den aktivitet, der udøves af fartøjer, som fisker efter dybhavsarter, bør indsatsen reguleres ved, at fiskerflådens maskineffekt og kapacitet tilpasses i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

(9)

Foranstaltningerne i henhold til denne forordning bør fastlægges under henvisning til ICES-områder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (3) og til CECAF-områder (Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav) som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (4).

(10)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i henhold til de relevante EF-forskrifter, navnlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (5), Rådets forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (6), Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (7), Rådets forordning (EF) nr. 88/98 af 18. december 1997 om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund (8), Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (9) og Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (10).

(11)

For at sikre EF-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for disse fiskerier fra den 1. januar 2005. På grund af sagens hastende karakter er det absolut nødvendigt at indrømme en undtagelse fra den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes de årlige fiskerimuligheder for 2005 og 2006 for bestande af dybhavsarter og for EF-fiskerfartøjer i områder i EF-farvande og i visse farvande uden for EF-farvandene, hvor der kræves fangstbegrænsninger, og de særlige betingelser, der gælder for udnyttelsen af disse fiskerimuligheder.

Artikel 2

Definitioner

1.   Ved anvendelsen af denne forordning forstås ved »dybhavsfiskeritilladelse« fiskeritilladelsen i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (11).

2.   Afgrænsningerne af ICES-områder og CECAF-områder er fastlagt i henholdsvis forordning (EØF) nr. 3880/91 og forordning (EF) nr. 2597/95.

Artikel 3

Fastsættelse af fiskerimuligheder

Fiskerimulighederne for bestande af dybhavsarter for EF-fartøjer fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 4

Fordeling blandt medlemsstaterne

Fiskerimulighederne fordeles blandt medlemsstaterne som fastsat i bilaget, uden at dette berører:

a)

udvekslinger i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger i henhold til artikel 21, stk. 4, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002

c)

supplerende landinger, der er tilladt efter artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

mængder, der tilbageholdes efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser efter artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/96 og artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 5

Kvotefleksibilitet

Ved anvendelsen af forordning (EF) nr. 847/96 betragtes alle kvoter i bilaget til nærværende forordning som »analytiske« kvoter.

Foranstaltningerne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 finder dog ikke anvendelse på disse kvoter.

Artikel 6

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fiskerimuligheder i henhold til denne forordning, må ikke beholdes om bord eller landes, medmindre de er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, som ikke er opbrugt. Alle landinger afskrives på kvoterne.

Stk. 1 gælder ikke for fangster taget som led i videnskabelige undersøgelser, der gennemføres i henhold til forordning (EF) nr. 850/98, og som ikke afskrives på kvoterne.

Artikel 7

Orange savbug

1.   Beskyttelsesområderne for orange savbug defineres som følgende havområder:

a)

det havområde, der afgrænses af kompaslinjer mellem følgende koordinater:

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 8° 30′ V

 

56° 23′ N, 8° 30′ V

 

55° 00′ N, 9° 38′ V

 

55° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

b)

det havområde, der afgrænses af kompaslinjer mellem følgende koordinater:

 

55° 30′ N, 15° 49′ V

 

53° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 15° 49′ V

c)

det havområde, der afgrænses af kompaslinjer mellem følgende koordinater:

 

55° 00′ N, 13° 51′ V

 

55° 00′ N, 10° 37′ V

 

54° 15′ N, 10° 37′ V

 

53° 30′ N, 11° 50′ V

 

53° 30′ N, 13° 51′ V

Disse koordinater og de tilsvarende kompaslinjer og fartøjspositioner måles efter WGS84-standarden.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer med dybhavsfiskeritilladelse overvåges behørigt af fiskeriovervågningscentrene (FOC), som skal råde over et system til opsporing og registrering af, når fartøjet sejler ind i, gennem og ud af de i stk. afgrænsede områder.

3.   Fartøjer med en dybhavsfiskeritilladelse, der er sejlet ind i et af de i stk. 1 afgrænsede områder, må hverken beholde orange savbug om bord eller omlade orange savbug, og må heller ikke lande orange savbug ved afslutningen af fangsttogtet, medmindre

alle ombordværende fiskeredskaber er fastsurret og bortstuvet under gennemsejlingen, jf. betingelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93, artikel 20, stk. 1

gennemsnitshastigheden under gennemsejlingen ikke er mindre 8 knob.

Artikel 8

Begrænsninger for fiskeriindsatsen og dertil knyttede betingelser for forvaltningen af bestande

Hver medlemsstat sørger for, at fiskeriindsatsen i 2005, målt i kW-dage til havs, for fartøjer med en dybhavsfiskeritilladelse ikke overstiger 90 % af dens fartøjers fiskeriindsats i 2003 på fangsttogter, hvor der var givet dybhavsfiskeritilladelse, og der blev fanget dybhavsarter, jf. Rådets forordning 2347/2002, bilag I og II, med undtagelse af guldlaks.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003.

(5)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(6)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2001 (EFT L 268 af 9.10.2001, s. 23).

(7)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(8)  EFT L 9 af 15.1.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 812/2004 (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12).

(9)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(10)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 602/2004 (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 30).

(11)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.


BILAG

Del 1

Definition af arter og artsgrupper

Fiskebestandene er anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navne. Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning:

Almindeligt anvendt navn

Latinsk navn

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Berycider

Beryx spp.

Brosme

Brosme brosme

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Byrkelange

Molva dypterygia

Skælbrosme

Phycis blennoides

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Henvisninger til »dybhavshajer« gælder følgende hajarter: portugisisk pighaj (Centroscymnus coelolepis), mørk pighaj (Centrophorus squamosus), næbhaj (Deania calceus), chokoladehaj (Dalatias licha), lyshaj (Etmopterus princeps), sorthaj (Etmopterus spinax), Fabricius sorthaj (Centroscyllium fabricii), ru pighaj (Centrophorus granulosus), ringhaj (Galeus melastomus), kattehaj (Galeus murinus), islandsk kattehaj (Apristurus spp.)

Del 2

Årlige fiskerimuligheder for EF-fartøjer i områder, hvor der gælder fangstbegrænsninger, angivet pr. art og pr. område (i tons levende vægt).

Alle angivelser refererer til ICES-underområder, medmindre andet er anført

Art

:

Dybhavshajer

Område

:

V, VI, VII, VIII, IX (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

161

 

Spanien

767

 

Estland

10

 

Frankrig

2 775

 

Irland

448

 

Litauen

10

 

Polen

10

 

Portugal

1 044

 

Det Forenede Kongerige

1 538

 

EF

6 763

 


Art

:

Dybhavshajer

Område

:

X (EF-farvande og internationale farvande)

Portugal

14

 

EF

14

 


Art

:

Dybhavshajer og Deania histricosa og Deania profondorum

Område

:

XII (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

169

 

Frankrig

54

 

Irland

10

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

243

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

I, II, III, IV (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

10

 

Frankrig

10

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

30

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

V, VI, VII, XII (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

35

Spanien

173

Estland

17

Frankrig

2 433

Irland

87

Letland

113

Litauen

1

Polen

1

Det Forenede Kongerige

173

Andre (1)

9

EF

3 042


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

VIII, IX, X (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

13

 

Frankrig

31

 

Portugal

3 956

 

EF

4 000

 


Art

:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område

:

CECAF 34.1.2. (EF-farvande og internationale farvande)

Portugal

4 285

 

EF

4 285

 


Art

:

Berycider

Beryx spp.

Område

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

74

 

Frankrig

20

 

Irland

10

 

Portugal

214

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

328

 


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

I, II, XIV (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

10

Frankrig

10

Det Forenede Kongerige

10

Andre (2)

5

EF

35


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

III (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

20

 

Sverige

10

 

Tyskland

10

 

EF

40

 


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

IV (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

85

Tyskland

26

Frankrig

60

Sverige

9

Det Forenede Kongerige

128

Andre (3)

9

EF

317


Art

:

Brosme

Brosme brosme

Område

:

V, VI, VII (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

9

Spanien

29

Frankrig

353

Irland

34

Det Forenede Kongerige

170

Andre (4)

9

EF

604


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

I, II, IV, Va (EF-farvande og internationale farvande)

Dänemark

2

 

Tyskland

2

 

Frankrig

14

 

Det Forenede Kongerige

2

 

EF

20

 


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

III (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

1 504

 

Tyskland

9

 

Sverige

77

 

EF

1 590

 


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Vb, VI, VII (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

9

Estland

73

Spanien

74

Frankrig

3 736

Irland

294

Letland

32

Litauen

131

Polen

676

Det Forenede Kongerige

219

Andre (5)

9

EF

5 253


Art

:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

VIII, IX, X, XII, XIV (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

47

 

Spanien

5 165

 

Frankrig

238

 

Irland

10

 

Det Forenede Kongerige

21

 

Letland

83

 

Litauen

10

 

Polen

1 616

 

EF

7 190

 


Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VI (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

10

 

Frankrig

58

 

Irland

10

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

88

 


Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VII (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

9

Frankrig

866

Irland

255

Det Forenede Kongerige

9

Andre (6)

9

EF

1 148


Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Område

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

10

 

Frankrig

52

 

Irland

14

 

Portugal

16

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

102

 


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

II, IV, V (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

9

Tyskland

9

Frankrig

52

Irland

9

Det Forenede Kongerige

31

Andre (7)

9

EF

119


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

III (EF-farvande og internationale farvande)

Danmark

10

 

Tyskland

5

 

Sverige

10

 

EF

25

 


Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

VI, VII (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

33

Estland

5

Spanien

104

Frankrig

2 371

Irland

9

Litauen

2

Polen

1

Det Forenede Kongerige

603

Andre (8)

9

EF

3 137


Art

:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område

:

VI, VII, VIII (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

238

Frankrig

12

Irland

9

Det Forenede Kongerige

30

Andre (9)

9

EF

298


Art

:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område

:

IX (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

850

 

Portugal

230

 

EF

1 080

 


Art

:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område

:

X (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

10

 

Portugal

1 116

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

1 136

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

I, II, III, IV (EF-farvande og internationale farvande)

Tyskland

10

 

Frankrig

10

 

Det Forenede Kongerige

16

 

EF

36

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

V, VI, VII (EF-farvande og internationale farvande

Tyskland

10

 

Spanien

588

 

Frankrig

356

 

Irland

260

 

Det Forenede Kongerige

814

 

EF

2 028

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

VIII, IX (EF-farvande og internationale farvande)

Spanien

242

 

Frankrig

15

 

Portugal

10

 

EF

267

 


Art

:

Skælbrosme

Phycis blennoides

Område

:

X, XII (EF-farvande og internationale farvande)

Frankrig

10

 

Portugal

43

 

Det Forenede Kongerige

10

 

EF

63

 


(1)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(2)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(3)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(4)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(5)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(6)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(7)  Nur für Beifänge. Im Rahmen dieser Quote ist keine gezielte Fischerei erlaubt

(8)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(9)  Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/13


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2271/2004

af 22. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i Fællesskabets interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 af 27. juni 1996 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter (1).

(2)

En række produkter i nævnte forordning bør udgå af listen i bilaget, fordi det ikke længere er i Fællesskabets interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome toldsatser, eller fordi beskrivelsen må ændres for at afspejle, at visse produkter har gennemløbet en teknisk udvikling, og at der er sket en økonomisk udvikling på markedet.

(3)

De produkter, hvis beskrivelse må ændres, bør betragtes som nye produkter.

(4)

Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 1255/96 i overensstemmelse hermed.

(5)

Eftersom denne forordning skal anvendes fra 1. januar 2005 bør den straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer:

1)

de produkter, der er anført i bilag I til denne forordning indsættes

2)

de produkter, hvis koder er anført i bilag II til nærværende forordning, udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1241/2004 (EFT L 238 af 8.7.2004, s. 1).


BILAG I

KN-Code

TARIC

Varebeskrivelse

Autonom toldsats (%)

ex 2005 90 80

70

Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg

0

ex 2106 10 20

10

Sojaproteinisolat, med indhold af calciumphosphat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent

0

ex 2309 90 99

20

Calciumnatriumphosphat, med et fluorindhold på 0,005 vægtprocent og derover, men under 0,2 vægtprocent beregnet på grundlag af tørstoffet til brug ved fremstilling af tilsætningsstoffer til dyrefoder (1)

0

ex 2904 90 85

30

5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzen

0

ex 2908 90 00

40

3-Nitro-p-cresol

0

ex 2914 70 00

50

3'-Chlorpropiophenon

0

ex 2919 00 90

30

Aluminiumhydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat]

0

ex 2922 29 00

15

N-Methyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamin

0

ex 2924 29 95

75

3-Amino-p-anisanilid

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-N-ethylacetamid

0

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silan

0

ex 2929 90 00

20

Ethylisocyanoacetat

0

ex 2931 00 95

84

Methylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan

0

ex 2932 99 85

20

(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)keton

0

ex 2933 19 90

20

4-Amino-1-methyl-3-propylpyrazol-5-carboxamid

0

ex 2933 59 95

15

(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorphenyl)butyl-2-ammoniumphosphatmonohydrat

0

ex 2933 99 90

40

trans-4-Hydroxy-L-prolin

0

ex 2933 99 90

85

Pyrrolidin

0

ex 2934 99 90

80

Oblimersennatrium (INNM)

0

ex 3707 90 90

10

Antirefleksmiddel, bestående af en modificeret methacrylpolymer, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder, i form af opløsning i 2-methoxy-1-methylethylacetat og 1-methoxypropan-2-ol

0

ex 3707 90 90

20

Antirefleksmiddel, bestående af en copolymer af hydroxystyren og methylmethacrylat, modificeret med chromoforgrupper, med indhold af polymer på 10 vægtprocent og derunder, i form af opløsning i 1-methoxypropan-2-ol og ethyllactat

0

ex 3707 90 90

40

Antirefleksmiddel, bestående af aminoplast og modificeret phenolplast, i form af opløsning i 1-methoxypropan-2-ol og ethyllactat, med indhold af de to polymerer på i alt på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 24 vægtprocent

0

ex 3707 90 90

50

Antirefleksmiddel, med indhold af:

cyclohexanon på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent,

1-methyl-2-pyrrolidon på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent,

tetrahydrofurfurylalkohol på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent

0

ex 3808 10 90

40

Spinosad (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoat på 69 vægtprocent og derover, men ikke over 79 vægtprocent

0

ex 3817 00 80

10

Blanding af alkylnaphthalener, med indhold af:

hexadecylnaphthalen på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 98 vægtprocent

dihexadecylnaphthalen på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent

0

ex 3824 90 64

06

Blanding af inosin (INN), dimepranol (INN) og acedoben (INN)

0

ex 3824 90 99

96

zirconiumdioxid, stabiliseret med calciumoxid, i pulverform

0

ex 3907 20 21

10

Blanding med indhold af en polymer af glycerol og 1,2-epoxypropan på 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, og en copolymer af dibutyltmaleat og N-vinyl-2-pyrrolidon på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

0

ex 3908 90 00

30

reaktionsprodukt af blandinger af octadecancarboxylsyrer polymeriseret med en aliphatisk polyetherdiamin

0

ex 3911 90 99

85

Polymer af ethylen og styren, tværbundet med divinylbenzen, i form af en suspension

0

ex 3919 10 19

10

Refleksfolie bestående af et lag polyurethan, og som på den ene side er forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer eller udskiftning af data eller kopiering eller et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Reflekterende lamineret folie, bestående af en film af polycarbonat, præget på den ene side med et regelmæssigt mønster, dækket på begge sider med et eller flere lag plast, eventuelt også belagt på den ene side med et lag klæbestof og liner (bagpapir)

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Refleksfolie, bestående af et lag poly(vinylchlorid), et lag alkydpolyester, og som på den ene side er forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Klæbefolie bestående af et bærelag af en copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA) af tykkelse 70 μm og derover og af et akrylbaseret klæbemiddel af tykkelse 5 μm og derover, bestemt til beskyttelse af overfladen på siliciumskiver (1)

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Refleksfolie bestående af et lag polyethylen, et lag polyethan, og på den ene side forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering, eller et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et varmeaktiveret lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)

0

ex 3921 13 10

10

Plade af polyurethanskum, af tykkelse 3 mm (± 15 %) og densitet 0,09435 eller derover, men ikke over 0,10092

0

ex 5404 10 90

50

Monofilamenter af polyester eller af poly(butylenterephthalat), med største tværmål 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm, bestemt til fremstilling af lynlås (1)

0

ex 5603 14 90

30

Fiberdug, bestående af en central elastormerfilm lamineret på hver side med spunbonded endeløse fibre af polypropylen af vægt 200 g/m2 eller derover, men ikke over 300 g/m2

0

ex 7002 10 00

10

Kugler af E-glas, med diameter 20,3 mm eller derover, men ikke over 26 mm

0

ex 8108 30 00

10

Affald og skrot af titanium og titaniumlegeringer, bortset fra det, der har et indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 %

0

ex 8108 90 50

10

Legering af titanium og aluminium, med indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,49 mm eller derover, men ikke over 3,1 mm, af bredde 1 000 mm eller derover, men ikke over 1 254 mm, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 19 00 (1)

0

ex 8108 90 50

20

Legering af titanium, aluminium og vanadium, med indhold af aluminium på 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,5 vægtprocent, af vanadium på 2,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,0 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,6 mm eller derover, men ikke over 0,9 mm, af bredde 1 000 mm og derunder, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 19 00 (1)

0

ex 8518 40 91

10

Lavfrekvensforstærkerenhed, bestående af mindst en lavfrekvensforstærker, en statisk omformer og en lydgenerator, til fremstilling af aktive højtalere monteret i kabinet (1)

0

ex 8522 90 98

48

Videotromle, med videohoveder eller video- og tonehoveder og en elektromotor til brug ved fremstillingen af varer henhørende under pos. 8521 (1)

0

ex 8529 90 81

43

Plasmaskærm kun med adresserings- og displayelektroder, med eller uden driver og/eller styreelektronik kun til pixeladressering og med eller uden strømforsyning.

0

ex 9002 90 90

60

Linser, monteret, til brug ved fremstillingen af projektor-tv (1)

0


(1)  Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 – EFT L 253 af 11.10.1993, s. 71 og senere ændringer).


BILAG II

KN-kode

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/18


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2272/2004

22. december 2004

om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 769/2002 på importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til import af cumarin afsendt fra Indien eller Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13,

under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Eksisterende foranstaltninger

(1)

I forbindelse med en fornyet undersøgelse på grund af udløbet af de gældende foranstaltninger indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 769/2002 (2) (»den oprindelige forordning«) en endelig antidumpingtold på 3 479 EUR pr. ton på importen af cumarin henhørende under KN kode ex 2932 21 00 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«).

2.   Anmodning

(2)

Den 24. februar 2004 modtog Kommissionen i medfør af artikel 13, stk. 3, i grundforordningen en anmodning om at undersøge den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der var indført på import af cumarin med oprindelse i Kina (»anmodningen«). Anmodningen blev indgivet af European Chemical Industry Council (CEFIC) (»ansøgeren«) på vegne af den eneste producent i Fællesskabet.

(3)

I anmodningen hævdedes det, at der var sket en ændring i handelsmønstret efter, at der var blevet indført antidumpingforanstaltninger for importen af cumarin med oprindelse i Kina, hvilket en betydelig stigning i importen af samme vare fra Indien og Thailand vidnede om.

(4)

Denne ændring i handelsmønstret skyldes angiveligt, at cumarin med oprindelse i Kina blev omladet via Indien og Thailand. Ifølge anmodningen var der desuden ikke nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for denne praksis ud over, at der var indført antidumpingforanstaltninger for importen af cumarin med oprindelse i Kina.

(5)

Endelig påstod ansøgeren, at de afhjælpende virkninger af de eksisterende antidumpingforanstaltninger for cumarin med oprindelse i Kina blev undergravet både i henseende til priser og mængder. Betydelige mængder af cumarin importeret fra Indien og Thailand lod til at have erstattet importen af cumarin fra Kina. Desuden forelå der tilstrækkeligt bevis for, at stigningen i importen var sket på baggrund af priser, der lå betydeligt under den ikke-skadevoldende pris, der var fastlagt i den undersøgelse, der førte til indførelsen af de eksisterende foranstaltninger, og at der forekom dumping i forhold til den tidligere fastsatte normale værdi for cumarin med oprindelse i Kina.

3.   Indledning

(6)

Kommissionen indledte ved forordning (EF) nr. 661/2004 (3) (»indledningsforordningen«) en undersøgelse af den påståede omgåelse af antidumpingforanstaltningerne for import af cumarin afsendt fra Indien eller Thailand, uanset om varen var angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej, og pålagde i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen toldmyndighederne fra den 9. april 2004 at registrere import af cumarin afsendt fra Indien og Thailand, uanset om varen var angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej, henhørende under KN-kode ex 2932 21 00 (Taric-kode 2932210011 og 2932210015). Kommissionen underrettede myndighederne i Kina, Indien og Thailand om indledningen af undersøgelsen.

4.   Undersøgelse

(7)

Kommissionen underrettede officielt myndighederne i Kina, Indien og Thailand, producenter/eksportører, importører i Fællesskabet, som den vidste var berørt af sagen, samt den ansøgeren om indledningen af undersøgelsen. Der blev sendt spørgeskemaer til producenter/eksportører i Kina og Indien (der var ingen kendte producenter i Thailand) samt til de importører i Fællesskabet, der var nævnt i anmodningen, eller som Kommissionen var bekendt med i forbindelse med den undersøgelse, der førte til indførelse af de nuværende foranstaltninger. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den i indledningsforordningen fastsatte frist. Alle parter blev underrettet om, at manglende samarbejdsvilje kunne medføre, at artikel 18 i grundforordningen ville blive anvendt, og at afgørelser ville blive truffet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

(8)

Ingen producenter eller eksportører i Kina eller Thailand besvarede spørgeskemaet. Der blev modtaget besvarelser af spørgeskemaet inden for fristerne fra en eksporterende producent i Indien og en uafhængig importør i Fællesskabet. Kommissionen aflagde kontrolbesøg hos følgende indiske eksporterende producent:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Indien.

   Undersøgelsesperiode

(9)

Undersøgelsen omfattede perioden fra den 1. april 2003 til den 31. marts 2004 (»undersøgelsesperioden«). Der blev indhentet data fra 2000 og ind til udløbet af undersøgelsesperioden med henblik på at undersøge ændringen i handelsmønstret.

B.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

1.   Generelt/Samarbejdsvilje

a)   Thailand

(10)

Ingen producenter eller eksportører af cumarin i Thailand gav sig til kende eller samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Afgørelserne vedrørende eksporten af cumarin afsendt fra Thailand til Fællesskabet måtte derfor træffes på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen. Ved undersøgelsens begyndelse var de thailandske myndigheder blevet underrettet om følgerne af manglende samarbejdsvilje som beskrevet i artikel 18, stk. 6, i grundforordningen.

b)   Indien

(11)

En eksporterende producent i Indien, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India (»Atlas«), som hvad både mængde og værdi angår tegnede sig for over 90 % af den samlede import af cumarin fra Indien i undersøgelsesperioden, samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(12)

Atlas anførte i sin besvarelse af spørgeskemaet, at ingen af selskabets forretningsmæssige forbundne selskaber hverken direkte eller indirekte handler med eller fremstiller cumarin. Kontrolbesøget afslørede imidlertid, at Atlas har to forretningsmæssigt forbundne selskaber i Indien, nemlig: Monolith Chemicals Pvt. Ltd. og Aims Impex Pvt. Ltd., som importerer cumarin med oprindelse i Kina til Indien og derefter sælger den importerede vare til Atlas.

c)   Kina

(13)

Ingen kinesiske producenter eller eksportører samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(14)

Det blev gjort klart for disse selskaber, at manglende samarbejdsvilje kunne føre til, at artikel 18 i grundforordningen blev anvendt. De blev også gjort bekendt med følgerne af manglende samarbejdsvilje.

2.   Den pågældende vare og samme vare

(15)

Den vare, der er tale om i forbindelse med den påståede omgåelse, er, som defineret i den oprindelige forordning, cumarin, der i øjeblikket henhører under KN-kode ex 2932 21 00. Cumarin er et hvidligt krystallinsk pulver med en karakteristisk duft af nyslået hø. Det anvendes hovedsageligt som kemisk aromastof og som fikseringsmiddel i forbindelse med fremstillingen af duftforbindelser, der anvendes til fremstilling af rensemidler, kosmetik og parfume.

(16)

Cumarin kan fremstilles ved to forskellige produktionsprocesser: ud fra phenol (Perkins reaktion) eller ud fra o-cresol (Raschigs reaktion). Cumarin fremstillet via disse to processer har imidlertid samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og samme anvendelsesformål.

(17)

På grundlag af de oplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med undersøgelsen fra den eneste samarbejdsvillige indiske producent, og da ingen andre indiske producenter og ingen parter i Thailand samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, må det uden beviser på det modsatte konkluderes, at cumarin, der eksporteres til Fællesskabet fra Kina, og cumarin, der afsendes fra Indien eller Thailand, har samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og anvendes til samme formål. De bør derfor anses for at være samme varer, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

3.   Ændring i handelsmønstret

(18)

Som nævnt ovenfor hævdes det, at det ændrede handelsmønster skyldes omladning via Indien og Thailand.

Thailand

(19)

Da ingen thailandske selskaber samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, måtte den thailandske eksport til Fællesskabet i medfør af artikel 18 i grundforordningen fastsættes på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger. Der blev derfor anvendt oplysninger fra Eurostat som den mest velegnede kilde til at fastsætte eksportpriser og importmængder fra Thailand.

(20)

Importen af cumarin fra Thailand steg fra 0 ton i 2000 til 211 tons i undersøgelsesperioden. Importen fra Thailand begyndte i oktober 2001 nogle måneder efter indledningen af udløbsundersøgelsen, som blev afsluttet i 2002 (»den tidligere undersøgelse«), hvor det ikke kunne udelukkes, at de foranstaltninger, der var indført ved Rådets forordning (EF) nr. 600/96 af 25. marts 1996 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cumarin med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik (4) , ville blive opretholdt. Af den samlede importmængde af cumarin til Fællesskabet steg andelen af den fra Thailand afsendte import fra 0 % i 2000 til 50 % i undersøgelsesperioden, medens importen af cumarin fra Kina til Fællesskabet forblev stabil med omkring 7 % i samme periode. Endvidere viser de kinesiske eksportstatistikker på KN-kodeniveau, at eksporten af cumarin fra Kina til Thailand i samme periode steg betragteligt fra 1 ton i 2000 til 270 tons i undersøgelsesperioden. Det blev også bemærket, at importen fra Thailand til en vis grad havde kompenseret for nedgangen i importen fra Kina, siden der oprindeligt blev indført foranstaltninger ved forordning (EF) nr. 600/96.

(21)

I mangel af samarbejdsvilje og beviser på det modsatte konkluderes det, at der var tale om en ændring i handelsmønstret mellem Kina, Thailand og Fællesskabet fra 2000 til undersøgelsesperioden, som skyldtes omladning af cumarin med oprindelse i Kina via Thailand.

Indien

(22)

Af den samlede importmængde af cumarin til Fællesskabet steg andelen af den fra Indien afsendte import fra 11 % i 2000 til 35 % i undersøgelsesperioden, medens importen af cumarin fra Kina til Fællesskabet forblev stabil med omkring 7 % i samme periode. Endvidere viser de kinesiske eksportstatistikker på KN-kodeniveau, at eksporten af cumarin fra Kina til Indien i samme periode steg betragteligt fra 88 tons i 2000 til 687 tons i undersøgelsesperioden. Det blev også bemærket, at importen fra Indien til en vis grad havde kompenseret for nedgangen i importen fra Kina, siden der oprindeligt blev indført foranstaltninger ved forordning (EF) nr. 600/96.

a)   Samarbejdende eksporterende producent i Indien

(23)

Atlas øgede fortsat sin eksport til Fællesskabet betydeligt fra 100 (5) i regnskabsåret 2000/2001 (6) til 1 957 i undersøgelsesperioden. I samme periode øgede Atlas også sine indkøb af cumarin med oprindelse i Kina fra 100 i regnskabsåret 2000/2001 til 1 411 i undersøgelsesperioden. Det konkluderes derfor, at Atlas besluttede at importere cumarin med oprindelse i Kina og efter en mindre ændring eksportere den videre til Fællesskabet og derved øgede den andel af importen, der blev sendt fra Indien til Fællesskabet.

b)   Ikke-samarbejdende selskaber

(24)

I anmodningen nævntes endnu en producent i Indien. Hvad angår dette ikke-samarbejdende selskab og andre producenter, der måtte eksistere, men som valgte ikke at samarbejde, var det nødvendigt at fastsætte eksportmængde og -værdi på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til artikel 18 i grundforordningen. Oplysninger fra Eurostat, som var den mest velegnede kilde, blev derfor anvendt til at fastsætte eksportpriser og –mængder for selskaber, som ikke samarbejdede. Det blev således fastslået, at importen af varer fra de ikke-samarbejdende selskaber faldt en anelse. Det skal også bemærkes, at importen fra det ikke-samarbejdende selskab kun udgjorde mellem 4 og 7 % (7) i mængde og værdi af den samlede import af cumarin fra Indien i undersøgelsesperioden. Da selskaberne ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, og de havde en så beskeden markedsandel, blev det fastslået, at de tilgængelige oplysninger for ikke-samarbejdende selskaber ikke var af en sådan art, at de kunne omstøde resultaterne angående en ændring i handelsmønstret.

c)   Konklusioner vedrørende Indien

(25)

På grundlag af ovenstående konkluderes det, at der har været tale om en ændring i handelsmønstret mellem Indien, Kina og Fællesskabet fra 2000 til undersøgelsesperioden, som skyldtes det samarbejdende selskabs eksport — efter en mindre ændring — af cumarin med oprindelse i Kina via Indien og ikke-samarbejdende selskabers omladning af cumarin med oprindelse i Kina via Indien.

4.   Ikke tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse

Thailand

(26)

Med hensyn til importen fra Thailand må det i mangel af samarbejdsvilje og beviser på det modsatte konkluderes, at importen begyndte nogle måneder efter, at den tidligere undersøgelse var blevet indledt, sandsynligvis i forventning om en forlængelse af de eksisterende antidumpingforanstaltninger, og ændringen i handelsmønstret derfor må skyldes antidumpingforanstaltningerne og ikke nogen anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse i betydningen efter artikel 13, stk. 1, i grundforordningen.

Indien

(27)

Hvad angår den samarbejdende indiske eksporterende producent, Atlas, viste undersøgelsen, at selskabet importerede cumarin, fremstillet ved o-cresol-processen, fra Kina gennem to forretningsmæssigt forbundne indiske selskaber. Den importerede vare blev renset yderligere af Atlas, og denne cumarin blev derefter eksporteret videre til Fællesskabet. I undersøgelsesperioden udgjorde cumarin, der var genstand for denne produktionsproces, 75 % (8) af Atlas' samlede produktion. Den resterende mængde på 25 % (8) var cumarin fremstillet ved phenol-processen, som rent faktisk blev produceret i Indien. Da den angivne KN-kode for cumarin, der importeres fra Kina, og den angivne kode for den yderligere rensede cumarin, som Atlas eksporterer videre til Fællesskabet, er den samme, konkluderes det, at begge varer er samme varer, og den vare, der eksporteres videre til Fællesskabet, har derfor stadig oprindelse i Kina.

(28)

Atlas hævdede, at en KN-kode blot er en vejledende oplysning til at fastslå en vares oprindelse, og at den yderligere rensning af cumarin må anses for at være en sidste betydelig forarbejdning i en virksomhed, der er udstyret til formålet, og må resultere i fremstillingen af en ny vare. Efter Atlas' opfattelse havde den cumarin, som selskabet rensede yderligere, derfor oprindelse i Indien.

(29)

Det blev fastslået, at en yderligere rensning af cumarin, som allerede er velegnet for kosmetikindustrien, ikke ændrer ved den pågældende cumarins oprindelse.

(30)

Undersøgelsen viste desuden, at omkostningerne til yderligere rensning af cumarin ikke var høje, og det konkluderedes derfor, at denne proces kun bestod i en mindre ændring af cumarin for at forbedre dens renhed og ikke i fremstillingen af en ny vare. Den yderligere rensede cumarin falder således ind under definitionen af den pågældende vare. Atlas anfægtede ikke dette.

(31)

Atlas hævdede også, at i en vurdering af om forarbejdningen kunne anses for at være betydelig, burde den værdi af cumarin importeret fra Kina, der gik tabt ved yderligere rensning, behandles som en omkostning fremkommet ved rensningsprocessen. Værdien af cumarin, der er gået tabt i rensningsprocessen, påløber imidlertid på det tidspunkt, hvor sådan cumarin indkøbes. Den kan derfor ikke betragtes som en omkostning affødt af selve rensningsprocessen.

(32)

Selskabet tilføjede også, at hovedårsagen til at eksportere cumarin med oprindelse i Kina var usikkerhed på grund af risikoen for strejker i Indien. Selv om risikoen for strejker som sådan kan betragtes som en mulig begrundelse for selskabets beslutning, kan strejker have indvirkning på begge Atlas' produktionsprocesser, dvs. produktionen af indisk cumarin fra phenol-processen og rensningen af cumarin fra o-cresol-processen med oprindelse i Kina. Strejker synes derfor ikke at udgøre en tilstrækkelig begrundelse for den kendsgerning, at andelen af cumarin med oprindelse i Kina, som Atlas anvender i produktionsprocessen, steg fra ca. 25 % i 2000 til over 70 % i undersøgelsesperioden (8).

(33)

Det konkluderes derfor, at ændringen i handelsmønstret skyldtes de eksisterende antidumpingforanstaltninger og ikke nogen anden tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse efter betydningen i artikel 13, stk. 1, i grundforordningen.

(34)

Eksporten fra de ikke-samarbejdende selskaber i Indien faldt efter regnskabsåret 2001/2002, hvor Atlas pludselig øgede sin markedsandel, men i betragtning af de små mængder blev det fastslået, at dette ikke havde indvirkning på afgørelsen om, at der var tale om en ændring i handelsmønstret.

5.   Undergravning af virkningerne af tolden hvad angår priser og/eller mængder af samme vare

Thailand

(35)

På baggrund af ovennævnte analyse af handelsstrømmen konkluderedes det, at ændringen i Fællesskabets importmønster skyldes de eksisterende antidumpingforanstaltninger. Medens der indtil oktober 2001 ikke var nogen import til Fællesskabet angivet med oprindelse i Thailand, steg importen af varer angivet med oprindelse i Thailand til 211 tons i undersøgelsesperioden. Denne mængde udgjorde 30,7 % af forbruget i Fællesskabet i undersøgelsesperioden for den tidligere undersøgelse.

(36)

Undersøgelsen viste, at gennemsnitspriserne ved import fra Thailand var endnu lavere end priserne på import fra Kina i den tidligere undersøgelse og derfor lavere end EF erhvervsgrenens priser. De gennemsnitlige importpriser fra Thailand var også 20 % lavere end de kinesiske eksportpriser i undersøgelsesperioden for den nuværende undersøgelse.

(37)

På grundlag af ovenstående konkluderes det, at ændringen i handelsmønstret kombineret med de ekstraordinært lave eksportpriser fra Thailand har undergravet antidumpingforanstaltningernes afhjælpende virkninger, både hvad angår mængder og priser på den samme vare.

Indien

(38)

På baggrund af ovennævnte analyse af handelsstrømmen konkluderedes det, at ændringen i handelsmønster skyldes de eksisterende antidumpingforanstaltninger. Medens importen fra Indien kun udgjorde 11 % af den samlede import af cumarin til Fællesskabet i 2000, tegnede den sig for 35 % i undersøgelsesperioden. Denne mængde udgjorde 18-22 % (9) af forbruget i Fællesskabet i undersøgelsesperioden for den tidligere undersøgelse.

(39)

Undersøgelsen viste, at gennemsnitspriserne ved import fra Indien var endnu lavere end priserne på import fra Kina i den tidligere undersøgelse og derfor lavere end EF erhvervsgrenens priser. De gennemsnitlige importpriser fra Indien var også 14 % lavere end de kinesiske eksportpriser i undersøgelsesperioden for den nuværende undersøgelse.

(40)

På grundlag af ovenstående konkluderes det, at ændringen i handelsmønstret kombineret med de ekstraordinært lave eksportpriser fra Indien har undergravet antidumpingforanstaltningernes afhjælpende virkninger, både hvad angår mængder og priser på den samme vare.

(41)

Atlas hævdede, at det er urimeligt at sammenligne kinesiske eksportpriser til Fællesskabet i 1994 (dvs. den undersøgelsesperiode, der blev anvendt i undersøgelsen, som førte til indførelse af de oprindelige foranstaltninger i 1996) med indiske eksportpriser til det samme marked i dag, fordi der er gået ti år mellem de to undersøgelsesperioder.

(42)

Hvad der virkelig skete var imidlertid, at de indiske eksportpriser blev sammenlignet med de kinesiske eksportpriser, der blev fastsat i undersøgelsesperioden for den udløbsundersøgelse, der blev afsluttet i 2002.

6.   Bevis for, at der finder dumping sted i forbindelse med de normale værdier, der tidligere blev fastsat for samme eller tilsvarende varer

Thailand

(43)

Med henblik på at fastslå, om der forelå bevis for, at der var tale om dumping i forbindelse med eksporten af den pågældende vare fra Thailand til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, anvendtes oplysninger fra Eurostat i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen.

(44)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i grundforordningen kræves det, at der foreligger bevis for dumping i forhold til den tidligere fastsatte normale værdi for samme eller lignende varer.

(45)

Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, som berører priserne og prisernes sammenlignelighed. Disse justeringer blev foretaget i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen hvad angår transport og forsikring på grundlag af de foreliggende oplysninger, dvs. som angivet i anmodningen, i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen.

(46)

Det fremgik af den i overensstemmelse med artikel 2, stk. 11 og 12, i grundforordningen gennemførte sammenligning af den vejede gennemsnitlige normale værdi som beregnet i den tidligere undersøgelsesperiode og det vejede gennemsnit af eksportpriserne i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, at der forekom dumping i forbindelse med importen af cumarin fra Thailand til Fællesskabet. Dumpingmargenen udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, var på over 100 %.

Indien

(47)

Med henblik på at fastslå om der forelå bevis for, at der var tale om dumping i forbindelse med eksporten af den pågældende vare fra Indien til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, anvendtes de eksportpriser, der var opgivet af den samarbejdende indiske producent, samt for de ikke-samarbejdende selskabers vedkommende oplysninger fra Eurostat i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen.

a)   Samarbejdende eksporterende producent

(48)

Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og Atlas' eksportpris blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, som berører priserne og prisernes sammenlignelighed. Disse justeringer blev i henhold til artikel 2, stk. 10, i grundforordningen hvad angår transport-, forsikrings-, håndterings-, laste- og emballeringsomkostninger samt valutaomregning foretaget på grundlag af de af Atlas fremlagte oplysninger.

(49)

Det fremgik af den i overensstemmelse med artikel 2, stk. 11 og 12, i grundforordningen gennemførte sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi som beregnet i den tidligere undersøgelsesperiode og det vejede gennemsnit af eksportpriserne i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, at der forekom dumping i forbindelse med importen af cumarin afsendt af Atlas. Dumpingmargenen udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, var på over 80 %.

(50)

Atlas hævdede, at sammenligningen af den vejede gennemsnitlige normale værdi som beregnet i den tidligere undersøgelse og det vejede gennemsnit af eksportpriserne i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse ikke førte til en korrekt konklusion, fordi der er en forskel på ti år mellem undersøgelsesperioderne for de to undersøgelser.

(51)

Til det vejede gennemsnit af den normale værdi anvendte Kommissionen imidlertid data fra den udløbsundersøgelse, som konkluderedes i 2002, og derfor er der kun en forskel på to år mellem undersøgelsesperioderne for de to undersøgelser. Dette er i overensstemmelse med betingelserne i artikel 13, stk. 1, i grundforordningen.

b)   Ikke-samarbejdende selskaber

(52)

Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, som berører priserne og prisernes sammenlignelighed. Disse justeringer blev i henhold til artikel 2, stk. 10, i grundforordningen hvad angår transport-, forsikrings-, håndterings-, laste- og emballeringsomkostninger samt valutaomregning foretaget på grundlag af de af Atlas fremlagte oplysninger.

(53)

Det fremgik af den i overensstemmelse med artikel 2, stk. 11 og 12, i grundforordningen gennemførte sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi som beregnet i den tidligere undersøgelsesperiode og det vejede gennemsnit af eksportpriserne i denne undersøgelsesperiode udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, at der forekom dumping i forbindelse med importen af cumarin fra de ikke-samarbejdende selskaber i Indien. Dumpingmargenen udtrykt som en procentdel af prisen, cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, var på over 60 %.

C.   FORANSTALTNINGER

(54)

På baggrund af ovenstående resultater vedrørende omgåelse efter betydningen i artikel 13, stk. 1, i grundforordningen bør de eksisterende antidumpingforanstaltninger for import af den pågældende vare med oprindelse i Kina udvides til også at omfatte samme vare afsendt fra Indien og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej.

(55)

Den udvidede told skal være den, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i den oprindelige forordning.

(56)

I henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, ifølge hvilke udvidede foranstaltninger i forbindelse med registreret import skal anvendes fra datoen for en sådan registrering, skal der opkræves antidumpingtold i forbindelse med import af cumarin afsendt fra Indien og Thailand, der indføres i Fællesskabet under registrering i overensstemmelse med artikel 2 i indledningsforordningen. I betragtning af varens ombyttelighed og de særlige omstændigheder ved dette tilfælde var det imidlertid ikke muligt med sikkerhed at skelne mellem transaktioner vedrørende cumarin, som rent faktisk var fremstillet i Indien, og transaktioner vedrørende cumarin, som var importeret fra Kina, renset yderligere og senere eksporteret videre til Fællesskabet. Opkrævning med tilbagevirkende kraft af den udvidede antidumpingtold på import af cumarin afsendt fra Indien skal derfor ikke gælde for import af cumarin, der blev eksporteret af Atlas i registreringsperioden.

D.   ANMODNING OM UNDTAGELSE FRA REGISTRERING ELLER UDVIDELSE AF TOLDEN

(57)

Den eneste samarbejdende eksportør, Atlas, indgav i medfør af artikel 13, stk. 4, i grundforordningen en anmodning om undtagelse fra registrering og de påtænkte udvidede antidumpingforanstaltninger.

(58)

Undersøgelsen viste, at Atlas havde omgået de gældende antidumpingforanstaltninger ved efter en mindre ændring at have videreeksporteret cumarin med oprindelse i Kina. Det blev også fastslået, at Atlas havde eksporteret cumarin til Fællesskabet, som rent faktisk var fremstillet i Indien ved phenol-processen (jf. betragtning (27)). Ifølge artikel 13, stk. 4, i grundforordningen betyder det forhold, at Atlas var involveret i omgåelse, at selskabet ikke kan opnå fritagelse.

E.   TILSAGN

(59)

I betragtning af varens ombyttelighed og de vanskeligheder, Atlas havde i undersøgelsesperioden med at skelne mellem varer fremstillet i Indien ved phenol-processen og cumarin med oprindelse i Kina, som blev renset yderligere og videreeksporteret til Fællesskabet, anses det undtagelsesvis for hensigtsmæssigt at godtage et tilsagn fra Atlas, hvorved selskabet kan sælge cumarin til Fællesskabet, som rent faktisk er fremstillet i Indien, i en mængde op til et kvantitativt loft svarende til den mængde af sådan vare, der solgtes til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. Den udvidede told skal ikke betales for cumarin, som sælges i henhold til tilsagnet.

(60)

Kommissionen kan godtage dette tilsagn fra Atlas ved en kommissionsafgørelse.

(61)

Atlas har i den forbindelse forpligtet sig til at sende Kommissionen regelmæssige og detaljerede oplysninger om selskabets eksport til Fællesskabet, hvilket betyder, at Kommissionen vil kunne overvåge tilsagnet effektivt.

(62)

For yderligere at sætte Kommissionen i stand til effektivt at overvåge, om selskabet overholder tilsagnet, når der forelægges en anmodning om overgang til fri omsætning for de relevante toldmyndigheder, skal fritagelse for antidumpingtolden være betinget af, at der forelægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er opført i bilaget. Disse oplysninger er også nødvendige for at sætte toldmyndighederne i stand til med tilstrækkelig nøjagtighed at sikre sig, at sendingerne svarer til handelsdokumenterne. Forelægges der ikke en sådan faktura, eller svarer den ikke til den vare, der frembydes for toldmyndighed, skal der betales antidumpingtold med den relevante sats.

På baggrund af dette anses det for muligt at godtage tilsagnet, og det pågældende selskab er blevet underrettet om de væsentligste kendsgerninger, betragtninger og forpligtelser, der ligger til grund for godtagelsen.

(63)

Hvis Atlas misligholder tilsagnet, eller hvis det viser sig, at det er praktisk umuligt at anvende tilsagnet, kan Kommissionen trække sin godtagelse tilbage —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 769/2002 på import af cumarin henhørende under KN-kode ex 2932 21 00 med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides til også at omfatte cumarin henhørende under KN-kode ex 2932 21 00 afsendt fra Indien eller Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej (Taric-kode 2932210011 og 2932210015).

2.   Den ved stk. 1 udvidede told opkræves på import, der registreres i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 661/2004 og artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96, med undtagelse af varer, der eksporteres afAtlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, Indien(Taric-tillægskode A579).

3.   Uanset stk. 1 skal den endelige antidumpingtold ikke gælde for import af varer, der er overgået til fri omsætning i overensstemmelse med artikel 2.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse.

Artikel 2

1.   Importvarer, der angives til overgang til fri omsætning, fritages for den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at de er fremstillet af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført i den relevante kommissionsafgørelse, som undertiden ændres, og er importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i samme afgørelse.

2.   De i stk. 1 nævnte importvarer fritages for antidumpingtolden, hvis:

a)

der ved fremlæggelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning for medlemsstaternes toldmyndigheder forelægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger der er opført i bilaget, og

b)

de varer, der er angivet og frembydes for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til varebeskrivelsen i handelsfakturaen.

Artikel 3

1.   Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftligt på et af Fællesskabets officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere ansøgeren. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

Kontor: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Fax (32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Kommissionen kan efter høring af det rådgivende udvalg ved en afgørelse tillade fritagelse for den ved artikel 1 stk. 1, udvidede told i forbindelse med import af varer fra selskaber, som har fremsat anmodning herom.

Artikel 4

Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 661/2004.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

Formand

C. VEERMAN


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 123 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1854/2003 (EFT L 272 af 23.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 99.

(4)  EFT L 86 af 4.4.1996, s. 1.

(5)  Af fortrolighedshensyn angives indekstal.

(6)  Regnskabsåret dækker perioden fra 1. april i et år til 31. marts det følgende år.

(7)  Af fortrolighedshensyn angives et interval.

(8)  Af fortrolighedshensyn angives ikke præcise data.

(9)  Af fortrolighedshensyn angives et interval.


BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af handelsfakturaen for selskabets salg til Fællesskabet af cumarin, der er omfattet af tilsagnet:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

2.

Navnet på det selskab, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som udsteder handelsfakturaen.

3.

Handelsfakturaens nummer.

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato.

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal toldbehandles ved Fællesskabets grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer (PCN), som anvendes i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet;

en beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til den pågældende PCN (f.eks. »PCN …«);

selskabsvarekodenummer (hvis relevant);

KN-kode;

mængde (kg).

7.

Navnet på det selskab, der handler som importør i Fællesskabet, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, som er omfattet af et tilsagn.

8.

Navnet på den funktionær i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af (selskab), og som Europa-Kommissionen har godtaget ved afgørelse nr. (INDSÆT NUMMER). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/28


RÅDETS FORORDNING (EF, Euratom) Nr. 2273/2004

af 22. december 2004

om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ti nye medlemsstater tiltrådte den 1. maj 2004.

(2)

Derudover bør der tages højde for eventuelle yderligere tiltrædelser.

(3)

Fællesskaberne har ydet lån og lånegarantier til tiltrædelseslandene eller til projekter i disse lande. Disse lån og lånegarantier er på nuværende tidspunkt dækket af garantifonden og vil være udestående eller i kraft efter tiltrædelsesdatoen. Fra og med denne dato ophører de med at være eksterne aktioner i forhold til Fællesskaberne og bør derfor dækkes direkte af Den Europæiske Unions almindelige budget og ikke længere af garantifonden.

(4)

Den Europæiske Investeringsbank bør oplyse Kommissionen om størrelsen af sine udestående transaktioner under Fællesskabernes garanti i de nye medlemsstater på tiltrædelsesdatoen.

(5)

Den beretning, der er udarbejdet af Kommissionen i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 af 31. oktober 1994 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (2), konkluderer, at det ikke er nødvendigt at ændre nogen af fondens parametre for at tage højde for EU's udvidelse.

(6)

I betragtning af omfanget af de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den årlige beretning, jf. artikel 7 i forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94, og kompleksiteten af de procedurer, der skal afsluttes, inden beretningen kan forelægges, bør der afsættes mere tid til dens udarbejdelse.

(7)

Forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Traktaterne indeholder ikke anden hjemmel end EF-traktatens artikel 308 og Euratom-traktatens artikel 203 til vedtagelse af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 ændres således:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»Alle transaktioner, der gennemføres til fordel for et tredjeland eller med henblik på finansiering af projekter i et tredjeland, falder uden for denne forordnings anvendelsesområde med virkning fra datoen for dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

Ved en ny medlemsstats tiltrædelse af Den Europæiske Union nedsættes målbeløbet med et beløb, der beregnes på grundlag af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3.

Med henblik på beregning af denne nedsættelse anvendes den procentsats, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og er gældende på tiltrædelsesdatoen, på størrelsen af de udestående transaktioner på denne dato.

Overskudsbeløbet tilbageføres til en særlig konto i oversigten over indtægter i Den Europæiske Unions almindelige budget.«

3)

I artikel 7 ændres datoen »31. marts« til »31. maj«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EUT C 19 af 23.1.2004, s. 3.

(2)  EFT L 293 af 12.11.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1149/1999 (EFT L 139 af 2.6.1999, s. 1).


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2274/2004

af 30. december 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 30. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

75,5

204

47,8

999

61,7

0709 90 70

204

55,6

999

55,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

448

33,6

999

33,6

0805 20 10

204

47,1

999

47,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

204

47,4

999

47,4

0805 50 10

052

50,9

999

50,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

720

48,3

999

48,3

0808 20 50

400

87,0

999

87,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2275/2004

af 30. december 2004

om åbning af en licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i den landbrugsaftale (2), som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden, har Fællesskabet forpligtet sig til at indføre en vis mængde sorghum til Spanien.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og majs til Portugal (3) fastlægger de særlige bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(3)

Under hensyn til det eksisterende behov på markedet i Spanien bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum.

(4)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (4) skal importtolden for sorghum nedsættes med 60 % inden for et kontingent på 100 000 tons pr. kalenderår og med 50 % ud over dette kontingent. Den samlede virkning af denne fordel og fordelen som følge af licitationen over nedsættelsen af importtolden vil kunne skabe forstyrrelser på det spanske kornmarked. Den pågældende samlede virkning bør derfor udelukkes.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 for sorghum, der importeres til Spanien.

2.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

3.   Den i bilag II til forordning (EF) nr. 2886/2002 omhandlede nedsættelse af importtolden for sorghum finder ikke anvendelse inden for rammerne af licitationen.

Artikel 2

Licitationen er åben indtil den 15. december 2005. Så længe den varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med licitationen, er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).

(4)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2276/2004

af 30. december 2004

om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i de aftaler (2), som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden, har Fællesskabet forpligtet sig til at indføre en vis mængde majs til Portugal.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og majs til Portugal (3) indeholder de særlige supplerende bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(3)

Under hensyn til det eksisterende behov på markedet i Portugal bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af importtolden for majs.

(4)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 for majs, der importeres til Portugal.

2.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen er åben indtil den 17. marts 2005. Så længe den varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med disse licitationer, er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2277/2004

af 30. december 2004

om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i de aftaler (2), som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden, har Fællesskabet forpligtet sig til at indføre en vis mængde majs til Spanien.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og majs til Portugal (3) indeholder de særlige supplerende bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(3)

Under hensyn til det eksisterende behov på markedet i Spanien bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af importtolden for majs.

(4)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 for majs, der importeres til Spanien.

2.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen er åben indtil den 28. april 2005. Så længe den varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med disse licitationer, er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2278/2004

af 30. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 26, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (2), som blev ændret ved forordning (EF) nr. 1783/2003 (3), omfatter visse bestemmelser, der ikke direkte kan anvendes på modtagerlandene i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999. Der kan derfor ikke længere henvises til artikel 26 i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999 (4). Der bør derfor indsættes særlige bestemmelser i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2759/1999 for at tage hensyn til den situation, der gør sig gældende for ansøgerlandene.

(2)

Artikel 8 i forordning (EF) nr. 1268/1999 vedrører satsen for EF-bidraget og støtteintensiteten. Ved stk. 2 i nævnte artikel hæves loftet over offentlig støtte til investeringer i landbrugsbedrifter, blandt andet når det gælder investeringer, der foretages af unge landbrugere og/eller i bjergområder. Disse udtryk bør defineres i henhold til de principper, der gælder for medlemsstaterne.

(3)

Forordning (EF) nr. 2759/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2759/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Der kan ydes støtte til de investeringer, som er fastsat i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1257/1999, og som vedrører forbedring af forarbejdningen og afsætningen af de landbrugsprodukter, inklusive fiskevarer, der er medtaget i traktatens bilag I. Landbrugsprodukter, undtagen fiskevarer, skal have oprindelse i ansøgerlandene eller EF. Der ydes ikke støtte til investeringer i detailleddet.

Støtten ydes til de personer, som i sidste ende er ansvarlige for at finansiere investering i virksomheder, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, første og andet led, i denne forordning.

Hvis der dog i forbindelse med den gældende EF-ret for nylig er indført minimumsnormer for miljø, hygiejne og dyrevelfærd på det tidspunkt, hvor ansøgningen om støtte indgår, er beslutningen om at yde støtte betinget af, at virksomheden opfylder disse nye normer, når investeringen er gennemført.«

2)

Artikel 8, stk. 4, affattes således:

»4.   Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999 gælder følgende definitioner:

a)

»unge landbrugere« betyder landbrugere, der er under 40 år gamle på det tidspunkt, hvor beslutningen om at yde støtte træffes, og som har tilstrækkelige faglige kvalifikationer

b)

»bjergområder« betyder bjergområder som defineret i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1257/1999

c)

»offentlig støtte« betyder al offentlig støtte, hvad enten den ydes i henhold til programmet eller ej.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2008/2004 (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 12).

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 70.

(4)  EFT L 331 af 23.12.1999, s. 51. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 775/2003 (EUT L 112 af 6.5.2003, s. 9).


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2279/2004

af 30. december 2004

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 af 9. april 2001 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for varer, der er præferenceberettigede i medfør af aftalerne med visse Middelhavslande, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1981/94 og (EF) nr. 934/95 (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har ved afgørelse af 22. december 2004 (2) indgået en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 2 til interimsassocieringsaftalen mellem EF og Den Palæstinensiske Myndighed. Den nye aftale skal anvendes fra den 1. januar 2005.

(2)

Den nye protokol 1 vedrørende ordninger for import til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben, herefter benævnt »den nye protokol 1«, indeholder bestemmelser om nye toldindrømmelser og ændringer af de eksisterende indrømmelser fastsat i forordning (EF) nr. 747/2001, hvoraf nogle er omfattet af fællesskabstoldkontingenter og referencemængder.

(3)

For at implementere toldindrømmelserne i den nye protokol 1 er det nødvendigt at ændre bilaget til forordning (EF) nr. 747/2001.

(4)

Med henblik på at beregne toldkontingenterne og referencemængderne for det første anvendelsesår bør det fastsættes, at når kontingent- eller referencemængdeperioden starter før datoen for den nye aftales anvendelse, nedsættes toldkontingentmængderne og referencemængderne proportionelt i forhold til den del af perioden, der ligger forud for denne dato.

(5)

For at lette forvaltningen af visse eksisterende toldkontingenter og referencemængder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 747/2001, bør de mængder, der importeres inden for rammerne af disse kontingenter og referencemængder, modregnes i de foranstaltninger, der er åbnet i medfør af forordning (EF) nr. 747/2001, som ændret ved denne forordning.

(6)

I overensstemmelse med den nye protokol 1 bør toldkontingentmængderne for visse produkter forhøjes to gange.

(7)

Da bestemmelserne i denne forordning skal anvendes fra den nye aftales ikrafttrædelsesdato, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VIII til forordning (EØF) nr. 747/2001 affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

For kontingent- og referencemængdeperioder, der stadig er åbne den 1. januar 2005, modregnes de mængder, der i medfør af forordning (EF) nr. 747/2001 er overgået til fri omsætning i Fællesskabet inden for rammerne af toldkontingenterne og referencemængderne med løbenumrene 09.1381, 18.0310, 18.0340 og 18.0380, i toldkontingenterne og referencemængderne i bilag VIII til forordning (EF) nr. 747/2001, som ændret ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 19.4.2001, s. 2. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2256/2004 (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 24).

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

»BILAG VIII

VESTBREDDEN OG GAZASTRIBEN

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes på grundlag af KN-kodernes dækning på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. Hvor der er angivet ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved samlet anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse.

DEL A: Toldkontingenter

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Kontingentperiode

Kontingentmængde

(i tons nettovægt)

Kontingenttoldsats

09.1383

0409 00 00

Naturlig honning

fra 1.1. til 31.12.2005

500

Fri

fra 1.1. til 31.12.2006

750

fra 1.1. til 31.12.2007 og for hver periode herefter fra 1.1. til 31.12.

1 000

09.1382

0603 10

Friske afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til pynt

fra 1.1. til 31.12.2005

2 000

Fri

fra 1.1. til 31.12.2006

2 250

fra 1.1. til 31.12.2007 og for hver periode herefter fra 1.1. til 31.12.

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Svampe, judasøre (Auricularia spp.), bævresvamp (Tremella spp.) og trøfler, tørrede

fra 1.1. til 31.12.

500

Fri

09.1385

0806 10 10

Druer, friske, til spisebrug

fra 1.2. til 14.7.2005

1 000

Fri

fra 1.2. til 14.7.2006

1 500

fra 1.2. til 14.7.2007 og for hver periode herefter fra 1.2. til 14.7.

2 000

09.1381

0810 10 00

Friske jordbær

fra 1.11.2004 til 31.3.2005

1 680

Fri

fra 1.11.2005 til 31.3.2006

2 500

fra 1.11.2006 til 31.3 2007 og for hver periode herefter fra 1.11. til 31.3.

3 000

09.1386

1509 10

Jomfruolie

fra 1.1. til 31.12.2005

2 000

Fri

fra 1.1. til 31.12.2006

2 500

fra 1.1. til 31.12.2007 og for hver periode herefter fra 1.1. til 31.12.

3 000


DEL B: Referencemængder

Løbenummer

KN-kode

Taric-underopdeling

Varebeskrivelse

Referencemængdeperiode

Referencemængde

(i tons nettovægt)

Referencemængdetoldsats

18.0310

0702 00 00

 

Tomater, friske eller kølede

fra 1.12.2004 til 31.3.2005

1 750

Fri (1)

fra 1.12.2005 til 31.3.2006 og for hver periode herefter fra 1.12. til 31.3.

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Auberginer, friske eller kølede

de 15.1. a 30.4.

3 000

Fri

18.0330

ex 0709 60

 

Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, friske eller kølede

fra 1.1. til 31.12.

1 000

Fri

0709 60 10

Sød peber

0709 60 99

I andre tilfælde

18.0340

0709 90 70

 

Courgetter, friske eller kølede

fra 1.12. til 28./29.2.

300

Fri (1)

18.0350

0805 10 20

 

Friske appelsiner

fra 1.1. til 31.12.

25 000

Fri (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske

fra 1.1. til 31.12.

500

Fri (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum), friske

fra 1.1. til 31.12.

800

Fri (1)

18.0380

0807 19 00

 

Meloner (undtagen vandmeloner), friske

fra 1.11. til 31.5.

10 000

Fri«


(1)  Fritagelsen gælder kun værditolden.


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2280/2004

af 30. december 2004

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 1. januar 2005

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

12,63

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

45,09

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

55,51

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

55,51

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

45,09


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 15.12.2004-29.12.2004

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

108,75 (3)

60,16

145,51

135,51

115,51

83,05

Præmie for Golfen (EUR/t)

39,75

12,46

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

 

 

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 31,03 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om at få visse områder, der er omfattet af afsnit IV i tredje del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underlagt proceduren i artikel 251 i traktaten

(2004/927/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 67, stk. 2, andet led,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Amsterdam-traktaten fik Det Europæiske Fællesskab beføjelse til at vedtage foranstaltninger, der vedrører visa, asyl og indvandring og andre politikker vedrørende fri bevægelighed for personer, jf. bestemmelserne i afsnit IV i tredje del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »traktaten«.

(2)

I henhold til artikel 67 i traktaten, der blev indført ved Amsterdam-traktaten, skal de fleste af disse foranstaltninger vedtages af Rådet med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet.

(3)

Som anført i artikel 67, stk. 2, andet led, træffer Rådet, efter en overgangsperiode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden, med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med henblik på at få alle eller dele af de områder, der er omhandlet i afsnit IV i traktaten, underlagt proceduren i artikel 251 heri.

(4)

Som følge af artikel 67, stk. 5 i traktaten, der blev tilføjet ved Nice-traktaten, vedtager Rådet i overensstemmelse med proceduren i artikel 251 de foranstaltninger vedrørende asyl, der er omhandlet i traktatens artikel 63, stk. 1 og stk. 2, litra a), for så vidt Rådet med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet har vedtaget fællesskabslovgivning, der fastsætter de fælles regler og grundprincipper, der gælder for sådanne spørgsmål, samt de foranstaltninger vedrørende civilretligt samarbejde, der er omhandlet i artikel 65; undtaget herfra er aspekter, der vedrører familieretten, som ikke berøres af denne afgørelse.

(5)

Desuden træffer Rådet i medfør af protokollen vedrørende artikel 67 i traktaten, som med Nice-traktaten er blevet knyttet til traktaten, fra 1. maj 2004 afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet med henblik på at vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 66; protokollen berøres ikke af denne afgørelse.

(6)

Ud over hvad der følger af Nice-traktaten, anmodede Det Europæiske Råd i forbindelse med godkendelsen af Haag-programmet til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union på mødet den 4. og 5. november 2004 Rådet om senest den 1. april 2005 at vedtage en afgørelse, der skal være baseret på traktatens artikel 67, stk. 2, og hvori det fastsættes, at Rådet med henblik på vedtagelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 62, nr. 1, nr. 2, litra a), og nr. 3, samt artikel 63, nr. 2, litra b), og nr. 3, litra b), skal træffe afgørelse efter proceduren i artikel 251 og i overensstemmelse med Domstolens retspraksis for så vidt angår valget af retsgrundlag for Fællesskabets retsakter.

(7)

Det Europæiske Råd var dog af den opfattelse, at Rådet, indtil traktaten om en forfatning for Europa træder i kraft, fortsat bør træffe afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet i forbindelse med vedtagelse af de foranstaltninger vedrørende lovlig indvandring af tredjelandes statsborgere til og mellem medlemsstaterne, der er omhandlet i traktatens artikel 63, nr. 3, litra a), og nr. 4.

(8)

Overgangen til den fælles beslutningsprocedure i forbindelse med vedtagelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 62, nr. 1, anfægter ikke kravet om, at Rådet skal træffe afgørelse med enstemmighed i forbindelse med de afgørelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, i artikel 15, stk. 1, i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (1), i artikel 4 i protokollen, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union og i enhver kommende tiltrædelsestraktat.

(9)

Overgangen til den fælles beslutningsprocedure i forbindelse med vedtagelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 62, nr. 2, litra a), anfægter ikke medlemsstaternes kompetence med hensyn til geografisk afgrænsning af deres grænser i overensstemmelse med folkeretten.

(10)

Tilskyndelsesforanstaltninger til støtte for medlemsstaternes integration af tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig på medlemsstaternes område, kan desuden vedtages af Rådet i overensstemmelse med det relevante traktatmæssige retsgrundlag.

(11)

Som følge af overgangen til den fælles beslutningsprocedure i forbindelse med vedtagelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 62, nr. 2 og 3, bør de forordninger, der forbeholder Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger og i forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning, ændres, således at Rådet i disse tilfælde træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

(12)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(13)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har disse medlemsstater meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fra den 1. januar 2005 træffer Rådet afgørelse efter proceduren i artikel 251 i traktaten, når det vedtager foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 62, nr. 1, nr. 2, litra a), og nr. 3, i traktaten.

2.   Fra den 1. januar 2005 træffer Rådet afgørelse efter proceduren i artikel 251 i traktaten, når det vedtager foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 63, nr. 2, litra b), og nr. 3, litra b), i traktaten.

Artikel 2

Traktatens artikel 251 finder anvendelse for så vidt angår udtalelser fra Europa-Parlamentet, som Rådet modtager inden den 1. januar 2005 vedrørende forslag til foranstaltninger, som Rådet i medfør af denne afgørelse skal vedtage efter proceduren i traktatens artikel 251.

Artikel 3

1.   I artikel 1, stk. 1 og 2 i Rådets forordning (EF) nr. 789/2001 af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (2) indsættes med virkning fra den 1. januar 2005»med kvalificeret flertal« i stedet for »med enstemmighed«.

2.   I artikel 1, stk. 1 i Rådets forordning (EF) nr. 790/2001 af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning (3) indsættes med virkning fra den 1. januar 2005»med kvalificeret flertal« i stedet for »med enstemmighed«.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Rådets dok. 13054/04 tilgængeligt på http://register.consilium.eu.int

(2)  EFT L 116 af 26.4.2001, s. 2.

(3)  EFT L 116 af 26.4.2001, s. 5.


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/47


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa

(2004/928/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1080/2000 af 22. maj 2000 om støtte til De Forenede Nationers midlertidige mission i Kosovo (UNMIK), Den Høje Repræsentants Kontor i Bosnien-Hercegovina (OHR) og stabilitetspagten for Sydøsteuropa (1), særlig artikel 1a,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. juni 1999 enedes udenrigsministrene fra Den Europæiske Unions medlemsstater og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber samt de andre deltagere i stabilitetspagten for Sydøsteuropa om at oprette en stabilitetspagt for Sydøsteuropa, i det følgende benævnt »stabilitetspagten«.

(2)

Ifølge artikel 1a i forordning (EF) nr. 1080/2000 udnævnes den særlige koordinator for stabilitetspagten hvert år.

(3)

Ved udnævnelsen er det også nødvendigt at fastsætte et mandat for den særlige koordinator. Erfaringen har vist, at det mandat, der er fastsat ved Rådets afgørelse 2003/910/EF af 22. december 2003 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa for 2004 (2), er passende.

(4)

Der bør fastlægges en klar ansvarsfordeling og retningslinjer for koordinering og rapportering —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Erhard BUSEK udnævnes hermed til særlig koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa.

Artikel 2

Den særlige koordinator varetager de funktioner, der er fastsat i punkt 13 i dokumentet om stabilitetspagten af 10. juni 1999.

Artikel 3

Med henblik på at nå det mål, der er omhandlet i artikel 2, har den særlige koordinator mandat til at:

a)

fremme gennemførelsen af stabilitetspagtens mål i de enkelte lande og mellem disse indbyrdes, hvor stabilitetspagten viser sig at være til ekstra nytte

b)

varetage formandskabet for Det Regionale Sydøsteuropapanel

c)

opretholde nær kontakt med alle stabilitetspagtens deltagere og facilitatorstater, -organisationer og –institutioner samt med relevante regionale initiativer og organisationer med henblik på at fremme det regionale samarbejde og regionalt ejerskab

d)

samarbejde snævert med alle Den Europæiske Unions institutioner og medlemsstater for at fremme Den Europæiske Unions rolle i stabilitetspagten i overensstemmelse med punkt 18, 19 og 20 i stabilitetspagtdokumentet og sikre komplementaritet mellem stabilitetspagtens aktiviteter og associeringsprocessen

e)

mødes regelmæssigt og kollektivt efter behov med formændene for arbejdspanelerne for at sikre den overordnede strategiske koordination og varetage sekretariatsfunktionen for Sydøsteuropapanelet og dets instrumenter

f)

arbejde på grundlag af en liste, der i samråd med stabilitetspagtens deltagere er opstillet over prioriterede aktioner for stabilitetspagten i 2005, samt løbende undersøge stabilitetspagtens arbejdsmetoder og strukturer for at fremme sammenhæng og sikre en effektiv anvendelse af midlerne.

Artikel 4

Den særlige koordinator indgår en finansieringsaftale med Kommissionen.

Artikel 5

Den særlige koordinators aktiviteter samordnes med de aktiviteter, der varetages af generalsekretæren for Rådet/den højtstående FUSP-repræsentant, formandskabet for Rådet og Kommissionen, navnlig inden for rammerne af det uformelle rådgivende udvalg. Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til Rådets formandskab, Kommissionen, medlemsstaternes missionschefer, Den Europæiske Unions særlige repræsentanter samt den højtstående repræsentants kontor i Bosnien-Hercegovina og De Forenede Nationers civile administration i Kosovo.

Artikel 6

Den særlige koordinator aflægger efter behov rapport til Rådet og Kommissionen. Han informerer fortsat regelmæssigt Europa-Parlamentet om sine aktiviteter.

Artikel 7

Denne afgørelse har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EFT L 122 af 24.5.2000, s. 27. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2098/2003 (EUT L 316 af 29.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 51.


Kommissionen

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/49


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2004 på vederlag til tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de ti nye medlemsstater i en periode på højst 15 måneder efter tiltrædelsen

(2004/929/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 13, stk. 2, i bilag X,

under henvisning til tiltrædelsestraktaten for de ti nye medlemsstater, særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1785/2004 (2) fastsattes for sidste gang i henhold til artikel 13, stk. 1, i bilag X til den tidligere vedtægt de justeringskoefficienter, hvormed de lønninger, der udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber ansat i tredjelande, korrigeres fra 1. januar 2004.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtægten skal visse af disse justeringskoefficienter tilpasses fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2004, når de statistiske oplysninger, som Kommissionen råder over, har vist, at ændringerne i leveomkostningerne, målt efter justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende har oversteget 5 % siden den sidste fastsættelse eller tilpasning af koefficienterne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Med virkning fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2004, tilpasses de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på vederlag, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de ti nye medlemsstater i en periode på højst 15 måneder efter tiltrædelsen, som anført i bilaget.

De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til den dato, der er omhandlet i stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 857/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 11).

(2)  EUT L 317 af 16.10.2004, s. 1.


BILAG

Tjenestested

Justeringskoefficient

februar 2004

Den Dominikanske Republik

33,1

Surinam

49,3

Zimbabwe

31,9


Tjenestested

Justeringskoefficient

marts 2004

Den Dominikanske Republik

38,9

Zimbabwe

33,5


Tjenestested

Justeringskoefficient

april 2004

Den Dominikanske Republik

43,8

Sierra Leone

65,6

Zimbabwe

38,7


Tjenestested

Justeringskoefficient

maj 2004

Georgien

87,4

Malawi

71,6

Den Dominikanske Republik

48,6

Zimbabwe

42,9


Tjenestested

Justeringskoefficient

juni 2004

Kasakhstan

94,0

Den Dominikanske Republik

46,4

Sierra Leone

71,0

Zimbabwe

44,7


31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. december 2004

om EF-tilskud til foranstaltninger, som medlemsstaterne har planlagt til gennemførelse af kontrol-, inspektions- og overvågningsprogrammer i 2004 (anden tranche)

(meddelt under nummer K(2004) 5310)

(2004/930/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2004/465/EF af 29. april 2004 om EF-tilskud til medlemsstaternes programmer for fiskerikontrol (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen deres fiskerikontrolprogrammer for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 sammen med deres ansøgninger om EF-tilskud til dækning af udgifterne ved programmernes gennemførelse.

(2)

Ansøgninger om EF-tilskud til de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 4 i beslutning 2004/465/EF, kan tages i betragtning.

(3)

Det bør fastsættes, hvor meget EF maksimalt må yde hver medlemsstat i tilskud til dækning af de tilskudsberettigede udgifter for 2004 til foranstaltninger, der er omfattet af artikel 4 i beslutning 2004/465/EF, satsen for EF-tilskuddet til sådanne foranstaltninger og betingelserne for EF's godtgørelse af medlemsstaternes udgifter.

(4)

Medlemsstaterne skal ifølge artikel 8 i beslutning 2004/465/EF indgå udgiftsforpligtelser inden 12 måneder efter udgangen af det år, hvor de underrettes om nærværende beslutning. De skal desuden overholde de i førstnævnte beslutning fastsatte bestemmelser vedrørende iværksættelsen af deres projekter og indsendelsen af ansøgninger om godtgørelse.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne beslutning fastsættes EF-tilskuddet til hver enkelt medlemsstat, EF-tilskudssatsen og betingelserne for ydelse af tilskud til foranstaltninger i henhold til artikel 4 i beslutning 2004/465/EF.

Artikel 2

Elektroniske fartøjslokaliseringsanordninger

1.   Til udgifterne til anskaffelse og installation om bord på fiskerfartøjer af elektroniske fartøjslokaliseringsanordninger, der gør det muligt for fartøjsovervågningscentre at fjernovervåge fiskeriet ved hjælp af et fartøjsovervågningssystem (FOS), ydes der et tilskud på maksimalt 4 500 EUR pr. fartøj inden for de grænser, der er fastsat i bilag I.

2.   Inden for den beløbsramme på 4 500 EUR, der er fastsat i stk. 1, yder EF et tilskud på 100 % af de første 1 500 EUR af de tilskudsberettigede udgifter.

3.   EF’s tilskud til dækning af de resterende tilskudsberettigede udgifter fra 1 500 EUR og op til 4 500 EUR pr. fartøj må ikke overstige 50 % af disse udgifter.

4.   De elektroniske fartøjslokaliseringsanordninger skal opfylde de krav, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (2).

Artikel 3

Ny teknologi og it-net

Til anskaffelse og installation af og teknisk bistand til computerteknologi og etablering af it-net, så dataudvekslingen i forbindelse med overvågning og kontrol af fiskeri bliver effektiv og sikker, ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag II. Til investeringer i forbindelse med stationen på øen Kerguelen til modtagelse og behandling af radarsatellitdata ydes der dog et tilskud på 40 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Pilotprojekter for nye teknologier

1.   Til pilotprojekter vedrørende indførelse af ny teknologi til forbedring af fiskerikontrollen ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag III.

2.   Pilotprojekterne skal opfylde betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1461/2003 af 18. august 2003 om betingelser for pilotprojekter for elektronisk transmission af oplysninger om fiskeriaktivitet og for telemåling (3).

Artikel 5

Uddannelse

Til uddannelses- og udvekslingsprogrammer for offentligt ansatte med ansvar for overvågnings- og kontrolopgaver på fiskeriområdet ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag IV.

Artikel 6

Inspektions- og observatørordninger på forsøgsbasis

1.   Til inspektions- og observatørordninger på forsøgsbasis ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag V.

2.   Disse projekter skal navnlig opfylde betingelserne i Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (4).

Artikel 7

Vurdering af udgifter

Til indførelse af et system til vurdering af udgifterne til kontrol af den fælles fiskeripolitik ydes der et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag VI.

Artikel 8

Seminarer og medieredskaber

Til initiativer, såsom seminarer og medieredskaber, der skal gøre fiskere og andre aktører, såsom inspektører, offentlige anklagere og dommere, samt den brede offentlighed, mere bevidste om nødvendigheden af at bekæmpe uansvarligt og ulovligt fiskeri, og seminarer og medieredskaber vedrørende efterlevelsen af den fælles fiskeripolitiks regler ydes der et tilskud på 75 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag VII.

Artikel 9

Skibe og luftfartøjer til fiskerikontrol

Til anskaffelse og modernisering af skibe og luftfartøjer, som de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne skal anvende til overvågning og kontrol af fiskeri, ydes der inden for de grænser, der er fastsat i bilag VIII, et tilskud på:

50 % af de støtteberettigede udgifter, der afholdes af de medlemsstater, som tiltrådte pr. 1. maj 2004

25 % af de støtteberettigede udgifter, der afholdes af andre medlemsstater.

Artikel 10

Anmodninger om godtgørelse

Anmodninger om godtgørelse af udgifter og om betaling af forskud skal være i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i og bilag I, del C, til beslutning 2004/465/EF.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 114. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 36.

(2)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(3)  EUT L 208 af 19.8.2003, s. 14.

(4)  EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12.


BILAG I

Elektroniske fartøjslokaliseringsanordninger

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grækenland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Letland

0

0

Litauen

0

0

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

0

0

Nederlandene

0

0

Østrig

0

0

Polen

585 000

468 000

Portugal

0

0

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

0

0

Sverige

0

0

Det Forenede Kongerige

0

0

I alt

585 000

468 000


BILAG II

Ny teknologi og it-net

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

271 000

135 500

Tyskland

235 000

117 500

Estland

0

0

Grækenland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

1 800 000

750 000

Irland

2 000 000

1 000 000

Italien

1 755 953

877 977

Cypern

0

0

Letland

0

0

Litauen

110 000

55 000

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

96 763

48 381

Nederlandene

310 325

155 163

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

2 291 616

1 145 808

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

545 000

272 500

Sverige

87 430

43 715

Det Forenede Kongerige

179 134

89 567

I alt

9 682 221

4 691 111


BILAG III

Pilotprojekter for ny teknologi

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grækenland

200 000

100 000

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Letland

0

0

Litauen

0

0

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

0

0

Nederlandene

0

0

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

586 000

293 000

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

0

0

Sverige

0

0

Det Forenede Kongerige

0

0

I alt

786 000

393 000


BILAG IV

Uddannelse

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

5 000

2 500

Tjekkiet

0

0

Danmark

56 500

28 250

Tyskland

52 500

26 250

Estland

9 590

4 795

Grækenland

0

0

Spanien

183 703

91 852

Frankrig

130 000

65 000

Irland

0

0

Italien

1 270 816

635 408

Cypern

20 000

10 000

Letland

0

0

Litauen

20 000

10 000

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

600 901

300 451

Nederlandene

139 674

69 837

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

102 967

51 484

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

30 000

15 000

Sverige

132 790

66 395

Det Forenede Kongerige

175 512

87 756

I alt

2 929 953

1 464 978


BILAG V

Inspektions- og observatørordninger på forsøgsbasis

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grækenland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Letland

0

0

Litauen

0

0

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

0

0

Nederlandene

0

0

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

94 910

47 455

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

0

0

Sverige

474 400

237 200

Det Forenede Kongerige

0

0

I alt

569 310

284 655


BILAG VI

Vurdering af udgifter

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grækenland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

0

0

Letland

0

0

Litauen

0

0

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

0

0

Nederlandene

0

0

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

50 000

25 000

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

0

0

Sverige

0

0

Det Forenede Kongerige

0

0

I alt

50 000

25 000


BILAG VII

Seminarer og medieredskaber

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Grækenland

200 000

150 000

Spanien

6 000

4 500

Frankrig

0

0

Irland

0

0

Italien

0

0

Cypern

30 000

22 500

Letland

0

0

Litauen

10 000

7 500

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

0

0

Nederlandene

0

0

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

0

0

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

0

0

Sverige

230 000

172 500

Det Forenede Kongerige

0

0

I alt

476 000

357 000


BILAG VIII

Skibe og luftfartøjer til kontrolformål

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter forudset i det nationale fiskerikontrolprogram

EF-tilskud

Belgien

0

0

Tjekkiet

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

77 798

19 449

Estland

0

0

Grækenland

1 050 000

262 500

Spanien

22 238 597

5 559 649

Frankrig

0

0

Irland

1 000 000

250 000

Italien

0

0

Cypern

1 400 000

700 000

Letland

0

0

Litauen

0

0

Luxembourg

0

0

Ungarn

0

0

Malta

600 000

300 000

Nederlandene

0

0

Østrig

0

0

Polen

0

0

Portugal

4 630 000

1 157 500

Slovenien

0

0

Slovakiet

0

0

Finland

105 000

26 250

Sverige

5 700 000

1 425 000

Det Forenede Kongerige

13 758 956

3 439 739

I alt

50 560 351

13 140 087


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/61


AFGØRELSE 2004/1/EUPOL KINSHASA TRUFFET AF DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ

af 9. december 2004

om udnævnelse af missionschefen for EU-politimissionen i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) EUPOL »Kinshasa«

(2004/931/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2004/847/FUSP af 9. december 2004 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) (1), særlig artikel 5 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 5 og 8 i fælles aktion 2004/847/FUSP bemyndiger Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til at træffe de nødvendige beslutninger i overensstemmelse med artikel 25 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder kompetencen til efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant at udnævne en missionschef.

(2)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har indstillet Adílio CUSTÓDIO til udnævnelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Adílio CUSTÓDIO udnævnes hermed til missionschef for EU-politimissionen i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) for så vidt angår den integrerede politienhed (IPU) (EUPOL Kinshasa) fra den dato, hvor missionen indledes. Indtil dette tidspunkt fungerer han som leder af planlægningsgruppen.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den anvendes indtil den 31. december 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

For Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité

A. HAMER

Formand


(1)  EFT L 367 af 14.12.2004, s. 30.


Berigtigelser

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 396/62


Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/410/EF af 28. april 2004 om særlige dyresundhedsbetingelser for import af visse dyr fra Saint Pierre og Miquelon og om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF

( Den Europæiske Unions Tidende L 208 af 10. juni 2004 )

Side 35, bilag I, første kolonne:

»Særlige betingelser (jf. fodnoter i de enkelte certifikater):

»I«

:

område, hvor forekomsten af BSE hos kvæg, der er født i landet, er blevet vurderet som højst usandsynlig, med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X eller BOV-Y.

»II«

:

område, der har status som officielt tuberkulosefri med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»III«

:

område, der har status som officielt brucellosefri med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»IVa«

:

område, der har status som officielt fri for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»IVb«

:

område med godkendte bedrifter, der har status som officielt fri for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»V«

:

område, der har status som officielt brucellosefri med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat OVI-X.

»VI«

:

Geografiske restriktioner:

»VII«

:

område, der har status som officielt tuberkulosefri med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

»VIII«

:

område, der har status som officielt brucellosefri med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

»IX«

:

område, der har status som officielt fri for Aujeszkys sygdom med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat POR-X.«

Side 42, bilag IV, titlen:

i stedet for:

»Del 4«

læses:

»Del 4

Dyreart«.