ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 389

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
30. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2257/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 2666/2000 for at tage hensyn til Kroatiens status som kandidatland

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2259/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af referencepriser for visse fiskevarer

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2261/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2262/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2263/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2005, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2264/2004 af 29. december 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. januar 2005

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/917/EF:Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

25

 

*

2004/918/EF:Rådets beslutning 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Ungarn

27

 

*

2004/919/EF:Rådets afgørelse af 22. december 2004 om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet

28

 

 

Kommissionen

 

*

2004/920/EF:Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om Azorernes undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF (meddelt under nummer K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/EF:Kommissionens afgørelse af 27. december 2004 om EF-støtte til en Eurobarometer-undersøgelse af forbrugernes holdning til opdrættede dyrs velfærd

33

 

*

2004/922/EF:Kommissionens beslutning af 29. december 2004 om ændring af beslutning 2003/746/EF og 2003/848/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2004 (meddelt under nummer K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/EF:Kommissionens beslutning af 29. december 2004 om ændring af beslutning 2003/743/EF og 2003/849/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2004 (meddelt under nummer K(2004) 5397)  ( 1 )

37

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2004/924/FUSP af 22. november 2004 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS

41

Aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2257/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 2666/2000 for at tage hensyn til Kroatiens status som kandidatland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 181A, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd besluttede på sit møde i Bruxelles den 17. og 18. juni 2004, at Kroatien skulle gives status som kandidat til tiltrædelse, og anmodede Kommissionen om at lægge en førtiltrædelsesstrategi for Kroatien sammen med de nødvendige finansielle instrumenter.

(2)

For at kunne yde Kroatien førtiltrædelsesstøtte bør Kroatien optages blandt de begunstigede i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa (Phare) (1), Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (ISPA) (2) og Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (3) (SAPARD).

(3)

Ifølge afsnit III i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Republikken Kroatien, undertegnet den 29. oktober 2001, skal Kroatien aktivt fremme det regionale samarbejde på det vestlige Balkan.

(4)

Den regionale dimension af Fællesskabets støtte til det vestlige Balkan behandles indgående i Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4) (CARDS) med sigte på fremme af regionalt samarbejde, og Kroatien bør fortsat have adgang til projekter og programmer af regionalt tilsnit.

(5)

Afgørelse 2004/648/EF (5) fastsætter principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Kroatien.

(6)

Aftalememorandummet om udviklingen af det sydøsteuropæiske regionale net af basale transportforbindelser burde lette processen med udvælgelse af prioriterede foranstaltninger til udvikling af et paneuropæisk net af transportforbindelser i førtiltrædelsesperioden.

(7)

Ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) nødvendiggør visse tilpasninger af forordningerne for at bringe terminologi og nugældende praksis i overensstemmelse med ovennævnte forordning.

(8)

De nye medlemsstater er ikke nævnt i denne forordning, men artikel 33 i tiltrædelsesakten af 2003 indeholder bestemmelse om anvendelse af forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EF) nr. 1267/1999 for disse medlemsstater i en overgangsperiode.

(9)

Kommissionen har udstedt forordning (EF) nr. 1419/2004 (7) og (EF) nr. 447/2004 (8), som udgør retsgrundlaget for finansiering af SAPARD-foranstaltninger i henhold til forpligtelser, som endnu ikke var indfriet inden tiltrædelsestidspunktet. Alle afgørelser, som Kommissionen eventuelt vil skulle træffe, indtil forpligtelserne er indfriet, og som ikke vil kunne baseres på de to ovennævnte forordninger, kan stadig træffes i medfør af forordning (EF) nr. 1268/1999, da denne forordning var i kraft forud for ændringen af nævnte forordning ved denne forordning.

(10)

Forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 2666/2000 bør ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3906/89 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For så vidt angår ansøgerlande med tiltrædelsespartnerskaber med Den Europæiske Union tager den støtte, der ydes under Phare-programmet, sigte på de vigtigste prioriteter for overtagelsen af gældende fællesskabsret, dvs. styrkelse af ansøgerlandenes administrations- og institutionskapacitet samt investeringer, undtagen den type investeringer, der finansieres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (9) og (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrugsudvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (10), forudsat at betingelserne for finansiering af foranstaltninger i henhold til disse to forordninger er opfyldt. Foranstaltninger på miljø-, transport- og landbrugsområdet samt inden for landdistriktudvikling, der udgør en accessorisk, men uundværlig del af integrerede programmer til omstrukturering af industrien eller regionaludvikling, kan også finansieres via Phare-programmet.«

b)

Der indsættes følgende stykker:

»4.   Støtten kan anvendes til at dække udgifter ved modtagerlandenes deltagelse i henhold til denne forordning i regionalt, grænseoverskridende og eventuelt transnationalt og mellemregionalt samarbejde mellem modtagerlandene indbyrdes og mellem dem og EU-medlemsstaterne.

5.   Om fornødent kan støtten også anvendes til at dække udgifter ved et modtagerlands deltagelse i regionale programmer i henhold til andre retsakter.«.

2)

I artikel 8 indsættes følgende afsnit:

»Kommissionen kan inden for de grænser, der er fastsat i artikel 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (11), beslutte at overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til organer som omhandlet i nævnte forordnings artikel 54, stk. 2. De organer, der er omhandlet i artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, kan overlades offentligretlige opgaver, hvis de nyder klar international anseelse, opfylder kravene i internationalt anerkendte forvaltnings- og kontrolsystemer og overvåges af en offentlig myndighed.«

3)

Listen i bilaget affattes således:

 

»Bulgarien

 

Kroatien

 

Rumænien«.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1267/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Der oprettes et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument, i det følgende benævnt »ISPA«.

ISPA skal yde støtte for at medvirke til at forberede tiltrædelsen til Den Europæiske Union af Bulgarien, Kroatien og Rumænien, i det følgende benævnt »modtagerlande«, for så vidt angår økonomisk og social samhørighed, med hensyn til miljø- og transportpolitik i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.«

2)

I slutningen af artikel 3 indsættes følgende afsnit:

»Uanset det ovenfor anførte ydes Kroatien EF-støtte i perioden 2005-2006.«

3)

I slutningen af artikel 4 indsættes følgende afsnit:

»Uanset denne artikels første og andet punktum fastsætter Kommissionen tildelingen til Kroatien for 2005 og 2006 i henhold til dette instrument på basis af en vurdering af dette modtagerlands administrative absorptionskapacitet og tiltrædelsesorienterede investeringsbehov.«

4)

I artikel 9, stk. 1, litra a), udgår »fra 1. januar 2000 og under alle omstændigheder senest den 1. januar 2002«.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 1268/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne forordning fastlægger rammerne for fællesskabsstøtte til bæredygtigt landbrug og bæredygtig landdistriktudvikling i førtiltrædelsesperioden for Bulgarien, Kroatien og Rumænien. Denne forordning finder desuden anvendelse i forbindelse med færdiggørelsen af eventuelle programmer, som er indledt i henhold til den i Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og Slovenien forud for deres tiltrædelse som medlemsstater i Den Europæiske Union.«

2)

I artikel 4, stk. 2, indsættes som andet afsnit:

»Uanset første afsnit dækker planen for Kroatiens vedkommende på samme betingelser som angivet i første afsnit en periode på indtil to år fra 2005.«

3)

I slutningen af artikel 5, stk. 1, indsættes følgende punktum:

»For Kroatiens vedkommende foretages der dog ikke nogen midtvejsvurdering af programmet.«

4)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Der ydes fællesskabsbistand i henhold til denne forordning i perioden 2000-2006, idet fællesskabsbistanden til Kroatien dog ydes i perioden 2005-2006. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.«

b)

I slutningen af stk. 3 indsættes følgende afsnit:

»Den årlige finansielle tildeling til Kroatien fastsættes dog separat.«

5)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Kommissionen fordeler de disponible midler til ansøgerlandene til gennemførelse af artikel 7, stk. 2. Senest tre måneder efter beslutningen om at gøre et land berettiget til støtte i henhold til denne forordning meddeler Kommissionen det pågældende ansøgerland sin beslutning om den vejledende finansielle tildeling for de gældende finansielle overslag.«

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 2666/2000 foretages følgende ændring:

1)

I slutningen af artikel 1, stk. 1, indsættes følgende punktummer:

»Fra 2005 har Kroatien som modtagerland kun adgang til projekter og programmer med en regional dimension, jf. artikel 2, stk. 2. Uanset første punktum er Kroatien fortsat støtteberettiget i forbindelse med projekter og programmer, som gennemføres i medfør af afgørelse 1999/311/EF.«

2)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen iværksætter fællesskabsbistanden i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (12)

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Kommissionen kan inden for de grænser, der er fastsat i artikel 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002, beslutte at overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til organer som omhandlet i nævnte forordnings artikel 54, stk. 2. De organer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 54, stk. 2, litra c), kan overlades offentligretlige opgaver, hvis de nyder klar international anseelse, opfylder kravene i internationalt anerkendte forvaltnings- og kontrolsystemer og overvåges af en offentlig myndighed.«.

Artikel 5

Med henblik på anvendelsen af førtiltrædelsesinstrumenterne og gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien (13) forstås der, når der henvises til tiltrædelsespartnerskabet (14) og Europaaftalen, i Kroatiens tilfælde en henvisning til det europæiske partnerskab (15) og stabiliserings- og associeringsaftalen.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EFT L 123 af 27.4.2004, s. 1).

(2)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004.

(3)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004.

(4)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 12.12.2001, s. 3).

(5)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 19-28.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 258 af 5.8.2004, s. 11.

(8)  EUT L 72 af 11.3.2004, s. 64.

(9)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 1).

(10)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 769/2004.

(11)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(13)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 68.

(14)  EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.

(15)  EFT L 86 af 23.3.2004, s. 1.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2258/2004

af 28. december 2004

om fastsættelse for fangståret 2005 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 20, stk. 3, og artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 skal EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de varer, der er anført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes på grundlag af varens friskhed, størrelse eller vægt og behandlingsgrad ved, at et beløb på højst 90 % af orienteringsprisen multipliceres med tilpasningskoefficienten for den pågældende varekategori.

(2)

Tilbagetagelsespriserne kan multipliceres med tilpasningskoefficienter i landingsområder, der ligger meget fjernt fra EF’s vigtigste forbrugscentre. Orienteringspriserne for fangståret 2005 for alle de pågældende varer blev fastsat ved Rådets forordning (2).

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De tilpasningskoefficienter, der anvendes til beregning af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for fangståret 2005 for de varer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, er anført i bilag I.

Artikel 2

De EF-tilbagetagelses- og -salgspriser, der gælder for fangståret 2005, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag II.

Artikel 3

De EF-tilbagetagelsespriser, der gælder for fangståret 2005 i landingsområder, som ligger meget fjernt fra EF’s vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag III.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG I

Tilpasningskoefficienter for de varer, der er anført i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (1)

Tilpasningskoefficient

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiner af arten Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Pighaj Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Rødhajarter Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebastes spp. Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Torsk af arten Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Sej Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kuller Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Hvilling Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Langearter Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrel af arten Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Art

Størrelse (2)

Tilpasningskoefficient

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Spansk makrel af arten Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ansjosarter Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Rødspætte Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Kulmule af arten Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Glashvarrearter Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Ising Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Skrubbe Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Hvid tun Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Tiarmet blæksprutte Sepia officinalis og Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Art

Størrelse (3)

Tilpasningskoefficient

 

Hel eller renset, med hoved (3)

Uden hoved (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Havtaskearter Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Alle behandlingsgrader

 

Ekstra, A (3)

Hesterejer af arten Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

 

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Dybvandsreje Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Hel (3)

 

Taskekrabbe Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Hel (3)

Haler (3)

E' (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Jomfruhummer Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Renset, med hoved (3)

Hel (3)

 

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

TungearterSolea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000

(2)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000

(3)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000


BILAG II

EF-tilbagetagelses- og salgspriser for de varer, der er anført I afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (1)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten Clupea harengus

1

0

122

2

0

187

3

0

177

4a

0

112

4b

0

112

4c

0

234

5

0

208

6

0

104

7a

0

104

7b

0

94

8

0

78

Sardiner af arten Sardina pilchardus

1

0

299

2

0

376

3

0

423

4

0

276

Pighaj Squalus acanthias

1

661

661

2

562

562

3

308

308

Rødhajarter Scyliorhinus spp.

1

486

455

2

486

425

3

334

273

Rødfiskarter Sebastes spp.

1

0

934

2

0

934

3

0

784

Torsk af arten Gadus morhua

1

1 163

840

2

1 163

840

3

1 098

646

4

872

485

5

614

355

Sej Pollachius virens

1

541

421

2

541

421

3

533

413

4

458

225

Kuller Melanogrammus aeglefinus

1

708

550

2

708

550

3

609

423

4

511

354

Hvilling Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Langearter Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrel af arten Scomber scombrus

1

0

226

2

0

223

3

0

217

Spansk makrel af arten Scomber japonicus

1

0

233

2

0

233

3

0

191

4

0

142

Ansjosarter Engraulis spp.

1

0

864

2

0

914

3

0

762

4

0

318

Rødspætte

Pleuronectes platessa

— 1. januar til30. april 2005

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

— 1. maj til31. december 2005

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Kulmule af arten Merluccius merluccius

1

3 358

2 649

2

2 537

1 977

3

2 537

1 940

4

2 089

1 604

5

1 940

1 530

Glashvarrearter Lepidorhombus spp.

1

1 669

1 571

2

1 472

1 374

3

1 325

1 202

4

834

712

Ising Limanda limanda

1

623

509

2

474

368

Skrubbe Platichthys flesus

1

350

307

2

265

223

Hvid tun Thunnus alalunga

1

2 264

1 816

2

2 264

1 726

Tiarmet blæksprutte Sepia officinalis og Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Hel eller renset, med hoved (1)

Uden hoved (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Havtaskearter Lophius spp.

1

1 740

4 519

2

2 225

4 226

3

2 225

3 991

4

1 854

3 521

5

1 027

2 524

 

 

Alle behandlingsgrader

Ekstra, A (1)

Hesterejer af arten Crangon crangon

1

1 425

2

652

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Dybvandsreje Pandalus borealis

1

4 863

1 092

2

1 705


Art

Størrelse (1)

Salgspris (EUR/t)

 

Hel (1)

 

Taskekrabbe Cancer pagurus

1

1 253

 

 

2

940

 

 

 

 

Hel (1)

Haler (1)

E' (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Jomfruhummer Nephrops norvegicus

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

 

 

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

 

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Tungearter Solea spp.

1

4 960

3 836

 

2

4 960

3 836

 

3

4 695

3 571

 

4

3 836

2 777

 

5

3 307

2 182

 


(1)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000


BILAG III

Art

Landingsområde

Tilpasningskoefficient

Størrelse (1)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten Clupea harengus

Irlands kystområder og øer

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Kystområderne i det østlige England fra Berwick til Dover.

Kystområderne i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder.

Kystområderne i County Down (Nordirland)

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Makrel af arten Scomber scombrus

Irlands kystområder og øer

0,96

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

0,95

1

0

215

2

0

212

3

0

206

Kulmule af arten Merluccius merluccius

Kystområderne fra Troon i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne vest og nord for disse områder

0,75

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

Hvid tun Thunnus alalunga

Azorerne og Madeira

0,48

1

1 086

872

2

1 086

829

Sardiner af arten Sardina pilchardus

De Kanariske Øer

0,48

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

0,74

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

Portugals atlantiske kystområder

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342


(1)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2259/2004

af 28. december 2004

om fastsættelse for fangståret 2005 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 25, stk. 1 og 6, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For hver af de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes der inden fangstårets begyndelse en EF-salgspris på mindst 70 % og højst 90 % af orienteringsprisen.

(2)

Ved Rådets forordning (2) fastsættes der for fangståret 2005 orienteringspriser for alle de pågældende varer.

(3)

Markedspriserne varierer betragteligt alt efter fiskeart og behandlingsgrad, navnlig for tiarmet blæksprutte og kulmule.

(4)

Der bør derfor fastsættes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter og behandlingsgrader for frosne varer, der landes i EF, med henblik på at fastlægge det prisniveau, der udløser interventionsforanstaltningen i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-salgspriserne for fangståret 2005 for de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, og de behandlingsgrader og tilpasningskoefficienter, som de vedrører, er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

SALGSPRISER OG TILPASNINGSKOEFFICIENTER

Art

Behandlingsgrad

Tilpasningskoefficient

Interventionsniveau

Salgspris

(EUR/t)

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 663

Kulmule (Merluccius spp.)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 053

Enkeltfileter

 

 

 

med skind

1,0

0,85

1 274

uden skind

1,1

0,85

1 402

Blankestenarter (Dendex dentex et Pagellus spp.)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 362

Sværdfisk (Xiphias gladius)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

3 416

Rejer Penaeidae

Frosne

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 396

b)

Andre Penaeidae-arter

 

1,0

0,85

6 852

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma) Tiarmet blæksprutte (Sepiola rondeletti)

Frosset

1,0

0,85

1 654

Tiarmede blækspruttearter (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

hel, ikke renset

1,00

0,85

993

renset

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

hel, ikke renset

2,50

0,85

2 482

renset

2,90

0,85

2 879

Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.)

Frosset

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

hel, ikke renset

1,00

0,80

689

tube

1,70

0,80

1 171

Behandlingsgrad:

:

hel, ikke renset

:

uforarbejdet fiskerivare

:

renset

:

vare, der er renset for indvolde

:

tube

:

blækspruttekrop, der er renset for indvolde, og som er uden hoved


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2260/2004

af 28. december 2004

om fastsættelse for fangståret 2005 af referencepriser for visse fiskevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 kan der hvert år pr. varekategori fastsættes referencepriser gældende for hele EF for de varer, som den fælles toldtarifs satser er suspenderet for, jf. artikel 28, stk. 1, i samme forordning. Det samme gælder for varer, som efter en toldnedsættelsesordning, der er konsolideret i WTO eller en anden præferenceordning, skal overholde en referencepris.

(2)

Referenceprisen for varerne i afsnit A og B i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000 er lig med tilbagetagelsesprisen fastsat efter artikel 20, stk. 1, i samme forordning.

(3)

EF-tilbagetagelsesprisen for de pågældende varer blev for fangståret 2005 fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/2004 (2).

(4)

Referenceprisen for andre varer end dem, der er anført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes bl.a. på grundlag af det vejede gennemsnit af den toldværdi, der er konstateret på importmarkederne eller i importhavnene i medlemsstaterne i de sidste tre år før referenceprisens fastsættelse.

(5)

Det er ikke nødvendigt at fastsætte referencepriser for alle arter, som er omfattet af kriterierne i forordning (EF) nr. 104/2000, navnlig ikke for de arter, hvoraf der kun importeres ubetydelige mængder fra tredjelande.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2005 fastsættes referencepriserne for fiskerivarer, jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 104/2000, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  Se side 5 i denne EUT.


BILAG (1)

1.   Referencepriser for de fiskerivarer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (2)

Referencepris (EUR/t)

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Sild af arten Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

122

2

F012

187

3

F013

177

4a

F016

112

4b

F017

112

4c

F018

234

5

F015

208

6

F019

104

7a

F025

104

7b

F026

94

8

F027

78

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 og ex 0302 69 33

1

 

F067

934

2

F068

934

3

F069

784

Torsk af arten Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (2)

Rejer (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

2.   Referencepriser for de fiskerivarer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

Taric-tillægskode

Behandlingsgrad

Referencepris (EUR/t)

1.   

Rødfiskarter

 

 

Hel:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

med eller uden hoved

932

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filet:

 

F412

med ben (»standard«)

1 915

F413

uden ben

2 096

F414

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 240

2.   

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Hel, med eller uden hoved

1 084

ex 0304 20 29

 

Filet:

 

F417

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

2 428

F418

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

2 691

F419

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

2 602

F420

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden skind

3 003

F421

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 932

ex 0304 90 38

F422

Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af hakket fisk

1 392

3.   

Sej (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filet:

 

F424

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

1 488

F425

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

1 639

F426

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

1 476

F427

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden skind

1 681

F428

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

1 751

ex 0304 90 38

F429

Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af hakket fisk

967

4.   

Kuller

ex 0304 20 33

 

Filet:

 

F431

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

2 264

F432

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

2 659

F433

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

2 512

F434

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden skind

2 738

F435

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 960

5.   

Alaskasej

 

 

Filet:

 

ex 0304 20 85

F441

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

1 147

F442

fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden ben

1 298

6.   

Sild

 

 

Sildelapper:

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

med en vægt på over 80 g pr. stk.

505

F450

med en vægt på over 80 g pr. stk.

455


(1)  For alle andre klasser end dem, der er direkte nævnt i afsnit 1 og 2 i bilaget, anføres tillægskoden »F499: I andre tilfælde«.

(2)  Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2261/2004

af 28. december 2004

om fastsættelse for fangståret 2005 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2814/2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår prolongationsstøtte for visse fiskerivarer (2), særlig artikel 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 939/2001 af 14. maj 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår ydelse af en fast støtte for visse fiskerivarer (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 kan der ydes støtte for visse ferske varer, der tages tilbage fra markedet og forarbejdes med henblik på stabilisering og oplagring eller konservering.

(2)

Formålet med støtten er at give producentorganisationerne tilstrækkelig tilskyndelse til at forarbejde eller konservere varer, der er blevet taget tilbage fra markedet, og således undgå, at fisk destrueres.

(3)

Støttebeløbet bør fastsættes således, at markedsligevægten for de pågældende varer ikke forstyrres, og konkurrencevilkårene ikke fordrejes.

(4)

Støtten må ikke overstige beløbet for de tekniske og finansielle omkostninger i forbindelse med de uomgængeligt nødvendige stabiliserings- og oplagringsforanstaltninger.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2005 fastsættes prolongationsstøtten, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000, og den faste støtte, jf. artikel 24, stk. 4, i samme forordning, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 34.

(3)  EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.


BILAG

1.   Prolongationsstøtte for de varer, der er anført i afsnit A og B i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, og for de tungearter (Solea spp.), der er anført i afsnit C i bilag I til samme forordning

Forarbejdningsmetode, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000

Støtte

(EUR/t)

1

2

I.   

Frysning og oplagring af hele varer, rensede og med hoved, eller opskårne varer

sardiner af arten Sardina pilchardus

330

andre arter

270

II.

Filetering, frysning og oplagring

350

III.

Saltning og/eller tørring og oplagring af hele varer, rensede og med hoved, eller opskårne eller fileterede varer

260

IV.

Marinering og oplagring

240

2.   Prolongationsstøtte for de øvrige varer, der er anført i afsnit C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdnings- og/eller konserveringsmetode, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

Støtte

(EUR/t)

1

2

3

I.

Frysning og oplagring

Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

300

Jomfruhummerhaler

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Hovedskæring, frysning og oplagring

Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Kogning, frysning og oplagring

Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

300

Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pasteurisering og oplagring

Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

360

V.

Opbevaring i bassiner eller bure

Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

210

3.   Fast støtte for de varer, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdningsmetode

Støtte

(EUR/t)

I.

Frysning og oplagring af hele varer, rensede og med hoved, eller opskårne varer

270

II.

Filetering, frysning og oplagring

350


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2262/2004

af 28. december 2004

om fastsættelse for fangståret 2005 af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse fiskerivarer (2), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Støtten må ikke overstige de tekniske og finansielle udgifter, der blev konstateret i EF i det foregående fangstår.

(2)

For ikke at opmuntre til langvarig oplagring og for at afkorte betalingsfristerne og nedbringe kontroludgifterne bør støtten til privat oplagring udbetales på én gang.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Støtten for fangståret 2005 til privat oplagring af de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes således:

1. måned:

200 EUR pr. t

2. måned:

0 EUR pr. t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 30.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2263/2004

af 28. december 2004

om fastsættelse for fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2005, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 21, stk. 5 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 104/2000 er det fastsat, at der ydes en finansiel udligning til producentorganisationer, der under visse betingelser tager de varer, der er nævnt i afsnit A og B i bilag I til nævnte forordning, tilbage. Denne finansielle udligning skal nedsættes med visse standardværdier, hvis det drejer sig om varer til andre formål end konsum.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/2001 af 19. december 2001 om afsætning af visse tilbagetagne fiskerivarer (2) fastsættes det, hvordan tilbagetagne varer skal afsættes. Der bør for sådanne varer fastsættes en standardværdi for hver af disse afsætningsmåder under hensyntagen til den gennemsnitlige indtægt, som kan opnås ved en sådan afsætning i de forskellige medlemsstater.

(3)

Efter artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår finansiel udligning for tilbagetagelse af visse fiskerivarer (3) skal det organ, som er ansvarligt for at udbetale den finansielle udligning, underrettes, når en producentorganisation eller et af dens medlemmer udbyder sine varer til salg i en anden medlemsstat end den, hvor organisationen er anerkendt. Det nævnte organ er organet i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er anerkendt. Standardværdien, der skal fratrækkes, bør derfor være den værdi, der anvendes i sidstnævnte medlemsstat.

(4)

Der bør anvendes samme beregningsmetode for forskud på finansiel udligning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2509/2000.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2005 fastsættes de standardværdier, der indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud for de fiskerivarer, der tages tilbage af producentorganisationerne, og som anvendes til andre formål end konsum, jf. artikel 21, stk. 5, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Standardværdien, der skal trækkes fra den finansielle udligning og det tilsvarende forskud, er den værdi, der anvendes i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er anerkendt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 20.

(3)  EFT L 289 af 16.11.2000, s. 11.


BILAG

Standardpris

Anvendelse af de tilbagetagne varer

(EUR/t)

1)   

Anvendelse efter forarbejdning til mel (foder):

a)   

Sild af arten Clupea harengus og makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber Japonicus:

Danmark og Sverige

70

Det Forenede Kongerige

50

andre medlemsstater

17

Frankrig

1

b)   

Hesterejer af arten Crangon crangon og dybvandsrejer (Pandalus borealis):

Danmark og Sverige

0

andre medlemsstater

10

c)   

Andre varer:

Danmark

40

Sverige, Portugal og Irland

17

Det Forenede Kongerige

28

andre medlemsstater

1

2)   

Anvendelse i fersk eller konserveret stand (foder):

a)   

Sardiner af arten Sardina pilchardus og ansjosarter (Engraulis spp.)

alle medlemsstater

8

b)   

Andre varer:

Sverige

0

Frankrig

30

andre medlemsstater

38

3)   

Anvendelse som agn/madding

Frankrig

50

andre medlemsstater

10

4)

Anvendelse til andre formål end til foder

0


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2264/2004

af 29. december 2004

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. januar 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 7, stk. 5, femte led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes produktionsrestitutioner for de i samme forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (2) fastsætter, at disse restitutioner beregnes ud fra den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til 38,829 EUR/100 kg netto for perioden fra 1. til 31. januar 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/25


RÅDETS BESLUTNING

af 5. juli 2004

om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

(2004/917/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 6,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til Grækenlands bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 104 skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og en stærk og vedblivende vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

Det fastsættes i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud efter artikel 104, at der vedtages en beslutning om, hvorvidt der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, og protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten, indeholder yderligere bestemmelser om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1), indeholder detaljerede regler og definitioner med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

(4)

Traktatens artikel 104, stk. 5, fastsætter, at Kommissionen skal afgive en udtalelse til Rådet, hvis den finder, at der er eller kan opstå et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat. Kommissionen afgav en sådan udtalelse om Grækenland til Rådet den 24. juni 2004. Efter at have undersøgt alle de relevante faktorer, der tages hensyn til i Kommissionens rapport i henhold til artikel 104, stk. 3, og med henvisning til Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs udtalelse i henhold til artikel 104, stk. 4, konkluderede Kommissionen i sin udtalelse af 24. juni 2004, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland.

(5)

Traktatens artikel 104, stk. 6, fastsætter, at Rådet skal tage hensyn til de bemærkninger, som den pågældende medlemsstat måtte ønske at fremsætte, inden det efter en generel vurdering fastslår, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud.

(6)

Den generelle vurdering fører til følgende konklusioner: I 2003 udgjorde det offentlige underskud i Grækenland 3,2 % af BNP. Overskridelsen af traktatens referenceværdi på 3 % af BNP i 2003 var hverken en følge af usædvanlige begivenheder, som de græske myndigheder ikke selv var herre over, jf. stabilitets- og vækstpagten, eller resultatet af et alvorligt økonomisk tilbageslag. Tværtimod opstod denne situation i en kontekst med en stærk økonomisk vækst på 4,2 % i 2003 og et positivt produktionsgab på omkring 1,5 % af BNP. Det endelige omfang af det offentlige underskud i 2003 skal sammenlignes med de 0,9 % af BNP, der blev sat som mål for underskuddet i det opdaterede konvergensprogram fra december 2002. Ifølge Kommissionen tilskrives den betydelige afvigelse fra det oprindelige mål en række ekstraordinære faktorer (budgetoverskridelser i forbindelse med forberedelserne til De Olympiske Lege og erstatning for vejrskader), større primære udgifter end forventet (sociale overførsler og offentlige lønninger) samt et fald i visse indtægter (moms, indkomstskat og omklassificering — til en finansiel transaktion — af en betaling fra postsparebanken til staten).

(7)

I henhold til Kommissionens økonomiske prognoser fra foråret 2004, der bygger på en formodning om uforandret politik og et underskud i 2003 på 2,95 % af BNP, jf. indberetningen fra de græske myndigheder i slutningen af marts, forventer Kommissionen, at det offentlige underskud i Grækenland vil vokse til 3,2 % af BNP i 2004.

(8)

Den offentlige gældskvote udgjorde 103 % af BNP i 2003 og lå således langt over traktatens referenceværdi på 60 % af BNP. I sine prognoser fra foråret 2004 forventer Kommissionen bemærkede endvidere, at gældskvoten kun vil falde marginalt til 102,8 % af BNP i 2004, hvilket ligger over de 98,3 % af BNP, som de græske myndigheder indberettede den 4. maj 2004. Den store offentlige gæld og det langsomme tempo i nedbringelsen heraf giver anledning til bekymring, navnlig i en periode med høj nominel vækst og et positivt og voksende produktionsgab.

(9)

Der hersker fortsat usikkerhed omkring kvaliteten af oplysningerne om de offentlige finanser. Det 2003-underskud på 3,2 % af BNP, der blev indberettet den 4. maj, skal sammenholdes med det tal på 1,7 % af BNP, der blev indberettet i begyndelsen af marts, og som blev ændret til 2,95 % af BNP ved udgangen af samme måned, efter at den nye regering havde taget initiativ til en gennemgribende revision af de offentlige finanser. Eftersom der stadig står ubesvarede spørgsmål tilbage om de underliggende data, har de græske myndigheder forpligtet sig til hurtigt at finde en løsning på de udestående problemer i tæt samarbejde med Eurostat. Skønt Eurostat validerede de tal, der blev indberettet den 4. maj, er der desuden stor sandsynlighed for, at tallene for 2003 og tidligere år vil blive justeret (næsten helt sikkert i opadgående retning for underskuddenes vedkommende) i forbindelse med den sædvanlige indberetning i september 2004. Disse justeringer forventes også at presse tallet for 2004-underskuddet i vejret —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det fastslås efter en generel vurdering, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23).


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/27


RÅDETS BESLUTNING

5. juli 2004

om et uforholdsmæssigt stort underskud i Ungarn

(2004/918/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104, stk. 6,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til de fremsatte bemærkninger fra Ungarn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 104 skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Det gælder også for medlemsstater med dispensation, herunder alle de lande, der blev optaget i EU den 1. maj 2004.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at forbedre betingelserne for prisstabilitet og en stærk holdbar vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

Det fastsættes i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud efter artikel 104, at der vedtages en beslutning om, hvorvidt der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, og protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, indeholder yderligere bestemmelser om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1) indeholder detaljerede regler og definitioner med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

(4)

Traktatens artikel 104, stk. 5, fastsætter, at Kommissionen skal afgive en udtalelse til Rådet, hvis den finder, at der er eller kan opstå et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat. Efter at have undersøgt alle de relevante faktorer, der tages hensyn til i Kommissionens rapport i henhold til artikel 104, stk. 3, og med henvisning til Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs udtalelse i henhold til artikel 104, stk. 4, konkluderede Kommissionen i sin udtalelse af 24. juni 2004, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Ungarn.

(5)

Traktatens artikel 104, stk. 6, tager hensyn til de bemærkninger, som den pågældende medlemsstat måtte ønske at fremsætte, inden det efter en generel vurdering fastslår, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud.

(6)

Den generelle vurdering fører til følgende konklusioner: Det offentlige underskud i Ungarn udgjorde 5,9 % af BNP i 2003 og lå dermed over traktatens referenceværdi på 3 % af BNP. Det offentlige underskuds overskridelse af referenceværdien skyldtes ikke usædvanlige begivenheder uden for de ungarske myndigheders kontrol eller et alvorligt økonomisk tilbageslag i stabilitets- og vækstpagtens forstand. Det offentlige underskud vil sandsynligvis også ligge over 3 % af BNP i 2004. Mere præcist forventes det offentlige underskud ifølge Kommissionens prognoser fra foråret 2004 at udgøre 4,9 % af BNP i 2004, mens der i henhold til Ungarns konvergensprogram forventes et underskud på 4,6 % af BNP. Den offentlige gældskvote, der udgjorde 59 % af BNP i 2003, vil sandsynligvis holde sig lige under traktatens referenceværdi på 60 % af BNP i 2004 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det fastslås efter en generel vurdering, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud i Ungarn.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2002 (EFT L 55 af 26.2.2002, s. 23).


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet

(2004/919/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 34, stk. 2, litra c,

under henvisning til initiativ fra Kongeriget Nederlandene,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det anslås, at der hvert år stjæles 1,2 mio. personbiler i Den Europæiske Unions medlemsstater.

(2)

Disse tyverier medfører betydelige skader, mindst 15 mia. EUR om året.

(3)

En stor del af disse køretøjer, skønsmæssigt 30-40 %, stjæles, ombygges og genudføres til andre lande i og uden for Den Europæiske Union som led i organiseret kriminalitet.

(4)

Ud over den materielle skade lider borgernes retsopfattelse og sikkerhedsfølelse stor skade. Køretøjskriminalitet kan være forbundet med alvorlige former for vold.

(5)

Dette gør det vanskeligt at nå målet i traktatens artikel 29 om at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(6)

Rådet har den 27. maj 1999 vedtaget en resolution om bekæmpelse af international kriminalitet, som følger bestemte ruter (1),

(7)

Køretøjskriminalitet kan desuden på internationalt plan stå i forbindelse med andre former for kriminalitet såsom ulovlig handel med narkotika og skydevåben samt menneskehandel.

(8)

Bekæmpelse af køretøjskriminalitet hører under medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders beføjelser. Det er imidlertid nødvendigt og rimeligt med en fælles indsats, hvor medlemsstaterne og de retshåndhævende myndigheder i Den Europæiske Union — når det er muligt og nødvendigt — samarbejder om at tackle de grænseoverskridende aspekter af denne form for kriminalitet.

(9)

Navnlig samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder og registreringsmyndighederne samt formidling af oplysninger til de relevante parter er af betydning.

(10)

Samarbejdet med Europol er ligeledes af betydning, da Europol kan levere de relevante analyser og rapporter.

(11)

Med hensyn til køretøjskriminalitet stiller Det Europæiske Politiakademi (Cepol) via Cepols informations- og uddannelsesnet (EPLN) en biblioteksfunktion til rådighed for politimyndighederne i medlemsstaterne, som gør det muligt for dem at søge oplysninger og ekspertise. Desuden kan de via debatfunktionen udveksle viden og erfaringer.

(12)

Det øgede antal medlemsstater, som tiltræder »Treaty concerning a European Vehicle and Driving Licence Information System« (EUCARIS) (traktaten om europæisk køretøjs- og kørekortsinformationssystem) af 29. juni 2000 vil styrke bekæmpelsen af køretøjskriminalitet.

(13)

Der bør træffes en række specifikke foranstaltninger med henblik på effektiv bekæmpelse af køretøjskriminalitet med en international dimension —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definition

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»køretøj«, ethvert motorkøretøj, påhængsvogne og campingvogne som defineret i bestemmelserne vedrørende Schengen-informationssystemet (SIS)

2)

»kompetente nationale myndigheder«, nationale myndigheder, der udpeges af medlemsstaterne med henblik på denne afgørelse, f.eks. politi, toldmyndigheder, grænsekontrolmyndigheder og retsmyndigheder.

Artikel 2

Formål

1.   Formålet med denne afgørelse er at etablere et bedre samarbejde i Den Europæiske Union med henblik på at forebygge og bekæmpe den grænseoverskridende køretøjskriminalitet.

2.   Opmærksomheden skal især rettes mod forbindelsen mellem dels biltyveri og ulovlig handel med biler dels andre former for organiseret kriminalitet såsom ulovlig handel med narkotika og skydevåben samt menneskehandel.

Artikel 3

Samarbejdet mellem nationale kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til i overensstemmelse med national lovgivning at styrke samarbejdet mellem deres kompetente myndigheder med henblik på at fremme bekæmpelsen af grænseoverskridende køretøjskriminalitet, bl.a. gennem samarbejdsaftaler.

2.   Opmærksomheden skal især rettes mod samarbejde med hensyn til eksportkontrol under hensyntagen til de respektive beføjelser i medlemsstaterne.

Artikel 4

Samarbejde mellem de kompetente myndighederog den private sektor

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til afholdelse af regelmæssige samråd i overensstemmelse med national lovgivning mellem de nationale kompetente myndigheder, eventuelt under medvirken af den private sektor (f.eks. indehavere af private registre over forsvundne biler, forsikringsselskaber og autobranchen) med henblik på at koordinere hinandens oplysninger og afstemme indsatsen på dette område.

2.   Medlemsstaterne letter de procedurer, der i henhold til national lovgivning skal følges med henblik på hurtig tilbageførsel af et køretøj, som de nationale kompetente myndigheder har frigivet efter beslaglæggelse.

Artikel 5

Kontaktpunkter vedrørende køretøjskriminalitet

1.   Medlemsstaterne udpeger senest den 30. marts 2005 et kontaktpunkt hos de retshåndhævende myndigheder med henblik på bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet.

2.   Medlemsstaterne bemyndiger kontaktpunkterne til at udveksle erfaringer, ekspertise og generelle og tekniske oplysninger på grundlag af gældende lovgivning. Informationsudvekslingen skal også omfatte metoder og bedste praksis inden for forebyggelse af køretøjskriminalitet. Denne udveksling må ikke omfatte personoplysninger.

3.   Oplysning om de udpegede nationale kontaktpunkter, herunder senere ændringer, meddeles Generalsekretariatet for Rådet, som offentliggør oplysningen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Indberetning af stjålne køretøjer og registreringsattester

1.   Når et køretøj er meldt stjålet, sørger de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for, at det stjålne køretøj i overensstemmelse med national lovgivning omgående indberettes til SIS og — om muligt — til Interpols database over stjålne motorkøretøjer.

2.   Den indberettende medlemsstat trækker i overensstemmelse med national lovgivning straks en indberetning til eftersøgningsregistret tilbage, så snart grunden til indberetningen bortfalder.

3.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne sørger efter anmeldelsen af tyveriet af registreringsattester i overensstemmelse med national lovgivning for, at dette straks indberettes til SIS.

Artikel 7

Registrering

1.   Medlemsstaterne sørger for, at deres kompetente myndigheder og registreringsmyndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forhindre misbrug og tyveri af registreringsdokumenter til køretøjer.

2.   De retshåndhævende myndigheder orienterer de nationale registreringsmyndigheder, når et køretøj, der er ved at blive indregistreret, er meldt stjålet. Adgang til relevante databaser foregår under overholdelse af fællesskabsretten.

Artikel 8

Forhindring af misbrug af registreringsattester til motorkøretøjer

1.   For at forhindre misbrug af registreringsattester til motorkøretøjer skal hver medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning sørge for, at de kompetente myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at kræve registreringsattesten udleveret af ejeren og/eller indehaveren af køretøjet, når køretøjet er blevet alvorligt skadet ved en påkørsel (totalskade).

2.   Registreringsattesten kræves i overensstemmelse med national lovgivning også udleveret, når der ved den retshåndhævende myndigheds kontrol opstår formodning om, at der er manipuleret ved køretøjets identitetskendetegn, så som køretøjets identifikationsnummer.

3.   Køretøjets registreringsattest tilbageleveres først, når køretøjets identitet er blevet undersøgt og efterprøvet med positivt resultat i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 9

Europol

De enkelte medlemsstater sørger for, at de retshåndhævende myndigheder inden for rammerne af Europols mandat og opgaver underretter Europol om personer, som begår køretøjskriminalitet.

Artikel 10

Fremme af ekspertise og uddannelse

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de nationale uddannelsessteder for de relevante retshåndhævende myndigheder i deres læseplaner fremmer specialtræning i forebyggelse og eftersporing af biltyveri, om nødvendigt i samarbejde med Cepol. Træningen kan også inddrage input fra Europol inden for dens kompetenceområde.

Artikel 11

Møde mellem kontaktpunkterneog årlig aflæggelse af rapport til Rådet

Kontaktpunkterne vedrørende køretøjskriminalitet mødes mindst én gang om året under ledelse af den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet. Europol indbydes til at deltage heri. Formandskabet aflægger rapport til Rådet om de fremskridt, der er gjort med relevant praktisk samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder.

Artikel 12

Evalueringsbestemmelse

Rådet evaluerer gennemførelsen af denne afgørelse senest den 30. december 2007.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

I de medlemsstater, hvor bestemmelserne i Schengen-reglerne om SIS endnu ikke er trådt i kraft, finder forpligtelserne i denne afgørelse anvendelse fra den dato, hvor disse bestemmelser træder i kraft som anført i en rådsafgørelse, der er vedtaget med henblik herpå efter de gældende procedurer.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  EFT C 162 af 9.6.1999, s. 1.


Kommissionen

30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2004

om Azorernes undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF

(meddelt under nummer K(2004) 4880)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2004/920/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF (1), særlig artikel 26, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 26, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF kan medlemsstater, som efter direktivets ikrafttræden kan påvise, at der er betydelige problemer forbundet med driften af deres små isolerede systemer, anmode om undtagelser fra de relevante bestemmelser i kapitel IV, V, VI og VII samt kapitel III, for så vidt angår renovering, opgradering og udvidelse af eksisterende kapacitet; sådanne undtagelser kan indrømmes dem af Kommissionen.

(2)

Portugal sendte den 29. juni 2004 Kommissionen en anmodning om at få Azorerne undtaget fra bestemmelserne i kapitel III, IV, V, VI og VII for et ubestemt tidsrum på grundlag af artikel 26, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF.

(3)

Azorerne kan karakteriseres som et »mikro-isoleret system« efter definitionen i artikel 2, nr. 27, i direktiv 2003/54/EF.

(4)

Azorernes særlige stilling på grund af deres afsides beliggenhed, afsondrethed, ringe størrelse, vanskelige topografi og sine særlige vejrforhold anerkendes i EF-traktatens artikel 299, stk. 2.

(5)

De dokumenter, der ledsager den portugisiske ansøgning, giver tilstrækkeligt bevis på, at det er umuligt at indføre et konkurrencepræget marked for elektricitet på grund af den meget lille produktion, og fordi øerne er afskåret fra hinanden. I et så lille system er det sjældent muligt med mere end ét kraftværk på hver ø, og tilstedeværelsen af konkurrerende producenter bliver derfor ret usandsynlig. Markedets størrelse opfordrer næppe til at ansøge om godkendelse eller til at afgive tilbud ved licitation. Desuden er der ikke noget højspændingstransmissionssystem, og uden konkurrence i produktionsleddet mister direktivets krav om udskillelse af distributionssystemerne sin berettigelse. De samme betragtninger gælder for andres adgang til systemet.

(6)

Efter at have undersøgt begrundelsen for Portugals anmodning er Kommissionen overbevist om, at undtagelsen og betingelserne for dens anvendelse ikke vil hindre opfyldelse af direktivets målsætninger.

(7)

Eventuelle teknologiske udviklinger på mellemlangt sigt kan imidlertid medføre betydelige ændringer, som må tages i betragtning.

(8)

Kommissionen har hørt alle medlemsstaterne som foreskrevet i artikel 26, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den Portugisiske Republik indrømmes hermed undtagelse fra de relevante bestemmelser i kapitel IV, V, VI og VII samt kapitel III for så vidt angår renovering, opgradering og udvidelse af eksisterende kapacitet for de ni øer, der udgør Azorerne.

Artikel 2

Den portugisiske energimyndighed skal overvåge elektricitetssektorens udvikling på Azorerne og aflægge rapport til Kommissionen om væsentlige ændringer, der kan kræve genbehandling af denne undtagelse. Den første rapport skal forelægges fire år efter denne beslutnings ikrafttrædelsestidspunkt, og den anden ni år efter samme tidspunkt.

Artikel 3

Undtagelsen gælder for et ubestemt tidsrum. Kommissionen kan genbehandle den, hvis Azorernes elektricitetssektor ændrer sig væsentligt.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L l76 af 15.7.2003, s. 37. Senest ændret ved Rådets direktiv 2004/85/EF (EUT L 236 af 7.7.2004, s. 10).


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. december 2004

om EF-støtte til en Eurobarometer-undersøgelse af forbrugernes holdning til opdrættede dyrs velfærd

(2004/921/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til beslutning 90/424/EØF skal Fællesskabet bidrage finansielt til at etablere en informationspolitik for beskyttelsen af dyr.

(2)

Denne informationspolitik omfatter bl.a. gennemførelse af de undersøgelser, der er nødvendige for at udarbejde og udvikle retsforskrifter for beskyttelsen af dyr.

(3)

Gennemførelse af en undersøgelse, der skal vurdere forbrugernes holdning til opdrættede dyrs velfærd, udgør en del af denne informationspolitik for beskyttelse af dyr, og der bør derfor indgås forpligtelser for de finansielle ressourcer, der er nødvendige for, at Fællesskabet kan gennemføre denne undersøgelse; beløbet kommer kun til udbetaling, hvis den planlagte undersøgelse gennemføres på effektiv vis.

(4)

Denne undersøgelse vil blive gennemført i form af en specifik Eurobarometer-undersøgelse inden for rammerne af den rammeaftale (2), der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, som repræsenteres ved Europa-Kommissionen, og TNS Opinion and Survey — et konsortium dannet af Taylor Nelson Sofres plc og EOS Gallup Europe — som repræsenteres ved koordineringscentret European Omnibus Survey »EOS Gallup Europe«.

(5)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Foranstaltningen vedrørende gennemførelse af en undersøgelse af forbrugernes holdning til opdrættede dyrs velfærd godkendes til finansiering over budgetpost 17 04 02 på Den Europæiske Unions budget med et maksimumsbeløb på 200 000 EUR. Denne undersøgelse vil blive gennemført i form af en specifik Eurobarometer-undersøgelse inden for rammerne af den rammeaftale der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, som repræsenteres ved Europa-Kommissionen, og TNS Opinion and Survey — et konsortium dannet af Taylor Nelson Sofres plc og EOS Gallup Europe — som repræsenteres ved koordineringscentret European Omnibus Survey »EOS Gallup Europe«.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  Aftale nr.: PRESS-B-1/2003-25/B1 af 24.8.2004.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. december 2004

om ændring af beslutning 2003/746/EF og 2003/848/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2004

(meddelt under nummer K(2004) 5396)

(2004/922/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2003/746/EF af 14. oktober 2003 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af visse typer TSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2004 (2), opstilles en liste over de programmer, medlemsstaterne har indsendt til Kommissionen, vedrørende overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2004. I nævnte beslutning fastsættes endvidere den foreslåede procentsats og det maksimale tilskud til hvert program.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2003/848/EF af 28. november 2003 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-udryddelses- og -overvågningsprogrammer for 2004 og om fastsættelse af EF-tilskuddet (3) godkendes de programmer, der er anført i beslutning 2003/746/EF, ligesom de maksimale EF-tilskud fastsættes.

(3)

I henhold til beslutning 2003/848/EF skal medlemsstaterne hver måned sende en rapport om programmets forløb til Kommissionen. Det fremgår af en analyse af disse rapporter, at nogle medlemsstater ikke vil udnytte deres bevilling for 2004 fuldt ud, mens andre vil have udgifter, der overstiger det bevilgede beløb.

(4)

Det er derfor nødvendigt at justere EF-tilskuddet til nogle af programmerne. Der bør foretages en omfordeling af programbevillingerne fra medlemsstater, der ikke udnytter hele deres bevilling, til medlemsstater, der overskrider bevillingen. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, de pågældende medlemsstater faktisk har afholdt.

(5)

Beslutning 2003/746/EF og 2003/848/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2003/746/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2003/848/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 2, ændres »745 000 EUR« til »383 000 EUR«.

2)

I artikel 6, stk. 2, ændres »21 733 000 EUR« til »24 735 000 EUR«.

3)

I artikel 8, stk. 2, ændres »6 283 000 EUR« til »6 401 000 EUR«.

4)

I artikel 10, stk. 2, ændres »4 028 000 EUR« til »4 346 000 EUR«.

5)

I artikel 11, stk. 2, ændres »1 675 000 EUR« til »1 789 000 EUR«.

6)

I artikel 12, stk. 2, ændres »1 012 000 EUR« til »1 177 000 EUR«.

7)

I artikel 15, stk. 2, ændres »7 726 000 EUR« til »4 269 000 EUR«.

8)

I artikel 17, stk. 2, ændres »103 000 EUR« til »159 000 EUR«.

9)

I artikel 19, stk. 2, ændres »353 000 EUR« til »399 000 EUR«.

10)

I artikel 21, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »1 000 EUR«.

11)

I artikel 22, stk. 2, ændres »755 000 EUR« til »927 000 EUR«.

12)

I artikel 24, stk. 2, ændres »435 000 EUR« til »573 000 EUR«.

13)

I artikel 25, stk. 2, ændres »1 160 000 EUR« til »3 014 000 EUR«.

14)

I artikel 26, stk. 2, ændres »490 000 EUR« til »1 006 000 EUR«.

15)

I artikel 27, stk. 2, ændres »3 210 000 EUR« til »671 000 EUR«.

16)

I artikel 28, stk. 2, ændres »675 000 EUR« til »704 000 EUR«.

17)

I artikel 29, stk. 2, ændres »30 000 EUR« til »5 000 EUR«.

18)

I artikel 30, stk. 2, ændres »255 000 EUR« til »275 000 EUR«.

19)

I artikel 31, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »3 000 EUR«.

20)

I artikel 32, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »34 000 EUR«.

21)

I artikel 33, stk. 2, ændres »7 460 000 EUR« til »6 652 000 EUR«.

22)

I artikel 34, stk. 2, ændres »740 000 EUR« til »1 360 000 EUR«.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.9.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 269 af 21.10.2003, s. 24.

(3)  EUT L 322 af 9.12.2003, s. 11.


BILAG

Bilag I og II til direktiv 2003/746/EF affattes således:

»

BILAG I

Liste over programmer for overvågning af TSE

Procentsats og maksimalt EF-tilskud

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats ved køb af testkit (%)

Maksimumsbeløb

(EUR)

TSE

Belgien

100

3 351 000

Danmark

100

2 351 000

Tyskland

100

15 611 000

Grækenland

100

383 000

Spanien

100

4 854 000

Frankrig

100

24 735 000

Irland

100

5 386 000

Italien

100

6 401 000

Luxembourg

100

158 000

Nederlandene

100

4 346 000

Østrig

100

1 789 000

Portugal

100

1 177 000

Finland

100

1 060 000

Sverige

100

358 000

Det Forenede Kongerige

100

4 269 000

 

Estland

100

159 000

 

Cypern

100

144 000

 

Malta

100

37 000

 

Slovenien

100

399 000

I alt

76 968 000

BILAG II

Liste over programmer for udryddelse af scrapie

Maksimalt EF-tilskud

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats

Maksimumsbeløb

(EUR)

Scrapie

Danmark

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

1 000

Tyskland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

927 000

Grækenland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

450 000

Spanien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

573 000

Frankrig

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

3 014 000

Irland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

1 006 000

Italien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

671 000

Nederlandene

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

704 000

Østrig

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Portugal

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

275 000

Finland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

3 000

Sverige

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

34 000

Det Forenede Kongerige

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

6 652 000

 

Cypern

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

1 360 000

I alt

15 675 000

«

30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. december 2004

om ændring af beslutning 2003/743/EF og 2003/849/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2004

(meddelt under nummer K(2004) 5397)

(EØS-relevant tekst)

(2004/923/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, artikel 29 og artikel 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter beslutning 90/424/EØF kan der ydes EF-tilskud til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og til kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser.

(2)

I Kommissionens beslutning 2003/743/EF af 14. oktober 2003 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2004 (2), fastsættes den foreslåede procentsats og det maksimale EF-tilskud til hvert program, som forelægges af medlemsstaterne.

(3)

I Kommissionens beslutning 2003/849/EF af 28. november 2003 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af visse dyresygdomme og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2004, og om fastsættelse af EF-tilskuddet (3) fastsættes det maksimale EF-tilskud til hvert program, som forelægges af medlemsstaterne.

(4)

Kommissionen har analyseret de rapporter vedrørende programudgifterne, som medlemsstaterne har indsendt. Analysen viser, at nogle medlemsstater ikke udnytter deres bevilling for 2004 fuldt ud, mens andre har udgifter, der overstiger det bevilgede beløb.

(5)

Det er derfor nødvendigt at justere EF-tilskuddet til nogle af programmerne. Der bør foretages en omfordeling af programbevillingerne fra medlemsstater, der ikke udnytter hele deres bevilling, til medlemsstater, der overskrider bevillingen. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, de pågældende medlemsstater faktisk har afholdt.

(6)

Beslutning 2003/743/EF og 2003/849/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2003/743/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2003/849/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »190 000 EUR«.

2)

I artikel 2, stk. 2, ændres »650 000 EUR« til »700 000 EUR«.

3)

I artikel 3, stk. 2, ændres »800 000 EUR« til »600 000 EUR«.

4)

I artikel 4, stk. 2, ændres »70 000 EUR« til »80 000 EUR«.

5)

I artikel 5, stk. 2, ændres »370 000 EUR« til »0 EUR«.

6)

I artikel 6, stk. 2, ændres »1 800 000 EUR« til »1 695 000 EUR«.

7)

I artikel 7, stk. 2, ændres »110 000 EUR« til »0 EUR«.

8)

I artikel 8, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »410 000 EUR«.

9)

I artikel 9, stk. 2, ændres »85 000 EUR« til »55 000 EUR«.

10)

I artikel 11, stk. 2, ændres »4 000 000 EUR« til »4 150 000 EUR«.

11)

I artikel 12, stk. 2, ændres »5 000 000 EUR« til »5 055 000 EUR«.

12)

I artikel 13, stk. 2, ændres »1 500 000 EUR« til »1 545 000 EUR«.

13)

I artikel 15, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »50 000 EUR«.

14)

I artikel 16, stk. 2, ændres »1 800 000 EUR« til »2 000 000 EUR«.

15)

I artikel 17, stk. 2, ændres »110 000 EUR« til »125 000 EUR«.

16)

I artikel 18, stk. 2, ændres »2 000 000 EUR« til »2 700 000 EUR«.

17)

I artikel 20, stk. 2, ændres »5 000 000 EUR« til »4 935 000 EUR«.

18)

I artikel 22, stk. 2, ændres »1 200 000 EUR« til »1 900 000 EUR«.

19)

I artikel 24, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »165 000 EUR«.

20)

I artikel 25, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »540 000 EUR«.

21)

I artikel 26, stk. 2, ændres »40 000 EUR« til »255 000 EUR«.

22)

I artikel 28, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »110 000 EUR«.

23)

I artikel 30, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »115 000 EUR«.

24)

I artikel 33, stk. 2, ændres »725 000 EUR« til »195 000 EUR«.

25)

I artikel 35, stk. 2, ændres »6 500 000 EUR« til »6 000 000 EUR«.

26)

I artikel 36, stk. 2, ændres »300 000 EUR« til »395 000 EUR«.

27)

I artikel 37, stk. 2, ændres »3 500 000 EUR« til »4 500 000 EUR«.

28)

I artikel 38, stk. 2, ændres »17 000 EUR« til »2 000 EUR«.

29)

I artikel 39, stk. 2, ændres »2 000 000 EUR« til »1 600 000 EUR«.

30)

I artikel 40, stk. 2, ændres »70 000 EUR« til »0 EUR«.

31)

I artikel 41, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »355 000 EUR«.

32)

I artikel 43, stk. 2, ændres »700 000 EUR« til »1 205 000 EUR«.

33)

I artikel 44, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »100 000 EUR«.

34)

I artikel 45, stk. 2, ændres »260 000 EUR« til »210 000 EUR«.

35)

I artikel 46, stk. 2, ændres »700 000 EUR« til »150 000 EUR«.

36)

I artikel 47, stk. 2, ændres »90 000 EUR« til »100 000 EUR«.

37)

I artikel 48, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »50 000 EUR«.

38)

I artikel 49, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »200 000 EUR«.

39)

I artikel 50, stk. 2, ændres »400 000 EUR« til »10 000 EUR«.

40)

I artikel 54, stk. 2, ændres »75 000 EUR« til »95 000 EUR«.

41)

I artikel 55, stk. 2, ændres »800 000 EUR« til »900 000 EUR«.

42)

I artikel 58, stk. 2, ændres »30 000 EUR« til »25 000 EUR«.

43)

I artikel 60, stk. 2, ændres »700 000 EUR« til »550 000 EUR«.

44)

I artikel 62, stk. 2, ændres »100 000 EUR« til »160 000 EUR«.

45)

I artikel 63, stk. 2, ændres »50 000 EUR« til »10 000 EUR«.

46)

I artikel 65, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »0 EUR«.

47)

I artikel 67, stk. 2, ændres »60 000 EUR« til »30 000 EUR«.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 77.

(3)  EUT L 322 af 9.12.2003, s. 16.


BILAG

Bilag I og II til beslutning 2003/743/EF affattes således:

»

BILAG I

Liste over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme

Foreslået procentsats og EF-tilskud

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats

(%)

Foreslået beløb

(EUR)

Afrikansk/klassisk svinepest

Italien (Sardinien)

50

250 000

Aujeszkys sygdom

Belgien

50

550 000

Spanien

50

75 000

Ungarn

50

160 000

Irland

50

10 000

Litauen

50

50 000

Malta

50

0

Portugal

50

50 000

Slovakiet

50

30 000

Bluetongue

Spanien

50

355 000

Frankrig

50

225 000

Italien

50

1 205 000

Kvægbrucellose

Cypern

50

55 000

Grækenland

50

300 000

Spanien

50

4 150 000

Irland

50

5 055 000

Italien

50

1 545 000

Litauen

50

50 000

Polen

50

50 000

Portugal

50

2 000 000

Slovenien

50

125 000

Det Forenede Kongerige (1)

50

2 700 000

Kvægtuberkulose

Grækenland

50

300 000

Spanien

50

4 935 000

Irland

50

4 500 000

Italien

50

1 900 000

Litauen

50

70 000

Polen

50

165 000

Portugal

50

540 000

Slovenien

50

255 000

Det Forenede Kongerige (1)

50

2 000 000

Klassisk svinepest

Belgien

50

175 000

Tjekkiet

50

95 000

Tyskland

50

900 000

Litauen

50

20 000

Luxembourg

50

90 000

Slovenien

50

25 000

Slovakiet

50

125 000

Enzootisk kvægleukose

Italien

50

110 000

Litauen

50

100 000

Portugal

50

115 000

Slovakiet

50

40 000

Det Forenede Kongerige (1)

50

5 000

Fåre- og gedebrucellose (B. melitensis)

Cypern

50

195 000

Grækenland

50

1 000 000

Spanien

50

6 000 000

Frankrig

50

395 000

Italien

50

4 500 000

Litauen

50

2 000

Portugal

50

1 600 000

Slovenien

50

0

Cowdriose, babesiose og anaplasmose (2)

Frankrig (3)

50

250 000

Rabies

Østrig

50

190 000

Tjekkiet

50

700 000

Tyskland

50

600 000

Finland

50

80 000

Letland

50

0

Polen

50

1 695 000

Slovenien

50

0

Slovakiet

50

410 000

Smitsomt blæreudslæt hos svin

Klassisk svinepest

Italien

50

400 000

I alt

53 472 000

BILAG II

Liste over kontrolprogrammer med henblik på forebyggelse af zoonoser

Foreslået procentsats og EF-tilskud

Zoonose

Medlemsstat

Procentsats

(%)

Foreslået beløb

(EUR)

Salmonella

Østrig

50

100 000

Danmark

50

210 000

Frankrig

50

150 000

Irland

50

100 000

Litauen

50

50 000

Nederlandene

50

200 000

Slovakiet

50

10 000

I alt

820 000

«

(1)  Det Forenede Kongerige kun for så vidt angår Nordirland.

(2)  Cowdriose, babesiose og anaplasmose overført af insekter i de franske oversøiske departementer.

(3)  Frankrig kun for så vidt angår Guadeloupe, Martinique og Réunion.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/41


RÅDETS AFGØRELSE 2004/924/FUSP

af 22. november 2004

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 28. juni 2004 fælles aktion 2004/523/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS (1).

(2)

Artikel 7 i nævnte fælles aktion fastsætter, at EUJUST-THEMIS-personalets status i Georgien, herunder, når det er relevant, privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EUJUST THEMIS kan gennemføres og fungere godt, aftales efter proceduren i artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union.

(3)

Rådet bemyndigede den 28. juni 2004 generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der bistår formandskabet, til at indlede forhandlinger på Rådets vegne, og i forlængelse heraf har generalsekretæren/den højtstående repræsentant forhandlet en aftale med Georgiens regering om status og aktiviteter for EUJUST THEMIS.

(4)

Uanset artikel 10, stk. 4, i aftalen skal EUJUST THEMIS' indkøb af varer og tjenesteydelser overholde principperne om klarhed og åbenhed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

(5)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS, godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  EUT L 228 af 29.6.2004, s. 21.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »EU«,

på den ene side, og

GEORGIEN, i det følgende benævnt »værtsparten«,

på den anden side,

i det følgende tilsammen benævnt »parterne«,

ER UNDER HENSYN TIL FØLGENDE:

(1)

skrivelse fra værtspartens premierminister Zurab Zhvania af 3. juni 2004, hvori EU opfordres til at iværksætte en retsstatsmission og forberede passende aftaler mellem værtspartens regering og EU

(2)

svaret fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik af 30. juni 2004, hvori han accepterer opfordringen

(3)

Rådets vedtagelse den 28. juni 2004 af fælles aktion 2004/523/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission, EUJUST THEMIS, på værtspartens område

(4)

varigheden af EUJUST THEMIS, der forventes at være på 12 måneder

(5)

partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem værtsparten og De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der blev undertegnet den 22. april 1996, indeholder bestemmelser om samarbejde om demokrati, retsstaten samt menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

(6)

formålet med de privilegier og immuniteter, der er omhandlet i aftalen, er ikke at stille enkeltpersoner bedre, men at sikre, at EU-missionen fungerer effektivt —

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Bestemmelserne i denne aftale samt enhver forpligtelse, som værtsparten påtager sig, eller de privilegier, immuniteter, faciliteter eller fordele, som indrømmes EUJUST THEMIS eller EUROJUST THEMIS' personale, finder kun anvendelse på værtspartens område.

2.   I denne aftale forstås ved:

a)

»EUJUST THEMIS«: Den Europæiske Unions retsstatsmission på værtspartens område, som er oprettet ved Rådets fælles aktion 2004/523/FUSP af 28. juni 2004, samt dens komponenter, hovedkvarterer og personale, der er udsendt til værtspartens område og udstationeret ved EUJUST THEMIS

b)

»missionschefen«: chefen for EUJUST THEMIS, som er udpeget af Rådet for Den Europæiske Union

c)

»EUJUST THEMIS' personale«: missionschefen, personale, som er udstationeret fra EU-medlemsstater og EU-institutioner, samt internationale medarbejdere, som kontraktansættes af EUJUST THEMIS, med henblik på forberedelse, støtte og gennemførelse af missionen, bortset fra leverandører af tjenesteydelser og lokalt ansatte

d)

»hovedkvarter«: EUJUST THEMIS' hovedkvarter i Tbilisi

e)

»udsenderstat«: den EU-medlemsstat, som har udstationeret personale ved EUJUST THEMIS

f)

»bygninger«: alle bygninger, faciliteter og områder, der er nødvendige for udførelsen af EUJUST THEMIS' aktiviteter, samt for indkvartering af EUJUST THEMIS' personale.

Artikel 2

Almindelige bestemmelser

1.   EUJUST THEMIS og EUROJUST THEMIS' personale skal overholde værtspartens love og forskrifter og afstå fra enhver handling eller aktivitet, der er uforenelig med deres opgavers upartiske og internationale karakter eller med bestemmelserne i nærværende aftale.

2.   EUJUST THEMIS er selvstændig med hensyn til udførelsen af sine opgaver i henhold til denne aftale. Værtsparten skal respektere EUJUST THEMIS' centraliserede og internationale karakter.

3.   Missionschefen underretter værtspartens regering om hovedkvarterets placering.

4.   Missionschefen underretter regelmæssigt og i tide værtspartens regering om størrelsen, navnene samt nationaliteten på EUJUST THEMIS' personale, der udstationeres på værtspartens område, ved at meddele værtspartens udenrigsministerium en fortegnelse over deltagerne.

Artikel 3

Identifikation

1.   EUJUST THEMIS' personale får udleveret og identificerer sig med et EUJUST THEMIS-identitetskort, som det altid skal bære på sig. Værtspartens kompetente myndigheder modtager en model af EUJUST THEMIS-identitetskortet.

2.   Værtspartens udenrigsministerium udsteder diplomatpas til EUJUST THEMIS' personale i overensstemmelse med dets status i henhold til artikel 6.

3.   EUJUST THEMIS kan flage med EU's flag i sit hovedkvarter og andre steder, alene eller sammen med værtspartens flag efter afgørelse truffet af missionschefen.

Artikel 4

Grænsepassage, bevægelser og tilstedeværelse på værtspartens område

1.   EUJUST THEMIS' personale samt EUJUST THEMIS' aktiver og transportmidler skal passere grænsen ved de officielle grænseovergangssteder og ad internationale luftkorridorer.

2.   Værtsparten skal lette indrejse på eller udrejse fra værtspartens område for EUJUST THEMIS og EUJUST THEMIS' personale. Bortset fra paskontrol ved ind- og udrejse er EUJUST THEMIS' personale, som kan forevise diplomatpas, fritaget for pas-, visum- og immigrationsregler samt enhver form for immigrationskontrol.

3.   EUJUST THEMIS' personale er undtaget fra værtspartens regler for registrering af og kontrol med udlændinge, men opnår ikke ret til varigt ophold eller bopæl på værtspartens område.

4.   EUJUST THEMIS forelægger en fritagelsesattest ledsaget af en materielfortegnelse over EUJUST THEMIS' aktiver og transportmidler, der til støtte for missionen føres ind i, gennem eller ud fra værtspartens område. De er fritaget for enhver anden tolddokumentation. En genpart af attesten sendes til de kompetente myndigheder ved indførsel i eller udførsel fra værtspartens område. Attestens udformning aftales mellem EUJUST THEMIS og værtspartens kompetente myndigheder.

5.   Krav om tilladelser for eller registrering af køretøjer og luftfartøjer, der anvendes til støtte for missionen, vil om fornødent blive aftalt ved særlige ordninger, som omtalt i artikel 16.

6.   EUJUST THEMIS' personale kan føre motorkøretøjer på værtspartens område, hvis dets medlemmer har gyldigt nationalt kørekort. Værtsparten skal acceptere kørekort og tilladelser udstedt til EUJUST THEMIS' personale som gyldige uden betaling af gebyrer eller afgifter.

7.   EUJUST THEMIS og EUJUST THEMIS' personale og køretøjer, luftfartøjer eller andre transportmidler samt udstyr og forsyninger har fri og ubegrænset bevægelsesfrihed på værtspartens område, herunder i værtspartens luftrum. Om nødvendigt kan der aftales tekniske ordninger i overensstemmelse med artikel 16.

8.   Personalet og lokalt ansatte ved EUJUST THEMIS kan, når de rejser som led i deres officielle opgaver i tilknytning til missionen, benytte offentlige veje, broer og lufthavne uden betaling af afgifter, vejafgifter, skatter eller lignende gebyrer, bortset fra sådanne, som udgør betaling for specielle ydelser.

Artikel 5

Privilegier og immuniteter for EUJUST THEMIS

1.   EUJUST THEMIS indrømmes samme status som den, en diplomatisk mission har i henhold til Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser, i det følgende benævnt »Wienerkonventionen«.

2.   EUJUST THEMIS, dens ejendom, midler og aktiver er ikke omfattet af værtspartens straffe- og civilretlige samt administrative kompetence i overensstemmelse med Wienerkonventionen.

3.   EUJUST THEMIS' bygninger er ukrænkelige. Værtspartens repræsentanter har kun adgang til dem efter tilladelse fra missionschefen.

4.   EUJUST THEMIS' bygninger, disses inventar og andre aktiver samt transportmidler nyder immunitet med hensyn til ransagning, rekvisition, beslaglæggelse eller tvangsfuldbyrdelse.

5.   EUJUST THEMIS' arkiver og dokumenter er ukrænkelige.

6.   EUJUST THEMIS' korrespondance indrømmes samme status som den, officiel korrespondance har i henhold til Wienerkonventionen.

7.   Værtsparten tillader indførsel af genstande til brug for EUJUST THEMIS og fritager disse for told, skatter og lignende afgifter bortset fra betaling for lager- og fragtydelser samt tilsvarende ydelser.

8.   Importerede varer og tjenesteydelser og bygninger til brug for EUJUST THEMIS er fritaget for alle nationale og kommunale skatter og afgifter samt gebyrer af lignende art. Varer og tjenesteydelser, der købes på det indenlandske marked til brug for EUJUST THEMIS, er fritaget for alle nationale og kommunale skatter og afgifter, herunder moms, samt gebyrer af lignende art i henhold til værtspartens lovgivning, eller disse refunderes af værtsparten.

Artikel 6

Privilegier og immuniteter for EUJUST THEMIS' personale

1.   EUJUST THEMIS' personale indrømmes privilegier og immuniteter svarende til dem, som diplomatiske repræsentanter nyder i henhold til Wienerkonventionen, hvorefter EU-medlemsstaterne skal have retlig prioritet. Disse privilegier og immuniteter indrømmes EUJUST THEMIS' personale i tjenesteperioden samt efter tjenestens ophør i forhold til handlinger, der er udført under tjenesten.

2.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant ophæver med udtrykkeligt samtykke fra udsenderstatens kompetente myndighed immuniteten for EUJUST THEMIS' personale, hvis immuniteten kan hindre, at retfærdigheden sker fyldest, og ophævelsen sker uden at skade EU's interesser.

3.   EUJUST THEMIS' personale har ret til uden afgifter eller andre restriktioner at indføre varer til personlig brug samt til at udføre sådanne varer. EUJUST THEMIS' personale har ret til uden afgifter eller kvantitative restriktioner at indkøbe varer til personlig brug og til at udføre sådanne varer. Varer og tjenesteydelser, som EUJUST THEMIS' personale køber på det indenlandske marked, er fritaget for moms og skatter i henhold til værtspartens lovgivning.

4.   EUJUST THEMIS' personale er på værtspartens område fritaget for alle skatter og afgifter af de vederlag og lønninger, det modtager i kraft af ansættelsesforholdet. I det omfang beskatning afhænger af opholdssted, skal de tidsrum, hvor personale, der er udstationeret ved EUJUST THEMIS, og internationale medarbejdere, som er kontraktansat af EU-missionen, befinder sig på værtspartens område som led i udførelsen af deres opgaver, ikke betragtes som ophold.

Artikel 7

Lokalt ansatte ved EUJUST THEMIS

EUJUST THEMIS' lokalt ansatte medarbejdere, der er værtspartens statsborgere, eller som permanent opholder sig på værtspartens område, har samme status som den, lokale medarbejdere, der er ansat på diplomatiske missioner i værtspartens land, har i henhold til Wienerkonventionen.

Artikel 8

Sikkerhed

1.   Værtsparten har det fulde ansvar for med sin egen kapacitet at garantere sikkerheden for EUJUST THEMIS' personale.

2.   Med henblik herpå træffer værtsparten alle nødvendige foranstaltninger til EUJUST THEMIS og EUJUST THEMIS' personales beskyttelse og sikkerhed. Alle specifikke bestemmelser herom, som værtsparten forslår, skal godkendes af missionschefen, inden de iværksættes. Værtsparten tillader og støtter uden vederlag aktiviteter i forbindelse med medicinsk evakuering af EUJUST THEMIS' personale. Om nødvendigt kan der indgås særlige ordninger som de i artikel 16 omhandlede.

Artikel 9

Samarbejde og adgang til oplysninger

1.   Værtsparten samarbejder fuldt ud og yder fuld støtte til EUJUST THEMIS og EUJUST THEMIS' personale.

2.   På anmodning og når det er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af EUJUST THEMIS, sikrer værtsparten, at personalet ved EUJUST THEMIS får reel adgang til

bygninger, faciliteter, områder og officielle køretøjer, der kontrolleres af værtsparten

dokumenter, materiale og oplysninger, som kontrolleres af værtsparten og er relevante for EUJUST THEMIS' mandat.

Om fornødent vil der blive aftalt særlige ordninger, som omtalt i artikel 16.

3.   Missionschefen og værtsparten konsulterer regelmæssigt hinanden og træffer passende foranstaltninger til at sikre tætte og gensidige forbindelser på alle relevante niveauer.

Artikel 10

Værtspartens støtte samt indgåelse af kontrakter

1.   Værtsparten bistår på anmodning EUJUST THEMIS med at finde egnede bygninger.

2.   Værtsparten stiller om nødvendigt gratis egne bygninger til rådighed, hvis de er ledige.

3.   Værtsparten bistår og støtter, så vidt dens midler og kapacitet rækker, forberedelsen, fastlæggelsen, gennemførelsen og opretholdelsen af missionen, herunder bygninger med mulighed for samplacering og udstyr til brug for eksperter ved EUJUST THEMIS.

4.   EUJUST THEMIS bestræber sig i videst muligt omfang på at indgå lokale kontrakter om tjenesteydelser, varer og ansættelse med forbehold af de krav, som missionen må stille.

Artikel 11

Dødsfald blandt medlemmer af EUJUST THEMIS' personale

1.   Missionschefen har ret til at forestå og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til hjemsendelse af medlemmer af EUJUST THEMIS' personale, der måtte afgå ved døden, herunder den pågældende persons personlige ejendele.

2.   Der foretages ikke obduktion af afdøde medlemmer af EUJUST THEMIS' personale, medmindre udsenderstaten eller, hvis der er tale om internationale medarbejdere, det land, den pågældende person er statsborger i, har givet sit samtykke hertil, og obduktionen overværes af en repræsentant for EUJUST THEMIS og/eller den pågældende medarbejders stat.

Artikel 12

Kommunikation

EUJUST THEMIS har ret til ubegrænset kommunikation via radio (herunder satellit, bærbar eller håndholdt radio), telefon, telegraf, fax og andre midler.

Artikel 13

Erstatningskrav for død, personskade, tingsskade eller tab

1.   Erstatningskrav som følge af aktiviteter i forbindelse med indre uroligheder, beskyttelse af missionen eller dens personale, eller i forbindelse med missionens gennemførelse, kan ikke give anledning til nogen godtgørelse fra EU-medlemsstaterne eller fra EU-institutioner.

2.   Alle andre civilretlige krav, herunder krav fra EUJUST THEMIS' lokalt ansatte, som missionen eller et medlem af missionen er part i, og som ikke hører ind under værtspartens jurisdiktion med henvisning til bestemmelserne i denne aftale, henvises via værtspartens myndigheder til missionschefen og behandles på grundlag af en særlig ordning i henhold til artikel 16, hvorefter der fastlægges procedurer for behandling og afgørelse af erstatningskrav. Erstatningskrav afgøres med den pågældende stats forudgående samtykke.

Artikel 14

Tvister

1.   Alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med anvendelsen af denne aftale, drøftes af en fælles koordinationsgruppe. Denne gruppe sammensættes af repræsentanter for EUJUST THEMIS og værtspartens kompetente myndigheder.

2.   Tvister om fortolkning eller anvendelse af denne aftale, der ikke har kunnet bilægges, løses mellem værtspartens og EU's repræsentanter med diplomatiske midler.

Artikel 15

Andre bestemmelser

1.   Når der i denne aftale henvises til privilegier, immuniteter og rettigheder for EUJUST THEMIS og EUJUST THEMIS' personale, er værtspartens regering ansvarlig for, at de relevante lokale myndigheder implementerer og overholder sådanne privilegier, immuniteter og rettigheder.

2.   Intet i denne aftale tilsigter eller kan anses for at fravige rettigheder, som en EU-medlemsstat eller enhver anden stat, der bidrager til EUJUST THEMIS eller dens personale, har ifølge andre aftaler.

Artikel 16

Særlige ordninger

Missionschefen og værtspartens administrative myndigheder indgår aftaler om særlige ordninger, som er nødvendige for gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 17

Ikrafttræden og ophævelse

1.   Denne aftale træder i kraft, når parterne skriftligt har meddelt, at de interne betingelser for ikrafttræden er opfyldt.

2.   Denne aftale kan ændres efter fælles skriftlig aftale mellem parterne. Sådanne ændringer træder i kraft, når parterne skriftligt har meddelt, at de interne betingelser for ikrafttræden er opfyldt.

3.   Aftalen forbliver i kraft, indtil EUJUST THEMIS eller alt EUJUST THEMIS' personale er endeligt udrejst.

4.   Denne aftale kan opsiges ved skriftlig underretning af den anden part. Opsigelsen får virkning 60 dage efter, at den anden part har modtaget underretning om opsigelsen.

5.   Ophævelsen eller opsigelsen af denne aftale berører ikke rettigheder eller forpligtelser, der følger af gennemførelsen af denne aftale forud for ophævelsen eller opsigelsen.

Udfærdiget i Tiflis, den 3. december 2004, på engelsk i to eksemplarer.

For Den Europæiske Union

Image

For Georgien

Image