ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 375

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
23. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2217/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og af forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2218/2004 af 22. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2219/2004 af 22. december 2004 om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Île de la Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2220/2004 af 22. december 2004 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2221/2004 af 22. december 2004 om tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

9

 

*

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/889/EF:Rådets afgørelse af 16. november 2004 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

19

 

*

2004/890/EF:Rådets afgørelse af 20. december 2004 om Det Europæiske Fællesskabs udtrædelse af konventionen om fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne

27

 

 

Kommissionen

 

*

2004/891/EF:Kommissionens afgørelse af 19. november 2004 om afslutning af undersøgelsesproceduren vedrørende Canadas handelshindrende praksis i forbindelse med visse geografiske betegnelser for vin (meddelt under nummer K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EF:Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om ændring af beslutning 2004/614/EF for så vidt angår anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i Sydafrika (meddelt under nummer K(2004) 5011)  ( 1 )

30

 

*

2004/893/EF:Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om midlertidig handel med sædekorn af arten Secale cereale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2004) 5027)  ( 2 )

31

 

*

2004/894/EF:Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum aestivum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer K(2004) 5028)  ( 2 )

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 226/2004 af 10. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter (EUT L 39 af 11.2.2004)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2217/2004

af 22. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og af forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af den geografiske beliggenhed af Kleinwalsertal (Gemeinde Mittelberg) og Gemeinde Jungholz, der ligger på østrigsk område og kun kan nås ad landevejen fra Tyskland, er mælken fra producenterne i disse områder blevet leveret til tyske købere.

(2)

Siden Fællesskabets mælkekvoteordning blev indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (2) som ændret ved forordning (EØF) nr. 856/84 (3), er den mælk, som de pågældende producenter leverer, indgået i beregningen af de tyske referencemængder for mælk.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (4) blev der med virkning fra kalenderåret 2004 indført bestemmelser om direkte betalinger i mejerisektoren. Betalingerne er baseret på de pågældende producenters individuelle referencemængder, som forvaltes af de tyske myndigheder, mens betaling af mælkepræmien ifølge nævnte forordning foretages af de østrigske myndigheder inden for rammerne af deres nationale referencemængde for tolvmånedersperioden 1999/2000, som fastsat i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. september 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (5), og det budgetloft, der er fastsat i artikel 96, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003. For Østrigs vedkommende er både referencemængden og loftet blevet beregnet, uden at der er taget hensyn til de individuelle referencemængder i Kleinwalsertal (Gemeinde Mittelberg) og Gemeinde Jungholz.

(4)

Efter artikel 47, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 henregnes beløbene for mælkepræmier og tillægsbetalinger fra 2007 under den enkeltbetalingsordning, der er fastsat i nævnte forordning. Efter samme forordnings artikel 62 kan medlemsstaterne dog beslutte, at sådanne betalinger medregnes fra 2005. Tyskland vil medregne de pågældende beløb fra 2005, mens det samme først vil ske på et senere tidspunkt i Østrig.

(5)

Med henblik på at muliggøre, at mælkepræmien forvaltes praktisk og korrekt, og at den henregnes under enkeltbetalingsordningen, bør forordning (EF) nr. 1782/2003 derfor ændres på en sådan måde, at der i de referencemængder og det budgetloft, der er omhandlet i artikel 95, stk. 4, og artikel 96, stk. 2, for Tyskland og Østrig tages hensyn til referencemængderne for mælkeproducenterne i de pågældende områder. Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter bør derfor også ændres, så referencemængderne for de pågældende producenter omregnes til østrigske referencemængder med virkning fra mælkekvoteåret 2004/05.

(6)

For betalingerne i 2004 bør der dog, da anvendelsesperioden allerede er udløbet, fastsættes undtagelsesbestemmelser til artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003, så Tyskland får mulighed for at udbetale præmien til landbrugere, der er etableret i Kleinwalsertal (Gemeinde Mittelberg) og Gemeinde Jungholz i Østrig —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003 ændres således:

1)

I artikel 95, stk. 4, tilføjes følgende:

»For Tyskland og Østrig er det loft, der fastsættes på basis af referencemængderne for tolvmånedersperioden 1999/2000, dog på henholdsvis 27 863 827,288 og 2 750 389,712 tons.«

2)

Artikel 96, stk. 2, ændres således:

a)

Rubrikken vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

101,99

204,52

306,78«.

b)

rubrikken vedrørende Østrig affattes således:

ȯstrig

10,06

20,19

30,28«.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Uanset artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 udbetaler Tyskland mælkepræmie og tillægsbetalinger for 2004 til landbrugere, der er etableret i Kleinwalsertal (Gemeinde Mittelberg) og Gemeinde Jungholz i Østrig.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes som følger:

a)

Artikel 1 anvendes fra den 1. januar 2005.

b)

Artikel 2 anvendes fra den 1. april 2004.

c)

Artikel 3 anvendes fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Udtalelse af 14.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 148 af 28.6.1968, s. 13. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1255/1999 (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48).

(3)  EFT L 90 af 1.4.1984, s. 10.

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 864/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 48).

(5)  EFT L 405 af 31.12.1992, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1788/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 739/2004 (EUT L 116 af 22.4.2004, s. 7).


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003 ændres således:

1)

Litra a) ændres som følger:

a)

Rubrikken vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

27 863 827,288«

b)

Rubrikken vedrørende Østrig affattes således:

ȯstrig

2 750 389,712«.

2)

Litra b) ændres som følger:

a)

Rubrikken vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

27 863 827,288«

b)

Rubrikken vedrørende Østrig affattes således:

ȯstrig

2 750 389,712«.

3)

Litra c) ændres som følger:

a)

Rubrikken vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

28 003 146,424«

b)

Rubrikken vedrørende Østrig affattes således:

ȯstrig

2 764 141,661«.

4)

Litra d) ændres som følger:

a)

Rubrikken vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

28 142 465,561«

b)

Rubrikken vedrørende Østrig affattes således:

ȯstrig

2 777 893,609«.

5)

Litra e) ændres som følger:

a)

Rubrikken vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

28 281 784,697«

b)

Rubrikken vedrørende Østrig affattes således:

ȯstrig

2 791 645,558«.


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2218/2004

af 22. december 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2219/2004

af 22. december 2004

om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Île de la Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 5, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2692/89 af 6. september 1989 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion (2), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2004 (3) blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse af ris til Réunion.

(2)

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2692/89.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2692/89 bør der ikke fastsættes noget maksimumstilskud.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er indgivet fra den 13. til den 16. december 2004 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2033/2004 omhandlede licitation over tilskud ved forsendelse til Réunion af afskallet langkornet ris B henhørende under KN-kode 1006 20 98, er uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EFT L 261 af 7.9.1989, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1275/2004 (EUT L 241 af 13.7.2004, s. 8).

(3)  EUT L 353 af 27.11.2004, s. 9.


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2220/2004

af 22. december 2004

om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(2)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter med nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat bestemmelser om åbning af toldkontingenter med en afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode 1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 13. til den 17. december 2004 indgivet ansøgninger til myndighederne om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land, der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse, at den pågældende grænse er nået —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen fra den 13. til den 17. december 2004, udstedes der licenser inden for de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling of landdistrikterne


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 2).

(2)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr. 1409/2004 (EUT L 256 af 3.8.2004, s. 11).


BILAG

Præferencesukker AVS—INDIEN

Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2004/05

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 13.-17.12.2004

Grænse

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

84,8727

Nået

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

0

Nået

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambique

0

Nået

Saint Christopher og Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad og Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Nået


Særligt præferencesukker

Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2004/05

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 13.-17.12.2004

Grænse

Indien

100

 

AVS

100

 


CXL-indrømmelsessukker

Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003

Produktionsår 2004/05

Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der blev ansøgt om i ugen fra den 13.-17.12.2004

Grænse

Brasilien

0

Nået

Cuba

100

 

Andre tredjelande

0

Nået


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2221/2004

af 22. december 2004

om tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2004 (2) indledes proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (3) fastsættes det i artikel 20, stk. 3, hvilke kriterier der skal anvendes ved tildeling af foreløbige licenser i de tilfælde, hvor ansøgningerne om licens er indgivet med henblik på en produktmængde, som er i overskud i forhold til kontingenterne for det pågældende år. Som følge af Fællesskabets udvidelse den 1. maj 2004 er der i artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 174/1999 også fastsat overgangsforanstaltninger for 2005 med hensyn til disse kriterier.

(3)

Efterspørgslen efter eksportlicenser for visse kontingenter og produktgrupper er steget meget og overstiger i visse tilfælde langt de tilgængelige mængder. Dette kan føre til et væsentligt fald i den mængde, der tildeles den enkelte ansøger, hvorved ordningens effektivitet reduceres. I tilfælde, hvor de enkelte eksportører har fået tildelt meget små mængder, har erfaringen desuden vist, at der er en risiko for, at eksportørerne under disse omstændigheder ikke er i stand til at opfylde deres eksportforpligtelse, hvorved sikkerhedsbeløbet går tabt.

(4)

Med henblik på denne situation bør der anvendes en kombination af de tre kriterier, der er fastsat i artikel 20, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 174/1999, under hensyntagen til de overgangsforanstaltninger, der er fastsat. I overensstemmelse med det nævnte afsnits litra a) og b) bør licenserne fortrinsvis tildeles ansøgere, som allerede har været engageret i USA, hvis udpegede importører er datterselskaber, og som tidligere har eksporteret de pågældende produkter til dette bestemmelsessted. Herudover bør der i henhold til litra c) i nævnte afsnit anvendes en nedsættelseskoefficient.

(5)

I forbindelse med produktgrupper og kontingenter, hvor der er indgivet ansøgninger for mindre mængder end dem, der er til rådighed, bør de resterende mængder i overensstemmelse med artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 174/1999 tildeles ansøgerne i forhold til de mængder, de har ansøgt om. Tildelingen af sådanne yderligere mængder bør betinges af, at den pågældende eksportør indgiver en ansøgning og stiller sikkerhed.

(6)

I betragtning af den tidsbegrænsning, der i henhold til forordning (EF) nr. 1847/2004 gælder for gennemførelsen af denne procedure, bør nærværende forordning anvendes hurtigst muligt.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om foreløbige eksportlicenser, som i henhold til forordning (EF) nr. 1847/2004 er indgivet for de produktgrupper og kontingenter, der er anført med identifikationen 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- og 21-Uruguay, 25-Tokyo og 25-Uruguay i kolonne 3 i bilaget til nævnte forordning, skal godkendes med forbehold af anvendelsen af den tildelingskoefficient, der er angivet i kolonne 5 i nævnte bilag, når de er indgivet af:

ansøgere, der i mindst et af de tre forudgående år har eksporteret de pågældende produkter til Amerikas Forenede Stater, og hvis udpegede importører er datterselskaber, eller

ansøgere, hvis udpegede importører anses for at være datterselskaber i henhold til artikel 20, stk. 3, andet afsnit, litra b), i forordning (EF) nr. 174/1999.

Ansøgninger omhandlet i første afsnit skal godkendes med forbehold af anvendelsen af den tildelingskoefficient, der er angivet i kolonne 6 i bilaget, når de er indgivet af:

andre ansøgere end dem, der omhandles i første afsnit, som i alle tre forudgående år har eksporteret de pågældende produkter til Amerikas Forenede Stater, eller

ansøgere, for hvilke der i henhold til artikel 20, stk. 3, andet afsnit, litra a), i forordning (EF) nr. 174/1999 ikke kræves en tidligere eksport.

Ansøgninger omhandlet i første afsnit afvises, når de er indgivet af andre ansøgere end dem, der omhandles i første og andet afsnit.

2.   Hvis den mængde, der tildeles i henhold til stk. 1, er mindre end to tons, kan ansøgerne trække deres ansøgning tilbage. De skal i så fald give den kompetente myndighed meddelelse herom senest fem arbejdsdage efter denne forordnings ikrafttrædelse, hvorefter sikkerheden straks frigives.

Den kompetente myndighed meddeler senest otte arbejdsdage efter denne forordnings ikrafttrædelse Kommissionen de mængder, for hvilke ansøgerne har trukket deres ansøgninger tilbage, og for hvilke sikkerheden er blevet frigivet.

Artikel 2

Ansøgninger om foreløbige eksportlicenser, som i henhold til forordning (EF) nr. 1847/2004 er indgivet for de produktgrupper og kontingenter, der er anført med identifikationen 22-Tokyo og 22-Uruguay i kolonne 3 i bilaget, godkendes for de mængder, der er ansøgt om.

Hvis eksportøren inden for 10 arbejdsdage efter nærværende forordnings ikrafttrædelse indgiver en ny ansøgning og stiller den nødvendige sikkerhed, kan der udstedes foreløbige eksportlicenser for yderligere mængder med forbehold af anvendelsen af den tildelingskoefficient, der er angivet i kolonne 7 i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 322 af 23.10.2004, s. 19.

(3)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1846/2004 (EUT L 322 af 23.10.2004, s. 16).


BILAG

Gruppeidentifikation ifølge tillægsnoterne i kapitel 4 i »Harmonised Tariff Schedule of the United States of America«

Identifikation af gruppe og kontingent

Mængde, der er til rådighed i 2005 (t)

Tildelingskoefficient som omhandlet i artikel 1, stk. 1

Tildelingskoefficient som omhandlet i artikel 2

Note nr.

Gruppe

Første afsnit

Andet afsnit

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/12


RÅDETS DIREKTIV 2004/114/EF

af 13. december 2004

om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 1, nr. 3), litra a), og nr. 4),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal der i henhold til traktaten vedtages foranstaltninger vedrørende asyl, indvandring og beskyttelse af tredjelandsstatsborgeres rettigheder.

(2)

I henhold til traktaten skal Rådet vedtage foranstaltninger vedrørende indvandringspolitikken med hensyn til betingelser for indrejse og ophold og standarder for procedurer for medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser.

(3)

Det Europæiske Råd erkendte på sit ekstraordinære møde den 15. og 16. oktober 1999 i Tammerfors, at der er behov for indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold, og anmodede Rådet om at træffe hurtige afgørelser på grundlag af forslag fra Kommissionen.

(4)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og principper, som er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(5)

Medlemsstaterne bør anvende bestemmelserne i dette direktiv uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

(6)

Et af Fællesskabets mål med hensyn til uddannelse er at gøre Europa som helhed til et af verdens førende ekspertisecentre for studier og erhvervsuddannelse. En hovedfaktor i denne strategi er at fremme mobiliteten, så tredjelandsstatsborgere kan rejse til Fællesskabet for at studere. Dette forudsætter bl.a. en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes nationale lovgivninger vedrørende betingelserne for indrejse og ophold.

(7)

Migration med henblik på de i dette direktiv omhandlede formål, der pr. definition er midlertidig og uafhængig af situationen på arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten, er berigende for både de pågældende migranter og for deres hjemland og værtslandet, og den bidrager generelt til en bedre forståelse kulturerne imellem.

(8)

Udtrykket »indrejse« omfatter tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på formålene i dette direktiv.

(9)

De nye fællesskabsregler er baseret på de definitioner af begreberne studerende, praktikant, uddannelsesinstitution og volontørtjeneste, der allerede benyttes i fællesskabsretten, navnlig i de forskellige fællesskabsprogrammer (Socrates, Europæisk volontørtjeneste for unge mv.), der sigter mod at fremme de pågældende personers mobilitet.

(10)

Varigheden af og andre betingelser vedrørende forberedelseskurser for studerende, der er omfattet af dette direktiv, bør fastlægges af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

(11)

Tredjelandsstatsborgere i kategorierne ulønnet praktikant eller volontør, der i kraft af deres aktiviteter eller den form for godtgørelse eller aflønning, de modtager, betragtes som arbejdstagere efter national lovgivning, omfattes ikke af dette direktiv. Indrejsetilladelse til tredjelandsstatsborgere, der agter at følge medicinske specialstudier, bør udstedes af medlemsstaterne.

(12)

Dokumentation for, at en studerende er optaget på en videregående uddannelsesinstitution, kan bl.a. omfatte et brev, som bekræfter optagelsen, eller et indskrivningsbevis.

(13)

Forskningsstipendier kan tages i betragtning ved vurderingen af, om den studerende råder over tilstrækkelige midler.

(14)

Indrejse med henblik på formålene i dette direktiv kan nægtes i behørigt begrundede tilfælde. Især kan indrejse nægtes, hvis en medlemsstat på baggrund af en vurdering baseret på faktiske omstændighederne mener, at den pågældende tredjelandsstatsborger udgør en potentiel trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed. Begrebet »den offentlige orden« kan omfatte en dom for grov kriminalitet. Begrebet offentlig orden og offentlig sikkerhed omfatter også tilfælde, hvor en tredjelandsstatsborger tilhører eller har tilhørt en sammenslutning, som støtter terrorisme, støtter eller har støttet en sådan sammenslutning eller hylder eller har hyldet yderligtgående principper.

(15)

I tilfælde af tvivl om grundlaget for ansøgningen om indrejse og ophold kan medlemsstaterne kræve al den dokumentation, der er nødvendig for at kunne vurdere sammenhængen, især på grundlag af ansøgerens påtænkte studier, med henblik på bekæmpelse af misbrug og fejlagtig anvendelse af proceduren i dette direktiv.

(16)

Mobiliteten for studerende fra tredjelande, der studerer i flere forskellige medlemsstater, skal fremmes, og det skal gøres lettere for tredjelandsstatsborgere, der deltager i fællesskabsprogrammer til fremme af mobiliteten inden for og til Fællesskabet, at indrejse med henblik på formålene i dette direktiv.

(17)

For at tillade den første indrejse på deres område bør medlemsstaterne i god tid forinden kunne udstede en opholdstilladelse eller, hvis de udelukkende udsteder opholdstilladelser på deres område, et visum.

(18)

For at give studerende fra tredjelande mulighed for selv at dække en del af deres studieudgifter, bør de have adgang til arbejdsmarkedet på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv. Det bør være en hovedregel, at studerende har adgang til arbejdsmarkedet på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv; i særlige tilfælde bør medlemsstaterne dog kunne tage situationen på deres nationale arbejdsmarked i betragtning.

(19)

Begrebet forudgående tilladelse indebærer meddelelse af arbejdstilladelse til studerende, der ønsker at udøve en økonomisk aktivitet.

(20)

Dette direktiv berører ikke national lovgivning om deltidsbeskæftigelse.

(21)

Der bør indføres fremskyndede procedurer for indrejse og ophold med henblik på studier eller som led i elevudvekslingsprogrammer, der administreres af organisationer, som er anerkendt af medlemsstaterne.

(22)

Hver medlemsstat bør sørge for, at en række oplysninger, der er så fuldstændige som muligt og regelmæssigt ajourføres, stilles til rådighed for offentligheden, bl.a. via internettet, om de institutioner, der er omhandlet i dette direktiv, de studieforløb, som tredjelandsstatsborgere kan optages på, og betingelserne og procedurerne for indrejse og ophold på medlemsstatens område med henblik på studier.

(23)

Dette direktiv bør under ingen omstændigheder anfægte anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (4).

(24)

Målene for dette direktiv, nemlig at fastlægge betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(25)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i den protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland, jf. dog protokollens artikel 4.

(26)

I medfør af artikel 1 og 2 i den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Dette direktiv har til formål at fastlægge:

a)

betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse på medlemsstaternes område i en periode på mindst tre måneder med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

b)

procedurereglerne for tredjelandsstatsborgeres indrejse på medlemsstaternes område med henblik på disse formål.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, der ikke er unionsborger i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

b)

»studerende«: en tredjelandsstatsborger, der er optaget på en videregående uddannelsesinstitution, og som har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område for som sin primære beskæftigelse at følge et fuldtids studieprogram med fuldtidsundervisning på en videregående uddannelsesinstitution med henblik på at opnå et bevis for en højere uddannelse, der er anerkendt af medlemsstaten, herunder eksamensbevis, certifikat eller doktorgrad, der også kan omfatte forberedelseskurser til disse uddannelser efter national lovgivning

c)

»skoleelev«: en tredjelandsstatsborger, der har fået tilladelse til indrejse som led i en højere uddannelse på en medlemsstats område med henblik på at følge et anerkendt undervisningsprogram på sekundærtrinnet som led i et udvekslingsprogram, der administreres af en organisation, som er anerkendt til dette formål af en medlemsstat i overensstemmelse med den nationale lovgivning eller administrativ praksis

d)

»ulønnet praktikant«: en tredjelandsstatsborger, der har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område med henblik på et ulønnet praktikophold i overensstemmelse med national lovgivning

e)

»institution«: en offentlig eller privat uddannelsesinstitution, som er anerkendt af værtsmedlemsstaten og/eller hvis studieprogrammer er anerkendt i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis til de formål, der er fastlagt i dette direktiv

f)

»volontørprogram«: et program med konkrete solidaritetsaktiviteter, som bygger på stats- eller fællesskabsbaserede ordninger, og som forfølger almennyttige formål

g)

»opholdstilladelse«: enhver tilladelse udstedt af myndighederne i en medlemsstat til at en tredjelandsstatsborger lovligt kan opholde sig i landet, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1030/2002.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ansøger om indrejse på en medlemsstats område for at studere.

Medlemsstaterne kan også beslutte at lade dette direktiv finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ansøger om indrejse med henblik på elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

2.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a)

tredjelandsstatsborgere, der opholder sig i en medlemsstat som asylansøgere, eller som er omfattet af subsidiære former for beskyttelse eller ordninger for midlertidig beskyttelse

b)

tredjelandsstatsborgere, hvis udvisning er suspenderet på grund af sagens konkrete omstændigheder eller retlige spørgsmål

c)

tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til unionsborgere, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed inden for Fællesskabet

d)

tredjelandsstatsborgere, der i en medlemsstat har status som fastboende udlænding, jf. Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (5), og som udøver deres ret til ophold i en anden medlemsstat for at studere eller følge en erhvervsuddannelse i den pågældende medlemsstat

e)

tredjelandsstatsborgere, der i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning betragtes som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

Artikel 4

Gunstigere bestemmelser

1.   Dette direktiv berører ikke gunstigere bestemmelser i henhold til:

a)

bilaterale eller multilaterale aftaler, som er indgået mellem Fællesskabet eller Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og et eller flere tredjelande på den anden side

b)

bilaterale eller multilaterale aftaler, som er indgået mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande.

2.   Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på.

KAPITEL II

INDREJSEBETINGELSER

Artikel 5

Princip

En tredjelandsstatsborger kan kun få indrejsetilladelse efter dette direktiv, hvis en gennemgang af ansøgningen viser, at ansøgeren opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 6 og, alt efter hvilken kategori, han tilhører, artikel 7-11.

Artikel 6

Generelle betingelser

1.   For en tredjelandsstatsborger, der ansøger om indrejsetilladelse i henhold til artikel 7-11, gælder følgende:

a)

han/hun skal forevise et rejsedokument, der er gyldigt i henhold til national lovgivning. Medlemsstaterne kan kræve, at rejsedokumentets gyldighedsperiode mindst skal dække hele det planlagte opholds varighed

b)

hvis tredjelandsstatsborgeren efter værtsmedlemsstatens interne lovgivning er mindreårig, skal han/hun forevise forældrenes tilladelse til det planlagte ophold

c)

han/hun skal have en sygeforsikring, der omfatter alle de risici, som medlemsstatens egne statsborgere normalt er dækket mod

d)

han/hun må ikke kunne betragtes som en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed

e)

hvis medlemsstaten kræver det, skal den pågældende fremlægge bevis for, at han/hun har betalt det gebyr, der kræves for behandling af ansøgningen, jf. artikel 20.

2.   Medlemsstaterne letter indrejseproceduren for de tredjelandsstatsborgere, der er omhandlet i artikel 7-11, og som deltager i fællesskabsprogrammer, der fremmer mobiliteten til eller inden for Fællesskabet.

Artikel 7

Særlige betingelser for studerende

1.   En tredjelandsstatsborger, der ansøger om indrejsetilladelse med henblik på studier, skal ud over de generelle betingelser i artikel 6 opfylde følgende betingelser:

a)

være optaget på en videregående uddannelsesinstitution med henblik på at følge et studieprogram

b)

fremlægge det af medlemsstaten krævede bevis for, at han/hun under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, studier og hjemrejse. Medlemsstaterne offentliggør det månedlige minimumsbeløb, som de kræver ifølge denne bestemmelse, uden at dette dog berører muligheden for at foretage en individuel vurdering af hvert enkelt tilfælde

c)

hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for et tilstrækkeligt kendskab til det sprog, der anvendes i det studieprogram, den pågældende følger

d)

hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for, at han/hun har betalt det indskrivningsgebyr, som institutionen kræver.

2.   Studerende, der automatisk er omfattet af en sygeforsikring mod alle de risici, som statsborgerne i den berørte medlemsstat normalt er dækket mod, når de er indskrevet ved en institution, anses for at opfylde betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra c).

Artikel 8

De studerendes mobilitet

1.   En tredjelandsstatsborger, der allerede har indrejsetilladelse som studerende, og som ansøger om at følge en del af det studieprogram, som han er i gang med, eller at supplere det med et beslægtet studieprogram i en anden medlemsstat, indrømmes med forbehold af artikel 12, stk. 2, artikel 16 og artikel 18, stk. 2, indrejsetilladelse af denne medlemsstat inden for en frist, der ikke hindrer videreførelsen af de relevante studier, og som samtidig giver de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen,

a)

hvis den studerende opfylder betingelserne i artikel 6 og 7 med hensyn til den pågældende medlemsstat, og

b)

hvis den studerende sammen med sin ansøgning om indrejsetilladelse har fremsendt fyldestgørende dokumentation for sine hidtidige studier, og for, at det nye studieprogram, som han/hun ønsker at følge, rent faktisk supplerer det allerede afsluttede studium, og

c)

hvis den studerende deltager i et udvekslingsprogram i fællesskabsregi eller et bilateralt udvekslingsprogram eller har været indskrevet som studerende i en medlemsstat i mindst to år.

2.   Kravene i stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse, hvis den studerende inden for rammerne af sit studieprogram er forpligtet til at følge en del af kurserne på en institution i en anden medlemsstat.

3.   De kompetente myndigheder i den første medlemsstat fremsender på anmodning af myndighederne i den anden medlemsstat oplysninger om den studerendes ophold på den første medlemsstats område.

Artikel 9

Særlige betingelser for skoleelever

1.   Med forbehold af artikel 3 skal en tredjelandsstatsborger, som ansøger om indrejse for at deltage i et elevudvekslingsprogram, ud over de generelle betingelser i artikel 6 opfylde følgende betingelser:

a)

mindst have den minimumsalder og højst have den maksimumsalder, som den pågældende medlemsstat har fastsat

b)

fremlægge bevis for, at han er optaget på en uddannelsesinstitution på sekundærtrinnet

c)

fremlægge bevis for, at han deltager i et anerkendt elevudvekslingsprogram, der administreres af en organisation, som er godkendt til dette formål af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis

d)

fremlægge bevis for, at elevudvekslingsorganisationen påtager sig det fulde ansvar for vedkommende under hele opholdet på den pågældende medlemsstats område, specielt hvad angår hans/hendes udgifter til underhold, studier, sygesikring og hjemrejse

e)

under hele opholdet bo hos en familie, som opfylder de betingelser, der er fastsat af den pågældende medlemsstat, og som er udvalgt i overensstemmelse med reglerne for det elevudvekslingsprogram, han/hun deltager i.

2.   Medlemsstaterne kan begrænse udstedelsen af indrejsetilladelser til skoleelever, der deltager i udvekslinger, til statsborgere fra tredjelande, der tilbyder medlemsstaternes egne statsborgere tilsvarende muligheder.

Artikel 10

Særlige betingelser for ulønnede praktikanter

Med forbehold af artikel 3 skal en tredjelandsstatsborger, der ansøger om indrejse som ulønnet praktikant, ud over de generelle betingelser i artikel 6 opfylde følgende betingelser:

a)

have indgået en uddannelsesaftale, som om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et ulønnet praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis

b)

fremlægge det af medlemsstaten krævede bevis for, at han under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse. Medlemsstaterne offentliggør det månedlige minimumsbeløb, som kræves efter denne bestemmelse, uden at dette dog berører muligheden for at foretage en individuel vurdering af hvert enkelt tilfælde

c)

hvis medlemsstaten kræver det, modtage en indføring i sproget for at opnå de sprogkundskaber, der er nødvendige for at gennemføre praktikopholdet.

Artikel 11

Særlige betingelser for volontører

Med forbehold af artikel 3 skal en tredjelandsstatsborger, der ansøger om indrejse for at deltage i et volontørprogram, ud over de generelle betingelser i artikel 6 opfylde følgende betingelser:

a)

mindst have den minimumsalder og højst den maksimumsalder, som den pågældende medlemsstat har fastsat

b)

fremlægge en aftale, som er indgået med den organisation, der i den pågældende medlemsstat har ansvaret for det volontørprogram, han/hun deltager i, og som omfatter en beskrivelse af hans/hendes opgaver, tilsynet med hans/hendes udførelse af sine opgaver, hans/hendes arbejdstider, de midler, der er til rådighed til dækning af hans/hendes udgifter til rejse, kost, logi, transport og lommepenge under hele opholdet samt i givet fald af den uddannelse, han/hun vil gennemgå for at kunne udføre sine opgaver

c)

fremlægge bevis for, at den organisation, der har ansvaret for det volontørprogram, han/hun deltager i, har tegnet en ansvarsforsikring for hans/hendes aktiviteter og påtager sig det fulde ansvar for ham/hende under hele opholdet på den pågældende medlemsstats område, specielt hvad angår udgifter til underhold, sygesikring og hjemrejse

d)

og, hvis værtsmedlemsstaten specifikt kræver det, modtage en indføring i denne medlemsstats sprog, historie og politiske og sociale strukturer.

KAPITEL III

OPHOLDSTILLADELSER

Artikel 12

Opholdstilladelse til studerende

1.   Der udstedes en opholdstilladelse til den studerende med en gyldighedsperiode på mindst et år, som kan forlænges med et år ad gangen, hvis indehaveren af opholdstilladelsen fortsat opfylder betingelserne i artikel 6 og 7. Hvis studieprogrammets varighed er på under et år, dækker opholdstilladelsen studieperioden.

2.   Uden at foregribe artikel 16 kan forlængelse af en opholdstilladelse afslås, eller opholdstilladelsen kan inddrages, hvis indehaveren:

a)

ikke overholder de begrænsninger, der er fastsat for hans adgang til økonomisk virksomhed, jf. artikel 17

b)

ikke gør tilstrækkelige fremskridt med sine studier i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis.

Artikel 13

Opholdstilladelse til skoleelever

En opholdstilladelse til skoleelever udstedes for en periode på højst et år.

Artikel 14

Opholdstilladelse til ulønnede praktikanter

Gyldighedsperioden for en opholdstilladelse til ulønnede praktikanter dækker praktikperiodens varighed eller strækker sig over højst et år. I undtagelsestilfælde kan gyldighedsperioden forlænges én gang for en periode svarende til den tid, der er nødvendig for erhvervelsen af en faglig kvalifikation, der er anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, forudsat at indehaveren stadig opfylder betingelserne i artikel 6 og 10.

Artikel 15

Opholdstilladelse til volontører

En opholdstilladelse til volontører udstedes for en periode på højst et år. Hvis det pågældende program varer længere end et år, kan opholdstilladelsens gyldighedsperiode undtagelsesvis dække programmets varighed.

Artikel 16

Inddragelse af eller afslag på fornyelse af opholdstilladelser

1.   Medlemsstaterne kan inddrage eller afslå at forny opholdstilladelser, der er udstedt på grundlag af dette direktiv, når den er opnået ved svig, eller hvis det viser sig, at indehaveren ikke opfyldte eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse og ophold i artikel 6 og, alt efter hvilken kategori han tilhører, artikel 7-11.

2.   Medlemsstaterne kan inddrage eller afslå at forny opholdstilladelser af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

KAPITEL IV

BEHANDLING AF DE BERØRTE TREDJELANDSSTATSBORGERE

Artikel 17

Studerendes økonomiske virksomhed

1.   Studerende skal under overholdelse af værtsmedlemsstatens regler og betingelser for den pågældende virksomhed have ret til at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende uden for den tid, der er afsat til studieprogrammet. Der kan tages hensyn til situationen på arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne giver om nødvendigt de studerende og/eller arbejdsgiverne forudgående tilladelse hertil i overensstemmelse med national lovgivning.

2.   Hver medlemsstat fastsætter det maksimale tilladte antal arbejdstimer pr. uge eller det maksimale tilladte antal arbejdsdage eller -måneder pr. år til sådan økonomisk virksomhed, dog mindst 10 timer pr. uge eller det tilsvarende antal dage eller måneder pr. år.

3.   Værtsmedlemsstaten kan begrænse adgangen til økonomisk virksomhed i det første år af opholdet.

4.   Medlemsstaterne kan kræve, at studerende, eventuelt på forhånd, anmelder til den myndighed, som den pågældende medlemsstat udpeger, at de indleder en økonomisk virksomhed. Deres arbejdsgivere kan også pålægges pligt til, eventuelt på forhånd, at anmelde beskæftigelsen.

KAPITEL V

PROCEDURE OG GENNEMSIGTIGHED

Artikel 18

Proceduregarantier og gennemsigtighed

1.   En afgørelse om en ansøgning om udstedelse eller forlængelse af en opholdstilladelse træffes og meddeles ansøgeren inden for en frist, der ikke forhindrer fortsættelsen af studierne, og som samtidig giver de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen.

2.   Hvis de oplysninger, der fremlægges til støtte for ansøgningen, er utilstrækkelige, kan behandlingen af ansøgningen suspenderes, og de kompetente myndigheder meddeler ansøgeren, hvilke yderligere oplysninger der kræves.

3.   Tredjelandsstatsborgeren underrettes i overensstemmelse med de relevante procedurer i national lovgivning om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse. Underretningen skal indeholde oplysninger om mulighederne for klageadgang og klagefrister.

4.   Hvis der gives afslag på en ansøgning, eller hvis en opholdstilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inddrages, skal den pågældende have ret til at få sagen prøvet ved den berørte medlemsstats myndigheder.

Artikel 19

Hurtig procedure for udstedelse af opholdstilladelser eller visa til studerende og skoleelever

Der kan indgås en aftale om indførelse af en hurtig procedure, i hvilken der udstedes opholdstilladelse eller visum i den pågældende tredjelandsstatsborgers navn, mellem den myndighed i en medlemsstat, der er kompetent med hensyn til indrejse og ophold for studerende eller skoleelever fra tredjelande, og en videregående uddannelsesinstitution eller en elevudvekslingsorganisation, som den pågældende medlemsstat har anerkendt til dette formål i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis.

Artikel 20

Gebyr

Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger i overensstemmelse med dette direktiv.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Rapport

Kommissionen aflægger regelmæssigt og første gang 12. januar 2010 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv i medlemsstaterne og foreslår i givet fald de nødvendige ændringer.

Artikel 22

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv 12. januar 2007. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 23

Overgangsbestemmelse

Som en undtagelse fra bestemmelserne i kapitel III og for en gyldighedsperiode på indtil to år er medlemsstaterne efter den i artikel 22 fastsatte dato ikke forpligtet til at udstede tilladelser i medfør af dette direktiv i form af en opholdstilladelse.

Artikel 24

Tidsfrister

Medmindre andet er fastsat i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2003/109/EF, er medlemsstaterne ikke forpligtet til med henblik på tilståelse af yderligere rettigheder i henhold til national lovgivning til de pågældende tredjelandsstatsborgere at tage hensyn til det tidsrum, hvor den studerende, udvekslingseleven, den ulønnede praktikant eller volontøren har opholdt sig i denne egenskab på deres område.

Artikel 25

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Rådets vegne

B.R. BOT

Formand


(1)  EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 107.

(2)  EUT C 133 af 6.6.2003, s. 29.

(3)  EUT C 244 af 10.10.2003, s. 5.

(4)  EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1.

(5)  EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 16. november 2004

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

(2004/889/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I april 1993 vedtog Rådet en afgørelse, der bemyndigede Kommissionen til på Fællesskabets vegne at føre forhandlinger om indgåelse af en toldsamarbejdsaftale med Canada, Hongkong, Japan, Korea og USA, som i maj 1997 blev udvidet til også at omfatte ASEAN-landene og Kina.

(2)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas regering om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas regering om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål godkendes hermed på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen repræsenterer bistået af repræsentanter for medlemsstaterne Fællesskabet i Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg, der nedsættes i henhold til artikel 21 i aftalen.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen på Fællesskabets vegne med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 4

Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne den notifikation (1), der er omhandlet i artikel 22 i aftalen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde og fælles administrativ bistand i toldspørgsmål

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

FOLKEREPUBLIKKEN KINAS REGERING

(herefter benævnt »de kontraherende parter«) —

SOM ERKENDER betydningen af de handelsmæssige bånd mellem Folkerepublikken Kina og Det Europæiske Fællesskab, og som ønsker at bidrage til en harmonisk udvikling af disse bånd til gavn for begge de kontraherende parter,

SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at der med henblik på at nå dette mål bør træffes foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle toldsamarbejdet,

SOM TAGER HENSYN TIL udviklingen af det toldmæssige samarbejde mellem de kontraherende parter for så vidt angår toldprocedurerne,

SOM ANSER aktiviteter, der overtræder toldlovgivningen, herunder krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at være til skade for begge de kontraherende parters økonomiske, fiskale og handelsmæssige interesser, og som erkender betydningen af at sikre en korrekt beregning af told og afgifter, navnlig gennem en korrekt anvendelse af reglerne for toldværdiansættelse, oprindelse og tarifering,

SOM ER OVERBEVIST OM, at der kan opnås en mere effektiv indsats over for sådanne aktiviteter gennem samarbejde mellem de kompetente administrative myndigheder,

SOM TAGER HENSYN TIL forpligtelser i henhold til internationale konventioner, som de kontraherende parter allerede har accepteret eller anvender, samt toldrelaterede aktiviteter, der varetages af Verdenshandelsorganisationen,

SOM TAGER HENSYN TIL aftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Kinesiske Folkerepublik, der blev undertegnet i 1985 —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»toldlovgivning«: love, bestemmelser eller andre former for juridisk bindende instrumenter, som er vedtaget af Det Europæiske Fællesskab eller Folkerepublikken Kina, og som vedrører indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b)

»toldmyndighed«: i Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kinas toldmyndigheder og i Det Europæiske Fællesskab de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og toldmyndighederne i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater

c)

»bistandssøgende myndighed«: en kompetent toldmyndighed, som er udpeget af en af de kontraherende parter til dette formål, og som fremsætter anmodningen om administrativ bistand i toldspørgsmål i henhold til denne aftale

d)

»bistandssøgte myndighed«: en kompetent toldmyndighed, som er udpeget af en af de kontraherende parter til dette formål, og som modtager en anmodning om administrativ bistand i henhold til denne aftale

e)

»personoplysninger«: alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person

f)

»overtrædelse af toldlovgivningen«: enhver overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af toldlovgivningen

g)

»person«: enten et menneske eller en juridisk enhed

h)

»oplysninger«: alle data uanset om de er behandlede eller analyserede, samt dokumenter, rapporter, og andre meddelelser uanset format, herunder elektroniske, eller bekræftede eller attesterede kopier heraf.

Artikel 2

Territorial anvendelse

Aftalen gælder dels for Folkerepublikken Kinas toldområde og dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i den traktat.

Artikel 3

Den fremtidige udvikling

De kontraherende parter kan efter fælles overenskomst udvide denne aftale med henblik på i overensstemmelse med deres respektive toldlovgivninger at øge og supplere toldsamarbejdet gennem aftaler vedrørende specifikke sektorer og anliggender.

AFSNIT II

AFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 4

Gennemførelse af samarbejde og bistand

Alt samarbejde og bistand i henhold til denne aftale udføres af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres relevante love, bestemmelser og andre retlige instrumenter. Desuden udføres alt samarbejde og bistand i henhold til denne aftale af hver af de kontraherende parter i henhold til, hvad den pågældende kontraherende parts kompetencer og tilgængelige ressourcer tillader.

Artikel 5

Forpligtelser i henhold til andre aftaler

1.   Under hensyntagen til Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes respektive kompetence gælder det, at aftalen:

a)

ikke må indvirke på nogen af parternes forpligtelser i henhold til andre internationale aftaler eller konventioner

b)

skal være forenelig med aftaler om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand, der er eller eventuelt vil blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Folkerepublikken Kina

c)

ikke må berøre fællesskabsbestemmelserne for overførsel mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet i medfør af denne aftale, og som kunne være af interesse for Fællesskabet.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 har bestemmelserne i denne aftale forrang frem for bestemmelserne i bilaterale aftaler om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Folkerepublikken Kina, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

3.   Med hensyn til spørgsmål vedrørende denne aftales anvendelighed konsulterer parterne hinanden for at løse spørgsmålet inden for rammerne af Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat i medfør af denne aftales artikel 21.

AFSNIT III

TOLDSAMARBEJDE

Artikel 6

Samarbejdets omfang

1.   De kontraherende parter skal bestræbe sig på at udvikle samarbejdet på toldområdet. Navnlig skal de kontraherende parter søge at samarbejde om:

a)

at etablere og opretholde kommunikationskanaler mellem deres respektive toldmyndigheder med henblik på at lette og sikre hurtig informationsudveksling

b)

at fremme effektiv koordinering mellem deres respektive toldmyndigheder

c)

enhver anden form for administrative spørgsmål af relevans for denne aftale, hvor en fælles indsats kan være påkrævet.

2.   De kontraherende parter søger at udvikle handelsfremmende tiltag på toldområdet, idet de tager hensyn til det arbejde, der i den forbindelse er udført af internationale organisationer.

3.   I henhold til denne aftale skal toldsamarbejdet dække alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af toldlovgivningen.

Artikel 7

Samarbejde om toldprocedurer

De kontraherende parter bekræfter, at de vil lette de legale varebevægelser, og udveksler oplysninger og ekspertviden om foranstaltninger til forbedring af toldteknikker og -procedurer samt om edb-systemer med henblik på at nå dette mål i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.

Artikel 8

Teknisk samarbejde

De kontraherende parters toldmyndigheder kan yde hinanden teknisk bistand i toldspørgsmål, når det er til gensidig fordel, herunder:

a)

udveksling af personale og eksperter med henblik på at fremme den gensidige forståelse af de respektive toldlovgivninger, procedurer og teknikker

b)

uddannelse, navnlig med henblik på at bibringe toldembedsmænd specialviden

c)

udveksling af faglige, videnskabelige og tekniske data med relation til toldlovgivning og -procedurer

d)

teknikker og effektiviserede metoder til toldbehandling af passagerer og varer

e)

enhver anden form for administrative spørgsmål, der fra tid til anden kan kræve de respektive toldmyndigheders fælles indsats.

Artikel 9

Koordinering i internationale organisationer

Parternes toldmyndigheder bestræber sig på at udvikle og styrke deres samarbejde om spørgsmål af fælles interesse med henblik på at nå frem til en koordineret holdning, når relevante emner drøftes inden for rammerne af internationale organisationer.

AFSNIT IV

GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND

Artikel 10

Anvendelsesområde

1.   Toldmyndighederne skal bistå hinanden ved at tilvejebringe relevant information, der kan medvirke til, at toldlovgivningen anvendes korrekt samt til forebyggelse, efterforskning og bekæmpelse af enhver form for overtrædelse af toldlovgivningen.

2.   Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne aftale ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne aftale. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det berører heller ikke oplysninger, der er fremskaffet gennem magtbeføjelser, der udøves på anmodning af retsmyndigheder.

3.   Bistand til inddrivelse af told, afgifter eller bøder samt arrestation eller tilbageholdelse af personer og beslaglæggelse eller opbevaring af ejendom er ikke omfattet af denne aftale.

Artikel 11

Bistand efter anmodning

1.   På anmodning af den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed førstnævnte alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte aktiviteter, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning. Efter anmodning skal toldmyndighederne navnlig meddele hinanden oplysninger om aktiviteter, der kan føre til lovovertrædelser på den anden parts område, f.eks. ukorrekte toldangivelser og oprindelsescertifikater, fakturaer eller andre dokumenter, som vides eller mistænkes for at være ukorrekte eller forfalskede.

2.   På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed om:

a)

ægtheden af officielle dokumenter, der fremlægges til støtte for en varedeklaration over for den bistandssøgende myndigheds toldmyndigheder

b)

hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet lovligt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under

c)

hvorvidt varer, der indføres til en af de kontraherende parters område, er blevet lovligt udført fra den anden kontraherende parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3.   På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed på basis af sin egen lovgivning og andre juridisk bindende instrumenter de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves særlig overvågning af:

a)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b)

steder, hvor lagre af varer opbevares eller kan opbevares på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

c)

varer, som transporteres eller kan transporteres på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

d)

transportmidler, der benyttes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 12

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder på eget initiativ og inden for rammerne af deres love, forskrifter og andre juridisk bindende instrumenter hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig i tilfælde hvor der er fare for, at der voldes betydelig skade på den anden parts økonomi, folkesundhed, offentlige sikkerhed eller lignende vitale interesser. Det gælder:

a)

aktiviteter, som er eller forekommer at udgøre en overtrædelse af toldlovgivningen, og som det kan være af interesse for den anden part at være orienteret om

b)

nye midler eller metoder, der er anvendt til at udføre aktiviteter, som udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

c)

varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen

d)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

e)

transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 13

Bistandsanmodningernes form og indhold

1.   Anmodninger i henhold til denne aftale fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger accepteres, når hastende omstændigheder kræver det, men de skal prompte bekræftes skriftligt.

2.   Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a)

den bistandssøgende myndigheds officielle godkendelse

b)

hvilke tiltag der anmodes om

c)

formål med og begrundelse for anmodningen

d)

relevante love eller andre juridisk bindende instrumenter

e)

så nøjagtige og udtømmende oplysninger som muligt om de personer, der er målet for undersøgelserne

f)

et sammendrag af alle relevante kendsgerninger og af allerede gennemførte undersøgelser.

3.   Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog. Dette krav gælder ikke dokumenter, som ledsager anmodninger i henhold til stk. 1.

4.   Hvis anmodningen ikke opfylder ovennævnte formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret. Der kan i sådanne tilfælde begæres gennemført sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 14

Efterkommelse af anmodninger

1.   Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen skal den bistandssøgte myndighed inden for grænserne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede på egne vegne eller på anmodning fra andre myndigheder hos den bistandssøgte part, meddele de oplysninger, den ligger inde med ved at foretage eller lade foretage relevante undersøgelser.

2.   Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med de for den bistandssøgte myndighed gældende love og andre juridisk bindende instrumenter.

3.   Efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en kontraherende part være til stede ved undersøgelser, der foretages inden for førstnævntes jurisdiktion i specifikke sager.

4.   Hvis anmodningen ikke kan efterkommes, skal den bistandssøgende myndighed straks informeres herom med angivelse af grunden hertil ledsaget af enhver anden form for oplysninger, som den bistandssøgte myndighed anser for at kunne være af værdi for den bistandssøgende myndighed.

Artikel 15

Formen for meddelelse af oplysninger

1.   Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultaterne skriftligt sammen med de relevante dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter og lignende.

2.   Disse oplysninger kan være i elektronisk form, som om nødvendigt derefter straks bekræftes skriftligt.

Artikel 16

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1.   Bistand kan afslås eller gøres betinget af, at visse krav opfyldes, hvis en kontraherende part skønner, at bistand i henhold til denne aftale:

a)

ville krænke Folkerepublikken Kinas suverænitet eller suveræniteten for en af Fællesskabets medlemsstater, som er blevet anmodet om bistand i henhold til denne aftale, eller

b)

ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, særlig de i artikel 17, stk. 2, omhandlede, eller

c)

ville krænke forretningshemmeligheden eller tavshedspligten.

2.   Den bistandssøgte myndighed kan udsætte at yde bistand med den begrundelse, at denne vil forstyrre en igangværende undersøgelse, retsforfølgning eller proces. I et sådant tilfælde konsulterer den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed for at fastslå, om der kan ydes bistand på de vilkår eller betingelser, som den bistandssøgte myndighed måtte kræve.

3.   Når den bistandssøgende myndighed søger bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

4.   I de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde meddeles den bistandssøgte myndigheds beslutning og begrundelse derfor hurtigst muligt til den bistandssøgende myndighed.

Artikel 17

Informationsudveksling og tavshedspligt

1.   De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne aftale, er fortrolige eller på anden måde begrænset, afhængigt af hvilke regler der er gældende hos hver af de kontraherende parter. De er omfattet af tavshedspligt og beskyttes som tilsvarende oplysninger efter lovgivningen hos den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets myndigheder.

2.   Personoplysninger må kun sendes, hvis den part, der modtager dem, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på mindst samme måde som den, der gælder i det særlige tilfælde hos den part, der leverer oplysningerne. Den kontraherende part, der anmodes om at fremskaffe oplysningerne, kan ikke fremsætte mere fordringsfulde krav end dem, der kan fremsættes i dens egen jurisdiktion. De kontraherende parter informerer hinanden om deres gældende regler, herunder eventuelt også gældende lovgivning i Fællesskabets medlemsstater.

3.   Intet i denne aftale hindrer anvendelse af oplysninger eller dokumenter, der tilvejebringes i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser, som bevismateriale i administrative procedurer, som efterfølgende indledes i forbindelse med aktiviteter, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen. De kontraherende parter kan således i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i administrative procedurer som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. Den kompetente myndighed, som meddelte oplysningerne eller gav adgang til dokumenterne, skal straks underrettes om, at oplysningerne anvendes til dette formål.

4.   Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne aftale fastsatte formål. Hvis en part ønsker at benytte sådanne oplysninger til andre formål, indhenter den forudgående skriftligt samtykke fra den myndighed, som har leveret oplysningerne. Og kun på de betingelser, denne har stillet herfor.

5.   De praktiske foranstaltninger for implementeringen af denne artikel fastsættes af det i henhold til artikel 21 fastsatte Blandede Toldsamarbejdsudvalg.

Artikel 18

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne aftale, på en anden parts territorium og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, for hvilken domstol eller administrativ myndighed tjenestemanden skal møde, og om hvilke spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 19

Udgifter i forbindelse med ydelse af bistand

1.   Parter afstår fra alle krav på hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne aftale, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

2.   Hvis udgifterne til opfyldelse af den pågældende anmodning er betydelige eller helt usædvanlige, konsulterer de kontraherende parter hinanden med henblik på at fastslå, på hvilke betingelser anmodningen vil blive opfyldt, samt på hvilken måde omkostningerne vil blive dækket.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Gennemførelse

1.   Implementeringen af denne aftale varetages på den ene side af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og eventuelt af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og på den anden side af Folkerepublikken Kinas toldmyndigheder. De træffer afgørelse om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for aftalens anvendelse, og tager hensyn til reglerne, særlig vedrørende databeskyttelse. De kan rette henstillinger til de kompetente organer om ændringer, som, de skønner, bør foretages i aftalen.

2.   De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 21

Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg

1.   Der nedsættes hermed et blandet toldsamarbejdsudvalg, der er sammensat af repræsentanter for toldmyndighederne i henholdsvis Folkerepublikken Kina og Det Europæiske Fællesskab. Det træder sammen på et sted og tidspunkt og med en dagsorden, der fastsættes ved gensidig overenskomst.

2.   Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg skal bl.a.:

a)

overvåge, at aftalen fungerer efter hensigten

b)

undersøge alle spørgsmål i forbindelse med dens anvendelse

c)

træffe foranstaltninger, der er nødvendige for toldsamarbejdet i overensstemmelse med målsætningen for denne aftale

d)

udveksle synspunkter om alle spørgsmål af fælles interesse for toldsamarbejdet, herunder nye foranstaltninger og ressourcer af betydning herfor

e)

anbefale løsninger med henblik på at nå målene for denne aftale.

3.   Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

4.   Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg holder i rimeligt omfang Den Blandede Kommission, der er nedsat i medfør af artikel 15 i aftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Kina, informeret om de aktiviteter, der finder sted i medfør af aftalen.

Artikel 22

Ikrafttrædelse og varighed

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken de kontraherende parter har meddelt hinanden notifikation om, at de hertil nødvendige procedurer er gennemført.

2.   Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved skriftlig notifikation til den anden part. Opsigelsen træder i kraft tre måneder efter den dato, den anden kontraherende part notificeres herom. Anmodninger om bistand, der er modtaget før aftalens opsigelse, færdigbehandles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 23

Gyldige tekster

Denne aftale udfærdiges i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Haag, den 8. december 2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/27


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. december 2004

om Det Europæiske Fællesskabs udtrædelse af konventionen om fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne

(2004/890/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet er kontraherende part i konventionen om fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne (2) (Gdansk-konventionen).

(2)

Gdansk-konventionens artikel XIX indeholder bestemmelser om en parts udtrædelse af konventionen

(3)

Estland, Letland, Litauen og Polen har efter artikel 6, stk. 12, i tiltrædelsesakten af 2003 pligt til at træde ud af Gdansk-konventionen den 1. maj 2004 eller hurtigst muligt derefter.

(4)

Når de nye medlemsstater er trådt ud af konventionen, er Fællesskabet og Den Russiske Føderation de eneste kontraherende parter i konventionen, og ca. 95 % af de farvande, der henhører under konventionen, er EF-farvande.

(5)

At opretholde en international fiskeriorganisation for at forvalte fiskeriet i farvande, der henhører under blot to parters jurisdiktion, er unødvendigt og ineffektivt. Fællesskabet bør derfor træde ud af Gdansk-konventionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Europæiske Fællesskab træder ud af konventionen om fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at underrette depositaren for konventionen om fiskeri og bevaring af de levende rigdomskilder i Østersøen og Bælterne om Fællesskabets udtrædelse af konventionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  Udtalelse af 14.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 237 af 26.8.1983, s. 4.


Kommissionen

23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/28


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. november 2004

om afslutning af undersøgelsesproceduren vedrørende Canadas handelshindrende praksis i forbindelse med visse geografiske betegnelser for vin (1)

(meddelt under nummer K(2004) 4388)

(2004/891/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (2), særlig artikel 11, stk. 1,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. december 2001 indgav CIVB (Conseil interprofessionel du vin de Bordeaux) en klage under henvisning til artikel 4 i forordning (EF) nr. 3286/94 (i det følgende benævnt »forordningen«).

(2)

CIVB hævdede, at Fællesskabets salg af Bordeaux- og Médoc-vine i Canada vanskeliggjordes af en handelshindring i betydningen »enhver handelspraksis, der indføres eller videreføres af et tredjeland, og overfor hvilken der i henhold til internationale handelsregler er ret til indgreb«, jf. artikel 2, stk. 1, i forordningen.

(3)

Den påståede handelshindring var et resultat af ændring C-57 af den canadiske lov om varemærker, som fratog de geografiske betegnelser Bordeaux og Médoc den beskyttelse, de normalt er sikret i henhold til beskyttelsesbestemmelserne i Verdenshandelsorganisationens aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs-aftalen) for geografiske betegnelser på vin.

(4)

Kommissionen fastslog, at klagen indeholdt tilstrækkelige beviser til, at det var berettiget at indlede en undersøgelsesprocedure. En meddelelse herom blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende  (3).

(5)

Undersøgelsen har givet klageren medhold i påstanden om, at C-57-ændringen af den canadiske lov om varemærker krænker artikel 23, stk. 1 og 2, samt artikel 24, stk. 3, (den såkaldte fastfrysningsklausul) i TRIPs-aftalen, og at en sådan krænkelse ikke kan begrundes med undtagelsesbestemmelserne i TRIPs-aftalens artikel 24, stk. 6.

(6)

Undersøgelsesproceduren fastslog også, at C-57-ændringen truer med at udsætte klageren for negative handelsvirkninger, jf. forordningens artikel 2, stk. 4, og artikel 10, stk. 4.

(7)

Slutrapporten vedrørende undersøgelsesproceduren blev den 12. februar 2003 behandlet af det rådgivende udvalg, der er nedsat ved forordningen.

(8)

Den 24. april 2003 paraferede Kommissionen en bilateral aftale med Canada om handel med vin og spiritus, som indebar, at betegnelserne Bordeaux, Médoc og Medoc blev definitivt slettet af listen over generiske betegnelser ved aftalens ikrafttræden.

(9)

Den 9. juli 2003 besluttede Kommissionen at suspendere undersøgelsesproceduren (4) med henblik på at afslutte den, så snart Canada rent faktisk havde slettet de pågældende navne fra listen over generiske betegnelser i C-57-ændringen.

(10)

Den 30. juli 2003 godkendte Rådet på Fællesskabets vegne den bilaterale aftale med Canada om handel med vin og spiritus (5). Den bilaterale aftale trådte i kraft den 1. juni 2004 (6).

(11)

Ved bekendtgørelse om ændring af afsnit 11.18 (3) og (4) i loven om varemærker (7) slettede Canada betegnelserne Bordeaux, Médoc og Medoc fra listen over generiske betegnelser i C-57-ændringen.

(12)

Det er derfor hensigtsmæssigt at afslutte undersøgelsesproceduren —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Undersøgelsesproceduren vedrørende Canadas handelshindrende praksis i forbindelse med visse geografiske betegnelser for vin afsluttes herved.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2004.

På Kommissionens vegne

Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen


(1)  Ophæver og erstatter Kommissionens afgørelse 2004/806/EF (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 30).

(2)  EFT L 349 af 31.12.1994, s. 71. Ændret ved forordning (EF) nr. 356/95 (EFT L 41 af 23.2.1995, s. 3).

(3)  EFT C 124 af 25.5.2002, s. 6.

(4)  EUT L 170 af 9.7.2003, s. 29.

(5)  EUT L 35 af 6.2.2004, s. 1.

(6)  I henhold til artikel 41 i den bilaterale aftale »træder aftalen i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, hvor de kontraherende parter har udvekslet diplomatiske noter, som bekræfter, at deres respektive ikrafttrædelsesprocedurer for denne aftale er afsluttet.« EU’s note blev fremsendt den 16.9.2003, og Canada fremsendte sit svar den 26.4.2004.

(7)  Industriministeriet offentliggjorde bekendtgørelse om ændring af afsnit 11.18 (3) og (4) i loven om varemærker i del II i Canada Gazette af 5.5.2004. Bekendtgørelsen har virkning fra registreringsdatoen, som er den 22.4.2004.


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2004

om ændring af beslutning 2004/614/EF for så vidt angår anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i Sydafrika

(meddelt under nummer K(2004) 5011)

(EØS-relevant tekst)

(2004/892/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2004/614/EF af 24. august 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i Den Sydafrikanske Republik (3) vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i strudsefugleflokke i Sydafrika.

(2)

Det er nødvendigt, at der går mindst seks måneder, fra strudsefuglene er blevet destrueret og de inficerede bedrifter desinficeret, før der igen gives tilladelse til import af kød og æg fra strudsefugle fra Sydafrika til Fællesskabet. I lyset af den nuværende situation bør de allerede vedtagne beskyttelsesforanstaltninger forlænges.

(3)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 7 i beslutning 2004/614/EF ændres »1. januar 2005« til »31. marts 2005«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  EUT L 275 af 25.8.2004, s. 20.


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2004

om midlertidig handel med sædekorn af arten Secale cereale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer K(2004) 5027)

(EØS-relevant tekst)

(2004/893/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Letland er mængden af sædekorn af vintersorter af rug (Secale cereale), som er egnet til dyrkning under dyrkningsforholdene i denne medlemsstat, og som opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til forekomsten af skadegøreren Claviceps purpurea, utilstrækkelig og kan således ikke opfylde denne medlemsstats behov.

(2)

Det er umuligt at dække behovet for sædekorn af denne art på tilfredsstillende vis med sædekorn, som opfylder alle krav i direktiv 66/402/EØF, fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Letland bør derfor bemyndiges til at tillade handel med sædekorn af denne art, som opfylder mindre strenge krav, i en periode, der udløber den 30. november 2004.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Letland med sædekorn af denne art, bemyndiges til at tillade handel med sådant sædekorn, uanset om sædekornet er høstet i en medlemsstat eller et tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (2).

(5)

Letland bør fungere som koordinator for at sikre, at den samlede mængde sædekorn, der tillades i henhold til denne beslutning, ikke overstiger den sammesteds fastsatte maksimumsmængde.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Indtil den 30. november 2004 tillades handel i Fællesskabet med sædekorn af vinterrug, som ikke opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til forekomsten af skadegøreren Claviceps purpurea, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:

a)

En prøve på 500 g sædekorn i kategorien »basissædekorn« eller »certificeret sædekorn« må højst indeholde 15 sklerotier eller fragmenter af sklerotier af Claviceps purpurea.

b)

På den officielle etiket skal antallet af sklerotier eller fragmenter af sklerotier af Claviceps purpurea, der er fastslået i den officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra E, underlitra d), i direktiv 66/402/EØF, være angivet.

c)

Sædekornet skal første gang være blevet bragt i handelen i henhold til artikel 2 i denne beslutning.

Artikel 2

En leverandør, der ønsker at bringe det i artikel 1 nævnte sædekorn i handelen, skal ansøge den medlemsstat, hvori han er etableret, om tilladelse hertil.

Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at bringe sædekornet i handelen, medmindre:

a)

der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe den mængde sædekorn, han har ansøgt om tilladelse for, i handelen, eller

b)

den samlede mængde, der tillades bragt i handelen i henhold til den pågældende undtagelse, ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget.

Artikel 3

Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne hinanden administrativ bistand.

Letland fungerer som koordinerende medlemsstat for at sikre, at den samlede mængde, der gives tilladelse til, ikke overstiger den i bilaget fastsatte maksimumsmængde.

En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den koordinerende medlemsstat meddeler straks den medlemsstat, der har givet underretning, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor store mængder sædekorn de har tilladt bragt i handelen i henhold til denne beslutning.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).

(2)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Senest ændret ved beslutning 2003/403/EF (EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).


BILAG

Art

Sortstype

Maksimumsmængde

(tons)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2004

om midlertidig handel med sædekorn af arten Triticum aestivum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer K(2004) 5028)

(EØS-relevant tekst)

(2004/894/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger

(1)

I Danmark er mængden af sædekorn af vintersorter af hvede (Triticum aestivum), som er egnet til dyrkning under dyrkningsforholdene i denne medlemsstat, og som opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til spireevne, utilstrækkelig og kan således ikke dække denne medlemsstats behov.

(2)

Det er umuligt at dække behovet for sædekorn af denne art på tilfredsstillende vis med sædekorn, som opfylder alle krav i direktiv 66/402/EØF, fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Danmark bør derfor bemyndiges til at tillade handel med sædekorn af denne art, som opfylder mindre strenge krav, i en periode, der udløber den 30. november 2004.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Danmark med sædekorn af denne art, bemyndiges til at tillade handel med sådant sædekorn, uanset om sædekornet er høstet i en medlemsstat eller et tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (2).

(5)

Danmark bør fungere som koordinator for at sikre, at den samlede mængde sædekorn, der tillades i henhold til denne beslutning, ikke overstiger den sammesteds fastsatte maksimumsmængde.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Indtil den 30. november 2004 tillades handel i Fællesskabet med sædekorn af vinterhvede, som ikke opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:

a)

Spireevnen skal være på mindst 75 % af det rene sædekorn.

b)

På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra F, underlitra d), og artikel 2, stk. 1, litra G, underlitra d), i direktiv 66/402/EØF, være angivet.

c)

Sædekornet skal første gang være blevet bragt i handelen i henhold til artikel 2 i denne beslutning.

Artikel 2

En leverandør, der ønsker at bringe det i artikel 1 nævnte sædekorn i handelen, skal ansøge den medlemsstat, hvori han er etableret, om tilladelse hertil.

Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at bringe sædekornet i handelen, medmindre:

a)

der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe den mængde sædekorn, han har ansøgt om tilladelse for, i handelen, eller

b)

den samlede mængde, der tillades bragt i handelen i henhold til den pågældende undtagelse, ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget.

Artikel 3

Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne hinanden administrativ bistand.

Danmark fungerer som koordinerende medlemsstat for at sikre, at den samlede mængde, der gives tilladelse til, ikke overstiger den i bilaget fastsatte maksimumsmængde.

En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den koordinerende medlemsstat meddeler straks den medlemsstat, der har givet underretning, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Artikel 4

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor store mængder sædekorn de har tilladt bragt i handelen i henhold til denne beslutning.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).

(2)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Senest ændret ved beslutning 2003/403/EF (EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).


BILAG

Art

Sortstype

Maksimumsmængde (tons)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000


Berigtigelser

23.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 375/35


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 226/2004 af 10. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

( Den Europæiske Unions Tidende L 39 af 11. februar 2004 )

Side 5, bilag I, tredje kolonne »Taric-underposition«, ud for løbenummer 09.2945 vedrørende »D-xylose«:

I stedet for:

»10«

læses:

»20«.