ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 373

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
21. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2183/2004 af 6. december 2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2184/2004 af 20. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2185/2004 af 17. december 2004 om åbning for 2005 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2186/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1613/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2187/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1614/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2188/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2189/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2005 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2191/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2192/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2193/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2194/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2195/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2196/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2197/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/2004 af 20. december 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

36

 

*

Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/881/EF:Kommissionens afgørelse af 29. november 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændringer af tillæg I i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side under hensyntagen til udvidelsen

44

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændring af tillæg I i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

45

 

*

2004/882/EF:Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om ændring af bilag I og II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår ajourføring af importbetingelserne og standardsundhedscertifikaterne for kød fra vildtlevende og opdrættet vildt (meddelt under nummer K(2004) 4554)  ( 1 )

52

 

*

2004/883/EF:Kommissionens beslutning af 10. december 2004 om tilpasning af bilaget til Rådets direktiv 95/57/EF om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme for så vidt angår landelisten (meddelt under nummer K(2004) 4723)  ( 1 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004

af 6. december 2004

om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 123, stk. 4, tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. januar 1999 blev euroen den lovlige valuta i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (2) og med kravene i de tredjelande, der har indgået en aftale med Fællesskabet om indførelse af euroen, nemlig Monaco, San Marino og Vatikanstaten.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter (3) definerer de grundlæggende karakteristika ved euromønter. Euromønter har siden deres indførelse i januar 2002 cirkuleret i euroområdet som det eneste lovlige metalbaserede betalingsmiddel.

(3)

I Kommissionens henstilling 2002/664/EF af 19. august 2002 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (4) anbefales det at undgå visse visuelle karakteristika i forbindelse med salg samt fremstilling, oplagring, indførsel og distribution med henblik på salg eller til andre kommercielle formål af medaljer og møntefterligninger, hvis størrelse ligger tæt på euromønternes.

(4)

Meddelelsen fra Kommissionen af 23. juli 1997 om brugen af eurosymbolet indfører eurosymbolet (€) og opfordrer alle valutabrugere til at anvende symbolet til beskrivelse af pengebeløb udtrykt i euro.

(5)

Meddelelsen fra Kommissionen af 22. oktober 2001 om ophavsretlig beskyttelse af designet på euromønternes fælles side (5) fastlægger de ordninger for reproduktion, der skal anvendes med hensyn til gengivelse af designet på euromønternes fælles side.

(6)

Meddelelsen om euromønternes udseende blev offentliggjort af Kommissionen den 28. december 2001 (6).

(7)

Borgerne kunne få den opfattelse, at medaljer og møntefterligninger, der bærer betegnelserne »euro« eller »eurocent«, eurosymbolet eller et design, der ligner det, der optræder på den fælles side eller på en af de nationale sider af euromønterne, har status som lovligt betalingsmiddel i alle de medlemsstater, der har vedtaget at bruge euroen, eller i et deltagende tredjeland.

(8)

Der er en stigende risiko for, at medaljer og møntefterligninger af en størrelse og med metalegenskaber, der ligner euromønterne, på ulovlig vis kan blive anvendt i stedet for euromønter.

(9)

Det er derfor hensigtsmæssigt, at medaljer og møntefterligninger med udseende, størrelse eller metalegenskaber, der ligner euromønterne, ikke sælges, fremstilles, importeres eller distribueres med henblik på salg eller til andre kommercielle formål.

(10)

Den enkelte medlemsstat indfører passende sanktioner for overtrædelser, således at der opnås den samme beskyttelse af euroen mod medaljer og møntefterligninger, der ligner dem, i hele Fællesskabet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

a)

»euro« betyder den lovlige valuta i de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 og i de deltagende tredjelande, der har indgået en aftale med Fællesskabet om indførelse af euroen, i det følgende benævnt »deltagende tredjelande«

b)

»eurosymbol« betyder det symbol på euroen (€), der er vist og beskrevet i bilag I

c)

»medaljer og møntefterligninger« betyder metalgenstande med undtagelse af råemner til udmøntning af skillemønt, der ligner en mønt og/eller har en mønts tekniske egenskaber, men som ikke er udstedt i henhold til nationale eller deltagende tredjelandes lovbestemmelser eller andre udenlandske lovbestemmelser, og som derfor ikke er lovlige betalingsmidler

d)

»guld«, »sølv« og »platin« betyder legeringer, der indeholder guld, sølv og platin med finholdighed i vægt på mindst henholdsvis 375, 500 og 850 tusindedel; denne definition gælder ikke medlemsstaternes regler for kontrolstempling

e)

»Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center« (i det følgende benævnt »ETSC«) betyder det organ, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2004

f)

»referencebåndet« har den betydning, der er defineret i bilag II, punkt 1.

Artikel 2

Beskyttende bestemmelser

Med forbehold af artikel 3 og 4 er fremstilling og salg af medaljer og møntefterligninger samt indførsel og distribution heraf med henblik på salg eller til andre kommercielle formål forbudt under følgende omstændigheder:

a)

når udtrykkene »euro« eller »eurocent« eller eurosymbolet optræder på deres overflade, eller

b)

når deres størrelse ligger inden for referencebåndet, eller

c)

når ethvert design, der optræder på overfladen af medaljer og møntefterligninger, ligner et af de nationale forsidedesign eller euromønternes fælles bagside eller er identisk med eller ligner kantdesignet på toeuromønten.

Artikel 3

Fritagelser

1.   Medaljer og møntefterligninger, der bærer udtrykkene »euro« eller »eurocent« eller eurosymbolet uden en tilknyttet nominel værdi, er ikke forbudt, når deres størrelse ligger uden for referencebåndet.

2.   Medaljer og møntefterligninger, hvis størrelse ligger inden for referencebåndet, er ikke forbudt, når:

a)

der er et hul på over 6 millimeter i midten, eller deres form er polygonal med op til seks kanter, forudsat at betingelserne i litra c), nr. ii), er overholdt, eller

b)

de er lavet af guld, sølv eller platin, eller

c)

de opfylder følgende betingelser:

i)

kombinationerne af diameter og kanthøjde for medaljer og møntefterligninger skal konsekvent ligge uden for de værdiintervaller, der er defineret i hvert af de tilfælde, der er angivet i bilag II, punkt 2, og

ii)

kombinationerne af diameter og metalegenskaber for medaljer og møntefterligninger skal konsekvent ligge uden for de værdiintervaller, der er defineret i hvert af de tilfælde, der er angivet i bilag II, punkt 3.

Artikel 4

Undtagelser efter bemyndigelse

1.   Kommissionen kan give specifikke tilladelser til at benytte udtrykkene »euro« eller »eurocent« eller eurosymbolet under kontrollerede anvendelsesforhold i tilfælde, hvor der ikke er risiko for forveksling. I sådanne tilfælde skal den erhvervsdrivende i en medlemsstat klart kunne identificeres på medaljens eller møntefterligningens overflade, og angivelsen »Ikke lovligt betalingsmiddel« skal være stemplet på forsiden eller bagsiden af medaljen eller møntefterligningen.

2.   Kommissionen har kompetence til at fremsætte en erklæring om, hvorvidt et design »ligner« i den i artikel 2, litra c), anvendte betydning.

Artikel 5

Eksisterende medaljer og møntefterligninger

Medaljer og møntefterligninger, der er udstedt før denne forordnings ikrafttræden, og som ikke opfylder betingelserne i artikel 2, 3 og 4, kan fortsat benyttes indtil udgangen af 2009, medmindre de kan anvendes i stedet for euromønter. Efter omstændighederne registreres disse medaljer og møntefterligninger i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i medlemsstaterne, og der gives ETSC meddelelse herom.

Artikel 6

Sanktioner

1.   Medlemsstaterne fastlægger reglerne om idømmelse af sanktioner for overtrædelser af denne forordnings bestemmelser og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. De fastsatte sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne vedtager inden den 1. juli 2005 de love og administrative bestemmelser, der gælder for anvendelsen af denne artikel. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 7

Anvendelsesområde

Denne forordning anvendes i de deltagende medlemsstater som defineret i forordning (EF) nr. 974/98.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2004.

På Rådets vegne

H. HOOGERVORST

Formand


(1)  EUT C 134 af 12.5.2004, s. 11.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2596/2000 (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2).

(3)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 423/1999 (EFT L 52 af 27.2.1999, s. 2).

(4)  EFT L 225 af 22.8.2002, s. 34.

(5)  EFT C 318 af 13.11.2001, s. 3.

(6)  EFT C 373 af 28.12.2001, s. 1.


BILAG I

EUROSYMBOLETS UDSEENDE (JF. ARTIKEL 1)

Image


BILAG II

1.   Definition af referencebåndet i artikel 1

a)

Referencebåndet for medaljer og møntefterligningers størrelse er et sæt af kombinationer mellem værdierne for diameter og værdierne for kanthøjde, som indgår i hhv. referenceværdiintervallet for diameter og referenceværdiintervallet for kanthøjde.

b)

Referenceværdiintervallet for diameter ligger mellem 19,00 millimeter og 28,00 millimeter.

c)

Referenceværdiintervallet for kanthøjde ligger mellem 7,00 % og 12,00 % for hver værdi inden for referenceværdiintervallet for diameter.

2.   Værdiintervallet omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), nr. i)

Definerede værdiintervaller

 

Diameter

(mm)

Kanthøjde

(mm)

1.

19,45-20,05

1,63-2,23

2.

21,95-22,55

1,84-2,44

3.

22,95-23,55

2,03-2,63

4.

23,95-24,55

2,08-2,68

5.

25,45-26,05

1,90-2,50

3.   Værdiintervaller omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), nr. ii)

 

Diameter (mm)

Metalegenskaber

1.

19,00-21,94

Elektrisk ledeevne mellem 14,00 og 18,00 % IACS

2.

21,95-24,55

Elektrisk ledeevne mellem:

14,00 og 18,00 % IACS, eller

4,50 og 6,50 % IACS, medmindre medaljen eller møntefterligningen er af en enkelt legering, og dens magnetiske moment ligger uden for referenceværdiintervallet mellem 1,0 og 7,0 μVs.cm

3.

24,56-26,05

Elektrisk ledeevne mellem:

15,00 og 18,00 % IACS, eller

13,00 og 15,00 % IACS, medmindre medaljen eller møntefterligningen er af en enkelt legering, og dens magnetiske moment ligger uden for referenceværdiintervallet mellem 1,0 og 7,0 μVs.cm

4.

26,06-28,00

Elektrisk ledeevne mellem 13,00 og 15,00 % IACS, medmindre medaljen eller møntefterligningen er af en enkelt legering, og dens magnetiske moment ligger uden for referenceværdien mellem 1,0 og 7,0 μVs.cm

4.   Grafisk præsentation

Følgende graf giver en vejledende illustration af definitionerne i dette bilag:

Image


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/7


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2183/2004

af 6. december 2004

om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 (2) lod Rådet forstå, at forordningen ville finde anvendelse i de deltagende medlemsstater som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (3).

(2)

Det er imidlertid vigtigt, at reglerne om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, er ensartede i hele Fællesskabet, og de nødvendige foranstaltninger bør vedtages med henblik herpå —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 udvides til at omfatte andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater som defineret i forordning (EF) nr. 974/98.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2004.

På Rådets vegne

H. HOOGERVORST

Formand


(1)  Udtalelse af 1.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2596/2000 (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2).


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2184/2004

af 20. december 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2185/2004

af 17. december 2004

om åbning for 2005 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (3) og protokol 3 til EØS-aftalen (4) fastlægges ordningen for handelen med visse forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer mellem de kontraherende parter.

(2)

I protokol 3 til EØS-aftalen, ændret ved afgørelse nr. 138/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg om ændring af protokol 3 til EØS-aftalen om de varer, der er omhandlet i aftalens artikel 8, stk. 3, litra b) (5), er der fastsat en nultoldsats for varer henhørende under KN-kode 2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret) og ex 2202 90 10 (andre ikke alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)).

(3)

Nultoldsatsen er blevet midlertidigt suspenderet for Norge ved aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge, godkendt ved Rådets afgørelse 2004/859/EF. I henhold til aftalens punkt IV er toldfri indførsel af varer henhørende under KN-kode 2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret) og ex 2202 90 10 (andre ikke alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)) med oprindelse i Norge kun tilladt inden for et toldfrit kontingent.

(4)

Det er derfor nødvendigt at åbne dette kontingent for 2005.

(5)

For at lette indførelsen af kontingentet og for at sikre, at det forvaltes hensigtsmæssigt, bør toldfritagelse inden for kontingentet i de erhvervsdrivendes interesse midlertidigt være betinget af, at Fællesskabets toldmyndigheder får forelagt et certifikat udstedt af de norske myndigheder.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fra den 1. januar til den 31. december 2005 åbnes det i bilag I fastsatte toldkontingent for de varer med oprindelse i Norge, som er anført i bilaget, på de deri fastsatte betingelser.

2.   De i henhold til denne aftale gensidigt gældende oprindelsesregler er fastsat i protokol nr. 3 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge.

3.   Den i bilag I fastsatte toldfritagelse inden for kontingentet er betinget af, at Fællesskabets toldmyndigheder får forelagt det i bilag II nævnte certifikat, som udstedes til eksportørerne af de norske myndigheder på et af Fællesskabets officielle sprog.

4.   For de mængder, der indføres ud over kontingentet, eller for hvilke det i stk. 3 nævnte certifikat ikke er forelagt, gælder en toldsats på 0,047 EUR/liter.

Artikel 2

Det i artikel 1, stk. 1, nævnte fællesskabstoldkontingent forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2004.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.

(3)  EFT L 171 af 27.6.1973, s. 1.

(4)  EFT L 22 af 24.1.2002, s. 37.

(5)  EUT L 342 af 18.11.2004, s. 30.


BILAG I

Toldkontingent ved indførsel til Fællesskabet af varer med oprindelse i Norge

Løbenr.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde for 2005

Toldsats inden for kontingentmængden

Toldsats uden for kontingentmængden

09.0709

2202 10 00

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

14,3 mio. l

Fritagelse

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)


BILAG II

Image


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2186/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1613/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), særlig artikel 76, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 af 10. december 2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 (3) indrømmede Fællesskabet Laos generelle toldpræferencer.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 fastlægger definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle toldpræferenceordning (GSP). Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter imidlertid undtagelser til fordel for mindst udviklede præferenceberettigede lande, der anmoder Fællesskabet derom.

(3)

Der har siden 1997 været indrømmet Laos en sådan undtagelse for visse tekstilvarer, senest ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1613/2000 af 24. juli 2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet (4), som ændret ved forordning (EF) nr. 291/2002 (5), der forlængede dens gyldighed til 31. december 2004. Ved breve af 4. maj 2004 og 4. august 2004 anmodede Laos om forlængelse af denne undtagelse.

(4)

Kommissionen har undersøgt anmodningen fra Laos og fundet den behørigt begrundet.

(5)

Da gyldigheden af forordning (EF) nr. 1613/2000 blev forlænget, var det meningen, at den skulle udløbe samtidig med den nuværende præferenceordnings gyldighed. Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 (6) forlængede imidlertid præferenceordningen med yderligere et år, nemlig indtil den 31. december 2005.

(6)

Den 18. december 2003 udgav Kommissionen en grønbog med titlen »Fremtiden for oprindelsesreglerne i præferencehandelsordningerne« (7), der igangsatte en bred debat om emnet. Den 7. juli 2004 udsendte den en meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen »Udviklingslande, international handel og bæredygtig udvikling: Fællesskabets generelle toldpræferenceordnings rolle i tiåret 2006-2015« (8), hvori det også erkendes, at der er behov for at ændre oprindelsesreglerne. Der er imidlertid endnu ikke truffet nogen beslutning, og der indføres ikke nye regler før den 31. december 2004.

(7)

En forlængelse af undtagelsen bør ikke foregribe eller skade resultaterne af drøftelserne om eventuelle nye oprindelsesregler for præferenceordningen. Af hensyn til de erhvervsdrivende både i Laos og i Fællesskabet, der har indgået kontrakter, og til den laotiske industris stabilitet og bæredygtige udvikling udtrykt i løbende investeringer og beskæftigelse bør undtagelsen forlænges for en periode, der gør det muligt at fortsætte eller indgå mere langsigtede kontrakter og samtidig letter overgangen til eventuelle nye oprindelsesregler for præferenceordningen.

(8)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1613/2000, især om lofterne for de årlige mængder, der vurderes både i forhold til absorptionskapaciteten på EF-markedet for sådanne varer fra Laos, landets eksportkapacitet og de konstaterede handelsstrømme, tog sigte på at forhindre at skade de tilsvarende EF-industrier.

(9)

Undtagelsen bør derfor forlænges indtil 31. december 2006. For at sikre både Laos og andre mindst udviklede lande en retfærdig behandling bør det stadige behov for undtagelse tages op igen, når der er vedtaget nye oprindelsesregler i forbindelse med den nye generelle præferenceordning.

(10)

Forordning (EF) nr. 1613/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1613/2000 foretages følgende ændringer:

I artikel 2 ændres »31. december 2004« til »31. december 2006«.

Følgende stykke tilføjes:

»Det stadige behov for undtagelse tages imidlertid op til fornyet behandling senest den 31. december 2005 i overensstemmelse med de nye bestemmelser, der skal vedtages i forbindelse med den generelle præferenceordning og de dermed forbundne oprindelsesregler.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).

(3)  EFT L 346 af 31.12.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2004 (EUT L 321 af 22.10.2004, s. 23).

(4)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 38.

(5)  EFT L 46 af 16.2.2002, s. 12.

(6)  EUT L 332 af 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 endelig.

(8)  KOM(2004) 461 endelig.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2187/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1614/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), særlig artikel 76, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 af 10. december 2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 (3) indrømmede Fællesskabet Cambodja generelle toldpræferencer.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 fastlægger definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle toldpræferenceordning (GSP). Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter imidlertid undtagelser til fordel for mindst udviklede præferenceberettigede lande, der anmoder Fællesskabet derom.

(3)

Der har siden 1997 været indrømmet Cambodja en sådan undtagelse for visse tekstilvarer, senest ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2000 af 24. juli 2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet (4), som ændret ved forordning (EF) nr. 292/2002 (5), der forlængede dens gyldighed til 31. december 2004. Ved brev af 10. juni 2004 anmodede Cambodja om forlængelse af denne undtagelse.

(4)

Kommissionen har undersøgt anmodningen fra Cambodja og fundet den behørigt begrundet.

(5)

Da gyldigheden af forordning (EF) nr. 1614/2000 blev forlænget, var det meningen, at den skulle udløbe samtidig med den nuværende præferenceordnings gyldighed. Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 (6) forlængede imidlertid præferenceordningen med yderligere et år, nemlig indtil den 31. december 2005.

(6)

Den 18. december 2003 udgav Kommissionen en grønbog med titlen »Fremtiden for oprindelsesreglerne i præferencehandelsordningerne« (7), der igangsatte en bred debat om emnet. Den 7. juli 2004 udsendte den en meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen »Udviklingslande, international handel og bæredygtig udvikling: Fællesskabets generelle toldpræferenceordnings rolle i tiåret 2006-2015« (8), hvori det også erkendes, at der er behov for at ændre oprindelsesreglerne. Der er imidlertid endnu ikke truffet nogen beslutning, og der indføres ikke nye regler før den 31. december 2004.

(7)

En forlængelse af undtagelsen bør ikke foregribe eller skade resultaterne af drøftelserne om eventuelle nye oprindelsesregler for præferenceordningen. Af hensyn til de erhvervsdrivende både i Cambodja og i Fællesskabet, der har indgået kontrakter, og til den cambodjanske industris stabilitet og bæredygtige udvikling udtrykt i løbende investeringer og beskæftigelse bør undtagelsen forlænges for en periode, der gør det muligt at fortsætte eller indgå mere langsigtede kontrakter og samtidig letter overgangen til eventuelle nye oprindelsesregler for præferenceordningen.

(8)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1614/2000, især om lofterne for de årlige mængder, der vurderes både i forhold til absorptionskapaciteten på EF-markedet for sådanne varer fra Cambodja, landets eksportkapacitet og de konstaterede handelsstrømme, tog sigte på at forhindre at skade de tilsvarende EF-industrier.

(9)

Undtagelsen bør derfor forlænges indtil 31. december 2006. For at sikre både Cambodja og andre mindst udviklede lande en retfærdig behandling bør det stadige behov for undtagelse tages op igen, når der er vedtaget nye oprindelsesregler i forbindelse med den nye generelle præferenceordning.

(10)

Forordning (EF) nr. 1614/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1614/2000 foretages følgende ændringer:

I artikel 2 ændres »31. december 2004« til »31. december 2006«.

Følgende stykke tilføjes:

»Det stadige behov for undtagelse tages imidlertid op til fornyet behandling senest den 31. december 2005 i overensstemmelse med de nye bestemmelser, der skal vedtages i forbindelse med den generelle præferenceordning og de dermed forbundne oprindelsesregler.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).

(3)  EFT L 346 af 31.12.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2004 (EUT L 321 af 22.10.2004, s. 23).

(4)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 46.

(5)  EFT L 46 af 16.2.2002, s. 14.

(6)  EUT L 332 af 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 endelig.

(8)  KOM(2004) 461 endelig.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2188/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1615/2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (2), særlig artikel 76, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 af 10. december 2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 (3) indrømmede Fællesskabet Nepal generelle toldpræferencer.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 fastlægger definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« til brug for den generelle toldpræferenceordning (GSP). Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter imidlertid undtagelser til fordel for mindst udviklede præferenceberettigede lande, der anmoder Fællesskabet derom.

(3)

Der har siden 1997 været indrømmet Nepal en sådan undtagelse for visse tekstilvarer, senest ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1615/2000 af 24. juli 2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet (4), som ændret ved forordning (EF) nr. 293/2002 (5), der forlængede dens gyldighed til 31. december 2004. Ved brev af 14. juni 2004 anmodede Nepal om forlængelse af denne undtagelse.

(4)

Kommissionen har undersøgt anmodningen fra Nepal og fundet den behørigt begrundet.

(5)

Da gyldigheden af forordning (EF) nr. 1615/2000 blev forlænget, var det meningen, at den skulle udløbe samtidig med den nuværende præferenceordnings gyldighed. Rådets forordning (EF) nr. 2211/2003 (6) forlængede imidlertid præferenceordningen med yderligere et år, nemlig indtil den 31. december 2005.

(6)

Den 18. december 2003 udgav Kommissionen en grønbog med titlen »Fremtiden for oprindelsesreglerne i præferencehandelsordningerne« (7), der igangsatte en bred debat om emnet. Den 7. juli 2004 udsendte den en meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen »Udviklingslande, international handel og bæredygtig udvikling: Fællesskabets generelle toldpræferenceordnings rolle i tiåret 2006-2015« (8), hvori det også erkendes, at der er behov for at ændre oprindelsesreglerne. Der er imidlertid endnu ikke truffet nogen beslutning, og der indføres ikke nye regler før den 31. december 2004.

(7)

En forlængelse af undtagelsen bør ikke foregribe eller skade resultaterne af drøftelserne om eventuelle nye oprindelsesregler for præferenceordningen. Af hensyn til de erhvervsdrivende både i Nepal og i Fællesskabet, der har indgået kontrakter, og til den nepalesiske industris stabilitet og bæredygtige udvikling udtrykt i løbende investeringer og beskæftigelse bør undtagelsen forlænges for en periode, der gør det muligt at fortsætte eller indgå mere langsigtede kontrakter og samtidig letter overgangen til eventuelle nye oprindelsesregler for præferenceordningen.

(8)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1615/2000, især om lofterne for de årlige mængder, der vurderes både i forhold til absorptionskapaciteten på EF-markedet for sådanne varer fra Nepal, landets eksportkapacitet og de konstaterede handelsstrømme, tog sigte på at forhindre at skade de tilsvarende EF- industrier.

(9)

Undtagelsen bør derfor forlænges indtil 31. december 2006. For at sikre både Nepal og andre mindst udviklede lande en retfærdig behandling bør det stadige behov for undtagelse tages op igen, når der er vedtaget nye oprindelsesregler i forbindelse med den nye generelle præferenceordning.

(10)

Forordning (EF) nr. 1615/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1615/2000 foretages følgende ændringer:

I artikel 2 ændres »31. december 2004« til »31. december 2006«.

Følgende stykke tilføjes:

»Det stadige behov for undtagelse tages imidlertid op til fornyet behandling senest den 31. december 2005 i overensstemmelse med de nye bestemmelser, der skal vedtages i forbindelse med den generelle præferenceordning og de dermed forbundne oprindelsesregler.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).

(3)  EFT L 346 af 31.12.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2004 (EUT L 321 af 22.10.2004, s. 23).

(4)  EFT L 185 af 25.7.2000, s. 54.

(5)  EFT L 46 af 16.2.2002, s. 16.

(6)  EUT L 332 af 19.12.2003, s. 1.

(7)  KOM(2003) 787 endelig.

(8)  KOM(2004) 461 endelig.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2189/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2005 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1915/83 af 13. juli 1983 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83 skal Kommissionen udbetale en fast godtgørelse til medlemsstaterne for hvert korrekt udfyldt bedriftsskema, som den får tilsendt inden for den periode, der er fastsat i artikel 3 i nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 134/2004 (3) blev den faste godtgørelse for regnskabsåret 2004 fastsat til 140 EUR pr. bedriftsskema. Som følge af prisudviklingen og den heraf følgende stigning i omkostningerne i forbindelse med udfyldelse af bedriftsskemaet bør godtgørelsen revideres.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den faste godtgørelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83, fastsættes til 142 EUR.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for regnskabsåret 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 97).

(2)  EFT L 190 af 14.7.1983, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1388/2004 (EUT L 255 af 31.7.2004, s. 5).

(3)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 8.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2190/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 48, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2003 (2) er det fastsat, at allerede anerkendte producentorganisationer forelægger deres driftsprogrammer til godkendelse for de nationale myndigheder.

(2)

Det bør endvidere udtrykkeligt tillades producentsammenslutninger, der anmoder om anerkendelse efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96, at fremlægge deres driftsprogrammer samtidig. Disse programmer bør kun godkendes, hvis medlemsstaternes myndigheder har anerkendt den pågældende producentorganisation senest på den dato, der er fastsat i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1433/2003.

(3)

I artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1433/2003 er det fastsat, at medlemsstaternes myndigheder senest den 15. december træffer beslutning om programmerne og fondene eller ændringer heraf efter producentorganisationernes fremlæggelse heraf efter nævnte forordnings artikel 11 og 14. Erfaringen fra de seneste år har vist, at nogle medlemsstater på grund af en for stor administrativ byrde ikke kan nå at behandle alle programmer og træffe beslutninger om dem inden nævnte dato.

(4)

I stedet for at ty til systematiske undtagelser og for ikke at ramme de erhvervsdrivende samt gøre det muligt for medlemsstaternes myndigheder at fortsætte behandlingen af disse anmodninger bør det tillades medlemsstaterne efter behørig begrundelse at udskyde fristen fra den 15. december til den 20. januar i året efter anmodningen. Medlemsstaterne kan beslutte, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar i året efter anmodningen.

(5)

Forordning (EF) nr. 1433/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1433/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 11 indsættes følgende stykke:

»Producentsammenslutninger, der anmoder om anerkendelse som producentorganisation efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96, kan samtidig forelægge de i stk. 1 omhandlede driftsprogrammer til godkendelse. Godkendelsen af disse programmer afhænger af, at producentsammenslutningerne anerkendes som producentorganisation senest på den dato, der er fastsat i artikel 13, stk. 2.«

2)

I artikel 13, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan dog efter behørig begrundelse udskyde fristen for at træffe en beslutning om driftsprogrammer og driftsfonde til den førstkommende 20. januar efter anmodningens indgivelse. I godkendelsesbeslutningen kan det fastsættes, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar i året efter anmodningen.«

3)

I artikel 14, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan dog efter behørig begrundelse udskyde fristen for at træffe en beslutning om anmodninger om ændring af et driftsprogram til den førstkommende 20. januar efter anmodningens indgivelse. I godkendelsesbeslutningen kan det fastsættes, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar i året efter anmodningen.«

4)

I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Uanset første og andet afsnit skal iværksættelsen af et driftsprogram, der er godkendt efter artikel 13, stk. 2, eller evt. artikel 14, stk. 3, ved anvendelse af disse bestemmelser senest påbegyndes den førstkommende 31. januar efter, at det er godkendt.«

5)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»Uanset stk. 2 meddeler medlemsstaterne ved anvendelse af artikel 13, stk. 2, eller evt. artikel 14, stk. 3, senest den 20. januar det godkendte støttebeløb.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest den 31. januar det samlede godkendte støttebeløb for samtlige driftsprogrammer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegnea

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 203 af 12.8.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1813/2004 (EUT L 319 af 20.10.2004, s. 5).


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2191/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2192/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

1

1. termin

2

2. termin

3

3. termin

4

4. termin

5

5. termin

6

6. termin

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2193/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2).

(3)

Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95.

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1784/2003 nævnte malt fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2194/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 skal den eksportrestitution for korn, der gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af eksportlicens, efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2) giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95.

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

Løbende måned

1

1. term.

2

2. term.

3

3. term.

4

4. term.

5

5. term.

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelsessted

6. term.

7

7. term.

8

8. term.

9

9. term.

10

10. term.

11

11. term.

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2195/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris (2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21. ocktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (3) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

(2)

Med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes.

(3)

De almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1784/2003 og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 for eksportrestitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med de fornødne ændringer.

(4)

I artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 fastsættes de særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i internationale konventioner eller andre supplerende programmer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrørende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(3)  EFT L 288 af 25.10.1974, s. 1.


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

(EUR/t)

Produktkode

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2196/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fællesskabets produktions- og importpriser for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og småblomstrede roser, jf. artikel 1b i forordning (EØF) nr. 700/88, fastsættes for en periode på to uger som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. december 2004.

Den anvendes fra den 22. december 2004 til den 4. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).


BILAG

til Kommissionens forordning af 20. december 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

(EUR/100 stk.)

Periode: 22. december 2004 til 4. januar 2005

Fællesskabets produktionspris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Fællesskabets importpris

Enkeltblomstrede nelliker

(standard)

Mangeblomstrede nelliker

(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Israel

Marokko

Cypern

Jordan

Vestbredden og Gazastriben

13,24


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2197/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld på grundlag af den konstaterede verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

(2)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være mest repræsentative for den internationale handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1591/2001.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 16,658 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2198/2004

af 20. december 2004

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer (1), særlig artikel 20a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 20a i forordning nr. 136/66/EØF ydes der en produktionsrestitution for olivenolie, der anvendes til fremstilling af visse former for konserves. I henhold til nævnte artikels stk. 6 fastsætter Kommissionen hver anden måned restitutionsbeløbet, jf. dog nævnte artikels stk. 3.

(2)

Ifølge ovennævnte forordnings artikel 20a, stk. 2, fastsættes produktionsrestitutionens størrelse på grundlag af forskellen mellem priserne på verdensmarkedet og EU-markedet, idet der tages hensyn til importbelastningen for olivenolie henhørende under underposition KN-kode 1509 90 00 i løbet af en referenceperiode samt til de elementer, der anvendes ved fastsættelsen af eksportrestitutionerne for denne olivenolie i løbet af en referenceperiode. Det er hensigtsmæssigt at anse perioden på to måneder forud for begyndelsen af produktionsrestitutionens gyldighedsperiode for referenceperiode.

(3)

Anvendelsen af de ovenfor omhandlede kriterier fører til fastsættelse af restitutionen som anført nedenfor —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For januar og februar 2005 er den i artikel 20a, stk. 2, i forordning nr. 136/66/EØF omhandlede produktionsrestitution lig med 44,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 865/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97).


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/37


RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF

af 13. december 2004

om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 13, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til EU-traktatens artikel 6 bygger Den Europæiske Union på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles, og den respekterer de grundlæggende rettigheder som generelle principper for fællesskabsretten, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner.

(2)

Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder, De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination og De Forenede Nationers konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som alle medlemsstaterne har tiltrådt.

(3)

Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse samt religionsfrihed.

(4)

Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union. Artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling på grund af køn og kræver, at der sikres ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder.

(5)

Det fremgår af artikel 2 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at fremme af ligestilling er en af Fællesskabets væsentlige opgaver. Ligeledes kræves det i artikel 3, stk. 2, i traktaten, at Fællesskabet tilstræber at afskaffe uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på alle indsatsområder.

(6)

Kommissionen bebudede i sin meddelelse om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, at den havde til hensigt at forelægge et forslag til direktiv om forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet. Et sådant forslag er helt i overensstemmelse med Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) (4), der dækker alle fællesskabspolitikkerne og har til formål at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at tilpasse disse politikker og gennemføre konkrete tiltag for at forbedre mænds og kvinders stilling i samfundet.

(7)

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Nice den 7. og 9. december 2000 Kommissionen til at styrke ligestillingsrelaterede rettigheder ved at vedtage et forslag til direktiv om fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder på andre områder end beskæftigelse og arbejdsliv.

(8)

Fællesskabet har vedtaget en række juridiske instrumenter til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af køn. Disse instrumenter har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling.

(9)

Forskelsbehandling på grund af køn, herunder chikane og sexchikane, finder også sted uden for arbejdsmarkedet. Den form for forskelsbehandling kan være lige så skadelig og udgøre en hindring for en fuldstændig og vellykket integration af mænd og kvinder i det økonomiske og sociale liv.

(10)

Sådanne problemer er særlig tydelige med hensyn til adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Forskelsbehandling på grund af køn på det område bør derfor forebygges og afskaffes. Som det var tilfældet med Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (5), kan dette mål bedre nås ved hjælp af fællesskabslovgivning.

(11)

En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Varer bør forstås som den form for varer, der er omfattet af bestemmelserne om frie varebevægelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Tjenesteydelser bør forstås som den form for tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 50 i denne traktat.

(12)

Med henblik på at forebygge forskelsbehandling på grund af køn bør direktivet finde anvendelse på både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Der foreligger kun direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere end en anden person i en tilsvarende situation. Således vedrører for eksempel forskelle mellem mænd og kvinder i forbindelse med ydelse af sundhedspleje, som skyldes de fysiske forskelle mellem mænd og kvinder, ikke tilsvarende situationer og udgør derfor ikke forskelsbehandling.

(13)

Forbuddet mod forskelsbehandling bør gælde for personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse. Det bør ikke gælde for medieindhold og reklame eller for offentlig eller privat undervisning.

(14)

Enhver har frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. En person, der leverer varer eller tjenesteydelser, kan have en række subjektive grunde til at vælge sin aftalepartner. Såfremt valget af aftalepartner ikke skyldes den pågældendes køn, bør dette direktiv ikke berøre friheden til at vælge aftalepartner.

(15)

Der findes allerede en række retsakter om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på dette område. Det samme gælder selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis den er omfattet af eksisterende juridiske instrumenter. Direktivet bør kun finde anvendelse på forsikringer og pensioner, der er private, frivillige og uafhængige af ansættelsesforholdet.

(16)

Forskelsbehandling kan kun accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Et legitimt mål kan for eksempel være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold (i tilfælde såsom oprettelse af centre til beskyttelse forbeholdt det ene køn), hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden (i tilfælde såsom indlogering hos en person i en del af denne persons hjem), fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds eller kvinders interesser (for eksempel frivillige organisationer, hvor kun det ene køn er repræsenteret), foreningsfrihed (i tilfælde af medlemskab af private klubber, hvor kun det ene køn er repræsenteret) og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter (for eksempel sportsbegivenheder, som kun det ene køn har adgang til). Enhver begrænsning bør imidlertid være hensigtsmæssig og nødvendig i overensstemmelse med de kriterier, der kan udledes af EF-Domstolens retspraksis.

(17)

Princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser kræver ikke, at der altid skal leveres faciliteter til mænd og kvinder på et fælles grundlag, så længe de ikke leveres på gunstigere betingelser til medlemmer af det ene køn.

(18)

Anvendelse af kønsrelaterede aktuarmæssige faktorer er almindelig udbredt for så vidt angår forsikringsydelser og lignende finansielle tjenesteydelser. Anvendelse af køn som en aktuarmæssig faktor bør for at sikre ligebehandling af mænd og kvinder ikke medføre forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser. For at undgå en pludselig omlægning af markedet bør gennemførelsen af denne regel kun gælde for nye kontrakter, der er indgået efter datoen for gennemførelse af dette direktiv.

(19)

Visse risikokategorier kan variere mellem kønnene. I nogle tilfælde er køn én, men ikke nødvendigvis den eneste afgørende faktor i vurderingen af forsikrede risici. I forbindelse med kontrakter om forsikring af denne type risici kan medlemsstaterne beslutte at tillade undtagelser fra reglen om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser, så længe de kan sikre, at de underliggende aktuarmæssige og statistiske data, som beregningerne er baseret på, er pålidelige, ajourføres regelmæssigt og er tilgængelige for offentligheden. Undtagelser er kun tilladt, hvis den nationale lovgivning ikke allerede har anvendt den ikke-kønsrelaterede regel. Medlemsstaterne bør fem år efter gennemførelsen af dette direktiv undersøge begrundelsen for disse undtagelser på ny under hensyn til de seneste aktuarmæssige og statistiske data og en rapport fra Kommissionen tre år efter datoen for dette direktivs gennemførelse.

(20)

Ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab bør betragtes som en form for direkte forskelsbehandling på grund af køn og bør derfor være forbudt inden for forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser. Omkostninger vedrørende risiko for graviditet og moderskab bør derfor ikke kun tillægges personer af det ene køn.

(21)

Personer, som har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør også foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til, efter nærmere bestemmelser fastlagt af medlemsstaterne, enten på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling at indtræde som part i en sag uden at tilsidesætte nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

(22)

Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses i tilfælde af en sag om forskelsbehandling, der umiddelbart forekommer berettiget, og for at anvende princippet om ligebehandling effektivt bør bevisbyrden overgå til den indklagede, når der foreligger bevis for en sådan forskelsbehandling.

(23)

Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling kræver, at der også er passende retlig beskyttelse mod viktimisering.

(24)

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling bør medlemsstaterne tilskynde til en dialog med relevante interessenter, som i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.

(25)

Beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af køn ville blive styrket, hvis der i hver medlemsstat var et eller flere organer med kompetence til at analysere de pågældende problemer, undersøge mulige løsninger og yde ofre konkret bistand. Disse organer kunne være de samme som dem, der på nationalt plan har til opgave at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder eller gennemføre princippet om ligebehandling.

(26)

Dette direktiv fastsætter mindstekrav og giver derved medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre gunstigere bestemmelser. Gennemførelsen af dette direktiv bør ikke benyttes som begrundelse for at forringe de eksisterende vilkår på dette felt i de enkelte medlemsstater.

(27)

Medlemsstaterne bør fastsætte effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og som iværksættes i tilfælde af handlinger, der strider mod forpligtelserne i dette direktiv.

(28)

Målene for dette direktiv, nemlig at sikre et fælles højt niveau for beskyttelse mod forskelsbehandling i alle medlemsstater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(29)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (6) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem direktivet og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser med henblik på gennemførelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)

»direkte forskelsbehandling«: det forhold at en person på grund af køn behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation

b)

»indirekte forskelsbehandling«: en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis, der vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige

c)

»chikane«: en uønsket adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima

d)

»sexchikane«: enhver uønsket form for adfærd med seksuelle undertoner, verbal, ikke-verbal eller fysisk, med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   Inden for rammerne af de beføjelser, traktaten tillægger Fællesskabet, finder dette direktiv anvendelse på alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, både inden for den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.

2.   Dette direktiv berører ikke enkeltpersoners frie valg af aftalepartner, for så vidt enkeltpersoners valg af aftalepartner ikke er baseret på dennes køn.

3.   Direktivet finder hverken anvendelse på medieindhold, reklame eller på uddannelse.

4.   Direktivet finder ikke anvendelse i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Direktivet finder ikke anvendelse i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed, for så vidt denne er omfattet af andre EF-retsakter.

Artikel 4

Princippet om ligebehandling

1.   Når der i dette direktiv henvises til princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, betyder det, at

a)

der ikke må finde nogen direkte forskelsbehandling sted på grund af køn, herunder ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab

b)

der ikke må finde nogen indirekte forskelsbehandling sted på grund af køn.

2.   Dette direktiv berører ikke gunstigere bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og moderskab.

3.   Chikane og sexchikane som defineret i dette direktiv betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. En persons afvisning eller accept af en sådan adfærd må ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedrører den pågældende.

4.   Instrukser om direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn betragtes som forskelsbehandling i henhold til dette direktiv.

5.   Dette direktiv udelukker ikke forskelsbehandling, hvis leveringen af varer og tjenesteydelser udelukkende eller først og fremmest til personer af det ene køn er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Artikel 5

Aktuarmæssige faktorer

1.   Medlemsstaterne skal sikre, at anvendelse af køn som en faktor ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser i alle nye kontrakter, der senest er indgået efter den 21. december 2007, ikke fører til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne inden den 21. december 2007 beslutte at tillade forholdsmæssigt afpassede forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser, hvis anvendelsen af køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen, der er baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data. De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen og sikrer, at de nøjagtige data, der er relevante for anvendelse af køn som en afgørende aktuarmæssig faktor, indsamles, offentliggøres og ajourføres regelmæssigt. Disse medlemsstater tager deres beslutning op til revision fem år efter den 21. december 2007 på baggrund af den rapport fra Kommissionen, der er nævnt i artikel 16, og forelægger Kommissionen resultatet af denne fornyede gennemgang.

3.   Under alle omstændigheder må omkostninger i forbindelse med graviditet og moderskab ikke føre til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser.

Medlemsstaterne kan udskyde gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme denne bestemmelse, til senest to år efter den 21. december 2007. I så fald underretter de berørte medlemsstater straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Positiv særbehandling

For at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis må princippet om ligebehandling ikke afholde nogen medlemsstat fra at opretholde eller vedtage særlige foranstaltninger for at forebygge eller kompensere for ulemper på grund af køn.

Artikel 7

Mindstekrav

1.   Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde bestemmelser, som er gunstigere for beskyttelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder end bestemmelserne i dette direktiv.

2.   Gennemførelsen af dette direktiv berettiger under ingen omstændigheder til at forringe det i medlemsstaterne eksisterende niveau for beskyttelse mod forskelsbehandling på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

KAPITEL II

RETSMIDLER OG HÅNDHÆVELSE

Artikel 8

Klageadgang

1.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, også selv om det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

2.   Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden de nødvendige bestemmelser for at sikre en reel og effektiv erstatning eller godtgørelse efter medlemsstatens afgørelse for tab og skader, der er påført en person som følge af forskelsbehandling som defineret i dette direktiv, således at det har en præventiv virkning og står i et rimeligt forhold til det tab, den pågældende har lidt. Forudgående fastsættelse af et maksimum må ikke begrænse en sådan erstatning eller godtgørelse.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, organisationer og andre juridiske personer, der efter kriterierne i deres nationale ret har en legitim interesse i at sikre, at dette direktivs bestemmelser overholdes, er berettigede til — enten på vegne af eller til støtte for klageren med dennes godkendelse — at indtræde som part i klagen til retslige og/eller administrative instanser med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv.

4.   Stk. 1 og 3 berører ikke nationale regler om tidsfrister for anlæggelse af sager vedrørende princippet om ligebehandling.

Artikel 9

Bevisbyrde

1.   Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres nationale retssystemer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det påhviler den indklagede at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat, hvis personer, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til de pågældende, over for en domstol eller en anden kompetent myndighed, fremfører faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

2.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører regler for bevisførelse, som er gunstigere for klageren.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i straffesager.

4.   Stk. 1, 2 og 3 finder også anvendelse på sager som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

5.   Medlemsstaterne behøver ikke at anvende stk. 1 på sager, hvor det er domstolen eller en anden kompetent myndighed, der skal undersøge sagens faktiske omstændigheder.

Artikel 10

Viktimisering

Medlemsstaterne indfører i deres retsorden de nødvendige foranstaltninger til at beskytte enkeltpersoner mod ugunstig behandling eller ugunstige følger som reaktion på en klage eller enhver form for retsforfølgning med det formål at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages.

Artikel 11

Dialog med relevante interessenter

Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante interessenter, som i overensstemmelse med national lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.

KAPITEL III

ORGANER TIL FREMME AF LIGEBEHANDLING

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme, evaluering og overvågning af samt til støtte for ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn. Sådanne organer kan indgå som en del af institutioner, der på nationalt plan har til opgave at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder eller gennemføre princippet om ligebehandling.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede organer også har kompetence til at:

a)

give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, jf. artikel 8, stk. 3

b)

foretage uvildige undersøgelser af forskelsbehandling

c)

offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Overholdelse af direktivet

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at princippet om ligebehandling overholdes i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser inden for rammerne af dette direktiv, og navnlig at:

a)

alle love og administrative bestemmelser, der strider mod princippet om ligebehandling, ophæves

b)

alle aftaleretlige bestemmelser, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger med eller uden lukrativt formål, der strider imod princippet om ligebehandling, erklæres eller kan erklæres ugyldige eller ændres.

Artikel 14

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. De iværksatte sanktioner, der kan omfatte udbetaling af erstatning til ofret, skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den 21. december 2007 og meddeler hurtigst muligt eventuelle efterfølgende ændringer.

Artikel 15

Formidling af information

Medlemsstaterne påser, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af alle egnede midler.

Artikel 16

Rapporter

1.   Medlemsstaterne meddeler senest den 21. december 2009 og herefter hvert femte år Kommissionen alle tilgængelige oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv.

Kommissionen udarbejder en sammenfattende rapport, som omfatter en revision af medlemsstaternes nuværende praksis vedrørende artikel 5 med hensyn til anvendelse af køn som en faktor ved beregningen af præmier og ydelser. Den forelægger rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 21. december 2010. Kommissionen skal om nødvendigt vedlægge sin rapport forslag til ændring af direktivet.

2.   Kommissionens rapport skal tage hensyn til relevante interessenters synspunkter.

Artikel 17

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 21. december 2007. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  Udtalelse af 30.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 241 af 28.9.2004, s. 44.

(3)  EUT C 121 af 30.4.2004, s. 27.

(4)  EFT L 17 af 19.1.2001, s. 22.

(5)  EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(6)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/44


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. november 2004

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændringer af tillæg I i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side under hensyntagen til udvidelsen

(2004/881/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2002/979/EF af 18. november 2002 om undertegnelse af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af udvidelsen er det nødvendigt at ændre tillæg I, sektion A, i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer under associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at beskytte de nye medlemsstaters spiritusbetegnelser med virkning fra den 1. maj 2004.

(2)

Fællesskabet og Republikken Chile har derfor i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i ovennævnte aftale forhandlet sig frem til en aftale i form af brevveksling for at ændre tillæg I, sektion A. Brevvekslingen bør derfor godkendes.

(3)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Gennemførelseskomitéen for Spiritus —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændring af tillæg I, sektion A, i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer under associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er vedføjet denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissæren for landbrug bemyndiges hermed til at undertegne brevvekslingen med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 352 af 30.12.2002, s. 1.


AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændring af tillæg I i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

Bruxelles, den 30. november 2004

Hr. ambassadør,

Jeg henviser hermed til de møder om tekniske tilpasninger, der er blevet holdt efter artikel 16, stk. 2, i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, den 18. november 2002, hvor det er fastsat, at de kontraherende parter i gensidig forståelse kan ændre denne aftale.

Som De allerede er klar over, fandt udvidelsen af EU sted den 1. maj 2004. Det er derfor i denne forbindelse nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i tillæg I, sektion A (Liste over beskyttede betegnelser for spiritus med oprindelse i Fællesskabet), i ovennævnte aftale for at inkludere godkendelsen og beskyttelsen af betegnelserne for spiritus i de nye medlemsstater med henblik på, at parterne kan anvende dem med virkning fra den 1. maj 2004.

Jeg foreslår hermed, at tillæg I, sektion A, i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side erstattes af det vedlagte tillæg med virkning fra den 1. maj 2004, dvs. den dag, hvor traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse trådte i kraft.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

På Det Europæiske Fællesskabs vegne

Mariann FISCHER BOEL

Bruxelles, den 30. november 2004

Hr. ambassadør,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Jeg henviser hermed til de møder om tekniske tilpasninger, der er blevet holdt efter artikel 16, stk. 2, i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, den 18. november 2002, hvor det er fastsat, at de kontraherende parter i gensidig forståelse kan ændre denne aftale.

Som De allerede er klar over, fandt udvidelsen af EU sted den 1. maj 2004. Det er derfor i denne forbindelse nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i tillæg I, sektion A (Liste over beskyttede betegnelser for spiritus med oprindelse i Fællesskabet), i ovennævnte aftale for at inkludere godkendelsen og beskyttelsen af betegnelserne for spiritus i de nye medlemsstater med henblik på, at parterne kan anvende dem med virkning fra den 1. maj 2004.

Jeg foreslår hermed, at tillæg I, sektion A, i aftalen om handel med spiritus og aromatiserede drikkevarer i associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side erstattes af det vedlagte tillæg med virkning fra den 1. maj 2004, dvs. den dag, hvor traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse trådte i kraft.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg skal hermed meddele Dem, at Republikken Chile er indforstået med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

På vegne af Republikken Chile

Alberto VAN KLAVEREN

»TILLÆG 1

(som omhandlet i artikel 6)

BESKYTTEDE BETEGNELSER PÅ SPIRITUS OG AROMATISEREDE DRIKKEVARER

A.   Fortegnelse over beskyttede betegnelser på spiritus med oprindelse i Fællesskabet

1.   Rom

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(disse betegnelser kan suppleres med betegnelserne »Malt« eller »Grain«)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(disse betegnelser kan suppleres med betegnelsen »Pot Still«)

3.   Kornspiritus

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Vinbrændevin

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(betegnelsen »Cognac« kan suppleres med følgende betegnelser:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas-Armagnac

 

Haut-Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Brændevin af presserester af druer

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Frugtbrændevin

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Brændevin af æble- eller pærecider

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Ensianbrændevin

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Frugtspiritus

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Spiritus med enebærsmag

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Spiritus med kommensmag

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Spiritus med anissmag

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Likør

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Spiritus

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

 

Polska Wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Spiritus med bitter smag

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká«.


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/52


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. december 2004

om ændring af bilag I og II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår ajourføring af importbetingelserne og standardsundhedscertifikaterne for kød fra vildtlevende og opdrættet vildt

(meddelt under nummer K(2004) 4554)

(EØS-relevant tekst)

(2004/882/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (1), særlig artikel 3, stk. 1, sidste punktum, artikel 11, stk. 2, og artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og artikel 9, stk. 4, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets beslutning 79/542/EØF (3) er der opstillet en liste over tredjelande og dele af tredjelande og fastsat bestemmelser om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikater ved import til Fællesskabet af levende dyr og fersk kød.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (4) er for nylig blevet ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1471/2004 (5) for at tage hensyn til risikoen for chronic wasting disease hos vildtlevende og opdrættede hjortedyr. Der er i forordningen blevet tilføjet betingelser for import af fersk kød fra hjortedyr med oprindelse i USA og Canada, som træder i kraft den 1. januar 2005.

(3)

Standardveterinærcertifikaterne »RUW« og »RUF« i bilag II til beslutning 79/542/EØF skal bringes i overensstemmelse med de ajourførte bestemmelser om TSE.

(4)

Chronic wasting disease berører kun visse dyrearter. De nuværende restriktioner for import af »andre drøvtyggere« fra Canada bør derfor revideres med henblik på at tillade import af levende drøvtyggere med undtagelse af hjortedyr.

(5)

Kommissionen er af de chilenske myndigheder blevet formelt anmodet om at opføre Chile på listen over lande, der er bemyndigede til at eksportere fersk kød fra opdrættede vildsvin. Chile er bemyndiget til at eksportere dyr af svinefamilien, ikke domesticerede dyr af svinefamilien og kød fra tamsvin, da landets dyresundhedssituation ved en række kontrolbesøg aflagt af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret er blevet vurderet som tilfredsstillende, og Chile bør derfor opføres på listen over lande, der er bemyndigede til at eksportere kød fra opdrættede ikke domesticerede dyr af svinefamilien.

(6)

Definitionen af området Serbien og Montenegro bør revideres, så den i fuldt omfang afspejler FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(7)

Del 1 i bilag I og del 1 og 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til beslutning 79/542/EØF affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF affattes som anført i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

I del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Afsnittet »SG (Supplerende garantier)« erstattes af teksten i bilag III til denne beslutning.

2)

Standardsundhedscertifikaterne RUF og RUW erstattes af forlæggene i bilag IV til denne beslutning.

Artikel 4

Artikel 1 og 2 i denne beslutning anvendes fra den 24. december 2004.

Artikel 3 anvendes fra den 1. januar 2005.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(2)  EFT L 18 af 23.1.2002, s. 11.

(3)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/620/EF (EUT L 279 af 28.8.2004, s. 30).

(4)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 12).

(5)  EUT L 271 af 18.8.2004, s. 24.


BILAG I

»BILAG I

LEVENDE DYR

DEL I

Liste over tredjelande og dele af tredjelande (1)

Land

Område-kode

Beskrivelse af området

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Forlæg

SG

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgarien

BG-0

Hele landet

 

 

BG-1

Provinserne Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distriktet Sofia, byen Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana og Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Hele landet

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Hele landet undtagen regionen Okanagan Valley i British Columbia beskrevet som følger:

fra et punkt på grænsen mellem Canada og USA beliggende 120° 15′ V længde, 49° N bredde

mod nord til et punkt beliggende 119° 35′ V, 50° 30′ N

mod nordøst til et punkt beliggende 119° V, 50° 45′ N

mod syd til et punkt på grænsen mellem Canada og USA beliggende 118° 15′ V, 49° N

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Chile

CL-0

Hele landet

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

OVI-X, RUM

 

V

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Saint Pierre og Miquelón

PM-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Rumænien

RO-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Særlige betingelser

(jf. fodnoter i de enkelte certifikater)

»I«

:

Område, hvor forekomsten af BSE hos kvæg, der er født i landet, er blevet vurderet som højst usandsynlig, med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X eller BOV-Y.

»II«

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»III«

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»IVa«

:

Område, der har status som officielt frit for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»IVb«

:

Område med godkendte bedrifter, der har status som officielt frit for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»V«

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat OVI-X.

»VI«

:

Geografiske restriktioner.

»VII«

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

»VIII«

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

»IX«

:

Område, der har status som officielt frit for Aujeszkys sygdom med henblik på eksport til EF af dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat POR-X.«


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved relevante EF-aftaler med tredjelande.

(2)  Kun for andre levende dyr end dyr af hjortefamilien.


BILAG II

»BILAG II

FERSK KØD

DEL 1

Liste over tredjelande og dele af tredjelande (1)

Land

Områdekode

Beskrivelse af området

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Forlæg

SG

1

2

3

4

5

6

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

 

 

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

EQU

 

 

AR-1

Provinserne Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe og Tucumán

BOV

A

1 og 2

AR-2

La Pampa og Santiago del Estero

BOV

A

1 og 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 og 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (kun området Ramón Lista) og Salta (kun departementet Rivadavia)

BOV

A

1 og 2

AR-6

Salta (kun departementerne General José de San Martín, Orán, Iruya og Santa Victoria)

BOV

A

1 og 2

AR-7

Chaco, Formosa (undtagen området Ramón Lista), Salta (undtagen departementerne General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya og Santa Victoria) og Jujuy

BOV

A

1 og 2

AU — Australien

AU-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

 

 

BG — Bulgarien

BG-0

Hele landet

EQU

 

 

BG-1

Provinserne Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch Plovdic, Smolian, Pasardjik, distriktet Sofia, byen Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montona og Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Provinserne Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali, og den 20 km brede korridor ved grænsen til Tyrkiet

BH — Bahrain

BH-0

Hele landet

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

EQU

 

 

BR-1

Staterne Paraná, Minas Gerais (undtagen regionaldelegationerne Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Sete Lagoas og Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (undtagen kommunerne Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso og Corumbá), Santa Catarina, Goias og regionalenhederne Cuiabá (undtagen kommunerne Santo Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço), Cáceres (undtagen kommunen Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (undtagen kommunen Itiquiora), Barra do Garças og Barra do Burges i Mato Grosso

BOV

A

1 og 2

BR-2

Staten Rio Grande do Sul

BOV

A

1 og 2

BR-3

Staten Mato Grosso do Sul, kommunen Sete Quedas

BOV

A

1 og 2

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

BW-1

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 5, 6, 7, 8, 9 og 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 og 2

BW-2

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 10, 11, 12, 13 og 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 og 2

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chile

CL-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Folkerepublikken Kina

CN-0

Hele landet

 

 

CO — Colombia

CO-0

Hele landet

EQU

 

 

CO-1

Den zone, der ligger inden for følgende grænser: fra det punkt, hvor Murrífloden løber ud i Atratófloden, ned ad Atratófloden til det sted, hvor den løber ud i Atlanterhavet, og derfra til grænsen til Panama langs Atlanterhavskysten til Cabo Tiburón; fra dette punkt til Stillehavet langs grænsen mellem Colombia og Panama; langs Stillehavskysten til Valleflodens udmunding og derfra i en lige linje til det punkt, hvor Murrífloden løber ud i Atratófloden

BOV

A

2

CO-3

Den zone, der ligger inden for følgende grænser: fra Sinúflodens udmunding i Atlanterhavet, op ad floden til dens udspring i Alto Paramillo, derfra til Puerto Rey ved Atlanterhavet, langs grænsen mellem departementet Antiquia og Córdoba og derfra langs Atlanterhavskysten til Sinúflodens udmunding

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

CS — Serbien og Montenegro (2)

CS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

DZ — Algeriet

DZ-0

Hele landet

 

 

ET — Etiopien

ET-0

Hele landet

 

 

FK — Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele landet

 

 

HN — Honduras

HN-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

 

 

IN — Indien

IN-0

Hele landet

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

Hele landet

 

 

MA — Marokko

MA-0

Hele landet

EQU

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

 

 

(MK) — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (3)

MK-0

Hele landet

OVI, EQU

 

 

MU — Mauritius

MU-0

Hele landet

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

NA-1

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Hele landet

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Hele landet

EQU

 

 

PY-1

Det centrale Chaco-område og San Pedro-området

BOV

A

1 og 2

RO — Rumænien

RO-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Den Russiske Føderation

RU-0

Hele landet

 

 

RU-1

Regionen Murmansk (Murmanskaya oblast)

RUF

 

SV — El Salvador

SV-0

Hele landet

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Området vest for de »red line«-afspærringer, der strækker sig nordpå fra Usuto-floden til grænsen til Sydafrika vest for Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

De veterinære områder til overvågning for og vaccination mod mund- og klovesyge, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1 og 2

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

 

 

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

 

 

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

 

TR-1

Provinserne Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat og Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 og 2

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga province og Northern province, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad

distriktet Camperdown i provinsen KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

 

«

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød.


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande.

(2)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(3)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, der ikke foregriber landets definitive betegnelse, efter at de forhandlinger, der finder sted for øjeblikket i FN, er afsluttet.

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød.


BILAG III

SG (Supplerende garantier)

»A«

:

Garantier for modning, pH-måling og udbening af fersk kød, ekskl. slagteaffald, for hvilket der er udstedt et standardcertifikat BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) eller RUW (punkt 10.4).

»B«

:

Garantier for modnet, afpudset slagteaffald som beskrevet i standardcertifikat BOV (punkt 10.6).

»C«

:

Garantier for, at de kroppe, som det ferske kød, for hvilket der er udstedt standardcertifikat SUW (punkt 10.3a), kommer fra, er blevet laboratorietestet for klassisk svinepest.

»D«

:

Garantier vedrørende fodring med køkkenaffald på bedrifter af dyr, hvorfra det ferske kød, for hvilket der er udstedt standardcertifikat POR (punkt 10.3 d)), kommer.

»E«

:

Garantier for, at de dyr, som det ferske kød, for hvilket der er udstedt standardcertifikat BOV (punkt 10.4 d)), kommer fra, er blevet undersøgt for tuberkulose.

»F«

:

Garantier for modning og udbening af fersk kød, ekskl. slagteaffald, for hvilket der er udstedt et standardcertifikat BOV (punkt 10.6), OVI (punkt 10.6), RUF (punkt 10.7) eller RUW (punkt 10.4).

»G«

:

Garantier for 1), at slagteaffald og rygmarv ikke er omfattet, og 2) at dyr af hjortefamilien er blevet undersøgt for chronic wasting disease og kommer fra områder, som er fri for chronic wasting disease, jf. standardcertifikat RUF (punkt 9.2.1) og RUW (punkt 9.3.1).


BILAG IV

FORLÆG RUF

Image

Image

Image

Image

FORLÆG RUW

Image

Image

Image


21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/69


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. december 2004

om tilpasning af bilaget til Rådets direktiv 95/57/EF om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme for så vidt angår landelisten

(meddelt under nummer K(2004) 4723)

(EØS-relevant tekst)

(2004/883/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De landelister, der anvendes ved dataindsamlingen, er det nødvendigt at opdatere for at lette indsamlingen af harmoniserede statistiske data og for at dække nye behov for data om nye destinations- og oprindelseslande som følge af ændret rejseadfærd.

(2)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 95/57/EF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG

Afsnittet med overskriften »Opdeling af verden i geografiske områder« i bilaget til direktiv 95/57/EF affattes således:

»OPDELING AF VERDEN I GEOGRAFISKE OMRÅDER

1.   Turismeudbudsstatistik

Verden i alt

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i alt

Den Europæiske Union i alt (25)

 

Belgien

 

Tjekkiet

 

Danmark

 

Tyskland

 

Estland

 

Grækenland

 

Spanien

 

Frankrig

 

Irland

 

Italien

 

Cypern

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Ungarn

 

Malta

 

Nederlandene

 

Østrig

 

Polen

 

Portugal

 

Slovenien

 

Slovakiet

 

Finland

 

Sverige

 

Det Forenede Kongerige

EFTA i alt

 

Island

 

Norge

 

Schweiz (inkl. Liechtenstein)

Andre europæiske lande i alt

herunder:

 

Rusland

 

Tyrkiet

 

Ukraine

Afrika i alt

herunder:

Sydafrika

Nordamerika i alt

herunder:

 

Amerikas Forenede Stater

 

Canada

Syd- og Mellemamerika i alt

herunder:

Brasilien

Asien i alt

herunder:

 

Folkerepublikken Kina

 

Japan

 

Republikken Sydkorea

Australien, Oceanien og øvrige områder i alt

herunder:

Australien

I øvrigt

2.   Turismeefterspørgselsstatistik

Verden i alt

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i alt

Den Europæiske Union i alt (25)

 

Belgien

 

Tjekkiet

 

Danmark

 

Tyskland

 

Estland

 

Grækenland

 

Spanien

 

Frankrig

 

Irland

 

Italien

 

Cypern

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Ungarn

 

Malta

 

Nederlandene

 

Østrig

 

Polen

 

Portugal

 

Slovenien

 

Slovakiet

 

Finland

 

Sverige

 

Det Forenede Kongerige

EFTA i alt

 

Island

 

Norge

 

Schweiz (inkl. Liechtenstein)

Andre europæiske lande i alt

herunder:

 

Bulgarien

 

Rumænien

 

Rusland

 

Tyrkiet

Afrika i alt

herunder:

 

Sydafrika

 

Maghreb-landene

Nordamerika i alt

herunder:

Amerikas Forenede Stater

Syd- og Mellemamerika i alt

herunder:

 

Argentina

 

Brasilien

Asien i alt

herunder:

 

Folkerepublikken Kina

 

Japan

 

Republikken Sydkorea

Australien, Oceanien og øvrige områder i alt

herunder:

Australien

I øvrigt«