ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 369

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
16. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2132/2004 af 6. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af orienteringspriserne og EF-producentpriserne for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 af 13. december 2004 om forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2134/2004 af 15. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/2004 af 14. december 2004 om indstilling af fiskeri efter dybvandsrejer fra fartøjer, der fører polsk flag

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/2004 af 14. december 2004 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2138/2004 af 15. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for mælk og fløde

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/2004 af 8. december 2004 om tilpasning og gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 og om ændring af Kommissionens beslutning 2000/115/EF med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2005 og 2007

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2140/2004 af 15. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1245/2004 for så vidt angår ansøgninger om fiskerilicenser til farvandene under Grønlands eksklusive økonomiske zone

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2141/2004 af 15. december 2004 om fastsættelse af et nyt skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 2004/05 og den deraf følgende foreløbige nye reduktion af målprisen

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2142/2004 af 15. december 2004 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. december 2004

55

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/853/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om bemyndigelse af Den Franske Republik og Den Italienske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 3, stk. 1, i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

58

 

*

2004/854/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af beslutning 2001/865/EF om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

60

 

*

2004/855/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af artikel 3 i beslutning 98/198/EF om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til at forlænge en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 6 og 17 i sjette rådsdirektiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

61

 

*

2004/856/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af beslutning 2000/746/EF om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i sjette rådsdirektiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

63

 

 

Kommissionen

 

*

2004/857/EF:
Kommissionens beslutning af 8. december 2004 om ændring af beslutning 97/222/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kødprodukter (meddelt under nummer K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EF:
Kommissionens afgørelse af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2132/2004

af 6. december 2004

om fastsættelse for fangståret 2005 af orienteringspriserne og EF-producentpriserne for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør der for hvert fangstår fastsættes en orienteringspris og en EF-producentpris med henblik på at fastlægge de prisniveauer, der udløser intervention for visse fiskevarer.

(2)

Ifølge artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes der en orienteringspris for hver af de varer og varegrupper, der er anført i bilag I og II til nævnte forordning.

(3)

På grundlag af de nuværende prisdata om de pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør orienteringspriserne for fangståret 2005 forhøjes, opretholdes eller nedsættes alt efter fiskeart.

(4)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes der EF-producentpriser for hver af de varer, der er anført i bilag III til nævnte forordning. Det er dog ikke nødvendigt at fastsætte EF-producentprisen for mere end én af de varer, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000, da priserne for de øvrige varer kan beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82 (2).

(5)

På grundlag af de kriterier, der er fastlagt i artikel 18, stk. 2, første og andet led, og i artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, bør EF-producentprisen for fangstsåret 2005 justeres.

(6)

På grund af sagens hastende karakter bør der indrømmes en undtagelse fra den seksugersfrist, der er nævnt i del I, punkt 3, i den protokol om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 1. januar til 31. december 2005 fastsættes orienteringspriserne, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

For fangståret 1. januar til 31. december 2005 fastsættes EF-producentpriserne, jf. artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2004.

På Rådets vegne

H. HOOGERVORST

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24).


BILAG I

Bilag

Art

Varer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000

Præsentationsform

Orienteringspris

(EUR/t)

I

1.

Sild (Clupea harengus)

Hel

260

2.

Sardin (Sardina pilchardus)

Hel

587

3.

Almindelig pighaj (Squalus acanthias)

Hel eller renset, med hoved

1 101

4.

Rødhajarter (Scyliorhinus spp.)

Hel eller renset, med hoved

759

5.

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

Hel

1 153

6.

Torsk (Gadus morhua)

Hel eller renset, med hoved

1 615

7.

Sej (Pollachius virens)

Hel eller renset, med hoved

751

8.

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Hel eller renset, med hoved

983

9.

Hvilling (Merlangius merlangus)

Hel eller renset, med hoved

937

10.

Langearter (Molva spp.)

Hel eller renset, med hoved

1 196

11.

Almindelig makrel (Scomber scombrus)

Hel

314

12.

Spansk makrel (Scomber japonicus)

Hel

303

13.

Ansjosarter (Engraulis spp.)

Hel

1 270

14.

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Hel eller renset, med hoved 1.1.2005-30.4.2005

1 079

Hel eller renset, med hoved 1.5.2005-31.12.2005

1 499

15.

Europæisk kulmule (Merluccius merluccius)

Hel eller renset, med hoved

3 731

16.

Glashvarrearter (Lepidorhombus spp.)

Hel eller renset, med hoved

2 454

17.

Ising (Limanda limanda)

Hel eller renset, med hoved

877

18.

Skrubbe (Platichthys flesus)

Hel eller renset, med hoved

530

19.

Hvid tun (Thunnus alalunga)

Hel

2 242

Renset, med hoved

2 515

20.

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma)

Hel

1 621

21.

Havtaskearter (Lophius spp.)

Hel eller renset, med hoved

2 853

Hovedskåret

5 869

22.

Hestereje (Crangon crangon)

Kun kogt i vand

2 415

23.

Dybvandsreje (Pandalus borealis)

Kun kogt i vand

6 315

Fersk eller kølet

1 606

24.

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

Hel

1 740

25.

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Hel

5 364

Haler

4 258

26.

Tungearter (Solea spp.)

Hel eller renset, med hoved

6 613

II

1.

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 956

2.

Kulmulearter (Merluccius spp.)

Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold

1 239

Frosset, fileteret, i originalpakninger med ensartet indhold

1 499

3.

Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.)

Frosset, i partier eller i originalpakninger med ensartet indhold

1 602

4.

Sværdfisk (Xiphias gladius)

Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold

4 019

5.

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 946

6.

Ottearmede blækspruttearter (Octopus spp.)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

2 140

7.

Tiarmede blækspruttearter (Loligo spp.)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 168

8.

Flyveblæksprutte (Ommastrephes sagittatus)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

961

9.

Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

861

10.

Rejer (Penaeidae-familien)

Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

3 995

— Andre arter af Penaeidae-familien

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

8 061


BILAG II

Art

Varer i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000

Handelskendetegn

EF-producentpris

(EUR/t)

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

Hel, med en stykvægt på over 10 kg

1 207

EF-producentpriserne for de andre varer i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er omhandlet i forordning (EØF) nr. 3510/82.


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2133/2004

af 13. december 2004

om forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd i Sevilla den 21. og 22. juni 2002 opfordrede til at styrke samarbejdet om at bekæmpe ulovlig indvandring og opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at sikre en ensartet kontrol og overvågning af de ydre grænser.

(2)

Bestemmelserne i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (2) og i Den Fælles Håndbog (3) vedrørende passage af de ydre grænser er ikke tilstrækkelig klare og præcise, hvad angår forpligtelsen til at påføre tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ind- og udrejsestempel ved passage af de ydre grænser. Det medfører forskellig praksis i medlemsstaterne og gør det vanskeligt at kontrollere, om reglerne for varigheden af tredjelandsstatsborgeres kortvarige ophold på medlemsstaternes område er overholdt, dvs. højst tre måneder i enhver seksmåneders periode.

(3)

Rådet støttede på samlingen den 27. og 28. februar 2003 Kommissionens ønske om at præcisere de eksisterende regler på dette område, navnlig via et forslag til en rådsforordning, der forpligter medlemsstaterne til systematisk at påføre tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ind- og udrejsestempel ved passage af de ydre grænser.

(4)

Rådet anmodede i sine konklusioner af 8. maj 2003 om klart markerede separate kontrolbaner efter nationalitet. Særlige fællesskabsregler for mindre grænsetrafik bør gøre det nemmere for de ansvarlige myndigheder at forvalte de ydre grænser, så det bliver lettere at løse eventuelle praktiske vanskeligheder i forbindelse med forpligtelsen til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter. Disse foranstaltninger vil også være medvirkende til at sikre, at der kun i ganske særlige tilfælde indføres lempelser af personkontrollen ved de ydre grænser.

(5)

Medlemsstaternes forpligtelse til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved indrejse på medlemsstaternes område kan sammen med begrænsningen af de tilfælde, hvor der vil kunne indføres lempelser af personkontrollen ved de ydre grænser, rejse formodning om, at manglende stempling af rejsedokumenter er ensbetydende med, at indehaveren ikke, eller ikke længere, opfylder reglerne for varighed af kortvarige ophold.

(6)

Den pågældende tredjelandsstatsborger bør dog have mulighed for at tilbagevise denne formodning ved at forelægge relevante og troværdige bevismidler. I sådanne tilfælde skal den kompetente nationale myndighed attestere, hvor og hvornår grænsepassagen har fundet sted, og dermed give tredjelandsstatsborgeren bevis for, at reglerne for opholdets varighed er overholdt.

(7)

Stempling af rejsedokumenter gør det muligt med sikkerhed at fastslå, hvor og hvornår grænsepassagen har fundet sted, men ikke om rejsedokumenterne i alle tilfælde er blevet underkastet de påkrævede kontrolforanstaltninger.

(8)

Denne forordning bør også definere de personkategorier, som ikke systematisk skal have deres dokumenter stemplet ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Det understreges i denne forbindelse, at der er ved at blive udarbejdet fællesskabsbestemmelser om mindre grænsetrafik, herunder regler om stempling af rejsedokumenter tilhørende indbyggere i grænseområder. Indtil der er vedtaget fællesskabsbestemmelser om mindre grænsetrafik, opretholdes muligheden for at fritage rejsedokumenter tilhørende indbyggere i grænseområder for den obligatoriske stempling i overensstemmelse med gældende bilaterale aftaler om mindre grænsetrafik.

(9)

Bestemmelserne i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog bør ændres tilsvarende.

(10)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden 6 måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(11)

Hvad angår Island og Norge udgør denne forordning en videreudvikling af bestemmelserne i Schengen-reglerne som omhandlet i den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (4), som falder ind under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF (5) om visse gennemførelsesbestemmelser til den pågældende aftale.

(12)

Hvad angår Schweiz udgør denne forordning en videreudvikling af bestemmelserne i Schengen-reglerne som omhandlet i den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab har indgået med Det Schweiziske Forbund om denne stats associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (6), som falder ind under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse af 25. oktober 2004 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og på Det Europæiske Fællesskabs vegne af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i den pågældende aftale (7).

(13)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (8). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(14)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (9). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formålet med denne forordning er:

at stadfæste den forpligtelse, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser

at fastsætte betingelserne for, at manglende indrejsestempling af tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter kan udgøre en formodning om, at den tilladte varighed af tredjelandsstatsborgeres kortvarige ophold på medlemsstaternes område er overskredet.

Artikel 2

I konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

Hvis en sådan kontrol ikke kan gennemføres på grund af særlige og uforudsete omstændigheder, der kræver øjeblikkelige foranstaltninger, bør der foretages en prioritering. I denne forbindelse er indrejsekontrol principielt vigtigere end udrejsekontrol.«

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 6a

Tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ifølge artikel 5, stk. 1, litra a), skal systematisk påføres ind- og udrejsestempel.

Artikel 6b

1.   Hvis en tredjelandsstatsborgers rejsedokument ikke er forsynet med indrejsestempel, kan de kompetente nationale myndigheder have en formodning om, at indehaveren ikke eller ikke længere opfylder de regler for varighed af ophold, der gælder i den pågældende medlemsstat.

2.   Denne formodning kan tilbagevises, hvis tredjelandsstatsborgeren kan fremlægge et hvilket som helst troværdigt bevismiddel, f.eks. rejsedokumenter eller bevis for tilstedeværelse uden for medlemsstaternes område, som viser, at han/hun har overholdt reglerne for varigheden af et kortvarigt ophold.

I sådanne tilfælde:

a)

skal de kompetente myndigheder, når tredjelandsstatsborgeren befinder sig på de medlemsstaters område, der anvender Schengen-reglerne i fuldt omfang, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis i tredjelandsstatsborgerens rejsedokument angive, hvor og hvornår vedkommende har passeret en af disse med-lemsstaters ydre grænse

b)

skal de kompetente myndigheder, når tredjelandsstatsborgeren befinder sig på en medlemsstats område, med hensyn til hvilken afgørelsen i artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 endnu ikke er truffet, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis i tredjelandsstatsborgerens rejsedokument angive, hvor og hvornår vedkommende har passeret denne medlemsstats ydre grænse

c)

kan den pågældende tredjelandsstatsborger ud over de angivelser, der er nævnt i litra a) og b), forsynes med en formular svarende til den, der er gengivet i bilaget

d)

skal medlemsstaterne oplyse hinanden, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet om deres nationale praksis med hensyn til de angivelser, der er nævnt i denne artikel.

3.   Hvis formodningen i stk. 1 ikke tilbagevises, kan de kompetente myndigheder udvise tredjelandsstatsborgeren fra den pågældende medlemsstats område.«

Artikel 3

I del II i Den Fælles Håndbog foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 1.3.5 affattes således:

»1.3.5.

Kontrollen ved landgrænserne kan lempes under særlige og uforudsete omstændigheder. Disse vil være tilfældet, når uforudsete begivenheder medfører en tæt rejsetrafik, der gør ventetiderne for at nå frem til kontrolstedet urimeligt lange, samtidig med at alle ressourcer med hensyn til personale, midler og organisation er opbrugt.«

2)

Der indsættes følgende punkt:

»1.3.5.4.

Selv om kontrollen er lempet, er de lokale grænsekontrolmyndigheder forpligtet til at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter både ved indrejse og ved udrejse.«

3)

I punkt 2.1.1 foretages følgende ændringer:

a)

Den indledende sætning i første afsnit affattes således:

»2.1.1.

Ved indrejse på eller udrejse fra en medlemsstats område anbringes der systematisk et stempel på:«

b)

Andet afsnit affattes således:

»Der anbringes ikke ind- eller udrejsestempel på dokumenter tilhørende statsborgere i Den Europæiske Union, statsborgere i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og statsborgere fra Det Schweiziske Forbund.

Endvidere anbringes der ikke ind- eller udrejsestempel på dokumenter tilhørende tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til unionsborgere, statsborgere i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og statsborgere fra Det Schweiziske Forbund, hvis de foreviser et opholdskort udstedt af en medlemsstat eller af et af disse tredjelande i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (10)

(10)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77."

4)

Følgende led tilføjes i punkt 2.1.5:

»—

på rejsedokumenter tilhørende personer, der er omfattet af bilaterale aftaler om mindre grænsetrafik, ifølge hvilke disse dokumenter ikke skal stemples, for så vidt disse bilaterale aftaler er i overensstemmelse med fællesskabsretten.«

5)

I punkt 3.4.2.3 indsættes følgende stykke:

»Selv om kontrollen er lempet, skal de lokalt ansvarlige overholde fremgangsmåden i punkt 1.3.5.4.«

Artikel 4

Teksten anført i bilaget er knyttet som bilag til Den Fælles Håndbog.

Artikel 5

Kommissionen aflægger rapport til Rådet om anvendelsen af denne forordning senest tre år efter ikrafttrædelsen.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 871/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 29).

(3)  EFT C 313 af 16.12.2002, s. 97. Senest ændret ved afgørelse 2004/574/EF (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 36).

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(6)  Rådets dok. 13054/04, tilgængeligt på http://register.consilium.eu.int

(7)  Rådets dok. 13464/04 og 13466/04, tilgængelige på http://register.consilium.eu.int

(8)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(9)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


BILAG

»BILAG 16

Image

Image


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2134/2004

af 15. december 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2135/2004

af 14. december 2004

om indstilling af fiskeri efter dybvandsrejer fra fartøjer, der fører polsk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3) fastsættes der kvoter for dybvandsrejer for 2004.

(2)

For at sikre, at bestemmelserne om kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande overholdes, må Kommissionen fastsætte den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter dybvandsrejer i farvandene i NAFO-afsnit 3 L fra fartøjer, der fører polsk flag eller er registreret i Polen, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2004 er opbrugt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter dybvandsrejer i farvandene i NAFO-afsnit 3 L fra fartøjer, der fører polsk flag eller er registreret i Polen, har medført, at Polens kvote for 2004 må anses for at være opbrugt.

Fiskeri efter dybvandsrejer i farvandene i NAFO-afsnit 3 L fra fartøjer, der fører polsk flag eller er registreret i Polen, er forbudt, og det samme gælder opbevaring om bord, omladning og landing af fisk fra ovennævnte bestand fanget af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2)  EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1.


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2136/2004

af 14. december 2004

om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 af 29. april 2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 872/2004 indeholder en liste over de myndigheder, der er ansvarlige for de specifikke funktioner i forbindelse med gennemførelsen af forordningen.

(2)

Den 1. maj 2004 blev Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet optaget i EU. Tiltrædelsesakten indeholder imidlertid ingen bestemmelser vedrørende ændringer i dette bilag.

(3)

De ansvarlige myndigheder i de nye medlemsstater bør derfor indføjes i dette bilag med virkning fra 1. maj 2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 872/2004 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2004.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 32. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2004 (EUT L 289 af 10.9.2004, s. 4).


BILAG

Bilag II til forordning (EF) nr. 872/2004 ændres således:

1.

Følgende indsættes mellem Belgien og Danmark:

 

»TJEKKIET

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tlf. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tlf. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02«.

2.

Følgende indsættes mellem Tyskland og Grækenland:

 

»ESTLAND

Sakala 4

15030 Tallinn

Tlf. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01«.

3.

Følgende indsættes mellem Italien og Luxembourg:

 

»CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tlf. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tlf. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

 

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tlf. (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tlf. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

 

LITAUEN

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tlf. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90«.

4.

Følgende indsættes mellem Luxembourg og Nederlandene::

 

»UNGARN

Artikel 3 og 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Puh./Fax (36-1) 443 55 54

Artikel 7

Ministry of Finance (as regards funds only)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tlf. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tlf. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20«.

5.

Følgende indsættes mellem Østrig og Portugal:

 

»POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tlf. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29«.

6.

Følgende indsættes mellem Portugal og Finland:

 

»SLOVENIEN

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tlf. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tlf. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKIET

For finansiel og teknisk bistand i forbindelse med militære aktiviteter:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tlf. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

For midler og økonomiske ressourcer:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tlf. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31«.

7.

Følgende indsættes efter Det Forenede Kongerige:

 

»DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

FUSP-direktoratet

Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender vedrørende forbindelser udadtil; sanktioner

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Tlf. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63«.


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2137/2004

af 14. december 2004

om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2913/92, særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26.

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Article 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2004.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).


BILAG

Kode

Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Art, sort, KN-kode

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nye kartofler

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Hvidløg

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Porrer

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Hvidkål og rødkål

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Kinakål

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Hovedsalat

0705 11 00

1.130

Gulerødder

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Radiser

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Ærter (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Bønner:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Bønner (Phaseolus-arter, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Valskbønner

ex 0708 90 00

1.190

Artiskokker

0709 10 00

1.200

Asparges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Grønne

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

Andre tilfælde

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Auberginer

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Sød peber

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Fennikel

0709 90 50

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, friske

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avocadoer, friske

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Guvabær og mango, friske

ex 0804 50

2.60

Appelsiner, friske:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod- og halvblodappelsiner

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Andre varer

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales og satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner og wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner og andre varer

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Grapefrugter, friske:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Hvide

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

Lyserøde

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Druer til spisebrug

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Vandmeloner

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

Andre varer

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Pærer

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andre varer

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikoser

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Kirsebær

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Ferskener

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Blommer

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Jordbær

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Hindbær

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granatæbler

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder sharon-frugter)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Litchiblommer

ex 0810 90


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2138/2004

af 15. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for mælk og fløde

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1454/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1601/92 (Poseican) (1), særlig artikel 3, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2004 af 30. december 2003 om fastsættelse af foreløbige forsyningsopgørelser og EF-støtte til levering af vigtige produkter til konsum, forarbejdning og anvendelse som rå- og hjælpestoffer og til levering af levende dyr og æg til regionerne i den yderste periferi i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 (2) indeholder bestemmelser om en foreløbig forsyningsopgørelse for og EF-støtte til produkter, der er omfattet af de særlige forsyningsordninger for Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer.

(2)

Den løbende gennemførelse af den årlige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for mælk og fløde henhørende under KN-kode 0402 91 og 0402 99 viser, at de mængder, der er fastsat for forsyningen med disse produkter, ikke opfylder behovet, da efterspørgslen har været større end forventet.

(3)

Mængden af ovennævnte produkter bør derfor justeres, så den passer med det faktiske behov i den pågældende region.

(4)

Forordning (EF) nr. 14/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 14/2004 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004 (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 1).

(2)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1997/2004 (EUT L 344 af 20.11.2004, s. 28).


BILAG

Tabellen i bilag V, del 11, til forordning (EF) nr. 14/2004 affattes således:

»Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III (1)

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent eller derover og med fedtindhold på højst 3 vægtprocent (6)

0402 91 19 9310

97

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Ost (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Mælkepræparater uden fedtstof

1901 90 99

800

59

 (7)

Mælkepræparater til børn, uden indhold af mælkefedt osv.

2106 90 92

45«


(1)  EUR/100 kg nettovægt, medmindre andet er angivet.

(2)  De pågældende produkter og de tilhørende fodnoter er de samme som dem, der hører under Kommissionens forordning om fastsættelse af eksportrestitutioner i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(3)  Heraf 1 300 tons bestemt til forarbejdning og/eller bearbejdning.

(4)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999. Når der for de restitutioner, der ydes i henhold til artikel 31 i samme forordning, er fastsat mere end én sats, jf. definitionen i artikel 2, stk. 1, litra e), og artikel 2, stk. 1, litra l), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11), er beløbet lig med den højeste restitution, der ydes for produkter henhørende under den samme KN-kode (forordning (EØF) nr. 3846/87).

For smør, som er tildelt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2571/97, er beløbet dog som anført i søjle II.

(5)  Fordeles således:

7 250 t henhørende under KN-kode 0402 91 og/eller 0402 99 til direkte konsum

5 350 t henhørende under KN-kode 0402 91 og/eller 0402 99 til forarbejdning og/eller bearbejdning

16 000 t henhørende under KN-kode 0402 10 og/eller 0402 21 til forarbejdning og/eller bearbejdning.

(6)  Hvis indholdet af mælkeproteiner (kvælstofindhold × 6,38) i det fedtfri mælketørstof i et produkt, der henhører under denne position, er på under 34 %, ydes der ikke støtte. Hvis vandindholdet i pulverprodukter, der henhører under denne position, er på over 5 vægtprocent, ydes der ikke støtte. Ved afslutning af toldformaliteterne angives i den dertil foreskrevne erklæring minimumsindholdet af mælkeproteiner i det fedtfri mælketørstof og for pulverprodukter maksimumsindholdet af vand.

(7)  Beløbet er lig med den restitution, der er fastsat i den kommissionsforordning, der fastlægger restitutionsbeløbet for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, og som ydes i medfør af forordning (EF) nr. 1520/2000.


16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2139/2004

af 8. december 2004

om tilpasning og gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 og om ændring af Kommissionens beslutning 2000/115/EF med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2005 og 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og punkt 5 i bilag II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse den 1. maj 2004 er det nødvendigt at ændre listen over kendetegn i bilag I til forordning (EØF) nr. 571/88.

(2)

Den nye politiske målsætning om at opnå en bæredygtig fælles landbrugspolitik kræver flere oplysninger, navnlig om udviklingen i landdistrikterne.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (2) skal NUTS-nomenklaturen anvendes i forbindelse med alle statistiske data, der er opdelt på regionale enheder, og som medlemsstaterne indsender til Kommissionen. Med henblik på undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur (i det følgende benævnt »landbrugsstrukturundersøgelserne«) bør regioner og områder derfor defineres i overensstemmelse med NUTS-nomenklaturen.

(4)

Fristerne for indberetningen af validerede individuelle data fra landbrugsstrukturundersøgelserne bør fastlægges af Kommissionen under hensyn til, at tidsplanen for gennemførelsen af undersøgelsesarbejdet varierer mellem de enkelte medlemsstater.

(5)

Både forordning (EØF) nr. 571/88 og Kommissionens beslutning 2000/115/EF (3), som indeholder definitioner og forklaringer til forordningen, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 571/88 erstattes af bilag I til denne forordning.

Artikel 2

I beslutning 2000/115/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

2)

Bilag IV udgår.

Artikel 3

1.   Med henblik på landbrugsstrukturundersøgelserne i 2005 og 2007 forstås ved regioner regionale enheder på NUTS 2-niveau i henhold til forordning (EF) nr. 1059/2003.

Som en undtagelse herfra forstås ved regioner i Tyskland regionale enheder på NUTS 1-niveau i henhold til nævnte forordning.

2.   Med henblik på landbrugsstrukturundersøgelserne i 2005 og 2007 forstås ved områder regionale enheder på NUTS 3-niveau i henhold til forordning (EF) nr. 1059/2003.

Som en undtagelse herfra forstås ved områder i Tyskland regionale enheder på NUTS 2-niveau i henhold til nævnte forordning.

3.   Med henblik på landbrugsstrukturundersøgelserne i 2005 og 2007 forstås ved kommuner mindre administrative enheder i henhold til bilag III til forordning (EF) nr. 1059/2003. Medlemsstaterne angiver kommunen for hver bedrift, der indgår i undersøgelsen.

Artikel 4

Medlemsstaterne indberetter validerede individuelle data fra landbrugsstrukturundersøgelserne i 2005 og 2007 i overensstemmelse med tidsplanen i bilag III til denne forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1435/2004 (EUT L 268 af 16.8.2004, s. 1).

(2)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.

(3)  EFT L 38 af 12.2.2000, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten fra 2003.

(4)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


BILAG

»BILAG I

LISTE OVER KENDETEGN FOR 2005 OG 2007 (1)

Forklarende bemærkninger

De kendetegn, der er markeret med bogstaverne »NE«, anses for ikke at eksistere, eller at ligge tæt på nul i de pågældende medlemsstater.

De kendetegn, der er markeret med bogstaverne »NS«, anses for at være ikke-signifikante i de pågældende medlemsstater.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Bedriftens geografiske beliggenhed

1.

Undersøgelsesområde

kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

kommune eller delundersøgelsesområde (2)

kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ugunstigt stillet område (2)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

bjergområde (2)

ja/nej

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Landbrugsområder med miljørestriktioner

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Bedriftens retlige form og ledelse (på undersøgelsestidspunktet)

1.   

Hviler det økonomiske og juridiske ansvar for bedriften på:

a)

en fysisk person, der er eneindehaver af bedriften, hvor bedriften er selvstændig?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

en eller flere fysiske personer, der er partnere, hvor bedriften er en sammenslutning af bedrifter? (3)

ja/nej

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

en juridisk person?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hvis svaret på spørgsmål B/1 a) er »ja«, er denne person (landbrugeren) samtidig driftsleder?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

hvis svaret på spørgsmål B/2 er »nej«, er driftslederen et medlem af landbrugerens familie?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

hvis svaret på spørgsmål B/2 a) er »ja«, er driftslederen landbrugerens ægtefælle?

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Driftsledernes landbrugsuddannelse (kun praktisk landbrugserfaring, elementær landbrugsuddannelse, fuldstændig landbrugsuddannelse) (4)

kode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Driftsform (i forhold til landbrugeren) og driftssystem

Udnyttet landbrugsareal:

1.

Selvejet jord

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tilforpagtet jord

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Delt tilforpagtning og andre driftsformer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Driftssystem og -metoder

a)

udnyttet landbrugsareal på bedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder efter Det Europæiske Fællesskabs regler

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

udnyttet landbrugsareal på bedriften, som er under omlægning til økologiske produktionsmetoder

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

anvender bedriften også økologiske produktionsmetoder på den animalske produktion?

fuldt ud, delvis, overhovedet ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

direkte investeringsstøtte til bedriften inden for de seneste fem år som led i den fælles landbrugspolitik:

i)

har bedriften modtaget direkte offentlig støtte som led i produktive investeringer? (4)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

har bedriften modtaget direkte offentlig støtte som led i foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne? (4)

ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Anvendelse af bedriftens produktion:

a)

anvender landbrugerens husstand mere end 50 % af værdien af bedriftens endelige produktion til konsum? (4)

ja/nej

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

udgør direkte salg til forbrugere mere end 50 % af det samlede salg? (4)

ja/nej

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Agerjord

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd):

1.

Blød hvede og spelt

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hård hvede

ha/ar

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rug

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Byg

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Havre

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kernemajs

ha/ar

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ris

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Andre kornarter til fremstilling af fuldmodent korn

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Proteinafgrøder til høst i moden tilstand (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

e)

ærter, hestebønner og sødlupin

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

linser, kikærter og vikker

ha/ar

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

andre proteinafgrøder til høst i tør tilstand

ha/ar

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Kartofler (inkl. tidlige kartofler og læggekartofler)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sukkerroer (ekskl. frø)

ha/ar

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Rodfrugtplanter til foder (ekskl. frø)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Industriplanter:

23.

Tobak

ha/ar

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Humle

ha/ar

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bomuld

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Raps og rybs

ha/ar

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Solsikke

ha/ar

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/ar

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Hørfrø (oliehør)

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Andre olieholdige afgrøder

ha/ar

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Spindhør

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Hamp

ha/ar

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Andre tekstilafgrøder

ha/ar

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Krydder-, aroma- og lægeplanter

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Industriplanter, ikke andetsteds nævnt

ha/ar

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Friske grøntsager, meloner, jordbær:

14.

Frilands eller under lav overdækning,

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

a)

dyrket som markafgrøder

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

dyrket som gartneriafgrøder

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Under glas eller under anden høj overdækning

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler):

16.

Frilands eller under lav overdækning

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Under glas eller under anden høj overdækning

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Foderplanter:

a)

græs i omdrift

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

andre foderkulturer,

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf:

i)

fodermajs (majs til ensilage)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

andre foderplanter

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Frø og stiklinger på agerjord (ekskl. korn, bælgsæd, kartofler og olieholdige planter)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Andre agerjordskulturer

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Brakjord uden braklægningstilskud

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Brakjord med braklægningstilskud, uden økonomisk udbytte

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Køkkenhaver

ha/ar

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Varige græs- og engarealer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Marginale græsarealer

ha/ar

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Flerårige kulturer

1.

Plantager med frugttræer og -buske

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

friske frugter og bær af sorter, der vokser i tempereret klima (5)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

frugter og bær af subtropiske arter

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

nødder

ha/ar

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Citruslunde

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Olivenlunde

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

hvor der normalt produceres oliven til spisebrug

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

hvor der normalt produceres oliven til fremstilling af olivenolie

ha/ar

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vinmarker,

ha/ar

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

hvorpå der normalt produceres:

a)

kvalitetsvin

ha/ar

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

anden vin

ha/ar

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

druer til spisebrug

ha/ar

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

druer til tørring

ha/ar

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Planteskoler

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Andre flerårige kulturer

ha/ar

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Flerårige kulturer under glas

ha/ar

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Andre arealer

1.

Uudnyttet landbrugsareal (arealer, der af økonomiske, sociale eller andre årsager ikke længere dyrkes, og som ikke indgår i omdriften)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skovbevoksede arealer

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Andre arealer (bebygget areal, gårdspladser, veje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord, klippegrund osv.)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Sekundære efterkulturer, svampe, kunstvanding og braklægning af agerjord

1.

Sekundære efterkulturer (ekskl. gartneriafgrøder og kulturer under glas) (6)

ha/ar

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Svampe

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Arealer med kunstvanding

a)

arealer, som kan kunstvandes, i alt

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

arealer med kulturer, som kunstvandes

ha/ar

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Udtaget areal med braklægningstilskud, opdelt i:

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

brakjord, uden økonomisk udbytte (allerede medtaget under D/22)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

arealer anvendt til dyrkning af landbrugsråvarer til nonfood- og foderformål (f.eks. sukkerroer, raps, ikke-skovbrugsmæssige træer og buske osv., herunder linser, kikærter og vikker (allerede medtaget under D og G))

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

arealer omdannet til varige græs- og engarealer (allerede medtaget under F/1 og F/2) (4)

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

tidligere landbrugsomarealerdannet til skovbevoksede arealer eller arealer, der er under forberedelse til tilplantning med skov (allerede medtaget under H/2) (7)

ha/ar

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

Andre arealer (allerede medtaget under H/1 og H/3) (7)

ha/ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Husdyr (på undersøgelsens referencedag)

1.

Hovdyr

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornkvæg:

2.

Hornkvæg, under et år, tyre-, stude- og kviekalve

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tyre og stude, et år, men under to år

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kvier, et år, men under to år

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tyre og stude, to år og derover

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kvier, to år og derover

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Malkekøer

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Andre køer

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får og geder:

9.

Får (alle aldre)

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

hunfår til avl

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

andre får

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Geder (alle aldre)

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

hungeder til avl

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

andre geder

antal dyr

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Svin:

11.

Grise, hvis levende vægt er under 20 kg

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Avlssøer på 50 kg og derover

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Andre svin

antal dyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerkræ:

14.

Slagtekyllinger

antal dyr