ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 367

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
14. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2116/2004 af 2. december 2004 om ændring for så vidt angår traktater med Pavestolen af forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2117/2004 af 7. december 2004 om forlængelse af suspensionen af den antidumpingtold, der er indført ved Kommissionens beslutning nr. 2730/2000/EKSF, på importen af koks i stykker med en diameter på over 80 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2118/2004 af 13. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2004 af 13. december 2004 om åbning af licitation nr. 53/2004 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2120/2004 af 10. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2729/2000 om gennemførelsesbestemmelser for kontrol i vinsektoren

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/2004 af 13. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1727/1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande og forordning (EF) nr. 2278/1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2122/2004 af 13. december 2004 om fastsættelse af de mængder, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2005 for de toldkontingenter oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Bulgarien og Rumænien

21

 

*

Kommissionens direktiv 2004/112/EF af 13. december 2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej ( 1 )

23

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/846/EF:Afgørelse Proxima/2/2004 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 30. november 2004 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL Proxima)

29

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2004/847/FUSP af 9. december 2004 om Den Europæiske Unions politimission i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) for så vidt angår den integrerede politienhed (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Rådets fælles holdning 2004/848/FUSP af 13. december 2004 om ændring af fælles holdning 2004/661/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2116/2004

af 2. december 2004

om ændring for så vidt angår traktater med Pavestolen af forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 57, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 40 i Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000 af 29. maj 2000 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn (1) skal afgørelser om et ægteskabs ugyldighed, som træffes i henhold til traktaterne mellem Pavestolen og Portugal, Italien og Spanien (konkordater) anerkendes i medlemsstaterne på de vilkår, der er anført i nævnte forordnings kapitel III.

(2)

Artikel 40 i forordning (EF) nr. 1347/2000 blev ændret ved bilag II til tiltrædelsesakten af 2003, således at aftalen af 3. februar 1993 mellem Pavestolen og Malta om anerkendelse af de civilretlige virkninger af kirkelige vielser og af kirkelige myndigheders og kirkeretters afgørelser vedrørende sådanne ægteskaber, med anden tillægsprotokol af 6. januar 1995, nævnes.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (2) trådte i kraft den 1. august 2004 og finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Danmark fra 1. marts 2005.

(4)

Malta har anmodet om, at artikel 63 i forordning (EF) nr. 2201/2003, der svarer til artikel 40 i forordning (EF) nr. 1347/2000, ændres, således at landets aftale med Pavestolen nævnes heri.

(5)

Efter artikel 57 i tiltrædelsesakten af 2003 kan retsakter, der er vedtaget forud for tiltrædelsen, og som må tilpasses som følge af tiltrædelsen, vedtages ved en forenklet procedure, hvor Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

(6)

Der er grund til at imødekomme Maltas anmodning, og forordning (EF) nr. 2201/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 63 i forordning (EF) nr. 2201/2003 ændres således:

1)

I stk. 3 indsættes følgende litra:

»c)

aftalen af 3. februar 1993 mellem Pavestolen og Malta om anerkendelse af de civilretlige virkninger af kirkelige vielser og af kirkelige myndigheders og kirkeretters afgørelser vedrørende sådanne ægteskaber, herunder gennemførelsesprotokollen af samme dato, samt anden tillægsprotokol af 6. januar 1995.«

2)

Stk. 4 affattes således:

»4.   De i stk. 2 omhandlede afgørelser kan med henblik på anerkendelse i henholdsvis Spanien, Italien og Malta underkastes de samme procedurer og den samme kontrol som afgørelser truffet af kirkeretter på grundlag af de i stk. 3 nævnte internationale traktater med Pavestolen.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2004.

På Rådets vegne

J. P. H. DONNER

Formand


(1)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1804/2004 (EUT L 318 af 19.10.2004, s. 7).

(2)  EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2117/2004

af 7. december 2004

om forlængelse af suspensionen af den antidumpingtold, der er indført ved Kommissionens beslutning nr. 2730/2000/EKSF, på importen af koks i stykker med en diameter på over 80 mm med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), (»grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 4,

under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

(1)

Kommissionen indførte ved beslutning nr. 2730/2000/EKSF (2) en endelig antidumpingtold på 32,6 EUR pr. ton på importen af koks i stykker med en diameter på over 80 mm (»koks 80+«) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) og henhørende under KN-kode ex 2704 00 19 (Taric-kode 2704001910).

(2)

Kommissionen suspenderede ved afgørelse 2004/264/EF (3) (»afgørelsen«) den endelige antidumpingtold for en periode på ni måneder med virkning fra den 20. marts 2004.

B.   BEGRUNDELSE FOR AT FORLÆNGE SUSPENSIONEN

(3)

Ifølge grundforordningens artikel 14, stk. 4, kan antidumpingforanstaltningerne, hvis det er i Fællesskabets interesse, suspenderes med den begrundelse, at markedsvilkårene midlertidigt har ændret sig i et omfang, der giver grund til at formode, at der ikke vil ske skade som følge af suspensionen. Antidumpingforanstaltningerne kan suspenderes ved en kommissionsafgørelse i en periode på ni måneder. Artikel 14, stk. 4 fastsætter endvidere, at suspensionen kan forlænges for højst et år, hvis Rådet træffer afgørelse herom på forslag fra Kommissionen.

(4)

Efter at der ved afgørelsen blev gennemført suspension af den endelige antidumpingtold, har Kommissionen i overensstemmelse med afgørelsens betragtning 15 fortsat overvågningen af markedssituationen for koks 80+. Ud over undersøgelser vedrørende importen fra Kina blev der udsendt et spørgeskema til alle berørte parter til indsamling af oplysninger om produktion, salg i mængder og priser på EF-markedet og rentabiliteten for 2003 samt de første seks måneder af 2004.

(5)

Der indkom svar fra både klagere og brugere. Der var fire EF-producenter, der samarbejdede: tre fra EU-15 (klagende erhvervsgren) og en fra Polen. Tolv virksomheder, der repræsenterede både stenuldsindustrien og støberiindustrien, samarbejdede også.

(6)

Hvad angår de mængder, der blev importeret fra Kina til EF, blev det konstateret, at importen af den pågældende vare i løbet af de første seks måneder af 2004 var gået ned med 4 % sammenlignet med samme periode i 2003. Ud fra de foregående års erfaringer lader det imidlertid til, at importen normalt er større i årets anden halvdel. I dette tilfælde viser sammenligningen af importmængderne for perioden januar til juni 2004 og de sidste seks måneder af 2003 da også en nedgang på 11 %.

(7)

Med hensyn til priserne steg gennemsnitsprisen for koks 80+ i løbet af de første seks måneder af 2004 med 107 % sammenlignet med gennemsnitsprisen i 2003. I 2003 var gennemsnitsprisen 124 EUR pr. ton, og i de første seks måneder af 2004 lå den på 256 EUR pr. ton. Det bemærkes, at der i de første fem måneder af 2004 var tale om en beskeden prisstigning, fra 110 til 140 EUR, og at prisen i juni nåede op på 403 EUR.

(8)

I løbet af den første undersøgelse var Polen og Tjekkiet de vigtigste konkurrenter til Kina. Ifølge Eurostats oplysninger var den samlede import fra disse lande i 2003 på 924 602 t sammenlignet med 318 005 t fra Kina. De to førstnævnte lande indgår nu i EF-erhvervsgrenen, og der er taget hensyn til oplysningerne for disse.

(9)

EF-producenternes (EU-15) produktion steg fra 442 397 t i 2003 til en anslået mængde på 543 920 t i 2004, dvs. med 23 %. I samme periode øgedes salgsmængderne med 35 %, og priserne steg med 8 %. EF-erhvervsgrenen synes at være begyndt at komme ganske godt på fode efter den tidligere skadelige situation, idet den gennemsnitlige fortjeneste i 2003 var 8,5 % og 12,4 % ved udgangen af juni 2004.

(10)

Hvad angår de nye EU-medlemsstater, er produktionen af koks 80+ navnlig koncentreret i Polen og Tjekkiet. En af de polske producenter samarbejdede i forbindelse med denne procedure. EU-25-produktionen for de samarbejdende virksomheder steg med 30 % fra 2003 til 2004. Samtidigt hermed øgedes salgsmængderne med 39 %, og salgspriserne steg med 12 %. Den gennemsnitlige fortjeneste for EU-25-producenter var på 13 % i 2003 og 19,1 % i 2004.

(11)

Priserne for koks 80+ importeret fra Kina af brugerindustrien steg fra 143 EUR pr. ton i 2003 til 255 EUR pr. ton i 2004 (april-juni), dvs. med 78 %. Mængden af kinesisk koks, der blev købt af de pågældende brugere, faldt fra 158 730 t i 2003 til en anslået mængde på 65 114 t i 2004, dvs. med 59 %.

(12)

Brugerne fastholder stadig, at forsyningerne af koks 80+ ikke modsvarer efterspørgslen i EU, selvom EF-erhvervsgrenen både har øget produktionen og salget betydeligt. De hævder endvidere, at udbuddet af kinesisk koks 80+ ikke er tilstrækkeligt, og at den tilmed er meget dyr.

C.   KONKLUSION

(13)

Det fremgår af ovenstående, at situationen på markedet er den samme, som da foranstaltningerne blev suspenderet. På grund af den midlertidige ændring af markedsvilkårene, herunder navnlig de høje priser for den pågældende vare, som ligger langt over det skadevoldende niveau, der blev konstateret i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, og det for lille udbud af koks 80+, anses det for at være usandsynligt, at den skadelige situation for EF-erhvervsgrenen, der opstod på grund af import fra Kina af koks 80+, vil opstå igen under de nuværende omstændigheder, og det vurderes, at en forlængelse af suspensionen er i Fællesskabets interesse. Betingelserne for en suspension er således stadig opfyldt.

(14)

På baggrund af ovenstående konklusioner foreslås det, at suspensionen af antidumpingtolden på import af koks i stykker med en diameter på over 80 mm forlænges for yderligere en periode på et år i medfør af grundforordningens artikel 14, stk. 4.

(15)

Det skal bemærkes, at den gældende antidumpingtold vil være faldet bort, når denne forlængede suspension udløber, medmindre der indgives anmodning om en udløbsundersøgelse.

(16)

Alle interesserede parter blev informeret om de væsentlige forhold og betragtninger, der lå til grund for denne konklusion. Eftersom koksmarkedet er meget svingende, anmodede EF-erhvervsgrenen om forlængelse af suspensionen af antidumpingtolden med en begrænsning på ni måneder. Det blev vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt med en kortere periode i den nuværende situation, idet der i medfør af grundforordningens artikel 14, stk. 4, til enhver tid og efter konsultation kan genindføres foranstaltninger, hvis begrundelsen for suspensionen ikke længere er gyldig.

(17)

Kommissionen vil i suspensionsperioden fortsætte med at overvåge udviklingen i importen af koks 80+ til Fællesskabet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Suspensionen af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Kommissionens beslutning nr. 2730/2000/EKSF, forlænges hermed indtil den 15. december 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 316 af 15.12.2000, s. 30. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 997/2004 (EUT L 183 af 20.5.2004, s. 1).

(3)  EUT L 81 af 19.3.2004, s. 89.


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2118/2004

af 13. december 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2119/2004

af 13. december 2004

om åbning af licitation nr. 53/2004 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) er der bl.a. fastsat gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør ifølge artikel 80 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres licitationer over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og muliggøre gennemførelsen af industrielle projekter af begrænset omfang i Fællesskabet eller forarbejdning til varer bestemt til eksport til industriel anvendelse. Den EF-vinalkohol, som medlemsstaterne oplagrer, består af mængder, der hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999.

(3)

Siden den 1. januar 1999 skal de tilbudte priser og sikkerhedsstillelserne ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3) angives i euro og betalinger foretages i euro.

(4)

Der bør for indgivelsen af bud fastsættes minimumspriser, der er differentieret efter endelig anvendelseskategori.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der sælges ved licitation nr. 53/2004 EF vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27 og 28 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og opbevares hos det franske interventionsorgan.

Der skal sælges en mængde på 120 000 hl ren alkohol (100 % vol.). Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af ren alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til det interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tlf. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Telefax (33-5) 57 55 20 59

eller fremsendes til dette interventionsorgan pr. anbefalet brev.

2.   Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud — licitation nr. 53/2004 EF med henblik på nye industrielle anvendelser«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 4. januar 2005 kl. 12.00 (belgisk tid).

4.   Hvert bud skal være ledsaget af et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med der pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 4

Buddene skal have en minimumspris på 8,35 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af bagergær, 26 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af kemiske produkter af amin- og kloraltypen til eksport, 32 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af »eau de cologne« til eksport og 7,50 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til andre industrielle anvendelser.

Artikel 5

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR pr. liter.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 6

Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 30 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1774/2004 (EUT L 316 af 15.10.2004, s. 61).

(3)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG

LICITATION Nr. 53/2004 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE INDUSTRIELLE ANVENDELSER

Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Gennemførelsessted

Beholdernummer

Antal hl ren alkohol 100 % vol.)

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999 Artikel

Alkoholtype

Alkoholindhold (% vol.)

FRANKRIG

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

+ 92

1

22 605

27

+ 92

7

22 620

27

+ 92

2

22 640

27

+ 92

15

710

28

+ 92

21

8 860

27

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

+ 92

27

2 505

27

+ 92

34

8 710

27

+ 92

 

I alt

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2120/2004

af 10. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2729/2000 om gennemførelsesbestemmelser for kontrol i vinsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 72, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2729/2000 (2) fastsættes minimumsantallet af prøver, der hvert år skal udtages til den analysedatabank, som omhandles i artikel 10 i nævnte forordning. Som følge af Tjekkiets, Cyperns, Ungarns, Maltas, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse bør det fastsættes, hvor stort et antal prøver der skal udtages for disse landes vedkommende.

(2)

I artikel 12 er det fastsat, hvor mange analyser der skal foretages af Det Fælles Forskningscenter (FFC), herunder analyser af prøver fra medlemsstater, som endnu ikke har det fornødne udstyr. Der bør fastsættes en overgangsperiode til oprettelse og indretning af kvalificerede isotopanalyselaboratorier i de pågældende medlemsstater.

(3)

Bilag I, II og III til forordning (EF) nr. 2729/2000 indeholder præcise instrukser for behandling, analyse og rapportering af prøver. For at tage hensyn til erfaringerne og de tekniske fremskridt bør disse instrukser ajourføres.

(4)

Forordning (EF) nr. 2729/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2729/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Det antal prøver, der hvert år skal udtages til databanken, skal mindst udgøre:

20 prøver i Tjekkiet

200 prøver i Tyskland

50 prøver i Grækenland

200 prøver i Spanien

400 prøver i Frankrig

400 prøver i Italien

10 prøver i Cypern

4 prøver i Luxembourg

50 prøver i Ungarn

4 prøver i Malta

50 prøver i Østrig

50 prøver i Portugal

20 prøver i Slovenien

15 prøver i Slovakiet

4 prøver i Det Forenede Kongerige.«

2)

Artikel 12, stk. 1, første punktum, affattes således:

»I en periode, der slutter den 31. juli 2008, sender vinproducerende medlemsstater, som ikke har udstyr til at foretage isotopanalyser, deres vinprøver til FFC til analyse, indtil de har tilfredsstillende analyseudstyr til rådighed.«

3)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

5)

Bilag III affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(2)  EFT L 316 af 15.12.2000, s. 16.


BILAG I

»BILAG I

Instrukser for udtagning, behandling og forarbejdning til vin af prøver af friske druer, der skal analyseres ved isotopmetoder, jf. artikel 11

I.   UDTAGNING AF DRUEPRØVER

A.

Hver prøve skal bestå af mindst 10 kg sunde og modne druer af samme vinstoksort. Druerne tages i den forefundne tilstand.

Prøven udtages i den periode, hvor druerne på den pågældende vinmark høstes. De plukkede druer skal være repræsentative for hele vinmarken. Den udtagne prøve af friske druer eller den deraf udvundne most kan fryses ned, indtil den skal bruges.

Kun hvis der er forudset oxygen-18-måling af vandet i mosten, kan en mostprøve udtages særskilt og konserveres efter presning af hele drueprøven.

B.

Ved udtagningen af prøver udarbejdes der et oplysningsskema. Oplysningsskemaet består af en del I, der vedrører prøveudtagning, og en del II, der vedrører vinfremstilling. Det opbevares sammen med prøven og ledsager prøven under al transport. Oplysningsskemaet skal hele tiden holdes ajour, og derfor skal hver enkelt behandling, som prøven undergår, anføres deri.

Oplysningsskemaet vedrørende prøveudtagningen udarbejdes i overensstemmelse med del I i spørgeskemaet i bilag II.

II.   VINFREMSTILLING

A.

Vinfremstillingen, der varetages af den ansvarlige instans eller af et af denne dertil bemyndiget organ, skal så vidt muligt foregå under forhold, der svarer til de normale produktionsforhold i det dyrkningsområde, som prøven er repræsentativ for. Ved vinfremstillingen skal alt sukker omdannes til alkohol, således at restsukkerindholdet er på under 2 g/l. I visse tilfælde, fx for at sikre bedre repræsentativitet, kan der dog accepteres et større restsukkerindhold. Så snart vinen er klaret og stabiliseret ved hjælp af SO2, tappes den på 75 cl-flasker og etiketteres.

B.

Oplysningsskemaet vedrørende vinfremstillingen udarbejdes i overensstemmelse med del II i spørgeskemaet i bilag II.«


BILAG II

»BILAG II

Spørgeskema vedrørende udtagning og vinfremstilling af prøver af druer, der skal analyseres ved isotopmetoder

Analysemetoderne og angivelsen af resultater (enheder) er dem, der er beskrevet i bilaget til forordning (EØF) nr. 2676/90 (eller som analyselaboratorierne betragter som ækvivalente).

Del I

1)   Generelle oplysninger

1.1.

Prøvens nummer:

1.2.

Prøve udtaget af (den bemyndigede prøveudtagers navn og stilling):

1.3.

Navn og adresse på den instans, der er ansvarlig for prøveudtagningen:

1.4.

Navn og adresse på den instans, der er ansvarlig for, at prøven forarbejdes til vin og forsendes (hvis denne instans ikke er den samme som den i punkt 1.3 nævnte instans):

2)   Generel beskrivelse af prøven

2.1.

Oprindelse (land, region):

2.2.

Høstår:

2.3.

Vinstoksort:

2.4.

Druernes farve:

3)   Beskrivelse af vinmarken

3.1.

Vinavlerens navn og adresse:

3.2.

Vinmarkens beliggenhed:

kommune:

sted:

matrikelnummer:

breddegrad og længdegrad:

3.3.

Jordbundstype (fx kalkholdig, lerholdig, kalk- og lerholdig, sandet):

3.4.

Topografi (fx skråning, flad mark, orientering):

3.5.

Antal vinstokke pr. ha:

3.6.

Vinmarkens omtrentlige alder (under 10 år/10 år til 25 år/over 25 år):

3.7.

Højde:

3.8.

Vækst- og beskæringsform:

3.9.

Vinkategori, som druerne normalt forarbejdes til (bordvin, kvbd og andre) (jf. definitionerne i forordning (EF) nr. 1493/1999, bilag 1):

4)   Vinhøstens og mostens karakteristika

4.1.

Anslået hektarudbytte for den høstede mark (kg/ha):

4.2.

Druernes sundhedstilstand (fx sunde, rådne) med angivelse af, om druerne var tørre eller våde ved prøveudtagningen:

4.3.

Dato for prøveudtagning:

5)   Vejrforhold før vinhøsten

5.1.

Nedbør i de ti dage forud for vinhøsten: ja/nej. Hvis ja, gives der supplerende oplysninger, hvis sådanne oplysninger foreligger.

6)   Kunstvandede vinmarker

Hvis afgrøden kunstvandes, dato for sidste vanding:

(Stempel påført af den instans, der er ansvarlig for prøveudtagningen, og underskrift med angivelse af navn og stilling for den person, der har udtaget prøven)

Del II

1)   Vinfremstilling af drueprøven

1.1.

Drueprøvens vægt (kg):

1.2.

Persningsmetode:

1.3.

Opnået mostmængde:

1.4.

Mostens karakteristika:

sukkerindhold udtrykt i g/l ved hjælp af refraktometri:

samlet syreindhold angivet i g/l vinsyre (kan udelades):

1.5.

Behandling af mosten (fx debourbage, centrifugering):

1.6.

Tilsætning af en rendyrket forgæring (anvendt gærtype). Angiv, om der har været spontan gæring

1.7.

Temperatur under gæringen:

1.8.

Metode til bestemmelse af gæringens ophør:

1.9.

Behandling af vinen (fx omstikning):

1.10.

Tilsætning af svovldioxid (mg/l):

1.11.

Vinanalyse:

virkeligt alkoholindhold i % vol.:

totalt tørstofindhold:

reducerende sukker i g/l invertsukker:

2)   Kronologisk oversigt over vinfremstillingen af drueprøven

Dato:

for prøveudtagningen (samme dato som høstdatoen, del I, punkt 4.3):

for persningen:

for gæringens begyndelse:

for gæringens ophør:

for aftapning af vinen på flaske:

Dato for udarbejdelse af del II:

(Stempel påført af den instans, der er ansvarlig for vinfremstillingen, og en for denne instans ansvarlig persons underskrift)«


BILAG III

»BILAG III

ANALYSERAPPORT

om prøverne af vin og vinprodukter, der er analyseret ved en i bilaget til forordning (EØF) nr. 2676/90 beskrevet isotopmetode, og som skal indgå i FFC’s isotopdatabank

I.   GENERELLE OPLYSNINGER (overført fra bilag II)

1.

Land:

2.

Prøvens nummer:

3.

År:

4.

Vinstoksort:

5.

Vinkategori:

6.

Dyrkningsområde/distrikt:

7.

Navn og adresse på det laboratorium, der er ansvarligt for resultaterne:

8.

Prøve til efterfølgende kontrolanalyse i FFC: ja/nej

II.   METODER OG RESULTATER

1.   Vin (overført fra bilag II)

1.1.

:

Alkoholindhold udtrykt i volumen

:

% vol.

1.2.

:

Totalt tørstofindhold

:

g/l

1.3.

:

Reducerende sukker

:

g/l

1.4.

:

Totalt syreindhold udtrykt i vinsyre

:

g/l

1.5.

:

Totalt svovldioxidindhold

:

mg/l

2.   Destillation af vin med henblik på SNIF-NMR

2.1.

Beskrivelse af destillationsapparaturet

2.2.

Rumfanget af den destillerede vin/destillatets vægt

3.   Analyse af destillatet

3.1.

Destillatets alkoholindhold % (m/m)

4.   Resultat af bestemmelsen af deuterium/hydrogen-isotopforholdet i ethanol målt ved NMR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

»R«

=

5.   NMR-parametre

Observeret frekvens:

6.   Resultat af bestemmelsen af 18O/16O-isotopforholdet i vin

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Resultat af bestemmelsen af 18O/16O-isotopforholdet i most (hvis det er relevant)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Resultat af bestemmelsen af 13C/12C-isotopforholdet for ethanol i vin

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB«


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2121/2004

af 13. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1727/1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande og forordning (EF) nr. 2278/1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 af 17. november 2003 om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2152/2003 gælder fra den 1. januar 2003 og danner grundlaget for en samlet videreførelse af de foranstaltninger, der tidligere blev udført på grundlag af Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 af 17. november 1986 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (2) og Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 af 23. juli 1992 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande (3). Desuden er forordning (EF) nr. 2152/2003 blevet vedtaget, for at overvågningen af skovbrande og luftforurening i skovene kan videreføres, og en eventuel fremtidig videreudvikling af ordningen kan undersøges, så nye miljøproblemer, der har betydning for Fællesskabet, kan tages op.

(2)

Ifølge artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2152/2003 skal aktiviteterne i artikel 4 og 5 og artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 7, stk. 2, iværksættes som led i nationale programmer, der udarbejdes af medlemsstaterne for et tidsrum på to år. Ifølge artikel 8, stk. 5, skal Kommissionen træffe afgørelse om de finansielle bidrag til dækning af de støtteberettigede omkostninger på grundlag af de forelagte nationale programmer eller på grundlag af eventuelle tilpasninger af dem.

(3)

Artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2152/2003 pålægger medlemsstaterne at udpege organer, der skal forvalte aktiviteterne i de godkendte nationale programmer. Forordningen overlader således udtrykkeligt gennemførelsen til de nationale organer.

(4)

Da der ikke findes nogen kommissionsforordning, som fastsætter gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2152/2003, gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1696/87 af 10. juni 1987 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (oversigter, net, opgørelser) (4), (EF) nr. 804/94 af 11. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 for så vidt angår informationssystemer for skovbrande (5), (EF) nr. 1091/94 af 29. april 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (6), (EF) nr. 1727/1999 (7) og (EF) nr. 2278/1999 (8) stadig, i den udstrækning de ikke strider mod forordning (EF) nr. 2152/2003.

(5)

Nogle af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1727/1999 og (EF) nr. 2278/1999 bør imidlertid bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (9), særlig artikel 54, stk. 2, litra c), og artikel 56 og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (10).

(6)

Forudgående undersøgelser har vist, at overdragelse af budgetgennemførelsesbeføjelser til nationale, offentligretlige organer eller privatretlige enheder i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 opfylder kravene til forsvarlig økonomisk forvaltning og sikrer den principielle ligebehandling og gennemsigtighed i Fællesskabets handlinger.

(7)

Der bør i forordning (EF) nr. 1727/1999 og (EF) nr. 2278/1999 indføres kriterier for udvælgelse af de kompetente organer, der ifølge forordning (EF) nr. 2152/2003 skal udpeges af medlemsstaterne, foruden bestemmelser, som sikrer opfyldelse af kravene til forsvarlig økonomisk forvaltning og fuld overholdelse af den principielle ligebehandling og gennemsigtighed.

(8)

Forordning (EF) nr. 1727/1999 og (EF) nr. 2278/1999 bør derfor ændres.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Skovbrugskomité —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1727/1999 indsættes følgende som artikel 2a:

»Artikel 2a

1.   De kompetente organer, der ifølge artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 (11) udpeges af medlemsstaterne til at forvalte aktiviteterne i de godkendte nationale programmer, skal opfylde bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (12) og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (13) samt bestemmelserne i nærværende forordning.

2.   Nærmere betegnet skal de i stk. 1 omtalte organer, i det følgende benævnt »de kompetente organer«, mindst opfylde følgende kriterier:

a)

de skal være offentlige organer eller private foretagender med offentlige tjenesteydelsesopgaver, forudsat de er underlagt en af medlemsstaternes lovgivning

b)

de skal stille tilstrækkelig økonomisk garanti, helst udstedt af en offentlig myndighed, for især fuld tilbagebetaling af beløb, der tilkommer Kommissionen

c)

de skal drives efter reglerne for forsvarlig økonomisk forvaltning

d)

de skal sikre de udførte opgavers gennemsigtighed i overensstemmelse med artikel 56, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

3.   Ud over at opfylde kriterierne i stk. 2 skal de private foretagender, der nævnes i stk. 2, litra a), godtgøre følgende:

a)

deres tekniske og faglige kapacitet ved hjælp af dokumentation for det overordnede personales uddannelse og faglige kvalifikationer

b)

deres økonomiske og finansielle kapacitet ved hjælp af relevante bankudskrifter eller et bevis på relevant ansvarsforsikring eller en statsgaranti eller regnskaber eller uddrag af regnskaber, som indeholder afsluttede regnskaber for mindst to år, hvis selskabsretten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende, kræver offentliggørelse af regnskaber

c)

deres beføjelser ifølge national lovgivning til at forestå budgetgennemførelsesopgaver, således som de fremgår f.eks. af dokumentation for deres opførelse i et erhvervs- eller handelsregister eller en bekræftet erklæring eller attest, et medlemskab af en særlig organisation, direkte tilladelse eller opførelse i momsregisteret

d)

at de ikke befinder sig i en af de situationer, der beskrives i artikel 93 og 94 i forordning (EF) nr. 1605/2002.

4.   Kommissionen indgår en aftale med de kompetente organer i overensstemmelse med artikel 56 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikel 35 og 41 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

5.   De kompetente organer foretager regelmæssig kontrol for at sikre, at de foranstaltninger, der finansieres på grundlag af forordning (EF) nr. 2152/2003, er blevet udført korrekt. De træffer passende foranstaltninger for at forhindre uregelmæssigheder og svig og indleder om nødvendigt søgsmål for at generhverve tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler.

6.   De kompetente organer giver Kommissionen alle ønskede oplysninger. Kommissionen kan foretage dokumentkontrol og kontrol på stedet for at godtgøre deres eksistens, relevans og hensigtsmæssige funktion i overensstemmelse med reglerne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

7.   De kompetente organer er det mellemled, hvor Fællesskabets bidrag betales, hvor regnskaber føres, og hvor bogføring af modtagelse og udbetaling af bidrag til støtte for det nationale program finder sted; det omfatter også alle fakturaer og andre dokumenter med tilsvarende attestationsværdi til støtte for programmets direkte og indirekte omkostninger.«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 2278/1999 indsættes som artikel 2a:

»Artikel 2a

1.   De kompetente organer, der ifølge artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 (14) udpeges af medlemsstaterne til at forvalte aktiviteterne i de godkendte nationale programmer, skal opfylde bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (15) og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (16) samt bestemmelserne i nærværende forordning.

2.   Nærmere betegnet skal de i stk. 1 omtalte organer, i det følgende benævnt »de kompetente organer«, mindst opfylde følgende kriterier:

a)

de skal være offentlige organer eller private foretagender med offentlige tjenesteydelsesopgaver, forudsat de er underlagt en af medlemsstaternes lovgivning

b)

de skal stille tilstrækkelig økonomisk garanti, helst udstedt af en offentlig myndighed, for især fuld tilbagebetaling af beløb, der tilkommer Kommissionen

c)

de skal drives efter reglerne for forsvarlig økonomisk forvaltning

d)

de skal sikre de udførte opgavers gennemsigtighed i overensstemmelse med artikel 56, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

3.   Ud over at opfylde kriterierne i stk. 2 skal de private foretagender, der nævnes i stk. 2, litra a), godtgøre følgende:

a)

deres tekniske og faglige kapacitet ved hjælp af dokumentation for det overordnede personales uddannelse og faglige kvalifikationer

b)

deres økonomiske og finansielle kapacitet ved hjælp af relevante bankudskrifter eller et bevis på relevant ansvarsforsikring eller en statsgaranti eller regnskaber eller uddrag af regnskaber, som indeholder afsluttede regnskaber for mindst to år, hvis selskabsretten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende, kræver offentliggørelse af regnskaber

c)

deres beføjelser ifølge national lovgivning til at forestå budgetgennemførelsesopgaver, således som de fremgår f.eks. af dokumentation for deres opførelse i et erhvervs- eller handelsregister eller en bekræftet erklæring eller attest, et medlemskab af en særlig organisation, direkte tilladelse eller opførelse i momsregisteret

d)

at de ikke befinder sig i en af de situationer, der beskrives i artikel 93 og 94 i forordning (EF) nr. 1605/2002.

4.   Kommissionen indgår en aftale med de kompetente organer i overensstemmelse med artikel 56 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikel 35 og 41 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

5.   De kompetente organer foretager regelmæssig kontrol for at sikre, at de foranstaltninger, der finansieres på grundlag af forordning (EF) nr. 2152/2003, er blevet udført korrekt. De træffer passende foranstaltninger for at forhindre uregelmæssigheder og svig og indleder om nødvendigt søgsmål for at generhverve tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler.

6.   De kompetente organer giver Kommissionen alle ønskede oplysninger. Kommissionen kan foretage dokumentkontrol og kontrol på stedet for at godtgøre deres eksistens, relevans og hensigtsmæssige funktion i overensstemmelse med reglerne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

7.   De kompetente organer er det mellemled, hvor Fællesskabets bidrag betales, hvor regnskaber føres, og hvor bogføring af modtagelse og udbetaling af bidrag til støtte for det nationale program finder sted, herunder alle fakturaer og andre dokumenter med tilsvarende attestationsværdi til støtte for programmets direkte og indirekte omkostninger.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 788/2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17).

(2)  EFT L 326 af 21.11.1986, s. 2. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 804/2002 (EFT L 132 af 17.5.2002, s. 1).

(3)  EFT L 217 af 31.7.1992, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2002 (EFT L 132 af 17.5.2002, s. 3).

(4)  EFT L 161 af 22.6.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2278/1999 (EFT L 279 af 29.10.1999, s. 3).

(5)  EFT L 93 af 12.4.1994, s. 11.

(6)  EFT L 125 af 18.5.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2278/1999 (EFT L 279 af 29.10.1999, s. 3).

(7)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 41.

(8)  EFT L 279 af 29.10.1999, s. 3.

(9)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(10)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(11)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1.

(12)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(13)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(14)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1.

(15)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(16)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2122/2004

af 13. december 2004

om fastsættelse af de mængder, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2005 for de toldkontingenter oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF og 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien og Rumænien (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1349/2004 af 23. juli 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2004 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien (2) er der fastsat betingelser for antagelse af ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden fra den 1. juli til den 31. december 2004.

(2)

De mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien, der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra den 1. juli til den 31. december 2004 som fastsat i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1279/98, blev udnyttet fuldt ud.

(3)

De mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Rumænien, der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra den 1. juli til den 31. december 2004 som fastsat i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1279/98, og som der blev anmodet om licenser for, blev ikke udnyttet fuldt ud. De resterende mængder for denne periode bør derfor efter nævnte artikels stk. 2 tilføjes de disponible mængder for den følgende periode for Rumænien.

(4)

De mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Rumænien, der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2005, bør fastlægges under hensyntagen til de mængder, der fortsat er disponible for den forløbne periode, efter artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1279/98 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for for perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2005 for de i forordning (EF) nr. 1279/98 fastsatte toldkontingenter oksekød, er anført i bilaget til nærværende forordning efter oprindelsesland og kontingenternes løbenummer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(2)  EUT L 250 af 24.7.2004, s. 7.


BILAG

Disponible mængder for den i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1279/98 omhandlede periode fra den 1. januar til den 30. juni 2005

Oprindelsesland

Løbenummer

KN-kode

Disponibel mængde

(t)

Rumænien

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgarien

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/23


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EF

af 13. december 2004

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (1), særlig artikel 9a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (2) fastsætter ensartede regler for transport af farligt gods i Fællesskabet.

(2)

Der er en sammenhæng mellem bilagene til direktiv 95/50/EF og bilagene til direktiv 94/55/EF. Tilpasning af bilagene til direktiv 94/55/EF til den videnskabelige og tekniske udvikling kan have virkninger for bilagene til direktiv 95/50/EF.

(3)

Bilagene til direktiv 95/50/EF bør ændres under hensyntagen til Kommissionens direktiv 2003/28/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved direktiv 94/55/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 95/50/EF ændres således:

Bilag I, II og III affattes som anført i bilag I, II og III til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest et år efter vedtagelsen. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/26/EF (EFT L 168 af 23.6.2001, s. 23).

(2)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EUT L 90 af 8.4.2003, s. 45).


BILAG I

Image

Image


BILAG II

OVERTRÆDELSER

Nedenstående ikke-udtømmende liste, der er opdelt i tre risikokategorier (hvor kategori I er den alvorligste), tjener som retningslinje for, hvad der i dette direktiv skal anses for overtrædelser.

Når den myndighed/befuldmægtigede, der udfører kontrollen ved vejsiden, indplacerer en overtrædelse i en kategori, skal vedkommende tage hensyn til de konkrete omstændigheder ved kontrollen.

Mangler, som ikke er opregnet i risikokategorierne, indplaceres i overensstemmelse med kategoribeskrivelserne.

Optræder der flere overtrædelser pr. transporterende enhed, anvendes kun den alvorligste risikokategori (jf. punkt 39 i bilag I) i forbindelse med rapportering (bilag III).

1.   Risikokategori I

Hvis manglende overholdelse af relevante ADR-forskrifter indebærer høj risiko for dødsfald, alvorlig personskade eller omfattende miljøskader, bør sådanne mangler normalt medføre en umiddelbar korrigerende foranstaltning, f.eks. tilbageholdelse af køretøjet.

Mangler:

1)

Det farlige gods i køretøjet er ikke tilladt til transport.

2)

Udsivning af farlige stoffer.

3)

Transport ved ikke tilladt transportmåde eller med uhensigtsmæssigt transportmiddel.

4)

Bulktransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion.

5)

Transport i et køretøj uden behørig godkendelsesattest.

6)

Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene og indebærer umiddelbar fare (i andre tilfælde benyttes risikokategori II).

7)

Anvendelse af ikke-godkendt emballage.

8)

Emballager opfylder ikke gældende emballeringsanvisninger.

9)

De særlige forskrifter for sammenpakning er ikke overholdt.

10)

Reglerne for fastgøring og placering af ladningen er ikke overholdt.

11)

Reglerne for sammenlæsning af kolli er ikke overholdt.

12)

Den tilladte fyldningsgrad for tanke og kolli er ikke overholdt.

13)

Forskrifterne for begrænsning af mængden pr. transporterende enhed er ikke overholdt.

14)

Transport af farligt gods uden nogen angivelse af, at de er til stede (f.eks. i dokumenter, ved mærkning af emballager eller ved skiltning på og mærkning af køretøjet).

15)

Transport uden skiltning på og mærkning af køretøjet.

16)

Oplysninger, der er relevante for konstatering af, at det stof, der transporteres, kan indebære en overtrædelse af risikokategori I (f.eks. FN-nummer, korrekt forsendelsesbetegnelse, emballagegruppe), mangler.

17)

Føreren er ikke i besiddelse af gyldigt kursusbevis.

18)

Der benyttes åben ild.

19)

Rygeforbuddet overholdes ikke.

2.   Risikokategori II

Hvis manglende overholdelse af relevante ADR-forskrifter indebærer risiko for personskade eller miljøskader, bør sådanne mangler normalt medføre en korrigerende foranstaltning, f.eks. afhjælpning på stedet, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, ellers senest ved afslutning af den igangværende forsendelse.

Mangler:

1)

Den transporterende enhed omfatter mere end ét påhængskøretøj/én sættevogn.

2)

Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene, men indebærer ingen umiddelbar fare.

3)

Der er ikke de krævede funktionsdygtige ildslukkere til stede på køretøjet; en ildslukker kan stadig anses for funktionsdygtig, hvis kun den foreskrevne forsegling og/eller udløbsdatoen mangler; det gælder dog ikke, hvis ildslukkeren er åbenbart funktionsudygtig, f.eks. at trykmåleren viser 0.

4)

Køretøjet har ikke det udstyr, der kræves i ADR eller de skriftlige anvisninger.

5)

Prøvnings- og eftersynsdato og brugsperiode for emballager, IBC'er eller storemballager er ikke overholdt.

6)

Der transporteres kolli med beskadigede emballager, IBC'er eller storemballager eller beskadigede urensede emballager.

7)

Stykgodstransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion.

8)

Tanke/tankcontainere (også tomme og urensede) er ikke behørigt lukket.

9)

Transport af en kombinationsemballage, hvis ydre emballage ikke er behørigt lukket.

10)

Ukorrekt mærkning, sedler eller skilte.

11)

Der er ingen skriftlige anvisninger i overensstemmelse med ADR, eller de skriftlige anvisninger er ikke relevante for det transporterede gods.

12)

Køretøjet er ikke behørigt tilset eller parkeret.

3.   Risikokategori III

Hvis manglende overholdelse af relevante forskrifter indebærer lav risiko for personskade eller miljøskader, kræver sådanne mangler ikke en korrigerende foranstaltning på stedet, men kan afhjælpes senere hjemme hos transportfirmaet.

Mangler:

1)

Skilte, sedler, bogstaver, figurer eller symboler er ikke af forskriftsmæssig størrelse.

2)

Andre oplysninger end de i risikokategori I/16 omhandlede mangler i transportdokumenterne.

3)

Kursusbeviset befinder sig ikke i køretøjet, men det er åbenbart, at føreren er i besiddelse af det.


BILAG III

MODEL TIL STANDARDFORMULAR TIL UDFÆRDIGELSE AF RAPPORTEN TIL KOMMISSIONEN OM OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER

Image


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/29


AFGØRELSE PROXIMA/2/2004 TRUFFET AF DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ

af 30. november 2004

om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL Proxima)

(2004/846/EF)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2004/789/FUSP af 22. november 2004 om forlængelse af Den Europæiske Unions politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL Proxima), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 8, stk. 1, i fælles aktion 2004/789/FUSP bemyndiger Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til at træffe de nødvendige afgørelser i overensstemmelse med artikel 25 i TEU, herunder kompetencen til efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant at udnævne en missionschef.

(2)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har indstillet Jürgen SCHOLZ til udnævnelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Jürgen SCHOLZ udnævnes hermed til missionschef for EU's politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL Proxima) fra den 15. december 2004.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den anvendes indtil den 14. december 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2004.

For Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité

A. HAMER

Formand


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/30


RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/847/FUSP

af 9. december 2004

om Den Europæiske Unions politimission i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) for så vidt angår den integrerede politienhed (EUPOL »Kinshasa«)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 25, stk. 3, artikel 26 og artikel 28, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. januar 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/85/FUSP om konfliktforebyggelse, -styring og -løsning i Afrika (1).

(2)

Gennem operation Artemis, der blev gennemført i Den Demokratiske Republik Congo i 2003 under fælles aktion 2003/423/FUSP af 5. juni 2003 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo (2), har Den Europæiske Union allerede taget konkrete skridt til at bidrage til genoprettelse af sikkerheden i Congo.

(3)

Den 14. december 2000 vedtog Rådet fælles aktion 2000/792/FUSP (3) om udnævnelse af Aldo Ajello til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika og om ophævelse af fælles aktion 96/250/FUSP. Den særlige repræsentants mandat blev senest udvidet ved fælles aktion 2004/530/FUSP (4).

(4)

Den 29. september 2003 vedtog Rådet fælles holdning 2003/680/FUSP (5) om ændring af fælles holdning 2002/829/FUSP om leverance af visse former for udstyr til Den Demokratiske Republik Congo.

(5)

Den samlede og altomfattende aftale om overgangen i Den Demokratiske Republik Congo, der blev undertegnet den 17. december 2002 i Pretoria, og memorandummet af 29. juni 2003 om sikkerhed og hæren opererer med oprettelsen af en integreret politienhed (IPU).

(6)

Den 28. juli 2003 vedtog De Forenede Nationers (FN) Sikkerhedsråd resolution 1493 (2003), hvori det udtrykker tilfredshed med bekendtgørelsen den 4. april 2003 af overgangsforfatningen i Den Demokratiske Republik Congo og dannelsen af regeringen for national enhed og overgang bebudet den 30. juni 2003. Det tilskyndede donorer til at støtte oprettelsen af en integreret congolesisk politienhed og godkendte, at FN's Mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) yder den ekstra bistand, som måtte være nødvendig for at uddanne enheden.

(7)

I fælles erklæring af 29. september 2003 om samarbejdet mellem FN og Den Europæiske Union inden for krisestyring udtrykte FN's generalsekretær og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union sig positivt om det nuværende samarbejde mellem FN og Den Europæiske Union inden for civil- og militær krisestyring og overvejede, hvordan der kan ydes støtte til oprettelsen af en integreret politienhed i Kinshasa for at beskytte overgangsregeringen og dens institutioner.

(8)

Den 20. oktober 2003 rettede Congos regering en officiel anmodning til den højtstående FUSP-repræsentant om EU-bistand til at oprette den integrerede politienhed (IPU), der skal bidrage til at sikre beskyttelsen af statsinstitutionerne og styrke det interne sikkerhedsapparat.

(9)

Den 15. december 2003 besluttede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, at Den Europæiske Union skulle støtte oprettelsen af IPU efter en tilgang i tre trin: genopbygning og renovering af et uddannelsescenter og levering af basisudstyr, uddannelse af IPU, samt opfølgning, overvågning og vejledning i forbindelse med den konkrete gennemførelse af IPU's mandat efter den indledende uddannelsesfase.

(10)

Kommissionen har vedtaget en finansieringsafgørelse under Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) med henblik på et projekt, der omfatter teknisk bistand, genopbygning af uddannelsescentret og levering af visse former for udstyr til IPU samt passende uddannelse.

(11)

Den 17. maj 2004 vedtog Rådet fælles aktion 2004/494/FUSP (6), hvori Den Europæiske Union gav tilsagn om at »støtte konsolideringen af den interne sikkerhed i Congo, der er en afgørende faktor i fredsprocessen og landets udvikling, gennem bistand til oprettelsen af en integreret politienhed (IPU) i Kinshasa«. Med henblik herpå bidrog Den Europæiske Union og dens medlemsstater, som et supplement til de EUF-finansierede aktiviteter, med finansielle midler og/eller naturalydelser, således at Congos regering kunne få det retshåndhævelsesudstyr samt den ammunition og de våben, der er defineret som nødvendige for oprettelsen af IPU.

(12)

Den 1. oktober 2004 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1565 (2004), hvori det besluttedes at forlænge deployeringen af MONUC indtil den 31. marts 2005. Sikkerhedsrådet besluttede endvidere, at MONUC bl.a. skal have mandat til som opbakning til regeringen for national enhed og overgang »at bidrage til arrangementer, der træffes med henblik på at sikre institutionerne og beskytte embedsmænd i forbindelse med overgangen i Kinshasa, indtil den integrerede politienhed kan overtage ansvaret herfor, samt bistå de congolesiske myndigheder med opretholdelse af ro og orden på andre strategiske områder«.

(13)

Den nuværende sikkerhedssituation i Congo risikerer at udvikle sig i negativ retning med potentielt alvorlige følger for processen med at styrke demokratiet, retsstaten og den internationale og regionale sikkerhed. Et varigt tilsagn om en politisk indsats og om midler fra Den Europæiske Unions side vil bidrage til at konsolidere stabiliteten i regionen.

(14)

Det fastslås i fælles aktion 2004/494/FUSP, betragtning 12, at »Rådet kan beslutte, at EUF-projektet og leveringen af retshåndhævelsesudstyr, våben og ammunition til IPU efter behov skal ledsages af et europæisk sikkerheds- og forsvars (ESFP)-element vedrørende overvågning, vejledning og rådgivning«.

(15)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité tilsluttede sig på mødet den 16. november 2004 idéen om en ESFP-mission som opfølgning af EUF-projektet.

(16)

Den 22. november 2004 bekræftede Rådet sit tilsagn om at arbejde tæt sammen med MONUC og yde missionen effektiv støtte, så den kan udføre sit mandat, der bl.a. omfatter uddannelse af politifolk —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Missionen

1.   Den Europæiske Union opretter herved en EU-politimission (EUPOL »Kinshasa«) med henblik på fra begyndelsen af januar 2005 at sikre opfølgningen af det EUF-projekt, der er omhandlet i fælles aktion 2004/494/FUSP om oprettelse af IPU i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo). I mellemtiden og med henblik på forberedelse af politimissionen nedsættes senest den 1. december 2004 en planlægningsgruppe, der forbliver operationel indtil påbegyndelsen af missionen.

2.   EUPOL »Kinshasa« skal fungere i overensstemmelse med de mål og andre bestemmelser, som er indeholdt i opgavebeskrivelsen i artikel 3.

Artikel 2

Planlægningsfasen

1.   I planlægningsfasen skal planlægningsgruppen bestå af en politimissionschef/leder af planlægningsgruppen og det personale, der er nødvendigt til varetagelse af opgaverne i forbindelse med missionens behov.

2.   Der skal som en prioritet i planlægningsprocessen foretages en omfattende risikovurdering, der om nødvendigt kan ajourføres.

3.   Generalsekretariatet for Rådet udarbejder operationskonceptet (CONOPS). Planlægningsgruppen udarbejder derefter operationsplanen (OPLAN) og udvikler alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for gennemførelsen af EUPOL »Kinshasa«. CONOPS og OPLAN skal tage hensyn til den omfattende risikovurdering. Rådet skal godkende CONOPS og OPLAN.

Artikel 3

Opgavebeskrivelse

Den Europæiske Union gennemfører en politimission i Kinshasa (Congo) med henblik på at overvåge, vejlede og rådgive i forbindelse med IPU's oprettelse og indkøring for at sikre, at IPU optræder i overensstemmelse med uddannelsen på politiakademiet og i henhold til international god praksis på dette område. Disse aktioner skal fokusere på IPU's kommandovej med henblik på at fremme IPU's forvaltningskapacitet og på at overvåge, vejlede og rådgive de operative enheder i udførelsen af deres opgaver.

Artikel 4

Missionens struktur

Missionen består af et hovedkvarter placeret i IPU's operationscenter. Hovedkvarteret består af missionschefens kontor, en overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsafdeling, en administrativ støtteafdeling samt forbindelsesofficerer til de vigtigste aktører i forbindelse med IPU.

Artikel 5

Missionschef/politichef

1.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udnævner efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant en missionschef/politichef. Missionschefen/politichefen har den operative kontrol med EUPOL »Kinshasa« og varetager den daglige styring af EUPOL »Kinshasa«s funktioner.

2.   Missionschefen/politichefen undertegner en kontrakt med Kommissionen.

3.   Alle politifolk er fuldt underlagt den relevante nationale myndigheds kommando. Nationale myndigheder overdrager den operative kontrol til chefen for EUPOL »Kinshasa«.

4.   Missionschefen/politichefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale skal disciplinære sanktioner udøves af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

Artikel 6

Personale

1.   Antallet af EUPOL »Kinshasa«-medarbejdere og disses kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 3 og missionsstrukturen i artikel 4.

2.   Politifolkene udstationeres af medlemsstaterne. Den enkelte medlemsstat dækker udgifterne til de politifolk, den udstationerer, inkl. lønninger, dækning af lægehjælp, andre godtgørelser end dagpenge, boligudgifter og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo.

3.   Internationalt civilt personale og lokalt personale ansættes på kontrakt af EUPOL »Kinshasa« efter behov.

4.   Bidragende stater eller fællesskabsinstitutioner kan også, efter behov, udstationere internationalt civilt personale. Den enkelte bidragende stat eller fællesskabsinstitution dækker udgifterne til alt personale, den udstationerer, inkl. lønninger, dækning af lægehjælp, andre godtgørelser end dagpenge, boligudgifter og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo.

Artikel 7

Kommandovej

EUPOL »Kinshasa«-strukturen skal i sin egenskab af krisestyringsoperation have en fælles kommandovej.

Den Europæiske Unions særlige repræsentant aflægger rapport til Rådet gennem generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udøver den politiske kontrol og den strategiske styring.

Missionschefen/politichefen leder EUPOL »Kinshasa« og varetager den daglige ledelse.

Missionschefen/politichefen aflægger rapport til generalsekretæren/den højtstående repræsentant gennem Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant giver missionschefen/politichefen retningslinjer gennem Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

Artikel 8

Politisk kontrol og strategisk styring

1.   Med referat til Rådet udøver Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den politiske kontrol med og den strategiske styring af operationen. Rådet bemyndiger herved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til at træffe de nødvendige beslutninger i overensstemmelse med artikel 25 i traktaten. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til at ændre operationsplanen og kommandovejen. Beslutningskompetencen vedrørende operationens karakter og afslutning forbliver i Rådet, som bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

2.   Den Europæiske Unions særlige repræsentant opstiller lokale politiske retningslinjer for chefen for politimissionen. Den Europæiske Unions særlige repræsentant sikrer samordningen med andre EU-aktører samt forbindelserne med værtsstatens myndigheder.

3.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet under hensyntagen til rapporterne fra Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

4.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra chefen for politimissionen vedrørende gennemførelsen af operationen. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité kan, i det omfang det er relevant, indkalde chefen for politimissionen til sine møder.

Artikel 9

Tredjelandes deltagelse

1.   Uden at dette anfægter Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme opfordres tiltrædende stater, og kandidatlande og andre tredjelande kan opfordres til at bidrage til EUPOL »Kinshasa« på den betingelse, at de dækker udgifterne til udsendelse af de politifolk og/eller det internationale civile personale, de udstationerer, inkl. lønninger, godtgørelser og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo, og bidrager til EUPOL »Kinshasa«s løbende udgifter i passende omfang.

2.   Rådet bemyndiger herved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til, efter henstilling fra chefen for politimissionen og Udvalget for De Civile Aspekter af Krisestyring, at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

3.   Tredjelande, der yder bidrag til EUPOL »Kinshasa«, skal have samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af operationen som de EU-medlemsstater, der deltager heri.

4.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité træffer passende foranstaltninger vedrørende aftaler om deltagelse og forelægger om nødvendigt forslag for Rådet, herunder tredjelandes mulige finansielle deltagelse i de fælles udgifter.

5.   Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse aftales i henhold til artikel 24 i traktaten. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne. Har Den Europæiske Union og et tredjeland indgået aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med denne operation.

Artikel 10

Finansielle ordninger

1.   Omkostningerne ved gennemførelsen af denne fælles aktion fastsættes til højst 4 370 000 EUR, hvilket dækker omkostningerne i planlægningsfasen og i 2005.

2.   For udgifter, som afholdes over fællesskabsbudgettet, gælder følgende:

a)

udgifter skal forvaltes i overensstemmelse med Fællesskabets budgetprocedurer og -regler med den undtagelse, at forudfinanseringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom. Det skal være tilladt tredjelandsstatsborgere at byde på kontrakter

b)

lederen af planlægningsgruppen/chefen for politimissionen henhører fuldt og helt under Kommissionen, som fører tilsyn med ham, for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

3.   De finansielle ordninger skal tage hensyn til EUPOL »Kinshasa«s operationelle krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet.

Artikel 11

Fællesskabsaktioner og andre relevante aktioner

1.   Rådet noterer sig, at Kommissionen vil stile mod at nå målene for denne fælles aktion, eventuelt ved hjælp af relevante fællesskabsforanstaltninger.

2.   Rådet noterer sig desuden, at der er behov for koordineringsstrukturer både i Kinshasa og Bruxelles, bl.a. hvad angår eventuelle fremtidige EUF-projekter, under hensyn til de bestående koordineringsmekanismer.

Artikel 12

Videregivelse af klassificerede oplysninger

1.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU-klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til tredjelande, der er tilknyttet nærværende fælles aktion.

2.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har desuden bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter og på grundlag af de praktiske behov i forbindelse med missionen at videregive EU-klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til FN. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik herpå.

3.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har, hvis der er et konkret og umiddelbart praktisk behov derfor, også bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU-klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til værtsstaten. I alle andre tilfælde videregives disse oplysninger og dokumenter til værtsstaten i overensstemmelse med procedurer, der er tilpasset samarbejdsniveauet mellem værtsstaten og Den Europæiske Union.

4.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive EU-ikke-klassificerede dokumenter i relation til Rådets forhandlinger om operationen, som er omfattet af tavshedspligt, i henhold til Rådets forretningsordens artikel 6, stk. 1, til tredjelande, der er tilknyttet den fælles aktion.

Artikel 13

EUPOL »Kinshasa«-personalets status

1.   EUPOL »Kinshasa«-personalets status i Den Demokratiske Republik Congo, herunder, eventuelt, privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EUPOL »Kinshasa« kan gennemføres og fungere godt, aftales efter proceduren i artikel 24 i traktaten. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne.

2.   Den stat eller fællesskabsinstitution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende stat eller fællesskabsinstitution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

Artikel 14

Ikrafttrædelse, varighed og udgifter

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber den 31. december 2005.

Udgifterne er støtteberettigede efter vedtagelsen af den fælles aktion.

Artikel 15

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Rådets vegne

L. J. BRINKHORST

Formand


(1)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 25.

(2)  EUT L 143 af 11.6.2003, s. 50.

(3)  EFT L 318 af 16.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 234 af 3.7.2004, s. 13.

(5)  EUT L 249 af 1.10.2003, s. 64.

(6)  EUT L 182 af 19.5.2004, s. 41.


14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/35


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2004/848/FUSP

af 13. december 2004

om ændring af fælles holdning 2004/661/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. september 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/661/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1).

(2)

Den internationale valgobservatørmission i Belarus konkluderede, at parlamentsvalget og folkeafstemningen den 17. oktober 2004 i Belarus langt fra levede op til Belarus' grundlæggende OSCE-forpligtelser. EU finder, at de belarussiske myndigheder er direkte ansvarlige for de uregelmæssigheder, som observatørerne noterede sig.

(3)

EU har desuden noteret sig, at det belarussiske politi og andre sikkerhedsstyrker rettede voldsomme angreb mod en række oppositionsledere og repræsentanter for medierne i forbindelse med fredelige politiske demonstrationer i Minsk efter valget og folkeafstemningen.

(4)

Rådet besluttede derfor den 22. november 2004 at indføre indrejserestriktioner over for de embedsmænd, der er direkte ansvarlige for svindelen i forbindelse med valget og folkeafstemningen og de ansvarlige for de alvorlige brud på menneskerettighederne i forbindelse med undertrykkelsen af fredelige demonstranter.

(5)

I den forbindelse opfordrede Rådet samme dag præsident Lukashenko og hans regering til at ændre den nuværende politik og påbegynde grundlæggende demokratiske og økonomisk reformer for at bringe landet tættere på Europas fælles værdier. Rådet erklærede desuden, at EU vil forblive åben over for en dialog med Belarus om gradvis udvikling af de bilaterale forbindelser, så snart myndighederne i Belarus ved konkrete handlinger udviser oprigtig vilje til en genoptagelse. Rådet gentog endvidere, at det er villigt til at uddybe sine forbindelser med Belarus, herunder inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik, så snart de belarussiske myndigheder tydeligt viser deres vilje til at respektere de demokratiske værdier og retsstaten.

(6)

Anvendelsesområdet for de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2004/661/FUSP, bør derfor udvides til også at omfatte de personer, der er direkte ansvarlige for svindelen i forbindelse med valget og folkeafstemningen den 17. oktober 2004 i Belarus, og de ansvarlige for de alvorlige brud på menneskerettighederne i forbindelse med undertrykkelsen af fredelige demonstranter efter valget og folkeafstemningen i Belarus.

(7)

De restriktive foranstaltninger over for de personer, der er direkte ansvarlige for svindelen i forbindelse med valget og folkeafstemningen den 17. oktober 2004 i Belarus, og de ansvarlige for de alvorlige brud på menneskerettighederne i forbindelse med undertrykkelsen af fredelige demonstranter efter valget og folkeafstemningen bør tages op til fornyet behandling i lyset af de ændringer, der er foretaget i valgloven for at bringe den på linje med OSCE-forpligtelser og andre internationale standarder for demokratiske valg som anbefalet af OSCE/ODIHR, samt i lyset af myndighedernes konkrete handlinger for at overholde menneskerettighederne i forbindelse med fredelige demonstrationer —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

I fælles holdning 2004/661/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, der er ansvarlige

for ikke at have iværksat en uafhængig undersøgelse og strafforfølgning af de påståede forbrydelser, og de personer, som i Pourgourides-rapporten anses for at være nøgleaktører i fire kendte personers forsvinden i Belarus i 1999 og 2000 og de efterfølgende dækmanøvrer, idet de åbenlyst hindrer rettens gang, som opført i bilag I

for svindelen i forbindelse med valget og folkeafstemningen den 17. oktober 2004 i Belarus, og de ansvarlige for de alvorlige brud på menneskerettighederne i forbindelse med undertrykkelsen af fredelige demonstranter efter valget og folkeafstemningen i Belarus, som opført i bilag II.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Rådet vedtager efter forslag fra en medlemsstat eller Kommissionen ændringer til listerne i bilag I og II, hvis den politiske udvikling i Belarus tilsiger det.«

3)

Bilaget erstattes med bilag I og II som indeholdt i bilaget til denne fælles holdning.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra vedtagelsesdatoen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  EUT L 301 af 28.9.2004, s. 67.


BILAG

»

BILAG I

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, første led

1)

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, Belarus' minister for sport og turisme, født den 5. august 1946 i Sakhalin-regionen, den tidligere Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik (RSFSR).

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, chef for Belarus' præsidents kontor, født den 26. maj 1958 i Grodno-regionen.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, officer i Belarus' specialstyrker, født i 1966 i Vitebsk.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, indenrigsminister, født i 1956.

BILAG II

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, andet led

1)

Lidia YERMOSHINA, formand for den centrale valgkommission

2)

Yuri PODOBED, chefpolitiinspektør i OMON, Minsk.

«