ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 365

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
10. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2004 af 9. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2097/2004 af 8. december 2004 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, der fører fransk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2098/2004 af 8. december 2004 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, der fører fransk flag

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2099/2004 af 9. december 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 10. december 2004

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/2004 af 9. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2004 af 9. december 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2004 af 9. december 2004 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg i Italien

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2103/2004 af 9. december 2004 om fremsendelse af oplysninger om visse fiskeriaktiviteter i de vestlige farvande og Østersøen

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2004 af 9. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2105/2004 af 9. december 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2106/2004 af 9. december 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

23

 

*

Kommissionens direktiv 2004/110/EF af 9. december 2004 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane ( 1 )

24

 

*

Kommissionens direktiv 2004/111/EF af 9. december 2004 om femte tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej ( 1 )

25

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/844/EF:
Kommissionens beslutning af 9. november 2004 om udarbejdelse af en formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp efter Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art (meddelt under nummer K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2096/2004

af 9. december 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 9. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

116,0

204

91,5

999

103,8

0707 00 05

052

76,3

204

32,5

220

122,9

999

77,2

0709 90 70

052

111,1

204

64,6

999

87,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

42,7

382

32,3

388

52,7

528

36,4

999

43,0

0805 20 10

204

61,4

999

61,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,1

204

46,4

464

161,3

624

93,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

48,8

528

42,4

999

45,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,7

400

88,4

404

105,6

512

105,4

720

65,7

804

167,7

999

114,3

0808 20 50

400

96,9

720

42,0

999

69,5


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2097/2004

af 8. december 2004

om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for sild for 2004.

(2)

For at sikre at bestemmelserne for kvantitativ begrænsning af fangsterne af kvoterede bestande overholdes, må Kommissionen fastsætte den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter sild i farvandene i Nordsøen nord for 53° 30′ N fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2004 er opbrugt. Frankrig har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 23. oktober 2004. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter sild i farvandene i Nordsøen nord for 53° 30′ N fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, har medført, at Frankrigs kvote for sild for 2004 må anses for at være opbrugt.

Fiskeri efter sild i farvandene i Nordsøen nord for 53° 30′ N fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt, og det samme gælder opbevaring om bord, omladning og landing af fisk fra ovennævnte bestand fanget i disse farvande af sådanne fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 23. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1928/2004 (EUT L 332 af 6.11.2004, s. 5).


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2098/2004

af 8. december 2004

om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for sild for 2004.

(2)

For at sikre at bestemmelserne for kvantitativ begrænsning af fangsterne af kvoterede bestande overholdes, må Kommissionen fastsætte den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter sild i ICES-afsnit V b, VI a N og VI b fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2004 er opbrugt. Frankrig har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 23. oktober 2004. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter sild i ICES-afsnit V b, VI a N og VI b fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, har medført, at Frankrigs kvote for sild for 2004 må anses for at være opbrugt.

Fiskeri efter sild i ICES-afsnit V b, VI a N og VI b fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt, og det samme gælder opbevaring om bord, omladning og landing af fisk fra ovennævnte bestand fanget i disse farvande af sådanne fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 23. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1. Senest ændret ved (EF) nr. 1928/2004 (EUT L 332 af 6.11.2004, s. 5).


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2099/2004

af 9. december 2004

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 10. december 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 24, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3), som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(2)

For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser, bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68, undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).

(3)  EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1422/1995 (EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12).


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den 10. december 2004

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2100/2004

af 9. december 2004

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan forskellen mellem noteringerne og priserne på verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette indhold.

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige Balkanlande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der fastsættes passende restitutionsbeløb.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.


BILAG

EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 10. DECEMBER 2004

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,4226

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,26

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,4226

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %, beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2101/2004

af 9. december 2004

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1327/2004 af 19. juli 2004 om en løbende licitation for produktionsåret 2004/05 med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker til visse tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1327/2004 fastsættes der i påkommende tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling på markedet for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 14. dellicitation for hvidt sukker, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til 45,547 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 246 af 20.7.2004, s. 23. Ændret ved forordning (EF) nr. 1685/2004 (EUT L 303 af 30.9.2004, s. 21).


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2102/2004

af 9. december 2004

om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg i Italien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af, at der opstod aviær influenza i visse af Italiens produktionsområder i perioderne december 1999 til april 2000, august til oktober 2000 og oktober 2002 til september 2003, vedtog de italienske myndigheder veterinære og handelsmæssige restriktioner, navnlig på grundlag af Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (2). Transport og afsætning af rugeæg blev således midlertidigt forbudt i Italien eller i de områder, der var direkte berørt af epizootien.

(2)

Med begrænsningerne af den frie omsætning af rugeæg som følge af anvendelsen af veterinærforanstaltningerne var der risiko for, at markedet for rugeæg ville blive alvorligt forstyrret i Italien. De italienske myndigheder traf for det tidsrum, der var strengt nødvendigt, foranstaltninger til støtte for markedet. Ifølge disse foranstaltninger var der mulighed for dels at anvende rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 19, som det ikke længere var tilladt at udruge, til forarbejdning til ægprodukter, dels at destruere rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 19 og 0407 00 11.

(3)

Foranstaltningerne har haft positiv indflydelse på markedet for rugeæg. De bør derfor betragtes som undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet efter artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75, og der bør ydes støtte som kompensation for en del af de økonomiske tab i forbindelse med dels forarbejdningen af rugeæg til ægprodukter, dels destruktionen af rugeæg.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De italienske myndigheders beslutning om at anvende rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 19 til forarbejdning til ægprodukter og om destruktion af rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 19 og 0407 00 11 i perioderne 17. december 1999 til 14. april 2000, 14. august til 16. oktober 2000 og 11. oktober 2002 til 30. september 2003 som følge af de nationale veterinærforanstaltninger, der navnlig blev truffet på grundlag af direktiv 92/40/EØF, betragtes som en undtagelsesforanstaltning til støtte for markedet, jf. artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2771/75.

2.   I forbindelse med den foranstaltning, der er nævnt i stk. 1, ydes der en kompensation på:

0,0942 EUR pr. rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 19 og anvendt til forarbejdning for maksimalt 770 751 styk

0,1642 EUR pr. rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 19 og destrueret for maksimalt 165 040 styk, og

0,5992 EUR pr. rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 11 for maksimalt 264 930 styk.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2103/2004

af 9. december 2004

om fremsendelse af oplysninger om visse fiskeriaktiviteter i de vestlige farvande og Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 22, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1415/2004 (2) fastsættes den maksimale årlige fiskeriindsats for visse fiskerizoner og fiskerier, jf. artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 af 4. november 2003 om forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 685/95 og (EF) nr. 2027/95 (3).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/98 af 30. september 1998 om anmeldelse af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i Fællesskabet (4) er ikke længere i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1415/2004 med hensyn til de vestlige farvande. Det er derfor nødvendigt at omdefinere forpligtelserne vedrørende anmeldelse af fiskeriindsatsen i de vestlige farvande.

(3)

De gældende forpligtelser vedrørende anmeldelse af fiskeriindsatsen i Østersøen, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2092/98, bør forblive i kraft.

(4)

Eftersom de ændringer, der skal foretages, er mange og omfattende og af hensyn til sammenhængen mellem de nye forpligtelser for de vestlige farvande og de gældende forpligtelser for Østersøen bør forordning (EF) nr. 2092/98 ophæves.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

DE VESTLIGE FARVANDE

Artikel 1

Lister over fartøjer med særlig fiskeritilladelse

1.   Inden 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden sender medlemsstaterne Kommissionen en ajourført udgave af den fartøjsliste, der er nævnt i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1954/2003, i det rapporteringsformat, der er vist i bilag I til nærværende forordning.

2.   I henhold til artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og artikel 19f i forordning (EØF) nr. 2847/93 (5) skal ændringer af de i bilag I indeholdte oplysninger meddeles Kommissionen dagligt, ved at der indsendes et fuldstændigt og ajourført bilag I i forbindelse med udstedelsen eller inddragelsen af en særlig fiskeritilladelse som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1954/2003.

Artikel 2

Fiskeriindsats

1.   Inden den 15. i hver måned sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om den samlede fiskeriindsats, der er udøvet af de i artikel 1 nævnte fartøjer i den foregående måned, i det rapporteringsformat, der er vist i denne forordnings bilag II.

2.   For den første anmeldelse begynder referenceperioden for oplysningerne om den samlede indsats den 1. januar 2004.

KAPITEL II

ØSTERSØEN

Artikel 3

Lister over fartøjer med særlig fiskeritilladelse

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen den liste over fartøjer, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 779/97, i det rapporteringsformat, der er vist i bilag III til nærværende forordning.

2.   Ændringer af fartøjslisterne meddeles Kommissionen i samme rapporteringsformat senest fire arbejdsdage inden fartøjernes indsejlning i fiskerizonen.

Artikel 4

Fiskeriindsats

Medlemsstaterne sender Kommissionen oplysningerne om den samlede fiskeriindsats, som omhandlet i artikel 19i, andet og tredje led, i forordning (EØF) nr. 2847/93, i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 5

Fremsendelse af oplysninger og adgang til disse

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen de i artikel 1-4 nævnte oplysninger ved hjælp af systemet for udveksling af fiskerioplysninger (eller ethvert andet fremtidigt dataudvekslingssystem, som Kommissionen træffer beslutning om).

2.   Kommissionen gør oplysningerne om de ajourførte fartøjslister tilgængelige gennem systemet for udveksling af fiskerioplysninger (eller ethvert andet fremtidigt dataudvekslingssystem, som Kommissionen træffer beslutning om).

3.   Med henblik på den i artikel 1 nævnte fartøjsliste og de i artikel 2 nævnte anmeldelser af fiskeriindsatsen foretager Kommissionen senest den 1. juli 2005 en tilpasning af systemet for udveksling af fiskerioplysninger.

Indtil da meddeler medlemsstaterne Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i artikel 1 og 2, på et regneark, der sendes til den e-mail-adresse, som de får oplyst af Kommissionen.

Artikel 6

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 2092/98 ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 258 af 5.8.2004, s. 1.

(3)  EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1.

(4)  EFT L 266 af 1.10.1998, s. 47.

(5)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER FARTØJER MED SÆRLIG FISKERITILLADELSE — DE VESTLIGE FARVANDE

Rapporteringformat

Land

Art

Reg. nr.

Ydre kendetegn

ICES V-VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Biologisk følsomt område

(jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1954/2003)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Oplysningernes format

Feltets navn

Maksimalt antal tegn/cifre

Venstre-/højrestillet (1)

V(enstre)/H(øjre)

Definition og bemærkninger

(1)

Land

3

Den medlemsstat (alfa-3-ISO-kode), hvori fartøjet er registreret til fiskeri i medfør af forordning (EF) nr. 2371/2002

Altid anmeldermedlemsstaten

(2)

Art

1

En af de målarter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1954/2003, angivet med en af de følgende koder:

D

:

Demersale arter, bortset fra dem, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2347/2002

S

:

Kammuslinger

C

:

Taskekrabber og edderkopkrabber

(3)

Registreringsnummer

12

Fiskerfartøjets individuelle identifikationsnummer i EF-fartøjsfortegnelsen

Medlemsstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af en identifikation (9 tegn). Hvis identifikationen har færre end 9 tegn, indsættes ekstra nuller i venstre side

(4)

Ydre kendetegn

14

V

I henhold til forordning (EØF) nr. 1381/87

(5)

Område

1

Angiv, om fartøjet har en særlig fiskeritilladelse til dette område, som defineret i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1954/2003

J (Ja)/N (Nej)


(1)  Relevant for overførsel af oplysninger, der er formateret i fast længde.


BILAG II

FISKERIINDSATS — DE VESTLIGE FARVANDE

Rapporteringsformat

Land

Art

Område

År

Måned

Anmeldelse (a)

Anmeldelse af den samlede indsats

Årlig tildeling (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) og (b): Disse oplysninger meddeles kun indtil den 1. juli 2005 i det regnearksformat, der er nævnt i artikel 5 i denne forordning. Efter den 1. juli 2005 indberettes disse oplysninger af systemet for udveksling af fiskerioplysninger.


Oplysningernes format

Feltets navn

Maksimalt antal tegn/cifre

Venstre-/højrestillet (1)

V(enstre)/H(øjre)

Definition og bemærkninger

(1)

Land

3

Den medlemsstat (alfa-3-ISO-kode), hvori fartøjet er registreret til fiskeri i medfør af forordning (EF) nr. 2371/2002

Altid anmeldermedlemsstaten

(2)

Art

1

En af de målarter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1954/2003, angivet med en af de følgende koder:

D

:

Demersale arter, bortset fra dem, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2347/2002

S

:

Kammuslinger

C

:

Taskekrabber og edderkopkrabber

(3)

Område

12

V

Et af de målområder, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1945/2003, angivet med en af de følgende koder: ICES V-VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, CECAF 34.2.0 og BFO (for biologisk følsomme områder som defineret i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1954/2003)

(4)

År

4

Året for den måned (angivet i rubrik 5), som anmeldelsen omfatter

(5)

Måned

2

Den måned, som anmeldelsen omfatter (angives med to cifre mellem 1 og 12)

(6)

Anmeldelse

13

H

Anmeldelse af fiskeriindsatsen i overensstemmelse med artikel 3 og fodnote 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1415/2004 for den måned, der er angivet i rubrik 5

(7)

Samlet indsats

13

H

Den samlede fiskeriindsats i overensstemmelse med artikel 3 og fodnote 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1415/2004, for det år, der er angivet i rubrik 4, dvs. fra den 1. januar indtil udgangen af den måned, der er angivet i rubrik 5

(8)

Årlig tildeling

13

H

Den maksimale årlige fiskeriindsats for de arter, der er angivet i rubrik 2, og det område, der er angivet i rubrik 3, som defineret i bilag I og II til forordning (EF) nr. 1415/2004


(1)  Relevant for overførsel af oplysninger, der er formateret i fast længde.


BILAG III

LISTE OVER FARTØJER PR. FISKERI — ØSTERSØEN

Definition af de oplysninger, der skal meddeles, og beskrivelse af record

Feltets navn

Bredde

Venstre-/højrestillet

Definition og bemærkninger

Ajourføringsindikator

3

Anmeldelsestypens kode (jf. skema 1)

Anmelderland

3

Anmeldermedlemsstat (alfa-3-ISO-kode)

Fiskeri

5

V

Koden for det udøvede fiskeri (jf. skema 2) bestående af tre elementer:

fiskeredskab (jf. skema 3) — to tegn

målart (jf. skema 4) — et tegn

ICES-område-koden, to tegn:

underområde 22-32 = område nr. 5

underområde 30-31 = område nr. 51

Registreringsnummer

12

V

Fiskerfartøjets særlige identifikationsnummer i EF-fartøjsfortegnelsen

Medlemsstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af en identifikation (9 tegn). Hvis identifikationen har færre end 9 tegn, indsættes ekstra nuller i venstre side

Fartøjets navn

40

V

 

Begivenhedsdato

8

Dato (ÅÅÅÅMMDD), hvor begivenheden fandt sted


Skema 1

Koder for ajourføringsindikatorer

Tilføjelse af et fartøj til en liste

ADD

Slettelse af et fartøj fra en liste

SUP

Annullering af ukorrekt anmeldelse

CAN


Skema 2

Koder for fiskeri i Østersøen — forordning (EF) nr. 779/97

Redskaber

Målarter

Indsatsområder

Kode

Trukne redskaber

Demersale arter

Underområde 22-32

TGD5

Faststående redskaber og drivgarn

Demersale arter

Underområde 22-32

DGD5

Alle redskaber

Pelagiske arter (sild og brisling)

Underområde 22-32

AGH5

heraf
Underområde 30-31

AGH51

Alle redskaber

Laks, havørred og ferskvandsfisk

Underområde 22-32

AGS5


Skema 3

Koder for grupper af fiskeredskaber pr. fiskeri

Redskabstype

Kode

Trukne redskaber

TG

Faststående redskaber og drivgarn

DG

Alle redskaber

AG


Skema 4

Koder for målarter eller grupper af målarter

Arter

Kode

Demersale arter

D

Pelagiske arter

P

Pelagiske arter (sild og brisling)

H

Laks, havørred og ferskvandsfisk

S


BILAG IV

FISKERIINDSATS — ØSTERSØEN

Definition af de oplysninger, der skal meddeles, og beskrivelse af en registrering

Samlede anmeldelser pr. fiskeri

Feltets navn

Bredde

Venstre-/højrestillet

Definition og bemærkninger

Ajourføringsindikator

3

Anmeldelsestypens kode (jf. skema 1)

Anmelderland

3

Anmeldermedlemsstat (alfa-3-ISO-kode)

Fiskeri

5

V

Koden for det udøvede fiskeri (jf. skema 2)

Observationsår

4

Observationsår (ÅÅÅÅ)

Første måned

2

Første måned (MM) i observationsperioden

Sidste måned

2

Sidste måned (MM) i observationsperioden

Fiskeriindsats/effekt

14

H

Antal hele kW × antal hele dages tilstedeværelse i området, hvilket udtrykker fiskeriindsatsen i observationsperioden (1)

Fyldfelt

14

 


Skema 1

Koder for ajourføringsindikatorer

Anmeldelse pr. fiskeri

FIS

Slettelse af en anmeldelse pr. fiskeri

DFI


Skema 2

Koder for fiskeri i Østersøen — forordning (EF) nr. 779/97

Redskaber

Målarter

Indsatsområder

Kode

Trukne redskaber

Demersale arter

Underområde 22-32

TGD5

Faststående redskaber og drivgarn

Demersale arter

Underområde 22-32

DGD5

Alle redskaber

Pelagiske arter (sild og brisling)

Underområde 22-32

AGH5

heraf
Underområde 30-31

AGH51

Alle redskaber

Laks, havørred og ferskvandsfisk

Underområde 22-32

AGS5


(1)  Beregnet som Σ(i = 1, n)aiPi, hvor n er antallet af fartøjer i området, ai fartøjets antal havdage i området i observationsperioden og Pi fartøjets gennemsnitlige maskineffekt i området i observationsperioden.


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2104/2004

af 9. december 2004

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 11, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (2), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 639/2004 er der fastsat undtagelser for forvaltningen af fiskerflåderne i fjernområderne, som gælder indtil den 31. december 2006. Disse undtagelser vedrører den flådetilgangs- og afgangsordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik, samt den ordning for støtte til fornyelse og modernisering af flåden, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 (3).

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 639/2004 er de særlige referenceniveauer pr. flådekategori i Frankrigs og Portugals fjernområder lig med målene ved udgangen af 2002 for de flerårige udviklingsprogrammer (FUP IV).

(3)

De særlige referenceniveauer for De Kanariske Øer bør fastsættes efter samme fremgangsmåde som den, der blev anvendt ved fastsættelsen af målene for FUP IV, idet der tages hensyn til de begrænsninger, der er fastsat for de berørte flåders fiskerimuligheder. Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har med henblik herpå i sin møderapport fra marts/april 2004 afgivet udtalelse om fiskerimulighederne for de fiskerflåder, der er registreret på De Kanariske Øer. Desuden har Spanien og Kommissionen foretaget en undersøgelse af fiskerimulighederne for de flåder, der er registreret på De Kanariske Øer, og som fisker i henhold til bilaterale og multilaterale aftaler. Af disse undersøgelser og rapporter fremgår det efter Kommissionens opfattelse, at der ikke er mulighed for at udvide kapaciteten for de flåder, der i øjeblikket er registreret på De Kanariske Øer.

(4)

Medlemsstaterne skal i den årlige rapport, som de skal forelægge i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/2003 af 12. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til EF's flådepolitik som fastsat i kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (4), aflægge beretning om udviklingen i de flåder, der er registreret i fjernområderne.

(5)

Kommissionen har taget hensyn til den erklæring vedrørende gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 639/2004, den afgav i forbindelse med Rådets møde den 30. marts 2004 (5), navnlig for så vidt angår den mest hensigtsmæssige kategoriopdeling alt efter fiskeri, såvel som de videnskabelige udtalelser om de pågældende bestandes tilstand og princippet om ligebehandling af de flåder, der fisker efter de samme bestande.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 639/2004.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Særlige referenceniveauer

De særlige referenceniveauer for de flåder, der er registreret i Frankrigs, Portugals og Spaniens fjernområder, fastsættes i bilaget for hver flådekategori.

Disse særlige referenceniveauer svarer til de maksimale kapacitetsniveauer udtrykt i GT og kW, som medlemsstaterne har tilladelse til at godkende i form af flådetilgang som undtagelse fra bestemmelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 2

Overvågning af de særlige referenceniveauer

For hver kategori, der er nævnt i artikel 1, er referenceniveauet i tonnage og maskineffekt efter den 31. december 2002 lig med det referenceniveau, der er fastsat for den pågældende kategori i bilaget, reduceret med henholdsvis den tonnage og maskineffekt, der fragår denne kategori med offentlig støtte efter den 31. december 2002.

Artikel 3

Konsolidering af referenceniveauerne

Den 31. december 2006 beregner Kommissionen for hver medlemsstat summen af kapaciteten udtrykt i GT og kW for de flåder, der er registreret i fjernområderne, og af den tilgang til disse flåder, der er truffet beslutning om efter bestemmelserne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2004, og som endnu ikke er registreret på denne dato.

Denne sum lægges til fastlandsflådens referenceniveauer. Det herved opnåede resultat udgør fra den 1. januar 2007 referenceniveauet for den pågældende medlemsstats flåde.

Artikel 4

Bidrag til de årlige rapporter

I den årlige rapport, der er fastsat bestemmelser om i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1438/2003, aflægger de berørte medlemsstater beretning om udviklingen i de flåder, der er registreret i fjernområderne.

Oplysningerne for 2003 er omfattet af den årlige rapport for 2004.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 102 af 7.4.2004, s. 9.

(3)  EFT L 337 af 31.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1421/2004 (EUT L 260 af 6.8.2004, s. 1).

(4)  EUT L 204 af 13.8.2003, s. 21. Ændret ved forordning (EF) nr. 916/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 81).

(5)  Rådets dokument nr. 7520/04 ADD1 af 19.3.2004.


BILAG

Særlige referenceniveauer for de fiskerflåder, der er registreret i Frankrigs, Portugals og Spaniens fjernområder

Spanien

Flådekategori

Kode

GT

kW

De Kanariske Øer. Længde < 12 m. EU-farvande

CA1

2 878

23 202

De Kanariske Øer. Længde > 12 m. EU-farvande

CA2

4 779

16 055

De Kanariske Øer. Længde > 12 m. Internationale og tredjelandes farvande

CA3

51 167

90 680

I alt

 

58 824

129 937


Frankrig

Flådekategori

Kode

GT

kW

Réunion. Demersale og pelagiske arter. Længde < 12 m

4FC

1 050

14 000

Réunion. Pelagiske arter. Længde > 12 m

4FD

9 705

24 610

Guyana. Demersale og pelagiske arter. Længde < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Rejefiskerfartøjer

4FG

6 526

19 726

Guyana. Pelagiske arter. Højsøfartøjer

4FH

3 500

5 000

Martinique. Demersale og pelagiske arter. Længde < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinique. Pelagiske arter. Længde > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Demersale og pelagiske arter. Længde < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadeloupe. Pelagiske arter. Længde > 12 m

4FM

500

1 750

I alt

 

29 581

243 836


Portugal

Flådekategori

Kode

GT

kW

Madeira. Demersale arter. Længde < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Demersale og pelagiske arter. Længde > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagiske arter. Vod. Længde > 12 m

4K8

253

1 170

Azorerne. Demersale arter. Længde < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azorerne. Demersale og pelagiske arter. Længde > 12 m

4KA

14 246

36 846

I alt

 

23 254

80 819


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2105/2004

af 9. december 2004

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 13, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2004 (2).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3) kan Kommissionen beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles den 3. til 9. december 2004 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 17,99 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 10.

(3)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2106/2004

af 9. december 2004

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (2), særlig artikel 4,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2004 af 3. september 2004 om en særlig interventionsforanstaltning for havre i Finland og Sverige for markedsåret 2004/2005 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien, Norge, Rumænien og Schweiz, blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1565/2004.

(2)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der fastsættes en maksimumsrestitution.

(3)

De i denne forordning fastatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 3. til den 9. december 2004 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for havre til 30,25 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).

(3)  EUT L 285 af 4.9.2004, s. 3.


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/110/EF

af 9. december 2004

om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til direktiv 96/49/EF nævnes reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) i udgaven gældende fra den 1. juli 2003.

(2)

RID ajourføres hvert andet år. Som følge heraf træder den ændrede udgave i kraft fra den 1. januar 2005 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2005.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ændre bilaget til direktiv 96/49/EF.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for transport af farligt gods, der er nævnt i artikel 9 i direktiv 96/49/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 96/49/EF affattes således:

»Bestemmelserne i »reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane« (RID), der optræder som bilag I til appendiks B til Cotif, i udgaven gældende fra den 1. januar 2005, dog således at udtrykkene »kontraherende part« og »staterne eller jernbanerne« erstattes med »medlemsstat«.

Ændringerne til 2005-udgaven af RID offentliggøres, så snart teksten foreligger på alle de officielle fællesskabssprog.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juli 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/89/EF (EUT L 293 af 16.9.2004, s. 14).


10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/25


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/111/EF

af 9. december 2004

om femte tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag A og B til direktiv 94/55/EF indeholder bilag A og B til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, almindeligvis benævnt »ADR«, i udgaven gældende fra den 1. juli 2003.

(2)

ADR ajourføres hvert andet år. Som følge heraf træder den ændrede udgave i kraft fra den 1. januar 2005 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2005.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ændre bilag A og B til direktiv 94/55/EF.

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for transport af farligt gods, der er nævnt i artikel 9 i direktiv 94/55/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilagene til direktiv 94/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A affattes således:

»Bestemmelserne i bilag A til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), som de gælder fra den 1. januar 2005, idet udtrykket »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«.

Ændringerne til 2005-udgaven af bilag A til ADR offentliggøres, så snart teksten foreligger på alle de officielle fællesskabssprog.«

2)

Bilag B affattes således:

»Bestemmelserne i bilag B til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), som de gælder fra den 1. januar 2005, idet udtrykket »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«.

Ændringerne til 2005-udgaven af bilag B til ADR offentliggøres, så snart teksten foreligger på alle de officielle fællesskabssprog.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juli 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EUT L 90 af 8.4.2003, s. 45).


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. november 2004

om udarbejdelse af en formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp efter Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art

(meddelt under nummer K(2004) 4285)

(2004/844/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art (1), særlig artikel 16, stk. 1,

efter høring af det rådgivende udvalg, der er nedsat efter artikel 17, stk. 1, i direktiv 2003/8/EF, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/8/EF skal Kommissionen udarbejde en standardformular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp og ved fremsendelse af sådanne ansøgninger.

(2)

Standardformularen til brug ved fremsendelse af ansøgninger om retshjælp mellem medlemsstaternes retsmyndigheder blev fastlagt ved Kommissionens beslutning K(2003) 1829 (2).

(3)

Standardformularen til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp skal i henhold til artikel 16, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2003/8/EF udarbejdes senest den 30. november 2004. Denne formular bør derfor fastlægges ved denne beslutning.

(4)

I henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er denne beslutning ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, som ikke er bundet af direktiv 2003/8/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Standardformularen til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp i henhold til direktiv 2003/8/EF er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2004.

På Kommissionens vegne

António VITORINO

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image