ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 352

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
27. november 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2028/2004 af 16. november 2004 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2029/2004 af 26. november 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/800/EF:Kommissionens beslutning af 30. marts 2004 om Italiens støtteordning til hasteforanstaltninger til fremme af beskæftigelsen (meddelt under nummer K(2004) 930)  ( 1 )

10

 

*

2004/801/EF:Afgørelse nr. 801/2004 truffet af Det Blandede Udvalg EF-Schweiz den 28. april 2004 om ændring af protokol 3 til overenskomsten om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om ordninger for administrativt samarbejde

17

Protokol 3 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og ordninger for administrativt samarbejde

18

 

*

2004/802/EF:Afgørelse nr. 1/2004 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Schweiz den 30. april 2004 om ændring af bilag III (gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer) til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer

129

 

 

 

*

1. november 2004 — EUR-Lex: den nye version!(Se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

27.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 2028/2004

af 16. november 2004

om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 279, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 183,

under henvisning til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Berlin i marts 1999 en række konklusioner om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, som førte til vedtagelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom.

(2)

På grundlag af artikel 2, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, litra c), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom bør den procentdel, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af opkrævningsomkostningerne, fastsættes til 25 % af de i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), omhandlede beløb i nævnte afgørelse, der er fastlagt efter den 31. december 2000, med undtagelse af de beløb, der skulle have været overdraget til Fællesskaberne inden den 28. februar 2001 i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, og for hvilke satsen på 10 % fortsat bør finde anvendelse.

(3)

Det Europæiske Råd i Berlin besluttede, at der ved fordelingen af den finansielle byrde, der bæres af de øvrige medlemsstater i forbindelse med korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige, skal ske en justering af den andel, som Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig skal bære, så deres finansielle bidrag begrænses til en fjerdedel af deres normale bidrag.

(4)

I henhold til Amsterdam-traktaten og de dertil knyttede protokoller 4 og 5 kan Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland vælge ikke at deltage i foranstaltninger henhørende under EF-traktatens afsnit IV og er i så fald heller ikke forpligtet til at bære de heraf følgende finansielle byrder, bortset fra de dermed forbundne administrative udgifter. I den forbindelse kan de opnå en justering af de indbetalte egne indtægter for hvert år, de ikke deltager.

(5)

For at sikre ensartet behandling af medlemsstaterne, når det drejer sig om forpligtelsen til at betale morarenter ved forsinket bogføring af egne indtægter, bør der — også ud fra den betragtning, at fastsættelsen af den rentesats, der skal anvendes, for øjeblikket giver problemer, der i praksis fører til urimelige forskelle mellem de satser, der meddeles af de medlemsstater, der deltager i Den Økonomiske og Monetære Union — ske en harmonisering af referencesatsen for disse stater på grundlag af den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender ved sine refinansieringstransaktioner, en sats, der kan sammenlignes med den sats, der foreslås som referencesats for medlemsstaterne uden for euroområdet.

(6)

Formålet med det dobbelte regnskab, der blev indført i 1989, var at indføre en sondring, der afspejler den faktiske inddrivelse af fordringerne. Dette system har kun delvis opfyldt sine mål for så vidt angår den måde, det særskilte regnskab afsluttes på. Den af Revisionsretten og Kommissionen udførte kontrol har således afsløret en række tilbagevendende uregelmæssigheder i forbindelse med føringen af det særskilte regnskab, der medfører, at dette ikke viser, hvordan det i realiteten går med inddrivelsen. Det særskilte regnskab bør renses for beløb, hvis inddrivelse er usikker ved udløbet af en given periode, og hvis fortsatte opførelse i regnskabet giver et forkert billede af saldoen. Hvad angår omkostningseffektiviteten vil medlemsstaterne slippe for de administrative udgifter til overvågning af sådanne beløb.

(7)

Kommissionen bør handle i nært samarbejde med medlemsstaterne. Den bør især have mulighed for at fremsende sine bemærkninger til den pågældende medlemsstat.

(8)

Da det er nødvendigt at finde en midlertidig løsning i forbindelse med visse administrative vanskeligheder, tilrådes det, at der fastsættes nogle overgangsordninger.

(9)

Under hensyn til anmodningen fra Revisionsretten bør medlemsstaterne, også for at sikre, at det særskilte regnskab giver et mere realistisk billede af budgetsituationen, sammen med den sidste kvartalsopgørelse for hvert regnskabsår, sende Kommissionen et skøn over, hvor stor en del af de fordringer, der er opført på det særskilte regnskab ved udgangen af hvert regnskabsår, der formodentlig ikke vil kunne inddrives.

(10)

Med henblik på anvendelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom forstås i henhold til artikel 2, stk. 7, ved »BNI« årets bruttonationalindkomst udtrykt i markedspriser, som den beregnes af Kommissionen ved anvendelse af ENS 95 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (4). Desuden fastsætter Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (5) regler for harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser.

(11)

I henhold til afgørelse 2000/597/EF, Euratom iværksætter Kommissionen inden 1. januar 2006 en generel undersøgelse af ordningen med egne indtægter. Kommissionen fremsætter nye forslag på baggrund af denne undersøgelse under særlig hensyntagen til artikel 2, stk. 3, artikel 4 og artikel 5 i den pågældende afgørelse.

(12)

Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 (6) bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 foretages følgende ændringer:

1)

I overskriften, i artikel 1, artikel 2 og artikel 5:

a)

Henvisningen til »afgørelse 94/728/EF, Euratom« erstattes af »afgørelse 2000/597/EF, Euratom«.

b)

I artikel 1 skal henvisningen til afgørelse 2000/597/EF, Euratom ledsages af følgende fodnote: »(*) EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.«

2)

I artikel 6:

a)

Stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

Momsindtægterne og den supplerende indtægt bogføres dog, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige, som nævnt i litra a) således:

den første arbejdsdag i hver måned bogføres en tolvtedel, jf. artikel 10, stk. 3

hvert år bogføres saldiene, jf. artikel 10, stk. 4 og 7, og justeringer heraf, jf. artikel 10, stk. 6 og 8, med undtagelse af de i artikel 10, stk. 6, første led, omhandlede særlige justeringer, som bogføres den første arbejdsdag i den måned, der følger efter indgåelsen af aftalen mellem den berørte medlemsstat og Kommissionen.«

b)

I slutningen af stk. 4, litra b), indsættes følgende tekst:

»Medlemsstaterne sender, sammen med den sidste kvartalsopgørelse for hvert regnskabsår, et skøn over de samlede fordringer opført i det særskilte regnskab ved udgangen af hvert regnskabsår, hvis inddrivelse er usikker.«

3)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Efter den 31. december i det tredje år efter et bestemt regnskabsår vil det samlede beløb anført i de månedlige opgørelser fra medlemsstaten som omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra a), og vedrørende det pågældende regnskabsår, ikke længere blive berigtiget, undtagen på punkter, som enten Kommissionen eller den pågældende medlemsstat har gjort opmærksom på inden dette tidspunkt.«

4)

I artikel 9:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Medlemsstaterne eller de organer, de har udpeget, tilstiller på passende måde, dog helst ad elektronisk vej, Kommissionen et kontoudtog med angivelse af bogføringerne af egne indtægter, principielt den dag, de bogføres, dog senest i løbet af tre arbejdsdage.«

b)

Det nuværende stk. 2 affattes således:

»2.   De krediterede beløb bogføres i euro i overensstemmelse med finansforordningen (7) vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

5)

I artikel 10:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Efter fradrag af opkrævningsomkostninger, jf. artikel 2, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, litra c), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (8), foretages den i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i nævnte afgørelse omhandlede kreditering senest den første arbejdsdag efter den 19. i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen blev fastlagt i henhold til artikel 2 i nærværende forordning.

b)

Stk. 3, første og andet afsnit, affattes således:

»3.   Momsindtægterne og den supplerende indtægt krediteres, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige — bortset fra reserven vedrørende långivning og garanti for lån og reserven til nødhjælp — den første arbejdsdag i hver måned med en tolvtedel af de beløb, der er opført herfor på budgettet, omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på den sidste noteringsdag i kalenderåret forud for regnskabsåret, således som denne kurs er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

Kommissionen kan specielt med henblik på betalingen af udgifterne vedrørende EUGFL, Garantisektionen, i henhold til forordning (EØF) nr. 1765/92 og på baggrund af Fællesskabets likviditetssituation opfordre medlemsstaterne til at fremrykke krediteringen af en tolvtedel eller af en brøkdel af en tolvtedel af de beløb, der i budgettet er opført som momsindtægter og/eller supplerende indtægt, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige, heri dog ikke medregnet egne indtægter, der er afsat til reserven til lånegaranti og til nødhjælpsreserven, med én eller to måneder i et regnskabsårs første kvartal.«

c)

Stk. 3, sjette afsnit, affattes således:

»Krediteringen vedrørende den monetære reserve under EUGFL, der er omhandlet i artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, og reserverne vedrørende långivning og garanti for lån og til nødhjælp, der er oprettet ved beslutning 94/729/EF (9) om budgetdisciplin, finder sted den første arbejdsdag i måneden efter, at de pågældende udgifter er opført på budgettet, med et beløb, der ikke kan overstige disse udgifter, hvis opførelsen foretages inden den 16. i måneden. I modsat fald finder krediteringen sted den første arbejdsdag i den anden måned efter opførelsen.

d)

I stk. 3, syvende afsnit, erstattes teksten »artikel 6 i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (13), i det følgende benævnt »finansforordningen««, af »finansforordningens artikel 8«.

e)

Stk. 3, niende til tolvte afsnit, affattes således:

»Enhver ændring af den ensartede momssats, satsen for den supplerende indtægt, korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og af finansieringen heraf som omhandlet i artikel 4 og 5 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, skal være begrundet ved et endeligt vedtaget ændringsbudget og medfører en justering af de tolvtedele, der er opført siden regnskabsårets begyndelse.

Disse justeringer foretages i forbindelse med den første kreditering efter den endelige vedtagelse af ændringsbudgettet, hvis dette vedtages inden den 16. i måneden. I modsat fald finder justeringerne sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse. Uanset artikel 8 i finansforordningen opføres disse justeringer på regnskabet for det regnskabsår, som det pågældende ændringsbudget refererer til.

De tolvtedele, der krediteres i januar i hvert regnskabsår, beregnes på grundlag af de beløb, der er opført i det budgetforslag, som er omhandlet i EF-traktatens artikel 272, stk. 3, og Euratom-traktatens artikel 177, stk. 3, omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på den første noteringsdag efter den 15. december i det kalenderår, der går forud for regnskabsåret. Disse beløb reguleres i forbindelse med krediteringen for den efterfølgende måned.

Er budgettet ikke endeligt vedtaget inden regnskabsårets begyndelse, opfører medlemsstaterne den første arbejdsdag i hver måned, inklusive januar måned, en tolvtedel af de beløb, der på det seneste endeligt vedtagne budget er opført som momsindtægter og supplerende indtægt, under hensyntagen til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige. Disse beløb reguleres i forbindelse med den første kreditering efter den endelige vedtagelse af budgettet, hvis dette vedtages inden den 16. i måneden. I modsat fald finder reguleringen sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse af budgettet.«

f)

Stk. 4 affattes således:

»4.   På grundlag af den i artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 nævnte årlige oversigt over grundlaget for momsindtægterne debiteres hver medlemsstat for det beløb, der fremkommer ved at anvende den for det foregående regnskabsår gældende ensartede sats på tallene i oversigten, og krediteres for de 12 indbetalinger, der har fundet sted i løbet af dette regnskabsår. Grundlaget for momsindtægterne i en medlemsstat, på hvilket ovennævnte sats anvendes, kan dog ikke overstige den procentdel af landets BNI, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, jf. denne artikels stk. 7, første punktum. Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på den konto, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning, den første arbejdsdag i december samme år.«

g)

Stk. 5 udgår.

h)

Stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Eventuelle berigtigelser af grundlaget for momsindtægter, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, medfører for hver berørt medlemsstat, hvis grundlag, når berigtigelserne medregnes, ikke overstiger de procentdele, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 10, stk. 2, litra b), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, ....« (resten uændret).

i)

Stk. 6, andet afsnit, første punktum, affattes således:

»Korrektioner i BNI, jf. stk. 8 i denne artikel, medfører ligeledes en justering af saldoen for de medlemsstater, hvis grundlag, inklusive eventuelle berigtigelser, udjævnes til de procentdele, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 10, stk. 2, litra b), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom.«

j)

Følgende stykke indsættes:

»10.   Med henblik på anvendelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom forstås i henhold til artikel 2, stk. 7, heri ved »BNI« årets bruttonationalindkomst udtrykt i markedspriser, som defineret i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten udtrykt i markedspriser (10).

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

1.   Når en medlemsstat, i overensstemmelse med Amsterdam-traktaten og protokol 4 og 5 hertil, ikke deltager i finansieringen af en bestemt foranstaltning eller politik gennemført af EU, har den ret til en justering, beregnet efter stk. 2, af det beløb, den har indbetalt som egne indtægter for hvert regnskabsår, hvor den ikke har deltaget. Denne justering foretages kun én gang og er definitiv, idet den ikke ændres i tilfælde af en senere ændring af det valgte BNI-grundlag.

2.   Kommissionen beregner justeringen i løbet af det regnskabsår, der følger efter det pågældende regnskabsår, samtidig med, at den beregner BNI-saldiene, jf. artikel 10 i denne forordning.

Beregningen sker på grundlag af følgende oplysninger om det pågældende regnskabsår:

BNI-aggregatet i markedspriser og dets komponenter

den budgetmæssige gennemførelse af aktionsudgifterne i forbindelse med den pågældende foranstaltning eller politik.

Justeringen beregnes ved at multiplicere de samlede relevante udgifter, med undtagelse af de udgifter, der finansieres af deltagende tredjelande, med den procentdel, som den justeringsberettigede medlemsstats BNI udgør i forhold til medlemsstaternes samlede BNI. Justeringen finansieres af de deltagende medlemsstater. For at bestemme den enkelte medlemsstats andel af finansieringen divideres dens BNI med de deltagende medlemsstaters samlede BNI. Ved beregningen af justeringen sker omregningen mellem national valuta og euro til vekselkursen på den sidste kursnoteringsdag i det kalenderår, der går forud for det pågældende regnskabsår.

Denne justering vil ikke senere blive ændret som følge af en eventuel senere ændring af det valgte BNI-grundlag.

3.   Kommissionen meddeler medlemsstaterne justeringsbeløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan kreditere den konto, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning, med beløbet senest den første arbejdsdag i december samme år.«

7)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Enhver forsinkelse af krediteringen af den i artikel 9, stk. 1, foreskrevne konto medfører, at den pågældende medlemsstat skal betale morarenter.

2.   For medlemsstaterne af Den Økonomiske og Monetære Union er rentesatsen lig med den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, forhøjet med to procentpoint.

Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den således forhøjede sats anvendes på hele forsinkelsesperioden.

3.   For de medlemsstater, der ikke deltager i Den Økonomiske og Monetære Union, er rentesatsen lig med den sats, som de respektive nationale centralbanker anvender på deres vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, forhøjet med to procentpoint, eller for medlemsstater, hvor en sådan rentesats ikke foreligger, den nærmest tilsvarende rente, der finder anvendelse den første dag i forfaldsmåneden på medlemsstatens valutamarked, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den således forhøjede sats anvendes på hele forsinkelsesperioden.

4.   Artikel 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår betaling af morarenter, jf. stk. 1.«

8)

Artikel 12, stk. 5, affattes således:

»5.   Medlemsstaterne eller det organ, som de har udpeget i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, skal efterkomme Kommissionens betalingsanvisninger snarest og senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af anvisningerne samt på passende måde, dog helst ad elektronisk vej, tilsende Kommissionen et kontoudtog senest tre arbejdsdage efter hver enkelt transaktion. Medlemsstaterne skal dog gennemføre transaktioner vedrørende likviditetsbevægelser inden for de af Kommissionen opgivne frister.«

9)

Afsnit V udgår.

10)

Titlen i afsnit VI affattes således:

 

»Gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom«.

11)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Ved anvendelsen af artikel 7 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom defineres et regnskabsårs saldo som forskellen mellem:

de samlede oppebårne indtægter i det pågældende regnskabsår

og

de samlede betalinger foretaget over det pågældende regnskabsårs bevillinger, med tillæg af bevillinger for samme regnskabsår, der er fremført i medfør af finansforordningens artikel 9. Denne difference forhøjes eller nedsættes dels med nettobeløbet for annullerede bevillinger fremført fra tidligere regnskabsår, dels, uanset finansforordningens artikel 5, stk. 1, med:

overskridelser — i form af betalinger — af ikke-opdelte bevillinger fremført fra forudgående regnskabsår i medfør af finansforordningens artikel 9, stk. 1 og 4, såfremt disse overskridelser skyldes udsving i eurokurserne

og

nettoresultatet af kursgevinster og kurstab i løbet af regnskabsåret.«

12)

I artikel 16:

Stk. 2 affattes således:

»Fremkommer der væsentlige afvigelser i forhold til de oprindelige overslag, kan der udarbejdes en ændringsskrivelse til det foreløbige budgetforslag for det efterfølgende regnskabsår eller et ændringsbudget for det løbende regnskabsår.«

13)

I artikel 17:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne fritages for at overdrage Kommissionen beløb svarende til fastlagte fordringer, der viser sig uinddrivelige:

a)

enten på grund af force majeure

b)

eller af andre grunde, som ikke kan tilskrives dem.

Fastlagte fordringer erklæres for uinddrivelige ved afgørelse truffet af den kompetente administrative myndighed, der fastslår, at beløbet ikke kan inddrives.

Fastlagte fordringer anses for uinddrivelige senest fem år efter den dato, hvor beløbet er fastlagt i overensstemmelse med artikel 2, eller — i tilfælde af administrativ eller retlig anke — efter meddelelse, notifikation eller offentliggørelse af den endelige afgørelse.

Ved betaling i rater skal femårsperioden tidligst regnes fra den sidste faktiske betaling, forudsat at denne ikke bringer saldoen ned på nul.

Beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige, slettes definitivt i det særskilte regnskab, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, litra b). De slettede beløb anføres i et bilag til den kvartalsopgørelse, der er omhandlet i stk. 4, litra b), i samme artikel, og eventuelt i den kvartalsopgørelse, der er omhandlet i stk. 5 i samme artikel.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»3.   Senest tre måneder efter den administrative afgørelse, der nævnes i stk. 2, eller efter den tidsfrist, der nævnes i samme stykke, sender medlemsstaterne Kommissionen en meddelelse med oplysninger om tilfælde, hvor nævnte stk. 2 er blevet anvendt, dog kun hvis de fastlagte fordringer drejer sig om et beløb på over 50 000 EUR.

Medlemsstaterne kan forlænge denne frist med indtil tre år for fastlagte fordringer, der er erklæret eller anses for uinddrivelige inden den 1. juli 2006.

Meddelelsen, der udformes efter en model opstillet af Kommissionen efter høring af det i artikel 20 omhandlede udvalg, skal give Kommissionen mulighed for at vurdere de grunde, omhandlet i stk. 2, litra a) og b), der har forhindret den pågældende medlemsstat i at overdrage beløbet, og de foranstaltninger, som denne har truffet for at sikre inddrivelsen.

4.   Inden for en frist på seks måneder regnet fra modtagelsen af den i stk. 3 omhandlede meddelelse fremsender Kommissionen sine bemærkninger til den pågældende medlemsstat.

Hvis Kommissionen har anmodet om supplerende oplysninger, løber fristen på seks måneder fra modtagelsen af de supplerende oplysninger, der er anmodet om.«

c)

Nuværende stk. 3 bliver til stk. 5 og affattes således:

»5.   Medlemsstaterne redegør, i en årlig rapport til Kommissionen, for deres kontrolvirksomhed og resultaterne heraf samt de samlede tal og de principielle spørgsmål i forbindelse med de væsentligste problemer, herunder også tvister, der er opstået ved anvendelsen af denne forordning. Rapporten tilsendes Kommissionen inden den 1. marts året efter det pågældende regnskabsår. Sammenfatningen af de oplysninger, som medlemsstaterne meddeler i henhold til denne artikel, anføres i den rapport, som Kommissionen udarbejder i henhold til traktatens artikel 280, stk. 5. Modellen til denne rapport samt behørigt begrundede ændringer heraf fastlægges af Kommissionen efter høring af det i artikel 20 nævnte udvalg. Der fastsættes eventuelt passende gennemførelsesfrister.«

14)

I artikel 18, stk. 1, erstattes henvisningen til »afgørelse 94/728/EF, Euratom« med »afgørelse 2000/597/EF, Euratom«.

15)

I artikel 21 affattes stk. 1, litra c), således:

»c)

de i artikel 18, stk. 2 og 3, nævnte kontrolforanstaltninger.«

16)

Følgende afsnit IX indsættes:

»AFSNIT IX

Overgangsbestemmelser:

Artikel 21a

Den sats, der er fastsat i artikel 11 i nærværende forordning, finder anvendelse ved beregningen af morarenter også i de tilfælde, hvor forfaldsdatoen indtræder inden udgangen af den måned, hvor Rådets forordning (EF) nr. 2028/2004 af 16. november 2004 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (11) træder i kraft.

17)

Det nuværende afsnit IX bliver til afsnit X.

Artikel 2

De øvrige bestemmelser i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 forbliver i kraft, medmindre de udtrykkeligt ændres ved denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(2)  Udtalelse afgivet den 26.2.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 318 af 30.12.2003, s. 1.

(4)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(5)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1.

(6)  EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.

(7)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).«

(8)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42

(9)  Ophævet beslutning, erstattet af forordning (EF) nr. 2040/2000 (EFT L 244 af 29.9.2000, s. 27).«

(10)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1

(11)  EUT L 352 af 27.11.2004, s. 1


27.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2029/2004

af 26. november 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. november 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 26. november 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

79,5

070

81,3

204

102,1

999

87,6

0707 00 05

052

97,5

204

32,5

999

65,0

0709 90 70

052

91,0

204

69,6

999

80,3

0805 20 10

052

59,1

204

49,4

999

54,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,8

624

96,7

999

84,8

0805 50 10

052

48,8

388

41,4

528

25,5

999

38,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

139,3

400

81,2

404

82,3

720

66,0

800

194,0

999

108,9

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

50,8

999

89,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

27.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/10


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. marts 2004

om Italiens støtteordning til hasteforanstaltninger til fremme af beskæftigelsen

(meddelt under nummer K(2004) 930)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2004/800/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (1), og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

(1)

Ved brev af 12. februar 2003 (A/31217, 14. februar 2003) anmeldte de italienske myndigheder en støtteordning til hasteforanstaltninger til fremme af beskæftigelsen til Kommissionen i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3. Ordningen, der blev iværksat uden Kommissionens forudgående godkendelse, er registreret som ulovlig støtte under nr. NN 7/03.

(2)

I brev af 12. marts 2003 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, og efter en anmodning om forlængelse af fristen for fremlæggelse af oplysninger fremsendte de italienske myndigheder de ønskede oplysninger til Kommissionen ved brev af 20. maj 2003.

(3)

Ved brev af 16. oktober 2003 underrettede Kommissionen de italienske myndigheder om, at den havde besluttet at indlede procedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for støtteordningen. Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2). Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den pågældende støtte. Kommissionen modtog bemærkninger fra tre interesserede parter.

(4)

I brev af 22. december 2003 fremsatte de italienske myndigheder deres bemærkninger. Kommissionen anmodede om supplerende oplysninger i brev af 19. januar 2004, som de italienske myndigheder besvarede med et brev af 11. februar 2004.

2.   BESKRIVELSE AF STØTTEN

(5)

Formålet med foranstaltningen er at sikre arbejdspladser i kriseramte virksomheder, som er omfattet af en særlig insolvensprocedure (amministrazione straordinaria), og som har over 1 000 beskæftigede.

(6)

Retsgrundlaget for foranstaltningen er lovdekret nr. 23 af 14. februar 2003, der blev ændret til lov nr. 81 den 17. april 2003.

(7)

Støttemodtagere er købere af virksomheder med ovennævnte karakteristika (kriseramte virksomheder, som er omfattet af en særlig insolvensprocedure (amministrazione straordinaria), og som har over 1 000 beskæftigede).

(8)

Når de pågældende virksomheder overtages af tredjemand, gives støtten til nye købere, som indvilger i at beskæftige 550 af den gamle virksomheds ansatte. Købers benefit for hver ansat, der overtages, er:

et månedligt tilskud svarende til 50 % af den særlige godtgørelse, som arbejdstageren er berettiget til i henhold til den særlige arbejdsløshedsordning (collocamento in mobilità)

en nedsættelse i 18 måneder af det socialsikringsbeløb, som i begrænset omfang skal betales for lærlinge (apprendisti).

Ovennævnte støtte gives i medfør af lov nr. 223/1991 til arbejdsgivere, som antager arbejdstagere omfattet af den særlige arbejdsløshedordning, dvs. arbejdstagere, som har mistet deres arbejde som følge af en strukturel krise, og som opfylder visse betingelser.

I henhold til ordningen gives støtten for op til 550 arbejdstagere til købere, som indvilger i at beskæftige ansatte fra den gamle virksomhed, dvs. arbejdstagere, der ikke omfattet af den særlige arbejdsløshedsordning.

Støtten gives for op til 550 ansatte, når følgende to betingelser er opfyldt: i) overførslen af beskæftigede er aftalt i kollektive aftaler, der undertegnes med arbejdsministeriet inden den 30. april 2003, og ii) køber og den købte virksomhed må ikke have samme ejer eller høre under eller være forbundet med hinanden.

(9)

Ordningen gælder transaktioner, hvor overførslen af beskæftigede er godkendt i kollektive aftaler med arbejdsministeriet inden den 30. april 2004. Budgettet for 2003 androg 9,5 mio. EUR.

3.   BEGRUNDELSE FOR AT INDLEDE PROCEDUREN

(10)

I sin beslutning om at indlede den formelle procedure efter artikel 88, stk. 2, fandt Kommissionen, at foranstaltningen udgjorde statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Dermed er foranstaltningen i princippet ulovlig og kan udelukkende betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis en af traktatens undtagelser finder anvendelse.

(11)

Da foranstaltningen skal bevare arbejdspladser og omfatter køb af kriseramte virksomheder, har Kommissionen undersøgt, om den er forenelig med rammebestemmelserne for redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (herefter benævnt »rammebestemmelser for redning og omstrukturering«) (3), Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (4) og endelig retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte (5). Kommissionen har udtrykt tvivl om, hvorvidt støtten er forenelig med fællesmarkedet på baggrund af alle disse tre regelsæt.

(12)

Kommissionen har givet udtryk for tvivl om, hvorvidt den foreliggende foranstaltning faktisk udgør en støtteordning for en generel gruppe støttemodtagere, eller om der i stedet er tale om en foranstaltning for mere specifikke støttemodtagere, idet den anmeldte støtteordning kun gælder i meget kort tid (lovdekretet blev vedtaget den 14. februar 2003, og fristen for køb af en virksomhed og for ministeriets godkendelse af overførslen af arbejdstagere var den 30. april 2003).

(13)

Endvidere har Kommissionen påpeget, at de italienske myndigheder må erindre, at hvis den anmeldte støtteordning faktisk er en individuel støttetildeling til omstrukturering af en enkelt kriseramt virksomhed, skal den anmeldes som sådan. I så fald skal det afklares, om den kriseramte virksomhed er den egentlige støttemodtager. Endvidere skal den individuelle anmeldelse ledsages af en omstruktureringsplan, der tager sigte på at genskabe virksomhedens økonomiske og finansielle rentabilitet og opfylder alle de betingelser, der er opstillet i ovennævnte rammebestemmelser for redning og omstrukturering.

4.   DE ITALIENSKE MYNDIGHEDERS BEMÆRKNINGER

(14)

I brev af 22. december 2003 fremsatte de italienske myndigheder deres bemærkninger. De påpegede, at i hele ordningens løbetid var kun én enkelt virksomhed blev solgt på de vilkår, der er fastsat i ordningen. Det drejer sig om Ocean SpA i Verolanuova i Brescia, som blev solgt til Brandt Italia SpA. Ifølge de italienske myndigheder overtog Brandt Ocean SpA til markedsprisen uden nogen direkte økonomisk fordel som følge af den foreliggende ordning.

(15)

De italienske myndigheder har endvidere erklæret:

at den foreliggende foranstaltning ikke anvendes i bestemte områder og ikke er rettet mod bestemte modtagere

at hvis Kommissionen ikke betragter ordningen som en generel foranstaltning, bør den erindre, at den ikke påvirker konkurrencen, idet den tager sigte på at genstarte produktionsaktiviteterne i kriseramte virksomheder og bevare de tilhørende arbejdspladser

at støtteordningen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for redning og omstrukturering, idet den ikke øger virksomhedens produktionskapacitet, men tager sigte på at genskabe den økonomiske og finansielle rentabilitet og bevare arbejdspladser.

(16)

I brev af 11. februar 2004 oplyste de italienske myndigheder, at støtten til Brandt Italia som led i ordningen på dette tidspunkt udgjorde 3 197 982,20 EUR, og at støttetildelingen blev påbegyndt i marts 2003.

5.   VURDERING AF STØTTEN

5.1.   Støttens tilstedeværelse

(17)

For at vurdere, om foranstaltningen udgør støtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, skal det afgøres, om den begunstiger bestemte virksomheder, om fordelen gives ved hjælp af statsmidler, om støtten fordrejer konkurrencen, og om den kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

(18)

Den første betingelse for at anvende artikel 87, stk. 1, er, at foranstaltningen skal begunstige bestemte virksomheder. Det skal derfor afgøres, om foranstaltninger giver støttemodtagerne en økonomisk fordel, som de ikke ville have fået under normale markedsforhold, eller om den letter dem for byrder, der normalt tynger en virksomheds regnskab, og om denne fordel gives til bestemte virksomheder.

Den foreliggende ordning omhandler tilskud og nedsættelse af sociale bidrag for købere af kriseramte virksomheder, der er omfattet af den særlige insolvensprocedure, og som har mere end 1 000 ansatte. Den indebærer dermed en fordel for køberen, der modtager et gavebidrag for hver ansat, der »overføres«, og samtidig nyder godt af en nedsættelse af de sociale bidrag, der normalt påhviler arbejdsgivere i en periode på 18 måneder.

Kommissionen finder, at den foreliggende foranstaltning kan indebære en økonomisk fordel også for virksomheder, der er omfattet af den særlige insolvensprocedure. Hvem den faktiske støttemodtager er, afhænger af en række faktorer, som de italienske myndigheder ikke har belyst tilstrækkeligt (om den kriseramte virksomhed er en going-concern, om der er tale om salg af virksomhedens aktiver eller kun om aktier, om køberen er klart adskilt fra den kriseramte virksomhed, hvordan købsprisen er fastsat m.m.).

Kommissionen finder, at den foreliggende ordning indebærer en økonomisk fordel for en bestemt kategori af støttemodtagere, nemlig:

købere af kriseramte virksomheder, som er omfattet af en særlig insolvensprocedure (amministrazione straordinaria), og som har over 1 000 beskæftigede, som senest den 30. april 2003 har undertegnet en kollektiv aftale med arbejdsministeriet om godkendelse af overførslen af beskæftigede, og/eller

kriseramte virksomheder omfattet af den særlige insolvensprocedure, som har mindst 1 000 beskæftigede, og som afhændes.

På baggrund af ovenstående fastslår Kommissionen, at der ikke er tale om en generel foranstaltning, idet den giver en økonomisk fordel til bestemte virksomheder ved at mindske deres normale omkostninger og styrke deres finansielle stilling i forhold til andre konkurrenter, der ikke nyder godt heraf. Denne konklusion bekræftes af, at foranstaltningen kun er anvendt i et enkelt tilfælde.

(19)

Den anden betingelse for at benytte artikel 87, stk. 1, er, at foranstaltningen anvender statsmidler. I den foreliggende sag fremgår dette af den kendsgerning, at foranstaltningen på den ene side finansieres gennem offentlige gavebidrag og på den anden indebærer, at staten giver afkald på en del af de sociale sikringsbidrag, der normalt skulle betales.

(20)

Den tredje og fjerde betingelse for anvendelse af artikel 87, stk. 1, er, at foranstaltningen fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Den foreliggende ordning truer med at fordreje konkurrencen, idet den styrker bestemte virksomheders finansielle position i forhold til deres konkurrenter. Især truer foranstaltningen med at fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen, hvis støttemodtagerne konkurrerer med produkter fra andre medlemsstater, selv hvis de ikke eksporterer deres produktion. Hvis støttemodtagerne ikke eksporterer, bliver den nationale produktion begunstiget, eftersom det bliver vanskeligere for virksomheder fra andre medlemsstater at eksportere deres produkter til det pågældende marked (6).

(21)

Af ovennævnte årsager er den foreliggende foranstaltning omfattet af det generelle forbud i artikel 87, stk. 1, og kan kun betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis den kan opnå en af de undtagelser, der er fastsat i traktaten.

5.2.   Støttens lovlighed

(22)

Da foranstaltningen udgør statsstøtte, beklager Kommissionen, at de italienske myndigheder ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3, og gennemført den uden Kommissionens forudgående godkendelse.

5.3.   Vurdering af støttens forenelighed

(23)

Efter at have fastslået, at den foreliggende foranstaltning indeholder statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1, har Kommissionen undersøgt, om den kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet i medfør af artikel 87, stk. 2 eller 3.

(24)

Kommissionen fastslår, at støtten ikke kan komme i betragtning til en undtagelse i medfør af artikel 87, stk. 2, idet der ikke er tale om støtte af social karakter, jf. artikel 87, stk. 2, litra a), eller støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder, jf. artikel 87, stk. 2, litra b), eller støtte omfattet af artikel 87, stk. 2, litra c). Undtagelserne i artikel 87, stk. 3, litra b) og d), kan naturligvis heller ikke finde anvendelse.

(25)

Med udgangspunkt i artikel 87, stk. 3, litra a) og c), har Kommissionen fastlagt sin politik for undtagelse af visse kategorier af støtte i forordninger, retningslinjer og rammebestemmelser. Den foreliggende støtte tager sigte på at bevare arbejdspladser og omhandler salg af kriseramte virksomheder. Dermed er den omfattet af tre former for afledt ret. Kommissionen har derfor undersøgt støttens forenelighed på baggrund af rammebestemmelserne for redning og omstrukturering, forordning (EF) nr. 2204/2002 og endelig retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte. I lyset af alle tre regelsæt bekræftes den tvivl om ordningens forenelighed med fællesmarkedet, som Kommissionen gav udtryk for.

5.4.   Vurdering på baggrund af rammebestemmelserne for redning og omstrukturering

(26)

Eftersom den anmeldte ordning vedrører salg af kriseramte virksomheder, henviser de italienske myndigheder i slutningen af deres vurdering til rammebestemmelserne for redning og omstrukturering. Kommissionen har undersøgt, om støtteordningen kan vurderes på grundlag af disse retningslinjer. Rammebestemmelserne for redning og omstrukturering tillader:

støtte til redning og omstrukturering af alle former for virksomheder uanset størrelse, når den anmeldes individuelt til Kommissionen

ordninger til redning og omstrukturering af små og mellemstore virksomheder.

De italienske myndigheder har anmeldt en støtteordning, der gælder for alle virksomheder, uanset deres størrelse. Eftersom ordningen i øvrigt omhandler salg af virksomheder med mindst 1 000 beskæftigede, omfatter den især store virksomheder (7). Dermed kan støtteordningen ikke i sin nuværende form betragtes som forenelig med fællesmarkedet på grundlag af rammebestemmelserne for redning og omstrukturering.

(27)

I sin beslutning om at indlede proceduren påpegede Kommissionen, at de italienske myndigheder må erindre, at hvis den anmeldte støtteordning faktisk er en individuel støttetildeling til omstrukturering af en enkelt kriseramt virksomhed, skal den anmeldes som sådan. I så fald skal det afklares, om den kriseramte virksomhed er den egentlige støttemodtager. Endvidere skal den individuelle anmeldelse ledsages af en omstruktureringsplan, der tager sigte på at genskabe virksomhedens økonomiske og finansielle rentabilitet og opfylder alle de betingelser, der er opstillet i ovennævnte rammebestemmelser for redning og omstrukturering.

(28)

De italienske myndigheder har oplyst, at der kun er foretaget et enkelt salg i henhold til ordningen i hele dens løbetid. Alligevel har de fortsat betegnet foranstaltningen som en støtteordning og har ikke forelagt Kommissionen oplysninger, der ville gøre det muligt at vurdere den som en enkeltstående anmeldelse af støtte til omstrukturering af en enkelt kriseramt virksomhed. Kommissionen kan derfor ikke vurdere salget af Ocean SpA til Brandt Italia som en enkeltstående foranstaltning.

5.5.   Vurdering på grundlag af forordning (EF) nr. 2204/2002

(29)

Formålet med den anmeldte støtteordning er at bevare arbejdspladser. De italienske myndigheder henviser ud over rammebestemmelserne for redning og omstrukturering til forordning (EF) nr. 2204/2002. De italienske myndigheder hævder:

at den anmeldte foranstaltning skal betragtes som »generelle foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen, som ikke fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller produktion af visse varer« (betragtning 6 i forordning (EF) nr. 2204/2002), eftersom den er generel og abstrakt og gælder for alle virksomheder med over 1 000 beskæftigede, der er omfattet af den særlige insolvensordning, og som sælges

at fordelene svarer til dem, der opnås efter ordningen med den ekstraordinære arbejdsløshedskasse (Cassa integrazione, guadagni straordinaria), der aldrig er blevet betragtet som statsstøtte

at hvis foranstaltningen betragtes som statsstøtte, bør den betegnes som en støtteordning med henblik på at forbedre beskæftigelsen; i henhold til artikel 4, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 2204/2002 må de nye arbejdstagere i disse job aldrig have haft et job, have mistet et tidligere job eller være ved at miste deres job. Dette er tilfældet i den foreliggende sag.

(30)

Hvad angår første punkt, fastholder Kommissionen, at foranstaltningen ikke har generel karakter, som allerede påvist i denne beslutnings afsnit om støttens tilstedeværelse.

(31)

Hvad angår det andet punkt, ændrer den pågældende foranstaltning ikke ordninger som den ekstraordinære arbejdsløshedskasse eller mobilitetsordningen. Der er derimod tale om en midlertidig foranstaltning, der skal gribe ind i en specifik situation, og foranstaltningerne skal gennemføres i løbet af et kvartal. Derfor kan denne foranstaltning ikke sammenlignes med ordninger som den ekstraordinære arbejdsløshedskasse eller mobilitetsordningen, som Kommissionen aldrig har vurderet på baggrund af statsstøttereglerne.

(32)

Med hensyn til det tredje punkt påpeger Kommissionen, at i henhold til forordning (EF) nr. 2204/2002 er støtte til oprettelse af nye arbejdspladser i ikke-støtteberettigede områder kun tilladt, når der er tale om små og mellemstore virksomheder. Den anmeldte støtteordning gælder i hele landet og for alle virksomheder uanset størrelse. Da der desuden er tale om salg af virksomheder med over 1 000 beskæftigede, er der grund til at mene, at især store virksomheder vil være omfattet.

(33)

På baggrund af ovenstående kan den anmeldte foranstaltning ikke betragtes som forenelig med fællesmarkedet i henhold til forordning (EF) nr. 2204/2002.

5.6.   Vurdering på grundlag af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte

(34)

Kommissionen har også vurderet, om ordningen kan undersøges på grundlag af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (8). Disse retningslinjer giver på visse betingelser mulighed for at godkende støtte til bevarelse af beskæftigelse, der opfylder definitionen af driftsstøtte. Der kan endvidere gives støtte til investeringer i fast kapital, der foretages ved at overtage en lukket virksomhed eller en virksomhed, som ville være lukket, hvis den ikke var blevet overtaget.

(35)

Ordningen er imidlertid ikke omfattet af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, fordi den gælder i hele landet. Endvidere omhandler den eneste anvendelse af ordningen en virksomhed i Verolanuova i Brescia, som ikke er omfattet af undtagelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c). Derfor kan den anmeldte foranstaltning ikke betragtes som forenelig med fællesmarkedet i medfør af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

(36)

Endelig er den anmeldte foranstaltning uforenelig med fællesmarkedet, fordi den ikke indeholder nogen bestemmelse om kumulering af støtte fra forskellige kilder.

6.   KONKLUSION

(37)

Kommissionen fastslår, at den foreliggende foranstaltning udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1. Italien har gennemført støtten ulovligt i strid med artikel 88, stk. 3. På baggrund af ovenstående analyse fastholder Kommissionen, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet på baggrund af rammebestemmelserne for redning og omstrukturering, forordning (EF) nr. 2204/2002 og retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

(38)

Denne beslutning gælder støtteordningen og de tilfælde, hvor den er anvendt, og skal straks efterleves, især med hensyn til tilbagebetaling af al uforenelig støtte. Beslutningen udelukker ikke muligheden for, at Kommissionen senere ved en beslutning betegner individuelle støttetildelinger som led i ordningen som helt eller delvis forenelige på grundlag af deres specifikke karakteristika —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den statsstøtte til hasteforanstaltninger til fremme af beskæftigelsen, som Italien har gennemført ved lovdekret nr. 23 af 14. februar 2003, ophøjet til lov nr. 81 af 17. april 2003, er uforenelig med fællesmarkedet.

Artikel 2

Italien ophæver den støtteordning, der er nævnt i artikel 1, hvis den fortsat har virkninger.

Artikel 3

1.   Italien træffer alle nødvendige foranstaltninger for at tilbagesøge den i artikel 1 omhandlede støtte, som allerede ulovligt er udbetalt til støttemodtagerne.

2.   Italien indstiller udbetalingen af enhver form for støtte fra og med datoen for denne beslutning.

3.   Tilbagesøgningen skal ske uophørligt og i overensstemmelse med national lovgivning, hvis denne giver mulighed for at efterkomme beslutningen hurtigt og effektivt.

4.   Den støtte, der skal tilbagebetales, pålægges renter fra det tidspunkt, den blev udbetalt til støttemodtageren, og indtil den er blevet tilbagebetalt.

5.   Renterne beregnes på basis af den referencesats, der anvendes til at beregne subventionsækvivalenten for regionalstøtte på den dato, hvor støtten blev udbetalt til modtageren.

6.   Den rentesats, der er nævnt i punkt 5, anvendes med renters rente for hele den periode, der er nævnt i punkt 4.

Artikel 4

Italien underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterkomme beslutningen.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 308 af 18.12.2003, s. 5.

(2)  Se fodnote 1.

(3)  EFT C 288 af 9.10.1999.

(4)  EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3.

(5)  EFT C 74 af 10.3.1998.

(6)  Dom af 13. juli 1988, sag 102/87, Frankrig mod Kommissionen, Sml. 1988, s. 4067.

(7)  I forbindelse med salget af Ocean SpA til Brandt Italia har de italienske myndigheder ikke fremlagt oplysninger om størrelsen af den overtagende virksomhed, Brandt Italia. Den købte virksomhed, Ocean SpA, havde over 1 000 beskæftigede.

(8)  EFT C 74 af 10.3.1998.


BILAG

Oplysninger om gennemførelsen af Kommissionens beslutning 2004/800/EF

1.   Samlet antal støttemodtagere og samlet støttebeløb, der skal tilbagebetales

1.1.

Giv en detaljeret redegørelse for, hvordan det støttebeløb, der skal tilbagebetales af de enkelte modtagere, vil blive beregnet:

hovedstol

renter.

1.2.

Hvad er den samlede ulovligt udbetalte støtte i henhold til ordningen, der skal tilbagebetales (bruttosubventionsækvivalent, priser pr. …)?

1.3.

Hvad er det samlede antal støttemodtagere, som skal tilbagebetale ulovligt udbetalt støtte i henhold til ordningen?

2.   Forholdsregler, der er planlagt eller allerede gennemført for at geninddrive støtten

2.1.

Giv en detaljeret redegørelse for, hvilke forholdsregler der er planlagt, og hvilke der allerede er gennemført for at geninddrive støtten øjeblikkeligt og effektivt. Hvad er retsgrundlaget for disse forholdsregler?

2.2.

Hvornår vil tilbagebetalingen være gennemført?

3.   Oplysninger om de enkelte støttemodtagere

I nedenstående tabel anføres oplysninger om hver af de støttemodtagere, som skal tilbagebetale ulovligt udbetalt støtte i henhold til ordningen.

Støttemodtagerens navn

Støttemodtagerens adresse

Dato (1)

Ulovligt udbetalt beløb (2)

Valuta: …

Tilbagebetaling gennemført?

Ja/nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dato(er), hvor støtten (eller en del heraf) blev stillet til rådighed for modtageren.

(2)  Støttebeløb stillet til rådighed for modtageren (bruttosubventionsækvivalent, priser pr. …).


27.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/17


AFGØRELSE Nr. 801/2004 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG EF-SCHWEIZ

den 28. april 2004

om ændring af protokol 3 til overenskomsten om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde

(2004/801/EF)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til overenskomsten mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (1), i det følgende benævnt »aftalen«, undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972, særlig artikel 38 i protokol 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 3 til aftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde, i det følgende benævnt »protokollen«, er blevet ændret flere gange. Det er derfor af hensyn til klarhed og retssikkerheden, hvad angår hvilke oprindelsesregler der skal anvendes, nødvendigt at konsolidere disse ændringer af teksten til protokollen.

(2)

Der skal også foretages ændringer af de tekniske bearbejdnings- og forarbejdningsregler for at tage hensyn til ændringer af det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i det følgende benævnt »det harmoniserede system«, som får virkning den 1. januar 2002.

(3)

Visse bearbejdnings- og forarbejdningskrav, der skal opfyldes, for at materialer uden oprindelsesstatus kan få oprindelsesstatus, vil skulle ændres for at tage hensyn til, at et materiale ikke fremstilles i de kontraherende parter, og til de specifikke omstændigheder, under hvilke nogle produkter fremstilles (»monolitiske integrerede kredsløb«), som indebærer begrænsede bearbejdnings- eller forarbejdningsoperationer uden for de kontraherende parter.

(4)

Der skal foretages nogle tekniske ændringer for at korrigere anomalier i og mellem de forskellige sprogudgaver af teksten.

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt af hensyn til overenskomstens korrekte anvendelse og for at lette brugernes og toldadministrationernes arbejde at indarbejde alle de pågældende bestemmelser i en ny tekst til protokollen.

(6)

Fælleserklæringerne om Fyrstendømmet Andorra, om Republikken San Marino og om fornyet behandling af ændringer af oprindelsesreglerne som følge af ændringer af det harmoniserede system skal bibeholdes sammen med protokollen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 3 til overenskomsten om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde erstattes med vedlagte tekst sammen med de relevante fælleserklæringer.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2002.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.

På vegne af Det Blandede Udvalg

Dante MARTINELLI

Formand


(1)  EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189.


PROTOKOL 3

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde

INDHOLD

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

Artikel 4

Kumulation i Schweiz

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 8

Kvalificerende enhed

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Artikel 10

Sæt

Artikel 11

Neutrale elementer

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

Artikel 13

Direkte transport

Artikel 14

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 20a

Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 21

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

Artikel 22

Godkendte eksportører

Artikel 23

Gyldigheden af beviset for oprindelse

Artikel 24

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Artikel 25

Indførsel i form af delforsendelser

Artikel 26

Undtagelser fra bevis for oprindelse

Artikel 27

Støttedokumenter

Artikel 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

Artikel 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 31

Gensidig bistand

Artikel 32

Kontrol af beviser for oprindelse

Artikel 33

Bilæggelse af tvister

Artikel 34

Sanktioner

Artikel 35

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 36

Anvendelse af protokollen

Artikel 37

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Ændringer til protokollen

BILAG

Bilag I:

Indledende noter til listen i bilag II

Bilag II:

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

Bilag III:

Modeller til varecertifikat EUR.1 og til anmodning om varecertifikat EUR.1

Bilag IV:

Fakturaerklæring

Bilag V:

Liste over produkter med oprindelse i Tyrkiet, på hvilke bestemmelserne i artikel 3 og 4 ikke finder anvendelse, anført efter HS-kapitel og -position

Fælleserklæringer

Fælleserklæring om Fyrstendømmet Andorra

Fælleserklæring om Republikken San Marino

Fælleserklæring om fornyet behandling af ændringer af oprindelsesreglerne som følge af ændringer af det harmoniserede system

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a)

»fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b)

»materialer« alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c)

»produkt« det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d)

»varer« både materialer og produkter

e)

»toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f)

»prisen ab fabrik« den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Schweiz, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g)

»materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet og Schweiz

h)

»værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i)

»merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre lande, der er anført i artikel 3 og 4, eller, hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller i Schweiz

j)

»kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k)

»tariferet« et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l)

»sending« produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m)

»territorier«, inkluderer territoriale vande.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Almindelige betingelser

1.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 6 fastlagte betydning

c)

varer, der har oprindelsesstatus i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i den i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fastlagte betydning.

2.   Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Schweiz:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Schweiz i den i artikel 5 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i Schweiz, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Schweiz, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Schweiz i den i artikel 6 fastlagte betydning.

Artikel 3

Kumulation i Fællesskabet

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, anses produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet, når de er fremstillet af materialer med oprindelse i Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein) (1), Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Island, Litauen, Letland, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Tyrkiet (2) eller i Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i protokollen om oprindelsesregler, der er vedlagt som bilag til aftalerne mellem Fællesskabet og hvert af disse lande, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foregået i Fællesskabet, ikke er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7, anses det fremstillede produkt kun som et produkt med oprindelse i Fællesskabet, hvis den dér tilførte merværdi overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i et andet af de i stk. 1 omhandlede lande. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Fællesskabet.

3.   Produkter med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i stk. 1, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet, bevarer deres oprindelsesstatus, når de udføres til et af disse lande.

4.   Den i denne artikel omhandlede kumulation må kun anvendes på de materialer og produkter, som har erhvervet deres oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler, der er identiske med oprindelsesreglerne i denne protokol.

Fællesskabet meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Schweiz de nærmere detaljer om aftaler og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de andre i stk. 1 omhandlede lande. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende, serie C, fra hvilken dato den i denne artikel omhandlede kumulation kan anvendes af de i stk. 1 omhandlede lande, der har opfyldt de nødvendige betingelser.

Artikel 4

Kumulation i Schweiz

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, anses produkter som produkter med oprindelse i Schweiz, når de er fremstillet af materialer med oprindelse i Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein) (1), Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Island, Litauen, Letland, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Tyrkiet (2) eller i Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i protokollen om oprindelsesregler, der er vedlagt som bilag til aftalerne mellem Schweiz og hvert af disse lande, forudsat at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Schweiz end dem, der er omhandlet i artikel 7. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foregået i Schweiz, ikke er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7, anses det fremstillede produkt kun som et produkt med oprindelse i Schweiz, hvis den dér tilførte merværdi overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i et andet af de i stk. 1 omhandlede lande. Hvis dette ikke er tilfældet, anses det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i det land, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i Schweiz.

3.   Produkter med oprindelse i et af de lande, der er omhandlet i stk. 1, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i Schweiz, bevarer deres oprindelsesstatus, når de udføres til et af disse lande.

4.   Den i denne artikel omhandlede kumulation må kun anvendes på de materialer og produkter, som har erhvervet deres oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler, der er identiske med oprindelsesreglerne i denne protokol.

Schweiz meddeler gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Fællesskabet de nærmere detaljer om aftaler og tilsvarende oprindelsesregler, som er indgået med de andre i stk. 1 omhandlede lande. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende, serie C, fra hvilken dato den i denne artikel omhandlede kumulation kan anvendes af de i stk. 1 omhandlede lande, der har opfyldt de nødvendige betingelser.

Artikel 5

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Schweiz, anses følgende:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af deres jord- eller havbund

b)

vegetabilske produkter, der er høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Schweiz' søterritorier

g)

produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h)

brugte genstande, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j)

produkter, som er udvundet af havbunden eller-undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k)

varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2.   Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a)

som er registreret eller anmeldt i en af Fællesskabets medlemsstater eller Schweiz

b)

som fører en af Fællesskabets medlemsstaters eller Schweiz' flag

c)

som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Schweiz eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Schweiz, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentselskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d)

hvis kaptajn og officerer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Schweiz

og

e)

og hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Schweiz.

Artikel 6

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.   Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2.   Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som efter listens betingelser ikke bør anvendes ved fremstillingen af det pågældende produkt, dog anvendes, forudsat:

a)

at deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b)

at ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3.   Stk. 1 og 2 gælder med forbehold af bestemmelserne i artikel 7.

Artikel 7

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1.   Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelse, uanset om betingelserne i artikel 6 er opfyldt:

a)

behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxid-lag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning, hel eller delvis blegning, polering og glasering af korn eller ris

g)

farvning af sukker eller formning af sukker i stykker

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning (herunder samling i sæt)

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art

n)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

o)

kombination af to eller flere af de i litra a)-n) nævnte arbejdsprocesser

p)

slagtning af dyr.

2.   Alle arbejdsprocesser, der udføres enten i Fællesskabet eller i Schweiz på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af det pågældende produkt skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 8

Kvalificerende enhed

1.   Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur. Heraf følger:

a)

at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 9

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 10

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 12

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Schweiz, jf. dog undtagelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 3 og 4, og stk. 3 i nærværende artikel.

2.   Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Schweiz til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 3 og 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført,

og

b)

at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

3.   Erhvervelse af oprindelsesstatus under de vilkår, der er anført under afsnit II, påvirkes ikke gennem en bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for Fællesskabet eller Schweiz på materialer, der er udført fra Fællesskabet eller Schweiz og senere genindført, forudsat at:

a)

de pågældende materialer er fuldt ud fremstillet i Fællesskabet eller i Schweiz, eller de dér inden udførslen har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er omhandlet i artikel 7,

og

b)

det over for toldmyndighedernes godtgøres:

i)

at de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer,

og

ii)

at den samlede merværdi, der er erhvervet uden for Fællesskabet eller Schweiz ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, der har fået anført oprindelsesstatus.

4.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 finder de betingelser, der er anført i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus, ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for Fællesskabet eller Schweiz. Når der på listen i bilag II anvendes en regel om fastsættelse af en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, der benyttes i det pågældende parti, og den samlede merværdi, der er opnået uden for Fællesskabet eller Schweiz under anvendelse af nærværende artikel, ikke overstige den anførte procentdel.

5.   Med henblik på anvendelse af stk. 3 og 4 forstås ved »samlet merværdi« samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for Fællesskabet eller Schweiz, herunder værdien af de materialer, der er tilføjet dér.

6.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, som ikke opfylder betingelserne i listen i bilag II, og som kun kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede under anvendelse af den generelle tolerance i artikel 6, stk. 2.

7.   Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

8.   En bearbejdning eller forarbejdning, der foretages uden for Fællesskabet eller Schweiz, og som fremgår af nærværende artikel, foregår inden for rammerne af proceduren for passiv forædling eller en tilsvarende ordning.

Artikel 13

Direkte transport

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Schweiz eller gennem de andre i artikel 3 og 4 omhandlede landes territorier. Dog kan produkter, som udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Schweiz' territorier.

2.   Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a)

enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet,

b)

eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i)

en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii)

datoen for produkternes losning og lastning, og hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler

og

iii)

dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

c)

eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land end dem, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Schweiz, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Schweiz til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b)

at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Schweiz

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen,

og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke produkterne har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1.

a)

For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet, Schweiz eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Schweiz.

b)

For produkter henhørende under kapitel 3 og pos. 1604 og 1605 i det harmoniserede system, og som har oprindelsesstatus i Fællesskabet i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet.

2.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Schweiz på materialer, der anvendes ved fremstillingen, og på de i stk. 1, litra b), omhandlede produkter, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3.   Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4.   Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 8, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 9 fastlagte betydning og for produkter i sæt i den i artikel 10 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5.   Stk. 1 til 4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

1.   Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Schweiz, og produkter med oprindelsesstatus i Schweiz er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der fremlægges enten:

a)

et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III, eller

b)

i de i artikel 21, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring, i det følgende benævnt »fakturaerklæring«, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres; teksten til erklæringen findes i bilag IV.

2.   Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 26 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i aftalen, uden at der skal fremlægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1.   Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3.   En eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Schweiz, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Schweiz eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5.   De toldmyndigheder, der udsteder et varecertifikat EUR.1, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1.   Uanset artikel 17, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, såfremt:

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

eller

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3.   Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4.   På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«.

5.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2.   På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

»DUPLICADO«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

NL

»DUPLICAAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«.

3.   Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

4.   Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Schweiz, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Schweiz. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 20a

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   I de tilfælde, hvor der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af materialer med og uden oprindelse, som er identiske og indbyrdes ombyttelige, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de pågældende give tilladelse til, at metoden med såkaldt »regnskabsmæssig adskillelse« benyttes til styringen af sådanne lagre.

2.   Det skal under denne metode kunne sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som produkter med oprindelse, i en given referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

3.   Toldmyndighederne kan give en sådan tilladelse på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige.

4.   Denne metode registreres og anvendes i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder for det land, hvor produktet blev fremstillet.

5.   Indehaveren af denne tilladelse kan alt efter omstændighederne udstede eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som produkter med oprindelse. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret.

6.   Toldmyndighederne overvåger brugen af tilladelsen og kan til enhver tid tilbagekalde den, såfremt indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

Artikel 21

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1.   En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22

eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Schweiz eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3.   En eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4.   Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5.   Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6.   Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 22

Godkendte eksportører

1.   Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer den brug, den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5.   Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 23

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 24

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 25

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 26

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2.   Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.   Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 27

Støttedokumenter

De i artikel 17, stk. 3, og artikel 21, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Schweiz eller et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Schweiz, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning

c)

dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Schweiz, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Schweiz, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning

d)

varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Schweiz i overensstemmelse med denne protokol eller i et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande i overensstemmelse med oprindelsesregler, der er identiske med reglerne i denne protokol

e)

passende dokumentation for bearbejdning eller forarbejdning uden for Fællesskabet og Schweiz i medfør af artikel 12, som beviser, at kravene i nævnte artikel er opfyldt.

Artikel 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1.   En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 17, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2.   En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 21, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3.   De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 17, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4.   Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1.   Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2.   Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

1.   Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), og artikel 26, stk. 3, og når produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsættes modværdien i Fællesskabets medlemsstaters, Schweiz' og de i artikel 3 og 4 omhandlede landes nationale valutaer af de beløb, der er udtrykt i euro, årligt af hver af de pågældende lande.

2.   Sendinger er omfattet af bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), og artikel 26, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3.   De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene meddeles Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber inden den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det efterfølgende år. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4.   Et land kan afrunde — opad eller nedad — det beløb, der fremkommer ved omregning til dets nationale valuta af et beløb udtrykt i euro. Beløbet kan efter afrunding højst afvige fra det beløb, der fremkommer ved omregningen, med 5 %. Et land kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5.   De i euro udtrykte beløb undersøges af Det Blandede Udvalg efter anmodning fra Fællesskabet eller Schweiz. Som led i denne undersøgelse overvejer Det Blandede Udvalg, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 31

Gensidig bistand

1.   Toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater og Schweiz skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringer.

2.   For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Schweiz gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 32

Kontrol af beviser for oprindelse

1.   Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2.   Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 tilbagesender indførselslandets toldmyndigheder varecertifikatet EUR.1 og fakturaen, hvis den er blevet forelagt, fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3.   Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne af denne kontrol. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet, i Schweiz eller i et af de andre i artikel 3 og 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6.   Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 33

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges de for Det Blandede Udvalg.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 34

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 35

Frizoner

1.   Fællesskabet og Schweiz træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.1 for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Schweiz, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 36

Anvendelse af protokollen

1.   Udtrykket »Fællesskabet« i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2.   Når produkter med oprindelse i Schweiz indføres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Schweiz skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3.   Ved anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 37.

Artikel 37

Særlige betingelser

1.   Forudsat at følgende produkter er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 13, anses:

1)

som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b)

produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 fastlagte betydning

eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Schweiz eller Fællesskabet, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7

2)

som produkter med oprindelse i Schweiz:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Schweiz

b)

produkter, der er fremstillet i Schweiz, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 6 fastlagte betydning

eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 7.

2.   Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3.   Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre »Schweiz« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen.

4.   Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Ændringer til protokollen

Det Blandede Udvalg kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.


(1)  Fyrstendømmet Liechtenstein er i toldunion med Schweiz og er kontraherende part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(2)  Kumulation i henhold til denne artikel findes ikke anvendelse på materialer med oprindelse i Tyrkiet, som er anført i listen i bilag V.

BILAG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til protokollens artikel 6.

Note 2:

2.1.

I de første to kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de første to kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2.

Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3.

Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4.

Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1.

Bestemmelserne i protokollens artikel 6 angående produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller Schweiz.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. ex ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

3.2.

Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3.

Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme varebeskrivelse og position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen.

Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. …« eller »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under samme position som produktet« forstås imidlertid, at materialer, der henhører under enhver position, kan anvendes, undtagen i det tilfælde, hvor beskrivelsen af materialet er den samme som varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen.

3.4.

Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208-5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

3.5.

Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2 angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der — selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen — på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

3.6.

Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

4.1.

»Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde gjort klar, men ikke spundet.

4.2.

»Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101-5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301-5305.

4.3.

»Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4.

»Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501-5507.

Note 5:

5.1.

Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2.

Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

natursilke

uld

grove dyrehår

fine dyrehår

hestehår

bomuld

materialer til papirfremstilling og papir

hør

hamp

jute og andre bastfibre

sisal og andre agavefibre

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

endeløse syntetiske fibre

endeløse regenererede fibre

strømførende fibre

korte syntetiske fibre af polypropylen

korte syntetiske fibre af polyestere

korte syntetiske fibre af polyamid

korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

korte syntetiske fibre af polyimid

korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen

korte syntetiske fibre af poly(phenylensulphid)

korte syntetiske fibre af poly(vinylchlorid)

andre korte syntetiske fibre

korte regenererede fibre af viskose

andre korte regenererede fibre

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

5.3.

For produkter, hvori der indgår »garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

5.4.

For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

6.1.

For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af prisen ab fabrik for produktet.

6.2.

Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 6.3.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50-63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3.

Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer, der ikke henhører under kapitel 50-63, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

7.1.

Som »specifikke behandlinger« (pos. ex ex 2707, 2713 og 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 og ex ex 3403) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisation.

7.2.

Som »specifikke behandlinger« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reformning

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

ij)

isomerisation

k)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

l)

kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m)

kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling — dog ikke afsvovling — ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som specifikke behandlinger

n)

kun for brændselsolier henhørende under pos. ex ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o)

kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

p)

kun for andre råvarer (end vaselin, ozokerit, montanvoks eller tørvevoks, paraffin med indhold af olie på mindre end 0,75 vægtprocent) henhørende under pos. ex ex 2712: olieudskillelse ved fraktioneret krystallisation.

7.3.

For pos. ex ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 og ex ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

BILAG II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

De på listen anførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Det er derfor nødvendigt at konsultere aftalens andre dele.

HS-position

Varebeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 2

Kød og spiseligt slagteaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 1 og 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal have oprindelsesstatus, og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 5

Diverse produkter af animalsk oprindelse, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 5, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, skal være fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 7, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte frugter og nødder skal være fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 9, skal være fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 10, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alt anvendt korn, grøntsager, rødder og rodknolde, der henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 1106

Mel og pulver af udbælgede og tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 12, skal være fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak og lign.; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 1301, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

– Planteslimer og gelatineringsmidler, udvundet af vegetabilske stoffer, modificerede

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 14, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

 

 

– Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af kød og spiseligt slagteaffald af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

 

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

 

 

– Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

– Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, råt, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

– Fraktioner i fast form

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet

 

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

 

 

– Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

– Fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507 til 1515

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interestificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer skal være fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

 

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling:

på basis af dyr, der henhører under kapitel 1, og/eller

ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

 

 

– Kemisk ren maltose eller fructose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

 

– Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer skal have oprindelsesstatus

 

ex ex 1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

 

 

– Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

 

– Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

 

– Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn og de afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

 

– Med indhold af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

at anvendt korn og alle afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

 

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1806

ved hvilken al anvendt korn eller mel (undtagen hård hvede og majs af sorten Zea indurata samt afledte produkter heraf) skal være fuldt ud fremstillet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken de anvendte grøntsager og frugter skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 2001

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2004 og ex ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2008

– Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus, der henhører under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207, skal overstige 60 % af produktets pris ab fabrik

 

– Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

– Andre varer end frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2009

Frugt- op grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken allen anvendte cikorie skal være fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

 

 

– Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Sennepsmel eller tilberedt sennep må dog anvendes

 

– Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken alle druerne eller de af druerne afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) skal have oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholinhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer der henhører under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs skal være fuldt ud fremstillet

 

ex ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af olivenolie, med indhold af olivenolie på over 3 %

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven skal være fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alt anvendt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus, og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 24, skal være fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald, der henhører under pos. 2401, skal have oprindelsesstatus

 

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og malet

Berigelse af kulindholdet, rensning og maling af krystallinsk rågrafit

 

ex ex 2515

Marmor, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af marmor, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse højst 25 cm

Tildannelse af sten, også ved savning (eventuelt allerede udsavet), af tykkelse over 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

 

ex ex 2519

Naturlig magnesiumcarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, dog ikke smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesia

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) må dog anvendes

 

ex ex 2520

Brændt gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det produkts pris ab fabrik

 

ex ex 2524

Asbestfibre

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

 

ex ex 2525

Glimmerpulver

Maling af glimmer og glimmeraffald

 

ex ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

 

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 2707

Olier, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, der er udvundet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250 °C overdestilleres 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Tørdestillation af bituminøse mineraler

 

2710

Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller derover af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (2)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under end anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under end anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix og »cut backs«)

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under end anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2805

»Mischmetall«

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolytisk behandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumperborat pentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2901

Acykliske carbonhydrider, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 2905. Metalalkoholater, der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acykliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2932

– Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2909, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

– Cykliske acetaler og indre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocykliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemiske definerede; andre heterocykliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2933 og 2934, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 2939

Koncentrater af valmuestrå eller -stængler indeholdende mindst 50 vægtprocent alkaloider

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 30

Farmaceutiske produkter, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter:

 

 

– Varer bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk, profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

 

 

– – Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– – Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– – Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– – Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– – Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3003 og 3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006):

 

 

– Fremstillet på basis af amicacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under pos. 3003 eller 3004, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 3006

Farmaceutiske produkter i form af affald som nævnt i bestemmelse 4k til dette kapitel

Produktets oprindelse i dets tidligere position beholdes

 

ex Kapitel 31

Gødningsstoffer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder, undtagen:

Natriumnitrat

Calciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under den samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer, der henhører under pos. 3205, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under en anden »gruppe« (4) under denne position. Materialer, der henhører under samme »gruppe« som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3403

Tilberedte smøremidler, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 vægtprocent deraf

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger (1)

eller

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

 

 

– På basis af paraffin, jordolievoks eller voks fra bituminøse mineraler, paraffinremanens

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen:

olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823 og

materialer, der henhører under pos. 3404

De nævnte materialer må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

 

 

– Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter

 

 

– Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3702, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702. Materialer, der henhører under pos. 3701 og 3702, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3801

– Kolloid grafit i suspension i olie, og semi-kolloid grafit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

– Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3403, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3803

Rafineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3805

Sulfatterpentin, renset

Rensning: herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier:

 

 

– Tilberedte additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 3811, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3814

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3820

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

 

 

– Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

– Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3823

 

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

 

 

– Følgende varer under denne position:

– – Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

– – Naphthensyre, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

– – Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905

– – Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; thiophenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

– – Ionbyttere

 

 

– – Luftabsorberende præparater (getters)

– – Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

– – Gasvand og brugt gasrensemasse

 

 

– – Sulfonaphthensyre, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

– – Fuselolie og dippelsolie

– – Blandinger af salte med forskellige anioner

– – Kopieringspasta på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

 

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

3901 til 3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast, undtagen varer, der henhører under pos. ex ex 3907 og 3912, for hvilke reglerne er anført nedenfor:

 

 

Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3907

– Copolymerer, fremstillet af polycarbonat, acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik (5)

 

– Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A)

 

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

3916 til 3921

Halvfabrikata og varer af plast, bortset fra varer henhørende under pos. ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 og ex ex 3921, for hvilke reglerne er anført nedenfor

 

 

– Flade varer, bearbejdet ud over overfladebehandling eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form; også varer bearbejdet ud over overfladebehandling

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

– Andre varer:

 

 

– – Af additionspolymerisationsprodukter, i hvilke andelen af en monomer udgør over 99 vægtprocent af polymerens samlede indhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

– – I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik (5)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3916 og ex ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 3920

– Ark og film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

– Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 3921

Metalliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse på under 23 micron (6)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

3922 til 3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag

 

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

4012

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

 

 

– Dæk af gummi, regummierede, massive eller hule ringe

Regummiering af brugte dæk

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4011 og 4012

 

ex ex 4017

Varer af hårdgummi

Fremstilling på basis af hårdgummi

 

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

 

4104 til 4106

Garvede eller »crust« huder og skind, uden hår, også spaltede, men ikke yderlige beredte

Eftergarvning af forgarvet læder

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4107, 4112 og 4113

Læder beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4104 til 4113

 

ex ex 4114

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af læder, der henhører under pos. 4104 til 4106, 4107, 4112 eller 4113, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

 

 

– Til plader, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

– I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

 

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

 

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4403

Træ, groft hugget på fire sider

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

 

ex ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Høvlning, slibning eller samling ende-til-ende

 

ex ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ) og plader til fremstilling af krydsfinér, af tykkelse ikke over 6 mm, splejset, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Splejsning, høvlning, slibning eller samling ende-til-ende

 

ex ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

 

 

– Slebet eller samlet ende-til-ende

Slibning eller samling ende-til-ende

 

– Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex ex 4410 til ex ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

 

ex ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

 

ex ex 4418

– Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Lamelplader (celleplader) og -tagspån (»shingles« og »shakes«) må dog anvendes

 

– Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

 

ex ex 4421

Tændstikemner; træpløkker til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, undtagen af trætråd, der henhører under pos. 4409

 

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

 

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

ex ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

 

ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

 

 

Såkaldte »evighedskalendere«, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4909 og 4911

 

ex Kapitel 50

Natursilke, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

 

5004 til ex ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturfibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5007

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke:

 

 

– Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5111 til 5113

Vævede stoffer af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

 

 

– Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5208 til 5212

Vævede stoffer af bomuld

 

 

– Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

 

 

– Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

jutegarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre

 

 

– Af tekstil i forbindelse med gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, krølbehandling, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5501 til 5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5508 til 5511

Garn og sytråd

Fremstilling på basis af (7):

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5512 til 5516

Vævede stoffer af korte kemofibre:

 

 

– Bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

papir

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf, undtagen:

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

 

– Nålefilt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog:

filamenter af endeløse fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501,

forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, må anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, af kasein, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 

 

– Tråde og snore af blødgummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af blødgummi, uden tekstilovertræk

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til fremstilling af papir

 

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

 

 

– Af nålefilt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Dog:

filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

bånd (tow) af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501,

forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, må anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Jutestof må anvendes som underlag

 

– Af andet filt

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

garn af kokos eller jute

garn af syntetiske eller regenererede fibre

naturlige fibre eller

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

Jutestof må anvendes som underlag

 

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier, undtagen:

 

 

– Af tekstil i forbindelse med gummitråde

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn (7)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilke værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

 

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

 

 

– Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Fremstilling på basis af garn

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

 

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn (7)

 

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

 

 

– Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5906

Tekstilstof, gummieret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

 

 

– Af trikotage

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

 

– Andet stof fremstillet af garn af kemofibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af kemikalier

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af garn

 

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign.

Fremstilling på basis af garn

eller

 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

 

 

– Glødenet og glødestrømper, imprægnerede

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

 

 

– Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

 

– Tekstilstof, filtet eller ikke, af den art, der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller -skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af (7):

– kokosgarn

– følgende materialer:

– – garn af polytetrafluorethylen (8)

– – garn af polyamid, tvundet og overtrukket, imprægneret eller belagt med phenolharpiks

– – garn af aromatisk polyamid fremstillet ved polykondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre

– – monofilament af polytetrafluorethylen (8)

– – garn af syntetiske tekstilfibre af poly(p-phenylenterephthalamid)

 

– – garn af glasfibre, overtrukket med phenolharpiks og beviklet med acrylgarn (8),

– – monofilamenter af copolyester bestående af en polyester, en terephthalsyreharpiks, 1,4-cyclohexandiethanol og isophthalsyre

 

– – naturlige fibre

– – endeløse syntetiske fibre eller kemofibre, ikke kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding eller

– – kemiske materialer eller tekstilmasse

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kapitel 60

Trikotagestof

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

 

 

– Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn (7)  (9)

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage, undtagen:

Fremstilling på basis af garn (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 og ex ex 6211

Beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn, og konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, forsynet med broderi

Fremstillet på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

ex ex 6210 og ex ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af ikke-overtrukket stof, forudsat at dets værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

6213 og 6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer:

 

 

– Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn (7)  (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

– Andre varer

Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn (7)  (9)

eller

Konfektion efterfulgt af trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af anvendte udtrykte varer, der henhører under pos. 6213 og 6214, ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

 

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212:

 

 

– Forsynet med broderi

Fremstilling på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

– Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag af aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn (9)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke overtrukket, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik (9)

 

– For til kraver og manchetter, tilskåret

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af garn (9)

 

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv., gardiner mv. samt andre boligtekstiler:

 

 

– Af filt, ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

– Andre varer:

 

 

– – Broderivarer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn (9)  (10)

eller

Fremstilling på basis af vævede stoffer (andre end af trikotage), ikke broderet, forudsat at deres værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– I andre tilfælde

Fremstillet på basis af ubleget enkelttrådet garn (9)  (10)

 

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

Fremstilling på basis af (7):

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr:

 

 

– Af ikke-vævede stoffer

Fremstilling på basis af (7)  (9):

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget, enkelttrådet garn (7)  (9)

 

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

6308

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Artikler uden oprindelsesstatus må dog medtages, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller anden underdel, der henhører under pos. 6406

 

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

6503

Hatte og anden hovedbeklædning af filt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos. 6501, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre (9)

 

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre (9)

 

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller og lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomeret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

 

ex ex 6812

Varer af asbest eller af blandinger på basis af asbest eller på basis af asbest og magnesiumcarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af agglomeret eller rekonstitueret glimmer

 

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 7003, ex ex 7004 og ex ex 7005

Glas, ikke med reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7006

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer:

 

 

– Glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, halvledere ifølge standarderne fra SEMII (11)

Fremstilling på basis af glasplader (substrater), der henhører under pos. 7006

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7001

 

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, forudsat at værdien af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, forudsat at værdien af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, blæst med munden, og forudsat at værdien af det anvendte mundblæste glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede, eller

glasuld

 

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 7102, ex ex 7103 og ex ex 7104

Bearbejdede ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædel- og halvædelsten

 

7106, 7108 og 7110

Ædle metaller:

 

 

– Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 7106, 7108 og 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller, der henhører under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre metalbaser

 

– I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

 

ex ex 7107, ex ex 7109 og ex ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede ædelmetaller

 

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7117

Bijouterivarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 72

Jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204 og 7205

 

7208 til 7216

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7207

 

ex ex 7218, 7219 til 7222

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer, der henhører under pos. 7218

 

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata, der henhører under pos. 7218

 

ex ex 7224, 7225 til 7228

Halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer, der henhører under pos. 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7224

 

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206

 

7304, 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex ex 7307

Rørfittings af rustfrit stål (ISO nr. X5CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

 

7308

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Svejsede profiler, der henhører under pos. 7301, må dog ikke anvendes

 

ex ex 7315

Snekæder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 7315, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

 

 

– Raffineret kobber

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

– Kobberlegeringer

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form, eller af affald og skrot af kobber

 

7404

Affald og skrot, af kobber

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 75

Nikkel og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7501 til 7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot af nikkel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

 

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 7616

Varer af aluminium andre end trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium må dog anvendes, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i det harmoniserede system

 

 

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7801

Ubearbejdet bly:

 

 

– Raffineret bly

Fremstilling på basis af »bouillon«- eller »work«-bly

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Affald og skrot, der henhører under pos. 7802, må dog ikke anvendes

 

7802

Affald og skrot, af bly

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Affald og skrot, der henhører under pos. 7902, må dog ikke anvendes

 

7902

Affald og skrot, af zink

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 80

Tin og varer deraf, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Affald og skrot, der henhører under pos. 8002, må dog ikke anvendes

 

8002 og 8007

Affald og skrot, af tin; andre varer af tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

 

 

– Andre uædle metaller, bearbejdede; varer af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8202 til 8205. Værktøj, der henhører under pos. 8202 til 8205, må dog medtages i sæt, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

 

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskærerknive)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Blade til knive og håndtag af uædle metaller må dog anvendes

 

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Håndtag af uædle metaller må dog anvendes

 

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Håndtag af uædle metaller må dog anvendes

 

ex Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

 

ex ex 8302

Andet beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger, og automatiske dørlukkere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Andre materialer, der henhører under pos. 8302, må dog anvendes, forudsat at deres sa,lede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Andre materialer, der henhører under pos. 8306, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet (12)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8403 og ex ex 8404

Kedler til central opvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til central opvarmning

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8403 og 8404

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 8413

Roterende fortrængningspumper

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere og lign.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse-, papir- og papindustrien

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8425 til 8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8431, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

 

 

– Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8431, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8431, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8444 til 8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 og 8445 henhørende maskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle:

 

 

– Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 16 kg og derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes ved samling af symaskinehovedet (uden motor), ikke overstiger værdien af alle de anvendte materialer med oprindelsesstatus, og

de anvendte trådspændings-, griber- og siksaksyningsmekanismer har oprindelsesstatus

 

– Andre

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8456 til 8466

Værktøjsmaskiner og maskiner samt dele og tilbehør dertil henhørende under pos. 8456 til 8466

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8469 til 8472

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer og hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalcarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8485

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8503, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8501 eller 8503, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex ex 8504

Strømforsyningsenheder, af den art der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

ex ex 8518

Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også monteret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8519

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere, uden indbygget lydoptager

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8520

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget lydgengiver

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8522

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519-8521

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8523

Uindspillede medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

8524

Plader, bånd og andre medier med indspilning af lyd eller af andre fænomener, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

 

 

– Matricer og mastere til fremstilling af plader

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 8523, ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8525

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer; still-billede-videokameraer og andre videokameraer; digitalkameraer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8528

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere; videomonitorer og videoprojektionsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528:

 

 

– Udelukkende eller hovedsagelig til videooptagere eller -gengivere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

 

– Andre varer

Fremstilling, ved hvilken: