ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 325

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
28. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1858/2004 af 27. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1859/2004 af 27. oktober 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i oktober 2004 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2004 af 6. oktober 2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1861/2004 af 26. oktober 2004 om handelsnormer for ferskner og nektariner

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1862/2004 af 26. oktober 2004 om fastsættelse af handelsnormer for vandmeloner

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1863/2004 af 26. oktober 2004 om handelsnormer for champignoner

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2004 af 26. oktober 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1865/2004 af 27. oktober 2004 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af oktober 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98

39

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/734/EF:Rådets afgørelse af 11. maj 2004 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget

41

 

*

2004/735/EF:Rådets afgørelse af 24. maj 2004 om beskikkelse af nye medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

51

 

*

2004/736/EF:Rådets beslutning af 21. oktober 2004 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

58

 

*

2004/737/EF:Rådets beslutning af 21. oktober 2004 om bemyndigelse af Italien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 2, stk. 1, i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

60

 

*

2004/738/EF:Rådets beslutning af 21. oktober 2004 om bemyndigelse af Portugal til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 22 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

62

 

*

2004/739/FUSP:Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BiH/3/2004 af 29. september 2004 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina

64

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1858/2004

af 27. oktober 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 27. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

56,2

204

43,2

999

49,7

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

92,6

204

44,5

628

48,8

999

62,0

0805 50 10

052

51,6

388

53,3

524

67,6

528

38,0

999

52,6

0806 10 10

052

91,9

400

198,2

999

145,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,7

400

103,3

404

95,0

442

61,0

512

106,0

720

99,6

800

206,0

804

105,8

999

107,3

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1859/2004

af 27. oktober 2004

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i oktober 2004 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af ungtyre til opfedning (1. juli 2004 til 30. juni 2005) (2), særlig artikel 1, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1202/2004 fastsættes antallet af ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser for perioden 1. oktober til 31. december 2004. Ansøgningerne om importlicenser kan alle imødekommes fuldt ud.

(2)

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. januar 2005, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 169 000 dyr overskrides, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1202/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om gennem ansøgninger om importlicenser i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1202/2004, imødekommes.

2.   De mængder, der er omhendlet i artikel 1, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1202/2004, beløber sig til 71 820 dyr.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 230 af 30.6.2004, s. 19.


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1860/2004

af 6. oktober 2004

om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 2, stk. 1,

efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen udstede en forordning om, at støtteforanstaltninger, der ligger under et bestemt loft, ikke anses for at opfylde kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1, og derfor ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(2)

Kommissionen har anvendt traktatens artikel 87 og 88 i mange beslutninger og har i den forbindelse navnlig præciseret begrebet »støtte« i traktatens artikel 87, stk. 1. Endvidere har Kommissionen senest i forordning (EF) nr. 69/2001 (3) understreget, hvordan den forholder sig til et de minimis-loft, hvorunder traktatens artikel 87, stk. 1, anses ikke at finde anvendelse. I betragtning af de særlige regler, der gælder for landbrug og fiskeri, samt risikoen for, at selv små støttebeløb inden for disse sektorer opfylder kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1, finder forordning (EF) nr. 69/2001 ikke anvendelse på disse sektorer.

(3)

På baggrund af Kommissionens erfaringer, navnlig siden ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (4) og tidspunktet for anvendelse af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren (5), kan det fastslås, at meget små støttebeløb, der ydes i landbrugssektoren, ikke opfylder kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1, såfremt visse betingelser er opfyldt. Dette er tilfældet, når både det støttebeløb, som individuelle producenter modtager, er lille, og det samlede støttebeløb, der ydes til landbrugssektoren, ikke overstiger en lille procentdel af produktionens værdi. Landbrugsproduktionen i Fællesskabet er normalt karakteriseret ved, at alle varer produceres af et stort antal meget små producenter, der hovedsagelig producerer substituerbare varer som led i fælles markedsordninger. Derfor bør virkningen af små støttebeløb, der ydes til individuelle producenter i en given periode, stå i forhold til værdien af landbrugsproduktionen på sektorniveau i samme periode. Et loft i form af et beløb pr. medlemsstat fastlagt på grundlag af værdien af produktionen i landbrugssektoren gør det muligt at sikre en ensartet tilgang i alle medlemsstaterne baseret på en objektiv økonomisk referenceværdi.

(4)

På baggrund af Kommissionens erfaringer fra vurdering af statsstøtte i fiskerisektoren, navnlig efter tidspunktet for anvendelse af Fællesskabets retningslinjer for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (6) og ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (7), kan det desuden fastslås, at meget små støttebeløb, der ydes i fiskerisektoren, ikke opfylder kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1, såfremt visse betingelser er opfyldt. På grund af lighederne i produktionsmønstrene i fiskerisektoren og landbrugssektoren vil disse betingelser være opfyldt, hvis størrelsen af den støtte, som en virksomhed i fiskerisektoren modtager, er lille, og hvis den samlede støtte til fiskerisektoren ikke overstiger en lille procentdel af værdien af fiskeriproduktionen.

(5)

For at skabe større gennemsigtighed og retssikkerhed bør de minimis-reglen for landbrugs- og fiskerisektoren fastsættes i en forordning.

(6)

På baggrund af Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om landbrug (8) bør denne forordning ikke fritage eksportstøtte eller støtte, der fremmer indenlandske produkter på bekostning af importerede. Medlemsstaterne har forpligtet sig til ikke at yde støtte, der strider mod forpligtelserne i denne aftale. Støtte til deltagelse i varemesser eller til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for lancering af et nyt eller eksisterende produkt på et nyt marked, betragtes normalt ikke som eksportstøtte. EF-domstolen har ved dom af 19. september 2002 fastslået, at såfremt Fællesskabet har vedtaget en fælles markedsordning for en bestemt landbrugssektor, er medlemsstaterne forpligtede til at afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan svække ordningen eller medføre undtagelser fra den (9). Dette princip gælder også for fiskerisektoren. Denne forordning bør derfor ikke gælde for støtte, hvis størrelse fastsættes-på grundlag af prisen for eller mængden af et produkt, der bringes på markedet.

(7)

På baggrund af Kommissionens erfaringer kan det fastslås, at støtte på højst 3 000 EUR pr. støttemodtager over en treårig periode, forudsat at det samlede beløb af en sådan støtte til alle virksomheder i løbet af de tre år ikke når et loft, der fastsættes af Kommissionen til ca. 0,3 % af den årlige landbrugsproduktion eller fiskeriproduktion, ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne og/eller fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene og derfor ikke falder ind under traktatens artikel 87, stk. 1. Den relevante treårige periode er glidende i den forstand, at hver gang der ydes ny de minimis-støtte, skal den samlede de minimis-støtte, der er ydet de tre foregående år, fastlægges. De minimis-støtten anses for ydet på det tidspunkt, hvor støttemodtageren har opnået ret til at modtage støtten. De minimis-reglen påvirker ikke virksomhedernes mulighed for, også til samme projekt, at modtage statsstøtte, som Kommissionen har godkendt, eller som er omfattet af en gruppefritagelsesforordning.

(8)

Af hensyn til gennemsigtigheden, den ensartede behandling og den korrekte anvendelse af de minimis-loftet bør medlemsstaterne anvende den samme beregningsmetode. For at lette beregningen og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 69/2001 bør støttebeløb, der ikke udbetales som kontante tilskud, omregnes til bruttosubventionsækvivalenten. Subventionsækvivalenten i forbindelse med støtte, der udbetales i flere rater, og støtte i form af lån på lempelige vilkår beregnes på grundlag af de gældende markedsrenter på støttetidspunktet. Med henblik på en ensartet, gennemsigtig og enkel anvendelse af statsstøttereglerne bør markedsrenterne i nærværende forordning anses for at være referencesatserne, forudsat at lånet, når der er tale om lån på lempelige vilkår, garanteres af en normal sikkerhedsstillelse og ikke indebærer unormalt store risici. Referencesatserne bør være de satser, der med regelmæssige mellemrum fastsættes af Kommissionen på grundlag af objektive kriterier og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på internettet.

(9)

Kommissionen har pligt til at sikre, at statsstøttereglerne overholdes, og især at støtte, der ydes i henhold til de minimis reglen, opfylder de deri fastsatte betingelser. I overensstemmelse med samarbejdsprincippet i traktatens artikel 10 bør medlemsstaterne lette udførelsen af denne opgave ved at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den samlede støtte, der ydes i henhold til de minimis reglen, ikke overstiger loftet på 3 000 EUR pr. støttemodtager eller det samlede loft, der fastsættes af Kommissionen på grundlag af værdien af landbrugs- eller fiskeriproduktionen pr. medlemsstat i en treårig periode. Når medlemsstaterne yder de minimis-støtte, bør de derfor meddele den pågældende virksomhed, at der er tale om de minimis-støtte, indhente udførlige oplysninger om anden de minimis støtte, som virksomheden har modtaget i de sidste tre år, og nøje kontrollere, at de minimis lofterne ikke overskrides som følge af den nye støtte. Det kan dog også ved hjælp af et centralt register sikres, at lofterne overholdes.

(10)

På baggrund af Kommissionens erfaringer og især den hyppighed, hvormed det generelt er nødvendigt at revidere statsstøttepolitikken, bør denne forordnings anvendelsesperiode begrænses. Hvis forordningen udløber uden at blive forlænget, bør medlemsstaterne have en tilpasningsperiode på seks måneder med hensyn til de minimis-støtteordninger, der var omfattet af denne forordning. Af hensyn til retssikkerheden bør det fastslås, hvilken virkning denne forordning vil have for støtte bevilget før forordningens ikrafttrædelse

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for støtte til virksomheder i landbrugs- eller fiskerisektoren, bortset fra:

a)

støtte, der fastsættes på grundlag af prisen for eller mængden af produkter, der bringes på markedet

b)

støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig støtte, der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

c)

støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»virksomheder i landbrugssektoren«: virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

2)

»landbrugsprodukt«: produkter, der er opført i traktatens bilag I, undtagen fiskevarer som defineret under nr. 5) i denne artikel

3)

»forarbejdning af et landbrugsprodukt«: en proces, som et landbrugsprodukt gennemgår, og hvor det produkt, der fremkommer ved processen, også er et landbrugsprodukt

4)

»virksomheder i fiskerisektoren«: virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

5)

»fiskevarer«: både produkter, der er fanget på havet og i de indre farvande, og akvakulturprodukter, som er omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (10)

6)

»forarbejdning og afsætning af en fiskevare«: alle aktiviteter, inkl. håndtering, behandling, produktion og distribution, som er udført mellem landings- eller indhøstningstidspunktet og det endelige produktstadium.

Artikel 3

De minimis-støtte

1.   Støtteforanstaltninger, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3 i denne artikel, anses ikke for at opfylde kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1, og er derfor ikke omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

2.   Den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed må ikke overstige 3 000 EUR i en treårig periode. Dette loft gælder uanset støttens form eller formål.

Det samlede beløb, der således ydes til forskellige virksomheder i landbrugssektoren, må ikke overstige den værdi pr. medlemsstat, der er fastsat i bilag I, i en treårig periode.

Det samlede beløb, der ydes til forskellige virksomheder i fiskerisektoren, må ikke overstige den værdi pr. medlemsstat, der er fastsat i bilag II, i en treårig periode.

3.   Lofterne i stk. 2 angives som et kontant tilskud. Alle tal, der benyttes, skal angive bruttobeløbene, dvs. før direkte beskatning. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, skal støttebeløbet være støttens bruttosubventionsækvivalent.

Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til sin værdi på det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskonteringsformål og til beregning af støttebeløbet i forbindelse med lån på lempelige vilkår, er den gældende referencesats på støttetidspunktet.

Artikel 4

Kumulering og kontrol

1.   Når en medlemsstat yder en virksomhed de minimis-støtte, meddeler den virksomheden, at der er tale om de minimis-støtte og indhenter udførlige oplysninger fra den pågældende virksomhed om andre former for de minimis-støtte, som den har modtaget i de tre foregående år.

Medlemsstaten kan først yde den nye de minimis-støtte, når den har kontrolleret, at støtten ikke medfører, at det samlede de minimis-støttebeløb, som virksomheden har modtaget i den relevante treårsperiode, overskrider nogen af de lofter, der er fastsat i artikel 3, stk. 2.

2.   Når en medlemsstat har oprettet et centralt register over de minimis-støtte for henholdsvis landbrug og fiskeri med fuldstændige oplysninger om alle former for de minimis-støtte, der falder indenfor rammerne af denne forordning, og som myndighederne i den pågældende medlemsstat har ydet, gælder kravet i stk. 1, første afsnit, ikke længere fra det tidspunkt, hvor registret dækker en treårig periode.

3.   Medlemsstaterne registrerer og samler alle oplysninger om anvendelsen af denne forordning. Disse fortegnelser skal omfatte alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan fastslås, at betingelserne i denne forordning er opfyldt. De registrerede oplysninger om en individuel de minimis-støtteforanstaltning skal opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet, og de registrerede oplysninger om en de minimis-støtteordning skal opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til ordningen.

På Kommissionens skriftlige anmodning skal den pågældende medlemsstat inden 20 arbejdsdage eller inden for en længere frist, der måtte være fastsat i anmodningen, give Kommissionen alle de oplysninger, denne finder nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne i denne forordning er opfyldt, især det samlede de minimis-støttebeløb, som en virksomhed og landbrugs- eller fiskerisektoren i den pågældende medlemsstat har modtaget.

Artikel 5

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning anvendes på støtte, som er bevilget før forordningens ikrafttrædelse, hvis støtten opfylder alle betingelserne i artikel 1 og 3. Enhver støtte, der ikke opfylder disse betingelser, vurderes af Kommissionen i overensstemmelse med de relevante rammebestemmelser, retningslinjer, meddelelser og cirkulærer.

2.   Støtteordninger, der er omfattet af denne forordning, er fortsat omfattet heraf i en seksmåneders tilpasningsperiode efter den i artikel 6, stk. 2, fastsatte dato.

I tilpasningsperioden kan disse ordninger fortsat anvendes på denne forordnings betingelser.

Artikel 6

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2005.

Den ophører den 31. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2)  EFT C 93 af 17.4.2004, s. 9.

(3)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30.

(4)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).

(5)  EFT C 232 af 12.8.2000, s. 19.

(6)  EFT C 19 af 20.1.2001, s. 7.

(7)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1421/2004 (EFT L 260 af 6.8.2004, s. 1).

(8)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(9)  Sag C-113/2000, Spanien mod Kommissionen, Sml. 2002 I, s. 7601, præmis 73.

(10)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.


BILAG I

Samlet beløb for landbrug pr. medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 2:

(EUR)

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000


BILAG II

Samlet beløb for fiskeri pr. medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 2:

(EUR)

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1861/2004

af 26. oktober 2004

om handelsnormer for ferskner og nektariner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ferskner og nektariner står i bilag I til forordning (EF) nr. 2200/96 blandt de produkter, som der skal fastsættes handelsnormer for. Kommissionens forordning (EF) nr. 2335/1999 af 3. november 1999 om handelsnormer for ferskner og nektariner (2) er blevet ændret flere gange og savner nu juridisk klarhed. Forordningen bør derfor omarbejdes. Med henblik herpå og for at opretholde et gennemsigtigt verdensmarked må der tages hensyn til FN/ECE-norm FFV-26 om afsætning og kontrol med handelskvaliteten af ferskner og nektariner, der anbefales af arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsforbedring under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), og samme arbejdsgruppes anbefaling om, at der fastsættes mindstekrav til ferskners og nektariners modenhed.

(2)

Formålet med at anvende disse normer er at fjerne produkter af utilfredsstillende kvalitet fra markedet, at tilpasse produktionen til forbrugernes krav og at lette handelsforbindelserne på grundlag af loyal konkurrence og dermed bidrage til at gøre produktionen mere rentabel.

(3)

Normerne gælder for alle afsætningsled. Transport over længere afstande, oplagring af en vis varighed eller de forskellige former for håndtering, som produkterne udsættes for, kan medføre en række forandringer på grund af produkternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre letfordærvelige karakter. Der bør tages hensyn til disse forandringer, når normerne anvendes i de afsætningsled, som følger efter forsendelsesleddet.

(4)

Da produkter i klasse »Ekstra« skal sorteres og emballeres særligt omhyggeligt, er det alene forringelsen af deres friskhed og fasthed, der skal tages i betragtning.

(5)

For ikke at forstyrre markedet for EF-ferskner og -nektariner midt i produktionsåret bør anvendelsen af denne forordning udskydes indtil den 1. marts 2005.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Handelsnormerne for ferskner og nektariner henhørende under KN-kode 0809 30 er anført i bilaget.

Normerne gælder for alle afsætningsled på betingelserne i forordning (EF) nr. 2200/96.

Det accepteres dog, at produkterne i afsætningsleddene efter forsendelsesleddet kan have mistet lidt af deres friskhed og fasthed i forhold til normerne. Det accepteres endvidere, at produkter klassificeret i andre klasser end klasse »Ekstra« kan udvise mindre forandringer på grund af deres udvikling og mere eller mindre letfordærvelige karakter.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 2335/1999 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 281 af 4.11.1999 , s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


BILAG

NORMER FOR FERSKNER OG NEKTARINER

I.   DEFINITION

Normerne gælder for ferskner og nektariner (1) af de sorter (cultivarer) af arterne Prunus persica Sieb. og Prunus persica Zucc., der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugeren, og gælder ikke for ferskner og nektariner til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normerne fastsætter de kvalitetskrav, som ferskner og nektariner skal opfylde efter klargøring og emballering.

A.   Mindstekrav til kvalitet

Generelt for klasserne gælder, under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at fersknerne og nektarinerne skal være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadegørere

praktisk taget fri for skadedyrsangreb

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Ferskner og nektariner skal være plukket med omhu.

Fersknernes og nektarinernes udvikling og tilstand skal være således, at frugterne kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Mindstekrav til modenhed

Fersknerne og nektarinerne skal være tilstrækkeligt udviklede og modne.

Fersknerne og nektarinerne skal have nået et sådant udviklingsstade og en sådan modningsgrad, at modningsprocessen kan fortsætte, og frugterne kan nå den fornødne modningsgrad. For at overholde denne bestemmelse bør frugtkødets brydningsindeks være på mindst 8 % målt i frugtkødet ved den største diameter i tværsnit, og fastheden målt ved hjælp af et penetrometer med et stempel på 8 mm i diameter (0,5 cm2) to steder ved den største diameter i tværsnit bør være under 6,5 kg.

C.   Klasseinddeling

Ferskner og nektariner inddeles i følgende tre klasser:

i)

Klasse »Ekstra«

Ferskner og nektariner i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være sortstypiske af form, udvikling og farve under hensyntagen til produktionsområdet. De må ikke have fejl, bortset fra meget lette overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen.

ii)

Klasse I

Ferskner og nektariner i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være sortstypiske under hensyntagen til produktionsområdet. Mindre form-, udviklings- eller farvefejl tillades dog.

Frugtkødet skal være sundt.

Ferskner og nektariner, der er revnede i stilkenden, er udelukket fra klassen.

Lettere overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen, er tilladt inden for følgende grænser:

1 cm i længden for aflange fejl

0,5 cm2 i alt for alle øvrige fejl.

iii)

Klasse II

Denne klasse består af ferskner og nektariner, der ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder ovennævnte mindstekrav.

Der må ikke være alvorlige fejl ved frugtkødet. Frugter, der er revnede i stilkenden, tillades kun inden for kvalitetstolerancerne.

Overfladefejl er tilladt inden for følgende grænser, hvis fersknerne eller nektarinerne bevarer deres væsentlige karakteristika med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

2 cm i længden for aflange fejl

0,5 cm2 i alt for alle øvrige fejl.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes på grundlag af:

omkreds eller

største diameter i tværsnit.

Ferskner og nektariner størrelsessorteres efter følgende skala:

Diameter

Størrelsesbetegnelse

(kode)

Omkreds

90 mm eller derover

AAAA

28 cm eller derover

mindst 80 mm, men under 90 mm

AAA

mindst 25 cm, men under 28 cm

mindst 73 mm, men under 80 mm

AA

mindst 23 cm, men under 25 cm

mindst 67 mm, men under 73 mm

A

mindst 21 cm, men under 23 cm

mindst 61 mm, men under 67 mm

B

mindst 19 cm, men under 21 cm

mindst 56 mm, men under 61 mm

C

mindst 17,5 cm, men under 19 cm

mindst 51 mm, men under 56 mm

D

mindst 16 cm, men under 17,5 cm

Den mindste tilladte størrelse for klasse »Ekstra« er 17,5 cm (omkreds) og 56 mm (diameter).

Størrelsesklasse D (diameter mindst 51 mm, men under 56 mm, og omkreds mindst 16 cm, men under 17,5 cm) er ikke tilladt i perioden 1. juli-31. oktober.

Størrelsessortering er obligatorisk for alle kvalitetsklasser.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

Følgende kvalitets- og størrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse:

A.   Kvalitetstolerancer

i)

Klasse »Ekstra«

5 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I eller undtagelsesvis kan omfattes af tolerancerne for denne klasse.

ii)

Klasse I:

10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis kan omfattes af tolerancerne for denne klasse.

iii)

Klasse II

10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene, dog bortset fra frugter, der er angrebet af råd, har udtalte stødmærker eller på anden måde er forringet således, at de er uegnede til konsum.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: 10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der afviger fra den på pakningen angivne størrelse, idet der dog højst tillades et udsving på 1 cm mere eller mindre ved størrelsessortering efter omkreds og 3 mm mere eller mindre ved størrelsessortering efter diameter. For ferskner og nektariner i den mindste størrelsesklasse gælder denne tolerance kun for frugter, hvis størrelse er maksimalt 6 mm (omkreds) eller 2 mm (diameter) mindre end de fastsatte mindstestørrelser.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet af hver pakning skal være ensartet og må kun bestå af ferskner eller nektariner af samme oprindelse, sort, kvalitet, modningsgrad og størrelse og, for klasse »Ekstra«, samme farve.

Den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

Uanset ovennævnte bestemmelser i dette punkt kan produkter, der er omfattet af denne forordning, i salgspakninger med en nettovægt på højst 3 kg, blandes med friske frugter og grøntsager af andre arter på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 48/2003 (2).

B.   Emballering

Ferskner og nektariner skal emballeres således, at de er passende beskyttet.

De materialer, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke forårsager ydre eller indre forringelser af produkterne. Hvis produkterne forsynes med handelsmæssige oplysninger på fx papir eller klæbemærker, skal der ved fremstillingen af mærkningen være anvendt giftfri trykfarve og lim.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim, og uden at skindet beskadiges.

Pakninger skal være fri for fremmedlegemer.

C.   Præsentation

Ferskner og nektariner kan præsenteres på følgende måder:

i småpakninger

adskilt fra hinanden i et enkelt lag i klasse »Ekstra«.

For klasse I og II:

i et eller to lag eller

i højst fire lag, hvis frugterne placeres i formede indsatse af stift materiale, så frugterne i de forskellige lag ikke hviler på hinanden.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hver emballage skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og adresse

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

for alle pakninger undtagen færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter angivelsen »pakkeri og/eller afsender« eller en tilsvarende forkortelse

for færdigpakninger: navn og adresse på sælger med sæde i EU efter angivelsen »pakket for:« eller en tilsvarende angivelse. I så fald skal mærkningen også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Sælger udleverer al information om kodens betydning, som kontrolmyndigheden finder nødvendig.

B.   Produktets art

»Ferskner« eller »Nektariner«, hvis indholdet ikke er synligt udefra

frugtkødets farve

sortsnavn (valgfrit).

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland og eventuelt produktionsområde eller national, regional eller lokal betegnelse.

D.   Handelsmæssige oplysninger

klasse

størrelse (udtrykt ved mindste og største diameter eller omkreds eller ved den i afsnit III »Størrelsessortering« fastsatte bogstavkode for størrelse)

stykantal (valgfrit)

minimumssukkerindhold målt ved refraktometri og udtrykt i Brix-grader (valgfrit)

maksimumsfasthed målt ved penetrometri og udtrykt i kg/0,5 cm2 (valgfrit).

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit)

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, på pakningerne, hvis de indeholder salgspakninger, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Mærkningen af sådanne pakninger må ikke være vildledende. Ligger pakningerne på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to af pallens sider.


(1)  Normerne gælder for alle typer af arten Prunus persica Sieb. og Prunus persica Zucc., såvel ferskner som nektariner eller lignende (blodferskner og clingferskner) med løsnede eller ikke løsnede sten, med eller uden dun.

(2)  EFT L 7 af 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1862/2004

af 26. oktober 2004

om fastsættelse af handelsnormer for vandmeloner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til forordning (EF) nr. 1093/97 er anført de produkter, der skal fastsættes handelsnormer for, herunder vandmeloner. Kommissionens forordning (EF) nr. 1093/97 af 16. juni 1997 om fastsættelse af handelsnormer for vandmeloner (2) er blevet ændret mange gange. Af hensyn til klarheden bør forordning (EF) nr. 1093/97 derfor ophæves og erstattes af en ny forordning fra den 1. januar 2005.

(2)

Med henblik herpå og for at bevare gennemskueligheden på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de normer CEE/ONU FFV-37 for afsætning af og kvalitetskontrol med vandmeloner, der anbefales af arbejdsgruppen for kvalitetsnormer for landbrugsprodukter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (ECE/FN), inkl. nylige ændringer.

(3)

Formålet med at anvende nye normer er at fjerne produkter af utilfredsstillende kvalitet fra markedet, tilpasse produktionen til forbrugernes krav og lette handelsforbindelserne på grundlag af loyal konkurrence for således at forbedre produktionens rentabilitet.

(4)

Normerne gælder for alle handelsled. Transport over længere afstand, opbevaring i længere tid og de forskellige håndteringer af produkterne kan medføre visse forandringer som følge af produkternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre letfordærvelige karakter. Der bør tages hensyn til disse ændringer ved anvendelsen af normerne i handelsleddene efter forsendelsesleddet.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Handelsnormerne for vandmeloner henhørende under KN-kode 0807 11 er anført i bilaget.

Normerne gælder for alle handelsled på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2200/96.

Dog kan produkterne i de handelsled, som følger efter forsendelsen, have følgende fejl i forhold til de i normerne indeholdte krav:

a)

en mindre forringelse af friskheden og fastheden

b)

mindre ændringer som følge af deres udvikling og mere eller mindre udtalte letfordærvelighed.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1093/97 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 158 af 17.6.1997, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


BILAG

NORMER FOR VANDMELONER

I.   DEFINITION

Normerne gælder for vandmeloner af sorter (kultivarer) af Citrullus lantus (Thunb.) Matsum. og Nakai, som skal leveres til forbrugerne i frisk tilstand, bortset fra vandmeloner til industriel forarbejdning.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Formålet med normerne er at definere kvalitetskravene til vandmeloner efter klargøring og emballering.

A.   Mindstekrav til kvaliteten

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at vandmelonerne skal være:

hele

sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadedyr

praktisk taget fri for skadedyrsangreb

faste og tilstrækkeligt modne; kødets farve og smag skal svare til en tilstrækkelig grad af modenhed

ikke revnede

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Vandmelonernes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering, og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Mindstekrav til modenhed

Vandmelonerne skal være tilstrækkeligt udviklet og modne. Kødets brydningsindeks skal være på mindst 8o Brix målt i frugtkødet ved den største diameter i tværsnit.

C.   Klasseinddeling

Vandmelonerne inddeles i følgende to klasser:

i)

Klasse I

Vandmeloner i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være sortstypiske.

Følgende små fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

små formfejl

mindre farvefejl på skallen (en lysere skal på det sted, hvor vandmelonen under væksten har rørt jorden, betragtes ikke som en fejl)

små helede overfladiske revner

små fejl på skallen på grund af gnidning og håndtering, idet arealet af den pågældende del af overfladen ikke må overstige en sekstendedel af vandmelonens samlede overflade.

Vandmelonens stilk må ikke være længere end 5 cm.

ii)

Klasse II

Denne klasse indbefatter vandmeloner, som ikke kan placeres i klasse I, men som opfylder ovennævnte mindstekrav.

Følgende fejl er tilladt, hvis vandmelonerne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

formfejl

helede overfladiske revner

fejl i skallens farve (en lysere skal på det sted, hvor vandmelonen under væksten har rørt jorden, betragtes ikke som en fejl)

små stød- og trykpletter

overfladefejl, som skyldes gnidning eller håndtering eller skadedyrs- eller sygdomsangreb; arealet af den pågældende del af overfladen må ikke overstige en ottendedel af vandmelonens samlede overflade.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes af stykvægten. Mindstevægten er fastsat til 1 kg.

For vandmeloner i pakninger må vægtforskellen mellem den letteste og den tungeste melon i samme pakning ikke overstige 2 kg, dog 3,5 kg, hvis den letteste vandmelon vejer 6 kg eller derover.

Kravet om ensartet vægt er ikke obligatorisk for vandmeloner i løs afladning.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

Kvalitets- og størrelsestolerancer er tilladt i hver pakning (eller i hvert parti, hvis det drejer sig om produkter i løs afladning), hvis indhold ikke opfylder kravene til den angivne klasse.

A.   Kvalitetstolerancer

i)

Klasse I

10 % efter antal eller vægt af vandmeloner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder ind under tolerancerne for denne klasse.

ii)

Klasse II

10 % efter antal eller vægt af vandmeloner, der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene, dog bortset fra vandmeloner, der er synligt angrebne af råd eller på anden måde forringet, således at de er uegnede til konsum.

B.   Størrelsestolerancer

For alle kvalitetsklasser: 10 % efter antal eller vægt af vandmeloner, som ikke svarer til den angivne størrelse, men ligger inden for tolerancen på +/– 1 kg for den angivne størrelse.

Tolerancen kan under ingen omstændigheder omfatte vandmeloner, der vejer under 1 kg.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet af hver pakning (eller af hvert parti, hvis det drejer sig om produkter i løs afladning) skal være ensartet og må kun bestå af vandmeloner af samme oprindelse, sort og kvalitet.

Den synlige del af hver pakning (eller af hvert parti, hvis det drejer sig om produkter i løs afladning) skal være repræsentativ for hele indholdet.

For vandmeloner i klasse I skal skallens form og farve endvidere være ensartet.

Uanset ovenstående bestemmelser kan de af denne forordning omfattede produkter i salgspakninger af en nettovægt på 3 kg og derunder være blandet med friske frugter og grøntsager af forskellige arter på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 48/2003 (1).

B.   Emballering

Vandmelonerne skal emballeres således, at de er passende beskyttet.

Materialer, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med sværte eller lim, der er giftfri.

Når etiketter, der er anbragt direkte på vandmelonerne, fjernes, må de ikke efterlade synlige spor af lim eller overfladefejl.

Pakningerne (eller partierne, hvis det drejer sig om produkter i løs afladning) skal være fri for ethvert fremmedlegeme.

Vandmeloner, der transporteres i løs afladning, skal holdes adskilt fra køretøjets gulv og sider ved hjælp af passende beskyttelsesmateriale, som skal være nyt og rent, og som ikke vil kunne overføre unormal smag eller lugt til frugten.

C.   Præsentation

Vandmelonerne kan præsenteres:

i pakninger, herunder storpakninger

i løs afladning (direkte pålæsset et transportkøretøj).

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hver emballage skal være forsynet med følgende oplysninger, anbragt på samme side og anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

Det er ikke nødvendigt at anføre de i stk. 1 anførte oplysninger på pakningerne, hvis disse indeholder salgspakninger, og oplysningerne er synlige udefra og er anført på hver pakke. Pakkerne må ikke mærkes på en sådan måde, at det kan vildlede forbrugerne. Hvis pakkerne frembydes på en palle, anføres oplysningerne på sedler, der anbringes synligt på mindst to sider af pallen.

For vandmeloner, der transporteres i løs afladning (direkte pålæsset et transportkøretøj), skal disse oplysninger stå i et dokument, der ledsager varerne, og som er fastgjort synligt inden i køretøjet.

For denne præsentationstype er det ikke obligatorisk at angive størrelse.

A.   Identifikation

Navn og adresse på pakker og/eller afsender.

Denne angivelse kan erstattes af følgende:

for alle pakninger undtagen forpakninger pakkerens og/eller afsenderens kode, der er udstedt eller anerkendt af en officiel tjeneste, og som anbringes efter angivelsen »pakker og/eller afsender« eller en tilsvarende forkortelse

for forpakninger navn og adresse på den i EF etablerede sælger, som anbringes efter angivelsen »pakket for:« eller en tilsvarende angivelse. I så fald skal mærkningen også omfatte pakkers og/eller afsenders kode. Sælger meddeler alle oplysninger, som kontroltjenesten finder nødvendige for at kunne forstå koden.

B.   Produktets art

»vandmeloner«, hvis indholdet ikke er synligt udefra

sortsnavn (valgfrit)

frugtkødets farve, hvis ikke rød

i givet fald »uden kerner« (2).

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland og eventuelt produktionsområde eller national, regional eller lokal betegnelse.

D.   Handelsmæssige oplysninger

klasse

størrelse (ved sortering), udtrykt ved minimums- og maksimumsvægt

stykantal (valgfrit)

nettovægt (valgfrit).

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit)


(1)  EFT L 7 af 11.1.2003, s. 65.

(2)  Vandmeloner uden kerner kan indeholde underudviklede og undertiden udviklede kerner.


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1863/2004

af 26. oktober 2004

om handelsnormer for champignoner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Champignoner figurerer i bilag I til forordning (EF) nr. 2200/96 blandt de produkter, som der skal fastsættes handelsnormer for. Kommissionens forordning (EF) nr. 982/2002 af 7. juni 2002 om handelsnormer for champignoner (2) er blevet ændret flere gange. For klarhedens skyld bør forordning (EF) nr. 982/2002 ophæves og afløses af en ny forordning.

(2)

For at bevare gennemsigtigheden på verdensmarkedet bør der tages hensyn til den FN/ECE-norm FFV-24 om afsætning af champignoner (Agaricus) og kontrol af deres handelskvalitet, som arbejdsgruppen for fastsættelse af kvalitetsnormer for landbrugsprodukter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har anbefalet.

(3)

Formålet med de nye normer er at fjerne produkter af for dårlig kvalitet fra markedet og omlægge produktionen, således at produkterne kommer til at opfylde forbrugernes ønsker, og at fremme samhandelen på loyale konkurrencevilkår og på den måde gøre produktionen mere rentabel.

(4)

Normerne gælder i alle afsætningsled. Transport over længere afstand, opbevaring i længere tid og de forskellige håndteringer af produkterne kan medføre visse forandringer som følge af produkternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre letfordærvelige karakter. Der bør tages hensyn til disse forandringer, når normerne anvendes i de afsætningsled, som følger efter forsendelsesleddet.

(5)

Da produkter i klasse »Ekstra« skal sorteres og emballeres særligt omhyggeligt, bør der kun tages hensyn til forringelse af deres friskhed og fasthed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Handelsnormerne for champignoner henhørende under KN-kode 0709 51 00 er anført i bilaget.

Normerne gælder i alle afsætningsled på betingelserne i forordning (EF) nr. 2200/96.

I forhold til normerne kan produkterne i afsætningsleddene efter forsendelsesleddet dog:

a)

udvise en mindre forringelse af friskheden og fastheden

b)

for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: udvise lettere kvalitetsforandring på grund af deres udvikling eller mere eller mindre letfordærvelige karakter.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 982/2002 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 150 af 8.6.2002, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


BILAG

NORMER FOR CHAMPIGNONER (Agaricus)

I.   DEFINITION

Normerne gælder for frugtlegemer (formeringsorganer) af sorter af arten Agaricus (syn. Psalliota), der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne, undtagen champignoner til industriel forarbejdning.

Champignoner inddeles i handelstyper og inddeles først og fremmest i to grupper:

champignoner med rod, hvor den nedre del af stokken ikke er skåret af

champignoner uden rod, hvor den nedre del af stokken er skåret af.

I disse to grupper skelnes der mellem følgende udviklingsstadier:

champignoner, der er helt lukkede, (eller tilsvarende betegnelse), dvs. champignoner, hvis hat er fuldstændigt lukket

champignoner med intakt lamelsvøb, dvs. champignoner, hvis hat og stok er forbundet med et svøb

åbne champignoner, dvs. champignoner, hvis hat er åben (udposet eller flad, hatteranden skal være lettere bøjet nedad)

flade champignoner, dvs. champignoner, hvis hat er helt åben (men hatteranden hverken for meget bøjet nedad eller opad).

Desuden inddeles champignoner i to typer farve:

»hvid«,

»brun« eller »kastanjebrun«.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Ved normerne fastsættes der kvalitetskrav, som champignoner skal opfylde efter klargøring og emballering.

A.   Mindstekrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at champignoner skal være:

hele; i tilfælde af champignoner uden rod skal snittet være rent

sunde; produkter, der er angrebet af råd, med stærkt brunlig stok eller forringet i en sådan grad, at de er uegnet til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for andre synlige fremmedlegemer end dækjord

frisk udseende; der skal tages hensyn til lamellernes farve, der er karakteristisk for sorten og/eller handelstypen

praktisk taget fri for skadedyr

praktisk taget fri for skadedyrsangreb

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Champignonernes udvikling og tilstand skal være sådan, at de kan:

tåle transport og håndtering og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B.   Klassifikation

Champignoner inddeles i følgende tre klasser:

i)

Klasse »Ekstra«

Champignoner i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal fremvise handelstypens karakteristiske form, aspekt, udvikling og farve. De skal være velformet.

De må ikke udvise fejl, bortset fra meget små overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden og præsentationen i emballagen.

For champignoner uden rod skal snittet være næsten vinkelret på længdeaksen.

Champignoner skal praktisk talt være fri for dækjord. Champignoner med rod kan dog fremvise spor af dækjord på stokken.

ii)

Klasse I

Champignoner i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal fremvise handelstypens karakteristiske form, aspekt, udvikling og farve.

Følgende små fejl tillades dog, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:

mindre fejl ved formen

lettere fejlfarvning

lette overfladiske stødpletter

lette spor af dækjord; champignoner med rod kan dog have lidt dækjord på stokken.

For champignoner uden rod skal snittet være næsten vinkelret på længdeaksen.

iii)

Klasse II

Denne klasse omfatter champignoner, som ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder ovennævnte mindstekrav.

Følgende fejl kan accepteres, hvis champignonerne bibeholder deres væsentlige kendetegn med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

fejl ved formen

farvefejl

små stødpletter

mindre ændring af stokken

mindre vandindhold i stokken

affarvede skæl

hule stokke

spor af dækjord; champignoner med rod kan dog have lidt dækjord på stokken.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen fastlægges ud fra hattens diameter og stokkens længde efter følgende specifikationer:

Mindstestørrelse

Hattens maksimale diameter skal mindst være 15 mm for lukkede og åbne champignoner og champignoner med svøb og 20 mm for flade champignoner.

Stokkens længde

Stokkens længde måles

for åbne og flade champignoners vedkommende, fra lamellerne under hatten

for lukkede champignoners vedkommende, fra svøbet.

Størrelsessortering er obligatorisk for champignoner af klassen »Ekstra« efter følgende tabel, og champignoner af klasse I og II skal overholde den specificerede størrelsesskala, hvis oplysningerne »små«, »middel« eller »store« er angivet:

Lukkede, tilsvøbede og åbne champignoner

Hattens diameter

Stokkens maksimale længde

Størrelse

Maksimalt interval

for afskårne champignoner

for ikke-afskårne champignoner

Små

15-45 mm

1/2 af hattens diameter

2/3 af hattens diameter

Middel

30-65 mm

Store

50 mm og derover


Flade champignoner

Hattens diameter

Stokkens maksimale længde

Størrelse

Maksimalt interval

for afskårne champignoner

for ikke-afskårne champignoner

Små

20-55 mm

2/3 af hattens diameter

Store

50 mm og derover

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

Følgende tolerancer for kvalitet og størrelse for citrusfrugter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, gælder for den enkelte pakning.

A.   Kvalitetstolerancer

i)

Klasse »Ekstra«

5 % efter antal eller vægt af champignoner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse.

ii)

Klasse I

10 % efter antal eller vægt af champignoner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse.

iii)

Klasse II

10 % efter antal eller vægt af champignoner uden stok og 10 % efter antal eller vægt af champignoner, der af andre årsager hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene, bortset fra produkter, der er angrebet af råd eller udviser andre forringelser, som gør dem uegnet til konsum.

B.   Særlige tolerancer for udviklingsstadet.

i)

Klasse »Ekstra«

Tilsammen 5 % efter antal eller vægt af champignoner på det foregående og det efterfølgende udviklingsstade er tilladt.

ii)

Klasse I

Tilsammen 10 % efter antal eller vægt af champignoner på det foregående og det efterfølgende udviklingsstade er tilladt.

iii)

Klasse II

Champignoner på forskellige udviklingsstader kan sammenblandes i samme pakning. Hvis udviklingsstadet er angivet, tillades tilsammen højst 25 % champignoner efter antal eller vægt på det foregående og det efterfølgende udviklingsstade.

C.   Størrelsestolerancer

For alle klasser: 10 % champignoner, der ikke svarer til de angivne størrelser, i antal eller vægt.

V.   BESTEMMELSER OM PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet af hver pakning skal være ensartet og må kun bestå af champignoner af samme oprindelse, handelstype, udviklingsstade (jf. dog bestemmelserne i punkt IV.B ovenfor), kvalitet og størrelse (i tilfælde af størrelsessortering).

Pakninger med en nettovægt på 1 kg og derunder kan indeholde blandinger af champignoner med forskellig farve, hvis de er ensartede med hensyn til kvalitet, udviklingsstade og størrelse (i tilfælde af størrelsessortering) og oprindelse for hver enkelt farves vedkommende.

Den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

Uanset ovennævnte bestemmelser i dette punkt kan produkter, der er omfattet af denne forordning, i salgspakninger med en nettovægt på 3 kg eller derunder, blandes med friske frugter og grøntsager af andre arter på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 48/2003 (1).

B.   Emballering

Champignoner skal emballeres, således at produktet sikres passende beskyttelse.

Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke kan fremkalde ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelsen af materialer såsom papir og klistermærker med forretningsmæssige oplysninger er tilladt, hvis der er anvendt giftfri farve eller lim til påtrykningen eller mærkningen.

Klæbemærker, der påsættes hvert enkelt produkt, skal kunne aftages uden at efterlade synlige spor af lim eller fejl i skindet.

Pakningerne skal være fri for fremmedlegemer, herunder for megen dækjord.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hver engrosemballage skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakkeriets og/eller afsenderens navn og adresse

Disse oplysninger kan erstattes af følgende:

for alle pakninger undtagen færdigpakninger: den officielt udstedte eller anerkendte kode for pakkeriet og/eller afsenderen efter angivelsen »pakkeri og/eller afsender« eller en tilsvarende forkortelse

for færdigpakninger: navn og adresse på sælger med sæde i EU efter angivelsen »pakket for:« eller en tilsvarende angivelse. I så fald skal mærkningen også omfatte koden for pakkeriet og/eller afsenderen. Sælger udleverer al information om kodens betydning, som kontrolmyndigheden finder nødvendig.

B.   Produktets art

Hvis indholdet ikke er synligt udefra:

»Champignoner«

»Uden rod« eller »Med rod«

»Farve« i tilfælde af anden farve end hvid

Udviklingsstade (valgfrit)

I tilfælde af pakninger med en blanding af champignoner med forskellig farve skal navnene på de forskellige farver angives.

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsesland og eventuelt produktionsområde eller national, regional eller lokal betegnelse

I tilfælde af pakninger med en blanding af champignoner med forskellig farve og oprindelse skal de enkelte oprindelseslande angives ved siden af navnet på de pågældende farver.

D.   Handelsmæssige oplysninger

Klasse

Størrelse (hvis størrelsessorteret) udtrykt ved hattens mindste og største diameter eller oplysningen: »små«, »middel« eller »store«

Nettovægt.

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit)

Det er ikke nødvendigt at anføre de oplysninger, som er nævnt i første afsnit, på pakningerne, hvis de indeholder salgspakninger, der kan ses udefra, og som hver især er påført disse oplysninger. Disse pakninger må ikke være påført vildledende mærkning. Er de anbragt på paller, skal oplysningerne anføres på en etiket, der anbringes synligt på mindst to af pallens sider.


(1)  EFT L 7 af 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1864/2004

af 26. oktober 2004

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i den landbrugsaftale (2) der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, forpligtede EF sig til fra den 1. juli 1995 på visse betingelser at åbne EF-toldkontingenter for svampekonserves af arten Agaricus spp. henhørende under KN-kode 0711 90 40, 2003 10 20 og 2003 10 30.

(2)

Betingelserne for forvaltning af disse kontingenter er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/95 af 6. september 1995 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for Agaricus-svampekonserves (3). I betragtning af erfaringen fra anvendelsen af nævnte forordning er det nødvendigt at ændre nogle af de nuværende betingelser for at forenkle og afklare ordningen. For klarhedens skyld er det nødvendigt at ophæve forordning (EF) nr. 2125/95 og erstatte den med en ny forordning fra den 1. januar 2005.

(3)

Det bør sikres, at overgangen mellem de to ordninger forløber så glat som muligt. Med henblik herpå bør visse detaljerede regler for anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/95 overtages og de traditionelle importtidsplaner bør opretholdes.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (4) blev den kombinerede nomenklatur for visse frugter og grøntsager samt produkter på basis af frugt og grøntsager ændret, især for visse former for svampekonserves af arten Agaricus.

(5)

I protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2003/18/EF (5), er der fastsat en ordning for import til EF af visse former for svampekonserves af arten Agaricus med oprindelse i Rumænien.

(6)

I protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2003/286/EF (6), er der fastsat en ordning for import til EF af visse former for svampekonserves af arten Agaricus med oprindelse i Bulgarien.

(7)

Uden at foregribe resultatet af forhandlingerne ifølge artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1994) og for at bevare den traditionelle handelsstrøm, samtidig med at det sikres, at EF-markedet forbliver åbent for nye leverandørlande, bør der ved den mængde Agaricus-svampekonserves, der kan importeres til EF under toldkontingenterne, tages hensyn til de præferencer, der er fastsat i Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien. Med henblik herpå bør de mængder, der tildeles andre tredjelande end Bulgarien og Rumænien, klart adskilles fra de mængder, der tildeles Bulgarien og Rumænien. I betragtning af udnyttelsen af den reserve, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2125/95 i de seneste år, bør reserven inkorporeres i den mængde, der tildeles Kina, for at undgå afbrydelse af handelen med dette særlige leverandørland.

(8)

Der bør indføres bestemmelser for at muliggøre en effektiv fordeling af EF’s toldkontingenter for svampekonserves i ethvert år. For at undgå afbrydelse af EF’s handel med tredjelande bør sådanne bestemmelser baseres på de data, der er til rådighed efter de første seks måneder i et givet år.

(9)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for at sikre, at den fulde toldsats i den fælles toldtarif opkræves for de mængder, der overskrider toldkontingenterne. Disse bestemmelser bør omfatte udstedelse af licenser efter udgangen af en periode, i hvilken mængderne kontrolleres og medlemsstaterne indsender de fornødne meddelelser. Bestemmelserne enten supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (7).

(10)

Der bør fortsat være en passende forsyning med de pågældende produkter på EF-markedet til stabile priser. Der bør undgås unødvendige markedssammenbrud i form af store prisudsving og negative virkninger for EF-producenterne. Med henblik herpå bør konkurrencen mellem importører skærpes og den administrative byrde for importørerne lettes.

(11)

Af hensyn til de nuværende importører, der normalt importerer væsentlige mængder af de pågældende produkter, og nye importører, der melder sig på markedet og også bør have en rimelig chance for at ansøge om licenser for en mængde svampekonserves under toldkontingenterne, bør der skelnes mellem traditionelle importører og nye importører. Der bør gives en klar definition af disse to kategorier importører, og der bør fastsættes visse kriterier for ansøgernes status og udnyttelsen af de tildelte licenser.

(12)

Det er mere hensigtsmæssigt at foretage en fordeling på hver kategori importører på grundlag af de rent faktisk importerede mængder end på grundlag af de udstedte licenser. Flere års erfaring med den nuværende ordning viser, at det er unødvendigt at opretholde fordelingen af kontingenterne på traditionelle og nye importører med hensyn til Bulgarien og Rumænien, da EF’s efterspørgsel efter svampekonserves fra disse lande ligger et godt stykke under kontingentmængderne.

(13)

De af hver kategori importører indgivne licensansøgninger om import af svampekonserves fra andre tredjelande end Bulgarien og Rumænien bør underkastes visse restriktioner. Sådanne restriktioner er nødvendige for ikke blot at sikre, at konkurrencen mellem importører bevares, men også for at sikre, at hver importør med en ægte kommerciel virksomhed inden for frugt og grøntsager får lejlighed til at forsvare sin legitime handelsposition over for andre importører, og at en enkelt importør ikke er i stand til at kontrollere markedet.

(14)

For at forbedre og forenkle forvaltningen af toldkontingenterne for svampekonserves bør der indføres klare bestemmelser for datoerne og procedurerne for indgivelse af licensansøgninger og medlemsstaternes myndigheders udstedelse af licenserne.

(15)

For at formindske importørernes administrative byrde bør licensansøgninger kun indgives i den medlemsstat, hvor importøren er opført i et handelsregister.

(16)

Der behøves også foranstaltninger for at holde licensansøgninger i spekulationsøjemed, der kan medføre, at toldkontingenterne ikke udnyttes helt, på et minimum. På grund af det pågældende produkts art og værdi bør der stilles en sikkerhed for hvert ton (drænet nettovægt) af det pågældende produkt, som der indgives en ansøgning om importlicens for, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000. Sikkerheden bør være tilstrækkelig høj til at afværge ansøgninger i spekulationsøjemed, men ikke så høj, at den afskrækker de importører, der driver ægte kommerciel virksomhed inden for forarbejdede frugter og grøntsager. De mest passende objektive kriterier for fastsættelsen af sikkerheden er en grænse på 2 % af den gennemsnitlige tillægstold på import til EF af svampekonserves af arten Agaricus spp., der for tiden henhører under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30.

(17)

For at importørerne kan imødekomme efterspørgslen på markedet for svampekonserves og reagere hurtigt på de svingende markedsvilkår, bør importørerne have mulighed for at anmode medlemsstaternes myndigheder om tilbagekaldelse af licensansøgninger, de har indgivet, hvis den mængde, som licensen er udstedt for, er mindre end den mængde, der oprindeligt blev ansøgt om.

(18)

For at sikre en korrekt udnyttelse af kontingenterne bør medlemsstaterne regelmæssigt meddele de mængder, for hvilke importørerne ikke har udnyttet de licenser, som myndighederne har udstedt. Ved beregningen af de mængder, der er udstedt licenser for, bør der tages hensyn til tilbagekaldelse af licensansøgninger, som importørerne anmoder om.

(19)

Med henblik på forvaltning af toldkontingenterne for svampekonserves bør importører, der indgiver licensansøgninger, vedlægge deres ansøgninger til medlemsstatens myndigheder en erklæring om, at de accepterer og overholder restriktionerne i denne forordning. For at forhindre misbrug af ordningen bør medlemsstaterne kunne skønne, om producenter skal pålægges sanktioner i tilfælde, hvor de indgiver falske, vildledende eller unøjagtige ansøgninger og/eller erklæringer til deres myndigheder.

(20)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger, for at importører fra Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnte »de nye medlemsstater«) kan nyde godt af denne forordning.

(21)

Der bør fastsættes ordninger for år 2005 og 2006 for at sikre, at der skelnes mellem på den ene side traditionelle importører og nye importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 og på den anden side traditionelle importører og nye importører i de nye medlemsstater.

(22)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2004 af 27. februar 2004 om overgangsforanstaltninger til forordning (EF) nr. 2125/95 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (8) er der fastsat overgangsforanstaltninger og -ordninger for 2004. Disse overgangsforanstaltninger bliver forældet efter den 31. december 2004. Nævnte forordning bør derfor ophæves fra den 1. januar 2005.

(23)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning af toldkontingenter og toldsatser

1.   Der åbnes toldkontingenter for import til EF af svampekonserves af arten Agaricus spp. henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30 (i det følgende benævnt »svampekonserves«) på betingelserne i denne forordning. Størrelsen af hvert toldkontingent og den periode, de gælder for, er anført i bilag I.

2.   Den gældende værditoldsats er på 12 % for produkter henhørende under KN-kode 0711 51 00 (løbenummer 09.4062) og på 23 % for produkter henhørende under KN-kode 2003 10 20 og 2003 10 30 (løbenummer 09.4063).

Har produkterne oprindelse i Rumænien (løbenummer 09.4726), anvendes der dog en enhedstoldsats på 8,4 %, og har produkterne oprindelse i Bulgarien (løbenummer 09.4725), opkræves der ingen told.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»de nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

2)

»andre lande«: tredjelande undtagen Kina, Bulgarien og Rumænien

3)

»myndigheder«: det eller de organer, som en medlemsstat har udpeget til at gennemføre denne forordning

4)

»referencemængde«: den maksimumsmængde (drænet nettovægt) for svampekonserves med oprindelse i Kina og/eller andre lande, som en traditionel importør importerede pr. kalenderår i et af de tre sidste kalenderår. Der tages ikke hensyn til importen af svampekonserves med oprindelse i de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 ved beregningen af referencemængden.

Artikel 3

Kategorier importører

1.   Ved »traditionelle importører« forstås importører, der kan bevise, at:

a)

de opnåede licenser efter forordning (EF) nr. 2125/95 eller nærværende forordning i hvert af de tre foregående kalenderår

b)

de importerede svampekonserves til EF i mindst to af de tre foregående kalenderår

c)

de i året forud for indgivelsen af ansøgningen importerede og/eller eksporterede mindst 100 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, til/fra EF.

2.   Ved »nye importører« forstås andre importører end de i stk. 1 omhandlede, det være sig fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger, der i hvert af de to foregående kalenderår har importeret til og/eller eksporteret fra Fællesskabet mindst 50 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96. Opfyldelsen af denne forpligtelse dokumenteres enten ved, at den pågældende er optaget i et handelsregister i medlemsstaten, ved alternativ dokumentation, der godkendes af medlemsstaten, eller ved et import- og/eller eksportbevis.

Artikel 4

Fremlæggelse af importlicenser

Al import til EF under de i artikel 1 omhandlede toldkontingenter sker mod fremlæggelse af en importlicens, i det følgende benævnt »licens«, som er udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 5

Licensansøgninger og licenser

1.   Forordning (EF) nr. 1291/2000 gælder for licenser, undtagen hvis andet er fastsat i nærværende forordning.

2.   Licenserne er gyldige i ni måneder regnet fra deres faktiske udstedelsesdag, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, dog ikke ud over den 31. december i det pågældende år.

3.   Det sikkerhedsbeløb, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, er på 40 EUR/t (drænet nettovægt).

4.   I rubrik 8 i licensansøgningen og i importlicensen angives oprindelseslandet, og »ja« markeres med et kryds. Licensen er kun gyldig for indførsler med oprindelse i det angivne land.

5.   I rubrik 24 i licensen anføres en af angivelserne i bilag II.

6.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettighederne i forbindelse med importlicenser ikke overdrages.

7.   Artikel 35, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse.

8.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan den mængde, der overgår til fri omsætning, ikke være større end den, der er angivet i importlicensens rubrik 17 og 18. Med henblik herpå anføres tallet »0« i licensens rubrik 19.

Artikel 6

Fordeling af de samlede mængder på traditionelle og nye importører

1.   Den samlede mængde for Kina og andre lande fordeles ifølge bilag I således:

a)

95 % til traditionelle importører

b)

5 % til nye importører.

2.   Er den tildelte mængde for indførsler med oprindelse i Kina og andre lande i andet halvår fra begyndelsen af kalenderåret ikke udnyttet fuldt ud af én kategori importører, tildeles resten den anden kategori.

3.   Den samlede mængde, der tildeles Bulgarien, og den samlede mængde, der tildeles Rumænien, tildeles ifølge bilag I uden skelnen mellem traditionelle og nye importører.

4.   For indførsler med oprindelse i Kina og andre lande anføres alt efter tilfældet »traditionel importør« eller »ny importør« i rubrik 20 i licensansøgningerne.

Artikel 7

Restriktioner for ansøgninger, der indgives af forskellige importører

1.   Den samlede mængde (drænet nettovægt) i de ansøgninger om licens for import til EF af svampekonserves med oprindelse i Kina og/eller andre lande, som en traditionel importør har indgivet, må i første eller andet halvår fra begyndelsen af kalenderåret ikke vedrøre en mængde på over 75 % af referencemængden.

2.   Den samlede mængde (drænet nettovægt) i de ansøgninger om licens for import til EF af svampekonserves med oprindelse i Kina og/eller andre lande, som en ny importør har indgivet, må i første eller andet halvår fra begyndelsen af kalenderåret ikke vedrøre en mængde på over 1 % af summen af de toldkontingenter, der er tildelt Kina og andre lande ifølge bilag I.

Artikel 8

Importørers indgivelse af licensansøgninger

1.   Licensansøgninger kan kun indgives af importører.

Licensansøgninger kan kun indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren er registreret.

For at underbygge licensansøgningerne fremlægger importørerne og især de traditionelle importører de nødvendige oplysninger, så de pågældende medlemsstater kan undersøge, om betingelserne i artikel 3 er opfyldt og overholdt.

Opnåede nye importører licenser ifølge forordning (EF) nr. 2125/95 eller nærværende forordning i det foregående kalenderår, skal de også godtgøre, at mindst 50 % af den mængde, der blev tildelt dem, rent faktisk overgik til fri omsætning i EF.

2.   Importører indgiver deres licensansøgninger i løbet af de fem første arbejdsdage i januar og/eller de fem første arbejdsdage i juli.

3.   Importører vedlægger deres licensansøgninger en erklæring om, at de accepterer og retter sig efter artikel 7.

Erklæringerne underskrives af importøren, som derved attesterer deres rigtighed.

Artikel 9

Indberetning af licensansøgninger

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de mængder, der er indgivet licensansøgninger for:

a)

den syvende arbejdsdag i januar for licenser, der er indgivet i januar

b)

den syvende arbejdsdag i juli for licenser, der er indgivet i juli.

Indberetningerne opdeles pr. produkt ifølge den kombinerede nomenklatur og oprindelse. For indførsler med oprindelse i Kina og/eller andre lande skal indberetningerne også indbefatte særskilte tal for de mængder af hvert produkt, som henholdsvis traditionelle og nye importører har ansøgt om.

Indberetningerne foretages elektronisk og følger den model, som Kommissionen har meddelt medlemsstaterne med henblik herpå.

Artikel 10

Udstedelse af licenser

1.   Medlemsstaternes myndigheder udsteder licenserne den syvende arbejdsdag efter den i artikel 9 omhandlede indberetning på betingelserne i stk. 2.

2.   Konstateres det i januar og/eller juli, at de mængder, der ansøges om, overstiger den disponible mængde, træffer Kommissionen ved en forordning beslutning om en enhedsnedsættelsessats for de pågældende licensansøgninger og suspenderer om nødvendigt udstedelsen af licenser for de efterfølgende ansøgninger.

I så tilfælde udsteder medlemsstaternes myndigheder licenser på den tredje arbejdsdag efter den i første afsnit omhandlede forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 11

Tilbagekaldelse af licensansøgninger

Er den mængde, som der udstedes en licens for, ifølge artikel 10, stk. 2, mindre end den mængde, som licensansøgningen er indgivet for, kan den pågældende importør anmode myndighederne om at kalde licensansøgningen tilbage inden tre arbejdsdage efter ikrafttrædelsen af den forordning, der er vedtaget ifølge artikel 10, stk. 2. Ved en sådan tilbagekaldelse frigives den stillede sikkerhed straks helt.

Artikel 12

Oplysning om omfanget af udnyttelsen af kontingenterne

Kommissionen meddeler regelmæssigt medlemsstaterne på et passende tidspunkt og en passende måde, i hvilket omfang kontingenterne er udnyttet.

Artikel 13

Indberetning af uudnyttede licenser

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de mængder, som deres myndigheder har udstedt licenser for, men som importørerne ikke har udnyttet, så snart de har kendskab til mængderne. Ved beregningen af de mængder, der er udstedt licenser for, tages der hensyn til tilbagekaldelse af licensansøgninger ifølge artikel 11.

De i stk. 1 omhandlede meddelelser foretages elektronisk og følger den model, som Kommissionen har meddelt medlemsstaterne med henblik herpå.

Artikel 14

Internationale forpligtelser

1.   Svampekonserves med oprindelse i Bulgarien og Rumænien overgår til fri omsætning i EF i overensstemmelse med protokollerne om justering af de respektive handelsaspekter ved Europaaftalen med Bulgarien og Rumænien.

2.   Svampekonserves med oprindelse i Kina overgår til fri omsætning EF i henhold til artikel 55 til 65 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (9).

3.   De myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater for svampekonserves med oprindelse i Kina, er anført i bilag III.

Artikel 15

Ændring af licenser

1.   Indehaveren af en licens kan ansøge om en ændring af den KN-kode, for hvilken licensen er udstedt, hvis:

a)

den nye KN-kode, der ansøges om, er anført i artikel 1, stk. 1

b)

ansøgningen indgives til de myndigheder, der udstedte originallicensen, og ledsages af originallicensen og eventuelle dellicenser.

2.   I de i stk. 1 omhandlede tilfælde beholder de myndigheder, der udstedte originallicensen, denne og eventuelle dellicenser og udsteder en erstatningslicens og eventuelt en eller flere dellicenser på grundlag af erstatningslicensen.

3.   Erstatningslicensen og eventuelt dellicenser:

a)

udstedes for en mængde produkter, der højst er lig med den maksimumsmængde, som er til rådighed ifølge den erstattede licens eller dellicens

b)

indeholder i rubrik 20 nummer og dato for den erstattede licens eller dellicens

c)

indeholder i rubrik 13, 14 og 15 oplysninger om det nye produkt

d)

indeholder i rubrik 16 den nye KN-kode

e)

indeholder i de øvrige rubrikker de samme oplysninger som i den erstattede licens eller dellicens, især den samme udløbsdato.

4.   Medlemsstaterne informerer straks Kommissionen elektronisk om eventuelle erstatningslicenser, de har udstedt.

Artikel 16

Sanktioner for importører

1.   Konstateres det, at ansøgninger og/eller erklæringer, som en importør har indgivet til myndighederne i en medlemsstat, er falske, vildledende eller unøjagtige, medmindre dette helt klart skyldes en ægte fejl, udelukker medlemsstatens myndigheder importøren fra ordningen for licensansøgninger i de to halvår efter konstateringen.

2.   Medlemsstaterne kan vedtage supplerende nationale bestemmelser om indgivelse af licensansøgninger til deres myndigheder og indføre sanktioner for importører, der er momsregistreret på deres nationale territorium, idet sanktionerne skal stå i forhold til uregelmæssighedens alvor.

Artikel 17

Administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at etablere et indbyrdes administrativt samarbejde til sikring af, at denne forordning anvendes korrekt.

Artikel 18

Overgangsforanstaltninger for 2005 og 2006

Uanset artikel 3 gælder følgende definitioner for 2005 og 2006 og kun i de nye medlemsstater:

1)

Ved »traditionelle importører« forstås importører, der kan bevise, at:

a)

de importerede svampekonserves med anden oprindelse end i de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 i mindst to af de tre foregående kalenderår

b)

de i det foregående år importerede og/eller eksporterede mindst 100 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96

c)

de i litra a) og b) omhandlede indførsler fandt sted til den nye medlemsstat, hvor den pågældende importør har sit hovedsæde

d)

de i litra b) omhandlede udførsler gik til andre destinationer end de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004.

2)

Ved »nye importører« forstås andre importører end traditionelle importører, jf. nr. 1), der er handlende, fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger, og som kan bevise, at

a)

de importerede og/eller eksporterede mindst 50 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 med anden oprindelse end i de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004

b)

de i litra a) omhandlede indførsler fandt sted til den nye medlemsstat, hvor den pågældende importør har sit hovedsæde

c)

de i litra a) omhandlede udførsler gik til andre destinationer end de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004.

Artikel 19

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2125/95 og (EF) nr. 359/2004 ophæves med virkning fra 1. januar 2005.

Henvisninger til de ophævede forordninger læses som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 212 af 7.9.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 498/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 20).

(4)  EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1.

(5)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

(6)  EUT L 102 af 24.4.2003, s. 60.

(7)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).

(8)  EFT L 63 af 28.2.2004, s. 11.

(9)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG I

Omfanget af og anvendelsesperioden for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede kontingenter i t (drænet nettovægt)

Leverandørland

Hvert år fra den 1. januar til den 31. december

Bulgarien

2 875 (1)

Rumænien

500

Kina

23 750

Andre lande

3 290


(1)  Fra 1. januar 2006 forhøjes kontingentet for Bulgarien med 250 t hvert år.


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 5

—   spansk: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   tjekkisk: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   dansk: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   tysk: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   estisk: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   græsk: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   engelsk: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   fransk: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   italiensk: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   lettisk: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   litauisk: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   ungarsk: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltesisk: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   nederlandsk: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   polsk: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugisisk: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovakisk: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovensk: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   finsk: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   svensk: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


BILAG III

Liste over de kinesiske myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater som omhandlet i artikel 14, stk. 3:

General Administration of Quality Supervision

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1865/2004

af 27. oktober 2004

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af oktober 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1),

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af oktober 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98 og meddelt Kommissionen, udstedes der licenser for de mængder, der er anført i ansøgningerne, der nedsættes med procentsatserne i bilaget til denne forordning.

2.   Den endelige procentsats gældende for hvert kontingent i løbet af 2004 er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2296/2003 (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 35).


BILAG

Nedsættelsesprocentsatserne, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om for tranchen for oktober 2004, og som er gældende for 2004:

a)   delvis sleben ris eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for oktober 2004

Endelig procentsats gældende for kontingentet for 2004

USA

99,63

Thailand

0 (1)

93,14

Australien

100

Anden oprindelse

100


b)   afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for oktober 2004

Endelig procentsats gældende for kontingentet for 2004

USA

94,90

Thailand

99,72

Australien

3,32

Anden oprindelse

100


c)   brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00:

Oprindelse

Endelig procentsats gældende for kontingentet for 2004

Thailand

68,37

Australien

6,81

Guyana

0

USA

25

Anden oprindelse

34,36


(1)  Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

28.10.2004   

DA XM XM XM

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/41


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. maj 2004

om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget

(2004/734/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 49,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, særlig artikel 15 og 49,

under henvisning til Rådets afgørelse af 22. januar 2002 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget (1),

under henvisning til indstillingerne fra regeringerne for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

At Regionsudvalget som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse skal udvides ved beskikkelse af 95 medlemmer og 95 suppleanter, der repræsenterer regionale og lokale organer i de nye medlemsstater.

(2)

At udvalgets sammensætning skal sikre repræsentation af de regionale og lokale myndigheder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

For perioden indtil den 25. januar 2006 har Regionsudvalget følgende sammensætning:

som medlemmer er beskikket de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I til denne afgørelse

som suppleanter er beskikket de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2004.

På Rådets vegne

C. McCREEVY

Formand


(1)  EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.


LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ

LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE

LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS

LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS

ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI

REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S

WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES

ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV

SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ

ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

 

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BÉM Pavel

Lord Mayor of the Capital City of Prague

 

BŘEZINA Jan

President of the Regional Council of Olomoucký kraj

 

DOHNAL František

President of the Regional Council of Vysočina kraj

 

LÍNEK Roman

President of the Regional Council of Pardubický kraj

 

PAVEL Josef

President of the Regional Council of Karlovarský kraj

 

TOŠENOVSKÝ Evžen

President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj

 

ZAHRADNÍK Jan

President of the Regional Council of Jihočeský kraj

 

VLASÁK Oldřich

Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj

 

TESAŘÍK Martin

Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj

 

GANDALOVIČ Petr

Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj

 

HANÁK Jaroslav

Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

 

LANGŠÁDLOVÁ Helena

Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj

EESTI

 

ANSIP Andrus

Mayor of City of Tartu, Tartu City Government

 

KALLASVEE Teet

Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government

 

KÕIV Tõnis

Mayor of City of Paide, Paide City Government

 

MÄEKER Mart

Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government

 

MÜÜRSEPP Kurmet

Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government

 

SAVISAAR Edgar

Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government

 

TOBRELUTS Sirje

Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government

ΚYΠΡΟΣ

 

ZAMBELAS Michael

Mayor of Nicosia

 

MESIS Christos

Mayor of Mesa Yitonia

 

SARIKAS Fidias

Mayor of Paphos

 

GEORGIOU George

Mayor of Kato Polemidia

 

IACOVOU George

President of the Community Council of Ayioi Trimithias

 

ELENODOROU Spyros

President of the Community Council of Oroklini

LATVIJA

 

PURGALE Cilda

Chairman, Trikāta Rural Municipality Council

 

BARTKEVIČS Edvīns

Chairman Ogre County Council

 

JAUNSLEINIS Andris

Chairman, Union of Local and Regional Governments of Latvia

 

KUCINS Arvīds

Chairman Dubna Pagasts Council

 

KRIEVINS Guntars

Deputy of Liepaja Town Council

 

KALNACS Janis

Deputy of Riga City Council

 

NEILANDE Lolita

Chairman of Talsi district Sabile novads Council

LIETUVA

 

GUDELIS Darius

Mayor of Anykščiai district municipality

 

GARBARAVIČIUS Ramūnas

Member of Kaunas city municipal council

 

JAKUTIS Raimundas

Mayor of Šiauliai district municipality

 

LUKOŠIENĖ Virginija

Klaipėda county governor

 

MALINAUSKAS Ričardas

Mayor of Druskininkai municipality

 

MATUZAS Vitas

Mayor of Panevėžys city municipality

 

PAVIRŽIS Gediminas Adolfas

Deputy Mayor of Vilnius city municipality

 

VAIŠNORA Aidas

Member of Kazlų Rūda municipal council

 

VIGELIS Vytautas

Mayor of Švenčioniai district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BALOGH László Dr.

President of the Bács-Kiskun County Assembly

 

BENKŐ Ferenc

Mayor of Tiszaladány

 

BOR Imre

Member of local government, Paks

 

BOROS Imre Dr.

Vice-president of Zala County Assembly

 

DEMSZKY Gábor Dr.

Lord Mayor of Budapest

 

DIÓSSY László

Mayor of Veszprém

 

FÁBIÁN Zsolt

Member of local government, Gödöllő

 

KÁLI Sándor

Mayor of Miskolc

 

MOLNÁR Árpád

Mayor of Balatonszabadi

 

SÉRTŐ-RADICS István Dr.

Mayor of Uszka

 

SZABÓ Gyula

Member of Heves County Assembly

 

WEKLER Ferenc Dr.

Mayor of Mecseknádasd

MALTA

 

MICALLEF Ian Dr.

Councillor, Gzira Local council

 

COHEN Michael

Mayor, Kalkara Local Council

 

BORG Doris

Mayor, Birkirkara Local Council

 

FARRUGIA Antonia

Councillor, Zurrieq Local Council

 

FORMOSA Noel

Mayor, San Lawrenz Local Council

POLSKA

 

ARNDT Paweł

Chairman of the Sejmik, Wielkopolskie

 

CIACH Krzysztof

Starosta of the Poviat, Zachodniopomorskie

 

CZARSKI Michał

Marshal of Voivodship, Śląskie

 

CZERNECKI Andrzej

City Mayor, Podkarpackie

 

DUTKIEWICZ Rafał

City President, Dolnośląskie

 

GOŁĘBIEWSKI Henryk

Marshal of Voivodship, Dolnośląskie

 

KARSKI Karol

Deputy Chairman of the City Council, Mazowieckie

 

KROPIWNICKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

LECH Mirosław

Wójt of the Commune, Podlaskie

 

MAJCHROWSKI Jacek

City President, Małopolskie

 

MAKAREWICZ Henryk

Marshal of Voivodship, Lubelskie

 

RAKOCZY Stanisław

Starosta of the Poviat, Opolskie

 

RONOWICZ Bożena

City President, Lubuskie

 

RYŃSKI Andrzej

Marshal of Voivodship, Warmińsko-Mazurskie

 

SEPIOŁ Janusz

Marshal of Voivodship, Małopolskie

 

STRUZIK Adam

Marshal of Voivodship, Mazowieckie

 

SYNAK Brunon

Chairman of the Sejmik, Pomorskie

 

SZYMANOWICZ Marian

Deputy City President, Lubelskie

 

TEODORCZYK Mieczysław

Marshal of Voivodship, Łódzkie

 

WOŁODŹKO Franciszek

Marshal of Voivodship, Świętokrzyskie

 

ZAJĄKAŁA Jerzy

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

SLOVENIJA

 

SOVIČ Boris

Mayor of Urban Municipality Maribor

 

KOVAČIČ Boštjan

Mayor of Urban Municipality Novo mesto

 

PEČAN Breda

Mayor of Municipality Izola

 

SMOLNIKAR Anton

Mayor of Municipality Kamnik

 

HALB Janko

Mayor of Municipality Rogašovci

 

SMRDELJ Robert

Mayor of Municipality Pivka

 

ŠTEBE Tomaž

Mayor of Municipality Mengeš

SLOVENSKO

 

BAUER Rudolf

President of Košice Self-governing Region

 

SLAFKOVSKÝ Alexander

Mayor of Liptovský Mikuláš City

 

BELICA Milan

President of Nitra Self-governing Region

 

TARČÁK Jozef

President of Źilina Self-governing Region

 

MARČOK Milan

President of Banská Bystrica Self-governing Region

 

CHUDÍK Peter

President of Prešov Self-governing Region

 

DEMETEROVÁ Mária

Elected Representative of Bratislava Self-governing Region

 

BOBÍK Jozef

Mayor of Michalovce City

 

PETUŠÍK Jozef

Mayor of Dolný Lopašov

ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternates/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji Pakaitiniai nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy Suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BENDL Petr

President of the Regional Council of Středočeský kraj

 

SLAVÍK František

President of the Regional Council of Zlínský krajj

 

JURÁNEK Stanislav

President of the Regional Council of Jihomoravský kraj

 

DERNER Vladimír

Deputy of the President of the Regional Council of Královehradecký kraj

 

ŠULC Jiří

President of the Regional Council of Ústecký kraj

 

ZÁMEČNÍK Jaroslav, CSc.

Member of the Regional Council of Liberecký kraj

 

ZIMMERMANN Petr

President of the Regional Council of Plzeňský kraj

 

BYTEL Jiří

Mayor of the Municipality of Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj

 

HALANOVÁ Květa

Mayor of the City of Jílové u Prahy, Středočeský kraj

 

PRŮŠA Luboš

Mayor of the City of Písek, Jihočeský kraj

 

ÚLEHLA Tomáš

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

 

DUCHOŇ Petr

Lord Mayor of the City of Brno, Jihomoravský kraj

EESTI

 

ELLRAM Jüri

Head of Imavere Municipality, Imavere Municipality Government

 

ERIKSON Urve

Chairman of Tudulinna Municipality Council

 

KALEV Saima

Head of Municipality of Jõgeva, Jõgeva Municipality Government

 

LEPIK Margus

Mayor of City of Valga, Valga City Government

 

MARIPUU Maret

Chairman of Tallinn City Council, Tallinn City Council

 

SILBERG Uno

Chairman of Kose Municipality Council, Kose Municipality Council

 

TAMKIVI Jaanus

Mayor of Kuressaare City, Kuressaare City Government

ΚYΠΡΟΣ

 

PITTAS Charalambos

Mayor of Morphou

 

PERICLEOUS Barbara

Mayor of Ayia Napa

 

HADJITOPHIS Kyriakos

Mayor of Ayios Athanasios

 

VIOLARIS Christakis

Mayor of Lakatamia

 

MICHAEL Dimitris

President of the Community Council of Ayios Ambrosios

 

KALLIS Nikos

President of the Community Council of Zoopigi

LATVIJA

 

AUGULIS Uldis

Chairman of Local Municipality Bērze

 

ZALĀNS Edgars

Mayor, Chairman of Kuldīga Town Council

 

PUKITIS Talis

Vice-Chairman of Development Council of Riga Region

 

ELKSNĪTIS Andris

Chairman of Dobele District Council

 

VĒTRA Aivars

Member of the Jūrmala City Council

 

KRASTINŠ Edmunds

Member of Riga City Council

 

VAIVODS Andris

Chairman of Līvāni District Council

LIETUVA

 

ABRAMAVIČIUS Arnoldas

Member of Zarasai district municipal council

 

GUSTAITIS Antanas

Mayor of Prienai district municipality

 

JASEVIČIUS Valdemaras

Mayor of Šilalė district municipality

 

KAUBRYS Donatas

Member of Telšiai district municipal council

 

KOLOSAUSKAS Feliksas

Vilnius county governor

 

PEKELIŪNAS Alfredas

Mayor of Panevėžys district municipality

 

ULKĖ Zenonas

Member of Šakiai district municipal council

 

ŠEDŽIUS Alvydas

Šiauliai county governor

 

ŽUKAUSKAS Liudvikas

Mayor of Skuodas district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BIHARY Gábor

Member of local government, Budapest

 

GÉMESI György Dr.

Mayor of Gödöllő

 

IPKOVICH György Dr.

Mayor of Szombathely

 

JÓSZAI Attila

Member of local government, Szigetszentmiklós

 

KOCSIS Károlyné

Member of local government, Dunapataj

 

KOVÁCSNÉ HORVÁTH Klára Dr.

Mayor of Bábolna

 

LÁZÁR János Dr.

Mayor of Hódmezővásárhely

 

MÁTIS András

Mayor of Szirák

 

NAGY Sándor

Mayor of Kistelek

 

PAJZS József

Mayor of Szigetvár

 

SZABÓ Lóránt

Mayor of Dombóvár

 

SZAKÁCS Imre Dr.

President of Győr-Moson-Sopron County Assembly

MALTA

 

MIFSUD Malcolm Dr.

Mayor, Pieta‘ Local Council

 

GRECH Keith

Councillor, St Paul’s Bay Local Council

 

BORG Joseph

Councillor, Mellieha Local Council

 

AGIUS Joan

Deputy Mayor, Zejtun Local Council

 

BUTTIGIEG Paul

Mayor, Qala Local Council

POLSKA

 

ACHRAMOWICZ Waldemar

Marshal of Voivodship, Kujawsko-Pomorskie

 

BOROŃ Piotr

Chairman of the Sejmik, Małopolskie

 

DOMBROWICZ Konstanty

City President, Kujawsko-Pomorskie

 

FOGLER Piotr

Chairman of Sejmik, Mazowieckie

 

KOBYLIŃSKI Maciej

City President, Pomorskie

 

KROCHMAL Witold

City Mayor, Dolnośląskie

 

KRZYŻEWSKI Janusz

Marshal of Voivodship, Podlaskie

 

KUBAT Grzegorz

Marshal of Voivodship, Opolskie

 

KUŹNIAR Lucjan

Councilor of the Sejmik, Podkarpackie

 

LEWANDOWSKI Eugeniusz

Starosta of the Poviat, Kujawsko-Pomorskie

 

MIKOŁAJCZAK Stefan

Marshal of Voivodship, Wielkopolskie

 

OLSZEWSKI Marek

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

 

OSOWSKI Karol

Chairman of the Sejmik, Zachodniopomorskie

 

PAŃTAK Kazimierz

Deputy Chairman of the Sejmik, Lubuskie

 

PRUSZKOWSKI Andrzej

City President, Lubelskie

 

SŁOWIŃSKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

ŚWIĘTALSKI Leszek

Wójt of the Commune, Dolnośląskie

 

TRAMŚ Marek

Starosta of the Poviat, Dolnośląskie

 

TROMBSKI Marek

Councilor of the Sejmik, Śląskie

 

WĘGRZYN Ludwik

Starosta of the Poviat, Małopolskie

 

WRONA Tadeusz

City President, Śląskie

SLOVENIJA

 

COLARIČ Anton

Member of City Council in Urban Municipality Ljubljana

 

ČELAN Štefan

Mayor of Urban Municipality Ptuj

 

ŠKRJANEC Breda

Member of Council in Municipality Grosuplje

 

ŽAGAR Ivan

Mayor of Municipality Slovenska Bistrica

 

LEDINEK Branko

Mayor of Municipality Rače — Fram

 

GERMOVŠEK Siniša

Member of Council in Municipality Bovec

 

KOVŠE Anton

Mayor of Municipality Podvelka

SLOVENSKO

 

KUBOVIČ Vladimir

Mayor of Záhorská Bystrica — Bratislava City Distict

 

ORAVEC Vladimír

Mayor of Bojnice City

 

VÍTEK Ferdinand

Mayor of Nitra City

 

ŠTEFANEC Štefan

President of Trenčin Self-governing Region

 

ĎURKOVSKÝ Andrej

Mayor of Bratislava City

 

TOMEČEK Peter

President of Trnava Self-governing Region

 

LUMTZER Ladislav

Mayor of Košice — Dargovských hrdinov City District

 

RICHTER Marián

Mayor of Medzev City

 

JANOČKO Vladimír

Mayor of Košice — Pereš City District


28.10.2004   

DA XM

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/51


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. maj 2004

om beskikkelse af nye medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

(2004/735/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 49,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, særlig artikel 14 og 48,

under henvisning til Rådets afgørelse af 17. september 2002 om beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra 21. september 2002 til 20. september 2006,

under hensyn til indstillingerne fra regeringerne for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet,

efter høring af Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

At Det Økonomiske og Sociale Udvalg som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse skal udvides ved beskikkelse af 95 medlemmer, som skal være repræsentanter for de forskellige økonomiske og sociale grupper i det organiserede civilsamfund.

(2)

At udvalgets sammensætning skal sikre en passende repræsentation af de forskellige økonomiske og sociale grupper i det organiserede civilsamfund —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

De personer, hvis navn og kompetencer er anført i bilaget, beskikkes som medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden indtil den 20. september 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2004.

På Rådets vegne

D. AHERN

Formand


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL

SEZNAM ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU

LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

LISTE DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS LOCEKĻU SARAKSTS

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI

LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

LISTA CZŁONKÓW KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ZOZNAM ČLENOV HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU

SEZNAM ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

ČESKÁ REPUBLIKA

 

ZBOŘIL Josef

Member of the Management Board, Confederation of Industry of the Czech Republic

 

DRBALOVÁ Vladimíra

Director of the Department of International Organisations and European Affairs,

Confederation of Industry of the Czech Republic

 

ZVOLSKÁ Marie

Member of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

 

VOLEŠ Ivan

Deputy Secretary of the Economic Chamber of the Czech Republic

 

ČORNEJOVÁ Helena

Senior Officer of the Social and Economic Department,

Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

MATOUŠEK Vladimír

Senior Officer of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠTECHOVÁ Dana

Specialist of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠMEHLÍK Ondřej

Junior Officer – Specialist of the Railways' Workers Trade Union

 

JÍROVEC Ludvík

Member of the Agrarian Chamber of the Czech Republic

 

ŠMEJKAL David

Member of the Czech Coalition of Consumer Activities

 

STULÍK David

Member of the Civil Society Development Foundation

 

PLECHATÁ Ivana

Director of the House Sue Ryde, Civic Association SKOK

EESTI

 

PÄÄRENDSON Eve

Estonian Employers’ Confederation

 

TSHISTOVA Kristina

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

CARR Liina

Confederation of Estonian Trade Unions

 

VIIES Mare

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

HELLAM Mall

Network of the Estonian Nonprofit Associations and Foundations (NENO)

 

KREEGIPUU Kalev

Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

 

JOOST Meelis

Estonian Chamber of Disabled People

ΚYΠΡΟΣ

 

ANTONIOU Michalis

Cyprus Employers and Industrialists Federation

 

MAVROMMATIS Manthos

Chamber of Commerce and Industry

 

KYRITSIS Pambis

Pancyprian Federation of Labour

 

KITTENIS Demetris

Cyprus Workers’ Confederation

 

VRACHIMIS Giorgos

Consumers’ Association

 

CONSTANTINIDIS Costakis

Union of Cypriot Farmers

LATVIJA

 

BĒRZIŅŠ Andris

Strategic Consultant for UNDP Latvia

ABkonsultants, owner

 

JAUNZEME Ieva

Director General Latvian Employers Confederation

 

KRĪGERS Pēteris

President – Free Trade Union Confederation of Latvia

 

HOMKO Irina

Free Trade Union Confederation of Latvia

 

ANČA Gunta

Chairperson – The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO

 

KOCIŅŠ Viesturs

Head of European Union Department

Latvian Chamber of Commerce and Industry

 

DANUSĒVIČS Henriks

Chairman of Latvian Traders Association

LIETUVA

 

ARLAUSKAS Danukas

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

LASIAUSKAS Linas

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

MORKIS Gintaras

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

ŽYGIS Arvydas

Consultant, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

BALSIENĖ Aldona

President, Lithuanian Trade Union »Solidarumas«

 

KVEDARAVIČIUS Algirdas Aleksandras

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

PREIDIENĖ Inga

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

ARMANAVIČIENĖ Alvita

President, Lithuanian National Consumer Federation

 

DOMEIKA Rolandas

Director, Lithuanian Farmers’ Union

MAGYARORSZÁG

 

NAGY Tamás

National Federation of Agricultural Cooperators and Producers

 

VADÁSZ Péter GRD.

Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

 

VÉRTES János

National Federation of Traders and Caterers

 

CSUPORT Antal

National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

KOLLER Erika

Democratic Ligue of Independent Trade Unions

 

KAPUVÁRI József

National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

PÁSZTOR Miklós GRD.

National Confederation of Workers Councils

 

CSER Ágnes GRD.

Cooperation Forum of Trade Unions; Trade Union Confederation of Intellectual Workers

 

HERCZOG Mária GRD.

Family, Child and Youth Organisation for Public Use

 

TÓTH János GRD.

Association of the Hungarian Industrial Parks

 

GARAI István

National Association for Consumer Protection in Hungary

 

BARABÁS Miklós

European House

MALTA

 

CALLEJA Edwin

Secretary General Federation of Industries (FOI)

 

SCIBERRAS Sylvia

Honorary Assistant Secretary

Malta Chamber of Small and Medium Enterprise (GRTU)

 

PARNIS Michael

Deputy Secretary General (Education and International Affairs)

General Workers’ Union (GWU)

 

DARMANIN Anna Maria

Chairperson Salvino Spiteri Foundation

Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM)

 

ATTARD Grace

President National Council of Women

POLSKA

 

MALINOWSKI Andrzej

Polish Employers’ Confederation

 

DORDA Tadeusz

Polish Employers’ Confederation

 

KRAWCZYK Jacek

Polish Confederation of Private Employers

 

KOMOROWSKI Marek

Polish Confederation of Private Employers

 

MULEWICZ Jarosław Maciej

Business Centre Club – Association of Employers

 

DONOCIK Tadeusz

Polish Chamber of Commerce

 

DRABKO Zbigniew

Federation of the Union of Agricultural Employers

 

ADAMCZYK Andrzej

Independent Self-Governing Trade Union »Solidarity«

 

KRZAKLEWSKI Marian

Independent Self-Governing Trade Union »Solidarity«

 

SOBOŃ Katarzyna

Independent Self-Governing Trade Union »Solidarity«

 

RÓŻYCKI Stanisław

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

JASIŃSKI Tomasz

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

SZYNAKA Edmund

Trade Unions Forum

 

TORNBERG Markus

National Union of Farmers, Circles and Agricultural Organizations

 

NIEPOKULCZYCKA Małgorzata

Polish Consumer Federation

 

SZADZIŃSKA Elżbieta

Polish Consumer Federation

 

SZYDŁOWSKI Andrzej

Union of Polish Craftsmen

 

KAMIENIECKI Krzysztof

Institute for Sustainable Development

 

CZAJKOWSKI Tomasz

Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

MENDZA–DROZD Marzena

Polish Federation of Non-Government Organizations

 

PLAKWICZ Jolanta

Polish Women League

SLOVENIJA

 

STOJAN Dare

Association of Employers for Craft Activities of Slovenia

 

STANTIC Cveto

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

ROKSANDIC Metka

Association of Free Trade Unions of Slovenia

 

REBOLJ Dusan

Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

 

HRIBAR Bojan

Slovenian Committee of Public Sector Trade Unions

 

NOSE Martin

Cooperative Union of Slovenia

 

GREIF Tatjana

SKUC – Students’ cultural center

SLOVENSKO

 

LIŠKA Ján Ing.

President, Union of Pulp-Paper Industry of the Slovak Republic

 

MIHÓK Peter Doc. Ing.

President of the Slovak Chamber of Trade and Industry (SOPK)

 

ORAVEC Ján, PhDr., CSc.

President, Entrepreneur Association of Slovakia

 

ONDRUŠKA Peter JUDr.

Adviser for Legal Affairs, KOZ SR

 

MEŠŤANOVÁ EVA Paed.GRD.

Director of Foreign Relations Department and Protocol, KOZ SR

National Ecosoc Coordinator

 

ŠKULTÉTY Eugen

Vice-President, KOZ SR

 

PÁLENÍK Viliam PhD Doc. RNDr.

Head of the Department of Economic Modelling, Slovak Academy of Sciences (SAV)

 

ŠTERN Juraj, DrSc. GRD.h.c. prof. Ing.

Honorary Member of Slovak Rectors Conference (SRK)

Professor of the University of Economic Studies

 

ČERNÁ Marta RNDr.

President of the Union of Consumers Forum


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/58


RÅDETS BESLUTNING

af 21. oktober 2004

om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(2004/736/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige har ved skrivelse, som blev registreret i Kommissionens generalsekretariat den 13. februar 2004, anmodet om bemyndigelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

(2)

Formålet med fravigelsen er at forhindre momsunddragelse, fordi leveringer vurderes for lavt. Foranstaltningen tager specifikt sigte på at forhindre omgåelse af artikel 6, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF ved en praksis, der anvendes i automobilbranchen, hvor personalet får mulighed for at anvende biler mod betaling af et symbolsk vederlag. Da dette vederlag figurerer som den samlede modværdi for transaktionen, opkræves momsen i henhold til artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF på det beløb, som den ansatte faktisk har betalt. På grund af den arbejdsmæssige forbindelse mellem de to parter er det faktisk betalte beløb imidlertid kunstigt lavt, hvilket nedsætter momsprovenuet betydeligt.

(3)

Det Forenede Kongerige har allerede tilladelse til at anvende en fravigelse fra artikel 11, der tager sigte på at behandle problemet med for lavt vurderede leveringer mellem indbyrdes forbundne personer, hvor modtageren af leveringen er helt eller delvis afgiftsfritaget. På det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse til denne fravigelse, var ansatte imidlertid ikke omfattet af definitionen af, hvem der var forbundet, og da en ansat ikke er en afgiftspligtig person, der er helt eller delvis fritaget, er der behov for en ny og mere målrettet fravigelse.

(4)

Den særlige foranstaltning anvendes kun i tilfælde, hvor myndighederne er stand til at konkludere, at det beskatningsgrundlag, som er fastsat i henhold til artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), er påvirket af den arbejdsmæssige forbindelse mellem de involverede parter. Denne konklusion bør i hvert enkelt tilfælde være baseret på åbenbare kendsgerninger og ikke på formodninger.

(5)

På grund af fravigelsens begrænsede anvendelsesområde står den særlige foranstaltning i rimeligt forhold til det tilstræbte mål.

(6)

Fravigelsen har ikke negative indvirkninger på Fællesskabernes egne momsindtægter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en fravigelse fra artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF bemyndiges Det Forenede Kongerige indtil den 31. december 2009 ved leveringer af tjenesteydelser, der består i anvendelsen af et motorkøretøj, hvor leverandøren og modtageren er indbyrdes forbundne personer i automobilbranchen, til at anvende normalværdien for den pågældende levering som beskatningsgrundlag.

Artikel 2

Artikel 1 anvendes kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

leverandøren har ret til helt eller delvis at fratrække den moms, der er pålagt motorkøretøjet

b)

modtageren ikke er en fuldt afgiftspligtig person og er forbundet med leverandøren ved en arbejdsmæssig forbindelse, der er nærmere angivet i den nationale lovgivning

c)

det ud fra sagens omstændigheder med rimelighed kan konkluderes, at de arbejdsmæssige forbindelser, der er nævnt i litra b), har påvirket det beskatningsgrundlag, der er fastsat i henhold til artikel 11, litra A, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/60


RÅDETS BESLUTNING

af 21. oktober 2004

om bemyndigelse af Italien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 2, stk. 1, i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(2004/737/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 30,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved anmodning forelagt Kommissionen og registreret af Kommissionens Generalsekretariat den 24. marts 2004 bad den italienske regering om tilladelse til med Schweiz at indgå en aftale, der indeholder bestemmelser, som fraviger artikel 2, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF.

(2)

Der er to grunde til denne anmodning: For det første har indførelsen af moms på afgiften for Gran San Bernardo-tunnelen fra 1. januar 2003 medført konkurrencefordrejninger ved salget af flerturskort. For det andet medfører den fordeling, der af hensyn til momsen skal foretages af provenuet i forhold til den fysiske grænselinje mellem landene, store administrationsomkostninger, da provenuet beregnes og fordeles efter økonomiske kriterier, der afspejler fordelingen af udgifterne til forvaltning og vedligeholdelse af tunnelen. Disse udgifter vedrører ikke alene selve tunnelen, men omfatter også en hovedvej, der på italiensk område forbinder tunnelen med det italienske vejnet.

(3)

Den italienske tunneloperatør har fra den 1. januar 2003 pålagt og opkrævet moms på tunnelafgiften for Gran San Bernardo-tunnelen. Men Schweiz opkræver ikke moms eller lignende afgifter af tunnelafgiften; ifølge konventionen af 1958, som Italien og Schweiz indgik før indførelsen af et fælles momssystem, kan Schweiz ikke pålægges at anvende og opkræve italiensk moms af afgiften for Gran San Bernardo-tunnelen. Indførelsen af moms alene på den afgift, der opkræves af den italienske operatør, har derfor ført til en forskel i brugeromkostningerne og fordrejet konkurrencen ved salg af rabatkort. Brugerne kan betale deres flerturskort i begge ender af tunnelen og købe dem der, hvor de er billigst, dvs. i Schweiz.

(4)

Tunnelen krydser en international grænse og drives af et italiensk-schweizisk konsortium og to operatørselskaber, der er hjemmehørende i hvert sit land. Den italienske operatør skal i overensstemmelse med territorialitetsprincippet kun opkræve moms for den del af tunnelen, der er beliggende på italiensk område. Ifølge en juridisk bindende aftale, der blev indgået mellem operatørerne i 1963, og som stadig er gældende, deles provenuet af tunnelafgiften imidlertid ikke i forhold til den fysiske grænse mellem landene, men efter økonomiske kriterier, der afspejler fordelingen af udgifterne til forvaltning og vedligeholdelse af tunnelen. Disse udgifter omfatter også anvendelse af et motorvejsafsnit, der giver adgang til tunnelen. Det betyder, at den nøjagtige størrelse af provenuet fordelt efter disse kriterier først kan fastlægges efterfølgende. I forbindelse med momsen skal dette beløb så fordeles i overensstemmelse med territorialitetsprincippet ved ekstrapolering af forvaltnings- og vedligeholdelsesomkostningerne til anvendelse af et motorvejsafsnit, der giver adgang til tunnelen. Denne efterfølgende beregning og opkrævning af momsen er besværlig og medfører store administrationsudgifter. Den kan ikke gøres forenelig med et forbrugsafgiftssystem, der kræver, at momsen pålægges og opkræves øjeblikkeligt.

(5)

Derfor er den eneste holdbare løsning, at tunnelafgiften for Gran San Bernardo-tunnelen fritages for moms. Fravigelsen betyder en stor forenkling for det italiensk-schweiziske konsortium og de to operatørselskaber.

(6)

Den fravigelse, der anmodes om, vil imidlertid påvirke Fællesskabernes egne momsindtægter og derfor kræve udligningsforanstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en fravigelse fra artikel 2, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF bemyndiges Italien til med Schweiz at indgå en aftale om, at tunnelafgiften for Gran San Bernardo-tunnelen fritages for moms. Tilladelsen gives på betingelse af, at Italien hvert år anslår, hvor stort momstabet er i slutforbrugsfasen, og lægger et tilsvarende udligningsbeløb til det momsgrundlag, der anvendes til at fastlægge dens bidrag til Fællesskabets egne indtægter.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/62


RÅDETS BESLUTNING

af 21. oktober 2004

om bemyndigelse af Portugal til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 22 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

(2004/738/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev, der blev registreret i Kommissionen den 19. februar 2004, anmodede Portugal om bemyndigelse til at anvende en fravigende foranstaltning for dørsalgssektoren.

(2)

De øvrige medlemsstater blev underrettet om denne anmodning den 26. marts 2004.

(3)

Portugal blev den 30. marts 2004 underrettet om, at Kommissionen er i besiddelse af alle de oplysninger, den har brug for til at kunne vurdere og behandle sagen.

(4)

Den særlige foranstaltning har til formål at tillade visse virksomheder i dørsalgssektoren at betale momsen for de solgte varer i stedet for de til virksomheden knyttede dørsalgsforhandlere, forudsat at virksomhedens samlede omsætning hidrører fra dørsalg udført af dørsalgsforhandlere i eget navn og for egen regning, og at der er udarbejdet prislister for alle deres varer for salg til de endelige forbrugere, og at disse prislister respekteres.

(5)

Den fravigende ordning er begrænset til de tilfælde, hvor virksomheden sælger sine varer direkte til dørsalgsforhandlerne, og disse videresælger dem direkte til de endelige forbrugere.

(6)

De virksomheder, der opfylder ovennævnte betingelser, og som på forhånd har opnået tilladelse fra skatte- og afgiftsmyndighederne, indbetaler momsen til statskassen på grundlag af den detailpris, der er fastsat på forhånd.

(7)

De pågældende dørsalgsforhandlere skal dermed ikke mere betale afgiften på deres salg og har derfor heller ingen fradragsret.

(8)

Nærværende ordning er en fravigelse af artikel 21, stk. 1, litra a), i sjette direktiv, for så vidt som det er grossisten, der betragtes som betalingspligtig for afgiften med hensyn til de leveringer, som dørsalgsforhandlerne foretager til de endelige forbrugere.

(9)

Oplysningspligt, fakturering, betaling osv. for disse leveringer påhviler dermed grossistvirksomhederne. De dørsalgsforhandlere, som gør deres indkøb hos sidstnævnte, er dermed som en fravigelse af artikel 22 fritaget for selv samme forpligtelser i forbindelse med leveringen af deres varer til de endelige forbrugere.

(10)

Den pågældende ordning har allerede været genstand for en tidligere bemyndigelse til Portugal ved Rådets beslutning 1999/82/EF af 18. januar 1999 (2), som har været anvendt fra den 1. januar 1999 til den 31. december 2000.

(11)

Kommissionen mener, at nærværende fravigelse opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 27 i sjette direktiv.

(12)

Fravigelsen bør bemyndiges indtil den 31. december 2009.

(13)

Den fravigende foranstaltning ændrer ikke på det momsbeløb, der opkræves i det endelige forbrugsled, og har ingen negativ indvirkning på De Europæiske Fællesskabers egne indtægter fra merværdiafgiften —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Portugal bemyndiges til indtil den 31. december 2009 at anvende en særlig afgiftsordning for dørsalgssektoren, som fraviger sjette direktiv 77/388/EØF.

Virksomheder, hvis samlede omsætning hidrører fra dørsalg udført af dørsalgsforhandlere i eget navn og for egen regning, kan anmode myndighederne om tilladelse til at anvende bestemmelserne i artikel 2 og 3, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

alle de varer, der sælges af virksomheden, er anført på en i forvejen opstillet liste over de priser, der anvendes i det endelige forbrugsled

b)

virksomheden sælger sine varer direkte til dørsalgsforhandlere, som derpå sælger dem direkte til de endelige forbrugere.

Artikel 2

De virksomheder, som får tilladelse til at anvende nærværende fravigende ordning, er som en fravigelse af artikel 21, stk. 1, litra a), i sjette direktiv 77/388/EØF betalingspligtige for afgiften på leveringer, der foretages af deres dørsalgsforhandlere til de endelige forbrugere.

Artikel 3

De dørsalgsforhandlere, som gør deres indkøb hos virksomheder, der har fået tilladelse til at anvende nærværende fravigende ordning, fritages fra forpligtelserne i henhold til artikel 22 i sjette direktiv 77/388/EØF for så vidt angår leveringer af deres varer til de endelige forbrugere.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2004.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand


(1)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(2)  EFT L 27 af 2.2.1999, s. 28.


28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/64


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE BiH/3/2004

af 29. september 2004

om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina

(2004/739/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, tredje punktum,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (1), særlig artikel 11, stk. 5, om tredjelandes deltagelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11 i fælles aktion 2004/570/FUSP bemyndiger Rådet Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe de relevante afgørelser om nedsættelse af en bidragyderkomité for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina.

(2)

I Nice den 7.-9. december 2000 og i Bruxelles den 24.-25. oktober 2002 fastlagde Det Europæiske Råd passende ordninger for tredjelandes deltagelse i krisestyringsoperationer og nedsættelsen af en bidragyderkomité.

(3)

Bidragyderkomitéen skal spille en væsentlig rolle i den daglige ledelse af operationen. Den bliver det vigtigste forum, hvor de bidragydende stater i fællesskab kan forholde sig til spørgsmål om anvendelsen af deres styrker i operationen. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, der varetager politisk kontrol med og strategisk ledelse af operationen, tager hensyn til bidragyderkomitéens synspunkter.

(4)

I medfør af artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor heller ikke i finansieringen af operationen.

(5)

Det Europæiske Råd i København den 12. og 13. december 2002 vedtog en erklæring, hvorefter »Berlin plus«-ordningerne og gennemførelsen heraf kun gælder for de EU-medlemsstater, der også er enten NATO-medlemmer eller parter i »partnerskab for fred«, og som derfor har indgået bilaterale sikkerhedsaftaler med NATO —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nedsættelse

Der nedsættes herved en bidragyderkomité for Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina (i det følgende benævnt »komitéen«).

Artikel 2

Funktioner

Komitéens mandat er fastlagt i Det Europæiske Råds konklusioner fra Nice (7., 8. og 9. december 2000) og Bruxelles (24. og 25. oktober 2002).

Artikel 3

Sammensætning

1.   Komitéen er sammensat af

de medlemsstater, der deltager i EU-ledede operationer, i forbindelse med hvilke der gøres brug af fælles NATO-aktiver og -kapaciteter, såvel som Danmark

repræsentanter for de tredjelande, der deltager i operationen og som yder betydelige militære bidrag, samt repræsentanter for andre tredjelande, jf. bilaget.

2.   Generaldirektøren for Den Europæiske Unions Militærstab og EU's øverstbefalende for operationen har ret til at overvære eller være repræsenteret ved komitéens møder.

Artikel 4

Formand

I overensstemmelse med Nice-konklusionerne og uden at foregribe formandskabets prærogativer ledes komitéen for denne operation af generalsekretæren/den højtstående repræsentant eller dennes repræsentant i nært samråd med Rådets formandskab bistået af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité (CEUMC) eller dennes repræsentant.

Artikel 5

Møder

1.   Formandskabet indkalder regelmæssigt til møde i komitéen. Hvis omstændighederne kræver det, kan der indkaldes til hastemøder på formandskabets initiativ eller efter anmodning fra et medlem.

2.   Formandskabet udsender inden mødet en foreløbig dagsorden og dokumenter af relevans for mødet. Efter hvert møde udsendes der et referat.

3.   Repræsentanter for Kommissionen og andre personer kan i relevant omfang indbydes med henblik på specifikke drøftelser.

Artikel 6

Procedure

1.   Med forbehold af stk. 3, og uden at det berører Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités kompetenceområde og det ansvar, der påhviler EU's øverstbefalende for operationen,

træffer komitéen med enstemmighed blandt repræsentanterne for de stater, der bidrager til operationen, afgørelse om den daglige ledelse af operationen

fremsætter komitéen med enstemmighed blandt komitéens medlemmer anbefalinger om eventuelle justeringer af den operative planlægning, herunder eventuel justering af målene.

Hvis et medlem undlader at stemme, udelukker dette ikke enstemmighed.

2.   Formandskabet fastslår, at flertallet af repræsentanter for de stater, der har ret til at deltage i mødet, er til stede.

3.   Alle procedurespørgsmål afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

4.   Danmark deltager ikke i komitéens afgørelser.

Artikel 7

Tavshedspligt

1.   Rådets sikkerhedsforskrifter finder anvendelse på møder og drøftelser i komitéen. Repræsentanter i komitéen skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse.

2.   Komitéens drøftelser er undergivet tavshedspligt, medmindre komitéen med enstemmighed træffer anden bestemmelse.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2004.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

A. HAMER

Formand


(1)  EUT L 252 af 28.7.2004, s. 10.


BILAG

LISTE OVER TREDJELANDE OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

Argentina

Bulgarien

Canada

Chile

Marokko

New Zealand

Norge

Rumænien

Schweiz

Tyrkiet