ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 322

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
23. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1837/2004 af 22. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1838/2004 af 22. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/2004 af 22. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2004 af 21. oktober 2004 om 39. ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

5

 

*

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 1841/2004 af 22. oktober 2004 om ophævelse af Kommissionens forordning (Euratom) nr. 2014/76 om støtte til projekter vedrørende uranprospektering på medlemsstaternes områder

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1842/2004 af 22. oktober 2004 om samtidig anvendelse af betegnelsen Munster ou Munster-Géromé, der er registreret som beskyttet oprindelsesbetegnelse under Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92, og den ikke-registrerede betegnelse Münster Käse, der angiver et sted i Tyskland

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1843/2004 af 22. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 751/2004 om fastsættelse af den udløsende begivenhed for vekselkursen for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet i 2004 som følge af disse landes tiltrædelse af EU

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1844/2004 af 22. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1845/2004 af 22. oktober 2004 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana og Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1846/2004 af 22. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2004 af 22. oktober 2004 om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

19

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1837/2004

af 22. oktober 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1838/2004

af 22. oktober 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 (2) er mængden af skummetmælkspulver, der udbydes til salg af medlemsstaternes interventionsorganer, begrænset til den mængde, der var indlagret inden den 1. juli 2003.

(2)

På grund af den stadig disponible mængde og markedssituation bør ovennævnte dato erstattes med den 1. september 2004.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 21 i forordning (EF) nr. 214/2001 ændres datoen »den 1. juli 2003« til »den 1. september 2004«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1675/2004 (EUT L 300 af 25.9.2004, s. 12).


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1839/2004

af 22. oktober 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 (2) sælger interventionsorganerne det skummetmælkspulver, der er indlagret før den 1. juli 2003, ved løbende licitation.

(2)

På grund af den stadig disponible mængde og markedssituation bør ovennævnte dato erstattes med den 1. september 2004.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/1999 ændres datoen »den 1. juli 2003« til »den 1. september 2004«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1674/2004 (EUT L 300 af 25.9.2004, s. 11).


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1840/2004

af 21. oktober 2004

om 39. ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede den 18. oktober 2004 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Christopher PATTEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1728/2004 (EUT L 306 af 2.10.2004, s. 13).


BILAG

Der foretages følgende ændringer i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002:

Følgende indsættes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

»Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monotheism og Jihad Group)«.


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1841/2004

af 22. oktober 2004

om ophævelse af Kommissionens forordning (Euratom) nr. 2014/76 om støtte til projekter vedrørende uranprospektering på medlemsstaternes områder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 70, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 2014/76 (1) anvendes ikke længere, da uranprospektering på medlemsstaternes områder er ophørt.

(2)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør den nævnte forordning udtrykkeligt ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (Euratom) nr. 2014/76 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Loyola DE PALACIO

Næstformand


(1)  EFT L 221 af 14.8.1976, s. 17.


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1842/2004

af 22. oktober 2004

om samtidig anvendelse af betegnelsen »Munster ou Munster-Géromé«, der er registreret som beskyttet oprindelsesbetegnelse under Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92, og den ikke-registrerede betegnelse »Münster Käse«, der angiver et sted i Tyskland

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 13, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (2) har for Frankrig registreret betegnelsen »Munster ou Munster-Géromé« som beskyttet oprindelsesbetegnelse. I henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 skal Tyskland senest den 21. juni 2001 ophøre med at anvende den ikke-registrerede betegnelse »Münster Käse«.

(2)

Ifølge artikel 13, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92, der blev tilføjet ved Rådets forordning (EF) nr. 692/2003 (3), kan der i en begrænset tidsperiode på meget strenge betingelser ske samtidig anvendelse af en registreret og en ikke-registreret betegnelse.

(3)

Den 1. oktober 2003 modtog Kommissionen en anmodning fra den tyske administration om tilladelse til samtidig anvendelse i 15 år af den registrerede betegnelse »Munster ou Munster-Géromé« (BOB) og den ikke-registrerede betegnelse »Münster Käse«.

(4)

Münster er en by i Tyskland, og betegnelsen »Münster Käse« har været omfattet af den nationale lovgivning i Tyskland siden 1934, og der er ikke oplysninger, der viser, at betegnelsen ikke har været retmæssigt anvendt i mindst 25 år inden ikrafttrædelsen af forordning (EØF) nr. 2081/92 den 26. juli 1993.

(5)

Ost med betegnelsen »Münster Käse« har været markedsført siden 1951 i overensstemmelse med national tysk lovgivning om ostekvaliteter. Derfor kunne den ikke-registrerede betegnelse »Münster Käse« ikke udnytte det ry, som oprindelsesbetegnelsen »Munster ou Munster-Géromé« havde fået, idet denne første blev registreret i 1969 i Frankrig og i 1996 under forordning (EØF) nr. 2081/92.

(6)

For ikke at vildlede offentligheden om den virkelige oprindelse aftalte Tyskland og Frankrig i 1973, at Tyskland skulle angives som oprindelsesland ved mærkningen af osten Münster Käse. Mærkningspligten fortsatte under artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92. Det er ikke fundet nogen oplysninger, som viser, at offentligheden er blevet eller kunne være vildledt med hensyn til den virkelige oprindelse for osten Münster Käse.

(7)

De tyske myndigheder har ved skrivelse af 6. marts 1996 til Kommissionen rejst det problem, der opstår som følge af registreringen af identiske betegnelser, dvs. inden registreringen af betegnelsen »Munster ou Munster-Géromé« (BOB) ved forordning (EF) nr. 1107/96 af 21. juni 1996.

(8)

Derfor opfylder den samtidige anvendelse af den registrerede franske betegnelse »Munster ou Munster-Géromé (BOB)« og den ikke-registrerede betegnelse »Münster Käse«, der angiver et sted i Tyskland, betingelserne i artikel 13, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Geografiske Betegnelser og Oprindelsesbetegnelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Betegnelsen »Münster Käse« skal kunne anvendes samtidig med betegnelsen »Munster ou Munster-Géromé«, der er registreret som beskyttet oprindelsesbetegnelse under forordning (EØF) nr. 2081/92.

2.   Perioden for den samtidige anvendelse udløber 15 år efter denne forordnings ikrafttræden, hvorefter den ikke-registrerede betegnelse ikke længere kan anvendes.

3.   Det skal klart og tydeligt angives på mærkningen af ost med betegnelsen »Münster Käse«, at oprindelseslandet er Tyskland.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2004 (EUT L 232 af 1.7.2004, s. 21).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1345/2004 (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 14).

(3)  EUT L 99 af 17.4.2003, s. 1.


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1843/2004

af 22. oktober 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 751/2004 om fastsættelse af den udløsende begivenhed for vekselkursen for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet i 2004 som følge af disse landes tiltrædelse af EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren (1) er den udløsende begivenhed for vekselkursen for arealbetalingen for nødder i afsnit IV, kapitel 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (2), der fastlægger fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og visse støtteordninger for landbrugere og ændrer visse forordninger, produktionsårets begyndelse.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 659/97 af 16. april 1997 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår interventionsordningen for frugt og grøntsager (3) begynder produktionsåret for nødder den 1. januar.

(3)

I henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 751/2004 (4) fastsættes den udløsende begivenhed for vekselkursen for de støtteordninger, for hvilke den udløsende begivenhed for vekselkursen er den 1. januar, for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) i 2004 til ikrafttrædelsesdatoen for tiltrædelsestraktaten fra 2003.

(4)

I forordning (EF) nr. 751/2004 henvises der ikke til arealbetalingen for nødder i afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Den udløsende begivenhed for den vekselkurs, der i de nye medlemsstater skal anvendes for denne betaling, bør dog også fastsættes til ikrafttrædelsesdatoen for tiltrædelsestraktaten fra 2003.

(5)

Forordning (EF) nr. 751/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 751/2004 indsættes som litra e):

»e)

den arealbetaling for nødder, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1250/2004 (EUT L 237 af 8.7.2004, s. 13).

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 864/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 48).

(3)  EFT L 100 af 17.4.1997, s. 2. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1135/2001 (EFT L 154 af 9.6.2001, s. 9).

(4)  EUT L 118 af 23.4.2004, s. 19.


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1844/2004

af 22. oktober 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96 af 30. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager (2) er der fastsat tilsyn med importen af de i bilaget anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2001, 2002 og 2003 foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner.

(3)

Forordning (EF) nr. 1555/96 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 193 af 3.8.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1721/2004 (EUT L 306 af 2.10.2004, s. 3).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG

Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse. Hvis der er et »ex« foran koden, bestemmes tillægstoldens anvendelsesområde både af KN-koden og af den tilsvarende anvendelsesperiode.


Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængder

(tons)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomater

fra 1. oktober til 31. maj

596 477

78.0020

fra 1. juni til 30. september

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Agurker

fra 1. maj til 31. oktober

39 640

78.0075

fra 1. november til 30. april

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Artiskokker

fra 1. november til 30. juni

2 071

78.0100

0709 90 70

Courgetter

fra 1. januar til 31. december

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Appelsiner

fra 1. december til 31. maj

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

fra 1. november til udgangen af februar

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

fra 1. november til udgangen af februar

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

fra 1. juni til 31. december

342 761

78.0160

fra 1. januar til 31. maj

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Spisedruer

fra 21. juli til 20. november

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Æbler

fra 1. januar til 31. august

730 623

78.0180

 

fra 1. september til 31. december

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Pærer

fra 1. januar til 30. april

257 158

78.0235

fra 1. juli til 31. december

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikoser

fra 1. juni til 31. juli

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

fra 21. maj til 10. august

32 863

78.0270

ex 0809 30

Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

fra 11. juni til 30. september

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Blommer

fra 11. juni til 30. september

51 276«


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1845/2004

af 22. oktober 2004

om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana og Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henvisning til artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2081/92 har Italien sendt Kommissionen tre ansøgninger om registrering af betegnelserne »Tergeste«, »Miele della Lunigiana« og »Lucca« som oprindelsesbetegnelse, og Grækenland har sendt Kommissionen en ansøgning om registrering af betegnelsen »Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας« (Agios Mathaios Kerkyras) som geografisk betegnelse.

(2)

I henhold til nævnte forordnings artikel 6, stk. 1, er det konstateret, at ansøgningerne er i overensstemmelse med forordningen og indeholder alle de oplysninger, der er fastsat i forordningens artikel 4.

(3)

Offentliggørelsen af betegnelserne i bilaget til nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende  (2) har ikke givet anledning til indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92.

(4)

Betegnelserne bør derfor optages i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser og er dermed beskyttet i EF som henholdsvis beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse.

(5)

Bilaget til nærværende forordning supplerer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96 (3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 suppleres med betegnelserne i bilaget til nærværende forordning, og betegnelserne optages i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som henholdsvis beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) og beskyttet geografisk betegnelse (BGB) efter artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2004 (EUT L 232 af 1.7.2004, s. 21).

(2)  EUT C 303 af 13.12.2003 (Tergeste).

EUT C 321 af 31.12.2003, s. 39 (Miele della Lunigiana).

EUT C 321 af 31.12.2003, s. 45 (Lucca).

EUT C 321 af 31.12.2003, s. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

(3)  EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2004 (EUT L 273 af 21.8.2004, s. 9).


BILAG

LEVNEDSMIDLER OPFØRT I TRAKTATENS BILAG I

Fedtstoffer (smør, margarine, olier, …)

ITALIEN

Tergeste (BOB)

Lucca (BOB)

GRÆKENLAND

Agios Mathaios Kerkyras (BGB)

Andre produkter af animalsk oprindelse (æg, honning, mejeriprodukter bortset fra smør, …)

ITALIEN

Miele della Lunigiana (BOB)


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1846/2004

af 22. oktober 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20 i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 (2) kan eksportlicenser for ost, der eksporteres til USA under de kontingenter, der følger af aftaler indgået under multilaterale handelsforhandlinger, tildeles efter en særlig procedure, der gør det muligt at udpege foretrukne importører i USA.

(2)

Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU (»de nye medlemsstater«) den 1. maj 2004 skal de toldkontingenter for visse oste, der oprindeligt var en følge af Uruguay-runden, og som USA har indrømmet Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet i Uruguay-rundens liste XX, nu indgå i ét samlet kontingent for EU-25, der fra 2005 skal forvaltes på samme måde som kontingentet for EU-15 under ovennævnte aftaler.

(3)

For at de erhvervsdrivende i de nye medlemsstater kan tilpasse sig til den ordning, der anvendes i Fællesskabet, bør der indføres overgangsforanstaltninger for kontingentåret 2005 under overholdelse af tildelingskriterierne i artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 174/1999 for ansøgninger om eksportlicenser i de nye medlemsstater.

(4)

En overgangsordning for kravet om en tidligere eksport bør vedrøre alle ansøgninger fra ansøgere, der er etableret i de nye medlemsstater og her ansøger om kontingenter, som der ikke er fastsat et specifikt landskontingent for 2003 for.

(5)

En anden overgangsordning for fortrin for datterselskaber bør gælde for ansøgninger fra ansøgere, der er etableret i Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet og her ansøger om foreløbige licenser om eksport af ost til USA under kontingenter, som der er fastsat et specifikt landskontingent for 2003 for.

(6)

For at give EU-eksportørerne nogen fleksibilitet ved eksport af produkter under kontingenter som beskrevet i Harmonized Tariff Schedule of the United States of America bør en ansøgning om eksportlicens indeholde den kombinerede nomenklaturs ottecifrede produktkode.

(7)

Da der ikke ydes eksportrestitutioner for produkter henhørende under KN-kode 0406 bestemt til USA, bør der ikke kræves ankomstbevis for at få frigivet licenssikkerheden.

(8)

Forordning (EF) nr. 174/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

På grund af fristen for gennemførelsen af proceduren for 2005 bør denne forordning anvendes så hurtigt som muligt.

(10)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 20 i forordning (EF) nr. 174/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1255/1999 beslutte at udstede eksportlicenser efter bestemmelserne i nærværende artikels stk. 2 til 11 for produkter henhørende under KN-kode 0406 med henblik på eksport til USA under følgende kontingenter:

a)

det supplerende kontingent, der følger af landbrugsaftalen

b)

de toldkontingenter, der oprindeligt var en følge af Tokyo-runden, og som USA indrømmede Østrig, Finland og Sverige i Uruguay-rundens liste XX

c)

de toldkontingenter, der oprindeligt var en følge af Uruguay-runden, og som USA indrømmede Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet i Uruguay-rundens liste XX.«

2)

I stk. 2, første afsnit, indsættes følgende:

»Uanset første punktum i artikel 5, stk. 1, indeholder rubrik 16 i eksportlicensansøgningen og i licensen den ottecifrede produktkode i den kombinerede nomenklatur.«

3)

I stk. 3 indsættes som andet afsnit:

»For ansøgninger om foreløbige licenser for eksport af ost til USA for kontingentåret 2005 fra ansøgere, der er etableret i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (»de nye medlemsstater«) og ansøger i den medlemsstat, hvor de er etableret, gælder dog følgende overgangsforanstaltninger:

a)

Der kræves ikke en tidligere eksport som omhandlet i første afsnit, litra a), for ansøgere, der sammen med deres ansøgning fremlægger bevis for, at de har været etableret mindst tre år i de nye medlemsstater og eksporterede ost i hvert af disse år, undtagen i tilfælde af ansøgninger om foreløbige licenser, der er indgivet:

i)

i Tjekkiet med henblik på eksport af ost til USA under de kontingenter, der er beskrevet i tillægsbemærkning 16, 17, 18, 20 og 25 til kapitel 4 i Harmonized Tariff Schedule (HTS), og som der er fastsat specifikke landskontingenter for 2003 for

ii)

i Ungarn med henblik på eksport af ost til USA under det kontingent, der er beskrevet i tillægsbemærkning 25 til kapitel 4 i HTS, og som der er fastsat et specifikt landskontingent for 2003 for

iii)

i Polen med henblik på eksport af ost til USA under de kontingenter, der er beskrevet i tillægsbemærkning 16 og 21 til kapitel 4 i HTS, og som der er fastsat specifikke landskontingenter for 2003 for

iv)

i Slovakiet med henblik på eksport af ost til USA under det kontingent, der er beskrevet i tillægsbemærkning 16 til kapitel 4 i HTS, og som der er fastsat et specifikt landskontingent for 2003 for.

b)

Ved anvendelse af første afsnit, litra b), kan en ansøger få et datterselskab udpeget til at være hans foretrukne importør for 2005, hvis

i)

hans ansøgning blev indgivet

i Tjekkiet om en foreløbig licens med henblik på eksport af ost til USA under de kontingenter, der er beskrevet i tillægsbemærkning 16, 17, 18, 20 og 25 til kapitel 4 i HTS, eller

i Ungarn om en foreløbig licens med henblik på eksport af ost til USA under det kontingent, der er beskrevet i tillægsbemærkning 25 til kapitel 4 i HTS

i Polen om en foreløbig licens med henblik på eksport af ost til USA under de kontingenter, der er beskrevet i tillægsbemærkning 16 og 21 til kapitel 4 i HTS

i Slovakiet om en foreløbig licens med henblik på eksport af ost til USA under de kontingenter, der er beskrevet i tillægsbemærkning 16 til kapitel 4 i HTS

ii)

ansøgeren forelægger myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, bevis for, at han har været etableret mindst tre år i de nye medlemsstater og eksporterede den pågældende ost til USA i hvert af de tre kalenderår forud for indgivelsen af ansøgningen

iii)

ansøgeren giver myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, et skriftligt tilsagn om at ville indlede proceduren med henblik på at etablere et datterselskab i USA

iv)

ansøgeren forelægger myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, bevis for eksporter til foretrukne importører i de 12 måneder forud for indgivelsen af ansøgningen.«

4)

Stk. 10, tredje afsnit, affattes således:

»Sikkerhedsstillelsen for den fulde licens frigives kun mod fremlæggelse af en eksportangivelse, som toldmyndighederne behørigt har påtegnet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 810/2004 (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 138).


23.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1847/2004

af 22. oktober 2004

om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 20 i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2) kan eksportlicenser for ost, der udføres til Amerikas Forenede Stater under de kontingenter, der er en følge af aftalerne, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger, tildeles efter en særlig procedure.

(2)

Proceduren bør åbnes for udførsler i 2005, og de supplerende bestemmelser hertil bør fastsættes.

(3)

Ved importforvaltningen skelner myndighederne i USA mellem det supplerende kontingent, som EF blev indrømmet under Uruguay-runden, og de kontingenter, der oprindeligt var et resultat af Tokyo-runden. Eksportlicenserne bør tildeles under hensyn til, om produkterne kommer i betragtning for det pågældende USA-kontingent som beskrevet i Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(4)

For at sikre stabilitet og sikkerhed for de erhvervsdrivende, der indgiver ansøgninger under denne særordning, bør det fastsættes, på hvilken dato ansøgninger anses for indgivet efter artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 174/1999.

(5)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportlicenser for produkter henhørende under KN-kode 0406 og nævnt i bilag I, som i 2005 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under de kontingenter, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 174/1999, udstedes i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 174/1999 og nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Ansøgning om foreløbig licens, jf. artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 174/1999 (i det følgende benævnt »ansøgning«), indgives til myndighederne i perioden 26. til 29. oktober 2004.

2.   En ansøgning tages kun i betragtning, hvis den indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 174/1999, og hvis den ledsages af de deri nævnte dokumenter.

Hvis de disponible mængder for en gruppe produkter, der er angivet i kolonne 2 i bilag I, er fordelt mellem kontingentet efter Uruguay-runden og kontingentet efter Tokyo-runden, kan en ansøgning kun vedrøre et af kontingenterne, idet det pågældende kontingent anføres i kolonnen for gruppe- og kontingentidentifikation, jf. kolonne 3 i bilag I.

Ansøgningen udfærdiges som vist i bilag II.

3.   En ansøgning omfatter højst 40 % af den disponible mængde for den gruppe af produkter, der er anført i kolonne 4 i bilag I, og for det pågældende kontingent.

4.   En ansøgning tages kun i betragtning, hvis ansøgeren skriftligt erklærer, at han ikke har indgivet og ikke agter at indgive andre ansøgninger for den pågældende gruppe produkter og det pågældende kontingent.

Hvis en ansøger indgiver flere ansøgninger for den samme gruppe produkter og det samme kontingent i en eller flere medlemsstater, tages ingen af ansøgningerne i betragtning.

5.   Med henblik på artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 174/1999 anses alle ansøgninger, der indgives inden for fristen i stk. 1, at være indgivet den 26. oktober 2004.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne meddeler senest tre arbejdsdage efter indgivelsesperiodens udløb Kommissionen, hvilke ansøgninger der er indgivet for hver af produktgrupperne og i givet fald for kontingenterne i bilag I.

Alle meddelelser, herunder også meddelelser om ingen ansøgninger, fremsendes pr. telex eller telefax under anvendelse af modellen i bilag III.

2.   Meddelelsen omfatter for hver gruppe og i givet fald for hvert kontingent følgende:

a)

listen over ansøgere

b)

de mængder, som hver ansøger har ansøgt om, opdelt efter produktkode i den kombinerede nomenklatur, samt deres kode i Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2004)

c)

de mængder af de pågældende produkter, som ansøgeren har udført i de tre foregående år

d)

navn og adresse for den af ansøgeren udpegede importør og angivelse af, om importøren er et datterselskab til ansøgeren.

Artikel 4

I henhold til artikel 20, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 174/1999 tildeler Kommissionen hurtigst muligt licenserne og underretter senest den 30. november 2004 medlemsstaterne herom.

Artikel 5

Medlemsstaterne kontrollerer de oplysninger, der er meddelt i henhold til artikel 3 i denne forordning og artikel 20, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 174/1999, inden de endelige licenser udstedes og senest den 31. december 2004.

Konstateres det, at en erhvervsdrivende, der har fået udstedt en foreløbig licens, har afgivet urigtige oplysninger, annulleres licensen, og garantien fortabes. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1846/2004 (se side 16 i denne EUT).


BILAG I

Udførsel af ost til Amerikas Forenede Stater i 2005 under visse kontingenter, der er en følge af GATT-aftalerne

Artikel 20 i forordning (EF) nr. 174/1999 og forordning (EF) nr. 1847/2004

Gruppeidentifikation ifølge tillægsnoterne i kapitel 4 i Harmonized Tariff Schedule of the United States of America

Gruppe- og kontingentidentifikation

Mængde til rådighed i 2005

Maksimumsmængde pr. ansøgning

Notenummer

Gruppebetegnelse

(t)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Tokyo

908,877

363,550

16 — Uruguay

3 446,000

1 378,400

17

Blue Mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Tokyo

393,006

157,202

22 — Uruguay

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Tokyo

4 003,172

1 601,268

25 — Uruguay

2 420,000

968,000


BILAG II

Forelæggelse af oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 20, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 174/1999

Image


BILAG III

Meddelelse fra medlemsstaten, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1847/2004

Image