ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 317

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
16. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF, EURATOM) nr. 1785/2004 af 5. oktober 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. januar 2004 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1786/2004 af 14. oktober 2004 om ophævelse af forordning (EF) nr. 3274/93 om forhindring af levering af visse varer og tjenesteydelser til Libyen

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1787/2004 af 15. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1790/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 69. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1791/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 322. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 6. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1793/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 5. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2004 af 15. oktober 2004 om nedsættelse for produktionsåret 2004/05 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2004 af 15. oktober 2004 om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør af Rådets forordning (EF) nr. 1995/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Algeriet, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1796/2004 af 15. oktober 2004 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse over korn og forarbejdede frugter og grøntsager til de franske oversøiske departementer samt de foreløbige forsyningsopgørelser over vegetabilske olier, forarbejdede frugter og grøntsager, mælk og mejeriprodukter og svinekød til Madeira

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2004 af 14. oktober 2004 om indstilling af fiskeri efter byrkelange fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1798/2004 af 15. oktober 2004 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1799/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. oktober 2004

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 af 15. oktober 2004 om en tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet Cycostat 66G, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler ( 1 )

37

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2004/698/FUSP af 14. oktober 2004 om ophævelse af restriktive foranstaltninger over for Libyen

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1785/2004

af 5. oktober 2004

om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. januar 2004 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig bilag X, artikel 13, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør tages hensyn til udviklingen i leveomkostningerne i lande uden for Fællesskabet, og der bør derfor fastsættes nye justeringskoefficienter med virkning fra den 1. januar 2004 for vederlag, som udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd, der gør tjeneste i tredjelande.

(2)

Justeringskoefficienterne for betalinger på basis af forordning (EF, Euratom) nr. 64/2004 (2) om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2003 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, kan medføre tilpasninger i opadgående eller nedadgående retning af vederlag med tilbagevirkende kraft.

(3)

Der bør foretages efterbetaling i tilfælde af en forhøjelse af vederlagene som følge af de nye justeringskoefficienter.

(4)

Der bør foretages tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb i tilfælde af en nedsættelse af vederlagene som følge af de nye justeringskoefficienter for perioden mellem den 1. januar 2004 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(5)

En eventuel tilbagesøgning bør dog højst kunne omfatte de seneste seks måneder forud for datoen for afgørelsen om fastsættelse af koefficienterne, og virkningerne af tilbagesøgningen bør kunne fordeles over en periode på højst 12 måneder at regne fra datoen for nævnte afgørelse i lighed med, hvad der gælder for justeringskoefficienterne inden for Fællesskabet på vederlag og pensioner til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De justeringskoefficienter, der gælder med virkning fra den 1. januar 2004 for vederlag til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd, som gør tjeneste i tredjelande, og som udbetales i tjenestelandets valuta, er fastsat i bilaget.

Til beregning af disse vederlag anvendes de vekselkurser, der blev brugt ved gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for den måned, der gik forud for den i stk. 1 omhandlede dato.

Artikel 2

1.   Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en forhøjelse af vederlagene, foretager institutionerne de nødvendige efterbetalinger.

2.   Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en nedsættelse af vederlagene, foretager institutionerne med tilbagevirkende kraft en tilpasning i nedadgående retning for perioden mellem den 1. januar 2004 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

En tilpasning med tilbagevirkende kraft, som indebærer tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, omfatter dog højst de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden. Tilbagesøgningen fordeles over en periode på højst 12 måneder at regne fra samme dato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22.3.2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 1.


BILAG

Tjenestested

Justeringskoefficienter januar 2004

Afghanistan (1)

0,0

Albanien

80,6

Algeriet

86,7

Angola

117,7

Argentina

61,0

Australien

100,1

Bangladesh

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Bolivia

49,9

Bosnien-Hercegovina

74,5

Botswana

74,8

Brasilien

58,5

Bulgarien

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Cambodja

64,3

Cameroun

99,1

Canada

79,5

Chile

73,4

Colombia

55,7

Congo

129,8

Congo (eks-Zaire)

140,9

Costa Rica

72,1

Côte d'Ivoire

107,0

Cuba

91,5

Cypern

99,2

Den Centralafrikanske Republik

112,5

Den Dominikanske Republik

42,7

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

74,8

Djibouti

96,6

Ecuador

69,6

Egypten

45,4

Eritrea

42,6

Estland

74,1

Etiopien

69,6

Fiji

72,9

Filippinerne

48,7

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Georgien

81,7

Ghana

70,5

Guatemala

71,7

Guinea

75,4

Guinea-Bissau

140,8

Guyana

59,0

Haiti

85,7

Hongkong

86,6

Indien

48,5

Indonesien

84,5

Israel

91,4

Jamaica

82,5

Japan (Naka)

128,7

Japan (Tokyo)

137,3

Jordan

75,0

Kap Verde

75,1

Kasakhstan

91,9

Kenya

76,7

Kina

75,9

Kroatien

93,9

Laos

71,2

Lesotho

71,0

Letland

70,3

Libanon

91,3

Liberia (1)

0,0

Litauen

73,2

Madagaskar

89,4

Malawi

69,5

Malaysia

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Marokko

84,1

Mauretanien

63,0

Mauritius

73,7

Mexico

73,0

Mozambique

73,7

Namibia

81,6

Nepal

67,3

Nicaragua

67,4

Niger

86,2

Nigeria

70,8

Norge

128,5

Ny Kaledonien

120,9

Pakistan

50,5

Papua Ny Guinea

74,0

Paraguay

61,5

Peru

79,8

Polen

66,2

Rumænien

49,5

Rusland

101,3

Rwanda

77,1

Salomonøerne

81,4

Saudi-Arabien (1)

0,0

Schweiz

116,1

Senegal

79,1

Serbien og Montenegro

62,9

Sierra Leone

68,8

Singapore

94,7

Slovakiet

80,3

Slovenien

83,4

Somalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Sudan

37,9

Surinam

52,8

Swaziland

68,7

Sydafrika

69,0

Sydkorea

88,1

Syrien

56,8

Taiwan

87,0

Tanzania

60,0

Tchad

114,6

Thailand

60,7

Tjekkiet

80,1

Togo

97,5

Trinidad og Tobago

69,7

Tunesien

75,8

Tyrkiet

80,7

Uganda

66,9

Ukraine

91,4

Ungarn

69,5

Uruguay

58,5

USA (New York)

103,6

USA (Washington)

100,1

Vanuatu

118,9

Venezuela

76,4

Vestbredden — Gazastriben

87,8

Vietnam

51,0

Yemen (1)

0,0

Zambia

47,6

Zimbabwe

128,1


(1)  Foreligger ikke.


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/7


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1786/2004

af 14. oktober 2004

om ophævelse af forordning (EF) nr. 3274/93 om forhindring af levering af visse varer og tjenesteydelser til Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2004/698/FUSP af 14. oktober 2004 om ophævelse af restriktive foranstaltninger over for Libyen (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. september 2003 besluttede De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (UNSC) under henvisning til kapitel VII i De Forenede Nationers pagt ved resolution 1506 (2003), at de foranstaltninger, der var indført ved punkt 4, 5 og 6 i resolution 748 (1992) og punkt 3, 4, 5, 6 og 7 i resolution 883 (1993), burde ophæves fra nævnte tidspunkt.

(2)

De foranstaltninger, der blev indført ved punkt 4 og 5 i resolution 748 (1992) og punkt 3, 4, 5 og 6 i resolution 883 (1993), blev gennemført i Det Europæiske Fællesskab ved Rådets forordning (EF) nr. 3274/93 af 29. november 1993 om forhindring af levering af visse varer og tjenesteydelser til Libyen (2). Anvendelsen af den forordning blev suspenderet ved forordning (EF) nr. 836/1999 (3).

(3)

Forordning (EF) nr. 3274/93 bør derfor ophæves.

(4)

De foranstaltninger, som omhandles i punkt 8 i UNSC's resolution 883 (1993), og som ikke blev ophævet ved resolution 1506 (2003), blev gennemført i Fællesskabet ved Rådets forordning (EF) nr. 3275/93 (4) og bør derfor forblive i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 3274/93 ophæves hermed.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 3275/93 forbliver i kraft. Henvisningen til fælles holdning af 22. november 1993 i præamblen til nævnte forordning læses som en henvisning til fælles holdning 2004/698/FUSP.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. oktober 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  Jf. s. 40 i denne EUT.

(2)  EFT L 295 af 30.11.1993, s. 1.

(3)  EFT L 106 af 23.4.1999, s. 1.

(4)  EFT L 295 af 30.11.1993, s. 4.


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1787/2004

af 15. oktober 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 150. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 94).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. oktober 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Mindste salgspris

Smør ≥ 82 %

Til det ubehandlede smør

211,1

215,1

Koncentreret

209,1

Forarbejdningssikkerhed

Til det ubehandlede smør

129

129

Koncentreret

129


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1789/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 150. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 94).


BILAG

til Kommissionens forordning af 15. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøttebeløb

Smør ≥ 82 %

59

55

55

Smør < 82 %

57

53

Koncentreret smør

74

67

74

65

Fløde

 

 

26

23

Forarbejdningssikkerhed

Smør

65

Koncentreret smør

81

81

Fløde

29


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1790/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 69. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 69. særlige licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. oktober 2004, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:

mindstesalgsprisen:

186,24 EUR/100 kg

forarbejdningssikkerheden:

40,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1674/2004 (EUT L 300 af 25.9.2004, s. 11).


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1791/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 322. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 322. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation, fastsættes maksimumsstøtten og destinationssikkerheden således:

maksimumsstøtten:

74 EUR/100 kg

destinationssikkerheden:

82 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 94).


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1792/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 6. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 6. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. oktober 2004, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 270 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1448/2004 (EUT L 267 af 14.8.2004, s. 30).


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1793/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 5. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukt (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 214/2001 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 5. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 214/2001, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 12. oktober 2004, fastsættes minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver til 192,10 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1675/2004 (EUT L 300 af 25.9.2004, s. 12).


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1794/2004

af 15. oktober 2004

om nedsættelse for produktionsåret 2004/05 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 af 28. oktober 1996 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2202/96 fastsat en EF-forarbejdningstærskel for visse citrusfrugter fordelt på de forskellige medlemsstater i overensstemmelse med bilag II til nævnte forordning.

(2)

Det er i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2202/96 fastsat, at ved overskridelse af EF-tærsklen nedsættes den støtte, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning, for medlemsstater, hvor forarbejdningstærsklen er overskredet. Overskridelsen vurderes på grundlag af gennemsnittet af de mængder, der i de sidste tre produktionsår forud for det produktionsår, som støtten skal fastsættes for, eller i en tilsvarende periode, er forarbejdet med støtte.

(3)

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 39, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 (2) om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2202/96 givet meddelelse om, hvor store mængder appelsiner der er forarbejdet med støtte. På grundlag af disse oplysninger er der konstateret en overskridelse på 100 380 tons af EF-forarbejdningstærsklen. Inden for denne overskridelse er der konstateret en overskridelse af tærsklerne for Grækenland, Italien og Portugal. De støttebeløb, der er fastsat for appelsiner i bilag I til forordning (EF) nr. 2202/96 for produktionsåret 2004/05, bør derfor nedsættes med 0,64 % i Grækenland, 14,95 % i Italien og 0,29 % i Portugal.

(4)

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 39, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 2111/2003 givet meddelelse om, hvor store mængder grapefrugter og pomeloer der er forarbejdet med støtte. På grundlag af disse oplysninger er der konstateret en overskridelse på 380 tons af EF-forarbejdningstærsklen. Inden for denne overskridelse er der konstateret en overskridelse af tærsklen for Grækenland og Spanien. De støttebeløb, der er fastsat for grapefrugter og pomeloer i bilag I til forordning (EF) nr. 2202/96 for produktionsåret 2004/05, bør derfor nedsættes med 7,00 % i Grækenland og 16,45 % i Spanien.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Støtten til Grækenland, Italien og Portugal i henhold til forordning (EF) nr. 2202/96 for appelsiner leveret til forarbejdning er for produktionsåret 2004/05 fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Støtten til Grækenland og Spanien i henhold til forordning (EF) nr. 2202/96 for grapefrugter og pomeloer leveret til forarbejdning er for produktionsåret 2004/05 fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 49. Senest ændret ved tiltrædelsesakten fra 2003.

(2)  EUT L 317 af 2.12.2003, s. 5.


BILAG I

(EUR/100 kg)

 

Flerårige kontrakter

Etårige kontrakter

Individuelle producenter

Grækenland

11,20

9,74

8,76

Italien

9,59

8,33

7,50

Portugal

11,24

9,77

8,79


BILAG II

(EUR/100 kg)

 

Flerårige kontrakter

Etårige kontrakter

Individuelle producenter

Grækenland

9,74

8,46

7,62

Spanien

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1795/2004

af 15. oktober 2004

om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør af Rådets forordning (EF) nr. 1995/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Algeriet, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 4,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING OM EN FORNYET UNDERSØGELSE

B.   VARE

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

D.   BEGRUNDELSE FOR DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

E.   PROCEDURE

a)   Spørgeskemaer

b)   Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

F.   OPHÆVELSE AF GÆLDENDE TOLD OG REGISTRERING AF IMPORTEN

G.   FRISTER

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, jf. afsnit E, litra a), i denne forordning, eller andre oplysninger, der skal tages hensyn til i undersøgelsen

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt mundtligt af Kommissionen.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes hermed en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1995/2000 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning, henhørende under KN-kode 3102 80 00, med oprindelse i Algeriet og fremstillet og solgt til eksport til Fællesskabet af Fertial SPA (Taric-tillægskode: A573) bør gøres til genstand for den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1995/2000.

Artikel 2

Den antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1995/2000, ophæves for så vidt angår import af den i denne forordnings artikel 1 omhandlede vare.

Artikel 3

Toldmyndighederne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den i denne forordnings artikel 1 omhandlede import, jf. artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96. Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 4

1.   Medmindre andet er angivet, skal alle interesserede parter give sig til kende for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på det spørgeskema, der er omtalt i afsnit E, litra a), i denne forordning, eller alle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Opmærksomheden henledes på, at udøvelsen af de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, afhænger af, at den berørte part giver sig til kende inden for den nævnte frist.

Interesserede parter kan også skriftligt anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

2.   Alle redegørelser og anmodninger fra interesserede parter fremsættes skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældende parts navn, adresse, e-past-adresse, telefon-, fax- og/eller telexnummer. Alle skriftlige redegørelser, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaet og korrespondance, som de interesserede parter videregiver som fortroligt materiale, skal forsynes med påtegningen »Fortroligt« og skal i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i grundforordningen ledsages af et ikke-fortroligt sammendrag, som skal forsynes med påtegningen »Kan konsulteres af interesserede parter« (3).

Oplysninger om sagen og anmodninger om at blive hørt indsendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1).

(2)  EFT L 238 af 22.9.2000, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1675/2003 (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 4).

(3)  Dette betyder, at dokumentet alene er til tjenestebrug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 384/96 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1796/2004

af 15. oktober 2004

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse over korn og forarbejdede frugter og grøntsager til de franske oversøiske departementer samt de foreløbige forsyningsopgørelser over vegetabilske olier, forarbejdede frugter og grøntsager, mælk og mejeriprodukter og svinekød til Madeira

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de franske oversøiske departementer og om ændring af direktiv 72/462/EØF og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 525/77 og (EØF) nr. 3763/91 (Poseidom) (1), særlig artikel 3, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1600/92 (Poseima) (2), særlig artikel 3, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2004 af 30. december 2003 om fastsættelse af foreløbige forsyningsopgørelser og EF-støtte til levering af vigtige produkter til konsum, forarbejdning og anvendelse som rå- og hjælpestoffer og til levering af levende dyr og æg til regionerne i den yderste periferi i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 (3) opstilles de foreløbige forsyningsopgørelser, og EF-støtten fastsættes.

(2)

Det viser sig nu, at de mængder korn og forarbejdede frugter og grøntsager, der ifølge den årlige forsyningsopgørelse skal leveres til de franske oversøiske departementer, og de mængder vegetabilske olier, forarbejdede frugter og grøntsager, sødmælkspulver, ost og svinekød, der skal leveres til Madeira, ikke modsvarer behovet, idet efterspørgslen er større end forventet.

(3)

Mængderne for ovennævnte produkter bør derfor tilpasses de faktiske behov i de pågældende fjerntliggende regioner.

(4)

Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 14/2004 er der sket en fejl i angivelsen af den KN-kode for avlsheste til de franske oversøiske departementer, der står opført i del I i bilag II. Denne fejl bør rettes.

(5)

Forordning (EF) nr. 14/2004 bør derfor ændres og berigtiges.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 14/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 og 3 i bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Del 3, 4, 6 og 8 i bilag III affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

I del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 14/2000 foretages følgende berigtigelse af KN-koden for avlsheste:

 

i stedet for »0101 11 00« indsættes »0101 10 10«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004 (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 1).

(2)  EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26. Ændret ved forordning (EF) nr. 1690/2004.

(3)  EUT L 3 af 7.1.2004, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1232/2004 (EUT L 234 af 3.7.2004, s. 5).


BILAG I

»Del 1

Korn og kornprodukter til foder og konsum; olieafgrøder, proteinafgrøder og tørret foder

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Departement

Varebeskrivelse

KN-koder

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Guadeloupe

Blød hvede, byg, majs og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 og 1107 10

55 000

42

 (1)

Guyane

Blød hvede, byg, majs, produkter til foder og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 og 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

Blød hvede, byg, majs, gryn og groft mel af hård hvede, havre og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 og 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

Blød hvede, byg, majs og malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 og 1107 10

178 000

48

 (1)

»Del 3

Forarbejdede frugter og grøntsager

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

Varebeskrivelse

KN-koder

Departement

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Frugtpuré fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bestemt til forarbejdning

ex 2007

Alle

45

395

Frugtmos, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet, bestemt til forarbejdning

ex 2008

Guyane

650

586

Guadeloupe

 

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Koncentreret frugtsaft (herunder druemost), ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bestemt til forarbejdning

ex 2009

Guyane

350

 

727

 

Martinique

 

311

 (2)

Réunion

 

311

 

Guadeloupe

 

311

 


(1)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 (EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7).«

(2)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).«


BILAG II

»Del 3

Vegetabilske olier

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

MADEIRA

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Vegetabilske olier (undtagen olivenolie):

 

 

 

 

 

— Vegetabilske olier

1507 til 1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Olivenolie:

 

 

 

 

 

— Jomfruolie

1509 10 90

 

 

 

 

eller

 

500

52

 (2)

— Olivenolie

1509 90 00

 

 

 


AZORERNE

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Olivenolie:

 

 

 

 

 

— Jomfruolie

1509 10 90

400

68

87

 (3)

eller

eller

 

 

 

 

— Olivenolie

1509 90 00

 

 

 

 

»Del 4

Forarbejdede frugter og grøntsager

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

MADEIRA

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

 

 

 

— Tilberedninger, undtagen homogeniserede, fremstillet af andre frugter end citrusfrugter

2007 99

100

73

91

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 

 

 

 

— pærer

2008 40

 

 

 

 

— kirsebær

2008 60

 

 

 

 

— ferskner

2008 70

 

 

 

 

— andre varer, herunder blandinger, undtagen blandinger henhørende under KN-kode 2008 19

 

 

 

 

 

— blandinger

2008 92

 

 

 

 

— andre varer, undtagen palmehjerter og blandinger

2008 99

 

 

 

 

Koncentreret frugtsaft (herunder druemost), ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bestemt til forarbejdning

ex 2009

130

 

186

 


AZORERNE

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Koncentreret frugtsaft (herunder druemost), ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, bestemt til forarbejdning

ex 2009

100

 

186«

 

»Del 6

Mælk og mejeriprodukter

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

MADEIRA

Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III (4)

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Skummetmælkspulver (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Sødmælkspulver (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Ost (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

»Del 8

Svinekød

Foreløbig forsyningsopgørelse og EF-støtte til levering af EF-produkter pr. kalenderår

MADEIRA

Varebeskrivelse

Kode (7)

Mængde

(t)

Støtte

(EUR/t)

I

II

III

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

ex 0203

2 800

 

 

- Hele og halve kroppe

020311109000

 

95

113

 (8)

- Skinke og stykker deraf

020312119100

 

143

161

 (8)

- Bov og stykker deraf

020312199100

 

95

113

 (8)

- Forende og stykker deraf

020319119100

 

95

113

 (8)

- Kam og stykker deraf

020319139100

 

143

161

 (8)

- Brystflæsk og stykker deraf

020319159100

 

95

113

 (8)

- Andre varer: udbenet

020319559110

 

176

194

 (8)

- Andre varer: udbenet

020319559310

 

176

194

 (8)

- Hele og halve kroppe

020321109000

 

95

113

 (8)

- Skinke og stykker deraf

020322119100

 

143

161

 (8)

- Bov og stykker deraf

020322199100

 

95

113

 (8)

- Forende og stykker deraf

020329119100

 

95

113

 (8)

- Kam og stykker deraf

020329139100

 

143

161

 (8)

- Brystflæsk og stykker deraf

020329159100

 

95

113

 (8)

- Andre varer: udbenet

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Undtagen 1509 og 1510.

(2)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 136/66/EØF.

(3)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 136/66/EØF.«

(4)  I EUR/100 kg nettovægt, medmindre andet er angivet.

(5)  De pågældende produkter og de tilhørende fodnoter er de samme som dem, der hører under Kommissionens forordning om fastsættelse af eksportrestitutioner i henhold til artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48).

(6)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der ydes ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999. Når de restitutioner, der ydes ifølge artikel 31 i nævnte forordning, er differentieret, jf. artikel 2, stk. 1, litra e) og l), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11), er støttebeløbet lig med den højeste restitution, der ydes for produkter henhørende under den samme kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (forordning (EØF) nr. 3846/87, EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

For smør, der tildeles i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 (EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3), er beløbet dog det, som er angivet i kolonne II.«

(7)  Produktkoderne og fodnoterne er defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

(8)  Beløbet er lig med den restitution for produkter henhørende under samme KN-kode, der eventuelt ydes ifølge artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 (EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1).«


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1797/2004

af 14. oktober 2004

om indstilling af fiskeri efter byrkelange fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2340/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fiskerimulighederne for dybhavsbestande for 2003-2004 (2) fastsættes der kvoter for byrkelange for 2004.

(2)

For at sikre, at bestemmelserne om kvantitativ begrænsning af fangsterne af kvoterede bestande overholdes, må Kommissionen fastsætte den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter byrkelange i farvandene i ICES-underområde VI og VII (EF-farvande og farvande, der ikke henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2004 er opbrugt. Det Forenede Kongerige har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 9. august 2004. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter byrkelange i ICES-underområde VI og VII (EF-farvande og farvande, der ikke henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, har medført, at Det Forenede Kongeriges kvote for byrkelange for 2004 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter byrkelange i ICES-underområde VI og VII (EF-farvande og farvande, der ikke henhører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, er forbudt, og det samme gælder opbevaring om bord, omladning og landing af fisk fra ovennævnte bestand fanget af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 9. august 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 14. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri


(1)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(2)  EFT L 356 af 31.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 762/2004 (EUT L 120 af 24.4.2004, s. 8).


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1798/2004

af 15. oktober 2004

om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, hvortil der er blevet søgt om licens af de traditionelle importører og af de nye importører den 11. og 12. oktober 2004 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 565/2002, overstiger de mængder, der er tilgængelige for produkter med oprindelse i Kina, Argentina samt alle andre tredjelande.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger, som Kommissionen har modtaget den 14. oktober 2004, kan imødekommes, og der bør efter importørkategorierne og produkternes oprindelse fastsættes datoer for, hvor længe udstedelsen af licenser bør være suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 11. og 12. oktober 2004, og som Kommissionen har modtaget den 14. oktober 2004, tildeles den procentvise del af den anmodede mængde, som er angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som vedrører kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005, og som er indgivet efter den 12. oktober 2004 og før den dato, der er angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11.


BILAG I

Produktets oprindelse

Tildeling i %

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

»X«

:

For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


BILAG II

Produktets oprindelse

Datoer

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

28.2.2005

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1799/2004

af 15. oktober 2004

om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. oktober 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10 i forordning (EF) nr. 1784/2003 er det fastsat, at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1 omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for importtold bør de repræsentative markedskurser, der konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003, som er gældende fra den 15. oktober 2004

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

38,83

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

52,50

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

52,50

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

38,83


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 1.10.-14.10.2004

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Præmie for Golfen (EUR/t)

11,00

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam: 28,13 EUR/t; The Great Lakes–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1800/2004

af 15. oktober 2004

om en tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet »Cycostat 66G«, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 9g, stk. 5, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF blev coccidiostatika, der var optaget i bilag I til direktivet inden den 1. januar 1988, midlertidigt tilladt fra den 1. april 1998 og overført til bilag B, kapitel I, for at de kunne revurderes som tilsætningsstoffer, der var knyttet til den ansvarlige for markedsføringen. Robenidin-produktet Cycostat 66G er et tilsætningsstof, der tilhører gruppen »Coccidiostatika og andre lægemidler«, jf. kapitel I i bilag B til direktiv 70/524/EØF.

(2)

Den ansvarlige for markedsføringen af Cycostat 66G indsendte i overensstemmelse med direktivets artikel 9g, stk. 2 og 4, en ansøgning om tilladelse til stoffet sammen med den relevante dokumentation.

(3)

Hvis der af årsager, som ikke vedrører indehaveren af tilladelsen, ikke kan træffes afgørelse om ansøgningen om fornyelse inden den dato, hvor tilladelsen udløber, forlænges gyldighedsperioden for tilladelsen for tilsætningsstoffet i henhold til artikel 9g, stk. 6, i direktiv 70/524/EØF automatisk, indtil Kommissionen træffer afgørelse. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilladelsen til Cycostat 66G. Kommissionen anmodede den 26. april 2001 Den Videnskabelige Komité for Foder om en fuldstændig risikovurdering, og denne anmodning blev efterfølgende videresendt til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Der blev under revurderingen fremsat flere anmodninger om supplerende oplysninger, hvilket gjorde det umuligt at afslutte revurderingen inden for de i artikel 9g fastsatte frister.

(4)

Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, som er tilknyttet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, har afgivet positiv udtalelse om sikkerheden ved og effektiviteten af Cycostat 66G til slagtekyllinger, slagtekaniner og kalkuner.

(5)

Den af Kommissionen gennemførte revurdering af Cycostat 66G viste, at de relevante betingelser i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Cycostat 66G bør derfor tillades i en periode på ti år som et tilsætningsstof, der er knyttet til den ansvarlige for markedsføringen, og optages i kapitel I i den fortegnelse, der er nævnt i direktivets artikel 9t, litra b).

(6)

Da tilladelsen til tilsætningsstoffet nu er knyttet til den ansvarlige for markedsføringen og erstatter den tidligere tilladelse, der ikke var knyttet til en bestemt person, bør sidstnævnte tilladelse tilbagekaldes.

(7)

Eftersom der ikke er sikkerhedshensyn, der begrunder øjeblikkelig tilbagekaldelse af robenidin-produktet fra markedet, bør der indrømmes en overgangsperiode på seks måneder til afvikling af eksisterende lagre af tilsætningsstoffet.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I kapitel I i bilag B til direktiv 70/524/EØF udgår tilsætningsstoffet robenidin, der tilhører gruppen »Coccidiostatika og andre lægemidler«.

Artikel 2

Tilsætningsstoffet Cycostat 66G, som tilhører gruppen »Coccidiostatika og andre lægemidler«, og som er anført i bilaget til denne forordning, tillades som tilsætningsstof i foder på de betingelser, der er anført i nævnte bilag.

Artikel 3

Afvikling af eksisterende lagre af robenidin tillades i seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1464/2004 (EUT L 270 af 18.8.2004, s. 8).


BILAG

Tilsætningsstoffets registreringsnummer

Navn og registreringsnummer på den person, der er ansvarlig for tilsætningsstoffets markedsføring

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Mini-mumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Tilladelsens varighed

mg aktivt stof pr. kg fuldfoder

Coccidiostatika og andre lægemidler

E 758

Alpharma

(Belgien)

BVBA

Robenidin-hydrochlorid 66 g/kg

(Cycostat 66 G)

Tilsætningsstoffets sammensætning:

 

Robenidinhydrochlorid: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Calciumsulfatdihydrat: 894 g/kg

Aktivt stof:

 

Robenidinhydrochlorid, C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[chlorobenzyliden)amino]guanidinhydrochlorid,

 

CAS-nummer: 25875-50-7

 

Beslægtede urenheder:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin: ≤ 0,5 %

Slagtekyllinger

30

36

Anvendelse de sidste 5 dage før slagtning forbudt

29. oktober 2014

Kalkuner

30

36

Anvendelse de sidste 5 dage før slagtning forbudt

29. oktober 2014

Slagtekaniner

50

66

Anvendelse de sidste 5 dage før slagtning forbudt

29. oktober 2014


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

16.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/40


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2004/698/FUSP

af 14. oktober 2004

om ophævelse af restriktive foranstaltninger over for Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. september 2003 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (UNSC) resolution 1506(2003) om ophævelse af de restriktive foranstaltninger i henhold til UNSCR 748(1992) og 883(1993), mens de foranstaltninger, der er opregnet i sidstnævntes punkt 8, fortsat skulle gælde på baggrund af de skridt, den libyske regering har taget for at opfylde ovennævnte resolutioner, navnlig ved at påtage sig ansvaret for libyske embedsmænds handlinger, betale passende kompensation og tage afstand fra terrorisme.

(2)

Den libyske regering har også taget skridt hen imod en tilfredsstillende løsning på fordringer i forbindelse med de terroristangreb, der blev rettet mod Pan Am 103-flyet over Lockerbie, Skotland, UTA 772-flyet over Niger og diskoteket »La Belle« i Berlin.

(3)

De restriktive foranstaltninger i henhold til afgørelse 93/614/FUSP (1), der blev vedtaget for at gennemføre UNSCR 748(1992) og 883(1993), og den våbenembargo, som medlemsstaterne vedtog i 1986, og som blev bekræftet ved fælles holdning 1999/261/FUSP (2), bør derfor ophæves.

(4)

De foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til punkt 8 i UNSCR 883(1993), bør forblive i kraft i overensstemmelse med UNSCR 1506(2003).

(5)

Gennemførelsen af en række foranstaltninger gør handling fra Fællesskabets side påkrævet —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Afgørelse 93/614/FUSP og fælles holdning 1999/261/FUSP ophæves.

Artikel 2

De foranstaltninger, der er vedtaget for at beskytte erhvervsvirksomheder mod fordringer i forbindelse med kontrakter og transaktioner, hvis gennemførelse blev påvirket af indførelsen af restriktive foranstaltninger i henhold til UNSCR 883 (1993) og tilknyttede resolutioner, forbliver i kraft.

Artikel 3

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. oktober 2004.

På Rådets vegne

P. VAN GEEL

Formand


(1)  EFT L 295 af 30.11.1993, s. 7.

(2)  EFT L 103 af 20.4.1999, s. 1. Senest ændret ved fælles holdning 1999/611/FUSP (EFT L 242 af 14.9.1999, s. 31).