ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 260

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
6. august 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1421/2004 af 19. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/2004 af 5. august 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/589/EF:Rådets afgørelse af 19. juli 2004 om underrettelse af Republikken Korea om Det Europæiske Fællesskabs udtrædelse af aftalen om telekommunikationsindkøb mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea

8

 

 

Kommissionen

 

*

2004/590/EF:Kommissionens beslutning af 4. juni 2004 om anerkendelse af, at den cypriotiske database for kvæg er fuldt operationel (meddelt under nummer K(2004) 1969) (Kun den græske udgave er autentisk) ( 1 )

9

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

6.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1421/2004

af 19. juli 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2792/1999 (2) indeholder bestemmelser om beskyttelse og udvikling af de akvatiske ressourcer og udvikling af EF's akvakultursektor.

(2)

Ifølge fællesskabslovgivningen er der mulighed for supplerende ophugningsstøtte, når der er vedtaget en genopretningsplan. I så tilfælde, eller hvis hasteforanstaltninger vedtaget af Kommissionen eller medlemsstaterne sandsynligvis vil få samme virkninger, bør støtten til besætningsmedlemmer, der er tvunget til at opgive at fiske på grund af planen eller foranstaltningerne, også sættes op. Det samme bør gælde besætningsmedlemmer, der mister deres job, selv om fartøjet ikke ophugges, fordi der vedtages en genopretningsplan eller hasteforanstaltninger.

(3)

Kommissionen sendte den 19. september 2002 en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen ”En strategi for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur”. Gennemførelsen af denne strategi forudsætter, at forordning (EF) nr. 2792/1999 ændres.

(4)

Beskyttelse og udvikling af akvatiske ressourcer vedrører ikke udelukkende foranstaltninger til havs, men også i ferskvandsområder og herunder især anadrome og katadrome fiskearter. I denne forbindelse er genetablering og genåbning af migrationsruter og gydeområder særlig vigtig.

(5)

Der bør ikke opmuntres til produktionsstigninger, der ligger ud over den sandsynlige udvikling i efterspørgslen. Der skal etableres bedre markedsføringsstrategier, men der mangler ofte pålidelige statistikker om fiskeforbruget såvel som økonomiske analyser af markederne og markedsføringen af akvakulturprodukter.

(6)

Fremvæksten af giftige alger er blandt de alvorligste trusler mod skaldyrsproduktionens fremtid i Europa. Undertiden kan algeforekomsten vare i usædvanligt lange perioder eller forekomme i en periode med koncentreret salg, og det kan være berettiget at yde erstatning til de berørte skaldyrsproducenter, undtagen når der er tale om et tilbagevendende fænomen.

(7)

En udvidelse af erhvervets vidensgrundlag omfatter alle aspekter af fiskeopdræt og er af afgørende betydning for akvakulturen. Da der ikke er afsat tilstrækkeligt med midler til dette formål, er det vigtigt yderligere at fremme anvendt forskning og teknologisk udvikling inden for akvakultur gennem en udvidelse af mulighederne for offentlig finansiering og fremme af private initiativer på dette område.

(8)

Akvakulturvirksomhederne bør opmuntres til at forbedre deres miljøindsats og til at tage frivillige initiativer, som rækker videre end de lovpligtige minimumskrav til miljøbeskyttelse.

(9)

Hvis det skal være muligt at opretholde den offentlige støtte til servicefartøjer inden for akvakultur, bør der klart skelnes mellem servicefartøjer og fiskerfartøjer som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (3), da det for nogle fartøjers vedkommende forholder sig således, at de måske udelukkende anvendes inden for akvakultur, men at de kan omstilles til fiskeri.

(10)

For at tilskynde til en permanent reduktion af fiskeriindsatsen, hvis Rådet har vedtaget en genopretningsplan eller Kommissionen eller medlemsstaterne har vedtaget hasteforanstaltninger, skal støtte, der tidligere er udbetalt til fartøjer, der er omfattet af planen eller foranstaltningerne, ikke betales tilbage.

(11)

Hvis et fiskerfartøj bliver nødt til at udskifte fiskeredskaber som følge af en genopretningsplan, bør den første udskiftning af fiskeredskaberne kunne anses for en støtteberettiget udgift.

(12)

Der kan stilles krav om, at fællesskabsfartøjer anvender akustiske alarmer i visse former for fiskeri for at nedbringe utilsigtet fangst og drab af hvaler. Omkostningerne i forbindelse med efterkommelsen af et sådant krav bør kunne omfattes af moderniseringsstøtte til fartøjer.

(13)

Den offentlige intervention til fordel for akvakulturen, som har fundet sted siden slutningen af 70'erne, har fremmet væksten i produktionen, men i dag er situationen ændret, og inden for visse brancher er der risiko for overproduktion. Der bør derfor fastsættes nye prioriteter for akvakulturforanstaltningerne i programmerne vedrørende det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet, og på visse områder bør støttesatsen reduceres.

(14)

Nogle former for opdræt af fisk kan have en positiv betydning for miljøet, da det forener en erhvervsaktivitet med bevarelse og udvikling af vådområder. Under disse omstændigheder er det berettiget at lade den offentlige støtte stige.

(15)

Forordning (EF) nr. 2792/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2792/1999 ændres hermed således:

1)

Artikel 10, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

Der kan ikke ydes støtte til udgifter til udstyr og modernisering i de første fem år efter, at der er ydet offentlig støtte til bygning af det pågældende fartøj, med undtagelse af udstyr til fartøjsovervågningssystemer eller akustiske alarmer.«

2)

I artikel 12, stk. 3, tilføjes følgende som litra e):

»e)

Vedtager Rådet en genopretningsplan, eller vedtager Kommissionen eller en eller flere medlemsstater sær- eller hasteforanstaltninger, kan de i litra b) og c) omhandlede maksimale støttebeløb forhøjes med 20 %. Endvidere bortfalder kravet om, at det fartøj, hvor besætningen var ansat, definitivt skal have bragt sine aktiviteter til ophør, jf. litra b).«

3)

I artikel 12, stk. 4, affattes litra c) således:

»c)

at den i stk. 3, litra b), eller stk. 3, litra e), omhandlede præmie tilbagebetales pro rata temporis, hvis præmiemodtageren genoptager erhvervet som fisker mindre end et år efter, at han har fået udbetalt præmie.«

4)

Artikel 13, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

foranstaltninger med henblik på beskyttelse og udvikling af akvatiske ressourcer, herunder ferskvandsressourcer, bortset fra udsætning«.

5)

Artikel 15, stk. 3, litra n), affattes således:

»n)

større viden om og åbenhed i produktionen og på markedet, inkl. statistik og økonomisk analyse.«

6)

Artikel 16 ændres således:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1 a.   Medlemsstaterne kan yde en finansiel godtgørelse til skaldyrsproducenter i tilfælde af, at forureningen i skaldyr som følge af opblomstring af toksinproducerende plankton eller forekomst af plankton, der indeholder marine biotoksiner, gør det nødvendigt at indstille høsten i mere end fire på hinanden følgende måneder af hensyn til folkesundheden, eller hvis de tab, der skyldes indstilling af høsten i en periode med koncentreret salg, overstiger den pågældende virksomheds årlige omsætning med 35 % beregnet på grundlag af dens gennemsnitlige omsætning i de foregående tre år. Der må ikke ydes godtgørelse for mere end seks måneders indstilling af høsten i hele perioden mellem ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1421/2004 af 19. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (4) og udgangen af 2006.

b)

Stk. 3, første afsnit, affattes således:

»Den finansielle støtte fra FIUF til de i stk. 1, 1a og 2 omhandlede foranstaltninger må pr. medlemsstat for hele perioden 2000-2006 ikke overstige den højeste af følgende to tærskler: 1 mio. EUR eller 4 % af den EF-støtte, som ydes til sektoren i den pågældende medlemsstat.«.

c)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»Vedtager Rådet en genopretningsplan eller vedtager Kommissionen eller en eller flere medlemsstater hasteforanstaltninger, finder artikel 10, stk. 3, litra b), nr. ii), ikke anvendelse.«

d)

Stk. 4 affattes således:

»4.   For regelmæssig sæsonpræget indstilling af fiskeri og akvakulturaktiviteter kan der ikke ydes godtgørelse i henhold til stk. 1, 1a, 2 og 3.«

7)

I artikel 17, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Mindre initiativer vedrørende anvendt forskning med samlede omkostninger på højst 150 000 EUR og en varighed på højst tre år, som gennemføres af økonomiske aktører, videnskabelige eller tekniske organer, repræsentative erhvervsorganisationer eller andre kompetente organer, kan opnå støtte som pilotprojekter, forudsat at de er med til at fremme en bæredygtig udvikling inden for EF's akvakultur.«

8)

Bilag III ændres således:

a)

Punkt 1.4, litra a), affattes således:

»a)

Fartøjerne skal have været indført i EF-fortegnelsen over fiskerfartøjer i mindst fem år, med undtagelse af udstyr til fartøjsovervågningssystemer eller akustiske alarmer. Ændringer i fartøjernes karakteristika skal meddeles fortegnelsen, og fartøjerne skal måles efter EF-bestemmelserne i forbindelse med moderniseringsarbejderne.«

b)

Punkt 1.4, litra b), affattes således:

Nr. iii) affattes således:

»iii)

forbedring af arbejds- og sikkerhedsforholdene og/eller«.

Følgende nr. tilføjes:

»iv)

indkøb af akustiske alarmer med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (5).

Sidste afsnit affattes således:

»Udskiftning af fiskeredskaber anses ikke for en støtteberettiget udgift, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af artikel 16, stk. 2, medmindre fartøjet er omfattet af en genopretningsplan og skal bringe sin deltagelse inden for det pågældende fiskeri til ophør og fiske efter andre arter med andre fiskeredskaber. I så fald kan Kommissionen beslutte, at den første udskiftning af fiskeredskaber, hvor fiskerimulighederne begrænses væsentligt af en genopretningsplan, kan anses for en støtteberettiget udgift.«

c)

Første punktum i punkt 2.1 affattes således:

»Støtteberettigede udgifter under FIUF må vedrøre etablering af faste eller mobile anlæg til beskyttelse og udvikling af vandressourcer, genopretning af floder og søer, herunder gydeområder og hjælp til migrerende arters vandring op og ned i vandløb, samt videnskabelig overvågning af projekterne.«

d)

Punkt 2.2 affattes således:

»2.2.   Akvakultur

a)

I denne forordning forstås ved:

»akvakultur« opdræt eller dyrkning af organismer, der lever i vand, hvor der anvendes metoder med henblik på at øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom under hele opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet.

b)

Ved projekter for intensivt fiskeopdræt skal initiativtagerne, samtidig med at de indgiver en ansøgning om offentlig støtte, give forvaltningsmyndigheden de oplysninger, der er foreskrevet i bilag IV til Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (6). Forvaltningsmyndigheden afgør, om projektet skal underkastes en vurdering som omhandlet i artikel 5-10 i nævnte direktiv. Hvis der ydes offentlig støtte, er omkostningerne ved indsamlingen af oplysninger vedrørende miljøvirkningerne og de eventuelle udgifter til vurderingen støtteberettigede under FIUF.

c)

Der kan opnås støtte til de udgifter, der for akvakulturbrug er forbundet med at blive tilknyttet EF's ordning for miljøledelse og miljørevision, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (7), samt investeringer, der er forbundet med etablering af vandcirkulation eller forbedring heraf i akvakulturbrug og på servicefartøjer.

d)

Fiskerfartøjer som defineret i artikel 3, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (8) betragtes ikke som servicefartøjer selv i tilfælde, hvor de udelukkende anvendes i akvakultur.

e)

I forbindelse med FIUF-programmernes akvakulturforanstaltninger lægges der vægt på:

i)

udvikling af metoder, der væsentligt mindsker miljøpåvirkningen

ii)

forbedring af traditionel akvakultur, som er vigtig af hensyn til opretholdelse af den arbejdsmarkedsmæssige og miljømæssige struktur i bestemte områder

iii)

modernisering af eksisterende virksomheder

iv)

foranstaltninger til fordel for akvakultur, der er omfattet af artikel 14 og 15 i denne forordning

v)

spredning i antallet af opdrættede arter.

f)

Med forbehold af bidragssatserne for meget afsides beliggende regioner gælder som undtagelse fra kolonnen for gruppe 3 i tabel 3 under punkt 2 i bilag IV gælder følgende satser:

i)

ved investeringer i brugen af metoder, der reducerer miljøpåvirkningen væsentligt, eller som vedrører fiskeopdrætprojekter, som indvirker gunstigt på miljøet, skal private støttemodtageres bidrag (C) udgøre mindst 30 % af de støtteberettigede udgifter i mål 1-regioner og mindst 50 % i andre områder. Vurderingen af de miljømæssige fordele skal foretages for ophavsmandens regning og kontrolleres af forvaltningsmyndigheden. Ydes der offentlig støtte, skal der kunne ydes støtte fra FIUF til omkostningerne i forbindelse med vurderingen

ii)

ved investeringer i etableringen af nye brug til intensivt fiskeopdræt, som ikke er omfattet af den prioriterede liste i litra e), skal private støttemodtageres bidrag (C) udgøre mindst 50 % af de støtteberettigede udgifter i mål 1-regioner og mindst 70 % i andre områder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 1.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 639/2004 (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 9).

(3)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUT L 260 af 6.8.2004, s. 1

(5)  EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12

(6)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).

(7)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(8)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59


6.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1422/2004

af 5. august 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. august 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 5. august 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

6.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/8


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. juli 2004

om underrettelse af Republikken Korea om Det Europæiske Fællesskabs udtrædelse af aftalen om telekommunikationsindkøb mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea

(2004/589/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, første punktum,

under henvisning til artikel 8, stk. 5, i aftalen om telekommunikationsindkøb mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea (1) (»aftalen«), som vedtaget ved afgørelse 97/784/EF (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 5, i aftalen kan hver part udtræde af aftalen ved at underrette den anden part herom.

(2)

Aftalen er ikke længere relevant efter udtrædelsen af teleoperatørerne i Fællesskabet, liberaliseringen af det koreanske telekommunikationsmarked og privatiseringen af Korea Telecom.

(3)

Korea finder også, at aftalen ikke længere er relevant.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at Fællesskabet udtræder af aftalen.

(5)

Rådet bør bemyndige Kommissionen til at give underretning om udtrædelsen af aftalen.

(6)

Memorandummet om private teleoperatørers indkøb mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea (3) bør opretholdes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fællesskabet udtræder herved af aftalen om telekommunikationsindkøb mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den(de) person(er), der har beføjelse til at underrette Republikken Korea om udtrædelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2004.

På Rådets vegne

P. H. DONNER

Formand


(1)  EFT L 321 af 22.11.1997, s. 32.

(2)  EFT L 321 af 22.11.1997, s. 30.

(3)  EFT L 321 af 22.11.1997, s. 41.


Kommissionen

6.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. juni 2004

om anerkendelse af, at den cypriotiske database for kvæg er fuldt operationel

(meddelt under nummer K(2004) 1969)

(Kun den græske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2004/590/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 57, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Cypern har anmodet om, at den database, som udgør en del af den cypriotiske ordning for identifikation og registrering af kvæg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (1), anerkendes som fuldt operationel.

(2)

De cypriotiske myndigheder har fremlagt relevante oplysninger, der blev ajourført den 31. marts 2004.

(3)

De cypriotiske myndigheder har forpligtet sig til at forbedre databasens pålidelighed ved bl.a. at sørge for: i) at der træffes yderligere foranstaltninger, herunder kontrolforanstaltninger, for at sikre overholdelse af brugerens frist på højst fem arbejdsdage til meddelelse af fødsler, dødsfald og flytninger, navnlig til bedrifter, ii) at der træffes yderligere foranstaltninger til øjeblikkelig korrektion af fejl eller mangler, der opdages automatisk eller som følge af kontrol på stedet, iii) at der gennemføres yderligere sandsynlighedstest for at sikre kvaliteten af oplysningerne i databasen, navnlig om fødsler, iv) at hændelsesdatabasen styrkes for at sikre kvaliteten af oplysningerne om anvendelsen af øremærkeerstatninger, og v) at der træffes foranstaltninger for at sikre, at kontrol af identifikation og registrering af kvæg foregår i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 (2).

(4)

De cypriotiske myndigheder har forpligtet sig til at gennemføre disse forbedringer senest den 30. april 2004.

(5)

På baggrund af ovenstående bør den cypriotiske database for kvæg anerkendes som fuldt operationel —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den cypriotiske database for kvæg anerkendes som fuldt operationel fra den 1. maj 2004.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Cypern.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 9.Senest ændret ved forordning (EF) nr. 499/2004 (EFT L 80 af 18.3.2004, s. 24).