ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 249

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
23. juli 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1337/2004 af 22. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1338/2004 af 22. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1339/2004 af 22. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1340/2004 af 22. juli 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1341/2004 af 22. juli 2004 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2004 af 22. juli 2004 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1343/2004 af 22. juli 2004 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater og æbler)

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2004 af 22. juli 2004 om ændring af importtolden for ris

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2004 af 22. juli 2004 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for en betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/557/EF:Kommissionens beslutning af 2. juli 2004 om fastlæggelse af en undtagelse fra den overgangsordning, som er fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003, om transit af selskabsdyr mellem Bornholm og de øvrige dele af Danmarks område gennem Sveriges område (meddelt under nummer K(2004) 2435) (Kun den danske og den svenske udgave er autentiske) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EF:Kommissionens beslutning af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (meddelt under nummer K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EF:Kommissionens beslutning af 21. juni 2004 om opstilling af listen over de områder i Den Tjekkiske Republik, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2004 til 2006 (meddelt under nummer K(2004) 2134) (Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/2004

af 22. juli 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1338/2004

af 22. juli 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 (2) sælger interventionsorganerne det skummetmælkspulver, der er indlagret før den 1. juli 2002, ved løbende licitation.

(2)

På grund af den stadig disponible mængde og markedssituationen bør ovennævnte dato erstattes med den 1. oktober 2002.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/1999 ændres datoen »den 1. juli 2002« til »den 1. oktober 2002«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1079/2004 (EUT L 203 af 8.6.2004, s. 13).


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1339/2004

af 22. juli 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 (2) er mængden af skummetmælkspulver, der udbydes til salg af medlemsstaternes interventionsorganer, begrænset til den mængde, der var indlagret inden den 1. juli 2002.

(2)

På grund af den stadig disponible mængde og markedssituation bør ovennævnte dato erstattes med den 1. oktober 2002.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 21 i forordning (EF) nr. 214/2001 ændres datoen »den 1. juli 2002« til »den 1. oktober 2002«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1319/2004 (EUT L 245 af 17.7.2004, s. 11).


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1340/2004

af 22. juli 2004

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der fastlagt en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, der er gengivet i bilag I til samme forordning.

(2)

Med henblik på at fastsætte indholdet af tilsat sukker i frugtsafter henhørende under pos. 2009 blev der i forordning (EØF) nr. 2658/87 i supplerende bestemmelse 5, litra a), til kapitel 20 anført en række værdier, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 950/68 af 28. juni 1968 om den fælles toldtarif (2). For æblesaft var denne værdi 11.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1776/2001 af 7. september 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) blev der indført en supplerende bestemmelse 5, litra b), til kapitel 20 om ændring af supplerende bestemmelse 5 i den kombinerede nomenklatur. Ifølge supplerende bestemmelse 5, litra b), er betingelsen for, at frugtsafter tilsat sukker bevarer deres oprindelige karakter af frugtsaft under pos. 2009, at de indeholder mindst 50 % frugtsaft.

(4)

Den metode, der anvendes til at beregne indholdet af frugtsaft ved hjælp af Brix-værdien, som fastsat i henhold til supplerende bestemmelse 2, litra b), til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur og den standardværdi, der er fastsat i supplerende bestemmelse 5, litra a), til kapitel 20, er beskrevet i den forklarende bemærkning til pos. 2009 i den kombinerede nomenklatur (4).

(5)

Det har efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1776/2001 og den forklarende bemærkning til pos. 2009 vist sig, at visse koncentrerede æblesafter med en Brix-værdi under 67 er blevet udelukket fra pos. 2009 ved anvendelse af supplerende bestemmelse 5 og efter beregning af æblesaftindholdet på grundlag af den forklarende bemærkning til pos. 2009, selv om der var tale om naturlig æblesaft uden tilsat sukker, hvorfra vand er fjernet for at få koncentreret æblesaft.

(6)

Desuden har videnskabelige undersøgelser vist, at der siden 1968, hvor der blev fastsat en standardværdi på 11 for æblesaft, er blevet fremdyrket nye æblesorter, som er blevet anvendt til fremstilling af koncentreret æblesaft. Disse nye sorter, som har en høj surhedsgrad, gør det muligt at nå op på en gennemsnitlig Brix-værdi på 13 for ukoncentreret æblesaft. Derfor bør standardværdien på 11, som blev fastsat i 1968, ændres til 13 for ikke at udelukke naturlige æblesafter lavet af de nye sorter fra pos. 2009.

(7)

Den supplerende bestemmelse 5, litra a), til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur, som er gengivet i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør derfor ændres, således at linjen »— æblesaft: 11« udgår og bliver omfattet af linjen »— andre frugt- og grøntsagssafter, herunder saftblandinger: 13«.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I den supplerende bestemmelse 5, litra a), til kapitel 20 i den kombinerede nomenklatur, som er gengivet i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, slettes det andet led »— æblesaft: 11«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2003 (EUT L 346 af 31.12.2003, s. 38).

(2)  EFT L 172 af 22.7.1968, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3529/87 (EFT L 336 af 26.11.1987, s. 3).

(3)  EFT L 240 af 8.9.2001, s. 3.

(4)  EFT C 256 af 23.10.2002, s. 84.


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1341/2004

af 22. juli 2004

om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i de aftaler (2), som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden, har Fællesskabet forpligtet sig til at indføre en vis mængde majs til Spanien.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og majs til Portugal (3) indeholder de særlige supplerende bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(3)

I betragtning af den aktuelle situation for import af majs fra tredjelande til Spanien og det eksisterende behov på markedet i Spanien bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af importtolden for majs.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 for majs, der importeres til Spanien.

2.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Licitationen er åben indtil den 9. september 2004. Så længe den varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3

De importlicenser, der udstedes i forbindelse med disse licitationer, er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 50).


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1342/2004

af 22. juli 2004

om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I (2), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af medlemsstaternes meddelelser i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1520/2000, at det samlede beløb, hvorom der ansøges, når op på 443 844 247 EUR, mens det beløb, der er til rådighed til den restitutionslicenstranche, der kan anvendes fra 1. august 2004, jf. artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1520/2000, er på 31 519 560 EUR.

(2)

Der skal beregnes en reduktionskoefficient i henhold til artikel 8, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1520/2000. En sådan koefficient bør derfor anvendes på de beløb, der er ansøgt om i form af restitutionslicenser, der er bestemt til brug fra 1. august 2004, jf. artikel 8, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der anvendes en reduktionskoefficient på 0,929 på beløbene for de ansøgninger om restitutionslicenser, der er bestemt til brug fra 1. august 2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 886/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 14).


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1343/2004

af 22. juli 2004

om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2004 (2) har åbnet en licitation ved fastsættelse af de vejledende restitutionssatser og de vejledende mængder for eksportlicenser, der kan udstedes efter ordning A3.

(2)

På grundlag af de indgivne bud skal der fastsættes maksimumssatser for restitutionen og udstedelsesprocentsatser for de mængder, der vedrører de bud, der er indgivet til disse maksimumssatser.

(3)

For æbler er den maksimumssats, der er nødvendig for tildeling af licenser for den vejledende mængde inden for rammerne af den mængde, der er afgivet bud for, ikke over halvanden gang højere end den vejledende restitutionssats.

(4)

For tomater er de satser, der er ansøgt om, langt højere end de vejledende restitutionssatser, hvorfor der bør fastsættes en maksimumssats på 0, og alle bud bør afvises —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater og æbler er maksimumssatsen for restitutionen og udstedelsesprocentsatsen for den licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1205/2004, angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 230 af 30.6.2004, s. 39.


BILAG

Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater og æbler)

Produkt

Maksimumssats for restitutionen

(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om til maksimumssatsen for restitutionen

Tomater

0

Æbler

30

100 %


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1344/2004

af 22. juli 2004

om ændring af importtolden for ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for ris (2), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2004 (3) er importtolden for ris fastsat.

(2)

I artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1503/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 10 EUR/ton fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1290/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1290/2004 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(2)  EFT L 189 af 30.7.1996, s. 71. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2294/2003 (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 12).

(3)  EUT L 243 af 15.7.2004, s. 18.


BILAG I

Fastsættelse af importtolden for ris og brudris

(EUR/t)

KN-kode

Importtold (5)

Tredjelande

(undtagen AVS-stater og Bangladesh) (3)

AVS-stater (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Indien og Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Importtolden for ris med oprindelse i AVS-staterne anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 (EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2003 (EFT L 93 af 10.4.2003, s. 3), som ændret.

(2)  I henhold til forordning (EØF) nr. 1706/98 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet i det oversøiske franske departement Réunion.

(3)  Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 11, stk.3, i forordning (EF) nr. 3072/95.

(4)  Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7), som ændret.

(5)  Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101, stk.1, i Rådets afgørelse 91/482/EØF (EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1), som ændret.

(6)  Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien og Pakistan nedsættes med 250 EUR/t (artikel 4a i forordning (EF) nr. 1503/96, som ændret).

(7)  Told ifølge den fælles toldtarif.

(8)  Importtolden for ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 196/97 (EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53).


BILAG II

Beregning af importtolden for ris

 

Uafskallet

Indica-arter

Japonica-arter

Brudris

Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

1.

Importtold (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Beregningselementer

a)

Pris cif ARAG (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Pris fob (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Skibsfragt (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Kilde

USDA og operatører

USDA og operatører

Operatører

Operatører


(1)  Told ifølge den fælles toldtarif.


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1345/2004

af 22. juli 2004

om ændring af oplysninger i varespecifikationen for en betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Scotch Lamb)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De britiske myndigheder har i henhold til artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2081/92 for betegnelsen »Scotch Lamb«, der er registreret som beskyttet geografisk betegnelse i Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (2) anmodet om ændringer af produktets beskrivelse og fremstillingsmetode.

(2)

Efter en gennemgang af anmodningen om ændringer er det konkluderet, at der ikke er tale om mindre ændringer.

(3)

I henhold til proceduren i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2081/92 finder proceduren i artikel 6 tilsvarende anvendelse, da der ikke er tale om mindre ændringer.

(4)

Det konkluderes, at der i dette tilfælde er tale om ændringer, der er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2081/92. Kommissionen har efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende  (3) ikke modtaget indsigelser mod de omhandlede ændringer i den i nævnte forordnings artikel 7 omhandlede forstand.

(5)

Ændringerne skal derfor registreres og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringerne i bilag I til nærværende forordning registreres og offentliggøres efter artikel 6, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

Den konsoliderede oversigt over de vigtigste oplysninger i varespecifikationen er anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 526/2004 (EUT L 85 af 23.3.2004, s. 3).

(3)  EUT C 99 af 25.4.2003, s. 3 (Scotch Lamb).


BILAG I

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92

ÆNDRING AF VARESPECIFIKATION FOR EN BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE (artikel 9)

EF-nr.: UK/0275/24.1.1994

1.   Registreret betegnelse: BGB Scotch Lamb

2.   Ønsket ændring:

Rubrik i varespecifikationen:

Image

Navn

Image

Beskrivelse

Image

Geografisk område

Image

Oprindelsesbevis

Image

Fremstillingsmetode

Image

Tilknytning

Image

Mærkning

Image

Krav i nationale bestemmelser

Ændring(er):

Beskrivelse

For at opnå bedre overensstemmelse med praksis, tage hensyn til forbrugernes ønske om mere gennemskuelig mærkning og forbedre kvaliteten af Scotch Lamb ændres den gældende beskrivelse:

»Produktet hidrører fra lam, der er slutfodret i mindst to måneder, slagtet og behandlet i det beskrevne område.«

til:

»Produktet hidrører fra lam, der er født, opdrættet i hele deres levetid, slagtet og behandlet i det afgrænsede geografiske område. Dyrene er produceret og slagtet i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemer, som er godkendt efter europæisk standard EN 45011 (ISO Guide 65) og indeholder samme krav, vurderingsparametre og vurderingsfrekvenser som dem, ansøgeren har opstillet.«

Fremstillingsmetode

Da beskrivelsen ovenfor er blevet ændret, må oplysningerne om fremstillingsmetoden også ændres. Desuden var der, da den oprindelige anmodning blev forelagt, næsten intet Scotch Lamb, der blev solgt som frosset kød. Selv om denne praksis stadig ikke er særlig udbredt, ønsker ansøgeren at slette ordene »Der må kun sælges fersk og kølet kød«, så det bliver muligt at sælge frosset Scotch Lamb, hvis en forarbejdningsvirksomhed ønsker det.

Derfor ændres den gældende beskrivelse:

»Lammene slutfodres i Skotland i en periode på mindst to måneder. Kvæget slagtes og behandles i henhold til den relevante specifikation. Sælges kun fersk eller kølet.«

til:

»Lammene er født og i hele deres levetid opdrættet i det afgrænsede geografiske område. Dyrene er produceret og slagtet i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemer, som er godkendt efter europæisk standard EN 45011 (ISO Guide 65), og indeholder samme krav, vurderingsparametre og vurderingsfrekvenser som dem, ansøgeren har opstillet. Dyrene slagtes og behandles i dette område i henhold til varespecifikationen.«


BILAG II

KONSOLIDERET OVERSIGT

Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

»SCOTCH LAMB«

EF-nr.: UK/0275/24.1.1994

BOB ( ) BGB (x)

Denne oversigt er et resumé til informering. For at opnå en fuldstændig informering, især om producenter af produkter under BOB og BGB, skal den fuldstændige version af varespecifikationen konsulteres enten på nationalt plan eller hos Europa-Kommissionen (1).

1.

   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adresse

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London — SW1P 3JR

Tlf.

:

(44-207) 238 66 87

Fax

:

(44-207) 238 57 28

E-post

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Sammenslutning

2.1.

Navn

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adresse

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian — EH28 8NZ

Tlf.

:

(44-131) 472 40 40

Fax

:

(44-131) 472 40 38

E-post

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Sammensætning: producenter (6 633), forarbejdningsvirksomheder (32), andet (310)

3.

   Produktets art: Kategori 1.1 — fersk kød

4.

   Beskrivelse af varespecifikationen (Sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1.   Navn: »Scotch Lamb«

4.2.   Beskrivelse: Produktet hidrører fra lam, der er født, opdrættet i hele deres levetid, slagtet og behandlet i det afgrænsede geografiske område. Dyrene er produceret og slagtet i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemer, som er godkendt efter europæisk standard EN 45011 (ISO Guide 65) og indeholder samme krav, vurderingsparametre og vurderingsfrekvenser som dem, ansøgeren har opstillet.

4.3.   Geografisk område: Området omfatter det kontinentale Skotland, herunder øerne ud for vestkysten, Orkney- og Shetlandsøerne.

4.4.   Bevis for oprindelse: Siden det 19. århundrede har Scotch Lamb været berømt for sin altid høje kvalitet på grund af de benyttede traditionelle fodersystemer. Det har opnået et godt ry på kødmarkedet i Det Forenede Kongerige og uden for landet.

4.5.   Fremstillingsmetode: Lammene er født og i hele deres levetid opdrættet i det afgrænsede geografiske område. Dyrene er produceret og slagtet i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemer, som er godkendt efter europæisk standard EN 45011 (ISO Guide 65), og indeholder samme krav, vurderingsparametre og vurderingsfrekvenser som dem, ansøgeren har opstillet. Dyrene slagtes og behandles i dette område i henhold til varespecifikationen.

4.6.   Tilknytning: Scotch Lambs kvalitet og særlige egenskaber er en følge af ekstensiv græsning på Skotlands karakteristiske enge.

4.7.   Kontrolstruktur:

Navn

:

Scottish Food Quality Certification

Adresse

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh — EH28 8NF

Tlf.

:

(44-131) 335 66 15

Fax

:

(44-131) 335 66 01

E-post

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Mærkning: BGB

4.9.   Krav i nationale bestemmelser: —


(1)  Europa-Kommissionen — Generaldirektoratet for Landbrug — Afdelingen for Kvalitetspolitik for Landbrugsprodukter — B-1049 Bruxelles.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/18


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. juli 2004

om fastlæggelse af en undtagelse fra den overgangsordning, som er fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003, om transit af selskabsdyr mellem Bornholm og de øvrige dele af Danmarks område gennem Sveriges område

(meddelt under nummer K(2004) 2435)

(Kun den danske og den svenske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2004/557/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 fastlægger i en overgangsperiode på fem år de veterinærbetingelser, som bl.a. finder anvendelse på ikke-kommerciel transport af hunde og katte til Sveriges område.

(2)

Disse betingelser er stort set de samme som de nationale betingelser, der anvendtes i forbindelse med indførsel på Sveriges område før gennemførelsen af forordning (EF) nr. 998/2003.

(3)

Der fandtes en bilateral aftale mellem Sverige og Danmark med mindre restriktive krav end dem, der gælder for indførsel på Sveriges område med henblik på transit af selskabsdyr mellem Bornholm (Danmark) i Østersøen og de øvrige dele af Danmarks område gennem Sveriges område.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at bevare denne begrænsede undtagelse fra den overgangsordning, der er fastlagt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en undtagelse fra artikel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 og indtil afslutningen af den overgangsperiode, der er fastlagt i ovennævnte artikel, er transit af selskabsdyr af de arter, der er nævnt i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 998/2003, mellem Bornholm og de øvrige dele af Danmarks område gennem Sveriges område tilladt i henhold til de betingelser, som de to medlemsstater har aftalt.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 3. juli 2004.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2004 (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 7).


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. juli 2004

om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt

(meddelt under nummer K(2004) 2104)

(EØS-relevant tekst)

(2004/558/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) er beskrivelsen af et af de mest tydelige kliniske tegn på infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1). Da mange infektioner med det pågældende virus har et subklinisk forløb, bør der træffes bekæmpelsesforanstaltninger, der er målrettet mod udryddelse af infektionen frem for mod fjernelse af symptomerne.

(2)

I bilag E (II) til direktiv 64/432/EØF er infektion med bovin herpesvirus 1 anført blandt de sygdomme, for hvilke der kan godkendes nationale bekæmpelsesprogrammer og kræves supplerende garantier.

(3)

Tyskland forelagde et program, der havde til formål at udrydde BHV1-infektion i alle dele af dets område, som opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF, og programmet indeholdt regler for indenlands flytninger af kvæg, som svarer til de regler, der tidligere er blevet gennemført i Østrig, provinsen Bolzano i Italien og Sverige, og som resulterede i, at sygdommen blev udryddet i de pågældende lande.

(4)

Det program, Tyskland forelagde, og, i overensstemmelse med Tysklands anmodning, de supplerende garantier i forbindelse med handel med kvæg med henblik på at sikre, at programmets mål nås, blev godkendt ved beslutning 2004/215/EF af 1. marts 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (2).

(5)

Der findes supplerende garantier vedrørende Danmark, Østrig, Finland og Sverige samt Italien for så vidt angår provinsen Bolzano. De pågældende medlemsstater anser deres område for IBR-frit, og Italien mener det samme om provinsen Bolzano. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF har de forelagt dokumentation for Kommissionen, som bl.a. viser, at situationen fortsat overvåges.

(6)

For medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er anerkendt som værende fri for sygdommen, og som for øjeblikket er anført i bilaget til Kommissionens beslutning 93/42/EØF (3), bør der kun gælde mindstekrav vedrørende afsendelse af avls- og brugskvæg til andre medlemsstater.

(7)

Til standardisering af BHV1-test i laboratorier har Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)) vedtaget et stærkt positivt, et svagt positivt og et negativt serum som internationale OIE-standarder for BHV1-test, som kan fås hos OIE's IBR-referencelaboratorier, der er nævnt i Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (4).

(8)

Der har været problemer i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med kvæg med oprindelse i medlemsstater med en anden IBR-status.

(9)

Af hensyn til klarheden og for at sikre sproglig konsekvens i foranstaltningerne bør godkendelsen af det tyske program og de supplerende garantier vedrørende IBR samles i én beslutning, og beslutning 2004/215/EF bør ophæves.

(10)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Herved godkendes de programmer for bekæmpelse og udryddelse af infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1), i det følgende benævnt »IBR«, som de medlemsstater, der er anført i første kolonne i skemaet i bilag I, har forelagt vedrørende de regioner, der er anført i anden kolonne i skemaet i bilag I.

Artikel 2

1.   Avls- og brugskvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag I, skal mindst opfylde følgende supplerende garantier:

a)

De skal komme fra en bedrift, hvor der ifølge officielle oplysninger ikke er blevet registreret nogen kliniske eller patologiske symptomer på IBR i de seneste 12 måneder.

b)

De skal have været isoleret på et sted, der er godkendt af den kompetente myndighed, i 30 dage umiddelbart inden flytningen, og alt kvæg på samme isolationssted skal i samme periode have været uden kliniske tegn på IBR.

c)

De og alt andet kvæg på samme isolationssted skal have reageret negativt på en serologisk prøve på blodprøver, der er taget tidligst 21 dage efter deres ankomst til isolationsstedet, med henblik på påvisning af følgende antistoffer:

i)

for vaccineret kvæg: antistoffer mod gE-glycoprotein af BHV1

ii)

for ikke vaccineret kvæg: antistoffer mod hele BHV1.

2.   Uanset stk. 1 kan oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder tillade, at der til bedrifter, der ligger i regioner opført i bilag I, afsendes kvæg, der opfylder mindst én af følgende alternative betingelser:

a)

Dyrene skal have oprindelse i en medlemsstat, der er opført i bilag I, og skal komme fra BHV1-frie bedrifter, der mindst opfylder kravene i bilag III.

b)

Dyrene skal være bestemt til kødproduktion og skal opfylde følgende betingelser:

i)

dyrene:

har oprindelse i BHV1-frie bedrifter som defineret i bilag III, eller

er afkom af vaccinerede og regelmæssigt revaccinerede hundyr, eller

er blevet regelmæssigt vaccineret og revaccineret i henhold til producentens anvisninger med gE-deleteret vaccine, eller

skal have reageret negativt på en serologisk prøve for antistoffer, jf. stk. 1, litra c), på en blodprøve, der er taget i oprindelsesmedlemsstaten højst 14 dage før afsendelsen, og

ii)

de transporteres uden at komme i kontakt med dyr med en lavere sundhedsstatus til en bedrift med ukendt BHV1-status i en bestemmelsesmedlemsstat opført i bilag I, hvor alle dyr i henhold til det godkendte nationale udryddelsesprogram opdrættes indendørs, og hvorfra de kun må transporteres direkte til slagteriet.

c)

Dyrene har oprindelse i bedrifter, hvor alt kvæg på over 15 måneder er blevet vaccineret og regelmæssigt revaccineret, hvor alle dyr på over 9 måneder har reageret negativt på en serologisk prøve for antistoffer mod gE-glycoprotein af BHV1 foretaget med intervaller på højst 12 måneder, og hvor dyrene har reageret negativt på en prøve for antistoffer, jf. stk. 1, litra c), nr. i), på en blodprøve, der er taget i oprindelsesmedlemsstaten højst 14 dage før afsendelsen.

d)

Dyrene har oprindelse i BHV1-frie bedrifter som defineret i bilag III, der ligger i en medlemsstat, hvor IBR er en anmeldelsespligtig sygdom, og inden for en radius på 5 km omkring bedrifterne er der ikke registreret nogen kliniske eller patologiske symptomer på BHV1-infektion i de sidste 30 dage, og dyrene har reageret negativt på en prøve for antistoffer, jf. stk. 1, litra c), på en blodprøve, der er taget i oprindelsesmedlemsstaten højst 14 dage før afsendelsen.

3.   Slagtekvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag I, skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet eller til et godkendt samlested, hvorfra de flyttes til slagteriet med henblik på slagtning, jf. artikel 7, andet led, i direktiv 64/432/EØF.

4.   I del C, punkt 4, i det sundhedscertifikat, der er vist som model 1 i bilag F til direktiv 64/432/EØF, og som ledsager kvæg som omhandlet i stk. 1, indsættes følgende:

a)

efter første led: »IBR«

b)

efter andet led: »Artikel 2, stk. …, litra …), i Kommissionens beslutning 2004/558/EF«.

Artikel 3

1.   Avls- og brugskvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er IBR-frie, og som er anført i bilag II, skal mindst opfylde følgende supplerende garantier:

a)

De skal opfylde de supplerende garantier, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a) og b).

b)

De og alt andet kvæg på samme isolationssted, jf. artikel 2, stk. 1, litra b), skal have reageret negativt på en serologisk prøve på blodprøver, der er taget tidligst 21 dage efter deres ankomst til isolationsstedet, med henblik på påvisning af antistoffer mod hele BHV1.

c)

De er ikke blevet vaccineret mod IBR.

2.   Slagtekvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag II, skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet med henblik på slagtning, jf. artikel 7, første led, i direktiv 64/432/EØF.

3.   I del C, punkt 4, i det sundhedscertifikat, der er vist som model 1 i bilag F til direktiv 64/432/EØF, og som ledsager kvæg som omhandlet i stk. 1, indsættes følgende:

a)

efter første led: »IBR«

b)

efter andet led: »Artikel 3 i Kommissionens beslutning 2004/558/EF«.

Artikel 4

Avls- og brugskvæg, som har oprindelse i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag II, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag I eller II, skal opfylde betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra a).

Artikel 5

Medlemsstaterne sikrer, at den serologiske test, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), nr. ii), og artikel 3, stk. 1, litra b), til påvisning af antistoffer mod hele BHV1, standardiseres, idet de stærkt positive, svagt positive og negative sera, som OIE har fastlagt som internationale standarder for BHV1-test, anvendes som referencesera.

Artikel 6

Beslutning 2004/215/EF ophæves.

Artikel 7

Denne beslutning anvendes fra den 26. juli 2004.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(2)  EUT L 67 af 5.3.2004, s. 24.

(3)  EFT L 16 af 25.1.1993, s. 50. Senest ændret ved beslutning 2000/502/EF (EFT L 200 af 8.8.2000, s. 62).

(4)  Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. udgave, august 2000.


BILAG I

Medlemsstat

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til IBR, jf. artikel 9 i direktiv 64/432/EØF

Tyskland

Alle regioner


BILAG II

Medlemsstat

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til IBR, jf. artikel 10 i direktiv 64/432/EØF

Danmark

Alle regioner

Italien

Provinsen Bolzano

Østrig

Alle regioner

Finland

Alle regioner

Sverige

Alle regioner


BILAG III

BHV1-fri bedrift

1.

En kvægbedrift betragtes som fri for BHV1-infektion, hvis den opfylder følgende betingelser:

1.1.

Der er i de sidste 6 måneder ikke registreret mistanke om BHV1-infektion på bedriften, og alt kvæg på bedriften er frit for kliniske symptomer på BHV1-infektion.

1.2.

Der er kun indsat kvæg fra bedrifter, der ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er opført i bilag II, eller fra BHV1-frie bedrifter, og intet kvæg på bedriften har været i kontakt med andet kvæg end kvæg, der kommer fra bedrifter, som ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er opført i bilag II, eller fra BHV1-frie bedrifter.

1.3.

Hundyr insemineres udelukkende med tyresæd, der er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 88/407/EØF, og som har reageret negativt på en undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), nr. i), eller er blevet bedækket af tyre fra bedrifter, som ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er opført i bilag II, eller fra BHV1-frie bedrifter.

1.4.

Mindst en af følgende kontrolordninger anvendes på bedriften:

1.4.1.

Der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst to blodprøver taget med et interval på 5-7 måneder fra alt kvæg (både hundyr og handyr), der anvendes eller er bestemt til avl, og som er mere end 9 måneder gammelt.

1.4.2.

Der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negativt resultat af mindst to enkeltdyrsprøver af mælk eller af en samleprøve af mælk taget fra højst 5 dyr og med et interval på 5-7 måneder fra alle lakterende dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst to blodprøver taget med et interval på 5-7 måneder fra alle ikke-lakterende hundyr og fra alle handyr, der anvendes eller er bestemt til avl, og som er mere end 9 måneder gammelt.

1.4.3.

På malkekvægsbedrifter, hvor mindst 30 % af kreaturerne er lakterende malkekøer, er der foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst tre mælkeprøver, der, afhængigt af specifikationerne for den anvendte test, med et interval på mindst 3 måneder er taget fra en samlet mængde mælk fra højst 50 dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst én blodprøve taget fra alle ikke-lakterende hundyr og fra alle handyr, der anvendes eller er bestemt til avl, og som er mere end 9 måneder gammelt.

1.4.4.

Alt kvæg på bedriften har oprindelse i enten bedrifter, som ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er opført i bilag II, eller i BHV1-frie bedrifter.

2.

En kvægbedrifts status som BHV1-fri bibeholdes, hvis

2.1.

betingelserne i punkt 1.1-1.3 fortsat opfyldes, og

2.2.

mindst en af følgende kontrolordninger anvendes:

2.2.1.

Alle kreaturer på bedriften på over 24 måneder har med negativt resultat været underkastet en serologisk test til påvisning af antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), af en blodprøve, der tages med intervaller på højst 12 måneder.

2.2.2.

Der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negativt resultat af mindst én enkeltdyrsprøve af mælk eller af en samleprøve af mælk taget fra højst 5 dyr og med intervaller på højst 12 måneder fra alle lakterende dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negativt resultat af en blodprøve, der er taget med intervaller på højst 12 måneder fra alle ikke-lakterende hundyr og alle handyr på bedriften, som er mere end 24 måneder gamle.

2.2.3.

På malkekvægsbedrifter, hvor mindst 30 % af kreaturerne er lakterende malkekøer, er der foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negativt resultat af mindst to mælkeprøver, der, afhængigt af specifikationerne for den anvendte test, med intervaller på mindst 3 måneder og højst 12 måneder er taget fra en samlet mængde mælk fra højst 50 dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst én blodprøve, der er taget med intervaller på højst 12 måneder fra alle ikke-lakterende hundyr og alle handyr, som er mere end 24 måneder gamle.

3.

En kvægbedrifts status som BHV1-fri suspenderes, hvis et dyr ved undersøgelserne omhandlet i punkt 2.2.1-2.2.3 reagerer positivt på en undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c).

4.

En status som BHV1-fri, der er suspenderet i henhold til punkt 3, genetableres først, når der mindst to gange med et interval på mindst to måneder — første gang tidligst 30 dage efter, at de seropositive dyr er fjernet — er foretaget en serologisk undersøgelse med negativt resultat i hvert enkelt tilfælde, som omfatter serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), af blodprøver fra alle kreaturer på besætningen eller, når det drejer sig om lakterende køer, en undersøgelse for antistoffer mod BHV1 af enkeltdyrsprøver af mælk eller af samleprøver af mælk taget fra højst 5 dyr.


23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. juni 2004

om opstilling af listen over de områder i Den Tjekkiske Republik, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2004 til 2006

(meddelt under nummer K(2004) 2134)

(Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

(2004/559/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (1), særlig artikel 4, stk. 4,

efter høring af Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne, Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne og Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Strukturfondsmål 2 tager sigte på at yde støtte til økonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer.

(2)

Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at interventionen reelt koncentreres om de områder, der er hårdest ramt, og på det mest hensigtsmæssige geografiske niveau.

(3)

Befolkningsloftet for støtteberettigelse er 370 000 indbyggere i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999, hvori loftet for Den Tjekkiske Republik er fastsat til 31 % af befolkningen i de NUTS II-regioner, som ikke er omfattet af mål 1.

(4)

Kommissionen opstiller efter forslag fra medlemsstaterne, i snævert samråd med den berørte medlemsstat og under hensyntagen til de nationale prioriteringer, listen over de områder, der er støtteberettigede under mål 2 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De områder i Den Tjekkiske Republik, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 fra 1. maj 2004 til 31. december 2006, er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Tjekkiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG

Liste over områder, der er støtteberettigede under mål 2 i Den Tjekkiske Republik

Perioden 2004 til 2006

NUTS III-region

Støtteberettigede områder

Befolkning i regionen på NUTS III-niveau i de støtteberettigede områder (antal indbyggere)

Hele regionen på NUTS III-niveau undtagen

Kun de følgende områder i regionen på NUTS III-niveau

Områder, der opfylder bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1260/1999

Prag

 

Følgende distrikter (national kode):

 

Prag 1 (500054)

 

Prag 8 (500208)

 

Prag — Březiněves (538124)

 

Prag — Dáblic (547298)

 

Prag — Dolní Chabry (547301)

 

Prag 9 (500216)

 

Prag 12 (547107)

 

Prag — Libuš (547051)

 

Prag 14 (547361)

 

Prag — Dolní Počernice (538175)

 

Prag 15 (547387)

 

Prag — Dolní Měcholupy (547379)

 

Prag — Dubeč (538205)

 

Prag — Petrovice (547395)

 

Prag — Štěrboholy (547409)

 

Prag 19 — Kbely (547344)

 

Prag — Čakovice (547310)

 

Prag — Satalice (538736)

 

Prag — Vinoř (539007)

 

Prag 20 — Horní Počernice (538213)

 

Prag 21 — Újezd nad Lesy (538949)

 

Prag — Běchovice (538060)

 

Prag — Klánovice (538302)

 

Prag — Koloděje (538353)

364 766