ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 245

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
17. juli 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1312/2004 af 16. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1313/2004 af 16. juli 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/2004 af 16. juli 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2004 af 16. juli 2004 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 64. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1316/2004 af 16. juli 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 317. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1317/2004 af 16. juli 2004 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1318/2004 af 16. juli 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den første dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1319/2004 af 16. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2004 af 16. juli 2004 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2004

15

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP af 12. juli 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur

17

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1312/2004

af 16. juli 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 16. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

50,8

524

57,4

528

51,6

999

73,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

106,8

404

86,6

508

74,9

512

89,1

524

83,4

528

74,4

720

74,2

804

91,7

999

85,0

0808 20 50

052

120,3

388

91,7

512

90,4

528

80,3

999

95,7

0809 10 00

052

195,1

999

195,1

0809 20 95

052

270,7

400

297,1

404

303,6

999

290,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

162,9

999

162,9

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,0

999

123,6


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1313/2004

af 16. juli 2004

om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 145. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 94).


BILAG

til Kommissionens forordning af 16. juli 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Mindste salgspris

Smør ≥ 82 %

Til det ubehandlede smør

211,1

215,1

215,1

Koncentreret

209,1

213,1

Forarbejdningssikkerhed

Til det ubehandlede smør

129

129

129

Koncentreret

129

129


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1314/2004

af 16. juli 2004

om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 145. særlige licitation i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 94).


BILAG

til Kommissionens forordning af 16. juli 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Valgt fremgangsmåde

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Maksimumsstøttebeløb

Smør ≥ 82 %

59

55

59

55

Smør < 82 %

57

53

Koncentreret smør

74

67

74

65

Fløde

26

23

Forarbejdningssikkerhed

Smør

65

65

Koncentreret smør

81

81

Fløde

29


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1315/2004

af 16. juli 2004

om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 64. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 64. særlige licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 13. juli 2004, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:

mindstesalgsprisen:

189,52 EUR/100 kg

forarbejdningssikkerheden:

50,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 922/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 96).


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1316/2004

af 16. juli 2004

om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 317. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstalninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 317. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation,fastsættes maksimumsstøtten og destinationssikkerheden således:

maksimumsstøtten:

74 EUR/100 kg,

destinationssikkerheden:

82 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 94).


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1317/2004

af 16. juli 2004

om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det, at opkøb ved licitation i en medlemsstat indledes og suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på hinanden følgende uger enten har været mindre end eller lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1269/2004 (3). Denne liste bør tilpasses efter de nye markedspriser, som Tyskland, Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige har indberettet i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og forordning (EF) nr. 1269/2004 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1269/2004 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1236/2004 (EUT L 235 af 6.7.2004, s. 4).

(3)  EUT L 240 af 10.7.2004, s. 3.


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1318/2004

af 16. juli 2004

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den første dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de ligger inde med, til salg ved løbende licitation.

(2)

Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes ikke at give tilslag.

(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den første dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 13. juli 2004, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 281 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1236/2004 (EUT L 235 af 6.7.2004, s. 4).


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1319/2004

af 16. juli 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1255/1999 afsættes skummetmælkspulver, som interventionsorganerne har opkøbt, til en minimumspris på nærmere fastlagte betingelser, således at markedsligevægten ikke bringes i fare, og køberne behandles ens og har lige adgang til det udbudte skummetmælkspulver.

(2)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 (2) er salg til fast pris en af interventionsforanstaltningerne til afsætning af skummetmælkspulver.

(3)

Med henblik på hensigtsmæssig forvaltning af interventionslagrene bør skummetmælkspulveret videresælges, så snart der viser sig afsætningsmuligheder, og derfor bør ordningen med salg af skummetmælkspulver fra interventionslagre til fast pris afløses af en ordning med salg ved licitation, så der kan fastsættes en salgspris, som afspejler markedsforholdene.

(4)

Erfaringen har vist, at meddelelserne fra medlemsstaterne skal hurtigere frem, for at Kommissionen kan følge udviklingen i de mængder skummetmælkspulver, som tilbydes til offentlig intervention, og eventuelt suspendere interventionsopkøbene, når de tilbudte mængder når op på det niveau, som er fastsat i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(5)

Forordning (EF) nr. 214/2001 bør derfor ændres.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 214/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra c), affattes således:

»c)

salg af skummetmælkspulver fra offentlige lagre som led i en løbende licitation«.

2)

I kapitel II foretages følgende ændringer:

a)

Afdeling 5 affattes således:

»AFDELING 5

SALG VED LICITATION AF SKUMMETMÆLKSPULVER FRA OFFENTLIGE LAGRE

Artikel 21

1.   Skummetmælkspulver, der er indlagret før den 1. juli 2002, sælges ved løbende licitation, som iværksættes af interventionsorganerne.

2.   Interventionsorganet udarbejder en bekendtgørelse om løbende licitation, der bl.a. indeholder oplysning om fristen og stedet for indgivelse af bud. Endvidere giver interventionsorganet følgende oplysninger om de mængder skummetmælkspulver, det ligger inde med:

a)

beliggenheden af de lagre, hvor det skummetmælkspulver, der skal sælges, er oplagret

b)

de mængder skummetmælkspulver, der udbydes til salg fra hvert lager.

Der offentliggøres en bekendtgørelse om løbende licitation i Den Europæiske Unions Tidende mindst otte dage, inden den første frist for indgivelse af bud udløber.

3.   Interventionsorganet ajourfører en liste over de i stk. 2 omhandlede oplysninger og stiller den på begæring til rådighed for interesserede. Endvidere offentliggør interventionsorganet regelmæssigt den ajourførte liste på en hensigtsmæssig måde, som der gives oplysning om i bekendtgørelsen om løbende licitation.

4.   Interventionsorganet træffer de fornødne foranstaltninger for at give interesserede mulighed for:

a)

for egen regning at undersøge prøver af det udbudte skummetmælkspulver, inden de afgiver bud

b)

at kontrollere de analyseresultater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2.

Artikel 22

1.   Interventionsorganet gennemfører særlige licitationer inden for den løbende licitations gyldighedsperiode.

2.   Fristen for indgivelse af bud vedrørende de enkelte særlige licitationer udløber kl. 12 (belgisk tid) den anden og fjerde tirsdag i måneden, bortset fra den anden tirsdag i august og den fjerde tirsdag i december. Hvis tirsdagen er en helligdag, udløber fristen kl. 12 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

Artikel 23

1.   Der kan deltages i de særlige licitationer ved indgivelse af skriftligt bud til interventionsorganet mod kvittering eller ved skriftlig telekommunikation mod kvittering.

Buddet indgives til det interventionsorgan, der ligger inde med skummetmælkspulveret.

2.   Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den bydendes navn og adresse

b)

den ønskede mængde

c)

prisen i euro pr. 100 kg skummetmælkspulver, ekskl. nationale skatter og afgifter, ab lager

d)

i givet fald det lager, hvor skummetmælkspulveret er oplagret, og eventuelt et alternativt lager.

3.   Et bud er kun gyldigt, hvis:

a)

det vedrører mindst 10 t, medmindre den disponible mængde på lager er mindre end 10 t

b)

det ledsages af et skriftligt tilsagn fra den bydende om at overholde denne forordning

c)

der forelægges bevis for, at den bydende i den medlemsstat, hvor buddet indgives, inden udløbet af fristen for indgivelse af bud, jf. artikel 22, stk. 2, har stillet en licitationssikkerhed på 50 EUR/t for den pågældende særlige licitation.

4.   Buddet kan ikke trækkes tilbage, når fristen i artikel 22, stk. 2, er udløbet.

Artikel 24

I forbindelse med den licitationssikkerhed, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3, litra c), betragtes buddets opretholdelse efter udløbet af den frist, der er nævnt i artikel 22, stk. 2, og betalingen af prisen inden for den frist, der er nævnt i artikel 24f, stk. 2, som primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.«

b)

Som afdeling 6 indsættes:

»AFDELING 6

LICITATIONENS GENNEMFØRELSE

Artikel 24a

1.   Medlemsstaterne giver samme dag, som fristen i artikel 22, stk. 2, udløber, Kommissionen meddelelse om de mængder og priser, de modtagne bud vedrører, samt om den mængde skummetmælkspulver, der er udbudt til salg.

Når medlemsstaterne sender disse oplysninger, anføres de bydende med et kodenummer, så Kommissionen ikke kender deres identitet. De oplyser, om en bydende har indgivet flere bud.

Indgives der ingen bud, informerer medlemsstaterne Kommissionen herom inden for samme frist.

2.   På grundlag af de bud, der modtages for hver særlig licitation, fastsætter Kommissionen en minimumssalgspris for skummetmælkspulveret efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1255/1999. Denne pris kan differentieres efter datoen for indlagring af det udbudte skummetmælkspulver og opbevaringsstedet.

Det kan besluttes, at licitationen skal være uden virkning.

Beslutningen om den særlige licitation offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 24b

Buddet antages ikke, hvis den tilbudte pris ligger under minimumsprisen.

Artikel 24c

1.   Interventionsorganet giver tilslag under iagttagelse af reglerne i stk. 2-5.

2.   Skummetmælkspulveret tildeles på grundlag af indlagringsdatoen begyndende med det ældste produkt af den samlede disponible mængde på det eller de lagre, den erhvervsdrivende har angivet.

3.   Der gives tilslag til den, der tilbyder den højeste pris. Hvis ikke hele den disponible mængde omfattes af tilslaget, gives der tilslag for den resterende mængde til andre bydende på grundlag af de budte priser begyndende med den højeste.

4.   Hvis antagelsen af et bud vil føre til, at den mængde skummetmælkspulver, der stadig er til rådighed på det pågældende lager, overskrides, gives der kun tilslag for den disponible mængde.

Interventionsorganet kan dog i samråd med den bydende udpege andre lagre for at nå op på den mængde, der er anført i buddet.

5.   Hvis antagelsen af flere bud med samme pris for samme lager medfører, at den disponible mængde overskrides, fordeles den disponible mængde, når der gives tilslag, i forhold til mængderne i de pågældende bud.

Hvis en sådan fordeling medfører, at der tildeles mængder på under 5 t, foretages tildelingen dog ved lodtrækning.

6.   Senest den tredje arbejdsdag i den uge, der følger efter offentliggørelsen af den beslutning, som er nævnt i artikel 24a, stk. 2, meddeler medlemsstaterne Kommissionen navn og adresse på hver af de bydende, der svarer til det kodenummer, som er nævnt i artikel 24a, stk. 1.

Artikel 24d

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med licitationen kan ikke overdrages.

Artikel 24e

1.   Interventionsorganet underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i den særlige licitation.

Den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3, litra c), frigives straks for bud, der ikke antages.

2.   Tilslagsmodtageren betaler, inden skummetmælkspulveret afhentes, og inden fristen i artikel 24f, stk. 2, udløber, interventionsorganet det beløb, der er budt, for hver mængde, der påtænkes afhentet.

Artikel 24f

1.   Når det beløb, der er nævnt i artikel 24e, stk. 2, er betalt, udsteder interventionsorganet en udlagringsanvisning med angivelse af:

a)

den mængde, som beløbet er betalt for

b)

det sted, hvor skummetmælkspulveret er oplagret

c)

fristen for afhentning af skummetmælkspulveret.

2.   Tilslagsmodtageren afhenter det skummetmælkspulver, som vedkommende har fået tilslag for, senest 30 dage efter, at fristen i artikel 22, stk. 2, er udløbet, Skummetmælkspulveret kan afhentes i partier a mindst 5 t. Hvis den resterende mængde på et lager er mindre end dette, kan den dog afhentes.

Afhentes skummetmælkspulveret ikke inden for den frist, der er nævnt i første afsnit, oplagres det for tilslagsmodtagerens regning fra den første dag efter fristens udløb, bortset fra tilfælde af force majeure. Tilslagsmodtageren bærer desuden risikoen i forbindelse med oplagringen.

3.   Den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 23, stk. 3, litra c), frigives straks for de mængder, der afhentes inden for den frist, som er fastsat i nærværende artikels stk. 2, første afsnit.

I tilfælde af force majeure som omhandlet i stk. 2, andet afsnit, bestemmer interventionsorganet, hvilke foranstaltninger det er nødvendigt at træffe på grund af de påberåbte omstændigheder.«

3)

Artikel 36 affattes således:

»Artikel 36

1.   Medlemsstaterne giver senest hver mandag kl. 15.00 (belgisk tid) Kommissionen meddelelse om de mængder skummetmælkspulver, som der i den foregående uge:

a)

blev givet bud for efter artikel 5

b)

blev indgået kontrakt om privat oplagring for efter artikel 28.

2.   Så snart det er konstateret, at de bud, der er nævnt i artikel 5, er nået op på 80 000 t, sendes de oplysninger, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1, litra a), hver dag inden kl. 15.00 (belgisk tid) for de mængder skummetmælkspulver, som blev tilbudt den foregående dag.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2131/2003 (EUT L 320 af 5.12.2003, s. 3).


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1320/2004

af 16. juli 2004

om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

vunder henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, hvortil der er blevet søgt om licens af de traditionelle importører og af de nye importører den 12. og 13. juli 2004 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 565/2002, overstiger de mængder, der er tilgængelige for produkter med oprindelse i Kina samt alle tredjelande eksklusive Kina og Argentina.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger, som Kommissionen har modtaget den 15. juli 2004, kan imødekommes, og der bør efter importørkategorierne og produkternes oprindelse fastsættes datoer for, hvor længe udstedelsen af licenser bør være suspenderet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 12. og 13. juli 2004, og som Kommissionen har modtaget den 15. juli 2004, tildeles den procentvise del af den anmodede mængde, som er angivet i bilag I.

Artikel 2

For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som vedrører kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2004, og som er indgivet efter den 13. juli 2004 og før den dato, der er angivet i bilag II.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 17. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11.


BILAG I

Produktets oprindelse

Tildeling i %

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

12,404 %

100,000 %

X

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

0,845 %

31,988 %

X

»X«

:

For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


BILAG II

Produktets oprindelse

Datoer

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina og Argentina

Argentina

traditionelle importører

(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 565/2002)

30.11.2004

nye importører

(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 565/2002)

30.11.2004

4.10.2004


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/17


RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/551/FUSP

af 12. juli 2004

om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På mødet den 19.-20. juni 2003 pålagde Det Europæiske Råd i Thessaloniki »Rådets relevante organer at tage de nødvendige skridt til i løbet af 2004 at oprette et mellemstatsligt agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel«.

(2)

I den europæiske sikkerhedsstrategi, der er godkendt af Det Europæiske Råd, udpeges oprettelsen af et europæisk forsvarsagentur som et vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og effektive europæiske militære ressourcer.

(3)

Det Europæiske Forsvarsagentur (»agenturet«), der skal være underlagt Rådets myndighed og være åbent for deltagelse af alle medlemsstater, skal have til formål at udvikle forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet, fremme og styrke det europæiske samarbejde om forsvarsmateriel, styrke det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (DTIB) og oprette et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel samt, i givet fald i samarbejde med Fællesskabets forskningsaktiviteter, at fremme forskning, der tager sigte på at opnå en førende stilling inden for strategiske teknologier med henblik på fremtidige forsvars- og sikkerhedskapaciteter og dermed styrke Europas industrielle potentiale på dette område.

(4)

Relevante politikker og strategier bør i samråd med Kommissionen og erhvervslivet, når det er relevant, fremmes med henblik på at udvikle det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis på en afbalanceret måde under hensyntagen til styrken i medlemsstaternes industrielle kapacitet.

(5)

Oprettelsen af agenturet bør bidrage til gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og især den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).

(6)

Oprettelsen af et sådant agentur er også omhandlet i udkastet til traktat om en forfatning for Europa.

(7)

Agenturet bør have en struktur, der giver det mulighed for at reagere på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters behov og, når det er nødvendigt, udføre sine funktioner og samarbejde med tredjelande, organisationer og enheder.

(8)

Agenturet bør udvikle tætte arbejdsmæssige forbindelser med eksisterende arrangementer, grupperinger og organisationer såsom Letter of Intent (hensigtserklæring) (LoI), Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) og Den Vesteuropæiske Forsvarsmaterielgruppe/Den Vesteuropæiske Forsvarsmaterielorganisation (WEAG/WEAO) med henblik på assimilering eller optagelse af relevante principper og praksis i det omfang det er nødvendigt.

(9)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant bør i overensstemmelse med artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) spille en ledende rolle i agenturets struktur og fungere som det væsentlige bindeled mellem agenturet og Rådet.

(10)

Ved udøvelsen af sin rolle med politisk tilsyn og beslutningstagning bør Rådet udstikke retningslinjer for agenturet.

(11)

I forbindelse med vedtagelse af retningslinjer og afgørelser i tilknytning til agenturets arbejde bør Rådet træde sammen i sammensætningen af forsvarsministre.

(12)

Alle Rådets retningslinjer og afgørelser i tilknytning til agenturets arbejde skal udarbejdes i overensstemmelse med artikel 207 i EF-traktaten.

(13)

Rådets forberedende og rådgivende organers beføjelser, navnlig beføjelserne for De Faste Repræsentanters Komité i henhold til EF-traktatens artikel 207, Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og EU's Militærkomité (EUMS), berøres ikke.

(14)

De nationale forsvarsmaterieldirektører skal i en form, der skal fastlægges nærmere, modtage rapporter og levere bidrag om spørgsmål inden for deres kompetenceområder i forberedelsen af Rådets afgørelser vedrørende agenturet.

(15)

Agenturet bør have den status som juridisk person, der er nødvendig for, at det kan udføre sit hverv og nå sine mål, samtidig med at det opretholder snævre forbindelser med Rådet og fuldt ud respekterer Den Europæiske Unions og dens institutioners ansvarsområder.

(16)

Det bør fastsættes, at de budgetter, der administreres af agenturet, i individuelle tilfælde kan modtage bidrag til de ikke administrative omkostninger fra Den Europæiske Unions almindelige budget under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor, herunder artikel 28, stk. 3, i EU-traktaten (TEU).

(17)

Agenturet, der er åbent for deltagelse af alle medlemsstater, bør også åbne mulighed for, at specifikke grupper af medlemsstater udarbejder ad hoc-projekter eller-programmer.

(18)

Agenturet bør have beslutningsprocedurer, der giver det mulighed for at løse sine opgaver effektivt, samtidig med at det respekterer de deltagende medlemsstaters nationale sikkerheds-og forsvarspolitikker.

(19)

Agenturet bør opfylde sit formål i overensstemmelse med artikel 3 i TEU og under fuld overholdelse af artikel 47.

(20)

Agenturet bør handle i fuld overensstemmelse med EU's sikkerhedsstandarder og regler.

(21)

I overensstemmelse med artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark har derfor ikke deltaget i udarbejdelsen og vedtagelsen af denne fælles aktion og er ikke bundet af den —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

KAPITEL I

AGENTURETS OPRETTELSE, FORMÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Oprettelse

1.   Der oprettes hermed et agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel (Det Europæiske Forsvarsagentur), i det følgende benævnt »agenturet«.

2.   Agenturet handler under Rådets myndighed som støtte for FUSP og ESFP inden for Den Europæiske Unions fælles institutionelle ramme og med forbehold af EU-institutionernes og rådsorganernes ansvarsområder. Agenturets formål anfægter ikke Det Europæiske Fællesskabs kompetence, under fuld overholdelse af artikel 47 i TEU.

3.   Agenturet er åbent for deltagelse af alle EU-medlemsstater, der er bundet af denne fælles aktion. Medlemsstater, som ønsker at deltage i agenturet straks, underretter Rådet herom og orienterer generalsekretæren/den højtstående repræsentant på tidspunktet for vedtagelsen af denne fælles aktion.

4.   Enhver medlemsstat, der ønsker at deltage i agenturet efter vedtagelsen af denne fælles aktion, eller som ønsker at trække sig tilbage fra agenturet, underretter Rådet herom og orienterer generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Eventuelle nødvendige tekniske og finansielle ordninger for denne deltagelse eller tilbagetrækning fastlægges af styringskomitéen.

5.   Agenturet har sit hjemsted i Bruxelles.

Artikel 2

Formål

1.   Agenturet har til formål at støtte Rådet og medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre EU’s forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet og understøtte ESFP i dens nuværende form, og som den udvikler sig fremover.

2.   Agenturets formål anfægter ikke medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

Artikel 3

Definitioner

I denne fælles aktion forstås ved:

»deltagende medlemsstater«: de EU-medlemsstater, der deltager i agenturet

»bidragydende medlemsstater«: de deltagende EU-medlemsstater, der bidrager til et bestemt projekt eller program.

Artikel 4

Politisk tilsyn og rapporteringsordninger

1.   Agenturet handler under Rådets myndighed og politiske tilsyn og aflægger regelmæssigt rapport til dette samt modtager regelmæssigt retningslinjer derfra.

2.   Agenturet aflægger regelmæssigt rapport til Rådet om sine aktiviteter og især:

a)

forelægger det hvert år i maj Rådet en rapport om agenturets aktiviteter i det foregående og det indeværende år

b)

forelægger det hvert år i november Rådet en rapport om agenturets aktiviteter i det indeværende år og giver oplysninger om udkastet til elementer til agenturets arbejdsprogram og budgetter for det følgende år.

Agenturet forelægger i god tid Rådet oplysninger om vigtige spørgsmål, som styringskomitéen skal træffe afgørelse om.

3.   Rådet udsteder hvert år med enstemmighed og med rådgivning fra PSC eller andre relevante kompetente rådsorganer retningslinjer i tilknytning til agenturets arbejde, især med hensyn til dets arbejdsprogram. Agenturets arbejdsprogram opstillles inden for rammerne af disse retningslinjer.

4.   Rådet godkender hvert tredje år med enstemmighed den finansielle ramme for agenturet i de kommende tre år. Den finansielle ramme opstiller aftalte prioriteter og fastsætter et retligt bindende loft. Den første finansielle ramme omfatter perioden 2006-2008.

5.   Agenturet kan om nødvendigt fremsætte henstillinger til Rådet og Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af agenturets formål.

Artikel 5

Funktioner og opgaver

1.   Agenturet skal ved udførelsen af sine funktioner og opgaver respektere Det Europæiske Fællesskabs og EU-institutionernes kompetence.

2.   Agenturet udfører sine funktioner og opgaver uden at anfægte medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

3.   Agenturets arbejde skal ligge inden for følgende hovedområder:

3.1.

Udvikling af forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet, navnlig ved

3.1.1.

at identificere EU's fremtidige forsvarskapacitetsbehov ud fra et såvel kvantitativt som kvalitativt synspunkt (som både omfatter styrker og materiel) i samarbejde med Rådets kompetente organer og ved hjælp af kapacitetsudviklingsmekanismen (CDM)

3.1.2.

at koordinere gennemførelsen af den europæiske kapacitetshandlingsplan (ECAP) og eventuelle efterfølgende planer

3.1.3.

at undersøge, vurdere og evaluere de kapacitetsforpligtelser, som medlemsstaterne har indgået via ECAP-processen, ved hjælp af CDM og på grundlag af kriterier, som medlemsstaterne skal fastlægge

3.1.4.

at fremme og koordinere harmoniseringen af de militære behov

3.1.5.

at identificere og foreslå operationelle samarbejdsaktiviteter

3.1.6.

at foretage vurderinger af de finansielle prioriteter i forbindelse med kapacitetsudvikling og anskaffelser.

3.2.

Fremme og styrkelse af det europæiske forsvarsmaterielsamarbejde, navnlig ved

3.2.1.

at fremme og foreslå nye multilaterale samarbejdsprojekter med henblik på at opfylde ESFP's kapacitetsbehov, som de fremstår nu og udvikler sig fremover

3.2.2.

at arbejde for koordinering af de eksisterende programmer, som medlemsstaterne iværksætter

3.2.3.

på anmodning af medlemsstaterne at tage ansvaret for forvaltningen af specifikke programmer (gennem OCCAR eller andre relevante programforvaltningsforanstaltninger)

3.2.4.

at fremme omkostningseffektive og effektive indkøb ved at fastlægge og udbrede den bedste praksis.

3.3.

Styrkelse af DITB og oprettelse af et internationalt konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel, navnlig ved

3.3.1.

at udvikle relevante politikker og strategier, i givet fald i samråd med Kommissionen og industrien

3.3.2.

på EU-plan at udforme og harmonisere relevante love og bestemmelser (navnlig ved anvendelse af de relevante bestemmelser i LoI-rammeaftalen på EU-plan).

3.4.

Forbedring af effektiviteten i europæisk forsvarsforskning og -teknologi, navnlig ved

3.4.1.

at fremme forskning, der tager sigte på at opfylde fremtidige forsvars- og sikkerhedskapacitetsbehov og dermed styrke Europas industrielle og teknologiske potentiale på dette område, i givet fald i samarbejde med Fællesskabets forskningsaktiviteter

3.4.2.

mere effektivt at fremme målrettede fælles forsvarsforsknings- og teknologiaktiviteter, idet der trækkes på erfaringerne hos de relevante elementer i WEAG og WEAO

3.4.3.

at koordinere og planlægge fælles forskningsaktiviteter

3.4.4.

at virke som katalysator for forsvarsforskning og-teknologi gennem undersøgelser og projekter

3.4.5.

at styre kontrakter inden for forsvarsforskning og-teknologi

3.4.6.

at arbejde sammen med Kommissionen om at opnå størst mulig komplementaritet og synergi mellem forsvarsrelaterede og civile eller sikkerhedsrelaterede forskningsprogrammer.

Artikel 6

Status som juridisk person

Agenturet har den status som juridisk person, der er nødvendig for, at det kan udføre sine funktioner og nå sine mål. Medlemsstaterne sikrer, at agenturet får den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Agenturet kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Agenturet har beføjelse til at indgå kontrakter med private eller offentlige enheder eller organisationer.

KAPITEL II

AGENTURETS ORGANER OG PERSONALE

Artikel 7

Agenturets øverste leder

1.   Agenturets øverste leder er generalsekretæren/den højtstående repræsentant for FUSP.

2.   Agenturets øverste leder er ansvarlig for agenturets overordnede organisation og funktion og sikrer, at Rådets retningslinjer og styringskomitéens afgørelser gennemføres af den daglige leder, som aflægger rapport til ham/hende.

3.   Den øverste leder forelægger agenturets rapporter for Rådet i henhold til artikel 4, stk. 2.

4.   Agenturets øverste leder er ansvarlig for forhandlingen af administrative ordninger med tredjelande og andre organisationer, grupperinger eller enheder i overensstemmelse med forskrifter fra styringskomitéen. Den øverste leder er inden for sådanne ordninger, som godkendes af styringskomitéen, ansvarlig for passende arbejdsmæssige forbindelser med disse.

Artikel 8

Styringskomitéen

1.   Styringskomitéen, som består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat, der er bemyndiget til at forpligte sin regering, og af en repræsentant for Kommissionen, udgør agenturets beslutningstagende organ. Styringskomitéen handler inden for rammerne af de retningslinjer, som Rådet udsteder.

2.   Styringskomitéen holder møde på forsvarsministerplan mellem de deltagende medlemsstater eller på stedfortræderplan. Styringskomitéen holder i princippet mindst to møder om året på forsvarsministerplan.

3.   Agenturets øverste leder indkalder til og leder styringskomitéens møder. Hvis en deltagende medlemsstat anmoder om det, indkalder agenturets øverste leder styringskomitéen til møde inden for en måned.

4.   Agenturets øverste leder kan uddelegere beføjelsen til at lede styringskomitéens møder på stedfortræderplan til den daglige leder.

5.   Styringskomitéen kan holde møde i specifikke sammensætninger (som f.eks. de nationale forsvarsforskningsdirektører, de nationale forsvarsmaterieldirektører, de nationale forsvarsplanlæggere eller direktører for forsvarspolitik).

6.   I styringskomitéens møder deltager:

agenturets daglige leder eller dennes stedfortræder

formanden for EUMC og EU-formandskabets nationale forsvarsmaterieldirektører eller disses stedfortrædere.

7.   Styringskomitéen kan i forbindelse med spørgsmål af fælles interesse beslutte at indbyde:

NATO's generalsekretær

ledere/formænd for andre arrangementer, organisationer eller grupperinger, hvis arbejde er relevant for agenturets arbejde (såsom LoI, WEAG/WEAO, OCCAR)

relevante repræsentanter for andre tredjeparter.

Artikel 9

Styringskomitéens opgaver og beføjelser

1.   Styringskomitéen skal inden for rammerne af Rådets retningslinjer som omhandlet i artikel 4, stk. 1:

1.1.

godkende de rapporter, som skal forelægges Rådet

1.2.

senest den 31. december hvert år på grundlag af et udkast forelagt af agenturets øverste leder godkende agenturets årlige arbejdsprogram for det følgende år

1.3.

senest den 31. december hvert år vedtage agenturets almindelige budget inden for den finansielle ramme for agenturet, som Rådet har vedtaget

1.4.

godkende, at der inden for agenturet fastlægges ad hoc-projekter eller -programmer i overensstemmelse med artikel 20

1.5.

udnævne den daglige leder og dennes stedfortræder

1.6.

beslutte, at en eller flere medlemsstater kan overdrage agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dens ansvarsområde i overensstemmelse med artikel 17

1.7.

godkende enhver henstilling til Rådet eller Kommissionen

1.8.

vedtage agenturets forretningsorden

1.9.

eventuelt ændre de finansielle bestemmelser for gennemførelsen af agenturets almindelige budget

1.10.

eventuelt ændre ansættelsesvilkår og bestemmelser vedrørende kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter

1.11.

fastlægge de tekniske og finansielle ordninger for medlemsstaternes deltagelse eller tilbagetrækning, der er nævnt i artikel 1, stk. 4

1.12.

vedtage direktiver for forhandlingen af administrative ordninger ved agenturets øverste leder

1.13.

godkende de ad hoc-ordninger, der er nævnt i artikel 23, stk. 1

1.14.

indgå administrative ordninger mellem agenturet og tredjeparter, jf. artikel 25, stk. 1

1.15.

godkende årsregnskaberne og balancen

1.16.

vedtage alle andre relevante afgørelser vedrørende opfyldelsen af agenturets formål.

2.   Styringskomitéen træffer afgørelse med kvalificeret flertal. De deltagende medlemsstaters stemmer vægtes efter artikel 23, stk. 2, i TEU. Afgørelser, som styringskomitéen skal vedtage med kvalificeret flertal, kræver mindst to tredjedele af de deltagende medlemsstaters stemmer. Kun de deltagende medlemsstaters repræsentanter deltager i afstemningen.

3.   Hvis en deltagende medlemsstats repræsentant i styringskomitéen erklærer, at medlemsstaten som følge af tungtvejende og nærmere angivne nationale politiske hensyn agter at modsætte sig vedtagelsen af en afgørelse, der skal træffes med kvalificeret flertal, foretages der ingen afstemning. Repræsentanten kan gennem agenturets øverste leder forelægge spørgsmålet for Rådet med henblik på i givet fald at udstede retningslinjer for styringskomitéen. Alternativt kan styringskomitéen med kvalificeret flertal beslutte at forelægge spørgsmålet for Rådet til afgørelse. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed.

4.   På forslag af den daglige leder eller en deltagende medlemsstat kan styringskomitéen nedsætte:

a)

udvalg til forberedelse af styringskomitéens administrative og budgetmæssige afgørelser; udvalgene sammensættes af delegerede fra de deltagende medlemsstater og en repræsentant fra Kommissionen

b)

udvalg, der skal arbejde med specifikke spørgsmål inden for agenturets ansvarsområde. Disse udvalg sammensættes af delegerede fra de deltagende medlemsstater samt, medmindre styringskomitéen træffer anden bestemmelse, en repræsentant fra Kommissionen.

I afgørelsen om nedsættelse af et udvalg fastsættes dettes mandat og mandatperiode.

Artikel 10

Den daglige leder

1.   Den daglige leder og dennes stedfortræder udnævnes af styringskomitéen på forslag af agenturets øverste leder for en treårig periode. Styringskomitéen kan indrømme en toårig forlængelse. Den daglige leder og dennes stedfortræder handler under agenturets øverste leders myndighed og i overensstemmelse med styringskomitéens afgørelser.

2.   Den daglige leder træffer med bistand fra sin stedfortræder alle nødvendige foranstaltninger til at sikre agenturets effektivitet. Den daglige leder er ansvarlig for overvågning og koordinering af de funktionelle enheder og sikrer den generelle sammenhæng i deres arbejde og er tillige chef for agenturets personale.

3.   Den daglige leder er ansvarlig for:

3.1.

at sikre gennemførelsen af agenturets årlige arbejdsprogram

3.2.

at forberede styringskomitéens arbejde, navnlig udkastet til agenturets årlige arbejdsprogram

3.3.

at sikre et snævert samarbejde med og at give oplysninger til Rådets forberedende organer, især PSC og EUMC

3.4.

at udarbejde forslaget til det årlige almindelige budget, der skal forelægges for styringskomitéen

3.5.

at udarbejde de rapporter, der er nævnt i artikel 4, stk. 2

3.6.

at udarbejde indtægts- og udgiftsoversigten og gennemføre agenturets almindelige budget samt budgetterne for ad hoc-projekter eller -programmer, der gennemføres inden for rammerne af agenturet

3.7.

den daglige administration af agenturet

3.8.

alle sikkerhedsaspekter

3.9.

alle personalespørgsmål.

4.   Inden for agenturets arbejdsprogram og almindelige budget har den daglige leder beføjelse til at indgå kontrakter og ansætte personale. Den daglige leder er den anvisningsberettigede, der er ansvarlig for gennemførelsen af de budgetter, der administreres af agenturet.

5.   Den daglige leder har referat til styringskomitéen.

6.   Den daglige leder er agenturets repræsentant i retlig henseende.

Artikel 11

Personale

1.   Agenturets personale, herunder den daglige leder, består af kontraktansatte og fastansatte medarbejdere, der udvælges blandt kandidater fra alle de deltagende medlemsstater på det bredest mulige geografiske grundlag og fra EU-institutionerne. Medarbejderne udvælges af den daglige leder på grundlag af deres relevante kompetence og ekspertise og efter retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer. Den daglige leder offentliggør på forhånd oplysninger om alle ledige stillinger og om de kriterier, der er relevante for udvælgelsesprocessen. Under alle omstændigheder skal det ved ansættelsen sikres, at agenturets personale er så højt kvalificeret og effektivt som muligt.

2.   Agenturets øverste leder udpeger på forslag af den daglige leder og efter samråd med styringskomitéen agenturets ledende personale.

3.   Agenturets personale består af:

3.1.

personale ansat direkte af agenturet på tidsbegrænsede ansættelseskontrakter og udvalgt blandt statsborgere fra de deltagende medlemsstater. Rådet godkender med enstemmighed ansættelsesvilkårene for disse medarbejdere. Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt disse vilkår senest et år efter vedtagelsen af denne fælles aktion

3.2.

nationale eksperter, der udstationeres af de deltagende medlemsstater enten i stillinger inden for agenturets organisationsstruktur eller med henblik på specifikke opgaver og projekter. Rådet godkender med enstemmighed vilkårene for disse eksperter. Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt disse vilkår senest et år efter vedtagelsen af denne fælles aktion

3.3.

EF-tjenestemænd, der udstationeres ved agenturet for en bestemt periode og/eller med henblik på specifikke opgaver eller projekter efter behov.

KAPITEL III

BUDGET OG FINANSBESTEMMELSER

Artikel 12

Budgetprincipper

1.   Budgetterne, der opstilles i euro, er de dokumenter, der for hvert regnskabsår angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der administreres af agenturet.

2.   Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år.

3.   Der skal på hvert budget være balance mellem indtægter og udgifter. Samtlige indtægter og udgifter opføres på det relevante budget uden indbyrdes modregning.

4.   Budgettet omfatter opdelte bevillinger, der består af forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, samt ikke-opdelte bevillinger.

5.   Forpligtelsesbevillingerne dækker de samlede omkostninger ved de retlige forpligtelser, der indgås i det pågældende regnskabsår. Forpligtelserne kan imidlertid indgås samlet eller som årlige trancher. Forpligtelserne opføres i regnskabet på grundlag af de retlige forpligtelser, der er indgået indtil den 31. december.

6.   Betalingsbevillingerne dækker de betalinger, der er nødvendige til opfyldelse af retlige forpligtelser, der er indgået i det pågældende og/eller tidligere regnskabsår. Betalingerne opføres på regnskabet på grundlag af de budgetforpligtelser, der er indgået indtil den 31. december.

7.   Indtægterne opføres for et regnskabsår på grundlag af de beløb, der oppebæres i løbet af regnskabsåret.

8.   Enhver indtægt og udgift skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger.

9.   Bevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Artikel 13

Det almindelige budget

1.   Agenturets øverste leder forelægger senest den 30. juni hvert år styringskomitéen et samlet overslag over forslaget til almindeligt budget for det følgende år, som fuldt ud tager hensyn til den finansielle ramme.

2.   Agenturets øverste leder forelægger et forslag til almindeligt budget for styringskomitéen inden den 30. september hvert år. Forslaget skal indeholde:

a)

de bevillinger, der skønnes nødvendige

i)

til dækning af agenturets driftsudgifter, personaleudgifter og mødeudgifter

ii)

til ekstern rådgivning, navnlig operationel analyse, som er af afgørende betydning for, at agenturet kan udføre sine opgaver, samt udgifter til specifikke forskningsmæssige og teknologiske aktiviteter til fælles gavn for alle deltagende medlemsstater, navnlig tekniske casestudier og feasibilityforundersøgelser

b)

et overslag over de indtægter, der er nødvendige til dækning af udgifterne.

3.   Styringskomitéen søger at sikre, at de bevillinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), nr. ii), udgør en væsentlig andel af de samlede bevillinger, der er omhandlet i stk. 2. Disse bevillinger skal afspejle de faktiske behov og gøre det muligt for agenturet at spille en operationel rolle.

4.   Forslaget til almindeligt budget skal indeholde en detaljeret stillingsfortegnelse og detaljerede begrundelser.

5.   Styringskomitéen kan med enstemmighed træffe afgørelse om, at forslaget til almindeligt budget desuden skal dække et bestemt projekt eller program, hvis dette klart er til fælles gavn for alle deltagende medlemsstater.

6.   Bevillingerne fordeles på afsnit og kapitler, der grupperer udgifterne efter deres art eller bestemmelse, og som efter behov underinddeles i artikler.

7.   Hvert afsnit kan indeholde et kapitel med overskriften »formålsbestemte reserver«. Disse bevillinger opføres, når der af vægtige grunde hersker usikkerhed om størrelsen af de bevillinger, der er behov for, eller om muligheden for at gennemføre de opførte bevillinger.

8.   Indtægterne består af:

a)

diverse indtægter

b)

bidrag, der skal betales af de deltagende medlemsstater baseret på BNI-nøglen.

Forslaget til almindeligt budget skal indeholde posteringsmuligheder til formålsbestemte indtægter, og beløbet skal så vidt muligt anføres.

9.   Styringskomitéen vedtager forslaget til almindeligt budget senest den 31. december hvert år inden for den finansielle ramme for agenturet. Styringskomitéen har i den forbindelse agenturets øverste leder eller en repræsentant, som denne udpeger inden for Generalsekretariatet for Rådet, eller et medlem af styringskomitéen, som bliver opfordret hertil af den øverste leder, som formand. Den daglige leder bekendtgør, at budgettet er vedtaget, og meddeler de deltagende medlemsstater dette.

10.   Såfremt forslaget til almindeligt budget ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der på grundlag af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsårs bevillinger. Dog kan agenturet højst råde over beløb svarende til en tolvtedel af de beløb, der er opført i det forslag til almindeligt budget, som er under udarbejdelse. Styringskomitéen kan med kvalificeret flertal på forslag af den daglige leder tillade udgifter, der overstiger denne tolvtedel. Den daglige leder kan indkalde de bidrag, der er nødvendige for at dække de bevillinger, der er godkendt i medfør af denne bestemmelse; disse bidrag betales senest 30 dage efter indkaldelsen af bidrag.

Artikel 14

Ændringsbudgetter

1.   I tilfælde af uundgåelige, usædvanlige eller uforudsete omstændigheder kan den daglige leder fremsætte et forslag til ændringsbudget inden for den finansielle ramme.

2.   Forslag til ændringsbudget opstilles, fremsættes, vedtages og meddeles efter samme procedure som det almindelige budget inden for den finansielle ramme. Styringskomitéen behandler forslaget under hensyn til, hvor meget sagen haster.

3.   Hvis den finansielle ramme skønnes at være utilstrækkelig som følge af usædvanlige og uforudsete omstændigheder, forelægger styringskomitéen under fuld hensyntagen til reglerne i artikel 13, stk. 2 og 3, et ændringsbudget, som Rådet vedtager med enstemmighed.

Artikel 15

Formålsbestemte indtægter

1.   Agenturet kan med et specifikt formål for øje i sit almindelige budget modtage finansielle bidrag til dækning af andre omkostninger end dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra a), nr. i),

a)

fra Den Europæiske Unions almindelige budget fra sag til sag under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor

b)

fra medlemsstaterne, tredjelande eller andre tredjeparter.

2.   Formålsbestemte indtægter må kun anvendes til det specifikke formål, de er afsat til.

Artikel 16

Bidrag og refusion

1.   Fastsættelse af bidrag, hvor BNI-nøglen finder anvendelse

1.1.

Hvor BNI-nøglen finder anvendelse, fastsættes fordelingen af bidrag mellem de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, efter fordelingsnøglen baseret på bruttonationalindkomsten, jf. artikel 28, stk. 3, i TEU, og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1) eller enhver anden rådsafgørelse, som måtte træde i stedet for denne.

1.2.

Grundlaget for beregningen af hvert bidrag skal være kolonnen »Egne indtægter på grundlag af BNI« i »Oversigt over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat« i De Europæiske Fællesskabers senest vedtagne budget. Bidraget for hver af de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, fastsættes i forhold til, hvor stor en del vedkommende medlemsstats BNI udgør af den samlede BNI i de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag.

2.   Tidsplan for indbetaling af bidrag

2.1.

Bidrag til finansiering af det almindelige budget indbetales af de deltagende medlemsstater i tre lige store rater, henholdsvis inden den 15. februar, den 15. juni og den 15. oktober i det pågældende regnskabsår.

2.2.

Hvis der vedtages et ændringsbudget, indbetaler de berørte medlemsstater de nødvendige bidrag senest 60 dage efter indkaldelsen af bidrag.

2.3.

De enkelte medlemsstater udreder bankgebyrerne i forbindelse med indbetalingen af deres egne bidrag.

Artikel 17

Agenturets forvaltning af udgifter på medlemsstaternes vegne

1.   Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller en medlemsstat beslutte, at medlemsstaterne på kontraktbasis kan overdrage agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dets ansvarsområde.

2.   Styringskomitéen kan i sin beslutning bemyndige agenturet til at indgå kontrakter på visse medlemsstaters vegne. Den kan bemyndige agenturet til forinden at indkalde de nødvendige midler hos de pågældende medlemsstater til opfyldelse af de kontrakter, der er indgået.

Artikel 18

Gennemførelse af budgetter

1.   De finansielle bestemmelser vedrørende agenturets almindelige budget vedtages af Rådet med enstemmighed. Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt disse bestemmelser senest et år efter vedtagelsen af denne fælles aktion.

2.   Styringskomitéen vedtager på forslag af den daglige leder gennemførelsesbestemmelser for gennemførelse af og kontrol med det almindelige budget i det nødvendige omfang, navnlig med hensyn til offentlige indkøb og med forbehold af relevante fællesskabsbestemmelser. Styringskomitéen sikrer bl.a., at der tages behørigt hensyn til forsyningssikkerheden og kravene om hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.   De finansielle bestemmelser, der er omhandlet i denne artikel, finder ikke anvendelse på de ad hoc-projekter og-programmer, der er omhandlet i artikel 20 og 21.

Artikel 19

Første budget for 2004 og budgettet for 2005

1.   Det første almindelige budget for regnskabsåret 2004, hvor hovedvægten er lagt på opstartsordninger, fremgår af den finansieringsoversigt, der skal forelægges sammen med den fælles aktion. Det første regnskabsår begynder dagen efter denne fælles aktions ikrafttræden.

2.   Det første almindelige budget finansieres af bidrag fra de deltagende medlemsstater, der indbetales snarest muligt og under alle omstændigheder senest 45 dage efter, at agenturets øverste leder, generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, har udsendt indkaldelserne af bidrag.

3.   Det almindelige budget for regnskabsåret 2005 vedtages af styringskomitéen med Rådets enstemmige godkendelse.

KAPITEL IV

AD HOC-PROJEKTER ELLER -PROGRAMMER OG DERTIL HØRENDE BUDGETTER

Artikel 20

Godkendelse af ad hoc-projekter eller -programmer og dertil hørende budgetter (kategori A)

1.   En eller flere deltagende medlemsstater eller den daglige leder kan forelægge styringskomitéen et ad hoc-projekt eller-program inden for agenturets ansvarsområde, som forudsætter, at de deltagende medlemsstater deltager generelt. Styringskomitéen underrettes om det ad hoc-budget, der eventuelt skal knyttes til det foreslåede projekt eller program samt mulige bidrag fra tredjeparter.

2.   Alle de deltagende medlemsstater bidrager principielt. De underretter den daglige leder om deres intentioner i den forbindelse.

3.   Styringskomitéen godkender opstillingen af ad hoc-projektet eller -programmet.

4.   Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller af en deltagende medlemsstat beslutte at nedsætte et udvalg, der skal føre tilsyn med styring og gennemførelsen af ad hoc-projektet eller -programmet. Udvalget sammensættes af delegerede fra hver af de bidragydende medlemsstater og af en repræsentant for Kommissionen, hvis Fællesskabet bidrager til projektet eller programmet. I styringskomitéens afgørelse skal specificeres udvalgets mandat og mandatperiode.

5.   For et ad hoc-projekt eller -program godkender de bidragydende medlemsstater inden for styringskomitéen:

a)

reglerne for forvaltningen af projektet eller programmet

b)

om nødvendigt det ad hoc-budget, der knyttes til projektet eller programmet, nøglen for bidragene og de nødvendige gennemførelsesbestemmelser

c)

deltagelse af tredjeparter i det udvalg, der er nævnt i stk. 4. Deres deltagelse berører ikke EU's selvstændige beslutningstagning.

6.   Hvis Fællesskabet bidrager til et ad hoc-projekt eller-program, deltager Kommissionen i de afgørelser, der er omhandlet i stk. 5 under fuld overholdelse af beslutningsprocesserne for EF's almindelige budget.

Artikel 21

Godkendelse af ad hoc-projekter eller -programmer og dertil hørende budgetter (kategori B)

1.   En eller flere deltagende medlemsstater kan meddele styringskomitéen, at de agter at opstille et ad hoc-projekt eller -program inden for agenturets ansvarsområde og, om nødvendigt, det dertil hørende ad hoc-budget. Styringskomitéen underrettes om det ad hoc-budget, der eventuelt skal knyttes til det foreslåede projekt eller program, og eventuelle relevante nærmere oplysninger vedrørende menneskelige ressourcer til et sådant projekt eller program, samt mulige bidrag fra tredjeparter.

2.   For at opnå det størst mulige samarbejde underrettes alle deltagende medlemsstater om sådan et projekt eller program, herunder det grundlag, hvorpå deltagelsen eventuelt kan udvides, i god tid, således at den enkelte deltagende medlemsstat, der måtte ønske det, kan udtrykke interesse for at tilslutte sig. Initiativtageren (-erne) til projektet eller programmet bestræber sig på at opnå størst mulig tilslutning. Deltagelsen fastlægges sag for sag af initiativtagerne.

3.   Ad hoc-projektet eller-programmet betragtes derefter som agenturets projekt eller program, medmindre styringskomitéen træffer anden afgørelse inden for en måned efter at have modtaget de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

4.   Alle deltagende medlemsstater, som på et senere tidspunkt ønsker at deltage i ad hoc-projektet eller -programmet, giver de bidragydende medlemsstater meddelelse om deres intentioner. De bidragydende medlemsstater træffer senest to måneder efter at have modtaget denne meddelelse indbyrdes og under behørig hensyntagen til det grundlag, der er fastlagt, når deltagende medlemsstater underrettes om projektet eller programmet, en afgørelse om den pågældende medlemsstats deltagelse.

5.   De bidragydende medlemsstater træffer selv de afgørelser, der er nødvendige for opstillingen og gennemførelsen af ad hoc-projektet eller -programmet og om nødvendigt det dertil hørende budget. Hvis Fællesskabet bidrager til et sådant projekt eller program, deltager Kommissionen i de i dette stykke omhandlede afgørelser under fuld overholdelse af beslutningsprocedurerne for EU's almindelige budget. De bidragydende medlemsstater holder på passende måde styringskomitéen underrettet om udviklingen i forbindelse med et sådant projekt eller program.

Artikel 22

Bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget til ad hoc-budgetter

Der kan ydes bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget til ad hoc-budgetter, der er oprettet til ad hoc-projekter eller -programmer i henhold til artikel 20 og 21.

Artikel 23

Deltagelse af tredjeparter

1.   Tredjeparter kan bidrage til et bestemt ad hoc-projekt eller-program, der er opstillet i henhold til artikel 20 og 21, og til det dertil hørende budget. Styringskomitéen godkender med kvalificeret flertal efter behov ad hoc-ordninger mellem agenturet og tredjeparter for hver enkelt projekt eller program.

2.   For projekter, der er opstillet i henhold til artikel 20, godkender de bidragydende medlemsstater, der mødes i styringskomitéen, alle nødvendige bestemmelser med de relevante tredjeparter vedrørende deres bidrag.

3.   For projekter, der er opstillet i henhold til artikel 21, træffer de bidragydende medlemsstater beslutning om alle nødvendige bestemmelser med de relevante tredjeparter vedrørende deres bidrag.

4.   Når Fællesskabet bidrager til et ad hoc-projekt eller-program, deltager Kommissionen i de beslutninger, der omhandles i stk. 2 og 3.

KAPITEL V

FORBINDELSERNE MED KOMMISSIONEN

Artikel 24

Tilknytning til agenturets arbejde

1.   Kommissionen deltager i styringskomitéens møder uden stemmeret, men tilknyttes fuldt ud agenturets arbejde.

2.   Kommissionen kan på vegne af Fællesskabet også deltage i agenturets projekter og programmer.

3.   Agenturet fastlægger de nødvendige administrative ordninger og arbejdsforbindelser med Kommissionen, navnlig med henblik på at udveksle ekspertise og rådgivning på de områder, hvor Fællesskabets aktiviteter har indvirkning på agenturets opgaver, og hvor agenturets aktiviteter er relevante for Fællesskabets aktiviteter.

4.   De nødvendige ordninger til dækning, fra sag til sag, af et bidrag fra EU's almindelige budget i henhold til artikel 15 og 22 fastlægges af agenturet og Kommissionen efter fælles overenskomst eller af den bidragydende medlemsstat og Kommissionen efter fælles overenskomst.

KAPITEL VI

FORBINDELSER MED TREDJELANDE, ORGANISATIONER OG ENHEDER

Artikel 25

Forbindelser med tredjelande, organisationer og enheder

1.   Agenturet kan for at opfylde sit formål indgå administrative ordninger med tredjelande, organisationer og enheder. Sådanne ordninger omfatter især:

a)

princippet om forbindelserne mellem agenturet og tredjeparten

b)

bestemmelser om samråd om spørgsmål vedrørende agenturets arbejde

c)

sikkerhedsspørgsmål.

Det respekterer i denne forbindelse EU's fælles institutionelle ramme og selvstændige beslutningstagning. Enhver sådan ordning indgås af styringskomitéen efter enstemmig godkendelse af Rådet.

2.   Agenturet udvikler tætte arbejdsforbindelser med de relevante elementer i OCCAR, LoI/rammeaftalen og WEAG/WEAO med henblik på at optage disse elementer eller assimilere deres principper og praksis til sin tid i det omfang, det er nødvendigt, og efter fælles aftale.

3.   Anvendelsen af kapacitetsudviklingsmekanismens procedurer sikrer gensidig åbenhed og sammenhængende udvikling vedrørende kapaciteter. Andre arbejdsforbindelser mellem agenturet og de relevante NATO-organer fastsættes ved en administrativ ordning, som omhandlet i stk. 1, med fuld respekt for de etablerede rammer for samarbejde og høring mellem EU og NATO.

4.   Med henblik på at lette deres eventuelle deltagelse i projekter og programmer og inden for rammerne af de ordninger, der er omhandlet i stk. 1, kan agenturet etablere arbejdsforbindelser med andre organisationer og enheder end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

5.   Med henblik på at lette deres eventuelle deltagelse i specifikke projekter og programmer og inden for rammerne af de ordninger, der er omhandlet i stk. 1, kan agenturet etablere arbejdsforbindelser med tredjelande.

6.   De WEAG-lande, der ikke er medlemmer af EU, får størst mulig indsigt i agenturets specifikke projekter og programmer med henblik på deres deltagelse deri efter behov. Der nedsættes til dette formål en rådgivende komité, der skal være et forum for udveksling af synspunkter og oplysninger om spørgsmål af fælles interesse, der falder ind under agenturets ansvarsområde. Komitéen har den daglige leder eller dennes stedfortræder som formand. Den sammensættes af en repræsentant for hver af de deltagende medlemsstater og en repræsentant for Kommissionen og med repræsentanter for de WEAG-lande, der ikke er medlemmer af EU, i overensstemmelse med bestemmelser, der skal aftales med disse.

7.   Andre europæiske NATO-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU, kan efter anmodning også deltage i den rådgivende komité, der er omhandlet i stk. 6, i overensstemmelse med bestemmelser, der skal aftales med disse.

8.   Den rådgivende komité, der er omhandlet i stk. 6, kan også tjene som forum for dialog med andre tredjeparter om særlige spørgsmål af fælles interesse inden for agenturets ansvarsområde, og kan tjene til at sikre, at de holdes fuldt ud orienteret om udviklingen i spørgsmål af fælles interesse og om muligheder for fremtidigt samarbejde.

KAPITEL VII

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 26

Privilegier og immuniteter

De privilegier og immuniteter, der er nødvendige for udførelsen af agenturets, den daglige leders og personalets opgaver, fastsættes i en aftale mellem de deltagende medlemsstater.

Artikel 27

Revisionsklausul

Senest tre år efter denne fælles aktions ikrafttræden eller ved ikrafttrædelsen af traktaten om en forfatning for Europa, idet det første tidspunkt lægges til grund, forelægger agenturets øverste leder styringskomitéen en rapport om gennemførelsen af denne fælles aktion med henblik på Rådets eventuelle revision af denne.

Artikel 28

Retligt ansvar

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Personalets personlige ansvar over for agenturet fastsættes i de relevante bestemmelser, der gælder for agenturet.

Artikel 29

Aktindsigt

Styringskomitéen vedtager på forslag af den daglige leder bestemmelser om aktindsigt i agenturets dokumenter, idet der tages hensyn til de principper og begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2).

Artikel 30

Sikkerhed

1.   Agenturet anvender Rådets sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i afgørelse 2001/264/EF (3).

2.   Agenturet sørger for en passende sikkerhed og hastighed i sine eksterne kommunikationer.

Artikel 31

Sprogordning

Agenturets sprogordning fastsættes af Rådet med enstemmighed.

Artikel 32

Overgangsforanstaltninger

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for den operative etablering af agenturet. Vedkommende kan med henblik herpå også udøve de beføjelser, der i denne fælles aktion tillægges den daglige leder, indtil denne er udpeget.

Artikel 33

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 34

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2004.

På Rådets vegne

B. BOT

Formand


(1)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(3)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.


17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Den seneste udvidelse af Den Europæiske Union gjorde, at visse EU-Tidender den 30. april 2004 blev offentliggjort i et forsimplet layout på de 11 sprog, som på denne dato var de officielle EU-sprog.Det er blevet besluttet at genudgive de retsakter, som blev offentliggjort i disse EU-Tidender, i form af berigtigelser i det layout, som traditionelt anvendes i EU-Tidende.Derfor vil de EU-Tidender, som indeholder disse berigtigelser, kun blive offentliggjort på de 11 sprog, som var de officielle EU-sprog før udvidelsen. Oversættelserne af disse retsakter til de nye medlemsstaters sprog vil blive offentliggjort i specialudgaven af Den Europæiske Unions Tidende, som indeholder EU-institutionernes og Den Europæiske Centralbanks retsakter vedtaget før den 1. maj 2004.Af følgende skema fremgår det, i hvilke EU-Tidender udgaverne fra den 30. april 2004 er berigtiget.

EUT af 30. april 2004

berigtiget i EUT

L 139

L 226 af 25. juni

L 144

L 199 af 7. juni

L 146

L 225 af 25. juni

L 149

L 215 af 16. juni

L 150

L 185 af 24. maj

L 151

L 208 af 10. juni

L 152

L 216 af 16. juni

L 153

L 231 af 30. juni

L 154

L 189 af 27. maj

L 155

L 193 af 1. juni

L 156

L 202 af 7. juni

L 157

L 195 af 2. juni

L 158

L 229 af 29. juni

L 159

L 184 af 24. maj

L 160

L 212 af 12. juni

L 161

L 206 af 9. juni

L 164

L 220 af 21. juni

L 165

L 191 af 28. maj

L 166

L 200 af 7. juni

L 167

L 201 af 7. juni