ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 236

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
7. juli 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1242/2004 af 28. juni 2004 om dispensation til de nye medlemsstater fra at anvende visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 for så vidt angår referenceniveauerne for fiskerflåderne

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2004 af 6. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/2004 af 6. juli 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsåret 2004/05

5

 

*

Rådets direktiv 2004/85/EF af 28. juni 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

10

 

*

Kommissionens direktiv 2004/86/EF af 5. juli 2004 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 93/93/EØF om masse og dimensioner for to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( 1 )

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/536/EF:Afgørelse truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 29. juni 2004 om indstilling af den person, som det foreslår udnævnt til formand for Kommissionen

15

 

*

2004/537/EF, Euratom:Rådets afgørelse af 29. juni 2004 om udnævnelse af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

16

 

*

2004/538/EF, Euratom:Rådets afgørelse af 29. juni 2004 om udnævnelse af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

17

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2004 af 24. juni 2004 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Anchois de Collioure, Melon du Quercy og Salame d’oca di Mortara) (EUT L 224 af 25.6.2004)

18

 

*

Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens direktiv 2004/73/EF af 29. april 2004 om 29. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EUT L 216 af 16.6.2004)

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1242/2004

af 28. juni 2004

om dispensation til de nye medlemsstater fra at anvende visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 for så vidt angår referenceniveauerne for fiskerflåderne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 57, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) skal der fastsættes referenceniveauer for medlemsstaternes flåder som summen af målene i det flerårige udviklingsprogram for 1997-2002 for hver fartøjskategori.

(2)

De nye medlemsstater har ikke nogen mål som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(3)

Der kan for de nye medlemsstater kun fastsættes referenceniveauer ved henvisning til størrelsen af deres flåder på tiltrædelsestidspunktet. Dette ville imidlertid overflødiggøre de forpligtelser, der omhandles i artikel 11, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002, idet de ville overlappe forpligtelserne i medfør af den tilgangs-/afgangsordning, som omhandles i artikel 13 i nævnte forordning.

(4)

De referenceniveauer, der omhandles i artikel 12 i forordning (EF) nr. 2371/2002, bør derfor ikke fastsættes for de nye medlemsstater, ligesom artikel 11, stk. 2 og 4, i nævnte forordning heller ikke bør anvendes på dem, da dette ikke vil indvirke på de nye medlemsstaters forvaltning af flåden.

(5)

Da de nye medlemsstater kun må yde støtte til fornyelse af flåden i en kort periode, bør der ikke som fastsat i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 stilles krav om, at disse flåder reduceres.

(6)

Der bør derfor gives dispensation til de nye medlemsstater fra at anvende disse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som en undtagelse gælder artikel 11, stk. 2 og 4, artikel 12 og artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 ikke for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2004.

På Rådets vegne

M. CULLEN

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1243/2004

af 6. juli 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 6. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1244/2004

af 6. juli 2004

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsåret 2004/05

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1) særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan der ydes støtte til privat oplagring af oste, som kan lagres, og af oste, som er fremstillet af fåre- og/eller gedemælk og mindst skal modne i seks måneder, hvis prisudviklingen og lagersituationen for disse oste tyder på en alvorlig uligevægt på markedet, som kan fjernes eller mindskes ved oplagring en del af året.

(2)

Den sæsonbestemte produktion af visse oste, som kan lagres, og ostene pecorino romano, kefalotyri og kasseri forværres af den samtidige sæsonbestemte nedgang i forbruget. Den kraftigt opdelte produktion af disse oste forværrer desuden følgerne af det sæsonbestemte forbrug. De mængder, der svarer til forskellen mellem produktionen i sommer- og vintermånederne, bør derfor oplagres i en vis periode.

(3)

Det bør fastsættes, herunder også for de nye medlemsstater, hvilke typer oste og hvor store mængder der maksimalt kan ydes støtte for, og kontrakternes varighed bør fastlægges ud fra de faktiske markedsbehov og mulighederne for at opbevare de pågældende oste. Det bør ligeledes fastsættes, hvilke irske oste der kan ydes støtte for, således at støtten kan målrettes på de oste, der kan give anledning til markedsuligevægt.

(4)

Markedssituationen for pecorino romano, der kendetegnes ved overskudsproduktion og et markant prisfald, berettiger til, at der ydes støtte for en større mængde af denne ost, end det hidtil har været tilfældet.

(5)

Oplagringskontraktens bestemmelser og de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre identifikation og kontrol af de pågældende oste, bør fastlægges nærmere. Støtten bør fastsættes ud fra oplagringsudgifterne og den ligevægt, der skal opretholdes mellem oste, som der kan ydes støtte for, og andre oste, der kommer på markedet. Med henblik herpå bør støtten til de faste udgifter reduceres, og støtten til de finansielle udgifter bør beregnes på grundlag af en rentesats på 2 %.

(6)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser om dokumentation, regnskabsføring og hyppighed af og regler for kontrol. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at kontrahenterne skal bære alle eller en del af kontrolomkostningerne.

(7)

For at gøre det muligt at overvåge anvendelsen af ordningen for støtte til oplagring bør Kommissionen regelmæssigt informeres om de mængder, der er omfattet af denne ordning.

(8)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for ydelse af den i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede EF-støtte til privat oplagring af visse oste (i det følgende benævnt »støtte«) for oplagringsåret 2004/05.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»lagerparti«: en ostemængde på mindst 2 tons af samme type og indlagret samme dag på samme lager

b)

»dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse«: dagen efter indlagringen

c)

»sidste dag for kontraktlig oplagring«: dagen før udlagringen

d)

»oplagringsår«: den periode, hvor osten må være omfattet af ordningen for privat oplagring som fastsat i bilaget for hver type ost.

Artikel 3

Støtteberettigede oste

1.   Der ydes støtte for visse lageroste, pecorino romano-oste og kefalotyri- og kasseri-oste på de i bilaget fastsatte betingelser.

2.   Ostene skal være fremstillet i EF og opfylde følgende betingelser:

a)

De skal med skrifttegn, der ikke kan viskes ud, bære en angivelse af den virksomhed, som har fremstillet dem, og fremstillingsdatoen og -måneden, idet disse oplysninger kan være angivet i form af en kode.

b)

Ved en kvalitetskontrol skal det være fastslået, at de med tilstrækkelig sikkerhed efter lagringens afslutning kan klassificeres i de i bilaget fastsatte kategorier.

Artikel 4

Oplagringskontrakt

1.   Kontrakter om privat oplagring af oste indgås mellem interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område ostene oplagres, og fysiske eller juridiske personer, i det følgende benævnt »kontrahenter«.

2.   Oplagringskontrakten udformes skriftligt og efter ansøgning herom.

Ansøgningen skal være interventionsorganet i hænde senest 30 dage efter indlagringsdatoen, og den kan kun vedrøre ostepartier, for hvilke indlagringen er afsluttet. Interventionsorganet registrerer datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager interventionsorganet ansøgningen i løbet af de første 10 arbejdsdage efter udløbet af ovennævnte frist, kan oplagringskontrakten dog indgås, men støttebeløbet nedsættes med 30 %.

3.   Oplagringskontrakten udfærdiges for et eller flere lagerpartier og indeholder bestemmelser om:

a)

den mængde ost, som kontrakten omfatter

b)

de for kontraktens opfyldelse relevante datoer

c)

støttebeløbet

d)

identifikationen af lagrene.

4.   Oplagringskontrakten indgås senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen om indgåelse af kontrakt registreres.

5.   Interventionsorganet udarbejder et sæt oplagringsbetingelser vedrørende kontrolforanstaltningerne, navnlig de i artikel 7 omhandlede foranstaltninger. I oplagringskontrakten henvises til disse oplagringsbetingelser.

Artikel 5

Indlagring og udlagring

1.   Indlagrings- og udlagringsperioderne er anført i bilaget.

2.   Udlagringen skal foretages i hele lagerpartier.

3.   Hvis det efter de første 60 dage af den kontraktlige oplagring viser sig, at ostenes kvalitet er blevet forringet mere, end hvad der normalt kan forventes af oplagringen, kan kontrahenterne få tilladelse til én gang pr. lagerparti at udskifte de mangelfulde mængder for egen regning.

Hvis det under oplagringen eller ved udlagringen konstateres, at mængder er mangelfulde, kan der ikke ydes støtte for sådanne mængder. Restmængden af det støtteberettigede parti må desuden ikke være på under 2 tons.

Andet afsnit gælder ved udlagring af en del af et parti inden begyndelsen af den udlagringsperiode, der er omhandlet i stk. 1, eller inden udløbet af den minimumsoplagringsfrist, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

4.   Ved beregning af støtten for de udskiftede mængder i det i stk. 3, første afsnit, omhandlede tilfælde er den første kontraktlige oplagringsdag dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse.

Artikel 6

Oplagringsbetingelser

1.   Medlemsstaten sørger for, at alle betingelserne for at blive berettiget til støtteudbetaling overholdes.

2.   Kontrahenten eller den, der er ansvarlig for lageret, sørger på anmodning af eller efter tilladelse fra medlemsstaten for, at den nødvendige dokumentation for nedenstående oplysninger vedrørende de privat oplagrede produkter er til rådighed for det organ, der varetager kontrollen:

a)

ejendomsretten på indlagringstidspunktet

b)

ostenes oprindelse og fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

tilstedeværelse på lageret og lagerets adresse

e)

udlagringsdato.

3.   Kontrahenten eller i givet fald den, der er ansvarlig for lageret, fører for hver kontrakt et lagerregnskab, som skal være til rådighed på oplagringsstedet og indeholde følgende oplysninger:

a)

lagerpartinummer for privat oplagrede produkter

b)

indlagrings- og udlagringsdato

c)

antal oste og deres vægt, angivet for hvert parti

d)

produkternes placering på lageret.

4.   De oplagrede produkter skal være lette at identificere og let tilgængelige, og de skal være oplagret adskilt efter kontrakt. Oplagrede oste skal være forsynet med et særligt mærke.

Artikel 7

Kontrolbestemmelser

1.   Ved indlagringen foretager det ansvarlige organ kontrol for at sikre, at de oplagrede produkter er støtteberettigede, og for at forhindre, at produkterne udskiftes under den kontraktlige oplagring.

2.   Det ansvarlige organ foretager uanmeldt stikprøvekontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Den udvalgte prøve skal være repræsentativ og udgøre mindst 10 % af den samlede kontraktmængde, som der ydes støtte til privat oplagring for.

Kontrollen omfatter foruden den regnskabskontrol, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, fysisk kontrol af vægten og produkternes art og deres identifikation. Den fysiske kontrol skal omfatte mindst 5 % af den mængde, der underkastes uanmeldt kontrol.

3.   Ved udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode foretager det ansvarlige organ kontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Hvis produkterne forbliver oplagret efter udløbet af den maksimale kontraktlige oplagringsperiode, kan kontrollen foretages, når produkterne udlagres.

Med henblik på den i første afsnit omhandlede kontrol underretter kontrahenten det ansvarlige organ om de pågældende lagerpartier mindst fem arbejdsdage før udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode eller påbegyndelsen af udlagringen, hvis denne finder sted i eller efter oplagringsperioden.

Medlemsstaterne kan acceptere en kortere frist end de i andet afsnit omhandlede fem arbejdsdage.

4.   Der skal udarbejdes en rapport om den kontrol, der foretages i henhold til stk. 1, 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

kontrollens dato

b)

dens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den medarbejder, der er ansvarlig for kontrollen, og medunderskrives af kontrahenten eller eventuelt af den, der er ansvarlig for lageret, og den skal foreligge i betalingsdossieret.

5.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder, som vedrører 5 % eller mere af den kontrollerede produktmængde, udvides kontrollen til at omfatte en større produktmængde, hvis størrelse fastlægges af det kompetente organ.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om sådanne tilfælde inden for en frist på fire uger.

6.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at kontroludgifterne helt eller delvis bæres af kontrahenten.

Artikel 8

Oplagringsstøtte

1.   Støtten fastsættes til følgende beløb:

a)

10 EUR pr. ton for de faste udgifter

b)

0,25 EUR pr. ton og pr. kontraktlig oplagringsdag for oplagringsudgifterne

c)

for de finansielle udgifter pr. kontraktlig oplagringsdag:

i)

0,23 EUR pr. ton for lageroste

ii)

0,28 pr. ton for pecorino romano-oste

iii)

0,39 EUR pr. ton for kefalotyri- og kasseri-oste.

2.   Der ydes ikke støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode er på under 60 dage. Det maksimale støttebeløb kan ikke overstige det beløb, der svarer til en kontraktlig oplagringsperiode på 180 dage.

Hvis kontrahenten ikke overholder fristen i artikel 7, stk. 3, andet afsnit eller i givet fald tredje afsnit, nedsættes støtten med 15 %, og den udbetales kun for den periode, for hvilken kontrahenten fører et for det ansvarlige organ tilfredsstillende bevis for, at ostene er forblevet under kontraktlig oplagring.

3.   Støtten udbetales på anmodning af kontrahenten efter den kontraktlige oplagringsperiodes udløb, og betaling foretages senest 120 dage efter modtagelsen af betalingsanmodningen, forudsat at den i artikel 7, stk. 3, omhandlede kontrol er foretaget, og betingelserne for betaling af støtten er opfyldt.

Er der iværksat en administrativ undersøgelse af retten til støtte finder der dog ingen udbetaling sted, før denne ret er blevet anerkendt.

Artikel 9

Meddelelser

Medlemsstaterne meddeler senest den 10. i hver måned følgende oplysninger for den foregående måned:

a)

de mængder af nedenstående ostetyper, som er omfattet af en oplagringskontrakt i begyndelsen af den pågældende måned:

lageroste

pecorino romano-oste

kefalotyri- og kasseri-oste

b)

de mængder ost, som der er indgået oplagringskontrakt for i den pågældende måned, opdelt efter kategorierne i litra a)

c)

de mængder ost, som oplagringskontrakten er udløbet for i den pågældende måned, opdelt efter kategorierne i litra a)

d)

de mængder ost, der er omfattet af en oplagringskontrakt ved udgangen af den pågældende måned, opdelt efter kategorierne i litra a).

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).


BILAG

Kategorier af oste

Støtteberettigede mængder

Ostenes minimumsalder

Indlagringsperiode

Udlagringsperiode

Franske lageroste:

kontrolleret oprindelsesbetegnelse for typerne beaufort og comté

»label rouge« for typen emmental grand cru

klasse A eller B for typerne emmental og gruyère

16 000 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Tyske lageroste:

 

»Markenkäse« eller »Klasse fein« Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Irske lageroste:

 

»Irish long keeping cheese. Emmental, special grade«

900 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Østrigske lageroste:

»1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse«

1 700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Finske lageroste:

 

»I luokka«

1 700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Svenske lageroste:

 

»Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé«

1 700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Polske lageroste:

 

»Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio«

3 000 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Slovenske lageroste:

 

»Ementalec/Zbrinc«

200 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Litauiske lageroste:

 

»Goja/Džiugas«

700 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Lettiske lageroste:

 

»Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers«

500 t

10 dage

8. juli-30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Ungarske lageroste:

 

»Hajdú«

300 t

10 dage

8. juli - 30. september 2004

1. oktober 2004- 31. marts 2005

Pecorino Romano

19 000 t

90 dage og fremstillet efter den 1. oktober 2003

8. juli-31. december 2004

Inden 31. marts 2005

Kefalotyri og Kasseri fremstillet af fåre- eller gedemælk eller en blanding heraf

2 500 t

90 dage og fremstillet efter den 30. november 2003

8. juli-30. november 2004

Inden 31. marts 2005


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/10


RÅDETS DIREKTIV 2004/85/EF

af 28. juni 2004

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (»tiltrædelsestraktaten«), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (»tiltrædelsesakten«), særlig artikel 57,

under henvisning til anmodning fra Estland,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Estland har under tiltrædelsesforhandlingerne fremhævet særlige forhold i sin elsektor for at få tilkendt en overgangsperiode i forbindelse med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet (1).

(2)

I bilag IV til tiltrædelsesakten blev der indrømmet Estland en overgangsperiode frem til den 31. december 2008 med hensyn til anvendelsen af artikel 19, stk. 2, i direktiv 96/92/EF — denne artikel omhandler en gradvis åbning af markedet.

(3)

I erklæring nr. 8 vedlagt tiltrædelsestraktaten anerkendtes det, at den særlige situation for reformen af Estlands olieskifersektor ville kræve en særlig indsats indtil udgangen af 2012.

(4)

Direktiv 96/92/EF er blevet erstattet af direktiv 2003/54/EF, der skal gennemføres senest den 1. juli 2004, og som bl.a. har til formål at fremskynde åbningen af markedet for elektricitet.

(5)

Den 17. september 2003 forelagde Estland en anmodning, der tilsigter ikke at anvende artikel 21, stk. 1, litra b), i direktiv 2003/54/EF, om åbning af markedet for erhvervskunder frem til den 31. december 2012. I et supplerende brev af 5. december 2003 meddelte Estland, at landet påregner at åbne markedet for alle kunder, som det er fastsat i nævnte direktivs artikel 21, stk. 1, litra c), den 31. december 2015.

(6)

Estlands anmodning støttes af en troværdig plan for omstrukturering af olieskifersektoren frem til den 31. december 2012.

(7)

Olieskifer udgør Estlands eneste indenlandske energikilde, og den nationale produktion udgør næsten 84 % af verdens produktion. 90 % af elproduktionen i Estland produceres med dette faste brændsel. Olieskifer er derfor af strategisk betydning for Estlands forsyningssikkerhed.

(8)

Tilkendelsen af en undtagelsesbestemmelse for perioden 2009-2012 vil garantere sikkerheden af investeringer i produktionsanlæggene og Estlands forsyningssikkerhed, og samtidig gøres det muligt at afhjælpe de alvorlige miljøproblemer, som skabes af disse anlæg.

(9)

Estlands anmodning bør imødekommes, og direktiv 2003/54/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 26 i direktiv 2003/54/EF tilføjes følgende stykke:

»3.   Estland tilkendes en midlertidig undtagelsesbestemmelse med hensyn til anvendelsen af artikel 21, stk. 1, litra b) og c), indtil den 31. december 2012. Estland træffer de fornødne foranstaltninger for at åbne sit marked for elektricitet. Denne åbning foretages gradvist i løbet af referenceperioden med henblik på et fuldstændigt åbent marked den 1. januar 2013. Pr. 1. januar 2009 skal markedsåbningen som minimum udgøre 35 % af forbruget. Estland meddeler hvert år Kommissionen de forbrugstærskler, der gør, at en endelig forbruger kan komme i betragtning.«

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2004. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2004.

På Rådets vegne

M. CULLEN

Formand


(1)  EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20. Ophævet ved direktiv 2003/54/EF (EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37).


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/86/EF

af 5. juli 2004

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 93/93/EØF om masse og dimensioner for to- og trehjulede motordrevne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/93/EØF af 29. oktober 1993 om masse og dimensioner for to- og trehjulede motordrevne køretøjer (1), særlig artikel 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (2), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 93/93/EØF er et af særdirektiverne inden for rammerne af EF-typegodkendelsesproceduren under direktiv 2002/24/EF. Bestemmelserne i direktiv 2002/24/EF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder finder derfor anvendelse på direktiv 93/93/EØF.

(2)

For at sikre, at hele typegodkendelsesordningen fungerer korrekt, er det nødvendigt at tydeliggøre og supplere visse af bestemmelserne i direktiv 93/93/EØF.

(3)

Derfor er det nødvendigt at specificere, at massen af udskiftelige overbygninger for quadricykler af klasse L6e og L7e, beregnet til varetransport, skal betragtes som en del af nyttelasten og ikke medregnes til den ubelastede masse.

(4)

Direktiv 93/93/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved artikel 13 i Rådets direktiv 70/156/EØF (3)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 93/93/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Fra den 1. januar 2005 kan medlemsstaterne ikke for to- og trehjulede motordrevne køretøjer, hvis masse og dimensioner opfylder kravene i direktiv 93/93/EØF, som ændret ved dette direktiv, af grunde, som vedrører masse og dimensioner:

a)

nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en sådan type køretøj, eller

b)

nægte registrering, salg eller ibrugtagning af et sådant køretøj.

2.   Fra den 1. juli 2005 nægter medlemsstaterne at meddele EF-typegodkendelse til nye to- og trehjulede motorkøretøjer på grund af disse køretøjers masse eller dimensioner, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i direktiv 93/93/EØF, som ændret ved dette direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 31. december 2004. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 311 af 14.12.1993, s. 76. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/78/EF (EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1).

(2)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/77/EF (EUT L 211 af 21.8.2003, s. 24).

(3)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/3/EF (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 36).


BILAG

Punkt 1.5 i bilaget til direktiv 93/93/EØF affattes således:

1.5.   »masse ubelastet«

køretøjets masse, når dette er klar til normal brug og forsynet med følgende udstyr:

ekstraudstyr, som udelukkende kræves til normal brug

fuldstændigt elektrisk udstyr, herunder de af fabrikanten leverede lygter og lyssignaler

de ved lov krævede instrumenter og anordninger, som medregnes i køretøjets masse ubelastet

supplerende væsker, som er nødvendige til at sikre alle køretøjets deles drift.

1.5.1.   For køretøjer af klasse L6e og L7e beregnet til varetransport og konstrueret til at kunne udstyres med udskiftelige overbygninger skal den samlede masse af disse overbygninger ikke medtages i udregningen af den ubelastede masse, men betragtes som en del af nyttelasten.

I dette tilfælde skal følgende yderligere betingelser opfyldes:

a)

køretøjets grundudgave (chassis med førerhus), på hvilken de ovennævnte overbygninger er beregnet til montering, skal opfylde samtlige betingelser for en quadricykel til varetransport af klasse L6e og L7e (herunder grænsen på 350 kg for køretøjets masse ubelastet for køretøjer af klasse L6e, og 550 kg for køretøjets masse ubelastet for køretøjer af klasse L7e)

b)

en overbygning betragtes som en udskiftelig overbygning, hvis den let kan fjernes fra chassiset med førerhus uden brug af værktøj

c)

for så vidt angår overbygningen skal køretøjsfabrikanten i oplysningsskemaet (bilag II til direktiv 2002/24/EF) anføre største tilladte dimensioner, massen, grænserne for tyngdepunktets beliggenhed samt en tegning med angivelse af fastgørelsesanordningernes placering.

NB: Brændstof og olieblandet brændstof medregnes ikke i denne størrelse, mens akkumulatorens syre, væsken i hydrauliske kredsløb, kølervæske og motorolie skal medregnes.«.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/15


AFGØRELSE TRUFFET AF RÅDET I DETS SAMMENSÆTNING AF STATS- OG REGERINGSCHEFERNE

af 29. juni 2004

om indstilling af den person, som det foreslår udnævnt til formand for Kommissionen

(2004/536/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

i sin sammensætning af stats- og regeringscheferne,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 214, stk. 2, første afsnit —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

José Manuel DURÃO BARROSO indstilles som den person, Rådet foreslår udnævnt til formand for Kommissionen for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2009.

Artikel 2

Denne afgørelse fremsendes til Europa-Parlamentet.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

B. AHERN

Formand


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/16


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. juni 2004

om udnævnelse af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

(2004/537/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Javier SOLANA MADARIAGA udnævnes til generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union og højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for en periode på fem år fra den 18. oktober 2004.

Artikel 2

Formanden for Rådet meddeler Javier SOLANA MADARIAGA denne afgørelse.

Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Rådets vegne

B. AHERN

Formand


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. juni 2004

om udnævnelse af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

(2004/538/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pierre DE BOISSIEU udnævnes til vicegeneralsekretær for Rådet for Den Europæiske Union for en periode på fem år fra den 18. oktober 2004.

Artikel 2

Formanden for Rådet meddeler Pierre DE BOISSIEU denne afgørelse.

Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Rådets vegne

B. AHERN

Formand


Berigtigelser

7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/18


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2004 af 24. juni 2004 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Anchois de Collioure, Melon du Quercy og Salame d’oca di Mortara)

( Den Europæiske Unions Tidende L 224 af 25. juni 2004 )

I indholdsfortegnelsen på omslaget:

i stedet for:

læses:


7.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/18


Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens direktiv 2004/73/EF af 29. april 2004 om 29. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

( Den Europæiske Unions Tidende L 216 af 16. juni 2004 )

Side 156, bilag 1C, ud for »613-207-00-1«, i kolonnen »Koncentrationsgrænser«, øverst:

i stedet for:

»C 50 %«

læses:

»C > 50 %«.