ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 230

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
30. juni 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/2004 af 29. juni 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1197/2004 af 29. juni 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2004 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1198/2004 af 29. juni 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2004 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/2004 af 29. juni 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2004 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2004 af 29. juni 2004 om åbning af licitation nr. 52/2004 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for kalve på højst 80 kg med oprindelse i Bulgarien og Rumænien (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af ungtyre til opfedning (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991(1. juli 2004 til 30. juni 2005)

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for levende kvæg på 80-300 kg med oprindelse i Bulgarien og Rumænien (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2004 af 29. juni 2004 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2004 af 29. juni 2004 om ændring af importtold for korn

52

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

*

2004/524/EF, Euratom:Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater den 23. juni 2004 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

55

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

2004/525/EF:Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/EF:Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. juni 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd (ECB/2004/12)

61

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2004 af 24. juni 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I (EUT L 224 af 25.6.2004)

64

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1196/2004

af 29. juni 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juni 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1197/2004

af 29. juni 2004

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2004 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 593/2004 af 30. marts 2004 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (1), særlig artikel 5, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2004, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. oktober 2004 til 31. december 2004 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 136. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2004

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2004

(t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1198/2004

af 29. juni 2004

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2004 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2004, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.

2.   For perioden 1. oktober til 31. december 2004 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 156 af 23.6.1994, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2004

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2004

(t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1199/2004

af 29. juni 2004

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2004 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2497/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød (1), særlig artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2004, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96, imødekommes som anført i bilaget.

2.   For perioden 1. oktober til 31. december 2004 kan den i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 361/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 15).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2004

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2004

(t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1200/2004

af 29. juni 2004

om åbning af licitation nr. 52/2004 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) er der bl.a. fastsat gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør ifølge artikel 80 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres licitationer over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og muliggøre gennemførelsen af industrielle projekter af begrænset omfang i Fællesskabet eller forarbejdning til varer bestemt til eksport til industriel anvendelse. Den EF-vinalkohol, som medlemsstaterne oplagrer, består af mængder, der hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999.

(3)

Siden den 1. januar 1999 har de tilbudte priser og sikkerhedsstillelserne ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3) skullet angives i euro og betalinger foretages i euro.

(4)

Der bør for indgivelsen af bud fastsættes minimumspriser, der er differentieret efter endelig anvendelseskategori.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der sælges ved licitation nr. 52/2004 EF vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og opbevares hos det franske interventionsorgan.

Der skal sælges en mængde på 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.). Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af ren alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til det interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(tlf. (33-5) 57 55 20 00

telex 57 20 25

telefax (33-5) 57 55 20 59)

eller fremsendes til dette interventionsorgan pr. anbefalet brev.

2.   Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud — licitation nr. 52/2004 EF med henblik på nye industrielle anvendelser«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 27. juli 2004 kl. 12.00 (belgisk tid).

4.   Hvert bud skal være ledsaget af et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 4

Buddene skal have en minimumspris på 8,60 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af bagergær, 26 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af kemiske produkter af amin- og kloraltypen til eksport, 32 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af »eau de cologne« til eksport og 7,50 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til andre industrielle anvendelser.

Artikel 5

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR pr. liter.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 6

Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 30 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 908/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 56).

(3)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG

LICITATION Nr. 52/2004 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE INDUSTRIELLE ANVENDELSER

Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Gennemførelsessted

Beholdernummer

Antal hl ren alkohol (100 % vol.)

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999 Artikel

Alkoholtype

Alkoholindhold

(% vol.)

Frankrig

Onivins — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

Brut

+ 92

4

22 555

27

Brut

+ 92

10

22 310

28

Brut

+ 92

15

15 155

28

Brut

+ 92

Onivins — Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

Brut

+ 92

37

8 100

30

Brut

+ 92

37

550

28

Brut

+ 92

36

120

28

Brut

+ 92

36

8 610

30

Brut

+ 92

36

25

27

Brut

+ 92

I alt

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1201/2004

af 29. juni 2004

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for kalve på højst 80 kg med oprindelse i Bulgarien og Rumænien (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2003/18/EF af 19. december 2002 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (2) og Rådets afgørelse 2003/286/EF af 8. april 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (3) blev der åbnet årlige toldkontingenter på 178 000 levende kreaturer på højst 80 kg (løbenummer 09.4598) med oprindelse i visse tredjelande, herunder Bulgarien og Rumænien, på de betingelser, der er fastsat i bilag A(b) til protokollerne til nævnte afgørelser. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/1999 af 28. maj 1999 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kalve på ikke over 80 kg med oprindelse i visse tredjelande (4) blev der fastsat nærmere bestemmelser for anvendelsen af dette toldkontingent.

(2)

For at tage hensyn til Tjekkiets, Estlands, Letlands, Litauens, Ungarns, Polens og Slovakiets tiltrædelse (disse lande har sammen med Bulgarien og Rumænien adgang til toldkontingentet) samt Cyperns, Maltas og Sloveniens tiltrædelse og for at tage højde for resultaterne af forhandlingerne om nye toldindrømmelser til fordel for Bulgarien og Rumænien bør det i de nærmere bestemmelser for forvaltningen af dette toldkontingent fastsættes, at den disponible mængde i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 skal fordeles over året på en hensigtsmæssig måde, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

(3)

For at tage hensyn til de traditionelle handelsmønstre mellem EF og Bulgarien og Rumænien bør mængderne fordeles over tre perioder, idet der tages højde for forsyningerne af levende dyr med oprindelse i Bulgarien og Rumænien i referenceperioden 1. juli 2000 til 30. juni 2003. Når de igangværende forhandlinger om yderligere protokoller til de respektive Europaaftaler med disse to lande er afsluttet og protokollerne er ratificeret, vil der blive iværksat nye forvaltningsbestemmelser med virkning fra den dato, hvor de nye indrømmelser træder i kraft.

(4)

For at sikre mere lige adgang til kontingentet, samtidig med at der sikres et kommercielt bæredygtigt antal dyr pr. ansøgning, bør hver ansøgning om importlicens vedrøre et maksimums- og et minimumsantal dyr.

(5)

For at undgå spekulation bør de disponible mængder i kontingentet stilles til rådighed for erhvervsdrivende, der kan bevise, at de rent faktisk importerer betydelige mængder fra tredjelande. I denne forbindelse bør det, også for at sikre en effektiv forvaltning, kræves, at de pågældende erhvervsdrivende har importeret mindst 100 dyr i 2003, idet et parti på 100 dyr kan betragtes som et rentabelt parti. Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet bør kunne ansøge på grundlag af import fra lande, som for dem var tredjelande i 2003.

(6)

For at disse kriterier skal kunne kontrolleres, skal ansøgningerne indgives i den medlemsstat, hvor importøren er momsregistreret.

(7)

For at undgå spekulation bør erhvervsdrivende, der ikke længere drev handel med levende kreaturer den 1. januar 2004, ikke have adgang til kontingentet, og licenser bør ikke kunne overdrages.

(8)

Det bør fastsættes, at de mængder, der kan ansøges om importlicens for, tildeles efter en betænkningstid, og at de eventuelt nedsættes med en standardprocentsats.

(9)

Ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. I dette øjemed bør det fastsættes, hvilke nærmere bestemmelser der skal gælde for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger ansøgningerne og licenserne skal indeholde, og om nødvendigt henvises der desuden til visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (5) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(10)

Erfaringen har vist, at en korrekt forvaltning af kontingentet også kræver, at licensindehaveren virkelig er importør. En sådan importør bør derfor aktivt deltage i opkøb, transport og import af de pågældende dyr. Fremlæggelse af bevis for disse aktiviteter bør således også være et primært krav i forbindelse med sikkerhedsstillelsen for licensen.

(11)

For at sikre en streng statistisk kontrol med de dyr, der importeres under kontingentet, anvendes tolerancen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 ikke.

(12)

Forordning (EF) nr. 1128/1999 bør derfor ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(13)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 må der efter bestemmelserne i denne forordning og med forbehold af eventuelle nedsættelser, som EF og Bulgarien og Rumænien efterfølgende når til enighed om, importeres 178 000 levende kreaturer på højst 80 kg henhørende under KN-kode 0102 90 05 med oprindelse i Bulgarien og Rumænien.

Toldkontingentet har løbenummer 09.4598.

2.   Toldsatsen nedsættes med 90 %.

3.   Den i stk. 1 nævnte mængde fordeles over den i samme stykke nævnte periode som følger:

a)

5 000 levende kreaturer i perioden 1. juli 2004 til 31. december 2004

b)

86 500 levende kreaturer i perioden 1. januar 2005 til 31. marts 2005

c)

86 500 levende kreaturer i perioden 1. april 2005 til 30. juni 2005.

4.   Hvis den mængde, der er omfattet af ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i en af de i stk. 3, litra a) og b), nævnte perioder, er mindre end den disponible mængde for den pågældende periode, lægges den resterende mængde for den pågældende periode til den disponible mængde for den følgende periode.

Artikel 2

1.   For at få del i det i artikel 1 nævnte kontingent kræves det, at licensansøgeren er en fysisk eller juridisk person, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen over for medlemsstatens myndigheder kan godtgøre, at han i 2003 har importeret mindst 100 dyr henhørende under HS-underposition 0102 90.

Ansøgeren skal være registreret i et nationalt momsregister.

2.   Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet kan ansøge om importlicenser på grundlag af den i stk. 1 nævnte import fra lande, som for dem var tredjelande i 2003.

3.   Bevis for import føres udelukkende ved hjælp af tolddokumentet for overgang til fri omsætning, behørigt påtegnet af toldmyndighederne og med en henvisning til, at den pågældende ansøger er modtageren.

Medlemsstaterne kan acceptere kopier af de dokumenter, der er henvist til i første afsnit, når de er behørigt attesteret af myndighederne. Accepteres sådanne kopier, skal der for hver ansøger gøres opmærksom herpå i den meddelelse fra medlemsstaterne, der er nævnt i artikel 3, stk. 5.

4.   Erhvervsdrivende, der den 1. januar 2004 er ophørt med deres handelsaktiviteter med tredjelande inden for oksekødssektoren, kan ikke komme i betragtning.

5.   Et selskab, der er oprettet ved en fusion af selskaber, som hver især har en referenceimport, der opfylder bestemmelserne om minimumsmængder i stk. 1, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

Artikel 3

1.   Ansøgninger om importlicenser kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

2.   Ansøgningerne om importlicenser for hver af de perioder, der er henvist til i artikel 1, stk. 3:

a)

skal omfatte mindst 100 dyr

b)

må ikke omfatte mere end 5 % af det disponible antal.

Hvis en ansøgning omfatter et større antal dyr end det, der er nævnt i første afsnit, litra b), tages den kun i betragtning for det tilladte antal.

3.   Ansøgninger om importlicenser skal indgives i løbet af de første ti arbejdsdage af hver af de i artikel 1, stk. 3, nævnte perioder. Ansøgninger for den første periode skal dog indgives senest den anden torsdag efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   En erhvervsdrivende må kun indgive én ansøgning for hver af de perioder, der er nævnt i artikel 1, stk. 3. Hvis den samme erhvervsdrivende indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i betragtning.

5.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere, deres adresser og det antal dyr, der er ansøgt om, senest den femte arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger.

Alle meddelelser, også dem om »ingen ansøgninger« gives pr. fax eller e-post, og indgives der ansøgninger, benyttes modellen som vist i bilag I.

Artikel 4

1.   Efter modtagelsen af den meddelelse, der er henvist til i artikel 3, stk. 5, træffer Kommissionen hurtigst muligt afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2.   Med hensyn til de i artikel 3 omhandlede ansøgninger fastsætter Kommissionen, såfremt det samlede antal dyr, ansøgningerne omfatter, overstiger det disponible antal for den pågældende periode, en standardprocentsats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt om.

Hvis den i første afsnit omhandlede nedsættelse fører til et antal på mindre end 100 dyr pr. ansøgning, tildeles partier på 100 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende medlemsstater. Hvis det resterende parti er på mindre end 100 dyr, anses det for at være ét parti.

3.   Hvis Kommissionen beslutter, at ansøgningerne kan godkendes, udstedes licenserne hurtigst muligt.

Artikel 5

1.   Importlicensen udstedes til den importør, der har indgivet ansøgningen.

2.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde nedenstående angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet

b)

i rubrik 16: følgende KN-kode: 0102 90 05

c)

i rubrik 20: kontingentets løbenummer (09.4598) og mindst en af de angivelser, der er fastsat i bilag II.

Licensen forpligter til at importere fra det land, der er henvist til i litra a).

Artikel 6

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan importlicenser, der er udstedt efter nærværende forordning, ikke overdrages, og de giver kun adgang til toldkontingentet, hvis de er udstedt til den erhvervsdrivende, der med navn og adresse er anført som modtager i den toldangivelse om overgang til fri omsætning, der ledsager dem.

2.   Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 1445/95 er importlicenser, der er udstedt i henhold til artikel 1, stk. 3, litra a), gyldige i 150 dage. Ingen licenser er dog gyldige efter den 30. juni 2005.

3.   Sikkerheden i forbindelse med importlicensen er 20 EUR pr. dyr og stilles af ansøgeren samtidig med, at han indgiver licensansøgningen.

4.   De udstedte licenser er gyldige i hele EF.

5.   Efter artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, den fulde told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

6.   Uanset bestemmelserne i afsnit III, afdeling 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 frigives sikkerheden ikke, før det er bevist, at licensindehaveren har båret det forretningsmæssige og logistiske ansvar for opkøbet og transporten af de pågældende dyr samt for deres overgang til fri omsætning. Et sådant bevis skal mindst omfatte:

a)

den originale handelsfaktura udstedt i licensindehaverens navn af sælgeren eller dennes repræsentant, der begge er etableret i eksporttredjelandet, og bevis for licensindehaverens betaling eller for dennes åbning af en uigenkaldelig remburs til fordel for sælgeren

b)

konnossementet eller i givet fald fragtbrevet for vej- eller lufttransport, der er udstedt i licensindehaverens navn for de pågældende dyr

c)

eksemplar nr. 8 af blanketten IM 4 med licensindehaverens navn og adresse som eneste angivelse i rubrik 8.

Artikel 7

Importerede dyr omfattes af den i artikel 1 omhandlede told mod forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.1 udstedt af eksportlandet i overensstemmelse med protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien, eller af en fakturaerklæring, som eksportøren har afgivet i overensstemmelse med nævnte protokol.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 1128/1999 ophæves. Der gives automatisk afslag på ansøgninger om importrettigheder, der måtte være indgivet i henhold til sidstnævnte forordning.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

(3)  EUT L 102 af 24.4.2003, s. 60.

(4)  EFT L 135 af 29.5.1999, s. 50. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1144/2003 (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 44).

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 360/2004 (EUT L 163 af 28.2.2004, s. 13).

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).


BILAG I

EF-fax: (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1201/2004

Løbenummer: 09.4598

Image


BILAG II

Angivelser, jf. artikel 5, stk. 2, litra c)

—   på spansk: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   på tjekkisk: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   på dansk: Forordning (EF) nr. 1201/2004

—   på tysk: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   på estisk: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   på græsk: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   på engelsk: Regulation (EC) No 1201/2004

—   på fransk: Règlement (CE) no 1201/2004

—   på italiensk: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   på lettisk: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   på litauisk: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   på ungarsk: Az 1201/2004/EK rendelet

—   på nederlandsk: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   på polsk: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   på portugisisk: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   på slovakisk: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   på slovensk: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   på finsk: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   på svensk: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1202/2004

af 29. juni 2004

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af ungtyre til opfedning (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge WTO's CXL-liste skal EF åbne et årligt toldkontingent for import af 169 000 ungtyre til opfedning.

(2)

I afventning af resultaterne af de forhandlinger, der i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT føres inden for rammerne af WTO som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) tiltrædelse, hvoraf nogle sammen med Rumænien har været hovedleverandører inden for dette kontingent i de seneste tre kontingentår, bør det i de nærmere bestemmelser om forvaltningen af toldkontingentet fastsættes, at den mængde, der er til rådighed i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005, skal fordeles over året på en hensigtsmæssig måde, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

(3)

For at tage hensyn til de traditionelle handelsstrømme mellem EF og leverandørlandene inden for dette kontingent og nødvendigheden af at opretholde ligevægten på markedet fordeles den mængde, der er til rådighed i kontingentåret 2004/05, over fire kvartaler. Når de igangværende forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, er afsluttet, og forhandlingsresultatet er ratificeret, vil der blive indført nye forvaltningsbestemmelser. Disse bestemmelser bør tage højde for resultatet af forhandlingerne og de mængder, der allerede er brugt af det kontingent, som hermed åbnes.

(4)

For at give en mere lige adgang til kontingentet og samtidig sikre et rentabelt antal dyr pr. ansøgning, bør hver importlicensansøgning overholde et maksimum og et minimum, når det gælder antallet af dyr.

(5)

For at undgå spekulation bør de disponible mængder i kontingentet stilles til rådighed for erhvervsdrivende, der kan bevise, at de rent faktisk importerer betydelige mængder fra tredjelande. I denne forbindelse bør det, også for at sikre en effektiv forvaltning, kræves, at de pågældende erhvervsdrivende har importeret mindst 100 dyr i 2003, idet et parti på 100 dyr kan betragtes som et rentabelt parti. Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet bør kunne ansøge på grundlag af import fra lande, som for dem var tredjelande i 2003.

(6)

For at det skal kunne kontrolleres, om disse kriterier er opfyldt, skal ansøgningerne indgives i den medlemsstat, hvor importøren er momsregistreret.

(7)

For at undgå spekulation bør importører, der ikke længere handlede med levende kreaturer den 1. januar 2004, ikke have adgang til kontingentet, og licenser bør ikke kunne overdrages.

(8)

Det bør fastsættes, at de mængder, der kan ansøges om importlicens for, tildeles efter en betænkningstid, og at de eventuelt nedsættes med en standardprocentsats.

(9)

Ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. Til det formål bør det fastsættes, hvilke nærmere bestemmelser der skal gælde for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger ansøgningerne og licenserne skal indeholde, og visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (2) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (3) om nødvendigt suppleres.

(10)

Erfaringen viser, at en korrekt forvaltning af kontingentet også kræver, at licenshaveren virkelig er importør. Importøren bør derfor deltage aktivt i opkøb, transport og import af de pågældende dyr. Fremlæggelse af bevis for disse aktiviteter bør derfor også være et primært krav i forbindelse med sikkerhedsstillelsen for licensen.

(11)

For at sikre en streng statistisk kontrol med de dyr, der importeres under kontingentet, bør tolerancen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 ikke anvendes.

(12)

Ved anvendelsen af dette toldkontingent kræves der en effektiv kontrol med de importerede dyrs specifikke destination. Dyrene bør derfor opfedes i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen.

(13)

Der bør stilles en sikkerhed for at sikre, at dyrene opfedes i mindst 120 dage i dertil udpegede produktionsenheder. Sikkerheden bør dække forskellen mellem toldsatserne i den fælles toldtarif (FTT) og de nedsatte toldsatser, der gælder på datoen for de pågældende dyrs overgang til fri omsætning.

(14)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 åbnes der et toldkontingent på 169 000 ungtyre henhørende under KN-kode 0102 90 05, 0102 90 29 eller 0102 90 49 bestemt til opfedning i EF, med forbehold af eventuelle nedsættelser, som EF og dets WTO-partnere efterfølgende når til enighed om under de forhandlinger, der føres i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT inden for rammerne af WTO.

Toldkontingentet har løbenummer 09.4005.

2.   Importtolden for det i stk. 1 omhandlede toldkontingent er 16 % værditold plus 582 EUR/t netto.

Den toldsats, der er fastsat i første afsnit, anvendes kun, hvis de importerede dyr opfedes i en periode på mindst 120 dage i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen.

3.   Den i stk. 1 nævnte mængde fordeles over den i samme stykke nævnte periode som følger:

a)

42 250 levende kreaturer i perioden 1. juli 2004 til 30. september 2004

b)

42 250 levende kreaturer i perioden 1. oktober 2004 til 31. december 2004

c)

42 250 levende kreaturer i perioden 1. januar 2005 til 31. marts 2005

d)

42 250 levende kreaturer i perioden 1. april 2005 til 30. juni 2005.

4.   Hvis den mængde, der er omfattet af ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i en af de i stk. 3, litra a), b), og c), nævnte perioder, er mindre end den disponible mængde for den pågældende periode, lægges den resterende mængde for den pågældende periode til den disponible mængde for den følgende periode.

Artikel 2

1.   For at få del i det i artikel 1 nævnte kontingent kræves det, at licensansøgeren er en fysisk eller juridisk person, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen på en for medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde kan godtgøre, at han i 2003 har importeret mindst 100 dyr henhørende under KN-kode 0102 90.

Ansøgeren skal være registreret i et nationalt momsregister.

2.   Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet kan ansøge om importlicenser på grundlag af den i stk. 1 nævnte import fra lande, som for dem var tredjelande i 2003.

3.   Bevis for import føres udelukkende ved hjælp af tolddokumentet for overgang til fri omsætning, behørigt påtegnet af toldmyndighederne og med en henvisning til, at den pågældende ansøger er modtageren.

Medlemsstaterne kan acceptere kopier af de dokumenter, der er henvist til i første afsnit, når de er behørigt attesteret af myndighederne. Accepteres sådanne kopier, skal der for hver ansøger gøres opmærksom herpå i den meddelelse fra medlemsstaterne, der er nævnt i artikel 3, stk. 5.

4.   Erhvervsdrivende, der den 1. januar 2004 er ophørt med deres handelsaktiviteter med tredjelande inden for oksekødssektoren, kan ikke ansøge om licens.

5.   Et selskab, der er oprettet ved en fusion af selskaber, som hver især har en referenceimport, der opfylder bestemmelserne om minimumsmængder i stk. 1, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

Artikel 3

1.   Ansøgninger om importlicenser kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

2.   Ansøgninger om importlicenser for hver af de perioder, der er nævnt i artikel 1, stk. 3:

a)

skal omfatte mindst 100 dyr

b)

må ikke omfatte mere end 5 % af det disponible antal.

Hvis en ansøgning omfatter et større antal dyr end det, der er nævnt i første afsnit, litra b), tages den kun i betragtning for det tilladte antal.

3.   Ansøgninger om importlicenser skal indgives i løbet af de første ti arbejdsdage af hver af de i artikel 1, stk. 3, nævnte perioder. Ansøgninger for den første periode skal dog indgives senest den anden torsdag efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   En ansøger må kun indgive én ansøgning for hver af de perioder, der er nævnt i artikel 1, stk. 3. Hvis den samme ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i betragtning.

5.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere, deres adresser og det antal dyr, der er ansøgt om, senest den femte arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger.

Alle meddelelser, også dem om »ingen ansøgninger«, sendes pr. fax eller e-post, og hvis der er indgivet ansøgninger, benyttes modellen i bilag I til denne forordning.

Artikel 4

1.   Efter at have modtaget den meddelelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 5, træffer Kommissionen hurtigst muligt afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2.   Med hensyn til de i artikel 3 omhandlede ansøgninger fastsætter Kommissionen, såfremt det samlede antal dyr, ansøgningerne omfatter, overstiger det disponible antal for den pågældende periode, en standardprocentsats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt om.

Hvis den i første afsnit omhandlede nedsættelse fører til et antal på under 100 dyr pr. ansøgning, tildeles der partier på 100 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende medlemsstater. Hvis det resterende parti er på mindre end 100 dyr, anses det for at være ét parti.

3.   Hvis Kommissionen beslutter, at ansøgningerne kan godkendes, udstedes licenserne hurtigst muligt.

Artikel 5

1.   Importlicensen udstedes til den erhvervsdrivende, der har indgivet ansøgningen.

2.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde nedenstående angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet

b)

i rubrik 16: en eller flere af følgende KN-koder: 0102 90 05, 0102 90 29 eller 0102 90 49

c)

i rubrik 20: kontingentets løbenummer (09.4005) og en af angivelserne i bilag III.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan importlicenser, der er udstedt efter nærværende forordning, ikke overdrages, og de giver kun adgang til toldkontingentet, hvis de er udstedt til den erhvervsdrivende, der med navn og adresse er anført som modtager i den toldangivelse om overgang til fri omsætning, der ledsager dem.

2.   Ingen licenser er gyldige efter den 30. juni 2005.

3.   Sikkerheden i forbindelse med importlicensen er 20 EUR pr. dyr og stilles af ansøgeren samtidig med, at han indgiver licensansøgningen.

4.   De udstedte licenser er gyldige i hele EF.

5.   Efter artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, den fulde told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

6.   Uanset bestemmelserne i afsnit III, afdeling 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 frigives sikkerheden ikke, før det er bevist, at licenshaveren har båret det forretningsmæssige og logistiske ansvar for opkøbet og transporten af de pågældende dyr samt for deres overgang til fri omsætning. Et sådant bevis skal mindst omfatte:

a)

den originale handelsfaktura eller en bekræftet kopi heraf udstedt i licenshaverens navn af sælgeren eller dennes repræsentant, der begge er etableret i eksporttredjelandet, og bevis for licenshaverens betaling eller for dennes åbning af en uigenkaldelig remburs til fordel for sælgeren

b)

konnossementet eller i givet fald fragtbrevet for vej- eller lufttransport, der er udstedt i licenshaverens navn for de pågældende dyr

c)

eksemplar nr. 8 af blanketten IM 4 med licenshaverens navn og adresse som eneste angivelse i rubrik 8.

Artikel 7

1.   Ved importen skal importøren fremlægge bevis for, at han har:

a)

indgået en skriftlig forpligtelse om inden for en måned at underrette myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen, om, på hvilken bedrift eller hvilke bedrifter ungtyrene skal opfedes

b)

stillet en sikkerhed på et beløb, som fastsat for hver støtteberettiget KN-kode i bilag II, over for myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt licensen. Opfedning af de importerede dyr i nævnte medlemsstat i mindst 120 dage fra antagelsen af toldangivelsen om overgang til fri omsætning er et primært krav som omhandlet i artikel 20, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (4).

2.   Medmindre der er tale om force majeure, frigives den i stk. 1, litra b), omhandlede sikkerhed kun, hvis der over for myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen, føres bevis for, at ungtyrene:

a)

er opfedet på den eller de bedrifter, der er angivet efter stk. 1

b)

ikke er slagtet inden udløbet af en periode på 120 dage regnet fra importdatoen, eller

c)

er slagtet af sundhedsmæssige grunde eller er døde som følge af sygdom eller ulykke inden udløbet af denne periode.

Sikkerheden frigives, så snart dette bevis er ført.

Er den i stk. 1, litra a), omhandlede frist ikke overholdt, nedsættes den sikkerhed, der skal frigives, dog

15 %, og

med 2 % af det resterende beløb for hver dag, fristen er overskredet.

De ikke frigivne beløb fortabes og inddrages som told.

3.   Føres det i stk. 2 omhandlede bevis ikke senest 180 dage efter importdatoen, fortabes sikkerheden og inddrages som told.

Hvis et sådant bevis ikke er blevet ført inden for den periode på 180 dage, der er nævnt i første afsnit, men føres inden for de seks måneder, der følger efter denne periode, tilbagebetales det inddragne beløb, nedsat med 15 % af sikkerheden.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 360/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 13).

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).

(4)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.


BILAG I

EF-fax: (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1202/2004

Løbenummer 09.4005

Image


BILAG II

SIKKERHEDENS STØRRELSE

Ungtyre til opfedning

(KN-kode)

Beløb i EUR pr. dyr

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


BILAG III

Angivelser, jf. artikel 5, stk. 2, litra c)

—   på spansk: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   på tjekkisk: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   på dansk: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   på tysk: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   på estisk: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   på græsk: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   på engelsk: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   på fransk: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   på italiensk: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   på lettisk: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   på litauisk: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   på ungarsk: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   på nederlandsk: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   på polsk: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   på portugisisk: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   på slovakisk: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   på slovensk: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   på finsk: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   på svensk: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1203/2004

af 29. juni 2004

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO) liste CXL skal Fællesskabet åbne et årligt kontingent for import af 53 000 t frosset oksekød henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (løbenummer 09.4003). Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for kontingentåret 2004/05, der begynder den 1. juli 2004.

(2)

Kontingentet for 2003/04 blev forvaltet efter Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2003 af 7. maj 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2003 til 30. juni 2004) (2). I nævnte forordning er der bl.a. fastsat strenge kriterier for deltagelse for at undgå registrering af fiktive erhvervsdrivende. Desuden udgjorde de skærpede regler for brugen af importlicenser en hindring for spekulation i licenser.

(3)

Erfaringen fra anvendelsen af disse regler viser dog, at der ikke kunne sikres ensartet anvendelse af forvaltningsreglerne i forskellige medlemsstater, og at kontingentet fortsat var genstand for de erhvervsdrivendes spekulation, især på grund af metoden for tildeling i forbindelse med delkontingent II i forordning (EF) nr. 780/2003. For at undgå en fortsættelse af situationen og sikre en effektiv forvaltning er det hensigtsmæssigt at indføre en metode for administration, der er baseret på importmængden, for at sikre, at kontingentet vil blive tildelt rigtige erhvervsdrivende, der kan importere oksekød uden utilbørlig spekulation.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge en referenceperiode for berørte indførsler, der er lang nok til at vise en repræsentativ import, men også tilstrækkelig kort til at afspejle den seneste udvikling i handelen.

(5)

Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) bør have tilladelse til at indgive ansøgninger på grundlag af indførsler fra lande, der var tredjelande for dem indtil den 30. april 2004.

(6)

Af hensyn til kontrollen bør ansøgninger om importrettigheder indgives i den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende er opført i det nationale momsregister.

(7)

For at forebygge spekulation bør der fastsættes en sikkerhed for importrettigheder for hver ansøger i forbindelse med kontingentet.

(8)

For at forpligte de erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at en sådan forpligtelse er et primært krav som omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (3).

(9)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (5) bør gælde for importlicenser, der er udstedt i henhold til nærværende forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(10)

Forvaltningskomitéen for Oksekød har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes herved et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 på i alt 53 000 t, udtrykt som udbenet kød, for perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

Toldkontingentet har løbenummer 09.4003.

2.   Værditolden i den fælles toldtarif for det i stk. 1 omhandlede kontingent er på 20 %.

Artikel 2

I forbindelse med denne forordning:

a)

svarer 100 kg ikke-udbenet kød til 77 kg udbenet kød

b)

betragtes kød, der er frosset til en indre temperatur på – 12 oC eller derunder, når det føres ind på EF's toldområde, som frosset kød.

Artikel 3

1.   En EF-erhvervsdrivende kan ansøge om importrettigheder på grundlag af en referencemængde, der er lig med de mængder oksekød henhørende under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91, der blev importeret af ham/hende eller på hans/hendes vegne efter de relevante toldbestemmelser mellem den 1. januar 2003 og den 30. april 2004.

Erhvervsdrivende i de nye medlemsstater kan ansøge om importrettigheder på grundlag af indførsler i perioden og af produkterne som omhandlet i første afsnit fra lande, der var tredjelande for dem indtil den 30. april 2004.

2.   Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber, som hvert især har referenceimporter, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

3.   Bevis for indførsler som omhandlet i stk. 1 ledsager ansøgningen om importrettigheder og føres ved en behørigt påtegnet kopi til modtageren af toldangivelsen med henblik på overgang til frit forbrug.

Artikel 4

1.   Senest kl. 13.00 belgisk tid på den anden fredag efter datoen for offentliggørelsen af nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende skal ansøgninger om importrettigheder være myndighederne i hænde i den medlemsstat, hvor ansøgeren er optaget i det nationale momsregister.

Alle mængder, der indgår i referencemængden efter artikel 3, udgør de importrettigheder, der ansøges om.

2.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen senest den fjerde fredag efter datoen for offentliggørelsen af nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende en liste over ansøgere af importrettigheder i forbindelse med kontingentet som omhandlet i artikel 1, stk. 1, inkl. deres navne og adresser og mængder af omfattet kød, der blev importeret i den pågældende referenceperiode.

3.   Meddelelserne med de i stk. 2 omhandlede oplysninger, herunder også »ingen ansøgninger«, sendes pr. fax eller e-post under anvendelse af modellen i bilag I.

Artikel 5

Kommissionen træffer hurtigst muligt afgørelse om, i hvilket omfang der kan tildeles importrettigheder under kontingentet i artikel 1, stk. 1. Overstiger den mængde, som der ansøges om importrettigheder for, den disponible mængde, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, fastsætter Kommissionen en tilsvarende nedsættelseskoefficient.

Artikel 6

1.   For at komme i betragtning skal ansøgningen om importrettigheder ledsages af en sikkerhedsstillelse på 6 EUR pr. 100 kg udbenet vægt.

2.   Fører anvendelsen af den i artikel 5 omhandlede nedsættelseskoefficient til, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den stillede sikkerhed straks i forhold hertil.

3.   Ansøgning om en eller flere importlicenser for en samlet mængde svarende til de tildelte importrettigheder udgør et primært krav som omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 7

1.   De tildelte mængder kan kun importeres, hvis der fremlægges en eller flere importlicenser.

2.   Der kan kun indgives licensansøgninger i den medlemsstat, hvor ansøgeren har opnået importrettigheder under kontingentet i artikel 1, stk. 1.

Ved hver udstedelse af importlicens nedsættes de opnåede importrettigheder med en tilsvarende mængde.

3.   I licensansøgningerne og licenserne anføres:

a)

i rubrik 20 en af angivelserne i bilag II

b)

i rubrik 16 en af følgende grupper af KN-koder:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91.

Artikel 8

1.   Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.   Efter artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, den fulde told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

3.   Ingen importlicens er gyldig efter den 30. juni 2005.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 114 af 8.5.2003, s. 8.

(3)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 360/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 13).


BILAG I

EF-fax: (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1203/2004

Løbenummer: 09.4003

Image


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra a)

—   på spansk: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   på tjekkisk: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   på dansk: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   på tysk: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   på estisk: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   på græsk: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   på engelsk: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   på fransk: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   på italiensk: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   på lettisk: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   på litauisk: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   på ungarsk: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   på nederlandsk: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   på polsk: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   på portugisisk: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   på slovakisk: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   på slovensk: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   på finsk: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   på svensk: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1204/2004

af 29. juni 2004

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for levende kvæg på 80-300 kg med oprindelse i Bulgarien og Rumænien (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2003/18/EF af 19. december 2002 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (2) og Rådets afgørelse 2003/286/EF af 8. april 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (3) blev der åbnet årlige toldkontingenter på 153 000 levende kreaturer på 80-300 kg (løbenummer 09.4537) med oprindelse i visse tredjelande, herunder Bulgarien og Rumænien, på de betingelser, der er fastsat i bilag A(b) til protokollerne til nævnte afgørelser. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/1999 af 16. juni 1999 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 80 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande blev der fastsat nærmere bestemmelser for anvendelsen af dette toldkontingent (4).

(2)

For at tage hensyn til Tjekkiets, Estlands, Letlands, Litauens, Ungarns, Polens og Slovakiets tiltrædelse (disse lande har sammen med Bulgarien og Rumænien adgang til toldkontingentet) samt Cyperns, Maltas og Sloveniens tiltrædelse og for at tage højde for resultaterne af forhandlingerne om nye toldindrømmelser til fordel for Bulgarien og Rumænien bør det i de nærmere bestemmelser for forvaltningen af dette toldkontingent fastsættes, at den disponible mængde i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 skal fordeles over året på en hensigtsmæssig måde, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1254/1999, til fordel for Bulgarien og Rumænien.

(3)

For at tage hensyn til de traditionelle handelsmønstre mellem EF og Bulgarien og Rumænien bør mængderne fordeles over tre perioder, idet der tages højde for forsyningerne af levende dyr med oprindelse i Bulgarien og Rumænien i referenceperioden 1. juli 2000 til 30. juni 2003. Når de igangværende forhandlinger om yderligere protokoller til de respektive Europaaftaler med disse to lande er afsluttet og protokollerne er ratificeret, vil der blive iværksat nye forvaltningsbestemmelser med virkning fra den dato, hvor de nye indrømmelser træder i kraft.

(4)

For at sikre mere lige adgang til kontingentet, samtidig med at der sikres et kommercielt bæredygtigt antal dyr pr. ansøgning, bør hver ansøgning om importlicens vedrøre et maksimums- og et minimumsantal dyr.

(5)

For at undgå spekulation bør de disponible mængder i kontingentet stilles til rådighed for erhvervsdrivende, der kan bevise, at de rent faktisk importerer betydelige mængder fra tredjelande. I denne forbindelse bør det, også for at sikre en effektiv forvaltning, kræves, at de pågældende erhvervsdrivende har importeret mindst 100 dyr i 2003, idet et parti på 100 dyr kan betragtes som et rentabelt parti. Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet bør kunne ansøge på grundlag af import fra lande, som for dem var tredjelande i 2003.

(6)

For at disse kriterier skal kunne kontrolleres, skal ansøgningerne indgives i den medlemsstat, hvor importøren er momsregistreret.

(7)

For at undgå spekulation bør erhvervsdrivende, der ikke længere drev handel med levende kreaturer den 1. januar 2004, ikke have adgang til kontingentet, og licenser bør ikke kunne overdrages.

(8)

Det bør fastsættes, at de mængder, der kan ansøges om importlicens for, tildeles efter en betænkningstid, og at de eventuelt nedsættes med en standardprocentsats.

(9)

Ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. I dette øjemed bør det fastsættes, hvilke nærmere bestemmelser der skal gælde for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger ansøgningerne og licenserne skal indeholde, og om nødvendigt henvises der desuden til visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (5) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(10)

Erfaringen har vist, at en korrekt forvaltning af kontingentet også kræver, at licensindehaveren virkelig er importør. En sådan importør bør derfor aktivt deltage i opkøb, transport og import af de pågældende dyr. Fremlæggelse af bevis for disse aktiviteter bør således også være et primært krav i forbindelse med sikkerhedsstillelsen for licensen.

(11)

For at sikre en streng statistisk kontrol med de dyr, der importeres under kontingentet, anvendes tolerancen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 ikke.

(12)

Forordning (EF) nr. 1247/1999 bør derfor ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(13)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 må der efter bestemmelserne i denne forordning og med forbehold af eventuelle nedsættelser, som EF og Bulgarien og Rumænien efterfølgende når til enighed om, importeres 153 000 levende kreaturer på over 80 kg, men højst 300 kg henhørende under KN-kode 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 eller 0102 90 49 med oprindelse i Bulgarien og Rumænien.

Toldkontingentet har løbenummer 09.4537.

2.   Toldsatsen nedsættes med 90 %.

3.   Den i stk. 1 nævnte mængde fordeles over den i samme stykke nævnte periode som følger:

a)

33 000 levende kreaturer i perioden 1. juli 2004 til 31. december 2004

b)

60 000 levende kreaturer i perioden 1. januar 2005 til 31. marts 2005

c)

60 000 levende kreaturer i perioden 1. april 2005 til 30. juni 2005.

4.   Hvis den mængde, der er omfattet af ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i en af de i stk. 3, litra a) og b), nævnte perioder, er mindre end den disponible mængde for den pågældende periode, lægges den resterende mængde for den pågældende periode til den disponible mængde for den følgende periode.

Artikel 2

1.   For at få del i det i artikel 1 nævnte kontingent kræves det, at licensansøgeren er en fysisk eller juridisk person, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen over for medlemsstatens myndigheder kan godtgøre, at han i 2003 har importeret mindst 100 dyr henhørende under HS-underposition 0102 90.

Ansøgeren skal være registreret i et nationalt momsregister.

2.   Erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet kan ansøge om importlicenser på grundlag af den i stk. 1 nævnte import fra lande, som for dem var tredjelande i 2003.

3.   Bevis for import føres udelukkende ved hjælp af tolddokumentet for overgang til fri omsætning, behørigt påtegnet af toldmyndighederne og med en henvisning til, at den pågældende ansøger er modtageren.

Medlemsstaterne kan acceptere kopier af de dokumenter, der er henvist til i første afsnit, når de er behørigt attesteret af myndighederne. Accepteres sådanne kopier, skal der for hver ansøger gøres opmærksom herpå i den meddelelse fra medlemsstaterne, der er nævnt i artikel 3, stk. 5.

4.   Erhvervsdrivende, der den 1. januar 2004 er ophørt med deres handelsaktiviteter med tredjelande inden for oksekødssektoren, kan ikke komme i betragtning.

5.   Et selskab, der er oprettet ved en fusion af selskaber, som hver især har en referenceimport, der opfylder bestemmelserne om minimumsmængder i stk. 1, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

Artikel 3

1.   Ansøgninger om importlicenser kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

2.   Ansøgningerne om importlicenser for hver af de perioder, der er henvist til i artikel 1, stk. 3:

a)

skal omfatte mindst 100 dyr

b)

må ikke omfatte mere end 5 % af det disponible antal.

Hvis en ansøgning omfatter et større antal dyr end det, der er nævnt i første afsnit, litra b), tages den kun i betragtning for det tilladte antal.

3.   Ansøgninger om importlicenser skal indgives i løbet af de første ti arbejdsdage af hver af de i artikel 1, stk. 3, nævnte perioder. Ansøgninger for den første periode skal dog indgives senest den anden torsdag efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   En erhvervsdrivende må kun indgive én ansøgning for hver af de perioder, der er nævnt i artikel 1, stk. 3. Hvis den samme erhvervsdrivende indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i betragtning.

5.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere, deres adresser og det antal dyr, der er ansøgt om, senest den femte arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger.

Alle meddelelser, også dem om »ingen ansøgninger«, gives pr. fax eller e-post, og indgives der ansøgninger, benyttes modellen som vist i bilag I.

Artikel 4

1.   Efter modtagelsen af den meddelelse, der er henvist til i artikel 3, stk. 5, træffer Kommissionen hurtigst muligt afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2.   Med hensyn til de i artikel 3 omhandlede ansøgninger fastsætter Kommissionen, såfremt det samlede antal dyr, ansøgningerne omfatter, overstiger det disponible antal for den pågældende periode, en standardprocentsats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt om.

Hvis den i første afsnit omhandlede nedsættelse fører til et antal på mindre end 100 dyr pr. ansøgning, tildeles partier på 100 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende medlemsstater. Hvis det resterende parti er på mindre end 100 dyr, anses det for at være ét parti.

3.   Hvis Kommissionen beslutter, at ansøgningerne kan godkendes, udstedes licenserne hurtigst muligt.

Artikel 5

1.   Importlicensen udstedes til den importør, der har indgivet ansøgningen.

2.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde nedenstående angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet

b)

i rubrik 16: følgende KN-kodegruppe: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49

c)

i rubrik 20: kontingentets løbenummer (09.4537) og mindst en af de angivelser, der er fastsat i bilag II.

Licensen forpligter til at importere fra det land, der er henvist til i litra a).

Artikel 6

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan importlicenser, der er udstedt efter nærværende forordning, ikke overdrages, og de giver kun adgang til toldkontingentet, hvis de er udstedt til den erhvervsdrivende, der med navn og adresse er anført som modtager i den toldangivelse om overgang til fri omsætning, der ledsager dem.

2.   Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 1445/95 er importlicenser, der er udstedt i henhold til artikel 1, stk. 3, litra a), gyldige i 150 dage. Ingen licenser er dog gyldige efter den 30. juni 2005.

3.   Sikkerheden i forbindelse med importlicensen er 20 EUR pr. dyr og stilles af ansøgeren samtidig med, at han indgiver licensansøgningen.

4.   De udstedte licenser er gyldige i hele EF.

5.   Efter artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, den fulde told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

6.   Uanset bestemmelserne i afsnit III, afdeling 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 frigives sikkerheden ikke, før det er bevist, at licensindehaveren har båret det forretningsmæssige og logistiske ansvar for opkøbet og transporten af de pågældende dyr samt for deres overgang til fri omsætning. Et sådant bevis skal mindst omfatte:

a)

den originale handelsfaktura eller en bekræftet kopi heraf udstedt i licensindehaverens navn af sælgeren eller dennes repræsentant, der begge er etableret i eksporttredjelandet, og bevis for licensindehaverens betaling eller for dennes åbning af en uigenkaldelig remburs til fordel for sælgeren

b)

konnossementet eller i givet fald fragtbrevet for vej- eller lufttransport, der er udstedt i licensindehaverens navn for de pågældende dyr

c)

eksemplar nr. 8 af blanketten IM 4 med licensindehaverens navn og adresse som eneste angivelse i rubrik 8.

Artikel 7

Importerede dyr omfattes af den i artikel 1 omhandlede told mod forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.1 udstedt af eksportlandet i overensstemmelse med protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien, eller af en fakturaerklæring, som eksportøren har afgivet i overensstemmelse med nævnte protokol.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 1247/1999 ophæves. Der gives automatisk afslag på ansøgninger om importrettigheder, der måtte være indgivet i henhold til sidstnævnte forordning.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

(3)  EUT L 102 af 24.4.2003, s. 60.

(4)  EFT L 150 af 17.6.1999, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1144/2003 (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 44).

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 852/2003 (EUT L 123 af 17.5.2003, s. 9).

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 325/2003 (EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21).


BILAG I

Fax: (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1204/2004

Løbenummer: 09.4537

Image


BILAG II

Angivelser, jf. artikel 5, stk. 2, litra c)

—   på spansk: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   på tjekkisk: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   på dansk: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   på tysk: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   på estisk: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   på græsk: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   på engelsk: Regulation (EC) No 1204/2004

—   på fransk: Règlement (CE) no 1204/2004

—   på italiensk: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   på lettisk: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   på litauisk: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   på ungarsk: Az 1204/2004/EK rendelet

—   på nederlandsk: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   på polsk: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   på portugisisk: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   på slovakisk: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   på slovensk: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   på finsk: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   på svensk: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1205/2004

af 29. juni 2004

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og ferskner i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige i tre måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2180/2003 (EUT L 335 af 22.12.2003, s. 51).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A3-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, DRUER TIL SPISEBRUG, ÆBLER OG FERSKNER)

Periode, hvor buddene skal fremsættes: 5.-6. juli 2004

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Produktkoderne er fastsat i forordning (EØF) nr. 3846/87.

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F03

Alle bestemmelsessteder undtagen Schweiz.

F04

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F08

Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien.

F09

Følgende bestemmelsessteder:

Norge, Island, Grønland, Færøerne, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia

lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika

bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1206/2004

af 29. juni 2004

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2004 til 30. juni 2005)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge WTO's CXL-liste skal EF åbne et årligt toldkontingent for import af 50 700 tons frosset oksekød bestemt til forarbejdning. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for kontingentåret 2004/2005, der begynder den 1. juli 2004.

(2)

Ved import af frosset oksekød under toldkontingentet opkræves importafgifter, og import sker på betingelserne i punkt 13 i bilag 7 til del 3 i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2). Ved opdelingen af toldkontingentet på de to ovennævnte ordninger bør der tages hensyn til erfaringerne fra lignende tidligere importer.

(3)

For at undgå spekulation gives der kun adgang til kontingentet for aktive forarbejdningsvirksomheder, der forarbejder produkter i produktionsanlæg, som er autoriseret i henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet (3), eller for så vidt angår i forarbejdningsvirksomheder i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, de virksomheder, der er autoriseret til eksport af forarbejdede kødprodukter til EF i henhold til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg og svin samt fersk kød fra tredjelande (4).

(4)

Ved import til EF under toldkontingentet skal der forelægges en importlicens i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1254/1999. Der skal kunne udstedes licenser efter tildeling af importrettigheder på grundlag af ansøgninger fra importberettigede forarbejdningsvirksomheder. Medmindre andet er fastsat i nærværende forordning, bør importlicenser, der er udstedt i medfør af nærværende forordning, underlægges bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2001 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (5) og forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (6).

(5)

For at undgå spekulation bør der kun udstedes importlicens for den mængde, som forarbejdningsvirksomhederne har fået tildelt importrettigheder for. Desuden bør der af samme grund stilles en sikkerhed samtidig med ansøgningen om importrettigheder. Ansøgning om importlicenser for de tildelte rettigheder bør være et primært krav som omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (7).

(6)

For at kontingentmængderne kan blive opbrugt helt, bør der fastsættes en frist for indgivelse af ansøgninger om importlicens, og der bør træffes bestemmelse om en yderligere tildeling af mængder, der ikke er ansøgt om licenser for på nævnte dato. I betragtning af erfaringen bør tildelingen begrænses til de forarbejdningsvirksomheder, der har konverteret alle deres oprindeligt tildelte importrettigheder til importlicenser.

(7)

Forvaltningen af toldkontingentet kræver, at der føres nøje tilsyn med importen, og at kødets anvendelse og bestemmelse kontrolleres effektivt. Derfor bør forarbejdningen kun tillades i den virksomhed, der er anført i importlicensen.

(8)

Der bør stilles en sikkerhed for at garantere, at det importerede kød anvendes ifølge de nærmere bestemmelser for kontingentet. Ved fastsættelsen af sikkerhedens størrelse bør der tages hensyn til forskellen mellem toldsatserne inden for og uden for kontingentet.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 åbnes der et toldkontingent for import af 50 700 tons ikke-udbenet frosset oksekød henhørende under KN-kode 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 eller 0206 29 91, som er bestemt til forarbejdning i EF.

Artikel 2

1.   I denne forordning forstås ved »A-produkt« et forarbejdet produkt henhørende under KN-kode 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 eller 1602 50 80, der ikke indeholder andet kød end kød af hornkvæg, og som har et kollagen/protein-forhold på højst 0,45 og består af mindst 20 vægtprocent magert kød (eksklusive slagteaffald og fedt), hvor kød og gelé udgør mindst 85 % af den samlede nettovægt.

Indholdet af hydroxyprolin, multipliceret med faktor 8, anses for indholdet af kollagen. Hydroxyprolinindholdet bestemmes efter ISO-metode 3496-1994.

Indholdet af magert oksekød eksklusive fedt fastlægges efter proceduren i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (8).

Slagteaffald omfatter følgende: hoved og udskæringer heraf (inklusive ører), fødder, hale, hjerte, yver, lever, nyrer, brislinger, halskirtel, bugspytkirtel, hjerne, lunger, svælg, den tykke del af mellemgulvsmusklen, milt, tunge, netmave, rygmarv, spiselig hud, kønsorganer (dvs. livmoder, æggestokke og testikler), skjoldbruskkirtel og hypofyse.

Produktet skal underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele produktet, som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på snitfladen, når produktet gennemskæres langs en linje, der går gennem det tykkeste sted.

2.   I denne forordning forstås ved »B-produkt« et forarbejdet produkt, der indeholder andet oksekød end:

a)

et produkt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1254/1999, eller

b)

et produkt som omhandlet i stk. 1.

Et forarbejdet produkt henhørende under KN-kode 0210 20 90, der er tørret eller røget på en sådan måde, at det ferske køds farve og konsistens er fuldstændig forsvundet, og som har et vand/protein-forhold på højst 3,2, betragtes dog som B-produkt.

Artikel 3

1.   Den samlede kontingentmængde, der er nævnt i stk. 1, opdeles i to mængder:

a)

40 000 tons frosset oksekød bestemt til fremstilling af A-produkter

b)

10 700 tons frosset oksekød bestemt til fremstilling af B-produkter.

2.   Kontingentet har følgende løbenumre:

09.4057 for den mængde, der er anført i stk. 1, litra a)

09.4058 for den mængde, der er anført i stk. 1, litra b).

3.   Importtolden for frosset oksekød inden for toldkontingentet er fastsat i løbenummer 13 i bilag 7 i del 3 i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87.

Artikel 4

1.   Ansøgningen om importrettigheder under kontingentet kan kun indgives af eller på vegne af en af følgende forarbejdningsvirksomheder:

a)

forarbejdningsvirksomheder, der er autoriseret efter artikel 8 i direktiv 77/99/EØF, og som har produceret oksekødsprodukter mindst én gang siden 1. juli 2003

b)

forarbejdningsvirksomheder i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien eller Slovakiet, der er autoriseret efter kapitel 4 og 5 i direktiv 72/462/EØF til eksport til EF, og som har produceret oksekødsprodukter mindst én gang siden 1. juli 2003.

For hver af de i artikel 3, stk. 1, omhandlede mængder kan der kun antages én ansøgning om importrettigheder, der ikke må overstige 10 % af hver disponibel mængde for hver autoriseret forarbejdningsvirksomhed.

Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives i den medlemsstat, hvor forarbejdningsvirksomheden er registreret i et nationalt momsregister.

2.   Der stilles en sikkerhed på 6 EUR/100 kg samtidig med ansøgningen om importrettigheder.

3.   Det bevis for overholdelse af betingelserne, der er fastsat i stk. 1, første afsnit, forelægges sammen med ansøgningen om importrettigheder.

Medlemsstatens myndigheder afgør, hvad der er acceptabel dokumentation for bevis for overholdelse af betingelserne.

Artikel 5

1.   Hver ansøgning om importrettigheder for fremstilling af A-produkter eller B-produkter udtrykkes i ikke-udbenet ækvivalent.

Ved anvendelse af dette stykke svarer 100 kg ikke-udbenet kød til 77 kg udbenet kød.

2.   Hver ansøgning om importrettigheder for produktion af enten A-produkter eller B-produkter forelægges myndighederne senest den anden fredag kl. 13.00 Bruxelles-tid efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Medlemsstaterne sender senest den fjerde fredag efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende Kommissionen en liste over ansøgere og de mængder, der er ansøgt om under hver af de to kategorier sammen med autorisationsnumrene for de pågældende forarbejdningsvirksomheder.

Alle meddelelser, herunder meddelelser om ingen ansøgere, sendes pr. fax eller e-post ved anvendelse af blanketterne i bilag I og II.

4.   Kommissionen beslutter snarest muligt, i hvilket omfang ansøgningerne imødekommes, eventuelt som en procentdel af den mængde, der er ansøgt om.

Artikel 6

1.   Ved import af frosset oksekød, der er tildelt importrettigheder for efter artikel 5, stk. 4, skal der fremlægges en importlicens.

2.   Med hensyn til den i artikel 4, stk. 2, omhandlede sikkerhed er ansøgning om importlicenser for de tildelte importrettigheder et primært krav som omhandlet i artikel 20, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85.

Fastsætter Kommissionen i medfør af artikel 5, stk. 4, en nedsættelseskoefficient, frigives den stillede sikkerhed for de ønskede importrettigheder, der overstiger de tildelte importrettigheder.

3.   En forarbejdningsvirksomhed kan inden for de tildelte importrettigheder ansøge om importlicenser indtil den 18. februar 2005.

4.   De importrettigheder, der tildeles forarbejdningsvirksomheder, giver dem ret til importlicens for en mængde, der svarer til de tildelte rettigheder.

Licensansøgningen kan kun indgives:

a)

i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder blev indgivet

b)

af eller på vegne af forarbejdningsvirksomheder, som har fået tildelt importrettigheder.

5.   Der stilles på importtidspunktet en sikkerhed over for myndighederne som garanti for, at den forarbejdningsvirksomhed, som har fået tildelt importrettigheder, forarbejder hele den importerede mængde kød til de foreskrevne færdigvarer, og at det sker i den virksomhed, der er anført i licensansøgningen, inden for en frist på tre måneder fra importdagen.

Sikkerhedsbeløbene er anført i bilag III.

Artikel 7

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 8

1.   I licensansøgningen og på licensen anføres følgende:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet

b)

i rubrik 16: en af de i artikel 1 nævnte importberettigede KN-koder

c)

i rubrik 20: mindst en af de i bilag IV anførte angivelser.

2.   Importlicenserne er gyldige i 120 dage fra den faktiske udstedelsesdato efter artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000. Ingen licenser er dog gyldige efter den 30. juni 2005.

3.   Ved anvendelse af artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der fra datoen for overgang til fri omsætning fuld told for mængder, som importeres ud over dem, der er anført i importlicensen.

Artikel 9

1.   Importrettighederne omfordeles for de mængder, for hvilke der ikke indgives ansøgninger om importrettigheder inden den frist, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, og for de mængder, for hvilke importlicensansøgningerne ikke indgives senest den 18. februar 2005.

Med henblik herpå sender medlemsstaterne senest den 25. februar 2005 Kommissionen nærmere oplysninger om de mængder, der ikke er modtaget ansøgninger for.

2.   Kommissionen træffer hurtigst muligt en beslutning om opdelingen af de i stk. 1 omhandlede mængder på A-produkter og B-produkter. Med henblik herpå kan der tages hensyn til den faktiske udnyttelse af de importrettigheder, der er tildelt i medfør af artikel 5, stk. 4, for hver af de to kategorier.

3.   Restmængderne tildeles kun forarbejdningsvirksomheder, der har ansøgt om importlicenser for alle de importrettigheder, der er tildelt dem i medfør af artikel 5, stk. 4.

4.   Artikel 4 til 8 anvendes for importen af restmængderne.

I dette tilfælde er den ansøgningsdato, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, dog den 18. marts 2005, og den meddelelsesdato, der er nævnt i artikel 5, stk. 3, den 25. marts 2005.

Artikel 10

Medlemsstaterne opretter en ordning med fysisk kontrol og dokumentkontrol, der sikrer, at alt kød senest tre måneder efter importdatoen forarbejdes i forarbejdningsvirksomheden og til den kategori af produkter, der er angivet i den pågældende importlicens.

Ordningen skal omfatte fysisk kontrol af mængde og kvalitet ved forarbejdningens begyndelse, under forarbejdningen og efter dennes afslutning. Med henblik herpå skal forarbejdningsvirksomhederne på ethvert tidspunkt kunne bevise kødets identitet og anvendelse ved hjælp af relevante forarbejdningsregistre.

Når myndighederne foretager teknisk kontrol af produktionen, kan der i fornødent omfang tages hensyn til dryptab og afpuds.

For at kontrollere kvaliteten af det færdige produkt og fastslå overensstemmelsen med forarbejdningsvirksomhedens formel for produktets sammensætning udtager medlemsstaterne repræsentative prøver af produkterne og analyserer disse. Udgifterne hertil afholdes af forarbejdningsvirksomheden.

Artikel 11

1.   Den i artikel 6, stk. 5, nævnte sikkerhed frigives i forhold til den mængde, for hvilken det inden for syv måneder efter importdatoen til myndighedernes tilfredshed bevises, at hele mængden eller en del af det importerede kød er blevet forarbejdet til de relevante produkter i den angivne virksomhed inden for tre måneder efter importdagen.

Hvis forarbejdningen er sket efter fristen på tre måneder, frigives sikkerheden efter fradrag af 15 % plus 2 % for hver dag, fristen er overskredet, for den resterende mængde.

Hvis beviset for forarbejdning er udfærdiget inden for ovennævnte frist på syv måneder, men først føres inden for de 18 måneder, der følger efter disse syv måneder, tilbagebetales det fortabte beløb efter fradrag af 15 % af sikkerhedsbeløbet.

2.   Det sikkerhedsbeløb, der ikke frigives, jf. artikel 6, stk. 5, inddrages og bogføres som importafgift.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2344/2003 (EUT L 346 af 31.12.2003, s. 38).

(3)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(4)  EFT L 302 af 31.1.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

(5)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 9).

(6)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 360/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 13).

(7)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).

(8)  EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39.


BILAG I

Kommissionens fax: (32 2) 299 85 70

E-post: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Anvendelse af artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1206/2004

A-produkt — løbenr. 09.4057

Image


BILAG II

Kommissionens fax: (32 2) 299 85 70

E-post: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Anvendelse af artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1206/2004

B-produkt — løbenr. 09.4058

Image


BILAG III

SIKKERHEDSBELØB (1)

(EUR/1000 kg netto)

Produkt

(KN-kode)

Til fremstilling af A-produkter

Til fremstilling af B-produkter

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Den vekselkurs, der skal anvendes, er den, der gælder dagen før den dag, hvor sikkerheden stilles.


BILAG IV

Angivelser jf. artikel 8, stk. 1, litra c)

—   spansk: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   tjekkisk: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   dansk: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   tysk: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   estisk: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   græsk: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   engelsk: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   fransk: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   italiensk: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   lettisk: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   litauisk: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   ungarsk: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   nederlandsk: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   polsk: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugisisk: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   slovakisk: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   slovensk: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   finsk: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   svensk: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2004

af 29. juni 2004

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2004 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1114/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1114/2004 ændres som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 214 af 16.6.2004, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1189/2004 (EUT L 228 af 29.6.2004, s. 3).


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/ton)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

9,06

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

29,47

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

44,23

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

44,23

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

29,47


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 15.6.2004 til 28.6.2004

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Præmie for Golfen (EUR/t)

9,56

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 21,78 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/55


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

den 23. juni 2004

om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

(2004/524/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 46, stk. 1, og artikel 46, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 46, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003 skal der bl.a. udnævnes ti dommere til Retten i Første Instans. Efter stk. 2, litra b), i samme artikel udløber mandatet for fem af disse dommere den 31. august 2004. Disse dommere udpeges ved lodtrækning. De andre dommeres mandat udløber den 31. august 2007.

(2)

Som følge af afgørelse 2004/490/EF, Euratom (1) er der for perioden 1. maj 2004 til 31. august 2007 kun blevet udnævnt yderligere fire dommere, idet udnævnelsen af den femte dommer har måttet udskydes.

(3)

Den femte dommer bør derfor nu udnævnes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Verica TRSTENJAK udnævnes til dommer ved Retten i Første Instans for perioden 1. juli 2004 til 31. august 2007.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 1. juli 2004.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2004.

A. ANDERSON

Formand


(1)  EUT L 169 af 1.5.2004, s. 23.


Den Europæiske Centralbank

30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/56


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 3. juni 2004

om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte

(ECB/2004/11)

(2004/525/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (1), særlig artikel 4, stk. 1 og 6,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3 og artikel 36.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) Generelle Råds medvirken i overensstemmelse med statuttens artikel 47.2, femte led,

under henvisning til udtalelse fra ECB’s personaleudvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1073/1999 (i det følgende benævnt »OLAF-forordningen«) skal Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (i det følgende benævnt »kontoret«) indlede og foretage administrative undersøgelser af svig (i det følgende benævnt »interne undersøgelser«) i de institutioner, organer, kontorer og agenturer, som er oprettet ved eller på grundlag af EF-traktaten og Euratom-traktaten med det formål at bekæmpe svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. I henhold til OLAF-forordningen kan interne undersøgelser vedrøre alvorlige tilfælde i forbindelse med udøvelse af arbejdet, der kan indebære manglende opfyldelse af forpligtelser hos ansatte i disse institutioner, organer, kontorer og agenturer, der kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, eller en lignende manglende opfyldelse af forpligtelser hos medlemmer af institutioner og organer, ledere af kontorer og agenturer og ansatte i de institutioner, organer, kontorer og agenturer, der ikke er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »vedtægten«).

(2)

Hvad ECB angår, er disse opgaver og forpligtelser i forbindelse med udøvelsen af arbejdet, især forpligtelserne vedrørende tjenestemæssig adfærd og tavshedspligt, fastlagt i a) ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, b) ECB’s administrative regler, c) bilag I til ansættelsesvilkårene om ansættelsesvilkårene for midlertidigt ansatte og d) Den Europæiske Centralbanks administrative regler for midlertidigt ansatte, og yderligere vejledning gives i e) Den Europæiske Centralbanks adfærdskodeks (2) og f) adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet (3) (i det følgende benævnt under ét »ECB’s ansættelsesvilkår«).

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i OLAF-forordningen foretager kontoret i forbindelse med beskyttelsen af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og bekæmpelsen af svig og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, »administrative undersøgelser […] inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne«, og i henhold til artikel 4, stk. 6, træffer de enkelte institutioner, organer, kontorer og agenturer en beslutning, som »især [omfatter] regler om: a) den forpligtelse, som medlemmerne af og tjenestemændene og de øvrige ansatte i institutionerne og organerne og lederne af og tjenestemændene og de øvrige ansatte i kontorerne og agenturerne har til at samarbejde med og afgive oplysninger til kontorets ansatte; b) de procedurer, som kontorets ansatte skal følge ved gennemførelsen af de interne undersøgelser, og sikringen af rettighederne for de personer, der er berørt af en intern undersøgelse«. I henhold til EF-retspraksis kan kontoret kun indlede en undersøgelse, hvis der foreligger en tilstrækkelig alvorlig mistanke (4).

(4)

OLAF-forordningen bestemmer (artikel 4, stk. 1, andet afsnit), at de interne undersøgelser foretages under overholdelse af bestemmelserne i traktaterne, særlig protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, og under overholdelse af vedtægten. Interne undersøgelser foretaget af kontoret sker også med forbehold af artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union samt andre principper og grundlæggende rettigheder, som medlemsstaterne har til fælles, og som er anerkendt af Domstolen, som f.eks. fortrolighed af juridisk rådgivning mellem klient og advokat (»legal privilege«).

(5)

Interne undersøgelser foretages efter de procedurer, der er angivet i OLAF-forordningen og i de beslutninger, som de enkelte institutioner, organer, kontorer og agenturer har vedtaget med henblik på dens gennemførelse. Ved vedtagelsen af denne afgørelse, som gennemfører forordningen, påhviler det ECB at begrunde alle begrænsninger på interne undersøgelser, som berører ECB’s specifikke opgaver og forpligtelser i henhold til traktatens artikel 105 og 106. Disse begrænsninger skal på den ene side sikre den fortrolighed, som er nødvendig i forbindelse med visse ECB-informationer, og på den anden side gennemføre lovgiverens målsætning om at styrke bekæmpelsen af svig. I andre henseender end disse specifikke opgaver og pligter skal ECB, også i forbindelse med denne afgørelse, betragtes som en offentlig myndighed i lighed med andre EF-institutioner og -organer.

(6)

I særlige tilfælde kan det undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, hvis nogle af de fortrolige oplysninger, som ECB besidder for at kunne udføre sine opgaver, spredes uden for ECB. I disse tilfælde vil Direktionen beslutte, om kontoret kan få adgang til eller få udleveret oplysninger. Der gives adgang til oplysninger, som er mere end et år gamle inden for områder som f.eks. pengepolitiske beslutninger og operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder. Begrænsninger på andre områder såsom oplysninger, som modtages fra tilsynsmyndigheder, vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet og oplysninger om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for nuværende og fremtidige eurosedler har ikke en midlertidig tidsgrænse. Selv om oplysninger, hvis spredning uden for ECB kan undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, i denne afgørelse er begrænset til særlige aktivitetsområder, skal der være mulighed for at tilpasse afgørelsen til uforudsete udviklinger for at sikre, at ECB kan fortsætte med at udføre de opgaver, som er pålagt af traktaten.

(7)

Denne afgørelse tager højde for den kendsgerning, at de medlemmer af ECB’s Styrelsesråd og ECB’s Generelle Råd, som ikke også er medlemmer af ECB’s Direktion, udfører nationale funktioner ved siden af deres funktioner inden for ESCB. Udøvelsen af disse nationale funktioner vedrører national lovgivning og er ikke omfattet af kontorets interne undersøgelser. Denne afgørelse finder derfor kun anvendelse på disse personers erhvervsmæssige aktiviteter, som udføres i deres egenskab af medlemmer af ECB’s besluttende organer. For så vidt som medlemmerne af Det Generelle Råd muligvis berøres af kontorets interne undersøgelser, er der ved udarbejdelsen af denne afgørelse taget højde for disse medlemmers bidrag.

(8)

Artikel 38.1 i statutten bestemmer, at medlemmerne af de besluttende organer og ECB’s ansatte er forpligtet til — selv efter at deres hverv er ophørt — ikke at give oplysning om forhold, som ifølge deres natur er tjenestehemmeligheder. I henhold til artikel 8 i OLAF-forordningen er kontoret og dets ansatte omfattet af de samme krav med hensyn til fortrolighed og tavshedspligt som de krav, der gælder for ECB’s ansatte i henhold til statutten og ECB’s ansættelsesvilkår.

(9)

I henhold til artikel 6, stk. 6, i OLAF-forordningen yder de nationale kompetente myndigheder kontoret bistand i dets undersøgelser af ECB i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Forbundsrepublikken Tysklands regering og ECB har undertegnet en hovedsædeaftale, dateret den 18. september 1998 (5), som gennemfører protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, hvad angår ECB, og indeholder bestemmelser om ECB’s lokalers, arkivers og kommunikations ukrænkelighed og om ECB’s direktionsmedlemmers diplomatiske privilegier og immuniteter.

(10)

I henhold til artikel 14 i OLAF-forordningen kan enhver tjenestemand eller anden ansat i De Europæiske Fællesskaber, på betingelserne i vedtægtens artikel 90, stk. 2, over for kontorets direktør indbringe en klage over en akt, der indeholder et klagepunkt imod ham, og som kontoret har udstedt i forbindelse med en intern undersøgelse. De samme procedurer finder tilsvarende anvendelse for klager, som indbringes over for kontorets direktør af ansatte i ECB eller medlemmer af et af ECB’s besluttende organer, og vedtægtens artikel 91 finder anvendelse på de beslutninger, der træffes i forbindelse med sådanne klager —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse for:

medlemmer af ECB’s Styrelsesråd og Generelle Råd i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af ECB’s besluttende organer

medlemmer af ECB’s Direktion

medlemmer af de besluttende organer og ansatte i de nationale centralbanker, som deltager i møderne i ECB’s Styrelsesråd og Generelle Råd som stedfortrædere og/eller ledsagere i anliggender, der vedrører denne funktion

(i det følgende benævnt under ét »deltagere i de besluttende organer«), og

fastansatte og midlertidigt ansatte i ECB, som er omfattet af ECB’s ansættelsesvilkår

personer, som arbejder for ECB på andet grundlag end en ansættelseskontrakt i anliggender, der vedrører deres arbejde for ECB

(i det følgende benævnt under ét »ECB’s medarbejdere«).

Artikel 2

Pligt til at samarbejde med kontoret

Uden at de relevante bestemmelser i traktaten, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter og i statutten berøres og med forbehold af procedurerne fastsat i OLAF-forordningen og reglerne fastsat i denne afgørelse, skal deltagere i de besluttende organer og ECB’s medarbejdere i fuld udstrækning samarbejde med kontorets repræsentanter, når de foretager en intern undersøgelse, og yde den nødvendige bistand til undersøgelsen.

Artikel 3

Pligt til at indberette alle oplysninger om ulovlig aktivitet

1.   Medarbejdere i ECB, som får kendskab til forhold, der lader formode, at der kunne foreligge tilfælde af svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, eller alvorlige tilfælde i forbindelse med udøvelse af arbejdsmæssige aktiviteter, som skader disse finansielle interesser, og som kan indebære manglende opfyldelse af en ECB-medarbejders eller en deltager i et besluttende organs forpligtelser, der kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, underretter omgående enten direktøren for Intern Revision, den øverste ansvarlige for det pågældende forretningsområde eller det medlem af Direktionen, som er hovedansvarlig for det pågældende forretningsområde, om disse forhold. De sidstnævnte underretter omgående generaldirektøren for Sekretariat og Sprogtjenester. Medarbejdere i ECB må på ingen måde udsættes for urimelig eller diskriminerende behandling som følge af, at de har givet de i denne artikel omhandlede oplysninger.

2.   Deltagere i de besluttende organer, som får kendskab til forhold som omhandlet i stk. 1, underretter generaldirektøren for Sekretariat og Sprogtjenester eller formanden for ECB herom.

3.   Når generaldirektøren for Sekretariat og Sprogtjenester, eller, alt efter omstændighederne, formanden for ECB modtager oplysninger i henhold til stk. 1 og 2, giver de i henhold til denne afgørelses artikel 4 omgående oplysningerne videre til kontoret og underretter Direktoratet for Intern Revision og, alt efter omstændighederne, formanden for ECB.

4.   Såfremt en medarbejder i ECB eller en deltager i de besluttende organer har kendskab til konkrete forhold, som understøtter mistanken om et tilfælde af svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, jf. stk. 1, og samtidig har berettiget grund til at formode, at den procedure, som er fastlagt i stk. 1, 2 og 3, i det konkrete tilfælde ville hindre en korrekt indberetning af disse forhold til kontoret, må den pågældende underrette kontoret direkte uden hensyn til artikel 4.

Artikel 4

Samarbejde med kontoret med hensyn til følsomme oplysninger

1.   I særlige tilfælde, hvor spredning af visse oplysninger uden for ECB kan undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, træffer Direktionen beslutning om, hvorvidt kontoret kan få adgang til eller få udleveret disse oplysninger. Dette gælder for oplysninger vedrørende pengepolitiske beslutninger og operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder, såfremt disse oplysninger er mindre end et år gamle, oplysninger modtaget af ECB fra tilsynsmyndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet og informationer om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for eurosedler.

2.   Direktionens beslutninger i denne forbindelse tager højde for alle relevante aspekter som f.eks. graden af følsomhed af de oplysninger, som kontoret har anmodet om til undersøgelsen, oplysningernes betydning for undersøgelsen og alvoren af den mistanke, som formanden for ECB har fået forelagt af kontoret, af medarbejderen i ECB eller af en af deltagerne i de besluttende organer, samt omfanget af risikoen for den fremtidige udførelse af ECB’s funktioner. Hvis anmodningen afvises, gøres der i beslutningen rede for årsagerne. For så vidt angår oplysninger, som ECB modtager fra tilsynsmyndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet, kan Direktionen beslutte at give kontoret adgang til oplysningerne, medmindre den relevante tilsynsmyndighed finder, at en udlevering af de pågældende oplysninger vil bringe det finansielle systems eller det enkelte kreditinstituts stabilitet i fare.

3.   I ganske særlige tilfælde vedrørende oplysninger i forbindelse med et bestemt af ECB’s aktivitetsområder, som er lige så følsomme som de i stk. 1 omhandlede kategorier af oplysninger, kan Direktionen foreløbigt beslutte ikke at give kontoret adgang til disse oplysninger. Stk. 2 finder anvendelse på sådanne beslutninger, som er gyldige i maksimalt seks måneder. Derefter gives kontoret adgang til de pågældende oplysninger, medmindre Styrelsesrådet i mellemtiden har ændret denne afgørelse og tilføjet kategorien af oplysninger til de i stk. 1 omhandlede kategorier. Styrelsesrådet skal begrunde en ændring af afgørelsen.

Artikel 5

Bistand fra ECB ved interne undersøgelser

1.   Når kontorets repræsentanter indleder en intern undersøgelse af ECB, gives disse adgang til ECB’s lokaler af den ansvarlige for ECB’s sikkerhed mod forevisning af en skriftlig bemyndigelse med angivelse af deres identitet og beføjelser som repræsentanter for kontoret og den skriftlige fuldmagt udstedt af direktøren for kontoret, som indeholder oplysninger om genstanden for undersøgelsen. Formanden, næstformanden og direktøren for Intern Revision underrettes omgående.

2.   Direktoratet for Intern Revision bistår kontoret i den praktiske tilrettelæggelse af undersøgelserne.

3.   ECB’s medarbejdere og deltagere i de besluttende organer afgiver alle oplysninger, som de af kontorets repræsentanter, der foretager en undersøgelse, anmoder om, medmindre de pågældende oplysninger kan være følsomme som omhandlet i artikel 4, i hvilket tilfælde Direktionen træffer beslutning herom. Direktoratet for Intern Revision registrerer alle oplysninger, som er afgivet.

Artikel 6

Underretning af berørte parter

1.   Hvis det fremgår, at en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ kan være personligt involveret, skal den pågældende underrettes hurtigt, såfremt dette ikke vil skade undersøgelsen. Under alle omstændigheder kan der ved undersøgelsens afslutning ikke drages konklusioner med navns nævnelse af en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ, uden at den berørte part har fået mulighed for at udtale sig om alle de omstændigheder, som vedrører denne part, herunder forhold, som måtte belaste denne. Berørte parter har ret til ikke at udtale sig, til ikke at anklage sig selv og til at søge personlig juridisk bistand.

2.   Såfremt undersøgelsen kræver absolut fortrolighed og anvendelse af undersøgelsesprocedurer, som henhører under en national retslig myndigheds kompetence, kan opfyldelsen af forpligtelsen til at give en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ mulighed for at udtale sig udsættes i et begrænset tidsrum efter aftale med formanden eller næstformanden.

Artikel 7

Underretning om indstilling af undersøgelsen

Såfremt der ved en intern undersøgelses afslutning ikke kan gøres noget forhold gældende mod en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ, som der har været rettet en beskyldning imod, indstilles den interne undersøgelse efter beslutning truffet af kontorets direktør, som skriftligt underretter den pågældende ECB-medarbejder eller deltager i det besluttende organ herom.

Artikel 8

Ophævelse af immunitet

Enhver anmodning fra en national politimyndighed eller retslig myndighed om ophævelse af immunitet mod retsforfølgning for så vidt angår en ECB-medarbejder eller et medlem af Direktionen, Styrelsesrådet eller Det Generelle Råd i forbindelse med et eventuelt tilfælde af svig, bestikkelse eller enhver anden ulovlig aktivitet, som skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, forelægges direktøren for kontoret til udtalelse. ECB’s formand eller næstformand træffer afgørelse vedrørende ECB’s medarbejderes immunitet, og Styrelsesrådet træffer afgørelse vedrørende immunitet, hvad angår medlemmer af Direktionen, Styrelsesrådet og Det Generelle Råd.

Artikel 9

Ændring af ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte

Ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte ændres således:

1)

Efter artikel 4, litra a), andet punktum, indsættes følgende punktum:

»De er bundet af bestemmelserne i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte.«

2)

Indledningen til artikel 5, litra b), udformes således:

»b)

Medmindre andet er fastlagt i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, må de ansatte ikke uden forudgående tilladelse fra Direktionen:«.

Artikel 10

Ændring af bilag I til ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte

Bilag I til ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte om ansættelsesvilkårene for midlertidigt ansatte ændres således:

1)

Efter artikel 4, andet punktum, indsættes følgende punktum:

»De er bundet af bestemmelserne i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte.«

2)

Indledningen til artikel 10, litra b), udformes således:

»b)

Medmindre andet er fastlagt i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, må ansatte med en kortvarig ansættelseskontrakt ikke uden forudgående tilladelse fra Direktionen:«.

Artikel 11

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(2)  EFT C 76 af 8.3.2001, s. 12.

(3)  EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9.

(4)  Jf. dommen i sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, Sml. 2003 I, s. 7147.

(5)  Bundesgesetzblatt nr. 45, 1998 af 27.10.1998 og nr. 12, 1999 af 6.5.1999.


30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/61


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 17. juni 2004

om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd

(ECB/2004/12)

(2004/526/EF)

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 46.4 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd af 1. september 1998 erstattes af følgende, som træder i kraft den 1. juli 2004.

»FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS GENERELLE RÅD

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denne forretningsorden supplerer traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i traktaten og statutten.

KAPITEL I

DET GENERELLE RÅD

Artikel 2

Tid og sted for Det Generelle Råds møder

1.   Det Generelle Råd fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden.

2.   Formanden indkalder til møde i Det Generelle Råd, hvis mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd indgiver anmodning herom.

3.   Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Det Generelle Råd, når han/hun skønner det nødvendigt.

4.   Det Generelle Råd holder normalt møde i Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) lokaler.

5.   Der kan ligeledes afholdes møde i form af en telekonference, medmindre mindst tre centralbankchefer gør indsigelse.

Artikel 3

Deltagelse i Det Generelle Råds møder

1.   Medmindre andet er bestemt, deltager kun Det Generelle Råds medlemmer, øvrige medlemmer af Direktionen, formanden for Rådet for Den Europæiske Union samt et medlem af Europa-Kommissionen i Det Generelle Råds møder.

2.   Hver centralbankchef kan normalt ledsages af én person.

3.   Hvis et medlem af Det Generelle Råd er forhindret i at deltage i et møde, kan han/hun skriftligt udpege en stedfortræder, som deltager i mødet og stemmer på hans/hendes vegne. Den skriftlige meddelelse herom fremsendes til formanden i god tid før mødet. Stedfortræderen kan normalt ledsages af én person.

4.   Formanden udpeger en af ECB’s ansatte som sekretær. Sekretæren bistår formanden i forberedelsen af Det Generelle Råds møder og fungerer som referent ved møderne.

5.   Det Generelle Råd kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, ligeledes indbyde andre personer til at deltage i sine møder.

Artikel 4

Afstemning

1.   Det Generelle Råd er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne eller deres stedfortrædere er til stede. Hvis Det Generelle Råd ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes afgørelse uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

2.   Medmindre andet er bestemt i statutten, træffes beslutning ved simpelt flertal.

3.   Det Generelle Råd går over til afstemning på anmodning af formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis et medlem af Det Generelle Råd anmoder herom.

4.   Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves:

i)

normalt ikke mindre end ti arbejdsdage til behandling af hvert medlem af Det Generelle Råd. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage, og

ii)

personlig underskrift af hvert medlem af Det Generelle Råd, og

iii)

en fortegnelse over sådanne beslutninger i referatet fra det næstfølgende møde i Det Generelle Råd.

Artikel 5

Organisering af Det Generelle Råds møder

1.   Det Generelle Råd vedtager en dagsorden for hvert møde. Formanden udarbejder en foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante dokumenter sendes til medlemmerne af Det Generelle Råd og andre berettigede deltagere senest otte dage før mødet, undtagen i hastetilfælde, hvor formanden træffer de til situationen passende foranstaltninger. Det Generelle Råd kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige dagsorden efter forslag fra formanden eller et andet medlem af Det Generelle Råd. Et punkt tages af dagsordenen efter anmodning fra mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd, hvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Det Generelle Råds medlemmer.

2.   Referatet af møderne i Det Generelle Råd forelægges Det Generelle Råds medlemmer til godkendelse på det næstfølgende møde (eller forinden, om nødvendigt, ved skriftlig procedure) og undertegnes af formanden.

KAPITEL II

INDDRAGELSE AF DET GENERELLE RÅD I DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKERS OPGAVER

Artikel 6

Forholdet mellem Det Generelle Råd og Styrelsesrådet

1.   Med forbehold af Det Generelle Råds andre pligter, herunder pligterne nævnt i statuttens artikel 44, bidrager Det Generelle Råd navnlig til opgaverne anført i artikel 6.2 til 6.8.

2.   Det Generelle Råd bidrager til ECB’s rådgivende funktioner i henhold til statuttens artikel 4 og artikel 25.1.

3.   Det Generelle Råds bidrag til ECB’s statistiske opgaver består i:

at styrke samarbejdet mellem alle de nationale centralbanker i Den Europæiske Union med henblik på at støtte ECB’s opgaver på statistikområdet

hvor det er nødvendigt at fremme harmoniseringen af de regler og den praksis, der gælder for indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker af alle de nationale centralbanker i Den Europæiske Union, og

at fremsætte bemærkninger til udkast til henstillinger på statistikområdet over for Styrelsesrådet i medfør af statuttens artikel 42 før deres vedtagelse.

4.   Det Generelle Råd bidrager til at opfylde ECB’s pligt til at aflægge beretning i henhold til statuttens artikel 15 ved at fremsætte bemærkninger om årsrapporten over for Styrelsesrådet før dens vedtagelse.

5.   Det Generelle Råd bidrager til standardiseringen af bogføringen og af beretninger om transaktioner i henhold til statuttens artikel 26.4 ved at fremsætte bemærkninger om udkast til regler over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

6.   Det Generelle Råd bidrager til vedtagelse af andre foranstaltninger inden for rammerne af statuttens artikel 29.4 ved at fremsætte bemærkninger om sådanne udkast til foranstaltninger over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

7.   Det Generelle Råd bidrager til ansættelsesvilkårene for ECB’s personale ved at fremsætte bemærkninger om udkast til ansættelsesvilkår over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

8.   Det Generelle Råd bidrager til forberedelsen af den uigenkaldelige fastlåsning af valutakurser i henhold til statuttens artikel 47.3 ved at fremsætte bemærkninger over for Styrelsesrådet om:

ECB’s udtalelser i medfør af traktatens artikel 123, stk. 5, og

enhver anden udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter, der skal vedtages i tilfælde af ophævelse af en dispensation, og

beslutninger i medfør af afsnit 10 i protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

9.   Når Det Generelle Råd anmodes om at bidrage til ECB’s opgaver i medfør af ovennævnte afsnit, skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af den skriftlige procedure.

10.   I overensstemmelse med statuttens artikel 47.4 underretter formanden Det Generelle Råd om Styrelsesrådets afgørelser.

Artikel 7

Forholdet mellem Det Generelle Råd og Direktionen

1.   ECB’s Generelle Råd har mulighed for at fremsætte bemærkninger, før Direktionen

gennemfører de af Styrelsesrådets retsakter, som i overensstemmelse med artikel 12.1 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank kræver Det Generelle Råds medvirken

i medfør af beføjelser delegeret fra Styrelsesrådet i overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 vedtager retsakter, som i henhold til artikel 12.1 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank kræver Det Generelle Råds medvirken.

2.   Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af første stykke i denne artikel skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af skriftlig procedure.

Artikel 8

Komitéer under Det Europæiske System af Centralbanker

1.   Inden for dets kompetenceområde kan Det Generelle Råd anmode komitéerne nedsat af Styrelsesrådet i medfør af artikel 9 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank om at undersøge specifikke emner.

2.   Den nationale centralbank i hver ikke-deltagende medlemsstat kan udpege op til to ansatte til at deltage i en komités møder, når denne behandler emner, der falder inden for Det Generelle Råds kompetence, og når formanden for en komité og direktionen skønner dette hensigtsmæssigt.

KAPITEL III

SÆRLIGE PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

Retlige instrumenter

1.   ECB’s afgørelser i medfør af statuttens artikel 46.4 og artikel 48 og denne forretningsorden og ECB’s henstillinger og ECB’s udtalelser vedtaget af Det Generelle Råd i medfør af statuttens artikel 44 skal undertegnes af formanden.

2.   Alle ECB’s retlige instrumenter er nummererede, bekendtgjort og offentliggjort i henhold til artikel 17.7 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

Artikel 10

Adgang til ECB’s dokumenter samt disses fortrolighed

1.   Forhandlingerne i Det Generelle Råd og i alle komitéer eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, er fortrolige, medmindre Det Generelle Råd bemyndiger formanden til at offentliggøre resultatet af forhandlingerne.

2.   Aktindsigt i dokumenter, som er udarbejdet af Det Generelle Råd og af alle komitéer eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, reguleres i en beslutning truffet af Styrelsesrådet i medfør af artikel 23.2 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

3.   Dokumenter, som er udarbejdet af Det Generelle Råd og alle komitéer eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, klassificeres og håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i det administrative cirkulære vedtaget i medfør af artikel 23.3 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. De gøres frit tilgængelige efter 30 år, medmindre de besluttende organer bestemmer andet.

Artikel 11

Ophør af anvendelighed

Når alle dispensationer er ophævet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Union i overensstemmelse med traktatens artikel 122, stk. 2, og når beslutningerne fastsat i protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland er taget, opløses Det Generelle Råd, og denne forretningsorden finder ikke længere anvendelse.«

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


Berigtigelser

30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/64


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2004 af 24. juni 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

(Den Europæiske Unions Tidende L 224 af 25. juni 2004)

Side 18, betragtning 5:

i stedet for:

»Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —«

læses:

»De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —«

Side 19, bilaget, fodnote (1):

Bestemmelse 02 læses således:

»02 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland«.

Bestemmelse 03 læses således:

»03 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne«.