ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 202

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
7. juni 2004


Indhold

 

Berigtigelser

Side

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/452/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (EUT L 156 af 30.4.2004)

1

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/453/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr (EUT L 156 af 30.4.2004)

4

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/454/EF af 29. april 2004 om ændring af bilag I, II og III til beslutning 2003/858/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og fiskevarer til konsum (EUT L 156 af 30.4.2004)

20

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/455/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale som følge af Cyperns tiltrædelse (EUT L 156 af 30.4.2004)

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/456/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada (EUT L 156 af 30.4.2004)

33

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/457/EF af 29. april 2004 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (EUT L 156 af 30.4.2004)

35

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/458/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning (EUT L 156 af 30.4.2004)

39

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/459/EF af 29. april 2004 om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter i Ungarn (EUT L 156 af 30.4.2004)

55

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/460/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Letland på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning (EUT L 156 af 30.4.2004)

58

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/461/EF af 29. april 2004 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF (EUT L 156 af 30.4.2004)

63

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/462/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg A til bilag X til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i kødsektoren i Ungarn på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning (EUT L 156 af 30.4.2004)

92

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/463/EF af 29. april 2004 om ændring af tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i kødsektoren i Slovakiet på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning (EUT L 156 af 30.4.2004)

95

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/464/EF af 29. april 2004 om vedtagelse af en overgangsforanstaltning for visse anlæg i Letland, der behandler animalske biprodukter (EUT L 156 af 30.4.2004)

98

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Berigtigelser

7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/1


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/452/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/452/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål

(meddelt under nummer K(2004) 1664)

(EØS-relevant tekst)

(2004/452/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (2), er med henblik på at gøre det muligt at drage statistiske konklusioner til videnskabelige formål at fastlægge betingelserne for at give adgang til fortrolige data, der indberettes til EF-myndigheden, og at opstille regler for samarbejde mellem Fællesskabet og de nationale myndigheder for at lette denne adgang.

(2)

I forordningen omtales særlig fire vigtige kilder: det europæiske husholdningspanel, arbejdsstyrkeundersøgelsen, Fællesskabets innovationsundersøgelse og efter- og videreuddannelsesundersøgelsen.

(3)

Forskere fra universiteter og andre højere læreanstalter oprettet i henhold til fællesskabsretten eller en medlemsstats ret og fra videnskabelige forskningsorganisationer eller — institutioner oprettet i henhold til fællesskabsretten eller en medlemsstats ret kan af EF-myndigheden gives adgang til fortrolige data.

(4)

Derudover og i henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, litra c), kan også forskere fra andre organer, organisationer og institutioner, efter at der er indhentet udtalelse fra Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger efter proceduren i artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 322/97, gives adgang til fortrolige data.

(5)

Det er derfor nødvendigt at fastlægge en liste over sådanne organer efter en evaluering, hvor der tages hensyn til en række betingelser som f.eks. organets hovedformål, den interne organisering af forskningen, de indførte sikkerhedsforanstaltninger og ordningerne for udbredelse af forskningsresultater.

(6)

Hvis organet har dokumentation eller ry for at producere kvalitetsforskning og stille den til rådighed for offentligheden, taler det for at give adgang. Dernæst vil det tale for at give adgang, hvis organet er veletableret og anerkendt som et autoritativt organ på sit særlige område, eventuelt sammen med anerkendte sponsorer, partnere eller medejere.

(7)

Forskningen i organet skal finde sted i en veldefineret enhed uden organisatorisk eller ledelsesmæssig tilknytning til organets politikområder, og forskningsenheden bør være en separat og uafhængig enhed under ledelse af en ledende medarbejder, der ikke har direkte ansvar for politikken eller for gennemførelse af organets mål.

(8)

Det er også nødvendigt, at organets leder blandt andet drager omsorg for, at forskningsenhedens personale forhindres i til personale uden for enheden at videregive oplysninger, der er indeholdt i de leverede data, bortset fra sammenfattede og aggregerede forskningsresultater, der videregives med tilladelse fra lederen af forskningsenheden, og for, at det vil blive anset for en alvorlig disciplinærforseelse, hvis medlemmer af organets personale anmoder medlemmer af forskningsenheden om oplysninger om enkelte poster i de leverede datasæt.

(9)

Den fysiske sikkerhed for organets lokaler og it-systemer skal beskrives; det bør beskrives, hvordan dataene opbevares sikkert i it-systemerne, herunder bør der gives detaljerede oplysninger om, hvordan der gives autoriseret adgang, og hvordan uautoriseret adgang forhindres, og om, hvordan systemerne beskyttes mod uautoriseret adgang udefra; det bør også beskrives, hvordan dokumenter, herunder dokumenter i papirform, indeholdende oplysninger fra datasættet opbevares sikkert.

(10)

Grundlaget for adgangen er videnskabelige formål, og det indebærer, at resultaterne skal stilles gratis og hurtigt til rådighed for det videnskabelige samfund. Anvendelse af datasættene til udelukkende interne rapporter eller formål vil være i strid med målene i forordning (EF) nr. 831/2002. Organets politik vedrørende udbredelse af forskningsresultater fra dets forskningsenhed skal være en åben politik, der tilskynder til offentliggørelse i den relevante videnskabelige litteratur, og som indebærer, at forskningsresultater stilles gratis til rådighed på organets websted eller på et andet egnet websted.

(11)

Den Europæiske Centralbank (ECB) skal betragtes som et organ, som opfylder ovennævnte betingelser, og tilføjes derfor til listen over organer, organisationer og institutioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 831/2002.

(12)

Denne liste vil blive ajourført, efterhånden som flere organer, organisationer og institutioner må betragtes som organer, der opfylder betingelserne.

(13)

De anmodninger om adgang, der indgives af disse organer, skal behandles i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 831/2002.

(14)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål, jf. artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 831/2002, er indeholdt i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

BILAG

ORGANER, HVIS FORSKERE KAN GIVES ADGANG TIL FORTROLIGE DATA TIL VIDENSKABELIGE FORMÅL

Den Europæiske Centralbank


(1)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(2)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7.


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/4


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/453/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/453/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr

(meddelt under nummer K(2004) 1679)

(EØS-relevant tekst)

(2004/453/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 1, andet afsnit, og artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat, der vurderer, at hele eller dele af dens område er fri for en eller flere af de sygdomme, der er nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF, kan i henhold til direktivets artikel 13 fremlægge dokumentation for Kommissionen til støtte for påstanden om sygdomsfrihed med anmodning om at få tildelt status som sygdomsfri. Danmark, Finland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige har indgivet sådanne anmodninger til Kommissionen.

(2)

En medlemsstat, der opstiller et bekæmpelsesprogram med henblik på udryddelse af en eller flere af de sygdomme, der er nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF, kan i henhold til direktivets artikel 12 forelægge Kommissionen programmet med henblik på godkendelse heraf. Finland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige har forelagt sådanne programmer for Kommissionen.

(3)

I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer (3), gælder veterinærbestemmelserne for disse øer på de samme betingelser som i Det Forenede Kongerige for produkter, der indføres til øerne eller udføres fra dem til EF.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte de krav, medlemsstaterne skal opfylde for at kunne blive erklæret sygdomsfri, samt de kriterier, medlemsstaterne skal anvende i deres programmer for bekæmpelse og udryddelse. Det er ligeledes nødvendigt at fastsætte supplerende garantier, som skal overholdes ved indførsel af visse fiskearter i sygdomsfri zoner og zoner, der er omfattet af programmerne for bekæmpelse og udryddelse. Der bør i denne forbindelse tages hensyn til anbefalingerne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)).

(5)

Danmark har fremlagt dokumentation for frihed for forårsviræmi hos karper (SVC) og bør derfor betragtes som fri for denne sygdom.

(6)

Finland har fremlagt dokumentation for frihed for SVC for hele landets område samt for frihed for Gyrodactylus salaris og infektiøs pankreasnekrose (IPN) for dele af dets område. De pågældende områder bør derfor betragtes som fri for disse sygdomme. Finland har desuden fremlagt et program for bekæmpelse og udryddelse af bakteriel nyresygdom (BKD), som skal anvendes på det finske fastland. Dette program bør godkendes med henblik på udryddelse af sygdommen og opnåelse af status som sygdomsfri.

(7)

Irland har fremlagt dokumentation for frihed for SVC, BKD og Gyrodactylus salaris for hele landets område og bør derfor betragtes som fri for disse sygdomme.

(8)

Sverige har fremlagt dokumentation for frihed for SVC og IPN for hele landets område og bør derfor betragtes som fri for disse sygdomme. Sverige har desuden fremlagt et program for bekæmpelse og udryddelse af BKD, som skal anvendes på det svenske fastland. Dette program bør godkendes med henblik på udryddelse af sygdommen og opnåelse af status som sygdomsfri.

(9)

Det Forenede Kongerige har fremlagt dokumentation for frihed for Gyrodactylus salaris for hele landets område samt for frihed for IPN, BKD og SVC for dele af dets område. De pågældende områder bør derfor betragtes som fri for disse sygdomme. Det Forenede Kongerige har desuden fremlagt programmer for bekæmpelse og udryddelse af SVC og BKD, som skal anvendes i andre af landets områder. Disse programmer bør godkendes med henblik på udryddelse af sygdommene og opnåelse af status som sygdomsfri.

(10)

De supplerende garantier, der kræves i henhold til denne beslutning, bør efter tre år tages op til revision på grundlag af de erfaringer, der er gjort med indsatsen for at bekæmpe og udrydde de pågældende sygdomme, samt udviklingen af alternative bekæmpelsesmidler såsom vacciner.

(11)

Der er ved Kommissionens beslutning 93/44/EØF (4) fastsat supplerende garantier med hensyn til SVC for visse fiskearter, der forsendes til Det Forenede Kongerige, Isle of Man og Guernsey. Beslutning 93/44/EØF bør ophæves og erstattes af nærværende beslutning.

(12)

Kommissionens beslutning 2003/513/EF (5) blev vedtaget af sikkerhedshensyn med henblik på at beskytte visse områder i EF mod indslæbning af Gyrodactylus salaris. De pågældende foranstaltninger har været gældende siden 1996 og er af en sådan art, at der ikke er tale om sikkerhedsforanstaltninger, men supplerende garantier. Beslutning 2003/513/EF bør derfor også ophæves og erstattes af nærværende beslutning.

(13)

De i beslutning 93/44/EØF og 2003/513/EF fastsatte garantier bør ajourføres i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige viden og de seneste anbefalinger fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)).

(14)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Betingelser for, at et område kan betragtes som sygdomsfrit

De betingelser, der skal være opfyldt, for at et område kan betragtes som fri for en eller flere af de sygdomme, der er nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF, er indeholdt i kapitel I i bilag I til denne beslutning.

Artikel 2

Områder, der betragtes som sygdomsfri

De områder, der er nævnt i kapitel II i bilag I til denne beslutning, betragtes som fri for de sygdomme, der er nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF.

Artikel 3

Kriterier for programmer for bekæmpelse og udryddelse

De kriterier, medlemsstaterne skal anvende i programmer for bekæmpelse og udryddelse af en eller flere af de sygdomme, der er nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF, er indeholdt i kapitel I i bilag II til denne beslutning.

Artikel 4

Godkendelse af programmer for bekæmpelse og udryddelse

Programmerne for bekæmpelse og udryddelse for de områder, der er nævnt i kapitel II i bilag II til denne beslutning, godkendes.

Artikel 5

Supplerende garantier

1.   Levende akvakulturfisk samt æg og mælke herfra, der føres ind i de områder, der er nævnt i kapitel II i bilag I eller i kapitel II i bilag II, skal opfylde de garantier, herunder paknings- og mærkningsgarantierne og de særlige supplerende betingelser, der er fastsat i sundhedscertifikatet, som er udarbejdet i henhold til standardsundhedscertifikatet i bilag III under hensyntagen til de forklarende bemærkninger i bilag IV.

2.   Betingelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på æg, der føres ind i de områder, der er nævnt i kapitel II i bilag I eller i kapitel II i bilag II, med henblik på konsum.

3.   De supplerende garantier opretholdes, når betingelserne i bilag V er opfyldt.

Artikel 6

Transport

Levende akvakulturfisk samt æg og mælke herfra, der føres ind i de områder, der er nævnt i kapitel II i bilag I eller i kapitel II i bilag II, skal transporteres under forhold, der ikke ændrer deres sundhedsstatus og ikke indebærer en risiko for forringelse af sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet.

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 93/44/EØF og 2003/513/EF ophæves.

Artikel 8

Revision

Kommissionen tager senest den 30. april 2007 de i denne beslutning fastsatte supplerende garantier op til revision. Der skal ved revisionen tages hensyn til de erfaringer, der er gjort med indsatsen for at bekæmpe og udrydde de pågældende sygdomme, samt udviklingen af alternative bekæmpelsesmidler såsom vacciner.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG I

Status som sygdomsfri

Kapitel I

Betingelser for opnåelse af status som sygdomsfri

A.   Sygdomsfrit land

En medlemsstat betragtes som fri for en sygdom, hvis den ikke har forekomst af nogen af de modtagelige arter, eller hvis den opfylder betingelserne i punkt 1 eller 2 nedenfor.

En medlemsstat, der deler afvandingsområde med en eller flere andre medlemsstater, kan kun erklæres sygdomsfrit land, hvis alle fælles afvandingsområder er erklæret sygdomsfrie zoner i begge medlemsstater.

1.

En medlemsstat, hvor der i mindst de sidste 25 år ikke er konstateret forekomst af sygdommen, til trods for at de gældende forhold har været befordrende for, at de kliniske tegn på sygdommen kunne vise sig, kan betragtes som sygdomsfri, under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:

1.1.

Grundlæggende sikkerhedskrav i forhold til sygdommen er til stadighed blevet opfyldt i mindst de sidste ti år. De grundlæggende sikkerhedskrav i forhold til sygdommen skal som et minimum indebære følgende:

a)

Det er obligatorisk at anmelde sygdommen, herunder også mistanke herom, til myndighederne.

b)

Der anvendes i det pågældende land et system for tidlig påvisning, som sikrer hurtig opdagelse af tegn på forekomst af en sygdom, nye sygdomssituationer eller uforklarlig dødelighed hos akvatiske dyr i akvakulturvirksomheder eller i naturen samt hurtig indberetning af hændelsen til myndighederne med henblik på så hurtigt som muligt at få indledt diagnostiske undersøgelser, og som gør det muligt for myndighederne at træffe effektive foranstaltninger til sygdomsundersøgelse og -indberetning og omfatter adgang til laboratorier, der kan diagnosticere og skelne mellem de pågældende sygdomme, og uddannelse af dyrlæger eller fiskesundhedsspecialister i påvisning og indberetning af usædvanlige sygdomstilfælde. Systemet for tidlig påvisning skal som et minimum være kendetegnet ved følgende:

i)

Der er blandt personalet på blandt andet akvakulturvirksomheder og i tilvirkningsleddet en generel opmærksomhed om de karakteristiske tegn på de anførte sygdomme.

ii)

Der er dyrlæger eller specialister i akvatiske dyrs sundhed, som er uddannet i at påvise og indberette mistænkelige sygdomstilfælde.

iii)

Myndighederne kan hurtigt iværksætte effektive sygdomsundersøgelser.

iv)

Myndighederne har adgang til laboratorier, der kan påvise de anførte og nye sygdomme og skelne dem fra andre sygdomme.

1.2.

Infektioner vides ikke at være udbredt i vildtlevende populationer.

1.3.

Der gælder betingelser for handel og import, som skal forhindre indslæbning af sygdommen i den pågældende medlemsstat.

2.

En medlemsstat, hvor det seneste kendte kliniske tilfælde er konstateret inden for de sidste 25 år, eller hvor status med hensyn til infektioner inden gennemførelsen af målrettet overvågning har været ukendt, for eksempel fordi de gældende forhold ikke har været befordrende for, at de kliniske tegn på sygdommen kunne vise sig, kan betragtes som sygdomsfri, under forudsætning af at den opfylder følgende betingelser:

2.1.

Den opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav, der er omhandlet i punkt 1.1.

2.2.

Der er i mindst de sidste to år gennemført målrettet overvågning i akvakulturvirksomheder, der holder en eller flere modtagelige arter, uden at sygdomsagenset er blevet påvist. Er der i det pågældende land områder, hvor overvågning i akvakulturvirksomheder alene ikke giver tilstrækkelige epidemiologiske data (hvor antallet af akvakulturvirksomheder er begrænset), men hvor der findes vildtlevende populationer af en eller flere af de modtagelige arter, skal disse vildtlevende populationer være omfattet af den målrettede overvågning. De anvendte prøveudtagningsmetoder og prøvestørrelser skal mindst svare til dem, der er fastlagt i Kommissionens beslutning 2001/183/EF eller i de relevante kapitler i OIE's International Aquatic Animal Health Code og OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. De diagnostiske metoder skal mindst svare til dem, der er fastlagt i de relevante kapitler i OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals.

B.   Sygdomsfri zone

Der kan oprettes en sygdomsfri zone i en medlemsstat, som er inficeret eller har ukendt status med hensyn til en sygdom, hvis ingen af de modtagelige arter forekommer i den pågældende zone, eller hvis zonen opfylder de betingelser, der er omhandlet i punkt 1 eller 2 nedenfor.

En sygdomsfri zone omfatter ét eller flere afvandingsområder i deres helhed fra vandløbenes udspring til havet eller en del af et afvandingsområde fra kilderne til en naturlig eller kunstig forhindring, der standser fiskenes vandring opad fra de lavereliggende dele af vandløbet. Sådanne zoner skal være klart afgrænsede og indtegnet på et kort over det pågældende lands område af landets myndigheder.

Såfremt et afvandingsområde strækker sig over mere end én medlemsstat, kan det kun erklæres for sygdomsfri zone, hvis nedenfor beskrevne betingelser er opfyldt for alle dele af zonen. Begge de pågældende medlemsstater skal ansøge om godkendelse af zonen.

1.

En zone, hvor der i mindst de sidste 25 år ikke er konstateret forekomst af sygdommen, til trods for at de gældende forhold har været befordrende for, at de kliniske tegn på sygdommen kunne vise sig, kan betragtes som sygdomsfri, under forudsætning af at den opfylder følgende betingelser:

1.1.

Grundlæggende sikkerhedskrav i forhold til sygdommen er til stadighed blevet opfyldt i mindst de sidste ti år. De grundlæggende sikkerhedskrav i forhold til sygdommen skal som et minimum indebære følgende:

a)

Det er obligatorisk at anmelde sygdommen, herunder også mistanke herom, til myndighederne.

b)

Der anvendes i det pågældende land et system for tidlig påvisning, som sikrer hurtig opdagelse af tegn på forekomst af en sygdom, nye sygdomssituationer eller uforklarlig dødelighed hos akvatiske dyr i akvakulturvirksomheder eller i naturen samt hurtig indberetning af hændelsen til myndighederne med henblik på så hurtigt som muligt at få indledt diagnostiske undersøgelser, og som gør det muligt for myndighederne at træffe effektive foranstaltninger til sygdomsundersøgelse og -indberetning og omfatter adgang til laboratorier, der kan diagnosticere og skelne mellem de pågældende sygdomme, og uddannelse af dyrlæger eller fiskesundhedsspecialister i påvisning og indberetning af usædvanlige sygdomstilfælde. Systemet for tidlig påvisning skal som et minimum være kendetegnet ved følgende:

i)

Der er blandt personalet på blandt andet akvakulturvirksomheder og i tilvirkningsleddet en generel opmærksomhed om de karakteristiske tegn på de anførte sygdomme.

ii)

Der er dyrlæger eller specialister i akvatiske dyrs sundhed, som er uddannet i at påvise og indberette mistænkelige sygdomstilfælde.

iii)

Myndighederne kan hurtigt iværksætte effektive sygdomsundersøgelser.

iv)

Myndighederne har adgang til laboratorier, der kan påvise de anførte og nye sygdomme og skelne dem fra andre sygdomme.

1.2.

Infektioner vides ikke at være udbredt i vildtlevende populationer.

1.3.

Der gælder betingelser for handel og import, som skal forhindre indslæbning af sygdommen i den pågældende zone.

2.

En zone, hvor det seneste kendte kliniske tilfælde er konstateret inden for de sidste 25 år, eller hvor status med hensyn til infektioner inden gennemførelsen af målrettet overvågning har været ukendt, for eksempel fordi de gældende forhold ikke har været befordrende for, at de kliniske tegn på sygdommen kunne vise sig, kan betragtes som sygdomsfri, under forudsætning af at den opfylder følgende betingelser:

2.1.

Den opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav, der er omhandlet i punkt 1.1.

2.2.

Der er i mindst de sidste to år gennemført målrettet overvågning i akvakulturvirksomheder, der holder en eller flere modtagelige arter, uden at sygdomsagenset er blevet påvist. Giver overvågningen i akvakulturvirksomheder alene ikke tilstrækkelige epidemiologiske data (hvor antallet af akvakulturvirksomheder er begrænset), men der findes vildtlevende populationer af en eller flere af de modtagelige arter, skal disse vildtlevende populationer være omfattet af den målrettede overvågning. De anvendte prøveudtagningsmetoder og prøvestørrelser skal mindst svare til dem, der er fastlagt i beslutning 2001/183/EF eller i de relevante kapitler i OIE's International Aquatic Animal Health Code og OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. De diagnostiske metoder skal mindst svare til dem, der er fastlagt i de relevante kapitler i OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals.

Kapitel II

Områder med godkendt status som fri for visse sygdomme nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF

Sygdom

Medlemsstat

Område eller dele af område

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Danmark

Hele landet

Finland

Hele landet — Vuoksi-flodens afvandingsområde betragtes som stødpudezone

Irland

Hele landet

Sverige

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Nordirland, Isle of Man, Jersey og Guernsey

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Irland

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Nordirland, Isle of Man og Jersey

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Finland

Det finske fastland - Vuoksi-flodens og Kemijoki-flodens afvandingsområder betragtes som stødpudezoner

Sverige

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Isle of Man

Gyrodactylus salaris-infektioner

Finland

Tenojoki-flodens og Näätämönjoki-flodens afvandingsområder - afvandingsområderne for floderne Paatsjoki, Luttojoki og Uutuanjoki betragtes som stødpudezoner

Irland

Hele landet

Det Forenede Kongerige

Det Forenede Kongerige, Isle of Man, Jersey og Guernsey

BILAG II

Programmer for bekæmpelse og udryddelse

Kapitel I

Minimumskriterier for programmer for bekæmpelse og udryddelse af visse sygdomme nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF

A.   De kriterier, en medlemsstat som et minimum skal anvende i et godkendt bekæmpelses- og udryddelsesprogram, er som følger:

1.   Det skal være obligatorisk at anmelde sygdommen, herunder også mistanke herom, til myndighederne.

2.   Der skal i det pågældende land anvendes et system for tidlig påvisning, som sikrer hurtig opdagelse af tegn på forekomst af den pågældende sygdom hos akvatiske dyr i akvakulturvirksomheder eller i naturen samt hurtig indberetning af hændelsen til myndighederne med henblik på så hurtigt som muligt at få indledt diagnostiske undersøgelser, og som gør det muligt for myndighederne at træffe effektive foranstaltninger til sygdomsundersøgelse og -indberetning og omfatter adgang til laboratorier, der kan diagnosticere og skelne mellem de pågældende sygdomme, og uddannelse af dyrlæger eller fiskesundhedsspecialister i påvisning og indberetning af usædvanlige sygdomstilfælde. Systemet for tidlig påvisning skal som et minimum være kendetegnet ved følgende:

2.1.   Der er blandt personalet på blandt andet akvakulturvirksomheder og i tilvirkningsleddet en generel opmærksomhed om de karakteristiske tegn på de anførte sygdomme.

2.2.   Der er dyrlæger eller specialister i akvatiske dyrs sundhed, som er uddannet i at påvise og indberette mistænkelige sygdomstilfælde.

2.3.   Myndighederne kan hurtigt iværksætte effektive sygdomsundersøgelser.

2.4.   Myndighederne har adgang til laboratorier, der kan påvise den pågældende sygdom og skelne den fra andre sygdomme.

3.   Der skal gælde betingelser for handel og import, som skal forhindre indslæbning af sygdommen i den pågældende medlemsstat.

4.   Der skal gennemføres målrettet overvågning i akvakulturvirksomheder, der holder en eller flere modtagelige arter. Er der i det pågældende land områder, hvor overvågning i akvakulturvirksomheder alene ikke giver tilstrækkelige epidemiologiske data (hvor antallet af akvakulturvirksomheder er begrænset), men hvor der findes vildtlevende populationer af en eller flere af de modtagelige arter, skal disse vildtlevende populationer være omfattet af den målrettede overvågning. De anvendte prøveudtagningsmetoder og prøvestørrelser skal mindst svare til dem, der er fastlagt i Kommissionens wAquatic Animal Health Code og OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. De diagnostiske metoder skal mindst svare til dem, der er fastlagt i de relevante kapitler i OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals.

5.   Bekæmpelses- og udryddelsesprogrammet skal fortsættes, indtil betingelserne i bilag I er opfyldt, og medlemsstaten eller dele af den kan betragtes som fri for sygdommen.

6.   woplysninger om antallet af henholdsvis mistænkte og bekræftede tilfælde, antallet af brug og steder, der er omfattet af restriktioner, antallet af ophævede restriktioner og resultaterne af aktiv overvågning gennemført i det foregående kalenderår, jf. følgende skema:

Medlemsstat og sygdom

 

Antal mistænkte tilfælde

 

Antal bekræftede tilfælde

 

Antal brug og steder, der er omfattet af restriktioner

 

Antal ophævede restriktioner

 

Hvor mange brug og fisk/(del)bestande er der udtaget prøver fra?

 

Hvor mange vilde fisk/(del)bestande er der udtaget prøver fra, og hvilke afvandingsområder stammer disse fra?

 

Prøveresultat

 

B.   Ved mistanke om sygdomstilfælde sørger medlemsstatens officielle tjeneste for, at der træffes følgende foranstaltninger:

1.   Der udtages passende prøver, som undersøges for forekomst af det pågældende patogen.

2.   Indtil resultatet af undersøgelsen i punkt 1 foreligger, sætter myndighederne bruget under officielt tilsyn, ligesom de nødvendige forholdsregler træffes, og fisk kan kun forlade det berørte brug med forudgående tilladelse fra den officielle tjeneste.

3.   Hvis den i punkt 1 omtalte undersøgelse viser forekomst af et patogen eller kliniske sygdomstegn, gennemfører den officielle tjeneste en epizootisk undersøgelse for at fastslå, hvad der kan have været årsag til kontamineringen, og for at afgøre, hvorvidt fisk har forladt bruget i den periode, der ligger forud for konstateringen af det mistænkte tilfælde.

4.   Hvis den epizootiske undersøgelse viser, at sygdommen er slæbt ind i ét eller flere brug eller ikke-lukkede vandområder, finder bestemmelserne i punkt 1 anvendelse i disse områder, ligesom

4.1.   alle brug, der ligger i det samme afvandingsområde eller kystområde, sættes under officielt tilsyn

4.2.   ingen fisk, æg eller mælke forlader disse brug uden forudgående tilladelse fra den officielle tjeneste.

5.   Er der tale om vidtstrakte afvandingsområder eller kystområder, kan den officielle tjeneste beslutte at begrænse disse forholdsregler til et mindre vidtstrakt område i nærheden af det brug, der er mistænkt for at være inficeret, såfremt den vurderer, at dette område giver optimale garantier for, at sygdommen ikke vil spredes.

C.   Bekræftes sygdommen, sørger medlemsstaten for følgende:

1.   Der indføres omgående restriktioner for bruget eller stedet med de inficerede fisk, ligesom der ikke må udsættes levende fisk i bruget/på stedet eller flyttes fisk fra bruget uden forudgående tilladelse fra den pågældende medlemsstats officielle tjeneste.

2.   Restriktionerne opretholdes, inden sygdommen er udryddet i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2.1 eller 2.2 nedenfor:

2.1.   Øjeblikkelig fjernelse af alle fisk, omfattende:

a)

Slagtning af alle levende fisk under tilsyn af den officielle tjeneste eller, hvis der er tale om fisk, som har nået handelsstørrelse og ikke udviser kliniske sygdomstegn, slagtning under tilsyn af den officielle tjeneste med henblik på afsætning eller forarbejdning til konsum. I sidstnævnte tilfælde sikrer den officielle tjeneste, at fiskene slagtes og renses omgående, og at dette sker under forhold, der forhindrer spredning af patogener. Medlemsstaterne kan i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til risikoen for, at sygdommen spredes til andre brug eller til vildtlevende populationer, tillade, at fisk, som endnu ikke har nået handelsstørrelse, holdes på bruget, indtil de har nået markedsstørrelse.

b)

Udtagning af drift (og om nødvendigt desinficering) af det pågældende brug eller sted i en passende periode efter fjernelse, under hensyntagen til afsnit 1.7 i den seneste udgave af OIE's International Aquatic Animal Health Code.

2.2.   Forbedringsforanstaltninger med henblik på at fjerne infektion ved hjælp af omhyggelig styring af inficerede brug eller steder, omfattende:

a)

Fjernelse og destruktion af døde fisk og fisk, der udviser kliniske sygdomstegn, høst af fisk, der ikke udviser kliniske sygdomstegn, indtil hver enkelt sygdomsramt epidemiologisk enhed på det pågældende sted er blevet tømt for fisk og desinficeret, eller

b)

fjernelse og destruktion af døde fisk og fisk, der udviser kliniske sygdomstegn, hvis der er tale om steder, hvis beskaffenhed kan umuliggøre fjernelse og/eller desinficering (f.eks. flodsystemer eller meget store søer).

3.   Medlemsstatens myndigheder kan, for at sikre, at sygdommen hurtigt udryddes på de inficerede steder, give tilladelse til, at fisk, der ikke udviser kliniske sygdomstegn, under myndighedernes tilsyn transporteres til andre brug eller områder i den pågældende medlemsstat, der ikke har status som sygdomsfri eller et godkendt bekæmpelses- og udryddelsesprogram.

4.   Fisk, der fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med punkt 2.1 og 2.2, skal bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

5.   Fisk, der bruges til fornyelse af en bestand, skal komme fra bestande, der er attesteret som værende sygdomsfri.

6.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at sygdommen spredes til andre opdrættede fisk eller vilde bestande.

Kapitel II

Områder med godkendte programmer for bekæmpelse og udryddelse af visse sygdomme nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF

Sygdom

Medlemsstat

Område eller dele af område

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Det Forenede Kongerige

Områderne i Storbritannien

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Finland

Det finske fastland

Sverige

Det svenske fastland

Det Forenede Kongerige

Områderne i Storbritannien

BILAG III

Image

Image

Image

Image

BILAG IV

Bemærkninger til transportdokument og mærkning

a)

Oprindelsesmedlemsstatens myndigheder udsteder transportdokumenter som vist i bilag I til denne beslutning under hensyntagen til arterne i sendingen og bestemmelsesstedets status.

b)

Originalen af hvert transportdokument skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere end ét ark, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et sammenhængende hele.

Det skal øverst til højre på hver side være mærket »Original« og være forsynet med et særligt kodenummer, som udstedes af myndighederne. Alle transportdokumentets sider skal være nummereret — (sidetal) af (samlet sidetal).

c)

Originalen af transportdokumentet og de etiketter, der er henvist til i modellen til transportdokumentet, skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten. Medlemsstaterne kan dog tillade andre sprog, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Originalen af transportdokumentet skal på dagen for sendingens pålæsning forsynes med et officielt stempel og underskrives af en officiel inspektør, der er udpeget af myndighederne. I den forbindelse sørger oprindelsesmedlemsstatens myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stemplet, medmindre det er et prægestempel.

e)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af varerne i sendingen, skal disse sider betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende officielle inspektørs underskrift og stempel.

f)

Det originale transportcertifikat skal ledsage sendingen til bestemmelsesstedet.

g)

Transportdokumentet er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed.

h)

De akvatiske dyr samt deres æg og mælke må ikke transporteres sammen med andre akvatiske dyr eller deres æg og mælke, som har lavere sundhedsstatus. De må i det hele taget ikke transporteres under forhold, der ændrer deres sundhedsstatus eller indebærer en risiko for forringelse af sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet.

BILAG V

Minimumskriterier for opretholdelse af supplerende garantier med hensyn til visse sygdomme nævnt i liste III i kolonne 1 i bilag A til direktiv 91/67/EØF, jf. artikel 12 og 13 i direktiv 91/67/EØF

A.   For at opretholde fastsatte supplerende garantier skal medlemsstater som et minimum opfylde følgende kriterier:

1.

Det skal være obligatorisk at anmelde sygdommen, herunder også mistanke herom, til myndighederne.

2.

Alle brug, hvor der holdes arter, som er modtagelige for den sygdom, for hvilken en medlemsstat har opnået status som sygdomsfri, skal være under myndighedernes tilsyn.

3.

Der skal i det pågældende land anvendes et system for tidlig påvisning, som sikrer hurtig opdagelse af tegn på forekomst af den pågældende sygdom hos akvatiske dyr i akvakulturvirksomheder eller i naturen samt hurtig indberetning af hændelsen til myndighederne med henblik på så hurtigt som muligt at få indledt diagnostiske undersøgelser, og som gør det muligt for myndighederne at træffe effektive foranstaltninger til sygdomsundersøgelse og -indberetning og omfatter adgang til laboratorier, der kan diagnosticere og skelne mellem de pågældende sygdomme, og uddannelse af dyrlæger eller fiskesundhedsspecialister i påvisning og indberetning af usædvanlige sygdomstilfælde. Systemet for tidlig påvisning skal som et minimum være kendetegnet ved følgende:

3.1.

Der er blandt personalet på blandt andet akvakulturvirksomheder og i tilvirkningsleddet en generel opmærksomhed om de karakteristiske tegn på de anførte sygdomme.

3.2.

Der er dyrlæger eller specialister i akvatiske dyrs sundhed, som er uddannet i at påvise og indberette mistænkelige sygdomstilfælde.

3.3.

Myndighederne kan hurtigt iværksætte effektive sygdomsundersøgelser.

3.4.

Myndighederne har adgang til laboratorier, der kan påvise den pågældende sygdom og skelne den fra andre sygdomme.

4.

Der skal gælde betingelser for handel og import samt for forvaltningen af vilde bestande af modtagelige fiskearter, som skal forhindre indslæbning af den pågældende sygdom i den pågældende medlemsstat eller i dele af denne, som er omfattet af denne beslutning. Fisk fra kystzoner må ikke føres ind i indlandszoner, medmindre bestemmelsesmedlemsstatens myndigheder giver tilladelse hertil.

5.

I medlemsstater, hvor kun nogle områder er erklæret sygdomsfri, jf. kapitel II i bilag I (ikke hele medlemsstatens område er erklæret sygdomsfri), skal der i overensstemmelse med kapitel I, afsnit A, punkt 4, i bilag II opretholdes målrettet overvågning i de områder, der er erklæret fri.

6.

Levende akvakulturfisk samt æg og mælke herfra, der føres ind i de områder, der er nævnt i kapitel II i bilag I eller i kapitel II i bilag II, skal transporteres under forhold, der ikke ændrer deres sundhedsstatus og ikke indebærer en risiko for forringelse af sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet. Fiskene, æggene eller mælken skal transporteres i vand, der betragtes som fri for den pågældende sygdom, da det er hentet fra oprindelsesbrugets/-stedets vandkilde, og udskiftning af vand under transporten må kun ske på steder, der er godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens myndigheder, eventuelt i samarbejde med oprindelsesmedlemsstatens myndigheder.

7.

Der må ikke vaccineres mod den pågældende sygdom.

8.

Hvert år skal der inden den 1. maj indsendes en rapport til Kommissionen med oplysninger om antallet af henholdsvis mistænkte og bekræftede tilfælde, antallet af brug og steder, der er omfattet af restriktioner, antallet af ophævede restriktioner og resultaterne af aktiv overvågning gennemført i det foregående kalenderår, jf. følgende skema:

Medlemsstat og sygdom

 

Antal mistænkte tilfælde

 

Antal bekræftede tilfælde

 

Antal brug og steder, der er omfattet af restriktioner

 

Antal ophævede restriktioner

 

Hvor mange brug og fisk/(del)bestande er der udtaget prøver fra?

 

Hvor mange vilde fisk/(del)bestande er der udtaget prøver fra, og hvilke afvandingsområder stammer disse fra?

 

Prøveresultat

 

B.   Ved mistanke om sygdomstilfælde sørger medlemsstatens officielle tjeneste for, at der træffes følgende foranstaltninger:

1.

Der udtages passende prøver, som undersøges for forekomst af det pågældende patogen.

2.

Indtil resultatet af undersøgelsen i punkt 1 foreligger, sætter myndighederne bruget under officielt tilsyn, ligesom de nødvendige forholdsregler træffes, og fisk kan kun forlade det berørte brug med forudgående tilladelse fra den officielle tjeneste.

3.

Hvis den i punkt 1 omtalte undersøgelse viser forekomst af et patogen eller kliniske sygdomstegn, gennemfører den officielle tjeneste en epizootisk undersøgelse for at fastslå, hvad der kan have været årsag til kontamineringen, og for at afgøre, hvorvidt fisk har forladt bruget i den periode, der ligger forud for konstateringen af det mistænkte tilfælde.

4.

Hvis den epizootiske undersøgelse viser, at sygdommen er slæbt ind i ét eller flere brug eller ikke-lukkede vandområder, finder bestemmelserne i punkt 1 anvendelse i disse områder, ligesom

4.1.

alle brug, der ligger i det samme afvandingsområde eller kystområde, sættes under officielt tilsyn

4.2.

ingen fisk, æg eller mælke forlader disse brug uden forudgående tilladelse fra den officielle tjeneste.

5.

Er der tale om vidtstrakte afvandingsområder eller kystområder, kan den officielle tjeneste beslutte at begrænse disse forholdsregler til et mindre vidtstrakt område i nærheden af det brug, der er mistænkt for at være inficeret, såfremt den vurderer, at dette område giver optimale garantier for, at sygdommen ikke vil spredes.

C.   Bekræftes sygdommen, sørger medlemsstaten for følgende:

1.

Der indføres omgående restriktioner for bruget eller stedet med de inficerede fisk, ligesom der ikke må udsættes levende fisk i bruget/på stedet eller flyttes fisk fra bruget uden forudgående tilladelse fra den pågældende medlemsstats officielle tjeneste.

2.

Restriktionerne opretholdes, inden sygdommen er udryddet i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2.1 eller 2.2 nedenfor:

2.1.

Øjeblikkelig fjernelse af alle fisk fra et brug, omfattende:

a)

Slagtning af alle levende fisk under tilsyn af den officielle tjeneste eller, hvis der er tale om fisk, som har nået handelsstørrelse og ikke udviser kliniske sygdomstegn, slagtning under tilsyn af den officielle tjeneste med henblik på afsætning eller forarbejdning til konsum. I sidstnævnte tilfælde sikrer den officielle tjeneste, at fiskene slagtes og renses omgående, og at dette sker under forhold, der forhindrer spredning af patogener. Medlemsstaterne kan i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til risikoen for, at sygdommen spredes til andre brug eller til vildtlevende populationer, tillade, at fisk, som endnu ikke har nået handelsstørrelse, holdes på bruget, indtil de har nået markedsstørrelse.

b)

Udtagning af drift og om nødvendigt desinficering af det pågældende brug eller sted i en passende periode efter fjernelse, under hensyntagen til afsnit 1.7 i den seneste udgave af OIE's International Aquatic Animal Health Code.

2.2.

Forbedringsforanstaltninger med henblik på at fjerne infektion ved hjælp af omhyggelig styring af inficerede brug eller vandområder, omfattende:

a)

Fjernelse og destruktion af døde fisk og fisk, der udviser kliniske sygdomstegn, høst af fisk, der ikke udviser kliniske sygdomstegn, indtil hver enkelt sygdomsramt epidemiologisk enhed på det pågældende sted er blevet tømt for fisk og desinficeret, eller

b)

fjernelse og destruktion af døde fisk og fisk, der udviser kliniske sygdomstegn, hvis der er tale om steder, hvis beskaffenhed kan umuliggøre fjernelse og/eller desinficering (f.eks. flodsystemer eller meget store søer).

3.

Medlemsstatens myndigheder kan, for at sikre, at sygdommen hurtigt udryddes på de inficerede steder, give tilladelse til, at fisk, der ikke udviser kliniske sygdomstegn, under myndighedernes tilsyn transporteres til andre brug eller områder i den pågældende medlemsstat, der ikke har status som sygdomsfri eller et godkendt bekæmpelses- og udryddelsesprogram.

4.

Fisk, der fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med punkt 2.1 og 2.2, skal bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

5.

Fisk, der bruges til fornyelse af en bestand, skal komme fra bestande, der er attesteret som værende sygdomsfri.

6.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at sygdommen spredes til andre opdrættede fisk eller vilde bestande.

7.

Når medlemsstaten har udryddet sygdommen fra et indlandsbrug, jf. afsnit C, punkt 2.1, og de nødvendige epizootiske undersøgelser i henhold til afsnit B, punkt 3, lader slutte, at sygdommen ikke har spredt sig til andre brug eller vildtlevende populationer, indrømmes der på ny status som sygdomsfri med øjeblikkelig virkning. I modsat fald kan status som sygdomsfri kun opnås, når betingelserne i bilag I er opfyldt.


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 24. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EFT L 68 af 15.3.1973, s. 1. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1274/86 (EFT L 107 af 24.4.1986, s. 1).

(4)  EFT L 16 af 25.1.1993, s. 53. Ændret ved beslutning 94/865/EF (EFT L 352 af 31.12.1994, s. 75).

(5)  EUT L 177 af 16.7.2003, s. 22.


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/20


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/454/EF af 29. april 2004 om ændring af bilag I, II og III til beslutning 2003/858/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og -fiskevarer til konsum

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/454/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om ændring af bilag I, II og III til beslutning 2003/858/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og -fiskevarer til konsum

(meddelt under nummer K(2004) 1680)

(EØS-relevant tekst)

(2004/454/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 20, stk. 1, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2003/858/EF (2) indeholder særlige dyresundhedsbetingelser og modeller til certifikater for tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og -fiskevarer til konsum.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/453/EF af 29.april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr (3) indrømmedes Danmark, Finland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige krav om supplerende garantier med hensyn til visse sygdomme i bilag A, kolonne 1, liste III, i direktiv 91/67/EØF.

(3)

Disse garantier bør også gælde i forbindelse med import af levende fisk fra tredjelande. Bilag I, II og III til beslutning 2003/858/EF bør omfatte disse supplerende garantier og ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2003/858/EF ændres som følger:

1)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

3)

Bilag III affattes som angivet i bilag III til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG I

»BILAG I

Områder, hvorfra det er tilladt til EF at importere visse arter af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt

Land

Område

Særlige betingelser  (4)

Bemærkninger (5)

ISO-kode

Navn

Kode

Beskrivelse

VHS

IHN

SVC

BKD

IPN

G. salaris

AL

Albanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU

Australien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

Bulgarien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

CA

Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG

Congo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

Folkerepublikken Kina

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

CO

Colombia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

JP

Japan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

MK  (6)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

MY

Malaysia (kun Vestmalaysia på Malacca-halvøen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

NZ

New Zealand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU

Rusland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

TH

Thailand

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun karper

US

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG II

»BILAG II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BILAG III

»BILAG III

Forklarende bemærkninger

a)

Eksportlandets myndigheder udsteder certifikater som vist i bilag II, IV eller V til denne beslutning under hensyntagen til, hvad fisken skal anvendes til efter ankomsten til EF.

b)

Afhængigt af bestemmelsesstedets status i medlemsstaten med hensyn til egtvedsyge (VHS), infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), forårsviræmi hos karper (SVC), bakteriel nyresygdom (BKD), infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris (G. salaris) indsættes de relevante særlige supplerende betingelser i certifikatet.

c)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere end ét ark, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et sammenhængende hele.

Det skal øverst til højre på hver side være mærket »Original« og være forsynet med et særligt kodenummer, som udstedes af myndighederne. Alle certifikatets sider skal være nummereret — (sidetal) af (samlet sidetal).

d)

Det originale certifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade andre sprog, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Det originale certifikat skal den dag, sendingen læsses til eksport til EF, forsynes med et officielt stempel og underskrives af en officiel inspektør, som myndighederne har udpeget. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stemplet, medmindre det er et prægestempel.

f)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af varerne i sendingen, skal disse sider betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende officielle inspektørs underskrift og stempel.

g)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

h)

Certifikatet er gyldigt i ti dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed.

i)

Fisk, æg og mælke må ikke transporteres sammen med andre fisk, æg eller mælke, der enten ikke skal sendes til EF eller også har lavere sundhedsstatus. De må desuden ikke transporteres under forhold, der ændrer deres sundhedsstatus.

j)

Den mulige forekomst i vandet af patogener er af relevans for en vurdering af sundhedsstatus for levende fisk, æg og mælke. Den certifikatudstedende embedsmand skal derfor tage følgende i betragtning: Oprindelsesstedet skal være det brug, hvor fiskene, æggene eller mælken er blevet opdrættet, indtil de har nået den handelsstørrelse, som er relevant for den af dette certifikat omfattede sending.«


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 37.

(3)  EUT L 156 af 30.4.2004.

(4)  Indsæt »Ja« eller »Nej«, alt efter om det udpegede akvakulturbrug, kyst- eller indlandszonen af eksportlandets myndigheder er godkendt som et område, der opfylder de særlige dyresundhedsbetingelser, herunder at der ikke vaccineres, med henblik på udsætning i EF-zoner og -akvakulturbrug, der har et EF-godkendt program eller status som godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) eller supplerende garantier for forårsviræmi hos karper (SVC), bakteriel nyresygdom (BKD), infektiøs pankreasnekrose (IPN) og/eller Gyrodactylus salaris (G. salaris).

(5)  Ingen begrænsninger, hvis intet er angivet. Hvis landet eller området kun må eksportere visse arter og/eller æg eller mælke, angives arten og/eller en bemærkning som fx »kun æg« i denne kolonne.

(6)  Foreløbig kode, som ikke har nogen betydning for landets endelige betegnelse, som der skal træffes beslutning om, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet.«


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/31


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/455/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale som følge af Cyperns tiltrædelse

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/455/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om ændring af beslutning 2003/322/EF om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale som følge af Cyperns tiltrædelse

(meddelt under nummer K(2004) 1682)

(EØS-relevant tekst)

(2004/455/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 57, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, der fortsat gælder efter den 1. maj 2004, og som bør tilpasses som følge af tiltrædelsen, er de fornødne tilpasninger ikke fastsat i tiltrædelsesakten af 2003, eller de er blevet fastsat, men der kræves yderligere tilpasninger. Alle disse tilpasninger vedtages inden tiltrædelsen, således, at de kan anvendes fra tiltrædelsen.

(2)

I henhold til tiltrædelsesaktens artikel 57, stk. 2, skal sådanne tilpasninger vedtages af Kommissionen, når det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), kan medlemsstaterne tillade fodring af truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle med bestemte typer kategori 1-materiale som en fravigelse fra de restriktioner, der i nævnte forordning er fastsat for anvendelsen af animalske biprodukter.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2003/322/EF (2) er der fastsat en liste over medlemsstater, der har tilladelse til at benytte sig af den mulighed; det er fastsat, hvilke arter af ådselædende fugle der må fodres med kategori 1-materiale, og der er fastsat nærmere bestemmelser om, hvordan fodring skal foregå.

(5)

Cypern har anmodet om tilladelse til at fodre visse arter af ådselædende fugle med kategori 1-materiale og har forelagt fyldestgørende oplysninger om forekomsten af de pågældende arter inden for landets område samt om sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, når fuglene fodres med kategori 1-materiale.

(6)

Beslutning 2003/322/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet underrettet om de i denne beslutning omhandlede foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/322/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Gennemførelsesbestemmelser om fodring af ådselædende fugle med kategori 1-materiale

I henhold til artikel 23, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1774/2002 kan Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern og Portugal tillade, at hele kroppe af døde dyr, der måske indeholder specificeret risikomateriale som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i nævnte forordning, anvendes til fodring af truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle som angivet i del A i bilaget til denne beslutning.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaternes overholdelse

Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern og Portugal træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning, og de offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern og Den Portugisiske Republik.«

4)

I del A i bilaget indsættes som litra f):

»f)

for Cyperns vedkommende: munkegrib (Aegypius monachus) og gåsegrib (Gyps fulvus).«

Artikel 2

Denne beslutning finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2003 (EUT L 117 af 13.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 117 af 13.5.2003, s. 32.


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/33


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/456/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/456/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada

(meddelt under nummer K(2004) 1687)

(EØS-relevant tekst)

(2004/456/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2002/613/E af 19. juli 2002 om betingelserne for indførsel af ornesæd (2) er der opstillet en liste over tredjelande, herunder Canada, fra hvilke medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd.

(2)

Canada har anmodet om, at listen over ornestationer, som er godkendt i henhold til beslutning 2002/613/EF, ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

Canada har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 90/429/EØF er overholdt, og den nye ornestation, som ønskes optaget på listen, er officielt godkendt af Canadas veterinærvæsen med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 2002/613/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag V til beslutning 2002/613/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

I bilag V til beslutning 2002/613/EF ændres listen for så vidt angår Canada således:

a)

Følgende række for ornestation nr. 4-AI-02 udgår:

CA

4-AI-02

Centre d'insémination porcine du Québec (CIPQ)

1486 rang Saint-André

Saint Lambert, Québec

b)

Følgende række for ornestation nr. 4-AI-24 udgår:

CA

4-AI-24

Centre d'insémination C-Prim

2, chemin Saint-Gabriel

Saint-Gabriel de Brandon, Québec

c)

Følgende række indsættes:

CA

7-AI-96

Hypor

Box 323

Ituna, Saskatchewan S0A 1V0


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2004/52/EF (EFT L 10 af 16.1.2004, s. 67).


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/35


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/457/EF af 29. april 2004 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/457/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering

(meddelt under nummer K(2004) 1706)

(Kun den engelske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske, den spanske og den tyske udgave er autentiske)

(2004/457/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 5, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 7, stk. 4,

efter høring af Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 5 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 7 i forordning (EF) nr. 1258/1999 samt artikel 8, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 729/70 for så vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen (3) skal Kommissionen foretage den nødvendige kontrol, meddele medlemsstaterne resultaterne af kontrollen, tage medlemsstaternes bemærkninger til efterretning, indkalde til bilaterale drøftelser for at nå til enighed med de berørte medlemsstater og formelt meddele dem sine konklusioner under henvisning til Kommissionens beslutning 94/442/EF af 1. juli 1994 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for EUGFL, Garantisektionen (4).

(2)

Medlemsstaterne har kunnet anmode om en forligsprocedure. Det er sket i nogle tilfælde, og Kommissionen har undersøgt den rapport, der er udfærdiget efter proceduren.

(3)

Ifølge artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999 kan der kun ske finansiering af restitutioner ved eksport til tredjelande og af interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, hvis de henholdsvis ydes og gennemføres efter EF-bestemmelserne som led i de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter.

(4)

Den gennemførte kontrol og resultaterne af de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne viser, at en del af de udgifter, medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder betingelserne og derfor ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen.

(5)

De beløb, som ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen, bør anføres. De vedrører ikke udgifter, som blev afholdt mere end 24 måneder, før Kommissionen skriftligt meddelte medlemsstaterne kontrolresultaterne.

(6)

I de tilfælde, der er omfattet af denne beslutning, har Kommissionen i en sammenfattende rapport meddelt medlemsstaterne en evaluering af de beløb, der udelukkes på grund af manglende opfyldelse af EF-bestemmelserne.

(7)

Denne beslutning foregriber ikke de finansielle konsekvenser, som Kommissionen vil kunne drage af Domstolens afgørelser i sager, der endnu ikke var afsluttet den 31. januar 2004, og som vedrører spørgsmål, der behandles i beslutningen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De udgifter, der er anført i bilaget, og som er afholdt af medlemsstaternes godkendte betalingsorganer og anmeldt til EUGFL, Garantisektionen, udelukkes fra EF-finansiering, fordi de ikke opfylder EF-bestemmelserne.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

Tabel - Korrektioner

Sektor

Medlemsstat

Budgetkonto

Grund

National valuta

Udgifter, der ikke kan finansieres

Fradrag, der allerede er foretaget

Finansielle følger af denne beslutning

 

Frugt og grøntsager

BE

1502

Punktvis korrektion

EUR

637 388,15

 

637 388,15

2000-2002

 

I alt BE

 

 

 

637 388,15

0,00

637 388,15

 

Frugt og grøntsager

ES

1501

Punktvis korrektion for manglende levering af mængder i henhold til kontrakt

EUR

5 253 601,00

 

5 253 601,00

1999

Frugt og grøntsager

ES

1515

Korrektion for manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 2202/96 og (EF) nr. 1169/97 — anvendelse af sanktioner

EUR

40 765,86

 

40 765,86

2000-2001

Offentlig oplagring

ES

3100

Fast korrektion på 2 % for mangler ved kontrollen: støtte til de socialt dårligst stillede

EUR

2 949 742,00

 

2 949 742,00

1999-2001

Markafgrøder

ES

1040-1062, 1310, 2120-2128

Faste korrektioner på 2 % for mangler ved støttekontrollen

EUR

2 314 888,00

 

2 314 888,00

1999-2001

 

I alt ES

 

 

 

10 558 996,86

0,00

10 558 996,86

 

Frugt og grøntsager

FR

1508

Faste korrektioner på 10 % for manglende hovedkontrol /udligningsstøtte bananer/

EUR

20 809 485,00

 

20 809 485,00

1999-2001

Frugt og grøntsager

FR

1508

Punktvis korrektion på 1,01 % for manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 404/93 — udligningsstøtte for markedsførte bananer

EUR

3 469 655,00

 

3 469 655,00

1999-2002

Offentlig oplagring

FR

3100

Faste korrektioner på 10 % for manglende hovedkontrol og 2 % for mangler ved støttekontrollen: ris, skummetmælk, korn

EUR

6 206 612,00

 

6 206 612,00

1999-2000

Markafgrøder

FR

1040-1062

Punktvis korrektion for mangler ved hovedkontrollen, hvad angår det areal, hvortil der kan ydes direkte støtte

EUR

27 678 616,00

 

27 678 616,00

1999-2001

 

I alt FR

 

 

 

58 164 368,00

0,00

58 164 368,00

 

Finanskontrol

DE

4100-4115

Finanskontrol — attestering af regnskaber

EUR

73 919,00

73 919,00

0,00

2001

 

I alt DE

 

 

 

73 919,00

73 919,00

0,00

 

Frugt og grøntsager

GR

1509

Udelukkelse af udgifter uden for det treårige handlingsprogram

EUR

1 140 867,35

 

1 140 867,35

1999-2001

Frugt og grøntsager

GR

1512

Korrektion for manglende betaling af minimumsprisen til producenterne

EUR

650 549,56

 

650 549,56

2001

Offentlig oplagring

GR

3100

Fast korrektion på 2 % for mangler ved kontrollen: støtte til de socialt dårligst stillede

EUR

669 839,00

 

669 839,00

1998-2001

Offentlig oplagring

GR

1851-1854, 3100

Fast korrektion på 5 % for mangler ved hovedkontrollen og for forsinket levering: ris

EUR

2 510 456,73

 

2 510 456,73

1999-2001

 

I alt GR

 

 

 

4 971 712,64

0,00

4 971 712,64

 

Offentlig oplagring

IT

3100

Fast korrektion på 2 % for mangler ved kontrollen: ris

EUR

2 758 501,00

 

2 758 501,00

1999-2001

Udvikling af landdistrikterne

IT

4010-4017

Korrektion for manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 2075/2000: unge landmænd

EUR

19 058 682,00

 

19 058 682,00

2000-2001

 

I alt IT

 

 

 

21 817 183,00

0,00

21 817 183,00

 

Frugt og grøntsager

UK

1502

Faste korrektioner på 2 % for mangler ved hovedkontrollen og støttekontrollen

GBP

218 982,84

 

218 982,84

2000

Husdyrpræmier

UK

2220-2221, 3900

Faste korrektioner på 2 % for mangler ved kontrollen

GBP

2 505 130,93

 

2 505 130,93

2000-2001

Markafgrøder

UK

1040-1060

Faste korrektioner på 2 % for mangler ved kontrollen på stedet

GBP

11 484 350,00

 

11 484 350,00

2002

 

I alt UK

 

 

 

14 208 463,77

0,00

14 208 463,77

 

Frugt og grøntsager

NL

1502

Korrektion for udgifter, der overskrider den faste sats på 2 %

EUR

78 314,00

 

78 314,00

2001-2002

Husdyrpræmier

NL

2120-2128

Faste korrektioner på 10 % for mangler ved hovedkontrollen

EUR

1 037 614,45

 

1 037 614,45

2002-2003

 

I alt NL

 

 

 

1 115 928,45

0,00

1 115 928,45

 

Offentlig oplagring

PT

3100

Fast korrektion på 2 % for mangler ved kontrollen: støtte til de socialt dårligst stillede

EUR

1 338 381,00

 

1 338 381,00

1998-2001

 

I alt PT

 

 

 

1 338 381,00

0,00

1 338 381,00

 


(1)  EFT L 94 af 28.4.1970, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (EFT L 125 af 8.6.1995, s. 1).

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(3)  EFT L 158 af 8.7.1995, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2025/2001 (EFT L 274 af 17.10.2001, s. 3).

(4)  EFT L 182 af 16.7.1994, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2001/535/EF (EFT L 193 af 17.7.2001, s. 25).


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/39


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/458/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/458/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning

(meddelt under nummer K(2004) 1709)

(EØS-relevant tekst)

(2004/458/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (2), særlig bilag XII, kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra a), i bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 gælder de strukturelle krav, der er fastlagt i bilag I til Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød (3), i bilag I til Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød (4), i bilag A og B til Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (5), i bilag I til Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød (6), i bilag B til Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (7) og i bilaget til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (8), på visse betingelser ikke for de virksomheder i Polen, der opregnes i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten, indtil den 31. december 2006.

(2)

I Polen har yderligere 200 kødvirksomheder med høj kapacitet, yderligere 35 mælkeforarbejdningsvirksomheder og yderligere 24 fiskeforarbejdningsvirksomheder problemer med pr. 1. maj 2004 at overholde de strukturelle krav, der er fastlagt i bilag I til direktiv 64/433/EØF, i bilag I til direktiv 71/188/EØF, i bilag A og B til direktiv 77/99/EØF, i bilag I til direktiv 94/65/EF, i bilag B til direktiv 92/46/EØF og i bilaget til direktiv 91/493/EØF.

(3)

De 259 virksomheder behøver derfor længere tid til at afslutte forbedringen af deres anlæg for at være i fuld overensstemmelse med de relevante strukturelle krav, der er fastlagt i direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF, 77/99/EØF, 94/65/EF, 92/46/EØF og 91/493/EØF.

(4)

De 259 virksomheder, som på nuværende tidspunkt er langt fremme med forbedringerne, har afgivet pålidelige forsikringer om, at de råder over de nødvendige midler til at udbedre de resterende mangler inden for en kort periode, og har modtaget en positiv udtalelse fra det polske veterinærgeneralinspektorat om de sidste faser af forbedringsarbejdet.

(5)

Der foreligger for Polens vedkommende detaljerede oplysninger om manglerne hos de enkelte virksomheder.

(6)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Polen til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af Fællesskabets veterinærlovgivning, er det derfor som en ekstraordinær overgangsforanstaltning berettiget at give Polen, på dette lands anmodning, tilladelse til en overgangsordning for de 259 virksomheder.

(7)

Overgangsordningen bør, i betragtning af at forbedringsarbejdet på de 259 virksomheder er langt fremme, begrænses til en varighed på højst 12 måneder.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   De virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, indsættes i tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003, jf. kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra a), i bilag XII til tiltrædelsesakten.

2.   For de virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, gælder bestemmelserne i kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra b), i bilag XII til tiltrædelsesakten.

Artikel 2

Denne beslutning finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da fra datoen herfor.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk omfattet af overgangsordningen

Del 1

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Kød

Overgangsordningen udløber

Virksomhedernes aktivitet

Fersk kød, slagtning, opskæring

Kødprodukter

Hakket kød, tilberedt kød

Kølelager

1.

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno.Handlowo . Usługowe AD . POL, sp. j.,

x

x

 

 

31.1.2005

2.

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19 58 . 130 Żarów, Buków

x

 

 

 

31.10.2004

3.

04090202

Z. P. M. „Bolan” Bolesław Wojtasik

x

x

 

 

30.4.2005

4.

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno .Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M Ubojnia Drobiu w Osiu

x

 

x

 

31.10.2004

5.

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno.Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

x

x

 

 

31.10.2004

6.

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

x

x

 

 

30.4.2005

7.

04090105

P.P.M. Marwoj, sp.j.,Mielcarek.Przybylski

x

 

 

 

31.1.2005

8.

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter,

x

x

x

 

31.10.2004

9.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień sp.j.

x

x

 

 

31.1.2005

10.

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz,

x

x

 

 

31.1.2005

11.

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp z o.o.

x

x

x

 

31.1.2005

12.

06080302

IMPERIAL Sp. z o.o.

x

x

 

 

31.10.2004

13.

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp.j. P. Zubrzycki, J.Zieliński

x

x

x

 

31.1.2005

14.

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek,sp. j.

x

x

 

 

31.4.2005

15.

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

x

x

 

 

31.1.2005

16.

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

x

x

x

 

31.10.2004

17.

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik,

x

x

 

 

31.10.2004

18.

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j., Karol Chachulski, Wincenty Chachulski,

x

x

 

 

31.10.2004

19.

10080209

P. P. H. »Jamir« Skup,Ubój, Przetwórstwo Mięsa,

x

x

 

 

31.1.2005

20.

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno,

x

 

 

 

31.1.2005

21.

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

x

 

 

 

31.1.2005

22.

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo . Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz,

 

x

 

 

31.10.2004

23.

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik,

x

x

 

 

31.10.2004

24.

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P. P. H. U. Zakład Mięsny Borowina,

x

x

 

 

31.10.2004

25.

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.,

x

x

x

 

31.01.2005

26.

10184001

Zakład Produkcji Konserw „Marko. Pek” sp. z o.o.

 

x

 

 

31.1.2005

27.

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,

x

x

 

 

31.10.2004

28.

10190204

Z. P. H. U. Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek,

x

x

 

 

31.10.2004

29.

10190205

Zakład Mięsno.Wędliniarski POL.MAT, sp. z o.o.,

x

x

 

 

31.10.2004

30.

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno.Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp. j.,

 

x

 

 

31.1.2005

31.

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

x

 

 

 

31.01.2005

32.

12070211

P. P. H. U. „Markam” Andrzej Marek Skolarus

x

 

 

 

31.10.2004

33.

12070316

Zakład Produkcji Mięsno.Wędliniarskiej, Marek Florczak,

x

x

 

 

31.10.2004

34.

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski,

x

 

 

 

31.10.2004

35.

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka.

x

 

 

 

31.01.2005

36.

12100104

Zakład Usługowo.Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik,

x

 

 

 

31.10.2004

37.

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa Ireneusz Bieniek,

x

 

 

 

31.10.2004

38.

12100107

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł

x

 

 

 

30.4.2005

39.

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon,

x

 

 

 

31.10.2004

40.

12100113

Handel Zwierzętami Rzeżnymi i Ubój»Antocel«, Antoni Słaby,

x

 

 

 

31.01.2005

41.

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs,

x

 

 

 

31.1.2005

42.

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela,

x

 

x

 

31.1.2005

43.

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek,

x

 

 

 

31.1.2005

44.

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk,

x

x

x

 

31.1.2005

45.

12133807

»Lepro.Pol« Sp.j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa,

x

 

 

 

31.1.2005

46.

12620308

Zakład Garmażeryjno . Wędliniarski Stanisław Poręba,

x

x

 

 

31.10.2004

47.

14070204

Zakład Mięsny »Nowopol« Sp. j. Odział:Garbatka Letnisko

x

x

 

 

30.4.2005

48.

14074201

RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak

x

 

 

 

30.4.2005

49.

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk,

x

 

 

 

30.4.2005

50.

14230202

Ubojnia Zwierząt Gospodarczych Andrzej Kazała

x

 

 

 

30.4.2005

51.

14250104

Zakład Masarski SADEŁKO Sp.j.

x

 

 

 

30.4.2005

52.

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno. Usługowo.Handlowe „DURO” Sp. z o.o.

x

x

 

 

31.1.2005

53.

14250213

Zakład Masarski „KRAWCZYK”

x

x

 

 

31.10.2004

54.

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o.

x

 

 

 

31.10.2004

55.

14340314

SOBSMAK sp. z o.o.

x

x

 

 

31.10.2004

56.

14380301

Zakłady Mięsne „Ratyński i Synowie” Sp.j.

x

x

 

 

30.04.2005

57.

16610101

»Ubojnia« A.J.K. Matejka sp.j.,

x

 

 

 

31.10.2004

58.

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim,

x

x

 

 

31.1.2005

59.

18030102

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M. „Taurus” Sp. z o.o.

x

 

 

 

31.1.2005

60.

18030105

Zakład Handlowo. Produkcyjno.Przetwórczy A.Leja i wspólnicy sp.j. w Jodłowej

x

 

 

 

31.1.2005

61.

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37.550 Radymno FPH sp.j.

x

x

 

 

31.10.2004

62.

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego »Radikal«,

x

x

 

 

31.10.2004

63.

18110208

ZPM »Kabanos«, Sp. z o.o.,

x

 

 

 

31.1.2005

64.

18150201

ZPM H.A. Paśko sp.j.,

x

x

 

 

31.10.2004

65.

18160206

ZM »Smak.Eko« sp. z o.o.,

x

x

 

 

30.4.2005

66.

18190204

Zakład Przetwórstwo Mięsnego Marek Leśniak

x

x

x

 

30.4.2005

67.

20070205

APIS sp. j.

x

x

 

 

30.4.2005

68.

20110104

Rolsad Sp. z o.o.,

x

 

 

 

30.4.2005

69.

20120101

P.P.H.U. „Stan”

x

 

 

 

30.4.2005

70.

22020201

Zakład Rzeźnicko Wędliniarski, W. Gierszewski

x

x

x

 

30.4.2005

71.

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

x

x

x

 

31.1.2005

72.

24030306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”Jan Bielesz” sp. z o.o.

x

x

 

 

30.4.2005

73.

24060201

Zakład Masarski ME Jędrycha,

x

x

 

 

30.4.2005

74.

24060212

Z. P. U. Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja,

x

x

 

 

31.10.2004

75.

24100315

P. H. U. »ADAM . POL«, Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5,

 

x

 

 

30.4.2005

76.

24150201

Zakład Rzeźniczo.Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

x

x

x

 

30.4.2005

77.

24690317

„Selgros” Sp. z o. o. Dział Produkcji Mięsa

x

 

x

 

31.10.2004

78.

24700302

Rzeźnictwo.Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej,

x

x

x

 

31.10.2004

79.

24770301

P. P.U.H. Burakowski

x

x

 

 

31.10.2004

80.

24774002

Zakłady Mięsne „BRADO . 2” S.A w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach

 

 

x

 

31.10.2004

81.

26020104

»POL.MIĘS« Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień

x

 

 

 

31.10.2004

82.

26020304

„WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna

x

x

 

 

30.4.2005

83.

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego ’JANPOL” Jan i Grażyna Słomka,Sp. j.

x

x

x

 

31.10.2004

84.

26040209

Zakład Rzeźniczo.Wędliniarski, Zakład Nr 2,

x

x

x

 

31.1.2005

85.

26043804

Handel Mięsem –Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

x

 

 

 

31.10.2004

86.

26110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego »Jawor« Janusz Stefański

x

x

 

 

31.1.2005

87.

28030202

ZPHU Sp.j., R. St. M. Kamińscy,

x

x

 

 

31.1.2005

88.

28030203

Zkład Przetwórstw Mięsnego Karscy Sp. j., Filia Uzdowo

x

x

x

 

31.1.2005

89.

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

x

x

x

 

31.10.2004

90.

28070202

Masarnia Matis, Sp. z o.o.

x

x

 

 

31.1.2005

91.

28120101

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki

x

 

 

 

31.1.2005

92.

28120102

GOLDMAS Sp. j. Szafarnia,

x

 

 

 

31.1.2005

93.

28140313

BIO.LEGIZ S.A., ul. Głowackiego 28, 10 . 448 Olsztyn Zakład w Jezioranach

 

x

 

 

31.10.2004

94.

28183803

Masarnia »Kurpianka«Sp.j.,

x

 

 

 

31.10.2004

95.

30040204

Rzeźnictwo.Wędliniarstwo Z.J. Konarczak

x

 

 

 

31.1.2005

96.

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak,

x

x

 

 

31.10.2004

97.

30170601

Drop S.A.

 

x

 

 

30.4.2005

98.

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie,

x

x

 

 

31.1.2005

99.

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk,

x

x

x

 

31.1.2005

100.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kompleks”, Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka

x

x

 

 

31.1.2005

101.

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

x

x

 

 

31.1.2005

102.

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, Hrubieszów 22-500

x

x

 

 

31.1.2005

103.

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnegow Kamionce firmy »IMPERIAL« S.A., ul. Gospodarcza 27, 20 - 211 Lublin

x

x

 

 

31.10.2004

104.

06050201

ZPM »MATTHIAS« Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48 23-310 Modliborzyce

x

x

x

 

31.1.2005

105.

08030201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn ul.Polna 1, 66-300 Międzyrzecz

x

 

x

 

30.4.2005

106.

12060220

Firma „Świerczek” Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1.

x

 

 

 

31.1.2005

107.

12610316

„KRAK – MIĘS” J., Naruszewicz, ul. Makuszyńskiego 2A 31-752 Kraków

x

x

 

 

30.4.2005

108.

24050201

ZPU Tadeusz Marciniszyn Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice

x

 

 

 

30.4.2005

109.

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

x

 

 

 

31.1.2005

110.

24704201

Firma Mięsno – Wędliniarska „AJPI”, Filia nr.1,2,3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

x

 

 

 

31.10.2004

111.

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G.Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

x

 

 

 

31.1.2005

112.

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

x

 

 

 

30.4.2005

113.

24100202

P.P.H. „HIT” sp. z o.o. 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48

x

 

 

 

30.4.2005

114.

30220201

Ubojnia Masarnia Folmas Sp. z o.o. Rawicz Folwark 49

x

 

 

 

31.1.2005

115.

32610201

Pomorski Przemysł Mięsny „Agros Koszalin.S.A.” 75-209 Koszalin ul. BoWiD 1

x

x

 

 

30.4.2005

116.

0203806

»Agro - Tusz« Sp. j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski,55-106 Zawonia, Tarnowiec 92 A,

x

 

 

 

30.4.2005

117.

04113801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski, Morawy, 88-210 Dobre

x

 

 

 

30.10.2004

118.

04630201

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, „Masarnia z Ubojnią”, Czesław Hołubek 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 19

x

x

 

 

30.4.2005

119.

04010205

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych,Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec

x

x

 

 

30.4.2005

120.

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

x

 

 

 

30.4.2005

121.

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o. o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

x

x

 

 

31.10.2004

122.

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o. o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

x

x

 

 

30.4.2005

123.

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

x

x

 

 

31.1.2005

124.

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

 

x

 

 

31.1.2005

125.

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

x

 

x

 

31.10.2004

126.

12110202

Firma „BATCZEW”, Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa

x

x

 

 

30.4.2005

127.

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz MroczkowskiChrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

x

x

 

 

30.10.2004

128.

14340309

„Wisapis” Zakład Mięsny – Andrzej Jurzyk, 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2

x

x

 

 

30.4.2005

129.

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

x

 

 

 

30.4.2005

130.

18170201

ZMs „Beef-San” S.A.w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

x

x

 

 

30.4.2005

131.

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

x

x

 

 

31.1.2005

132.

22050303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „BALERONIK” Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II

x

x

 

 

30.4.2005

133.

22050309

GS „SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul.3-go Maja 9E

x

x

 

 

30.4.2005

134.

22060201

Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Strzelecka 30/B 83-400 Kościerzyna

x

x

x

 

30.4.2005

135.

22060203

Zakład Mięsny Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”w Karsinie ul. Długa 184, 83-440 Karasin

x

x

 

 

30.4.2005

136.

22123801

Zakład Mięsny Wiklino Dorota Jaworska, Andrzej Jaworsk, Spółka Jawna 76-200 Słupsk, Wiklino 2

x

 

 

 

30.4.2005

137.

22140301

»P i A« Sp. z o. o. 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8,

x

x

 

 

30.4.2005

138.

24010317

Prywatny Zakład Mięsny „GAIK”, Sp. z o.o. 42-460 Najdziszów, ul. Topolowa 14

x

x

 

 

30.4.2005

139.

24010318

Przetwórstwo Mięsne Bogdan Szopa, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 21

x

x

 

 

30.4.2005

140.

24750318

P.P.U.H. „PAT- TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnoweic, ul. Kościuszkowców 16 b.

x

x

 

 

30.4.2005

141.

24750306

Zakład Rzeźniczo- Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14

x

x

 

 

30.4.2005

142.

24650301

Zakład Mięsny „ANTOSIK” 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39

x

x

 

 

30.4.2005

143.

24040206

Zakład Produkcyjno – Handlowy „ADMAR” Siedlec, ul. Częstochowska 34, 42-253 Janów

 

x

 

 

30.4.2005

144.

24040203

PHP „YABRA” Sp. z o.o. 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego iProdukcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404 42-260 Kamienica Polska

 

x

 

 

30.4.2005

145.

24640307

P.P.H.U. „ROMAN” Eksport-Import Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87

 

x

 

 

31.1.2005

146.

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp.J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

x

 

 

 

31.1.2005

147.

24090304

Zakłady Mięsne „PORAJ” Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11

x

x

 

 

30.4.2005

148.

24100201

Warsztat Rzeźniczo – Wędliniarski, F. Szostok 43-211 Czarków, ul. Boczna 1

x

x

x

 

30.4.2005

149.

24120102

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice

x

 

 

 

30.4.2005

150.

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

x

x

 

 

30.4.2005

151.

24130301

Zakłady Mięsne Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11

 

x

 

 

31.1.2005

152.

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr.1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

x

 

 

 

30.10.2004

153.

24150304

PPUH „JANTAR” Sp. z o.o. Zakład Masarniczy 44-370 Pszów, ul. Ks. Skwary 3

 

x

 

 

30.10.2004

154.

24150103

PPH „ROMA” Romana Leks- Krzanowska 44-361 Syrynia ul. 3 Maja 74

x

 

 

 

30.4.2005

155.

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

 

x

 

 

30.10.2004

156.

24780302

WarsztatWędliniarski, „Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28-30

 

x

 

 

30.10.2004

157.

24164003

P.P.H.U. „JAN*M*JAN” s.c., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13

 

x

 

 

31.1.2005

158.

24080305

Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek 43-178 Ornontowice, ul. Leśna 2

x

x

 

 

30.4.2005

159.

28010103

Zakład Mięsny Bekon ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol

x

 

 

 

30.4.2005

160.

30050303

Waldi Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97

x

x

x

 

30.4.2005

161.

30050202

Zakład Mięsno Wedliniarslki Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniewice, Garbary 2a

x

x

 

 

31.1.2005

162.

30050212

Waldi ZPM Sp.j Rzeźnia Ptaszkowi, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

x

 

 

 

31.10.2004

163.

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

x

x

x

 

31.1.2005

164.

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5.

x

 

 

 

31.10.2004

165.

30280102

PPH ROMEX Pachela Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14

x

 

 

 

31.1.2005

166.

30020207

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

x

x

 

 

31.1.2005

167.

32040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

x

x

 

 

31.1.2005

168.

32040202

ZPM Grupa „Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

x

x

 

 

31.1.2005

169.

32150201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodzcy 78-400 Szczecinek Dalęcino 41A

x

x

 

 

30.4.2005

Fersk fjerkrækød - kødprodukter

170.

04010501

Zakład Przemysłu Mięsnego »Dróbalex« s.c. w Rudnikach

x

x

 

 

31.1.2005

171.

10143902

F.H. »Alma« Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach

x

 

 

 

30.4.2005

172.

12100401

PPH Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu

x

 

 

 

31.1.2005

173.

14323901

Ejko E. Kolczyńska, J. Kolczyński w Radonicach

x

 

 

 

31.10.2004

174.

16064301

Ubojnia i Handel Drobiem

x

 

 

 

31.1.2005

175.

16610501

Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu

x

x

 

 

30.4.2005

176.

20110501

Spółdzielnia Producentów Drobiu »Eko-Gril« w Sokółce

x

 

 

 

31.10.2004

177.

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

x

 

 

 

31.10.2004

178.

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hybro sp. z o.o. w Katowicach

x

 

 

 

30.4.2005

179.

28070503

Zakład Drobiarski »Lech Drob« w Zalewie

x

 

 

 

31.10.2004

180.

30180601

Drop S.A. W Ostrowiu Wlkp.

x

x

 

 

31.1.2005

181.

10010501

PPHU »Kusy«, Przetwórstwo Mięsne, Spółka Jawna, 97-400 Bełchatów, Korczew 6a

x

x

 

 

30.4.2005

182.

10050501

Grupa Producentów Drobiu „BOBROWNIKI” Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów

x

 

 

 

30.4.2005

183.

10100531

Zakłady Drobiarskie, »DROB-BOGS«, Jacek Bogusławski Kaleń 5 97-320 Wolbórz

x

 

 

 

30.4.2005

184.

10160404

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Mariola Tonder 97-217 Lubochnia Dabrowa 54

x

 

 

 

30.4.2005

185.

22053901

Ubojnia Drobiu Jerzy Piotrowski, Pępowo ul.Gdańska 118 83-330 Żukowo

x

 

 

 

30.4.2005

186.

22053905

A&B DROB Sp. z o. o. ul. Pod Elżbietowo 9 83-330 Żukowo

x

 

 

 

30.4.2005

187.

22120501

PUH – Ubojnia Drobiu, „Hubart”, Piotr i Maria Powęzka Bruskowo Wielkie 24 76-206 Słupsk 8

x

x

 

 

31.1.2005

188.

24010402

Ubojnia Drobiu „Jolgus” 42-583 Bobrowniki, ul. Akacjowa 203

x

 

 

 

30.4.2005

189.

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

x

 

 

 

31.10.2004

190.

24700401

PPH „Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

x

 

 

 

31.10.2004

191.

28090401

Zbigniew Jaworski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HASPO

x

 

 

 

31.10.2004

192.

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda, Kopanica,Jaromierz

x

 

 

 

30.4.2005

193.

30193901

Rzeźnia Drobiu Krystyna Skowrońska, Chrustowo43, Ujście

x

 

 

 

31.10.2004

194.

30290401

PPHU Indrol sp.j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

x

 

 

 

31.10.2004

195.

30210504

Ubojnia Drobiu Krystyna Hamrol, Dębienko, Stęszew

x

 

 

 

31.1.2005

196.

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

x

 

 

 

30.4.2005

Kølelager

197.

16611101

Przedsiębiorstwo, Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” S.A.

 

 

 

x

30.4.2005

198.

16611102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

 

 

 

x

30.4.2005

199.

24121101

POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o., Chłodnia

 

 

 

x

30.4.2005

200.

14251101

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o. o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91 26-640 Skaryszew

 

 

 

x

30.4.2005

Del 2

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Mælk og mejeriprodukter

Overgangsordningen udløber

Virksomhedernes aktivitet

Mælk og mælkebaserede produkter

1.

02251601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Zgorzelcu

x

31.10.2004

2.

06071601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska; 23-200 Krasnik,

x

31.1.2005

3.

06081601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Lubartowie

x

31.1.2005

4.

06081602

Spóldzielnia Mleczarska »Michowianka«;Michów

x

31.1.2005

5.

06641601

Zamojska Spóldzielnia Mleczarska; Zamosc

x

31.1.2005

6.

10031601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska Lask

x

30.4.2005

7.

12051604

Spóldzielnia Mleczarska w Luznej

x

31.10.2004

8.

12101602

Zaklad Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp.j.

x

31.1.2005

9.

12631604

»MLEKTAR« S.A.

x

31.1.2005

10.

14021601

Ciechanowska Spóldzielnia Mleczarska w Ciechanowie

x

30.4.2005

11.

14031601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Garwolinie

x

30.4.2005

12.

14091601

»Mleko« spólka z o.o. w Lipsku

x

31.1.2005

13.

14151602

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska, Zaklad Produkcyjny Ostroleka

x

30.4.2005

4.

16091601

»JAL« Zaklad Produkcyjno Uslugowy Sp.j.

x

31.10.2004

15.

24091601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Myszkowie

x

31.1.2005

16.

28621604

»Olmlek« Sp. z o.o., Olsztyn

x

31.1.2005

17.

30211602

Bukowsko Grodziska SM ZP w Buku

x

30.4.2005

18.

30641601

Mleczarnia Naramowice Sp.z o.o. w Poznaniu

x

30.4.2005

19.

32091601

Spóldzielnia Mleczarska »Mlekosz« w Koszalinie Serownia w Bobolicach

x

30.4.2005

20.

32611601

Spóldzielnia Mleczarska »Mlekosz« Zaklad Mleczarski w Koszalinie

x

30.4.2005

21.

04041602

Spóldzielnia Mleczarska w Listwie, 86-230 Lisewo ul. Chelminska 48

x

30.4.2005

22.

04141602

Spóldzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

x

31.1.2005

23.

10081603

Lódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddzial Produkcyjny Puczniew

x

31.4.2005

24.

10111602

Spóldzielnia Mleczarska 99-220 Wartkowice ul.Spóldzielcza 3

x

30.4.2005

25.

12071601

OSM w Limanowej Ul. Starodworska 6 Zaklad produkcyjny Limanowa

x

31.3.2005

26.

12071603

OSM w Limanowej Zaklad Produkcyjny Tymbark

x

30.4.2005

27.

16011603

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Brzegu Oddzial Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul.Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski

x

30.4.2005

28.

22011601

Zaklad Produkcyjno-Handlowy »SER-MILK« J. Kazubska, S. Kazubski, Zielin 1, 77-235 Trzebielino

x

30.4.2005

29.

22051601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy ul. Msciwoja II1

x

30.4.2005

30.

30631601

OSM Rawicz Zaklad Produkcyjno Handlowy w Lesznie

x

31.10.2004

31.

32011601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska, 78 — 200 Bialogard, ul. Chocimska 2

x

30.4.2005

32.

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyla 78-445 Lubowo, ul. Strzelecka 5

x

30.4.2005

33.

32161601

Okregowa Spóldzielnia Mleczarska, 78 — 200 Bialogard. Topialnia Serów Rabino

x

30.4.2005

34.

06141601

Spóldzielnia Mleczarska »Kurów«, 24 - 170 Kurów, ul. I-ej Armii Wojska Polskiego 66

x

30.4.2005

35.

14361601

Rolnicza Spóldzielnia Mleczarska »Rolmlecz« w Radomiu, Zaklad Mleczarski w Zwoleniu, ul. Pulawska 88, 26-700 Zwolen

x

30.4.2005

Del 3

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Fisk

Overgangsordningen udløber

Virksomhedernes aktivitet

Fisk og fiskevarer

1.

02251801

Firma Produkcyjno Handlowa »HELENA«

x

30.9.2004

2.

06621801

P.P.H. »AMIKA« Zaklad Przetwórstwa Rybnego

x

31.1.2005

3.

14251802

PPH »MARK« M.K. Szczesny

x

31.10.2004

4.

22021802

R.M. Jacek Schomburg Zaklad w Brusach

x

30.4.2005

5.

24091801

»SONA«, Sp. z o.o.

x

30.4.2005

6.

26611801

PPH »HORN«, Sp. z o.o.

x

31.10.2004

7.

28141802

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi

x

31.10.2004

8.

32161803

Zaklad Przetwórstwa Spozywczego »SOLAR« Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

x

30.4.2005

9.

32161807

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe »HEST«

x

31.10.2004

10.

02641801

»REX« P. P. H. i U. Przetwórnia Artykulów Spozywczych i Ryb, Roman Boniewski, ul. Lanowa 2, 52-311 Wroclaw

x

30.4.2005

11.

12061804

Zaklad Przetwórstwa Rybnego »KRAK — FISH«, Marek Piekara, Antoni Solecki, S.J. Poskwitów 136

x

31.1.2005

12.

22051804

Handel i Przetwórstwo Ryb »Belona«, Helena Wenta ul. Piwna 21 83-340 Sierakowice

x

30.4.2005

13.

22061801

Rybolówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedziba w Helu Zaklad w Karsinie, ul. Dluga 29, 83-440 Karsin

x

30.4.2005

14.

22081811

PHU Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lebork, ul. Majkowskiego 2

x

30.4.2005

15.

22111820

Zaklad Rybny »ARPOL« 84 — 120 Wladyslawowo, ul. Portowa 5

x

30.4.2005

16.

22111844

Przetwórstwo Ryb oraz Handel Obwozny Halina Szymanska 84-120 Wladyslawowo, ul. Rózy Wiatrów 24

x

30.4.2005

17.

22141803

Przetwórnia Ryb »Kamila« Kolonia Ostrowicka 83-135 Mala Karczma

x

30.4.2005

18.

22151804

»REDRYB« mgr Helena Truszkowska, 84-240 Reda, ul. Spóldzielcza 13

x

30.4.2005

19.

22151805

Firma Produkcyjno-Handlowa »MAS«, Warszkowo Mlyn, 84-106 Lesniewo

x

30.4.2005

20.

22151814

DanPol fish Sp.z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Goscicino

x

30.4.2005

21.

32151801

»Rybpol« Spólka Jawna 78-422 Gwda Wielka, Strazacko

x

30.4.2005

22.

06621801

Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowe »AMIKA« Zaklad Przetwórstwa Rybnego 22-100 Chelm ul. Rejowiecka 169

x

31.1.2005

23.

24141801

» ADMIRAL« Sp. z o.o. 43-143 Ledziny, ul. Pokoju 20

x

31.10.2004

24.

24141802

»BIG _ FISH« Sp. z o.o. Zaklad Produkcyjny, 43-143 Ledziny, ul. Pokoju 5

x

31.1.2005


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4)  EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(5)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

(6)  EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(7)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(8)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/55


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/459/EF af 29. april 2004 om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter i Ungarn

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/459/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter i Ungarn

(meddelt under nummer K(2004) 1711)

(EØS-relevant tekst)

(2004/459/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (2), særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

21 virksomheder, der forarbejder mælk i Ungarn, har problemer med pr. 1. maj 2004 at overholde de relevante strukturelle krav, der er fastlagt i bilag B til Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (3).

(2)

De 21 virksomheder behøver derfor længere tid til at afslutte forbedringen af deres anlæg for at være i fuld overensstemmelse med de relevante strukturelle krav, der er fastlagt i direktiv 92/46/EØF.

(3)

De 21 virksomheder, som på nuværende tidspunkt er langt fremme med forbedringerne, har afgivet pålidelige forsikringer om, at de råder over de nødvendige midler til at udbedre de resterende mangler inden for en rimelig periode, og har modtaget en positiv udtalelse fra det ungarske departement for dyresundhed og fødevarekontrol om de sidste faser af forbedringsarbejdet.

(4)

Der foreligger for Ungarns vedkommende detaljerede oplysninger om manglerne hos de enkelte virksomheder.

(5)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Ungarn til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af Fællesskabets veterinærlovgivning, er det derfor som en ekstraordinær overgangsforanstaltning berettiget at give Ungarn, på dette lands anmodning, tilladelse til en overgangsordning for de 21 virksomheder.

(6)

Da der ikke under udvidelsesforhandlingerne blev taget højde for sådanne ekstraordinære overgangsforanstaltninger, bør der, efter at denne beslutning er vedtaget, ikke efterkommes yderligere anmodninger fra Ungarn om overgangsforanstaltninger vedrørende strukturelle krav til virksomheder, der producerer mælk og mejeriprodukter.

(7)

Overgangsordningen bør i betragtning af, at forbedringsarbejdet er langt fremme, og at der er tale om en ekstraordinær overgangsforanstaltning, begrænses til en varighed på 12 måneder og ikke forlænges derefter.

(8)

De i denne beslutning omhandlede virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen, bør desuden være underkastet de bestemmelser, der finder anvendelse på produkter fra virksomheder, som i overensstemmelse med proceduren i de relevante bilag i tiltrædelsesakten har fået tilladelse til en overgangsordning for så vidt angår strukturelle krav.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   De strukturelle krav, der er fastsat i bilag B til direktiv 92/46/EØF, finder først anvendelse på de virksomheder i Ungarn, der er anført i bilaget til nærværende beslutning, efter den dato, der er angivet for hver enkelt virksomhed, jf. dog betingelserne i stk. 2.

2.   Følgende bestemmelser finder anvendelse på produkter med oprindelse i de i stk. 1 omhandlede virksomheder:

så længe de i bilaget til denne beslutning anførte virksomheder er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, må produkter fra disse virksomheder kun markedsføres på hjemmemarkedet eller anvendes til videre forarbejdning i samme virksomhed uanset markedsføringsdatoen

produkterne skal være påført et særligt sundhedsmærke.

Artikel 2

Denne beslutning finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da fra datoen herfor.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter omfattet af overgangsordningen

 

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Mælk og mejeriprodukter

Overgangsordningen udløber

Virksomhedernes aktivitet

Mælk og mælkebaserede produkter

1.

01501

Cheesio Kft., Véménd, Baranya

x

30.4.2005

2.

02502

Cosinus Gamma Kft. Sajtüzem, Kunszentmiklós, Bács

x

30.4.2005

3.

03503

Tejfeldolgozó és Sajtkészítő Üzem, Gyomaendrőd, Békés

x

30.4.2005

4.

04504

Abaújtej Közös Vállalat tejüzeme, Forró, Borsod

x

30.4.2005

5.

05505

BOPPE Kft., Hódmezővásárhely Csongrád

x

30.4.2005

6.

05506

Ujfalusi Mihály Bio-kecsketej üzem, Csongràd

x

30.4.2005

7.

06507

Győzelem Mgsz. Sajtüzem, Lajoskomárom, Fejér

x

30.4.2005

8.

06508

Tejmix Kft., Kápolnásnyék-Pettend, Fejér

x

30.4.2005

9.

095091

Egertej Kft., Eger, Heves

x

30.4.2005

10.

12510

Naszálytej Rt., Vác, Pest

x

30.4.2005

11.

12511

Dabastej Kft., Dabas, Pest

x

30.4.2005

12.

12512

Csipkó Istvánné tejüzeme, Pest

x

30.4.2005

13.

13513

Drávatej Kft., Barcs, Somogy

x

30.4.2005

14.

14514

Tiszatej Kft., Rakamaz, Szabolcs

x

30.4.2005

15.

14515

Farmtej Kft., Kemecse, Szabolcs

x

30.4.2005

16.

15516

Jásztej Rt., Jászapáti, Jász

x

30.4.2005

17.

15517

Kuntej Rt., Tiszafüred, Jász

x

30.4.2005

18.

16518

Dámtej Kft., Tamási, Tolna

x

30.4.2005

19.

17519

Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Körmend, Vas

x

30.4.2005

20.

18520

Gici sajt Kft., Gic, Veszprém

x

30.4.2005

21.

20521

Soma's Trade Kft., Budapest

x

30.4.2005


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/58


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/460/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Letland på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/460/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om ændring af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Letland på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning

(meddelt under nummer K(2004) 1712)

(EØS-relevant tekst)

(2004/460/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (2), særlig bilag VIII, kapitel 4, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til kapitel 4, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra a), i bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 gælder de strukturelle krav, der er fastlagt i bilag I til Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød (3), i bilag I til Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød (4), i bilag A og B til Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (5), i bilag I til Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød (6), i bilag B til Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (7) og i bilaget til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (8), på visse betingelser ikke for de virksomheder i Letland, der opregnes i tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten, indtil den 31. december 2006.

(2)

I Letland har yderligere 12 kødvirksomheder med høj kapacitet, yderligere 1 fjerkrævirksomhed, yderligere 13 mælkeforarbejdningsvirksomheder og yderligere 13 fiskeforarbejdningsvirksomheder problemer med pr. 1. maj 2004 at overholde de strukturelle krav, der er fastlagt i bilag I til direktiv 64/433/EØF, i bilag I til direktiv 71/188/EØF, i bilag A og B til direktiv 77/99/EØF, i bilag I til direktiv 94/65/EF, i bilag B til direktiv 92/46/EØF og i bilaget til direktiv 91/493/EØF.

(3)

De 39 virksomheder behøver derfor længere tid til at afslutte forbedringen af deres anlæg for at være i fuld overensstemmelse med de relevante strukturelle krav, der er fastlagt i direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF, 77/99/EØF, 94/65/EF, 92/46/EØF og 91/493/EØF.

(4)

De 39 virksomheder, som på nuværende tidspunkt er langt fremme med forbedringerne, har afgivet pålidelige forsikringer om, at de råder over de nødvendige midler til at udbedre de resterende mangler inden for en kort periode, og har modtaget en positiv udtalelse fra den lettiske fødevare- og veterinærtjeneste om de sidste faser af forbedringsarbejdet.

(5)

Der foreligger for Letlands vedkommende detaljerede oplysninger om manglerne hos de enkelte virksomheder.

(6)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Letland til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af Fællesskabets veterinærlovgivning, er det derfor som en ekstraordinær overgangsforanstaltning berettiget at give Letland, på dette lands anmodning, tilladelse til en overgangsordning for de 39 virksomheder.

(7)

Overgangsordningen bør, i betragtning af at forbedringsarbejdet på de 39 virksomheder er langt fremme, begrænses til en varighed på højst 12 måneder.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   De virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, indsættes i tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003, jf. kapitel 4, afdeling B, afsnit I, punkt 1, i bilag VIII til tiltrædelsesakten.

2.   For de virksomheder, der er opført i bilaget til denne beslutning, gælder bestemmelserne i kapitel 4, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra b), i bilag VIII til tiltrædelsesakten.

Artikel 2

Denne beslutning finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da fra datoen herfor.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk omfattet af overgangsordningen

Del 1

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Kød

Overgangsordningen udløber

Virksomhedernes aktivitet

Fersk kød, slagtning, opskæring

Kødprodukter

Hakket kød, tilberedt kød

1.

002625

Ardeks, Limited liability company, Darza street 19, Saldus, LV 3801

 

x

x

31.12.2004

2.

LV 07 G

Jelgavas galas kombinats, Holding company, Savienibas street 8, Jelgava, LV 3001

x

x

x

31.12.2004

3.

002029

Kompeksim Nakotne, Limited liability company, »Nakotne«' Gludas parish, Jelgavas district

LV 3013

x

 

 

31.12.2004

4.

LV 09 G

Lido, Limited liability company

Kengaraga street 3, Riga,

LV 1063

 

x

x

31.12.2004

5.

000054

Zalites, Farm »Zalites«, Otanku parish, Liepajas district,

LV 3474

x

 

 

31.12.2004

6.

LV 33 G

Vilattrans, Sole proprietor enterprises, »Silakrogs«, Ropazu parish, Rigas district, LV 2135

 

 

x

31.12.2004

7.

LV 26 G

Ruks Cesu galas kombinats, Joint Stock Company, Miera street 19, Cesis, LV 4101

 

x

x

31.12.2004

8.

005583

BLC Limited liability company

Jurkalnes street 4, Riga,

LV 1046

 

x

x

31.12.2004

9.

005579

Forevers, Limited liability company, Maskavas street 433, Riga, LV 1063

x

x

x

31.12.2004

10.

007226

Rubus, Limited liability company, »Bunci«, Salaspils, Rigas district, LV 2219

Abelu street 4, Salaspils, Rigas district, LV 2169

x

x

x

31.12.2004

11.

001441

Savati, Limited liability company, Jurkalnes street 47a, Riga, LV 1046

 

x

x

31.12.2004

12.

007483

AIBI, Ltd, Inesu parish, Cesu district, LV 4123

x

 

 

31.12.2004

13.

LV 02 G

Balticovo, Joint Stock Company

Iecava, Bauskas district,

LV 3913

x (9)

 

 

31.12.2004

Del 2

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Mælk og mejeriprodukter

Overgangsordningen udløber

Virksomhedernes aktivitet

Mælk og mælkebaserede produkter

1.

007490

Smiltenes piens Rauna's dairy plant, Holding company

Cesu street 2a, Rauna, Cesis district, LV-4131

x

31.12.2004

2.

005808

Rankas piens Jaunpiebalga's dairy plant, Holding company

Sporta street 4, Jaunpiebalga, Cesis district, LV-4125

x

31.12.2004

3.

LV 002P

Straupe, Milk co-operative association »Pienotava», Straupe parish, Cesis district, LV-4152

x

31.12.2004

4.

LV 005P

Valmieras piens Rujienas pienotava, Holding company

Upes street 5, Rujiena, Valmiera district, LV-4240

x

31.12.2004

5.

000530

DK Daugava, Ltd, Serene parish, Aizkraukle district, LV-5123

x

31.12.2004

6.

006697

Ozols Kalnu dairy plant, Ltd

Briezkalni», Nigrande parish, Saldus district, LV-3899

x

31.12.2004

7.

LV 007P

Kraslavas piens Holding company, Izvaltas street 2, Kraslava, LV-5601

x

31.12.2004

8.

002137

Latgales piens Holding company

Muitas street 3, Daugavpils,

LV-5403

x

31.12.2004

9.

LV 015P

Zemgales piens Holding company, Viestura street 14, Jelgava, LV-3001

x

31.12.2004

10.

004344

Neretas pienotava Milk co-operative association, Dzirnavu street 6, Nereta parish, Aizkraukle district, LV-5118

x

31.12.2004

11.

002864

Ludzas piensaimnieks Holding company Rupniecibas street 2, Ludza LV-5701

x

31.12.2004

12.

LV 003P

Druvas partika Holding company, Kuldigas soseja 4, Saldus parish, Saldus district

LV-3862

x

31.12.2004

13.

010934

Licisi Farm, »Licisi«, Cenas parish, Jelgava district,

LV-3042

x

31.12.2004

Del 3

Nr.

Veterinært autorisationsnummer

Virksomhedens navn og adresse

Sektor: Fisk

Overgangsordningen udløber

Virksomhedens aktivitet

Fisk og fiskevarer

1.

LV 72 Z

Svani, Limited liability company

x

31.12.2004

2.

LV 38 Z

Roja F.C.T., Limited liability company, »Kroni«, Valdemarpils parish, Talsu district, LV-3260

x

31.12.2004

3.

LV 93 Z

Kurzemes partika, Limited liability company, »Komplekss«, Kandavas parish, Tukuma district, LV-3120

x

31.12.2004

4.

LV 46 Z

Ulmes, Limited liability company, Plienciems, Engures parish, Tukuma district,

x

31.12.2004

5.

LV 04 Z

Ventspils ZKK, Joint-stock Company, Enkuru street 12, Ventspils, LV-3601

x

31.12.2004

6.

LV 48 Z

Korall Plus, Joint-stock Company, Rujienas street 31, Mazsalaca, Valmieras district, LV-4215

x

31.12.2004

7.

009432

Taimins, Limited liability company, »Reproduktors«, Laucienas parish, Talsu district, LV-3285

x

31.12.2004

8.

LV 115 Z

Zila laguna, Limited liability company, Kalkunes street 2, Kalkunes parish, Daugavpils district, LV-5412

x

31.12.2004

9.

LV 64 Z

Ventspils zvejas osta, Limited liability company, Mednu street 40, Ventspils, LV-3601

x

31.12.2004

10.

LV 85 Z

Dunte Plus, Limited liability company, »Varzas«, Skultes parish, Limbazu district,

LV-4025

x

31.12.2004

11.

LV 60 Z

Berzciems, Limited liability company, Berzciems, Engures parish, Tukuma district, LV-3112

x

31.12.2004

12.

LV 77 Z

Alants, Sole proprietor enterprises, »Airi«, Lapmezciema parish, Tukuma district, LV-3118

x

31.12.2004

13.

LV 58 Z

Zvani, Limited liability company

Ezeru street 29, Talsi, LV-3201

x

31.12.2004


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4)  EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(5)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

(6)  EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(7)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(8)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(9)  Virksomheden beskæftiger sig med fersk fjerkrækød.


7.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/63


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/461/EF af 29. april 2004 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 156 af 30. april 2004 )

Beslutning 2004/461/EF læses således:

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. april 2004

om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF

(meddelt under nummer K(2004) 1714)

(EØS-relevant tekst)

(2004/461/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvaliteten (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 96/62/EF etablerer en ramme for vurdering og styring af luftkvaliteten og bestemmer, at der skal fastsættes detaljerede arrangementer for indberetning af oplysninger om luftkvalitet.

(2)

Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften (2) fastsætter grænseværdier, som skal overholdes inden en fastlagt måldato.

(3)

Kommissionens beslutning 2001/839/EF af 8 november 2001 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til direktiv 96/62/EF og Rådets direktiv 1999/30/EF (3) fastsatte en model, som medlemsstaterne skulle bruge til indberetning af oplysningerne om luftkvalitet, som krævedes i henhold til disse direktiver.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/69/EF af 16. november 2000 om grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften (4) fastsætter grænseværdier, som skal overholdes fra en bestemt måldato. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/3/EF af 12. februar 2002 om luftens indhold af ozon (5) fastsætter målværdier og langsigtede mål samt informations- og varslingstærskelværdier, som udløser visse forpligtelser. Regelmæssig indberetning fra medlemsstaterne er en integreret del af direktiverne og er — sammenholdt med direktiv 96/62/EF — uundværlig ved kontrollen af overholdelsen af forpligtelserne.

(5)

Herudover skal en række punkter, som er fastsat i artikel 11 i direktiv 96/62/EF vedrørende de forurenende stoffer, som er omfattet af direktiv 1999/30/EF, 2000/69/EF og 2002/3/EF, indberettes hvert år.

(6)

I overensstemmelse med direktiv 1999/30/EF skal bestemmelser om rapportering i henhold til Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. juli 1980 om grænseværdier og vejlededende værdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svævestøv (6), Rådets direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften (7) og Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid (8) ophæves med virkning fra den 19. juli 2001, skønt grænseværdierne i disse direktiver forbliver i kraft frem til 2005 for direktiv 80/779/EØF og 82/884/EØF, og frem til 2010 for direktiv 85/203/EØF, og rapporteringen om overskridelser af disse grænseværdier videreføres i henhold til artikel 9, stk. 6, i direktiv 1999/30/EF.

(7)

For at sikre, at de ønskede oplysninger leveres i det korrekte format, bør medlemsstaterne forpligtes til at indsende disse på grundlag af et standardiseret spørgeskema.

(8)

Det spørgeskema, der er fastlagt i henhold til beslutning 2001/839/EF bør udvides til også at omfatte de årlige indberetningsforpligtelser, som udspringer af direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF, samtidig med at der bør indføres nogle ændringer i forbindelse med direktiv 1999/30/EF, som tydeliggør direktivet og sikrer en bedre vurdering af indberetningerne.

(9)

Beslutning 2001/839/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 12, stk. 2, i direktiv 96/62/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne anvender det spørgeskema, der er vist i bilaget, til deres indberetning af oplysninger, som skal fremsendes hvert år jf. artikel 11, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i direktiv 96/62/EF, og følgende bestemmelser:

artikel 3, stk. 1, 3 og 4, artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 1, 2, 4 og 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, 2 og 3 samt artikel 9, stk. 6, i direktiv 1999/30/EF

artikel 3, stk. 1, artikel 4 og artikel 5, stk. 1, 2, 3 og 5, i direktiv 2000/69/EF

artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 5, artikel 9, stk. 1 og 3, samt artikel 10, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra b), i direktiv 2002/3/EF.

Artikel 2

Beslutning 2001/839/EF ophæves hermed.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

BILAG

Rapporteringsspørgeskema

vedrørende

Rådets direktiv 96/62/EF om vurdering og styring af luftkvaliteten og 1999/30/EF om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/69/EF om grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften og 2002/3/EF om luftens indhold af ozon

MEDLEMSSTAT:……………………………………………………………………..

KONTAKTADRESSE:…………………………………………………...

REFERENCEÅR:…………………………………………………...

UDFYLDT DEN:…………………………………………………………..

I de følgende formularer skelnes der mellem oplysninger, som medlemsstaterne er retligt forpligtet til at rapportere, og oplysninger, som medlemsstaterne frivilligt kan rapportere. Oplysninger, for hvilke der ikke er rapporteringspligt, er trykt i kursiv.

Mange af de nedenstående formularer indeholder et ubegrænset antal rækker og kolonner, som kan udfyldes. I denne beskrivelse af formularen er der vist 3 tomme rækker eller kolonner til udfyldelse, og med en stiplet linje angives, at formularen bør udvides efter behov.

Ud over de formularer, som medlemsstaterne skal udfylde, findes der også nogle tabeller. Tabellerne indeholder oplysninger som f.eks. fastsatte koder, som ikke må ændres af medlemsstaten.

Oversigt over formularer

Formular 1

Navn og adresse på kontaktinstansen

Formular 2

Afgrænsning af zoner og bymæssige områder

Formular 3

Stationer og målemetoder i forbindelse med vurdering jf. 1999/30/EF og 2000/69/EF

Formular 4

Stationer, der anvendes til vurdering af ozon, herunder nitrogendioxid og nitrogenoxider i forhold til ozon

Formular 5

Stationer og målemetoder, som anvendes til vurdering af anbefalede flygtige organiske forbindelser

Formular 6

Stationer og målemetoder, som anvendes til vurdering af andre ozonprækursorer

Formular 7

Metoder, som anvendes til prøveudtagning og måling af PM10, PM2,5 og ozonprækursorer: medlemsstaterne kan evt. definere yderligere koder

Formular 8

Liste over zoner og bymæssige områder, hvor niveauerne overskrider eller ikke overskrider grænseværdierne eller grænseværdierne plus tolerancemargen

Formular 9

Liste over zoner og bymæssige områder, hvor niveauerne overskrider eller ikke overskrider grænseværdierne eller langsigtede mål for ozon

Formular 10

Liste over zoner og bymæssige områder, hvor niveauerne overskrider eller ikke overskrider den øvre vurderingstærskel eller nedre vurderingstærskel, og herunder oplysninger om anvendelsen af supplerende vurderingsmetoder.

Formular 11

Individuelle overskridelser af grænseværdier eller grænseværdier plus tolerancemargen

Formular 12

Årsager til individuelle overskridelser: medlemsstaten kan definere yderligere koder

Formular 13

Individuelle overskridelser af tærskelværdier for ozon

Formular 14

Overskridelse af målværdier for ozon

Formular 15

Årlige statistikker for ozon

Formular 16

Årsgennemsnit for koncentration af ozonprækursorer

Formular 17

Overvågningsdata for SO2-niveauer som timinuttersgennemsnit

Formular 18

Overvågningsdata for PM2,5-niveauer som gennemsnit over 24 timer

Formular 19

Supplerende vurdering: Tabelresultater og anvendte metoder

Formular 20

Liste over henvisninger til yderligere vurderingsmetoder, jf. formular 19

Formular 21

Overskridelser af grænseværdier for SO2 fra naturlige kilder

Formular 22

Naturlige SO2-kilder: medlemsstaten kan definere yderligere koder

Formular 23

Overskridelser af grænseværdier for PM10 som følge af naturbegivenheder

Formular 24

Overskridelser af grænseværdier for PM10 som følge af sandspredning på veje om vinteren

Formular 25

Høringer om grænseoverskridende forurening

Formular 26

Overskridelser af de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 80/779/EØF, 82/884/EØF og 85/203/EØF

Formular 27

Årsager til overskridelser af de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 80/779/EØF, 82/884/EØF og 85/203/EØF: medlemsstaten kan definere yderligere koder

Tabeloversigt

Tabel 1

Metoder, som anvendes til prøveudtagning og måling af PM10, PM2,5 og ozonprækursorer: standardkoder

Tabel 2

Årsager til individuelle overskridelser: standardkoder

Tabel 3

Statistiske parametre, som skal anvendes i koncentrationskort

Tabel 4

Naturlige SO2-kilder: standardkoder

Tabel 5

Naturbegivenheder, som medfører overskridelser af grænseværdierne for PM10: standardkoder

Formular 1:   Navn og adresse på kontaktinstansen

Kontaktinstansens navn

 

Postadresse

 

Kontaktpersonens navn

 

Kontaktpersonens tlf.

 

Kontaktpersonens fax

 

Kontaktpersonens e-mail

 

Evt. yderligere bemærkninger

 

Note til formular 1:

Medlemsstaten anmodes om at anføre navnet på kontaktinstansen og om muligt navnet på den person på nationalt niveau, som Kommissionen om nødvendigt kan kontakte om enkeltheder vedrørende dette spørgeskema.

Formular 2:   Afgrænsning af zoner og bymæssige områder (96/62/EF, artikel 5 og artikel 11, stk. 1, litra b))

 

Zoner

Zonens fulde navn

 

 

 

Zonens kode

 

 

 

Forurenende stoffer, evt. med særskilte beskyttelsesmål, som gælder for området

 

 

 

Type [ag/nonag]

 

 

 

Areal (km 2 )

 

 

 

Befolkning

 

 

 

Koordinathjørne

 

 

 

Koordinathjørne

 

 

 

Koordinathjørne

 

 

 

Noter til formular 2:

(1)

Medlemsstaten skal ikke kun angive zonens navn, men også en unik zonekode.

(2)

Medlemsstaten skal anføre det eller de forurenende stoffer, der er relevante for området, med følgende koder: »S« for SO2, »N« for NO2/NOx, »P« for PM10 og »L« for bly, »B« for benzen, »C« for carbonmonoxid og »O« for ozon, adskilt af et semikolon, eller »A« hvis alle disse stoffer er relevante for zonen. Hvis en zone derudover er særskilt udpeget med henblik på beskyttelse af sundheden, økosystemer og plantevæksten, anvendes følgende koder: »SH« for beskyttelse af sundheden mod SO2, »SE« for beskyttelse af økosystemer mod SO2, »NH« for beskyttelse af sundheden mod NO2 og »NV« for beskyttelse af plantevæksten mod NOx.

(3)

Det skal angives, om zonen er et bymæssigt område (kode: »ag«) eller ej (kode: »nonag«).

(4)

Medlemsstaterne kan evt. anføre zonens areal og befolkningsantal for således at muliggøre yderligere databehandling på europæisk niveau.

(5)

Med henblik på den videre behandling anmodes medlemsstaterne om at udfylde zonens koordinathjørner i et standardformat (polygoner, hvor der anvendes geografiske koordinatsæt svarende til ISO 6709: geografisk længde og bredde). Medlemsstaten anmodes om at levere et særskilt kort over zonerne (som en elektronisk fil eller en papirudgave) for at lette en korrekt fortolkning af zonedataene. Medlemsstaten skal som minimum enten angive zonegrænserne i formular 2 eller vedlægge et kort.

Formular 3:   Stationer og målemetoder i forbindelse med vurdering jf. 1999/30/EF (bilag IX) og 2000/69/EF (bilag VII)

Stationskode

Lokal stationskode

Zone- kode(r)

Anvendt iht. direktivet

Anvendt iht. direktivet / målemetode kode for PM10 og PM2,5

Anvendt korrektionsfaktor eller -formel

Stationens funktion

SO2

NO2

NOx

Bly

Benzen

CO

PM10

PM2,5

PM10

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 3:

(1)

I formular 3 og andre formularer i dette spørgeskema henviser »stationskode« til den kode, som anvendes i forbindelse med dataudveksling i henhold til beslutning 97/101/EF om udveksling af information. »Lokal stationskode« er den kode, der anvendes inden for medlemsstaten eller regionen.

(2)

I den tredje kolonne bedes medlemsstaten angive den/de zoner for ozon, hvor stationen befinder sig. Hvis der angives mere end én zone, adskilles koderne med et semikolon.

(3)

Medlemsstaten anmodes om at anvende kolonnerne med overskriften »SO2«, »NO2«, »NOx«, »Bly«, »Benzen« og »CO« til at angive, om målingen anvendes til vurdering jf. henholdsvis direktiv 1999/30/EF eller 2000/69/EF, idet det markeres med »y«, hvis målingen anvendes, og cellen udfyldes ikke, hvis den ikke anvendes. Det bør bemærkes, at afkrydsningen af NOx indebærer, at stationen befinder sig på en lokalitet, hvor grænseværdien for beskyttelse af plantevæksten finder anvendelse. Hvis stationen befinder sig i umiddelbar nærhed af specifikke blykilder, jf. bilag IV til direktiv 1999/30/EF, anmodes medlemsstaten om at markere med »SS« i stedet for »y«.

(4)

Medlemsstaten bør anvende kolonnerne med overskriften »PM10« og »PM2,5« til at angive, om målingen anvendes til vurdering i henhold til direktiv 1999/30/EF, og samtidig angive den anvendte målemetode. Hvis målemetoden anvendes til vurdering i henhold til direktivet, skal medlemsstaten angive koden for målemetoden (se note 5); hvis målingen ikke anvendes til vurdering i henhold til direktivet, udfyldes cellen ikke. Der stilles ikke krav til formel vurdering af PM2,5-niveauer, jf. artikel 6 i direktiv 96/62/EF.

(5)

Koden for den metode, der anvendes til at måle PM10 og PM2,5, kan angives med en af standardkoderne i dette spørgeskema (se tabel 1), eller medlemsstaten kan definere en kode, som henviser til en særskilt liste over metoder beskrevet af medlemsstaten (se formular 7). Medlemsstatens beskrivelse kan også være en henvisning til et særskilt dokument, der vedlægges spørgeskemaet. Hvis målemetoden er ændret i årets løb, anmodes medlemsstaten om at anføre begge målemetoder: først den metode, der er anvendt i den længste periode i årets løb, efterfulgt af den anden og adskilt af et semikolon.

(6)

Hvis målingen af PM10 eller PM2,5 ikke er foretaget med henholdsvis referencemetoden eller den foreløbige referencemetode i bilag IX til direktiv 1999/30/EF, anmodes medlemsstaten om at angive den korrektionsfaktor, som de målte koncentrationer er multipliceret med for at opnå de koncentrationer, der er rapporteret i dette spørgeskema, eller at angive den tilsvarende korrektionsformel. Hvis der er anvendt en korrektionsformel, kan der anvendes et frit format, hvor den målte koncentration bør benævnes »CM« og den rapporterede koncentration »CR«, og det anbefales at bruge formatet CR = f(CM). Hvis metodens resultater er dokumenteret ækvivalente uden korrektion, anmodes medlemsstaten om at angive dette ved at anføre værdien »1« under korrektionsfaktor eller -formel.

(7)

»Stationens funktion« angiver, om stationen er beliggende på en lokalitet, hvor a) grænseværdierne for beskyttelse af sundheden, SO2-grænseværdien for beskyttelse af økosystemer, NOx-grænseværdien for beskyttelse af plantevæksten finder anvendelse (kode »HEV«), b) alene grænseværdierne for beskyttelse af sundheden og SO2-grænseværdien for beskyttelse af økosystemer finder anvendelse (kode »HE«), c) alene grænseværdierne for beskyttelse af sundheden og NOx-grænseværdien for beskyttelse af plantevæksten finder anvendelse (kode »HV«) eller d) alene grænseværdierne for beskyttelse af sundheden finder anvendelse (kode »H«).

Formular 4:   Stationer, der anvendes til vurdering af ozon, herunder nitrogendioxid og nitrogenoxider i forhold til ozon (2002/3/EF, bilag III, IV, VI)

Stationskode

Lokal stationskode

Zonens kode

Type station

Anvendelse i forhold til direktiv 2002/3/EF

O3

NO2

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 4:

(1)

I den tredje kolonne bedes medlemsstaten angive den zone, hvor stationen befinder sig.

(2)

Medlemsstaten anmodes om at anvende kolonnerne med overskriften »O3«, »NO2« og »NOx« til at angive, om målingen anvendes til vurdering i henhold til direktiv 2002/3/EF, idet det markeres med »y«, hvis målingen anvendes, og cellen udfyldes ikke, hvis den ikke anvendes. Kolonnen med overskriften »NO2« angiver måling som omtalt i direktiv 2002/3/EF, artikel 9, stk. 1, og kolonnen med overskriften »NOx« angiver måling som omtalt i direktiv 2002/3/EF, artikel 9, stk. 3.

(3)

»Type station« er defineret i henhold til direktiv 2002/3/EF, bilag IV. Der bør anvendes følgende koder: »U« for by, »S« for forstad, »R« for landdistrikt og »RB« for baggrundskoncentrationer i landdistrikter.

Formular 5:   Stationer og målemetoder, som anvendes til vurdering af anbefalede flygtige organiske forbindelser (2002/3/EF bilag VI)

 

Stationer

Stationskode

 

 

 

Lokal stationskode

 

 

 

Zonekode vedrørende ozon

 

 

 

Ethan

 

 

 

Ethylen

 

 

 

Acetylen

 

 

 

Propan

 

 

 

Propen

 

 

 

n-Butan

 

 

 

i-Butan

 

 

 

1-Buten

 

 

 

trans-2-Buten

 

 

 

cis-2-Buten

 

 

 

1.3-Butadien

 

 

 

n-Pentan

 

 

 

i-Pentan

 

 

 

1-Penten

 

 

 

2-Penten

 

 

 

Isopren

 

 

 

n-Hexan

 

 

 

i-Hexan

 

 

 

n-Heptan

 

 

 

n-Octan

 

 

 

i-Octan

 

 

 

Benzen

 

 

 

Toluen

 

 

 

Ethylbenzen

 

 

 

m+p-Xylen

 

 

 

o-Xylen

 

 

 

1,2,4-Trimethylbenzen

 

 

 

1,2,3-Trimethylbenzen

 

 

 

1,3,5-Trimethylbenzen

 

 

 

Formaldehyd

 

 

 

Hydrocarboner i alt, bortset fra methan

 

 

 

Noter til formular 5:

(1)

I formular 5 bør medlemsstaten for hver station og hvert stof, der vurderes i henhold til direktiv 2002/3/EF, artikel 9, stk. 3, angive målemetoden med en af standardkoderne i dette spørgeskema (se tabel 1), eller en kode defineret af medlemsstaten (se formular 7).

(2)

Indberetningsforpligtelserne for ozonprækursorer skal omfatte »relevante flygtige organiske forbindelser«, men listen i formular 5 er kun en anbefaling jf. bilag VI til direktiv 2002/3/EF.

Formular 6:   Stationer og målemetoder, som anvendes til vurdering af andre ozonprækursorer (2002/3/EF bilag VI)

 

Stationer

Stationskode

 

 

 

Lokal stationskode

 

 

 

Zonekode for ozon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note til formular 6:

I den yderste venstre kolonne i formular 6 bør medlemsstaten anføre andre ozonprækursorer end dem, der er anført i formular 5, som vurderes jf. direktiv 2002/3/EF, artikel 9, stk. 3. I formular 6 bør medlemsstaten for hver station og hvert stof, der vurderes, angive målemetoden med en af standardkoderne i dette spørgeskema (se tabel 1), eller en kode defineret af medlemsstaten (se formular 7). Note 2 til formular 5 gælder ligeledes for formular 6.

Tabel 1:   Metoder, som anvendes til prøveudtagning og måling af PM10, PM2,5 og ozonprækursorer: standardkoder1)

Metodens kode

Beskrivelse

M1

PM10 eller PM2,5: Beta-absorption

M2

PM10 eller PM2,5: Gravimetri for PM10 og/eller PM2,5 — kontinuerlig måling

M2dxxx

PM10 eller PM2,5: Gravimetri for PM10 og/eller PM2,5 — stikprøvemålinger; xxx er antallet af målte dage. Eksempel: stikprøvemåling 180 dage om året angives med M2d180.

M3

PM10 eller PM2,5: Oscillerende mikrovægt for PM10 og/eller PM2,5

M4

Total NMHC: automatisk, semikontinuerlig overvågning, NMHC beregnes ud fra total HC minus methan; FID

M5

Total NMHC: automatisk, semikontinuerlig overvågning efter chromatografisk separation af NMHC fra methan; FID

M6

Individuelle VOC: automatisk prøveudtagning og online-analyse; kryogen forkoncentration af prøveemne, derefter GC/FID (MS)-analyse

M7

Individuelle VOC: prøveudtagning (whole air canister sampling); offline-analyse vha. GC/FID (MS)

M8

Individuelle VOC: aktiv prøveudtagning med fast absorbent; offline-analyse vha. GC/FID (MS) efter desorption med opløsningsmiddel eller varme

M9

Individuelle VOC: diffusionsprøveudtagning med fast absorbent; offline-analyse vha. GC/FID (MS) efter desorption med opløsningsmiddel eller varme

M10subkode (2)

Formaldehyd: prøveudtagning med DNPH; offline-analyse af hydrazoner vha. HPLC med UV-detektor (360 nm).

M11subkode 1

Formaldehyd: prøveudtagning med HMP; offline-analyse af oxazolidin vha. GC-NPD

M12subkode 2

Formaldehyd: prøveudtagning med bisulfit og chromotropic acid; offline-analyse vha. spektrometri (580 nm)

(1)

DNPH: Dinitrophenylhydrazin; FID: Flame Ionisation Detection (FID-detektor); GC: Gaschromatografi; HC: hydrocarboner; HMP: Hydroxy-methyl-piperidin; HPLC: High Pressure Liquid Chromatography (væskechromatografi med høj opløsning); MS: Massespektrometer; NMHC: Hydrocarboner, bortset fra methan; NPD: Nitrogen and Phosphorus Detector (NPD-detektor); UV: ultraviolet; VOC: Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser).

(2)

Ved prøveudtagning med impinger: brug underkode »IM«; aktiv prøveudtagning på absorbent: underkode »AS«; diffusionsprøveudtagning: underkode »DI«. Eksempel: »M10AS«.

Formular 7:   Metoder, som anvendes til prøveudtagning og måling af PM10, PM2,5 og ozonprækursorer: medlemsstaterne kan definere yderligere koder (1999/30/EF, bilag IX og 2002/3/EF, bilag VI)

Metodens kode

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

Formular 8:   Liste over zoner og bymæssige områder, hvor niveauerne overskrider eller ikke overskrider grænseværdierne eller grænseværdierne plus tolerancemargen (LV+MOT) (direktiv 96/62/EF, artikel 8, 9 og 11, direktiv 1999/30/EF, bilag I, II, III og IV samt direktiv 2000/69/EF, bilag I og II)

- Formular 8a:   Liste over zoner i relation til overskridelse af grænseværdierne for SO2

Zonens kode

LV for sundhedsbeskyttelse (timegennemsnit)

LV for sundhedsbeskyttelse (gennemsnit over 24 timer)

LV for beskyttelse af økosystemer (årsgennemsnit)

LV for beskyttelse af økosystemer (vintergennemsnit)

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

>LV

≤ LV

>LV

≤ LV

>LV

≤ LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 8b:   Liste over zoner i relation til overskridelse af grænseværdierne for NO2/NOx

Zonens kode

LV for sundhedsbeskyttelse (timegennemsnit)

LV for sundhedsbeskyttelse (årsgennemsnit)

LV for beskyttelse af plantevæksten

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

>LV

≤LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 8c:   Liste over zoner i relation til overskridelse af grænseværdierne for PM10

Zonens kode

LV (gennemsnit over 24 timer) Fase 1

LV (årsgennemsnit) Fase 1

LV (gennemsnit over 24 timer) Fase 2

LV (årsgennemsnit) Fase 2

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

>LV

≤LV

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 8d:   Liste over zoner i relation til overskridelse af grænseværdierne for bly

Zonens kode

LV

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 8e:   Liste over zoner i relation til overskridelse af grænseværdierne for benzen

Zonens kode

LV

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

Art 3(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 8f:   Liste over zoner i relation til overskridelse af grænseværdierne for carbonmonoxid

Zonens kode

LV

>LV + MOT

≤LV + MOT; >LV

≤LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 8:

(1)

Kolonneoverskrifterne skal tolkes på følgende måde:

>LV + MOT:

større end grænseværdien plus tolerancemargen,

≤LV + MOT; >LV:

mindre eller lig med grænseværdien plus tolerancemargen, men større end grænseværdien,

≤LV:

mindre end eller lig med grænseværdien,

>LV:

større end grænseværdien

SS:

skyldes specifikke kilder, se note 7.

Art 3, stk. 2

fristforlængelse godkendt, se note 8.

(2)

»> LV + MOT« skal læses som »> LV«, når tolerancemargen er faldet til 0 %. I dette tilfælde skal kolonnen med overskriften »≤LV + MOT; > LV« ikke anvendes.

(3)

Hvis kolonneoverskriften beskriver en zones status, markeres dette med »y«.

(4)

Hvis overskridelserne er konstateret på grundlag af modelberegninger, markeres dette med »m« i stedet for »y«.

(5)

Grænseværdier for beskyttelse af økosystemer og plantevæksten afkrydses kun, når der er sket overskridelser i områder, hvor disse grænseværdier finder anvendelse. For zoner, hvor der ikke er nogen områder, hvor disse grænseværdier gælder, markeres kolonnen »≤LV« med »n«.

(6)

Vintergennemsnittet defineres som perioden fra den 1. oktober i det år, der går forud for referenceåret, til den 31. marts i referenceåret.

(7)

Hvis den i formular 8d anførte overskridelsesstatus udelukkende skyldes overskridelser i et område, der befinder sig i umiddelbar nærhed af specifikke kilder, som er udpeget i overensstemmelse med bilag IV til direktiv 1999/30/EF, anmodes medlemsstaten om at markere dette med et »y« i kolonnen med overskriften »SS«.

(8)

I Formular 8e henviser »LV« til den grænseværdi, der er anført i direktiv 2000/69/EF, bilag I. For zoner, hvor Kommissionen har godkendt en forlængelse af tidsfristen for benzen jf. artikel 3, stk. 2, i direktiv 2000/69/EF, skal medlemsstaten anføre dette ved at markere kolonnen »Art. 3, stk. 2« med »y«.

Formular 9:   Liste over zoner og bymæssige områder, hvor niveauerne overskrider eller ikke overskrider grænseværdierne eller langsigtede mål for ozon (2002/3/EF, bilag I)

Zonens kode

Tæskelværdi for sundhedsbeskyttelse

Tærskelværdi for beskyttelse af plantevæksten

>TV

≤TV; >LTO

≤LTO

>TV

≤TV; >LTO

≤LTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 9:

Kolonneoverskrifterne skal tolkes på følgende måde:

>TV:

større end målværdien for ozon

≤TV; >LTO :

mindre end eller lig med målværdien, men over det langsigtede mål for ozon

≤LTO:

mindre end eller lig med det langsigtede mål for ozon.

(1)

Hvis kolonneoverskriften beskriver en zones status, markeres dette med »y«.

(2)

Hvis overskridelserne er konstateret på grundlag af modelberegninger, markeres dette med »m« i stedet for »y«.

(3)

Tilstanden vurderes over 3 år for så vidt angår målværdien for sundhedsbeskyttelse og over 5 år for målværdien for plantebeskyttelse.

Formular 10:   Liste over zoner og bymæssige områder, hvor niveauerne overskrider eller ikke overskrider den øvre vurderingstærskel (UAT) eller nedre vurderingstærskel (LAT), og herunder oplysninger om anvendelsen af supplerende vurderingsmetoder (direktiv 96/62/EF, artikel 6, direktiv 1999/30/EF, artikel 7, stk. 3, og bilag V, direktiv 2000/69/EF, artikel 5, stk. 3, og bilag III, og direktiv 2002/3/EF, artikel 9, stk. 1, og bilag VII)

- Formular 10a:   Liste over zoner i relation til overskridelse af vurderingstærskelværdierne for SO2 og supplerende vurdering

Zonens kode

UAT og LAT i relation til LV (gennemsnit over 24 timer)

UAT og LAT i relation til LV for beskyttelse af økosystemer (vintergennemsnit)

SA

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 10b:   Liste over zoner i relation til overskridelse af vurderingstærskelværdierne for NO2/NOx og supplerende vurdering

Zonens kode

UAT og LAT i relation til LV for sundhedsbeskyttelse(timegennemsnit)

UAT og LAT i relation til LV for sundhedsbeskyttelse (årsgennemsnit)

UAT og LAT i relation til LV for beskyttelse af plantevæksten

SA

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 10c:   Liste over zoner i relation til overskridelse af vurderingstærskelværdierne for PM10 og supplerende vurdering

Zonens kode

UAT og LAT (gennemsnit over 24 timer)

UAT og LAT (årsgennemsnit)

SA

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 10d:   Liste over zoner i relation til overskridelse af vurderingstærskelværdierne for bly og supplerende vurdering

Zonens kode

UAT og LAT

SA

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 10e:   Liste over zoner i relation til overskridelse af vurderingstærskelværdierne for benzen og supplerende vurdering

Zonens kode

UAT og LAT

SA

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 10f:   Liste over zoner i relation til overskridelse af vurderingstærskelværdierne for carbonmonoxid og supplerende vurdering

Zonens kode

UAT og LAT

SA

>UAT

≤UAT; >LAT

≤LAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 10g:   Liste over zoner i relation til supplerende vurdering for ozon

Zonens kode

SA

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 10:

(1)

Kolonneoverskrifterne skal tolkes på følgende måde:

>UAT:

større end den øvre vurderingstærskel

≤UAT; >LAT:

mindre end eller lig med den øvre vurderingstærskel, men større end den nedre vurderingstærskel

≤LAT:

mindre end eller lig med den nedre vurderingstærskel

SA:

supplerende vurdering, se note 6.

(2)

Hvis kolonneoverskriften beskriver en zones status, markeres dette med »y«.

(3)

Hvis overskridelserne er konstateret på grundlag af modelberegninger, markeres dette med »m« i stedet for »y«.

(4)

Grænseværdier for beskyttelse af økosystemer afkrydses kun, når der er sket overskridelser i områder, hvor grænseværdier for økosystemer finder anvendelse.

(5)

Overskridelser af UAT og LAT afgøres på basis af referenceåret og de foregående fire år i overensstemmelse med specifikationen i henholdsvis direktiv 1999/30/EF, bilag V, afsnit II, og direktiv 2000/69/EF bilag III, punkt II.

(6)

Medlemsstaten anmodes om i kolonnen med overskriften »SA« at angive, om oplysninger fra faste målestationer er blevet suppleret af oplysninger fra andre kilder, som der er henvist til i artikel 7, stk. 3, i direktiv 1999/30/EF, artikel 5, stk. 3, i direktiv 2000/69/EF og artikel 9, stk. 1 i direktiv 2002/3/EF.

Formular 11:   Individuelle overskridelser af grænseværdierne og grænseværdierne plus tolerancemargen (MOT) (direktiv 96/62/EF, artikel 11, nummer 1), litra a), nummer i) og ii), direktiv 1999/30/EF, bilag I, II, IV og V, og direktiv 2000/69/EF, bilag I og II)

- Formular 11a:   Overskridelse af SO2-grænseværdi plus MOT for sundhedsbeskyttelse (timegennemsnit)

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Time

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11b:   Overskridelse af SO2-grænseværdi for sundhedsbeskyttelse (gennemsnit over 24 timer)

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11c:   Overskridelse af SO2-grænseværdi for beskyttelse af økosystemer (årsgennemsnit)

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11d:   Overskridelse af SO2-grænseværdi for beskyttelse af økosystemer (vintergennemsnit)

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11e:   Overskridelse af NO2-grænseværdi plus MOT for sundhedsbeskyttelse (timegennemsnit)

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Time

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11f:   Overskridelse af NO2-grænseværdi plus MOT for sundhedsbeskyttelse (årsgennemsnit)

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11g:   Overskridelse af NOx-grænseværdi for beskyttelse af plantevæksten

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11h:   Overskridelse af PM10-grænseværdi plus MOT (fase 1, gennemsnit over 24 timer)

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11i:   Overskridelse af PM10-grænseværdi plus MOT (fase 1, årsgennemsnit)

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11j:   Overskridelse af grænseværdien for bly plus MOT

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11k:   Overskridelse af grænseværdien for benzen plus MOT

Zonens kode

Stationskode

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

Artikel 3,stk.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 11l:   Overskridelse af grænseværdien for carbonmonoxid plus MOT

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Niveau (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 11:

(1)

Det er ikke obligatorisk at identificere stationen med stationskoden, men det anbefales dog kraftigt at anføre denne.

(2)

Udtrykket »grænseværdien plus MOT« skal læses som »grænseværdien«, når tolerancemargen er faldet til 0 %.

(3)

»Måned« og »Dag« anføres med deres respektive nummer (1-12 og 1-31). »Time« bør anføres som »1« for timen mellem 00:00 og 01:00 osv.

(4)

Alle overskridelser af grænseværdien plus tolerancemargen ved en given station rapporteres, hvis det samlede antal overskridelser ligger over det tilladte antal. Hvis det samlede antal overskridelser ved en station er mindre end eller lig med det tilladte antal, rapporteres der ikke om overskridelser.

(5)

Årsagen til overskridelsen kan angives med én eller flere af de standardkoder, der er angivet i dette spørgeskema (se tabel 2), eller medlemsstaten kan definere en kode, som henviser til en særskilt liste over årsager beskrevet af medlemsstaten (se formular 12). Hvis der angives mere end én årsag, adskilles koderne med et semikolon. Medlemsstatens beskrivelse kan også være en henvisning til et særskilt dokument, der vedlægges spørgeskemaet.

(6)

For overskridelser i zoner, hvor Kommissionen har godkendt en forlængelse af tidsfristen jf. artikel 3, stk. 2, i direktiv 2000/69/EF, anmodes medlemsstaten om at anføre dette ved at markere kolonnen »Art. 3, stk. 2« med »y«.

(7)

Hvis der ikke er observeret overskridelser ud over det tilladte antal overskridelser, bedes medlemsstaten anføre »Ingen overskridelser« i den venstre celle i den første række.

Tabel 2:   Årsager til individuelle overskridelser: standardkoder

Årsagskode

Beskrivelse

S1

Tæt trafikeret bymidte

S2

Nær ved en større vej

S3

Lokal industri og herunder elproduktion

S4

Brydning af stenmaterialer eller minedrift

S5

Boligopvarmning

S6

Utilsigtet udslip fra en industriel kilde

S7

Utilsigtet udslip fra en ikke-industriel kilde

S8

Naturlig(e) kilde(r) eller naturbegivenhed(er)

S9

Sandspredning på veje om vinteren

S10

Transport af luftforurening, som stammer fra kilder uden for medlemsstaten

S11

Lokal benzintank

S12

Parkeringsanlæg

S13

Benzenlager

Formular 12:   Årsager til individuelle overskridelser: medlemsstaterne kan evt. definere yderligere koder (direktiv 96/62/EF, artikel 11, stk. 1, litra a), nummer i) og ii), direktiv 1999/30/EF, bilag I, II, IV og V, og direktiv 2000/69/EF, bilag I og II)

Årsagskode

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

Formular 13:   Individuelle overskridelser af tærskelværdierne for ozon (2002/3/EF, artikel 10, stk. 2, litra b), og bilag III)

- Formular 13a:   Overskridelse af informationstærskelværdierne for ozon

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Højeste timegennemsnit for ozonkoncentrationen (mg/m3) i overskridelsesperioden

Årsagskode(r)

Starttidspunkt for overskridelsesperioden

Samlet antal timer med overskridelse

Timegennemsnit for NO2-koncentration (mg/m3) ved den højeste ozonkoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 13b:   Overskridelse af varslingstærskelværdierne for ozon

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Højeste timegennemsnit for ozonkoncentrationen (mg/m3) i overskridelsesperioden

Årsagskode(r)

Starttidspunkt for overskridelsesperioden

Samlet antal timer med overskridelse

Timegennemsnit for NO2-koncentration (mg/m3) ved den højeste ozonkoncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 13c:   Overskridelse af det langsigtede mål for ozon i forbindelse med sundhedsbeskyttelse

Zonens kode

Stationskode

Måned

Dag

Højeste 8-timersmiddelværdi inden for én dag (mg/m3)

Årsagskode(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 13:

(1)

Se note 5 til formular 11 vedrørende »Årsagskode(r)«.

(2)

13a og 13b: En overskridelsesperiode er en sammenhængende periode på en enkelt kalenderdag, hvor tærskelværdien kontinuerligt var overskredet. En periode kan ikke omfatte timer fra mere end én kalenderdag. Hvis der er mere end én overskridelsesperiode på en kalenderdag, indberettes hver periode for sig.

(3)

Kravet om indberetning af NO2-målinger er begrænset til mindst 50 % af O3-prøveudtagningsstedet (artikel 9, stk. 1, i direktiv 2002/3/EF)

Formular 14:   Overskridelser af målværdierne for ozon (2002/3/EF, artikel 10, stk. 2, litra b), og bilag III)

- Formular 14a:   Stationer, hvor målværdien for ozon i forbindelse med sundhedsbeskyttelse overskrides

Zonens kode

Stationskode

Antal dage med overskridelse pr. kalenderår (3-årsgennemsnit)

Hvis der ikke er anvendt et fuldstændigt og kontinuerligt sæt data for 3 år, angives de kalenderår, der er anvendt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formular 14b:   Stationer, hvor målværdien for ozon i forbindelse med plantebeskyttelse overskrides

Zonens kode

Stationskode

AOT40 (maj-juli) (mg/m3) 5-årsgennemsnit

Hvis der ikke er anvendt et fuldstændigt og kontinuerligt sæt data for 5 år, angives de kalenderår, der er anvendt (mindst 3 år)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter til formular 14:

(1)

Dataene bør være i overensstemmelse med kravene i direktiv 2002/3/EF, bilag I, punkt II, fodnote b og c. Hvis 3- eller 5-årsgennemsnittene ikke kan bestemmes på grundlag af et fuldstændigt og kontinuerligt sæt af årlige data, anføres hvert anvendt år i den yderste højre kolonne — de enkelte år adskilles med et semikolon.

(2)

Formular 14a: Alle overskridelser af målværdien ved en given station rapporteres, hvis det samlede antal overskridelser ligger over det tilladte antal. Hvis det samlede antal overskridelser ved en station er mindre end eller lig med det tilladte antal, rapporteres der ikke om overskridelser.

Formular 15:   Årlige statistikker for ozon (2002/3/EF, artikel 10, stk. 2, litra b), og bilag III)

Zonens kode

Stationskode

AOT40 for plantebeskyttelse (μg/m3.h)

AOT40 for beskyttelse af skove (μg/m3.h)

Årsgennemsnit

Værdi

Antal gyldige data

Værdi

Antal gyldige data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note til formular 15:

Antallet af gyldige data for AOT40 henviser til de tilgængelige timedata i den relevante periode (for plantebeskyttelse: mellem 8:00 og 20:00 fra maj til juli, dvs. højst 1 104 timer, for beskyttelse af skove: mellem 8:00 og 20:00 fra april til september, dvs. højst 2196 timer.

Formular 16:   Årsgennemsnit for ozonprækursorkoncentrationer (2002/3/EF, artikel 10, stk. 2, litra b), og bilag VI)

- Formular 16a:   Årsgennemsnit for koncentrationer af anbefalede flygtige organiske forbindelser

 

Stationer

Stationskode

 

 

 

Ethan

 

 

 

Ethylen

 

 

 

Acetylen

 

 

 

Propan