ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 182

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
19. maj 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 989/2004 af 17. maj 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 151/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 990/2004 af 17 maj 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 151/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland

5

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 991/2004 af 17. maj 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1100/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af siliciumcarbid med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Den Russiske Føderation og Ukraine og om forlængelse af de tilsagn, der blev godtaget ved Kommissionens afgørelse 94/202/EF

18

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 992/2004 af 17. maj 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 3068/92 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af kaliumchlorid med oprindelse i Hviderusland, Rusland og Ukraine

23

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 993/2004 af 17. maj 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 658/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og forordning (EF) nr. 132/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på import af ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår import med oprindelse i Litauen

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 994/2004 af 18. maj 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 995/2004 af 18. maj 2004 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2004 af 18. maj 2004 om ændring af importtold for korn

38

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2004/494/FUSP af 17. maj 2004 om Den Europæiske Unions støtte til oprettelsen af den integrerede politienhed i Den Demokratiske Republik Congo

41

 

*

Rådets fælles aktion 2004/495/FUSP af 17. maj 2004 om støtte til IAEA's aktiviteter under dens nukleare sikkerhedsprogram og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

46

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 989/2004

af 17. maj 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 151/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 8, artikel 11, stk. 3, artikel 21 og artikel 22, litra c),

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 990/2004 (2) ændrede Rådet forordning (EF) nr. 151/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader (i det følgende benævnt »den pågældende vare«) med oprindelse i Rusland (3).

(2)

Toldsatsen på nettoprisen, frit EF's grænse, ufortoldet, for import af den pågældende vare med oprindelse i Rusland fremstillet af Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) er sat til 40,1 % og fremstillet af VizStal Ltd. til 14,7 %.

2.   Undersøgelse

(3)

Den 20. marts 2004 meddelte Kommissionen gennem offentliggørelsen af en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4), at der blev indledt en delvis interimsundersøgelse af de gældende foranstaltninger (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«) i henhold til artikel 11, stk. 3, og artikel 22, litra c), i grundforordningen.

(4)

Den fornyede undersøgelse blev indledt på Kommissionens initiativ for at undersøge, om der som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »udvidelsen«) og under hensyntagen til aspektet med EF’s interesser er behov for at tilpasse foranstaltningerne for at undgå en pludselig og overdreven negativ virkning for alle interesserede parter, herunder brugere, distributører og forbrugere.

3.   Parter, der er berørt af undersøgelsen

(5)

Alle interesserede parter, som Kommissionen har kendskab til, herunder EF erhvervsgrenen, sammenslutninger af producenter eller brugere i EF, eksporterende producenter i det berørte land, importører og importørsammenslutninger og de relevante myndigheder i de berørte lande samt interesserede parter i de ti nye medlemsstater, som tiltræder Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »EU10«), blev underrettet om indledningen af undersøgelsen og fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt, forelægge oplysninger og fremlægge dokumentation inden for den tidsfrist, der var angivet i indledningsmeddelelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt mundtligt.

(6)

I den sammenhæng fremførte følgende interesserede parter deres mening:

a)

EF-producentsammenslutning:

European Confederation of Iron and Steel Industries (Eurofer)

b)

Eksporterende producenter:

Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk.

VizStal Ltd., Ekaterinburg.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(7)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse, dvs. kornorienterede koldvalsede plader og bånd af silicium-elektrisk stål af en bredde på over 500 mm med oprindelse i Rusland henhørende under KN-kode 7225 11 00 og ex 7226 11 00. Varen anvendes til elektromagnetiske apparater og installationer såsom fordelingstransformere.

(8)

I den temmelig vanskelige fremstilling af kornorienterede elektriske plader orienteres kornene i pladernes og båndenes valseretning, således at et magnetfelt ledes effektivt. Den pågældende vare skal opfylde specifikationerne for magnetisk induktion, fluxfaktor og højeste tilladte ommagnetiseringstab. Begge sider af den pågældende vare vil typisk være dækket af et tyndt isolerende lag.

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

1.   Bemærkninger fra interesserede parter i eksporterende lande

(9)

To russiske eksporterende producenter og de russiske myndigheder fremførte, at på grund af antidumpingtoldens høje niveau og som følge af udvidelsen af foranstaltningerne til også at omfatte EU10 ville deres traditionelle handelsstrømme til EU10 blive forstyrret betydeligt.

(10)

De fremførte især, at de pludselige kraftige prisstigninger som følge af den høje antidumpingtold gjorde varen urimeligt dyr til elektromagnetiske apparater og installationer såsom fordelingstransformere.

2.   Bemærkninger fra EF-erhvervsgrenen

(11)

EF-erhvervsgrenen fremførte, at selv om gennemsnitspriserne i EU10 var betydeligt lavere end priserne i Den Europæiske Union i dens sammensætning umiddelbart før den 1. maj 2004 (»EU15«), ville den ikke modsætte sig forslag om at træffe mellemliggende foranstaltninger for en overgangsperiode, såfremt disse ikke påvirkede situationen i negativ retning.

3.   Bemærkninger fra medlemsstaterne

(12)

Myndighederne i visse EU10-medlemsstater fandt, at der burde anvendes særlige overgangsordninger for importen af den pågældende vare fra Rusland efter udvidelsen.

(13)

Der blev i den sammenhæng fremført det argument, at den pågældende vare er af stor betydning for de endelige brugere i industrien i EU10.

4.   Vurdering

(14)

På grundlag af de disponible data og oplysninger blev der foretaget en analyse, som bekræftede, at mængden af import af den pågældende vare fra Rusland til EU10 var betydelig i 2002 og 2003.

(15)

I betragtning af den pågældende vares store betydning for de traditionelle endelige brugere i industrien i EU10 og den relativt høje antidumpingtold blev det derfor konkluderet, at det er i EF’s interesse gradvis at tilpasse de i øjeblikket gældende foranstaltninger for at undgå en pludselig og overdreven negativ virkning for alle interesserede parter.

5.   Konklusion

(16)

Alle disse forskellige aspekter og interesser er taget i betragtning og overvejet som helhed. Det fremgår heraf, at EU10-importørernes og -brugernes interesser ville blive påvirket væsentligt i negativ retning af den pludselige anvendelse af de eksisterende foranstaltninger, hvis disse ikke tilpasses midlertidigt.

(17)

Derimod vil EF-erhvervsgrenens interesser, som den selv bekræftede det, ikke blive påvirket i urimeligt negativ grad, hvis foranstaltningerne tilpasses midlertidigt, idet den i øjeblikket ikke fuldt ud kan tilfredsstille efterspørgslen fra kunderne i EU10.

(18)

Under disse omstændigheder kan det med rimelighed konkluderes, at det ikke er i EF's interesse at anvende de eksisterende foranstaltninger uden en tilpasning, og at den midlertidige tilpasning af de eksisterende foranstaltninger med hensyn til importen af den pågældende vare til EU10 ikke vil være af en sådan art, at den i væsentlig grad undergraver det ønskede handelsbeskyttelsesniveau.

(19)

Med henblik herpå blev der undersøgt forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne beskytte EF-erhvervsgrenen mod skadelig dumping og samtidig tage hensyn til EF’s interesseaspekter ved at mindske antidumpingtoldens økonomiske virkninger for de traditionelle købere i EU10 i perioden med økonomisk tilpasning efter udvidelsen.

(20)

Det forekom, at dette bedst kunne opnås ved at tillade, at de traditionelle eksportmængder fra Rusland til EU10 kan importeres uden antidumpingtold i en overgangsperiode. I den sam¬menhæng vil der for enhver eksport til EU10, der overstiger de traditionelle eksportmængder, ligesom for eksporten til EU15 skulle betales normal antidumpingtold.

6.   Tilsagn

(21)

Efter vurderingen af de forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne tillade en fortsættelse af disse traditionelle eksportstrømme til EU10, fandt man, at det var mest hensigtsmæssigt at godtage frivillige tilsagn fra de samarbejdende parter med elementer vedrørende kvantitative lofter. Derfor fremsatte Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i grundforordningen forslag om tilsagn til de berørte eksporterende producenter, og som følge heraf blev der derefter afgivet tilsagn fra to eksporterende producenter af den pågældende vare i Rusland.

(22)

I den forbindelse skal det bemærkes, at der i overensstemmelse med artikel 22, litra c), i grundforordningen blev taget hensyn til den særlige omstændighed, som udvidelsen udgør, ved fastlæggelsen af bestemmelserne i tilsagnene. De udgør en særlig foranstaltning, i og med at de eksisterende foranstaltninger i kraft heraf tilpasses midlertidigt for det udvidede EU med 25 medlemsstater.

(23)

Importmængderne (»lofterne«) blev derfor fastlagt for de eksporterende producenter i Rusland, med udgangspunkt i deres gennemsnitlige traditionelle eksportmængder til EU10 i 2001, 2002 og 2003. Det skal imidlertid bemærkes, at den usædvanlige forøgelse af eksportmængder til EU10, der var konstateret i de seneste måneder af 2003 og de første måneder af 2004, blev trukket fra de traditionelle mængder, der blev benyttet til fastlæggelsen af lofterne

(24)

Når de pågældende eksporterende producenter sælger deres varer til EU10 på betingelserne i deres tilsagn, bør de indvillige i stort set at respektere deres traditionelle salgsmønster til individuelle forbrugere i EU10. De eksporterende producenter bør derfor være klar over, at tilbud om tilsagn kun kan anses for at være gennemførlige og dermed acceptable, hvis de for så vidt angår det salg, der er omfattet af tilsagnene, generelt set opretholder sådanne traditionelle handelsmønstre med deres kunder i EU10.

(25)

De eksporterende producenter bør også være klar over, at hvis det inden for rammerne af tilsagnenes gennemførelse konstateres, at disse salgsmønstre ændrer sig betydeligt, eller at tilsagnene på nogen måde bliver vanskelige eller umulige at overvåge, har Kommissionen ret til at tilbagetrække sin godtagelse af selskabets tilsagn, hvilket betyder, at den endelige antidumpingtold bliver indført i stedet for på det niveau, der er fastsat i forordning (EF) nr. 151/2003, eller den kan tilpasse importloftets niveau eller træffe en anden form for afhjælpende foranstaltning.

(26)

Følgelig vil ethvert tilbud om tilsagn, der er i overensstemmelse med ovenstående betingelser, kunne godtages af Kommissionen ved en kommissionsforordning.

D.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 990/2004

(27)

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt i de tilfælde, hvor tilsagn godtages af Kommissionen i en efterfølgende forordning, at fastsætte bestemmelser, der giver mulighed for, at import til EF inden for rammerne af sådanne tilsagn fritages for den antidumpingtold, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 151/2003, gennem en ændring af nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 151/2003, senest ændret ved forordning (EF) nr. 990/2004, affattes således:

»Artikel 2

1.   Importvarer, der angives til overgang i fri omsætning, fritages for den i artikel 1 anførte antidumpingtold, såfremt de er produceret af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført på listen i den relevante kommissionsforordning, som undertiden ændres, og er importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i samme kommissionsforordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede importvarer fritages for antidumpingtold, hvis

a)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til den i artikel 1 beskrevne vare

b)

der ved fremlæggelse af en angivelse om overgang til fri omsætning for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget, og

c)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til varebeskrivelsen i handelsfakturaen.«

Artikel 2

Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag til forordning (EF) nr. 151/2003.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  Se side 5 i denne EUT.

(3)  EFT L 25 af 30.1.2003, s. 7.

(4)  EUT C 70 af 20.3.2004, s. 15.


BILAG

»

BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af handelsfakturaer for selskabets salg til EF af kornorienterede elektriske plader, der er omfattet tilsagnet:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

2.

Navnet på det selskab, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning [INDSÆT NUMMER], og som udsteder handelsfakturaen.

3.

Handelsfakturaens nummer.

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato.

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal toldbehandles ved EF’s grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer (PCN), som anvendes i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet (f.eks. PCN I, PCN 2 osv.)

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (PCN 1, PCN 2, etc.),

en beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til den pågældende PCN (f.eks. PCN 1: PCN 2: osv.)

KN-kode

mængde (i antal tons).

7.

En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

pris pr. ton

betalingsbetingelser

leveringsbetingelser

samlede rabatter og nedslag.

8.

Navn på det selskab, der handler som importør i EF, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, som er omfattet af et tilsagn.

9.

Navnet på den funktionær i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [selskab], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved forordning nr. […]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

«

19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 990/2004

af 17 maj 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 151/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

Kommissionen indførte ved beslutning nr. 303/96/EKSF (2) en endelig antidumpingtold på importen af visse kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland (»den oprindelige undersøgelse«). Antidumpingtolden udgjorde 40,1 %. Et tilsagn afgivet i forbindelse med denne import blev godtaget ved samme beslutning.

(2)

Efter en anmodning afgivet af Foreningen af Europæiske Stålproducenter (»Eurofer«) på vegne af fællesskabserhvervsgrenen for kornorienterede elektriske plader indledte Kommissionen en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Kommissionens beslutning nr. 2277/96/EKSF (3) (»grundbeslutningen«). Samtidig indledte Kommissionen også på eget initiativ en undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundbeslutningen med henblik på at undersøge hensigtsmæssigheden af foranstaltningernes form (4).

(3)

I betragtning af, at traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb den 23. juli 2002, besluttede Rådet ved forordning (EF) nr. 963/2002 (5), at uafsluttede antidumpingprocedurer indledt i henhold til grundbeslutningen skal videreføres og afsluttes i henhold til bestemmelserne i grundforordningen med virkning fra den 24. juli 2002. Alle antidumpingforanstaltninger, der følger af uafsluttede antidumpingundersøgelser, følger ligeledes bestemmelserne i grundforordningen fra den 24. juli 2002.

(4)

Som følge af den i betragtning 2 nævnte udløbsundersøgelse bekræftede Rådet i januar 2003 ved forordning (EF) nr. 151/2003 (6) den endelige antidumpingtold, der blev indført ved Kommissionens beslutning nr. 303/96/EKSF. Interimsundersøgelsen, der var begrænset til foranstaltningernes form, var imidlertid stadig åben ved afslutningen af udløbsundersøgelsen.

2.   Årsagerne til de fornyede undersøgelser

2.1.   Interimsundersøgelser begrænset til dumpingaspektet

(5)

Kommissionen modtog to anmodninger om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundbeslutningen, der i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 963/2002 blev behandlet i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen.

(6)

Anmodningerne var indgivet af OOO VIZ – STAL (»VIZ STAL«) og Novolipetsk Iron and Steel Corporation (»NLMK«), (VIZ STAL and NLMK betegnes i det følgende som »ansøgerne«), der begge er eksporterende producenter fra Rusland. Begge anmodninger var begrundet med, at ansøgerne opfyldte betingelserne for at blive indrømmet markedsøkonomisk status, og at deres dumpingmargener var faldet betydeligt. De hævdede derfor, at fortsatte foranstaltninger på det nuværende niveau ikke længere var nødvendige for at udligne dumping.

(7)

Kommissionen besluttede efter konsultation af Det Rådgivende Udvalg, at der var tilstrækkelige beviser til at indlede en interimsundersøgelse og indledte ved en meddelelse i august 2002 først en undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen vedrørende VIZ STAL (7) og derefter i oktober 2002 en undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen vedrørende NLMK (8). Begge undersøgelser var begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet.

(8)

Kommissionen underrettede officielt ansøgerne samt repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af interimsundersøgelsen og gav alle interesserede parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelserne.

(9)

Ansøgerne fremsatte deres synspunkter skriftligt. Alle parter, der anmodede om det, fik lejlighed til at blive hørt.

(10)

Kommissionen sendte et spørgeskema til ansøgerne og til en forretningsmæssigt forbundet importør i Fællesskabet, som blev besvaret inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelserne.

(11)

Kommissionen sendte desuden begge ansøgere en formular om markedsøkonomisk status, jf. artikel 2, stk. 7, i grundforordningen.

(12)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, den fandt nødvendige for en afgørelse med hensyn til dumping. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende selskaber:

 

Eksporterende producenter i Rusland:

VIZ STAL, Yekaterinburg

NLMK, Lipetsk

 

Forretningsmæssigt forbundet importør (med VIZ STAL):

Duferco Commerciale SpA., Genova

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002 (»undersøgelsesperioden«).

2.2.   Interimsundersøgelse begrænset til foranstaltningernes form

(13)

Som nævnt i betragtning 2 besluttede Kommissionen på eget initiativ at indlede en interimsundersøgelse for at undersøge det hensigtsmæssige ved de gældende foranstaltningers form (»undersøgelsen på Kommissionens initiativ«) I denne forbindelse fandtes det, at der havde været håndhævelsesmæssige problemer i forbindelse med overvågningen af tilsagnet, hvilket havde haft følger for foranstaltningernes afhjælpende virkning. Indledningen af denne procedure og en del af denne fornyede undersøgelse fandt sted samtidig med den udløbsundersøgelse, der afsluttedes med indførelsen af de gældende foranstaltninger ved Rådets forordning (EF) nr. 151/2003. Kommissionen underrettede officielt Fællesskabet, de importører, leverandører og brugere, som den vidste var berørt af sagen, samt eksportlandets repræsentanter om indledningen af de to undersøgelser og gav interesserede parter mulighed for at give deres mening til kende skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(14)

Som nævnt i betragtning 6 i forordning (EF) nr. 151/2003 modtog Kommissionen i løbet af de to ovennævnte undersøgelser to anmodninger fra de pågældende eksporterende producenter, nemlig VIZ STAL og NLMK, om indledning af de interimsundersøgelser begrænset til dumpingaspekterne, der er nævnt i betragtning 6 i nærværende forordning. Da dumpingaspektet skulle undersøges i begge fornyede undersøgelser, hvilket kunne påvirke størrelsen af de foranstaltninger, som var genstand for undersøgelsen på Kommissionens initiativ, fandtes det passende at afslutte denne fornyede undersøgelse sammen med de interimsundersøgelser, der var begrænset til dumpingaspektet, for derved at kunne tage hensyn til de pågældende eksporterende producenters muligvis ændrede økonomiske omstændigheder.

2.3.   Fælles konklusioner

(15)

Da de tre fornyede undersøgelser vedrørte samme antidumpingforanstaltning, fandtes det af hensyn til en forsvarlig forvaltning passende at afslutte dem samtidig.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(16)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse, dvs. kornorienterede koldvalsede plader og bånd af silicium-elektrisk stål af en bredde på over 500 mm med oprindelse i Rusland (»kornorienterede elektriske plader«, eller »den pågældende vare«) henhørende under KN-kode 7225 11 00 og ex 7226 11 00 (ny KN-kode fra 1. januar 2004). Varen anvendes til elektromagnetiske apparater og installationer såsom fordelingstransformere.

(17)

I den temmelig vanskelige fremstilling af kornorienterede elektriske plader orienteres kornene i pladernes og båndenes valseretning, således at et magnetfelt ledes effektivt. Den pågældende vare skal opfylde specifikationerne for magnetisk induktion, fluxfaktor og højeste tilladte ommagnetiseringstab. Begge sider af den pågældende vare vil typisk være dækket af et tyndt isolerende lag.

2.   Samme vare

(18)

Det blev fastslået, at kornorienterede elektriske plader, der fremstilles og sælges i Rusland, har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber, som de kornorienterede elektriske plader, der fremstilles i Rusland og eksporteres til Fællesskabet. De anses derfor for at være identiske varer, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

C.   INTERIMSUNDERSØGELSER BEGRÆNSET TIL DUMPINGASPEKTET

1.   Indledende bemærkninger

(19)

Rådet erkendte ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (9), at det er hensigtsmæssigt at tillade, at den normale værdi for russiske eksportører og producenter fastsættes i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1-6, i grundforordningen og ændrede grundforordningen i overensstemmelse hermed. I overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 1972/2002 skal denne ændring dog kun finde anvendelse på undersøgelser, der er indledt efter dens ikrafttræden, dvs. fra 8. november 2002. Da begge de af ansøgerne ønskede interimsundersøgelser er indledt før denne dato, finder den nævnte ændring derfor ikke anvendelse på de aktuelle undersøgelser. I denne forbindelse er alle yderligere henvisninger til grundforordningen henvisninger til den grundforordning, der var gældende før nævnte ændring.

(20)

I henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen kan den normale værdi kun fastsættes i overensstemmelse med samme artikels stk. 1-6, hvis ansøgerne beviser, at de opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), nemlig at de fremstiller og sælger den pågældende vare på markedsøkonomiske vilkår.

2.   Markedsøkonomisk status

(21)

Begge ansøgere indsendte ansøgningsformularer om markedsøkonomisk status inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelserne.

(22)

Det konstateredes for begge ansøgerne, at deres beslutninger om priser, omkostninger og produktionsfaktorer blev truffet som reaktion på markedets signaler uden væsentlig statslig indblanding, og omkostningerne til de vigtigste produktionsfaktorer afspejlede markedsværdien. Selskaberne havde ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som blev revideret uafhængigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, og som blev anvendt til alle formål. Ansøgernes produktionsomkostninger og finansielle situation var ikke genstand for væsentlige forvridninger overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system; Begge selskaberne var omfattet af konkurs- og ejendomslove, der garanterede, at deres drift sker under retligt sikre og stabile forhold Endelig fandt valutakursomregninger sted til markedskursen. På grundlag af ovenstående konkluderedes det, at kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), var opfyldt.

(23)

Kommissionen underrettede ansøgerne og EF-erhvervsgrenen om de ovennævnte konklusioner og gav dem mulighed for at fremsætte bemærkninger. Der blev ikke modtaget bemærkninger fra de interesserede parter. Det blev derfor konkluderet, at begge ansøgerne skulle indrømmes markedsøkonomisk status.

3.   NLMK

(24)

Selv om denne ansøger havde anmodet om, at den aktuelle interimsundersøgelse blev indledt, afgav den ikke efterfølgende de oplysninger til Kommissionen, som var nødvendige for beregningen af dumpingmargenen. Navnlig kunne produktionsomkostningerne ikke verificeres under kontrolbesøget. Desuden var der ikke tilstrækkelig dokumentation for de oplysninger, der blev afgivet i besvarelsen af spørgeskemaet, og der blev nægtet adgang til afgørende oplysninger. I nogle tilfælde blev der afgivet misvisende oplysninger. F.eks. var produktionsomkostningerne — som indrømmet af NLMK — blevet undervurderet med omkring 50 % i besvarelsen af spørgeskemaet for regnskabsåret 2001, der faldt sammen med undersøgelsesperioden med seks måneder. Selskabet kunne ikke dokumentere eller påvise rigtigheden af de produktionsomkostninger, som det havde opgivet i besvarelsen af spørgeskemaet. Under disse omstændigheder kunne der ikke foretages en korrekt verifikation af besvarelsen af spørgeskemaet, og de oplyste tal fandtes upålidelige.

(25)

NLMK blev underrettet om, at de afgivne oplysninger ikke kunne verificeres og derfor ikke bruges. Ansøgeren fik lejlighed til at fremsætte yderligere forklaringer. Selskabet fik endvidere mulighed for at blive hørt om dette spørgsmål. NLMK afgav imidlertid ingen tilfredsstillende forklaring inden for den fastsatte frist.

(26)

NLMK indrømmede, at der var problemer, især med kontrollen af omkostninger, men hævdede, at oplysninger indhentet i forbindelse med en anden undersøgelse vedrørende en lignende vare burde benyttes til at fastlægge produktionsomkostningerne. NLMK henviste til den antidumpingundersøgelse, der i maj 2002 (10) var blevet indledt af importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i bl.a. Rusland (»små kornorienterede elektriske plader«). NLMK var genstand for denne undersøgelse og havde besvaret et spørgeskema. Selskabet fremførte derfor, at de oplysninger om produktionsomkostningerne, der var afgivet i forbindelse med denne undersøgelse, skulle benyttes til at fastsætte omkostningerne i den aktuelle undersøgelse. NLMK hævdede, at omkostningerne stort set ville være identiske, fordi de to varer, nemlig små kornorienterede elektriske plader og den pågældende vare, mindede om hinanden.

(27)

Undersøgelsen vedrørende små kornorienterede elektriske plader og den aktuelle interimsundersøgelse vedrørte imidlertid forskellige varer og havde forskellige undersøgelsesperioder. Selv hvis produktionsomkostningerne for disse to varer var praktisk taget identiske i de to undersøgelser — hvilket ikke er fastslået — skal det ikke desto mindre understreges, at omkostninger og priser, der vedrører forskellige perioder, ikke nødvendigvis er sammenlignelige. Endvidere blev undersøgelsen vedrørende små kornorienterede elektriske plader afsluttet i februar 2003, fordi EF-erhvervsgrenen trak sin klage tilbage (11). Der foreligger derfor ingen endelige konklusioner eller undersøgelsesresultater, der kan benyttes i forbindelse med den aktuelle undersøgelse. Det konkluderedes derfor, at de oplysninger, der indhentedes under undersøgelsen vedrørende små kornorienterede elektriske plader, ikke var et passende grundlag for at fastsætte den normale værdi i den nuværende procedure. NLMKs krav måtte derfor afvises.

(28)

Efter meddelelsen herom hævdede NLMK, at selskabet var blevet forskelsbehandlet i forhold til VIZ STAL, og at dets omkostninger skulle have været fastsat på grundlag af alternative kilder, snarere end at dets anmodning om en fornyet undersøgelse skulle have været afvist som helhed. NLMK fremførte, at VIZ STALs eller EF-erhvervsgrenens omkostninger burde have været benyttet.

(29)

Dette argument var ubegrundet. VIZ STALs besvarelse af spørgeskemaet kunne i modsætning til NLMKs besvarelse verificeres fuldt ud, og der blev foretaget rettelser på grundlag af VIZ STALs egne verificerede tal (se betragtning 40 og 56). I tilfælde, hvor VIZ STALs tal blev erstattet af tal fra andre kilder, skyldtes dette ikke ubekræftede tal, men de årsager, der er anført i betragtning 41-49 samt betragtning 57-60.

(30)

Det skal også bemærkes, at formålet med den aktuelle interimsundersøgelse var at fastslå, om de individuelle omstændigheder for den pågældende eksporterende eksportør havde ændret sig væsentligt. Interimsundersøgelsen blev indledt efter anmodning fra NLMK. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det er selvmodsigende først at hævde, at individuelle omstændigheder havde ændret sig, og derefter — når dette ikke kunne påvises — at kræve, at en afgørelse herom skal træffes på grundlag af tal fra andre selskaber. Fastsættelsen af omkostninger og den normale værdi er afgørende for at træffe afgørelse om et selskabs individuelle situation med hensyn til dumping, og en fuldstændig udskiftning af disse oplysninger vil under disse omstændigheder føre til meningsløse resultater.

(31)

Som følge af ovenstående kunne selskabet ikke bevise, at de omstændigheder, der var fastslået med hensyn til dumpingmargenen i den oprindelige undersøgelse, har ændret sig som hævdet. Interimsundersøgelsen vedrørende NLMK måtte derfor afsluttes, og den dumping-margen, der konstateredes i den oprindelige undersøgelse, nemlig 40,1 %, bør fastholdes.

(32)

Udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, udgør dumpingmargenen derfor følgende:

NLMK, Lipetsk:

40,1 %

4.   VIZ STAL

4.1.   Dumping

a)   Normal værdi

(33)

For så vidt angår VIZ STAL blev det undersøgt, hvorvidt dets samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende vare var repræsentativt i forhold til dets samlede eksportsalg af den pågældende vare til Fællesskabet. Da VIZ STALs samlede hjemmemarkedssalg oversteg 5 % af dets samlede salg til Fællesskabet udtrykt i mængde, fandtes hjemmemarkedssalget af den samme vare at være repræsentativt, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2.

(34)

De typer kornorienterede elektriske plader, som solgtes på hjemmemarkedet af ansøgeren, og som var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der solgtes med henblik på eksport til Fællesskabet, blev efterfølgende identificeret.

(35)

For hver type, der solgtes af ansøgeren på hjemmemarkedet og fandtes at være direkte sammenlignelige med den type, der solgtes med henblik på eksport til Fællesskabet, blev det fastsat, hvorvidt hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt i henhold til artikel 2, stk. 2, i grundforordningen. Hjemmemarkedssalget af en bestemt type kornorienterede elektriske plader blev anset for tilstrækkeligt repræsentativt, hvis den samlede mængde af den pågældende type, der solgtes på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden, udgjorde mindst 5 % af den samlede solgte mængde af den sammenlignelige type, der eksporteredes til Fællesskabet.

(36)

Det blev også undersøgt, hvorvidt hjemmemarkedssalget for hver varetype kunne anses for at have fundet sted i normal handel i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3 og 4, idet andelen af rentable salg af den pågældende type til uafhængige kunder blev fastsat. Hjemmemarkedssalget blev anset for rentabelt, hvis nettosalgsværdien svarede til eller var højere end de beregnede produktionsomkostninger for hver af de pågældende typer (»det rentable salg«). I tilfælde, hvor den mængde af en varetype, som blev solgt til en nettopris, der svarede til eller lå over de beregnede produktionsomkostninger, udgjorde mere end 80 % af den samlede salgsmængde for den pågældende type, og hvor den vejede gennemsnitspris for den pågældende type svarede til eller lå over produktionsomkostningerne, beregnedes den normale værdi på grundlag af den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af priserne på alle salgstransaktioner på hjemmemarkedet, der havde fundet sted i undersøgelsesperioden, uanset om disse havde været rentable eller ej. I tilfælde, hvor det rentable salg af en varetype udgjorde 80 % eller derunder, men 10 % eller derover af det samlede salg af den pågældende type, baseredes den normale værdi på den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af de rentable salgstransaktioner.

(37)

I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en type udgjorde mindre end 10 % af det samlede salg af den pågældende type, fandt Kommissionen, at denne bestemte type solgtes i utilstrækkelige mængder til, at hjemmemarkedsprisen kunne give et passende grundlag for fastsættelsen af den normale værdi.

(38)

På dette grundlag konstateredes det, at det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende vare ikke havde fundet sted i normal handel som omhandlet i grundforordningens artikel 2, stk. 1.

(39)

Hvor hjemmemarkedsprisen på en bestemt type ikke kunne benyttes til at fastsætte den normale værdi, måtte den normale værdi beregnes. Det blev derfor undersøgt, om produktionsomkostningerne i oprindelseslandet eller hjemmemarkedspriserne for andre producenter i oprindelseslandet kunne benyttes som grundlag for beregningen af den normale værdi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 1 og 3.

(40)

De af VIZ STAL oplyste produktionsomkostninger for den pågældende vare måtte korrigeres under hensyntagen til forskellige produktionsomkostninger for forskellige typer af den pågældende vare. Det konstateredes, at visse produktegenskaber påvirkede omkostninger og priser for en bestemt produkttype. De af VIZ STAL afgivne oplysninger om produktionsomkostningerne kunne derfor ikke benyttes, og der måtte træffes en afgørelse på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger. I mangel på en bedre metode fandt Kommissionen, at der burde være samme forhold mellem forskellene i produktionsomkostningerne for de forskellige typer kornorienterede elektriske plader som for forskellene i salgspriserne for disse typer. Omkostningerne for hver fremstillet type kornorienterede elektriske plader blev derfor vurderet på grundlag af forskellen mellem de gennemsnitlige hjemmemarkedssalgspriser for en specifik type af varen og de samlede gennemsnitlige hjemmemarkedssalgspriser for alle typer.

(41)

Endvidere bemærkes det, at VIZ STAL har indgået en langfristet aftale med en råvareleverandør, der var gældende i undersøgelsesperioden. Den råvare, der blev indkøbt fra denne leverandør, var varmtvalsede bånd. I henhold til aftalen havde leverandøren eneret på at levere råmaterialer til denne eksporterende producent i undersøgelsesperioden. Leverandøren fremstillede varmtvalsede bånd efter den eksporterende producents specifikationer. Den eksporterende producent var forpligtet til at aftage hele leverandørens produktion af varmtvalsede bånd, selv hvis de krævede standarder ikke var opfyldt. Købspriserne fastsattes på forhånd på et bestemt niveau og var garanterede uanset kvaliteten af de leverede råmaterialer. Det konstateredes endvidere, at teknikere ansat af den pågældende eksporterende producent foretog regelmæssige kvalitetskontroller hos leverandøren.

(42)

Selv om undersøgelsen ikke afslørede, at disse to selskaber havde direkte aktieposter eller kontrollerende rettigheder hos hinanden, måtte det på grundlag af de oplysninger, der blev indhentet under undersøgelsen, konkluderes, at forbindelserne mellem den pågældende eksporterende producent og dens leverandør var særlig stærke. Forbindelserne mellem VIZ STAL og dets leverandør var således ikke begrænset til selve salget, men omfattede mere end blot salgstransaktioner. Navnlig havde VIZ STAL kontrol over produktionen af varmtvalsede bånd på leverandørens produktionsanlæg, hvilket viste, at disse selskaber også var forbundet i den fase, hvor der blev fremstillet varmtvalsede bånd. Forholdet mellem VIZ STAL og dets leverandør var derfor både et handels- og et produktionsforhold og var således mere vidtgående end blot et køber/sælgerforhold.

(43)

På grundlag af ovennævnte aftale konkluderedes det endvidere, at VIZ STAL ikke frit kunne fremskaffe råmaterialer fra andre leverandører i undersøgelsesperioden, men var afhængig af en enkelt leverandør. VIZ STAL måtte således også købe varmtvalsede bånd af dårligere kvalitet, selv om råmaterialet ikke opfyldte de standarder, der var nødvendige for produktionen af den pågældende vare. På den anden side kunne priserne på varmtvalsede bånd ikke ændres efter den leverede vares kvalitet, da de var fastsat på forhånd. VIZ STALs leverandør kunne på sin side heller ikke frit levere varmtvalsede bånd til andre kunder, da den var forpligtet til udelukkende at fremstille varen for VIZ STAL i en specifik kvalitet, der var bestemt af VIZ STAL.

(44)

Det blev efterfølgende undersøgt, om priserne mellem disse parter kunne anses for pålidelige. I denne forbindelse fandtes det, at købspriserne mellem VIZ STAL og leverandøren som følge af den langfristede aftale mellem parterne havde et kunstigt niveau i undersøgelsesperioden. Det fremgik desuden af undersøgelsen, at priserne på varmtvalsede bånd fulgte en usædvanlig udvikling og forblev på samme niveau i hele undersøgelsesperioden, uanset kvaliteten af den købte vare og andre markedsforhold såsom svingninger i energipriserne, der er en af de vigtigste råvarer, som benyttes ved fremstilling af varmtvalsede bånd. Det blev også taget i betragtning, at VIZ STAL og dets leverandør som anført i betragtning 42 og 43 havde forbindelser, der var mere vidtgående end blot et køber/sælgerforhold. Kommissionen fandt derfor, at omkostningerne i forbindelse med købsprisen for varmtvalsede bånd ikke var afspejlet korrekt i VIZ STALs regnskaber, og at de derfor måtte justeres i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 5.

(45)

Efter at være blevet underrettet herom hævdede VIZ STAL, at selskabet var helt uafhængigt af sin leverandør af varmtvalsede bånd, og at begge parter frit kunne vælge deres forretningspartnere for så vidt angår varmtvalsede bånd. Denne erklæring var imidlertid i modstrid med de oplysninger, der blev afgivet under undersøgelsen, og måtte derfor afvises. VIZ STAL fremførte også, at tilsvarende kontraktuelle ordninger var almindelige i denne erhvervsgren. Dette argument blev ikke underbygget med beviser og kunne ikke bekræftes af resultaterne af den aktuelle undersøgelse. Under alle omstændigheder fandtes eksistensen af sådanne ordninger irrelevant i denne forbindelse. Endvidere ville sådanne ordninger og deres konsekvenser for omkostninger og priser i forbindelse med den pågældende vare skulle undersøges fra sag til sag.

(46)

VIZ STAL anfægtede Kommissionens konklusion om, at købspriserne for varmtvalsede bånd ikke fulgte typiske svingninger på markedet ved at påstå, at den købte vare var af en bestemt kvalitet og underlagt bestemte markedsvilkår i forhold til andre typer varmtvalsede bånd. Det blev også fremført, at prisudviklingen for varmtvalsede bånd, der benyttedes til fremstilling af kornorienterede elektriske plader i Fællesskabet, ville udvise et tilsvarende mønster som i Rusland. VIZ STAL fremførte endvidere, at en sammenligning mellem priserne på varmtvalsede bånd og priserne på energi, især naturgas, var irrelevant, fordi leverandørens vigtigste råmateriale var kul. VIZ STAL anfægtede generelt, at der var nogen forbindelse mellem udviklingen i energipriserne og priserne på stålprodukter.

(47)

De oplysninger, der blev afgivet vedrørende forskellene i kvalitet og markedsvilkår for forskellige typer af varmtvalsede bånd, blev hverken afgivet i besvarelsen af spørgeskemaet eller under kontrolbesøget, selv om der forud for kontrolbesøget specifikt blev anmodet om en detaljeret produktbeskrivelse af den type varmtvalsede bånd, der blev indkøbt i undersøgelsesperioden. De oplysninger, der blev afgivet af VIZ STAL efter kontrolbesøget, dvs. i vidt omfang efter den i indledningsmeddelelsen fastsatte frist, kunne ikke længere verificeres og måtte derfor afvises. Under alle omstændigheder bemærkes det, at priserne på varmtvalsede bånd i Fællesskabet svingede betydeligt i undersøgelsesperioden, og at der også var betydelige prisudsving for andre typer varmtvalsede bånd på verdensmarkedet. Denne udvikling tydede på, at den faste pris på varmtvalsede bånd på det russiske hjemmemarked ikke fulgte de typiske markedsudsving, men var påvirket af forbindelsen mellem VIZ STAL og dette selskabs leverandør.

(48)

For så vidt angår energipriserne skal det bemærkes, at VIZ STALs leverandør ikke besvarede spørgeskemaet og derfor ikke blev undersøgt i forbindelse med denne undersøgelse. VIZ STAL fremlagde heller ingen dokumentation til støtte for sine påstande. Den aktuelle undersøgelse kunne derfor ikke bekræfte, om VIZ STALs leverandør rent faktisk benyttede kul som en vigtig produktionsfaktor i forbindelse med fremstillingen af varmtvalsede bånd. VIZ STAL fremlagde heller ingen beviser for, at svingninger i energi- og stålpriserne ikke havde forbindelse med hinanden. Det kan derfor med rimelighed forventes, at svingninger i energipriserne under normale omstændigheder på et frit marked bør påvirke priserne på varmtvalsede bånd.

(49)

I betragtning af ovenstående anses de oplyste priser på varmtvalsede bånd ikke for at være pålidelige. Omkostningerne til varmtvalsede bånd måtte derfor justeres. Kommissionen måtte derfor fastsætte priserne på varmtvalsede bånd for denne ansøger på grundlag af omkostningerne for andre producenter eller eksportører i samme land eller, hvor sådanne oplysninger ikke forelå eller ikke kunne bruges, på ethvert andet rimeligt grundlag. Som nævnt i betragtning 24-31 kunne omkostningerne — og herunder omkostningerne til varmtvalsede bånd — for de øvrige kendte producenter af varmtvalsede båd i Rusland ikke bestemmes. Da Kommissionen ikke kendte andre producenter af den pågældende vare eller af varmtvalsede bånd i Rusland, måtte omkostningerne til varmtvalsede bånd for så vidt angår VIZ STAL fastsættes på grundlag af andre rimelige oplysninger. Da der ikke forelå andre mere pålidelige oplysninger, kunne produktionsomkostningerne for ansøgeren kun fastsættes på grundlag af priserne på varmtvalsede bånd i Fællesskabet.

(50)

Efter meddelelsen herom krævede VIZ STAL yderligere, at priserne på varmtvalsede bånd i Fællesskabet skulle justeres for forskelle i fysiske egenskaber, produktionsprocesser, transportomkostninger og salgsbetingelser.

(51)

Der blev taget hensyn til forskelle i fysiske egenskaber ved at udelukke højkvalitetstyper af varmtvalsede bånd, der ikke fremstilles i Rusland, ved beregningen af den gennemsnitlige fællesskabspris på varmtvalsede bånd. Yderligere justeringer var derfor ikke berettigede.

(52)

For så vidt angår de forskellige produktionsprocesser, der benyttes i Rusland og Fællesskabet, fremførte VIZ STAL, at den i Fællesskabet anvendte teknologi krævede større energitilførsel, skabte mere affald og var mere produktiv. Selv om den mest benyttede produktionsproces i Fællesskabet ganske rigtigt havde et større energiforbrug, fandtes det imidlertid, at den førte til væsentligt mindre affald. De forskellige processer fandtes derfor samlet set at være lige effektive og medførte tilsvarende produktionsomkostninger. Ingen justeringer var derfor berettigede.

(53)

For så vidt angår forskelle i salgsbetingelserne fremførte VIZ STAL, at priserne i Fællesskabet var »monopolistiske«, men forklarede ikke, hvordan dette påvirkede priserne eller prissammenligneligheden. Det blev desuden fastslået, at salgsbetingelserne mindede om hinanden på de to markeder, idet der kun var en producent af varmtvalsede bånd, som solgte varen på de to hjemmemarkeder. Imidlertid påvirkedes priserne i Rusland endvidere af forbindelsen mellem den pågældende eksporterende producent og dens leverandør. Ingen justeringer var derfor berettigede.

(54)

Med hensyn til transportomkostninger for varmtvalsede bånd var det ikke berettiget at foretage nogen justering, da EF-erhvervsgrenens priser var beregnet ab fabrik, dvs. uden transportomkostninger.

(55)

Efter meddelelsen herom fremførte EF-erhvervsgrenen, at energipriserne (og særlig gaspriserne) på det russiske hjemmemarked ikke var et resultat af frie markedskræfter, hvilket burde tages i betragtning ved fastsættelsen af VIZ STALs produktionsomkostninger. I denne forbindelse bemærkes det, at Kommissionen gav EF-erhvervsgrenen mulighed for at fremsætte bemærkninger til, at de to russiske eksporterende producenter var blevet indrømmet markedsøkonomisk status. EF-erhvervsgrenen henledte ikke opmærksomheden på behovet for at undersøge især virkningerne af de russiske gaspriser ved den efterfølgende fastsættelse af den normale værdi (se betragtning 23). Selv om gaspriserne i Rusland muligvis ikke er de samme for forskellige regioner og kunder, var det ikke muligt på dette sene tidspunkt i proceduren at undersøge spørgsmålet om energipriser mere detaljeret. Under alle omstændigheder fremgik det af undersøgelsen, at VIZ STAL’s direkte tilførsel af energi til produktionen af kornorienterede elektriske plader ikke var væsentlig og derfor kun havde en mindre indvirkning på selskabets produktionsomkostninger. For så vidt angår selskabets leverandør af varmtvalsede bånd blev denne som nævnt i betragtning 48 ikke direkte undersøgt i den aktuelle interimsundersøgelse, og der blev ikke draget nogen konklusioner med hensyn til pålideligheden af leverandørens vigtigste omkostninger til produktionsfaktorer. Da priserne mellem VIZ STAL og dets leverandør fandtes at være upålidelige og blev erstattet med priserne på fællesskabsmarkedet, var der under alle omstændigheder taget forbehold for enhver mulig forvridning af priserne på den anvendte energi.

(56)

For at fastsætte de samlede produktionsomkostninger for kornorienterede elektriske plader måtte salgs-, administrations- og generalomkostningerne (SA&G-omkostningerne) bestemmes. VIZ STAL hævdede, at visse udgifter fra før undersøgelsesperioden, som var blevet bogført i denne, blot skulle betragtes som regnskabsomkostninger og fratrækkes SA&G-omkostningerne. Der er imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for, at sådanne omkostninger faktisk vedrørte tiden før undersøgelsesperioden. De pågældende udgifter var betydeligt højere end i de tidligere år, så en faktisk afholdelse af disse omkostninger i undersøgelsesperioden kan ikke udelukkes.

(57)

Endvidere skulle der lægges finansieringsomkostninger til de rapporterede SA&G-omkostninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 5. I denne forbindelse konstateredes det, at en forbunden part indrømmede VIZ STAL rentefri lån på grundlag af amerikanske dollars. Da SA&G-omkostningerne derfor ikke fuldt ud afspejlede alle omkostningerne i forbindelse med produktionen og salget af den pågældende vare, blev det beløb, som finansieringsudgifterne ville have udgjort under normale markedsvilkår, tillagt. I denne forbindelse blev renten for tilsvarende lån på markedsvilkår i undersøgelsesperioden benyttet for de modtagne lån. I mangel på en mere hensigtsmæssig metode blev det samlede beløb for renteudgifter fordelt på den pågældende vare på grundlag af omsætningen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 5.

(58)

VIZ STAL gjorde indsigelse mod den justering, der blev foretaget af SA&G-omkostningerne med hensyn til finansieringsomkostningerne. VIZ STAL fremførte, at den part, der havde ydet det pågældende lån, var hovedaktionær i VIZ STAL og i stedet kunne have valgt at øge aktiekapitalen, hvorved der ikke ville være påløbet nogen finansieringsomkostninger. Alternativt hævdede VIZ STAL, at der var sket tilbagebetalinger i løbet af undersøgelsesperioden, og at den anvendte rentesats burde være den rente, der kunne opnås på långiverens hjemmemarked. Endelig hævdede VIZ STAL, at en del af renteudgifterne (den nominelle rente) allerede indgik i SA&G-omkostningerne ikke burde medregnes to gange. De yderligere finansieringsomkostninger burde derfor reduceres tilsvarende.

(59)

Den første påstand måtte afvises, fordi omkostningerne skal afspejle alle omkostninger i forbindelse med produktionen og salget af den pågældende vare, hvilket ikke var tilfældet som beskrevet i betragtning 57. Under normale markedsbetingelser ville VIZ STAL have været nødt til at forsøge at opnå finansiering på det åbne marked og ville have haft yderligere finansieringsomkostninger, der skulle afspejles i dets omkostninger. Det bemærkes også, at lån og aktiekapital ikke er udskiftelige, fordi de har helt forskellige konsekvenser. Hvor et lån betales tilbage, er dette således ikke tilfældet for aktiekapital.

(60)

Kommissionen fandt også, at den mest passende rentesats ville være renten på låntagerens hjemmemarked, da denne sats bedst ville afspejle omkostningerne i forbindelse med produktionen og salget af den pågældende vare på det russiske hjemmemarked, for hvilken den normale værdi er fastsat. Under alle omstændigheder fremlagde VIZ STAL ingen dokumentation for den rentesats, der angiveligt var gældende på långiverens hjemmemarked. VIZ STAL afgav efter meddelelsen om resultaterne yderligere oplysninger om tilbagebetalingen af arbejdskapitalen, som på grund af procedurens fremskredne stade ikke længere kunne kontrolleres og derfor ikke kunne tages i betragtning. Endvidere blev der ikke fremlagt beviser for, at en del af renteudgifterne allerede var medregnet i SA&G-omkostningerne, eller for, at VIZ STAL rent faktisk betalte renter. Denne påstand måtte derfor afvises.

(61)

EF-erhvervsgrenen hævdede, at forvridninger med hensyn til vurderingen og afskrivningen af aktiver burde tages i betragtning ved beregningen af SA&G-omkostningerne Det blev også fremført, at SA&G-omkostningerne ville være væsentligt højere end i Fællesskabet, navnlig som følge af højere omkostninger efter salg, højere forsknings- og udviklingsomkostninger og højere omkostninger til uundværlige kommunikationsmidler og t-systemer.

(62)

EF-erhvervsgrenen fremlagde ingen beviser til støtte for ovennævnte påstande. Disse påstande blev desuden fremsat på et meget sent tidspunkt i proceduren og kunne derfor ikke undersøges i alle detaljer. De måtte derfor afvises.

(63)

Det blev endvidere undersøgt, om den normale værdi kunne fastsættes på grundlag af andre producenters hjemmemarkedspriser, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 1. Da der som nævnt i betragtning 24 og 31 ikke forelå pålidelige oplysninger om den pågældende vares salgspriser på hjemmemarkedet for den anden ansøger, NLMK, og da der ikke var andre samarbejdsvillige sælgere eller producenter end ansøgerne på det russiske hjemmemarked, havde Kommissionen ingen oplysninger om andre producenters salgspriser på hjemmemarkedet.

(64)

I alle tilfælde, hvor en beregnet normal værdi blev benyttet, blev den normale værdi derfor beregnet på grundlag af produktionsomkostningerne for de eksporterede typer (om nødvendigt justeret) plus et rimeligt beløb til dækning af SA&G-omkostningerne og fortjeneste, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 3.

(65)

Med henblik herpå blev det undersøgt, hvorvidt de påløbne SA&G-omkostninger og ansøgerens fortjeneste på hjemmemarkedet, korrigeret som beskrevet, udgjorde pålidelige oplysninger. Faktiske SA&G-omkostninger på hjemmemarkedet blev anset for pålidelige, da hjemmemarkedssalget af samme vare kunne anses for repræsentativt. Da det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende vare ikke fandt sted i normal handel i grundforordningens forstand (se betragtning 38), kunne fortjenstmargenen på hjemmemarkedet imidlertid ikke fastsættes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6, første punktum. Da der ikke forelå oplysninger om SA&G-omkostningerne og fortjenesten for andre eksportører eller producenter omfattet af denne undersøgelse, og da VIZ STAL ikke fremstiller og sælger andre varer, der tilhører samme generelle varekategori som kornorienterede elektriske plader, blev fortjenesten på hjemmemarkedet fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6, litra c), dvs. på grundlag af enhver anden rimelig metode. Da der ikke forelå andre og mere pålidelige oplysninger, blev fortjenstmargenen på hjemmemarkedet anslået til 10 % af produktionsomkostningerne. Ved investeringer i Rusland, der stadig opfattes som en ny markedsøkonomi med mere dynamiske vækstudsigter og højere inflation end i mere udviklede økonomier, er der højere forventninger til afkastet af kapitalinvesteringer, og den fortjenstmargen på 10 %, der blev benyttet i forbindelse med den aktuelle undersøgelse, fandtes derfor at være lavt sat.

b)   Eksportpris

(66)

VIZ STAL ejes og kontrolleres hovedsagelig af et holding- og handelsselskab i Schweiz, med hvilket det er forretningsmæssigt forbundet. Hele eksportsalget i undersøgelsesperioden fandt sted via det schweiziske selskab til en forretningsmæssigt forbundet importør i Fællesskabet, der videresolgte den pågældende vare til de endelige kunder i Fællesskabet. Eksportpriserne blev derfor beregnet på grundlag af priserne ved videresalg til den første uafhængige kunde i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9.

(67)

Der blev foretaget justeringer for alle omkostninger, der påløb mellem importen og den forretningsmæssigt forbundne importørs videresalg af varen i Fællesskabet, herunder SA&G-omkostninger, samt en rimelig fortjeneste, jf. artikel 2, stk. 9, i grundforordningen.

(68)

I denne forbindelse skal det bemærkes, at eksportprisen som nævnt i betragtning 75 blev justeret for kreditomkostningerne (dvs. finansieringsomkostningerne) i forbindelse med den forretningsmæssigt forbundne importørs betalingsbetingelser for den første uafhængige kunde i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra g), som ønsket af VIZ STAL i dette selskabs besvarelse af spørgeskemaet. Når der beregnes eksportpriser i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 9, skal der på den anden side også foretages justeringer for alle omkostninger, der er påløbet mellem importen og videresalget af den pågældende vare. Blandt de poster, der skal justeres, er en rimelig margen for den forretningsmæssigt forbundne importørs SA&G-omkostninger I nogle tilfælde kan disse SA&G-omkostninger imidlertid omfatte finansielle udgifter, der følger af de ovennævnte betalingsbetingelser. For at undgå dobbelt fradrag af finansielle omkostninger, nemlig (i) de finansielle omkostninger, som følger af de ovennævnte betalingsbetingelser og fratrækkes i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra g), og (ii) de finansielle udgifter, der er en del af den forretningsmæssigt forbundne importørs SA&G-omkostninger, blev den forretningsmæssigt forbundne importør derfor givet mulighed for at fremlægge beviser for, at selskabet havde pådraget sig en del af de finansielle omkostninger for at finansiere de betalingsbetingelser, det indrømmede dets uafhængige kunder i Fællesskabet. Den forretningsmæssigt forbundne importør fremlagde imidlertid ingen underbyggede beviser for, at dette var tilfældet, og dette selskabs fulde SA&G-omkostninger skal derfor fratrækkes den beregnede eksportpris i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 9.

(69)

Efter meddelelsen om undersøgelsesresultaterne hævdede VIZ STAL, at en del af de påløbne finansielle omkostninger, som var fratrukket eksportprisen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra g), var indeholdt i den forretningsmæssigt forbundne importørs SA&G-omkostninger, og at udregningen af den beregnede eksportpris derfor skulle revideres for at undgå dobbelt fradrag af disse udgifter. Det bemærkes, at denne påstand først blev fremsat efter meddelelsen om undersøgelsesresultaterne, og at der selv på dette tidspunkt ikke blev fremlagt beviser, der kunne støtte VIZ STALs synspunkter. Endvidere kunne det ved kontrolbesøget hos den forretningsmæssigt forbundne importør ikke bekræftes, at de kreditomkostninger, der indrømmedes den uafhængige kunde i Fællesskabet af VIZ STAL, rent faktisk blev afholdt af den forretningsmæssigt forbundne importør og derfor indgik i dens SA&G-omkostninger Denne påstand måtte derfor afvises.

(70)

For så vidt angår den forretningsmæssigt forbundne importør i Fællesskabet fremgik det af undersøgelsen, at dens amortiserings- og afskrivningsomkostninger ikke var oplyst. Disse omkostninger blev derfor lagt til de samlede SA&G-omkostninger SA&G-omkostningerne blev derefter fratrukket prisen ved videresalg til den første uafhængige kunde i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9. I denne forbindelse afviste Kommissionen den metode, som VIZ STAL havde benyttet til at beregne de fordelingssatser, der var brugt til at fordele de samlede SA&G-omkostninger på den pågældende vare på den ene side og på »andre varer«, på den anden side. VIZ STAL fremførte, at den med selskabet forbundne importør handlede som agent på provisionsbasis med hensyn til transaktioner vedrørende visse andre varer. Den forretningsmæssigt forbundne importørs indtægter med hensyn til disse transaktioner bestod kun af de provisioner, der var modtaget for »andre varer«. Den eksporterende producent fremførte derfor, at der for at beregne tildelingssatser på grundlag af omsætningen skulle benyttes en hypotetisk højere omsætning for salget af andre varer i stedet for den lavere faktiske indtægt, der var bogført hos den forretningsmæssigt forbundne importør. Det blev fremført, at den hypotetiske omsætning skulle svare til salgsprisen på disse »andre varer« i Fællesskabet. Som følge heraf ville de tildelte SA&G-omkostninger stige for »andre varer«, mens de ville falde for den pågældende vare. VIZ STAL hævdede, at denne metode bedre ville afspejle administrationsomkostningerne i forbindelse med operationer vedrørende den pågældende vare på den ene side og »andre varer« på den anden side.

(71)

Det blev imidlertid konstateret, at den forretningsmæssigt forbundne importør udførte en agents funktioner med hensyn til »andre varer«. En agents funktioner medfører ifølge deres natur en mindre administrativ byrde end de funktioner, der udføres af en importør. En importør køber og videresælger således varer under sit eget navn, hvilket ikke blot medfører en øget administrativ byrde, men også en større risiko. En importør skal desuden typisk tilvejebringe kapital til indkøb af varer. Disse faktorer skal normalt også afspejles i forskellige SA&G-omkostninger for importører og agenter. Denne forskel var imidlertid ikke afspejlet i den fordelingsmetode, der blev benyttet af VIZ STAL, hvilket førte til urimelige resultater.

(72)

I betragtning af ovenstående blev det derfor konkluderet, at en fordeling af SSA&G-omkostninger på grundlag af den faktiske omsætning ville være den mest hensigtsmæssige metode for at beregne SA&G-omkostningerne for de forskellige varer.

(73)

Da der ikke forelå mere pålidelige oplysninger, blev den rimelige fortjenstmargen anslået til 5 %. Dette fandtes passende for denne type virksomhed. Denne fortjenstmargen blev også benyttet i den tidligere undersøgelse, nemlig den i betragtning 2 nævnte udløbsundersøgelse.

c)   Sammenligning

(74)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og den som ovenfor fastsatte eksportpris blev der taget hensyn til forskelle i faktorer, der fandtes at påvirke priserne og prissammenligneligheden, jf. artikel 2, stk. 10, i grundforordningen.

(75)

VIZ STAL oplyste, at der var foretaget justeringer af eksportprisen for landtransport- og fragtomkostninger, eksportafgifter, forsikringsomkostninger, diverse gebyrer, kreditomkostninger, bankgebyrer, importafgifter og andre afgifter, stempelgebyrer og opskæringsomkostninger; dette accepteredes, fordi justeringerne fandtes at være rimelige, korrekte og veldokumenterede.

d)   Dumpingmargen

(76)

For så vidt angår VIZ STAL blev den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver varetype sammenlignet med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den pågældende type, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11.

(77)

Denne sammenligning viste, at der forekom dumping. Udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, udgør dumpingmargenen følgende:

VIZ STAL, Yekaterinburg:

14,7 %

4.2.   De ændrede omstændigheders vedvarende karakter

(78)

For så vidt angår VIZ STAL blev det også undersøgt, om de ændrede omstændigheder i forhold til den oprindelige undersøgelse med rimelighed kunne anses for at være af vedvarende art. I denne forbindelse blev den mulige udvikling af såvel den normale værdi som selskabets eksportpris analyseret. Der blev rettet en særlig opmærksomhed mod selskabets priser på kornorienterede elektriske plader på hjemmemarkedet og eksportmarkedet, dets produktionsomkostninger for denne vare, dets produktionskapacitet og udnyttelsesgrad samt størrelsen af dets eksport til Fællesskabet.

(79)

Det blev først taget i betragtning, at ansøgeren ikke opererede på markedsøkonomiske vilkår under den oprindelige undersøgelse. Som anført i betragtning 22 kunne ansøgeren imidlertid påvise, at den opfyldte kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), i undersøgelsesperioden for den aktuelle interimsundersøgelse, og den blev indrømmet markedsøkonomisk status. Den normale værdi for denne ansøger blev derfor fastsat på grundlag af de kontrollerede oplysninger, som selskabet havde afgivet, i stedet for på grundlag af oplysninger fra producenter i et referenceland.

(80)

Den normale værdi for VIZ STAL var baseret både på salgspriserne på hjemmemarkedet og den beregnede normale værdi. Det kunne fastslås, at hjemmemarkedssalgspriserne på kornorienterede elektriske plader var forholdsvis stabile i undersøgelsesperioden. Dette skyldtes en stabil efterspørgsel og et stabilt forbrug på hjemmemarkedet, hvilket ikke forventes at ændre sig væsentligt i nær fremtid, samt det begrænsede antal producenter og brugere. Det forventes derfor, at salgspriserne for kornorienterede elektriske plader på hjemmemarkedet ikke vil svinge væsentligt i fremtiden.

(81)

For så vidt angår produktionsomkostningerne skal det erindres, at omkostningerne måtte justeres på grund af upålidelige priser på råmaterialer (varmtvalsede bånd) (se betragtning 41 til 49). VIZ STAL hævdede, at arten af selskabets forbindelser med dets leverandør havde ændret sig efter undersøgelsesperioden, idet VIZ STAL i stigende grad påtænker at købe varmtvalsede bånd fra andre leverandører, herunder leverandører i Fællesskabet. Det blev overvejet, om dette kunne have konsekvenser for VIZ STALs råvareomkostninger og følgelig for produktionsomkostningerne. Det fandtes imidlertid, at det ikke var sandsynligt, at mulige prisstigninger på varmtvalsede bånd ville påvirke den normale værdi, der var blevet fastsat under denne undersøgelse. Dette skyldes, at den normale værdi blev fastsat på grundlag af justerede produktionsomkostninger uden hensyntagen til den upålidelige pris på råmaterialer. Enhver reel stigning i købspriserne for varmtvalsede bånd op til markedsværdien er derfor allerede indregnet i den normale værdi, der er benyttet til at fastsætte dumpingmargenen. Det er derfor rimeligt at antage, at den normale værdi for denne ansøger ikke vil ændre sig væsentligt på kort sigt.

(82)

Kommissionen undersøgte også den mulige udvikling i VIZ STALs eksportsalg som følge af en anvendelse af en lavere toldsats. I denne forbindelse blev det taget i betragtning, at dette selskabs eksportsalg var mængdemæssigt begrænset på grund af det tilsagn, der var blevet godtaget under den oprindelige undersøgelse. Som nævnt i betragtning 96 er det konstateret, at denne type tilsagn ikke længere er hensigtsmæssig. Det blev derfor undersøgt, om en lavere toldsats uden kvantitative importrestriktioner ville føre til en betydelig stigning i ansøgerens eksport af kornorienterede elektriske plader til Fællesskabet til lavere eksportpriser end de priser, der var gældende i undersøgelsesperioden. I denne forbindelse blev det taget i betragtning, at ansøgerens kapacitetsudnyttelsesgrad var på over 90 % i undersøgelsesperioden. Undersøgelsen afslørede desuden ingen planlagte investeringer med henblik på at forøge ansøgerens kapacitet. Det kunne derfor med rimelighed antages, at produktionsmængden ville forblive stabil og ikke stige væsentligt i nær fremtid. Der fandtes heller ingen grund til, at ansøgeren skulle afsætte en større del af sin nuværende produktion på fællesskabsmarkedet. Det konkluderedes derfor, at selskabets eksport af kornorienterede elektriske plader til Fællesskabet ikke ville ændre sig væsentligt med hensyn til mængde.

(83)

For så vidt angår eksportpriserne skal det erindres, at det gældende tilsagn hovedsagelig var af kvantitativ karakter, hvilket tillod ansøgeren at sætte sine eksportpriser forholdsvis frit inden for en bestemt eksportmængde. De selskaber, der havde afgivet det pågældende tilsagn, ansås blot for at følge »de gældende priser på fællesskabsmarkedet«. Den endelige antidumpingtold fandt kun anvendelse, når det kvantitative loft var nået. Uanset Kommissionens konklusioner i betragtning 94 og 95 ansås den mængde store kornorienterede elektriske plader, der blev eksporteret fra Rusland i undersøgelsesperioden, for at ligge inden for det kvantitative loft, der var fastsat i tilsagnet. Eksportprisen i den aktuelle undersøgelsesperiode omfattede derfor ikke den antidumpingtold, der blev fastlagt under den oprindelige undersøgelse. Det kan derfor konkluderes, at en lavere dumpingmargen ikke vil reducere dette selskabs nuværende eksportpriser væsentligt.

5.   Konklusioner

(84)

Ifølge artikel 9, stk. 4, i grundforordningen må tolden ikke være højere end den fastsatte dumpingmargen, men bør være lavere end denne margen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført erhvervsgrenen i Fællesskabet. Da de aktuelle interimsundersøgelser er begrænset til en undersøgelse af dumpingaspekterne, bør tolden ikke være højere end den i betragtning 2 nævnte skadestærskel, der fandtes i den oprindelige undersøgelse, som bekræftet af udløbsundersøgelsen.

(85)

Som nævnt i betragtning 29 i beslutning nr. 303/96/EKSF var den oprindelige endelige dumpingmargen større end den endeligt fastsatte skadestærskel, og den endelige antidumpingtold blev derfor baseret på den laveste skadesmargen, nemlig 40,1 %. Da den dumpingmargen, der blev fundet for VIZ STAL i nærværende interimsundersøgelse, er lavere end dette niveau, bør den ændrede antidumpingtold baseres på denne lavere dumpingmargen, nemlig 14,7 %.

(86)

Det følger af ovenstående, at for så vidt angår VIZ STAL bør den antidumpingtold på importen af kornorienterede elektriske plader af stål med oprindelse i Rusland, der blev indført ved beslutning nr. 303/96/EKSF og bekræftet ved forordning (EF) nr. 151/2003, ændres, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(87)

For så vidt angår NLMK bør den nuværende interimsundersøgelse afsluttes, og den endelige antidumpingtold, der blev indført ved beslutning nr. 303/96/EKSF og bekræftet ved forordning (EF) nr. 151/2003, bør opretholdes.

(88)

Alle de berørte parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger, der lå til grund for, at det påtænktes at anbefale en ændring af de gældende foranstaltninger for så vidt angår VIZ STAL og at afslutte interimsundersøgelsen med hensyn til NLMK, og de fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev modtaget bemærkninger, som blev taget i betragtning, hvor det var relevant. Alle de berørte parter fik også tildelt en periode, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til de offentliggjorte oplysninger.

D.   INTERIMSUNDERSØGELSE BEGRÆNSET TIL FORANSTALTNINGERNES FORM

(89)

Som nævnt i betragtning 2 blev interimsundersøgelsen vedrørende formen af foranstaltningerne over for importen af kornorienterede elektriske plader med oprindelse i Rusland indledt af Kommissionen på dens eget initiativ for at undersøge hensigtsmæssigheden og effektiviteten af det tilsagn, der blev godtaget ved beslutning nr. 303/96/EKSF. Undersøgelsen blev gennemført samtidig med den interimsundersøgelse, der afsluttedes ved forordning (EF) nr. 151/2003, og interimsundersøgelserne begrænset til dumping for så vidt angår ansøgerne.

(90)

I denne forbindelse bemærkes det, at det oprindeligt godtagne tilsagn i det væsentlige var et kvantitativt tilsagn, hvorefter selskaberne forpligtede sig til at sikre, at deres eksport til Fællesskabet ikke oversteg en samlet øvre mængde.

(91)

Ifølge grundforordningens artikel 8, stk. 1, har tilsagnet til formål at afhjælpe den skade, der forvoldes af dumpingimport. Dette opnås ved, at eksportøren hæver sine priser eller ophører med at eksportere til dumpingpriser. Undersøgelserne har vist, at den oprindeligt godtagne type tilsagn, der blot begrænsede den til Fællesskabet importerede mængde, ikke kunne hæve priserne til et ikke-skadevoldende niveau og derved genskabe redelige handelsvilkår på fællesskabsmarkedet. I dette tilfælde fandtes tilsagnene i deres nuværende form derfor ikke at være et hensigtsmæssigt og effektivt middel til at afhjælpe dumpingens skadevoldende virkninger.

(92)

De oprindelige tilsagn var ikke blot afgivet af ansøgerne i den aktuelle interimsundersøgelse, men også af en russisk forhandler, der eksporterede den pågældende vare i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse, og af de russiske myndigheder for at sikre et korrekt tilsyn med de pågældende tilsagn. Som allerede fastslået i den i betragtning 2 nævnte udløbsundersøgelse indstillede det handelsselskab, der havde været med til at afgive tilsagnet, nemlig VO »Promsyrioimport« (Moskva), sin eksport af kornorienterede elektriske plader til Fællesskabet efter indførelsen af den endelige antidumpingtold og før januar 2000. Dette handelsselskab blev derfor ikke anset for at være en interesseret part i den udløbsundersøgelse, der førte til opretholdelsen af den endelige antidumpingtold i januar 2003. Det nævnte handelsselskab gav heller ikke udtryk for interesse i igen at eksportere kornorienterede elektriske plader til Fællesskabet og anmodede ikke om at blive behandlet som en potentielt interesseret part i den igangværende antidumpingprocedure.

(93)

Kommissionen fandt endvidere i betragtning af de ændrede omstændigheder i Rusland, der nu er fuldt ud anerkendt som et land med markedsøkonomi, at der ikke længere er behov for garantier fra de russiske myndigheder med hensyn til en korrekt overvågning af tilsagn afgivet af russiske eksporterende producenter i forbindelse med en antidumpingundersøgelse, og at sådanne garantier heller ikke er forenelige med denne nye status.

(94)

Som nævnt i meddelelsen om indledningen af den interimsundersøgelse, der er begrænset til foranstaltningernes form, har der endelig været problemer med håndhævelsen af tilsynet med tilsagnet, hvilket har haft følger for foranstaltningernes afhjælpende virkning. Dette bekræftedes af den aktuelle undersøgelse. Det blev således konstateret, at de to eksporterende producenters salgsstruktur samt de benyttede salgskanaler ikke tillod dem at identificere den pågældende vares endelige bestemmelsessted. Det kunne derfor ikke fastslås, om varer faktisk blev reeksporteret eller overgik til fri omsætning i Fællesskabet (se også betragtning 95). Det var derfor ikke muligt at afgøre, om de rapporter, som de pågældende eksporterende producenter skulle indgive i henhold til tilsagnet, var fuldstændige og sandfærdige.

(95)

I denne forbindelse skal det bemærkes, at der siden godtagelsen af tilsagnet er blevet indført to forskellige typer eksportlicenser, nemlig licenser af type A (eksport bestemt for overgang til fri omsætning i Fællesskabet) og licenser af type B (eksport bestemt for import til Fællesskabet under andre toldordninger). For varer eksporteret i henhold til licenser af type A skulle der overholdes et årligt kontingentloft, mens varer eksporteret i henhold til licenser af type B ikke var underlagt sådanne kvantitative begrænsninger. De forretningsmæssigt forbundne importører, der ikke kunne fastslå de importerede varers endelige bestemmelsessted, kunne ikke fremlægge tilstrækkelige afgørende beviser for, at varer, der var udført af Rusland i henhold til en licens af type B, efterfølgende var blevet reeksporteret. Det blev i samarbejde med de relevante toldmyndigheder desuden konstateret, at der i forbindelse med en række af disse importtransaktioner var afgivet erklæring om overgang til fri omsætning, hvilket mindskede tilsagnets effektivitet. De procedurer, der benyttedes af selskaberne, viste sig utilstrækkelige til en korrekt anvendelse af alle de vilkår, der var fastsat i tilsagnet. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er risiko for omgåelse af tilsagnet.

(96)

I betragtning af ovenstående overvejelser konkluderedes det, at tilsagnet i dets nuværende form ikke længere var hensigtsmæssigt, især for så vidt angik et effektivt tilsyn med dette. Ansøgerne samt de resterende medafgivere af tilsagnet, nemlig VO ’Promsyrioimport’ (Moskva) og de russiske myndigheder, blev underrettet om Kommissionens konklusioner og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(97)

En ansøger, nemlig NLMK, anfægtede Kommissionens konklusioner med hensyn til det hensigtsmæssige ved tilsagnet. Denne ansøger fremførte navnlig, at i) det gældende licenssystem forhindrede enhver mulig omgåelse; ii) at import under den i tilsagnet fastsatte grænse ville være under ubetydelighedsgrænsen og derfor sikre, at dumpingens skadelige følger blev afhjulpet; og iii) at ændringen af antallet af parter, der havde været med til at afgivet tilsagnet, ikke var tilstrækkelig grund til at tilbagetrække godtagelsen af tilsagnet.

(98)

De argumenter, der blev fremført med hensyn til håndhævelsen af det aktuelle tilsagn, var i modstrid med resultaterne af Kommissionens undersøgelse (se betragtning 94 og 95) og var ikke underbygget med nogen dokumentation. Det kan heller ikke udelukkes, at der er risiko for omgåelse af tilsagnet. Det følger heraf, at det nuværende tilsagn ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at dumpingens skadelige følgevirkninger rent faktisk vil blive afhjulpet, og tilsagnet anses derfor for uhensigtsmæssigt. Ændringen i antallet af parter, der har afgivet tilsagnet, skal ikke betragtes særskilt, men skal ses i forbindelse med de samlede og væsentligt ændrede omstændigheder i Rusland siden godtagelsen af tilsagnet. Disse påstande måtte derfor afvises.

(99)

Endelig krævede denne ansøger også, at den nuværende interimsundersøgelse, som er begrænset til foranstaltningernes form, skulle afsluttes sammen med andre interimsundersøgelser, der eventuelt vil blive indledt i forbindelse med udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004. Det skal bemærkes, at den delvise interimsundersøgelse af foranstaltninger vedrørende importen af kornorienterede elektriske plader fra Rusland, som blev indledt den 20. marts 2004 (12) vil undersøge, hvorvidt det af hensyn til Fællesskabets interesser er nødvendigt at ændre de gældende foranstaltninger for at undgå pludselige og overdrevent negative følger af udvidelsen af Den Europæiske Union for interesserede parter, herunder brugere, distributører og forbrugere. Der er derfor ingen direkte forbindelse mellem den nærværende interimsundersøgelse, der er begrænset til de gældende foranstaltningers form, og den igangværende delvise interimsundersøgelse i forbindelse med udvidelsen. Denne påstand blev derfor afvist.

(100)

Det følger af ovenstående, at tilsagnet i dets nuværende form ikke længere er hensigtsmæssigt.

E.   NYE TILBUD OM TILSAGN

(101)

Efter offentliggørelsen af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger på grundlag af hvilke det var konkluderet, at den gældende antidumpingmargens størrelse burde ændres, hvor det var passende, og at det kvantitative tilsagn ikke længere er hensigtsmæssigt, tilbød NLMK at afgive et tilsagn i henhold til grundforordningens artikel 8, stk. 1.

(102)

Dette selskabs samarbejdsvilje under undersøgelsen og rigtigheden og pålideligheden af de oplysninger, det havde afgivet, var imidlertid utilfredsstillende (se betragtning 24). Det er derfor meget usandsynligt, at et pristilsagn fra dette selskab kan overvåges effektivt. Det blev derfor anset for upraktisk at godtage det tilsagn, som NLMK havde tilbudt at afgive, jf. grundforordningens artikel 8, stk. 3. Det konkluderedes derfor, at det tilsagn, der var blevet tilbudt efter meddelelsen om undersøgelsesresultaterne, ikke skulle godtages.

(103)

De interesserede parter blev underrettet herom, og den pågældende ansøger blev detaljeret underrettet om årsagerne til, at tilsagnet ikke kunne godtages. Det rådgivende udvalg blev hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kornorienterede koldvalsede plader og bånd af silicium-elektrisk stål af bredde over 500 mm med oprindelse i Rusland og henhørende under KN-kode 7225 11 00 (plader af bredde over 600 mm) og 7226 11 00 (plader af bredde over 500 mm, men under 600 mm) afsluttes for så vidt angår Novolipetsk Iron & Steel Corporation (»NLMK«).

Artikel 2

Artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 151/2003 affattes således:

»Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af kornorienterede koldvalsede plader og bånd af silicium-elektrisk stål af bredde over 500 mm med oprindelse i Rusland og henhørende under KN-kode 7225 11 00 (plader af bredde over 600 mm) og ex 7226 11 00 (Taric-kode 7226110010) (plader af bredde over 500 mm, men under 600 mm).

2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for varer fremstillet af følgende selskaber:

Selskab

Told

Taric- tillægskode

OOO Viz-Stal, 28, Kirov St., 620028 Yekaterinburg GSP-715

14,7 %

A516

Alle andre selskaber

40,1 %

A999

3.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er angivet.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 42 af 20.2.1996, s. 7.

(3)  EFT L 308 af 29.11.1996, s. 11. Senest ændret ved beslutning nr. 1000/99/EKSF (EFT L 122 af 12.5.1999, s. 35).

(4)  EFT C 53 af 20.2.2001, s. 13.

(5)  EFT L 149 af 7.6.2002, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/2002 (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 9).

(6)  EFT L 25 af 30.1.2003, s. 7.

(7)  EFT C 186 af 6.8.2002, s. 15.

(8)  EFT C 242 af 8.10.2002, s. 16.

(9)  EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1.

(10)  EFT C 111 af 8.5.2002, s. 5.

(11)  EUT L 33 af 8.2.2003, s. 41.

(12)  EUT C 70 af 20.3.2004, s. 15.


19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/18


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 991/2004

af 17. maj 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1100/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af siliciumcarbid med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Den Russiske Føderation og Ukraine og om forlængelse af de tilsagn, der blev godtaget ved Kommissionens afgørelse 94/202/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 8, artikel 11, stk. 3, artikel 21 og artikel 22, litra c),

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Efter en fornyet undersøgelse i forbindelse med foranstaltningernes udløb indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 821/94 (2) en endelig antidumpingtold på importen af siliciumcarbid med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Den Russiske Føderation og Ukraine. Samtidig godtog Kommissionen ved afgørelse 94/202/EF (3) et tilsagn afgivet i fællesskab af den russiske regering og V/O Stankoimport, Moskva, Rusland. Efter en fornyet undersøgelse i forbindelse med foranstaltningernes udløb indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1100/2000 (4) en endelig antidumpingtold på importen af siliciumcarbid (i det følgende benævnt »den pågældende vare«) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (Kina), Den Russiske Føderation (Rusland) og Ukraine, og Kommissionen forlængede det tilsagn, der ved afgørelse 94/202/EF blev godtaget for det russiske selskab »V/O Stankoimport«.

(2)

Toldsatsen på nettoprisen, frit EF's grænse, ufortoldet, for import af den pågældende vare med oprindelse i Rusland blev fastsat til 23,3 %.

(3)

Toldsatsen på nettoprisen, frit EF's grænse, ufortoldet, for import af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine blev fastsat til 24 %.

2.   Undersøgelse

(4)

Den 20. marts 2004 meddelte Kommissionen gennem offentliggørelsen af en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (5), at der blev indledt en delvis interimsundersøgelse af de gældende foranstaltninger (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«) i henhold til artikel 11, stk. 3, og artikel 22, litra c), i grundforordningen.

(5)

Den fornyede undersøgelse blev indledt på Kommissionens initiativ for at undersøge, om der som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »udvidelsen«) og under hensyntagen til aspektet med EF’s interesser er behov for at tilpasse foranstaltningerne for at undgå en pludselig og for stor negativ virkning for alle interesserede parter, herunder brugere, distributører og forbrugere.

3.   Parter, der er berørt af undersøgelsen

(6)

Alle interesserede parter, som Kommissionen har kendskab til, herunder EF-erhvervsgrenen, sammenslutninger af producenter eller brugere i EF, eksporterende producenter i det berørte land, importører og importørsammenslutninger og de relevante myndigheder i de berørte lande samt interesserede parter i de ti nye medlemsstater, som har tiltrådt Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »EU10«), blev underrettet om indledningen af undersøgelsen og fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt, forelægge oplysninger og fremlægge dokumentation inden for den tidsfrist, der var angivet i indledningsmeddelelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt mundtligt.

(7)

I den sammenhæng fremførte følgende interesserede parter deres mening:

a)

EF-producentsammenslutning:

European Chemical Industry Council (CEFIC)

b)

Eksporterende producent:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine

c)

Eksportør:

V/O Stankoimport, Rusland

d)

Producent:

JSC Volzhsky Abrasive Works, Rusland

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(8)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse og henhører under KN-kode 2849 20 00.

(9)

Det er kendetegnende for produktionsprocessen for siliciumcarbid, at produktet automatisk omfatter en række forskellige kvaliteter siliciumcarbid, der kan opdeles på to hovedtyper: krystallinsk og metallurgisk. Den krystallinske kvalitet, der yderligere kan opdeles på typerne sort og grøn, anvendes normalt ved fremstillingen af slibeværktøj, slibesten, ildfaste produkter af høj kvalitet, keramiske produkter, plastmaterialer osv., hvorimod den metallurgiske kvalitet almindeligvis anvendes som siliciumkilde i støberier og højovne. Ligesom under de foregående undersøgelser anses de to hovedtyper for at udgøre en og samme vare i forbindelse med denne undersøgelse.

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

I.   VEDRØRENDE SILICIUMCARBID MED OPRINDELSE I RUSLAND

1.   Krav fra interesserede parter

(10)

Den russiske eksportør, der er omfattet af pristilsagnet, fremførte, at den importmængde, som tilsagnet gælder for, blev fastlagt på grundlag af dens salg til EU15-markedet, og at tilsagnet derfor burde revideres for at tage behørigt hensyn til EU25-markedet. Den pågældende eksportør fremførte, at en sådan revision var væsentlig for at undgå forskelsbehandling til fordel for andre eksportører af den pågældende vare til EU.

2.   Bemærkninger fra medlemsstaterne

(11)

Medlemsstaterne har fremsat deres synspunkter, og flertallet af dem går ind for en tilpasning af foranstaltninger for at tage hensyn til udvidelsen.

3.   Vurdering

(12)

Der blev foretaget en analyse af de disponible data og oplysninger, som bekræftede, at mængden af import af den pågældende vare fra Rusland til EU10 var betydelig. I betragtning af at den importmængde, der er omfattet af det i øjeblikket gældende tilsagn, blev fastlagt på basis af importen til EU15, er der ikke heri taget hensyn til den øgede importmængde til det udvidede EU25.

4.   Konklusion

(13)

I betragtning af ovenstående konkluderes det, at det for at tage hensyn til udvidelsen er hensigtsmæssigt at tilpasse foranstaltningerne for at tage højde for den yderlige mængde import til EU10-markedet.

(14)

Den oprindelige importmængde, der er omfattet af tilsagnet for EU15, blev beregnet og fastlagt for hvert på hinanden følgende år i andet halvår af det igangværende år som en proportion af EF’s forbrug på grundlag af det år, der gik forud for det igangværende. Forøgelsen af den importmængde, der er omfattet af tilsagnet, er blevet beregnet efter samme beregningsmetode.

(15)

Derfor findes det hensigtsmæssigt, at Kommissionen kan godtage et forslag til et ændret tilsagn, som afspejler situationen efter udvidelsen og er fastlagt på grundlag af den metode, der er beskrevet i betragtning 11.

II.   VEDRØRENDE SILICIUMCARBID MED OPRINDELSE I UKRAINE

1.   Bemærkninger fra interesserede parter i eksporterende lande

(16)

De ukrainske myndigheder og den ukrainske eksporterende producent fremførte, at på grund af antidumpingtoldens høje niveau og som følge af udvidelsen af foranstaltningerne til også at omfatte EU10 ville deres traditionelle handelsstrømme til EU10 blive forstyrret betydeligt.

(17)

De fremførte især, at de pludselige kraftige prisstigninger som følge af den høje antidumpingtold gjorde varen urimeligt dyr til metallurgisk briketteproduktion.

2.   Bemærkninger fra EF-erhvervsgrenen

(18)

EF-erhvervsgrenen fremførte, at den ikke ville modsætte sig forslag om at træffe mellemliggende foranstaltninger for en overgangsperiode, såfremt disse ikke påvirkede situationen i negativ retning.

3.   Bemærkninger fra medlemsstaterne

(19)

Myndighederne i Den Tjekkiske Republik, Ungarn og Den Slovakiske Republik fandt, at der burde anvendes særlige overgangsordninger for importen af den pågældende vare fra Ukraine efter udvidelsen. Der blev fremført det argument, at den pågældende vare er af stor betydning for de endelige brugere i industrien i EU10, eftersom den ikke produceres i disse lande.

(20)

Følgelig indtog visse af disse myndigheder det standpunkt, at antidumpingtolden burde suspenderes for importen af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine.

4.   Vurdering

(21)

På grundlag af de disponible data og oplysninger blev der foretaget en analyse, som bekræftede, at mængden af import af den pågældende vare fra Ukraine til EU10 var betydelig i 2003.

(22)

I betragtning af den pågældende vares store betydning for de traditionelle endelige brugere i industrien i EU10 og den relativt høje antidumpingtold blev det derfor konkluderet, at det er i EF's interesse gradvis at tilpasse de i øjeblikket gældende foranstaltninger for at undgå en pludselig og for stor negativ virkning for alle interesserede parter.

5.   Konklusion

(23)

Alle disse forskellige aspekter og interesser er taget i betragtning og overvejet som helhed. Det fremgår heraf, at EU10-importørernes og –brugernes interesser ville blive påvirket væsentligt i negativ retning af den pludselige anvendelse af de eksisterende foranstaltninger, hvis disse ikke tilpasses midlertidigt.

(24)

Derimod vil EF-erhvervsgrenens interesser, som den selv bekræftede det, ikke blive påvirket i urimeligt negativ grad, hvis foranstaltningerne tilpasses midlertidigt, idet den i øjeblikket ikke fuldt ud kan tilfredsstille efterspørgslen fra kunderne i EU10.

(25)

Under disse omstændigheder kan det med rimelighed konkluderes, at det ikke er i EF's interesse at anvende de eksisterende foranstaltninger uden en tilpasning, og at den midlertidige tilpasning af de eksisterende foranstaltninger med hensyn til importen af den pågældende vare til EU10 ikke vil være af en sådan art, at den i væsentlig grad undergraver det ønskede handelsbeskyttelsesniveau.

(26)

Med henblik herpå blev der undersøgt forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne beskytte EF-erhvervsgrenen mod skadelig dumping og samtidig tage hensyn til EF’s interesseaspekter ved at mindske antidumpingtoldens økonomiske virkninger for de traditionelle købere i EU10 i perioden med økonomisk tilpasning efter udvidelsen.

(27)

Det forekom, at dette bedst kunne opnås ved at tillade, at de traditionelle eksportmængder fra Ukraine til EU10 kan importeres uden antidumpingtold i en overgangsperiode. I den sammenhæng vil der for enhver eksport til EU10, der overstiger de traditionelle eksportmængder, ligesom for eksporten til EU15 skulle betales normal antidumpingtold.

6.   Tilsagn

(28)

Efter vurderingen af de forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne tillade en fortsættelse af disse traditionelle eksportstrømme til EU10, fandt man, at det var mest hensigtsmæssigt at godtage frivillige tilsagn fra den samarbejdende part med elementer vedrørende kvantitative lofter. Derfor fremsatte Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i grundforordningen forslag om tilsagn til den berørte eksporterende producent, og som følge heraf blev der derefter afgivet tilsagn fra én eksporterende producent af den pågældende vare i Ukraine.

(29)

I den forbindelse skal det bemærkes, at der i overensstemmelse med artikel 22, litra c), i grundforordningen blev taget hensyn til den særlige omstændighed, som udvidelsen udgør, ved fastlæggelsen af bestemmelserne i tilsagnet. De udgør en særlig foranstaltning, i og med at de eksisterende foranstaltninger i kraft heraf tilpasses midlertidigt for EU25.

(30)

Importmængderne (»lofterne«) blev derfor fastlagt for den eksporterende producent i Ukraine, med udgangspunkt i dens gennemsnitlige traditionelle eksportmængder til EU10 i 2001, 2002 og 2003. Det skal imidlertid bemærkes, at den usædvanlige forøgelse af eksportmængder til EU10, der blev konstateret i de seneste måneder af 2003 og de første måneder af 2004, blev trukket fra de traditionelle mængder, der blev benyttet til fastlæggelsen af lofterne.

(31)

Når de pågældende eksporterende producenter sælger deres varer til EU10 på betingelserne i deres tilsagn, bør de indvillige i stort set at respektere deres traditionelle salgsmønster til individuelle forbrugere i EU10. De eksporterende producenter bør derfor være klar over, at tilbud om tilsagn kun kan anses for at være gennemførlige og dermed acceptable, hvis de for så vidt angår det salg, der er omfattet af tilsagnene, generelt set opretholder sådanne traditionelle handelsmønstre med deres kunder i EU10.

(32)

De eksporterende producenter bør også være klar over, at hvis det inden for rammerne af tilsagnenes gennemførelse konstateres, at disse salgsmønstre ændrer sig betydeligt, eller at tilsagnene på nogen måde bliver vanskelige eller umulige at overvåge, har Kommissionen ret til at tilbagetrække sin godtagelse af selskabets tilsagn, hvilket betyder, at den endelige antidumpingtold bliver indført i stedet for på det niveau, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1100/2000, eller den kan tilpasse importloftets niveau eller træffe en anden form for afhjælpende foranstaltning.

(33)

Følgelig vil ethvert tilbud om tilsagn, der er i overensstemmelse med ovenstående betingelser, kunne godtages af Kommissionen ved en kommissionsforordning.

D.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 1100/2000

(34)

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt i de tilfælde, hvor tilsagn godtages af Kommissionen i en efterfølgende forordning, at fastsætte bestemmelser, der giver mulighed for, at import til EF inden for rammerne af sådanne tilsagn fritages for den antidumpingtold, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1100/2000, gennem en ændring af nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Kommissionen kan godtage et forslag til et ændret tilsagn med en forøgelse af den importmængde, der er omfattet af det tilsagn, som blev godtaget ved dens afgørelse 94/202/EF vedrørende importen af siliciumcarbid med oprindelse i Rusland. En sådan forøgelse beregnes efter samme beregningsmetode som den, der blev benyttet til beregningen af det oprindelige loft for EF med 15 medlemsstater. Den oprindelige importmængde blev beregnet og fastlagt for hvert på hinanden følgende år i andet halvår af det igangværende år som en proportion af EF’s forbrug på grundlag af det år, der gik forud for det igangværende.

2.   Kommissionen kan ændre tilsagnet i overensstemmelse hermed.

Artikel 2

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 1100/2000 tilføjes følgende stykke:

»4.   Importvarer, der angives til overgang i fri omsætning, fritages for den i artikel 1 anførte antidumpingtold, såfremt de er produceret af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført på listen i den relevante kommissionsforordning, som undertiden ændres, og er importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i samme kommissionsforordning. Disse importvarer fritages for antidumpingtold, hvis

a)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til den i artikel 1 beskrevne vare

b)

der ved fremlæggelse af en angivelse om overgang til fri omsætning for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget, og

c)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til varebeskrivelsen i handelsfakturaen.«

Artikel 3

Det i bilaget til nærværende forordning anførte bilag tilføjes til forordning (EF) nr. 1100/2000.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 94 af 13.4.1994, s. 21. Ændret ved forordning (EF) nr. 1786/97 (EFT L 254 af 17.8.1997, s. 6).

(3)  EFT L 94 af 13.4.1994, s. 32.

(4)  EFT L 125 af 26.5.2000, s. 3.

(5)  EUT C 70 af 20.3.2004, s. 15.


BILAG

»

BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af handelsfakturaer for selskabets salg til EF af siliciumcarbid, der er omfattet tilsagnet:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

2.

Navnet på det selskab, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning [INDSÆT NUMMER], og som udsteder handelsfakturaen.

3.

Handelsfakturaens nummer.

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato.

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal toldbehandles ved EF’s grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer (PCN), som anvendes i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet (f.eks. PCN I, PCN 2 osv.)

en beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til den pågældende PCN (f.eks. PCN 1: PCN 2: osv.)

selskabsvarekodenummer (hvis relevant)

KN-kode

mængde (i antal tons).

7.

En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

pris pr. ton

betalingsbetingelser

leveringsbetingelser

samlede rabatter og nedslag.

8.

Navn på det selskab, der handler som importør i EF, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, som er omfattet af et tilsagn.

9.

Navnet på den funktionær i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af (selskab), og som Europa-Kommissionen har godtaget ved forordning (EF) nr. [INDSÆT NUMMER]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

«

19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/23


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 992/2004

af 17. maj 2004

om ændring af forordning (EØF) nr. 3068/92 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af kaliumchlorid med oprindelse i Hviderusland, Rusland og Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 8, artikel 11, stk. 3, artikel 21 og artikel 22, litra c),

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 969/2000 (2), ændrede og forlængede Rådet de foranstaltninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 3068/92 (3), på importen til EF af kaliumchlorid (»den pågældende vare«) med oprindelse i Republikken Belarus (»Belarus«), Den Russiske Føderation (»Rusland«) og Ukraine.

(2)

De pågældende foranstaltninger er faste toldbeløb, der er fastlagt efter varekategori og kvalitet og spænder fra 19,51 EUR/ton til 48,19 EUR/ton for Belarus, 19,61 EUR/ton til 40,63 EUR/ton for Rusland og 19,61 EUR/ton til 48,19 EUR/ton for Ukraine.

2.   Undersøgelse

(3)

Den 20. marts 2004 , meddelte Kommissionen gennem offentliggørelsen af en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4), at der blev indledt en delvis interimsundersøgelse af de gældende foranstaltninger (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«) i henhold til artikel 11, stk. 3, og artikel 22, litra c), i grundforordningen.

(4)

Den fornyede undersøgelse blev indledt på Kommissionens initiativ for at undersøge, om der som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »udvidelsen«) og under hensyntagen til aspektet med EF’s interesser er behov for at tilpasse foranstaltningerne for at undgå en pludselig og for stor negativ virkning for alle interesserede parter, herunder brugere, distributører og forbrugere.

3.   Parter, der er berørt af undersøgelsen

(5)

Alle interesserede parter, som Kommissionen har kendskab til, herunder EF-erhvervsgrenen, sammenslutninger af producenter eller brugere i EF, eksportører/producenter i de berørte lande, importører og importørsammenslutninger og de relevante myndigheder i de berørte lande samt interesserede parter i de ti nye medlemsstater, som tiltræder Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »EU10«), blev underrettet om indledningen af undersøgelsen og fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt, forelægge oplysninger og fremlægge dokumentation inden for den tidsfrist, der var angivet i indledningsmeddelelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt mundtligt.

(6)

I den sammenhæng fremførte følgende interesserede parter deres mening:

a)

EF-producentsammenslutning:

 

European Association of Potash Producers

b)

Eksporterende producenter:

 

Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus

 

JSC Silvinit, Solikamsk, Rusland

 

JSC Uralkali, Berezniki, Rusland

c)

Eksportør:

 

IPC, Moskva, Rusland (forbundet med JSC Silvinit og Production Amalgamation Belaruskali).

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(7)

Den pågældende vare er kaliumchlorid (KC1), der almindeligvis anvendes som gødningsstof i landbruget, enten direkte — blandet med andre gødningsstoffer — eller efter forarbejdning til et sammensat gødningsstof kaldet NPK (nitrogen, phosphor, kalium). Kaliumindholdet varierer og er udtrykt i vægtprocent af kaliumoxid (K2O) på grundlag af tørsubstansen. Den bruges også som råvare til fremstillingen af visse industriprodukter og farmaceutiske produkter.

(8)

Kaliumchlorid markedsføres almindeligvis i enten standardpulverform (standard-kaliumchlorid) eller i »andre former end standardform«, som også omfatter granulatform (granulatkaliumchlorid), men ikke er begrænset hertil. Varen opdeles almindeligvis i følgende tre grundlæggende kategorier, baseret på K2O,-indholdet:

kaliumchlorid med indhold af K2O på 40 vægtprocent og derunder, henhørende under KN-kode 3104 20 10

kaliumchlorid med indhold af K2O på over 40 vægtprocent, men ikke over 62 vægtprocent, henhørende under KN-kode 3104 20 50

kaliumchlorid med indhold af K2O på over 62 vægtprocent, henhørende under KN-kode 3104 20 90.

(9)

De gældende antidumpingforanstaltninger består i forskellige niveauer af antidumpingtold for henholdsvis standardkaliumchlorid og de andre former for kaliumchlorid, herunder granulatkaliumchlorid. I den forbindelse skal det bemærkes, at det i den sidste fornyede undersøgelse i 2000 blev fastslået, at importen af visse særlige sammensætninger eller blandinger med et usædvanlig højt indhold af kaliumchlorid, som ikke henhører under ovennævnte KN-koder for kaliumchlorid, også bør anses for at være den pågældende vare. Dette skyldes, at sådanne sammensætninger og blandinger har de samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og de samme anvendelser som de tre ovennævnte grundlæggende kategorier. Da der under denne undersøgelse desuden ikke er kommet nogen betragtninger frem, som taler mod en fortsættelse af den tidligere indførte fremgangsmåde, og for følgelig at sikre en konsekvent anvendelse af antidumpingforanstaltningerne samt undgå tariferingsforskydning er det blevet anset for nødvendigt i denne forordning at bekræfte konklusionerne i den tidligere fornyede undersøgelse om, at indholdet af K2O i sådanne sammensætninger og blandinger skal være 35 vægtprocent og derover op til 62 vægtprocent, baseret på tørsubstansen.

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

1.   Bemærkninger fra interesserede parter i eksporterende lande

(10)

To russiske og en belarussisk eksporterende producent, en russisk eksportør og de russiske myndigheder fremførte, at på grund af antidumpingtoldens høje niveau og som følge af udvidelsen af foranstaltningerne til også at omfatte EU10 ville deres traditionelle handelsstrømme til EU10 blive forstyrret betydeligt.

(11)

De fremførte især, at de pludselige kraftige prisstigninger som følge af den prisspecifikke antidumpingtold gjorde varen urimeligt dyr for de endelige brugere i landbruget, industrien og den farmaceutiske sektor i EU10.

(12)

Det bør bemærkes, at ingen eksporterende producenter/eksportører fra Ukraine og heller ikke de ukrainske myndigheder gav sig til kende.

2.   Bemærkninger fra EF-erhvervsgrenen

(13)

EF-erhvervsgrenen fremførte, at selv om gennemsnitspriserne i EU10 var over 30 % lavere end priserne i Den Europæiske Union i dens sammensætning umiddelbart før den 1. maj 2004 (»EU15«), ville den ikke modsætte sig forslag om at træffe mellemliggende foranstaltninger for en overgangsperiode, såfremt disse ikke påvirkede dens nuværende handelsmønster i EU15 i negativ retning.

3.   Bemærkninger fra medlemsstaterne

(14)

Myndighederne i visse EU10-medlemsstater, herunder Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Litauen og Den Slovakiske Republik, fandt, at der burde gælde særlige overgangsordninger for importen af den pågældende vare fra Belarus og Rusland efter udvidelsen.

(15)

I den forbindelse blev det fremført, at den pågældende vare er af strategisk betydning for brugerne i industrien og landbruget i EU10, idet den ikke produceres i disse lande og heller ikke let kan erstattes af en anden vare. Det blev også fremført, at producenter af den pågældende vare i EU15 ikke ville have kapacitet til at tilfredsstille efterspørgslen fra brugerne i EU10.

(16)

Det blev yderligere fremført, at man burde søge at undgå en kraftig og pludselig stigning i priserne på kaliumchlorid som gødningsstof for landbrugerne i EU10, da disse ellers ville blive konfronteret med yderligere vanskeligheder i tilpasningen til den nye konkurrence med landbrugsproducenterne i EU15. Dette spørgsmåls vigtighed blev yderligere understreget af den betydelige værdi af eksporten (ca. 87 mio. EUR pr. år) fra Belarus og Rusland til EU10 sammenlignet med eksporten til EU15 på ca. 45 mio. EUR pr. år fra disse lande.

(17)

Det blev derfor fremført, at importforsyningen til EU10 af den pågældende vare til priser, som ikke stiger pludseligt og kraftigt, følgelig er af største betydning for disse endelige brugere i EU10.

(18)

Derfor indtog myndighederne det standpunkt, at importen af den pågældende vare med oprindelse i Belarus og Rusland til EU10 skulle gøres til genstand for en særlig behandling, hvad angik antidumpingforanstaltningerne.

4.   Vurdering

(19)

På grundlag af de disponible data og oplysninger blev der foretaget en analyse, som bekræftede, at der var en markant forskel på ca. 32 % mellem de gældende priser for samme kvalitet af den pågældende vare i EU10 og i EU15 (f.eks. var prisen på standardkvaliteten af kaliumchlorid i EU10 i 2003 på ca. 79 EUR pr. ton, mens den for samme kvalitet i EU15 i 2003 var på 117 EUR pr. ton).

(20)

Analysen viste også, at de mængder, der blev importeret til EU10 fra Belarus og Rusland, var betydelige i 2003 (ca. 1,1 mio. tons og derfor ca. 14 % af det samlede anslåede forbrug i EU10 og EU15 tilsammen).

(21)

Det blev også konstateret, at der ikke er nogen produktion af den pågældende vare i EU10, og at der i øjeblikket er utilstrækkelig uudnyttet kapacitet blandt producenterne i EU15 til, at de kan forsyne kunderne i EU10. Desuden anses det i betragtning af varens art, at det vil være vanskeligt for køberne i EU10 pludseligt at skifte fra deres traditionelle forsyningskilder.

5.   Konklusion

(22)

Alle disse forskellige aspekter og interesser er taget i betragtning og overvejet som helhed. Det fremgår heraf, at EU10-importørernes og –brugernes interesser ville blive påvirket væsentligt i negativ retning af den pludselige anvendelse af de eksisterende foranstaltninger, hvis disse ikke tilpasses midlertidigt.

(23)

Derimod vil EF-erhvervsgrenens interesser, som den selv bekræftede det, ikke blive påvirket i urimeligt negativ grad, hvis foranstaltningerne tilpasses midlertidigt, idet den inden for rammerne af sit nuværende handelsmønster i EU15 i øjeblikket ikke fuldt ud kan tilfredsstille efterspørgslen fra kunderne i EU10.

(24)

Under disse omstændigheder kan det i betragtning af den særlige situation med udvidelsen med rimelighed konkluderes, at det ikke er i EF’s interesse at anvende de eksisterende foranstaltninger uden en midlertidig tilpasning. En sådan tilpasning med hensyn til importen af den pågældende vare til EU10 bør imidlertid ikke være af en sådan art, at den i væsentlig grad undergraver det ønskede handelsbeskyttelsesniveau.

(25)

Med henblik herpå blev der undersøgt forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne beskytte EF-erhvervsgrenen mod skadelig dumping og samtidig tage hensyn til EF’s interesseaspekter ved at mindske antidumpingtoldens økonomiske virkninger for de traditionelle købere i de nye medlemsstater i perioden med økonomisk tilpasning efter udvidelsen.

(26)

Det forekom, at dette bedst kunne opnås ved at tillade, at de traditionelle eksportmængder fra Belarus og Rusland til EU10 kan importeres uden antidumpingtold i en overgangsperiode, forudsat at man i stedet for at betale antidumpingtold ved indførelse af minimumsimportpriser hæver eksportpriserne til disse medlemsstater til sådanne niveauer, at det bidrager betydeligt til at afhjælpe skadelige virkninger. I den sammenhæng vil der for enhver eksport til EU10, der overstiger de traditionelle eksportmængder, ligesom for eksporten til EU15 skulle betales normal antidumpingtold.

6.   Tilsagn

(27)

Efter vurderingen af de forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne tillade en fortsættelse af disse traditionelle eksportstrømme til EU10 og samtidig sikre, at der blev ydet et væsentlig bidrag til at afhjælpe skadelige virkninger, fandt man, at det ville være mest hensigtsmæssigt at godtage frivillige tilsagn fra de samarbejdende parter med elementer vedrørende minimumspriser og kvantitative lofter. Derfor kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i grundforordningen fremsætte forslag om tilsagn til de pågældende eksporterende producenter.

(28)

I den forbindelse skal det bemærkes, at der i overensstemmelse med artikel 22, litra c), i grundforordningen kan tages hensyn til den særlige omstændighed, som udvidelsen udgør, ved fastlæggelsen af bestemmelserne i tilsagnene. De vil udgøre en særlig foranstaltning, i og med at de eksisterende foranstaltninger i kraft heraf tilpasses midlertidigt for EU25.

(29)

Det skal også bemærkes, at tilsagnene ikke vil være direkte ækvivalente til en antidumpingtold, idet de fastsatte minimumsimportpriser kan være lavere, end tilfældet normalt ville være. Andre fremgangsmåder ville, som det er anført ovenfor, have gjort prisen på den pågældende vare urimeligt dyr for de endelige brugere i EU10, og dette ville derfor ikke være i EF’s interesse. Ikke desto mindre bør de eksporterende producenter forpligte sig til at hæve deres priser til sådanne niveauer, at det bidrager betydeligt til at afhjælpe skadelige virkninger.

(30)

Importmængderne (»lofterne«) bør derfor fastlægges for de eksporterende producenter i Belarus og Rusland på grundlag af deres traditionelle eksportmængder til EU10 i 2001, 2002 og 2003. Det skal imidlertid bemærkes, at den usædvanlige forøgelse af eksportmængder til EU10, der blev konstateret i de seneste måneder af 2003 og de første måneder af 2004, bør trækkes fra de traditionelle mængder, der benyttes til fastlæggelsen af lofterne.

(31)

Når de pågældende eksporterende producenter sælger deres varer til EU10 på betingelserne i deres tilsagn, bør de indvillige i stort set at respektere deres traditionelle salgsmønster til individuelle forbrugere i EU10. De eksporterende producenter bør derfor være klar over, at tilbud om tilsagn kun kan anses for at være gennemførlige og dermed acceptable, hvis de for så vidt angår det salg, der er omfattet af tilsagnene, generelt set opretholder sådanne traditionelle handelsmønstre med deres kunder i EU10.

(32)

De eksporterende producenter bør også være klar over, at hvis det inden for rammerne af tilsagnenes gennemførelse konstateres, at disse salgsmønstre ændrer sig betydeligt, eller at tilsagnene på nogen måde bliver vanskelige eller umulige at overvåge, har Kommissionen ret til at tilbagetrække sin godtagelse af selskabets tilsagn, hvilket betyder, at den endelige antidumpingtold bliver indført i stedet for på det niveau, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3068/92, eller den kan tilpasse importloftets niveau eller træffe en anden form for afhjælpende foranstaltning.

(33)

Følgelig vil ethvert tilbud om tilsagn, der er i overensstemmelse med ovenstående betingelser, kunne godtages af Kommissionen ved en kommissionsforordning.

D.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 3068/92

(34)

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt i de tilfælde, hvor tilsagn godtages af Kommissionen i en efterfølgende forordning, at fastsætte bestemmelser, der giver mulighed for, at import til EF inden for rammerne af sådanne tilsagn fritages for den antidumpingtold, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 3068/92, gennem en ændring af nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3068/92 indsættes følgende artikel:

»Artikel 1a

1.   Importvarer, der angives til overgang i fri omsætning, fritages for den i artikel 1 anførte antidumpingtold, såfremt de er produceret af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført på listen i den relevante kommissionsforordning, som undertiden ændres, og er importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i samme kommissionsforordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede importvarer fritages for antidumpingtold, hvis

a)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til den i artikel 1 beskrevne vare

b)

der ved fremlæggelse af en angivelse om overgang til fri omsætning for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget, og

c)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, svarer nøjagtig til beskrivelsen i handelsfakturaen.«

Artikel 2

Det i bilaget til nærværende forordning anførte bilag tilføjes til forordning (EF) nr. 3068/92.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 112 af 11.5.2000, s. 4.

(3)  EFT L 308 af 24.10.1992, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 969/2001.

(4)  EUT C 70 af 20.3.2004, s. 15.


BILAG

»

BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af handelsfakturaer for selskabets salg til EF af kaliumchlorid, der er omfattet tilsagnet:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«

2.

Navnet på det selskab, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning [INDSÆT NUMMER], og som udsteder handelsfakturaen

3.

Handelsfakturaens nummer

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal toldbehandles ved EF’s grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer (PCN), som anvendes i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet (f.eks. PCN I, PCN 2 osv.)

en beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til den pågældende PCN

selskabsvarekodenummer (hvis relevant)

KN-kode

mængde (i antal tons).

7.

En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

pris pr. ton

betalingsbetingelser

leveringsbetingelser

samlede rabatter og nedslag.

8.

Navn på det selskab, der handler som importør i EF, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, som er omfattet af et tilsagn.

9.

Navnet på den funktionær i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af (selskab), og som Europa-Kommissionen har godtaget ved forordning nr. [INDSÆT NUMMER] Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

«

19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/28


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 993/2004

af 17. maj 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 658/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og forordning (EF) nr. 132/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på import af ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår import med oprindelse i Litauen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 8, artikel 11, stk. 3, artikel 21 og artikel 22, litra c),

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Efter en udløbsundersøgelse og en interimsundersøgelse indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 658/2002 (2) en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat (i det følgende benævnt »den pågældende vare«) med oprindelse i Den Russiske Føderation (i det følgende benævnt »Rusland«). Ved forordning (EF) nr. 132/001 (3) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Ukraine.

(2)

De pågældende foranstaltninger er en specifik told på 47,07 EUR/t for Ruslands vedkommende og 33,25 EUR/t for Ukraines vedkommende.

2.   Undersøgelse

(3)

Den 20. marts 2004 meddelte Kommissionen gennem offentliggørelsen af en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4), at der blev indledt en delvis interimsundersøgelse af de gældende foranstaltninger (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«) i henhold til artikel 11, stk. 3, og artikel 22, litra c), i grundforordningen.

(4)

Den fornyede undersøgelse blev indledt på Kommissionens initiativ for at undersøge, om der som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »udvidelsen«) og under hensyntagen til aspektet med EF's interesser er behov for at tilpasse foranstaltningerne for at undgå en pludselig og for stor negativ virkning for alle interesserede parter, herunder brugere, distributører og forbrugere.

3.   Parter, der er berørt af undersøgelsen

(5)

Alle interesserede parter, som Kommissionen har kendskab til, herunder EF-erhvervsgrenen, sammenslutninger af producenter eller brugere i EF, eksportører/producenter i de berørte lande, importører og importørsammenslutninger og de relevante myndigheder i de berørte lande samt interesserede parter i de ti nye medlemsstater, som tiltræder Den Europæiske Union den 1. maj 2004 (i det følgende benævnt »EU10«), blev underrettet om indledningen af undersøgelsen og fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt, forelægge oplysninger og fremlægge dokumentation inden for den tidsfrist, der var angivet i indledningsmeddelelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt mundtligt.

(6)

I den sammenhæng fremførte følgende interesserede parter deres mening:

a)

EF-producentsammenslutning:

 

European Fertilizers Manufacturers Association (EFMA)

b)

Eksporterende producenter:

 

Nak Azot, Moskva, Rusland

 

OAO "Kirovo – Chepetsky Chimkombinat, Kirovo – Chepetsk, Rusland

 

Cherkasy Azot, Cherkasy, Ukraine

 

JSC Acron, Vellky Novgorod, Rusland

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(7)

Den vare, der er omfattet af undersøgelsen, er samme vare som i den oprindelige undersøgelse, dvs. ammoniumnitrat (i det følgende benævnt »den pågældende vare«), et nitrogenholdigt gødningsstof i fast form, der er almindeligt anvendt i landbruget. Det fremstilles af ammoniak og salpetersyre og har et nitrogenindhold på over 28 vægtprocent i pilleform eller i granulatform.

(8)

Den pågældende vare henhører under KN-kode 3102 30 90 (ammoniumnitrat, ikke i vandig opløsning) og 3102 40 90 (blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på over 28 vægtprocent).

C.   RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

1.   Bemærkninger fra interesserede parter i eksporterende lande

(9)

Tre russiske og en ukrainsk eksporterende producent og de russiske og ukrainske myndigheder fremførte, at på grund af antidumpingtoldens høje niveau og som følge af udvidelsen af foranstaltningerne til også at omfatte EU10 ville deres traditionelle handelsstrømme til EU10 blive forstyrret betydeligt.

(10)

De fremførte især, at de pludselige kraftige prisstigninger som følge af den prisspecifikke antidumpingtold gjorde varen urimeligt dyr for de endelige brugere i EU10.

2.   Bemærkninger fra EF-erhvervsgrenen

(11)

EF-erhvervsgrenen fremførte, at selv om gennemsnitspriserne i EU10 var betydeligt lavere end priserne i Den Europæiske Union i dens sammensætning før den 1. maj 2004 (»EU15«), ville den ikke modsætte sig forslag om at træffe mellemliggende foranstaltninger for en overgangsperiode, såfremt disse ikke påvirkede situationen i negativ retning.

3.   Bemærkninger fra medlemsstaterne

(12)

De spanske myndigheder udtrykte bekymring, men ligesom de øvrige medlemsstater modsatte de sig ikke de overgangsforanstaltninger, Kommissionen foreslog.

(13)

Det blev fremført, at adskillige EU10-medlemsstater havde indført foranstaltninger over for den pågældende vare, og at disse foranstaltninger sikrede EU10-medlemsstaterne et beskyttelsesniveau, der faldt bort ved udvidelsen. De gældende foranstaltninger var:

a)

Beskyttelseskontingenter indført i Polen i juni 2002 for importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og i december 2002 beskyttelsesforanstaltninger over for importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Ukraine.

b)

Beskyttelsesforanstaltninger indført i Ungarn i juli 2003 i form af tillægstold på 11 600 HUF/t på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og Ukraine.

c)

Beskyttelsesforanstaltninger indført i Den Tjekkiske Republik i februar 2003 i form af tillægstold på 16 % på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Ukraine og beskyttelsesforanstaltninger i form af tillægstold på 35 % på den pågældende vare med oprindelse i Rusland.

(14)

Til trods herfor fandt EU10-medlemsstaternes myndigheder, at der burde indføres særlige overgangsordninger for importen af den pågældende vare fra Ukraine og Rusland efter udvidelsen. I den forbindelse blev det fremført, at den pågældende vare er af stor betydning for brugerne i landbruget i EU10, idet den ikke let kan erstattes af en anden vare.

(15)

Det blev yderligere fremført, at man burde søge at undgå en kraftig og pludselig stigning i priserne på ammoniumnitrat for landbrugerne i EU10, da disse ellers ville blive konfronteret med yderligere vanskeligheder i tilpasningen til den nye konkurrence med landbrugsproducenterne i EU15. Dette spørgsmåls vigtighed blev yderligere understreget af den betydelige værdi af eksporten (ca. 59 mio. EUR pr. år) fra Ukraine og Rusland til EU10 sammenlignet med eksporten til EU15 på ca. 39 mio. EUR pr. år fra disse lande.

(16)

Det blev derfor fremført, at importforsyningen til EU10 af den pågældende vare til priser, som ikke stiger pludseligt og kraftigt, er af stor betydning for disse endelige brugere i EU10.

(17)

Derfor indtog myndighederne det standpunkt, at importen af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine og Rusland til EU10 skulle gøres til genstand for en særlig behandling, hvad angik antidumpingforanstaltningerne.

4.   Vurdering

(18)

På grundlag af de disponible data og oplysninger blev der foretaget en analyse, som bekræftede, at der var en markant forskel mellem de gældende priser på den pågældende vare i EU10 og i EU15 (f.eks. var gennemsnitsprisen i EU10 i 2000-2003 70 EUR pr. ton fra Rusland og 84 EUR pr. ton fra Ukraine, mens den i EU15 i 2000-2003 var på 100 EUR pr. ton fra Rusland og 108 EUR pr. ton fra Ukraine).

(19)

Analysen viste også, at de mængder, der blev importeret til EU10 fra Ukraine og Rusland, var betydelige (i 2000-2003 gennemsnitligt ca. 817 000 tons).

5.   Konklusion

(20)

Alle disse forskellige aspekter og interesser er taget i betragtning og overvejet som helhed. Det fremgår heraf, at EU10-importørernes og –brugernes interesser ville blive påvirket væsentligt i negativ retning af den pludselige anvendelse af de eksisterende foranstaltninger, hvis disse ikke tilpasses midlertidigt.

(21)

Derimod vil EF-erhvervsgrenens interesser, som den selv bekræftede det, ikke blive påvirket i urimeligt negativ grad, hvis foranstaltningerne tilpasses midlertidigt, idet den i øjeblikket ikke fuldt ud kan tilfredsstille efterspørgslen fra kunderne i EU10.

(22)

Under disse omstændigheder kan det i betragtning af den særlige situation med udvidelsen med rimelighed konkluderes, at det ikke er i EF's interesse at anvende de eksisterende foranstaltninger uden en midlertidig tilpasning. En sådan tilpasning med hensyn til importen af den pågældende vare til EU10 bør imidlertid ikke være af en sådan art, at den i væsentlig grad undergraver det ønskede handelsbeskyttelsesniveau.

(23)

Med henblik herpå blev der undersøgt forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne beskytte EF-erhvervsgrenen mod skadelig dumping og samtidig tage hensyn til EF's interesseaspekter ved at mindske antidumpingtoldens økonomiske virkninger for de traditionelle købere i EU10 i perioden med økonomisk tilpasning efter udvidelsen.

(24)

Da der i visse EU10-medlemsstater allerede forud for udvidelsen var indført beskyttelsesforanstaltninger, forekom det, at dette bedst kunne opnås ved at tillade, at 50 % af de traditionelle eksportmængder, dvs. eksportmængder, som ikke berøres af beskyttelsesforanstaltningerne i EU10 før udvidelsen, fra Ukraine og Rusland til EU10 kan importeres uden antidumpingtold i en overgangsperiode, forudsat at man i stedet for at betale antidumpingtold hæver eksportpriserne til disse medlemsstater til sådanne niveauer, at det bidrager betydeligt til at afhjælpe skadelige virkninger. I den sammenhæng vil der for enhver eksport til EU10, der overstiger de traditionelle eksportmængder, ligesom for eksporten til EU15 skulle betales antidumpingtold.

6.   Tilsagn

(25)

Efter vurderingen af de forskellige muligheder for, hvordan man bedst kunne tillade en fortsættelse af disse traditionelle eksportstrømme til EU10 og samtidig sikre, at der blev ydet et væsentlig bidrag til at afhjælpe skadelige virkninger, fandt man, at det var mest hensigtsmæssigt at godtage frivillige tilsagn fra de samarbejdende parter med elementer vedrørende minimumspriser og kvantitative lofter. Derfor fremsatte Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i grundforordningen forslag om tilsagn til de pågældende eksporterende producenter.

(26)

I den forbindelse skal det bemærkes, at der i overensstemmelse med artikel 22, litra c), i grundforordningen blev taget hensyn til den særlige omstændighed, som udvidelsen udgør, ved fastlæggelsen af bestemmelserne i tilsagnene. De udgør en særlig foranstaltning, i og med at de eksisterende foranstaltninger i kraft heraf tilpasses midlertidigt for det udvidede EF med 25 medlemsstater.

(27)

Det skal også bemærkes, at tilsagnene ikke er direkte ækvivalente til en antidumpingtold, idet de fastsatte minimumsimportpriser er lavere, end tilfældet normalt ville være. Andre fremgangsmåder ville, som det er anført ovenfor, have gjort prisen på den pågældende vare urimeligt dyr for de endelige brugere i EU10, og dette ville derfor ikke være i EF's interesse. Ikke desto mindre forpligtede de eksporterende producenter sig til at hæve deres priser til sådanne niveauer, at det bidrager betydeligt til at afhjælpe skadelige virkninger.

(28)

Importmængderne (»lofterne«) blev derfor fastlagt for de eksporterende producenter i Ukraine og Rusland, med udgangspunkt i 50 % af deres traditionelle eksportmængder til EU10 i 2001 og 2002. Det skal imidlertid bemærkes, at den usædvanlige forøgelse af eksportmængder til EU10, der blev konstateret i de seneste måneder af 2003 og de første måneder af 2004, blev trukket fra de traditionelle mængder, der blev benyttet til fastlæggelsen af lofterne.

(29)

Når de pågældende eksporterende producenter sælger deres varer til EU10 på betingelserne i deres tilsagn, bør de indvillige i stort set at respektere deres traditionelle salgsmønster til individuelle forbrugere i EU10. De eksporterende producenter bør derfor være klar over, at tilbud om tilsagn kun kan anses for at være gennemførlige og dermed acceptable, hvis de for så vidt angår det salg, der er omfattet af tilsagnene, generelt set opretholder sådanne traditionelle handelsmønstre med deres kunder i EU10.

(30)

De eksporterende producenter bør også være klar over, at hvis det inden for rammerne af tilsagnenes gennemførelse konstateres, at disse salgsmønstre ændrer sig betydeligt, eller at tilsagnene på nogen måde bliver vanskelige eller umulige at overvåge, har Kommissionen ret til at tilbagetrække sin godtagelse af selskabets tilsagn, hvilket betyder, at den endelige antidumpingtold bliver indført i stedet for på det niveau, der er fastsat i forordning (EF) nr. 658/2002 og (EF) nr. 132/2001, eller den kan tilpasse importloftets niveau eller træffe en anden form for afhjælpende foranstaltning.

(31)

Følgelig vil ethvert tilbud om tilsagn, der er i overensstemmelse med ovenstående betingelser, kunne godtages af Kommissionen ved en kommissionsforordning.

D.   ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 658/2002 OG (EF) NR. 132/2001

(32)

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt i de tilfælde, hvor tilsagn godtages af Kommissionen i en efterfølgende forordning, at fastsætte bestemmelser, der giver mulighed for, at import til EF inden for rammerne af sådanne tilsagn fritages for den antidumpingtold, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 658/2002 og (EF) nr. 132/2001, gennem en ændring af disse forordninger –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 132/2001 indsættes følgende artikel:

»Artikel 1a

1.   Importvarer, der angives til overgang i fri omsætning, fritages for den i artikel 1 anførte antidumpingtold, såfremt de er produceret af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført på listen i den relevante kommissionsforordning, som undertiden ændres, og er importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i samme kommissionsforordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede importvarer fritages for antidumpingtold, hvis

a)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til den i artikel 1 beskrevne vare

b)

der ved fremlæggelse af en angivelse om overgang til fri omsætning for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget, og

c)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til varebeskrivelsen i handelsfakturaen.«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 658/2002 indsættes følgende artikel:

»Artikel 1a

1.   Importvarer, der angives til overgang i fri omsætning, fritages for den i artikel 1 anførte antidumpingtold, såfremt de er produceret af selskaber, fra hvilke Kommissionen har godtaget tilsagn, og hvis navne er opført på listen i den relevante kommissionsforordning, som undertiden ændres, og er importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i samme kommissionsforordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede importvarer fritages for antidumpingtold, hvis

a)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til den i artikel 1 beskrevne vare

b)

der ved fremlæggelse af en angivelse om overgang til fri omsætning for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget, og

c)

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, nøjagtigt svarer til varebeskrivelsen i handelsfakturaen.«

Artikel 3

Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag til forordning (EF) nr. 132/2001 og (EF) nr. 658/2002.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 102 af 18.4.2002, s. 1.

(3)  EFT L 23 af 25.1.2001, s. 1.

(4)  EUT C 70 af 20.3.2004, s. 15.


BILAG

»

BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af handelsfakturaer for selskabets salg til EF af ammoniumnitrat, der er omfattet tilsagnet:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

2.

Navnet på det selskab, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. [INDSÆT NUMMER], og som udsteder handelsfakturaen.

3.

Handelsfakturaens nummer.

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato.

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal toldbehandles ved EF’s grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer (PCN), som anvendes i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet (f.eks. PCN I, PCN 2 osv.)

en beskrivelse i almindeligt sprog af de varer, der svarer til den pågældende PCN (f.eks. PCN 1: ammoniumnitrat uden indhold af nogen yderligere elementer – standardprodukt; PCN 2: ammoniumnitrat med indhold af yderligere elementer i særlige blandinger, osv.)

selskabsvarekodenummer (hvis relevant)

KN-kode

mængde (i antal tons).

7.

En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

pris pr. ton

betalingsbetingelser

leveringsbetingelser

samlede rabatter og nedslag.

8.

Navn på det selskab, der handler som importør i EF, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, som er omfattet af et tilsagn.

9.

Navnet på den funktionær i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af (selskab), og som Europa-Kommissionen har godtaget ved forordning (EF) nr. [INDSÆT NUMMER]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

«

19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 994/2004

af 18. maj 2004

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. maj 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

111,0

204

64,3

212

89,5

999

88,3

0707 00 05

052

104,9

999

104,9

0709 90 70

052

93,8

204

54,4

999

74,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

45,2

220

49,5

388

49,5

400

35,9

624

57,8

999

48,8

0805 50 10

388

73,7

528

61,1

999

67,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,0

400

132,1

404

107,3

508

69,0

512

69,8

524

55,1

528

65,2

720

82,6

804

109,8

999

85,9


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 995/2004

af 18. maj 2004

om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af 10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (2), særlig artikel 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne (3), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 2247/2003 åbnes der mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter fra oksekødssektoren. Indførslerne må imidlertid ikke overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse eksporterende tredjelande.

(2)

De licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den 10. maj 2004, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2247/2003, overstiger for produkter med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible mængder for disse lande. Det er derfor muligt at udstede importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens for.

(3)

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. juni 2004, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 52 100 tons overskrides.

(4)

Det bør understreges, at denne forordning ikke tilsidesætter bestemmelserne i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. maj 2004 importlicenser for produkter fra oksekødssektoren, udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet for nedenstående mængder og oprindelseslande:

 

Det Forenede Kongerige:

250 tons med oprindelse i Botswana

800 tons med oprindelse i Namibia

 

Tyskland:

150 tons med oprindelse i Botswana

60 tons med oprindelse i Namibia.

Artikel 2

Der kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2247/2003 indgives licensansøgninger i løbet af de ti første dage af juni 2004 for følgende mængder udbenet oksekød:

Botswana:

16 856 tons

Kenya:

142 tons

Madagaskar:

7 579 tons

Swaziland:

3 249 tons

Zimbabwe:

9 100 tons

Namibia:

10 185 tons.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 21. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 37.

(4)  EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 996/2004

af 18. maj 2004

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 985/2004 (3).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 985/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 985/2004 ændres som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 180 af 15.5.2004, s. 26.


BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)

(EUR/ton)

1001 10 00

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

16,25

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

32,98

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

32,98

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

16,25


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden

perioden 14.5.2004 til 17.5.2004

1.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod kvalitet (1)

ringe kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

144,36 (3)

97,09

162,21 (4)

152,21 (4)

132,21 (4)

106,58 (4)

Præmie for Golfen (EUR/t)

9,34

 

 

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

11,31

 

 

2.

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 27,71 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 44,30 EUR/t.

3.

Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/41


RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/494/FUSP

af 17. maj 2004

om Den Europæiske Unions støtte til oprettelsen af den integrerede politienhed i Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. januar 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/85/FUSP om konfliktforebyggelse, -styring og -løsning i Afrika (1).

(2)

Gennem operation Artemis, der blev gennemført i Congo i 2003 under fælles aktion 2003/423/FUSP af 5. juni 2003 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo (2), har Den Europæiske Union allerede taget konkrete skridt til at bidrage til genoprettelsen af sikkerheden i Congo.

(3)

Den 14. december 2000 vedtog Rådet fælles aktion 2000/792/FUSP (3) om udnævnelse af Aldo Ajello til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika og om ophævelse af fælles aktion 86/250/FUSP. Den fælles aktion er senest ændret og forlænget ved fælles aktion 2003/869/FUSP af 8. december 2003 (4).

(4)

Den 29. september 2003 vedtog Rådet fælles holdning 2003/680/FUSP (5) om ændring af fælles holdning 2002/829/FUSP om leverance af visse former for udstyr til Den Demokratiske Republik Congo.

(5)

Den samlede og altomfattende aftale om overgangen i Den Demokratiske Republik Congo, der blev undertegnet den 17. december 2002 i Pretoria, og memorandummet om sikkerhed og hæren af 29. juni 2003 opererer med oprettelsen af en integreret politienhed.

(6)

Den 28. juli 2003 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1493 (2003), hvori det udtrykker tilfredshed med bekendtgørelsen den 4. april 2003 af overgangsforfatningen i Den Demokratiske Republik Congo og med dannelsen af regeringen for national enhed og overgang bebudet den 30. juni 2003. Det tilskynder også donorer til at støtte oprettelsen af en integreret congolesisk politienhed og godkender, at FN's Mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) yder den ekstra bistand, som måtte være nødvendig for at uddanne enheden.

(7)

Den nuværende sikkerhedssituation i Congo risikerer at udvikle sig i negativ retning med potentielt alvorlige følger for processen med at styrke demokratiet, retsstaten og den internationale og regionale sikkerhed. Et tilsagn om en politisk indsats og om midler fra EU's side vil bidrage til at cementere stabiliteten i regionen.

(8)

Den 20. october 2003 rettede Congos regering en officiel anmodning til den højtstående FUSP-repræsentant om EU-bistand til at oprette den integrerede politienhed (IPU), der skal bidrage til at sikre beskyttelsen af statsinstitutionerne og styrke det interne sikkerhedsapparat.

(9)

Kommissionen har vedtaget en finansieringsafgørelse under Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) med henblik på et projekt, der omfatter teknisk bistand, genopbygning af uddannelsescentret og levering af udstyr til IPU (dog ikke våben og udstyr til bekæmpelse af optøjer) samt passende uddannelse.

(10)

Som en forudsætning for uddannelsen af IPU og for IPU's senere virke har EU-medlemsstaterne givet tilsagn om at yde bidrag, enten finansielle bidrag eller bidrag i form af naturalydelser. Som supplement til medlemsstaternes bidrag vil Den Europæiske Union yde finansiel bistand til oprettelsen af IPU over EU-budgettet.

(11)

Anvendelsen af disse bidrag og denne bistand bør underlægges betingelser vedrørende navnlig revision, regnskabspligt og sporbarhed, der fastsættes i et aftalememorandum mellem bidragyderne og Congo.

(12)

Rådet kan beslutte, at EUF-projektet og leveringen af retshåndhævelsesudstyr, våben og ammunition til IPU efter behov skal ledsages af et ESFP-element vedrørende overvågning, vejledning og rådgivning —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Den Europæiske Union støtter konsolideringen af den interne sikkerhed i Congo, der er en afgørende faktor i fredsprocessen og landets udvikling, gennem bistand til oprettelsen af en integreret politienhed (IPU) i Kinshasa.

2.   Med henblik herpå vil Den Europæiske Union og dens medlemsstater som et supplement til de EUF-finansierede aktiviteter bidrage med finansielle midler og/eller naturalydelser, således at Congos regering kan få det retshåndhævelsesudstyr samt ammunition og de våben, jf. bilag I, der er udpeget som nødvendige for oprettelsen af IPU, idet udgifterne til transport til Kinshasa i givet fald dækkes.

Artikel 2

1.   Med henblik på det i artikel 1 angivne formål og med forbehold af opfyldelsen af visse betingelser, navnlig at der gives solide garantier for revision, regnskabspligt og sporbarhed vedrørende retshåndhævelsesudstyr, ammunition og våben:

a)

har medlemsstaterne givet tilsagn om at yde bidrag

b)

yder Den Europæiske Union som supplement til medlemsstaternes bidrag finansiel bistand til Congos regering i form af gavebistand.

2.   Der tilstræbes størst mulig overensstemmelse med hensyn til betingelserne for henholdsvis bidragene og bistanden omhandlet i stk. 1.

Artikel 3

1.   Kommissionens tekniske bistandshold i Kinshasa udarbejder i nært samråd med de bidragydende medlemsstater et aftalememorandum vedrørende betingelserne for anvendelsen af de bidrag, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a). Memorandummet undertegnes af Congos regering på den ene side og formandskabet på den anden.

2.   Aftalememorandummet fastsætter navnlig

betingelserne for revision, regnskabspligt og sporbarhed, herunder sikker opbevaring, vedrørende medlemsstaternes bidrag, jf. bilag II, idet disse betingelser ikke må være mindre strenge end dem, der gælder for den finansieringsaftale, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

betingelserne for drift og forvaltning af midlerne, herunder udbud, idet disse så vidt muligt skal være de samme som for de finansielle midler, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

at alle finansielle bidrag ydes direkte til Congos indenrigsministerium og indbetales på samme bankkonto, som EU's finansielle bistand til Congos regering overføres til. Der anvendes en ordning med tre underskrifter (Congos regering, den tekniske assistent/politiprojektlederen og EU-formandskabet). Indkøb, der finansieres med disse midler, er formelt indkøb foretaget af Congos regering

at alle naturalydelser fra medlemsstaterne leveres til Congos regering og bliver dennes ejendom og udelukkende må anvendes til de formål, der er fastsat i artikel 1

at den tekniske assistent/politiprojektlederen bistår de medlemsstater, der har givet tilsagn om at yde bidrag i form af naturalydelser, med alle de praktiske oplysninger, der er nødvendige for den smidige overførsel af disse bidrag til Congos indenrigsministerium

at der vil blive nedsat et lokalt styringsudvalg bestående af den tekniske assistent/ politiprojektlederen og repræsentanter for formandskabet, de bidragydende medlemsstater, Kommissionen, Congos indenrigsministerium og MONUC til at varetage den overordnede opfølgning. Udvalget skal navnlig føre tilsyn med, at aftalememorandummets bestemmelser overholdes. Ansvaret for projektgennemførelsen påhviler til stadighed Congos indenrigsministerium.

Artikel 4

Den tekniske assistent/politiprojektlederen, som Kommissionen udpeger på grundlag af et forslag fra medlemsstaterne, fører nøje tilsyn med, hvordan Congos regering anvender de bidrag, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a). Den pågældende skal især i nært samråd med Congos myndigheder sikre, at betingelserne i aftalememorandummet overholdes, navnlig betingelserne vedrørende revision, regnskabspligt og sporbarhed. Den tekniske assistent/ politiprojektlederen aflægger regelmæssigt rapport til formandskabet og det i artikel 3, stk. 2, nævnte styringsudvalg.

Artikel 5

1.   Det finansielle referencegrundlag for den finansielle bistand, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), udgør 585 000 EUR.

2.   Kommissionen varetager gennemførelsen af den gavebistand, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b). Med henblik herpå indgår Kommissionen en finansieringsaftale med Congos regering.

3.   Forvaltningen af de udgifter, der finansieres med det i stk. 1 anførte beløb, er underlagt de fællesskabsprocedurer og -regler der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget, idet dog enhver form for forudfinansiering ikke forbliver Fællesskabets ejendom. Tredjelandsstatsborgere kan afgive bud på kontrakter.

Artikel 6

Formandskabet og Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport om gennemførelsen af denne fælles aktion og især om styringsudvalgets arbejde til Rådet gennem dettes relevante organer, navnlig Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité.

I forbindelse med den politiske gennemførelse af denne fælles aktion støttes formandskabet i Kinshasa aktivt af Kommissionen.

EU's særlige repræsentant orienteres om projektets udvikling.

Artikel 7

Denne fælles aktion har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den tages op til revision ved afslutningen af EUF-projektet eller på ethvert andet passende tidspunkt.

Artikel 8

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 25.

(2)  EUT L 143 af 11.6.2003, s. 50.

(3)  EUT L 318 af 16.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 326 af 13.12.2003, s. 37.

(5)  EUT L 249 af 1.10.2003, s. 64.


BILAG I

VEJLEDENDE LISTE OVER RETSHÅNDHÆVELSESUDSTYR, VÅBEN OG AMMUNITION, JF. ARTIKEL 1

Nedenstående liste er vejledende; tilføjelser eller udskiftninger kan blive nødvendige.

 

Retshåndhævelsesudstyr

Hjelme til brug ved politiaktioner

1 008

Skjolde

240

Sko til brug ved politiaktioner

1 008

Skinnebensbeskyttere, par

950

Skulderbeskyttere, par

950

Armbeskyttere, par

950

Politistave

1 008

Holdere til politistave

1 008

Bælter

1 008

Håndjern

1 000

Masker

950

Kampdragter

1 008

Transporttasker til granater

193

Plastichåndjern (reserve)

1 000

Brandslukkere

100

 

Våben

Automatpistoler

1 008

Maskinpistoler

300

Riot Guns

100

Granatkastere

100

 

Ammunition (i enheder)

Tåregaspatroner

2 000

Geværgranater

5 000

Håndgranater

5 000

9 mm ammunition

500

 

Andet

Dokumentmapper

200

Kikkerter

116

Fluorescerende veste (til trafikregulering)

200

Fløjter

1 008

Kompasser

1 000

Beskyttelsesveste

400


BILAG II

MEDLEMSSTATERNES BIDRAG, JF. ARTIKEL 3, STK. 2

1.

Følgende medlemsstater har givet tilsagn om at yde bidrag i form af naturalydelser: Belgien, Tyskland og Ungarn.

2.

Følgende medlemsstater har givet tilsagn om at yde finansielle bidrag: Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Sverige (1), Luxembourg, Irland og Danmark.

3.

Medlemsstaterne har givet tilsagn om at bidrage med finansielle midler og/eller naturalydelser på den betingelse, at der gives solide garantier med henblik på at sikre følgende:

a)

Fuld overensstemmelse med medlemsstaternes og EU's procedurer og forpligtelser med hensyn til eksport af retshåndhævelsesudstyr, våben og ammunition.

b)

Fuld sporbarhed af alt retshåndhævelsesudstyr, alle våben og al ammunition, der leveres til IPU. Alt retshåndhævelsesudstyr, alle våben og ammunition, der gives som bidrag, eller som indkøbes med finansielle bidrag, opføres i en løbende ajourført inventarfortegnelse, herunder serienumre. Alt retshåndhævelsesudstyr, alle våben og ammunition skal kunne spores under hele projektforløbet. Al retshåndhævelsesudstyr, alle våben og al ammunition, der leveres, skal være til brug alene for IPU og må ikke omdirigeres til andre enheder eller ikke-politimæssige grupper eller brugere og må ikke reeksporteres.

c)

Den strengeste regnskabspligt vedrørende alle finansielle midler og alt retshåndhævelsesudstyr, alle våben og ammunition. Congos regering skal aflægge fuldt regnskab for, at de finansielle midler og/eller naturalydelser, som medlemsstaterne bidrager med, udelukkende anvendes til det formål, der er fastsat i artikel 1.

d)

Korrekt og effektiv revision af udgifter. En uafhængig revisor skal attestere, at de finansielle midler anvendes til det i artikel 1 beskrevne formål.

4.

Det danske finansielle bidrag er underlagt den supplerende betingelse, at det skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer for udviklingsbistand, der er fastsat af OECD's Komité for Udviklingsbistand (DAC), og skal indberettes til DAC som officiel dansk udviklingsbistand.


(1)  Med forbehold af de nødvendige nationale procedurer.


19.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/46


RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/495/FUSP

af 17. maj 2004

om støtte til IAEA's aktiviteter under dens nukleare sikkerhedsprogram og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som skal træffes både i EU og i tredjelande.

(2)

EU er aktivt i gang med at gennemføre denne strategi og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, især ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Siden Rådet den 22. december 2003 for EU's vedkommende vedtog direktiv 2003/122/Euratom (1) om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder inden for EU, er styrkelse af kontrollen med højaktive strålekilder i alle tredjelande i overensstemmelse med G8's erklæring og aktionsplan om sikring af strålekilder fortsat et vigtigt mål.

(4)

En forbedret fysisk beskyttelse af nukleare materialer og anlæg og afsløring og imødegåelse af ulovlig handel medvirker til forebyggelse af spredning af masseødelæggelsesvåben.

(5)

IAEA forfølger de samme mål som dem, der er nedfældet i betragtning 3 og 4. Dette sker inden for rammerne af den reviderede adfærdskodeks om radioaktive kilders sikkerhed og sikring, som blev vedtaget af IAEA's Styrelsesråd i september 2003 og i forbindelse med gennemførelsen af organisationens nukleare sikkerhedsplan, som finansieres gennem frivillige bidrag til dens nukleare sikkerhedsfond. IAEA deltager også i bestræbelserne på at forstærke konventionen om den fysiske beskyttelse af nukleart materiale.

(6)

Kommissionen har påtaget sig hvervet med at overvåge den korrekte gennemførelse af EU's bidrag —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter EU IAEA's aktiviteter i forbindelse med den nukleare sikkerhedsplan, hvis målsætninger er:

beskyttelse af spredningsfølsomme materialer og udstyr samt relevant ekspertise

styrkelse af afsløring og imødegåelse af ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer.

2.   IAEA-projekter, der svarer til foranstaltninger i EU's strategi, er de projekter, som sigter mod at styrke:

den fysiske beskyttelse af nukleare materialer og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, samt nukleare anlæg

sikkerheden for radioaktive materialer med ikke-nukleare formål

staternes evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel.

Disse projekter vil blive gennemført i lande, der har brug for bistand i forbindelse med nuklear sikkerhed.

Der foreligger en detaljeret beskrivelse af ovennævnte projekter i bilaget.

Artikel 2

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de tre projekter i artikel 1, stk. 2, er på 3 329 000 EUR.

2.   Forvaltningen af de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Unions almindelige budget, jf. stk. 1, skal ske i overensstemmelse med Fællesskabets procedurer og regler på budgetområdet med den undtagelse, at forudfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.

3.   Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 1 nævnte projekter indgår Kommissionen en finansieringsaftale med IAEA om betingelserne for anvendelse af EU's bidrag, der ydes i form af gavebistand. Den finansieringsaftale, der skal indgås, vil fastsætte, at IAEA skal sørge for, at EU's bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der passer til dets størrelse.

4.   Kommissionen rapporterer sammen med formandskabet til Rådet om anvendelsen af EU's bidrag.

Artikel 3

Formandskabet er ansvarligt for gennemførelsen af denne fælles aktion i fuldt samarbejde med Kommissionen. Kommissionen overvåger den korrekte gennemførelse af det i artikel 2 nævnte EU-bidrag.

Artikel 4

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den ophører 15 måneder efter vedtagelsen.

Artikel 5

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57.


BILAG

EU's støtte til IAEA's aktiviteter under dens nukleare sikkerhedsprogram og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

1.   Beskrivelse

Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA)'s Styrelsesråd godkendte i marts 2002 en aktivitetsplan for bekæmpelse af nuklear terrorisme. Planen indeholder en samlet løsningsmodel for nuklear sikkerhed, idet det anerkendes, at der er behov for at beskytte nukleare og andre radioaktive materialer »fra vugge til grav«. Beskyttelse og sikring af det anvendte materiale, oplagring og transport er af central betydning, når det drejer sig om at øge sikkerhedsniveauet og ligeledes at bevare den forbedrede sikkerhed på langt sigt. Men hvis beskyttelsen skulle slå fejl, eller hvis der er tale om materiale, der endnu ikke er beskyttet på den lokalitet, hvor det befinder sig, må der træffes foranstaltninger for at afsløre tyveri eller forsøg på at bortsmugle materialet.

Der er et udbredt ønske om støtte til disse bestræbelser blandt alle IAEA's medlemslande samt i lande, som endnu ikke er medlemmer af IAEA. Disse projekter er imidlertid først og fremmest rettet mod lande i Sydøsteuropa: Bulgarien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien og Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Moldova og Rumænien; og i Centralasien: Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. Der planlægges også aktiviteter i Armenien, Aserbajdsjan og Georgien.

Til at begynde med vil der blive foretaget en evalueringsmission — international nuklear sikkerhedsmission — for at foretage en prioritering. Med henblik herpå vil et hold af anerkendte eksperter evaluere den nuværende status for de foranstaltninger for nuklear sikkerhed, der allerede findes i de ovennævnte lande, og give henstillinger med hensyn til forbedringer. Henstillingerne vil danne grundlag for fastlæggelsen af den efterfølgende bistand, idet de omfatter den aktuelle status og det aktuelle behov for forbedringer med hensyn til forebyggelse af, afsløring og imødegåelse af ondsindede handlinger, der inddrager nukleare og andre radioaktive materialer, herunder materialer, der anvendes i ikke-nukleare virksomheder, samt nukleare anlæg.

Som et resultat af denne evalueringsmission vil der blive opstillet prioriteringer og udvalgt højst seks lande for hvert projekt, der skal betales over det budget, der stilles til rådighed gennem støtten fra EU.

Derefter vil projekterne blive gennemført i de udvalgte lande på tre områder:

1.

Styrkelse af den fysiske beskyttelse af nukleare materialer og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, samt nukleare anlæg.

Der skal gøres fyldestgørende rede for de materialer, der anvendes eller oplagres i nukleare anlæg og lokaliteter, og det skal beskyttes for at hindre tyveri og sabotage. Ved hjælp af effektive regler fastlægges det, hvilke elementer der kræver gennemførelse på statsniveau og hvilke på virksomhedsniveau.

2.

Styrkelse af sikkerheden for radioaktive materialer i ikke-nukleare virksomheder.

Radioaktive materialer og i nogle tilfælde nukleare strålingsmaterialer benyttes ofte i ikke-nukleare virksomheder, f.eks. til medicinsk eller industriel anvendelse. Nogle af disse strålekilder er stærkt radioaktive og tilhører kategori 1-3 som defineret i IAEA TECDOC Categorization of radioactive sources. Disse strålekilder kan, hvis de ikke kontrolleres og beskyttes tilstrækkeligt, falde i de forkerte hænder og benyttes til ondsindede handlinger. De regler, der omfatter anvendelse, oplagring og transport af radioaktivt materiale skal være effektive og fungere ordentligt. Kraftige, sårbare radioaktive strålekilder skal beskyttes mod ondsindede handlinger, når de anvendes eller oplagres, og når der ikke længere er brug for dem, skal de afvikles og bortskaffes og oplagres på et sikkert sted for radioaktivt affald.

3.

Styrkelse af statens evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel.

Der er tale om ulovlig handel, når nukleart materiale eller andre radioaktive materialer modtages, anskaffes, anvendes, overføres eller bortskaffes uden tilladelse, uanset om det sker forsætligt eller uforsætligt og om internationale grænser passeres eller ej.

En primitiv nuklear sprængladning, der er lavet af en terrorist, eller en anordning til strålespredning kan ikke konstrueres uden, at materialet er fremskaffet via ulovlig handel. Dertil kommer, at følsomt udstyr og teknologi til fremstilling af følsomt materiale til eller til konstruktion af en primitiv nuklear våbensprængladning også kan være fremskaffet via ulovlig handel. Det kan formodes, at det er nødvendigt, at materiale eller teknologi overskrider grænser, for at materialet kan nå sin endestation. Hvis staterne skal bekæmpe den ulovlige handel, kræves det derfor, at de har de nødvendige regler på plads, samt tekniske systemer (herunder brugervenlige instrumenter) og tilgængelige procedurer og oplysninger ved grænseposterne, så forsøg på smugling af radioaktive materialer (herunder fissile radioaktive materialer) eller ulovlig handel med følsomt udstyr og teknologi kan afsløres.

Der skal ligeledes træffes effektive foranstaltninger, så man kan imødegå sådanne handlinger og beslaglægge ethvert radioaktivt materiale. Retshåndhævelsespersonalet (toldvæsen, politi osv.) er ofte ikke uddannet i brugen af detektionsudstyret og er ikke fortrolig med det følsomme udstyr og den følsomme teknologi. Videreuddannelse af dette personale er derfor afgørende for, at foranstaltninger, der sættes i værk til afsløring af ulovlig handel, fører til et godt resultat. De forskellige kategorier af personale bør tilbydes forskellig videreuddannelse både i anvendelse af detektionsudstyret og aflæsning af udstyret, således at de kan træffe afgørelse om videre foranstaltninger.

2.   Målsætning

Overordnet målsætning: at styrke den nukleare sikkerhed i udvalgte lande.

2.1.   Evalueringsmissionen: Finansiering af internationale nukleare sikkerhedsmissioner

Internationale nukleare sikkerhedsmissioner vil blive udsendt af IAEA for at fastslå behovet for at styrke den nukleare sikkerhed i hvert af de 17 lande, der er nævnt i punkt 1. Missionerne vil undersøge den fysiske beskyttelse af og sikkerhed for nukleare og ikke-nukleare formål, herunder de nødvendige regler, samt foranstaltninger iværksat til bekæmpelse af ulovlig handel.

Projektet, der indgår i ovennævnte bredt baserede nukleare sikkerhedsmission,

begynder med at evaluere forholdene omkring den fysiske beskyttelse af nukleare og andre radioaktive materialer og beskyttelsen af alle nukleare eller forskningsanlæg eller lokaliteter, hvor disse materialer anvendes eller oplagres. Der findes i de omtalte 17 lande i alt 26 nukleare anlæg eller lokaliteter. Der vil blive udvalgt et antal anlæg og lokaliteter, der indeholder disse materialer, til efterfølgende opgradering og støtte

indkredser de påtrængende behov med hensyn til opgradering af lovgivningsinfrastrukturen i de nævnte 17 lande og afdækker også behovet for yderligere at beskytte kraftige, sårbare strålingskilder. Hvilket udstyr der specifikt kræves for at yde beskyttelse, besluttes også efter missionens undersøgelse

medtager en vurdering af den aktuelle status for kapaciteten samt en evaluering af kravene til styrkelse af den givne stats foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig handel.

2.2.   Gennemførelse af specifikke aktioner, der efter evalueringsmissionen udpeges som prioriteter

Projekt 1

Styrkelse af den fysiske beskyttelse af nukleare materialer og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, samt i nukleare anlæg

Projektformål: at styrke den fysiske beskyttelse af nukleare og andre radioaktive materialer i udvalgte lande.

Projektresultater:

den fysiske beskyttelse af udvalgte faciliteter og prioriterede lokaliteter er opgraderet

den nationale lovgivningsinfrastruktur for fysisk beskyttelse er forbedret gennem ekspertbistand

der er sørget for videreuddannelse af personale i de udvalgte lande.

Projekt 2

Styrkelse af sikkerheden for radioaktive materialer med ikke-nukleare formål

Projektformål: at styrke sikkerheden for radioaktive materialer med ikke-nukleare formål i udvalgte lande.

Projektresultater:

den nationale lovgivningsinfrastruktur for sikkerhed i forbindelse med radioaktive materialer er forbedret med bistand fra eksperter

op til 30 sårbare strålekilder er beskyttet eller alt efter omstændighederne demonteret eller bortskaffet

der er sørget for videreuddannelse af personale i de udvalgte lande.

Projekt 3

Styrkelse af staternes evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel

Projektformål: at styrke staternes evne til at afsløre og imødegå ulovlig handel i udvalgte lande.

Projektresultater:

Forbedret indsamling og evaluering af oplysninger om ulovlig handel med nukleare materialer fra åbne kilder og fra staternes kontaktpunkter, så viden om ulovlig handel med nukleare materialer og omstændighederne i den forbindelse forbedres. Disse oplysninger vil også lette prioriteringen af de forskellige tiltag, der gøres for at bekæmpe ulovlig handel.

Nationale rammer fastsat af ekspertbistand til bekæmpelse af ulovlig handel og forbedring af den nationale koordinering af kontrollen af grænsetrafikken med radioaktive materialer, følsomt nukleart udstyr og teknologi i udvalgte lande.

Udstyr til grænseovervågning opgraderet ved udvalgte grænseovergange.

Videreuddannelse af retshåndhævelsespersonale.

3.   Varighed

Evalueringsmissionen vil blive gennemført inden for en periode på tre måneder efter undertegnelsen af finansieringsaftalen mellem Kommissionen og IAEA. De tre projekter vil blive gennemført sideløbende i de følgende 12 måneder.

Den samlede skønnede varighed af gennemførelsen af den fælles aktion er 15 måneder.

4.   Begunstigede

Begunstigede er de lande, hvori vurderingen og efterfølgende projekter gennemføres. Myndighederne i disse lande vil få hjælp til at forstå, hvor der er svage punkter, og få støtte til løsninger og til at øge sikkerheden.

5.   Gennemførelsesinstans

IAEA får til opgave at gennemføre projektet. INSServ-missionerne vil blive gennemført efter det sædvanlige mønster for IAEA's missioner, som udføres af eksperter fra IAEA's medlemslande. De tre projekter vil blive gennemført direkte af IAEA-personel, udvalgte eksperter fra IAEA's medlemslande eller kontrahenter. Når det drejer sig om kontrahenter, sker IAEA's levering af varer, arbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med aktionen i overensstemmelse med IAEA's gældende regler og procedurer, som anført i EF's aftale om ydelse af bidrag til en international organisation.

6.   Tredjeparters deltagelse

Dette projekt finansieres 100 % ved denne fælles aktion. Eksperterne fra IAEA's medlemslande kan betragtes som tredjepartsdeltagere. De arbejder efter de almindelige regler for IAEA-eksperter.

7.   Midler, der skønnes nødvendige

EU's bidrag dækker evalueringsmissionen og gennemførelsen af de tre projekter som beskrevet under punkt 2.2. De forventede udgifter er:

Nukleare sikkerhedsmissioner (17 lande):

303 000 EUR

Projekt 1 (6 lande):

854 200 EUR

Projekt 2 (6 lande):

1 136 700 EUR

Projekt 3 (6 lande):

946 600 EUR

Dertil kommer en reserve til uforudsete udgifter på omkring af 3 % af de støtteberettigede omkostninger (for et samlet beløb på 88 500 EUR

8.   Økonomisk referencegrundlag til dækning af projektomkostningerne

De samlede projektomkostninger er på 3 329 000 EUR.