ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 168

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
1. maj 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 af 26. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF og nr. 163/2001/EF, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF, samt Rådets afgørelse 1999/382/EF og 2000/821/EF, Rådets beslutning 2003/17/EF og Rådets afgørelse 2003/893/EF, på området frie varebevægelser, selskabsret, landbrug, beskatning, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, kulturpolitik og audiovisuel politik samt eksterne forbindelser, som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2004 af 4. marts 2004 om tilpasning af visse forordninger, afgørelser og beslutninger på området frie varebevægelser, konkurrencepolitik, landbrug, miljø og eksterne forbindelser som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

14

 

*

Rådets direktiv 2004/66/EF af 26. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF, 2002/83/EF, 2003/37/EF og 2003/59/EF og Rådets direktiv 77/388/EØF, 91/414/EØF, 96/26/EF, 2003/48/EF og 2003/49/EF på området frie varebevægelser, fri udveksling af tjenesteydelser, landbrug, transportpolitik og beskatning som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

35

 

*

Kommissionens direktiv 2004/79/EF af 4. marts 2004 om tilpasning af direktiv 2002/94/EF på området beskatning som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

68

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

1.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 885/2004

af 26. april 2004

om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF og nr. 163/2001/EF, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF, samt Rådets afgørelse 1999/382/EF og 2000/821/EF, Rådets beslutning 2003/17/EF og Rådets afgørelse 2003/893/EF, på området frie varebevægelser, selskabsret, landbrug, beskatning, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, kulturpolitik og audiovisuel politik samt eksterne forbindelser, som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (2) (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«), særlig artikel 57,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, som fortsat er gyldige efter den 1. maj 2004, og som skal tilpasses på grund af tiltrædelsen, var der ikke i tiltrædelsesakten taget højde for de nødvendige tilpasninger, eller der var taget højde for dem, men de kræver yderligere tilpasning. Alle disse tilpasninger skal vedtages inden tiltrædelsen for at kunne anvendes fra tiltrædelsen.

(2)

Ifølge artikel 57, stk. 2, i tiltrædelsesakten vedtages sådanne tilpasninger af Rådet i alle tilfælde, hvor Rådet alene eller sammen med Europa-Parlamentet har vedtaget den oprindelige retsakt.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (3), Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 (4), (EF) nr. 2157/2001 (5), (EF) nr. 152/2002 (6), (EF) nr. 1499/2002 (7), (EF) nr. 1500/2003 (8) og (EF) nr.  1798/2003 (9), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF (10), Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF (11), nr. 253/2000/EF (12), nr. 508/2000/EF (13), nr. 1031/2000/EF (14), nr. 163/2001/EF (15), Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 2235/2002/EF (16) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF (17) samt Rådets afgørelse 1999/382/EF (18), 2000/821/EF (19), Rådets beslutning 2003/17/EF (20) og Rådets afgørelse 2003/893/EF (21) bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, beslutning nr. 1719/1999/EF og (EF) nr. 2003/2003 og afgørelse nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF, nr. 163/2001/EF, beslutning 2235/2002/EF, afgørelse nr. 291/2003/EF, afgørelse 1999/382/EF, 2000/821/EF, beslutning 2003/17/EF og afgørelse 2003/893/EF ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder kun i kraft under forudsætning af og på datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(4)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 149/2003 (EUT L 30 af 5.2.2003, s. 1).

(5)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

(6)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(7)  EFT L 227 af 23.8.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1445/2003 (EUT L 206 af 15.8.2003, s. 1).

(8)  EUT L 216 af 28.8.2003, s. 1.

(9)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.

(10)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 2046/2002/EF (EFT L 316 af 20.11.2002, s. 4).

(11)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 9. Senest ændret ved beslutning nr. 2045/2002/EF (EFT L 316 af 20.11.2002, s. 1).

(12)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1. Senest ændret ved afgørelse nr. 451/2003/EF (EUT L 69 af 13.3.2003, s. 6).

(13)  EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1.

(14)  EFT L 117 af 18.5.2000. s. 1.

(15)  EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1.

(16)  EFT L 341 af 17.12.2002, s. 1.

(17)  EUT L 43 af 18.2.2003, s. 1.

(18)  EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(19)  EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82.

(20)  EUT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Ændret ved beslutning 2003/403/EF (EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).

(21)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 84.


BILAG

I.   FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   GØDNINGER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger.

a)

I bilag I, A.2, nr. 1, indsættes følgende i kolonne 6, stk. 1, i teksten i parentes efter »Grækenland«:

»Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet«

b)

I bilag I, B.1, B.2 og B.4, indsættes følgende i kolonne 5, stk. 3, andet afsnit, første led, i teksten i parentes efter »Grækenland«:

»Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet«.

B.   HORISONTALE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

1.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF af 12. juli 1999 om en række retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida).

I artikel 10, stk. 1 og 3, udgår følgende:

», Cypern, Malta«.

2.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF af 12. juli 1999 om fastlæggelse af en række aktioner og foranstaltninger med henblik på at sikre interoperabilitet mellem og adgang til transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida).

I artikel 14, stk. 1 og 3, udgår følgende:

», Cypern, Malta«

II.   SELSKABSRET

Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).

a)

I bilag I indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»TJEKKIET:

akciová společnost«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»ESTLAND:

aktsiaselts«

og mellem Italien og Luxembourg:

»CYPERN:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LETLAND:

akciju sabiedrība

LITAUEN:

akcinės bendrovės«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»UNGARN:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLEN:

spółka akcyjna«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIEN:

delniška družba

SLOVAKIET:

akciová spoločnosť«.

b)

I bilag II indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»TJEKKIET:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»ESTLAND:

aktsiaselts ja osaühing«

og mellem Italien og Luxembourg:

»CYPERN:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LETLAND:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITAUEN:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»UNGARN:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLEN:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIEN:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKIET:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným«.

III.   LANDBRUG

PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande.

I bilag I udgår punkterne vedrørende Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovenien og Slovakiet.

IV.   BESKATNING

1.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2235/2002/EF af 3. december 2002 om et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis-programmet 2003-2007).

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

Tyrkiet på grundlag af bilaterale aftaler herom med dette land.«

2.

Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92.

I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»—

i Tjekkiet:

Ministerstvo financí,«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»—

i Estland:

Maksuamet,«

og mellem Italien og Luxembourg:

»—

i Cypern:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

i Letland:

Valsts ieņēmumu dienests,

i Litauen:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»—

i Ungarn:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

i Malta:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,«

og mellem Østrig og Portugal:

»—

i Polen:

Minister Finansów,«

og mellem Portugal og Finland:

»—

i Slovenien:

Ministrstvo za finance,

i Slovakiet:

Ministerstvo financií«.

V.   ALMEN UDDANNELSE OG ERHVERVSUDDANNELSE

1.

Rådets afgørelse 1999/382/EC af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse, »Leonardo da Vinci«.

a)

Overskriften til artikel 10 affattes således:

»Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa og Tyrkiet«.

b)

Artikel 10, tredje led, udgår.

c)

Artikel 10, sidste led, affattes således:

»Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.«

2.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, »Socrates«.

a)

Overskriften til artikel 12 affattes således:

»Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa og Tyrkiet«.

b)

Artikel 12, tredje led, udgår.

c)

Artikel 12, sidste led, affattes således:

»Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.«

3.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge.

a)

Overskriften til artikel 11 affattes således:

»Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa og Tyrkiet«.

b)

Artikel 11, tredje led, udgår.

c)

Artikel 11, sidste led, affattes således:

»Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.«

4.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF af 6. februar 2003 om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004.

a)

Artikel 9, litra c), udgår.

b)

Artikel 9, litra d), affattes således:

»c)

Tyrkiet, hvis deltagelse finansieres ved supplerende bevillinger i henhold til traktatens bestemmelser.«

VI.   KULTURPOLITIK OG POLITIK PÅ DET AUDIOVISUELLE OMRÅDE

1.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet.

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Kultur 2000-programmet er åbent for deltagelse af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt for deltagelse af de associerede lande i Central- og Østeuropa på de betingelser, der i associeringsaftalerne eller i tillægsprotokollerne til associeringsaftalerne er fastsat for deltagelse i fællesskabsprogrammer, der er eller vil blive indgået aftaler om med disse lande.«

2.

Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005).

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Tyrkiet og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, kan deltage i programmet på grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der skal aftales med disse lande.«

3.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005).

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Tyrkiet og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, kan deltage i programmet på grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der skal aftales med disse lande.«

VII.   EKSTERNE FORBINDELSER

1.

Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

I bilag II, del 3, affattes landelisten således:

 

»Australien

 

Canada

 

Japan

 

New Zealand

 

Norge

 

Schweiz

 

USA«.

2.

Rådets forordning (EF) nr. 152/2002 af 21. januar 2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 190/98.

Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne forordning og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der intet importdokument, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004, og at ladelisten eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, er blevet forelagt.«

3.

Rådets forordning (EF) nr. 1499/2002 af 20. juni 2002 om eksporten af visse stålprodukter fra Rumænien til Fællesskabet i perioden 1. juli til 31. december 2002 (ordningen med dobbeltkontrol).

a)

Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne forordning og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der intet importdokument, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004, og at ladelisten eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, er blevet forelagt.«

b)

Overskriften til bilag IV affattes således:

c)

I bilag IV indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660«

og mellem Italien og Luxembourg:

»KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919«.

4.

Rådets afgørelse 2003/893/EF af 15. december 2003 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine.

Følgende artikel indsættes efter artikel 2:

»Artikel 2a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne afgørelse, kræves der en importtilladelse, selv om stålprodukterne er afsendt før nævnte dato. Hvis stålprodukterne er afsendt til en af disse medlemsstater før den 1. maj 2004, udstedes importtilladelsen automatisk uden kvantitativ begrænsning ved forelæggelse af ladelisten eller et andet transportdokument, som de udstedende myndigheder i Fællesskabet tillægger tilsvarende værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, efter godkendelse fra Kommissionens kontor for licensforvaltning (SIGL). Hvis stålprodukterne afsendes til en af disse medlemsstater den 1. maj 2004 eller derefter, er de underkastet de specifikke regler for kvantitative lofter som defineret i denne afgørelse.«

5.

Rådets forordning (EF) nr. 1500/2003 af 18. februar 2003 om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med udførsel af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation til Det Europæiske Fællesskab.

a)

Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af denne forordning og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der intet importdokument, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004, og en ladeliste eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, er blevet forelagt.«

b)

Overskriften til tillæg IV affattes således:

c)

Teksten under overskriften til tillæg IV affattes således:

d)

I tillæg IV indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660«

og mellem Italien og Luxembourg:

»KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299«

og mellem Østrig og Portugal:

»POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

og mellem Portugal og Finland:

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919«.


1.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 886/2004

af 4. marts 2004

om tilpasning af visse forordninger, afgørelser og beslutninger på området frie varebevægelser, konkurrencepolitik, landbrug, miljø og eksterne forbindelser som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (2), særlig artikel 57, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, som fortsat er gyldige efter den 1. maj 2004, og som skal tilpasses på grund af tiltrædelsen, er de nødvendige tilpasninger ikke foretaget i tiltrædelsesakten af 2003, eller de er foretaget men kræver yderligere tilpasninger. Alle disse tilpasninger skal vedtages inden tiltrædelsen for at kunne anvendes fra tiltrædelsen.

(2)

Ifølge artikel 57, stk. 2, i tiltrædelsesakten vedtages sådanne tilpasninger af Kommissionen i alle tilfælde, hvor Kommissionen har vedtaget den oprindelige retsakt.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2000 (3), (EF) nr. 1477/2000 (4), (EF) nr. 1520/2000 (5), (EF) nr. 1488/2001 (6), (EF) nr. 76/2002 (7), (EF) nr. 349/2003 (8) og (EF) nr. 358/2003 (9) samt Kommissionens afgørelse 2000/657/EF (10) og 2002/602/ESKF (11) og beslutning nr. 1469/2002/EKSF (12) og 2003/122/EF (13) bør derfor ændres tilsvarende.

(4)

Kommissionens beslutning 2003/450/EF af 18. juni 2003 om anerkendelse af bestemmelserne i Tjekkiet om bekæmpelse af Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman og Kotthoff) Davis et al. som ligestillet med EF's bestemmelser (14) bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1474/2000, (EF) nr. 1477/2000, (EF) nr. 1520/2000, (EF) nr. 1488/2001, (EF) nr. 76/2002, (EF) nr. 349/2003 og (EF) nr. 358/2003 samt afgørelse 2000/657/EF og 2002/602/EKSF og beslutning nr. 1469/2002/EKSF og 2003/122/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

Beslutning 2003/450/EF ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft under forudsætning af og på datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EFT L 171 af 11.7.2000, s. 11.

(4)  EFT L 171 af 11.7.2000, s. 44. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1446/2002 (EFT L 213 af 9.8.2002, s. 3).

(5)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 740/2003 (EUT L 106 af 29.4.2003, s. 12).

(6)  EFT L 196 af 20.7.2001, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1914/2003 (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 27).

(7)  EFT L 16 af 18.1.2002, s. 3. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(8)  EUT L 51 af 26.2.2003, s. 3.

(9)  EUT L 53 af 28.2.2003, s. 8.

(10)  EFT L 275 af 27.10.2000, s. 44. Senest ændret ved afgørelse 2003/508/EF (EUT L 174 af 12.7.2003, s. 10).

(11)  EUT L 195 af 24.7.2002, s. 38. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 57/2004 (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 1).

(12)  EFT L 222 af 19.8.2002, s. 1.

(13)  EUT L 49 af 22.2.2003, s. 15.

(14)  EUT L 151 af 19.6.2003, s. 42.


BILAG

FRIE VAREBEVÆGELSER

Fødevarer

1.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2000 af 10. juli 2000 om en nedsættelse af de landbrugselementer og den tillægstold, der pålægges visse varer omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 ved indførsel i Fællesskabet som led i en interimsaftale mellem EU og Israel fra den 1. juli 2000.

a)

Overskriften til bilag I affattes således:

.

b)

Teksten under overskriften til bilag I affattes således:

.

c)

I bilag I og II affattes overskriften til den første tabel (DEL 1) således:

.

(d)

I bilag I og II affattes henvisningerne i tabellen i DEL 1 således:

»Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod«

.

e)

I bilag I og II erstattes asterisken (*) i tabellen i DEL 1 med følgende:

»(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2«

.

f)

I bilag I og II erstattes asterisken (**) i tabellen i DEL 1 med følgende:

»(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3«

.

g)

I bilag I affattes fodnote (1) i tabellen i DEL 1 således:

»(1)

Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.«

.

h)

I bilag I affattes fodnote (2) i tabellen i DEL 1 således:

»(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.«

.

i)

I bilag I og II affattes overskriften til den anden tabel (DEL 2) således:

j)

I bilag I affattes henvisningerne i tabellen i DEL 2 og DEL 3 således:

»Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod«

.

k)

I bilag I og II affattes overskriften til den tredje tabel (DEL 3) således:

.

l)

Overskriften til bilag II affattes således:

.

m)

Teksten under overskriften til bilag II affattes således:

.

n)

I bilag II affattes henvisningerne i den første tabel i DEL 2 og DEL 3 således:

»Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos«

.

o)

I bilag II affattes henvisningerne i den anden tabel i DEL 2 og DEL 3 således:

»Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos«

.

2.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2000 af 10. juli 2000 om fastsættelse af de nedsatte landbrugselementer og den tillægstold, som i henhold til Europaaftalerne skal anvendes fra den 1. juli 2000 ved indførsel til Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93.

a)

Overskriften til bilag IX affattes således:

.

b)

Teksten under overskriften til bilag IX affattes således:

.

c)

I bilag IX affattes overskriften til den første tabel (DEL 1) således:

d)

I bilag IX affattes henvisningerne i tabellen i DEL 1 således:

»Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod«

.

e)

I bilag IX erstattes asterisken (*) i tabellen i DEL 1 med følgende:

»(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2«

.

f)

I bilag IX affattes fodnote (1) i tabellen i DEL 1 således:

»(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.«

.

g)

I bilag IX affattes overskriften til den anden tabel (DEL 2) således:

h)

I bilag IX affattes henvisningerne i tabellen i DEL 2 således:

»Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod«

.

i)

Overskriften til bilag X affattes således:

.

j)

Teksten under overskriften til bilag X affattes således:

.

k)

I bilag X affattes overskriften til den første tabel (DEL 1) således:

.

l)

I bilag X affattes henvisningerne i tabellen i DEL 1 således:

»Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod«

.

m)

I bilag X erstattes asterisken (*) i tabellen i DEL 1 med følgende:

»(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2«

.

n)

I bilag X affattes henvisningerne i den første tabel i DEL 2 således:

»Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos«

.

o)

I bilag X affattes henvisningerne i den anden tabel i DEL 2 således:

»Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos«

.

3.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I.

I artikel 6a, stk. 2, indsættes følgende mellem teksten på spansk og på dansk:

»—

práva převedena zpět na majitele …«;

og mellem teksten på tysk og på græsk:

»—

… omanikule tagastatud õigused«;

og mellem teksten på italiensk og på nederlandsk:

»—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …«;

og mellem teksten på nederlandsk og på portugisisk:

»—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …«;

og mellem teksten på portugisisk og på finsk:

»—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …«

.

4.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/2001 af 19. juli 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår henførsel af visse mængder af visse basisprodukter henhørende under traktatens bilag I under ordningen for aktiv forædling uden forudgående undersøgelse af de økonomiske forudsætninger.

a)

Artikel 9, stk. 4, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

»Foran nummeret anføres følgende bogstaver til angivelse af dokumentets udstedelsesland: »BE« for Belgien, »CZ« for Tjekkiet, »DK« for Danmark, »DE« for Tyskland, »EE« for Estland, »GR« for Grækenland, »ES« for Spanien, »FR« for Frankrig, »IE« for Irland, »IT« for Italien, »CY« for Cypern, »LV« for Letland, »LT« for Litauen, »LU« for Luxembourg, »HU« for Ungarn, »MT« for Malta, »NL« for Nederlandene, »AT« for Østrig, »PL« for Polen, »PT« for Portugal, »SI« for Slovenien, »SK« for Slovakiet, »FI« for Finland, »SE« for Sverige, »UK« for Det Forenede Kongerige.«

.

b)

I artikel 14, stk. 1, erstattes listen, som begynder med »Solicitud de« og slutter med »förordning (EG) nr 1488/2001« med følgende liste:

»—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.«

.

c)

I artikel 14, stk. 2, erstattes listen, som begynder med »Por una cantidad« og slutter med »kvantitet på … kg« med følgende liste:

»—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg«

.

d)

I artikel 14, stk. 5, erstattes listen, som begynder med »Nueva fecha« og slutter med »sista giltighetsdag …« med følgende liste:

»—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …«

.

e)

I artikel 15, stk. 2, indsættes følgende mellem teksten på spansk og på dansk:

»—

Práva převedena zpět na majitele …«;

og mellem teksten på tysk og på græsk:

»—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused«;

og mellem teksten på italiensk og på nederlandsk:

»—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]«;

og mellem teksten på nederlandsk og på portugisisk:

»—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)«;

og mellem teksten på portugisisk og på finsk:

»—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …«

.

KONKURRENCEPOLITIK

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2003 af 27. februar 2003 af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet.

Efter artikel 11 indsættes som artikel 11a:

»Artikel 11a

Forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, finder ikke anvendelse på aftaler, som var i kraft på datoen for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, og som på grund af tiltrædelsen falder ind under anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1, forudsat at de inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning.«.

LANDBRUG

Plantesundhedslovgivning

Kommissionens beslutning 2003/122/EF af 21. februar 2003 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at træffe afgørelser i henhold til direktiv 1999/105/EF om forstligt formeringsmateriale, der er produceret i tredjelande.

I bilaget udgår følgende:

»Tjekkiet

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Estland

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Ungarn

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Letland

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Litauen

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Polen

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovakiet

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovenien

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St«

MILJØ

1.

Kommissionens afgørelse 2000/657/EF af 16. oktober 2000 om vedtagelse af Fællesskabets afgørelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92 om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier.

I bilag I affattes tekstboksen før tabellerne således:

(Medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig)«.

2.

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2003 af 25. februar 2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter.

a)

I bilaget i tabellen over enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet, udgår følgende lande af listen over oprindelseslande:

»—

Litauen«.

b)

I bilaget i tabellen over enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet, udgår følgende under overskriften »FLORA, Orchidaceae«:

 

»Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua

og følgende lande udgår på listen over oprindelseslande, for så vidt angår nedenstående arter:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

»Tjekkiet«

Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

»Estland«, »Slovakie«

Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana:

»Malta«

Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

»Letland«, »Litauen«, »Polen«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

»Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

»Polen«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

»Litauen«, »Polen«

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

»Polen«

Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

»Tjekkie«, »Ungarn«

Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

»Tjekkiet«, »Ungarn«, »Letland«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

»Ungarn«

Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

»Malta«

Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora:

»Polen«

Flora, Orchidaceae, Orchis italica:

»Malta«

Flora, Orchidaceae, Orchis morio:

»Estland«, »Litauen«, »Polen«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Orchis pallens:

»Ungarn«, »Polen«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

»Slovenien«

Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea:

»Polen«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Orchis simia:

»Slovenien«

Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata:

»Tjekkiet«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata:

»Estland«, »Letland«, »Litauen«, »Polen«, »Slovakiet«

Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

»Malta«

Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

»Tjekkiet«, »Polen«

og rubrikken »FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula« affattes således:

»Orchis mascula

Vild/opdrættet

Alle

Albanien

EKSTERNE FORBINDELSER

1.

Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2002 af 17. januar 2002 om indførelse af forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EKSF- og EF-traktaterne og har oprindelse i visse tredjelande.

Følgende artikel indsættes mellem artikel 4 og 5:

»Artikel 4a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med den 1. maj 2004, af stålprodukter, der er omfattet af Kommissionens afgørelse og afsendt før den 1. maj 2004, kræves der ingen importlicens, forudsat at varerne er afsendt før den 1. maj 2004. Der skal fremlægges en ladeliste eller et andet transportdokument, som myndighederne i Fællesskabet tillægger samme værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår.«

.

2.

Kommissionens beslutning 2002/602/EKSF af 8. juli 2002 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af stålprodukter fra Den Russiske Føderation.

Følgende artikel indsættes mellem artikel 7 og 8:

»Artikel 7a

THvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med den 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af Kommissionens afgørelse, kræves der en importlicens, selvom stålprodukterne er afsendt før nævnte dato. Hvis stålprodukterne er afsendt til en ny medlemsstat før den 1. maj 2004, udstedes importlicensen automatisk uden kvantitativ begrænsning ved forelæggelse af ladelisten eller et andet transportdokument, som de udstedende myndigheder i Fællesskabet tillægger tilsvarende værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, efter godkendelse fra Kommissionens kontor for licensforvaltning (SIGL). Hvis stålprodukterne afsendes til en ny medlemsstat den 1. maj 2004 eller derefter, er de underkastet de specifikke regler for kvantitative lofter som defineret i Kommissionens afgørelse.«.

3.

Kommissionens beslutning nr. 1469/2002/EKSF af 8. juli 2002 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Kasakhstan.

a)

Følgende artikel indsættes mellem artikel 7 og 8:

»Artikel 7a

Hvad angår overgang til fri omsætning i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet fra og med den 1. maj 2004 af stålprodukter, der er omfattet af Kommissionens afgørelse, kræves der en importlicens, selvom stålprodukterne er afsendt før nævnte dato. Hvis stålprodukterne er afsendt til en ny medlemsstat før den 1. maj 2004, udstedes importlicensen automatisk uden kvantitativ begrænsning ved forelæggelse af ladelisten eller et andet transportdokument, som de udstedende myndigheder i Fællesskabet tillægger tilsvarende værdi, og hvoraf afsendelsesdatoen fremgår, efter godkendelse fra Kommissionens kontor for licensforvaltning (SIGL). Hvis stålprodukterne afsendes til en ny medlemsstat den 1. maj 2004 eller derefter, er de underkastet de specifikke regler for kvantitative lofter som defineret i Kommissionens afgørelse.«

.

b)

Bilag II, del III, artikel 18, stk. 6, affattes således:

»6.   Det skal bestå af følgende elementer:

 

to bogstaver som betegnelse for eksportlandet: KZ = Kasakhstan

 

følgende to bogstaver som betegnelse for den forventede bestemmelsesmedlemsstat:

BE

=

Belgien

CZ

=

Tjekkiet

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

EL

=

Grækenland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrig

IE

=

Irland

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Letland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxembourg

HU

=

Ungarn

MT

=

Malta

NL

=

Nederlandene

AT

=

Østrig

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakiet

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Det Forenede Kongerige

,

 

et etcifret tal til identifikation af kontingentåret svarende til det sidste ciffer i det pågældende år, f.eks. »2« for 2002

 

et tocifret tal til identifikation af det kontor i eksportlandet, der har udstedt dokumentet

 

et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som tildeles den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted.«

.

c)

I bilag II affattes listen over de kompetente nationale myndigheder således:

.

d)

I listen over de kompetente nationale myndigheder i bilag II indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

 

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133«

og mellem Tyskland og Grækenland:

 

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660«

og mellem Italien og Luxembourg:

 

»KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974«

og mellem Luxembourg og Østrig:

 

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299«

og mellem Østrig og Portugal:

 

»POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

og mellem Portugal og Finland:

 

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919«.


1.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/35


RÅDETS DIREKTIV 2004/66/EF

af 26. april 2004

om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF, 2002/83/EF, 2003/37/EF og 2003/59/EF og Rådets direktiv 77/388/EØF, 91/414/EØF, 96/26/EF, 2003/48/EF og 2003/49/EF på området frie varebevægelser, fri udveksling af tjenesteydelser, landbrug, transportpolitik og beskatning som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (2) (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«), særlig artikel 57,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, der fortsat er gyldige efter den 1. maj 2004, og som skal tilpasses på grund af tiltrædelsen, er de nødvendige tilpasninger ikke foretaget i tiltrædelsesakten, eller de er foretaget, men kræver yderligere tilpasning. Alle disse tilpasninger skal vedtages inden tiltrædelsen for at kunne anvendes fra tiltrædelsen.

(2)

Ifølge artikel 57, stk. 2, i tiltrædelsesakten vedtages sådanne tilpasninger af Rådet i alle tilfælde, hvor Rådet alene eller sammen med Europa-Parlamentet har vedtaget den oprindelige retsakt.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (3), 2002/83/EF (4), 2003/37/EF (5) og 2003/59/EF (6) og Rådets direktiv 77/388/EØF (7), 91/414/EØF (8), 96/26/EF (9), 2003/48/EF (10) og 2003/49/EF (11) bør ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 1999/45/EF, 2002/83/EF, 2003/37/EF, 2003/59/EF, 77/388/EØF, 91/414/EØF, 96/26/EF, 2003/48/EF og 2003/49/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelse. For så vidt angår de bestemmelser i dette direktiv, der tilpasser direktiv 91/414/EF med ændringer samt direktiv 2002/83/EF, 2003/37/EF og 2003/59/EF, er datoen for gennemførelse den i disse direktiver nævnte. Medlemsstaterne forelægger straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser om gennemførelse af direktivet sammen med en tabel, som viser sammenhængen mellem disse bestemmelser og de specifikke bestemmelser i dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder kun i kraft under forudsætning af tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelse og først på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

B. COWEN

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 345 af 19.12.2001, s. 1.

(5)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(6)  EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4.

(7)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/7/EF (EUT L 27 af 30.1.2004, s. 44).

(8)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(9)  EFT L 124 af 23.5.1996, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(10)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38.

(11)  EUT L 157 af 26.6.2003, s. 49.


BILAG

I.   FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   MOTORKØRETØJER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF.

a)

I bilag II, kapitel C, tillæg 1, punkt 1, første afsnit, indsættes følgende:

»»8 for Den Tjekkiske Republik«, »29 for Estland«, »CY for Cypern«, »32 for Letland«, »36 for Litauen«, »7 for Ungarn«, »MT for Malta«, »20 for Polen«, »26 for Slovenien«, »27 for Slovakiet«.«

b)

I bilag III, del I, »A — Traktorer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede« affattes punkt 16 således:

»Image«

c)

I bilag III, del I, »B — Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede« affattes punkt 16 således:

»Image«

d)

I bilag III, del I, »C — Udskifteligt trukket materiel — færdigopbygget/etapevis færdigopbygget« affattes punkt 16 således:

»Image«

e)

I bilag III, del II, »A — Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — delvis opbyggede« affattes punkt 16 således:

»Image«

f)

I bilag III, del I, »B — Udskifteligt trukket materiel — delvis opbygget« affattes punkt 16 således:

»Image«

B.   KEMISKE STOFFER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

Landelisten i bilag VI, del A, punkt 5, affattes således:

 

»Belgien

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Tyskland

 

Estland

 

Grækenland

 

Spanien

 

Frankrig

 

Irland

 

Italien

 

Cypern

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Ungarn

 

Malta

 

Nederlandene

 

Østrig

 

Polen

 

Portugal

 

Slovenien

 

Slovakiet

 

Finland

 

Sverige

 

Det Forenede Kongerige«.

II.   FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring.

a)

I artikel 6, stk. 1, litra a), indsættes følgende mellem Belgien og Danmark:

»—

for Den Tjekkiske Republik: »akciová společnost«, »družstvo«,«

og mellem Tyskland og Grækenland:

»—

for Republikken Estland: »aktsiaselts«,«

og mellem Italien og Luxembourg:

»—

for Republikken Cypern: »Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση«,

for Republikken Letland: »apdrošināšanas akciju sabiedrība«, »savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība«,

for Republikken Litauen: »akcinės bendrovės«, »uždarosios akcinės bendrovės«,«

og mellem Luxembourg og Nederlandene:

»—

for Republikken Ungarn: »biztosító részvénytársaság«, »biztosító szövetkezet«, »biztosító egyesület«, »külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe«,

for Republikken Malta: »kumpanija pubblika«, »kumpanija privata«, »fergħa«, »Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut«,«

og mellem Østrig og Portugal:

»—

for Republikken Polen: »spółka akcyjna«, »towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych«,«

og mellem Portugal og Finland:

»—

for Republikken Slovenien: »delniška družba«, »družba za vzajemno zavarovanje«,

for Republikken Slovakiet: »akciová spoločnost«.«.

b)

Artikel 18, stk. 3, tredje led, affattes således:

»—

1. januar 1995, for selskaber godkendt i Østrig, Finland og Sverige,«.

c)

I artikel 18, stk. 3, indsættes følgende efter tredje led:

»—

1. maj 2004, for selskaber godkendt i Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, og«.

III.   LANDBRUG

PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

a)

Bilag IV, punkt 1.1, affattes således:

»1.1.   Særlige risici for mennesker (RSh)

RSh 1

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma' l-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilização.

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.«

b)

Bilag V, punkt 1, affattes således:

»1.   Almindelige bestemmelser

Alle plantebeskyttelsesmidler bør etiketteres med følgende sætning, der suppleres med teksten i parentes, hvis det er relevant:

SP 1

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)«

c)

Bilag V, punkt 2.1, affattes således:

»2.1.   Sikkerhedsregler for operatører (SPo)

Almindelige bestemmelser

1.

Medlemsstaterne kan fastlægge passende personlige værnemidler for operatører og foreskrive bestemte sådanne værnemidler (f.eks. overtræksdragt, forklæde, handsker, solide sko, gummistøvler, ansigtsværn, ansigtsskærm, tætsluttende briller, hat, hætte eller åndedrætsværn af en bestemt type). Sådanne supplerende sikkerhedsregler berører ikke de standardsætninger, der skal anvendes i henhold til direktiv 1999/45/EF.

2.

Medlemsstaterne kan desuden fastlægge bestemte opgaver, der kræver særlige værnemidler, såsom blanding, læsning, håndtering af det ufortyndede produkt, anvendelse, udsprøjtning af det fortyndede produkt, håndtering af nyligt behandlede materialer, såsom planter eller jord, eller færdsel på nyligt behandlede arealer.

3.

Medlemsstaterne kan tilføje tekniske kontrolspecifikationer, såsom:

Der skal anvendes et lukket overførselssystem, når pesticidet overføres fra produktbeholderen til sprøjtetanken.

Operatøren skal arbejde i en lukket kabine (med luftkonditionerings-/luftfiltreringssystem) under sprøjtningen.

Teknisk kontrol kan erstatte personlige værnemidler, hvis den giver et lige så højt eller højere beskyttelsesniveau.

Særlige bestemmelser

SPo 1

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/ durante un tiempo especificado /hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně/ uveďte dobu /do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/ eller angivelse af tid /indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/ oder Zeit angeben /bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/ määratletud aja jooksul /enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος /μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/ time to be specified /until spray has dried before re-entry.

FR

:

Ventiler [à fond/ ou durée à précise r/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/ per una durata da specificare /fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas ( norāda laiku ) kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius ( vėdinimo laikas turi būti nurodytas ). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/ az előírt időn át /a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/ speċifika t-tul ta' ħin /sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende ( geef de periode aan ) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/ przez określony czas /Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante ( neste caso, precisar o período )/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak , aby rozprášený roztok prípravku zaschol/uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas /dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/ tai täsmennetään tuuletusaika /kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/ eller ange tidsperiod /tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.«.

d)

Bilag V, punkt 2.2, affattes således:

»2.2.   Sikkerhedsregler vedrørende miljøet (SPe)

SPe 1

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismů neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel “…” oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα) .

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified) .

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā) .

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas) .

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/gyakoriság) -nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza) .

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu) .

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys) .

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar) .

SPe 2

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismů neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες) .

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta' l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta' ħamrija jew is-sitwazzjoni) .

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande) .

SPe 3

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona konfini ħielsa mill-bexx ta' (speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/għadajjar ta' l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não visadas/dos insectos/artrópodes não visados], respeitar uma zona não pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não cultivadas/às águas de superfície].

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku) .

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på impermeable overflader såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta' skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho-de-ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby byl přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li l-prodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES

:

No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta' l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo) .

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu) .

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt) .

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg) .

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο) .

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time) .

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date) .

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo) .

LV

:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku) .

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką) .

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ (megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bil-fjur/Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/Tapplikax qabel (speċifika l-ħin) .

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan) .

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas) .

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar) .

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas) .

SL

:

Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje) .

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika) .

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod) .«.

e)

Bilag V, punkt 2.3, affattes således:

»2.3.   Sikkerhedsregler vedrørende god landbrugspraksis

SPa 1

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo) .

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu) .

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange) .

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood) , mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik) .

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified) .

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser) .

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare) .

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku) .

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį) .

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok) -nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta' applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan) /niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan) .

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar) .

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek) .

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (käyttötiheys) .

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod) .«.

f)

Bilag V, punkt 2.4, affattes således:

»2.4.   Særlige sikkerhedsregler for rodenticider (SPr)

SPr 1

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt, f.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tal-lixka sew fejn ikunu biex ma' jiġux mkaxkra minn fuq il-post minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq il-miżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.«.

IV.   TRANSPORTPOLITIK

VEJTRANSPORT

1.

Rådets direktiv 96/26/EF af 29. april 1996 om adgang til erhvervet godstransport ad landevej og erhvervet personbefordring ad landevej samt om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed inden for indenlandsk og international eksport.

Fodnote 1 i bilag Ia affattes således:

»(1)

Medlemsstaternes kendingsbogstav(er) er: (B) Belgien, (CZ) Den Tjekkiske Republik, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (GR) Grækenland, (E) Spanien, (F) Frankrig, (IRL) Irland, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Letland, (LT) Litauen, (L) Luxembourg, (H) Ungarn, (M) Malta, (NL) Nederlandene, (A) Østrig, (PL) Polen, (P) Portugal, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakiet, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det Forenede Kongerige.«

2.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF.

a)

Bilag II, punkt 2, litra c), under ordet »Forside«, affattes således:

»den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af tolv 12 stjerner. Nationalitetsmærkerne er følgende:

B

:

Belgien

CZ

:

Den Tjekkiske Republik

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grækenland

E

:

Spanien

F

:

Frankrig

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Letland

LT

:

Litauen

L

:

Luxembourg

H

:

Ungarn

M

:

Malta

NL

:

Nederlandene

A

:

Østrig

PL

:

Polen

P

:

Portugal

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakiet

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Det Forenede Kongerige«.

b)

Bilag II, punkt 2, litra e), under ordet »Forside«, affattes således:

»betegnelsen »EF-model« på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen »chaufføruddannelsesbevis« på de øvrige fællesskabssprog trykt i blåt på en sådan måde, at det udgør bevisets baggrund:

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

chaufføruddannelsesbevis

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

juhi ametipädevuse kaart

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

driver qualification card

 

carte de qualification de conducteur

 

cárta cáilíochta tiomána

 

carta di qualificazione del conducente

 

vadītāja kvalifikācijas apliecība

 

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

 

gépjárművezetői képesítési igazolvány

 

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

karta kwalifikacji kierowcy

 

carta de qualificação do motorista

 

preukaz o kvalifikácii vodiča

 

kartica o usposobljenosti voznika

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

yrkeskompetensbevis för förare«.

c)

Bilag II, punkt 2, litra b), andet punktum, under ordet »Bagside«, affattes således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af beviset med et af nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«

V.   BESKATNING

1.

Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag.

a)

Article 24a affattes således:

»Artikel 24a

Ved gennemførelsen af artikel 24, stk. 2-6, kan følgende medlemsstater indrømme momsfritagelse for afgiftspligtige, hvis årsomsætning er lavere end et beløb i national valuta, der svarer til:

i Den Tjekkiske Republik: 35 000 EUR

i Estland: 16 000 EUR

i Cypern: 15 600 EUR

i Letland: 17 200 EUR

i Litauen: 29 000 EUR

i Ungarn: 35 000 EUR

i Malta: 37 000 EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af varer, 24 300 EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsageligt består i levering af tjenesteydelser med en ringe merværdi (højt input), og 14 600 EUR i andre tilfælde, dvs. ved tjenesteydelser med høj merværdi (lavt input)

i Polen: 10 000 EUR

i Slovenien: 25 000 EUR

i Slovakiet: 35 000 EUR.«

b)

Artikel 28m affattes således:

»Artikel 28m

Omregningskurs

Ved fastsættelse af modværdien i national møntenhed af de beløb, der er angivet i ecu i dette afsnit, anvender medlemsstaterne den omregningskurs, der gælder den 16. december 1991.* Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet anvender dog den omregningskurs, der gælder på datoen for deres tiltrædelse.«

c)

Artikel 17, stk. 3, litra b), i den udgave, der er anført i artikel 28f, stk. 1 (1), affattes således:

»b)

hans transaktioner, som er fritaget for afgift i henhold til artikel 14, stk. 1, litra g) og i), artikel 15, artikel 16, stk. 1, punkt B, C, D eller E, og stk. 2, eller artikel 28c, punkt A og C.«

2.

Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

I bilaget indsættes følgende mellem Italien og Portugal:

»Letland

Pašvaldības (lokale myndigheder)

Polen

gminy (kommuner)

powiaty (distrikter)

województwa (provinser)

związki gmin (kommuneforeninger)

powiatów (distriktforeninger)

województw (provinsforeninger)

miasto stołeczne Warszawa (hovedstaden Warszawa)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (agenturet for omstrukturering og modernisering af landbruget)

Agencja Nieruchomości Rolnych (landbrugsejendomsagenturet)«

og efter Portugal:

»Slovakiet

mestá a obce (kommuner)

Železnice Slovenskej republiky (det slovakiske jernbaneselskab)

Štátny fond cestného hospodárstva (statens vejforvaltningsfond)

Slovenské elektrárne (slovakiske kraftværker)

Vodohospodárska výstavba (vandøkonomisk selskab)«.

3.

Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater.

a)

Følgende indsættes i artikel 3, litra a), nr. iii):

»—

Daň z příjmů právnických osob i Den Tjekkiske Republik

Tulumaks i Estland

φόρος εισοδήματος i Cypern

Uzņēmumu ienākuma nodoklis i Letland

Pelno mokestis i Litauen

Társasági adó i Ungarn

Taxxa fuq l-income i Malta

Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen

Davek od dobička pravnih oseb i Slovenien

Daň z príjmov právnických osôb i Slovakiet«.

b)

I bilaget indsættes følgende:

»p)

selskaber, der i tjekkisk ret benævnes: »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«, »veřejná obchodní společnost«, »komanditní společnost«, »družstvo«

q)

selskaber, der i estisk ret benævnes: »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«

r)

selskaber, der i cypriotisk ret benævnes: companies in accordance with the Company's Law, Public Corporate Bodies as well as any other Body which is considered as a company in accordance with the Income tax Laws

s)

selskaber, der i lettisk ret benævnes: »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«

t)

selskaber, der er stiftet i henhold til litauisk ret

u)

selskaber, der i ungarsk ret benævnes: »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »közhasznú társaság«, »szövetkezet«

v)

selskaber, der i maltesisk ret benævnes: »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet«

w)

selskaber, der i polsk ret benævnes: »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

x)

selskaber, der i slovensk ret benævnes: »delniška družba«, »komanditna delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«, »družba z neomejeno odgovornostjo«

y)

selskaber, der i slovakisk ret benævnes: »akciová spoločnos«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnos«, »verejná obchodná spoločnos«, »družstvo«.«


(1)  Sjette momsdirektiv indeholder to udgaver af artikel 17, stk. 3, litra b). Det er direktivets artikel 28f, stk. 1, der indeholder den i øjeblikket gældende bestemmelse. Der var ikke på passende måde taget højde for denne situation i protokol 3 til tiltrædelsesakten, der fejlagtigt ændrede den udgave af artikel 17, stk. 3, litra b), der ikke er den i øjeblikket gældende. Den nugældende udgave skal derfor også ændres.


1.5.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/68


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/79/EF

af 4. marts 2004

om tilpasning af direktiv 2002/94/EF på området beskatning som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (2), særlig artikel 57, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For visse retsakter, som fortsat er gyldige efter den 1. maj 2004, og som skal tilpasses på grund af tiltrædelsen, er de nødvendige tilpasninger ikke foretaget i tiltrædelsesakten af 2003, eller de er foretaget men kræver yderligere tilpasninger. Alle disse tilpasninger skal vedtages inden tiltrædelsen for at kunne anvendes fra tiltrædelsen.

(2)

Ifølge artikel 57, stk. 2, i tiltrædelsesakten vedtages sådanne tilpasninger af Kommissionen i alle tilfælde, hvor Kommissionen har vedtaget den oprindelige retsakt.

(3)

Kommissionens direktiv 2002/94/EF (3) bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2002/94/EF ændres som angivet i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tiltrædelsestidspunktet. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft under forudsætning af og på datoen for ikrafttrædelsen af traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(3)  EFT L 337 af 13.12.2002, s. 41.


BILAG

BESKATNING

Kommissionens direktiv 2002/94/EF af 9. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger.

I bilag IV affattes kolonnen til venstre under overskriften »Medlemsstat« således:

 

»Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom«