25.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 810/2014

af 25. juli 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes yderligere fysiske og juridiske personer på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

I.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

Født den 1.9.1950 i Kurumoch, Kuibyshev-regionen

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

2.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

Født den 11.7.1951 i Leningrad (St. Petersburg)

Permanent medlem af og sekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

3.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

Født den 15.11.1951 i Perm

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; direktør for den føderale sikkerhedstjeneste (FSB). Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

4.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

Født den 8.10.1956 i Zhetikara, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik

Permanent medlem af og vicesekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

5.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

Født den 15.12.1950 i Vladivostok

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

6.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

1954

Øverstbefalende for den femte tjenstegren i FSB, Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste.

Som højtstående FSB-officer leder han en tjeneste, der er ansvarlig for tilsynet med efterretningsoperationer og international aktivitet

25.7.2014

7.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

Født den 10.7.1981 i Kuibyshev (Samara)

Medlem af Statsdumaen.

Han annoncerede den 23.5.2014 indvielsen af »de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva og bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

8.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

Født den 5.10.1976 i Tsentaroy

Præsident for Republikken Tjetjenien. Kadyrov fremsatte erklæringer til støtte for den ulovlige indlemmelse af Krim og til støtte for den væbnede opstand i Ukraine. Han erklærede bl.a. den 14. juni 2014, at han »vil gøre alt for at bidrage til, at Krim genopstår«. I denne forbindelse blev han tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Derudover gav han den 1. juni 2014 udtryk for, at han er villig til at sende 74 000 tjetjenske frivillige til Ukraine, hvis han anmodes herom.

25.7.2014

9.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

Født den 23.12.1960 i Vyselki

Guvernør for Krasnodar Krai.

Han blev tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Ved denne lejlighed udtalte den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim, at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk for sin støtte til Krims nye »lederskab«

25.7.2014

10.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

Født den 10.2.1983 i Sievierodonetsk

En af de selvudråbte ledere af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han anmodede om russisk intervention i det østlige Ukraine, herunder gennem deployering af russiske fredsbevarende styrker. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering af personer til separatisternes væbnede styrker.

Ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

På trods af at han er blevet arresteret for at true Ukraines territoriale integritet og efterfølgende løsladt, har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i separatistiske aktiviteter, hvorved han underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

11.

Ekaterina GUBAREVA

Екатерина Юрьевна Губарева

Født den 5.7.1983 in Kakhovka

I sin egenskab af såkaldt »udenrigsminister« er hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Desuden anvendes hendes bankkonto til finansiering af ulovlige væbnede separatistgrupper.

Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

12.

Fedor BEREZIN

Фёдор Дмитриевич Березин

Født den 7.2.1960 i Donetsk

Såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, den såkaldte »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

13.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Født den 2.4.1956 i Odessa

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte »Republikken Novorossiya«, som har opfordret Rusland til at deployere tropper i Ukraine. Ved at påtage sig rollen som præsident og fungere som sådan har han derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

14.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

Født den 23.6.1972 i Vinnytsiaregionen

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som højtstående rådgiver og fungere som sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

25.7.2014

15.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Født den 19.2.1951 i Novosibirsk

Tidligere minister for statssikkerhed i separatistregionen Transdnestrien. Siden den 9. juli 2014 den første vicepremierminister for »Folkerepublikken Donetsk« med ansvar for sikkerhed og retshåndhævelse. I egenskab heraf er han ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«

25.7.2014


II.   Enheder, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«

»Луганская народная республика«

»Luganskaya narodnaya respublika«

Officielt websted:

http://lugansk-online.info

Telefonnummer

+38-099-160-74-14

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« blev oprettet den 27. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 22. maj 2014 oprettede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret, og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til den separatistiske hær for de sydøstlige regioner »Army of the Southeast« og andre ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine

25.7.2014

2.

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

»Донецкая народная республика«

»Donétskaya naródnaya respúblika«

Officielle oplysninger, herunder Folkerepublikken Donetsks forfatning og sammensætningen af det øverste råd

http://dnr-news.com/

Sociale medier:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« blev udråbt den 7. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret, og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine

25.7.2014

3.

Den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«

»Федеративное государство Новороссия«

»Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya«

Officielle pressemeddelelser:

http://novorossia.su/official

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den ikkeanerkendte såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret, og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres

25.7.2014

4.

Den internationale union af offentlige sammenslutninger »Great Don Army«

Международный Союз Общественных Объединений

»Всевеликое Войско Донское«

Officielt websted:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefonnr.:

+7-8-908-178-65-57

Sociale medier:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresse: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

»Great Don army« grundlagde den nationale kosakhær »Cossack National Guard«, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har tilknytning til Nikolay KOZITSYN, som er øverstbefalende for kosakstyrkerne og ansvarlig for at lede separatister i det østlige Ukraine i kampen mod de ukrainske regeringsstyrker

25.7.2014

5.

»Sobol«

»СОБОЛЬ«

Officielt websted:

http://soboli.net

Sociale medier:

http://vk.com/sobolipress

Telefonnr.:

(0652) 60-23-93.

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adresse: Crimea, Simferopol, str.Kiev, 4 (området ved busstationen »Central«).

Radikal paramilitær organisation, som er ansvarlig for åbent at støtte magtanvendelse til at bringe Ukraines kontrol over Krim til ophør, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine

25.7.2014

6.

Den såkaldte »Lugansk Guard«

»Луганская гвардия«

Sociale medier:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Selvforsvarsmilits i Lugansk, som er ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har tilknytning til German PROPOKIV, en aktiv leder, som er ansvarlig for deltagelse i indtagelsen af den ukrainske sikkerhedstjenestes regionale kontorbygning i Lugansk, og har optaget en videomeddelelse til præsident Putin og Rusland fra den besatte bygning

25.7.2014

7.

Den såkaldte »Army of the Southeast«

»Армии Юго-Востока«

Rekruttering:

http://lugansk-online.info/statements

Sociale medier:

http://vk.com/lugansksbu

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine.

Ansvarlig for besættelsen af sikkerhedstjenestens bygning i Luganskregionen. Pensioneret officer.

Har tilknytning til Valeriy BOLOTOV, der er opført på listen som en af lederne af gruppen.

Har tilknytning til Vasyl NIKITIN, der er ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«

25.7.2014

8.

Den såkaldte »Donbass People's Militia«

»Нарóдное ополчéние Донбáсса«

Sociale medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Frivilligtelefon i Rusland:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

eller e-mail novoross24@mail.ru

Adresse: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Dens tidligere leder, Pavel

Gubarev, er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«

25.7.2014

9.

»Vostok battalion«

»батальоны Восток«

Sociale medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine.

Ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har forsøgt at indtage lufthavnen i Donetsk

25.7.2014


III.   Enheder, hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Den statsejede færgevirksomhed »Kerch ferry«

Государственная судоходная компания »Керченская паромная переправа«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Kode: 14333981

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium«, og »præsidiet i Krims parlament« vedtog afgørelse nr. 1802-6/14 den 24.3.2014»om den statsejede færgevirksomhed«»Kerch Ferry«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede færgevirksomhed »Kerch Ferry«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

2.

Den statsejede virksomhed

»Sevastopol commercial seaport«

Государственное предприятие »Севастопольский морской торговый порт«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Kode: 01125548

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17.3.2014 vedtog »Krims parlament« resolution nr. 1757-6/14»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim. Hvad angår omfanget af handelen er det den største handelshavn i Krim

25.7.2014

3.

Den statsejede virksomhed »Kerch commercial sea port«

Государственное предприятие »Керченский морской торговый порт«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kode: 01125554

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium« og resolution nr. 1865-6/14 den 26.3.2014»om den statsejede virksomhed«»Crimean Sea Ports« (»О Государственном предприятии«»Крымские морские порты«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Kerch Commercial Sea Port«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim. Hvad angår omfanget af handelen er det den næststørste handelshavn i Krim

25.7.2014

4.

Den statsejede virksomhed »Universal -Avia«

Государственном предприятии »Универсал-Авиа«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

»Universal-Avia«

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24.3.2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1794-6/14»om den statsejede virksomhed«»Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia« (»О Государственном предприятии«»Универсал-Авиа«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

5.

Kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«

Санаторий »Нижняя Ореанда«

Resort »Nizhnyaya Oreanda«, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14»om spørgsmål vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

6.

Den krimske virksomhed »Azov distillery plant«

Крымское республиканское предприятие »Азовский ликероводочный Завод«

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kode: 01271681

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim »om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører »Azovsky likerovodochny zavod«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

7.

Den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««

Национальное производственно-аграрное объединение »Массандра«

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Kode: 00411890

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14»om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

8.

Den statsejede virksomhed »Magarach of the national institute of wine«

Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kode: 31332064

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14»om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye«»Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014

9.

Den statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine Novy Svet«

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин »Новый свет«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kode: 00412665

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim »om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim

25.7.2014