7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 553/2014/EU

af 15. maj 2014

om Unionens deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres i fællesskab af flere medlemsstater til fordel for forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 185 og artikel 188, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sin meddelelse af 3. marts 2010 med titlen: »Europa 2020 — en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«) fremhævede Kommissionen behovet for at skabe gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen. Både Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt denne strategi.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (3) oprettede Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (»Horisont 2020«). Horisont 2020 har til formål at opnå en større indvirkning for så vidt angår forskning og innovation ved at bidrage til styrkelsen af offentlig-offentlige partnerskaber, herunder gennem Unionens deltagelse i programmer, der iværksættes af flere medlemsstater, i overensstemmelse med artikel 185 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(3)

Offentlig-offentlige partnerskaber bør sigte mod at udvikle tættere samspil, øge koordineringen og undgå unødig overlapning med EU-forskningsprogrammer og internationale, nationale og regionale forskningsprogrammer og bør fuldt ud overholde de generelle principper i Horisont 2020, navnlig principperne vedrørende åbenhed og gennemsigtighed. Endvidere bør der sikres fri adgang til videnskabelige publikationer.

(4)

Med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 743/2008/EF (4), besluttede Fællesskabet at yde et finansielt bidrag til Eurostars, et fælles forsknings- og udviklingsprogram iværksat af alle medlemsstaterne og fem deltagende lande inden for rammerne af Eureka, et mellemstatsligt initiativ oprettet i 1985 med det formål at fremme samarbejde inden for industriel forskning (»Eurostars«).

(5)

I april 2012 forelagde Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om den foreløbige evaluering af Eurostars udarbejdet af en gruppe af uafhængige eksperter to år efter programmets start. Eksperternes generelle holdning var, at Eurostars opfylder målsætningerne, tilfører værdi til europæiske forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder (»SMV'er«) og bør videreføres efter 2013. Det vurderes også, at Eurostars opfylder en række reelle behov hos SMV'er, der er engageret i forskning og udvikling; det har tiltrukket en lang række ansøgninger, så budgettet for støtteberettigede projekter overstiger det oprindelige budget. En række anbefalinger til at forbedre programmet blev fremsat, som især vedrørte behovet for yderligere integration mellem nationale programmer og forbedringer af de operationelle resultater for at sikre kortere tid inden kontraktindgåelse og mere gennemsigtighed i procedurerne.

(6)

Definitionen af SMV i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder (5) bør finde anvendelse.

(7)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/743/EU (6) kan der tilvejebringes støtte til en aktion, der bygger på Eurostars, og som tilpasser det til retningslinjerne i den foreløbige evaluering.

(8)

Det andet forsknings- og udviklingsprogram der gennemføres i fællesskab af flere medlemsstater havde til formål at støtte forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder (»Eurostars-2«) tilpasset Europa 2020-strategien, dens flagskibsinitiativ »Innovation i EU« og Kommissionens meddelelse af 17. juli 2012 med titlen: »Det europæiske forskningsrum: et styrket partnerskab om videnskabelig topkvalitet og vækst« vil sigte mod at støtte forsknings- og udviklingsintensive SMV'er ved at samfinansiere deres markedsorienterede forskningsprojekter på ethvert område. I kombination med aktiviteterne under målsætningen »Lederskab inden for støtte- og industriteknologi« i Horisont 2020 vil det bidrage til at nå målene for delen »Industrielt lederskab« i dette program med henblik på at fremskynde udvikling af teknologier og innovation, som vil danne grundlag for fremtidens virksomheder og hjælpe europæiske SMV'er med at vokse og blive til førende virksomheder på verdensplan. Som led i forbedringerne af det tidligere Eurostarsprogram bør Eurostars-2 sigte mod at afkorte perioden frem til bevilling sikre bedre integration og strammere, gennemsigtig og mere effektiv administration, hvilket i sidste instans vil være til fordel for forsknings- og udviklingsintensive SMV'er. Det er afgørende for Eurostars-2's succes at holde fast i bottom-up-karakteren og den virksomhedsstyrede dagsorden med hovedfokus på markedspotentialet fra det tidligere Eurostarsprogram.

(9)

For at tage hensyn til varigheden af Horisont 2020 bør indkaldelser af forslag under Eurostars-2 iværksættes senest den 31. december 2020. I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag iværksættes indtil den 31. december 2021.

(10)

Den 22. juni 2012 vedtog Eureka-ministerkonferencen en strategisk vision for Eurostars-2 i Budapest (»Budapestdokumentet«). Ministrene gav tilsagn om at støtte videreførelsen af Eurostars efter udløbet i 2013 for den periode, der er omfattet af Horisont 2020. Dette vil bestå i et styrket partnerskab og tage hensyn til anbefalingerne i den foreløbige evaluering af Eurostars. I Budapestdokumentet fastlægges to målsætninger for Eurostars-2: for det første en strukturorienteret målsætning om at uddybe synkroniseringen og tilpasningen af de nationale forskningsprogrammer inden for finansieringsområdet, hvilket er et centralt element i medlemsstaternes gennemførelse af det europæiske forskningsområde, og for det andet en indholdsrelateret målsætning for at støtte forsknings- og udviklingsintensive SMV'er, der deltager i tværnationale forsknings- og innovationsprojekter. Unionen opfordres i Budapestdokumentet til at deltage i Eurostars-2.

(11)

Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssig dokumentation og rapportering bør undgås. Når der foretages revisioner, bør der om nødvendigt tages hensyn til de nationale programmers særpræg.

(12)

Revisioner hos modtagere af EU-midler under Eurostars-2 skal gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013.

(13)

Deltagerlandene vil bidrage til gennemførelsen af Eurostars-2 i den periode, som Eurostars-2 dækker (2014-2024).

(14)

Aktiviteterne i Eurostars-2 bør være i overensstemmelse med målene og bottom up-principperne i Horisont 2020 og med de generelle principper og betingelser i artikel 26 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

(15)

Der bør fastsættes et loft over Unionens finansielle bidrag til Eurostars-2 i Horisont 2020's løbetid. Under dette loft bør der være fleksibilitet med hensyn til Unionens bidrag, som mindst bør udgøre en tredjedel, men ikke mere end halvdelen af deltagerlandenes bidrag for at sikre den kritiske masse, der er nødvendig for at opfylde behovet fra projekter, der er berettigede til finansiel støtte, for at opnå en stor løftestangsvirkning og sikre en stærkere integration af deltagerlandenes nationale forskningsprogrammer.

(16)

I overensstemmelse med målene for forordning (EU) nr. 1291/2013 bør enhver medlemsstat og ethvert land, der er associeret med Horisont 2020, være berettiget til at deltage i Eurostars-2.

(17)

Ethvert land, der er medlem af eller associeret med Eureka, og som ikke er en medlemsstat eller et land associeret med Horisont 2020, kan blive et Eurostars-2-partnerland.

(18)

Unionens finansielle bidrag bør være betinget af, at deltagerlandene officielt forpligter sig til at bidrage til gennemførelsen af Eurostars-2, og af at disse forpligtelser overholdes. Den finansielle støtte under Eurostars-2 bør navnlig tage form af tilskud til projekter, der er udvalgt efter forslagsindkaldelser iværksat under Eurostars-2. For at opfylde målsætningerne for Eurostars-2 skal deltagerlandene sikre tilstrækkelige finansielle midler til at finansiere et fornuftigt antal forslag, der udvælges efter hver forslagsindkaldelse.

(19)

Den fælles gennemførelse af Eurostars-2 kræver en gennemførelsesstruktur. Deltagerlandene har aftalt at udpege Eureka-sekretariatet som gennemførelsesstrukturen for Eurostar-2. Sekretariatet er en international almennyttig sammenslutning oprettet af Eureka-landene i 1997 i henhold til belgisk lov og har siden 2008 været ansvarlig for gennemførelsen af Eurostars. Sekretariatets rolle går videre end gennemførelsen af Eurostars, idet det samtidig er sekretariat for Eurekainitiativet, da dets egen forvaltning er knyttet til forvaltningen af Eurekaprojekter uden for Eurostars. Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, er en af initiativtagerne til Eurekainitiativet og fuldgyldigt medlem af Eurekasekretariatsammenslutningen.

(20)

For at nå målene for Eurostars-2 pålægges sekretariatet ansvaret for gennemførelsen af forslagsindkaldelser, kontrol af støtteberettigelseskriterier, peer-review-evaluering og udvælgelse af projekter, overvågning af projekter og tildeling af Unionens bidrag. Forslag bedømmes centralt af uafhængige eksterne eksperter på sekretariatets ansvar efter forslagsindkaldelser. Prioriteringslisten over forslag bør være bindende for deltagerlandene, for så vidt angår tildelingen af midler fra Unionens finansielle bidrag og fra deltagerlandenes bidrag.

(21)

Generelt skal Eurostars-2 resultere i et klart fremskridt i retning af yderligere tilpasning og synkronisering af nationale forsknings- og innovationsprogrammer som et ægte fælles program med stærkere videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel synkronisering. Tættere videnskabelig integration skal opnås gennem en fælles definition og gennemførelse af aktiviteter og skal sikre, at de udvalgte projekter er af høj videnskabelig kvalitet og har stor indvirkning. Ledelsesmæssig integration skal sikre yderligere forbedring af programmets operationelle kvalitet og ansvarlighed. Tættere finansiel integration skal baseres på overordnede og årlige tilstrækkelige finansielle bidrag fra landene, som deltager i Eurostars-2, og en høj grad af national synkronisering. Dette skal sikres gennem gradvis harmonisering af nationale finansieringsregler.

(22)

Unionens finansielle bidrag skal forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og bestemmelserne om indirekte forvaltning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (8).

(23)

For at beskytte Unionens finansielle interesser bør Kommissionen have ret til at nedsætte, tilbageholde eller indstille Unionens finansielle bidrag, hvis Eurostars-2 gennemføres utilstrækkeligt, delvist eller forsinket, eller hvis deltagerlandene ikke bidrager eller bidrager delvist eller forsinket til finansieringen af Eurostars-2. Disse rettigheder bør indskrives i delegeringsaftalen, som skal indgås mellem Unionen og Eureka-sekretariatet.

(24)

Deltagelse i indirekte aktioner, som finansieres af Eurostars-2, skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (9). På grund af de særlige driftsmæssige behov i Eurostars-2 er det imidlertid nødvendigt at fastlægge bestemmelser om undtagelser fra denne forordning i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning.

(25)

For at lette deltagelsen for SMV'er, der er mere vant til nationale kanaler, og som ellers kun ville gennemføre forskningsaktiviteter inden for deres nationale grænser, bør det finansielle bidrag fra Eurostars-2 tildeles i overensstemmelse med de velkendte regler for deres nationale programmer og gennemføres via en finansieringsaftale, der skal administreres direkte af de nationale myndigheder, således at EU-finansiering kombineres med den tilsvarende nationale finansiering. Artikel 15, stk. 9, artikel 18, stk. 1, artikel 23, stk. 1 og stk. 5-7, samt artikel 28-34 i forordning (EU) nr. 1290/2013 bør derfor fraviges.

(26)

Forslagsindkaldelser fra Eurostars-2 bør også offentliggøres på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen.

(27)

Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og alt efter omstændighederne med administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(28)

Kommissionen bør i samarbejde med deltagerlandene foretage en foreløbig evaluering til vurdering af navnlig Eurostars-2's kvalitet og effektivitet og fremskridtene med opfyldelse af de fastlagte målsætninger samt en afsluttende evaluering og tillige udarbejde en rapport om disse evalueringer.

(29)

På anmodning fra Kommissionen skal Eureka-sekretariatet og deltagerlandene indsende enhver oplysning, som Kommissionen skal bruge til rapporterne om evalueringen af Eurostars-2.

(30)

Målene for denne afgørelse, nemlig at støtte tværnationale forskningsaktiviteter gennemført af forskningsintensive SMV'er og bidrage til integrationen, synkroniseringen og tilpasningen af de nationale forskningsprogrammer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af den manglende tværnationale dimension samt manglende komplementaritet og interoperabilitet mellem nationale programmer, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse fastlægger reglerne for Unionens deltagelse i det andet forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres i fællesskab af flere medlemsstater til fordel for forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder (»Eurostars-2«) og betingelserne for Unionens deltagelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»SMV'er«: mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

2)

»forsknings- og udviklingsintensiv SMV«: en SMV, der som minimum opfylder en af følgende betingelser:

a)

geninvesterer mindst 10 % af sin omsætning i forsknings- og udviklingsaktiviteter

b)

anvender mindst 10 % af sine fuldtidsækvivalenter til forsknings- og udviklingsaktiviteter

c)

har mindst fem fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med højst 100 fuldtidsækvivalenter) for forsknings- og udviklingsaktiviteter, eller

d)

har ti fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med over 100 fuldtidsækvivalenter) for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Artikel 3

Mål

Eurostars-2 forfølger følgende mål:

1)

fremme forskningsaktiviteter, der opfylder følgende betingelser:

a)

aktiviteterne gennemføres i et tværnationalt samarbejde mellem forsknings- og udviklingsintensive SMV'er eller omfattende andre aktører i innovationskæden (f.eks. universiteter eller forskningsorganisationer)

b)

resultaterne af aktiviteterne forventes at blive markedsført inden for to år efter en aktivitets afslutning

2)

fremme tilgængeligheden, effektiviteten og virkningsfuldheden af offentlig finansiering til SMV'er ved at tilpasse, harmonisere og synkronisere deltagerlandenes nationale finansieringsmekanismer

3)

fremme og øge deltagelsen af SMV'er uden tidligere erfaring med tværnational forskning.

Artikel 4

Deltagelse i og partnerskab med Eurostars-2

1.   Unionen deltager i Eurostars-2, der gennemføres i fællesskab af Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tjekkiske Republik, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, og Østrig (»deltagerlandene«), i overensstemmelse med betingelserne i denne afgørelse.

2.   Enhver medlemsstat, der ikke er opført på listen i stk. 1, og ethvert andet land, der er associeret med Horisont 2020, kan deltage i Eurostars-2, forudsat at det pågældende land opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra c), i denne afgørelse. En medlemsstat eller et associeret land, der opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra c), anses for et deltagerland i forbindelse med denne afgørelse.

3.   Ethvert Eureka-medlem eller land, der er associeret med Eureka, og som ikke er en medlemsstat eller et land associeret med Horisont 2020, kan blive et Eurostars-2-partnerland, forudsat at det opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra c). De Eureka-medlemmer eller lande, der er associeret med Eureka, og som opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra c), anses for partnerlande i forbindelse med denne afgørelse. Retlige enheder fra disse partnerlande er ikke berettigede til Unionens finansielle bidrag under Eurostars-2.

Artikel 5

Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag, herunder EFTA-bevillinger, til Eurostars-2 er op til 287 000 000 EUR. Unionens finansielle bidrag betales over bevillingerne i Unionens almindelige budget til de relevante dele af særprogrammet om gennemførelse af Horisont 2020, som er oprettet ved afgørelse 2013/743/EU i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og navnlig over bevillinger under udgiftsområdet »Innovation i SMV'er« i del II.

2.   Uden at overskride det beløb, der er fastsat i stk. 1, svarer Unionens bidrag til mindst en tredjedel af deltagerlandenes bidrag, jf. artikel 7, stk. 1, litra a). Det skal dække driftsomkostninger, herunder omkostningerne ved evaluering af forslag, og administrative omkostninger. Såfremt der er behov for at justere Unionens bidrag i Eurostars-2's løbetid, kan Unionens bidrag maksimalt udgøre halvdelen af de i artikel 7, stk. 1, litra a), omhandlede deltagerlandes bidrag.

3.   Et beløb på højst 4 % af Unionens finansielle bidrag, jf. stk. 1, kan bruges som bidrag til de administrative omkostninger ved Eurostars-2. Deltagerlandene dækker de nationale administrative omkostninger til gennemførelsen af Eurostars-2.

Artikel 6

Betingelser for Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag er betinget af:

a)

at deltagerlandene påviser, at de har oprettet Eurostars-2 i overensstemmelse med målene i artikel 3

b)

at deltagerlandene eller de organisationer, som er udpeget af deltagerlandene, udpeger Eureka-sekretariatet som den struktur, der er ansvarlig for gennemførelsen af Eurostars-2 og for at modtage, tildele og overvåge Unionens finansielle bidrag

c)

at hvert deltagerland forpligter sig til at bidrage til finansieringen af Eurostars-2

d)

at Eureka-sekretariatet demonstrerer sin kapacitet til at gennemføre Eurostars-2, herunder at modtage, tildele og overvåge Unionens finansielle bidrag i forbindelse med indirekte forvaltning af Unionens budget i overensstemmelse med artikel 58, 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og

e)

at der etableres en forvaltningsmodel for Eurostars-2 i overensstemmelse med bilag II.

2.   Under gennemførelsen af Eurostars-2 er Unionens finansielle bidrag også betinget af:

a)

at Eureka-sekretariatet gennemfører Eurostars-2's mål som fastlagt i artikel 3 og aktiviteter som fastlagt i bilag I i overensstemmelse med reglerne for deltagelse og formidling som omhandlet i artikel 8

b)

at der opretholdes en hensigtsmæssig og effektiv forvaltningsmodel i overensstemmelse med bilag II

c)

at Eureka-sekretariatet opfylder rapporteringskravene som fastlagt i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

d)

at deltagerlandene betaler det finansielle bidrag til alle deltagere i de Eurostars-2-projekter, der er udvalgt til finansiering efter forslagsindkaldelser iværksat under Eurostars-2, og at de opfylder deres forpligtelser som anført i nærværende artikels stk. 1, litra c)

e)

at finansiering fra de nationale budgetter til Eurostars-2-projekter og Unionens finansielle bidrag tildeles i overensstemmelse med prioriteringslisten over projekterne, og

f)

at der påvises klare fremskridt med det videnskabelige, forvaltningsmæssige og finansielle samarbejde, idet der fastlægges mindstemål for operationelle resultater og milepæle for gennemførelsen af Eurostars-2.

Artikel 7

Bidrag fra deltagerlandene

1.   Bidragene fra deltagerlandene består af følgende finansielle bidrag:

a)

samfinansiering af de udvalgte Eurostars-2-projekter gennem relevante nationale former for finansiering, hovedsaglig gennem tilskud. Kommissionen kan anvende de etablerede subventionsækvivalentregler til vurderingen af de bidrag, som de deltagende stater yder på anden måde end i form af tilskud

b)

finansielt bidrag til de administrationsomkostninger ved Eurostars-2, der ikke dækkes af Unionens bidrag som angivet i artikel 5, stk. 3.

2.   Hvert af deltagerlandene udpeger et nationalt finansieringsorgan, der skal forvalte den finansielle støtte til de nationale deltagere i Eurostars-2 i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 8

Regler for deltagelse og formidling

1.   I forbindelse med forordning (EU) nr. 1290/2013 betragtes Eureka-sekretariatet som finansieringsorgan.

2.   Uanset artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1290/2013 kontrollerer de nationale finansieringsorganer koordineret af Eureka-sekretariatet den finansielle kapacitet hos alle ansøgere om finansiering under Eurostars-2.

3.   Uanset artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1290/2013 underskrives tilskudsaftalerne med modtagere i indirekte aktioner under Eurostars-2 af de relevante nationale finansieringsorganer.

4.   Uanset artikel 23, stk. 1, 5, 6 og 7, og artikel 28-34 i forordning (EU) nr. 1290/2013 finder finansieringsreglerne i de deltagende nationale programmer anvendelse på de Eurostars-2-tilskud, der forvaltes af de nationale finansieringsorganer.

Artikel 9

Gennemførelse af Eurostars-2

1.   Eurostars-2 gennemføres på grundlag af årlige arbejdsplaner.

2.   Eurostars-2 tilvejebringer finansiel støtte primært i form af tilskud til deltagerne efter forslagsindkaldelser.

Artikel 10

Aftaler mellem Unionen og Eureka-sekretariatet

1.   Med forbehold af en positiv forhåndsvurdering af Eureka-sekretariatet i overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 indgår Kommissionen på Unionens vegne en delegeringsaftale og aftaler om en årlig overførsel af midler med Eureka-sekretariatet.

2.   Delegeringsaftalen ifølge stk. 1 indgås i overensstemmelse med artikel 58, stk. 3, og artikel 60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i overensstemmelse med artikel 40 i delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012. I aftalen fastlægges desuden følgende:

a)

kravene til Eureka-sekretariatets bidrag til de resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag II til afgørelse nr. 743/2013/EU

b)

kravene til Eureka-sekretariatets bidrag til den overvågning, der er omhandlet i bilag III til afgørelse nr. 743/2013/EU

c)

de specifikke resultatindikatorer for Eureka-sekretariatets funktionsmåde for så vidt angår Eurostars-2

d)

kravene til Eureka-sekretariatet vedrørende tilvejebringelse af information om administrative omkostninger og detaljerede tal for gennemførelsen af Eurostars-2

e)

aftaler vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til formidling og rapportering

f)

en pligt for Eureka-sekretariatet til at indgå bilaterale aftaler med de nationale finansieringsorganer, inden der sker overførsel af Unionens finansielle bidrag, med fastsættelse i sådanne bilaterale aftaler af mindstemål for operationelle resultater og milepæle for gennemførelsen af Eurostars-2

g)

bestemmelser vedrørende offentliggørelse af forslagsindkaldelser fra Eurostars-2, navnlig på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmetoder under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen.

Artikel 11

Indstilling, nedsættelse eller tilbageholdelse af Unionens finansielle bidrag

1.   Hvis Eurostars-2 ikke gennemføres eller gennemføres utilstrækkeligt, delvist eller forsinket, kan Kommissionen indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag i overensstemmelse med den igangværende gennemførelse af Eurostars-2.

2.   Hvis deltagerlandene ikke bidrager eller bidrager delvist eller forsinket til finansieringen af Eurostars-2, kan Kommissionen indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller tilbageholde Unionens finansielle bidrag, idet den tager hensyn til det finansieringsbeløb, som deltagerlandene har afsat til gennemførelsen af Eurostars-2.

Artikel 12

Efterfølgende revision

1.   Eureka-sekretariatet sikrer, at de respektive nationale finansieringsorganer foretager efterfølgende revision af udgifter til indirekte aktioner i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   Kommissionen kan beslutte selv at foretage den revision, der er nævnt i stk. 1. I sådanne tilfælde træffer Kommissionen afgørelse herom i overensstemmelse med de gældende regler, navnlig bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forordning (EU) nr. 1290/2013 og forordning (EU) nr. 1291/2013.

Artikel 13

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at når der gennemføres aktioner, som finansieres i henhold til denne afgørelse, bliver Unionens finansielle interesser beskyttet ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og finansielle sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

2.   Eureka-sekretariatet giver Kommissionens personale og andre personer bemyndiget af Kommissionen samt Revisionsretten adgang til sine lokaler og til al information, herunder i elektronisk form, som er nødvendig for at foretage revision.

3.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (11) foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale eller beslutning eller en kontrakt, der er finansieret i henhold til denne afgørelse.

4.   Kontrakter og tilskudsaftaler og tilskudsbeslutninger, som hidrører fra gennemførelsen af denne afgørelse, skal indeholde bestemmelser, der udtrykkeligt tillægger Kommissionen, Revisionsretten, OLAF og Eureka-sekretariatet beføjelse til at foretage revision og gennemføre undersøgelser i henhold til deres respektive kompetencer.

5.   I forbindelse med gennemførelsen af Eurostars-2 træffer deltagerlandene de lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige, administrative og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, især for at sikre fuldstændig inddrivelse af Unionens fordringer i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012.

Artikel 14

Meddelelse af oplysninger

1.   På anmodning fra Kommissionen sender Eureka-sekretariatet enhver oplysning, der er nødvendig for udarbejdelse af de rapporter, der henvises til i artikel 15.

2.   Deltagerlandene tilsender via Eureka-sekretariatet Kommissionen enhver oplysning, som Europa-Parlamentet, Rådet eller Revisionsretten forlanger vedrørende den finansielle forvaltning af Eurostars-2.

3.   Kommissionen indarbejder oplysningerne i denne artikels stk. 2 i de rapporter, der er nævnt i artikel 15.

Artikel 15

Evaluering

1.   Senest den 30. juni 2017 foretager Kommissionen i tæt samarbejde med deltagerlandene og med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af Eurostars-2. Kommissionen udarbejder en rapport over denne evaluering, som indeholder konklusionerne fra Kommissionens evaluering og dens bemærkninger. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet rapporten senest den 31. december 2017. Der bør ved den foreløbige evaluering af Horisont 2020 tages hensyn til resultaterne af den foreløbige evaluering af Eurostars-2.

2.   Ved afslutningen af Unionens deltagelse i Eurostars-2, dog senest den 31. december 2022, foretager Kommissionen en endelig evaluering af Eurostars-2. Kommissionen udarbejder en rapport over denne evaluering, som skal indeholde resultaterne heraf. Kommissionen sender rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Udtalelse af 10.12.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.5.2014.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 743/2008/EF af 9. juli 2008 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 58).

(5)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(6)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).

(10)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).


BILAG I

Gennemførelse af Eurostars-2

1.

Eureka-sekretariatet tilrettelægger løbende åbne indkaldelser af forslag med frister for tildeling af finansiel støtte til indirekte aktioner.

2.

Ansøgerne indsender projektforslag til Eureka-sekretariatet som eneste modtageradresse.

3.

Efter afslutningen af en indkaldelse af forslag foretager Eureka-sekretariatet en central kontrol af støtteberettigelsen på grundlag af de kriterier for støtteberettigelse, der fastlægges i den årlige arbejdsplan. Deltagerlandene må ikke tilføje andre eller supplerende kriterier for støtteberettigelse.

4.

De nationale finansieringsorganer koordineret af Eureka-sekretariatet kontrollerer deltagernes finansielle kapacitet i henhold til fælles, klare og gennemsigtige regler.

5.

Støtteberettigede forslag vurderes centralt og prioriteres af en gruppe eksterne uafhængige eksperter i henhold til kriterierne i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1290/2013 på grundlag af gennemsigtige procedurer.

6.

Eureka-sekretariatet udformer en evaluerings- og gennemgangsprocedure i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1290/2013.

7.

Prioriteringslisten, som godkendes samlet af den højtstående gruppe for Eurostars-2, der henvises til i bilag II, er bindende med hensyn til tildeling af finansiering til Eurostars-2-projekter fra de nationale budgetter.

8.

Når prioriteringslisten er godkendt, finansierer de enkelte deltagerlande deres nationale deltagere i de projekter, der er udvalgt til finansiering, gennem det udpegede nationale finansieringsorgan, idet man på alle måder bestræber sig på at sikre, at de højest prioriterede 50 projekter og mindst 50 %-75 % af projekterne over tærsklerne modtager finansiering. Det finansielle bidrag til deltagerne beregnes i henhold til finansieringsreglerne i det relevante Eurostars-2-deltagerlands nationale program. Eureka-sekretariatet overfører Unionens finansielle bidrag til de nationale finansieringsorganer på den betingelse, at de nationale finansieringsorganer har ydet deres finansielle bidrag til projekterne.

9.

Alle støtteberettigede deltagere i projekter, der udvælges centralt, modtager finansiering. De nationale finansieringsorganers tildeling af finansiel støtte til projekter, der udvælges centralt, sker i henhold til principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og medfinansiering.

10.

Eureka-sekretariatet er ansvarligt for evalueringen af forslag, underretning af de nationale finansieringsorganer, koordinering af synkroniseringsprocessen, overvågning af projekter gennem projektrapportering og -revision, der foretages af de nationale finansieringsorganer, samt rapportering til Kommissionen med henblik på at sikre en kort periode frem til bevilling. Det træffer ligeledes hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at tilskynde til anerkendelsen af Unionens bidrag til Eurostars-2, både til selve programmet og til de individuelle projekter. Det gør en indsats for på passende vis at synliggøre Unionens bidrag ved at anvende Horisont 2020-logoet i alt materiale vedrørende Eurostars-2, som offentliggøres i såvel trykt som elektronisk form.

11.

Eureka-sekretariatet indgår bilaterale aftaler om Eurostars-2 med deltagerlandenes nationale finansieringsorganer. Disse bilaterale aftaler om Eurostars-2 omfatter de kontraherende parters ansvarsområder i overensstemmelse med reglerne, målsætningerne og gennemførelsesordningerne for Eurostars-2. De bilaterale aftaler om Eurostars-2 omfatter regler for overførsel af Unionens bidrag samt de operationelle minimumsmål og nationale milepæle for yderligere integration og synkronisering af nationale programmer, herunder en kortere periode frem til bevilling i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 1291/2013. Disse mål og milepæle aftales i den højtstående gruppe for Eurostars-2 efter høring af Kommissionen. Underskrivelse af den bilaterale aftale om Eurostars-2 samt overholdelse af de operationelle mål og milepæle er en forudsætning for, at de nationale finansieringsorganer kan modtage Unionens bidrag.

12.

Eureka-sekretariatet kan indgå bilaterale aftaler om Eurostars-2 med partnerlandenes nationale finansieringsorganer. Disse bilaterale aftaler om Eurostars-2 skal fastlægge de kontraherende parters ansvarsområder i overensstemmelse med reglerne, målsætningerne og gennemførelsesordningerne for Eurostars-2, fastsætte betingelserne for partnerskab med Eurostars-2 og omfatte de operationelle minimumsmål, herunder en kort periode frem til bevilling.

13.

Der arrangeres ligeledes netværksaktiviteter og udveksling af bedste praksis mellem deltagerlandene for at fremme øget integration på videnskabeligt, ledelsesmæssigt og finansielt plan.

14.

De øvrige aktiviteter omfatter ligeledes udveksling, programfremme og netværksaktiviteter med andre interessenter (investorer, leverandører af forskning og innovation samt formidlere), navnlig med henblik på at sikre øget deltagelse af støttemodtagere i deltagerlandene og at inddrage SMV'er uden forudgående erfaringer med grænseoverskridende forskningsprojekter.


BILAG II

Forvaltning af Eurostars-2

1.

Eureka-sekretariatet forvalter Eurostars-2.

Lederen af Eureka-sekretariatet har som retlig repræsentant for Eureka-sekretariatet ansvaret for at gennemføre Eurostars-2 gennem:

a)

udarbejdelse af det årlige budget til indkaldelserne; central tilrettelæggelse af de fælles indkaldelser af forslag og modtagelse som eneste modtageradresse; central tilrettelæggelse af støtteberettigelsen og evalueringen af forslag i henhold til fælles kriterier for støtteberettigelse og evaluering; central tilrettelæggelse af rangordningen og udvælgelsen af forslag til finansiering samt projektovervågning og opfølgning; modtagelse, tildeling og overvågning af Unionens bidrag

b)

indsamling af de nødvendige oplysninger fra de nationale finansieringsorganer til overførsel af Unionens bidrag

c)

promovering af Eurostars-2

d)

rapportering til den højtstående gruppe for Eurostars-2 og Kommissionen om Eurostars-2-programmet

e)

orientering af Eurekanetværket om aktiviteterne i Eurostars-2-programmet

f)

underskrivelse af delegeringsaftalen med Kommissionen, de bilaterale aftaler med de nationale finansieringsorganer og kontrakterne med de eksperter, der vurderer Eurostars-2-ansøgningerne

g)

vedtagelse af den årlige arbejdsplan for Eurostars-2 efter forudgående godkendelse i den højtstående gruppe for Eurostars-2 og i Kommissionen.

2.

Den højtstående gruppe for Eurostars-2, der består af de nationale repræsentanter i den højtstående gruppe for Eurostars-2-deltagerlandene i Eureka, overvåger Eureka-sekretariatets arbejde med Eurostars-2 gennem:

a)

overvågning af gennemførelsen af Eurostars-2

b)

udnævnelse af medlemmerne af Eurostars-2-rådgivningsgruppen

c)

godkendelse af den årlige arbejdsplan

d)

godkendelse af prioriteringslisten over de Eurostars-2-projekter, der skal finansieres, og beslutning om tildeling af finansiering.

Unionen, repræsenteret af Kommissionen, har observatørstatus i den højtstående gruppe for Eurostars-2. Kommissionen opfordres til at deltage i møderne, skal modtage alle mødedokumenter og kan deltage i diskussionen.

Ethvert partnerland har ret til at sende repræsentanter til møderne i den højtstående gruppe for Eurostars-2 som observatører.

3.

Eurostars-2-rådgivningsgruppen består af Eurekas nationale projektkoordinatorer (personer i den nationale regering eller det nationale agentur, der varetager den operationelle del af forvaltningen af Eureka/Eurostars, og som har ansvaret for at fremme Eurostars-2 i deltagerlandene) fra de deltagende lande. Kommissionen og partnerlandene har ret til at sende repræsentanter til møderne i Eurostars-2-rådgivningsgruppen som observatører. Møderne i Eurostars-2-rådgivningsgruppen ledes af Eureka-sekretariatet.

Eurostars-2-rådgivningsgruppen rådgiver Eureka-sekretariatet og den højtstående gruppe for Eurostars-2 om ordningerne for gennemførelsen af Eurostars-2.

4.

De nationale finansieringsorganer har ansvaret for at forvalte den finansielle støtte til de nationale deltagere.