18.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/14


RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. juli 2013

om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side

(2013/490/EU, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a) og artikel 218, stk. 8,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«) blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne i Luxembourg den 29. april 2008 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Handelsbestemmelserne i aftalen er af ekstraordinær karakter og er forbundet med den politik, der føres inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen, og udgør ikke for Den Europæiske Union nogen præcedens for Unionens handelspolitik over for andre tredjelande end de vestlige Balkanlande.

(3)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, de dertil knyttede bilag og protokoller, fælleserklæringerne og den til slutakten knyttede erklæring fra Fællesskabet godkendes herved på Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet afgiver på Unionens vegne følgende notifikation:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 3

1.   Den holdning, som Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab skal indtage i stabiliserings- og associeringsrådet og i stabiliserings- og associeringsudvalget, når sidstnævnte har beføjelse til at optræde på stabiliserings- og associeringsrådets vegne, fastlægges af Rådet på forslag fra Kommissionen eller i givet fald af Kommissionen, hver i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne.

2.   Formanden for Rådet beklæder formandskabet i stabiliserings- og associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 120 i aftalen. En repræsentant for Kommissionen beklæder formandskabet i stabiliserings- og associeringsudvalget i overensstemmelse med dettes forretningsorden.

3.   Rådet eller Kommissionen træffer, hver i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne, fra sag til sag afgørelse om offentliggørelse af stabiliserings- og associeringsrådets og stabiliserings- og associeringsudvalgets afgørelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at deponere den i aftalens artikel 138 nævnte godkendelsesakt på Den Europæiske Unions vegne. Formanden for Kommissionen deponerer nævnte godkendelsesakt på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand

På Kommissionens vegne For formanden

C. MALMSTRÖM

Medlem af Kommissionen


STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALEN

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side

KONGERIGET BELGIEN

REPUBLIKKEN BULGARIEN

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

REPUBLIKKEN ESTLAND

IRLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN CYPERN

REPUBLIKKEN LETLAND

REPUBLIKKEN LITAUEN

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

REPUBLIKKEN UNGARN

MALTA

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

REPUBLIKKEN POLEN

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

RUMÆNIEN

REPUBLIKKEN SLOVENIEN

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN SERBIEN i det følgende benævnt »Serbien«

på den anden side,

tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER HENSYN TIL de stærke bånd mellem parterne og deres fælles værdier, parternes vilje til at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed og fælles interesse, som vil sætte Serbien i stand til at styrke og udvide sine forbindelser med Fællesskabet og dets medlemsstater,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af denne aftale inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen med landene i det sydøstlige Europa for skabelse og befæstelse af en stabil europæisk orden baseret på samarbejde, i hvilket Den Europæiske Union er en hjørnesten, såvel som inden for rammerne af stabilitetspagten,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union er rede til i videst muligt omfang at integrere Serbien i de politiske og økonomiske hovedstrømninger i Europa, og landets status som potentiel kandidat til EU-medlemskab på basis af traktaten om Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »EU-traktaten«) og opfyldelse af de kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde i juni 1993, såvel som SAP-betingelsen, forudsat at denne aftale gennemføres til fulde, navnlig hvad angår det regionale samarbejde,

SOM TAGER det europæiske partnerskab I BETRAGTNING, hvori indsatsområder, der bør prioriteres for at støtte landets indsats på at nærme sig Den Europæiske Union, fastlægges,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville bidrage med alle midler til den politiske, økonomiske og institutionelle stabilisering i Serbien, samt i regionen gennem udvikling af civilsamfundet og demokratisering, opbygning af institutioner og reform af den offentlige forvaltning, regional handelsintegration og et udvidet økonomisk samarbejde og gennem samarbejde på en lang række områder, særlig inden for retlige anliggender, frihed og sikkerhed og styrkelse af den nationale og regionale sikkerhed,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville øge de politiske og økonomiske friheder som det virkelige grundlag for denne aftale samt deres tilsagn om at ville respektere menneskerettighederne og retsstaten, herunder rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, og de demokratiske principper gennem et flerpartisystem med frie og retfærdige valg,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes forpligtelse til fuldt ud at respektere og anvende alle principperne og bestemmelserne i FN-pagten, fra OSCE, navnlig i slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (i det følgende benævnt »slutakten fra Helsingfors«), slutdokumenterne fra Madrid- og Wien-konferencerne, Paris-chartret for et nyt Europa, og principperne i stabilitetspagten for Sydøsteuropa for dermed at bidrage til den regionale stabilitet og samarbejdet mellem landene i regionen,

SOM BEKRÆFTER alle flygtninges og internt fordrevnes ret til at vende tilbage og til beskyttelse af deres ejendom og andre menneskerettigheder i tilknytning hertil,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til principperne for den frie markedsøkonomi og bæredygtig udvikling såvel som Fællesskabets beredvillighed til at bidrage til den økonomiske reform i Serbien,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til frihandel i overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser, der følger af WTO-medlemskab,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes ønske om yderligere at udvikle den regelmæssige politiske dialog om bilaterale og internationale anliggender af gensidig interesse, herunder de regionale aspekter, under hensyntagen til Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP),

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til at bekæmpe organiseret kriminalitet og til at styrke samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme på basis af erklæringen fra den europæiske konference den 20. oktober 2001,

SOM ER OVERBEVIST OM, at stabiliserings- og associeringsaftalen (i det følgende benævnt »denne aftale«) vil skabe et nyt klima for deres indbyrdes økonomiske forbindelser og i særdeleshed for udviklingen af handel og investeringer, som er en forudsætning for økonomisk omstrukturering og modernisering,

SOM HOLDER SIG Serbiens tilsagn for øje om at ville tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets i de relevante sektorer og implementere den effektivt,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet er villigt til at yde en afgørende støtte til gennemførelsen af reformer og hertil at benytte alle til rådighed stående instrumenter inden for samarbejde og faglig, finansiel og økonomisk bistand på et alsidigt vejledende flerårigt grundlag,

SOM BEKRÆFTER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »EF-traktaten«), er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter, og ikke som medlemsstater i Fællesskabet, indtil Det Forenede Kongerige og Irland (alt efter omstændighederne) meddeler Serbien, at de er blevet bundet som part i Fællesskabet i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til EU-traktaten og EF-traktaten. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til de nævnte traktater,

SOM HENVISER TIL Zagreb-topmødet, hvor der appelleredes til en yderligere befæstelse af forbindelserne mellem landene i stabiliserings- og associeringsprocessen og Den Europæiske Union samt et udvidet regionalt samarbejde,

SOM HENVISER TIL, at Thessaloniki-topmødet underbyggede stabiliserings- og associeringsprocessen som den politiske ramme for Den Europæiske Unions forbindelser med de vestlige Balkanlande og understregede udsigten til deres integration med Den Europæiske Union i takt med deres individuelle reformfremskridt og egen fortjeneste, hvilket blev anført igen i Det Europæiske Råds efterfølgende konklusioner fra december 2005 og december 2006,

SOM HENVISER TIL undertegnelsen af den centraleuropæiske frihandelsaftale i Bukarest den 19. december 2006 som middel til at øge landets evne til at tiltrække investeringer og dets muligheder for at blive integreret i den globale økonomi,

SOM HENVISER TIL ikrafttrædelsen den 1. januar 2008 af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (1) og aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (2) (i det følgende benævnt «aftalen om tilbagetagelse mellem Fællesskabet og Serbien»),

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side.

2.   Formålene med denne associering er:

a)

at støtte Serbiens bestræbelser på at styrke demokratiet og retsstaten

b)

at bidrage til politisk, økonomisk og institutionel stabilitet i Serbien og til stabilisering i regionen

c)

at skabe passende rammer for en politisk dialog og således gøre det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

d)

at støtte Serbiens bestræbelser på at udvikle sit økonomiske og internationale samarbejde, også gennem en tilnærmelse af landets lovgivning til Fællesskabets

e)

at støtte Serbiens bestræbelser på at fuldføre omstillingen til en fungerende markedsøkonomi

f)

at fremme harmoniske økonomiske forbindelser og gradvis at oprette et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Serbien

g)

at fremme det regionale samarbejde på alle områder, der er omfattet af denne aftale.

AFSNIT I

GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 2

Respekten for demokratiske principper og menneskerettigheder som stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og som defineret i konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, i slutakten fra Helsingfors og Paris-chartret om et nyt Europa, og respekten for de folkeretlige principper, herunder fuldt samarbejde med Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien (ICTY), og retsstaten såvel som de markedsøkonomiske principper, som de fremgår af CSCE-dokumentet fra Bonn-konferencen om økonomisk samarbejde, danner grundlaget for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

Artikel 3

Parterne mener, at spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, både til statslige og ikke-statslige instanser, udgør en af de alvorligste trusler mod den internationale stabilitet og sikkerhed. Parterne er derfor enige om at samarbejde og bidrage til at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved hjælp af fuldstændig opfyldelse og national gennemførelse af deres gældende forpligtelser i henhold til internationale traktater og aftaler om nedrustning og ikke-spredning og andre relevante internationale forpligtelser. Parterne er enige om, at denne bestemmelse er et væsentligt element i denne aftale og vil indgå i den politiske dialog, der skal ledsage og konsolidere disse elementer.

Parterne er endvidere enige om at samarbejde om og bidrage til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler ved hjælp af:

initiativer til undertegnelse, ratifikation eller tiltrædelse af og fuldstændig gennemførelse af alle andre relevante internationale instrumenter

etablering af et effektivt system til national eksportkontrol, der omfatter både eksport og transit af varer med forbindelse til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol af masseødelæggelsesvåbens særlige anvendelsesformål for så vidt angår teknologi med dobbelt anvendelse; systemet skal indeholde effektive sanktioner for overtrædelse af eksportkontrollen.

Den politiske dialog om dette spørgsmål kan foregå på regional basis.

Artikel 4

De kontraherende parter bekræfter den betydning, de tillægger indfrielsen af internationale forpligtelser, særlig et uindskrænket samarbejde med ICTY.

Artikel 5

International og regional fred og stabilitet, udvikling af gode naboskabsforbindelser, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal er af central betydning for stabiliserings- og associeringsprocessen som omhandlet i konklusionerne af samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 21. juni 1999. Denne aftale indgås og gennemføres inden for rammerne af konklusionerne af samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 29. april 1997 på grundlag af Serbiens egen fortjeneste.

Artikel 6

Serbien er indstillet på at fremme samarbejdet og gode naboskabsforbindelser med de andre lande i regionen, også hvad angår passende gensidige indrømmelser i forbindelse med person-, vare- og kapitalbevægelser og tjenesteydelser samt projekter af fælles interesse, herunder vedrørende grænsekontrol, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption, hvidvaskning af penge, ulovlig migration og handel, navnlig handel med mennesker, håndvåben og lette våben samt ulovlig narkotika. Dette tilsagn er en væsentlig faktor i udviklingen af forbindelserne og samarbejdet mellem parterne og bidrager således til den regionale stabilitet.

Artikel 7

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger bekæmpelsen af terrorisme og implementeringen af internationale forpligtelser på dette område.

Artikel 8

Associeringen skal gennemføres gradvis og fuldføres over en overgangsperiode på højst seks år.

Stabiliserings- og associeringsrådet, der er nedsat i henhold til artikel 119, undersøger jævnligt, normalt årligt, gennemførelsen af aftalen og Serbiens vedtagelse og gennemførelse af lovmæssige, administrative, institutionelle og økonomiske reformer. Undersøgelsen skal ske på baggrund af præamblens bestemmelser og i overensstemmelse med de generelle principper i den fremtidige aftale. Der skal tages behørigt hensyn til prioriteterne i det europæiske partnerskab, som er relevante for aftalen, og til sammenhængen med de mekanismer, der er oprettet som led i stabiliserings- og associeringsprocessen, navnlig statusrapporten om stabiliserings- og associeringsprocessen.

På basis af denne undersøgelse vil stabiliserings- og associeringsrådet rette henstillinger og eventuelt træffe afgørelser. Hvis der indkredses særlige problemer, henvises de til denne aftales tvistbilæggelsesordning.

Associeringen skal fuldføres gradvis. Senest tre år efter denne aftales ikrafttræden foretager stabiliserings- og associeringsrådet en indgående undersøgelse af denne aftales anvendelse. På baggrund heraf vurderer stabiliserings- og associeringsrådet, hvilke fremskridt Serbien har gjort, og træffer eventuelt afgørelse om, hvilken retning de efterfølgende stadier i associeringen skal tage.

Den oven for nævnte undersøgelse vedrører ikke frie varebevægelser, for hvilke der fastlægges en særlig tidsplan i afsnit IV.

Artikel 9

Denne aftale skal være fuldt ud forenelig med og gennemføres i overensstemmelse med de relevante WTO-bestemmelser, særlig artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT 1994) og artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

AFSNIT II

POLITISK DIALOG

Artikel 10

1.   Den politiske dialog mellem parterne udvikles yderligere inden for denne aftales rammer. Den skal ledsage og befæste tilnærmelsen mellem Den Europæiske Union og Serbien og bidrage til at etablere nære solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne.

2.   Den politiske dialog skal især fremme:

a)

Serbiens fuldstændige integration i samfundet af demokratiske nationer og dets gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union

b)

større sammenfald i parternes holdning til internationale spørgsmål, herunder FUSP-anliggender, eventuelt også gennem informationsudveksling, og navnlig sådanne anliggender, som vil kunne få væsentlige virkninger for parterne

c)

regionalt samarbejde og opbygning af gode naboskabsforbindelser

d)

fælles synspunkter vedrørende sikkerhed og stabilitet i Europa, herunder samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Artikel 11

1.   Den politiske dialog finder sted i Stabiliserings- og associeringsrådet, som skal have almindelig kompetence til at behandle alle anliggender, som parterne måtte ønske at forelægge det.

2.   På anmodning af parterne kan den politiske dialog også finde sted under følgende former:

a)

i givet fald på møder mellem højtstående tjenestemænd, der repræsenterer Serbien på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt Europa-Kommissionen) på den anden side

b)

under fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og i De Forenede Nationer, OSCE, Europarådet og andre internationale fora

c)

med alle andre midler, som vil kunne bidrage til at konsolidere, udvikle og uddybe denne dialog, herunder de midler, der er nævnt i Thessaloniki-dagsordenen, som blev vedtaget i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003.

Artikel 12

En politisk dialog på parlamentarikerplan finder sted i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 125.

Artikel 13

Den politiske dialog kan finde sted inden for multilaterale rammer og som en regional dialog med inddragelse af andre lande i regionen, herunder inden for rammerne af EU-Vestbalkan-forummet.

AFSNIT III

REGIONALT SAMARBEJDE

Artikel 14

I overensstemmelse med sin tilslutning til international og regional fred og stabilitet og til udvikling af gode naboskabsforbindelser fremmer Serbien aktivt det regionale samarbejde. Fællesskabets bistandsprogrammer kan via programmer for faglig bistand støtte projekter, der har en regional eller grænseoverskridende dimension.

Når Serbien påtænker at udvide sit samarbejde med et af de i artikel 15, 16 og 17 omhandlede lande, underretter det Fællesskabet og dets medlemsstater herom og hører dem i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

Serbien gennemfører fuldt ud den centraleuropæiske frihandelsaftale, der blev undertegnet i Bukarest den 19. december 2006.

Artikel 15

Samarbejde med andre lande, som har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale

Efter undertegnelsen af denne aftale indleder Serbien forhandlinger med de lande, der allerede har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale, med henblik på at indgå bilaterale konventioner om regionalt samarbejde, der har til formål at udvide samarbejdet mellem de berørte lande.

Hovedelementerne i disse konventioner skal være:

a)

politisk dialog

b)

oprettelse af frihandelsområder, som er forenelige med de relevante WTO-bestemmelser

c)

gensidige indrømmelser vedrørende arbejdstagernes bevægelighed, etablering, udveksling af tjenesteydelser, løbende betalinger og kapitalbevægelser samt anden politik vedrørende personbevægelser på samme niveau som denne aftales

d)

bestemmelser om samarbejde på andre områder, også sådanne som eventuelt ikke er omfattet af denne aftale, navnlig på området retfærdighed, frihed og sikkerhed.

Disse konventioner skal om fornødent indeholde bestemmelser om de nødvendige institutionelle mekanismer.

Konventionerne indgås senest to år efter denne aftales ikrafttræden. Serbiens beredvillighed til at indgå sådanne konventioner vil være en forudsætning for, at forbindelserne mellem Serbien og Den Europæiske Union udvikles yderligere.

Serbien indleder tilsvarende forhandlinger med de resterende lande i regionen, når disse har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale.

Artikel 16

Samarbejde med andre lande, der er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

Serbien indgår i et regionalt samarbejde med de andre stater, der berøres af stabiliserings- og associeringsprocessen, på nogle eller alle de områder, der er omfattet af denne aftale, navnlig på områder af fælles interesse. Dette samarbejde skal altid være foreneligt med principperne og målene for denne aftale.

Artikel 17

Samarbejde med andre lande, der er kandidater til at tiltræde EU, og som ikke er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

1.   Serbien bør befordre sit samarbejde og indgå en konvention om regionalt samarbejde med ethvert land, der er kandidat til tiltrædelse af EU, på alle de af denne aftale omfattede samarbejdsområder. En sådan konvention bør sigte på gradvis at tilpasse de bilaterale forbindelser mellem Serbien og det pågældende land til den relevante del af forbindelserne mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og det pågældende land.

2.   Serbien indleder forhandlinger med Tyrkiet, som har indgået en toldunion med Fællesskabet, med henblik på indgåelse på et gensidigt fordelagtigt grundlag af en aftale om oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994 og om liberalisering af etablering og udveksling af tjenesteydelser mellem dem på et niveau, der svarer til denne aftale, i overensstemmelse med artikel V i GATS.

Disse forhandlinger bør indledes snarest muligt med henblik på indgåelse af nævnte aftale inden udgangen af den i artikel 18, stk. 1, omhandlede overgangsperiode.

AFSNIT IV

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 18

1.   Fællesskabet og Serbien opretter gradvis et frihandelsområde i en periode af en varighed på højst seks år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og bestemmelserne i GATT 1994 og WTO. I den sammenhæng tager de hensyn til de herefter fastsatte specifikke krav.

2.   Den kombinerede nomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

3.   Med henblik på denne aftale omfatter told og afgifter, der har samme virkning som told, enhver form for told eller afgift, der pålægges i forbindelse med indførsel eller udførsel af en vare, herunder enhver form for tillægsafgifter i forbindelse med indførslen eller udførslen, dog ikke:

a)

afgifter, der svarer til en national skat, som pålægges i overensstemmelse med stk. 2 i artikel III i GATT fra 1994

b)

antidumping- eller udligningstold

c)

gebyrer eller afgifter, der står i rimeligt forhold til udgifterne til den tjeneste, der er ydet.

4.   For hver vare, skal den basistold, som de efterfølgende toldreduktioner anvendes på, og som er anført i denne aftale, være:

a)

Fællesskabets fælles toldtarif som er fastsat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3), som anvendes erga omnes på dagen for undertegnelsen af aftalen,

b)

den serbiske toldtarif (4).

5.   Hvis der efter undertegnelsen af denne aftale anvendes toldnedsættelser på et erga omnes-grundlag, navnlig nedsættelser, som skyldes:

a)

toldforhandlinger i WTO

b)

Serbiens tiltrædelse af WTO, eller

c)

reduktioner efter Serbiens tiltrædelse af WTO skal den reducerede told erstatte basistolden, der er omhandlet i stk. 4, fra den dato, hvor sådanne nedsættelser anvendes.

6.   Fællesskabet og Serbien meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser og eventuelle ændringer heraf.

KAPITEL I

Industrivarer

Artikel 19

Definition

1.   Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet eller Serbien, som henhører under kapitel 25-97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de varer, der er opregnet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), til WTO-aftalen om landbrug.

2.   Handelen mellem parterne med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 20

Fællesskabsindrømmelser for industrivarer

1.   Told ved indførsel til Fællesskabet og afgifter med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Serbien afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Kvantitative restriktioner på indførsler til Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Serbien afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 21

Serbiske indrømmelser for industrivarer

1.   Told ved indførsel i Serbien af andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag I, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Afgifter med samme virkning som told ved indførsel i Serbien af industrivarer med oprindelse i Fællesskabet afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

3.   Told ved indførsel i Serbien af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag I, nedsættes gradvis og afskaffes efter tidsplanen i bilaget.

4.   Kvantitative restriktioner ved indførsel i Serbien af varer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden.

Artikel 22

Told og restriktioner på eksport

1.   Fællesskabet og Serbien afskaffer i deres indbyrdes handel al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Fællesskabet og Serbien afskaffer indbyrdes alle kvantitative restriktioner på eksport og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 23

Fremskyndet nedsættelse af told

Serbien erklærer sig rede til at nedsætte sin told over for Fællesskabet hurtigere end fastsat i artikel 21, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger situationen i den henseende og fremsætter relevante henstillinger.

KAPITEL II

Landbrug og fiskeri

Artikel 24

Definition

1.   Bestemmelserne i dette kapitel gælder for handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet eller Serbien.

2.   Udtrykket »landbrugsprodukter og fiskevarer« betegner de produkter, der er angivet i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur, og de produkter, der er angivet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), i WTO-aftalen om landbrug.

3.   Denne definition omfatter fisk og fiskevarer henhørende under kapitel 3, pos. 1604 og 1605 og underpos. 0511 91, 2301 20 og ex 1902 20 (»pastaprodukter med fyld, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent«).

Artikel 25

Forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 1 fastsætter handelsordningen for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført deri.

Artikel 26

Fællesskabsindrømmelser på indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Serbien

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugs-produkter med oprindelse i Serbien.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Serbien, med undtagelse af produkter henhørende under pos. 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 og 2204 i den kombinerede nomenklatur.

For produkter henhørende under kapitel 7 og 8 i den kombinerede nomenklatur, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditold og en specifik told, gælder afskaffelsen kun værdielementet af tolden.

3.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden fastsætter Fællesskabet den gældende told ved indførsel i Fællesskabet af spædekalveprodukter som defineret i bilag II og med oprindelse i Serbien til 20 % af værditolden og 20 % af den specifikke told som fastsat i Fællesskabets fælles toldtarif inden for et årligt toldkontingent på 8 700 tons slagtekrops vægt.

4.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden anvender Fællesskabet toldfri adgang ved indførsel til Fællesskabet af produkter med oprindelse i Serbien og henhørende under pos. 1701 og 1702 i den kombinerede nomenklatur inden for et årligt toldkontingent på 180 000 tons (nettovægt).

Artikel 27

Serbiske indrømmelser for landbrugsprodukter

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Serbien alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2.   Ved denne aftales ikrafttræden skal Serbien:

a)

afskaffe den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIa

b)

gradvis afskaffe den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIb, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag

c)

gradvis nedsætte den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIc og IIId, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag.

Artikel 28

Vin- og spiritusprotokol

Protokol 2 fastsætter ordningen for de vin- og spiritusprodukter, der er omhandlet i nævnte protokol.

Artikel 29

Fællesskabsindrømmelser for fisk og fiskevarer

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Serbien.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet al told og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Serbien, undtagen dem, der er anført i bilag IV. Bestemmelserne i bilag IV gælder for de deri angivne varer.

Artikel 30

Serbiske indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Serbien alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Serbien al told og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen dem, der er anført i bilag V. Bestemmelserne i bilag V gælder for de deri angivne varer.

Artikel 31

Revisionsklausul

Under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem parterne, deres særlige følsomheder, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugs- og fiskeripolitik, reglerne for Serbiens landbrugs- og fiskeripolitik, landbrugets og fiskeriets rolle i Serbiens økonomi, følgerne af de multilaterale handelsforhandlinger i WTO's regi og af Serbiens eventuelle tiltrædelse af WTO undersøger Fællesskabet og Serbien i stabiliserings- og associeringsrådet senest tre år efter denne aftales ikrafttræden produkt for produkt og på et ordnet og egnet gensidigt grundlag mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser med sigte på en større liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer.

Artikel 32

Beskyttelsesklausul vedrørende landbrug og fiskeri

1.   Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 41, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene af de to parter, som er genstand for de i henhold til artikel 25, 26, 27, 28, 29 og 30 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugs- og fiskerimarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser for den anden parts markeder eller interne reguleringsmekanismer, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne egnede foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

2.   Hvis import med oprindelse i Serbien af de varer, der er opført i bilag V i protokol 3, kumulativt når op på 115 % udtrykt i mængde af gennemsnittet af de tre foregående kalenderår, indleder Serbien og Fællesskabet inden for fem arbejdsdage konsultationer for at analysere og vurdere handelsmønstret for disse varer i Fællesskabet, og finder om nødvendigt hensigtsmæssige løsninger for at undgå handelsfordrejninger i importen af disse varer til Fællesskabet.

Hvis import med oprindelse i Serbien af de varer, der er opført i bilag V i protokol 3 kumulativt stiger mere end 30 % udtrykt i mængde i løbet af et kalenderår sammenlignet med gennemsnittet for de tre foregående kalenderår, kan Fællesskabet suspendere præferencebehandlingen af de varer, der forårsager stigningen, jf. dog stk. 1.

Hvis det besluttes at suspendere en præferencebehandling, meddeler Fællesskabet inden for fem arbejdsdage denne foranstaltning til stabiliserings- og associeringsrådet og indleder konsultationer med Serbien for at nå til enighed om foranstaltninger, som har til formål at forhindre handelsfordrejninger i handelen med varer opført i bilag V i protokol 3.

Fællesskabet genindfører præferencebehandlingen, så snart der er fundet en løsning på handelsfordrejningen ved en effektiv gennemførelse af de aftalte foranstaltninger eller ved enhver anden form for hensigtsmæssig foranstaltning, som parterne har vedtaget.

Bestemmelserne i artikel 41, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse på initiativer i medfør af dette stykke.

3.   Parterne reviderer mekanismen i stk. 2 senest tre år efter denne aftales ikrafttræden. Stabiliserings- og associeringsrådet kan træffe afgørelse om hensigtsmæssige tilpasninger til mekanismen i stk. 2.

Artikel 33

Beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter, fiskevarer og fødevarer undtagen vin og spiritus

1.   Serbien sørger for at beskytte Fællesskabets geografiske betegnelser, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (5) i overensstemmelse med betingelserne i denne artikel. Serbiens geografiske betegnelser kan registreres i Fællesskabet på de betingelser, der er anført i denne forordning.

2.   Serbien forbyder enhver brug på sit territorium af navne, der er beskyttede i Fællesskabet, på lignende produkter, som ikke opfylder specifikationerne i den geografiske betegnelse. Dette gælder selv i tilfælde, hvor produktets rigtige geografiske oprindelse er angivet, hvor den pågældende geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse, hvor navnet er ledsaget af udtryk som »art«, »type«, »måde«, »efterligning«, »metode« eller lignende.

3.   Serbien afviser registrering af et varemærke, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde.

4.   De varemærker, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde, og som er registrerede i Serbien eller etableret i kraft af deres brug, anvendes ikke længere fem år efter aftalens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke varemærker, som er registrerede i Serbien, og varemærker, som er etablerede i kraft af deres brug, og som er ejet af statsborgere i tredjelande, forudsat at de ikke er af en sådan art, at de på nogen måde kan snyde offentligheden med hensyn til produktets kvalitet, specifikation og geografiske oprindelse.

5.   Enhver brug af de geografiske betegnelser, som er beskyttet i overensstemmelse med stk. 1, som det udtryk, der i daglig tale anvendes som det almindelige navn for sådanne varer i Serbien, skal ophøre senest fem år efter aftalens ikrafttræden.

6.   Serbien sørger for, at produkter, der udføres fra territoriet fem år efter denne aftales ikrafttræden, ikke krænker bestemmelserne i denne artikel.

7.   Serbien sørger for den i stk. 1-6 omhandlede beskyttelse såvel på eget initiativ som på anmodning af berørte parter.

KAPITEL III

Almindelige bestemmelser

Artikel 34

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat i dette kapitel eller i protokol 1.

Artikel 35

Udvidede indrømmelser

Bestemmelserne i dette afsnit forhindrer på ingen måde nogen af parterne i ensidigt at træffe gunstigere foranstaltninger.

Artikel 36

Standstill

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres ny told ved indførsel eller udførsel eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes i samhandelen mellem Fællesskabet og Serbien.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende foranstaltninger gøres mere restriktive i samhandelen mellem Fællesskabet og Serbien.

3.   Uden at dette berører lempelserne i henhold til artikel 25, 26, 27, 28, 29 og 30 må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Serbiens og Fællesskabets respektive landbrugs- og fiskeripolitik eller af vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til disse politikker, for så vidt den i bilag II-V og i protokol 1 vedtagne importordning ikke berøres.

Artikel 37

Forbud mod afgiftsdiskrimination

1.   Fællesskabet og Serbien afstår fra og afskaffer enhver eksisterende foranstaltning eller praksis af intern fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskels-behandling mellem varer fra den ene part og lignende varer med oprindelse på den anden parts område.

2.   Varer, der udføres til en parts område, må ikke begunstiges med godtgørelse af en intern indirekte afgift, der er højere end den indirekte afgift, de pålægges.

Artikel 38

Finanstold

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 39

Toldunioner, frihandelsområder, grænsehandelsordninger

1.   Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsehandelsordninger, for så vidt som de ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.   I de i artikel 18 nævnte overgangsperioder berører denne aftale ikke gennemførelsen af den specifikke præferenceordning for varebevægelserne, som enten er nedfældet i grænseaftaler, der tidligere er indgået mellem en eller flere medlemsstater og Serbien og Montenegro, eller som følger af de bilaterale aftaler, der er omhandlet i afsnit III, og som Serbien har indgået for at fremme den regionale handel.

3.   Der finder konsultationer sted mellem parterne i stabiliserings- og associeringsrådet om de aftaler, der er omtalt i denne artikels stk. 1 og 2, og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Unionen, skal der navnlig afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Serbiens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 40

Dumping og subsidier

1.   Ingen af denne aftales bestemmelser er til hinder for, at parterne træffer handelsbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 og artikel 41.

2.   Hvis en af parterne konstaterer, at der finder dumping og/eller udligningsberettiget subsidiering sted i samhandelen med den anden part, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og egen relevante interne lovgivning.

Artikel 41

Sikkerhedsklausul

1.   Bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

2.   Uanset denne artikels stk. 1 kan den importerende part, når en vare fra en part indføres på den anden parts område i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

a)

væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område, eller

b)

alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor eller vanskeligheder, der kan medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region i den importerende part,

træffe passende bilaterale foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

3.   Bilaterale beskyttelsesforanstaltninger mod indførsler fra den anden part må ikke være mere vidtrækkende, end hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de problemer, som defineret i stk. 2, der er opstået som følge af aftalen. De beskyttelses-foranstaltninger, der vedtages, bør bestå af en suspension i forhøjelsen eller nedsættelsen af de præferencemargener, der indrømmes i henhold til denne aftale for den pågældende vare, op til et maksimumloft svarende til den basistold, der er omhandlet i artikel 18, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5 for samme vare. Sådanne foranstaltninger skal omfatte klare elementer, der gradvis fører til, at de afskaffes senest ved udløbet af den fastsatte periode, og de kan ikke træffes for en periode på over to år.

Under meget ekstraordinære omstændigheder kan foranstaltningerne forlænges i yderligere en periode på højst to år. Der må ikke anvendes bilaterale beskyttelsesforanstaltninger ved indførsel af en vare, som tidligere har været genstand for en sådan foranstaltning, i en periode svarende til den, i hvilken den pågældende foranstaltning tidligere har været anvendt, hvis den periode, hvori den ikke har været anvendt, er på mindst to år regnet fra foranstaltningens udløb.

4.   I de i denne artikel omhandlede tilfælde giver Fællesskabet eller Serbien, før de træffer de heri fastsatte foranstaltninger, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 5, litra b), stabiliserings- og associeringsrådet alle de oplysninger, der er nødvendige for en omhyggelig undersøgelse af situationen, med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

5.   Ved gennemførelsen af ovenstående stk. 1, 2, 3 og 4 gælder følgende bestemmelser:

a)

Problemer, der opstår som følge af den i denne artikel omhandlede situation, indbringes for stabiliserings- og associeringsrådet til undersøgelse, som kan træffe alle nødvendige afgørelser til at afhjælpe dem.

Hvis stabiliserings- og associeringsrådet eller den eksporterende part ikke har truffet nogen afgørelse til at gøre en ende på problemet, eller der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning inden 30 dage efter, at stabiliserings- og associeringsrådet har fået forelagt sagen, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet i overensstemmelse med denne artikel. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Beskyttelsesforanstaltninger efter artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger skal bevare det præferenceniveau/den præferencemargen, der indrømmes i henhold til denne aftale.

b)

Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan den berørte part i de situationer, der er omhandlet i denne artikel, øjeblikkeligt indføre midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og den underretter straks den anden part herom.

Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

6.   Undergiver Fællesskabet eller Serbien indførslen af varer, som vil kunne medføre de problemer, der henvises til i denne artikel, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underretter det den anden part herom.

Artikel 42

Knaphedsklausul

1.   Hvis overholdelse af bestemmelserne i dette afsnit fører til:

a)

alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på levnedsmidler eller andre varer af væsentlig betydning for den eksporterende part, eller

b)

genudførsel til et tredjeland af en vare, for hvilken den eksporterende part anvender kvantitative eksportrestriktioner, eksportafgifter eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller hvis de ovenfor nævnte situationer giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part,

kan denne part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

2.   Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Foranstaltningerne må ikke anvendes på en sådan måde, at de bliver redskab for vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling, hvor samme forhold råder, eller bliver en skjult begrænsning af handelen, og de ophæves, når omstændighederne ikke længere berettiger, at de opretholdes.

3.   Fællesskabet eller Serbien giver, før de træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 4, stabiliserings- og associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for parterne. Parterne kan i stabiliserings- og associeringsrådet enes om andre midler til at bringe vanskelighederne til ophør. Er der ikke opnået enighed senest 30 dage efter, at sagen er indbragt for stabiliserings- og associeringsrådet, kan den eksporterende part anvende foranstaltninger i medfør af denne artikel på udførslen af den pågældende vare.

4.   Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet eller Serbien, alt efter hvem der er berørt, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

5.   Alle foranstaltninger, der anvendes i medfør af denne artikel, meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

Artikel 43

Statsmonopoler

Serbien tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der tre år efter aftalens ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og Serbien med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

Artikel 44

Oprindelsesregler

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder oprindelsesreglerne i protokol 3 ved anvendelsen af denne aftales bestemmelser.

Artikel 45

Tilladte restriktioner

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Sådanne forbud eller restriktioner må dog ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 46

Mangel på administrativt samarbejde

1.   Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til dette afsnit, og de understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og beslægtede anliggender.

2.   Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med dette afsnit, kan denne part i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer.

3.   I denne artikel forstås ved manglende administrativt samarbejde bl.a.:

a)

gentagen overtrædelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus

b)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol med oprindelsesbeviset

c)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at få tilladelse til at udføre opgaver som led i det administrative samarbejde for at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præference-behandling, er ægte eller korrekte.

I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig.

4.   Præferencebehandlingen kan midlertidigt suspenderes på følgende betingelser:

a)

Den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver uden unødig forsinkelse stabiliserings- og associeringsudvalget meddelelse herom sammen med de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer konsultationer i stabiliserings- og associeringsudvalget med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

b)

Har parterne indledt konsultationer i stabiliserings- og associeringsudvalget, jf. ovenfor, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension skal uden unødig forsinkelse meddeles stabiliserings- og associeringsudvalget.

c)

Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel skal begrænses mest muligt i forhold til, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. Suspensionerne må højst vare i seks måneder, dog med mulighed for fornyelse. Stabiliserings- og associeringsudvalget underrettes straks efter vedtagelsen om midlertidige suspensioner. Disse skal med regelmæssige mellemrum behandles i stabiliserings- og associeringsudvalget, navnlig med henblik på at de bringes til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere er til stede.

5.   Samtidig med, at der gives meddelelse til stabiliserings- og associeringsudvalget i henhold til denne artikels stk. 4, litra a), bør den pågældende part offentliggøre en meddelelse til importører i sin officielle tidende. Det bør af meddelelsen til importørerne fremgå, at det på grundlag af objektive oplysninger findes godtgjort, at der for den pågældende vare foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig.

Artikel 47

Såfremt de kompetente myndigheder begår fejl i forvaltningen af præferenceordningen for eksport og særlig i anvendelsen af bestemmelserne i den til denne aftale knyttede protokol 3, og den pågældende fejl får følger med hensyn til importafgifter, kan den kontraherende part, der står over for disse følger, anmode stabiliserings- og associeringsrådet om at undersøge mulighederne for indførelse af alle passende foranstaltninger til løsning af problemet.

Artikel 48

Denne aftale berører ikke anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

AFSNIT V

ARBEJDSKRAFTENS BEVÆGELIGHED, ETABLERING, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL

KAPITEL I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 49

1.   På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

a)

behandles arbejdstagere, der er statsborgere i Serbien, og som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

b)

har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, der er omfattet af bilaterale aftaler som omhandlet i artikel 50, medmindre andet er fastsat ved sådanne aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2.   Serbien indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Serbiens område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på dets område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Serbien.

Artikel 50

1.   Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og til deres gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

a)

bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for serbiske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres

b)

overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger efter tre år andre forbedringer, herunder mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 51

1.   Der skal vedtages bestemmelser med henblik på en koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere, der er serbiske statsborgere, og som er lovligt beskæftiget i en medlemsstat, og for deres familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende dér. Stabiliserings- og associeringsrådet træffer en afgørelse om indførelse af følgende bestemmelser, som dog ikke må påvirke rettigheder og forpligtelser i henhold til bilaterale aftaler, hvorved der indrømmes en mere favorabel behandling:

a)

alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, sammenlægges for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

b)

alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen bidragsfri ydelser, skal frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

c)

de pågældende arbejdstagere modtager familieydelser for deres familiemedlemmer som defineret ovenfor.

2.   Serbien indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt deres familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende dér, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, punkt b) og c).

KAPITEL II

Etablering

Artikel 52

Definition

I denne aftale forstås ved:

a)

henholdsvis »fællesskabsvirksomhed« og »serbisk virksomhed«, en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Serbiens lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Serbiens område. Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Serbiens lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Serbiens område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en serbisk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Serbien

b)

»datterselskab« af en virksomhed, en virksomhed, som faktisk kontrolleres af en anden virksomhed

c)

»filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, således at sidstnævnte vel vidende, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen

d)

»etablering«,

i)

hvad angår statsborgere, retten til at indlede og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette foretagender, herunder virksomheder, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii)

hvad angår fællesskabsvirksomheder eller serbiske virksomheder, retten til at indlede og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Serbien og Fællesskabet

e)

»drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed

f)

»erhvervsvirksomhed«, i princippet virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv samt håndværk

g)

»fællesskabsstatsborgere« og »serbiske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i en af medlemsstaterne eller Serbien.

For så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transport-forløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel III også anvendelse på fællesskabsstatsborgere eller serbiske statsborgere, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Serbien, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Serbien, og som kontrolleres af henholdsvis fællesskabsstatsborgere eller serbiske statsborgere, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Serbien i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger

h)

»finansielle tjenester« de aktiviteter, der er beskrevet i bilag VI. Stabiliserings- og associeringsrådet kan udvide eller ændre nævnte bilags anvendelsesområde.

Artikel 53

1.   Serbien letter etableringen af virksomheders drift på sit område for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere. Med henblik herpå skal Serbien ved aftalens ikrafttræden:

a)

i forbindelse med fællesskabsvirksomheders etablering på Serbiens område indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige

b)

hvad angår drift af fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer på Serbiens område, når de først er etableret, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder og filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige.

2.   Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer ved denne aftales ikrafttræden:

a)

hvad angår serbiske virksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige

b)

hvad angår drift af datterselskaber og filialer af serbiske virksomheder etableret på deres område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder og filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder etableret på deres område, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige.

3.   Parterne må ikke indføre nye forskrifter eller foranstaltninger, som medfører forskelsbehandling, for så vidt angår en anden parts virksomheders etablering på deres område eller deres drift, når de først er etableret, sammenlignet med egne virksomheder.

4.   Fire år efter denne aftales ikrafttræden fastlægger stabiliserings- og associeringsrådet retningslinjerne for en udvidelse af ovennævnte bestemmelser til også at gælde for aftaleparternes statsborgeres etablering med henblik på udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

5.   Uanset denne artikels bestemmelser:

a)

har datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder fra denne aftales ikrafttræden ret til at benytte og leje fast ejendom i Serbien

b)

har datterselskaber af fællesskabsvirksomheder desuden ret til fra aftalens ikrafttræden at erhverve og udøve ejendomsret til fast ejendom på lige fod med serbiske virksomheder, og hvad angår offentlige goder/goder af fælles interesse samme rettigheder som serbiske virksomheder, når disse rettigheder er nødvendige af hensyn til udøvelsen af den erhvervsvirksomhed, med henblik på hvilken de er etableret.

c)

Fire år efter denne aftales ikrafttræden undersøger stabiliserings- og associeringsrådet muligheden for at udvide rettighederne i litra b) til fællesskabsvirksomhedernes filialer.

Artikel 54

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 56 og med undtagelse af de i bilag VI beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og aktiviteter på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2.   Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale må en part med hensyn til finansielle tjenesteydelser ikke forhindres i at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en »fiduciary duty« (tillidsforpligtelse), eller for at sikre finanssystemets integritet og stabilitet. Sådanne foranstaltninger må af parterne ikke benyttes som et middel til at omgå deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

3.   Intet i denne aftale må fortolkes som et krav om, at en part skal videregive oplysninger om enkeltkunders forhold og konti eller fortrolige eller retsbeskyttede oplysninger, som er i offentlige organers besiddelse.

Artikel 55

1.   Med mindre andet er fastsat i den multilaterale aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (6) (i det følgende benævnt »ECAA«), finder bestemmelserne i dette kapitel ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport i form af cabotage.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet kan rette henstillinger med henblik på at forbedre betingelserne for etablering og drift af virksomhed på de i stk. 1 nævnte områder.

Artikel 56

1.   Bestemmelserne i artikel 53 og 54 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2.   Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, af forsigtighedshensyn.

Artikel 57

For at lette fællesskabsstatsborgeres og serbiske statsborgeres adgang til at indlede og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Serbien og Fællesskabet undersøger stabiliserings- og associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 58

1.   En fællesskabsvirksomhed, der er etableret i Serbien, eller en serbisk virksomhed, der er etableret i Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet i henholdsvis Serbien og Fællesskabet at beskæftige eller at lade sine datterselskaber eller filialer beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Serbien, forudsat at det drejer sig om nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de pågældende udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer. Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2.   Som nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, betragtes »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i dette stykkes litra c), inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a)

personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

i)

der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det

ii)

der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

iii)

der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b)

personer, der er beskæftiget i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c)

ved en »virksomhedsinternt udstationeret« forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3.   Serbiske statsborgeres og fællesskabsstatsborgeres indrejse til og midlertidige ophold på henholdsvis Fællesskabets og Serbiens område tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i overordnede stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a), og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en serbisk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Serbiens område, når:

a)

disse repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, når de ikke modtager betaling fra en kilde i etableringsværtslandet og

b)

virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Serbien og ikke har andre repræsentanter, kontorer, filialer eller datterselskaber i henholdsvis den pågældende medlemsstat og Serbien.

KAPITEL III

Levering af tjenesteydelser

Artikel 59

1.   Fællesskabet og Serbien forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser gradvis at tillade levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller serbiske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2.   I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som leverer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget hos en leverandør af tjenesteydelser som nøglepersonale, som defineret i artikel 58, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en serbisk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for den pågældende leverandør af tjenesteydelser, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden og ikke selv leverer tjenesteydelser.

3.   Fire år efter træffer stabiliserings- og associeringsrådet de fornødne foranstaltninger til gradvis at gennemføre bestemmelserne i stk. 1. Der tages hensyn til, hvilket fremskridt parterne har gjort med lovgivningstilnærmelse.

Artikel 60

1.   Parterne afstår fra foranstaltninger og tiltag, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for denne aftales ikrafttræden gør betingelserne for levering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller serbiske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2.   Hvis en part skønner, at foranstaltninger truffet af den anden part siden denne aftales ikrafttræden fører til en situation, der er væsentligt mere restriktiv, hvad angår levering af tjenesteydelser, sammenlignet med situationen på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, kan førstnævnte part anmode den anden part om, at der indledes konsultationer.

Artikel 61

Med hensyn til udveksling af transporttjenesteydelser mellem Fællesskabet og Serbien gælder følgende bestemmelser:

1.

Med hensyn til landtransport fastsætter protokol 4 de gældende regler for forholdet mellem parterne for navnlig at sikre uindskrænket transittrafik ad landevej gennem Serbien og Fællesskabet som helhed, en effektiv anvendelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og en gradvis harmonisering af den serbiske transportlovgivning med Fællesskabets.

2.

Med hensyn til international søtransport forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til det internationale marked for søtransport og trafik på et kommercielt grundlag og at overholde internationale og europæiske forpligtelser vedrørende sikkerheds- og miljøstandarder.

Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved international søtransport.

3.

Ved anvendelsen af principperne i stk. 2:

a)

må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande

b)

skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport

c)

hver af parterne skal bl.a. indrømme skibe, der drives af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer egne skibe, hvad angår adgang til havne, der er åbne for international handel, brug af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i havnene samt dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af liggeplads og laste- og lossefaciliteter.

4.

Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport blive behandlet i (ECAA).

5.

Forud for indgåelsen af ECAA træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende set i forhold til situationen før denne aftales ikrafttræden.

6.

Serbien tilpasser gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning på området for lufttransport, søtransport, transport ad indre vandveje og landtransport, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder og letter person- og godstrafikken.

7.

I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapitel undersøger stabiliserings- og associeringsrådet midler til at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til at levere tjenesteydelser inden for luft- og landtransport og transport ad indre vandveje.

KAPITEL IV

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 62

Parterne forpligter sig til i frit konvertibel valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i overenskomsten om Den Internationale Valutafond at tillade betalinger og overførsler på betalingsbalancens løbende poster mellem Fællesskabet og Serbien.

Artikel 63

1.   Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2.   Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter med berøring til handelstransaktioner eller levering af tjenesteydelser, i hvilke en valutaindlænding i en af parterne deltager, og med lån og kreditter med en løbetid på over et år.

3.   Fra denne aftales ikrafttræden tillader Serbien ved fuld og hurtig brug af sine eksisterende procedurer, at statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater kan erhverve fast ejendom i Serbien. Inden for fire år fra denne aftales ikrafttræden tilpasser Serbien gradvist sin lovgivning om køb af fast ejendom på Serbiens territorium af statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater for at sikre dem samme behandling som landets egne statsborgere.

4.   Fællesskabet og Serbien sikrer tillige fra fire år efter denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med porteføljeinvesteringer og lån og kreditter med en løbetid på under et år.

5.   Uden at det berører stk. 1, må parterne ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser og løbende betalinger mellem valutaindlændinge i Fællesskabet og Serbien og må ikke gøre de bestående ordninger mere restriktive.

6.   Uden at det berører bestemmelserne i artikel 62 og denne artikel, kan henholdsvis Fællesskabet og Serbien i særlige tilfælde, hvor kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Serbien forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurs- eller pengepolitikken i Fællesskabet eller Serbien, træffe beskyttelsesforanstaltninger over for kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Serbien i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

7.   Intet i ovenstående bestemmelser må fortolkes således, at rettighederne for erhvervsdrivende hos parterne til eventuelt at opnå en gunstigere behandling i henhold til en eksisterende bilateral eller multilateral aftale, der involverer parterne i denne aftale, begrænses.

8.   Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Serbien for at fremme denne aftales mål.

Artikel 64

1.   I de første fire år efter denne aftales ikrafttræden træffer Fællesskabet og Serbien foranstaltninger til skabelse af de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om frie kapitalbevægelser.

2.   Ved udgangen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden fastlægger stabiliserings- og associeringsrådet retningslinjer for fuldstændig anvendelse af Fællesskabets regler om kapitalbevægelser i Serbien.

KAPITEL V

Almindelige bestemmelser

Artikel 65

1.   Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2.   De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på den ene eller den anden parts område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 66

For så vidt angår dette afsnit er intet i denne aftale til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, beskæftigelse, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt levering af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i denne aftale reduceres til nul eller begrænses. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 65.

Artikel 67

Virksomheder, som kontrolleres og udelukkende ejes i fællesskab af serbiske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 68

1.   Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, finder ikke anvendelse på skattefordele, som parterne indrømmer eller vil indrømme i fremtiden på basis af aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteordninger.

2.   Ingen af bestemmelserne i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at parterne forhindres i at vedtage eller håndhæve foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af skattebestemmelserne i aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller indenlandsk skattelovgivning.

3.   Ingen bestemmelse i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at den hindrer medlemsstaterne eller Serbien i ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at sondre mellem skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation, særlig hvad angår bopælssted.

Artikel 69

1.   Parterne bestræber sig så vidt muligt på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, af hensyn til betalingsbalancen. En part, der indfører sådanne foranstaltninger, forelægger snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2.   Hvis en eller flere af medlemsstaterne eller Serbien har alvorlige vanskeligheder eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancen, kan Fællesskabet eller Serbien, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til WTO-overenskomsten, for en begrænset periode vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancens stilling. Fællesskabet og Serbien underretter straks den anden part herom.

3.   Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger for overførsler i forbindelse med investeringer, navnlig ikke for hjemtagelse af investerede eller geninvesterede beløb og alle former for indtægter heraf.

Artikel 70

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis, navnlig i lyset af kravene i henhold til artikel V i GATS.

Artikel 71

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne anvender alle foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre omgåelse af deres foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres marked ved hjælp af denne aftales bestemmelser.

AFSNIT VI

TILNÆRMELSE AF LOVGIVNING, LOVHÅNDHÆVELSE OG KONKURRENCEREGLER

Artikel 72

1.   Parterne erkender betydningen af, at Serbiens eksisterende lovgivning tilnærmes til Fællesskabets lovgivning og implementeres effektivt. Serbien bestræber sig på at sikre, at eksisterende og fremtidig lovgivning gradvis gøres forenelig med gældende fællesskabsret. Serbien sikrer, at eksisterende og fremtidig lovgivning implementeres og håndhæves behørigt.

2.   Denne tilnærmelse indledes på tidspunktet for denne aftales undertegnelse og udvides gradvis til at gælde alle elementer i gældende fællesskabsret, der er omhandlet i denne aftale, ved udgangen af den overgangsperiode, der er fastlagt i artikel 8 i denne aftale.

3.   Tilnærmelsen vil i første omgang fokusere på grundlæggende elementer i gældende fællesskabsret vedrørende det indre marked, retfærdighed, frihed og sikkerhed og på andre handelsrelaterede områder. I anden etape fokuserer Serbien på de resterende dele af gældende fællesskabsret.

Tilnærmelsen foretages på basis af et program, som aftales mellem Europa-Kommissionen og Serbien.

4.   Serbien fastlægger også i forståelse med Europa-Kommissionen retningslinjerne for tilsyn med gennemførelsen af lovgivningstilpasningen og lovhåndhævelsen.

Artikel 73

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

1.   Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion i det omfang, det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Serbien:

i)

alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii)

en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Serbiens område eller en væsentlig del heraf

iii)

al statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produkter.

2.   Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af de gældende konkurrenceregler i Fællesskabet, særlig artikel 81, 82, 86 og 87 i EF-traktaten, og de fortolkningsbestemmelser, der er vedtaget af Fællesskabets institutioner.

3.   Parterne sikrer, at en operationel uafhængig offentlig myndighed tillægges de nødvendige beføjelser til fuldt ud at anvende denne artikels stk. 1, nr. i) og ii), på private og offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige rettigheder.

4.   Serbien opretter inden et år efter denne aftales ikrafttræden en operationel uafhængig myndighed, som tillægges de nødvendige beføjelser til at anvende stk. 1, nr. iii). Denne myndighed skal bl.a. have beføjelse til at godkende statsstøtteordninger og individuel støtte i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 samt beføjelse til at kræve ulovligt ydet statsstøtte tilbagebetalt.

5.   Fællesskabet og Serbien sikrer hver især gennemsigtighed på statsstøtteområdet bl.a. ved at forelægge den anden part en regelmæssig årsrapport eller tilsvarende efter den metode og præsentationsform, der anvendes i Fællesskabets oversigt over statsstøtte. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

6.   Serbien foretager en udtømmende opgørelse over støtteordninger, der er gældende forud for oprettelsen af den i stk. 4 nævnte myndighed, og afpasser disse støtteordninger efter kriterierne i stk. 2 senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

7.

a)

For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Kroatien i de første fem år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Serbien betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 87, stk. 3, litra a), i EF-traktaten.

b)

Inden fire år efter denne aftales ikrafttræden forelægger Serbien Europa-Kommissionen sine BNP-tal pr. indbygger harmoniseret på NUTS II-niveau. Den i stk. 4 nævnte myndighed og Europa-Kommissionen foretager derefter i fællesskab en vurdering af de serbiske regioners støtteberettigelse samt den maksimale støtteintensitet i forhold hertil for at udarbejde et kort over regional støtte på basis af de relevante EF-retningslinjer.

8.   I protokol 5 fastsættes reglerne om statsstøtte i stålindustrien. Protokollen fastsætter, hvilke regler der gælder i tilfælde af, at der ydes støtte til omstruktureringsformål til stålindustrien. Det understreges, at støtten til omstrukturering er ekstraordinær, og at den skal være tidsbegrænset, samt at den skal knyttes til kapacitetsnedskæringer inden for rammerne af gennemførlighedsprogrammer.

9.   Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel IV:

a)

finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

b)

vurderes enhver praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), på basis af de kriterier, der er fastlagt af Fællesskabet efter artikel 36 og 37 i EF-traktaten, og specifikke fællesskabsinstrumenter, der er vedtaget på dette grundlag.

10.   Hvis en af parterne skønner, at en given praksis er uforenelig med stk. 1, kan den træffe passende foranstaltninger efter konsultationer i stabiliserings- og associeringsrådet eller efter tredive arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til sådanne konsultationer. Intet i denne artikel er til hinder for eller berører på nogen måde muligheden af, at Fællesskabet eller Serbien træffer udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger eller dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 74

Offentlige virksomheder

Ved udgangen af det tredje år efter denne aftales ikrafttræden anvender Serbien for offentlige virksomheder og virksomheder, som er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, principperne i EF-traktaten, særlig artikel 86.

Særlige rettigheder for offentlige virksomheder i overgangsperioden omfatter ikke muligheden for at indføre kvantitative begrænsninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel fra Fællesskabet til Serbien.

Artikel 75

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1.   Parterne bekræfter under henvisning til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII den betydning, de tillægger en passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

2.   Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer parterne, hvad angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, hinandens selskaber og statsborgere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer tredjelande i henhold til bilaterale aftaler.

3.   Serbien træffer de nødvendige foranstaltninger til senest fem år efter denne aftales ikrafttræden at sikre et niveau for beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til det, der gælder i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

4.   Serbien forpligter sig til i ovennævnte periode at tiltræde de multilaterale konventioner om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der er omhandlet i bilag VII. Stabiliserings- og associeringsrådet kan træffe afgørelse om at tilpligte Serbien at tiltræde specifikke multilaterale konventioner på området.

5.   Skulle der opstå problemer vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker handelsvilkårene, indbringes de på en af parternes anmodning som hastesag for stabiliserings- og associeringsrådet, for at der kan findes en gensidigt tilfredsstillende løsning på dem.

Artikel 76

Offentlige indkøb

1.   Fællesskabet og Serbien betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig WTO-reglerne, som et ønskeligt mål.

2.   Serbiske virksomheder indrømmes, uanset om de er etableret i Fællesskabet eller ej, fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabs-virksomheder.

Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på kontrakter vedrørende offentlige forsyningsværker, når Serbiens regering engang har vedtaget lovgivning til at indføre Fællesskabets regler på dette område. Fællesskabet undersøger med mellemrum, om Serbien faktisk har indført sådan lovgivning.

3.   Fællesskabsvirksomheder etableret i Serbien i henhold til bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, har fra aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes serbiske virksomheder.

4.   Fællesskabsvirksomheder, som ikke er etableret i Serbien, indrømmes senest fem år efter denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Serbien på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes serbiske virksomheder, i henhold til serbisk lov om offentlige indkøb.

Ved denne aftales ikrafttræden konverterer Serbien alle eksisterende præferencer for nationale økonomiske enheder til prispræferencer og nedsætter inden for en periode på fem år sidstnævnte i overensstemmelse med følgende tidsplan:

præferencerne må højst udgøre 15 % ved udgangen af andet år efter denne aftales ikrafttræden

præferencerne må højst udgøre 10 % ved udgangen af tredje år efter denne aftales ikrafttræden

præferencerne må højst udgøre 5 % ved udgangen af fjerde år efter denne aftales ikrafttræden og

præferencerne afskaffes helt ved udgangen af femte år efter denne aftales ikrafttræden.

5.   Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger fra tid til anden Serbiens mulighed for at give adgang til udbudsprocedurerne i Serbien for alle fællesskabsvirksomheder. Serbien aflægger årligt rapport til stabiliserings- og associeringsrådet om de foranstaltninger, de har truffet for at øge gennemsigtigheden og sørge for effektiv juridiske revision af beslutninger, der er truffet på området for offentlig indkøb.

6.   Hvad angår etablering, drift, levering af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Serbien samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 49-64 anvendelse.

Artikel 77

Standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

1.   Serbien træffer de nødvendige foranstaltninger til gradvis at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske procedurer for standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering.

2.   Med henblik herpå bestræber parterne sig på:

a)

at fremme anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter, europæiske standarder og procedurer for overensstemmelsesvurdering

b)

at yde støtte til at fremme udviklingen af kvalitetsinfrastruktur: standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

c)

at fremme Serbiens deltagelse i arbejdet vedrørende standarder, overensstemmelsesvurdering, måling og tilsvarende funktioner i forskellige organisationer (f.eks. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET osv.) (7)

d)

om nødvendigt at indgå en aftale om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer, når først lovgivningsrammen og procedurerne i Serbien er tilstrækkelig tilnærmet Fællesskabets, og den fornødne ekspertise er til rådighed.

Artikel 78

Forbrugerbeskyttelse

Parterne samarbejder om at afstemme forbrugerbeskyttelsesstandarderne i Serbien efter Fællesskabets. Der bør opnås en effektiv beskyttelse af forbrugeren for at sikre, at markedsøkonomien fungerer godt, og denne beskyttelse afhænger af, at der opbygges administrative strukturer til markedstilsyn og lovhåndhævelse på området.

Med henblik herpå fremmer og sikrer parterne med deres fælles interesser for øje følgende:

a)

en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik, der er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, herunder større udbredelse af information og udvikling af uafhængige organisationer

b)

harmonisering af lovgivning og afstemning af forbrugerbeskyttelsen i Serbien med Fællesskabets

c)

en effektiv retsbeskyttelse af forbrugerne for at højne kvalitetsniveauet og garantere passende sikkerhedsstandarder for konsumgoder

d)

de kompetente myndigheders overvågning af reglerne og adgang til domstolene i tilfælde af tvister

e)

udveksling af oplysninger om farlige produkter.

Artikel 79

Arbejdsvilkår og ligestilling

Serbien harmoniserer gradvis sin lovgivning med Fællesskabets lovgivning på områderne arbejdsvilkår, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og ligestilling.

AFSNIT VII

RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED

Artikel 80

Styrkelse af institutioner og retsstaten

Som led i samarbejdet om retfærdighed, frihed og sikkerhed lægger parterne særlig vægt på befæstelse af retsstaten og styrkelse af institutionerne på alle forvaltningsniveauer i almindelighed og i forbindelse med retshåndhævelse og retsvæsenets administration i særdeleshed. Samarbejdet skal navnlig sigte mod at styrke domstolenes uafhængighed og forbedre deres effektivitet, forbedre politiets og andre lovhåndhævende instansers funktionsmåde, bidrage med passende uddannelse og bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet.

Artikel 81

Beskyttelse af personoplysninger

Serbien harmoniserer fra denne aftales ikrafttræden sin lovgivning om beskyttelse af personoplysninger med fællesskabslovgivningen og anden europæisk og international lovgivning om privatlivets fred. Serbien opretter en eller flere uafhængige tilsynsorganer, der har tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til effektivt at overvåge og sikre håndhævelsen af den nationale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Parterne samarbejder om at nå dette mål.

Artikel 82

Visum, grænseforvaltning, asyl og migration

Parterne samarbejder på områderne visum, grænsekontrol, asyl og migration og etablerer en ramme for dette samarbejde, også på regionalt plan, under hensyntagen til og fuld udnyttelse af andre eksisterende initiativer på dette felt.

Samarbejdet om ovennævnte anliggender baseres på gensidige konsultationer og nær koordination mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

a)

udveksling af statistikker og information om lovgivning og praksis

b)

udarbejdelse af lovgivning

c)

øget kapacitet og effektivisering af institutionerne

d)

personaleuddannelse

e)

sikkerhed ved rejsedokumenter og afsløring af falske dokumenter

f)

grænseforvaltning.

Samarbejdet skal navnlig fokusere på:

a)

implementering af national lovgivning, der opfylder standarderne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen om flygtninges retsstilling indgået i New York den 31. januar 1967, for således at sikre, at non-refoulement-princippet respekteres tillige med asylansøgeres og flygtninges andre rettigheder

b)

området lovlig migration: indrejseregler og indrejste personers rettigheder og stilling. I forbindelse med migration er parterne enige om at yde andre landes statsborgere, der er lovligt bosat på deres områder, en rimelig behandling og at føre en integrationspolitik med sigte på at give dem samme rettigheder og forpligtelser som deres egne statsborgere.

Artikel 83

Forhindring og kontrol af ulovlig indvandring, tilbagetagelse

1.   Parterne samarbejder om at forhindre og kontrollere ulovlig indvandring. Til det formål er Serbien og medlemsstaterne enige om at tilbagetage egne statsborgere, der ulovligt opholder sig på deres områder, og enige om fuldt ud at gennemføre aftalen om tilbagetagelse mellem Fællesskabet og Serbien og bilaterale aftaler mellem medlemsstater og Serbien, for så vidt som disse bilaterale aftaler er forenelige med aftalen om tilbagetagelse mellem Fællesskabet og Serbien, herunder om forpligtelsen til at tilbagetage tredjelandsstatsborgere og statsløse personer.

Medlemsstaterne og Serbien udstyrer deres statsborgere med passende identitetspapirer og giver dem adgang til de dertil nødvendige administrative faciliteter.

Særlige procedurer for tilbagetagelse af statsborgere, tredjelandsstatsborgere og statsløse personer fastlægges inden for rammerne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien om tilbagetagelse af personer og bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Serbien, for så vidt som bestemmelserne i disse aftaler er forenelige med dem i aftalen om tilbagetagelse mellem Fællesskabet og Serbien.

2.   Serbien accepterer at indgå tilbagetagelsesaftaler med landene i stabiliserings- og associeringsprocessen og at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre en fleksibel og hurtig implementering af alle i denne artikel omhandlede tilbagetagelsesaftaler.

3.   Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger, hvilken anden fælles indsats der kan gøres for at forebygge og kontrollere ulovlig indvandring, herunder menneskesmugling og illegale migrationsnet.

Artikel 84

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

1.   Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer og relevante ikke-finansielle sektorer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed og til finansiering af terrorisme.

2.   Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand med henblik på at fremme anvendelsen af forskrifter og egnede standarder og mekanismer til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme svarende til dem, der er vedtaget i Fællesskabet og internationale fora på dette område, navnlig Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 85

Samarbejde om ulovlig narkotika

1.   Parterne samarbejder inden for deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til narkotikaanliggender. Politikken og indsatsen på dette område skal rettes mod at styrke strukturerne til bekæmpelse af ulovlig narkotika, at reducere udbuddet af, den ulovlige handel med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika, at afhjælpe de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af stofmisbrug samt mod en mere effektiv kontrol med prækursorer.

2.   Parterne enes om de nødvendige metoder for samarbejde til at realisere disse mål. Aktionerne baseres på i fællesskab vedtagne principper, der er på linje med EU's narkotikastrategi.

Artikel 86

Modvirkning og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og andre ulovlige aktiviteter

Parterne samarbejder om at bekæmpe og modvirke kriminalitet og ulovlige aktiviteter, også organiseret kriminalitet, såsom:

a)

menneskesmugling og -handel

b)

ulovlige aktiviteter på det økonomiske område, særlig falskmøntneri og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, ulovlige transaktioner med produkter, såsom industriaffald, radioaktivt materiale og transaktioner med ulovlige varer eller varemærkeforfalskninger

c)

korruption, både i den private og offentlige sektor, særlig i forbindelse med uigennemsigtig administrativ praksis

d)

skattesvig

e)

identitetstyveri

f)

ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

g)

ulovlig våbenhandel

h)

dokumentfalsk

i)

smugling og ulovlig handel med varer, herunder biler

j)

cyberkriminalitet.

Regionalt samarbejde og overholdelse af anerkendte internationale standarder for bekæmpelse af organiseret kriminalitet fremmes.

Artikel 87

Bekæmpelse af terrorisme

Parterne skal i overensstemmelse med internationale konventioner, som de er part i, og med deres respektive love og bestemmelser samarbejde om at forhindre og undertrykke terror-handlinger samt finansiering heraf:

a)

inden for rammerne af implementeringen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001), andre relevante FN-resolutioner, internationale konventioner og instrumenter

b)

ved udveksling af oplysninger om terroristgrupper og deres støttenetværk i overensstemmelse med folkeretten og indenlandsk lovgivning

c)

ved udveksling af erfaringer vedrørende midler og metoder til bekæmpelse af terrorisme og på tekniske områder og inden for uddannelse og ved udveksling af erfaringer med forhindring af terrorisme.

AFSNIT VIII

SAMARBEJDSPOLITIKKER

Artikel 88

1.   Fællesskabet og Serbien etablerer et nært samarbejde om at bidrage til Serbiens udvikling og vækstpotentiel. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2.   Der fastlægges politik og andre foranstaltninger til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling i Serbien. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3.   Samarbejdspolitikkerne indpasses i rammer for et regionalt samarbejde. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem Serbien og dets nabolande, herunder medlemsstater, for således at bidrage til den regionale stabilitet. Stabiliserings- og associeringsrådet kan fastlægge prioriteter mellem og inden for de samarbejdspolitikker, der er beskrevet i det følgende, i overensstemmelse med det europæiske partnerskab.

Artikel 89

Økonomisk politik og handelspolitik

Fællesskabet og Serbien befordrer den økonomiske reformproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om udformning og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

Med henblik herpå skal Fællesskabet og Serbien samarbejde om:

a)

at udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

b)

i fællesskab at undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf, og

c)

at fremme et bredere samarbejde med henblik på at fremskynde tilstrømningen af knowhow og adgangen til nye teknologier.

Serbien bestræber sig på at etablere en funktionsdygtig markedsøkonomi og på gradvis at tilnærme sine politikker til de stabilitetsorienterede politikker i Den Økonomiske og Monetære Union. Fællesskabet kan på anmodning af myndighederne i Serbien yde bistand til at støtte Serbiens indsats på området.

Samarbejdet skal også sigte mod at styrke retsreglerne på erhvervsområdet gennem en stabil og ikke-diskriminerende handelsrelateret lovramme.

Samarbejdet på dette område omfatter udveksling af oplysninger om principperne for Den Økonomiske og Monetære Union og dens funktion.

Artikel 90

Statistisk samarbejde

Samarbejdet mellem parterne koncentreres i første række om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende statistik. Det rettes navnlig mod at udvikle et effektivt og bæredygtigt statistisk system, der kan levere sammenlignelige, pålidelige, objektive og akkurate data til planlægning og overvågning af omstillings- og reformprocessen i Serbien. Det bør også sætte Serbiens statistiske institut i stand til bedre at imødekomme nationale brugeres behov (både den offentlige forvaltning og den private sektor). Det statistiske system skal følge de grundlæggende statistiske principper, der er fastlagt af De Forenede Nationer, den europæiske statistiske adfærdskodeks og reglerne i den europæiske lovgivning om statistikker og udvikles i retning af gældende fællesskabsret. Parterne skal samarbejde, navnlig for at sikre, at personoplysninger forbliver fortrolige, for gradvis at øge dataindsamlingen og dataoverførslen til det europæiske statistiske system og for at udveksle oplysninger om metoder, videregivelse af knowhow og uddannelse.

Artikel 91

Bank- og forsikringsvirksomhed samt andre finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet mellem Serbien og Fællesskabet koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende bank- og forsikringsvirksomhed og finansielle tjenesteydelser. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvirksomhed og sektoren for finansielle tjenesteydelser i Serbien baseret på fair konkurrence og på at sikre lige vilkår.

Artikel 92

Samarbejde om intern kontrol og ekstern revision

Samarbejdet mellem parterne koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende offentlig intern finanskontrol og ekstern revision. Parterne samarbejder især gennem udarbejdelse og vedtagelse af de fornødne regler om at udvikle gennemsigtige, effektive og økonomiske systemer for offentlig intern finanskontrol (herunder finansforvaltning og finanskontrol og funktionelt uafhængig intern revision), og uafhængige systemer for ekstern kontrol i Serbien i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og metoder og bedste praksis i EU. Samarbejdet skal også koncentreres om kapacitetsopbygning af den øverste revisionsinstans i Serbien. For at kunne udføre de samarbejds- og harmoniseringsopgaver, der følger af ovenstående krav, bør samarbejdet også koncentreres om at få etableret og styrket centrale harmoniseringsenheder for finansforvaltning og finanskontrol og for intern revision.

Artikel 93

Investeringsfremme og -beskyttelse

Samarbejdet mellem parterne, inden for deres respektive beføjelser, om investeringsfremme og -beskyttelse rettes mod at skabe et gunstigt klima for såvel nationale som udenlandske private investeringer, der er absolut nødvendige for den økonomiske og industrielle revitalisering i Serbien. De særlige formål med samarbejdet er, at der i Serbien skabes bedre retlige rammer for fremme og beskyttelse af investeringer.

Artikel 94

Industrisamarbejde

Samarbejdet skal sigte mod at fremme modernisering og omstrukturering af industrien og individuelle sektorer i Serbien. Det skal også omfatte industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende med det formål at styrke den private sektor på betingelser, der tilgodeser miljøet.

Industrisamarbejdsinitiativerne skal afspejle prioriteter, som parterne fastlægger i fællesskab. De tager hensyn til de regionale aspekter af industriudviklingen og fremmer tværnationale partnerskaber, hvor dette er relevant. De skal særlig omfatte egnede rammebetingelser for virksomhederne, øget knowhow i managementhenseende samt større markedsreklame og gennemsigtighed på markederne og bedre erhvervsbetingelser. Opmærksomheden rettes særlig mod effektive eksportfremmende aktiviteter i Serbien.

Der vil i samarbejdet blive taget behørigt hensyn til gældende fællesskabsret vedrørende industripolitik.

Artikel 95

Små og mellemstore virksomheder

Parterne søger med samarbejdet at udvikle og styrke den private sektors små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og at etablere nye foretagender på områder, der byder på vækstmuligheder og samarbejde mellem SMV'er i Fællesskabet og Serbien. Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder i tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende SMV'er, samt til de ti retningslinjer i det europæiske charter om små virksomheder.

Artikel 96

Turisme

Samarbejdet mellem parterne inden for turisme tager navnlig sigte på at styrke strømmen af information om turisme (via internationale netværk, databanker osv.), at fremme udviklingen af infrastruktur, som fører til investering i turistsektoren, og at få Serbien til at deltage i større europæiske turistorganisationer. Det vil også have til formål at undersøge mulighederne for fælles tiltag og for større samarbejde mellem turisterhvervet, eksperter og regeringer og deres kompetente kontorer på turistområdet, og på at videregive knowhow (gennem uddannelse, udvekslinger og seminarer). Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til gældende fællesskabsret vedrørende denne sektor.

Samarbejdet kan indpasses i rammer for et regionalt samarbejde.

Artikel 97

Landbrug og agroindustri

Samarbejdet mellem parterne vil blive udvidet inden for alle prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende landbrug samt dyre- og plantesundhedsområdet. Samarbejdet tager navnlig sigte på at modernisere og omstrukturere Serbiens landbrug og agroindustri, navnlig for at opfylde Fællesskabets sundhedskrav, forbedre forvaltningen af vand og udviklingen af landdistrikter og på at udvikle skovbruget i Serbien og støtte en gradvis tilnærmelse af Serbiens lovgivning og praksis til Fællesskabets regler og standarder.

Artikel 98

Fiskeri

Parterne undersøger muligheden for at identificere gensidigt fordelagtige anliggender af fælles interesse i fiskerisektoren. Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder i tilknytning til gældende fællesskabsret på fiskeriområdet, herunder overholdelse af internationale forpligtelser vedrørende internationale og regionale fiskeriorganisationers regler for forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne.

Artikel 99

Told

Parterne etablerer et samarbejde på dette område for at sikre overholdelse af de bestemmelser, der skal vedtages på handelsområdet, og tilnærmelse af Serbiens toldsystem til Fællesskabets, for dermed at bane vejen for de liberaliseringsforanstaltninger, der er planlagt i henhold til denne aftale, samt for den gradvise tilnærmelse af den serbiske toldlovgivning til gældende fællesskabsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende told.

Protokol 6 fastsætter regler for gensidig administrativ bistand mellem parterne på toldområdet.

Artikel 100

Beskatning

Parterne indleder et samarbejde på beskatningsområdet, som skal omfatte foranstaltninger til yderligere reform af Serbiens skattesystem og omstrukturering af skatteforvaltningen for at forbedre skatteopkrævningen og bekæmpe skattesvig.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til EU-retten vedrørende beskatning og bekæmpelse af skadelig skattekonkurrence. Eliminering af skadelig skattekonkurrence skal ske på basis af principperne i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, som Rådet vedtog den 1. december 1997.

Samarbejdet vil også blive lagt an på at øge gennemsigtigheden og bekæmpe korruption og på informationsudveksling med EU-medlemsstaterne for at fremme håndhævelsen af foranstaltninger til forebyggelse af skattesvig, skatteflugt og skatteunddragelse. Serbien skal også fuldende netværket af bilaterale aftaler med medlemsstaterne i overensstemmelse med den seneste ajourføring af OECD's modeloverenskomst om indkomst og kapital og på grundlag af OECD's modeloverenskomst om udveksling af oplysninger om skatteanliggender, i det omfang den anmodende medlemsstat tiltræder disse.

Artikel 101

Socialt samarbejde

På beskæftigelsesområdet rettes samarbejdet navnlig mod modernisering af arbejdsanvisnings- og erhvervsvejledningstjenesterne, opfølgningsforanstaltninger og fremme af lokaludvikling for at hjælpe til omstrukturering af industri og arbejdsmarked. Det omfatter også f.eks. undersøgelser, udstationering af eksperter og oplysning og uddannelse.

Parterne samarbejder om at lette en reform af den serbiske beskæftigelsespolitik gennem udvidet økonomisk reform og integration. Samarbejdet rettes også mod støtte til tilpasning af det serbiske sociale sikringssystem til de nye økonomiske og sociale krav og mod tilpasning af den serbiske lovgivning om arbejdsvilkår og lige muligheder for mænd og kvinder, for mennesker med handicap og for minoritetsgrupper, samt forbedring af beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med det eksisterende beskyttelsesniveau i Fællesskabet som reference.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på dette område.

Artikel 102

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Parterne samarbejder om at højne niveauet inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse i Serbien samt om ungdomspolitik og ungdomsarbejde, herunder folkeoplysning. En prioritet inden for de videregående uddannelser skal være at realisere målene i Bologna-erklæringen, der er afgivet som led i den mellemstatslige Bologna-proces.

Parterne samarbejder også om at sikre adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse på alle niveauer i Serbien uden forskelsbehandling begrundet i køn, hudfarve, etnisk oprindelse eller religion.

De relevante fællesskabsprogrammer og -instrumenter bidrager til en modernisering af uddannelsesinstitutioner og -aktiviteter i Serbien.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på dette område.

Artikel 103

Kulturelt samarbejde

Parterne forpligter sig til at fremme det kulturelle samarbejde. Dette samarbejde skal bl.a. tjene til at øge den gensidige forståelse og anseelse mellem enkeltpersoner, samfund og folk. Parterne forpligter sig også til at samarbejde om at fremme kulturel mangfoldighed, bl.a. inden for rammerne af UNESCO's konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 104

Samarbejde på det audiovisuelle område

Parterne samarbejder om at fremme den audiovisuelle industri i Europa og tilskynde til samproduktion inden for film og fjernsyn.

Samarbejdet kunne bl.a. omfatte programmer og faciliteter til uddannelse af journalister og andre mediearbejdere samt faglig bistand til medierne, offentlige såvel som private, for at styrke deres uafhængighed, professionalisme og forbindelser med de europæiske medier.

Serbien bringer sin politik vedrørende regulering af indholdet af radio- og tv-spredningsvirksomhed på tværs af grænser på linje med Fællesskabets og harmoniserer sin lovgivning med gældende fællesskabsret. Serbien er særlig opmærksom på anliggender vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer og udsendelser via satellit, kabel og jordbaserede frekvenser.

Artikel 105

Informationssamfundet

Samarbejdet udvides inden for alle områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende informationssamfundet. Der skal især være tale om at støtte Serbiens gradvise tilnærmelse af politik og lovgivning i denne sektor til Fællesskabets.

Parterne samarbejder også med sigte på en yderligere udvikling af informationssamfundet i Serbien. Det overordnede mål vil være at forberede samfundet som helhed til den digitale tidsalder, at tiltrække investeringer og sikre driftskompatibilitet i net og tjenester.

Artikel 106

Netværk og tjenester inden for elektronisk kommunikation

Samarbejdet koncentreres i første række om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende dette område.

Parterne styrker især samarbejdet inden for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med det endelige mål, at Serbien overtager gældende fællesskabsret i denne sektor tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 107

Information og kommunikation

Fællesskabet og Serbien træffer de nødvendige foranstaltninger til at fremme den gensidige udveksling af information. Der lægges særlig vægt på programmer, der kan bringe basisinformation om Fællesskabet ud til offentligheden og specialiseret information til erhvervslivet i Serbien.

Artikel 108

Transport

Samarbejdet mellem parterne koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende transport.

Samarbejdet kan navnlig tage sigte på at omstrukturere og modernisere Serbiens transportformer, forbedre passager- og godstrafikken, udvide adgangen til transportmarkeder og -faciliteter, herunder havne og lufthavne. Samarbejdet kan endvidere støtte udviklingen af multimodal infrastruktur i forbindelse med de vigtigste transeuropæiske net, særlig for at styrke de regionale forbindelser i Sydøsteuropa på linje med aftalememorandummet om udvikling af de centrale regionale transportnet. Formålet med samarbejdet er at indføre driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet og at udvikle et transportsystem i Serbien, der er foreneligt med og tilpasset Fællesskabets system og forbedre miljøbeskyttelsen inden for transport.

Artikel 109

Energi

Samarbejdet koncentreres navnlig om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på energiområdet. Det skal tage udgangspunkt i traktaten om oprettelse af energifællesskabet og skal uddybes med henblik på Serbiens gradvise integration i de europæiske energimarkeder. Samarbejdet kan navnlig omfatte:

a)

udformning og planlægning af energipolitik, herunder modernisering af infrastruktur, forbedring og diversificering af udbud og forbedring af adgangen til energimarkedet, herunder lettelse af transit, overførsel og distribution og istandsættelse af energiforbindelser af regional betydning til nabolande

b)

fremme af energibesparelser, energieffektivitet, vedvarende energikilder og undersøgelse af energiproduktion og -forbrug på miljøet

c)

fastlæggelse af rammebetingelser for omstrukturering af energiselskaber og samarbejde mellem virksomheder i denne sektor.

Artikel 110

Nuklear sikkerhed

Parterne samarbejder på området nuklear sikkerhed og kontrolforanstaltninger. Samarbejdet vil kunne omfatte følgende anliggender:

a)

forbedring af parternes love og bestemmelser om strålingsbeskyttelse, nuklear sikkerhed og regnskab og kontrol med nukleare materialer samt styrkelse af kontrolmyndighederne og deres midler

b)

tilskyndelse til fremme af aftaler mellem EU's medlemsstater eller Det Europæiske Atomenergifællesskab og Serbien om hurtig varsling og informationsudveksling i tilfælde af nukleare ulykker og om katastrofeberedskab samt om nukleare sikkerhedsspørgsmål generelt, hvis dette er relevant

c)

ansvar over for tredjemand på det nukleare område.

Artikel 111

Miljø

Parterne udvikler og styrker deres samarbejde på miljøområdet om den vitale opgave at bekæmpe yderligere miljøforringelse og begynde at forbedre miljøsituationen med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling.

Parterne skal navnlig samarbejde om at styrke de administrative strukturer og procedurer for at sikre en strategisk planlægning af miljøspørgsmål og koordination mellem de relevante aktører, og de skal fokusere på at tilpasse Serbiens lovgivning til gældende fællesskabsret. Samarbejdet bør også fokusere på strategier for en væsentlig nedbringelse af lokal, regional og grænseoverskridende luft- og vandforurening, indførelse af et system for effektiv, ren, bæredygtig produktion og forbrug af vedvarende energi og gennemførelse af vurderinger af virkningerne på miljøet og strategiske miljøvurderinger. Der skal specielt sigtes mod gennemførelse af Kyoto-protokollen.

Artikel 112

Samarbejde inden for forskning og teknologisk udvikling

Parterne fremmer samarbejdet inden for civil videnskabelig forskning og teknologisk udvikling (FTU) på basis af gensidig fordel og, under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer, rimelig adgang til hinandens programmer under forudsætning af passende beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende forskning og teknologisk udvikling.

Artikel 113

Regional og lokal udvikling

Parterne bestræber sig på at styrke det regionale og lokale udviklingssamarbejde med henblik på at bidrage til økonomisk udvikling og nedbringe regionale skævheder. Der sættes særlig ind på grænseoverskridende, transnationalt og mellemregionalt samarbejde.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende regionaludvikling.

Artikel 114

Offentlig administration

Samarbejdet rettes mod at sikre, at der opbygges en effektiv og ansvarlig offentlig forvaltning i Serbien, navnlig med henblik på at støtte implementering af retsstatsprincipperne, velfungerende statsinstitutioner til gavn for den serbiske befolkning som helhed og en gnidningsløs udvikling af forbindelserne mellem EU og Serbien.

Samarbejdet fokuserer i første række på opbygning af institutioner, herunder udformning og anvendelse af gennemsigtige og upartiske ansættelsesprocedurer, forvaltning af menneskelige ressourcer, karriereudvikling for offentligt ansatte, efteruddannelse og fremme af etikken i den offentlige forvaltning. Samarbejdet dækker alle niveauer af offentlig forvaltning, herunder lokalforvaltning.

AFSNIT IX

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 115

Serbien kan med henblik på at virkeliggøre denne aftales mål og i overensstemmelse med artikel 5, 116 og 118 modtage finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Bistand fra Fællesskabet er betinget af, at der sker yderligere fremskridt med opfyldelsen af Københavnskriterierne, særlig hvad angår fremskridt med indfrielse af de specifikke prioriteter i det europæiske partnerskab. Der tages også hensyn til resultaterne af de årlige undersøgelser af landene i stabiliserings- og associeringsprocessen, især til modtagernes arbejde med at gennemføre demokratiske, økonomiske og institutionelle reformer og andre af Rådets konklusioner, navnlig vedrørende tilpasningsprogrammerne. Bistanden til Serbien afstemmes efter konstaterede behov, valgte prioriteringer, absorptionskapacitet og tilbagebetalingsevne samt gennemførelsen af de økonomiske reformer og omstruktureringen af økonomien.

Artikel 116

Den finansielle bistand i form af gavebistand omfattes af de operative foranstaltninger, der er fastsat i den relevante rådsforordning, inden for flerårige, vejledende planer med årlige revisioner, der fastlægges af Fællesskabet efter konsultationer med Serbien.

Den finansielle bistand kan omfatte alle samarbejdsområder, idet der lægges særlig vægt på retfærdighed, frihed og sikkerhed, tilnærmelse af lovgivning, bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Artikel 117

På anmodning af Serbien kan Fællesskabet, hvis der er særligt behov for det, i koordination med internationale finansielle institutioner undersøge muligheden for ekstraordinær makrofinansiel bistand på visse betingelser og under hensyntagen til alle disponible ressourcer. Denne bistand frigives, såfremt de betingelser, som skal fastlægges i et program, der aftales mellem Serbien og Den Internationale Valutafond, er opfyldt.

Artikel 118

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag bevilges i nær koordination med bidrag fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande og internationale finansielle institutioner.

Med henblik herpå udveksler parterne med regelmæssige mellemrum oplysninger om alle bistandskilder.

AFSNIT X

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 119

Der oprettes et stabiliserings- og associeringsråd, som skal overvåge anvendelsen og gennemførelsen af denne aftale. Det træder med regelmæssige mellemrum sammen på et passende niveau, samt når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle vigtige problemer, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, samt alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af fælles interesse.

Artikel 120

1.   Stabiliserings- og associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Europa-Kommissionen på den ene side og medlemmer af den serbiske regering på den anden side.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3.   Medlemmerne af stabiliserings- og associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

4.   Formandskabet i stabiliserings- og associeringsrådet beklædes på skift af en repræsentant for Fællesskabet og en repræsentant for Serbien i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen.

5.   Den Europæiske Investeringsbank deltager i stabiliserings- og associeringsrådets arbejde som observatør, for så vidt angår anliggender, der vedrører den.

Artikel 121

Stabiliserings- og associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af denne aftales mål beføjelse til inden for aftalens rammer at træffe afgørelser i de i aftalen anførte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Stabiliserings- og associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger. Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 122

1.   Stabiliserings- og associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine hverv af et stabiliserings- og associeringsudvalg, der består af repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanter for Europa-Kommissionen på den ene side og repræsentanter for Serbien på den anden side.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet fastlægger i sin forretningsorden, hvilke opgaver stabiliserings- og associeringsudvalget skal tillægges, og som omfatter forberedelse af stabiliserings- og associeringsrådets møder, og det bestemmer, hvorledes stabiliserings- og associeringsudvalget skal fungere.

3.   Stabiliserings- og associeringsrådet kan delegere enhver af sine beføjelser til stabiliserings- og associeringsudvalget. I så fald træffer stabiliserings- og associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 121.

Artikel 123

Stabiliserings- og associeringsudvalget kan nedsætte underudvalg. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttrædelsesdato nedsætter stabiliserings- og associeringsudvalget de nødvendige underudvalg til en tilfredsstillende gennemførelse af denne aftale.

Der oprettes et underudvalg, som skal beskæftige sig med migrationsanliggender.

Artikel 124

Stabiliserings- og associeringsrådet kan beslutte at nedsætte andre særlige udvalg eller instanser til at bistå det i udførelsen af dets hverv. Stabiliserings- og associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og instansers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 125

Der nedsættes et parlamentarisk stabiliserings- og associeringsudvalg. Det skal være forum for medlemmer af det serbiske parlament og af Europa-Parlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af Serbiens parlament.

Det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Formandskabet i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg beklædes på skift af et medlem af Europa-Parlamentet og af et medlem af det serbiske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 126

Inden for denne aftales anvendelsesområde forpligter hver af parterne sig til at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part uden forskelsbehandling i forhold til deres egne statsborgere gives adgang til parternes kompetente domstole og administrative organer, for at de kan forsvare deres individuelle rettigheder og ejendomsrettigheder.

Artikel 127

Intet i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a)

den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b)

vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt foranstaltningerne ikke ændrer konkurrencevilkårene for varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c)

den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for indfrielsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 128

1.   Inden for de områder, denne aftale omfatter, og med forbehold af særlige bestemmelser heri:

a)

må de ordninger, der anvendes af Serbien over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

b)

må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Serbien, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem serbiske statsborgere eller virksomheder.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 129

1.   Parterne træffer de fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De sikrer, at aftalens målsætning virkeliggøres.

2.   Parterne er enige om på anmodning af en af dem straks gennem passende kanaler at konsultere hinanden med henblik på drøftelse af ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale og andre relevante aspekter af forbindelserne mellem dem.

3.   Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for stabiliserings- og associeringsrådet. I så fald anvendes artikel 130 og alt efter omstændighederne protokol 7.

Stabiliserings- og associeringsrådet kan bilægge tvister ved en bindende afgørelse.

4.   Såfremt en part finder, at den anden part har misligholdt en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Forinden skal den, bortset fra i særligt hastende tilfælde, tilsende stabiliserings- og associeringsrådet alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en indgående behandling af situationen med henblik på at finde en løsning, der kan accepteres af parterne. Ved valget af foranstaltninger foretrækkes de, der forstyrrer aftalens gennemførelse mindst muligt. Disse foranstaltninger meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og gøres, hvis den anden part ønsker det, til genstand for drøftelser i stabiliserings- og associeringsrådet, stabiliserings- og associeringsudvalget eller i et andet organ, der er oprettet på grundlag af artikel 123 eller 124.

5.   Bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 berører på ingen måde artikel 32, 40, 41, 42, 46 og protokol 3 (definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde).

Artikel 130

1.   Hvis der opstår uenighed mellem parterne om fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, indbringer den ene eller den part en formel anmodning om, at der findes en løsning på problemet, for den anden part og for stabiliserings- og associeringsrådet.

Hvis en part mener, at den anden part har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne aftale, fordi vedkommende har truffet en foranstaltning eller har undladt at handle, skal begrundelsen for denne opfattelse fremgå af den formelle anmodning om, at problemet løses, og alt efter omstændighederne kan den pågældende part træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 129, stk. 4.

2.   Parterne tilstræber at løse problemet ved i god tro at indgå drøftelser med stabiliserings- og associeringsrådet og andre organer omhandlet i stk. 3 med henblik på hurtigst muligt at nå frem til en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter.

3.   Parterne giver stabiliserings- og associeringsrådet alle oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne behandle spørgsmålet indgående.

Spørgsmålet drøftes på hvert eneste møde i stabiliserings- og associeringsrådet, indtil der er truffet en løsning, medmindre der er indledt en voldgiftssag, jf. protokol 7. En tvist konstateres løst, når stabiliserings- og associeringsrådet har truffet en bindende afgørelse om at løse problemet, jf. artikel 129, stk. 3, eller når det har erklæret tvisten for løst.

Drøftelser af en tvist kan også foregå på ethvert møde i stabiliserings- og assoceringsudvalget eller ethvert andet udvalg eller organ, som er oprettet på grundlag af artikel 123 eller 124, efter aftale mellem parterne eller på anmodning af en af parterne. Drøftelserne kan også foregå skriftligt.

Alle oplysninger, der afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.

4.   Med hensyn til spørgsmål, der falder ind under protokol 7's anvendelsesområde, kan parterne hver især indbringe tvisten til at blive afgjort ved voldgift i overensstemmelse med samme protokol, hvis parterne ikke har kunne nå til en løsning inden for to måneder efter, at tvistbilæggelsesproceduren er blevet indledt i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 131

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side.

Artikel 132

Bilag I-VII og protokol 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 udgør en integrerende del af denne aftale.

Rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien og Montenegro om de generelle principper for Serbien og Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer, der blev undertegnet den 21. november 2004, og tilhørende bilag, udgør en integrerende del af denne aftale. Den i artikel 8 i rammeaftalen omhandlede revision vil blive foretaget i stabiliserings- og associeringsrådet, som har beføjelse til at ændre rammeaftalen om nødvendigt.

Artikel 133

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Hver af parterne kan suspendere aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at den anden part ikke overholder et eller flere væsentlige dele af aftalen.

Artikel 134

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Serbien.

Artikel 135

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i disse traktater, og på den anden side for Serbiens område.

Aftalen gælder ikke i Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. Dette berører ikke Kosovos nuværende status eller fastlæggelsen af dens endelige status i medfør af samme resolution.

Artikel 136

Denne aftale deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 137

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og på serbisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 138

Parterne godkender denne aftale i overensstemmelse med egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 139

Interimsaftale

Såfremt bestemmelserne i visse dele af denne aftale, særlig bestemmelserne vedrørende frie varebevægelser og de relevante bestemmelser om transport, i afventning af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for denne aftales ikrafttræden, bringes i anvendelse ved en interimsaftale mellem Fællesskabet og Serbien, er parterne enige om, at udtrykket »datoen for denne aftales ikrafttræden« med henblik på afsnit IV, artikel 73, 74 og 75 i denne aftale og protokol 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 samt de relevante bestemmelser i protokol 4 hertil betyder datoen for interimsaftalens ikrafttræden i relation til de forpligtelser, der er indeholdt i ovennævnte bestemmelser.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Републику Србиjу

Image


(1)  EUT L 334 af 19.12.2007, s. 137.

(2)  EUT L 334 af 19.12.2007, s. 46.

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Serbiens statstidende 62/2005 og 61/2007.

(5)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2007 (EUT L 210 af 20.8.2007, s. 26).

(6)  Multilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 3).

(7)  Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering, Det Europæiske Institut for Telestandarder, den europæiske forening, det europæiske samarbejde om retlig metrologi, den europæiske metrologiorganisation.

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

BILAG

Bilag I (artikel 21) — Serbiske toldindrømmelser for EF-industrivarer

Bilag II (artikel 26) — EF-definition af »spædkalve«-produkter

Bilag III (artikel 27) — Serbiske toldindrømmelser for EF-landbrugsprodukter

Bilag IV (artikel 29) — Fællesskabsindrømmelser for serbiske fiskevarer

Bilag V (artikel 30) — Serbiske indrømmelser for EF-fiskevarer

Bilag VI (artikel 52) — Etablering: »Finansielle tjenester«:

Bilag VII (artikel 75) — Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

PROTOKOLLER

Protokol 1 (artikel 25) — Handel mellem Fællesskabet og Serbien med forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 2 (artikel 28) — Vin og spiritus

Protokol 3 (artikel 44) — Definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder til administrativt samarbejde

Protokol 4 (artikel 61) — Landtransport

Protokol 5 (artikel 73) — Statsstøtte til stålindustrien

Protokol 6 (artikel 99) — Gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

Protokol 7 (artikel 129) — Tvistbillæggelse

BILAG I

BILAG I.A

SERBISKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

jf. artikel 21

Toldsatserne nedsættes som følger:

a)

på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 70 % af basistolden

b)

den 1. januar i det første år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af basistolden

c)

den 1. januar i det tredje år efter aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.

KN-kode

Varebeskrivelse

2501 00

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand:

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;

andet:

andet:

2501 00 91

Salt egnet til menneskeføde

ex 2501 00 91

Tilsat jod

ex 2501 00 91

Ikke tilsat jod, færdigbehandlet

2501 00 99

andet:

2515

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500 kg/m3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

2517

Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede:

2521 00 00

Kalksten af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:

2522 20 00

Læsket kalk

2522 30 00

Hydraulisk kalk

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

2529

Feldspat; leucit; nephelin og nephelinsyenit; flusspat;

2529 10 00

Feldspat

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet:

2703 00 00

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider:

I flydende tilstand:

2711 12

Propan:

Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover:

2711 12 11

Til anvendelse som brændstof

andet:

Til anden brug:

2711 12 94

Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 99 vægtprocent

2711 12 97

andet:

2711 14 00

Ethylen, propylen, butylen og butadien

2801

Fluor, chlor, brom og jod:

2801 10 00

Chlor

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller:

Inaktive gasser:

2804 21 00

Argon

2804 29

andet:

2804 30 00

Nitrogen

2804 40 00

Oxygen

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre:

2806 10 00

Hydrogenchlorid (saltsyre)

2807 00

Svovlsyre; oleum

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede:

2809 10 00

Diphosphorpentaoxid

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller:

Andre uorganiske syrer:

2811 19

andet:

2811 19 10

Hydrogenbromid (brombrintesyre)

Andre uorganiske oxider af ikke-metaller:

2811 21 00

Carbondioxid

2811 29

andet:

2812

Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller:

2812 90 00

andet:

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning:

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium:

2816 10 00

Hydroxid og peroxid af magnesium

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2818

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid:

2818 30 00

Aluminiumhydroxid

2820

Oxider af mangan:

2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller:

2825 50 00

Kobberoxider og kobberhydroxider

2825 80 00

Antimonoxider

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte:

2826 90

andet:

2826 90 80

andet:

ex 2826 90 80

Fluorosilicater af natrium eller kalium

2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider:

2827 10 00

Ammoniumchlorid

2827 20 00

Calciumchlorid

Andre chlorider:

2827 35 00

Af nikkel

2827 39

andet:

2827 39 10

Af tin

2827 39 20

Af jern

2827 39 30

Af cobalt

2827 39 85

andet:

ex 2827 39 85

Af zink

Oxychlorider og hydroxychlorider:

2827 41 00

Af kobber

2827 49

andet:

2827 60 00

Jodider og oxyjodider

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter:

2828 90 00

andet:

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater:

Chlorater:

2829 19 00

andet:

2829 90

andet:

2829 90 10

Perchlorater

2829 90 80

andet:

2830

Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede:

2830 90

andet:

2830 90 11

Sulfider af calcium, af antimon eller af jern

2830 90 85

andet:

ex 2830 90 85

Undtagen zinksulfid eller cadmiumsulfid

2831

Dithioniter og sulfoxylater:

2831 90 00

andet:

2832

Sulfitter; thiosulfater:

2832 10 00

Sulfitter af natrium

2832 20 00

Andre sulfitter

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater):

Sulfater af natrium:

2833 19 00

andet:

Andre sulfater:

2833 21 00

Af magnesium

2833 25 00

Af kobber

2833 29

andet:

2833 29 20

Af cadmium Af chrom Af zink

2833 29 60

Af bly

2833 29 90

andet:

2833 30 00

Aluner

2833 40 00

Peroxosulfater (persulfater) Nitriter;

2834

nitrit: nitrater:

2834 10 00

Nitrit:

Nitrater:

2834 29

andet:

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

Phosphater:

2835 22 00

Af mono- eller dinatrium

2835 24 00

Af kalium

2835 25

Calciumhydrogenorthophosphat (dicalciumphosphat):

2835 26

Andre calciumphosphater:

2835 29

andet:

Polyphosphater:

2835 31 00

Natriumtriphosphat (natriumtripolyphosphat)

2835 39 00

andet:

2836

kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt):

2836 40 00

Kaliumcarbonater

2836 50 00

Calciumcarbonat

andet:

2836 99

andet:

Carbonater:

2836 99 17

andet:

ex 2836 99 17

Ammoniumcarbonater, herunder kommercielt ammoniumcarbonat

ex 2836 99 17

Blycarbonater

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller:

Af natrium:

2839 11 00

Natriummetasilicater

2839 19 00

andet:

2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer:

Manganiter, manganater og permanganater:

2841 61 00

Kaliumpermanganat

2841 69 00

andet:

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider):

2842 10 00

Dobbelte eller komplekse silicater (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede)

2842 90

andet:

2842 90 10

Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller:

2849

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede:

2849 90

andet:

2849 90 30

Af tungsten

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller:

2853 00 10

Destilleret vand og andet vand af tilsvarende eller højere renhedsgrad

2853 00 30

Flydende atmosfærisk luft (også selv om de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft

2903

Halogenderivater af carbonhydrider:

Mættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider:

2903 13 00

Chloroform (trichlormethan)

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

2909 50

Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

2909 50 90

andet:

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

2910 40 00

Dieldrin (ISO,INN)

2910 90 00

andet:

2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere af aldehyder; paraformaldehyd:

Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper:

2912 11 00

Methanal (formaldehyd)

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid:

2915 29 00

andet:

2917

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

2917 20 00

Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

2918

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf:

2918 14 00

Citronsyre

2930

Organiske svovlforbindelser:

2930 30 00

Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram

3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand (herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg:

3004 90

andet:

I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg:

3004 90 19

andet:

3102

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

3102 10

Urinstof, også i vandig opløsning:

Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat:

3102 29 00

andet:

3102 30

Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning:

3102 40

Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi:

3102 90 00

Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående underpositioner

ex 3102 90 00

undtagen calciumcyanamid

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder:

3105 20

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer nitrogen, phosphor og kalium:

3202

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug:

3202 90 00

andet:

3205 00 00

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede:

Pigmenter og præparater på basis af titandioxid:

3206 19 00

andet:

3206 20 00

Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser

Andre farvestoffer og andre præparater:

3206 49

andet:

3206 49 30

Pigmenter og præparater på basis af cadmiumforbindelser

3208

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel;

3208 90

andet:

Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel:

3208 90 13

Copolymerer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover

3210 00

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder:

3212

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg:

3212 90

andet:

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling:

3212 90 31

På basis af aluminiumpulver

3212 90 38

andet:

3212 90 90

Farvestoffer formet eller pakket til detailsalg

3214

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter oign.:

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.:

andet:

3506 91 00

Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 – 3913 eller gummi

3601 00 00

Krudt

3602 00 00

Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt

3603 00

Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

3605 00 00

Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604

3606

Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel:

3606 90

andet:

3606 90 10

Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt:

3802 10 00

Aktiveret kul

3806

Colophonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens (pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning:

3806 20 00

Salte af colophonium, af harpikssyrer eller af derivater af colophonium eller harpikssyrer, undtagen salte af additionsprodukter af colophonium

3807 00

Trætjære; trætjæreolier; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg:

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd:

3810 90

andet:

3810 90 90

andet:

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902:

3817 00 50

Lineært alkylbenzen

3819 00 00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3820 00 00

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

3824 30 00

Ikke-agglomererede metalcarbider, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler

3824 40 00

Tilberedte additiver til cement, mørtel eller beton

3824 50

Ikke-ildfast mørtel og beton:

3824 90

andet:

3824 90 40

Uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.

andet:

Produkter og præparater til pharmaceutisk eller kirurgisk brug:

3824 90 61

Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanmedicinsk brug henhørende under pos. 3004

3824 90 64

andet:

3901

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form:

3901 10

Polyethylen med densitet under 0,94:

3901 10 90

andet:

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast:

3916 20

Af polymerer af vinylchlorid:

3916 20 10

poly(vinylchlorid)

3916 90

Af anden plast:

3916 90 90

andet:

3917

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast:

3917 10

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast:

3917 10 10

Af hærdede proteiner

Andre rør og slanger:

3917 31 00

Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

også forsynet med fittings, undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 32

Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings:

andet:

3917 32 91

Kunsttarme

3917 40 00

Fittings:

ex 3917 40 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

3919

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller:

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer:

3920 10

Af polymerer af ethylen:

Af tykkelse 0,125 mm og derunder:

Af polyethylen med densitet:

under 0,94:

3920 10 23

Polyethylenfolier af tykkelse 20 mikrometer og derover, men ikke over 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb

andet:

Uden påtryk:

3920 10 24

Strækfolier

3920 10 26

andet:

3920 10 27

Med påtryk

3920 10 28

0,94 eller derover

3920 10 40

andet:

Af tykkelse over 0,125 mm:

3920 10 89

andet:

3920 20

Af polymerer af propylen

3920 30 00

Af polymerer af styren

Af polymerer af vinylchlorid:

3920 43

Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover:

3920 49

andet:

Af polymerer af acryl:

3920 51 00

Af poly(methylmethacrylat)

3920 59

andet:

Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere:

3920 61 00

Af polycarbonater

3920 62

Af poly(ethylenterephthalat):

3920 63 00

Af umættede polyestere

3920 69 00

Af andre polyestere

Af cellulose eller kemiske derivater deraf:

3920 71

Varer af regenerater af cellulose:

3920 71 10

Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm

ex 3920 71 10

undtagen til dialysator

3920 71 90

andet:

3920 73

Af celluloseacetat:

3920 73 50

Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm

3920 73 90

andet:

3920 79

Af andre cellulosederivater

3920 79 90

Andet

Af anden plast:

3920 92 00

Af polyamider

3920 93 00

Af aminoplast

3920 94 00

Af phenolplast

3920 99

Af anden plast:

Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede:

3920 99 21

Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast

3920 99 28

andet:

Af additionspolymerisationsprodukter:

3920 99 55

Biaksialt orienterede folier af poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1 mm, med indhold af poly(vinylalkohol) på 97 vægtprocent og derover, uden belægning

3920 99 59

andet:

3920 99 90

andet:

3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:

3921 90

andet:

4002

Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd:

Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR):

4002 19

andet:

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd:

andet:

4005 99 00

andet:

4007 00 00

Tråde og snore af blødgummi

4008

Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi:

Af cellegummi (skumgummi oign.):

4008 11 00

Plader, bånd og strimler

4008 19 00

andet:

Af anden gummi:

4008 29 00

andet:

ex 4008 29 00

Undtagen skåret i profiler til anvendelse i civile luftfartøjer

4010

Driv- og transportremme af blødgummi:

Transportremme:

4010 11 00

Forstærket udelukkende med metal

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 20

Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler:

4011 20 10

Med belastningsevne 121 eller derunder

ex 4011 20 10

med fælgstørrelse ikke over 61 cm

I andre tilfælde, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster:

4011 61 00

Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og –maskiner

4011 62 00

Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på ikke over 61 cm

4011 63 00

Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på over 61 cm

andet:

4011 92 00

Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og –maskiner

4011 93 00

Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på ikke over 61 cm

4011 94 00

Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på over 61 cm

4205 00

Andre varer af læder eller kunstlæder

Af den art, der anvendes i maskiner eller apparater eller til anden teknisk brug

4205 00 11

Driv- og transportremme

4205 00 19

andet:

4206 00 00

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener:

ex 4206 00 00

Undtagen catgut

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

andet:

4411 94

Af tykkelse 0,5 g og derunder:

4411 94 10

Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 94 10

Af tykkelse 0,35 g og derunder:

4411 94 90

andet:

ex 4411 94 90

Af tykkelse 0,35 g og derunder:

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter:

Krydsfinér udelukkende bestående af træplader (undtagen bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse:

4412 31

Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel:

4412 31 10

Af afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, lyserød meranti, mahogni (Swietenia-arter), mørkerød meranti, obeche, okoumé, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, sapelli, sipo og virola

andet:

4412 94

Stavlimet eller bloklimet finér

4412 94 10

Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ

ex 4412 94 10

undtagen indeholdende mindst et lag spånplader

4412 99

andet:

4412 99 70

andet:

4413 00 00

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

4419 00

Bordservice og køkkenudstyr af træ

4420

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94:

4602

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under pos. 4601 hørende varer; varer af luffa:

Af vegetabilske materialer:

4602 11 00

Af bambus

ex 4602 11 00

Undtagen stråhylstre til flasker eller kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 12 00

spanskrør

ex 4602 12 00

Undtagen stråhylstre til flasker eller kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 19

andet:

andet:

4602 19 99

andet:

4602 90 00

andet:

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; Håndgjort papir og pap

Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

4802 55

Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2, i ruller

Andet papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fiber-mængde:

4802 61

I ruller

4802 61 15

Af vægt under 72 g pr. m2 og med indhold af mekanisk træmasse på over 50 vægtprocent af den samlede fibermængde

ex 4802 61 15

undtagen karbonråpapir

4802 61 80

I andre tilfælde

4802 62 00

435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand:

ex 4802 62 00

undtagen karbonråpapir

4802 69 00

I andre tilfælde

ex 4802 69 00

undtagen karbonråpapir

4804

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803:

Andet kraftpapir og kraftpap af vægt 225 g pr. m2 eller derover:

4804 59

andet:

4805

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel:

Papir til indlæg i bølgepap (fluting):

4805 11 00

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

4805 12 00

Af masse af halm

4805 19

andet:

Testliner (af genbrugsmasse):

4805 24 00

Af vægt ikke over 150 g pr. m2

4805 25 00

Af vægt over 150 g pr. m2

4805 30

Sulfitpapir til indpakning:

andet:

4805 91 00

Af vægt ikke over 150 g pr. m2

4810

Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse:

Papir og pap, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

4810 29

andet:

Kraftpapir og kraftpap, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug:

4810 31 00

Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt ikke over 150 g pr. m2

4810 32

Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt over 150 g pr. m2:

4810 39 00

andet:

Andet papir og pap:

4810 92

Flerlaget:

4810 99

andet:

4811

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 og 4810:

4811 10 00

Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt

Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast (undtagen klæbestof):

4811 51 00

Bleget, af vægt over 150 g pr. m2

ex 4811 51 00

Gulvbelægningsmaterialer, på basis af papir eller pap, også tilskåret

4811 59 00

-Andet

ex 4811 59 00

Gulvbelægningsmaterialer, på basis af papir eller pap, også tilskåret

4811 90 00

Andet papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug

4818

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og -tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4818 10

Toiletpapir:

4818 10 10

Af vægt pr. lag ikke over 25 g pr. m2

4818 10 90

Af vægt pr. lag over 25 g pr. m2

4818 40

Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer til hygiejnebrug:

Hygiejnebind og -tamponer og lignende varer:

4818 40 19

andet:

4818 50 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4823 90

Andre varer:

4823 90 85

Andre varer

ex 4823 90 85

Gulvbelægningsmaterialer på basis af papir eller pap, også tilskåret

4908

Overføringsbilleder

6501 00 00

Hattestumper af filt, hverken formpressede eller med udformede skygger; plane og cylindriske hatteemner, af filt

6502 00 00

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, hverken formpressede, med udformede skygger, forede eller garnerede

6504 00 00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

6506

Anden hovedbeklædning, også foret eller garneret:

6506 10

Sikkerhedshovedbeklædning:

6506 10 80

Af andre materialer

andet:

6506 91 00

Af gummi eller plast

6506 99

Af andre materialer

6507 00 00

Svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.):

6603

Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602:

6603 20 00

Stel til paraplyer og parasoller, herunder stel monteret på skaft

6603 90

andet:

6603 90 10

Håndtag, greb og knopper

6703 00 00

Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme retning, bleget eller bearbejdet på anden måde; uld og andre dyrehår eller andre tekstilmaterialer, bearbejdet til fremstilling af parykker og lign.

6704

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andetsteds tariferet:

6804

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning, polering, afretning eller skæring, hvæssesten og polersten til brug i hånden, samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale, også med dele af andre materialer:

Andre møllesten, slibesten og lignende varer:

6804 22

Af andre agglomererede slibemidler eller af keramiske materialer:

6805

Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, også tilskåret, syet eller samlet på anden måde:

6807

Varer af asfalt eller af lignende materialer (f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg):

6808 00 00

Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske fibre, af halm eller af flis, spåner, savsmuld eller andet affald af træ, agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler

6809

Varer af gips eller af blandinger på basis af gips:

6811

Varer af asbestcement, cellulosecement o. lign.:

6812

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat; varer af sådanne blandinger eller af asbest (f.eks. garn, vævet stof, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, pakninger), også forstærkede, undtagen varer henhørende under pos. 6811 eller 6813:

6812 80

Af crocidolit:

6812 80 10

Bearbejdede fibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat.

ex 6812 80 10

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6812 80 90

andet:

ex 6812 80 90

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

andet:

6812 91 00

Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

6812 92 00

Papir, pap og filt

6812 93 00

Sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

6812 99

andet:

6812 99 10

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat;

ex 6812 99 10

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6812 99 90

andet:

ex 6812 99 90

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6813

Friktionsmateriale og varer deraf (f.eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger oign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer:

Uden indhold af asbest:

6813 89 00

andet:

ex 6813 89 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6814

Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer:

6814 90 00

andet:

6815

Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet:

6815 20 00

Varer af tørv

6902

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter:

6902 10 00

Indeholdende over 50 vægtprocent Mg, Ca eller Cr (enkeltvis eller samlet), udtrykt som MgO, CaO eller Cr2O3

ex 6902 10 00

Blokke til glasovne

6902 20

Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3), silica (SiO2) eller af en blanding eller forbindelse af disse produkter:

andet:

6902 20 99

andet:

ex 6902 20 99

Blokke til glasovne

6903

Andre ildfaste keramiske varer (f.eks. retorter, digler, mufler, dyser, propper, rør og stænger), bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter:

6903 10 00

Indeholdende over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse produkter

7002

Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet:

7002 20

Stænger

Rør:

7002 32 00

Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

7004

Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet:

7004 90

Andet planglas:

7004 90 70

Gartnerglas

7006 00

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer:

7006 00 90

andet:

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle:

andet:

7009 91 00

Ikke indrammede

7009 92 00

Indrammede

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas:

7010 20 00

Propper, låg og andre lukkeanordninger

7016

Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former:

7016 90

andet:

7017

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og pharmaceutiske artikler, af glas, også graderede eller justerede:

7018

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder:

7018 90

andet:

7018 90 10

Glasøjne; varer fremstillet af glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f. eksarn og vævet stof):

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde:

7019 12 00

Rovings

7019 19

andet:

7019 19 90

Af korte fibre

Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende ikke-vævede varer:

7019 32 00

Glasulddug (vlies)

ex 7019 32 00

Af bredde 200 cm og derunder

Andre vævede bånd:

7019 51 00

Af bredde 30 cm og derunder

7019 90

andet:

7101

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen:

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede:

7102 10 00

Usorterede

Til anden anvendelse:

7102 31 00

Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

7102 39 00

andet:

7103

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen:

7104

Syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen:

7104 20 00

Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

7104 90 00

andet:

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver:

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver:

Ikke-monetært:

7108 11 00

Pulver

7108 13

I andre former, halvfabrikata

7108 20 00

Monetært

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller:

7115

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé:

7115 90

andet:

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede):

7117

Bijouterivarer:

Af uædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede:

7117 11 00

Manchetknapper og kraveknapper

7117 19

andet:

Uden bestanddele af glas:

7117 19 91

Forgyldte, forsølvede eller platinerede

7118

Mønter

7213

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

andet:

7213 91

Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm:

7213 91 10

Af den art der anvendes til armering af beton (EKSF)

7307

Rørfittings af jern og stål (f.eks. samleled, rørknæ, muffer):

Støbte fittings:

7307 11

Af støbejern, hårdstøbt:

7307 11 90

andet:

7307 19

andet:

Andre varer, af rustfrit stål:

7307 21 00

Flanger

7307 22

Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind:

7307 22 90

Rørknæ og rørbøjninger

7307 23

Fittings til stuksvejsning:

7307 29

andet:

7307 29 10

Med gevind

7307 29 90

I andre tilfælde

andet:

7307 91 00

Flanger

7307 92

Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind:

7307 92 90

Rørknæ og rørbøjninger

7307 93

Fittings til stuksvejsning:

Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder:

7307 93 11

Rørknæ og rørbøjninger

7307 93 19

andet:

Med største udvendige diameter på over 609,6 mm:

7307 93 91

Rørknæ og rørbøjninger

7307 99

andet:

7308

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør oign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner:

7308 30 00

Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler

7308 90

andet:

7308 90 10

Moler, dæmninger, sluseporte, stationære dokke, landingsbroer og lignende konstruktioner til vandbygningsarbejder

andet:

Udelukkende eller hovedsagelig af plader:

7308 90 59

andet:

7309 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling:

Til væsker:

7309 00 30

Varmeisolerede eller med indvendig beklædning

Andre modeller, med rumindhold:

7309 00 51

Over 100 000 liter

7309 00 59

100 000 liter og derunder

7309 00 90

Til faste stoffer

7314

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål:

Andet tråddug, trådnet og trådgitter:

7314 41

Forzinket:

7314 41 90

andet:

7315

Kæder og dele dertil, af jern og stål:

Ledboltkæder og dele dertil:

7315 11

Rullekæder:

7315 11 90

andet:

7315 12 00

Andre kæder

7315 19 00

Dele

7315 20 00

Snekæder

Andre kæder:

7315 82

Andre kæder, med svejsede led:

7315 82 10

Med største tværmål i godset på 16 mm og derunder

7315 89 00

andet:

7315 90 00

Andre dele

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

»raffineret kobber«:

7403 12 00

Trådemner (wirebars)

7403 13 00

Billets

7403 19 00

andet:

»kobberlegeringer«:

7403 22 00

Kobber-tinlegeringer (bronze)

7403 29 00

Andre kobberlegeringer (undtagen kobberforlegeringer henhørende under pos. 7405)

7405 00 00

Kobberforlegeringer

7408

Tråd af kobber:

Af raffineret kobber:

7408 11 00

Med største tværmål over 6 mm

7410

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

Uden underlag:

7410 12 00

Af kobberlegeringer

7413 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd oign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug:

7413 00 20

Af raffineret kobber:

ex 7413 00 20

også forsynet med fittings, undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

7413 00 80

Af kobberlegeringer:

ex 7413 00 80

også forsynet med fittings, undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

7415

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lign., af kobber eller af jern og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjedrende) og lignende varer, af kobber:

7418

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering: Sanitetsartikler og dele dertil, af kobber:

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering:

7418 11 00

Gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering

7418 19

andet:

7419

Andre varer af kobber:

7419 10 00

Kæder og dele dertil

andet:

7419 91 00

Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet

7419 99

andet:

7419 99 10

Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter, af tråd med et største tværmål på 6 mm eller derunder; strækmetal

7419 99 30

Fjedre

7607

Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

Uden underlag:

7607 11

Kun valset:

7607 19

andet:

7607 19 10

Af tykkelse under 0,021 mm

Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:

7607 19 99

andet:

7607 20

Med underlag:

7607 20 10

Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm

Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:

7607 20 99

andet:

7610

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner:

7610 90

andet:

7610 90 90

andet:

8202

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder):

8202 20 00

Båndsavblade

Rundsavblade (herunder slidse- og notningssavblade):

8202 31 00

Med virksom del af stål

8202 39 00

Andre varer, herunder dele

Andre savblade:

8202 91 00

Lige savblade, til savning af metal

8202 99

andet:

Med virksom del af stål:

8202 99 19

Til savning af andre materialer

8203

File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger og lign. samt pincetter, bliksakse, rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj, til brug i hånden:

8203 10 00

File, raspe og lignende værktøj

8203 20

Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter og lignende værktøj:

8203 20 90

andet:

8203 30 00

Bliksakse og lignende værktøj

8203 40 00

Rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj

8204

Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler); topnøglehoveder, også med håndtag:

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring:

8207 20

Matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal:

8207 20 90

Med virksom del af andre materialer

8210 00 00

Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til tilberedning, behandling eller servering af næringsmidler eller drikkevarer

8301

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller:

8301 20 00

Låse, af den art der anvendes til automobiler

8302

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller:

8302 10 00

Hængsler:

ex 8302 10 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8302 20 00

Møbelruller:

ex 8302 20 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

Andre beslag, tilbehør og lignende varer:

8302 42 00

Til møbler:

ex 8302 42 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8302 49 00

andet:

ex 8302 49 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8302 50 00

Knager, knagerækker, hyldeknægte og lign.

8302 60 00

Automatiske dørlukkere:

ex 8302 60 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8303 00

Pengeskabe, pansrede eller på anden måde forstærkede, boksdøre og bokse, til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser og lignende, af uædle metaller

8303 00 10

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe

8303 00 90

Sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign.

8305

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontorartikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (f.eks. til kontorbrug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller:

8305 10 00

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere

8306

Klokker, gongonger og lign. (ikke-elektriske), af uædle metaller; statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller; rammer til fotografier, billeder og lign., af uædle metaller; spejle af uædle metaller:

Statuetter og andre dekorationsgenstande:

8306 29

andet:

8306 30 00

Rammer til fotografier, billeder og lign.; spejle

8307

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings:

8307 90 00

Af andre uædle metaller

8308

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art der anvendes til beklædningsgenstande, fodtøj, presenninger, håndtasker, rejseartikler og lign.; perler og pailletter, af uædle metaller:

8309

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller:

8309 90

andet:

8309 90 10

Kapsler og flaskehætter af bly; kapsler og flaskehætter af aluminium, med diameter over 21 mm

8309 90 90

andet:

ex 8309 90 90

Undtagen aluminiumlåg til dåser til fødevarer og drikkevarer

8310 00 00

Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal, bogstaver og andre symboler, af uædle metaller, undtagen varer henhørende under pos. 9405

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbider; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning:

8311 30 00

Overtrukne stænger og fyldt tråd til lodning og flammesvejsning, af uædle metaller

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden:

8415 10

Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som »split-system«:

8415 10 90

split-system

andet:

8415 82 00

I andre tilfælde, med køleelement:

ex 8415 82 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8415 83 00

Uden køleelement:

ex 8415 83 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8415 90 00

Dele:

ex 8415 90 00

Undtagen del til luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415 81, 8415 82 eller 8415 83, til anvendelse i civile luftfartøjer

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415:

8418 10

Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre:

8418 10 20

Med rumindhold over 340 liter

ex 8418 10 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 10 80

andet:

ex 8418 10 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

Dele:

8418 99

andet:

8419

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede (undtagen ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til behandling af materialer ved en proces, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske:

Maskiner, apparater og anlæg til tørring:

8419 32 00

Til træ, papirmasse, papir eller pap

8419 40 00

Apparater til destillation eller rektifikation

8419 50 00

Varmeudvekslere:

ex 8419 50 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

Andre maskiner, materiel og redskaber:

8419 89

andet:

8419 89 10

Køletårne og lignende apparater og anlæg til genafkøling af recirkulerende vand, i hvilke varmeudvekslingen ikke foregår gennem vægge

8419 89 98

andet:

8421

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser:

Dele:

8421 91 00

Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger:

ex 8421 91 00

Undtagen apparater henhørende under pos. 8421 19 94 og undtagen centrifuger til påføring af fotografiske emulsioner på substrater til flydende krystaller (LCD) henhørende under pos. 8421 19 99

8421 99 00

andet:

8424

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner:

8424 30

Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner:

Andre haner, ventiler oign.:

8424 81

Til land- eller havebrug:

8425

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte:

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer:

8425 19

andet:

8425 19 20

Kædetaljer, hånddrevne:

ex 8425 19 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8425 19 80

andet:

ex 8425 19 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8426

Svingkraner; andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner (undtagen af svingtypen) og portalløftetrucker:

8426 11 00

Løbekraner på skinner

8426 20 00

Tårnkraner

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning og flytning:

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner):

8428 10

Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (»skips«):

8428 10 20

Elektrisk drevne:

ex 8428 10 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8428 10 80

andet:

ex 8428 10 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Andre maskiner og apparater til boring:

8430 49 00

andet:

8430 50 00

Andre maskiner og apparater, selvkørende

8450

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

8450 20 00

Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj.

8450 90 00

Dele

8465

Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer:

8465 10

Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift:

andet:

8465 91

Maskinsave

8465 92 00

Høvle- og fræsemaskiner

8465 93 00

Slibe- og poleremaskiner

8465 94 00

Maskiner til bøjning og samling

8465 95 00

Bore- og stemmemaskiner

8465 96 00

Kløve, skrælle- og skæremaskiner

8465 99

andet:

8465 99 90

andet:

8470

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater:

8470 50 00

Kasseapparater

8474

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand:

8474 20

Maskiner til knusning og formaling:

Blande- og æltemaskiner:

8474 31 00

Beton- og mørtelblandemaskiner

8474 90

Dele

8476

Salgsautomater (f.eks. frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater:

Drikkevareautomater:

8476 21 00

Med køle- eller varmeanordning

8476 90 00

Dele

8479

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel:

8479 50 00

Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalcarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast:

8480 30

Støbeformsmodeller:

8480 30 90

andet:

8480 60

Støbeforme til mineralske materialer:

Støbeforme til gummi og plast:

8480 71 00

Til sprøjtestøbning eller presning

8480 79 00

andet:

8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler:

8481 10

Trykreguleringsventiler:

8481 20

Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner:

8481 30

Kontraventiler:

8481 40

Sikkerheds- og aflastningsventiler:

8481 80

Andre haner, ventiler oign.:

andet:

Procesreguleringsventiler:

8481 80 51

Temperaturregulatorer

andet:

8481 80 81

Kugleventiler og haner med told

8482

Kugle- og rullelejer:

8482 30 00

Sfæriske rullelejer

8482 50 00

Andre cylindriske rullelejer

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger:

8483 10

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe:

8483 10 95

andet:

ex 8483 10 95

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 20

Lejehuse med kugle- og rullelejer:

8483 20 90

andet:

8483 30

Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer:

Lejehuse:

8483 30 32

Til kugle- og rullelejer

ex 8483 30 32

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 30 38

andet:

ex 8483 30 38

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40

Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere:

Tandhjulsudvekslinger, undtagen friktionsgear:

8483 40 21

Med cylindriske tandhjul:

ex 8483 40 21

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 23

Med koniske eller cylinderkoniske tandhjul:

ex 8483 40 23

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 25

Snekkegear:

ex 8483 40 25

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 29

andet:

ex 8483 40 29

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

Gearkasser og andre regulerbare gear:

8483 40 51

Gearkasser:

ex 8483 40 51

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 59

andet:

ex 8483 40 59

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 50

Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke:

8483 50 20

Af støbejern eller af støbestål

ex 8483 50 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 50 80

andet:

ex 8483 50 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 90

Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel som foreligger særskilt; dele

andet:

8483 90 81

Af støbejern eller af støbestål

ex 8483 90 81

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 90 89

andet:

ex 8483 90 89

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger:

8484 90 00

andet:

ex 8484 90 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8504

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. ensrettere) og induktionsspoler:

8504 40

Statiske omformere:

8504 40 30

Af den art der anvendes sammen med telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil

ex 8504 40 30

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8505

Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter:

8505 90

Andre varer, herunder dele:

8505 90 10

Elektromagneter

8510

Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget elektrisk motor:

8510 10 00

Barbermaskiner

8510 20 00

Hårklippemaskiner

8510 30 00

Apparater til fjernelse af hår

8512

Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motorkøretøjer:

8512 20 00

Andet lys- og visuelt signaludstyr

8512 30

Lydsignaludstyr

8512 30 10

Tyverialarmer, af den art der anvendes til motorkøretøjer

8512 90

Dele

8513

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde (f.eks. tørbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henhørende under pos. 8512:

8516

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlingsapparater (f.eks. tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henhørende under pos. 8545):

8516 29

Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning:

8516 29 10

andet:

8517

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528:

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net;

8517 11 00

Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

8517 12 00

Telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net:

ex 8517 12 00

Til celleopdelt radiotelefoni (mobiltelefoner)

8517 18 00

andet:

Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet)

8517 61

Basisstationer

8517 61 00

Andet

ex 8517 61 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8517 62 00

Apparater til modtagelse, konvertering, overførsel og gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning

ex 8517 62 00

Undtagen koblingsapparater til telefoni og telegrafi

8517 70

Dele:

Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer:

8517 70 11

Antenner til radiotelegrafi- og radiotelefoniapparater

ex 8517 70 11

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner:

8521 10

Til magnetbånd:

8521 10 95

andet:

ex 8521 10 95

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8523

Plader, bånd, ikke flygtige halvlederhukommelser, »smart cards« og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

Magnetiske medier:

8523 21 00

Kort indeholdende en magnetstribe

8523 29

andet:

Magnetbånd: Magnetplader:

andet:

8523 29 33

Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren ved hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine

ex 8523 29 33

Af bredde over 6,5 mm

8523 29 39

andet:

ex 8523 29 39

Af bredde over 6,5 mm

8523 40

Optiske medier:

andet:

Plader til laserbaserede læsesystemer:

8523 40 25

Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

Udelukkende til gengivelse af lyd:

8523 40 39

Af diameter over 6,5 cm

andet:

andet:

8523 40 51

»Digital versatile discs (dvd)«

8523 40 59

andet:

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer:

8525 80

Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer:

Fjernsynskameraer:

8525 80 19

andet:

Videokameraer:

8525 80 99

andet:

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528:

8529 10

Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer:

Antenner:

Udendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere:

8529 10 39

I andre tilfælde

8531

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henhørende under pos. 8512 og 8530:

8531 10

Tyverialarmer, brandalarmer oign.:

8531 10 30

Af den art der anvendes til bygninger

8531 10 95

andet:

ex 8531 10 95

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8531 90

Dele:

8531 90 85

andet:

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger og forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder: konnektorer til lysledere, lyslederbundter eller –kabler:

8536 90

Andre apparater:

8536 90 10

Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler

8543

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel:

8543 70

Andre maskiner og apparater:

8543 70 30

Antenneforstærkere

Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed:

Til lysstofrør med ultraviolet stråling A:

8543 70 55

andet:

8543 70 90

andet:

ex 8543 70 90

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele:

Andre elektriske ledere, til spænding 1 000 volt og derunder:

8544 42

Med forbindelsesdele:

8544 42 10

Af den art der anvendes til telekommunikation:

ex 8544 42 10

Til driftsspænding 80 volt og derunder:

8544 49

andet:

8544 49 20

Af den art der anvendes til telekommunikation, til spænding 80 volt og derunder

8703

Automobiler og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen automobiler henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler:

8703 10

Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne; motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer;

8703 90

andet:

8707

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705:

8707 10

Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703:

8707 10 90

andet:

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer:

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne:

8711 20

Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 250 cm3

8711 30

Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 500 cm3

8711 40 00

Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 500 cm3, men ikke over 800 cm3

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil:

Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport:

8716 39

andet:

andet:

Nye:

andet:

8716 39 59

andet:

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport:

8901 90

Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport:

andet:

8901 90 91

Ikke maskindrevne

8901 90 99

Maskindrevne

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer:

andet:

8903 99

andet:

8903 99 10

Af vægt 100 kg og derunder

andet:

8903 99 99

Af længde over 7,5 m

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; folier og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet:

9001 10

Optiske fibre, samt bundter og kabler af optiske fibre:

9001 10 90

andet:

9003

Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller oign. samt dele dertil:

Stel og indfatninger:

9003 11 00

Af plast

9003 19

Af andre materialer:

9003 19 30

Af uædle metaller

9003 19 90

Af andre materialer

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere:

9028 90

Dele og tilbehør:

9028 90 90

andet:

9107 00 00

Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil:

9401 10 00

Siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer:

ex 9401 10 00

Uden læderbetræk, til anvendelse i civile luftfartøjer

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet:

9405 60

Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer:

9405 60 80

Af andre materialer:

ex 9405 60 80

Undtagen af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer

Dele:

9405 99 00

andet:

ex 9405 99 00

Undtagen dele af varer henhørende under pos. 9405 10 eller 9405 60 af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer

9406 00

Præfabrikerede bygninger:

andet:

Af jern og stål:

9406 00 31

Drivhuse

9506

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik, atletik og andre sportsgrene (herunder bordtennis) eller til udendørsleg og -spil, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; svømmebassiner og soppebassiner:

Ski og andet skiudstyr til vintersport:

9506 11

Ski

9506 12 00

Skibindinger

9506 19 00

andet:

Vandski, surfbrætter, sejlbrætter og andet udstyr til vandsport:

9506 21 00

Sejlbrætter

9506 29 00

andet:

Golfkøller og andet golfudstyr:

9506 31 00

Komplette golfkøller

9506 32 00

Golfbolde

9506 39

andet:

9506 40

Artikler og udstyr til bordtennis

Ketsjere til tennis, badminton oign., også uden strenge:

9506 51 00

Tennisketsjere, også uden strenge

9506 59 00

andet:

Bolde, undtagen bolde til golf eller bordtennis:

9506 61 00

Tennisbolde

9506 62

Oppustelige bolde:

9506 62 10

Af læder

9506 69

andet:

9506 70

Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter:

9506 70 10

Isskøjter

9506 70 90

Dele og tilbehør

andet:

9506 91

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik eller atletik

9506 99

andet:

9507

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre; fangstketsjere til enhver brug; lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 9208 eller 9705) og lignende jagtartikler:

9507 30 00

Hjul til fiskeri med snøre

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse o. lign. samt knapforme og andre dele til disse varer; knapemner

9607

Lynlåse og dele dertil:

9607 20

Dele

BILAG I.b

SERBISKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

jf. artikel 21

Toldsatserne nedsættes som følger:

a)

på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden

b)

den 1. januar i det første år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 60 % af basistolden

c)

den 1. januar i det andet år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af basistolden

d)

den 1. januar i det tredje år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 20 % af basistolden

e)

den 1. januar i det fjerde år efter aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.

KN-kode

Varebeskrivelse

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid:

2915 21 00

Eddikesyre

2930

Organiske svovlforbindelser:

2930 90

andet:

2930 90 85

andet:

ex 2930 90 85

Dithiocarbonater (xanthater)

3006

Pharmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel:

3006 10

Steril catgut, lignende sterile suturmaterialer (herunder sterile resorberbare kirurgiske og dentale tråd), samt steril vævslim til sårlukning efter kirurgiske indgreb; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug; sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare:

3006 10 30

Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare:

ex 3006 10 30

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, celleplast, undtagen polymerer af styren eller polymer af polymerer af vinylchlorid

3208

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel;

3208 20

På basis af acryl- eller vinylpolymerer

3208 90

andet:

Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel:

3208 90 11

Polyurethan af 2,2′-(tert-butylimino)diethanol og 4,4′-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover

3208 90 19

andet:

ex 3208 90 19

Undtagen:

lakker til elektrisk isolering baseret på polyurethan (PU) af 2,2′-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4′-methylendicyclohexyl diisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af tørstof på 20 vægtprocent (højst 36 vægtprocent);

lakker til elektrisk isolering baseret på polyesterimider (PEI): copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af tørstof på 20 vægtprocent og derover (højst 40 vægtprocent);

lakker til elektrisk isolering baseret på polyamidimid (PAI): anhydrid af trimethyl-di-isocianatsyreanhydrid i form af opløsning i N-methylpyrrolidon med tørstofindhold på 25 vægtprocent og derover (højst 40 vægtprocent);

andet:

3208 90 91

På basis af syntetiske polymerer

3208 90 99

På basis af kemisk modificerede naturlige polymerer

3209

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium

3304

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparate:

andet:

3304 99 00

andet:

3305

Hårplejemidler:

3305 10 00

Hårvaskemidler

3306

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg:

3306 10 00

Tandplejemidler

3306 90 00

andet:

3307

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber:

Præparater til parfumering eller desodorisering af rum, herunder duftpræparater til religiøse ceremonier:

3307 41 00

»Agarbatti« og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding

3401

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

3401 20

Sæbe i anden form

3401 30 00

Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe

3402

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401:

3402 20

Præparater i pakninger til detailsalg

3402 90

andet:

3402 90 90

Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3405

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater), undtagen voks henhørende under pos. 3404:

3406 00

Stearin-, parafin- og vokslys samt lignende varer

3407 00 00

Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, pakninger til detailsalg, i plader, hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips (af brændt gips eller calciumsulfat):

ex 3407 00 00

Undtagen præparater til dentalbrug

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.:

3506 10 00

Varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

andet:

3506 99 00

andet:

3604

Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler:

3604 90 00

andet:

3606

Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel:

3606 10 00

Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med et rumindhold på 300 cm3 eller derunder

3606 90

andet:

3606 90 90

andet:

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

3825

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel:

3825 90

andet:

3825 90 10

Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

3915

Affald, afklip og skrot, af plast

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast:

3916 10 00

Af polymerer af ethylen

3916 20

Af polymerer af vinylchlorid:

3916 20 90

andet:

3916 90

Af anden plast:

Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede:

3916 90 11

Af polyestere

3916 90 13

Af polyamider

3916 90 15

Af epoxyharpikser

3916 90 19

andet:

Af additionspolymerisationsprodukter:

3916 90 51

Af polymerer af propylen

3916 90 59

andet:

3917

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast:

Stive rør og slanger:

3917 21

Af polymerer af ethylen:

3917 21 10

Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

3917 21 90

andet:

ex 3917 21 90

Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 22

Af polymerer af propylen:

3917 22 10

Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

3917 22 90

andet:

ex 3917 22 90

Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 23

Af polymerer af vinylchlorid:

3917 23 10

Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

3917 23 90

andet:

ex 3917 23 90

Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 29

Af anden plast

Andre rør og slanger:

3917 32

Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings:

Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:

3917 32 10

Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede

Af additionspolymerisationsprodukter:

3917 32 31

Af polymerer af ethylen

3917 32 35

Af polymerer af vinylchlorid:

ex 3917 32 35

undtagen til dialysator

3917 32 39

andet:

3917 32 51

andet:

andet:

3917 32 99

andet:

3917 33 00

Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings:

ex 3917 33 00

Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 39

andet:

3918

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel

3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:

Celleplast:

3921 13

Af polyurethaner

3921 14 00

Af regenereret cellulose

3921 19 00

Af anden plast

3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast:

Sække og poser (herunder kræmmerhuse):

3923 29

Af anden plast

3923 30

Balloner, flasker, kolber og lignende varer

3923 40

Spoler, bobiner og lignende varer

3923 50

Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger:

3923 50 10

Kapsler

3923 90

andet:

3924

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast:

3924 90

andet:

3925

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet:

3925 10 00

Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter

3925 90

andet:

3926

Andre varer af plast:

3926 30 00

Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign.

3926 40 00

Statuetter og andre dekorationsgenstande

3926 90

andet:

3926 90 50

Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb (opsamling af slam mv.)

andet:

3926 90 92

Fremstillet af folie

3926 90 97

andet:

ex 3926 90 97

Undtagen:

hygiejniske og farmaceutiske produkter (herunder sutter til spædbørn);

dele til kontaktlinser

4003 00 00

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4004 00 00

Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller granulater deraf

4009

Rør og slanger af blødgummi, også med fittings (f. eksuffer, rørknæ, forbindelsesstykker):

Ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer:

4009 11 00

Uden fittings

4009 12 00

Med fittings:

ex 4009 12 00

Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal:

4009 21 00

Uden fittings

4009 22 00

Med fittings:

ex 4009 22 00

Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer:

4009 31 00

Uden fittings

4009 32 00

Med fittings:

ex 4009 32 00

Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

Forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer:

4009 41 00

Uden fittings

4009 42 00

Med fittings:

ex 4009 42 00

Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

4010

Driv- og transportremme af blødgummi:

Transportremme:

4010 12 00

Forstærket udelukkende med tekstilmaterialer

4010 19 00

andet:

Drivremme:

4010 31 00

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm

4010 32 00

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm

4010 33 00

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm

4010 34 00

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm

4010 35 00

Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 60 cm, men ikke over 150 cm

4010 36 00

Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 150 cm, men ikke over 198 cm

4010 39 00

andet:

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 10 00

Af den art der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler)

4011 20

Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler:

4011 20 90

Med belastningsevne over 121

ex 4011 20 90

med fælgstørrelse ikke over 61 cm

4011 40

Af den art der anvendes til motorcykler

4011 50 00

Af den art der anvendes til cykler

I andre tilfælde, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster:

4011 69 00

andet:

andet:

4011 99 00

andet:

4013

Slanger af gummi:

4013 10

Af den art der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler) busser eller lastautomobiler:

4013 10 90

Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler

4013 20 00

Af den art der anvendes til cykler

4013 90 00

andet:

4015

Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil, af blødgummi:

Handsker og luffer:

4015 19

andet:

4015 90 00

andet:

4016

Andre varer af blødgummi:

andet:

4016 91 00

Gulvbelægningsmaterialer og måtter

4016 92 00

Viskelæder

4016 93 00

Pakninger, underlagskiver og lignende varer:

ex 4016 93 00

Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

4016 95 00

Andre oppustelige varer

4016 99

andet:

4016 99 20

Dilatationsmuffer:

ex 4016 99 20

Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

andet:

Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705:

4016 99 52

Bestående af sammenklæbet metal og gummi

4016 99 58

andet:

andet:

4016 99 91

Bestående af sammenklæbet metal og gummi

ex 4016 99 91

Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

4016 99 99

andet:

ex 4016 99 99

Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

4017 00

Hårdgummi (f.eks. ebonit) i enhver form, herunder affald og skrot; varer af hårdgummi

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

4302

Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af andre materialer), undtagen varer henhørende under pos. 4303

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

4304 00 00

Kunstigt pelsskind og varer deraf:

ex 4304 00 00

Varer af kunstigt pelsskind

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

Af træ:

4410 11

Spånplader:

4410 11 10

Ubearbejdet eller kun slebne

4410 11 30

Belagt med papir imprægneret med melaminplast

4410 11 50

Belagt med dekorative plastplader

4410 11 90

andet:

4410 19 00

andet:

ex 4410 19 00

Undtagen waferboard

4410 90 00

andet:

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

Halvhårde fiberplader (MDF):

4411 12

Af tykkelse 5 mm og derunder:

4411 12 10

Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 12 10

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 12 90

andet:

ex 4411 12 90

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 13

Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm:

4411 13 10

Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 13 10

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 13 90

andet:

ex 4411 13 90

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 14

Af tykkelse over 9 mm:

4411 14 10

Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 14 10

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 14 90

andet:

ex 4411 14 90

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

andet:

4411 92

Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter:

4412 10 00

Af bambus

ex 4412 10 00

Krydsfinér udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse

Krydsfinér udelukkende bestående af træplader (undtagen bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse:

4412 32 00

Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræs

4412 39 00

andet:

4414 00

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande:

4414 00 10

Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel

4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ:

4418 40 00

Forskallinger til betonstøbning

4418 60 00

Stolper og bjælker

4418 90

andet:

4418 90 10

Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

4418 90 80

andet:

4421

Andre varer af træ:

4421 10 00

Bøjler til tøj

4421 90

andet:

4421 90 91

Af træfiberplader og lign.

4602

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under pos. 4601 hørende varer; varer af luffa:

Af vegetabilske materialer:

4602 11 00

Af bambus

ex 4602 11 00

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 12 00

spanskrør

ex 4602 12 00

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 19

andet:

andet:

4602 19 91

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4808

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, samt kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803:

4808 10 00

Bølgepapir og bølgepap, også perforeret

4814

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

4818

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og -tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4818 30 00

Duge og servietter

4818 90

andet:

4821

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk:

4821 90

andet:

4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4823 70

Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse

4907 00

Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og lignende værdipapirer

4909 00

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr:

4909 00 10

Postkort, trykte eller illustrerede

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

andet:

4911 91 00

Billeder, tegninger og fotografier

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning oign.:

6401 10

Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

Andet fodtøj:

6401 92

Som dækker anklen, men ikke knæet

6401 99 00

andet:

ex 6401 99 00

Som ikke dækker knæet

6402

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast:

Sportsfodtøj:

6402 12

Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

6402 19 00

andet:

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder:

Sportsfodtøj:

6403 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

6403 19 00

andet:

6403 20 00

Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen

Andet fodtøj, med ydersål af læder:

6403 59

andet:

andet:

Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer:

6403 59 11

Med samlet højde af hæl og sål på over 3 cm

Andet fodtøj, med længste indvendige mål:

6403 59 31

Under 24 cm

24 cm og derover

6403 59 35

Herrefodtøj

6403 59 39

Damefodtøj

6403 59 50

Hjemmefodtøj

Andet fodtøj, med længste indvendige mål:

6403 59 91

Under 24 cm

24 cm og derover

6403 59 95

Herrefodtøj

6403 59 99

Damefodtøj

6404

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

6506

Anden hovedbeklædning, også foret eller garneret:

6506 10

Sikkerhedshovedbeklædning:

6506 10 10

Af plast

6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

6603

Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602:

6603 90

andet:

6603 90 90

andet:

6701 00 00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer henhørende under pos. 0505, og forarbejdede fjerposer og fjerskafter)

6801 00 00

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

6802

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet

6803 00

Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)

6806

Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen varer henhørende under pos. 6811, 6812 og kapitel 69):

6806 20

Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer (herunder indbyrdes blandinger af disse varer)

6806 90 00

andet:

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

6813

Friktionsmateriale og varer deraf (f.eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger oign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer:

6813 20 00

Med indhold af asbest:

ex 6813 20 00

Bremsebelægninger, til anden anvendelse end i civile luftfartøjer

Uden indhold af asbest:

6813 81 00

Bremsebelægninger:

ex 6813 81 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6815

Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet:

Andre varer:

6815 91 00

Med indhold af magnesit, dolomit eller chromit

6815 99

andet:

6815 99 10

Ildfaste varer, kemisk agglomererede

6815 99 90

andet:

6902

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter:

6902 90 00

andet:

ex 6902 90 00

Undtagen af kulstof eller circon

6904

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

6905

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

6906 00 00

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

6908

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag:

6908 90

andet:

andet:

andet:

andet:

6908 90 99

andet:

6909

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug; trug, kar og lignende beholdere, af den art der anvendes i landbruget, af keramisk materiale; krukker, dunke og lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage, af keramisk materiale:

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug:

6909 12 00

Varer med en hårdhed svarende til 9 eller derover på Mohs skala

6909 19 00

andet:

6909 90 00

andet:

6911

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn:

6911 90 00

andet:

6912 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af porcelæn

6913

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale

6914

Andre varer af keramisk materiale:

6914 90

andet:

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas:

Hærdet sikkerhedsglas:

7007 11

Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer

7007 19

andet:

7007 19 20

Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag

7007 19 80

andet:

Lamineret sikkerhedsglas:

7007 21

Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer:

7007 21 20

Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i automobiler og traktorer

7007 21 80

andet:

ex 7007 21 80

Undtagen sikkerhedsglas, uden ramme, til anvendelse i civile luftfartøjer

7007 29 00

andet:

7008 00

Isolationsruder bestående af flere lag glas

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle:

7009 10 00

Bakspejle til køretøjer

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas:

7010 90

andet:

andet:

Andre beholdere, med nominelt rumindhold:

under 2,5 liter:

Til næringsmidler og drikkevarer:

Flasker:

Af ikke farvet glas, med nominelt rumindhold:

7010 90 45

0,15 liter eller derover, men under 0,33 liter:

Af farvet glas, med nominelt rumindhold:

7010 90 53

Over 0,33 liter, men under 1 liter

7010 90 55

0,15 liter eller derover, men under 0,33 liter:

7011

Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende:

7011 90 00

andet:

7014 00 00

Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet

7015

Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer:

7015 90 00

andet:

7016

Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former:

7016 10 00

Glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål

7018

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder:

7018 10

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas

7018 20 00

Mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder

7018 90

andet:

7018 90 90

andet:

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f. eksarn og vævet stof):

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde:

7019 11 00

Afhuggede tråde, af længde 50 mm og derunder

Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende ikke-vævede varer:

7019 39 00

andet:

7019 40 00

Vævede stoffer af rovings

Andre vævede bånd:

7019 52 00

Lærredsvævet, af bredde over 30 cm, af vægt under 250 g pr. m2, af filamenter af finhed pr. garn på 136 tex og derunder

7019 59 00

andet:

7020 00

Andre varer af glas:

7020 00 05

Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer

andet:

7020 00 10

Af kvartsglas

7020 00 30

Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

7020 00 80

andet:

7117

Bijouterivarer:

Af uædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede:

7117 19

andet:

7117 19 10

Med bestanddele af glas

Uden bestanddele af glas:

7117 19 99

andet:

7117 90 00

andet:

7208

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:

af tykkelse under 3 mm

7208 39 00

I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:

7216

Profiler af jern og ulegeret stål:

andet:

7216 91

Koldtbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter

7216 99 00

andet:

7217

Tråd af jern og ulegeret stål:

7217 10

Ikke belagt eller overtrukket, også poleret:

Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

Med største tværmål 0,8 mm og derover:

7217 10 39

andet:

7217 20

Forzinket:

Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7217 20 30

med største tværmål 0,8 mm og derover

7217 20 50

Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner:

7302 40 00

Skinnelasker og underlagsplader

7302 90 00

andet:

7310

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling:

7312

Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug):

7312 10

Snoet tråd, kabler og tovværk:

7312 10 20

Af rustfrit stål:

ex 7312 10 20

Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

I andre tilfælde, med største tværmål:

3 mm og derunder:

7312 10 49

andet:

ex 7312 10 49

Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

Over 3 mm:

Snoet tråd:

7312 10 61

Ikke overtrukket:

ex 7312 10 61

Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

Overtrukket:

7312 10 65

Forzinket:

ex 7312 10 65

Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

7312 10 69

andet:

ex 7312 10 69

Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

7312 90 00

andet:

ex 7312 90 00

Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

7314

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål:

7314 20

Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maskestørrelse på 100 cm2 og derover

Andet trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne:

7314 39 00

andet:

7317 00

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber

7318

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål

7320

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål

7321

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), stegeriste, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål:

Andre haner, ventiler oign.:

7321 89 00

Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel

ex 7321 89 00

Til fast brændstof

7322

Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål

radiatorer og dele dertil

7322 11 00

Af støbejern

7322 19 00

I andre tilfælde

7323

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål:

andet:

7323 91 00

Af støbejern, ikke emaljeret

7323 93

Af rustfrit stål

7323 94

Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret:

7323 94 10

Til borddækning

7323 99

andet:

7323 99 10

Til borddækning

andet:

7323 99 99

andet:

7324

Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål:

Badekar:

7324 21 00

Af støbejern, også emaljerede

7324 90 00

Andre varer, herunder dele:

ex 7324 90 00

Undtagen sanitetsartikler, bortset fra dele dertil, til anvendelse i civile luftfartøjer

7325

Andre støbte varer, af jern og stål

7326

Andre varer af jern og stål

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

»kobberlegeringer«:

7403 21 00

Kobber-zinklegeringer (messing)

7407

Stænger og profiler, af kobber:

Af kobberlegeringer:

7407 29

andet:

7408

Tråd af kobber:

Af raffineret kobber:

7408 19

andet:

Af kobberlegeringer:

7408 22 00

Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

7410

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

Uden underlag:

7410 11 00

Af raffineret kobber

7418

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering: Sanitetsartikler og dele dertil, af kobber:

7418 20 00

Sanitetsartikler og dele dertil

7419

Andre varer af kobber:

andet:

7419 99

andet:

7419 99 90

andet:

7604

Stænger og profiler, af aluminium:

Af aluminiumlegeringer:

7604 29

andet:

7604 29 10

Stænger

7605

Tråd af aluminium:

Af ulegeret aluminium:

7605 19 00

andet:

Af aluminiumlegeringer:

7605 21 00

Med største tværmål over 7 mm

7605 29 00

andet:

7608

Rør af aluminium:

7608 20

Af aluminiumlegeringer:

andet:

7608 20 81

Kun strengpressede:

ex 7608 20 81

Undtagen forsynet med fittings til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

7609 00 00

Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

7611 00 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling

7612

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling

7613 00 00

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug

7615

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium:

7616

Andre varer af aluminium

8201

Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern, forke, grebe og river; økser og lignende huggeværktøj; beskæresakse af enhver art; leer, segl, hø og halmknive, hækkesakse, kiler og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug — alt til brug i hånden

8202

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder):

8202 10 00

Håndsave

8205

Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; blæselamper; skruestikker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbehør eller dele til værktøjsmaskiner); ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ

8206 00 00

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring:

Værktøj til bjerg- eller jordboring:

8207 13 00

Med virksom del af cermets

8207 19

Andre varer, herunder dele:

8207 19 90

andet:

8207 30

Værktøj til presning, stansning eller lokning

8207 40

Værktøj til gevindskæring

8207 50

Værktøj til boring

8207 60

Værktøj til udboring

8207 70

Værktøj til fræsning

8207 80

Værktøj til drejning

8207 90

Andet udskifteligt værktøj:

Med virksom del af andre materialer:

8207 90 30

Skær og klinger til skruetrækkere

8207 90 50

Fortandingsværktøj

Andet værktøj, med virksom del:

Af cermets:

8207 90 71

Til bearbejdning af metal

8207 90 78

andet:

Af andre materialer:

8207 90 91

Til bearbejdning af metal

8207 90 99

andet:

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

8209 00

Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets

8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil:

8211 10 00

Sæt

andet:

8211 91

Bordknive med fast blad

8211 92 00

Andre knive med fast blad

8211 93 00

Andre knive

8211 94 00

Knivblade

8212

Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i båndform)

8213 00 00

Sakse og blade dertil

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt:

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug:

8215 10

Sæt, der indeholder mindst én forsølvet, forgyldt eller platineret genstand

8215 20

Andre sæt

andet:

8215 99

andet:

8301

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller:

8301 10 00

Hængelåse

8301 30 00

Låse, af den art der anvendes til møbler

8301 40

Andre dørlåse

8301 50 00

Spænder og taskebøjler med indbygget lås

8301 60 00

Dele

8301 70 00

Løse nøgler

8302

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller:

8302 30 00

Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til automobiler

Andre beslag, tilbehør og lignende varer:

8302 41 00

Til bygninger

8305

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontorartikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (f.eks. til kontorbrug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller:

8305 20 00

Hæfteklammer i stænger

8305 90 00

Andre varer, herunder dele

8307

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings:

8307 10 00

Af jern og stål:

ex 8307 10 00

Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

8309

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller:

8309 10 00

Crown corks

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbider; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning:

8311 10

Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller:

8311 20 00

Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning:

Dampkedler:

8402 11 00

Vandrørskedler med dampproduktion over 45 tons pr. time

8402 12 00

Vandrørskedler med dampproduktion 45 tons pr. time eller derunder

8402 19

Andre dampkedler, herunder hybridkedler:

8402 20 00

Kedler med overhedning

8403

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402:

8404

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (f.eks. economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner:

8404 10 00

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403

8404 20 00

Kondensatorer til dampmaskiner

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel:

Motorer med frem- og tilbagegående stempel, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87:

8407 31 00

Med slagvolumen 50 cm3 og derunder

8407 32

Med slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 250 cm3:

8407 33

Med slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 1 000 cm3:

8407 33 90

andet:

8407 34

Med slagvolumen over 1 000 cm3:

8407 34 10

Til industriel samling af:

Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under pos. 8701 10;

Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;

Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2 800 cm3;

Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

ex 8407 34 10

Undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8703

andet:

Nye, med slagvolumen:

8407 34 91

1 500 cm3 og derunder

8407 34 99

Over 1 500 cm3

8407 90

Andre motorer

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer):

8408 20

Motorer, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87:

andet:

Til landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul, med effekt:

8408 20 31

50 kW og derunder

8408 20 35

Over 50 kW, men ikke over 100 kW

Til andre køretøjer henhørende under kapitel 87, med effekt:

8408 20 51

50 kW og derunder

8408 20 55

Over 50 kW, men ikke over 100 kW:

ex 8408 20 55

undtagen til industriel samling

8408 90

Andre motorer:

andet:

Nye, med effekt:

8408 90 41

15 kW og derunder:

ex 8408 90 41

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8408 90 43

Over 15 kW, men ikke over 30 kW:

ex 8408 90 43

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8408 90 45

Over 30 kW, men ikke over 50 kW:

ex 8408 90 45

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8408 90 47

Over 50 kW, men ikke over 100 kW:

ex 8408 90 47

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412

Andre kraftmaskiner og motorer:

Hydrauliske kraftmaskiner og motorer:

8412 21

Med lineær bevægelse (cylindre):

8412 21 20

Hydrauliske systemer:

ex 8412 21 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 21 80

andet:

ex 8412 21 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 29

andet:

8412 29 20

Hydrauliske systemer:

ex 8412 29 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

andet:

8412 29 81

Hydrauliske motorer:

ex 8412 29 81

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 29 89

andet:

ex 8412 29 89

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

Pneumatiske kraftmaskiner og motorer:

8412 31 00

Med lineær bevægelse (cylindre):

ex 8412 31 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 39 00

andet:

ex 8412 39 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 80

andet:

8412 80 10

Dampkraftmaskiner

8412 80 80

andet:

ex 8412 80 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 90

Dele:

8412 90 20

Til reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer:

ex 8412 90 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 90 40

Til hydrauliske kraftmaskiner og motorer:

ex 8412 90 40

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 90 80

andet:

ex 8412 90 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer:

Pumper med måleanordning eller konstrueret til indbygning af en måleanordning:

8413 11 00

Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art der anvendes på tankstationer eller i automobilværksteder

8413 19 00

andet:

ex 8413 19 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 20 00

Håndpumper, undtagen håndpumper henhørende under pos. 8413 11 eller 8413 19:

ex 8413 20 00

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 30

Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer:

8413 30 80

andet:

ex 8413 30 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 40 00

Betonpumper

8413 50

Andre fortrængningspumper med stempel eller membran:

8413 50 20

Hydrauliske aggregater:

ex 8413 50 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 50 40

Doseringspumper:

ex 8413 50 40

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

andet:

Stempelpumper:

8413 50 61

Hydrauliske pumper:

ex 8413 50 61

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 50 69

andet:

ex 8413 50 69

Undtagen stempelmembran med kapacitet på over 15 l/s og undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 50 80

andet:

ex 8413 50 80

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60

Andre roterende fortrængningspumper:

8413 60 20

Hydrauliske aggregater:

ex 8413 60 20

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

andet:

Tandhjulspumper:

8413 60 31

Hydrauliske pumper:

ex 8413 60 31

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 39

andet:

ex 8413 60 39

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

Vingepumper:

8413 60 61

Hydrauliske pumper:

ex 8413 60 61

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 69

andet:

ex 8413 60 69

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 70

Skruespindelpumper:

ex 8413 60 70

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer