5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 3. juni 2010

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik

(2010/666/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning af 5. juni 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en EU-aftale, som skal træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

På Unionens vegne har Kommissionen forhandlet en aftale med Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (i det følgende benævnt »aftalen«) i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse af 5. juni 2003.

(3)

Den aftale, Kommissionen har forhandlet, bør undertegnes og anvendes midlertidigt med forbehold af senere indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til at undertegne aftalen med forbehold af indgåelse.

Artikel 3

Indtil aftalen træder i kraft, anvendes den midlertidigt fra den første dag i den første måned efter den dato, hvor parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende (1).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 7, stk. 2.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. juni 2010.

På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand


(1)  Datoen for aftalens midlertidige anvendelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAMS REGERING,

på den anden side,

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem sytten af Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Socialistiske Republik Vietnams regering med bestemmelser, der strider mod EU-retten,

SOM KONSTATERER, at Den Europæiske Union har enekompetence vedrørende en række aspekter, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater i Den Europæiske Union og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til EU-lovgivningen har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med EU-retten,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering, som strider mod EU-retten, skal bringes i overensstemmelse med denne med det formål at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam og sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber i henhold til EU-retten i princippet ikke må indgå aftaler, der kan påvirke handelen mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, og som tilstræber eller bevirker, at konkurrencen forhindres, begrænses eller forvrides,

SOM ERKENDER, at de bilaterale lufttrafikaftaler, der er indgået mellem EU-medlemsstater og Den Socialistiske Republik Vietnams regering ikke må i) kræve eller tilskynde til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter hindres, forvrides eller begrænses, eller ii) forstærke virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegere ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter til luftfartsselskaberne eller andre private erhvervsdrivende,

SOM KONSTATERER, at Den Europæiske Union med disse forhandlinger ikke har til hensigt at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, at påvirke balancen mellem luftfartsselskaber fra Den Europæiske Union og luftfartsselskaber fra Den Socialistiske Republik Vietnam eller at forhandle ændringer af de eksisterende bilaterale lufttrafikaftalers bestemmelser om trafikrettigheder,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater« Den Europæiske Unions medlemsstater og ved »EU-traktaterne«: traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

Artikel 2

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag 2, litra a) og litra b), vedrørende henholdsvis den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Den Socialistiske Republik Vietnams regerings udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet og afslag på eller tilbagekaldelse, suspendering og begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Den Socialistiske Republik Vietnams regering modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder den de relevante godkendelser og tilladelser med mindst mulig proceduremæssig forsinkelse, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med EU-traktaterne og er i besiddelse af en EU-retligt gyldig licens, og

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder reel myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, og reelt kontrolleres af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag 3 og/eller statsborgere i disse stater.

3.   Den Socialistiske Republik Vietnams regering kan afslå, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget:

i)

hvis luftfartsselskabet ikke er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med EU-traktaterne eller ikke er i besiddelse af en EU-retligt gyldig licens, eller

ii)

hvis den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver og opretholder reel myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen, eller

iii)

hvis luftfartsselskabet ikke ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, eller ikke reelt kontrolleres af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag 3 og/eller statsborgere i disse stater.

Den Socialistiske Republik Vietnams regering udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at diskriminere mellem luftfartsselskaber fra Unionen på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Sikkerhed

1.   Bestemmelserne i stk. 2 i denne artikel supplerer de artikler, der er anført i bilag 2, litra c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Den Socialistiske Republik Vietnams rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Den Socialistiske Republik Vietnams regering også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Forenelighed med konkurrencereglerne

1.   Bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og Den Socialistiske Republik Vietnams regering berører ikke parternes konkurrenceregler.

2.   Bestemmelserne i bilag 2, litra d), træder ud af kraft.

Artikel 5

Bilag til aftalen

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 6

Revision eller ændring

Parterne kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftale.

Artikel 7

Ikrafttræden og midlertidig anvendelse

1.   Denne aftale træder i kraft, når parterne har givet hinanden skriftlig notifikation om afslutningen af de interne procedurer, som er nødvendige for, at den kan træde i kraft.

2.   Uanset stk. 1 er parterne enige om at anvende aftalen midlertidigt fra den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

3.   Aftaler og andre arrangementer mellem medlemsstaterne og Den Socialistiske Republik Vietnams regering, som på datoen for denne aftales undertegnelse endnu ikke er trådt i kraft, og som ikke finder midlertidig anvendelse, er anført i bilag 1, litra b). Denne aftale finder anvendelse på alle sådanne aftaler og arrangementer fra deres ikrafttræden eller midlertidige anvendelse.

Artikel 8

Ophør

1.   Hvis en aftale, der er anført i bilag 1, ophører, ophører samtidig alle nærværende aftales bestemmelser vedrørende den pågældende aftale.

2.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag 1, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den 4. oktober 2010 i to eksemplarer på, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og vietnamesisk.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

BILAG 1

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

a)

Lufttrafikaftaler mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og medlemsstater i Den Europæiske Union, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er indgået, undertegnet og/eller anvendes midlertidigt:

Lufttrafikaftale mellem Republikken Østrigs forbundsregering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 27. marts 1995, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Østrig« i bilag 2:.

Senest ændret ved mødeprotokol udfærdiget i Hanoi den 5. april 2006.

Aftale mellem Kongeriget Belgiens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Bruxelles den 21. oktober 1992, i det benævnt »aftalen Vietnam-Belgien« i bilag 2

Aftale mellem Folkerepublikken Bulgariens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik mellem og ud over deres respektive territorier, udfærdiget i Sofia den 1. oktober 1979, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Bulgarien« i bilag 2.

Aftale mellem Den Tjekkiske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Prag den 23. maj 1997, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik« i bilag 2.

Lufttrafikaftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 25. september 1997, i det benævnt »aftalen Vietnam-Danmark« i bilag 2:

Læses sammen med aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige og Den Socialistiske Republik Vietnam indgået i Hanoi den 25. september 1997.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Finlands regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering undertegnet i Hanoi den 26. oktober 2000, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Finland« i bilag 2.

Lufttrafikaftale mellem Den Franske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Paris den 14. april 1977, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Frankrig« i bilag 2.

Luftfartsaftale mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Bonn den 26. august 1994, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Tyskland« i bilag 2.

Aftale mellem Republikken Ungarns regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Hanoi den 4. februar 1998, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Ungarn« i bilag 2.

Aftale mellem Storhertugdømmet Luxembourgs regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Luxembourg den 26. oktober 1994, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Luxembourg« i bilag 2.

Aftale mellem Kongeriget Nederlandene og Den Socialistiske Republik Vietnam om lufttrafik mellem og ud over de to landes territorier indgået i Hanoi den 1. oktober 1993, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Nederlandene« i bilag 2.

Aftale mellem Folkerepublikken Polens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Warszawa den 11. september 1976, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Polen« i bilag 2.

Luftfartsaftale mellem Den Portugisiske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Lissabon den 3. februar 1998, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Portugal« i bilag 2.

Aftale mellem Den Socialistiske Republik Rumæniens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om civil luftfart indgået i Hanoi den 26. juni 1979, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Rumænien« i bilag 2.

Lufttrafikaftale mellem Kongeriget Sveriges regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 25. september 1997, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Sverige« i bilag 2:

Læses sammen med aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige og Den Socialistiske Republik Vietnam indgået i Hanoi den 25. september 1997.

Luftfartsaftale mellem Den Slovakiske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 6. november 1997, i det følgende i benævnt »aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik« i bilag 2.

Aftale mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i London den 19. august 1994, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige« i bilag 2:

Senest ændret ved noteveksling i Hanoi den 8. og 26. september 2000.

b)

Lufttrafikaftaler og andre arrangementer mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og medlemsstater i Den Europæiske Union, der er paraferet eller undertegnet, men som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse endnu ikke er trådt i kraft og ikke anvendes midlertidigt.

BILAG 2

Liste over artikler i de i bilag 1 anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2 til 4

a)

Medlemsstaters udpegning:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Vietnam-Østrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Bulgarien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Danmark

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 4, stk. 5, i aftalen Vietnam-Finland

Artikel 7, stk. 4, i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Tyskland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 3, stk. 2, i aftalen Vietnam-Polen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Portugal

Artikel 3 i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Sverige

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

b)

Afslag på eller tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Østrig

Artikel 5, stk. 1, litra d), i aftalen Vietnam-Belgien

Artikel 4, litra a), i aftalen Vietnam-Bulgarien

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Danmark

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Finland

Artikel 9, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 4, stk. 1, i aftalen Vietnam-Tyskland

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 5, stk. 1, litra c), i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Vietnam-Polen

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Portugal

Artikel 4 i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Sverige

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

c)

Sikkerhed:

Artikel 6a i aftalen Vietnam-Østrig

Artikel 7 i aftalen Vietnam-Belgien

Artikel 11 i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 18 i aftalen Vietnam-Finland

Artikel 4 i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 9 i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 6 i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 14 i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 9 i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 7 i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 9a i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

d)

Forenelighed med konkurrencereglerne:

Artikel 13, stk. 1 og 7, i aftalen Vietnam-Belgien

Artikel 9, stk. 3-8, i aftalen Vietnam-Bulgarien

Artikel 7, stk. 2, i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 11, stk. 2, i aftalen Vietnam-Danmark

Artikel 12, stk. 2-7, i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 6, stk. 1 og stk. 4-6, i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 11, stk. 2-4, i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 6, stk. 2-6, i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 20, stk. 2 og stk. 4, i aftalen Vietnam-Polen

Artikel 16, stk. 2-6, i aftalen Vietnam-Portugal

Artikel 14, stk. 1-6, i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 12, stk. 3 og stk. 5-6, i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 11, stk. 2, i aftalen Vietnam-Sverige

Artikel 7, stk. 3-4, i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

BILAG 3

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart).