19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/120


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/824/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


BREVVEKSLING

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the »former Yugoslav Republic of Macedonia«.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN, i det følgende benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL Det Europæiske Råds beslutning af december 2005 om at give Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland

DER HENVISER TIL stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der blev undertegnet i april 2001 og trådte i kraft den 1. april 2004, og som på nuværende tidspunkt regulerer forbindelserne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de fremtidige strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003

DER ANERKENDER de fremskridt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har gjort på området retfærdighed, frihed og sikkerhed, navnlig for så vidt angår migration, visumpolitik, grænseforvaltning og dokumentsikkerhed

DER ØNSKER som et første konkret skridt hen imod en visumfri rejseordning at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område

SOM ANERKENDER, at hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM TAGER HENSYN til protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

SOM TAGER HENSYN til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«: enhver, som har statsborgerskab i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en statsborger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelses- og skolerelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet. -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

b)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

c)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

d)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

e)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

f)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område

g)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

h)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

i)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

j)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

k)

for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

l)

for repræsentanter for religiøse samfund:

en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

m)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

n)

for personer, der deltager i begravelsesceremonier:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

o)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

et brev udfærdiget af en myndighed i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

p)

for turister:

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne i forbindelse med det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

q)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede.

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl, eller

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af den nationale regering og det nationale parlament, forfatningsdomstolen og højesteret, retsrådet og rådet af statsanklagere, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

c)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og forældre, som besøger statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold

d)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

e)

journalister

f)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

b)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

c)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

d)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

e)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

g)

borgmestre og byrådsmedlemmer

h)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

i)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

j)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

k)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år til de i stk. 2 nævnte personkategorier og andre personer, forudsat at de i det foregående år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det visumgebyr, der opkræves af myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med lovligt ophold på medlemsstaternes område

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

medlemmer af den nationale regering og det nationale parlament, forfatningsretten, højesteret, retsrådet og rådet af statsanklagere, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale,

d)

borgmestre og byrådsmedlemmer

e)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

f)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

g)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

h)

personer, der skal deltage i videnskabelige, forskningsrelaterede, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

journalister

k)

pensionister

l)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

m)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

n)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

o)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

p)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

q)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelses- eller skolerelaterede aktiviteter

r)

børn under 6 år.

3.   Uanset stk. 1 ovenfor kan Bulgarien og Rumænien, der er bundet af Schengen-reglerne, men som endnu ikke kan udstede Schengen-visa, fritage statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for gebyret for behandling af ansøgninger om visa til kortvarigt ophold, indtil datoen for landenes fuldstændige gennemførelse af Schengen-reglerne på visumområdet er fastsat ved rådsafgørelse.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 2 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der på grund af force majeure eller humanitære, alvorlige beskæftigelsesmæssige eller personlige årsager ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (»udvalget«), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale (regelmæssig udveksling af oplysninger, herunder data om antal udstedte visa, indkomne visumansøgninger og afslag på visum)

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

5.   Udvalget informerer regelmæssigt de relevante organer, der er nedsat i medfør af stabiliserings- og associeringsaftalen om gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM UDSIGTEN TIL EN GENSIDIG VISUMFRI REJSEORDNING

I overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003, udgør lempelsen af visumreglerne i medfør af denne aftale en overgangsfase hen imod en visumfri rejseordning for statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

Den visumfrie rejseordning vil blive indført for statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på grundlag af en positiv vurdering af landets resultater for så vidt angår gennemførelsen af de relevante reformer og i overensstemmelse med procedurer og kriterier i Rådets forordning nr. 539/2001 af 15. marts 2001.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE GEBYRER FOR BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGER

Det Europæiske Fællesskab noterer sig det af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien rejste spørgsmål vedrørende det forhold, at der udstedes Schengen-visum til borgerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med begrænset territorial gyldighed til en eller flere medlemsstater. Det Europæiske Fællesskab noterer sig ligeledes Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens anmodning om at dets borgere, som er i besiddelse af et Schengen-visum med begrænset territorial gyldighed til en eller flere medlemsstater og som skal rejse til en medlemsstat, der ikke er omfattet af den territoriale begrænsning, ikke bør betale gebyr for behandlingen af den pågældende visumansøgning.

Parterne finder, at dette emne bør prioriteres og tages op igen af udvalget, jf. artikel 12, så snart Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget fællesskabskodeksen for visa, hvis udkast omfatter dette emne.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumkravet, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens ret til at opsige eller suspendere disse bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest to år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til, at forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006 og drøftes på nuværende tidspunkt mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre ansøgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer tilrettelægger selv deres arbejde således, at der inden for en rimelig tidsfrist kan opnås en aftale med henblik på at indgive en visumansøgning og den relevante dokumentation hertil.

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold, herunder lempelsen af reglerne vedrørende kravene til dokumentation fra sag til sag, navnlig for bona fide-ansøgere.

POLITISK ERKLÆRING FRA BULGARIEN VEDRØRENDE LOKAL GRÆNSETRAFIK

Bulgarien erklærer, at det er rede til at indlede forhandlinger om en bilateral aftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om anvendelse af den ordning for lokal grænsetrafik, som er indført ved forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landegrænser og om ændring af Schengen-konventionen.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM LEMPELSE AF VISUMREGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.