15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/91


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. november 2006

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

(2006/930/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. marts 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med visse andre WTO-medlemmer i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994 i tilslutning til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Kommissionen har i samråd med det udvalg, der blev nedsat ved traktatens artikel 133, ført forhandlinger inden for rammerne af Rådets forhandlingsdirektiver.

(3)

Kommissionen har fuldført forhandlingerne om en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik. Denne aftale bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelser i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne den i artikel 1 omhandlede aftale i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

Bruxelles, den

Hr.,

Efter forhandlinger mellem De Europæiske Fællesskaber (EF) og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets lister i tilslutning til tiltrædelsen af EF er der aftalt følgende mellem EF og Den Argentinske Republik som afslutning på forhandlingerne, som blev indledt efter EF's anmeldelse af 19. januar 2004 til WTO i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

EF vil i sin liste for toldområdet for EF-25 indarbejde indrømmelserne fra dets tidligere liste.

EF vil i sin liste for EF-25 indarbejde indrømmelserne i bilaget til denne aftale.

Denne aftale træder i kraft på dagen, hvor EF fra Den Argentinske Republik modtager et behørigt udfærdiget brev med aftalen efter parternes overvejelser efter egne procedurer. EF bestræber sig bedst muligt på at iværksætte de relevante gennemførelsesforanstaltninger inden den 1. oktober 2006 og under ingen omstændigheder senere end den 1. januar 2007.

På Det Europæiske Fællesskabs vegne

Image

BILAG

0304 20 96: En lavere sats på 11,4 % anvendes i tre år, eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at det aftalte toldniveau nås, alt efter hvilket tidspunkt der falder først.

0303 79 96: En lavere sats på 12,4 % anvendes i tre år, eller indtil implementeringen af resultaterne af Doha-udviklingsdagsordenen betyder, at det aftalte toldniveau nås, alt efter hvilket tidspunkt der falder først.

Tilføj 4 003 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for »kød af hornkvæg, frosset; forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte; udbenet kød« og »spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset; nyretap og mellemgulv. Det importerede kød skal anvendes til forarbejdning« (toldpos. 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91).

Tilføj 537 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for skummetmælkspulver (toldpos. 0402 10 19).

Tilføj 96 tons (erga omnes) til EF-toldkontingentet for æbler (toldpos. ex 0808 10 80).

Åbn et toldkontingent på 242 074 tons (erga omnes) for majs (toldpos. 1005 10 90, 1005 90 00) til en toldsats inden for kontingentet på 0 %.

Åbn et toldkontingent på 7 044 tons (erga omnes) for frugtsafter (toldpos. 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29) til en toldsats inden for kontingentet på 20 %.

Åbn et toldkontingent på 20 000 hl (erga omnes) for vin (toldpos. 2204 29 65 og 2204 29 75) til en toldsats inden for kontingentet på 8 EUR/hl.

Åbn et toldkontingent på 40 000 hl (erga omnes) for vin (toldpos. 2204 21 79 og 2204 21 80) til en toldsats inden for kontingentet på 10 EUR/hl.

Åbn et toldkontingent på 13 810 hl (erga omnes) for vermouth (toldpos. 2205 90 10) til en toldsats inden for kontingentet på 7 EUR/hl.

Den nøjagtige varebeskrivelse for EF-15 gælder for alle ovenstående toldpositioner og toldkontingenter.

ændre definitionen af EF-toldkontingentet på 11 000 tons »Udbenet kød af »høj kvalitet«: »Særlige udskæringer eller udskæringer af »høj kvalitet« af hornkvæg, der udelukkende er opdrættet på græs, mellem 22 og 24 måneder gamle, som har to blivende fortænder og med en levende vægt ved slagtningen på 460 kg og derunder, betegnet som »special boxed beef«. Disse udskæringer kan være mærket »sc« (special cuts)«« til »Udbenet kød af »høj kvalitet« af hornkvæg, fersk eller kølet«, forsyningsland: Argentina.

Bruxelles, den

Hr.,

Jeg skal herved henvise til Deres brev med følgende ordlyd:

»Efter forhandlinger mellem De Europæiske Fællesskaber (EF) og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets lister i tilslutning til tiltrædelsen af EF er der aftalt følgende mellem EF og Den Argentinske Republik som afslutning på forhandlingerne, som blev indledt efter EF's anmeldelse af 19. januar 2004 til WTO i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

EF vil i sin liste for toldområdet for EF-25 indarbejde indrømmelserne fra dets tidligere liste.

EF vil i sin liste for EF-25 indarbejde indrømmelserne i bilaget til denne aftale.

Denne aftale træder i kraft på dagen, hvor EF fra Den Argentinske Republik modtager et behørigt udfærdiget brev med aftalen efter parternes overvejelser efter egne procedurer. EF bestræber sig bedst muligt på at iværksætte de relevante gennemførelsesforanstaltninger inden den 1. oktober 2006 og under ingen omstændigheder senere end den 1. januar 2007.«

Jeg har den ære at meddele Dem, at min regering er indforstået med ovenstående.

På Den Argentinske Republiks vegne

Image