8.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 66/37


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. februar 2006

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til også at omfatte Danmark

(2006/188/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, stk. 1, nr. 1, litra a), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 343/2003 (2) og (EF) nr. 2725/2000 (3) til også at omfatte Danmark.

(2)

Denne aftale er med forbehold af eventuel senere indgåelse blevet undertegnet på Fællesskabets vegne den 13. marts 2005 i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 13. juni 2005.

(3)

Det Forenede Kongerige og Irland deltager i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(4)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(5)

Denne aftale bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til også at omfatte Danmark godkendes på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver den meddelelse, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, i aftalen (4).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2006.

På Rådets vegne

K. GASTINGER

Formand


(1)  Udtalelse af 13.12.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.

(3)  EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.

(4)  Aftalen træder i kraft den første dag i den anden måned efter de kontraherende parters meddelelse.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, herefter benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

KONGERIGET DANMARK, herefter benævnt »Danmark«,

på den anden side,

SOM HENVISER TIL Danmarks deltagelse i konventionen om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, der blev undertegnet i Dublin den 15. juni 1990, herefter benævnt »Dublin-konventionen«,

SOM HENVISER TIL artikel 12 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, herefter benævnt »Dublin II-forordningen«, erstatter »Dublin-konventionen«,

SOM BEMÆRKER, at Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, blev vedtaget den 2. september 2003,

SOM ERKENDER betydningen af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen, herefter benævnt »Eurodac-forordningen«. »Eurodac-forordningen« og »Dublin II-forordningen« benævnes herefter »forordningerne«,

SOM BEMÆRKER, at Rådet den 28. februar 2002 vedtog forordning (EF) nr. 407/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til »Eurodac-forordningen«,

SOM HENVISER TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (»protokollen om Danmarks stilling«), i henhold til hvilken »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen« ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark,

SOM ØNSKER, at bestemmelserne i forordningerne, fremtidige ændringer heraf og gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse hermed på folkeretligt grundlag skal finde anvendelse på forholdet mellem Fællesskabet og Danmark som medlemsstat med en særlig stilling med hensyn til afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

SOM UNDERSTREGER betydningen af et passende samarbejde mellem Fællesskabet og Danmark, for så vidt angår forhandling om og indgåelse af internationale aftaler, der kan påvirke eller ændre anvendelsesområdet for disse forordninger,

SOM UNDERSTREGER, at Danmark bør søge at tilslutte sig internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået, når Danmarks deltagelse heri er relevant for at sikre en sammenhængende anvendelse af forordningerne og denne aftale,

SOM PÅPEGER, at De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence til at sikre en ensartet anvendelse og fortolkning af denne aftale, inklusive bestemmelserne i forordningerne og Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser, der indgår som en del af denne aftale,

SOM HENVISER TIL den kompetence, De Europæiske Fællesskabers Domstol har i medfør af artikel 68, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, til at træffe afgørelse om præjudicielle spørgsmål vedrørende gyldigheden og fortolkningen af retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner med hjemmel i traktatens afsnit IV, herunder gyldigheden og fortolkningen af denne aftale, og det forhold, at denne bestemmelse ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark som følge af protokollen om Danmarks stilling,

SOM FINDER, at De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence på de samme vilkår til at træffe afgørelse om præjudicielle spørgsmål vedrørende gyldigheden og fortolkningen af denne aftale, som stilles af en dansk ret, og at danske retter derfor bør anmode om afgørelser vedrørende præjudicielle spørgsmål på samme vilkår som retter i andre medlemsstater, for så vidt angår fortolkningen af forordningerne og gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse hermed,

SOM HENVISER TIL bestemmelsen om, at Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i henhold til artikel 68, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe afgørelse vedrørende fortolkningen af retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner med hjemmel i traktatens afsnit IV, herunder fortolkningen af denne aftale, og det forhold, at denne bestemmelse ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark som følge af protokollen om Danmarks stilling,

SOM FINDER, at Danmark på samme vilkår som de øvrige medlemsstater for så vidt angår forordningerne og gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse hermed bør have mulighed for at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe afgørelse om spørgsmål vedrørende fortolkningen af denne aftale,

SOM UNDERSTREGER, at danske retter — ved fortolkningen af denne aftale, inklusive bestemmelserne i forordningerne og Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser, der udgør en del af denne aftale — i medfør af dansk ret bør tage behørigt hensyn til retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ved retterne i medlemsstaterne, for så vidt angår bestemmelserne i forordningerne og Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser,

SOM FINDER, at det bør være muligt at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe afgørelse om spørgsmål om overholdelse af forpligtelser i medfør af denne aftale i henhold til bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab vedrørende sager ved Domstolen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale er bindende for medlemsstaterne i medfør af artikel 300, stk. 7, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; det er derfor hensigtsmæssigt, at Danmark, hvis en anden medlemsstat ikke overholder den, kan klage til Kommissionen som traktatens vogter,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Danmark i henhold til artikel 3 i protokollen om Danmarks stilling ikke påføres finansielle omkostninger som følge af foranstaltninger, der ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark, bortset fra administrationsomkostninger, og at Danmarks bidrag til omkostningerne ved oprettelsen og driften af den centrale enhed, jf. artikel 3, i »Eurodac-forordningen«, derfor skal fastsættes,

SOM UNDERSTREGER, at det er fastsat i artikel 12 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, at en protokol skal sikre forholdet mellem Island og Norge på den ene side og Danmark på den anden side, for så vidt angår bestemmelserne i »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«,

SOM ØNSKER, at Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge med Danmarks samtykke fastlægger indholdet af denne protokol parallelt med denne aftale,

ER BLEVET ENIGE OM AT INDGÅ FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Formål

1.   Formålet med denne aftale er at anvende bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (»Dublin II-forordningen«), Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen (»Eurodac-forordningen«) og gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse hermed på forholdet mellem Fællesskabet og Danmark, jf. artikel 2, stk. 1 og 2.

2.   Det er de kontraherende parters mål at nå frem til en ensartet anvendelse og fortolkning af bestemmelserne i forordningerne og gennemførelsesbestemmelserne hertil i alle medlemsstater.

3.   Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i denne aftale følger af protokollen om Danmarks stilling.

Artikel 2

»Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«

1.   Bestemmelserne i »Dublin II-forordningen«, der er knyttet til denne aftale som bilag og udgør en del heraf, samt de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 27, stk. 2, i »Dublin II-forordningen« og — for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter denne aftales ikrafttræden — som Danmark har gennemført efter artikel 4 i denne aftale, finder på folkeretligt grundlag anvendelse på forholdet mellem Fællesskabet og Danmark.

2.   Bestemmelserne i »Eurodac-forordningen«, der er knyttet til denne aftale som bilag og udgør en del heraf, samt de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 22 eller artikel 23, stk. 2, i »Eurodac-forordningen« og — for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter denne aftales ikrafttræden — som Danmark har gennemført efter artikel 4 i denne aftale, finder på folkeretligt grundlag anvendelse på forholdet mellem Fællesskabet og Danmark.

3.   Datoen for dennes aftales ikrafttræden finder anvendelse i stedet for datoen i artikel 29 i »Dublin II-forordningen« og artikel 27 i »Eurodac-forordningen«.

Artikel 3

Ændring af »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«

1.   Danmark deltager ikke i vedtagelsen af ændringer af »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«, og ændringerne er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

2.   Når der vedtages ændringer af forordningerne, meddeler Danmark Kommissionen, hvorvidt landet ønsker at gennemføre indholdet af ændringerne eller ej. Meddelelsen herom skal gives på tidspunktet for vedtagelsen af ændringerne eller inden 30 dage herefter.

3.   Hvis Danmark beslutter at gennemføre indholdet af ændringerne, anføres det i meddelelsen, om gennemførelsen kan ske administrativt eller kræver godkendelse i Folketinget.

4.   Hvis det i meddelelsen anføres, at gennemførelsen kan ske administrativt, angives det desuden, at alle de nødvendige administrative foranstaltninger træder i kraft på datoen for forordningsændringernes ikrafttræden eller er trådt i kraft på datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilken dato der ligger senest.

5.   Hvis det i meddelelsen anføres, at gennemførelsen kræver Folketingets godkendelse, finder følgende bestemmelser anvendelse:

a)

Lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark træder i kraft på datoen for forordningsændringernes ikrafttræden eller inden seks måneder at regne fra meddelelsen, afhængigt af hvilken dato der ligger senest.

b)

Hvis de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark ikke er trådt i kraft på datoen for forordningsændringernes ikrafttræden, anvender Danmark indholdet af ændringerne foreløbigt, i det omfang det er foreneligt med dansk ret.

c)

Danmark giver Kommissionen meddelelse om datoen for gennemførelsesbestemmelsernes ikrafttræden og om særlige foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med den foreløbige anvendelse.

6.   En meddelelse fra Danmark om, at indholdet af ændringerne er blevet gennemført i Danmark, jf. stk. 4 eller 5, skaber gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og Fællesskabet. Ændringerne af forordningerne udgør derefter ændringer til denne aftale og betragtes som bilag knyttet hertil.

7.   Hvis

a)

Danmark giver meddelelse om sin beslutning om ikke at gennemføre indholdet af ændringerne, eller

b)

Danmark ikke giver meddelelse inden den tidsfrist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2, eller

c)

de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark ikke træder i kraft inden de tidsfrister, der er fastsat i stk. 5,

betragtes denne aftale som opsagt, medmindre parterne beslutter andet inden 90 dage, eller, i den situation, der er omhandlet under litra c), de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark træder i kraft inden for samme tidsrum. Aftalen ophører tre måneder efter udløbet af de 90 dage.

8.   Anmodninger, der er blevet sendt i overensstemmelse med »Dublin II-forordningen« inden datoen for aftalens ophør, jf. stk. 7, påvirkes ikke heraf.

Artikel 4

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Danmark deltager ikke i vedtagelsen af udtalelser i det udvalg, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i »Dublin II-forordningen« og artikel 23, stk. 2, i »Eurodac-forordningen« eller i vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser i medfør af artikel 22 i »Eurodac-forordningen«. Gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i medfør af artikel 27, stk. 2, i »Dublin II-forordningen« eller artikel 23, stk. 2, i »Eurodac-forordningen« og gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i medfør af artikel 22 i »Eurodac-forordningen«, er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

2.   Når der vedtages gennemførelsesbestemmelser i medfør af artikel 27, stk. 2, i »Dublin II-forordningen« og i medfør af artikel 22 eller artikel 23, stk. 2, i »Eurodac-forordningen«, får Danmark meddelelse om disse. Danmark meddeler Kommissionen, hvorvidt landet ønsker at gennemføre indholdet af gennemførelsesbestemmelserne eller ej. Meddelelse herom skal gives ved modtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne eller inden 30 dage herefter.

3.   I meddelelsen anføres det, at alle de nødvendige administrative foranstaltninger i Danmark træder i kraft på datoen for gennemførelsesbestemmelsernes ikrafttræden eller er trådt i kraft på datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilken dato der ligger senest.

4.   En meddelelse fra Danmark om, at indholdet af gennemførelsesbestemmelserne er blevet gennemført i Danmark, skaber en række gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og Fællesskabet. Gennemførelsesbestemmelserne udgør derefter en del af denne aftale.

5.   Hvis

a)

Danmark giver meddelelse om sin beslutning om ikke at gennemføre indholdet af gennemførelsesbestemmelserne, eller

b)

Danmark ikke giver meddelelse inden den tidsfrist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2

betragtes denne aftale som opsagt, medmindre parterne beslutter andet inden 90 dage. Aftalen ophører tre måneder efter udløbet af de 90 dage.

6.   Anmodninger, der er blevet sendt i overensstemmelse med »Dublin II-forordningen« inden datoen for aftalens ophør, jf. stk. 5, påvirkes ikke heraf.

7.   Hvis gennemførelsen undtagelsesvis kræver godkendelse i Folketinget, anføres dette i Danmarks meddelelse efter stk. 2, og bestemmelserne i artikel 3, stk. 5-8, finder anvendelse.

Artikel 5

Internationale aftaler, der påvirker »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«

1.   Internationale aftaler, som Fællesskabet indgår på grundlag af bestemmelserne i »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«, er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

2.   Danmark afholder sig fra at indgå internationale aftaler, som kan påvirke eller ændre anvendelsesområdet for de forordninger, der er knyttet til denne aftale som bilag, og som vedrører fastsættelse af ansvaret for behandling af asylansøgninger eller foranstaltninger vedrørende sammenligning af tredjelandsstatsborgeres fingeraftryk, jf. »Eurodac-forordningen«, medmindre det sker efter aftale med Fællesskabet, og der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger, for så vidt angår forholdet mellem denne aftale og den pågældende internationale aftale.

3.   Når Danmark forhandler internationale aftaler, der kan påvirke eller ændre anvendelsesområdet for de forordninger, der er knyttet til denne aftale som bilag, koordinerer Danmark sin holdning med Fællesskabet og afholder sig fra handlinger, der ville skade målsætningerne i Fællesskabets holdning inden for dets kompetence under sådanne forhandlinger.

Artikel 6

De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med hensyn til fortolkning af aftalen

1.   Når et spørgsmål vedrørende denne aftales gyldighed eller fortolkning rejses i forbindelse med en verserende sag ved en dansk ret, anmoder denne ret Domstolen om at træffe afgørelse herom, når en ret i en anden EU-medlemsstat under de samme omstændigheder skulle gøre dette med hensyn til »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen« samt gennemførelsesbestemmelserne hertil, jf. artikel 2, stk. 1 og 2.

2.   I medfør af dansk ret tager retter i Danmark ved fortolkningen af denne aftale behørigt hensyn til afgørelserne i Domstolens retspraksis for så vidt angår bestemmelserne i »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen« samt Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser.

3.   Danmark kan i lighed med Rådet, Kommissionen og alle medlemsstater anmode Domstolen om at afgøre spørgsmål om fortolkningen af denne aftale. Domstolens afgørelse som svar på en sådan anmodning finder ikke anvendelse på domme afsagt af medlemsstaternes retter, som har fået retskraft.

4.   Danmark har ret til at fremsætte bemærkninger til Domstolen, hvis den har fået forelagt et præjudicielt spørgsmål af en ret i en medlemsstat vedrørende fortolkningen af bestemmelserne i artikel 2, stk. 1 og 2.

5.   Protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol og dets procesreglement finder anvendelse.

6.   Hvis bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab vedrørende Domstolens afgørelser ændres, og dette får følger for afgørelser, der træffes med hensyn til »Dublin II-forordningen« og »Eurodac-forordningen«, kan Danmark give Kommissionen meddelelse om sin beslutning om ikke at anvende ændringerne, for så vidt angår denne aftale. Der skal gives meddelelse herom på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden eller inden 60 dage herefter.

I så fald betragtes denne aftale som opsagt. Aftalen ophører tre måneder efter meddelelsen.

7.   Anmodninger, der er blevet sendt i overensstemmelse med »Dublin II-forordningen« inden datoen for aftalens ophør, jf. stk. 6, påvirkes ikke heraf.

Artikel 7

De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med hensyn til overholdelse af aftalen

1.   Kommissionen kan indbringe sager for Domstolen mod Danmark for manglende overholdelse af Danmarks forpligtelser i medfør af denne aftale.

2.   Danmark kan klage til Kommissionen over en medlemsstats manglende overholdelse af dens forpligtelser i medfør af denne aftale.

3.   De relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der regulerer retstvister ved Domstolen, samt protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol og dennes procesreglement finder anvendelse.

Artikel 8

Geografisk anvendelsesområde

Aftalen finder anvendelse på de områder, der er omhandlet i artikel 299 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og i overensstemmelse med artikel 26 i »Eurodac-forordningen« og artikel 26 i »Dublin II-forordningen«.

Artikel 9

Finansielle bidrag i forbindelse med »Eurodac«

For så vidt angår administrations- og driftsomkostningerne ved installering og drift af den centrale enhed under Eurodac, bidrager Danmark til EU's årsbudget med et årligt beløb, der beregnes på grundlag af de budgetmæssige bevillinger, der er afsat hertil, og i overensstemmelse med procentdelen af Danmarks bruttonationalprodukt i forhold til alle deltagerlandenes samlede bruttonationalprodukt.

Denne bestemmelse finder anvendelse fra det år, hvor Danmark tilkobles den centrale enhed.

Danmarks bidrag til den første installering af den centrale enhed erlægges som et engangsbeløb, der svarer til den del af Danmarks bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget, der blev godtgjort, fordi landet ikke oprindeligt deltog i »Eurodac-forordningen«.

Artikel 10

Ophør af aftalen

1.   Denne aftale ophører, hvis Danmark meddeler de øvrige medlemsstater, at landet ikke længere ønsker at benytte sig af bestemmelserne i del I i protokollen om Danmarks stilling, jf. artikel 7 i protokollen.

2.   Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale ved at give den anden kontraherende part meddelelse herom. Aftalen ophører seks måneder efter datoen for denne meddelelse.

3.   Anmodninger, der er blevet sendt inden datoen for aftalens ophør, jf. stk. 1 eller 2, påvirkes ikke heraf.

Artikel 11

Ikrafttræden

1.   De kontraherende parter vedtager aftalen i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Aftalen træder i kraft på den første dag i den anden måned efter de kontraherende parters meddelelse om gennemførelsen af deres respektive påkrævede procedurer.

Artikel 12

Teksternes gyldighed

Denne aftale er udarbejdet i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hver af disse tekster har samme gyldighed.

BILAG

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne.

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen.