32003D0589

2003/589/EF: Rådets afgørelse af 21. juli 2003 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Chile

EU-Tidende nr. L 199 af 07/08/2003 s. 0019 - 0019


Rådets afgørelse

af 21. juli 2003

om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Chile

(2003/589/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Republikken Chile om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

(2) Denne aftale blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 23. september 2002 i Bruxelles under forudsætning af, at der på et senere tidspunkt indgås en aftale.

(3) Aftalen bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foretager på Fællesskabets vegne den underretning, der er fastsat i aftalens artikel 11.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) Forslag af 24.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Udtalelse afgivet den 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).