32001D0339

2001/339/EF: Kommissionens afgørelse af 18. april 2001 om brevveksling om ændring af punkt B i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om gensidig beskyttelse af og kontrol med vinbetegnelser (meddelt under nummer K(2001) 1080)

EF-Tidende nr. L 121 af 01/05/2001 s. 0045 - 0045


Kommissionens afgørelse

af 18. april 2001

om brevveksling om ændring af punkt B i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om gensidig beskyttelse af og kontrol med vinbetegnelser

(meddelt under nummer K(2001) 1080)

(2001/339/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 93/722/EF af 23. november 1993 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om gensidig beskyttelse af og kontrol med vinbetegnelser(1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 3 i Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om gensidig beskyttelse af og kontrol med vinbetegnelser er det fastsat, at i forbindelse med anvendelsen af aftalens artikel 13 bemyndiges Kommissionen til efter proceduren i artikel 83 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin(2) at indgå de fornødne akter til ændring af aftalen. Forordning (EØF) nr. 822/87 er blevet erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000(4).

(2) Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale på plads med Republikken Bulgarien gennem brevveksling. Denne brevveksling bør godkendes.

(3) Forvaltningskomitéen for Vin har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brevvekslingen om ændring af punkt B i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om gensidig beskyttelse af og kontrol med vinbetegnelser godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til brevvekslingen er vedlagt nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse og teksten til den i artikel 1 fastsatte brevveksling offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 31.12.1993, s. 11.

(2) EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1.

(3) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(4) EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2.