31989D0548

89/548/EØF: Rådets afgørelse af 21. juni 1989 om indgåelse af den supplerende protokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om afvikling af eksisterende og forbud mod indførelse af nye kvantitative eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning

EF-Tidende nr. L 295 af 13/10/1989 s. 0028 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 15 s. 0112
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 15 s. 0112


RAADETS AFGOERELSE af 21 . juni 1989 om indgaaelse af den supplerende protokol til overenskomsten mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz om afvikling af eksisterende og forbud mod indfoerelse af nye kvantitative eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning ( 89/548/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

Overenskomsten mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz ( 1 ), undertegnet i Bruxelles den 22 . juli 1972, indeholder ikke forbud mod kvantitative eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning;

det er i Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskabs og Schweiz' interesse at fremme fri bevaegelighed for raavarer og andre varer ved ophaevelse af eksisterende restriktioner og foranstaltninger og ved forbud mod indfoerelse af nye restriktioner i deres indbyrdes samhandel;

det er noedvendigt dels at fastlaegge arrangementer med henblik paa gradvis ophaevelse af eksisterende restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning, der gaelder for visse varer, dels at fastsaette beskyttelsesforanstaltninger med henblik paa eventuel genudfoersel til tredjelande, over for hvilke de udfoerende kontraherende parter opretholder restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, eller i tilfaelde af alvorlig mangel paa en speciel vare;

i medfoer af overenskomstens artikel 32, stk . 1, kan de kontraherende parter, naar det er i begges oekonomiske interesse, udvikle de forbindelser, der omfattes af overenskomsten, ved at udstraekke dem til omraader, der ikke daekkes af denne;

Kommissionen har foert forhandlinger med Schweiz, hvorved der er opnaaet enighed om en protokol -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Den supplerende protokol til overenskomsten mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz om afvikling af eksisterende og forbud mod indfoerelse af nye kvantitative eksportrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning godkendes herved paa Faellesskabets vegne .

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgoerelse .

Artikel 2

Formanden for Raadet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 6 i den supplerende protokol .

Artikel 3

Denne afgoerelse faar virkning dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Udfaerdiget i Luxembourg, den 21 . juni 1989 .

Paa Raadets vegne

C . ARANZADI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 300 af 31 . 12 . 1972, s . 189 .