European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

C-udgaven


C/2024/2396

8.4.2024

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 22. februar 2024 — Europa-Kommissionen mod Republikken Malta

(Sag C-694/22) (1)

(Traktatbrud - artikel 110 TEUF - årlig færdselsafgift - højere afgifter på indførte brugte køretøjer end på lignende køretøjer, der allerede befinder sig på det indenlandske marked)

(C/2024/2396)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Björkland, K. Mifsud-Bonnici og R. Valletta Mallia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Malta (ved A. Buhagiar, som befuldmægtiget)

Konklusion

1)

Republikken Malta har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 110 TEUF ved at opkræve en højere årlig færdselsafgift for motorkøretøjer, der blev indregistreret i andre medlemsstater før den 1. januar 2009 og indført til Malta fra denne dato, end for lignende køretøjer, der blev indregistreret i Malta før nævnte dato.

2)

Republikken Malta bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.


(1)   EUT C 15 af 16.1.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2396/oj

ISSN 1977-0871 (electronic edition)